PROFESJONALNE ZMYWARKI DO NACZYŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFESJONALNE ZMYWARKI DO NACZYŃ"

Transkrypt

1 PROFESJONALNE ZMYWARKI DO NACZYŃ Revolution 50 1 Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa 2 Charakterystyka techniczna 3 MontaŜ i ustawienie 4 Instrukcja dla montera 5 Pierwsze uruchomienie 6 Instrukcja obsługi dla uŝytkownika 7 Konserwacja i czyszczenie (uŝytkownik) 8 Problemy i anomalie (uŝytkownik)

2 Dziękujemy za wybranie tego produktu. Zalecamy uwaŝne zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku, umoŝliwiającymi pełne zrozumienie najodpowiedniejszych warunków właściwego korzystania ze zmywarki. INSTRUKCJE TECHNICZNE: Przeznaczone dla wykwalifikowanego personelu, który przeprowadzi montaŝ, uruchomienie, test działania i ewentualne interwencje serwisowe. INSTRUKCJE DLA UśYTKOWNIKA: Wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia, opis poleceń i zasad właściwego czyszczenia i konserwacji zmywarki. 1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA NINIEJSZY PODRĘCZNIK STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZMYWARKI DO NACZYŃ; NALEśY ZAPOBIEGAĆ JEGO USZKODZENIU ORAZ PRZECHOWYWAĆ GO W POBLIśU ZMYWARKI. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWIENIEM, PODŁĄCZENIEM, URUCHOMIENIEM, POSTĘPOWANIEM W PRZYPADKU PROBLEMÓW ORAZ WYMIANĄ KABLA ZASILAJĄCEGO MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. ZMYWARKA DO NACZYŃ JEST PRZEZNACZONA DO UśYTKU PRZEMYSŁOWEGO I MOśE Z NIEJ KORZYSTAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. W ZMYWARCE MOśNA MYĆ NACZYNIA (TALERZE, FILIśANKI, MISKI, TACE, SZTUĆCE) ORAZ PODOBNE PRZEDMIOTY STOSOWANE W SEKTORACH GASTRONOMICZNYCH ORAZ W BRANśY śywieniowej, ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI NORMAMI BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO I MECHANICZNEGO (CEI-EN- IEC /61770) ORAZ KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (CEI-IEC-EN /-2, ;4, 50366). PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NA PRZEDMIOTACH LUB OSOBACH SPOWODOWANE NIEZASTOSOWANIEM INSTRUKCJI ZAWARTYCH W PODRĘCZNIKU, ICH NIEWŁAŚCIWYM ZASTOSOWANIEM, INGERENCJĄ W URZĄDZENIE LUB JAKĄKOLWIEK JEGO CZĘŚĆ LUB KORZYSTANIEM Z NIEORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH. PODŁĄCZENIE DO UZIEMIENIA, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NORM BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH, JEST OBOWIĄZKOWE. URZĄDZENIE JEST OZNACZONE JAKO ZGODNE Z EUROPEJSKĄ DYREKTYWĄ 2002/96/WE W SPRAWIE ZUśYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO. ZAPEWNIENIE, śe PRODUKT ZOSTANIE WE WŁAŚCIWY SPOSÓB USUNIĘTY ZAPOBIEGA POTENCJALNYM NEGATYWNYM KONSEKWENCJOM DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA. SYMBOL UMIESZCZONY NA PRODUKCIE LUB NA TOWARZYSZĄCEJ MU DOKUMENTACJI WSKAZUJE, śe NIE MOśE BYĆ ON TRAKTOWANY JAKO ODPADY Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ śe NALEśY GO PRZETRANSPORTOWAĆ DO MIEJSCA GROMADZENIA PODOBNYCH SPRZĘTÓW, UMOśLIWIAJĄCEGO RECYKLING SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO. 2

3 USUŃ PRODUKT ZGODNIE Z LOKALNYMI NORMAMI DOTYCZĄCYMI USUWANIA ODPADÓW. ABY UZYSKAC WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT POSTĘPOWANIA, ODZYSKU I RECYKLINGU PRODUKTU, SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIMI ODPOWIEDNIMI BIURAMI, LOKALNYM DOSTAWCĄ USŁUG ZBIORU ODPADÓW LUB PUNKTEM SPRZEDAśY, W KTÓRYM PRODUKT ZOSTAŁ ZAKUPIONY. NIE STOSUJ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA ROZPUSZCZALNIKÓW TAKICH JAK ALKOHOL LUB TERPENTYNA, PONIEWAś MOGĄ ONE SPOWODOWAĆ WYBUCH. NIE UMIESZCZAJ W ZMYWARCE NACZYŃ POKRYTYCH RESZTKAMI POPIOŁU, WOSKU LUB LAKIERU. NIGDY NIE UśYWAJ ZMYWARKI ANI JEJ CZĘŚCI JAKO DRABINKI LUB PODPORY DLA OSÓB, PRZEDMIOTÓW CZY ZWIERZĄT. OPIERANIE SIĘ LUB SIADANIE NA OTWARTYCH DRZWICZKACH ZMYWARKI MOśE SPOWODOWAĆ JEJ PRZECHYLENIE I STANOWIĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POBLIśU. ABY UNIKNĄĆ POTKNIĘCIA SIĘ O DRZWICZKI, NIE ZOSTAWIAJ ICH OTWARTYCH. NIE PIJ WODY ZGROMADZONEJ NA TALERZACH LUB WEWNĄTRZ ZMYWARKI, POZOSTAŁEJ PO CYKLU ZMYWANIA. Zasilanie URZĄDZENIA NIE MOGĄ OBSŁUGIWAĆ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE ANI OSOBY Z OBNIśONYMI ZDOLNOŚCIAMI FIZYCZNYMI, ZMYSŁOWYMI LUB UMYSŁOWYMI, KTÓRE NIE POSIADAJĄ STOSOWNEGO DOŚWIADCZENIA I WIEDZY POTRZEBNEJ DO PRAWIDŁOWEJ OBSŁUGI ZMYWARKI. OSOBY TE MOGĄ KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE POD NADZOREM OSOBY SPRAWUJĄCEJ NAD NIMI OPIEKĘ. 2 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA V Revolution V/3+N Częstotliwość Hz 50 Maksymalna pobierana moc kw 4,9 Moc bojlera kw 4,5 Moc zbiornika kw 2,5 Moc pompy kw 0,4 Ciśnienie wprowadzanej wody kpa Temperatura wprowadzanej wody C Wersja A temperatury wprowadzanej wody (wbudowany zmiękczacz wody) C Twardość wprowadzanej wody df 7 12 ZuŜycie wody podczas płukania l 2,4 Pojemność bojlera l 7 Pojemność zbiornika l 26 Standardowy czas trwania cyklu przy temperaturze wprowadzanej wody na poziomie 50 C s 120/180 Poziom hałasu db(a) 66 Klasa ochrony IPX 4 CięŜar bez ładunku kg 64 Typ kabla zasilającego HAR H05VV-F UWAGA: PS = wersje z wbudowaną pompą odpływową A wersje z wbudowanym zmiękczaczem wody 3

4 3 MONTAś I USTAWIENIE MONTAś I USTAWIENIE Ustaw zmywarkę w miejscu montaŝu, zdejmij opakowanie i sprawdź, czy sprzęt jest nienaruszony. Jeśli zauwaŝysz uszkodzenia, wyślij przewoźnikowi stosowne powiadomienie. Elementy opakowania (torby plastikowe, styropian, gwoździe itp.) naleŝy trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, poniewaŝ stanowią one potencjalne źródło zagroŝenia. Wszystkie materiały uŝyte w opakowaniu są przyjazne środowisku. Mogą one zostać zachowane lub usunięte w stosownym zakładzie usuwania odpadów. Odzyskiwalne plastikowe komponenty są oznaczone w następujący sposób: PE polietylen: opakowanie zewnętrzne, torebka zawierająca instrukcję obsługi, torby ochronne. PP polipropylen: paski. PS styropian: naroŝniki ochronne, pokrywa opakowania. Elementy drewniane i kartonowe mogą zostać usunięte zgodnie z obowiązującymi normami. Chcąc usunąć produkt nie zostawiaj go w miejscu gromadzenia zwykłych odpadów; jego usunięcie musi być zgodne zobowiązującymi normami. Wszystkie części metalowe są wykonane ze stali nierdzewnej i moŝna je zdjąć. Części plastikowe są oznaczone symbolem uŝytego materiału. USTAWIENIE: OstrzeŜenie: system wewnętrzny i miejsce, w których zamontowane będą urządzenia muszą spełniać wymogi obowiązujących norm. Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpośredni uszczerbek na zdrowiu osób lub stanie przedmiotów będący rezultatem nieprzestrzegania wyŝej wymienionych norm. Przed montaŝem upewnij się, Ŝe w pobliŝu nie znajdują się przedmioty ani materiały, które mogłyby zostać uszkodzone przez parę wodną lub wodę zawierającą roztwory czyszczące, lub Ŝe są one stosownie zabezpieczone. Ustaw zmywarkę we właściwym miejscu i usuń opakowanie ochronne. Wypoziomuj zmywarkę (przy pomocy poziomicy) stojącą na czterech nóŝkach, regulując nóŝki w sposób gwarantujący stabilność; wszelkie inne ustawienia muszą zostać zatwierdzone przez producenta. 4 INSTRUKCJA DLA MONTERA PODŁĄCZENIE DO WĘśA DOPROWADZAJĄCEGO I WĘśA ODPROWADZAJĄCEGO WODĘ WęŜe doprowadzające i odprowadzające wodę oraz kabel prądu elektrycznego znajdują się z tyłu urządzenia. Podłącz wąŝ doprowadzający wodę do złączki gwintowanej ¾ cala. Podłączając zmywarkę do ujęcia wody korzystaj tylko z nowych węŝy; nie wolno montować węŝy starych lub uŝywanych. Ciśnienie doprowadzanej wody musi wynosić pomiędzy 2 a 4 bar. Jeśli jest wyŝsze, naleŝy zamontować reduktor ciśnienia. Przy wlocie węŝa doprowadzającego wodę naleŝy zamontować centralny kurek; kurek musi być dostępny po ukończeniu instalacji. Nie wolno montować kurka za zmywarką. Domyślny czas trwania cykli jest odpowiedni dla wody doprowadzanej w temperaturze 50. Jeśli doprowadzana woda jest zimna, jej temperatura moŝe spowodować wydłuŝenie czasu trwania cyklu poniewaŝ zmywarka jest wyposaŝona w system stałej temperatury i płukania pod ciśnieniem. ODPROWADZANIE WODY: KaŜda zmywarka jest wyposaŝona w wąŝ odprowadzający wodę; wąŝ ten naleŝy zamontować na poziomie podłogi oraz dodać do niego syfon. Uwaga: po instalacji upewnij się, Ŝe węŝe nie są zagięte, zaciśnięte ani załamane. 4

5 4.1 Podłączenie do prądu Podłączenia zmywarki i ewentualnych urządzeń dodatkowych do prądu musi dokonać upowaŝniony do tego personel zgodnie z obowiązującymi normami; naleŝy równieŝ przestrzegać stosownych wymogów technicznych. Tabliczka znamionowa urządzenia zawiera dane techniczne urządzenia, w tym wymogi co do elektryczności. Wraz ze zmywarką nie mogą być chronione inne urządzenia. Zgodnie z obowiązującymi normami uŝytkownik musi zadbać o montaŝ głównego włącznika prądu elektrycznego oraz przełącznika róŝnicowego zgodnego z charakterystyką urządzenia. NaleŜy je zamontować w pobliŝu zmywarki, aby zapewnić do nich łatwy dostęp po instalacji oraz aby zapewnić całkowite odłączenie od źródła prądu w kategorii III, w razie zbyt wysokiego napięcia. Uwaga!!! Zmywarka jest pozbawiona prądu elektrycznego tylko wtedy, gdy wyłączony jest główny włącznik. - Podłącz urządzenie do stabilizatora działania. Zacisk umoŝliwiający podłączenie znajduje się w tylnej części urządzenia, u dołu. - Przewodnik ochronny (PE) jest koloru Ŝółto-zielonego, przewodnik neutralny (N) jest niebieski, a przewodniki fazowe (L1, L2, L3) są czarne, szare i brązowe. 5 PIERWSZE URUCHOMIENIE (Monter) PIERWSZE URUCHOMIENIE Przed uŝyciem naleŝy przetestować system ochrony przeciwporaŝeniowej. Instalacja musi zostać dokonana i/lub zweryfikowana przez autoryzowanego dystrybutora sprzętu, który ponosi odpowiedzialność za pierwsze uruchomienie i za instrukcje związane z obsługą zmywarki. PRZYGOTOWANIE DO UśYCIA WaŜne: Wszystkie modele są wyposaŝone w dozownik nabłyszczacza, podczas gdy tylko niektóre posiadają dozownik płynu myjącego. Jeśli urządzenie jest wyposaŝone w obydwa dozowniki, odpowiednio je ustaw oraz umieść w nich stosowne węŝyki ssące umieszczone z tyłu urządzenia. WęŜyk cieńszy: płyn myjący WęŜyk grubszy: nabłyszczacz Przed podłączeniem węŝyków do dozowników zamontuj cieŝarki (niezbędne, aby węŝyki pozostały na dnie pojemnika) i filtry, zgodnie z rysunkiem. Aby je dopasować, uŝyj śrub wskazanych na rysunku. Zaleca się, aby dopasowania dokonywał personel zatrudniony przez firmę dostarczającą płyn myjący. Jeśli w urządzeniu nie był zamontowany dozownik płynu myjącego, moŝna go zamontować później, zamawiając właściwy zestaw. Zamiast powyŝszego, moŝna podłączyć zewnętrzny dozownik przy pomocy elektrycznego kabla 2x0,5mm typu H05 RN-F. Kabel naleŝy wprowadzić przez przewód wskazany w schemacie CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA oraz podłączyć zgodnie ze schematem elektrycznym dołączonym do zmywarki. Napiecie musi wynosić 230V/50Hz z maksymalnym pobieranym prądem na poziomie 15W. Podłącz zewnętrzny dozownik płynu myjącego do zmywarki przy pomocy wspomnianego wyŝej czerwonego węŝyka. 5

6 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UśYTKOWNIKA Przycisk on/off Symbol przycisku cyklu zmywania Symbol przycisku regeneracji Symbol cyklu zmywania krótkiego Diody funkcyjne Symbol przycisku pompy odpływowej Dioda symbolizująca płukanie bojlera Symbol cyklu zmywania średniego Revolution 50 Przycisk on/off Symbol przycisku cyklu zmywania Diody funkcyjne Dioda symbolizująca płukanie bojlera 6.1 Przed zmywaniem Korzystaj tylko z płynów myjących i nabłyszczaczy przeznaczonych do zmywarek przemysłowych. Nie stosuj płynów myjących przeznaczonych do zmywania ręcznego. Zaleca się korzystanie z produktów przeznaczonych do tego typu zmywarki. Podczas ładowania zbiorników uwaŝaj, aby nie pomylić produktów, poniewaŝ moŝe to spowodować nieprawidłowe działanie i uszkodzenie zmywarki. Nie mieszaj róŝnych płynów myjących, poniewaŝ moŝe to spowodować uszkodzenie dozownika. Płyny myjące do zmywarek przemysłowych mogą powodować powaŝne podraŝnienia skóry. Zadbaj o przestrzeganie instrukcji podanych przez producenta płynu na opakowaniu. Odkręć kurek (korzystanie) Poziom płynu myjącego i nabłyszczacza w zbiornikach. Sprawdź: Prawidłowe ustawienie filtrów, obrót ramion natryskowych, brak obcych przedmiotów w zmywarce. Wyłącz główny włącznik (korzystanie), na wyświetlaczu pojawi się napis OFF. 6

7 ŁADOWANIE NACZYŃ Talerze Kosz moŝe pomieścić 12 głębokich lub 18 płaskich talerzy. Przed zmywaniem usuń z talerzy resztki stałe (kości, obierki, ogryzki itp.), zamocz w zimnej wodzie talerze z zaschniętymi resztkami (np. sera czy jajek). ŁADOWANIE NACZYŃ SZKLANYCH: Usuń z naczyń resztki stałe (obierki, ogryzki itp.). Postaw naczynia do góry dnem. SZTUĆCE UŜyj specjalnego pojemnika na sztućce. Zaleca się ustawianie większych ilości sztućców trzonkami do góry, aby uniknąć ewentualnych zranień ostrymi częściami widelców czy noŝy. 6.2 Pierwsze uŝycie danego dnia (zbiornik i bojler puste) Panel wskazany w podręczniku i na rysunkach moŝe zawierać funkcje, których brakuje w twoim urządzeniu. Co robić? Co się dzieje? Uruchom włącznik ścienny, otwórz drzwiczki, podłącz przewód odpływu, zamknij drzwiczki: Wciśnij przycisk on/off. Włączy się dioda sygnalizująca napełnianie bojlera i zbiornika. Po napełnieniu bojlera i zbiornika włączy się dioda. Wsuń kosz Poczekaj aŝ wyłączy się dioda bojlera. Aby rozpocząć cykl zmywania, wciśnij przycisk Po rozpoczęciu cyklu włączy się dioda symbolizująca cykl zmywania. Jeśli podczas cyklu zostaną otwarte drzwiczki, program zatrzyma się. Po zamknięciu drzwiczek program resetuje się; aby wznowić cykl, wciśnij przycisk Po zakończeniu programu wyłączy się dioda symbolizująca cykl zmywania i włączy się dioda bojlera. 7

8 Wyjmij kosz 6.3 Odprowadzenie wody pod koniec dnia Odprowadzenie wody pod koniec dnia (modele bez pompy odpływowej) Wyłącz maszynę wciskając przycisk on/off, otwórz drzwiczki, usuń przewód odpływu i poczekaj aŝ zbiornik opróŝni się. Umieść przewód odpływu na swoim miejscu i zamknij drzwiczki. Wyłącz główny włącznik ścienny. Odprowadzenie wody pod koniec dnia (modele bez pompy odpływowej) Wyłącz maszynę wciskając przycisk on/off, otwórz drzwiczki, usuń przewód odpływu i poczekaj aŝ zbiornik opróŝni się. Umieść przewód odpływu na swoim miejscu i zamknij drzwiczki. Wyłącz główny włącznik ścienny. Nie wyłączaj zmywarki dopóki w zbiorniku jest woda. Zanim wyłączysz urządzenie, odprowadź wodę. Po zakończeniu korzystania z urządzenia, po odprowadzeniu wody pod koniec dnia i po ewentualnej regeneracji wyłącz urządzenie wciskając przycisk on/off, wyłącz włącznik ścienny i zakręć główny kurek. Nie zostawiaj urządzenia włączonego, nieaktywnego i nieuŝywanego przez dłuŝszy czas. 7 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE Choć specjalna, planowana konserwacja nie jest wymagana, zalecamy, aby dwa razy do roku wykwalifikowany technik przeprowadzał kontrolę zmywarki. Uwaga: producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody umyślne lub będące wynikiem lekkomyślności, zaniedbania, nieprzestrzegania zaleceń, instrukcji i norm lub nieprawidłowego podłączenia. 7.1 Codzienne czyszczenie Mimo tego, Ŝe zmywarka posiada stopień ochrony IPX4, czyszczenie jej bezpośrednim strumieniem wody jest zabronione. CODZIENNE CZYSZCZENIE FILTRA Jeśli zmywarka jest wyjątkowo intensywnie eksploatowana, zaleca się czyszczenie filtra co cykli zmywania, aby zapewnić sprawność maszyny. Wykonuj czyszczenie filtra przy pomocy funkcji częściowego odprowadzania wody ze zbiornika. Wyjmij filtry (wystarczy podnieść je z elementów mocujących, patrz: rysunek) upewniając się, Ŝe tłuste pozostałości nie wpadną do otworu pod filtrami. Usuń pozostałości i obficie opłucz filtry, po czym zamontuj je na swoim miejscu. Przy czyszczeniu nie korzystaj z ostrych lub spiczastych przedmiotów. Usuń ewentualny osad wapienny, aby uniknąć jego nagromadzenia; - Dokładnie wyczyść powierzchnie przy pomocy wilgotnej szmatki; uŝyj neutralnego, nierysującego powierzchni płynu myjącego, który nie zawiera substancji lub produktów chloropochodnych ani mogących spowodować korozję i uszkodzenie stali nierdzewnej. Aby uniknąć kontaktu z kroplami lub oparami, mogącego uszkodzić stalowe powierzchnie, nie korzystaj z powyŝszych produktów nawet do czyszczenia podłogi pod lub dookoła zmywarki. 8

9 7.2 Kontrole okresowe Wymontuj ramiona natryskowe (górne i dolne 2-4) odkręcając śrubę centralną (4); odkręć nakrętki po obydwu stronach ramion natryskowych (7). Wyczyść otwory i dysze pod strumieniem czystej wody. Nie korzystaj z narzędzi, które mogłyby uszkodzić elementy urządzenia. OstroŜnie zamontuj ramiona natryskowe. Wyczyść część zewnętrzną urządzenia obojętnym mydłem i wilgotną szmatką. Delikatnie opłucz je i osusz. 7.3 Długi okres nieuŝywania Jeśli urządzenie nie jest uŝywane przez dłuŝszy czas, naleŝy odsączyć dozownik płynu myjącego i nabłyszczacza, aby uniknąć krystalizacji i uszkodzenia pompy. Usuń węŝyki ssące z dozowników płynu myjącego i nabłyszczacza, zanurz je w zbiorniku wypełnionym czystą wodą. Przeprowadź kilka cykli zmywania i całkowicie odsącz urządzenie. Wyłącz główny włącznik i zakręć główny kurek. WęŜyki ssące naleŝy umieścić w dozownikach kiedy urządzenie będzie gotowe do ponownego uŝycia, dbając o to, aby nie pomylić węŝyków (czerwony = płyn myjący, przezroczysty = nabłyszczacz). Nie zostawiaj urządzenia włączonego, nieaktywnego i nieuŝywanego przez dłuŝszy czas. 8 PROBLEMY I ANOMALIE (UśYTKOWNIK) PROBLEM MOśLIWA PRZYCZYNA MOśLIWE ROZWIĄZANIE DIODA NIE ZAPALA SIĘ Brak podłączenia do prądu Sprawdź podłączenie do prądu. PROGRAM ZMYWANIA NIE URUCHAMIA SIĘ NACZYNIA NIEDOKŁADNIE UMYTE 9 Zmywarka nie zakończyła napełniania Otwory w ramionach natryskowych są zatkane lub przykryte osadem Niewystarczająca ilość płynu myjącego lub nabłyszczacza, bądź Poczekaj aŝ włączy się dioda bojlera. Rozmontuj i wyczyść ramiona natryskowe (10.2 Kontrole okresowe) Sprawdź typ i ilość płynu myjącego.

10 NACZYNIA NIEDOKŁADNIE OPŁUKANE PLAMY NA SZKLANKACH I SZTUĆCACH WODA W ZBIORNIKU PO ODSĄCZENIU uŝycie środków niewłaściwych Złe ustawienie talerzy/szklanek Niska temperatura zmywania Niewłaściwe ustawienie cyklu Zatkane dysze ramion natryskowych Osad z wapnia w bojlerze Niewłaściwy lub źle dozowany nabłyszczacz. Twardość wody przekracza 12 df lub woda zawiera wiele rozpuszczonych soli WąŜ odprowadzający jest źle ustawiony lub częściowo zablokowany Ustaw talerze/szklanki prawidłowo. Sprawdź temperaturę na wyświetlaczu, jeśli jest niŝsza niŝ 50 C, skontaktuj się z serwisem. PrzedłuŜ czas trwania cyklu zmywania, szczególnie jeśli naczynia są bardzo brudne lub znajdują się na nich zaschnięte resztki. Sprawdź czystość dysz i prawidłowe działanie zamontowanych zmiękczaczy wody. Sprawdź dozownik nabłyszczacza i upewnij się, Ŝe jest on zgodny z przyłączem wody. Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z serwisem. Sprawdź, czy węŝe zmywarki nie są zablokowane oraz czy wąŝ odprowadzający nie znajduje się zbyt wysoko; patrz schemat podłączenia. 10

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna MODEL: 802131, 802132, 802133, 802134

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna MODEL: 802131, 802132, 802133, 802134 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zmywarka uniwersalna MODEL: 802131, 802132, 802133, 802134 v3.0-11.2013 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna MODEL: 802131, 802132, 802133, 802134

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna MODEL: 802131, 802132, 802133, 802134 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zmywarka uniwersalna MODEL: 802131, 802132, 802133, 802134 v2.0-07.2011 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-11.2011 Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka do garnków i tac MODEL: 805010

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka do garnków i tac MODEL: 805010 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zmywarka do garnków i tac MODEL: 805010 v1.0-07.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka do szkła MODEL: 804350, 804351, 804412, 804413, 804414

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka do szkła MODEL: 804350, 804351, 804412, 804413, 804414 INSTRUKCJA OBSŁUGI v4.0-08.2011 Zmywarka do szkła MODEL: 804350, 804351, 804412, 804413, 804414 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com

Bardziej szczegółowo

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast. tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. 2. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA.. 3. DANE TECHNICZNE. 4. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka kapturowa MODEL: , , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka kapturowa MODEL: , , , INSTRUKCJA OBSŁUGI Zmywarka kapturowa MODEL: 800, 8005, 8006, 8007 v5-05.0 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 0-0 Warszawa tel.: 57 5 75 fax: 57 5 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast. tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. 2. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA.. 3. DANE TECHNICZNE. 4. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie: Do mycia garnków, pojemników gastronomicznych, sprzętu kuchennego itp.

Przeznaczenie: Do mycia garnków, pojemników gastronomicznych, sprzętu kuchennego itp. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 4 MASZYNY I URZĄDZENIA MYJĄCE I. MASZYNA KAPTUROWA DO MYCIA NACZYŃ Przeznaczenie: Do mycia talerzy, sztućców i szkła. 1.WYMAGANIA ZASADNICZE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast. tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. 2. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA.. 3. DANE TECHNICZNE. 4. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ

PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ PL ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI OBSŁUGI. NIEPRZESTRZEGANIE TYCH WSKAZÓWEK MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE DLA TWOJEGO DZIECKA. INSTRUKCJĘ ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poidełko fontanna dla zwierząt domowych Pompa w Ŝadnym wypadku nie powinna chodzić na sucho!!!

Instrukcja obsługi Poidełko fontanna dla zwierząt domowych Pompa w Ŝadnym wypadku nie powinna chodzić na sucho!!! Instrukcja obsługi Poidełko fontanna dla zwierząt domowych Pompa w Ŝadnym wypadku nie powinna chodzić na sucho!!! Rys. 1 A Filtr Rys. 1 B 1 Pierwsze uruchomienie: 1. Przed pierwszym uŝyciem opłucz filtr

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS DLA SWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE Importer i wyłączny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. Rys. 1 Rys. 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę podgrzewacza do mleka, przeczytaj uważnie poniższe

Bardziej szczegółowo

MEACO AIRVAX 33x2 OCZYSZCZACZ POWIETRZA Instrukcja Obsługi

MEACO AIRVAX 33x2 OCZYSZCZACZ POWIETRZA Instrukcja Obsługi MEACO AIRVAX 33x2 OCZYSZCZACZ POWIETRZA Instrukcja Obsługi Przed pracą proszę dokładnie przeczytać instrukcję Dystrybutor i serwis urządzeń Meaco w Polsce : Dry-pol s.c. Ul. Chylońska 82 B 81-033 Gdynia

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA WANNY Z HYDROMASAśEM SARA

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA WANNY Z HYDROMASAśEM SARA INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA WANNY Z HYDROMASAśEM SARA Przed montaŝem i pierwszym uŝyciem naleŝy zapoznać się z niniejszą instrukcją. MontaŜ musi być przeprowadzony przynajmniej przez dwie osoby. UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH

ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH ZMYWARKI CONCEPT I DO NACZYŃ KUCHENNYCH ZMYWARKI SERIA CONCEPT Zmywarki do szkła 134 Zmywarki podblatowe 134 Zmywarki kapturowe 136 ZMYWARKI DO NACZYŃ KUCHENNYCH Zmywarki z systemem SPP 139 Zmywarki z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4800

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4800 Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4800 UWAGA! PRZETWORNIKI NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI. NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA BEZ CIECZY SPOWODUJE TO USZKODZENIE PRZETWORNIKÓW ZBYT DŁUGI CIĄGŁY CZAS PRACY ORAZ ZBYT

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125 Odkurzacz piorący do tapicerki Art. Nr 160 125 Prosimy i przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

ARPOL S.C. WWW.EKSTRALODY.PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNA DO LODÓW JOGURTOWYCH

ARPOL S.C. WWW.EKSTRALODY.PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNA DO LODÓW JOGURTOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZYNA DO LODÓW JOGURTOWYCH 1 Witamy: Dziękujemy za zakup naszego produktu. Dla bezpieczeństwa własnego oraz innych osób zalecamy dokładne przeczytanie powyższej instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO Spis treści Czajnik elektryczny PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Waże zalecenia dotyczące bezpieczeństwa... 5 Wymagania elektryczne... 7 Utylizacja odpadów sprzętu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. 1. Rodzaj zabezpieczeń przed porażeniem prądem: Urządzenie klasy I Zabezpieczenie przed porażeniem prądem: Niesklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Pompa zanurzeniowa CECHY

Pompa zanurzeniowa CECHY Pompa zanurzeniowa CECHY Napięcie : 230V~50Hz Moc :750 W Maks. przepływ. : 13000l/h Maksymalna wysokość przepływu : 9m Maksymalna głębokość zanurzenia : 8m Maksymalne ciała obce : ø 25 mm IPX8 2013 1-

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz pająków i owadów BioMetrixx 17061, 7-14 khz

Odstraszacz pająków i owadów BioMetrixx 17061, 7-14 khz INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz pająków i owadów BioMetrixx 17061, 7-14 khz Nr produktu 000554883 Strona 1 z 5 Szanowny kliencie Dziękujemy bardzo za zakup naszego produktu. Z pomocą odsraszacza BioMetrixx

Bardziej szczegółowo

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini klimatyzatora. Możesz używać tego produktu do prostego i mobilnego ochładzania w biurze, w domu lub w podróży, w samochodzie

Bardziej szczegółowo

NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE. Instrukcja obsługi

NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE. Instrukcja obsługi NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE 267226 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Drogi Kliencie, W pierwszej kolejności

Bardziej szczegółowo

Irygator jamy ustnej Bluejet Pro

Irygator jamy ustnej Bluejet Pro 1 1. WAśNE INFORMACJE UŜywając sprzętu elektrycznego, zwłaszcza w obecności dzieci, naleŝy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa opisane poniŝej. Przed uŝyciem naleŝy przeczytać instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi EAN13: 8017709173401 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI MANUALNY ZMIĘKCZACZ WODY 1 Instrukcja stanowi część wyposaŝenia urządzenia i zawiera uwagi niezbędne do bezpiecznej instalacji, uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NAPEŁNIACZ PĄCZKÓW DśEMEM

ELEKTRONICZNY NAPEŁNIACZ PĄCZKÓW DśEMEM Wpisz tutaj numer seryjny W przypadku jakichkolwiek problemów należy podać ten numer seryjny. INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr Y- DN-06P Schowaj ten dokument w bezpiecznym miejscu i upewnij się, że będzie on zawsze

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Termoizolacyjny pojemnik na lunch

Termoizolacyjny pojemnik na lunch Termoizolacyjny pojemnik na lunch Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnego pojemnika na lunch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.

STALGAST Radom sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast. tel.: 22 517 15 75 fax: 55 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA... 2. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA.... 3. DANE TECHNICZNE..... 4. INSTALACJA......... 5. ZASADY

Bardziej szczegółowo

prosimy pozostawić niniejszą instrukcję u klienta

prosimy pozostawić niniejszą instrukcję u klienta instrukcja instalacji i konserwacji IR-DSPOUT-C/P Wylewka umywalkowa z sensorem podczerwieni prosimy pozostawić niniejszą instrukcję u klienta Ważne prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

PL ZMYWARKI PRZEMYSŁOWE

PL ZMYWARKI PRZEMYSŁOWE PL ZMYWARKI PRZEMYSŁOWE INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA 1 Wyłącznik główny 2 Kontrolka zasilania 3 Przełącznik cyklu 4 Kontrolka cyklu 5 Przycisk programu regeneracyjnego 6 Kontrolka programu regeneracyjnego

Bardziej szczegółowo

Osiągnij możliwie najlepsze rezultaty

Osiągnij możliwie najlepsze rezultaty INSTRUKCJA OBSŁUGI: OBROŻA ANTYSZCZEKOWA EYENIMAL BARK CONTROL SOFT Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo nawilżacz o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610

ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610 ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610 Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed włączeniem urządzenia i zachowanie jej na przyszłość. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W czasie używania

Bardziej szczegółowo

Doskonała wydajność i komfort obsługi

Doskonała wydajność i komfort obsługi Zmywarka kapturowa PT-500 Doskonała wydajność i komfort obsługi PT-500 PT-500 po prostu perfekcyjna PT-500 to nowa zmywarka kapturowa zaprezentowana przez firmę Winterhalter, która zmywa szybko, wydajnie

Bardziej szczegółowo

Szczególne środki ostroŝności

Szczególne środki ostroŝności INSTRUKCJA MONTAśU Szczególne środki ostroŝności 1. Przed przystąpieniem do instalacji prosimy uwaŝnie przeczytać oraz zastosować się do niniejszej instrukcji. 2. Instalacja kabiny powinna być przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Manometr róŝnicowy z magnetycznym tłokiem Model 700.1 oraz z magnetycznym tłokiem i membraną oddzielającą Model 700.

Instrukcja obsługi. Manometr róŝnicowy z magnetycznym tłokiem Model 700.1 oraz z magnetycznym tłokiem i membraną oddzielającą Model 700. Instrukcja obsługi Manometr róŝnicowy z magnetycznym tłokiem Model 700.1 oraz z magnetycznym tłokiem i membraną oddzielającą Model 700.02 PL PL Instrukcja obsługi Modeli 700.01 i 700.02 str. 1-8 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 Produkt nr: 551666 Strona 1 z 11 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Po przetransportowaniu lub przechylaniu urządzenia (krótkotrwałe ustawienie osuszacza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

Mobilna płyta indukcyjna

Mobilna płyta indukcyjna Mobilna płyta indukcyjna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mobilnej płyty indukcyjnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej pl w la sn aw od a. I nst r ukcj aobsł ugi dyst r ybut or adowody Bonni e Dystrybutory Bonnie - informacje ogólne Wymiary urządzenia Bonnie CH - dystrybutor wody zimnej i gorącej Budowa Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO Przyrządy [1] Przyrząd do odpowietrzania typu (lub podobny) : LURO OpróŜnianie WAśNE: Przed wszelkimi operacjami podnoszenia pojazdu naleŝy zablokować zawieszenie pneumatyczne (na podnośniku pomostowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE elektrycznego Instrukcja obsługi czajnika Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE Dziękujemy za zakup urządzenia z «Maestro». Funkcjonalność, jakość projektowania i standardy gwarantują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI FRYTOWNICE FE-04, FE-44, FE-04S, FE-44S, FE-07, FE-77, FE-07T FE-77T, FE-74, FE-10T, FE-1010T, FE-30, 60, 60/P Spis treści 1. Oświadczenie zgodności norm... 3 2. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY CC 40 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie wyprodukowane z najwyższej

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026

PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026 PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026 Przekreślony kosz - produkt oznaczony tym symbolem oznacza, Ŝe nie moŝe być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców 11265303 INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców Przed użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup poduszki rozgrzewającej

Bardziej szczegółowo

BA_0811_5262376_Ultraschall Reinigungsgeraet_P 23.03.2011 15:32 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie czyszczące ultradźwiękami

BA_0811_5262376_Ultraschall Reinigungsgeraet_P 23.03.2011 15:32 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie czyszczące ultradźwiękami BA_0811_5262376_Ultraschall Reinigungsgeraet_P 23.03.2011 15:32 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie czyszczące ultradźwiękami Art.-Nr. 52 62 376 BA_0811_5262376_Ultraschall Reinigungsgeraet_P 23.03.2011

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie wyprodukowane z najwyższej

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo