KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD R. DO R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Centrum Wodne Laguna, Gryfino, ul. Wodnika 1 NIP , REGON ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA OD EURO DO KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD R. DO R. Zatwierdzam: Dyrektor Edyta Zart Gryfino, dnia r. Anna Jur Główny Księgowy Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie Adam Kida Katarzyna Nowak Anna Guga Agnieszka Wernikowska Przewodniczący Sekretarz Członek Członek Komisji Komisji Komisji Komisji Strona 1 z 36

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Centrum Wodne Laguna, Gryfino, ul. Wodnika 1 tel , fax II. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami - dalej ustawa PZP ). IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w okresie od r. do r., zgodnie ze szczegółowymi zakresami usług dotyczącymi przedmiotu zamówienia opisanymi w załączniku Nr 6 do SIWZ umowa wraz z załącznikami. Zamawiający zaleca, aby zainteresowani wykonawcy dokonali wizji pomieszczeń objętych niniejszym zamówieniem, w celu dokonania pełnej oceny warunków realizacji zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi w zakresie sprzątania i odkaŝania V. OFERTY CZĘŚCIOWE I OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. VII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1. VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. IX. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Strona 2 z 36

3 X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium w formie pienięŝnej naleŝy wnieść na rachunek Zamawiającego: Bank PEKAO SA I O/Gryfino - konto nr z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w okresie od r. do r. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Dowód wniesienia wadium, tj. kopię dokonania przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego naleŝy dołączyć do oferty. 6. Wniesione wadium Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeŝeli jego wniesienia Ŝądano. 10. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leŝących po jego stronie, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak moŝliwości wybrania oferty złoŝonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; Strona 3 z 36

4 b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeśli było wymagane; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało sie niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. XI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Czas trwania zamówienia: od dnia r. do dnia r. XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. INNE DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, których opis sposobu oceny spełniania dokonany został w pkt 1-4 (poniŝej) oraz Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2a w/w ustawy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek, gdy złoŝy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ). 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek, gdy wykaŝe, Ŝe w sposób naleŝyty wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 usługę polegającą na świadczeniu usługi kompleksowego sprzątania budynku/ów uŝyteczności publicznej na wartość nie mniejszą niŝ ,00 zł brutto. JeŜeli świadczenie jest wykonywane i niezakończone powinno być zrealizowane na wartość nie mniejszą niŝ ,00 zł brutto (zał. nr 4 do SIWZ). 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek, gdy złoŝy wykaz preparatów dopuszczonych do mycia, czyszczenia i dezynfekcji oraz wykaz sprzętu specjalistycznego do utrzymania czystości, których będzie uŝywał w ramach wykonywanej usługi. Zakres wykazu środków czystości: środek do mycia linii wody (50 litrów miesięcznie), środek myjący o właściwościach rozpuszczających (50 litrów miesięcznie), środek myjący ogólnego zastosowania (50 litrów miesięcznie), środek do gruntownej dezynfekcji (120 litrów miesięcznie), środek do utrzymania czystości powierzchni glazurowanych (50 litrów miesięcznie), środek do mycia podłóg i posadzek (o właściwościach antypoślizgowych), wanien, płytek ceramicznych, laminatów (50 litrów miesięcznie), środek do mycia wodoodpornych podłoŝy marmur, lastriko, podłóg kamiennych (20 litrów miesięcznie), środek do usuwania tłuszczu, brudów, smarów (20 litrów miesięcznie), środek do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej (5 litrów miesięcznie), środek do czyszczenia łazienek, sanitariatów, pomieszczeń socjalnych (50 litrów miesięcznie), środek do usuwania kamienia i rdzy (20 litrów miesięcznie), środek do mycia ślizgów zjeŝdŝalni wodnych zalecony przez producenta do wyboru: Fiber Glass Restorer, Dinoclean 5 Specjal, Dinoclean S Superkoncentrat, Bio Cleaner lub środek o zbliŝonych Strona 4 z 36

5 właściwościach (3 litry miesięcznie), środek do pielęgnacji elementów ze stali nierdzewnej zjeŝdŝalni wodnych zalecony przez producenta do wyboru: Inox Clean, Inox Care, Inox Top lub środek o zbliŝonych właściwościach (2 litry miesięcznie). Zamawiający wymaga, aby wykaz sprzętu specjalistycznego do utrzymania czystości w CW Laguna zawierał przynajmniej : odkurzacz basenowy do basenów głębokich i płytkich, myjkę ciśnieniową z dyskiem do podłóg, maszynę szorująco-zbierającą, szczotki do linii brzegowej, ściągaczki do podłóg, szorowarki jednotarczowe (min. 2 szt.), odkurzacz na mokro, odkurzacz na sucho. 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek, gdy wykaŝe, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niŝszą niŝ ,00 zł. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale XII złoŝonych przez Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o zasadę: spełnia / nie spełnia. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiąŝe się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy PZP będzie odpowiadał solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba Ŝe za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. XIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu postawionych przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek złoŝyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do siwz) W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie (zał. nr 4 do siwz) W przypadku, gdy wartości wskazane w wykazie usług podane zostaną w walucie obcej, wówczas Zamawiający dokona przeliczenia ich na PLN po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania (za dzień wszczęcia postępowania uznaje się datę ogłoszenia o zamówieniu). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. Strona 5 z 36

6 3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument, który udowodni zamawiającemu, Ŝe wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków). W przypadku składania oferty wspólnej zobowiązanie (lub inny dokument, o którym mowa powyŝej) moŝe być wystawione na wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub jednego z nich. 4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku. 5) wykaz preparatów dopuszczonych do mycia, czyszczenia i dezynfekcji w ramach wykonywanej usługi. Zakres wykazu: środek do mycia linii wody (50 litrów miesięcznie), środek myjący o właściwościach rozpuszczających (50 litrów miesięcznie), środek myjący ogólnego zastosowania (50 litrów miesięcznie), środek do gruntownej dezynfekcji (120 litrów miesięcznie), środek do utrzymania czystości powierzchni glazurowanych (50 litrów miesięcznie), środek do mycia podłóg i posadzek (o właściwościach antypoślizgowych), wanien, płytek ceramicznych, laminatów (50 litrów miesięcznie), środek do mycia wodoodpornych podłoŝy marmur, lastriko, podłóg kamiennych (20 litrów miesięcznie), środek do usuwania tłuszczu, brudów, smarów (20 litrów miesięcznie), środek do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej (5 litrów miesięcznie), środek do czyszczenia łazienek, sanitariatów, pomieszczeń socjalnych (50 litrów miesięcznie), środek do usuwania kamienia i rdzy (20 litrów miesięcznie), środek do mycia ślizgów zjeŝdŝalni wodnych zalecony przez producenta do wyboru: Fiber Glass Restorer, Dinoclean 5 Specjal, Dinoclean S Superkoncentrat, Bio Cleaner lub środek o zbliŝonych właściwościach (3 litry miesięcznie), środek do pielęgnacji elementów ze stali nierdzewnej zjeŝdŝalni wodnych zalecony przez producenta do wyboru: Inox Clean, Inox Care, Inox Top lub środek o zbliŝonych właściwościach (2 litry miesięcznie). 6) wykaz sprzętu specjalistycznego do utrzymania czystości. Zamawiający wymaga, aby wykaz sprzętu specjalistycznego do utrzymania czystości w CW Laguna zawierał przynajmniej : odkurzacz basenowy do basenów głębokich i płytkich, myjkę ciśnieniową z dyskiem do podłóg, maszynę szorująco-zbierającą, szczotki do linii brzegowej, ściągaczki do podłóg, szorowarki jednotarczowe (min. 2 szt.), odkurzacz na mokro, odkurzacz na sucho. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, kaŝdy z Wykonawców ma obowiązek złoŝyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 3 do siwz), b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, Strona 6 z 36

7 W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokumenty składa kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Ocena braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP dokonana zostanie na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale XIII złoŝonych przez Wykonawców w oparciu o zasadę: spełnia / nie spełnia. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP Zamawiający Ŝąda przedłoŝenia listy podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informacji o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej (zał. nr 5a i 5b do SIWZ). 4. WYKONAWCY ZAGRANICZNI 1) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 2. lit. b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4. ppkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy wystawienia zawarte w ppkt 1 stosuje się odpowiednio. 5. INNE DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE 1) formularz cenowy zał. nr 1 do siwz (naleŝy wypełnić wszystkie pozycje w formularzu), 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty cenowej i załączników oraz poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą (w przypadku, gdy dokumenty te podpisuje osoba niewymieniona w dokumencie rejestrowym lub ewidencyjnym), 3) pełnomocnictwo do zawarcia umowy, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, 4) pełnomocnictwo do reprezentacji i zawarcia umowy przy podmiotach wspólnie ubiegających się o zamówienie, 5) pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 5. ppkt 2, 3, 4 muszą być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝą wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Strona 7 z 36

8 7. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niŝ wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeŝeniem pkt Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, przy przekazywaniu następujących dokumentów: 1) pytań i wyjaśnień dotyczących treści siwz, 2) zmian treści siwz, 3) wniosku o wyjaśnienie i wyjaśnień treści oferty, 4) wniosku o wyjaśnienie i wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, 5) wezwań kierowanych do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, 6) informacji o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 7) oświadczeń Wykonawcy w kwestii wyraŝenia zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, 8) wniosku Zamawiającego o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie terminu związania ofertą, z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium (jeŝeli dotyczy) oraz odpowiedzi Wykonawcy nt. przedłuŝenia terminu związania ofertą, 9) zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 10) zawiadomienia o uniewaŝnieniu postępowania, 11) odwołania w trybie art. 180 ust. 5 w związku z art. 180 ust. 2 ustawy PZP. 4. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub em dowód transmisji danych oznacza, Ŝe Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przesłania przez Zamawiającego, niezaleŝnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Strona 8 z 36

9 6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Katarzyna Nowak, tel , , fax w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00,. 9. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 10. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie w/w terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 11. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której umieszczona jest siwz. 13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której umieszczona jest siwz. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Na ofertę składają się: oferta cenowa (zał. 1) oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem XIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). 2. Wykonawcy sporządzą ofertę zgodnie z wymaganiami siwz. 3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz. 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub w sposób czytelny ręcznie długopisem. 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodność ). JeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŝnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 7. JeŜeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę sporządzony jest w języku obcym dokument taki naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. Strona 9 z 36

10 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 10. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, Ŝe: 1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Centrum Wodne Laguna ul. Wodnika 1, Gryfino, przetarg nieograniczony, oferta na Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie" oraz nie otwierać przed r. godz. 10:00 - bez nazwy i pieczątki Wykonawcy; 2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby moŝna było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 11. JeŜeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt. 10, Zamawiający nie będzie ponosił Ŝadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty lub jej przypadkowe otwarcie przed terminem otwarcia ofert. 12. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŝoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. 1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, Ŝe ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt 10 z dopiskiem wycofanie. 2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iŝ ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy teŝ przedłoŝenia nowych dokumentów Wykonawca winien dokumenty te złoŝyć. PowyŜsze oświadczenie i ewentualne dokumenty naleŝy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w pkt 10, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek zmiany. 13. Wykonawca nie moŝe wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 14. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 15. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 14 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 16. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 17. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze siwz; 2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: a) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: koncesje, odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 3) składa kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu, b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2), wykaz usług (zał. nr 4), itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących kaŝdego Wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dotyczą. Strona 10 z 36

11 19. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt niniejszego rozdziału. 20. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum zawierającą co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie moŝe być krótszy, niŝ okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji, jakości i rękojmi. XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 175, w terminie do dnia r. do godz. 10: Za termin złoŝenia oferty uwaŝa się termin jej wpływu do Zamawiającego. 3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złoŝona po terminie. 4. Wykonawca składając ofertę osobiście otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty. 5. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. KaŜda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego sala konferencyjna. 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzane jest przez komisję przetargową. 8. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 9. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty. 10. Informacje, o których mowa w pkt 9 Zamawiający przekaŝe niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena jest ceną umowną i nie podlega waloryzacji podczas realizacji zamówienia. 2. Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z uwzględnieniem zasad wykonywania tych usług, określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. Strona 11 z 36

12 3. Elementy cenotwórcze: wszelkie koszty niezbędne do realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia. 4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 5. Cena musi być wyraŝona w złotych polskich niezaleŝnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: 1) Cena - 95 % Sposób przyznania punktów w kryterium cena (max ilość punktów 95): cena najniŝsza C = cena oferty ocenianej x 95 pkt 2) Termin płatności - 5 % Zamawiający w kryterium oceny ofert termin płatności, przyzna punkty w następującej wysokości (max ilość punktów 5) : a) jeŝeli wykonawca zaproponuje termin płatności faktur 30 dni - otrzyma maksymalnie 5 pkt, b) jeŝeli wykonawca zaproponuje termin płatności faktur 21 dni - otrzyma maksymalnie 3 pkt, c) jeŝeli wykonawca zaproponuje termin płatności faktur 14 dni - otrzyma 0 pkt. Termin płatności faktur nie moŝe być dłuŝszy niŝ 30 dni i krótszy niŝ 14 dni, jeŝeli wykonawca zaproponuje termin dłuŝszy niŝ 30 dni albo krótszy niŝ 14 dni do umowy zostanie przyjęty odpowiednio 30 dni albo 14 dni jako zgodny z Ŝądaniem i moŝliwościami zamawiającego. Na ocenę końcową oferty będzie składała się suma wszystkich uzyskanych tym sposobem punktów: Lp = C + T gdzie: Lp - ilość punktów przyznanych danej ofercie C - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena T - liczba punktów uzyskanych w kryterium termin płatności Przy wyliczeniu punktów Zamawiający będzie stosował formuły obliczeniowe stworzone na bazie programu Microsoft Excel (z zastosowaniem zasady zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku). 2. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie Zamawiający dokona oceny, czy oferty Wykonawców niewykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu. Strona 12 z 36

13 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 5. JeŜeli cena oferty wydaje się raŝąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do moŝliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niŝsza o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złoŝonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złoŝenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie moŝe być niŝsza od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień lub jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści siwz z zastrzeŝeniem pkt 4 niniejszego rozdziału, 3) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 4 niniejszego rozdziału, 8) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 7. Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz. 8. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. Strona 13 z 36

14 9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z rozdziale 20 siwz, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 9 ppkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 11. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający uniewaŝnia postępowanie. 12. O uniewaŝnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złoŝyli oferty - w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 13. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złoŝone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej siwz, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Przed zawarciem umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana dostarczy do siedziby Zamawiającego: a) umowę konsorcjum lub umowę spółki cywilnej (w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie), b) opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości ,00 zł przez cały okres jego realizacji wraz z potwierdzeniem opłaty wymaganych składek, w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Strona 14 z 36

15 4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w rozdziale 14 pkt 3 siwz (z zastrzeŝeniem art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób. 5. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 4, jeŝeli: a) w postępowaniu złoŝono tylko jedna ofertę, b) w postępowaniu nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy. 6. Zmiany umowy: Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w ramach zawartej umowy. Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w Ŝycie aktu prawnego zmieniającego stawkę. 7. JeŜeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do siwz. XXIII. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA 1. W trakcie prowadzenia postępowania Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 4. W przypadku zastrzeŝenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą nie udostępniać, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz z późniejszymi zmianami). 5. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeŝe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeŝone dokumenty. Strona 15 z 36

16 XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej zgodne z zapisami Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Ze względu na wartość zamówienia, w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Strona 16 z 36

17 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ OFERTOWY STR. 1/2 nazwa / pieczęć wykonawcy OFERTA CENOWA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP... Województwo : nr telefonu... nr faxu... w odpowiedzi na zaproszenie do złoŝenia oferty w trybie zapytania o cenę na : Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w okresie od r. do r." składam(y) niniejszą ofertę: 1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie zgodnym z opisem w SIWZ. 2. Cena brutto za wykonanie całego zakresu zamówienia wynosi łącznie: Oświadczamy, Ŝe cena brutto za wykonanie całego zakresu zamówienia uwzględnia kompletny zakres usług koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty związane z jego realizacją. 4. Usługę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia będziemy realizować od dnia r. do dnia r. 5. Termin płatności: dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 6. Rozliczenie realizacji zamówienia będzie odbywało się na podstawie faktur miesięcznych. 7. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Strona 17 z 36

18 Zał. nr 1[2/2] 8. Oświadczamy, Ŝe w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŝeń. 10. Oświadczamy, Ŝe uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 11. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera/ zawiera * informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 1)... 2)... 3)... Ofertę składamy na... kolejno ponumerowanych stronach...., dn * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) Strona 18 z 36

19 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... (nazwa / pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa Wykonawcy)... (adres siedziby Wykonawcy) przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w okresie od r. do r." oświadczam(my), Ŝe Wykonawca, którego reprezentuję(jemy) : 1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności z zakresu przedmiotu zamówienia, 2. posiada wiedzę i doświadczenie, 3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia...., dn (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy) Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Strona 19 z 36

20 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ... (nazwa / pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa Wykonawcy)... (adres siedziby Wykonawcy) przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w okresie od r. do r." oświadczam(my), Ŝe Wykonawca, którego reprezentuję(jemy) : Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...., dn (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis kaŝdego z Wykonawców składających ofertę wspólną) Strona 20 z 36

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

Dostawę upominków z odpowiednim oznakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta

Dostawę upominków z odpowiednim oznakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin , Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Dostawa sprzętu komputerowego. Nr. Sprawy: Nr. Sprawy: D.ZP-2820/20/11 Zatwierdził: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 60 000 EURO NA:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 60 000 EURO NA: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO SZCZECIN WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU PL. ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441 NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo