Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Majnusz Rita mgr Gastoł Mirosława Opracowanie redakcyjne: mgr Maria Olejnik Konsultacja: dr Bożena Zając Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[03].Z2.03 Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec 341[03]. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Dystrybucja towarów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Logistyka w handlu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Gospodarka magazynowa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Transakcje w handlu zagranicznym Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 56 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie ci pomocny w trakcie nauki logistycznej obsłudze przedsiębiorstwa handlowego. W poradniku zamieszczono: materiał nauczania, który pozwoli Ci ukształtować umiejętność dobrania kanału i strategii dystrybucji, opracowania projektu infrastruktury magazynowej, określania warunków racjonalnego przechowywania towarów, dokonania odbioru towarów oraz sporządzania dokumentacji z tym związanej, a także umiejętność przygotowania transakcji z podmiotami zagranicznymi, sporządzania kontraktu oraz stosowania działań z zakresu strategii ceny, pytania sprawdzające, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do rozwiązania ćwiczeń, ćwiczenia, które pozwolą Ci ukształtować podstawowe umiejętności z zakresu prac logistycznych w przedsiębiorstwie handlowym, sprawdzian postępów, który na bieżąco pozwalać Ci będzie kontrolować twoje postępy w nauce, sprawdzian osiągnięć, którego rozwiązanie pozwoli Ci skontrolować stopień opanowania wiadomości i umiejętności określonych w celach kształcenia, wykaz literatury, która pomoże Ci rozwijać widomości i umiejętności dotyczące prac logistycznych w przedsiębiorstwie handlowym. Poradnik ma pomóc Ci przygotować się do wykonywania działań z zakresu logistycznej obsługi przedsiębiorstwa handlowego. Dlatego został zaplanowany w taki sposób, abyś mógł w nim znaleźć zarówno podstawowe treści, jak i ćwiczenia poszerzające Twoje wiadomości i umiejętności w tym zakresie. Treści zawarte w poradniku są zgodne z programem nauczania dla zawodu technik handlowiec 341[03]. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów i przepisów bhp oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 341[03].Z2 Towar jako przedmiot handlu 341[03].Z2.01 Określanie czynników wpływających na jakość towarów 341[03].Z2.02 Ustalanie asortymentu handlowego 341[03].Z2.03 Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.04 Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.05 Prowadzenie korespondencji handlowej w języku obcym Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł informacji handlowej, badać jakość towarów, określać warunki i czas przechowywania towarów, określać warunki transportowania towarów, dobierać opakowanie produktu, oznaczać produkty, odczytywać oznaczenia znajdujące się na produktach, rozróżniać zadania przedsiębiorstw handlowych, obsługiwać komputer. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: wybrać odpowiedni kanał dystrybucji dla produktu, określić rodzaj strategii dystrybucji, zastosować podstawowe pojęcia związane z transakcjami w handlu zagranicznym, określić fazy przygotowań i realizacji transakcji w handlu zagranicznym, posłużyć się w stopniu podstawowym taryfą celną, wyodrębnić składniki procesów logistycznych, zrealizować zadania marketingu zakupów i marketingu sprzedaży, określić warunki racjonalnego przechowywania, magazynowania i transportu towarów, zaproponować infrastrukturę magazynową dla przechowywanych towarów, dokonać odbioru towaru, przyjąć towar do magazynu, wystawiać dokumenty magazynowe związane z przyjęciem towarów do magazynu, wykrywać błędy w dokumentach towarzyszących dostawie, skontrolować poziom zapasów, dokonać analizy wykorzystania powierzchni magazynowej, skalkulować cenę, wybrać strategię ustalania ceny, zróżnicować ceny. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Dystrybucja towarów Materiał nauczania Handel obejmuje całokształt działań związanych z przemieszczaniem towarów od producenta do konsumenta. Działania te to: zakup, odbiór, magazynowanie, przygotowanie do sprzedaży i sprzedaż towarów. Dystrybucja to instrument marketingumix. Jest to działanie zmierzające do zaoferowania produktu bądź usługi w pożądany przez producenta sposób, w odpowiednim miejscu i czasie, aby najefektywniej zaspokoić potrzeby konsumentów. Przemieszczanie towaru od producenta do konsumenta oraz zapłaty za towar od konsumenta do producenta odbywa się za pośrednictwem podmiotów gospodarczych tworzących tzw. kanał dystrybucji. Kanał dystrybucji obejmuje podmioty gospodarcze zajmujące się przemieszczaniem masy towarowej, rozliczaniem środków pieniężnych, ustalaniem warunków współpracy oraz rozpowszechnianiem informacji o towarze i oczekiwaniach konsumentów. Klasyfikacja kanałów dystrybucji: ze względu na rodzaj uczestników: bezpośrednie, pośrednie, ze względu na liczbę uczestników procesu wymiany: krótkie, długie, ze względu na liczbę pośredników na tym samym szczeblu wymiany towarowej: wąskie, szerokie, ze względu na rodzaj przepływających strumieni: rzeczowe, transakcyjne, ze względu na stopień integracji ogniw pośredniczących: zintegrowane, konwencjonalne. 7

9 KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT CENTRALNY MAGAZYN PRODUCENTA KONSUMENT KONSUMENT HURTOWNIA PRODUCENT DETALISTA DETALISTA KONSUMENT KONSUMENT HURTOWNIA DETALISTA DETALISTA DETALISTA DETALISTA KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT KONSUMENT Rys.1. Kanały dystrybucji towaru [opracowanie własne] Producent decydując się na wybór kanału dystrybucji, wybiera taki jego rodzaj, który najefektywniej dostarczy towary oraz informację o nich konsumentom, a także informację zwrotną o potrzebach klientów. Konsumenci wybierają kanały dystrybucji, oferujące wysokiej jakości towary, niskie ceny oraz skutecznie upowszechniające informacje o towarach i producentach. Podstawowymi ogniwami kanałów dystrybucji są różnego rodzaju jednostki handlowe zarówno na szczeblu hurtu, jak i detalu. W związku z tym handel realizuje główne zadanie logistyczne, umieszczając odpowiednią ilość towaru, odpowiedniej jakości, w odpowiednim miejscu, czasie i z atrakcyjną ceną. Handel, jako jednostka kanału dystrybucji, pełni następujące funkcje: zbiera informacje niezbędne do planowania i realizowania wymiany, zbiera i upowszechnia informacje o towarze, inicjuje i podtrzymuje kontakty z dostawcami i odbiorcami, negocjuje warunki współpracy w tym głównie cenowe, terminy płatności, sposób przemieszczania towarów oraz zakres działań posprzedażowych, Wybór kanału dystrybucji jest jedną z ważniejszych decyzji związanych z przemieszczaniem masy towarowej od producenta do konsumenta. Zdarza się bowiem, że pośrednik nie realizuje założeń polityki dystrybucji przyjętej przez producenta. Pojawia się wtedy konflikt, uniemożliwiający realizację celów jednostek uczestniczących w wymianie towarowej. Wybór kanału dystrybucji nie jest więc czynnością jednorazową i niepowtarzalną. Wszystkie ogniwa uczestniczące w procesie dostarczania towarów ustawicznie monitorują kanał dystrybucji, szukając optymalnych rozwiązań w danych okolicznościach. Każdy z podmiotów realizuje strategię działania w zakresie dystrybucji. Strategia dystrybucji to sposób: określania i planowania celu działania jednostek uczestniczących w procesie dystrybucji, organizowania środków niezbędnych do zapewnienia przepływów strumieni marketingowych, przemieszczania masy towarowej, usług i informacji pomiędzy uczestnikami procesu wymiany, 8

10 kontroli efektywności wykorzystania środków oraz efektywności działań podjętych w związku z wymianą towarów i usług. Rodzaje strategii dystrybucji: intensywna, selektywna, wyłączna. Strategia intensywna zakłada dotarcie do największej liczby klientów poprzez sieć punktów detalicznych i hurtowych w wyznaczonym obszarze geograficznym. Strategia ta zakłada intensywne działania związane z pozyskaniem nowych i utrzymaniem starych klientów. Strategia selektywna to dotarcie do wybranych odbiorców, którzy rozprowadzają towary w określony sposób na określonym terenie. Selekcja odbiorców detalicznych i hurtowych ma za zadanie standaryzację usług związanych z dostarczaniem towarów do ostatecznego klienta, oraz pełniejszą kontrolę nad przebiegiem towarów od producenta do konsumenta. Strategia wyłączna, nazywana często ekskluzywną, zakłada wybór jednego lub najwyżej kilku pośredników, którzy mają wyłączność na dystrybucję towaru producenta. Strategia ta związana jest z koniecznością zapewnienia kontroli nad jakością dystrybucji towaru oraz standardem obsługi klientów. Rodzaj strategii Rodzaj produktu Ilość pośredników Ogniwa pośredniczące INTENSYWNA Artykuły codziennego Bardzo duża ilość we wszystkich Sprzedaż hurtowa, użytku, tanie możliwych miejscach sklepowa, drobnodetaliczna SELEKTYWNA Artykuły droższe, Kilku lub kilkunastu Sprzedaż hurtowa okresowego zakupu dystrybutorów i sklepowa WYŁĄCZNA Artykułu ekskluzywne, Jeden lub kilku mających Sprzedaż sklepowa lub drogie lub niebezpieczne wyłączność na dystrybucję w salonach sprzedaży Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jak definiujemy dystrybucję? 2. Czym jest kanał dystrybucji? 3. Jakie znasz kanały dystrybucji? 4. Jakie elementy składają się na strategię dystrybucji? 5. Jakie znasz strategie dystrybucji? 9

11 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przeanalizuj poniższe założenia i dokonaj wyboru najlepszego kanału dystrybucji. Przedsiębiorstwo produkcyjne z Indii poszukując nowych odbiorców towarów, pragnie zaopatrywać mieszkańców Europy Środkowej. Aby zapewnić łatwy dostęp do towarów musi wybrać taki kanał dystrybucji, który zapewni: szybki dostęp towarów do klientów, dostęp do szerokiego kręgu klientów, upowszechni informacje o produkcie i producencie, dostarczy towar klientom po atrakcyjnych cenach, Wariant 1 Odbiorcą towarów będzie Centrala Handlu Hurtowego MAM w Polsce, stale współpracująca z hurtowniami w Niemczech i Słowacji. CHH MAM zaopatruje sklepy detaliczne w całej Polsce. Organizuje transport na terenie kraju i za granicą. Zatrudnia wysokiej klasy specjalistów do spraw marketingu. Wariant 2 Odbiorcą towarów będzie Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Orion w Polsce, które jest firmą działającą od wielu lat na rynku międzynarodowym. Od długiego czasu współpracuje z hurtowniami w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Organizuje transport od producenta do hurtowni. Rozlicza transakcje. Zatrudnia specjalistów logistyków. Wariant 3 Odbiorcą towaru będą sklepy detaliczne w krajach Unii Europejskiej, do których producent sam dowiezie towary oraz gadżety reklamowe. Dostawa będzie się odbywać sukcesywnie w miarę zgłaszanego zapotrzebowania. Koszty transportu poniesie producent. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) określić oczekiwania producenta w zakresie kanału dystrybucji, 2) przeanalizować warianty rozpatrywanych przez producenta kanałów dystrybucji, 3) wybrać kanał, który najlepiej odpowiada oczekiwaniom stawianym przez producenta, 4) uzasadnić wybór. Wyposażenie stanowiska pracy: kartki papieru, środki do pisania, literatura z rozdziału 6.. Ćwiczenie 2 Przedsiębiorstwo handlu detalicznego poszukuje dostawcy cukru. Analizowane źródła zaopatrzenia to: cukrownia znajdująca się w odległości 250 km, hurtownia spożywcza znajdująca się w odległości 20 km, będąca jednym ogniwem pośredniczącym pomiędzy cukrownią a detalistą, 10

12 hurtownia spożywcza znajdująca się w odległości 300 m zaopatrująca się w centrali handlu hurtowego. Narysuj schemat kanału dystrybucji cukru. Opisz każdy z trzech kanałów, zwracając uwagę na: liczbę ogniw pośredniczących w wymianie towarowej, koszty dystrybucji w poszczególnych kanałach, czas niezbędny do zorganizowania dostawy awaryjnej, jakie wady i zalety mają różne kanały dystrybucji. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeanalizować założenia zawarte w ćwiczeniu, 2) narysować schematy opisanych kanałów dystrybucji, 3) podać wady i zalety różnych kanałów dystrybucji o różnej długości, 4) wybrać optymalny kanał dystrybucji z punktu widzenia ceny towaru i czasu awaryjnej dostawy. Wyposażenie stanowiska pracy: kartki papieru, środki do pisania, literatura z rozdziału 6.. Ćwiczenie 3 Wybierz odpowiednią strategię dystrybucji dla następujących towarów: 1) chleb, 2) farba emulsyjna, 3) kanapa skórzana, 4) markowy telewizor, 5) samochód dostawczy, 6) drogie wędliny paczkowane, 7) mięso i wędliny świeże 8) markowe drzwi antywłamaniowe, 9) owoce, 10) sprzęt laboratoryjny. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeanalizować założenia zawarte w ćwiczeniu, 2) dobrać strategię dystrybucji do rodzaju towaru, 3) podać argumenty za wyborem odpowiedniej strategii dystrybucji, Wyposażenie stanowiska pracy: kartki papieru, środki do pisania, literatura z rozdziału 6. 11

13 Sprawdzian postępów Czy potrafisz Tak Nie 1) zdefiniować dystrybucję? 2) zdefiniować kanał dystrybucji? 3) wyjaśnić, na czym polega strategia dystrybucji? 4) wyjaśnić różnice pomiędzy różnymi strategiami dystrybucji? 5) dobrać strategię dystrybucji? 6) dobrać kanał dystrybucji? 7) narysować schemat kanału dystrybucji? 4.2. Logistyka w handlu Materiał nauczania Logistyka zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Istotą logistyki jest dostarczyć (logistyczna reguła 7W): właściwy towar, właściwą ilość, we właściwym stanie, we właściwym czasie, we właściwe miejsce, z właściwym kosztem, do właściwego klienta. Handel, jako całokształt działalności związanej z przemieszczaniem towarów od producenta do konsumenta, realizuje wszystkie czynności logistyczne na poszczególnych szczeblach obrotu. Specyfika działalności przedsiębiorstw handlowych sprawia, że są one zainteresowane optymalizacją przepływów towarowych i informacyjnych pomiędzy uczestnikami wymiany towarowej. Rosnąca konkurencja rynkowa wymusza na pośrednikach wymiany towarowej skuteczniejsze, szybsze, a przede wszystkim tańsze działania. Szybkość i aktualność oferty towarowej to ważne narzędzie walki konkurencyjnej. Rosnące oczekiwania konsumentów wobec dostawców towarów wymuszają działania, których efektem jest pełniejsze zaopatrzenie placówek handlowych w oczekiwane towary w czasie i miejscu, które są najbardziej odpowiednie dla finalnego odbiorcy. Zmiany, jakie następują w procesach przepływu towarów, musiały spowodować specjalizację prac w zakresie transportu, magazynowania, przerobu handlowego oraz przygotowania informacji handlowej. Dążenie do obniżania kosztów spowodowało rozwój 12

14 działań ukierunkowanych na profesjonalną obsługę ruchu towarów pomiędzy producentem a konsumentem. Ogół tych działań określony został mianem logistyki. Funkcje logistyki 1 : 1) wybór dostawców, 2) wybór procedury zakupów, 3) wybór towarów wpływających, 4) analiza stanu zapasów, 5) zarządzanie zapasami, 6) pakowanie, 7) obsługa zamówień, 8) organizacja transportu, 9) wysyłka, 10) obsługa i wykorzystanie systemu informacji. Logistyka zajmuje się usprawnieniem każdej z tych funkcji. Jej celem jest, zatem w zasadzie to, do czego zawsze się dąży w każdym przedsiębiorstwie. Oczywiste, jest jednak, że nawet wówczas, gdy każdy z tych elementów funkcjonuje sprawnie system jako całość może być nieefektywny. Dlatego zasadniczym zadaniem logistyki jest regulowanie i koordynacja tych funkcji tak, by z punktu widzenia kosztów obsługi rezultat pracy całości był możliwie najlepszy. 2 Zmniejszanie kosztów przemieszczania towarów może być realizowane w różnorodny sposób na przykład poprzez: usprawnienie przepływu informacji rynkowej, zmniejszanie liczby ogniw pośredniczących w wymianie towarowej, zmniejszanie kosztów składowania towarów, minimalizację strat powstałych w towarach w trakcie magazynowania, przeładunku i transportu, eliminowanie zwrotów i reklamacji, eliminację zbędnych działań, usprawnienie transportu pomiędzy pośrednikami, bieżący monitoring potrzeb zgłaszanych na rynku oraz szybką reakcję na zachodzące zmiany. Główne zadania logistyki w handlu: 1) przemieszczenie towarów od producenta do konsumenta, 2) dostosowanie struktury podaży do struktury popytu, 3) obniżanie kosztów dystrybucji, 4) skrócenie i przyspieszenie procesu dystrybucji. Przedsiębiorstwa handlowe przeszły w gospodarce rynkowej swego rodzaju ewolucję w zakresie organizowania pracy. Obecnie większość jednostek posiada wydzielone komórki 1 Tonndorf H. Logistyka w handlu i przemyśle s 13 2 Tonndorf H. Logistyka w handlu i przemyśle s.14 13

15 lub stanowiska pracy zajmujące się logistyką. Do zadań logistyków w przedsiębiorstwie handlowym należy: 1) planowanie: a) prognozowanie popytu, b) potrzeb materiałowych, c) zakupu towarów, d) działań marketingowych, e) potrzeb finansowych, f) współpracy z kontrahentami, 2) organizowanie: a) transportu towarów, b) magazynowania towarów, c) przerobu handlowego, d) opakowań, e) przepływu informacji rynkowej, f) rozliczeń finansowych, g) gospodarki odpadami, 3) kierowanie: a) dystrybucją towarów, b) działaniami marketingowymi, c) pracą magazynu, d) pracami związanymi z bezpośrednią obsługą klienta, 4) kontrolowanie: a) systematyczności i intensywności przepływu towarów, b) kosztów związanych z dystrybucją towarów, c) skuteczności prac logistycznych, d) stanu zapasów, e) przepływu informacji. PLANOWANIE ORGANIZOWANIE LOGISTYKA W HANDLU KIEROWANIE KONTROLOWANIE Rys. 2. Działania podejmowane w logistyce handlu [opracowanie własne] Proces logistyczny w każdym przedsiębiorstwie handlowym składa się z: operacji transportowych, operacji magazynowych, operacji przeładunkowych, gospodarki towarowo-materiałowej. 14

16 Składnikami procesów logistycznych są: ludzie, dobra materialne, informacja, środki płatnicze. Logistyka jest działaniem wykorzystującym wiedzę interdyscyplinarną: statystykę, ekonomikę, finanse, towaroznawstwo oraz marketing. Silne związki marketingu i logistyki wynikają z faktu powiązania obu dziedzin z towarem oraz jego oddziaływaniem na konsumenta. Marketing zajmuje się rozpoznawaniem i kształtowaniem popytu klienta, natomiast logistyka skoncentrowała się na zaspokajaniu tychże potrzeb poprzez dostarczanie towaru dokładnie tam, gdzie jest on oczekiwany. Logistyka w sferze zaopatrzenia wykorzystuje wiedzę z zakresu: planowania zakupów, ustalania asortymentu pod kątem potrzeb odbiorców, metod badania i segmentacji rynku zaopatrzenia, procesu zakupów, magazynowania i przerobu handlowego. Natomiast w sferze zbytu towarów obejmuje wiedzę dotyczącą: strategii produktu, kanałów dystrybucji, metod promocji, ustalania ceny. Logistyka marketingowa koncentruje się na trzech zasadniczych elementach: 1) szybkim reagowaniu na zmieniające się potrzeby klientów, 2) obsłudze klienta przynoszącej pełną satysfakcję stronom wymiany towarowej, 3) utrzymaniu trwałych więzi z klientem i dostawcą. Jednostki handlowe specjalizują się w wykorzystaniu działań marketingowych oraz logistycznych. Analizują zmiany zachodzące na rynku zarówno w zakresie oferty towarowej, jak i zmian zachodzących w otoczeniu firmy. Koncentrują się na budowaniu trwałych relacji z klientami i dostawcami, zaspokajają popyt efektywny oraz podejmują walkę z konkurentami. Skuteczność jednostki handlowej na rynku zależy od tego, jak umiejętnie oszacuje popyt oraz jak szybko i skutecznie zrealizuje zaopatrzenie. Zakup towarów to podstawowe działanie logistyczne jednostek handlowych. Przedsiębiorstwa handlowe kupują towary w celu ich dalszej odsprzedaży, ale również na własne potrzeby. Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest wybór dostawcy, który zapewni najatrakcyjniejsze warunki współpracy. Ponadto o sukcesie decyduje prawidłowe ustalenie asortymentu, jaki będzie oferowany odbiorcom jednostki handlowej. Od trafności decyzji dotyczących tych zagadnień zależy sukces finansowy firmy oraz jej byt na rynku. Podstawowe decyzje logistyczne w sferze zaopatrzenia dotyczą kwestii: jakie towary kupić, jaką ilość kupić ogółem, 15

17 jaka powinna być wielkość jednorazowej dostawy, od kogo kupić, ile powinien kosztować towar, kiedy kupić, jaki powinien być harmonogram dostaw. Planując zaopatrzenie jednostki handlowej, należy wziąć pod uwagę wiele czynników a wśród nich: wielkość i strukturę popytu, możliwości w zakresie magazynowania towarów, właściwości fizyczne i chemiczne towarów-trwałość, użyteczność towarów, możliwości finansowe przedsiębiorstwa, sposób realizacji płatności za dostawę, możliwości transportowe, odległość od źródła zaopatrzenia. Wielkość i struktura popytu zależy od wielu czynników spośród, których najważniejsze to: cena i dochody nabywców. Dostosowując asortyment handlowy do potrzeb konsumentów należy wziąć pod uwagę te i inne czynniki, aby oferta towarowa najpełniej zaspokajała potrzeby klientów. Wybierając dostawcę towarów jednostka handlowa poza wyżej wymienionymi czynnikami, analizuje: rzetelność dostawcy, terminowość realizacji dostaw, jakość towarów oraz jakość obsługi, elastyczność dostawcy w zakresie realizacji dostaw, możliwość negocjacji warunków współpracy, wysokość marż, kosztów, działania promocyjne w zakresie cen, rabaty, upusty itp. Warunki współpracy z dostawcą są najczęściej przedmiotem negocjacji handlowych. Oferta składana przez dostawcę rzadko jest w pełni akceptowana. Stanowi ona najczęściej punkt wyjścia do negocjacji, w wyniku których ustala się ceny, rabaty, warunki dostawy oraz warunki płatności. Negocjacje marketingowe prowadzone przez dział logistyki dotyczą najczęściej wysokości cen, rabatów i upustów cenowych, wielkości dostawy, czasu i formy dostawy oraz warunków zapłaty. Ponieważ interesy stron negocjacji najczęściej są sprzeczne, do umowy sprzedaży dochodzi po określeniu wspólnych ustaleń. Negocjacje mogą przybierać charakter: negocjacji twardych, negocjacji miękkich, negocjacji rzeczowych. Równie ważne dla sukcesu finansowego jednostki handlowej jak ustalenie warunków finansowych współpracy jest określenie czasu dostawy towaru. Szybka i elastyczna reakcja na 16

18 zmieniający się popyt jest podstawą wybicia się na rynku przed konkurencję. Analizowanie zmian popytu oraz czynników, które na te zmiany wpływają dają możliwość dostarczania towarów dokładnie wtedy, gdy jest on najbardziej poszukiwany. Spóźniona reakcja w zakresie realizacji popytu może spowodować powstanie zapasów towarowych, na które nie będzie chętnych nabywców. Logistyka marketingowa w sferze sprzedaży koncentruje się wokół instrumentów marketingu mix. Przedmiotem badań jest: popyt konsumpcyjny, skuteczność stosowania różnorodnych promocji, efekt stosowania zróżnicowanych cen, jakość produktu, jakość obsługi klienta, opłacalność podejmowanych działań. Sukces przedsiębiorstw handlowych osiągany jest wtedy, gdy oferta towarowa i oferta usług znajdują nabywców. Podstawą akceptacji oferty handlowej jest odpowiedź na oczekiwania konsumentów. Bieżące badanie rynku nabywców oraz producentów sprawia, że handel skuteczniej realizuje cel, jakim jest pełne zaspokojenie potrzeb klientów. Popyt konsumpcyjny badany jest metodami bezpośrednimi i pośrednimi. Informacje z rynku przekazywane są producentom, aby ci mogli dostosować asortyment produkcyjny do oczekiwań nabywców. Z kolei informacje producentów o nowościach, jakie pojawią się na rynku przekazywane są nabywcom, aby wzbudzić chęć posiadania produktów, które dopiero pojawią się na rynku. Logistyka wykorzystuje instrumenty marketingu sprzedaży z zakresu promocji i cen. Strategia promocji zarówno produktu push, jak i pull są powszechnie wykorzystywane w celu oddziaływania na uczestników kanału dystrybucji. Strategia push polega na nakłanianiu poszczególnych jednostek do zakupienia oferowanego towaru. Strategia ta najczęściej stosowana jest do produktów powszechnego użytku ogólnie znanych i często stosowanych. Strategia pull polega na oddziaływaniu na ostatecznego nabywcę poprzez kształtowanie jego popytu na dobro, które jest trudno dostępne lub w ogóle jeszcze nie występuje na rynku. Klienci wywierają presję na detalistów, a ci z kolei na kolejne ogniwa, aby wymusić na producencie dostarczenie poszukiwanego towaru. Zadaniem logistyka przedsiębiorstwa handlowego jest opracowanie skutecznego programu promocji, który przygotuje klienta na przyjęcie towaru dostarczanego przez handel. Organizując przepływ towaru, musi określić: 1) odbiorców promocji i towarów, 2) cele promocji, 3) oszacować budżet promocji, 4) wskazać główne treści przekazu tak, aby: zwrócić uwagę na towar, wzbudzić zainteresowanie towarem, wzbudzić chęć posiadania towaru, skłonić do podjęcia decyzji o zakupie towaru, 5) wybrać najskuteczniejszy kanał promocji, 17

19 6) oszacować koszty i korzyści działań promocyjnych związanych z dystrybucją towaru, Specyficzną formą działań promocyjnych jest kształtowanie wizerunku firmy handlowej oraz jej związków z otoczeniem, czyli działania określane mianem public relations. Pozytywny wizerunek firmy pozwala jej tworzyć trwałe więzi z kontrahentami. Sukces w logistyce osiąga się, gdy można podjąć i kontynuować współpracę ze stałymi dostawcami i odbiorcami. Pozyskiwanie nowych dostawców oraz poszukiwanie stale nowych klientów to dodatkowe koszty. Szacuje się, że koszt pozyskania nowego klienta jest cztero-, pięciokrotnie wyższy niż koszt utrzymania stałego klienta. Dlatego ważne w pracy logistyka jest to, aby wykonując swoją pracę dbał o dobry wizerunek firmy oraz tworzył trwałe i pozytywne więzi z otoczeniem. Powszechnie wiadomo, że impulsem najczęściej skłaniającym do zakupu towaru jest cena. Cena ustalana jest na podstawie kosztów wytworzenia produktów oraz kosztów, jakie ponoszą pośrednicy uczestniczący w procesie przemieszczania towarów oraz zysku, jaki pragną osiągnąć wszystkie te podmioty. Kalkulując cenę, po jakiej towar powinien być sprzedawany należy wziąć pod uwagę: 1) koszty, 2) zysk, 3) sytuację rynkową: rynek producenta, rynek konsumenta, rynek zrównoważony, 4) rodzaj produktu: produkty luksusowe, produkty podstawowe, 5) środki finansowe odbiorców, 6) ilość substytutów, 7) ceny substytutów, 8) pozycję producenta na rynku: lider producent markowych towarów, przeciętny, nieliczący się. Istniejąca konkurencja na rynku zmusza firmy do działań, w wyniku których do klienta towar musi trafić po przystępnych cenach. Jednak nie zawsze możliwe jest obniżanie ceny z uwagi na rosnące koszty. Rozwiązaniem może być downsizing. Są to działania podejmowane przez przedsiębiorstwa polegające na zmniejszaniu jednostkowych wielkości produktów bądź opakowań w celu utrzymania lub obniżenia poziomu ceny. Downsizing jest obecnie często stosowaną praktyką zachowania ceny na ustalonym poziomie pomimo rosnących kosztów. Analiza kosztów, jaka jest niezbędna do ustalenia ceny, przeprowadzana jest także po to, aby ustalić wielkość sprzedaży, jaka musi być realizowana dla zapewnienia zysku przedsiębiorstwa. Instrumentem służącym do ustalenia minimalnej skali działania jest próg rentowności działania (break even point). Punkt, w którym występuje próg rentowności oznacza, że przychody osiągnięte ze sprzedaży w pełni pokrywają koszty, a zysk przy tej skali działania wynosi zero. Zwiększenie sprzedaży pozwoli realizować dopiero zysk większy od zera. Na podstawie analizy progu rentowności działania podejmuje się krótkookresowe 18

20 decyzje dotyczące zaopatrzenia i sprzedaży. Ponadto możliwa jest analiza dotycząca zmian cen, kosztów, zysku i skali działania. Można ustalić: jak zmieni się zysk, gdy zmniejszy się cenę i równocześnie zwiększy skalę sprzedaży, jaka powinna być sprzedaż, aby pokryć rosnące koszty działania przy zachowaniu dotychczasowego poziomu cen, Wartość sprzedanych towarów oblicza się, mnożąc cenę towaru przez jego sprzedaną ilość. Dla poszczególnych towarów obliczenie wykonuje się według wzoru: gdzie: S wartość sprzedaży, p cena towaru, q ilość sprzedanego towaru. S = p q Aby ustalić, jaka powinna być sprzedaż, która pozwoli pokryć koszty działania, należy obliczyć, jakie ponoszone są koszty. K c = K s + K z gdzie: K c koszt całkowity, K s koszty stałe, K z koszty zmienne, k jz jednostkowe koszty zmienne. K c = K s + q k jz Jeśli rozważymy, że gdy: S = K c to Zysk = 0 Próg rentowności w ujęciu ilościowym oblicza się według wzoru: BEP = K s /(p k jz ) w ujęciu wartościowym: BEP = K s p/(p k jz ) m = p k jz gdzie: m marża Planując zakup towarów oraz ich dalszą odsprzedaż, logistycy muszą wiedzieć, jaka wielkość sprzedaży zapewni im oczekiwany zysk. Dlatego wykorzystując wiedzę dotyczącą progu rentowności, mogą obliczyć niezbędną ilość towarów, jakie trzeba sprzedać, aby zysk z działalności był na poziomie zaplanowanym. gdzie: Z p zysk planowany q = ( K s + Z p )/(p k jz ) 19

21 Podobnie można ustalić cenę, po jakiej powinno się sprzedać towary, aby zysk był na zaplanowanym poziomie. p = (K s + Z p )/q + k jz Prowadząc działalność na rynku przedsiębiorstwa opracowują własne strategie cenowe, które mają zapewnić sukces rynkowy. Strategia cenowa to ogół działań przedsiębiorstwa, związanych z kalkulacją ceny, dopasowaniem jej do rynku docelowego oraz rodzaju produktu, jaki ma pojawić się na rynku. Strategie cenowe można podzielić na trzy grupy: 1) strategie cen wysokich: strategie cen prestiżowych dotyczące najwyższej jakości luksusowych dóbr, które ze względu na zaangażowanie techniczne, technologiczne, jakość produktu, jego markę zapewniają posiadaczowi towaru określony prestiż; strategie zgarniania śmietanki dotyczą towarów, które pojawiły się na rynku są znane i rozpoznawalne, identyfikuje się markę producenta, ale są unowocześniane, a każdy nowy model jest najbardziej zaangażowany jakościowo, technicznie i technologicznie w swojej grupie towarowej; 2) strategie cen umiarkowanych: ustala się ceny na poziomie cen konkurencji; ceny ustala się na poziomie umiarkowanym, dostosowane do rynku docelowego, aby zapewnić zbyt towarów; w różnych regionach cena tego samego produktu może w niewielkim stopniu się różnić. 3) strategie cen niskich: strategie cen dyskontowych polegają na ustaleniu możliwie najniższych cen, po których klient może nabyć towar, obniżanie ceny jest możliwe poprzez obniżanie kosztów funkcjonowania placówki handlowej (rezygnacja z estetycznej ekspozycji); strategie przenikania polegają na wprowadzeniu na rynek towaru o bardzo niskiej cenie, często skalkulowanej na poziomie kosztów, aby zaintrygować klienta, przyzwyczaić do produktu, a to pozwoli w przyszłości podnieść cenę. Cena decyduje nie tylko o zakupie, ale także o wyborze dostawcy. Dlatego podejmując działania związane ze sprzedażą, należy różnicować cenę stosownie do klienta, wielkości zakupów, rodzaju towarów i innych czynników. Różnicowanie ceny ma wzbudzić chęć zakupu określonego towaru w takich ilościach i w takim terminie, aby stało się to opłacalne dla nabywcy. Marketing sprzedaży wykorzystuje najczęściej: rabaty: ilościowe, wartościowe, lojalnościowe, gotówkowe, funkcjonalne, dla grup klientów, obniżki: wstępne, sezonowe, 20

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. mgr Karolina Bogusławska

Dystrybucja. mgr Karolina Bogusławska Dystrybucja mgr Karolina Bogusławska DYSTRYBUCJA jest jednym z instrumentów marketingowego oddziaływania na rynek. Jej istota polega na pokonywaniu przestrzennych, czasowych, ilościowych, asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Składniki procesów logistycznych. 1. Logistyka 2. Dystrybucja 3. Sposób zamawiania towarów 4. Poprawa efektywności dystrybucji

Składniki procesów logistycznych. 1. Logistyka 2. Dystrybucja 3. Sposób zamawiania towarów 4. Poprawa efektywności dystrybucji Składniki procesów logistycznych 1. Logistyka 2. Dystrybucja 3. Sposób zamawiania towarów 4. Poprawa efektywności dystrybucji Zadania logistyki Logistyka zajmuje się: 1. efektownym ekonomicznie fizycznym

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne)

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne) Systematyka rynku Pojecie rynku 1. Ujecie historyczne (techniczne) Rynek - miejsce spotkań kupujących i sprzedających, którzy dokonują transakcji wymiennych. 2. Ujęcie ekonomiczne (klasyczne) Rynek - ogół

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji OBNIŻANIE KOSZTÓW Dostawcy sklepów spożywczych starannie wyliczają swoje WŁASNYCH SPRZEDAŻY ceny i z reguły nie można ich negocjować. Mimo to ich klienci (hurtownicy i detaliści) znajdują sposoby obniżenia

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Cena w marketingu Instrument stymulowania popytu Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Znaczenie decyzji cenowych Cena wpływa bezpośrednio na poziom popytu Cena determinuje zyskownośd działao

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma:

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma: UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Stronami niniejszej umowy są: Firma: GAZPRIME SP Z O.O., NIP: 8961529734, REGON:

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Nazwa zawodu Technik logistyk; symbol: 333107 Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy logistyki

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy firmami: I. Shop Dent Wojciech Madej z siedzibą na ul Dziupli 12, 02-454 Warszawa, NIP 5272541818 zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, 2017 Spis treści Wstęp 15 Część I Model funkcjonowania marketingu 19 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

KROKACH. Agnieszka Grostal

KROKACH. Agnieszka Grostal STRATEGIA W SPRZEDAŻY KROKACH Agnieszka Grostal Wyznacznikiem sukcesu każdej firmy jest sprzedaż. Pozwala określić, jak szybko firma może się rozwijać, jak radzi sobie na rynku oraz na tle konkurencji.

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy z partnerami handlowymi oraz pośrednikami występującymi w eksporcie

Zasady współpracy z partnerami handlowymi oraz pośrednikami występującymi w eksporcie Zasady współpracy z partnerami handlowymi oraz pośrednikami występującymi w eksporcie 14 października 2014 Spotkanie informacyjne w Wągrowcu Co eksporter wiedzieć powinien? Aby nawiązać skuteczną współpracę:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział l. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu. 1.2. Rola produktu w wymianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNIER-LOGISTYK

MAGAZYNIER-LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) MAGAZYNIER-LOGISTYK 432106 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia logistyki w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania DLA KWALIFIKACJI AU.22 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia logistyki w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania DLA KWALIFIKACJI AU.22 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK zawód: Technik logistyk WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia logistyki w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania DLA KWALIFIKACJI AU.22 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK numer programu: 333107 klasa:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa...

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa... Spis treści Od Autorów... 11 1 Istota i przedmiot logistyki... 15 1.1. Pojęcie i istota logistyki... 15 1.2. Powstanie i rozwój logistyki... 21 1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza DEFINICJA RYNKU Wg W. Wrzoska: rynek to ogół stosunków zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany. Tymi podmiotami są sprzedawcy i nabywcy, którzy reprezentują podaż, popyt, a także

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł

OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL UMOWA DYSTRYBUCYJNA zawarta w,

Bardziej szczegółowo

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Najczęściej stosowane strategie planowania w przedsiębiorstwach handlowych Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Określenie misji firmy Określenie Strategicznych Jednostek Biznesu (SJB)

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych

O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych Gospodarowanie w firmie Urszula Kazalska 1 Wydajność Ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu firmy. Firmy o niskiej wydajności przegrywają konkurencję

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 2. Odbiorca DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE. 3. Przedmiot Zamówienia ARTYKUŁY MLECZARSKIE ( ZAŁ. NR 1 )

Zapytanie ofertowe. 2. Odbiorca DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE. 3. Przedmiot Zamówienia ARTYKUŁY MLECZARSKIE ( ZAŁ. NR 1 ) Włoszczowa, dnia 23.01.2017 r. Zapytanie ofertowe w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług, robót

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Relacje cen i dochodów

Relacje cen i dochodów Cena - określona wartość wyrażona w pieniądzu, przy której sprzedający i kupujący gotowi są do wymiany towaru, - jedyny instrument marketingu związany bezpośrednio z zyskiem przedsiębiorstwa, - ekwiwalent

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW

1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy II na rok szkolny. OBSŁUGA KLIENTÓW Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301 3 godziny

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi.

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń zna, wie, rozumie Uczeń potrafi Uwagi 1 DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA,

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH mgr inż. Katarzyna Grochowska 1 Koszty działalności usługowej Wysokośd i struktura

Bardziej szczegółowo

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Astellas Pharma sp. z o.o. dla hurtowni farmaceutycznych I. Definicje Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Hurtownia

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Logistyka: zaopatrzenia (decyzje MOB) i dystrybucji. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik Łódź 2016

Logistyka: zaopatrzenia (decyzje MOB) i dystrybucji. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik  Łódź 2016 Logistyka: zaopatrzenia (decyzje MOB) i dystrybucji prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016 1 Logistyka zaopatrywania 2 Def. zaopatrywania (I i II): Zakup materiałów i usług dla firmy

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2013 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Załącznik nr : Wzór biznesplanu MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych

Poziom wymagań programowych raktyki zawodowe TEHNIK LOGISTYK 333107 1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 2. odstawy prowadzenia działalności logistycznej 3. rocesy transportowe i magazynowe

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo