Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, Castellgalí(Barcelona)Spain KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain KARTA CHARAKTERYSTYKI"

Transkrypt

1 Kod: Strona: 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i firmy. Nazwa produktu : LC 21 Numer produktu: Opis produktu: nabłyszczający środek do czyszczenia podłóg; Właściwości: detergent w płynie, stworzony specjalnie do codziennego czyszczenia podłóg, jednocześnie czyści i nabłyszcza; przeznaczony do róŝnego rodzaju powierzchni takich jak lastriko, marmur, tworzywa sztuczne etc; przyjemnie perfumowany Firma : SISINVERT, S.L. Maria Aurelia Campmany, 17 (Barcelona) Spain Telf Informacja o składnikach Charakterystyka chemiczna: Skład: składniki powierzchniowoczynne, nie jonowe <5%, konserwanty, silikony, barwniki, perfumy Składniki niebezpieczne Skład (%) Klasyfikacja Oznaczenia R NºEINECS 3. Identyfikacja niebezpieczeństw Klasyfikacja zagroŝeń dla człowieka i środowiska 4. Pierwsza pomoc Kontak z oczami: przemyć natychmiast obficie wodą i udać się do lekarza Kontakt ze skórą: SpoŜycie: wypłukać usta wodą; nie wywoływać wymiotów Wdychanie:

2 Kod: Strona: 2 z 5 5. Postępowanie w przypadku poŝaru UŜywać odpowiednich środków gaśniczych: strumienia wody, piany, dwutlenku węgla, proszku chemicznego Niebezpieczne produkty rozkładu: Postępowanie w przypadku uwolnienia do środowiska Indywidualne środki ostroŝności : Niezbędne środki w zakresie ochrony środowiska: Unikać dostępu produktu do wód ściekowych, wód powierzchniowych i wód podziemnych. 7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie Środki ostroŝności podczas obchodzenia się z substancją: Przestrzegać przepisów prawnych w zakresie ochrony i bezpieczeństwa. Wymagania w zakresie przechowywania i opakowań Przechowywać tylko w oryginalnych i oznaczonych pojemnikach. 8. Kontrola naraŝenia / środki ochrony indywidualnej Parametry kontroli naraŝenia w miejscu pracy: Środki ochrony indywidualnej: przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny Ochrona rąk: Ochrona oczu: Ochrona dróg oddechowych : Właściwości fizykochemiczne Stan skupienia/postać : płyn matowy Kolor : Ŝółtawy Zapach : cytrynowy ph: 8,0+-0,5 StęŜenie (20ºC): 1,000+0,020g/cm³ Rozpuszczalność w wodzie: całkowita Temp. wrzenia: : Temp. topnienia : Punkt samozapłonu : Palność: Właściwości wybuchowe: Właściwości utleniające: PręŜność par: Wskaźnik refrakcji: 5+-1%

3 Kod: Strona: 3 z Stabilność i reaktywność Warunki, których naleŝy unikać: Przy prawidłowym uŝytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. Substancje, których naleŝy unikać: Informacje toksykologiczne Nie dysponuje się danymi o toksyczności. 12. Informacje ekologiczne Nie dysponuje się danymi ekologicznymi. 13. Postępowanie z odpadami. Zalecenia dotyczące preparatu: Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zalecenia dotyczące zuŝytych opakowań: NaleŜy stosować do obowiązującego lokalnego prawa. 14. Informacje o transporcie Produkt sklasyfikowany jako bezpieczny. Transport lądowy, ADR: Transport morski, IMDG: Transport kolejowy, RID : Transport lotniczy, OACI : 15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych Oznaczenia literowe i określenia niebezpieczeństwa: Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie: Określenia rodzaju zagroŝenia: Określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją: S2 przechowywać poza zasięgiem dzieci Oznaczenia sanitarne: RSIPAC /CAT

4 Wersja: 3/CH /PL Utworzona: 30/06/05 Kod: Strona: 4 z 5 Piktogramy stosowania: Zastosowane przepisy krajowe: Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz.84 wraz z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 2., poz. 8 z 2005 r.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 171., poz z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24listopada 2003r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 199, poz. 1948). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki preparatów niesklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142, poz. 1194). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz.1833). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844 wraz z późniejszymi zmianami). Umowa Europejska dotycząca przewozu materiałów niebezpiecznych z dnia 23 listopada 2002r. (ADR), (Dz. U. Nr 194, poz.1629 wraz z załącznikami i późniejszymi zmianami). Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.628, zmiany Dz. U Nr 7, poz.78). Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraz z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 2343). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu (Dz. U. Nr 12, poz. 111). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów, których opakowania naleŝy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeŝenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 128, poz. 1348).

5 Wersja: 3/CH /PL Utworzona: 30/06/05 Kod: Strona: 5 z 5 Inne zastosowane przepisy: 67 /548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliŝenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. 91/155/EWG Dyrektywa Komisji z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie zdefiniowania wymagań wobec systemu informacji o niebezpiecznych preparatach wdraŝająca artykuł 10 dyrektywy 88/379/EWG. 2001/58/WE Dyrektywa Komisji z dnia 27 lipca 2001 r. zmieniająca po raz drugi dyrektywę 91/155/EWG określająca i ustanawiająca szczegółowe uzgodnienia dotyczące systemu szczególnych informacji o preparatach niebezpiecznych w związku z wykonaniem art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 99/45/WE oraz odnosząca się do substancji niebezpiecznych w związku z wykonaniem art. 27 dyrektywy Rady 67/548/EWG (arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa ). 2001/59/WE Dyrektywa Komisji z dnia 6 sierpnia 2001 r. po raz 28 dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę 67/548/EWG dotyczącą ujednolicenia prawodawstwa, regulacji i przepisów administracyjnych dotyczących klasyfikacji, opakowania i oznakowania niebezpiecznych substancji. 16. Inne informacje Zastosowanie i sposób uŝycia: jako środek czyszczący stosuje się w zaleŝności od stopnia zabrudzenia rozcieńczony z wodą, zwykle zalecana dawka to stęŝenie 1 % (10 g na litr wody); wyszorować podłogę i pozostawić do wyschnięcia, uzyskując w ten sposób połysk; w celu osiągnięcia intensywniejszego połysku froterować podłogę ścierką lub mopem; moŝna równieŝ stosować maszynę rotacyjną, niskoobrotową uzyskując doskonałe efekty; do bieŝącej pielęgnacji moŝna stosować roztwór od 0,1%do 0,5%. Uwagi: Wszystkie informacje, zalecenia i sugestie, które zostały zawarte w karcie powstały w dobrej wierze, w oparciu o dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. NaleŜy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Pomimo to, ciąŝy na uŝytkowniku odpowiedzialność za nieprawidłowe stosowanie, nie zachowanie środków ostroŝności oraz stosowanie niezgodnie z przeznaczeniem. Data wystawienia: 30/06/05 Wersja:2/CH/PL Źródła danych: FICHA DE SEGURIDAD VERSION:2 CREACIÓN:16/07/04 FICHA TECNICA VERSION:1 CREACIÓN:07/10/04

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŝy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wax Shampoo/Szampon samochodowy. Przeznaczenie produktu: Płyn do mycia karoserii z dodatkiem wosków. Kod identyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Tynk mineralny Biały Faktura Baranek Atlas Premium Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szlachetna zaprawa tynkarska do nakładania ręcznego, o fakturze

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588).

Karta Charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588). 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I IMPORTERA Nazwa handlowa: 4CAR OPONA Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Preparat do konserwacji opon. Producent: Zakłady Chemiczne 62-200 Gniezno,

Bardziej szczegółowo

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67 Data wydania: 04.10.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa producenta: SCREW FIX Nr ref.: 08-172 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wykonania: 2009-05-25 TAŚMA MASKUJĄCA NTS Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA 1.1. Dane dotyczące produktu: Taśma maskująca. 1.2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA Data aktualizacji: 2008-01-15 Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data wykonania:2009-12-07 APP EXPRESS Klarlack 3:1 Strona 1 z 10 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Dane dotyczące preparatu: APP EXPRESS Klarlack 3:1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa: 1.1. Nazwa handlowa: Kod wyrobu: Środek flokulacyjny CH701xx 1.2. Zastosowanie preparatu:

Bardziej szczegółowo

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia okien do rozcieńczania z wodą, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS Roszowicki Las - Lipowina Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego WYLEWKA BETONOWA

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLAS Roszowicki Las - Lipowina Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego WYLEWKA BETONOWA Data sporządzenia: 25.08.2008 Data aktualizacji: 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA. Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Telefon alarmowy: WYLEWKA BETONOWA Wylewka betonowa M20 stanowi

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Produkt Thermoplex 2 TML Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta i dystrybutora. Nazwa produktu: Producent: Dystrybutor Telefon alarmowy: Thermoplex 2 TML LUBRICANT CONSULT GmbH

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Składniki niebezpieczne: >0,1% Alkohol etylowy; etanol Nr indeksowy: 603-002-00-5 Nr CAS: 64-17-5 Nr WE: 200-578-6 F: R11

Składniki niebezpieczne: >0,1% Alkohol etylowy; etanol Nr indeksowy: 603-002-00-5 Nr CAS: 64-17-5 Nr WE: 200-578-6 F: R11 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Przeznaczenie: Kosmetyka. Oliwka do skórek. Dystrybutor: La Femme Cosmetics S.A.; ul. Chylońska 210; 81-007 Gdynia, Polska

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa preparatu: STARFIX MET-M baza Przeznaczenie preparatu: żywica epoksydowa z wypełniaczami metalowymi; modyfikowana.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Den Braven East Sp. z o.o. Siedziba główna / Headquarters: ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/poznania, 62-081 Przeźmierowo, Poland tel. +48 (0 61) 89 61 740, fax +48 (0 61) 81 62 825 e-mail: info@denbraven.pl,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Data sporządzenia: 10.08.2000 Data aktualizacji: 20.11.2007 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikacja preparatu:

Bardziej szczegółowo

3. Tetraetylenopentamina 112-57-2 203-986-2 612-060-00-0 Xn C N

3. Tetraetylenopentamina 112-57-2 203-986-2 612-060-00-0 Xn C N Data wydania: 03.03.2008 Data rewizji:01.10.2008 Strona 1z 7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PREPARATU: Uniwersalny klej szybkoschnący, strzykawka 5MIN. Versachem EPOXY SYSTEM - Ve 46409 UTWARDZACZ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOXYTWIN KONCENTRAT

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, Art. 31

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, Art. 31 Strona 1/5 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ALTO ProWash P Istotne zidentyfikowane zastosowanie mieszaniny: Środek myjący (Detergent)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 04.07.2012 Strona/stron 1/9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa CLIM SPRAY TRUCKS

Bardziej szczegółowo

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH nr indeksowy Nazwa substancji nr WE nr CAS Klasyfikacja Znakowanie Skład procentowy

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH nr indeksowy Nazwa substancji nr WE nr CAS Klasyfikacja Znakowanie Skład procentowy Data aktualizacji : 19.11.2009 Numer: IB_9_24_01_A Strona: 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub mieszaniny: OPTIC EMALIA AKRYLOWA

Bardziej szczegółowo

SZPACHLA ZBROJONA WŁÓKNEM

SZPACHLA ZBROJONA WŁÓKNEM 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Nazwa handlowa: 1.2 Zastosowanie substancji/mieszaniny: Masa szpachlowa służy do łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Do stosowania wewnątrz

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 25.09.2002 Data aktualizacji 31.12.2007 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu nazwa handlowa Tytan Klej montaŝowy SBS CSX 320 Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Zgodnie z: Rozporządzenie MZ Dz.U.Nr 215,poz.1588 z dnia 13.11. 2007; Rozp.WE nr 1907/2006 z dnia18.12.2006 Drei Bond Twój partner w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOS RN Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny. Xi Drażniący

Karta charakterystyki mieszaniny. Xi Drażniący 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacje o produkcie Nazwa handlowa: PFN Zastosowanie: Zaprawa do spoinowania kamienia naturalnego, kostki brukowej i płyt Numer

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Nr : 3 Data sporzadzenia/aktualizacji : 23 / 11 / 2010 Zastępuje : 8 / 2 / 2010

Aktualizacja Nr : 3 Data sporzadzenia/aktualizacji : 23 / 11 / 2010 Zastępuje : 8 / 2 / 2010 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja produktu Opis Sposób użycia Identyfikacja przedsiębiorstwa : : Pasta do gwintowania : Postępować zgodnie z kartą informacyjną

Bardziej szczegółowo