Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. Zatwierdzona przez Dyrektora jednostki Zamawiającego w dniu r. I. Zamawiający. WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, Gdańsk tel ; faks: NIP: REGON: II. Tryb udzielenia zamówienia. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości powyŝej EURO, nie przekraczającej jednak wyraŝonej w złotych kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). III. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg za pomocą maszyny wysokoobrotowej systemem Taski Omni w asortymencie i zgodnie w wymaganiami określonymi w Formularzu cenowym niniejszej specyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ, w ilości uzaleŝnionej od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z terminem waŝności nie krótszym niŝ 6 miesięcy. Towar winien być dopuszczony do obrotu na terenie RP i zgodny z Normą Polską. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do magazynu gospodarczego (budynek nr 19) w siedzibie Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi, określającymi kaŝdorazowo asortyment oraz ilość, w terminie 7 dni od dnia złoŝenia zamówienia. IV. Części zamówienia. Zamawiający dopuszcza moŝliwości składania ofert na całość pakietu. V. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. VI. Oferty wariantowe, aukcja elektroniczna, umowa ramowa, dynamiczny system zakupów Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupu. tel. (58) ; fax: (58) Strona 1 z 19

2 VII. Termin wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy przez okres 11 miesięcy. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w powyŝszym zakresie, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złoŝonego przez Wykonawcę w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w powyŝszym zakresie, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złoŝonego przez Wykonawcę w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w powyŝszym zakresie, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złoŝonego przez Wykonawcę w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ; 4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w powyŝszym zakresie, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złoŝonego przez Wykonawcę w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ; 5) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w powyŝszym zakresie, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złoŝonego przez Wykonawcę w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów Wykonawcy załączonych do oferty według zasady spełnia / nie spełnia. IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Pzp 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp naleŝy dostarczyć: 1) oświadczenie zgodnie z art. 44 Pzp o spełnianiu przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ; tel. (58) ; fax: (58) Strona 2 z 19

3 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp naleŝy dostarczyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 3. zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom naleŝy przedłoŝyć: 1) w zakresie Pakietu nr 1 pozycja 2 opis (charakterystykę) zaoferowanego produktu lub karty techniczne z informacją o stosowanych stęŝeniach, sposobie uŝycia, zastosowaniu; 2) w zakresie Pakietu nr 1 pozycja nr 1 i nr 2 Karty charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej dla preparatów podlegających obowiązkowi opracowania karty wynikające z ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U z późn. zm.); 4. Formularz oferty w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Formularz cenowy w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 6. JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 3A do SIWZ. IX A. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX pkt 2 ppkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed terminem składania ofert). Dokument, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 2 ppkt 1), tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ) Wykonawca ten składa odpowiednio. 2. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed terminem składania ofert zgodnie z 4 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz.1817). 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez Wykonawcę, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji tel. (58) ; fax: (58) Strona 3 z 19

4 dotyczących przedłoŝonego dokumentu zgodnie z 4 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz.1817). IX. B. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego. JeŜeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający moŝe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać się: 1) łącznie spełnianiem warunków określonych w Rozdziale IX pkt 1 i pkt 3-6; 2) indywidualnie, tj. kaŝdy z osobna, spełnianiem warunków określonych w Rozdziale IX pkt 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zgodnie z 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) dokumenty wymienione w Rozdziale IX pkt 2 i pkt 3 oraz w Rozdziale IXA składane są w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą za pomocą faxu nr (58) w zakresie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, zapytań dotyczących zapisów specyfikacji, wyjaśnień Zamawiającego, modyfikacji SIWZ itp. Zawsze jest dopuszczalna forma pisemna. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej: Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Pzp. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej. Udzielone wyjaśnienia stają się częścią dokumentacji postępowania, a kaŝda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana do SIWZ zostanie opublikowana jako zaktualizowana SIWZ. tel. (58) ; fax: (58) Strona 4 z 19

5 JeŜeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tą informację na stronie internetowej. 3. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŝeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją równieŝ na stronie internetowej, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaŝe Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 pkt. 1) oraz zawiadomienie o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ponadto Zamawiający zamieści w/w informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 5. Zamawiający zastrzega sobie i wymaga, pod rygorem odrzucenia oferty, formy pisemnej w przypadku składania ofert. XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Osoby upowaŝnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: - w sprawie przedmiotu zamówienia Arkadiusz Bobowski Naczelny Pielęgniarz tel. (58) , w godzinach 8:00 14:00; - w sprawach formalnych Sylwia Barszczewska-Adrian tel. (58) w godzinach 8:00 14:00. XII. Wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XIII. Termin związania ofertą. 1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 2. MoŜliwe jest przedłuŝenie terminu związania ofertą z zachowaniem zapisów art. 85. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którymi Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym ze Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. XIV. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym w oparciu o wzór będący Załącznikiem nr 1 do SIWZ w języku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca moŝe złoŝyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 4. Oferta oraz wszystkie załączniki musi być podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeŝeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. JeŜeli osoba tel. (58) ; fax: (58) Strona 5 z 19

6 podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 5. JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy, naleŝy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, w dziale IX, IXA, IXB. 7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załącznikami do SIWZ. 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŝliwości zdekompletowania zawartości oferty. 10. Wykonawca moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmianę lub wycofanie oferty naleŝy złoŝyć w zamkniętym opakowaniu/kopercie, oznakowanej w następujący sposób: ZAMIANA/WYCOFANIE OFERTY na dostawę środków i artykułów do utrzymania czystości znak sprawy Adm. 12A/ Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca moŝe zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oprócz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwie w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, Ŝe nie mogą być udostępniane, muszą być one oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) Informację o ich nie ujawnianiu Wykonawca umieści równieŝ na formularzu ofertowym. Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, Gdańsk budynek nr 17, Sekretariat Dyrektora Szpitala, I piętro, pokój nr 4: do dnia 31 sierpnia 2012 r., do godz Kopertę naleŝy zaadresować: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, Gdańsk Oferta na dostawę środków do czyszczenia i konserwacji podłóg znak sprawy Adm. 12A/2012. Oferty złoŝone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. Miejsce i termin otwarcia ofert: Siedziba Zamawiającego, Sala Konferencyjna Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój nr 5: dnia 31 sierpnia 2012 r. o godz Sesja otwarcia ofert. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaŝe zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Podczas otwarcia ofert tel. (58) ; fax: (58) Strona 6 z 19

7 przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny. XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 1) Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, które Wykonawca przewiduje przy jego realizacji. 2) Cenę naleŝy wyliczyć w oparciu o Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, określający szczegółowo przedmiot zamówienia i jego ilości. 3) Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem naleŝnego podatku VAT. 4) Cena moŝe być tylko jedna. 5) Cena nie ulega zmianie przez okres waŝności oferty (związania). 6) Cena podana przez Wykonawcę przez okres realizacji umowy nie ulegnie podwyŝszeniu, poza okolicznościami wymienionymi w pkt. 4.1 Załącznika nr 5 do SIWZ Warunki umowy. 7) W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych i innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający dokona poprawek w ofercie, zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8) Cenę oferty naleŝy podać na Formularzu ofertowym w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 9) Formularz cenowy stanowi integralną cześć SIWZ. Podczas wyceny przedmiotu zamówienia naleŝy zastosować aktualnie obowiązujące stawki podatku VAT i na ich podstawie naleŝy obliczyć wartość podatku VAT. XVI. Sposób dokonania poprawy oczywistych omyłek rachunkowych w ofertach. 1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w następujący sposób: 1) W zakresie Pakietu nr 1 jeŝeli przeliczona ilość opakowań i ilość litrów koncentratu nie odpowiada ilości litrów roztworu roboczego wymaganego przez Zamawiającego, to Zamawiający dokona prawidłowego przeliczenia ilości w oparciu o dane podane w kolumnie Nazwa handlowa (charakterystyka produktu) i w kolumnie StęŜenie wraz z konsekwencjami rachunkowymi dokonanej zmiany, przy czym za poprawną uzna cenę jednostkową netto podaną przez Wykonawcę, 2) W przypadku mnoŝenia cen i ilości: a) jeŝeli obliczona cena jednostkowa brutto nie odpowiada cenie jednostkowej netto powiększonej o prawidłowo przyjętą stawkę VAT, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano cenę jednostkową netto oraz stawkę VAT, b) jeŝeli obliczona wartość netto nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej netto oraz prawidłowo wyliczonej ilości, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano cenę jednostkową netto, c) jeŝeli obliczona wartość VAT nie odpowiada iloczynowi poprawnie określonej stawki podatku VAT oraz wartości netto przyjmuje się, Ŝe prawidłowo wyliczono wartość netto, d) jeŝeli obliczona wartość brutto nie odpowiada sumie wartości netto oraz wartości VAT przyjmuje się, Ŝe prawidłowo wyliczono wartość netto oraz wartość VAT, e) jeŝeli obliczona wartość netto całego pakietu nie odpowiada sumie wszystkich wartości netto poszczególnych pozycji danego pakietu to przyjmuje się, Ŝe prawidłowo wyliczono wartości netto poszczególnych pozycji, tel. (58) ; fax: (58) Strona 7 z 19

8 f) jeŝeli obliczona wartość VAT całego pakietu nie odpowiada sumie wszystkich wartości VAT poszczególnych pozycji danego pakietu to przyjmuje się, Ŝe prawidłowo wyliczono wartości VAT poszczególnych pozycji, g) jeŝeli obliczona wartość brutto całego pakietu nie odpowiada sumie wszystkich wartości brutto poszczególnych pozycji danego pakietu to przyjmuje się, Ŝe prawidłowo wyliczono wartości brutto poszczególnych pozycji, 3) W przypadku przenoszenia cen z Formularza cenowego do Formularza ofertowego: a) jeŝeli wartość netto z Formularza cenowego nie odpowiada wartości netto w Formularzu ofertowym przyjmuje się, Ŝe prawidłowo wyliczono wartość netto w Formularzu cenowym, b) jeŝeli wartość VAT z Formularza cenowego nie odpowiada wartości VAT w Formularzu ofertowym przyjmuje się, Ŝe prawidłowo wyliczono wartość VAT w Formularzu cenowym, c) jeŝeli wartość brutto z Formularza cenowego nie odpowiada wartości brutto w Formularzu ofertowym przyjmuje się, Ŝe prawidłowo wyliczono wartość brutto w Formularzu cenowym, d) jeŝeli na Formularzu ofertowym wartości netto, VAT lub brutto podano rozbieŝnie słownie i liczbą, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano wartości wynikające z poprawnego wyliczenia w Formularzu cenowym. XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. XVIII. Kryteria oceny oferty. 1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów: CENA 100% Oferta najtańsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły (C n / C of.b. x 100) x 100% = ilość punktów gdzie : C n najniŝsza cena spośród nie podlegających odrzuceniu C of.b. cena oferty badanej 100 wskaźnik stały 100% procentowe znaczenie kryterium ceny 2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia. Zaproponowana cena musi być zgodna z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.). 3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich netto i brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania ofert przepisami. XIX Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, tj. faxem lub drogą elektroniczną albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób. 2. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 1, jeŝeli złoŝono tylko jedną ofertę oraz gdy w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ani nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy. tel. (58) ; fax: (58) Strona 8 z 19

9 3. W przypadku, gdy okaŝe się, Ŝe Wykonawca, którego oferta została wybrana lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. XX. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XXI. Umowa. 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej Specyfikacji. 2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 3. Postanowienia umowy określono w Warunkach umowy, które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca w chwili zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących umowę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, tj. na przykład pełnomocnictwo jeŝeli umowę podpisuje osoba wskazana przez Wykonawcę; aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku udziału w postępowaniu osób fizycznych na potwierdzenie, Ŝe osoby podpisujące umowę są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. XXII. Środki ochrony prawnej. 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Zgodnie z art. 181 ust. 1 Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 3 niniejszego Rozdziału. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŝeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławcza orzeczenia. 7. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom szczegółowo określono w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu. tel. (58) ; fax: (58) Strona 9 z 19

10 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 ustawy Pzp przekaŝe Wykonawcom, którzy złoŝyli oferty, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert), zawiadomienie o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Pzp. 2. Jednocześnie niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. XXIV. Postanowienia końcowe. Uczestnicy postępowania na pisemny wniosek mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem innych dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Udostępnienie dokumentów zainteresowanym odbywać się będzie po złoŝeniu pisemnego wniosku do Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa Pzp nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). XXV. Załączniki do SIWZ: - Załącznik nr 1 Formularz oferty; - Załącznik nr 2 Formularz cenowy (jako oddzielny dokument, stanowiący integralną cześć SIWZ); - Załącznik nr 3 oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 44 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; - Załącznik nr 3A Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów; - Załącznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz.1817); - Załącznik nr 5 Warunki umowy. tel. (58) ; fax: (58) Strona 10 z 19

11 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg za pomocą maszyny wysokoobrotowej system TASKI omni dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Nr tel/faks, ... nr NIP:... nr REGON:... Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym.. Dane dotyczące Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, Gdańsk tel. (58) ; faks: (58) NIP: , REGON: Zobowiązania Wykonawcy: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie dostawy środków do czyszczenia i konserwacji podłóg za pomocą maszyny wysokoobrotowej- system Taski omni znak sprawy Adm. 12A/2012 określony w SIWZ za kwotę: wartość netto wartość VAT wartość brutto... PLN +... VAT =... PLN brutto słownie: netto zł; wartość VAT zł; brutto zł; 2. Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ tj. w formie dostaw częściowych, zgodnie ze złoŝoną ofertą. 3. Oświadczam, Ŝe spełniam wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 4. Oświadczam, Ŝe uwaŝam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 5. Oświadczam, Ŝe w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty i składniki niezbędne do zrealizowania zamówienia. 6. Oświadczam, Ŝe uzyskałem wszelkie niezbędne informacje konieczne do sporządzenia oferty. 7. Akceptuję warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ i nie zgłaszam do nich zastrzeŝeń. 8. Akceptuję termin płatności wymagany przez Zamawiającego 30 dni. 9. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego wg akceptowanych przez nas Warunków umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 10. Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom*: tel. (58) ; fax: (58) Strona 11 z 19

12 . * w przypadku nie wypełnienia punku 10) dotyczącego podwykonawców Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście 11. ZastrzeŜenie Wykonawcy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzegam w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz z późn. zm.). NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:. Miejscowość, data (imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy tel. (58) ; fax: (58) Strona 12 z 19

13 Załącznik nr 3 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E składane na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: na dostawę środków do czyszczenia i konserwacji podłóg dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Miejscowość, data (imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy UWAGA W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy Pzp i będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 3A do SIWZ). tel (58) , fax: (58) Strona 13 z 19

14 Załącznik nr 3A do SIWZ... (pieczęć podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby) Z O B O W I Ą Z A N I E INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW do zamówienia na dostawy środków do czyszczenia i konserwacji podłóg dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby:... Siedziba podmiotu:... Numer telefonu i faksu podmiotu:... Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz (nazwa Wykonawcy składającego ofertę) do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (wymienić zasoby) do realizacji zamówienia na dostawy środków do czyszczenia i konserwacji podłóg dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, znak sprawy: Adm. 12A/2012 Miejscowość, data podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych) do złoŝenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby tel (58) , fax: (58) Strona 14 z 19

15 Załącznik nr 4 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków do czyszczenia i konserwacji podłóg dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/y, Ŝe nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, który mówi, Ŝe: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3. wykonawców, którzy zalęgają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; tel (58) , fax: (58) Strona 15 z 19

16 7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Miejscowość, data (imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy tel (58) , fax: (58) Strona 16 z 19

17 Załącznik nr 5 do SIWZ WARUNKI UMOWY 1. Wykonanie umowy 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg, dopuszczonych do obrotu w jednostkach ochrony zdrowia na terenie RP i zgodnych z Polską Normą, w ilości, asortymencie i cenach określonych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część umowy. 2) Przez wykonanie umowy rozumiane jest sukcesywne dostarczanie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 11 miesięcy w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym, z terminem waŝności nie krótszym niŝ 6 miesięcy licząc od dnia dostawy.. 3) Ilości wskazane w załączniku do umowy Formularz cenowy zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zaleŝności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilości zostały podane jedynie by ułatwić sporządzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiający będzie dokonywał zamówień u wybranego Wykonawcy do wyczerpania ogólnej wartości umowy. 4) Wartość niniejszej umowy określa się na kwotę: zł netto + zł podatek VAT = zł brutto, (słownie: brutto). 5) Wartość zamówienia określona umową stanowi wartość orientacyjną, w związku z czym Wykonawcy nie przysługuje Ŝadne roszczenie w okresie trwania umowy dostawy w przypadku niewykorzystania całości zamówienia. 2. Warunki dostawy 1) Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi faxem przez Zamawiającego, określającymi kaŝdorazowo asortyment i ilość, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zamówienia. 2) Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do magazynu gospodarczego (budynek nr 19) Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. 3) Wykonawca winien zapewnić naleŝytą jakość dostarczanego towaru. W przypadku dostarczenia towarów złej jakości, przeterminowanych lub niezgodnych z zamówieniem, zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt. 4) Zamawiający ma prawo do złoŝenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze braków ilościowych w towarze, wad jakościowych dostarczonego towaru, uszkodzenia towaru, dostarczenia towarów o terminie waŝności krótszym niŝ 6 miesięcy licząc od dnia dostawy. 5) Zamawiający ma prawo do złoŝenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru. 6) Reklamacja będzie składana faxem przez Zamawiającego i kaŝdorazowo potwierdzona niezwłocznie na piśmie. 7) Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia brakującego towaru, dostarczenia towaru o wymaganej jakości, wymiany towaru uszkodzonego, dostarczenia towaru z terminem waŝności przekraczającym 6 miesięcy licząc od dnia dostawy w ciągu 5 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego reklamacji w sposób określony w pkt Warunki płatności 1) Ustala się wynagrodzenie zgodne z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik do umowy. 2) Płatność za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty wystawienia faktury Zamawiającemu. Faktura będzie wystawiana po tel (58) , fax: (58) Strona 17 z 19

18 wykonaniu dostawy. 3) Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci cenę nie wyŝszą, niŝ cena określona w ofercie złoŝonej przez Wykonawcę. 4) Zamawiający dopuszcza moŝliwość dostawy przedmiotu zamówienia po cenach niŝszych niŝ to przyjęto w załączniku do umowy Formularz cenowy. 5) Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania sprzedaŝy lub cesji wierzytelności wobec Zamawiającego, a takŝe nie zawierania umów poręczenia wykonania zobowiązania, pod rygorem niewaŝności. 6) Przyjmuje się, Ŝe zapłata za dostarczony przedmiot umowy została dokonana z dniem obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 4. Zmiana umowy 1) Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany stawki podatku VAT w dostosowaniu do obowiązujących w dniu wystawienia faktury zapisów prawnych, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie stawka i wartość VAT oraz cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. 5. Rozwiązanie umowy 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, jeŝeli Wykonawca nie dostarczy reklamowanego towaru w sposób i w terminie określonymi w pkt. 2.7 ze skutkiem, o którym mowa w pkt ) Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy ze skutkami wynikającymi z pkt. 6.5, jeŝeli Wykonawca trzykrotnie dostarczy towar złej jakości lub ze zwłoką. 3) Zamawiający moŝe rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeŝeli: a. do Sądu zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację Wykonawcy, b. względem Wykonawcy zostanie rozpoczęte postępowanie naprawcze, bądź zostanie wydany nakaz zajęcia majątku, c. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. 4) Rozwiązanie umowy jest skuteczne z dniem doręczenia Stronie zawiadomienia o rozwiązaniu. Zawiadomienie winno mieć formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie, pod rygorem niewaŝności. 5) Zamawiający moŝe odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6) Umowa wygasa z upływem czasu, na jaki została zawarta lub po wyczerpaniu kwoty wartości zamówienia. 6. Kary umowne 1) JeŜeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy określonego w punkcie 2.1, Zamawiający będzie miał prawo Ŝądać kary umownej w wysokości 2% wartości brutto niewykonanej części dostawy, za kaŝdy dzień zwłoki. 2) JeŜeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy reklamowanego towaru określonego w punkcie 2.7, Zamawiający będzie miał prawo Ŝądać kary umownej w wysokości 2% wartości brutto niewykonanej części dostawy, za kaŝdy dzień zwłoki. 3) W przypadku zwłoki w dostawie towaru ponad termin określony w pkt. 2.1 oraz w przypadku zwłoki w dostawie reklamowanego towaru ponad termin określony w pkt. 2.7 Zamawiający, tel (58) , fax: (58) Strona 18 z 19

19 niezaleŝnie od kar umownych, o których mowa w pkt. 6.1 i 6.2, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy faxem, ma prawo zakupić towar na wolnym rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej róŝnicy pomiędzy cenami wynikającymi z zawartej umowy a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego. 4) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt. 1.5 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego. 5) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt. 1.5 w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy, o których mowa w pkt. 5.1 i ) Zamawiający moŝe dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyŝszających kary umowne. 7) Wykonawca upowaŝnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 8) W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo Ŝądać zapłaty odsetek ustawowych za kaŝdy dzień zwłoki. 7. Postanowienia końcowe 1) W przypadku rozbieŝności interpretacyjnych pomiędzy treścią SIWZ a treścią umowy, decydująca jest treść umowy. 2) Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron, wyraŝoną na piśmie, pod rygorem niewaŝności. 3) W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe z wykonania umowy dostawy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, według właściwości miejscowej Zamawiającego. tel (58) , fax: (58) Strona 19 z 19

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6971011943, REGON 000529485

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6971011943, REGON 000529485 Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6971011943, REGON 000529485 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć wykonawcy OFERTA Zamawiający : Powiat Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 1. Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy...... tel... fax... Regon... NIP... 2. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk Sopot, dnia 18 maja 2010 roku INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. Powstańców Warszawy 55 ogłasza przetarg nieograniczony - znak:io/dt/1304/2010 na : usługi porządkowe w budynku Zakładu Ekologii

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez *) naleŝy wypełnić strona 1/ 2 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Ja / My, niŝej podpisany / i... działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa Wykonawcy )... ( adres siedziby Wykonawcy ) nr tel. stacjonarnego...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wynajem samochodu osobowego typu combi o ładowności min. 500 kg - wraz z kierowcą.

Przedmiot zamówienia: Wynajem samochodu osobowego typu combi o ładowności min. 500 kg - wraz z kierowcą. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Wynajem samochodu osobowego typu combi o ładowności min.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający: Trzebińskie Centrum Administracyjne, ul. Św. Stanisława 1, 32-540 Trzebinia 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP..

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Oferujemy za wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 do projektu: współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie.

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie. OA.IV.3331/21/2/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z badania ksiąg wieczystych Dominów gm. Głusk 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo