Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Majnusz Rita mgr Gastoł Mirosława Opracowanie redakcyjne: mgr Maria Olejnik Konsultacja: dr Bożena Zając Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[03].Z2.03 Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec 341[03]. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Dystrybucja towarów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Logistyka w handlu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Gospodarka magazynowa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Transakcje w handlu zagranicznym Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 56 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie ci pomocny w trakcie nauki logistycznej obsłudze przedsiębiorstwa handlowego. W poradniku zamieszczono: materiał nauczania, który pozwoli Ci ukształtować umiejętność dobrania kanału i strategii dystrybucji, opracowania projektu infrastruktury magazynowej, określania warunków racjonalnego przechowywania towarów, dokonania odbioru towarów oraz sporządzania dokumentacji z tym związanej, a także umiejętność przygotowania transakcji z podmiotami zagranicznymi, sporządzania kontraktu oraz stosowania działań z zakresu strategii ceny, pytania sprawdzające, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do rozwiązania ćwiczeń, ćwiczenia, które pozwolą Ci ukształtować podstawowe umiejętności z zakresu prac logistycznych w przedsiębiorstwie handlowym, sprawdzian postępów, który na bieżąco pozwalać Ci będzie kontrolować twoje postępy w nauce, sprawdzian osiągnięć, którego rozwiązanie pozwoli Ci skontrolować stopień opanowania wiadomości i umiejętności określonych w celach kształcenia, wykaz literatury, która pomoże Ci rozwijać widomości i umiejętności dotyczące prac logistycznych w przedsiębiorstwie handlowym. Poradnik ma pomóc Ci przygotować się do wykonywania działań z zakresu logistycznej obsługi przedsiębiorstwa handlowego. Dlatego został zaplanowany w taki sposób, abyś mógł w nim znaleźć zarówno podstawowe treści, jak i ćwiczenia poszerzające Twoje wiadomości i umiejętności w tym zakresie. Treści zawarte w poradniku są zgodne z programem nauczania dla zawodu technik handlowiec 341[03]. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów i przepisów bhp oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 341[03].Z2 Towar jako przedmiot handlu 341[03].Z2.01 Określanie czynników wpływających na jakość towarów 341[03].Z2.02 Ustalanie asortymentu handlowego 341[03].Z2.03 Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.04 Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.05 Prowadzenie korespondencji handlowej w języku obcym Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł informacji handlowej, badać jakość towarów, określać warunki i czas przechowywania towarów, określać warunki transportowania towarów, dobierać opakowanie produktu, oznaczać produkty, odczytywać oznaczenia znajdujące się na produktach, rozróżniać zadania przedsiębiorstw handlowych, obsługiwać komputer. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: wybrać odpowiedni kanał dystrybucji dla produktu, określić rodzaj strategii dystrybucji, zastosować podstawowe pojęcia związane z transakcjami w handlu zagranicznym, określić fazy przygotowań i realizacji transakcji w handlu zagranicznym, posłużyć się w stopniu podstawowym taryfą celną, wyodrębnić składniki procesów logistycznych, zrealizować zadania marketingu zakupów i marketingu sprzedaży, określić warunki racjonalnego przechowywania, magazynowania i transportu towarów, zaproponować infrastrukturę magazynową dla przechowywanych towarów, dokonać odbioru towaru, przyjąć towar do magazynu, wystawiać dokumenty magazynowe związane z przyjęciem towarów do magazynu, wykrywać błędy w dokumentach towarzyszących dostawie, skontrolować poziom zapasów, dokonać analizy wykorzystania powierzchni magazynowej, skalkulować cenę, wybrać strategię ustalania ceny, zróżnicować ceny. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Dystrybucja towarów Materiał nauczania Handel obejmuje całokształt działań związanych z przemieszczaniem towarów od producenta do konsumenta. Działania te to: zakup, odbiór, magazynowanie, przygotowanie do sprzedaży i sprzedaż towarów. Dystrybucja to instrument marketingumix. Jest to działanie zmierzające do zaoferowania produktu bądź usługi w pożądany przez producenta sposób, w odpowiednim miejscu i czasie, aby najefektywniej zaspokoić potrzeby konsumentów. Przemieszczanie towaru od producenta do konsumenta oraz zapłaty za towar od konsumenta do producenta odbywa się za pośrednictwem podmiotów gospodarczych tworzących tzw. kanał dystrybucji. Kanał dystrybucji obejmuje podmioty gospodarcze zajmujące się przemieszczaniem masy towarowej, rozliczaniem środków pieniężnych, ustalaniem warunków współpracy oraz rozpowszechnianiem informacji o towarze i oczekiwaniach konsumentów. Klasyfikacja kanałów dystrybucji: ze względu na rodzaj uczestników: bezpośrednie, pośrednie, ze względu na liczbę uczestników procesu wymiany: krótkie, długie, ze względu na liczbę pośredników na tym samym szczeblu wymiany towarowej: wąskie, szerokie, ze względu na rodzaj przepływających strumieni: rzeczowe, transakcyjne, ze względu na stopień integracji ogniw pośredniczących: zintegrowane, konwencjonalne. 7

9 KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT CENTRALNY MAGAZYN PRODUCENTA KONSUMENT KONSUMENT HURTOWNIA PRODUCENT DETALISTA DETALISTA KONSUMENT KONSUMENT HURTOWNIA DETALISTA DETALISTA DETALISTA DETALISTA KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT Rys.1. Kanały dystrybucji towaru [opracowanie własne] Producent decydując się na wybór kanału dystrybucji, wybiera taki jego rodzaj, który najefektywniej dostarczy towary oraz informację o nich konsumentom, a także informację zwrotną o potrzebach klientów. Konsumenci wybierają kanały dystrybucji, oferujące wysokiej jakości towary, niskie ceny oraz skutecznie upowszechniające informacje o towarach i producentach. Podstawowymi ogniwami kanałów dystrybucji są różnego rodzaju jednostki handlowe zarówno na szczeblu hurtu, jak i detalu. W związku z tym handel realizuje główne zadanie logistyczne, umieszczając odpowiednią ilość towaru, odpowiedniej jakości, w odpowiednim miejscu, czasie i z atrakcyjną ceną. Handel, jako jednostka kanału dystrybucji, pełni następujące funkcje: zbiera informacje niezbędne do planowania i realizowania wymiany, zbiera i upowszechnia informacje o towarze, inicjuje i podtrzymuje kontakty z dostawcami i odbiorcami, negocjuje warunki współpracy w tym głównie cenowe, terminy płatności, sposób przemieszczania towarów oraz zakres działań posprzedażowych, Wybór kanału dystrybucji jest jedną z ważniejszych decyzji związanych z przemieszczaniem masy towarowej od producenta do konsumenta. Zdarza się bowiem, że pośrednik nie realizuje założeń polityki dystrybucji przyjętej przez producenta. Pojawia się wtedy konflikt, uniemożliwiający realizację celów jednostek uczestniczących w wymianie towarowej. Wybór kanału dystrybucji nie jest więc czynnością jednorazową i niepowtarzalną. Wszystkie ogniwa uczestniczące w procesie dostarczania towarów ustawicznie monitorują kanał dystrybucji, szukając optymalnych rozwiązań w danych okolicznościach. Każdy z podmiotów realizuje strategię działania w zakresie dystrybucji. Strategia dystrybucji to sposób: określania i planowania celu działania jednostek uczestniczących w procesie dystrybucji, organizowania środków niezbędnych do zapewnienia przepływów strumieni marketingowych, przemieszczania masy towarowej, usług i informacji pomiędzy uczestnikami procesu wymiany, 8

10 kontroli efektywności wykorzystania środków oraz efektywności działań podjętych w związku z wymianą towarów i usług. Rodzaje strategii dystrybucji: intensywna, selektywna, wyłączna. Strategia intensywna zakłada dotarcie do największej liczby klientów poprzez sieć punktów detalicznych i hurtowych w wyznaczonym obszarze geograficznym. Strategia ta zakłada intensywne działania związane z pozyskaniem nowych i utrzymaniem starych klientów. Strategia selektywna to dotarcie do wybranych odbiorców, którzy rozprowadzają towary w określony sposób na określonym terenie. Selekcja odbiorców detalicznych i hurtowych ma za zadanie standaryzację usług związanych z dostarczaniem towarów do ostatecznego klienta, oraz pełniejszą kontrolę nad przebiegiem towarów od producenta do konsumenta. Strategia wyłączna, nazywana często ekskluzywną, zakłada wybór jednego lub najwyżej kilku pośredników, którzy mają wyłączność na dystrybucję towaru producenta. Strategia ta związana jest z koniecznością zapewnienia kontroli nad jakością dystrybucji towaru oraz standardem obsługi klientów. Rodzaj strategii Rodzaj produktu Ilość pośredników Ogniwa pośredniczące INTENSYWNA Artykuły codziennego Bardzo duża ilość we wszystkich Sprzedaż hurtowa, użytku, tanie możliwych miejscach sklepowa, drobnodetaliczna SELEKTYWNA Artykuły droższe, Kilku lub kilkunastu Sprzedaż hurtowa okresowego zakupu dystrybutorów i sklepowa WYŁĄCZNA Artykułu ekskluzywne, Jeden lub kilku mających Sprzedaż sklepowa lub drogie lub niebezpieczne wyłączność na dystrybucję w salonach sprzedaży Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jak definiujemy dystrybucję? 2. Czym jest kanał dystrybucji? 3. Jakie znasz kanały dystrybucji? 4. Jakie elementy składają się na strategię dystrybucji? 5. Jakie znasz strategie dystrybucji? 9

11 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przeanalizuj poniższe założenia i dokonaj wyboru najlepszego kanału dystrybucji. Przedsiębiorstwo produkcyjne z Indii poszukując nowych odbiorców towarów, pragnie zaopatrywać mieszkańców Europy Środkowej. Aby zapewnić łatwy dostęp do towarów musi wybrać taki kanał dystrybucji, który zapewni: szybki dostęp towarów do klientów, dostęp do szerokiego kręgu klientów, upowszechni informacje o produkcie i producencie, dostarczy towar klientom po atrakcyjnych cenach, Wariant 1 Odbiorcą towarów będzie Centrala Handlu Hurtowego MAM w Polsce, stale współpracująca z hurtowniami w Niemczech i Słowacji. CHH MAM zaopatruje sklepy detaliczne w całej Polsce. Organizuje transport na terenie kraju i za granicą. Zatrudnia wysokiej klasy specjalistów do spraw marketingu. Wariant 2 Odbiorcą towarów będzie Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Orion w Polsce, które jest firmą działającą od wielu lat na rynku międzynarodowym. Od długiego czasu współpracuje z hurtowniami w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Organizuje transport od producenta do hurtowni. Rozlicza transakcje. Zatrudnia specjalistów logistyków. Wariant 3 Odbiorcą towaru będą sklepy detaliczne w krajach Unii Europejskiej, do których producent sam dowiezie towary oraz gadżety reklamowe. Dostawa będzie się odbywać sukcesywnie w miarę zgłaszanego zapotrzebowania. Koszty transportu poniesie producent. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) określić oczekiwania producenta w zakresie kanału dystrybucji, 2) przeanalizować warianty rozpatrywanych przez producenta kanałów dystrybucji, 3) wybrać kanał, który najlepiej odpowiada oczekiwaniom stawianym przez producenta, 4) uzasadnić wybór. Wyposażenie stanowiska pracy: kartki papieru, środki do pisania, literatura z rozdziału 6.. Ćwiczenie 2 Przedsiębiorstwo handlu detalicznego poszukuje dostawcy cukru. Analizowane źródła zaopatrzenia to: cukrownia znajdująca się w odległości 250 km, hurtownia spożywcza znajdująca się w odległości 20 km, będąca jednym ogniwem pośredniczącym pomiędzy cukrownią a detalistą, 10

12 hurtownia spożywcza znajdująca się w odległości 300 m zaopatrująca się w centrali handlu hurtowego. Narysuj schemat kanału dystrybucji cukru. Opisz każdy z trzech kanałów, zwracając uwagę na: liczbę ogniw pośredniczących w wymianie towarowej, koszty dystrybucji w poszczególnych kanałach, czas niezbędny do zorganizowania dostawy awaryjnej, jakie wady i zalety mają różne kanały dystrybucji. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeanalizować założenia zawarte w ćwiczeniu, 2) narysować schematy opisanych kanałów dystrybucji, 3) podać wady i zalety różnych kanałów dystrybucji o różnej długości, 4) wybrać optymalny kanał dystrybucji z punktu widzenia ceny towaru i czasu awaryjnej dostawy. Wyposażenie stanowiska pracy: kartki papieru, środki do pisania, literatura z rozdziału 6.. Ćwiczenie 3 Wybierz odpowiednią strategię dystrybucji dla następujących towarów: 1) chleb, 2) farba emulsyjna, 3) kanapa skórzana, 4) markowy telewizor, 5) samochód dostawczy, 6) drogie wędliny paczkowane, 7) mięso i wędliny świeże 8) markowe drzwi antywłamaniowe, 9) owoce, 10) sprzęt laboratoryjny. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeanalizować założenia zawarte w ćwiczeniu, 2) dobrać strategię dystrybucji do rodzaju towaru, 3) podać argumenty za wyborem odpowiedniej strategii dystrybucji, Wyposażenie stanowiska pracy: kartki papieru, środki do pisania, literatura z rozdziału 6. 11

13 Sprawdzian postępów Czy potrafisz Tak Nie 1) zdefiniować dystrybucję? 2) zdefiniować kanał dystrybucji? 3) wyjaśnić, na czym polega strategia dystrybucji? 4) wyjaśnić różnice pomiędzy różnymi strategiami dystrybucji? 5) dobrać strategię dystrybucji? 6) dobrać kanał dystrybucji? 7) narysować schemat kanału dystrybucji? 4.2. Logistyka w handlu Materiał nauczania Logistyka zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Istotą logistyki jest dostarczyć (logistyczna reguła 7W): właściwy towar, właściwą ilość, we właściwym stanie, we właściwym czasie, we właściwe miejsce, z właściwym kosztem, do właściwego klienta. Handel, jako całokształt działalności związanej z przemieszczaniem towarów od producenta do konsumenta, realizuje wszystkie czynności logistyczne na poszczególnych szczeblach obrotu. Specyfika działalności przedsiębiorstw handlowych sprawia, że są one zainteresowane optymalizacją przepływów towarowych i informacyjnych pomiędzy uczestnikami wymiany towarowej. Rosnąca konkurencja rynkowa wymusza na pośrednikach wymiany towarowej skuteczniejsze, szybsze, a przede wszystkim tańsze działania. Szybkość i aktualność oferty towarowej to ważne narzędzie walki konkurencyjnej. Rosnące oczekiwania konsumentów wobec dostawców towarów wymuszają działania, których efektem jest pełniejsze zaopatrzenie placówek handlowych w oczekiwane towary w czasie i miejscu, które są najbardziej odpowiednie dla finalnego odbiorcy. Zmiany, jakie następują w procesach przepływu towarów, musiały spowodować specjalizację prac w zakresie transportu, magazynowania, przerobu handlowego oraz przygotowania informacji handlowej. Dążenie do obniżania kosztów spowodowało rozwój 12

14 działań ukierunkowanych na profesjonalną obsługę ruchu towarów pomiędzy producentem a konsumentem. Ogół tych działań określony został mianem logistyki. Funkcje logistyki 1 : 1) wybór dostawców, 2) wybór procedury zakupów, 3) wybór towarów wpływających, 4) analiza stanu zapasów, 5) zarządzanie zapasami, 6) pakowanie, 7) obsługa zamówień, 8) organizacja transportu, 9) wysyłka, 10) obsługa i wykorzystanie systemu informacji. Logistyka zajmuje się usprawnieniem każdej z tych funkcji. Jej celem jest, zatem w zasadzie to, do czego zawsze się dąży w każdym przedsiębiorstwie. Oczywiste, jest jednak, że nawet wówczas, gdy każdy z tych elementów funkcjonuje sprawnie system jako całość może być nieefektywny. Dlatego zasadniczym zadaniem logistyki jest regulowanie i koordynacja tych funkcji tak, by z punktu widzenia kosztów obsługi rezultat pracy całości był możliwie najlepszy. 2 Zmniejszanie kosztów przemieszczania towarów może być realizowane w różnorodny sposób na przykład poprzez: usprawnienie przepływu informacji rynkowej, zmniejszanie liczby ogniw pośredniczących w wymianie towarowej, zmniejszanie kosztów składowania towarów, minimalizację strat powstałych w towarach w trakcie magazynowania, przeładunku i transportu, eliminowanie zwrotów i reklamacji, eliminację zbędnych działań, usprawnienie transportu pomiędzy pośrednikami, bieżący monitoring potrzeb zgłaszanych na rynku oraz szybką reakcję na zachodzące zmiany. Główne zadania logistyki w handlu: 1) przemieszczenie towarów od producenta do konsumenta, 2) dostosowanie struktury podaży do struktury popytu, 3) obniżanie kosztów dystrybucji, 4) skrócenie i przyspieszenie procesu dystrybucji. Przedsiębiorstwa handlowe przeszły w gospodarce rynkowej swego rodzaju ewolucję w zakresie organizowania pracy. Obecnie większość jednostek posiada wydzielone komórki 1 Tonndorf H. Logistyka w handlu i przemyśle s 13 2 Tonndorf H. Logistyka w handlu i przemyśle s.14 13

15 lub stanowiska pracy zajmujące się logistyką. Do zadań logistyków w przedsiębiorstwie handlowym należy: 1) planowanie: a) prognozowanie popytu, b) potrzeb materiałowych, c) zakupu towarów, d) działań marketingowych, e) potrzeb finansowych, f) współpracy z kontrahentami, 2) organizowanie: a) transportu towarów, b) magazynowania towarów, c) przerobu handlowego, d) opakowań, e) przepływu informacji rynkowej, f) rozliczeń finansowych, g) gospodarki odpadami, 3) kierowanie: a) dystrybucją towarów, b) działaniami marketingowymi, c) pracą magazynu, d) pracami związanymi z bezpośrednią obsługą klienta, 4) kontrolowanie: a) systematyczności i intensywności przepływu towarów, b) kosztów związanych z dystrybucją towarów, c) skuteczności prac logistycznych, d) stanu zapasów, e) przepływu informacji. PLANOWANIE ORGANIZOWANIE LOGISTYKA W HANDLU KIEROWANIE KONTROLOWANIE Rys. 2. Działania podejmowane w logistyce handlu [opracowanie własne] Proces logistyczny w każdym przedsiębiorstwie handlowym składa się z: operacji transportowych, operacji magazynowych, operacji przeładunkowych, gospodarki towarowo-materiałowej. 14

16 Składnikami procesów logistycznych są: ludzie, dobra materialne, informacja, środki płatnicze. Logistyka jest działaniem wykorzystującym wiedzę interdyscyplinarną: statystykę, ekonomikę, finanse, towaroznawstwo oraz marketing. Silne związki marketingu i logistyki wynikają z faktu powiązania obu dziedzin z towarem oraz jego oddziaływaniem na konsumenta. Marketing zajmuje się rozpoznawaniem i kształtowaniem popytu klienta, natomiast logistyka skoncentrowała się na zaspokajaniu tychże potrzeb poprzez dostarczanie towaru dokładnie tam, gdzie jest on oczekiwany. Logistyka w sferze zaopatrzenia wykorzystuje wiedzę z zakresu: planowania zakupów, ustalania asortymentu pod kątem potrzeb odbiorców, metod badania i segmentacji rynku zaopatrzenia, procesu zakupów, magazynowania i przerobu handlowego. Natomiast w sferze zbytu towarów obejmuje wiedzę dotyczącą: strategii produktu, kanałów dystrybucji, metod promocji, ustalania ceny. Logistyka marketingowa koncentruje się na trzech zasadniczych elementach: 1) szybkim reagowaniu na zmieniające się potrzeby klientów, 2) obsłudze klienta przynoszącej pełną satysfakcję stronom wymiany towarowej, 3) utrzymaniu trwałych więzi z klientem i dostawcą. Jednostki handlowe specjalizują się w wykorzystaniu działań marketingowych oraz logistycznych. Analizują zmiany zachodzące na rynku zarówno w zakresie oferty towarowej, jak i zmian zachodzących w otoczeniu firmy. Koncentrują się na budowaniu trwałych relacji z klientami i dostawcami, zaspokajają popyt efektywny oraz podejmują walkę z konkurentami. Skuteczność jednostki handlowej na rynku zależy od tego, jak umiejętnie oszacuje popyt oraz jak szybko i skutecznie zrealizuje zaopatrzenie. Zakup towarów to podstawowe działanie logistyczne jednostek handlowych. Przedsiębiorstwa handlowe kupują towary w celu ich dalszej odsprzedaży, ale również na własne potrzeby. Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest wybór dostawcy, który zapewni najatrakcyjniejsze warunki współpracy. Ponadto o sukcesie decyduje prawidłowe ustalenie asortymentu, jaki będzie oferowany odbiorcom jednostki handlowej. Od trafności decyzji dotyczących tych zagadnień zależy sukces finansowy firmy oraz jej byt na rynku. Podstawowe decyzje logistyczne w sferze zaopatrzenia dotyczą kwestii: jakie towary kupić, jaką ilość kupić ogółem, 15

17 jaka powinna być wielkość jednorazowej dostawy, od kogo kupić, ile powinien kosztować towar, kiedy kupić, jaki powinien być harmonogram dostaw. Planując zaopatrzenie jednostki handlowej, należy wziąć pod uwagę wiele czynników a wśród nich: wielkość i strukturę popytu, możliwości w zakresie magazynowania towarów, właściwości fizyczne i chemiczne towarów-trwałość, użyteczność towarów, możliwości finansowe przedsiębiorstwa, sposób realizacji płatności za dostawę, możliwości transportowe, odległość od źródła zaopatrzenia. Wielkość i struktura popytu zależy od wielu czynników spośród, których najważniejsze to: cena i dochody nabywców. Dostosowując asortyment handlowy do potrzeb konsumentów należy wziąć pod uwagę te i inne czynniki, aby oferta towarowa najpełniej zaspokajała potrzeby klientów. Wybierając dostawcę towarów jednostka handlowa poza wyżej wymienionymi czynnikami, analizuje: rzetelność dostawcy, terminowość realizacji dostaw, jakość towarów oraz jakość obsługi, elastyczność dostawcy w zakresie realizacji dostaw, możliwość negocjacji warunków współpracy, wysokość marż, kosztów, działania promocyjne w zakresie cen, rabaty, upusty itp. Warunki współpracy z dostawcą są najczęściej przedmiotem negocjacji handlowych. Oferta składana przez dostawcę rzadko jest w pełni akceptowana. Stanowi ona najczęściej punkt wyjścia do negocjacji, w wyniku których ustala się ceny, rabaty, warunki dostawy oraz warunki płatności. Negocjacje marketingowe prowadzone przez dział logistyki dotyczą najczęściej wysokości cen, rabatów i upustów cenowych, wielkości dostawy, czasu i formy dostawy oraz warunków zapłaty. Ponieważ interesy stron negocjacji najczęściej są sprzeczne, do umowy sprzedaży dochodzi po określeniu wspólnych ustaleń. Negocjacje mogą przybierać charakter: negocjacji twardych, negocjacji miękkich, negocjacji rzeczowych. Równie ważne dla sukcesu finansowego jednostki handlowej jak ustalenie warunków finansowych współpracy jest określenie czasu dostawy towaru. Szybka i elastyczna reakcja na 16

18 zmieniający się popyt jest podstawą wybicia się na rynku przed konkurencję. Analizowanie zmian popytu oraz czynników, które na te zmiany wpływają dają możliwość dostarczania towarów dokładnie wtedy, gdy jest on najbardziej poszukiwany. Spóźniona reakcja w zakresie realizacji popytu może spowodować powstanie zapasów towarowych, na które nie będzie chętnych nabywców. Logistyka marketingowa w sferze sprzedaży koncentruje się wokół instrumentów marketingu mix. Przedmiotem badań jest: popyt konsumpcyjny, skuteczność stosowania różnorodnych promocji, efekt stosowania zróżnicowanych cen, jakość produktu, jakość obsługi klienta, opłacalność podejmowanych działań. Sukces przedsiębiorstw handlowych osiągany jest wtedy, gdy oferta towarowa i oferta usług znajdują nabywców. Podstawą akceptacji oferty handlowej jest odpowiedź na oczekiwania konsumentów. Bieżące badanie rynku nabywców oraz producentów sprawia, że handel skuteczniej realizuje cel, jakim jest pełne zaspokojenie potrzeb klientów. Popyt konsumpcyjny badany jest metodami bezpośrednimi i pośrednimi. Informacje z rynku przekazywane są producentom, aby ci mogli dostosować asortyment produkcyjny do oczekiwań nabywców. Z kolei informacje producentów o nowościach, jakie pojawią się na rynku przekazywane są nabywcom, aby wzbudzić chęć posiadania produktów, które dopiero pojawią się na rynku. Logistyka wykorzystuje instrumenty marketingu sprzedaży z zakresu promocji i cen. Strategia promocji zarówno produktu push, jak i pull są powszechnie wykorzystywane w celu oddziaływania na uczestników kanału dystrybucji. Strategia push polega na nakłanianiu poszczególnych jednostek do zakupienia oferowanego towaru. Strategia ta najczęściej stosowana jest do produktów powszechnego użytku ogólnie znanych i często stosowanych. Strategia pull polega na oddziaływaniu na ostatecznego nabywcę poprzez kształtowanie jego popytu na dobro, które jest trudno dostępne lub w ogóle jeszcze nie występuje na rynku. Klienci wywierają presję na detalistów, a ci z kolei na kolejne ogniwa, aby wymusić na producencie dostarczenie poszukiwanego towaru. Zadaniem logistyka przedsiębiorstwa handlowego jest opracowanie skutecznego programu promocji, który przygotuje klienta na przyjęcie towaru dostarczanego przez handel. Organizując przepływ towaru, musi określić: 1) odbiorców promocji i towarów, 2) cele promocji, 3) oszacować budżet promocji, 4) wskazać główne treści przekazu tak, aby: zwrócić uwagę na towar, wzbudzić zainteresowanie towarem, wzbudzić chęć posiadania towaru, skłonić do podjęcia decyzji o zakupie towaru, 5) wybrać najskuteczniejszy kanał promocji, 17

19 6) oszacować koszty i korzyści działań promocyjnych związanych z dystrybucją towaru, Specyficzną formą działań promocyjnych jest kształtowanie wizerunku firmy handlowej oraz jej związków z otoczeniem, czyli działania określane mianem public relations. Pozytywny wizerunek firmy pozwala jej tworzyć trwałe więzi z kontrahentami. Sukces w logistyce osiąga się, gdy można podjąć i kontynuować współpracę ze stałymi dostawcami i odbiorcami. Pozyskiwanie nowych dostawców oraz poszukiwanie stale nowych klientów to dodatkowe koszty. Szacuje się, że koszt pozyskania nowego klienta jest cztero-, pięciokrotnie wyższy niż koszt utrzymania stałego klienta. Dlatego ważne w pracy logistyka jest to, aby wykonując swoją pracę dbał o dobry wizerunek firmy oraz tworzył trwałe i pozytywne więzi z otoczeniem. Powszechnie wiadomo, że impulsem najczęściej skłaniającym do zakupu towaru jest cena. Cena ustalana jest na podstawie kosztów wytworzenia produktów oraz kosztów, jakie ponoszą pośrednicy uczestniczący w procesie przemieszczania towarów oraz zysku, jaki pragną osiągnąć wszystkie te podmioty. Kalkulując cenę, po jakiej towar powinien być sprzedawany należy wziąć pod uwagę: 1) koszty, 2) zysk, 3) sytuację rynkową: rynek producenta, rynek konsumenta, rynek zrównoważony, 4) rodzaj produktu: produkty luksusowe, produkty podstawowe, 5) środki finansowe odbiorców, 6) ilość substytutów, 7) ceny substytutów, 8) pozycję producenta na rynku: lider producent markowych towarów, przeciętny, nieliczący się. Istniejąca konkurencja na rynku zmusza firmy do działań, w wyniku których do klienta towar musi trafić po przystępnych cenach. Jednak nie zawsze możliwe jest obniżanie ceny z uwagi na rosnące koszty. Rozwiązaniem może być downsizing. Są to działania podejmowane przez przedsiębiorstwa polegające na zmniejszaniu jednostkowych wielkości produktów bądź opakowań w celu utrzymania lub obniżenia poziomu ceny. Downsizing jest obecnie często stosowaną praktyką zachowania ceny na ustalonym poziomie pomimo rosnących kosztów. Analiza kosztów, jaka jest niezbędna do ustalenia ceny, przeprowadzana jest także po to, aby ustalić wielkość sprzedaży, jaka musi być realizowana dla zapewnienia zysku przedsiębiorstwa. Instrumentem służącym do ustalenia minimalnej skali działania jest próg rentowności działania (break even point). Punkt, w którym występuje próg rentowności oznacza, że przychody osiągnięte ze sprzedaży w pełni pokrywają koszty, a zysk przy tej skali działania wynosi zero. Zwiększenie sprzedaży pozwoli realizować dopiero zysk większy od zera. Na podstawie analizy progu rentowności działania podejmuje się krótkookresowe 18

20 decyzje dotyczące zaopatrzenia i sprzedaży. Ponadto możliwa jest analiza dotycząca zmian cen, kosztów, zysku i skali działania. Można ustalić: jak zmieni się zysk, gdy zmniejszy się cenę i równocześnie zwiększy skalę sprzedaży, jaka powinna być sprzedaż, aby pokryć rosnące koszty działania przy zachowaniu dotychczasowego poziomu cen, Wartość sprzedanych towarów oblicza się, mnożąc cenę towaru przez jego sprzedaną ilość. Dla poszczególnych towarów obliczenie wykonuje się według wzoru: gdzie: S wartość sprzedaży, p cena towaru, q ilość sprzedanego towaru. S = p q Aby ustalić, jaka powinna być sprzedaż, która pozwoli pokryć koszty działania, należy obliczyć, jakie ponoszone są koszty. K c = K s + K z gdzie: K c koszt całkowity, K s koszty stałe, K z koszty zmienne, k jz jednostkowe koszty zmienne. K c = K s + q k jz Jeśli rozważymy, że gdy: S = K c to Zysk = 0 Próg rentowności w ujęciu ilościowym oblicza się według wzoru: BEP = K s /(p k jz ) w ujęciu wartościowym: BEP = K s p/(p k jz ) m = p k jz gdzie: m marża Planując zakup towarów oraz ich dalszą odsprzedaż, logistycy muszą wiedzieć, jaka wielkość sprzedaży zapewni im oczekiwany zysk. Dlatego wykorzystując wiedzę dotyczącą progu rentowności, mogą obliczyć niezbędną ilość towarów, jakie trzeba sprzedać, aby zysk z działalności był na poziomie zaplanowanym. gdzie: Z p zysk planowany q = ( K s + Z p )/(p k jz ) 19

21 Podobnie można ustalić cenę, po jakiej powinno się sprzedać towary, aby zysk był na zaplanowanym poziomie. p = (K s + Z p )/q + k jz Prowadząc działalność na rynku przedsiębiorstwa opracowują własne strategie cenowe, które mają zapewnić sukces rynkowy. Strategia cenowa to ogół działań przedsiębiorstwa, związanych z kalkulacją ceny, dopasowaniem jej do rynku docelowego oraz rodzaju produktu, jaki ma pojawić się na rynku. Strategie cenowe można podzielić na trzy grupy: 1) strategie cen wysokich: strategie cen prestiżowych dotyczące najwyższej jakości luksusowych dóbr, które ze względu na zaangażowanie techniczne, technologiczne, jakość produktu, jego markę zapewniają posiadaczowi towaru określony prestiż; strategie zgarniania śmietanki dotyczą towarów, które pojawiły się na rynku są znane i rozpoznawalne, identyfikuje się markę producenta, ale są unowocześniane, a każdy nowy model jest najbardziej zaangażowany jakościowo, technicznie i technologicznie w swojej grupie towarowej; 2) strategie cen umiarkowanych: ustala się ceny na poziomie cen konkurencji; ceny ustala się na poziomie umiarkowanym, dostosowane do rynku docelowego, aby zapewnić zbyt towarów; w różnych regionach cena tego samego produktu może w niewielkim stopniu się różnić. 3) strategie cen niskich: strategie cen dyskontowych polegają na ustaleniu możliwie najniższych cen, po których klient może nabyć towar, obniżanie ceny jest możliwe poprzez obniżanie kosztów funkcjonowania placówki handlowej (rezygnacja z estetycznej ekspozycji); strategie przenikania polegają na wprowadzeniu na rynek towaru o bardzo niskiej cenie, często skalkulowanej na poziomie kosztów, aby zaintrygować klienta, przyzwyczaić do produktu, a to pozwoli w przyszłości podnieść cenę. Cena decyduje nie tylko o zakupie, ale także o wyborze dostawcy. Dlatego podejmując działania związane ze sprzedażą, należy różnicować cenę stosownie do klienta, wielkości zakupów, rodzaju towarów i innych czynników. Różnicowanie ceny ma wzbudzić chęć zakupu określonego towaru w takich ilościach i w takim terminie, aby stało się to opłacalne dla nabywcy. Marketing sprzedaży wykorzystuje najczęściej: rabaty: ilościowe, wartościowe, lojalnościowe, gotówkowe, funkcjonalne, dla grup klientów, obniżki: wstępne, sezonowe, 20

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo