PROFESJONALNE ZMYWARKI DO NACZYŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFESJONALNE ZMYWARKI DO NACZYŃ"

Transkrypt

1 PROFESJONALNE ZMYWARKI DO NACZYŃ Revolution 50 1 Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa 2 Charakterystyka techniczna 3 MontaŜ i ustawienie 4 Instrukcja dla montera 5 Pierwsze uruchomienie 6 Instrukcja obsługi dla uŝytkownika 7 Konserwacja i czyszczenie (uŝytkownik) 8 Problemy i anomalie (uŝytkownik)

2 Dziękujemy za wybranie tego produktu. Zalecamy uwaŝne zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku, umoŝliwiającymi pełne zrozumienie najodpowiedniejszych warunków właściwego korzystania ze zmywarki. INSTRUKCJE TECHNICZNE: Przeznaczone dla wykwalifikowanego personelu, który przeprowadzi montaŝ, uruchomienie, test działania i ewentualne interwencje serwisowe. INSTRUKCJE DLA UśYTKOWNIKA: Wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia, opis poleceń i zasad właściwego czyszczenia i konserwacji zmywarki. 1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA NINIEJSZY PODRĘCZNIK STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZMYWARKI DO NACZYŃ; NALEśY ZAPOBIEGAĆ JEGO USZKODZENIU ORAZ PRZECHOWYWAĆ GO W POBLIśU ZMYWARKI. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWIENIEM, PODŁĄCZENIEM, URUCHOMIENIEM, POSTĘPOWANIEM W PRZYPADKU PROBLEMÓW ORAZ WYMIANĄ KABLA ZASILAJĄCEGO MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. ZMYWARKA DO NACZYŃ JEST PRZEZNACZONA DO UśYTKU PRZEMYSŁOWEGO I MOśE Z NIEJ KORZYSTAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. W ZMYWARCE MOśNA MYĆ NACZYNIA (TALERZE, FILIśANKI, MISKI, TACE, SZTUĆCE) ORAZ PODOBNE PRZEDMIOTY STOSOWANE W SEKTORACH GASTRONOMICZNYCH ORAZ W BRANśY śywieniowej, ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI NORMAMI BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO I MECHANICZNEGO (CEI-EN- IEC /61770) ORAZ KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (CEI-IEC-EN /-2, ;4, 50366). PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NA PRZEDMIOTACH LUB OSOBACH SPOWODOWANE NIEZASTOSOWANIEM INSTRUKCJI ZAWARTYCH W PODRĘCZNIKU, ICH NIEWŁAŚCIWYM ZASTOSOWANIEM, INGERENCJĄ W URZĄDZENIE LUB JAKĄKOLWIEK JEGO CZĘŚĆ LUB KORZYSTANIEM Z NIEORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH. PODŁĄCZENIE DO UZIEMIENIA, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NORM BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH, JEST OBOWIĄZKOWE. URZĄDZENIE JEST OZNACZONE JAKO ZGODNE Z EUROPEJSKĄ DYREKTYWĄ 2002/96/WE W SPRAWIE ZUśYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO. ZAPEWNIENIE, śe PRODUKT ZOSTANIE WE WŁAŚCIWY SPOSÓB USUNIĘTY ZAPOBIEGA POTENCJALNYM NEGATYWNYM KONSEKWENCJOM DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA. SYMBOL UMIESZCZONY NA PRODUKCIE LUB NA TOWARZYSZĄCEJ MU DOKUMENTACJI WSKAZUJE, śe NIE MOśE BYĆ ON TRAKTOWANY JAKO ODPADY Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ śe NALEśY GO PRZETRANSPORTOWAĆ DO MIEJSCA GROMADZENIA PODOBNYCH SPRZĘTÓW, UMOśLIWIAJĄCEGO RECYKLING SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO. 2

3 USUŃ PRODUKT ZGODNIE Z LOKALNYMI NORMAMI DOTYCZĄCYMI USUWANIA ODPADÓW. ABY UZYSKAC WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT POSTĘPOWANIA, ODZYSKU I RECYKLINGU PRODUKTU, SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIMI ODPOWIEDNIMI BIURAMI, LOKALNYM DOSTAWCĄ USŁUG ZBIORU ODPADÓW LUB PUNKTEM SPRZEDAśY, W KTÓRYM PRODUKT ZOSTAŁ ZAKUPIONY. NIE STOSUJ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA ROZPUSZCZALNIKÓW TAKICH JAK ALKOHOL LUB TERPENTYNA, PONIEWAś MOGĄ ONE SPOWODOWAĆ WYBUCH. NIE UMIESZCZAJ W ZMYWARCE NACZYŃ POKRYTYCH RESZTKAMI POPIOŁU, WOSKU LUB LAKIERU. NIGDY NIE UśYWAJ ZMYWARKI ANI JEJ CZĘŚCI JAKO DRABINKI LUB PODPORY DLA OSÓB, PRZEDMIOTÓW CZY ZWIERZĄT. OPIERANIE SIĘ LUB SIADANIE NA OTWARTYCH DRZWICZKACH ZMYWARKI MOśE SPOWODOWAĆ JEJ PRZECHYLENIE I STANOWIĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POBLIśU. ABY UNIKNĄĆ POTKNIĘCIA SIĘ O DRZWICZKI, NIE ZOSTAWIAJ ICH OTWARTYCH. NIE PIJ WODY ZGROMADZONEJ NA TALERZACH LUB WEWNĄTRZ ZMYWARKI, POZOSTAŁEJ PO CYKLU ZMYWANIA. Zasilanie URZĄDZENIA NIE MOGĄ OBSŁUGIWAĆ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE ANI OSOBY Z OBNIśONYMI ZDOLNOŚCIAMI FIZYCZNYMI, ZMYSŁOWYMI LUB UMYSŁOWYMI, KTÓRE NIE POSIADAJĄ STOSOWNEGO DOŚWIADCZENIA I WIEDZY POTRZEBNEJ DO PRAWIDŁOWEJ OBSŁUGI ZMYWARKI. OSOBY TE MOGĄ KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE POD NADZOREM OSOBY SPRAWUJĄCEJ NAD NIMI OPIEKĘ. 2 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA V Revolution V/3+N Częstotliwość Hz 50 Maksymalna pobierana moc kw 4,9 Moc bojlera kw 4,5 Moc zbiornika kw 2,5 Moc pompy kw 0,4 Ciśnienie wprowadzanej wody kpa Temperatura wprowadzanej wody C Wersja A temperatury wprowadzanej wody (wbudowany zmiękczacz wody) C Twardość wprowadzanej wody df 7 12 ZuŜycie wody podczas płukania l 2,4 Pojemność bojlera l 7 Pojemność zbiornika l 26 Standardowy czas trwania cyklu przy temperaturze wprowadzanej wody na poziomie 50 C s 120/180 Poziom hałasu db(a) 66 Klasa ochrony IPX 4 CięŜar bez ładunku kg 64 Typ kabla zasilającego HAR H05VV-F UWAGA: PS = wersje z wbudowaną pompą odpływową A wersje z wbudowanym zmiękczaczem wody 3

4 3 MONTAś I USTAWIENIE MONTAś I USTAWIENIE Ustaw zmywarkę w miejscu montaŝu, zdejmij opakowanie i sprawdź, czy sprzęt jest nienaruszony. Jeśli zauwaŝysz uszkodzenia, wyślij przewoźnikowi stosowne powiadomienie. Elementy opakowania (torby plastikowe, styropian, gwoździe itp.) naleŝy trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, poniewaŝ stanowią one potencjalne źródło zagroŝenia. Wszystkie materiały uŝyte w opakowaniu są przyjazne środowisku. Mogą one zostać zachowane lub usunięte w stosownym zakładzie usuwania odpadów. Odzyskiwalne plastikowe komponenty są oznaczone w następujący sposób: PE polietylen: opakowanie zewnętrzne, torebka zawierająca instrukcję obsługi, torby ochronne. PP polipropylen: paski. PS styropian: naroŝniki ochronne, pokrywa opakowania. Elementy drewniane i kartonowe mogą zostać usunięte zgodnie z obowiązującymi normami. Chcąc usunąć produkt nie zostawiaj go w miejscu gromadzenia zwykłych odpadów; jego usunięcie musi być zgodne zobowiązującymi normami. Wszystkie części metalowe są wykonane ze stali nierdzewnej i moŝna je zdjąć. Części plastikowe są oznaczone symbolem uŝytego materiału. USTAWIENIE: OstrzeŜenie: system wewnętrzny i miejsce, w których zamontowane będą urządzenia muszą spełniać wymogi obowiązujących norm. Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpośredni uszczerbek na zdrowiu osób lub stanie przedmiotów będący rezultatem nieprzestrzegania wyŝej wymienionych norm. Przed montaŝem upewnij się, Ŝe w pobliŝu nie znajdują się przedmioty ani materiały, które mogłyby zostać uszkodzone przez parę wodną lub wodę zawierającą roztwory czyszczące, lub Ŝe są one stosownie zabezpieczone. Ustaw zmywarkę we właściwym miejscu i usuń opakowanie ochronne. Wypoziomuj zmywarkę (przy pomocy poziomicy) stojącą na czterech nóŝkach, regulując nóŝki w sposób gwarantujący stabilność; wszelkie inne ustawienia muszą zostać zatwierdzone przez producenta. 4 INSTRUKCJA DLA MONTERA PODŁĄCZENIE DO WĘśA DOPROWADZAJĄCEGO I WĘśA ODPROWADZAJĄCEGO WODĘ WęŜe doprowadzające i odprowadzające wodę oraz kabel prądu elektrycznego znajdują się z tyłu urządzenia. Podłącz wąŝ doprowadzający wodę do złączki gwintowanej ¾ cala. Podłączając zmywarkę do ujęcia wody korzystaj tylko z nowych węŝy; nie wolno montować węŝy starych lub uŝywanych. Ciśnienie doprowadzanej wody musi wynosić pomiędzy 2 a 4 bar. Jeśli jest wyŝsze, naleŝy zamontować reduktor ciśnienia. Przy wlocie węŝa doprowadzającego wodę naleŝy zamontować centralny kurek; kurek musi być dostępny po ukończeniu instalacji. Nie wolno montować kurka za zmywarką. Domyślny czas trwania cykli jest odpowiedni dla wody doprowadzanej w temperaturze 50. Jeśli doprowadzana woda jest zimna, jej temperatura moŝe spowodować wydłuŝenie czasu trwania cyklu poniewaŝ zmywarka jest wyposaŝona w system stałej temperatury i płukania pod ciśnieniem. ODPROWADZANIE WODY: KaŜda zmywarka jest wyposaŝona w wąŝ odprowadzający wodę; wąŝ ten naleŝy zamontować na poziomie podłogi oraz dodać do niego syfon. Uwaga: po instalacji upewnij się, Ŝe węŝe nie są zagięte, zaciśnięte ani załamane. 4

5 4.1 Podłączenie do prądu Podłączenia zmywarki i ewentualnych urządzeń dodatkowych do prądu musi dokonać upowaŝniony do tego personel zgodnie z obowiązującymi normami; naleŝy równieŝ przestrzegać stosownych wymogów technicznych. Tabliczka znamionowa urządzenia zawiera dane techniczne urządzenia, w tym wymogi co do elektryczności. Wraz ze zmywarką nie mogą być chronione inne urządzenia. Zgodnie z obowiązującymi normami uŝytkownik musi zadbać o montaŝ głównego włącznika prądu elektrycznego oraz przełącznika róŝnicowego zgodnego z charakterystyką urządzenia. NaleŜy je zamontować w pobliŝu zmywarki, aby zapewnić do nich łatwy dostęp po instalacji oraz aby zapewnić całkowite odłączenie od źródła prądu w kategorii III, w razie zbyt wysokiego napięcia. Uwaga!!! Zmywarka jest pozbawiona prądu elektrycznego tylko wtedy, gdy wyłączony jest główny włącznik. - Podłącz urządzenie do stabilizatora działania. Zacisk umoŝliwiający podłączenie znajduje się w tylnej części urządzenia, u dołu. - Przewodnik ochronny (PE) jest koloru Ŝółto-zielonego, przewodnik neutralny (N) jest niebieski, a przewodniki fazowe (L1, L2, L3) są czarne, szare i brązowe. 5 PIERWSZE URUCHOMIENIE (Monter) PIERWSZE URUCHOMIENIE Przed uŝyciem naleŝy przetestować system ochrony przeciwporaŝeniowej. Instalacja musi zostać dokonana i/lub zweryfikowana przez autoryzowanego dystrybutora sprzętu, który ponosi odpowiedzialność za pierwsze uruchomienie i za instrukcje związane z obsługą zmywarki. PRZYGOTOWANIE DO UśYCIA WaŜne: Wszystkie modele są wyposaŝone w dozownik nabłyszczacza, podczas gdy tylko niektóre posiadają dozownik płynu myjącego. Jeśli urządzenie jest wyposaŝone w obydwa dozowniki, odpowiednio je ustaw oraz umieść w nich stosowne węŝyki ssące umieszczone z tyłu urządzenia. WęŜyk cieńszy: płyn myjący WęŜyk grubszy: nabłyszczacz Przed podłączeniem węŝyków do dozowników zamontuj cieŝarki (niezbędne, aby węŝyki pozostały na dnie pojemnika) i filtry, zgodnie z rysunkiem. Aby je dopasować, uŝyj śrub wskazanych na rysunku. Zaleca się, aby dopasowania dokonywał personel zatrudniony przez firmę dostarczającą płyn myjący. Jeśli w urządzeniu nie był zamontowany dozownik płynu myjącego, moŝna go zamontować później, zamawiając właściwy zestaw. Zamiast powyŝszego, moŝna podłączyć zewnętrzny dozownik przy pomocy elektrycznego kabla 2x0,5mm typu H05 RN-F. Kabel naleŝy wprowadzić przez przewód wskazany w schemacie CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA oraz podłączyć zgodnie ze schematem elektrycznym dołączonym do zmywarki. Napiecie musi wynosić 230V/50Hz z maksymalnym pobieranym prądem na poziomie 15W. Podłącz zewnętrzny dozownik płynu myjącego do zmywarki przy pomocy wspomnianego wyŝej czerwonego węŝyka. 5

6 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UśYTKOWNIKA Przycisk on/off Symbol przycisku cyklu zmywania Symbol przycisku regeneracji Symbol cyklu zmywania krótkiego Diody funkcyjne Symbol przycisku pompy odpływowej Dioda symbolizująca płukanie bojlera Symbol cyklu zmywania średniego Revolution 50 Przycisk on/off Symbol przycisku cyklu zmywania Diody funkcyjne Dioda symbolizująca płukanie bojlera 6.1 Przed zmywaniem Korzystaj tylko z płynów myjących i nabłyszczaczy przeznaczonych do zmywarek przemysłowych. Nie stosuj płynów myjących przeznaczonych do zmywania ręcznego. Zaleca się korzystanie z produktów przeznaczonych do tego typu zmywarki. Podczas ładowania zbiorników uwaŝaj, aby nie pomylić produktów, poniewaŝ moŝe to spowodować nieprawidłowe działanie i uszkodzenie zmywarki. Nie mieszaj róŝnych płynów myjących, poniewaŝ moŝe to spowodować uszkodzenie dozownika. Płyny myjące do zmywarek przemysłowych mogą powodować powaŝne podraŝnienia skóry. Zadbaj o przestrzeganie instrukcji podanych przez producenta płynu na opakowaniu. Odkręć kurek (korzystanie) Poziom płynu myjącego i nabłyszczacza w zbiornikach. Sprawdź: Prawidłowe ustawienie filtrów, obrót ramion natryskowych, brak obcych przedmiotów w zmywarce. Wyłącz główny włącznik (korzystanie), na wyświetlaczu pojawi się napis OFF. 6

7 ŁADOWANIE NACZYŃ Talerze Kosz moŝe pomieścić 12 głębokich lub 18 płaskich talerzy. Przed zmywaniem usuń z talerzy resztki stałe (kości, obierki, ogryzki itp.), zamocz w zimnej wodzie talerze z zaschniętymi resztkami (np. sera czy jajek). ŁADOWANIE NACZYŃ SZKLANYCH: Usuń z naczyń resztki stałe (obierki, ogryzki itp.). Postaw naczynia do góry dnem. SZTUĆCE UŜyj specjalnego pojemnika na sztućce. Zaleca się ustawianie większych ilości sztućców trzonkami do góry, aby uniknąć ewentualnych zranień ostrymi częściami widelców czy noŝy. 6.2 Pierwsze uŝycie danego dnia (zbiornik i bojler puste) Panel wskazany w podręczniku i na rysunkach moŝe zawierać funkcje, których brakuje w twoim urządzeniu. Co robić? Co się dzieje? Uruchom włącznik ścienny, otwórz drzwiczki, podłącz przewód odpływu, zamknij drzwiczki: Wciśnij przycisk on/off. Włączy się dioda sygnalizująca napełnianie bojlera i zbiornika. Po napełnieniu bojlera i zbiornika włączy się dioda. Wsuń kosz Poczekaj aŝ wyłączy się dioda bojlera. Aby rozpocząć cykl zmywania, wciśnij przycisk Po rozpoczęciu cyklu włączy się dioda symbolizująca cykl zmywania. Jeśli podczas cyklu zostaną otwarte drzwiczki, program zatrzyma się. Po zamknięciu drzwiczek program resetuje się; aby wznowić cykl, wciśnij przycisk Po zakończeniu programu wyłączy się dioda symbolizująca cykl zmywania i włączy się dioda bojlera. 7

8 Wyjmij kosz 6.3 Odprowadzenie wody pod koniec dnia Odprowadzenie wody pod koniec dnia (modele bez pompy odpływowej) Wyłącz maszynę wciskając przycisk on/off, otwórz drzwiczki, usuń przewód odpływu i poczekaj aŝ zbiornik opróŝni się. Umieść przewód odpływu na swoim miejscu i zamknij drzwiczki. Wyłącz główny włącznik ścienny. Odprowadzenie wody pod koniec dnia (modele bez pompy odpływowej) Wyłącz maszynę wciskając przycisk on/off, otwórz drzwiczki, usuń przewód odpływu i poczekaj aŝ zbiornik opróŝni się. Umieść przewód odpływu na swoim miejscu i zamknij drzwiczki. Wyłącz główny włącznik ścienny. Nie wyłączaj zmywarki dopóki w zbiorniku jest woda. Zanim wyłączysz urządzenie, odprowadź wodę. Po zakończeniu korzystania z urządzenia, po odprowadzeniu wody pod koniec dnia i po ewentualnej regeneracji wyłącz urządzenie wciskając przycisk on/off, wyłącz włącznik ścienny i zakręć główny kurek. Nie zostawiaj urządzenia włączonego, nieaktywnego i nieuŝywanego przez dłuŝszy czas. 7 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE Choć specjalna, planowana konserwacja nie jest wymagana, zalecamy, aby dwa razy do roku wykwalifikowany technik przeprowadzał kontrolę zmywarki. Uwaga: producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody umyślne lub będące wynikiem lekkomyślności, zaniedbania, nieprzestrzegania zaleceń, instrukcji i norm lub nieprawidłowego podłączenia. 7.1 Codzienne czyszczenie Mimo tego, Ŝe zmywarka posiada stopień ochrony IPX4, czyszczenie jej bezpośrednim strumieniem wody jest zabronione. CODZIENNE CZYSZCZENIE FILTRA Jeśli zmywarka jest wyjątkowo intensywnie eksploatowana, zaleca się czyszczenie filtra co cykli zmywania, aby zapewnić sprawność maszyny. Wykonuj czyszczenie filtra przy pomocy funkcji częściowego odprowadzania wody ze zbiornika. Wyjmij filtry (wystarczy podnieść je z elementów mocujących, patrz: rysunek) upewniając się, Ŝe tłuste pozostałości nie wpadną do otworu pod filtrami. Usuń pozostałości i obficie opłucz filtry, po czym zamontuj je na swoim miejscu. Przy czyszczeniu nie korzystaj z ostrych lub spiczastych przedmiotów. Usuń ewentualny osad wapienny, aby uniknąć jego nagromadzenia; - Dokładnie wyczyść powierzchnie przy pomocy wilgotnej szmatki; uŝyj neutralnego, nierysującego powierzchni płynu myjącego, który nie zawiera substancji lub produktów chloropochodnych ani mogących spowodować korozję i uszkodzenie stali nierdzewnej. Aby uniknąć kontaktu z kroplami lub oparami, mogącego uszkodzić stalowe powierzchnie, nie korzystaj z powyŝszych produktów nawet do czyszczenia podłogi pod lub dookoła zmywarki. 8

9 7.2 Kontrole okresowe Wymontuj ramiona natryskowe (górne i dolne 2-4) odkręcając śrubę centralną (4); odkręć nakrętki po obydwu stronach ramion natryskowych (7). Wyczyść otwory i dysze pod strumieniem czystej wody. Nie korzystaj z narzędzi, które mogłyby uszkodzić elementy urządzenia. OstroŜnie zamontuj ramiona natryskowe. Wyczyść część zewnętrzną urządzenia obojętnym mydłem i wilgotną szmatką. Delikatnie opłucz je i osusz. 7.3 Długi okres nieuŝywania Jeśli urządzenie nie jest uŝywane przez dłuŝszy czas, naleŝy odsączyć dozownik płynu myjącego i nabłyszczacza, aby uniknąć krystalizacji i uszkodzenia pompy. Usuń węŝyki ssące z dozowników płynu myjącego i nabłyszczacza, zanurz je w zbiorniku wypełnionym czystą wodą. Przeprowadź kilka cykli zmywania i całkowicie odsącz urządzenie. Wyłącz główny włącznik i zakręć główny kurek. WęŜyki ssące naleŝy umieścić w dozownikach kiedy urządzenie będzie gotowe do ponownego uŝycia, dbając o to, aby nie pomylić węŝyków (czerwony = płyn myjący, przezroczysty = nabłyszczacz). Nie zostawiaj urządzenia włączonego, nieaktywnego i nieuŝywanego przez dłuŝszy czas. 8 PROBLEMY I ANOMALIE (UśYTKOWNIK) PROBLEM MOśLIWA PRZYCZYNA MOśLIWE ROZWIĄZANIE DIODA NIE ZAPALA SIĘ Brak podłączenia do prądu Sprawdź podłączenie do prądu. PROGRAM ZMYWANIA NIE URUCHAMIA SIĘ NACZYNIA NIEDOKŁADNIE UMYTE 9 Zmywarka nie zakończyła napełniania Otwory w ramionach natryskowych są zatkane lub przykryte osadem Niewystarczająca ilość płynu myjącego lub nabłyszczacza, bądź Poczekaj aŝ włączy się dioda bojlera. Rozmontuj i wyczyść ramiona natryskowe (10.2 Kontrole okresowe) Sprawdź typ i ilość płynu myjącego.

10 NACZYNIA NIEDOKŁADNIE OPŁUKANE PLAMY NA SZKLANKACH I SZTUĆCACH WODA W ZBIORNIKU PO ODSĄCZENIU uŝycie środków niewłaściwych Złe ustawienie talerzy/szklanek Niska temperatura zmywania Niewłaściwe ustawienie cyklu Zatkane dysze ramion natryskowych Osad z wapnia w bojlerze Niewłaściwy lub źle dozowany nabłyszczacz. Twardość wody przekracza 12 df lub woda zawiera wiele rozpuszczonych soli WąŜ odprowadzający jest źle ustawiony lub częściowo zablokowany Ustaw talerze/szklanki prawidłowo. Sprawdź temperaturę na wyświetlaczu, jeśli jest niŝsza niŝ 50 C, skontaktuj się z serwisem. PrzedłuŜ czas trwania cyklu zmywania, szczególnie jeśli naczynia są bardzo brudne lub znajdują się na nich zaschnięte resztki. Sprawdź czystość dysz i prawidłowe działanie zamontowanych zmiękczaczy wody. Sprawdź dozownik nabłyszczacza i upewnij się, Ŝe jest on zgodny z przyłączem wody. Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z serwisem. Sprawdź, czy węŝe zmywarki nie są zablokowane oraz czy wąŝ odprowadzający nie znajduje się zbyt wysoko; patrz schemat podłączenia. 10

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna MODEL: 802131, 802132, 802133, 802134

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna MODEL: 802131, 802132, 802133, 802134 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zmywarka uniwersalna MODEL: 802131, 802132, 802133, 802134 v3.0-11.2013 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-11.2011 Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka do garnków i tac MODEL: 805010

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka do garnków i tac MODEL: 805010 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zmywarka do garnków i tac MODEL: 805010 v1.0-07.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna MODEL: 802131, 802132, 802133, 802134

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna MODEL: 802131, 802132, 802133, 802134 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zmywarka uniwersalna MODEL: 802131, 802132, 802133, 802134 v2.0-07.2011 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email:

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D Instrukcja instalacji i uŝytkowania Młynki do mięsa Typ : T-8, S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Producent oświadcza, Ŝe urządzenia spełniają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka do szkła MODEL: 804350, 804351, 804412, 804413, 804414

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka do szkła MODEL: 804350, 804351, 804412, 804413, 804414 INSTRUKCJA OBSŁUGI v4.0-08.2011 Zmywarka do szkła MODEL: 804350, 804351, 804412, 804413, 804414 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyciskarka do cytrusów MODEL: 480012 v1.0-09.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka do garnków i tac MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka do garnków i tac MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Zmywarka do garnków i tac MODEL: 805010 v2.0-08.2016 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast. tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. 2. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA.. 3. DANE TECHNICZNE. 4. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka kapturowa MODEL: , , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka kapturowa MODEL: , , , INSTRUKCJA OBSŁUGI Zmywarka kapturowa MODEL: 800, 8005, 8006, 8007 v5-05.0 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 0-0 Warszawa tel.: 57 5 75 fax: 57 5 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

,25 25

,25 25 DWI10L6 ( PL) 11 13 13...14...14 15 15 16 17 17 18...20 20 21 22 23...24...24,25 25...26 1 2 3 4 5 6 7 1h 1. Przycisk ON/OFF: Do włączania i wyłącznia urządzenia. 2. Przycisk wyboru programów: Naciśnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka kapturowa MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka kapturowa MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Zmywarka kapturowa MODEL: 803012 v1.0-06.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast. tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. 2. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA.. 3. DANE TECHNICZNE. 4. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

MYJKA ULTRADŹWIEKOWA CLEAN 120 HD. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA. Wyłączny Dystrybutor:

MYJKA ULTRADŹWIEKOWA CLEAN 120 HD. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA. Wyłączny Dystrybutor: MYJKA ULTRADŹWIEKOWA CLEAN 120 HD INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. ŁomŜyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64 78, email:

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Elektryczny młynek do kawy

Elektryczny młynek do kawy Elektryczny młynek do kawy Szanowny Kliencie, dziękujemy za elektrycznego młynka do kawy. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie: Do mycia garnków, pojemników gastronomicznych, sprzętu kuchennego itp.

Przeznaczenie: Do mycia garnków, pojemników gastronomicznych, sprzętu kuchennego itp. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 4 MASZYNY I URZĄDZENIA MYJĄCE I. MASZYNA KAPTUROWA DO MYCIA NACZYŃ Przeznaczenie: Do mycia talerzy, sztućców i szkła. 1.WYMAGANIA ZASADNICZE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ZMYWARKI KITCHEN LINE ZMYWARKI KITCHEN LINE

HIGIENA ZMYWARKI KITCHEN LINE ZMYWARKI KITCHEN LINE ZMYWARKI KITCHEN LINE Obudowa wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304 Solidne drzwi izolowane podwójnie ze wzmocnionymi zawiasami wysoka jakość mycia naczyń dzięki wydajnej pompie oraz górnym

Bardziej szczegółowo

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast. tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. 2. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA.. 3. DANE TECHNICZNE. 4. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ 1 ROZDZIAŁ 1 DANE POMPY 1.1 DANE TECHNICZNE: Pompa przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poidełko fontanna dla zwierząt domowych Pompa w Ŝadnym wypadku nie powinna chodzić na sucho!!!

Instrukcja obsługi Poidełko fontanna dla zwierząt domowych Pompa w Ŝadnym wypadku nie powinna chodzić na sucho!!! Instrukcja obsługi Poidełko fontanna dla zwierząt domowych Pompa w Ŝadnym wypadku nie powinna chodzić na sucho!!! Rys. 1 A Filtr Rys. 1 B 1 Pierwsze uruchomienie: 1. Przed pierwszym uŝyciem opłucz filtr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI Gyros elektryczny MODEL: 777370, 777371, 777372 v1.0-09.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI PODGRZEWANA WITRYNA VEC 105/108, 205/208 / VEN 105/108, 205/208 / BAC 10 Spis treści 1. Oświadczenie zgodności norm... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Instalacja i regulacja...

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji ZMYWARKI DO NACZYŃ Modele: FI - 64BA FI 64 HY

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji ZMIĘKCZACZ DO WODY

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji ZMIĘKCZACZ DO WODY Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji ZMIĘKCZACZ DO WODY Model f 30 d 16,5 mgcaco3 300 ZMIĘKCZACZ WODY LT Ilość wody do zmiękczenia Wysokość Sól 40 60 80 22 33 44 h kg 400 600 800 LT5 550l 400l

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ

PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ PL ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI OBSŁUGI. NIEPRZESTRZEGANIE TYCH WSKAZÓWEK MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE DLA TWOJEGO DZIECKA. INSTRUKCJĘ ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

UZDATNIACZ WODY Kod produktu: , ,

UZDATNIACZ WODY Kod produktu: , , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji UZDATNIACZ WODY Kod produktu: 231 258, 231 364, 231 357 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Szanowny Kliencie

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWE ZMYWARKI KAPTUROWE

PRZEMYSŁOWE ZMYWARKI KAPTUROWE PL PRZEMYSŁOWE ZMYWARKI KAPTUROWE INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA POLSKI 1 Kontrolka zasilania 2 Wyłącznik główny 3 Kontrolka cyklu (programu) 4 Kontrolka bojlera 5 Przełącznik wyboru czasu trwania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855249 Strona 1 z 8 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami bezpieczeństwa: Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Dozownik płynu myjącego. Instrukcja obsługi (ver.: 2016/12/12/MP)

Dozownik płynu myjącego. Instrukcja obsługi (ver.: 2016/12/12/MP) Dozownik płynu myjącego 231159 Instrukcja obsługi (ver.: 2016/12/12/MP) Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

MixRite POMPA DOZUJĄCA

MixRite POMPA DOZUJĄCA MixRite POMPA DOZUJĄCA MODELE: 2502-2504-2505-12502-12504-12505 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Montaż pompy MixRite 1. Przygotuj miejsce, gdzie ma zostać zamontowana pompa MixRite. Wlot i wylot pompy musi sięgać

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC ML1E40 Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz MALTEC ML1E40 Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz MALTEC ML1E40 Instrukcja obsługi i konserwacji 1/8 Charakterystyka urządzenia 1. Odkurzacz do odkurzania na mokro i sucho 2. Łatwy do przenoszenia, dzięki wmontowanej rączce 3. Odpowiedni do

Bardziej szczegółowo

Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!!

Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!! Instrukcja obsługi Rok 2015 Kompresory EYK-30 EYK-35 EYK-50 EYK-65 Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!! 1 Przed rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj poniższą instrukcję!!! WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH

ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH ZMYWARKI SERIA CONCEPT Zmywarki do szkła 134 Zmywarki podblatowe 134 Zmywarki kapturowe 136 ZMYWARKI DO NACZYŃ KUCHENNYCH Zmywarki z systemem SPP 139 Zmywarki z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FK100Z FK120Z FK150Z

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FK100Z FK120Z FK150Z INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy Modele: FK100Z FK120Z FK150Z www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego wnętrza najwyższej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. Rys. 1 Rys. 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę podgrzewacza do mleka, przeczytaj uważnie poniższe

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI PROFESJONALNE

ZMYWARKI PROFESJONALNE ZMYWARKI PROFESJONALNE OFERTA PROFESJONALNYCH ZMYWAREK WHIRLPOOL OBEJMUJE SOLIDNE I TRWAŁE URZĄDZENIA, KTÓRE ŁĄCZĄ W SOBIE NAJNOWSZE TECHNOLOGIE I NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ, SPEŁNIAJĄC JEDNOCZEŚNIE WSZYSTKIE WYMAGANE

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - Haze 400 FT Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastrzeżenia do pracy urządzenia... 3 3. Rozpakowanie... 4 4. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 5. Uruchomienie... 4 6. Protokół

Bardziej szczegółowo

MEACO AIRVAX 33x2 OCZYSZCZACZ POWIETRZA Instrukcja Obsługi

MEACO AIRVAX 33x2 OCZYSZCZACZ POWIETRZA Instrukcja Obsługi MEACO AIRVAX 33x2 OCZYSZCZACZ POWIETRZA Instrukcja Obsługi Przed pracą proszę dokładnie przeczytać instrukcję Dystrybutor i serwis urządzeń Meaco w Polsce : Dry-pol s.c. Ul. Chylońska 82 B 81-033 Gdynia

Bardziej szczegółowo

Zestaw do fondue ze szklaną misą

Zestaw do fondue ze szklaną misą Zestaw do fondue ze szklaną misą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu do fondue ze szklaną misą. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji 1/8 1. Charakterystyka urządzenia 1. Odkurzacz do odkurzania na mokro i sucho 2. W podstawie wmontowane zaczepy, które pozwalają na łatwe przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line 282199, 282007 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

ATLAS 1078 UKŁAD ŁADOWANIA OGNIW

ATLAS 1078 UKŁAD ŁADOWANIA OGNIW ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH ul. Mjr. M. Słabego 2, 80-298 Gdańsk, Polska tel/fax +48 58 / 349 66 77 www.atlas-sollich.pl e-mail: sollich@atlas-sollich.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYRZĄDU

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik temperatury

Cyfrowy miernik temperatury Cyfrowy miernik temperatury MS6502 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Środowisko pracy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI PODGRZEWACZ FRYTEK UH-12, UH-12IL Spis treści 1. Oświadczenie zgodności norm... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Instalacja i regulacja... 4 3.1. Rozpakowanie... 4 3.2. Ustawienie...

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Texi Champion S. Instrukcja obsługi

Texi Champion S. Instrukcja obsługi Texi Champion S Instrukcja obsługi WAśNE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera waŝne wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uŝywać urządzenia. Stosowanie się do jej zaleceń pozwoli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU KABINA INEZ

INSTRUKCJA MONTAśU KABINA INEZ INSTRUKCJA MONTAśU KABINA INEZ Dziękujemy za wybór naszego produktu. Przed przystąpieniem do korzystania z kabiny prosimy o uwaŝne zapoznanie się z instrukcją oraz wykonanie montaŝu zgodnie z zawartymi

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący z pilotem 4w1

Wentylator stojący z pilotem 4w1 Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4800

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4800 Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4800 UWAGA! PRZETWORNIKI NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI. NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA BEZ CIECZY SPOWODUJE TO USZKODZENIE PRZETWORNIKÓW ZBYT DŁUGI CIĄGŁY CZAS PRACY ORAZ ZBYT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125 Odkurzacz piorący do tapicerki Art. Nr 160 125 Prosimy i przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód

Bardziej szczegółowo

prosimy pozostawić niniejszą instrukcję u klienta

prosimy pozostawić niniejszą instrukcję u klienta instrukcja instalacji i konserwacji IR-100/LIF-C/P Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni prosimy pozostawić niniejszą instrukcję u klienta Ważne prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

Bardziej szczegółowo