SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr sprawy: ZP/007/2012 Kraków, r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków, ul. św. Tomasza 43, woj. małopolskie, tel. (0-12) , fax (0-12) II. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony - na podstawie art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759, ze zm.), ogłoszony : - Biuletyn Zamówień Publicznych ogłoszenie nr z dnia r. - tablica ogłoszeń AM - strona internetowa : III. Opis przedmiotu zamówienia : Prace porządkowe w budynku Akademii Muzycznej w Krakowie, przy ul. św. Tomasza 43 oraz bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół budynku (chodnik wokół budynku : ul. św. Tomasza Planty ul. Mikołajska). Kod CPV : , Szczegółowy zakres zamówienia : Powierzchnia do sprzątania z uwzględnieniem typu posadzki : I. 1. parkiet 1.066,43 m 2 2. wykładzina dywanowa 2.374,09 m 2 3. PCV 740,36 m 2 4. deska barlinecka 608,13 m 2 5. płytki gresowe 1.099,64 m 2 6. panele 110,47 m 2 7. płytki lastriko 407,64 m 2 RAZEM: 6.406,76 m 2 w tym: 1. toalety - 29 szt. 201,00 m 2 2. kuchenki - 3 szt. 12,00 m 2 RAZEM : 213,00 m 2 II. dźwigi osobowe - 2 szt. dźwig towarowy - 1 szt.

2 III. chodnik wokół budynków: św. Tomasza - Planty Mikołajska -199,00 m 2. IV. powierzchnia okien (dwustronna) 158 szt ,38 m 2 V. ściana osłonowa szklano aluminiowa, elewacja zachodnia - 100,00 m 2 VI. obudowa szklano-aluminiowa klatki schodowej w podwórku - 70,00 m 2 Rodzaj i częstotliwość prac porządkowych : Codziennie (od poniedziałku do niedzieli włącznie, w godzinach ): 1. odkurzanie powierzchni podłogowych, mopowanie na sucho podłóg twardych, mycie na mokro, konserwacja środkami przeciwpoślizgowymi posadzek korytarzy, schodów i holi, 2. wycieranie na mokro poręczy, balustrad, cokołów oraz kabin dźwigowych, 3. odkurzanie stołków tapicerowanych, wykładzin dywanowych, usuwanie kurzu z desek odbojowych, mebli, szafek, sprzętów, a fortepianów, pianin, klawesynów tylko na zewnątrz, 4. wycieranie na mokro parapetów okiennych, mycie koszy na śmieci i popielniczek, 5. opróżnianie pojemników na śmieci, wynoszenie do miejsc wyznaczonych, wymiana worków plastikowych, 6. uzupełnianie wody w nawilżaczach powietrza i innych pojemnikach - w sezonie grzewczym, 7. mycie i dezynfekcja umywalek, muszli, desek sedesowych, pisuarów, baterii, syfonów, pojemników na ręczniki i mydło, pojemników na papier toaletowy, luster oraz mycie i konserwacja posadzek środkami przeciwpoślizgowymi w toaletach, regularne uzupełnianie wody w kratkach ściekowych, 8. uzupełnianie mydła w płynie, ręczników papierowych i papieru toaletowego niezwłocznie po wyczerpaniu, 9. zawieszanie kostek w muszlach, pisuarach (odkamieniacze), umieszczanie środków zapachowych w pomieszczeniach WC niezwłocznie po wyczerpaniu, 10. czyszczenie szyb w drzwiach oraz szyb w gablotach wewnątrz i na zewnątrz budynku, przecieranie odpowiednimi środkami drzwi zewnętrznych wraz z okuciami sali koncertowej, przecieranie gaśnic i szaf wnękowych na korytarzach, 11. sprzątanie tarasu I p. - mycie na mokro posadzki z płytek gresowych, poręczy, szyb balustrady, przecieranie siedziska oraz sprzątanie powierzchni wysypanej żwirem z wyłączeniem okresu mrozów i opadów śniegu, 12. utrzymanie całodzienne czystości wokół budynku - zamiatanie, zmywanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem chodnika w zależności od warunków atmosferycznych, utrzymywanie czystości śmietnika wraz z dozorem przy wywożeniu śmieci (pojemniki na śmieci znajdują się wewnątrz budynku w osobnym pomieszczeniu), 13. utrzymywanie w czystości drzwi metalowych przeszklonych - wejście główne i boczne, 14. przecieranie krat okiennych oraz parapetów zewnętrznych wokół budynku (parter) oraz mycie okienek przyziemia, 15. wpisywanie przez nocne sprzątające do zeszytu znajdującego się u portiera wszelkich zauważonych usterek technicznych np. zepsuty zamek, uszkodzone gniazdka i wyłączniki, spalone żarówki i świetlówki, nieszczelne baterie, spłuczki itp.

3 Jeden raz w tygodniu : 1. usuwanie pajęczyn, mycie grzejników we wszystkich pomieszczeniach, 2. mycie glazury i drzwi w toaletach i kuchenkach przy sekretariatach, 3. mycie wyłączników elektrycznych, 4. mycie wnęk korytarzowych, 5. usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych. Dwa razy w miesiącu : 1. czyszczenie z kurzu lamp oświetleniowych, 2. konserwacja parkietów lakierowanych, 3. konserwacja posadzek z PCV, 4. czyszczenie mebli biurowych środkami do konserwacji mebli, 5. czyszczenie i odkurzanie foteli (237 szt.) - sala koncertowa, krzeseł tapicerowanych, 6. mycie i przecieranie konstrukcji metalowych i plastikowych stołków, mycie stołków z obiciami plastikowymi, 7. mycie wszystkich drzwi drewnianych wraz z okuciami wewnątrz budynku środkami konserwującymi, 8. mycie kratek wentylacyjnych. Raz na kwartał : 1. maszynowe doczyszczanie posadzek, 2. stripowanie posadzek z PCV, 3. nakładanie powłok polimerowych na posadzki z PCV. Dwa razy w roku /w terminie do 10-go września oraz w okresie przerwy Świąt Wielkanocnych/ : 1. generalne sprzątanie wraz z myciem boazerii na klatkach schodowych, pranie mebli tapicerowanych i wykładzin odpowiednimi środkami, 2. mycie okien i lamp (wszystkich punktów świetlnych), 3. czyszczenie okładzin ściennych drewnianych w sali koncertowej i sali kameralnej 4. mycie ściany osłonowej szklano-aluminiowej pomiędzy I p. a V p. oraz obudowy szklano aluminiowej klatki schodowej w podwórku. Do zakresu serwisu dziennego (od poniedziałku do niedzieli włącznie, w godz ) należy: 1. sprzątanie na bieżąco toalet, czyszczenie urządzeń sanitarnych, uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych (mydło, papier), opróżnianie pojemników na śmieci i wymiana worków foliowych, 2. utrzymanie czystości przed wejściem i w wejściu do budynków (zamiatanie, czyszczenie wycieraczek, mycie drzwi wejściowych), 3. podejmowanie prac interwencyjnych w zakresie sprzątania, zgłoszonych przez Zamawiającego ustnie, telefonicznie lub pisemnie, 4. sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń biurowych i dydaktycznych wyłączonych ze sprzątania nocnego, 5. wymagana jest stała obecność pracownika/pracowników Wykonawcy w trakcie dyżuru dziennego. Dodatkowe wymagania : - ze względu na specyfikę zamówienia wymagane jest realizowanie zamówienia siłami własnymi wykonawcy (bez podwykonawców), za wyjątkiem prac porządkowych związanych z myciem ściany osłonowej szklano-aluminiowej

4 (elewacja zachodnia) oraz obudowy szklano-aluminiowej klatki schodowej w podworcu, gdzie dopuszcza się możliwość podwykonawstwa, - wymagane jest wykonywanie zamówienia przez stały zespół pracowników, w liczbie zapewniającej ich sprawne i dokładne realizowanie, - właściwe prace porządkowe winny być wykonywane w godzinach nocnych, tj. od godz do godz. 6.00, - wykonawca będzie zobowiązany do wzięcia odpowiedzialności za instrumenty muzyczne, sprzęt i wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniach, za stan powierzonych mu pomieszczeń oraz za szkody powstałe z jego winy w trakcie wykonywania zamówienia, - wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia środków czystości i sprzętu niezbędnego do wykonywania prac porządkowych oraz zaopatrzenia toalet w mydło w płynie, ręczniki papierowe i papier toaletowy na bieżąco (dostosowane do istniejących urządzeń sanitarnych), - Wykonawca będzie wykonywał prace przy użyciu własnych środków czyszczących, konserwujących, zapachowych, worków na śmieci, mydła w płynie oraz papieru toaletowego a także własnego sprzętu ręcznego i mechanicznego, w ramach uzgodnionej wynagrodzenia, - wszelkie środki stosowane przez Wykonawcę do wykonywania prac porządkowych muszą być wysokiej jakości, posiadać wymagane przepisami atesty upoważniające do stosowania w Polsce i być biologicznie neutralne*. Środki do czyszczenia i konserwacji podłóg muszą być ponadto antypoślizgowe. * Uwaga : - Przez środki wymagane do realizacji zamówienia biologicznie neutralne Zamawiający rozumie środki nie zagrażające zdrowiu ludzi i środowisku, posiadające wymagane prawem atesty oraz ulegające biodegradacji - Wykonawca winien przedstawić proponowany zestaw środków chemicznych przewidzianych do wykorzystania w trakcie realizacji zamówienia. Środki te winny spełniać wymagania podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w punkcie III) oraz przedstawić ich karty charakterystyki, potwierdzające ich wymaganą jakość. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca przedstawi atesty w stosunku do tych środków chemicznych, co do których istnieje taki wymóg prawny. - wykonawca zobowiązany jest regularnie przedkładać Zamawiającemu aktualne atesty środków chemicznych stosowanych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, - Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł (pięćset tysięcy złotych), - każda z osób wykonujących prace porządkowe musi być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków, - sprzęt przeznaczany do realizacji zamówienia musi być w pełni sprawny, przeznaczony do użytku wewnątrz budynków i musi spełniać wymogi BHP. Urządzenia elektryczne muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230V, a w przypadku urządzeń akumulatorowych dopuszcza się wyłącznie zasilane akumulatorami gazoszczelnymi (VRLA). - inne warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do nin. Specyfikacji. - Zamawiający : - nie dopuszcza składania ofert częściowych, - nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, - nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, - nie dopuszcza składania ofert wariantowych, - nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5 Uwaga : - średnia dzienna liczba użytkowników budynku wynosi ok osób, - ze względu na specyfikę obiektu wskazane jest, aby każdy wykonawca, przed sporządzeniem oferty, dokonał wizji lokalnej w budynku (w porozumieniu z Działem Administracyjno-Gospodarczym Zamawiającego). IV. Termin realizacji zamówienia od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Va. Warunki udziału w postępowaniu. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), dotyczące : - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - posiadania wiedzy i doświadczenia, - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia), - sytuacji ekonomicznej i finansowej. Vb. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. Wykonawca udokumentuje : a) że prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług odpowiadających swoim rodzajem usługom objętym niniejszym zamówieniem od co najmniej 2 lat, b) wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, lub aktualne wykonywanie - co najmniej trzech usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia (każda), przestawiając dokumenty potwierdzające, że usługi te są wykonane/wykonywane należycie. Przez usługę odpowiadającą przedmiotowi nin. zamówienia należy rozumieć usługę sprzątania o wartości co najmniej ,00 zł (brutto) w przeliczeniu na 12 miesięcy jej świadczenia, dotyczącą minimum m 2 powierzchni w budynku użyteczności publicznej (nie są zaliczane m. in. hale produkcyjne, magazynowe, składowe, hale sportowe, powierzchnie handlowe), świadczoną przez 7 dni w tygodniu, dla jednego podmiotu przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Wymagany minimalny czasokres świadczenia usługi (12 miesięcy) musi zawierać się w ustawowym okresie trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania. c) że dysponuje lub będzie dysponował i przeznaczy do realizacji niniejszego zamówienia odpowiednią ilość osób posiadających kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonywania przez nie czynności objętych niniejszym zamówieniem. Zamawiający uzna za spełniony ten warunku, jeżeli : - każda z osób przewidzianych do realizacji zamówienia posiada certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie kursu z zakresu utrzymania czystości, akredytowanego przez niezależne organ wydający, np. Polskie Stowarzyszenie Czystości (PSC), - k a ż d a z osób przewidzianych do realizacji zamówienia posiada minimum 6 -miesięczne doświadczenie (staż pracy) u jednego pracodawcy, - co najmniej dwie osoby przewidziane do realizacji zamówienia posiadają minimum 12-miesięczne doświadczenie (staż pracy) na stanowisku kierowniczym u tego wykonawcy (na dzień, w którym upływa termin składania ofert) i zostaną wyznaczone przez wykonawcę na koordynatorów ekipy sprzątającej,

6 odpowiedzialnych m. in. za stały nadzór nad sprzątającymi i codzienne robocze kontakty z Zamawiającym. d) wykonawca przedstawi informację na temat liczby pracowników (zatrudnianych średnio w okresie rocznym) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. 2. Wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponował i przeznaczy do realizacji niniejszego zamówienia specjalistyczny sprzęt, między innymi taki jak : - urządzenie myjące do posadzek kamiennych - minimum 1 szt. - maszyna do mycia i konserwacji podłóg drewnianych - minimum 1 szt. - odkurzacz z funkcją zbierania wody - minimum 5 szt. - urządzenie piorące do wykładzin i tapicerki - minimum 1 szt. - drabina - minimum 1 szt. - wózek z zestawem sprzątającym - minimum 6 szt. 3. Wykonawca udokumentuje, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania zamawiającego, jeżeli załączy do oferty zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi - certyfikat potwierdzający świadczenie przez wykonawcę usług będących przedmiotem nin. zamówienia zgodnie z normą jakościową ISO 9001:2000 lub inny równoważny dokument, potwierdzający stosowanie przez niego równoważnych środków zapewnienia jakości (np. regulamin wewnętrznej kontroli jakości, jeżeli funkcjonuje u wykonawcy od co najmniej 2 lat przed upływem terminu składania ofert i jest stosowany w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, wraz z oświadczeniem dot. ww. regulaminu, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do nin. Specyfikacji Oświadczenie - wewnętrzna kontrola jakości ). 4. Wykonawca udokumentuje swoją sytuację ekonomiczną i finansową przedstawiając : a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł, b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przy uwzględnieniu warunków opisanych w punkcie III Dodatkowe wymagania nin. Specyfikacji. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 6. Wykonawca złoży do oferty oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 cyt. Ustawy (wzór formularza w tym zakresie stanowi załącznik nr 2 do nin. Specyfikacji). 7. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkcie VI nin. SIWZ, według formuły spełnia - nie spełnia.

7 VI. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ( według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ ). 2. Informacja o doświadczeniu zawodowym wykonawcy w wykonywaniu tego rodzaju zamówień w obiektach użyteczności publicznej należy przedstawić szczegółową informację, zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie Vb.1b) nin. Specyfikacji, o zamówieniach wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, jednak nie mniej niż 3 takie zamówienia, w obiektach użyteczności publicznej. Informacja ta winna być podana w układzie tabelarycznym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do nin. Specyfikacji) i poparta dokumentami (np. referencje poprzednio zamawiających), potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. W referencjach (datowanych) winna być zawarta informacja o szczegółowym zakresie wykonanych prac, terminach realizacji, wartości zamówienia oraz ocena jakości zrealizowanego zamówienia. 3. Szczegółowa informacja o pełnym zespole wykonawczym przewidzianym do wykonania nin. zamówienia - w układzie tabelarycznym (według wzoru zał. nr 5 do nin. Specyfikacji Potencjał kadrowy ) wraz z załączeniem dokumentów wskazanych w punkcie Vb.1c) nin. Specyfikacji lub pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia takich osób (jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował). 4. Informacja o liczbie pracowników zatrudnianych przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę (średnio w okresie rocznym), 5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje Wykonawca - w układzie tabelarycznym (według wzoru zał. nr 4 do nin. Specyfikacji Potencjał techniczny ) lub pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia tych narzędzi i urządzeń. 6. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł (pięćset tysięcy złotych). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić takiego dokumentu to może on przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 7. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Certyfikat potwierdzający świadczenie przez wykonawcę usług będących przedmiotem nin. zamówienia zgodnie z normą jakościową ISO 9001:2000 lub inny równoważny dokument, potwierdzający stosowanie przez niego równoważnych środków zapewnienia jakości (np. regulamin wewnętrznej kontroli jakości, jeżeli funkcjonuje u wykonawcy od co najmniej 2 lat przed upływem terminu składania ofert i jest stosowany w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, wraz z oświadczeniem dot. ww. regulaminu, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do nin. Specyfikacji Oświadczenie - wewnętrzna kontrola jakości ). 9. Oryginał pełnomocnictwa podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy (dotyczy Wykonawcy działającego przez pełnomocnika).

8 10. Dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie nin. zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 11. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ustawy Wykonawca przedkłada: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust.1 i 2 ustawy (według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ), b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W stosunku do osób fizycznych z uwagi na brak określonego dokumentu dyspozycję wypełnia oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenia te winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI Wykonawca składa odpowiednio dokumenty i oświadczenia zgodnie z 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817). 13. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w punkcie VI ust.1 oraz dokumenty wystawione dla każdego z nich, a wymienione w punkcie VI ust. 11 a-e) nin. SIWZ. Pozostałe oświadczenia i dokumenty muszą potwierdzać, że wykonawcy wspólnie spełniają pozostałe warunki udziału w postępowaniu. 14. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli do oferty oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby

9 unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wyżej. VII. Do oferty winny być załączone również: 1. Szczegółowa kalkulacja ofertowa (netto i brutto) za miesięczne kompleksowe wykonywanie zamówienia - określająca koszty zatrudnienia, ilość i rodzaj używanych środków czystości, innych materiałów i urządzeń oraz papieru toaletowego. Należy tu również uwzględnić wszystkie ewentualne pozostałe koszty niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Kalkulacja kosztów wykonania zamówienia winna zagwarantować sprawne realizowanie zamówienia, usługa winna być świadczona w wysokim standardzie, należy uwzględnić odpowiednią ilość środków czystości i papieru toaletowego (proporcjonalnie do ilości użytkowników sanitariatów). Zamawiający zwraca uwagę, że w ramach zamówienia mieszczą się dwa rodzaje usług, o różnej klasyfikacji statystycznej. W związku z tym należy odpowiednio zastosować stawki podatku od towarów i usług (VAT). Kalkulacja ceny oferty w zakresie podatku VAT - winna być sporządzona zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień składania oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zawartej umowy, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana przepisów prawnych w zakresie podatku VAT. 2. Wykaz środków myjących, konserwujących, czyszczących, dezynfekujących wraz z informacją o wszystkich niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia środkach, ich przeznaczeniu, stosowanym stężeniu, spektrum działania. Do wykazu należy dołączyć karty charakterystyki, instrukcję przygotowywania roztworów roboczych oraz szczegółową informację o sposobie przygotowania poszczególnych roztworów roboczych preparatów zaproponowanych w wykazie. 3. Szczegółowe instrukcje sprzątania i dezynfekcji. VIII. Zamawiający i wykonawcy będą się porozumiewać oraz przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje pisemnie. Dopuszcza się możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i dokumentów w formie faksu potwierdzonego niezwłocznie na piśmie. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest inż. Krzysztof Rymarczyk, pok. 308A, tel , w godz Wszelkie zapytania dotyczące nin. specyfikacji należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej, na adres podany w punkcie 1 niniejszej Specyfikacji. Treść zapytania przesłana faksem musi zostać potwierdzona pismem złożonym w siedzibie zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

10 Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji. a) każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, b) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu na składanie wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, c) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w nin. punkcie. IX. Wymagany termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertę, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. X. Wadium 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości ,00 zł (słownie złotych : dziesięć tysięcy). 2. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109 poz wraz z późn. zmianami). 3. Poręczenie, gwarancje, o których mowa w pkt 2 powyżej powinny być ważne przez okres związania ofertą - kserokopia wadium powinna być dołączona do oferty a oryginał dołączony do oferty w osobnej kopercie. 4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. Gwarancja wadialna będzie uznana za wadliwą, jeżeli Gwarant nie zobowiąże się do zapłaty beneficjentowi określonej kwoty w sytuacjach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Oferta nie zabezpieczona wymaganym wadium, spowoduje wykluczenie wykonawcy przez zamawiającego i tym samym odrzucenie jego oferty. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 5. Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu z nim umowy. 6. Miejsce złożenia wadium. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto: BANK PEKAO S.A. III/O Kraków nr z oznaczeniem:

11 Wadium przetargowe w sprawie prac porządkowych w budynku Akademii Muzycznej przy ul. św. Tomasza 43 w Krakowie. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, c) ponadto - Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 cyt. Ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zwrot wadium. a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jego wniesienia żądano. b) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu ich składania. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. XI. Opis sposobu przygotowania oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna obejmować całość zamówienia i zawierać jednoznacznie opisaną propozycję zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie ceny netto i brutto, terminu realizacji, warunków płatności. Oferty częściowe, wariantowe /alternatywne/ bądź niejednoznacznie określające propozycję zrealizowania przedmiotu zamówienia będą odrzucone. Składana oferta powinna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 7 do nin. Specyfikacji. Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz winny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. z 2009 r., nr 226, poz. 1817).

12 Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez wykonawcę. Brak spełnienia tych warunków spowoduje uznanie dokumentu za nieważny. Oferta wraz z oświadczeniami zawartymi w formularzu oferty winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy. Uprawnienie to winno wynikać z dokumentów rejestrowych wykonawcy. W przypadku udzielenia przez osoby uprawnione pełnomocnictwa innym osobom - pełnomocnictwo to winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału i winno określać zakres udzielonego pełnomocnictwa i okres jego ważności. W przypadku składania oferty wspólnie przez wykonawców, w ofercie należy w miejscu pieczęci wykonawcy wpisać nazwy i adresy wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Wszystkie kartki oferty wraz ze wszystkimi załącznikami do oferty winny być ponumerowane i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę. Wszelkie poprawki (błędy pisarskie) w treści oferty lub załącznikach sporządzonych przez Wykonawcę muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Pożądane jest, aby załączniki były ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty. Oferta wraz z załącznikami winna być opakowane w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez rozerwania opakowania. Na opakowaniu winien być umieszczony napis: Oferta na prace porządkowe w budynku Akademii Muzycznej przy ul. św. Tomasza 43 w Krakowie oraz pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy. Wykonawca nie później niż w terminie otwarcia ofert może zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz.1503 ze zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających obligatoryjnemu ujawnieniu przy otwarciu oferty jak również tych, które nie mają żadnego związku z informacjami nadającymi się do ochrony w ramach tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XII. Opis sposobu obliczenia ceny. Oferta winna zawierać cenę netto i brutto (z podatkiem VAT), podaną w PLN : a) wykonania zamówienia (za cały okres objęty niniejszym zamówieniem), b) cenę za miesięczne kompleksowe wykonywanie zamówienia, uwzględniającą wszystkie ewentualne pozostałe koszty niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia (zgodnie z opisem zawartym w punkcie VII.1 nin. Specyfikacji). XIII. Oferty należy składać w Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego ul. św. Tomasza 43 w Krakowie, III p., pok Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Każdej złożonej ofercie zostanie nadany numer identyfikacyjny.

13 Po upływie terminu składania ofert, wykonawca nie może oferty wycofać ani dokonywać w niej żadnych zmian. W przypadku oferty złożonej po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę. XIV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. św. Tomasza 43 w Krakowie, w dniu r. o godz , pok Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Publiczne otwarcie ofert przebiegać będzie w sposób następujący : - podanie informacji o liczbie złożonych ofert, - otwarcie ofert z podaniem do publicznej wiadomości firmy (nazwy) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, jego adresu (siedziby), oraz ceny ofertowej, terminu wykonania zamówienia publicznego, warunków płatności zawartych w ofercie. Na posiedzeniu niejawnym komisja przetargowa dokona formalnego sprawdzenia czy wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w nin. Specyfikacji. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli do oferty oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wyżej. Wykonawcy, którzy nie spełnią powyższych warunków zostaną wykluczeni z postępowania. Następnie komisja oceni : - poprawność złożonej oferty (jej zgodność z wymogami Ustawy i warunkami specyfikacji), - zgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający poprawi : oczywiste omyłki pisarskie w tekście badanej oferty, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty oraz niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: będzie niezgodna z ustawą, jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji, z zastrzeżeniem przypadku, gdy Zamawiający (na podstawie art cyt. Ustawy) poprawi inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze Specyfikacją, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, lub wykonawca nie złoży wyjaśnień na żądanie zamawiającego lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

14 zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, zawierać będzie błędy w obliczeniu ceny, wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Spośród pozostałych ofert zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w nin. Specyfikacji. XV. Kryteria oceny ofert (w skali 10- punktowej) : - cena ofertowa - 100%. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów liczonych według wzoru : najniższa cena /cena oferty badanej x 10 pkt x 100,00%. Wszystkie wyliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. XVI. Warunkiem podpisania umowy z wybranym Wykonawcą będzie : złożenie umów podpisanych z podmiotami uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia - przedstawionymi w ofercie, w przypadku wyboru oferty wykonawcy będącego spółką kapitałową w rozumieniu przepisów Kodeksu Handlowego wykonawca przedstawi uchwałę wspólników do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, chyba że umowa spółki stanowi inaczej zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Handlowy (Dz.U. nr 94, poz.1037, ze zm.). XVII. Z wybranym wykonawcą zawarta zostanie umowa ryczałtowa na cały okres objęty niniejszym zamówieniem (ceny stałe zgodnie z wybraną ofertą). Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 nin. Specyfikacji. XVIII. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

15 Inż. Krzysztof Rymarczyk Kanclerz Załączniki : 1 wzór umowy 2 wzór oświadczenia wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych str. 1 3 informacja o doświadczeniu zawodowym wykonawcy 4 wzór informacji Potencjał techniczny 5 wzór informacji Potencjał kadrowy 6 wzór oświadczenia w sprawie wewnętrznej kontroli jakości 7 wzór formularza oferty

16 Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa W dniu roku w Krakowie, w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze zm.) pomiędzy: Akademią Muzyczną w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Tomasza 43, posiadającą NIP , REGON , zwaną dalej Zamawiającym", reprezentowaną przez: Kanclerza inż. Krzysztofa Rymarczyka, przy kontrasygnacie finansowej Kwestora inż. Anny Nowak a Firmą......, zwaną dalej Wykonawcą", reprezentowaną przez: została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi w zakresie prac porządkowych w budynku Akademii Muzycznej w Krakowie, przy ul. św. Tomasza 43 oraz bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie wokół budynku (chodnik wokół budynku : ul. św. Tomasza Planty ul. Mikołajska), o łącznej powierzchni posadzek ok m2, zgodnie z wybraną ofertą z dnia. Szczegółowy wykaz rodzajów powierzchni do sprzątania, z uwzględnieniem typu posadzki, zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca dokona dokładnego pomiaru i przeliczenia powierzchni przeznaczonej do sprzątania, w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Z czynności tej zostanie sporządzony protokół, w którym zostanie zawarty również opis aktualnego stanu technicznego i czystościowego budynku. Protokół zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron Zakres i częstotliwość prac porządkowych obejmujący wszelkie czynności mające na celu stałe utrzymanie czystości w budynku, w sposób sprawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem materiałów i środków o nie niszczącym działaniu na czyszczone elementy pomieszczeń i ich wystrój, zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Do codziennych obowiązków Wykonawcy należy również: dyżurowanie w budynku pracowników Wykonawcy do bieżącego sprzątania : 7 dni w tygodniu od 7.00 do przez cały okres obowiązywania umowy, ustawianie w należytym porządku wszystkich mebli ruchomych (ławki, stoły, krzesła i inne) po zakończeniu sprzątania, kontrolowanie zamknięć wszystkich okien i drzwi w sprzątanym budynku, zdanie kluczy ochronie budynku. 3. Czynności przewidziane do wykonywania codziennie muszą być wykonywane we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem świąt, w godzinach od do 6.00 z zastrzeżeniem ust. 4.

17 4. Wykonawca będzie wykonywał prace przy użyciu własnych środków czyszczących, konserwujących, zapachowych, worków na śmieci, mydła w płynie oraz papieru toaletowego a także własnego sprzętu ręcznego i mechanicznego, w ramach ceny, o której mowa w 5 niniejszej umowy. 5. Wszelkie środki stosowane przez Wykonawcę do wykonywania prac porządkowych muszą być wysokiej jakości, posiadać wymagane przepisami atesty upoważniające do stosowania w Polsce i być biologicznie neutralne. Środki do czyszczenia i konserwacji podłóg muszą być ponadto antypoślizgowe. 6. Wykonawca zobowiązany jest regularnie przedkładać Zamawiającemu aktualne atesty środków chemicznych stosowanych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 7. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się nieodpłatnie udostępnić Wykonawcy pobór energii elektrycznej i wody oraz pomieszczenie do przechowywania sprzętu i środków czystościowych niezbędnych do bieżącej pracy. Pomieszczenie to Wykonawca zobowiązany jest opróżnić i wydać w stanie czystościowym nie pogorszonym w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, na podstawie protokołu przyjęcia i odbioru. 8. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wszystkie osoby wykonujące prace porządkowe w jednakowe, estetyczne ubrania z nazwą firmy i identyfikatorem pracownika. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wysokiego standardu wykonywanych prac porządkowych i uwzględniania ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego Zamawiający będzie kontrolować Wykonawcę w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym kontrolować jakość wykonania prac porządkowych. 2. W przypadku stwierdzenia nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków, Zamawiający sporządzi protokół, w którym opisze stwierdzone uchybienia, z zastrzeżeniem ust. 4. Z tytułu zaistniałych zaniedbań Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna. W przypadku stwierdzenia zaniedbań więcej niż jednokrotnie w ciągu jednego miesiąca, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara odpowiednio zwielokrotniona, z zastrzeżeniem ust W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zaniedbań, o których mowa w ust. 2, więcej niż dwa razy w ciągu jednego miesiąca, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w protokole, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie - nie później niż do godz dnia następnego, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, bez wypowiedzenia. 1. Wynagrodzenie za wykonanie prac porządkowych będzie płatne miesięcznie. 2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie czynności opisanych w 2 niniejszej umowy i utrzymanie czystości w skali miesiąca w wysokości 5.

18 . zł netto. Powyższe wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT). 3. Wartość przedmiotu umowy z podatkiem VAT, obliczona za cały okres umowny wynosi..... zł (słownie złotych :..). 4. Rozliczenie następować będzie po wykonaniu i odebraniu usługi, na podstawie faktury wystawionej po upływie miesiąca kalendarzowego. 5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem, na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami za zwłokę. 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie 4 ust. 3 lub 6 ust. 6 niniejszej umowy - wynagrodzenie za miesiąc, w którym umowa została rozwiązana nie przysługuje Przed rozpoczęciem realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu listę pracowników przydzielonych do wykonywania przedmiotu umowy. 2. Przed każdą zmianą pracownika Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu informacje o proponowanym nowym pracowniku. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na realizację obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez zaproponowanego przez Wykonawcę pracownika, jeżeli nie rokuje on należytego wykonywania obowiązków. 4. Wykonawca zobowiązany jest maksymalnie ograniczyć dokonywanie zmian pracowników realizujących obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 5. Każda zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana pracownika zobowiązuje Wykonawcę do aktualizacji listy, o której mowa w ust. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy osób nie wpisanych na listę wynikającą z ust W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia Strony ustalają następujące kary umowne: a) w przypadku stwierdzenia nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków, o czym mowa w 4 ust. 2 niniejszej umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia miesięcznego brutto za dany miesiąc, zgodnie z 5 ust. 2 nin. umowy, b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie 4 ust. 3 lub 4 nin. umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % kwoty, o której mowa w 5 ust. 3 niniejszej umowy.

19 2. Kary umowne mogą być potrącane z wzajemnych wierzytelności. 3. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnień Stron do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar Z ramienia Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie pani Jadwiga Dróżga. 2. Z ramienia Wykonawcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą współpracę ww. osoby z przedstawicielem Zamawiającego wymienionym w ust. 1 oraz Kierownictwem firmy pełniącej ochronę w budynku Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest również zapewnić właściwą współpracę wszystkich osób wykonujących obowiązki wynikające z niniejszej umowy z osobami pełniącymi ochronę w sprzątanych budynkach Za przeszkolenie osób wykonujących obowiązki wynikające z niniejszej umowy w zakresie BHP i p.poż. oraz za ewentualne wypadki przy pracy odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w Akademii Muzycznej w Krakowie i ponosi odpowiedzialność za ich przestrzeganie przez wszystkie osoby wykonujące obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 2. Każda z osób wykonujących prace porządkowe objęte niniejszą umową musi być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkie zniszczenia i szkody powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy, w szczególności: uszkodzone meble, płytki, cokoły, ściany, narożniki, wyrwane gniazdka elektryczne, zgubione klucze, itd. 4. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia zniszczeń i szkód, o których mowa w ust. 3 i doprowadzenia do stanu pierwotnego (naprawy, wymiany). Koszty te mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności. 5. Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż ,00 zł (pięćset tysięcy złotych) Niniejszą umowę zawarto na okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 2 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Informacje o odstąpieniu od umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie.

20 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Postanowienia nin. umowy mogą zostać zmienione w sytuacji zmiany przepisów prawnych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnięcie nie będzie możliwe, spory będzie rozstrzygać właściwy dla Zamawiającego sąd Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie swoich danych teleadresowych. 2. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 1 pisma wysłane na adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 13. Oferta Wykonawcy z dnia... stanowi integralną część niniejszej umowy. 14. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową usługę sprzątania

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, ul. Kasy Oszczędności Miasta

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo