Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. Zatwierdzona przez Dyrektora jednostki Zamawiającego w dniu r. I. Zamawiający. WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, Gdańsk tel ; faks: NIP: REGON: II. Tryb udzielenia zamówienia. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości powyŝej EURO, nie przekraczającej jednak wyraŝonej w złotych kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). III. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg za pomocą maszyny wysokoobrotowej systemem Taski Omni w asortymencie i zgodnie w wymaganiami określonymi w Formularzu cenowym niniejszej specyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ, w ilości uzaleŝnionej od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z terminem waŝności nie krótszym niŝ 6 miesięcy. Towar winien być dopuszczony do obrotu na terenie RP i zgodny z Normą Polską. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do magazynu gospodarczego (budynek nr 19) w siedzibie Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi, określającymi kaŝdorazowo asortyment oraz ilość, w terminie 7 dni od dnia złoŝenia zamówienia. IV. Części zamówienia. Zamawiający dopuszcza moŝliwości składania ofert na całość pakietu. V. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. VI. Oferty wariantowe, aukcja elektroniczna, umowa ramowa, dynamiczny system zakupów Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupu. tel. (58) ; fax: (58) Strona 1 z 19

2 VII. Termin wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy przez okres 11 miesięcy. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w powyŝszym zakresie, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złoŝonego przez Wykonawcę w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w powyŝszym zakresie, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złoŝonego przez Wykonawcę w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w powyŝszym zakresie, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złoŝonego przez Wykonawcę w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ; 4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w powyŝszym zakresie, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złoŝonego przez Wykonawcę w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ; 5) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w powyŝszym zakresie, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złoŝonego przez Wykonawcę w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów Wykonawcy załączonych do oferty według zasady spełnia / nie spełnia. IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Pzp 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp naleŝy dostarczyć: 1) oświadczenie zgodnie z art. 44 Pzp o spełnianiu przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ; tel. (58) ; fax: (58) Strona 2 z 19

3 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp naleŝy dostarczyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 3. zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom naleŝy przedłoŝyć: 1) w zakresie Pakietu nr 1 pozycja 2 opis (charakterystykę) zaoferowanego produktu lub karty techniczne z informacją o stosowanych stęŝeniach, sposobie uŝycia, zastosowaniu; 2) w zakresie Pakietu nr 1 pozycja nr 1 i nr 2 Karty charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej dla preparatów podlegających obowiązkowi opracowania karty wynikające z ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U z późn. zm.); 4. Formularz oferty w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Formularz cenowy w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 6. JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 3A do SIWZ. IX A. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX pkt 2 ppkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed terminem składania ofert). Dokument, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 2 ppkt 1), tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ) Wykonawca ten składa odpowiednio. 2. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed terminem składania ofert zgodnie z 4 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz.1817). 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez Wykonawcę, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji tel. (58) ; fax: (58) Strona 3 z 19

4 dotyczących przedłoŝonego dokumentu zgodnie z 4 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz.1817). IX. B. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego. JeŜeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający moŝe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać się: 1) łącznie spełnianiem warunków określonych w Rozdziale IX pkt 1 i pkt 3-6; 2) indywidualnie, tj. kaŝdy z osobna, spełnianiem warunków określonych w Rozdziale IX pkt 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zgodnie z 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) dokumenty wymienione w Rozdziale IX pkt 2 i pkt 3 oraz w Rozdziale IXA składane są w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą za pomocą faxu nr (58) w zakresie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, zapytań dotyczących zapisów specyfikacji, wyjaśnień Zamawiającego, modyfikacji SIWZ itp. Zawsze jest dopuszczalna forma pisemna. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej: Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Pzp. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej. Udzielone wyjaśnienia stają się częścią dokumentacji postępowania, a kaŝda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana do SIWZ zostanie opublikowana jako zaktualizowana SIWZ. tel. (58) ; fax: (58) Strona 4 z 19

5 JeŜeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tą informację na stronie internetowej. 3. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŝeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją równieŝ na stronie internetowej, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaŝe Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 pkt. 1) oraz zawiadomienie o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ponadto Zamawiający zamieści w/w informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 5. Zamawiający zastrzega sobie i wymaga, pod rygorem odrzucenia oferty, formy pisemnej w przypadku składania ofert. XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Osoby upowaŝnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: - w sprawie przedmiotu zamówienia Arkadiusz Bobowski Naczelny Pielęgniarz tel. (58) , w godzinach 8:00 14:00; - w sprawach formalnych Sylwia Barszczewska-Adrian tel. (58) w godzinach 8:00 14:00. XII. Wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XIII. Termin związania ofertą. 1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 2. MoŜliwe jest przedłuŝenie terminu związania ofertą z zachowaniem zapisów art. 85. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którymi Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym ze Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. XIV. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym w oparciu o wzór będący Załącznikiem nr 1 do SIWZ w języku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca moŝe złoŝyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 4. Oferta oraz wszystkie załączniki musi być podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeŝeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. JeŜeli osoba tel. (58) ; fax: (58) Strona 5 z 19

6 podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 5. JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy, naleŝy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, w dziale IX, IXA, IXB. 7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załącznikami do SIWZ. 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŝliwości zdekompletowania zawartości oferty. 10. Wykonawca moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmianę lub wycofanie oferty naleŝy złoŝyć w zamkniętym opakowaniu/kopercie, oznakowanej w następujący sposób: ZAMIANA/WYCOFANIE OFERTY na dostawę środków i artykułów do utrzymania czystości znak sprawy Adm. 12A/ Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca moŝe zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oprócz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwie w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, Ŝe nie mogą być udostępniane, muszą być one oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) Informację o ich nie ujawnianiu Wykonawca umieści równieŝ na formularzu ofertowym. Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, Gdańsk budynek nr 17, Sekretariat Dyrektora Szpitala, I piętro, pokój nr 4: do dnia 31 sierpnia 2012 r., do godz Kopertę naleŝy zaadresować: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, Gdańsk Oferta na dostawę środków do czyszczenia i konserwacji podłóg znak sprawy Adm. 12A/2012. Oferty złoŝone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. Miejsce i termin otwarcia ofert: Siedziba Zamawiającego, Sala Konferencyjna Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój nr 5: dnia 31 sierpnia 2012 r. o godz Sesja otwarcia ofert. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaŝe zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Podczas otwarcia ofert tel. (58) ; fax: (58) Strona 6 z 19

7 przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny. XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 1) Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, które Wykonawca przewiduje przy jego realizacji. 2) Cenę naleŝy wyliczyć w oparciu o Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, określający szczegółowo przedmiot zamówienia i jego ilości. 3) Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem naleŝnego podatku VAT. 4) Cena moŝe być tylko jedna. 5) Cena nie ulega zmianie przez okres waŝności oferty (związania). 6) Cena podana przez Wykonawcę przez okres realizacji umowy nie ulegnie podwyŝszeniu, poza okolicznościami wymienionymi w pkt. 4.1 Załącznika nr 5 do SIWZ Warunki umowy. 7) W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych i innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający dokona poprawek w ofercie, zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8) Cenę oferty naleŝy podać na Formularzu ofertowym w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 9) Formularz cenowy stanowi integralną cześć SIWZ. Podczas wyceny przedmiotu zamówienia naleŝy zastosować aktualnie obowiązujące stawki podatku VAT i na ich podstawie naleŝy obliczyć wartość podatku VAT. XVI. Sposób dokonania poprawy oczywistych omyłek rachunkowych w ofertach. 1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w następujący sposób: 1) W zakresie Pakietu nr 1 jeŝeli przeliczona ilość opakowań i ilość litrów koncentratu nie odpowiada ilości litrów roztworu roboczego wymaganego przez Zamawiającego, to Zamawiający dokona prawidłowego przeliczenia ilości w oparciu o dane podane w kolumnie Nazwa handlowa (charakterystyka produktu) i w kolumnie StęŜenie wraz z konsekwencjami rachunkowymi dokonanej zmiany, przy czym za poprawną uzna cenę jednostkową netto podaną przez Wykonawcę, 2) W przypadku mnoŝenia cen i ilości: a) jeŝeli obliczona cena jednostkowa brutto nie odpowiada cenie jednostkowej netto powiększonej o prawidłowo przyjętą stawkę VAT, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano cenę jednostkową netto oraz stawkę VAT, b) jeŝeli obliczona wartość netto nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej netto oraz prawidłowo wyliczonej ilości, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano cenę jednostkową netto, c) jeŝeli obliczona wartość VAT nie odpowiada iloczynowi poprawnie określonej stawki podatku VAT oraz wartości netto przyjmuje się, Ŝe prawidłowo wyliczono wartość netto, d) jeŝeli obliczona wartość brutto nie odpowiada sumie wartości netto oraz wartości VAT przyjmuje się, Ŝe prawidłowo wyliczono wartość netto oraz wartość VAT, e) jeŝeli obliczona wartość netto całego pakietu nie odpowiada sumie wszystkich wartości netto poszczególnych pozycji danego pakietu to przyjmuje się, Ŝe prawidłowo wyliczono wartości netto poszczególnych pozycji, tel. (58) ; fax: (58) Strona 7 z 19

8 f) jeŝeli obliczona wartość VAT całego pakietu nie odpowiada sumie wszystkich wartości VAT poszczególnych pozycji danego pakietu to przyjmuje się, Ŝe prawidłowo wyliczono wartości VAT poszczególnych pozycji, g) jeŝeli obliczona wartość brutto całego pakietu nie odpowiada sumie wszystkich wartości brutto poszczególnych pozycji danego pakietu to przyjmuje się, Ŝe prawidłowo wyliczono wartości brutto poszczególnych pozycji, 3) W przypadku przenoszenia cen z Formularza cenowego do Formularza ofertowego: a) jeŝeli wartość netto z Formularza cenowego nie odpowiada wartości netto w Formularzu ofertowym przyjmuje się, Ŝe prawidłowo wyliczono wartość netto w Formularzu cenowym, b) jeŝeli wartość VAT z Formularza cenowego nie odpowiada wartości VAT w Formularzu ofertowym przyjmuje się, Ŝe prawidłowo wyliczono wartość VAT w Formularzu cenowym, c) jeŝeli wartość brutto z Formularza cenowego nie odpowiada wartości brutto w Formularzu ofertowym przyjmuje się, Ŝe prawidłowo wyliczono wartość brutto w Formularzu cenowym, d) jeŝeli na Formularzu ofertowym wartości netto, VAT lub brutto podano rozbieŝnie słownie i liczbą, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano wartości wynikające z poprawnego wyliczenia w Formularzu cenowym. XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. XVIII. Kryteria oceny oferty. 1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów: CENA 100% Oferta najtańsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły (C n / C of.b. x 100) x 100% = ilość punktów gdzie : C n najniŝsza cena spośród nie podlegających odrzuceniu C of.b. cena oferty badanej 100 wskaźnik stały 100% procentowe znaczenie kryterium ceny 2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia. Zaproponowana cena musi być zgodna z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.). 3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich netto i brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania ofert przepisami. XIX Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, tj. faxem lub drogą elektroniczną albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób. 2. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 1, jeŝeli złoŝono tylko jedną ofertę oraz gdy w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ani nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy. tel. (58) ; fax: (58) Strona 8 z 19

9 3. W przypadku, gdy okaŝe się, Ŝe Wykonawca, którego oferta została wybrana lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. XX. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XXI. Umowa. 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej Specyfikacji. 2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 3. Postanowienia umowy określono w Warunkach umowy, które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca w chwili zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących umowę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, tj. na przykład pełnomocnictwo jeŝeli umowę podpisuje osoba wskazana przez Wykonawcę; aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku udziału w postępowaniu osób fizycznych na potwierdzenie, Ŝe osoby podpisujące umowę są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. XXII. Środki ochrony prawnej. 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Zgodnie z art. 181 ust. 1 Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 3 niniejszego Rozdziału. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŝeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławcza orzeczenia. 7. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom szczegółowo określono w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu. tel. (58) ; fax: (58) Strona 9 z 19

10 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 ustawy Pzp przekaŝe Wykonawcom, którzy złoŝyli oferty, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert), zawiadomienie o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Pzp. 2. Jednocześnie niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. XXIV. Postanowienia końcowe. Uczestnicy postępowania na pisemny wniosek mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem innych dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Udostępnienie dokumentów zainteresowanym odbywać się będzie po złoŝeniu pisemnego wniosku do Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa Pzp nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). XXV. Załączniki do SIWZ: - Załącznik nr 1 Formularz oferty; - Załącznik nr 2 Formularz cenowy (jako oddzielny dokument, stanowiący integralną cześć SIWZ); - Załącznik nr 3 oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 44 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; - Załącznik nr 3A Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów; - Załącznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz.1817); - Załącznik nr 5 Warunki umowy. tel. (58) ; fax: (58) Strona 10 z 19

11 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg za pomocą maszyny wysokoobrotowej system TASKI omni dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Nr tel/faks, ... nr NIP:... nr REGON:... Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym.. Dane dotyczące Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17, Gdańsk tel. (58) ; faks: (58) NIP: , REGON: Zobowiązania Wykonawcy: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie dostawy środków do czyszczenia i konserwacji podłóg za pomocą maszyny wysokoobrotowej- system Taski omni znak sprawy Adm. 12A/2012 określony w SIWZ za kwotę: wartość netto wartość VAT wartość brutto... PLN +... VAT =... PLN brutto słownie: netto zł; wartość VAT zł; brutto zł; 2. Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ tj. w formie dostaw częściowych, zgodnie ze złoŝoną ofertą. 3. Oświadczam, Ŝe spełniam wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 4. Oświadczam, Ŝe uwaŝam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 5. Oświadczam, Ŝe w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty i składniki niezbędne do zrealizowania zamówienia. 6. Oświadczam, Ŝe uzyskałem wszelkie niezbędne informacje konieczne do sporządzenia oferty. 7. Akceptuję warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ i nie zgłaszam do nich zastrzeŝeń. 8. Akceptuję termin płatności wymagany przez Zamawiającego 30 dni. 9. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego wg akceptowanych przez nas Warunków umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 10. Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom*: tel. (58) ; fax: (58) Strona 11 z 19

12 . * w przypadku nie wypełnienia punku 10) dotyczącego podwykonawców Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście 11. ZastrzeŜenie Wykonawcy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzegam w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz z późn. zm.). NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:. Miejscowość, data (imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy tel. (58) ; fax: (58) Strona 12 z 19

13 Załącznik nr 3 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E składane na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: na dostawę środków do czyszczenia i konserwacji podłóg dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Miejscowość, data (imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy UWAGA W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy Pzp i będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 3A do SIWZ). tel (58) , fax: (58) Strona 13 z 19

14 Załącznik nr 3A do SIWZ... (pieczęć podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby) Z O B O W I Ą Z A N I E INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW do zamówienia na dostawy środków do czyszczenia i konserwacji podłóg dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby:... Siedziba podmiotu:... Numer telefonu i faksu podmiotu:... Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz (nazwa Wykonawcy składającego ofertę) do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (wymienić zasoby) do realizacji zamówienia na dostawy środków do czyszczenia i konserwacji podłóg dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, znak sprawy: Adm. 12A/2012 Miejscowość, data podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych) do złoŝenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby tel (58) , fax: (58) Strona 14 z 19

15 Załącznik nr 4 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków do czyszczenia i konserwacji podłóg dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/y, Ŝe nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, który mówi, Ŝe: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3. wykonawców, którzy zalęgają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; tel (58) , fax: (58) Strona 15 z 19

16 7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Miejscowość, data (imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy tel (58) , fax: (58) Strona 16 z 19

17 Załącznik nr 5 do SIWZ WARUNKI UMOWY 1. Wykonanie umowy 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg, dopuszczonych do obrotu w jednostkach ochrony zdrowia na terenie RP i zgodnych z Polską Normą, w ilości, asortymencie i cenach określonych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część umowy. 2) Przez wykonanie umowy rozumiane jest sukcesywne dostarczanie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 11 miesięcy w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym, z terminem waŝności nie krótszym niŝ 6 miesięcy licząc od dnia dostawy.. 3) Ilości wskazane w załączniku do umowy Formularz cenowy zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zaleŝności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilości zostały podane jedynie by ułatwić sporządzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiający będzie dokonywał zamówień u wybranego Wykonawcy do wyczerpania ogólnej wartości umowy. 4) Wartość niniejszej umowy określa się na kwotę: zł netto + zł podatek VAT = zł brutto, (słownie: brutto). 5) Wartość zamówienia określona umową stanowi wartość orientacyjną, w związku z czym Wykonawcy nie przysługuje Ŝadne roszczenie w okresie trwania umowy dostawy w przypadku niewykorzystania całości zamówienia. 2. Warunki dostawy 1) Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi faxem przez Zamawiającego, określającymi kaŝdorazowo asortyment i ilość, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zamówienia. 2) Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy do magazynu gospodarczego (budynek nr 19) Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. 3) Wykonawca winien zapewnić naleŝytą jakość dostarczanego towaru. W przypadku dostarczenia towarów złej jakości, przeterminowanych lub niezgodnych z zamówieniem, zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt. 4) Zamawiający ma prawo do złoŝenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze braków ilościowych w towarze, wad jakościowych dostarczonego towaru, uszkodzenia towaru, dostarczenia towarów o terminie waŝności krótszym niŝ 6 miesięcy licząc od dnia dostawy. 5) Zamawiający ma prawo do złoŝenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru. 6) Reklamacja będzie składana faxem przez Zamawiającego i kaŝdorazowo potwierdzona niezwłocznie na piśmie. 7) Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia brakującego towaru, dostarczenia towaru o wymaganej jakości, wymiany towaru uszkodzonego, dostarczenia towaru z terminem waŝności przekraczającym 6 miesięcy licząc od dnia dostawy w ciągu 5 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego reklamacji w sposób określony w pkt Warunki płatności 1) Ustala się wynagrodzenie zgodne z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik do umowy. 2) Płatność za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty wystawienia faktury Zamawiającemu. Faktura będzie wystawiana po tel (58) , fax: (58) Strona 17 z 19

18 wykonaniu dostawy. 3) Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci cenę nie wyŝszą, niŝ cena określona w ofercie złoŝonej przez Wykonawcę. 4) Zamawiający dopuszcza moŝliwość dostawy przedmiotu zamówienia po cenach niŝszych niŝ to przyjęto w załączniku do umowy Formularz cenowy. 5) Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania sprzedaŝy lub cesji wierzytelności wobec Zamawiającego, a takŝe nie zawierania umów poręczenia wykonania zobowiązania, pod rygorem niewaŝności. 6) Przyjmuje się, Ŝe zapłata za dostarczony przedmiot umowy została dokonana z dniem obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 4. Zmiana umowy 1) Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany stawki podatku VAT w dostosowaniu do obowiązujących w dniu wystawienia faktury zapisów prawnych, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie stawka i wartość VAT oraz cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. 5. Rozwiązanie umowy 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, jeŝeli Wykonawca nie dostarczy reklamowanego towaru w sposób i w terminie określonymi w pkt. 2.7 ze skutkiem, o którym mowa w pkt ) Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy ze skutkami wynikającymi z pkt. 6.5, jeŝeli Wykonawca trzykrotnie dostarczy towar złej jakości lub ze zwłoką. 3) Zamawiający moŝe rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeŝeli: a. do Sądu zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację Wykonawcy, b. względem Wykonawcy zostanie rozpoczęte postępowanie naprawcze, bądź zostanie wydany nakaz zajęcia majątku, c. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. 4) Rozwiązanie umowy jest skuteczne z dniem doręczenia Stronie zawiadomienia o rozwiązaniu. Zawiadomienie winno mieć formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie, pod rygorem niewaŝności. 5) Zamawiający moŝe odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6) Umowa wygasa z upływem czasu, na jaki została zawarta lub po wyczerpaniu kwoty wartości zamówienia. 6. Kary umowne 1) JeŜeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy określonego w punkcie 2.1, Zamawiający będzie miał prawo Ŝądać kary umownej w wysokości 2% wartości brutto niewykonanej części dostawy, za kaŝdy dzień zwłoki. 2) JeŜeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy reklamowanego towaru określonego w punkcie 2.7, Zamawiający będzie miał prawo Ŝądać kary umownej w wysokości 2% wartości brutto niewykonanej części dostawy, za kaŝdy dzień zwłoki. 3) W przypadku zwłoki w dostawie towaru ponad termin określony w pkt. 2.1 oraz w przypadku zwłoki w dostawie reklamowanego towaru ponad termin określony w pkt. 2.7 Zamawiający, tel (58) , fax: (58) Strona 18 z 19

19 niezaleŝnie od kar umownych, o których mowa w pkt. 6.1 i 6.2, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy faxem, ma prawo zakupić towar na wolnym rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej róŝnicy pomiędzy cenami wynikającymi z zawartej umowy a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego. 4) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt. 1.5 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego. 5) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w pkt. 1.5 w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy, o których mowa w pkt. 5.1 i ) Zamawiający moŝe dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyŝszających kary umowne. 7) Wykonawca upowaŝnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 8) W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo Ŝądać zapłaty odsetek ustawowych za kaŝdy dzień zwłoki. 7. Postanowienia końcowe 1) W przypadku rozbieŝności interpretacyjnych pomiędzy treścią SIWZ a treścią umowy, decydująca jest treść umowy. 2) Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron, wyraŝoną na piśmie, pod rygorem niewaŝności. 3) W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe z wykonania umowy dostawy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, według właściwości miejscowej Zamawiającego. tel (58) , fax: (58) Strona 19 z 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP 9/P/11/2012 Kielce, 30.11.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę prasy i czasopism na rok 2013 dla 13-tu filii Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy MSZ.ZP.3411/07/2010. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo