OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy"

Transkrypt

1 OR EL Mielec, dnia 29 listopada 2013 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z podziałem na zadania numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Mielecki, ul. Sękowskiego 2B, Mielec, woj. podkarpackie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z podziałem na zadania. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 : Dostawa sprzętu AGD Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu jest dostawa do budynku siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34 sprzętu AGD tj.: radio z odtwarzaczem CD (6 sztuk), lodówka z zamrażarką (4 sztuki), pralka automatyczna (2 sztuki), pralka wirnikowa, pochłaniacz kuchenny, kuchenka elektryczna 2-palnikowa i 4-palnikowa, żelazko (3 sztuki), odkurzacz (2 sztuki), kuchenka mikrofalowa (3 sztuki), mikser (2 sztuki), odbiornik TV LED (4 sztuki), antena kierunkowa (4 sztuki), ciśnieniowy ekspres do kawy (2 sztuki), czajnik elektryczny (21 sztuk), grzejnik olejowy (4 sztuki), kalkulatory (8 sztuk). Szczegółowy opis sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia w tym zadaniu znajduje się w załączniku nr 1.1 do SIWZ pn. Dostawa sprzętu AGD. Zadanie nr 2 Dostawa i montaż klimatyzatorów Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu jest dostawa i montaż w budynku siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34 klimatyzatorów. Klimatyzatory zostaną zamontowane w pomieszczeniach biurowych oraz pomieszczeniu serwerowni (16 pomieszczeń). Klimatyzatory należy zamontować w systemie

2 inwerterowym i multiinwerterowym, chłodząco - grzewczym. Jednostki wewnętrzne powinny być przystosowane mocą do kubatury pomieszczeń. W pomieszczeniu serwerowni inwenter, praca całoroczna na chłodzenie przy temperaturze zewnętrznej - 15ºC. Jednostki wewnętrzne montowane na ścianach za wyjątkiem pomieszczenia sali konferencyjnej - montaż inwertera podsufitowego. Od wszystkich jednostek należy przewidzieć odprowadzenie skropliny wody na zewnątrz w sposób grawitacyjny. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać całość prac instalacyjnych, uwzględnionych w cenie oferty. Zamawiający nie posiada wydzielonej instalacji/okablowania umożliwiającej podłączenie dostarczanych urządzeń. Zmawiający zaleca, aby przez sporządzeniem oferty dokonać wizji w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje dokonanie demontażu posiadanego klimatyzatora naściennego typu SPLIT wraz z jednostką zewnętrzną usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu (obecna siedziba PCPR) przy ul. Chopina 16 i przeniesieni go do nowej siedziby jednostki. Wykonawca po zakończonym montażu zobowiązany jest do przywrócenia pomieszczenia do stanu pierwotnego. Zamawiający wymaga, aby termin gwarancji na dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia wynosił co najmniej 24 miesiące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.2 do SIWZ pn. Dostawa i montaż klimatyzatorów. Zadanie nr 3 Dostawa wyposażenia technicznego do utrzymania właściwego stanu technicznego budynku i otoczenia Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu jest dostawa do budynku siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34 wyposażenia technicznego do utrzymania właściwego stanu technicznego budynku i otoczenia (narzędzia ogrodnicze, pojemniki na piasek, dmuchawa do liści, odśnieżarka, kosiarka spalinowa, kosa spalinowa, piła do drzewa, wykaszarka spalinowa, rozdrabniarka do gałęzi, kosze parkowe, kosze na śmieci, kwietniki, stojak na rowery, drabina itp.). Szczegółowy opis sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia w tym zadaniu znajduje się w załączniku nr 1.3 do SIWZ pn. Dostawa wyposażenia technicznego do utrzymania właściwego stanu technicznego budynku i otoczenia. Zadanie nr 4 Dostawa sprzętu do utrzymania czystości i wyposażenia łazienek Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu jest dostawa do budynku siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34 sprzętu do utrzymania czystości i wyposażenia łazienek (kosze na śmieci, miotły, mopy, wieszaki, lustra, uchwyty na papier toaletowy, dozowniki na mydło, pojemniki do ręczników, wózek do mycia, maszyna do czyszczenia podłóg z wykładziny PCV, maszyn do polerowania podłóg, przemysłowy odkurzacz do wody, odkurzacz sieciowy itp.). Szczegółowy opis sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia w tym zadaniu znajduje się w załączniku nr 1.4 do SIWZ pn. Dostawa sprzętu do utrzymania czystości i wyposażenia łazienek. Zadanie nr 5 Dostawa i montaż gotowego budynku gospodarczego (kontenera) nie związanego z gruntem na trwałe, ocieplanego Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu jest dostawa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34 gotowego budynku gospodarczego (kontenera) nie związanego z gruntem na trwałe, ocieplanego wraz z montażem. Wymiar konstrukcji bez płyty: 3 m, szerokość: 5 m, głębokość, wysokość: 2,3 / 2,0 m ze spadem na tył. Konstrukcja wykonana z kształtowników zamkniętych, malowana farbą podkładową i nawierzchniową. Stelaż konstrukcji spawany a następnie skręcany śrubami i wkrętami. Poszycie z płyty warstwowej grubości 75 mm z rdzeniem styropianowym. Od wewnątrz blacha w kolorze białym, od zewnątrz w kolorze ciemny brąz. Konstrukcja z kratką wentylacyjną i oknem PCV. Dach wykończony wiatrownicą, na nogach ścian blaszane narożniki. Kontener wyposażony w bramę uchylną (bez napędu podnoszenia bramy). Zamawiający wymaga, aby termin gwarancji na dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia wynosił co najmniej 24 miesiące.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , ,

3 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania III.3.2) Wiedza i doświadczenie III.3.3) Potencjał techniczny III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) oświadczenie z art. 26 ust. 2d o grupie kapitałowej SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Mielcu Mielec, ul. Sękowskiego 2b. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mielcu Mielec, ul. Sękowskiego 2b. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa sprzętu AGD. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu AGD Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu jest dostawa do budynku siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34 sprzętu AGD tj.: radio z odtwarzaczem CD (6 sztuk), lodówka z zamrażarką (4 sztuki), pralka automatyczna (2 sztuki), pralka wirnikowa, pochłaniacz kuchenny, kuchenka elektryczna 2-palnikowa i 4-palnikowa,

5 żelazko (3 sztuki), odkurzacz (2 sztuki), kuchenka mikrofalowa (3 sztuki), mikser (2 sztuki), odbiornik TV LED (4 sztuki), antena kierunkowa (4 sztuki), ciśnieniowy ekspres do kawy (2 sztuki), czajnik elektryczny (21 sztuk), grzejnik olejowy (4 sztuki), kalkulatory (8 sztuk).. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa i montaż klimatyzatorów. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż klimatyzatorów Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu jest dostawa i montaż w budynku siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34 klimatyzatorów. Klimatyzatory zostaną zamontowane w pomieszczeniach biurowych oraz pomieszczeniu serwerowni (16 pomieszczeń). Klimatyzatory należy zamontować w systemie inwerterowym i multiinwerterowym, chłodząco - grzewczym. Jednostki wewnętrzne powinny być przystosowane mocą do kubatury pomieszczeń. W pomieszczeniu serwerowni inwenter, praca całoroczna na chłodzenie przy temperaturze zewnętrznej - 15ºC. Jednostki wewnętrzne montowane na ścianach za wyjątkiem pomieszczenia sali konferencyjnej - montaż inwertera podsufitowego. Od wszystkich jednostek należy przewidzieć odprowadzenie skropliny wody na zewnątrz w sposób grawitacyjny. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać całość prac instalacyjnych, uwzględnionych w cenie oferty. Zamawiający nie posiada wydzielonej instalacji/okablowania umożliwiającej podłączenie dostarczanych urządzeń. Zmawiający zaleca, aby przez sporządzeniem oferty dokonać wizji w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje dokonanie demontażu posiadanego klimatyzatora naściennego typu SPLIT wraz z jednostką zewnętrzną usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu (obecna siedziba PCPR) przy ul. Chopina 16 i przeniesieni go do nowej siedziby jednostki. Wykonawca po zakończonym montażu zobowiązany jest do przywrócenia pomieszczenia do stanu pierwotnego. Zamawiający wymaga, aby termin gwarancji na dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia wynosił co najmniej 24 miesiące.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa wyposażenia technicznego do utrzymania właściwego stanu technicznego budynku i otoczenia. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenia technicznego do utrzymania właściwego stanu technicznego budynku i otoczenia Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu jest dostawa do budynku siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34 wyposażenia technicznego do utrzymania właściwego stanu technicznego budynku i otoczenia (narzędzia ogrodnicze, pojemniki na piasek, dmuchawa do liści, odśnieżarka, kosiarka spalinowa, kosa spalinowa, piła do drzewa, wykaszarka spalinowa, rozdrabniarka do gałęzi, kosze parkowe, kosze na śmieci, kwietniki, stojak na rowery, drabina itp.).. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

6 CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa sprzętu do utrzymania czystości i wyposażenia łazienek. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu do utrzymania czystości i wyposażenia łazienek Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu jest dostawa do budynku siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34 sprzętu do utrzymania czystości i wyposażenia łazienek (kosze na śmieci, miotły, mopy, wieszaki, lustra, uchwyty na papier toaletowy, dozowniki na mydło, pojemniki do ręczników, wózek do mycia, maszyna do czyszczenia podłóg z wykładziny PCV, maszyn do polerowania podłóg, przemysłowy odkurzacz do wody, odkurzacz sieciowy itp.).. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa i montaż gotowego budynku gospodarczego (kontenera) nie związanego z gruntem na trwałe, ocieplanego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż gotowego budynku gospodarczego (kontenera) nie związanego z gruntem na trwałe, ocieplanego Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu jest dostawa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34 gotowego budynku gospodarczego (kontenera) nie związanego z gruntem na trwałe, ocieplanego wraz z montażem. Wymiar konstrukcji bez płyty: 3 m, szerokość: 5 m, głębokość, wysokość: 2,3 / 2,0 m ze spadem na tył. Konstrukcja wykonana z kształtowników zamkniętych, malowana farbą podkładową i nawierzchniową. Stelaż konstrukcji spawany a następnie skręcany śrubami i wkrętami. Poszycie z płyty warstwowej grubości 75 mm z rdzeniem styropianowym. Od wewnątrz blacha w kolorze białym, od zewnątrz w kolorze ciemny brąz. Konstrukcja z kratką wentylacyjną i oknem PCV. Dach wykończony wiatrownicą, na nogach ścian blaszane narożniki. Kontener wyposażony w bramę uchylną (bez napędu podnoszenia bramy). Zamawiający wymaga, aby termin gwarancji na dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia wynosił co najmniej 24 miesiące.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Starosta Powiatu Mieleckiego mgr inż. Andrzej Chrabąszcz

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl 1 z 5 2015-04-23 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 762 77 00, faks 89 762 77 24.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 762 77 00, faks 89 762 77 24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl 1 z 5 2014-09-30 10:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Doposażenie komórek organizacyjnych Szpitala

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej. Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 Numer ogłoszenia: 202630 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ NR sprawy DPS/343/1/12 Mońki: Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Mońkach Numer ogłoszenia: 23794 2012; data zamieszczenia: 25.01.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl/przetargi Świdnica: Świadczenie usługi ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 274691-2010 Data zamieszczenia: 05.10.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 5 2013-04-29 16:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Wykonanie kampanii promocyjnej na nośnikach

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pt. Promocja marki regionalnej - Muzeum. Sztuki w Łodzi - nowoczesność i tradycja.

Łódź: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pt. Promocja marki regionalnej - Muzeum. Sztuki w Łodzi - nowoczesność i tradycja. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumsztuki.pl Łódź: Dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pt. Promocja marki regionalnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Sprzedaż wraz z dostawą programów komputerowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, lamp do projektorów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Organizacja i przygotowanie podróży studyjnej do Reykjaviku oraz podróży

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozstrzyzow.pl/pl Strzyżów: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Tychy: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Słupsk: Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Kraków: Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Numer ogłoszenia: 489982-2013; data zamieszczenia: 28.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 1 z 5 2014-11-08 20:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 Warszawa: UPGRADE SYSTEMU SAP ERP O

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.suprabrokers.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.suprabrokers.pl 1 z 5 2014-03-12 14:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.suprabrokers.pl Milicz: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Milickiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla potrzeb GUS Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne oraz ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl Kluczbork: USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo