Usługa kompleksowego sprzątania budynku Opery Krakowskiej w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługa kompleksowego sprzątania budynku Opery Krakowskiej w Krakowie"

Transkrypt

1 Usługa kompleksowego sprzątania budynku Opery Krakowskiej w Krakowie Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie Opera Krakowska w Krakowie, ul. Lubicz 48, Kraków, tel , fax ogłasza przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na: Usługę kompleksowego sprzątania budynku Opery Krakowskiej w Krakowie (CPV ) Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1 marca 2011 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej oraz nieodpłatnie odebrać w siedzibie Zamawiającego: ul. Lubicz 48, Kraków, Sekretariat I piętro. Przedmiot zamówienia: Usługa kompleksowego sprzątania części budynku Opery Krakowskiej w Krakowie obejmujących: a) pomieszczenia budynku D dwóch na kondygnacjach: pomieszczenia kasowe, hol, antresola sala wystawiennicza, powierzchnie komunikacyjne, toalety, b) pomieszczenia budynku C na pięciu kondygnacjach: widownia sceny dużej i kameralnej, foyer, powierzchnie komunikacyjne, szatnia, toalety, winda panoramiczna, część elewacji, c) wybrane elementy budynku A i B: sale prób i korepetycji,windy, zadaszenia,garaż podziemny, śmietnik, część elewacji, d) zewnętrzne powierzchnie okalające budynek Opery. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami dotyczącymi wykonywania usługi zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ / umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia, poprzez ewentualne wykonywanie dodatkowych usług sprzątania, w tym związanych ze zwiększoną częstotliwością czyszczenia i mycia wybranych powierzchni np. mycie placu, garażu podziemnego, tarasów, wywóz śniegu itp. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

2 Termin wykonania zamówienia: od dnia r. do dnia r. Wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4.000,- zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, to jest rachunek numer W przypadku wnoszenia wadium przelewem uważane jest ono za skutecznie wniesione jeżeli w dniu otwarcia ofert (do godziny otwarcia ofert) wpłata znajduje się na koncie Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być dostarczone w formie oryginału do sekretariatu Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert lub dołączone do oferty. 5. Zwrot i zatrzymanie wadium następuje na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy (o uzupełnienie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw) nie złoży dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zaliczki Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i do wykonywania składających się na przedmiot zamówienia czynności, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności: 1) w okresie ostatnich trzech lat, a gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: I. jeden raz wykonywali usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, to jest usługę polegającą na sprzątaniu w obiektach użyteczności publicznej tj Instytucje kultury, biurowce itp. o powierzchni min m2, w sposób ciągły w okresie minimum 12 miesięcy, oraz usługę tę wykonali w sposób należyty, II. jeden raz wykonywali usługę polegającą na utrzymaniu w stałej czystości powierzchni ścian szklanych o łącznej powierzchni minimum m2 w sposób ciągły w okresie 12 miesięcy, oraz usługę tę wykonali w sposób należyty, III. jeden raz wykonywali usługę polegającą na utrzymaniu w stałej czystości podłóg drewnianych barwionych i olejowanych o łącznej powierzchni minimum m2 w sposób ciągły w okresie minimum 12 miesięcy, oraz usługę tę wykonali w sposób należyty, 2) dysponują zespołem co najmniej 7 osób, wykonujących równocześnie prace porządkowe, 3) dysponują następującym sprzętem: I. Urządzenia myjące do posadzek kamiennych akumulatorowe (automat szorująco-suszący) o wydajności od 2400 m2/h minimum 2 szt., II. Maszyna do mycia i konserwacji podłóg drewnianych szorowarka jednotarczowa min. 2 szt., III. Polerka wysokoobrotowa min. 2 szt., IV. Odkurzacz przemysłowy z funkcją zbierania wody minimum 4 szt., V. Wózek z zestawem sprzątającym minimum 4 szt., VI. Drabina (4 m wysokości) min. 2 szt., VII. Rusztowanie jezdne - wys. min. 3 m. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności pozostają ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia co najmniej równą ,- zł, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punkcie 1 zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o treść dokumentów wymienionych w podpunkcie VI.1. SIWZ. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty: a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, b) dokumenty potwierdzające, że usługi o których mowa pod lit. a) zostały wykonane należycie, c) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, wskazanych w części V pkt. 1.b.3. SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, d) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w części V pkt. 1.b.2. SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, opisane w punkcie V SIWZ na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów w odniesieniu do tych wykonawców dokumentów wskazanych w pkt Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę poprzez umieszczenie napisu za zgodność z oryginałem i opatrzenie podpisem osoby reprezentującej wykonawcę. 6. Dokumenty sporządzone w językach obcych należy złożyć z zachowaniem wymogów wskazanych w podpunkcie 2, wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Wykonawcy mający siedzbię lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w punkcie 1 składają dokumenty zgodnie z wymogami zawartymi

4 w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). wystawione w Kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 8. Dokument, o którym mowa w punkcie 7 a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. 9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w ust.7 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio Kraju pochodzenia osoby lub Kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom: w zakresie potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć opis środków stosowanych przez wykonawcę usług, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: Nie Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 100 % Zmiana treści umowy: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: a) co do zakresu czynności oraz odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w przypadku konieczności zmiany powierzchni podlegającej usłudze świadczonej przez Wykonawcę w wyniku zmiany przeznaczenia pomieszczeń, zmiany podmiotu korzystającego z pomieszczeń, włączenia nowych pomieszczeń do eksploatacji przez Zamawiającego lub wyłączenia pomieszczeń z eksploatacji, lub w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany zakresu czynności wskutek wydania przez uprawnione podmioty zaleceń wiążących dla Zamawiającego, b) w przypadku zmiany urzędowych wskaźników, stawek podatków i opłat, jedynie w zakresie w jakim zmiany te wywołują wpływ na warunki realizacji umowy. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% ceny wskazanej w ofercie to jest ceny dla potrzeb porównawczych (brutto), obliczonej zgodnie z pkt. XII.3. SIWZ. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach wyszczególnionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Szczegółowe warunki wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jego zmiany i zwrotu określone są w przepisach art ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Brak Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia?: Nie

5 Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie Opery Krakowskiej w Krakowie przy ul. Lubicz 48, Kraków I piętro, w terminie do dnia 9 marca 2011 r. do godz. 10:00 Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Opery Krakowskiej w Krakowie przy ul. Lubicz 48, Kraków, sekretariat I piętro, w dniu 9 marca 2011 r. o godz. 11:00 Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: b) w sprawach formalnych Monika Kominiak, tel c) w sprawach merytorycznych Maria Leśniewska, tel Kraków, r. Powiązane artykuły Wynik postępowania: Usługa kompleksowego sprzątania budynku Opery Krakowskiej w Krakowie Liczba odwiedzin: 6 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :29:01 Czas publikacji: :29:01 Data przeniesienia do archiwum: Brak

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Numer ogłoszenia: 11209-2013; data zamieszczenia: 21.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 136440-2011;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. I. 1) NAZWA I ADRES: Sieradzkie Centrum Kultury, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Numer ogłoszenia: 106452-2010; data zamieszczenia: 15.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3)

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: przetarg nieograniczony : "Usługa kolokacji serwerów oraz serwis pogwarancyjny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego". Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Roźwienica: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Numer ogłoszenia: 212236-2011; data zamieszczenia: 22.07.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzych: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego im. E. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, woj. 1 z 6 2011-03-09 12:21 Oborniki: ZPU/04/11 Przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013" Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. Adres: 38-500 Sanok, ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118595-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Grodków: Wymiana więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia i podłogi poddasza w budynku świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sprawa nr 341/8/2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego ul. Wojska Polskiego 10 a 99 300 Kutno tel.: (24) 355 23 45, 355 23 46;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl 1 z 7 2015-07-31 16:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl Piła: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo