PROFESJONALNE ZMYWARKI DO NACZYŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFESJONALNE ZMYWARKI DO NACZYŃ"

Transkrypt

1 PROFESJONALNE ZMYWARKI DO NACZYŃ Revolution 50 1 Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa 2 Charakterystyka techniczna 3 MontaŜ i ustawienie 4 Instrukcja dla montera 5 Pierwsze uruchomienie 6 Instrukcja obsługi dla uŝytkownika 7 Konserwacja i czyszczenie (uŝytkownik) 8 Problemy i anomalie (uŝytkownik)

2 Dziękujemy za wybranie tego produktu. Zalecamy uwaŝne zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku, umoŝliwiającymi pełne zrozumienie najodpowiedniejszych warunków właściwego korzystania ze zmywarki. INSTRUKCJE TECHNICZNE: Przeznaczone dla wykwalifikowanego personelu, który przeprowadzi montaŝ, uruchomienie, test działania i ewentualne interwencje serwisowe. INSTRUKCJE DLA UśYTKOWNIKA: Wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia, opis poleceń i zasad właściwego czyszczenia i konserwacji zmywarki. 1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA NINIEJSZY PODRĘCZNIK STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZMYWARKI DO NACZYŃ; NALEśY ZAPOBIEGAĆ JEGO USZKODZENIU ORAZ PRZECHOWYWAĆ GO W POBLIśU ZMYWARKI. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWIENIEM, PODŁĄCZENIEM, URUCHOMIENIEM, POSTĘPOWANIEM W PRZYPADKU PROBLEMÓW ORAZ WYMIANĄ KABLA ZASILAJĄCEGO MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. ZMYWARKA DO NACZYŃ JEST PRZEZNACZONA DO UśYTKU PRZEMYSŁOWEGO I MOśE Z NIEJ KORZYSTAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. W ZMYWARCE MOśNA MYĆ NACZYNIA (TALERZE, FILIśANKI, MISKI, TACE, SZTUĆCE) ORAZ PODOBNE PRZEDMIOTY STOSOWANE W SEKTORACH GASTRONOMICZNYCH ORAZ W BRANśY śywieniowej, ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI NORMAMI BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO I MECHANICZNEGO (CEI-EN- IEC /61770) ORAZ KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (CEI-IEC-EN /-2, ;4, 50366). PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NA PRZEDMIOTACH LUB OSOBACH SPOWODOWANE NIEZASTOSOWANIEM INSTRUKCJI ZAWARTYCH W PODRĘCZNIKU, ICH NIEWŁAŚCIWYM ZASTOSOWANIEM, INGERENCJĄ W URZĄDZENIE LUB JAKĄKOLWIEK JEGO CZĘŚĆ LUB KORZYSTANIEM Z NIEORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH. PODŁĄCZENIE DO UZIEMIENIA, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NORM BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH, JEST OBOWIĄZKOWE. URZĄDZENIE JEST OZNACZONE JAKO ZGODNE Z EUROPEJSKĄ DYREKTYWĄ 2002/96/WE W SPRAWIE ZUśYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO. ZAPEWNIENIE, śe PRODUKT ZOSTANIE WE WŁAŚCIWY SPOSÓB USUNIĘTY ZAPOBIEGA POTENCJALNYM NEGATYWNYM KONSEKWENCJOM DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA. SYMBOL UMIESZCZONY NA PRODUKCIE LUB NA TOWARZYSZĄCEJ MU DOKUMENTACJI WSKAZUJE, śe NIE MOśE BYĆ ON TRAKTOWANY JAKO ODPADY Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ śe NALEśY GO PRZETRANSPORTOWAĆ DO MIEJSCA GROMADZENIA PODOBNYCH SPRZĘTÓW, UMOśLIWIAJĄCEGO RECYKLING SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO. 2

3 USUŃ PRODUKT ZGODNIE Z LOKALNYMI NORMAMI DOTYCZĄCYMI USUWANIA ODPADÓW. ABY UZYSKAC WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT POSTĘPOWANIA, ODZYSKU I RECYKLINGU PRODUKTU, SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIMI ODPOWIEDNIMI BIURAMI, LOKALNYM DOSTAWCĄ USŁUG ZBIORU ODPADÓW LUB PUNKTEM SPRZEDAśY, W KTÓRYM PRODUKT ZOSTAŁ ZAKUPIONY. NIE STOSUJ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA ROZPUSZCZALNIKÓW TAKICH JAK ALKOHOL LUB TERPENTYNA, PONIEWAś MOGĄ ONE SPOWODOWAĆ WYBUCH. NIE UMIESZCZAJ W ZMYWARCE NACZYŃ POKRYTYCH RESZTKAMI POPIOŁU, WOSKU LUB LAKIERU. NIGDY NIE UśYWAJ ZMYWARKI ANI JEJ CZĘŚCI JAKO DRABINKI LUB PODPORY DLA OSÓB, PRZEDMIOTÓW CZY ZWIERZĄT. OPIERANIE SIĘ LUB SIADANIE NA OTWARTYCH DRZWICZKACH ZMYWARKI MOśE SPOWODOWAĆ JEJ PRZECHYLENIE I STANOWIĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POBLIśU. ABY UNIKNĄĆ POTKNIĘCIA SIĘ O DRZWICZKI, NIE ZOSTAWIAJ ICH OTWARTYCH. NIE PIJ WODY ZGROMADZONEJ NA TALERZACH LUB WEWNĄTRZ ZMYWARKI, POZOSTAŁEJ PO CYKLU ZMYWANIA. Zasilanie URZĄDZENIA NIE MOGĄ OBSŁUGIWAĆ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE ANI OSOBY Z OBNIśONYMI ZDOLNOŚCIAMI FIZYCZNYMI, ZMYSŁOWYMI LUB UMYSŁOWYMI, KTÓRE NIE POSIADAJĄ STOSOWNEGO DOŚWIADCZENIA I WIEDZY POTRZEBNEJ DO PRAWIDŁOWEJ OBSŁUGI ZMYWARKI. OSOBY TE MOGĄ KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE POD NADZOREM OSOBY SPRAWUJĄCEJ NAD NIMI OPIEKĘ. 2 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA V Revolution V/3+N Częstotliwość Hz 50 Maksymalna pobierana moc kw 4,9 Moc bojlera kw 4,5 Moc zbiornika kw 2,5 Moc pompy kw 0,4 Ciśnienie wprowadzanej wody kpa Temperatura wprowadzanej wody C Wersja A temperatury wprowadzanej wody (wbudowany zmiękczacz wody) C Twardość wprowadzanej wody df 7 12 ZuŜycie wody podczas płukania l 2,4 Pojemność bojlera l 7 Pojemność zbiornika l 26 Standardowy czas trwania cyklu przy temperaturze wprowadzanej wody na poziomie 50 C s 120/180 Poziom hałasu db(a) 66 Klasa ochrony IPX 4 CięŜar bez ładunku kg 64 Typ kabla zasilającego HAR H05VV-F UWAGA: PS = wersje z wbudowaną pompą odpływową A wersje z wbudowanym zmiękczaczem wody 3

4 3 MONTAś I USTAWIENIE MONTAś I USTAWIENIE Ustaw zmywarkę w miejscu montaŝu, zdejmij opakowanie i sprawdź, czy sprzęt jest nienaruszony. Jeśli zauwaŝysz uszkodzenia, wyślij przewoźnikowi stosowne powiadomienie. Elementy opakowania (torby plastikowe, styropian, gwoździe itp.) naleŝy trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, poniewaŝ stanowią one potencjalne źródło zagroŝenia. Wszystkie materiały uŝyte w opakowaniu są przyjazne środowisku. Mogą one zostać zachowane lub usunięte w stosownym zakładzie usuwania odpadów. Odzyskiwalne plastikowe komponenty są oznaczone w następujący sposób: PE polietylen: opakowanie zewnętrzne, torebka zawierająca instrukcję obsługi, torby ochronne. PP polipropylen: paski. PS styropian: naroŝniki ochronne, pokrywa opakowania. Elementy drewniane i kartonowe mogą zostać usunięte zgodnie z obowiązującymi normami. Chcąc usunąć produkt nie zostawiaj go w miejscu gromadzenia zwykłych odpadów; jego usunięcie musi być zgodne zobowiązującymi normami. Wszystkie części metalowe są wykonane ze stali nierdzewnej i moŝna je zdjąć. Części plastikowe są oznaczone symbolem uŝytego materiału. USTAWIENIE: OstrzeŜenie: system wewnętrzny i miejsce, w których zamontowane będą urządzenia muszą spełniać wymogi obowiązujących norm. Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpośredni uszczerbek na zdrowiu osób lub stanie przedmiotów będący rezultatem nieprzestrzegania wyŝej wymienionych norm. Przed montaŝem upewnij się, Ŝe w pobliŝu nie znajdują się przedmioty ani materiały, które mogłyby zostać uszkodzone przez parę wodną lub wodę zawierającą roztwory czyszczące, lub Ŝe są one stosownie zabezpieczone. Ustaw zmywarkę we właściwym miejscu i usuń opakowanie ochronne. Wypoziomuj zmywarkę (przy pomocy poziomicy) stojącą na czterech nóŝkach, regulując nóŝki w sposób gwarantujący stabilność; wszelkie inne ustawienia muszą zostać zatwierdzone przez producenta. 4 INSTRUKCJA DLA MONTERA PODŁĄCZENIE DO WĘśA DOPROWADZAJĄCEGO I WĘśA ODPROWADZAJĄCEGO WODĘ WęŜe doprowadzające i odprowadzające wodę oraz kabel prądu elektrycznego znajdują się z tyłu urządzenia. Podłącz wąŝ doprowadzający wodę do złączki gwintowanej ¾ cala. Podłączając zmywarkę do ujęcia wody korzystaj tylko z nowych węŝy; nie wolno montować węŝy starych lub uŝywanych. Ciśnienie doprowadzanej wody musi wynosić pomiędzy 2 a 4 bar. Jeśli jest wyŝsze, naleŝy zamontować reduktor ciśnienia. Przy wlocie węŝa doprowadzającego wodę naleŝy zamontować centralny kurek; kurek musi być dostępny po ukończeniu instalacji. Nie wolno montować kurka za zmywarką. Domyślny czas trwania cykli jest odpowiedni dla wody doprowadzanej w temperaturze 50. Jeśli doprowadzana woda jest zimna, jej temperatura moŝe spowodować wydłuŝenie czasu trwania cyklu poniewaŝ zmywarka jest wyposaŝona w system stałej temperatury i płukania pod ciśnieniem. ODPROWADZANIE WODY: KaŜda zmywarka jest wyposaŝona w wąŝ odprowadzający wodę; wąŝ ten naleŝy zamontować na poziomie podłogi oraz dodać do niego syfon. Uwaga: po instalacji upewnij się, Ŝe węŝe nie są zagięte, zaciśnięte ani załamane. 4

5 4.1 Podłączenie do prądu Podłączenia zmywarki i ewentualnych urządzeń dodatkowych do prądu musi dokonać upowaŝniony do tego personel zgodnie z obowiązującymi normami; naleŝy równieŝ przestrzegać stosownych wymogów technicznych. Tabliczka znamionowa urządzenia zawiera dane techniczne urządzenia, w tym wymogi co do elektryczności. Wraz ze zmywarką nie mogą być chronione inne urządzenia. Zgodnie z obowiązującymi normami uŝytkownik musi zadbać o montaŝ głównego włącznika prądu elektrycznego oraz przełącznika róŝnicowego zgodnego z charakterystyką urządzenia. NaleŜy je zamontować w pobliŝu zmywarki, aby zapewnić do nich łatwy dostęp po instalacji oraz aby zapewnić całkowite odłączenie od źródła prądu w kategorii III, w razie zbyt wysokiego napięcia. Uwaga!!! Zmywarka jest pozbawiona prądu elektrycznego tylko wtedy, gdy wyłączony jest główny włącznik. - Podłącz urządzenie do stabilizatora działania. Zacisk umoŝliwiający podłączenie znajduje się w tylnej części urządzenia, u dołu. - Przewodnik ochronny (PE) jest koloru Ŝółto-zielonego, przewodnik neutralny (N) jest niebieski, a przewodniki fazowe (L1, L2, L3) są czarne, szare i brązowe. 5 PIERWSZE URUCHOMIENIE (Monter) PIERWSZE URUCHOMIENIE Przed uŝyciem naleŝy przetestować system ochrony przeciwporaŝeniowej. Instalacja musi zostać dokonana i/lub zweryfikowana przez autoryzowanego dystrybutora sprzętu, który ponosi odpowiedzialność za pierwsze uruchomienie i za instrukcje związane z obsługą zmywarki. PRZYGOTOWANIE DO UśYCIA WaŜne: Wszystkie modele są wyposaŝone w dozownik nabłyszczacza, podczas gdy tylko niektóre posiadają dozownik płynu myjącego. Jeśli urządzenie jest wyposaŝone w obydwa dozowniki, odpowiednio je ustaw oraz umieść w nich stosowne węŝyki ssące umieszczone z tyłu urządzenia. WęŜyk cieńszy: płyn myjący WęŜyk grubszy: nabłyszczacz Przed podłączeniem węŝyków do dozowników zamontuj cieŝarki (niezbędne, aby węŝyki pozostały na dnie pojemnika) i filtry, zgodnie z rysunkiem. Aby je dopasować, uŝyj śrub wskazanych na rysunku. Zaleca się, aby dopasowania dokonywał personel zatrudniony przez firmę dostarczającą płyn myjący. Jeśli w urządzeniu nie był zamontowany dozownik płynu myjącego, moŝna go zamontować później, zamawiając właściwy zestaw. Zamiast powyŝszego, moŝna podłączyć zewnętrzny dozownik przy pomocy elektrycznego kabla 2x0,5mm typu H05 RN-F. Kabel naleŝy wprowadzić przez przewód wskazany w schemacie CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA oraz podłączyć zgodnie ze schematem elektrycznym dołączonym do zmywarki. Napiecie musi wynosić 230V/50Hz z maksymalnym pobieranym prądem na poziomie 15W. Podłącz zewnętrzny dozownik płynu myjącego do zmywarki przy pomocy wspomnianego wyŝej czerwonego węŝyka. 5

6 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UśYTKOWNIKA Przycisk on/off Symbol przycisku cyklu zmywania Symbol przycisku regeneracji Symbol cyklu zmywania krótkiego Diody funkcyjne Symbol przycisku pompy odpływowej Dioda symbolizująca płukanie bojlera Symbol cyklu zmywania średniego Revolution 50 Przycisk on/off Symbol przycisku cyklu zmywania Diody funkcyjne Dioda symbolizująca płukanie bojlera 6.1 Przed zmywaniem Korzystaj tylko z płynów myjących i nabłyszczaczy przeznaczonych do zmywarek przemysłowych. Nie stosuj płynów myjących przeznaczonych do zmywania ręcznego. Zaleca się korzystanie z produktów przeznaczonych do tego typu zmywarki. Podczas ładowania zbiorników uwaŝaj, aby nie pomylić produktów, poniewaŝ moŝe to spowodować nieprawidłowe działanie i uszkodzenie zmywarki. Nie mieszaj róŝnych płynów myjących, poniewaŝ moŝe to spowodować uszkodzenie dozownika. Płyny myjące do zmywarek przemysłowych mogą powodować powaŝne podraŝnienia skóry. Zadbaj o przestrzeganie instrukcji podanych przez producenta płynu na opakowaniu. Odkręć kurek (korzystanie) Poziom płynu myjącego i nabłyszczacza w zbiornikach. Sprawdź: Prawidłowe ustawienie filtrów, obrót ramion natryskowych, brak obcych przedmiotów w zmywarce. Wyłącz główny włącznik (korzystanie), na wyświetlaczu pojawi się napis OFF. 6

7 ŁADOWANIE NACZYŃ Talerze Kosz moŝe pomieścić 12 głębokich lub 18 płaskich talerzy. Przed zmywaniem usuń z talerzy resztki stałe (kości, obierki, ogryzki itp.), zamocz w zimnej wodzie talerze z zaschniętymi resztkami (np. sera czy jajek). ŁADOWANIE NACZYŃ SZKLANYCH: Usuń z naczyń resztki stałe (obierki, ogryzki itp.). Postaw naczynia do góry dnem. SZTUĆCE UŜyj specjalnego pojemnika na sztućce. Zaleca się ustawianie większych ilości sztućców trzonkami do góry, aby uniknąć ewentualnych zranień ostrymi częściami widelców czy noŝy. 6.2 Pierwsze uŝycie danego dnia (zbiornik i bojler puste) Panel wskazany w podręczniku i na rysunkach moŝe zawierać funkcje, których brakuje w twoim urządzeniu. Co robić? Co się dzieje? Uruchom włącznik ścienny, otwórz drzwiczki, podłącz przewód odpływu, zamknij drzwiczki: Wciśnij przycisk on/off. Włączy się dioda sygnalizująca napełnianie bojlera i zbiornika. Po napełnieniu bojlera i zbiornika włączy się dioda. Wsuń kosz Poczekaj aŝ wyłączy się dioda bojlera. Aby rozpocząć cykl zmywania, wciśnij przycisk Po rozpoczęciu cyklu włączy się dioda symbolizująca cykl zmywania. Jeśli podczas cyklu zostaną otwarte drzwiczki, program zatrzyma się. Po zamknięciu drzwiczek program resetuje się; aby wznowić cykl, wciśnij przycisk Po zakończeniu programu wyłączy się dioda symbolizująca cykl zmywania i włączy się dioda bojlera. 7

8 Wyjmij kosz 6.3 Odprowadzenie wody pod koniec dnia Odprowadzenie wody pod koniec dnia (modele bez pompy odpływowej) Wyłącz maszynę wciskając przycisk on/off, otwórz drzwiczki, usuń przewód odpływu i poczekaj aŝ zbiornik opróŝni się. Umieść przewód odpływu na swoim miejscu i zamknij drzwiczki. Wyłącz główny włącznik ścienny. Odprowadzenie wody pod koniec dnia (modele bez pompy odpływowej) Wyłącz maszynę wciskając przycisk on/off, otwórz drzwiczki, usuń przewód odpływu i poczekaj aŝ zbiornik opróŝni się. Umieść przewód odpływu na swoim miejscu i zamknij drzwiczki. Wyłącz główny włącznik ścienny. Nie wyłączaj zmywarki dopóki w zbiorniku jest woda. Zanim wyłączysz urządzenie, odprowadź wodę. Po zakończeniu korzystania z urządzenia, po odprowadzeniu wody pod koniec dnia i po ewentualnej regeneracji wyłącz urządzenie wciskając przycisk on/off, wyłącz włącznik ścienny i zakręć główny kurek. Nie zostawiaj urządzenia włączonego, nieaktywnego i nieuŝywanego przez dłuŝszy czas. 7 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE Choć specjalna, planowana konserwacja nie jest wymagana, zalecamy, aby dwa razy do roku wykwalifikowany technik przeprowadzał kontrolę zmywarki. Uwaga: producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody umyślne lub będące wynikiem lekkomyślności, zaniedbania, nieprzestrzegania zaleceń, instrukcji i norm lub nieprawidłowego podłączenia. 7.1 Codzienne czyszczenie Mimo tego, Ŝe zmywarka posiada stopień ochrony IPX4, czyszczenie jej bezpośrednim strumieniem wody jest zabronione. CODZIENNE CZYSZCZENIE FILTRA Jeśli zmywarka jest wyjątkowo intensywnie eksploatowana, zaleca się czyszczenie filtra co cykli zmywania, aby zapewnić sprawność maszyny. Wykonuj czyszczenie filtra przy pomocy funkcji częściowego odprowadzania wody ze zbiornika. Wyjmij filtry (wystarczy podnieść je z elementów mocujących, patrz: rysunek) upewniając się, Ŝe tłuste pozostałości nie wpadną do otworu pod filtrami. Usuń pozostałości i obficie opłucz filtry, po czym zamontuj je na swoim miejscu. Przy czyszczeniu nie korzystaj z ostrych lub spiczastych przedmiotów. Usuń ewentualny osad wapienny, aby uniknąć jego nagromadzenia; - Dokładnie wyczyść powierzchnie przy pomocy wilgotnej szmatki; uŝyj neutralnego, nierysującego powierzchni płynu myjącego, który nie zawiera substancji lub produktów chloropochodnych ani mogących spowodować korozję i uszkodzenie stali nierdzewnej. Aby uniknąć kontaktu z kroplami lub oparami, mogącego uszkodzić stalowe powierzchnie, nie korzystaj z powyŝszych produktów nawet do czyszczenia podłogi pod lub dookoła zmywarki. 8

9 7.2 Kontrole okresowe Wymontuj ramiona natryskowe (górne i dolne 2-4) odkręcając śrubę centralną (4); odkręć nakrętki po obydwu stronach ramion natryskowych (7). Wyczyść otwory i dysze pod strumieniem czystej wody. Nie korzystaj z narzędzi, które mogłyby uszkodzić elementy urządzenia. OstroŜnie zamontuj ramiona natryskowe. Wyczyść część zewnętrzną urządzenia obojętnym mydłem i wilgotną szmatką. Delikatnie opłucz je i osusz. 7.3 Długi okres nieuŝywania Jeśli urządzenie nie jest uŝywane przez dłuŝszy czas, naleŝy odsączyć dozownik płynu myjącego i nabłyszczacza, aby uniknąć krystalizacji i uszkodzenia pompy. Usuń węŝyki ssące z dozowników płynu myjącego i nabłyszczacza, zanurz je w zbiorniku wypełnionym czystą wodą. Przeprowadź kilka cykli zmywania i całkowicie odsącz urządzenie. Wyłącz główny włącznik i zakręć główny kurek. WęŜyki ssące naleŝy umieścić w dozownikach kiedy urządzenie będzie gotowe do ponownego uŝycia, dbając o to, aby nie pomylić węŝyków (czerwony = płyn myjący, przezroczysty = nabłyszczacz). Nie zostawiaj urządzenia włączonego, nieaktywnego i nieuŝywanego przez dłuŝszy czas. 8 PROBLEMY I ANOMALIE (UśYTKOWNIK) PROBLEM MOśLIWA PRZYCZYNA MOśLIWE ROZWIĄZANIE DIODA NIE ZAPALA SIĘ Brak podłączenia do prądu Sprawdź podłączenie do prądu. PROGRAM ZMYWANIA NIE URUCHAMIA SIĘ NACZYNIA NIEDOKŁADNIE UMYTE 9 Zmywarka nie zakończyła napełniania Otwory w ramionach natryskowych są zatkane lub przykryte osadem Niewystarczająca ilość płynu myjącego lub nabłyszczacza, bądź Poczekaj aŝ włączy się dioda bojlera. Rozmontuj i wyczyść ramiona natryskowe (10.2 Kontrole okresowe) Sprawdź typ i ilość płynu myjącego.

10 NACZYNIA NIEDOKŁADNIE OPŁUKANE PLAMY NA SZKLANKACH I SZTUĆCACH WODA W ZBIORNIKU PO ODSĄCZENIU uŝycie środków niewłaściwych Złe ustawienie talerzy/szklanek Niska temperatura zmywania Niewłaściwe ustawienie cyklu Zatkane dysze ramion natryskowych Osad z wapnia w bojlerze Niewłaściwy lub źle dozowany nabłyszczacz. Twardość wody przekracza 12 df lub woda zawiera wiele rozpuszczonych soli WąŜ odprowadzający jest źle ustawiony lub częściowo zablokowany Ustaw talerze/szklanki prawidłowo. Sprawdź temperaturę na wyświetlaczu, jeśli jest niŝsza niŝ 50 C, skontaktuj się z serwisem. PrzedłuŜ czas trwania cyklu zmywania, szczególnie jeśli naczynia są bardzo brudne lub znajdują się na nich zaschnięte resztki. Sprawdź czystość dysz i prawidłowe działanie zamontowanych zmiękczaczy wody. Sprawdź dozownik nabłyszczacza i upewnij się, Ŝe jest on zgodny z przyłączem wody. Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z serwisem. Sprawdź, czy węŝe zmywarki nie są zablokowane oraz czy wąŝ odprowadzający nie znajduje się zbyt wysoko; patrz schemat podłączenia. 10

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-11.2011 Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75

Bardziej szczegółowo

Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500. Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed. 04-05/2014) (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia)

Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500. Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed. 04-05/2014) (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia) Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500 (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia) Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed. 04-05/2014) I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax 0-22 7200688 www.dombianco.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu.

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu. ZMYWARKA DO NACZYŃ Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane w najnowocześniejszych zakładach i poddane procedurze ścisłej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 LSB 5B019 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja, 4-5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Kostkarki do lodu. Instrukcja obsługi

Kostkarki do lodu. Instrukcja obsługi Kostkarki do lodu 71605, 7169, 71643, 71865, 71889 (chłodzone wodą) 7161, 71636, 71650, 7187, 71896 (chłodzone powietrzem) Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA 44 Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBIERACZKA DO ZIMNIAKÓW PROFI LINE

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBIERACZKA DO ZIMNIAKÓW PROFI LINE INSTRUKCJA OBSŁUGI OBIERACZKA DO ZIMNIAKÓW PROFI LINE Spis treści 1. O NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU 5 1.1 Zakres i cel 5 1.2 Dla kogo podręcznik jest przeznaczony 5 1.3 Zastrzeżenia 5 1.4 Użyte konwencje 5 2.

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU TABELA PROGRAMÓW CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości ARNO-WIFI_F900E-03285A_PL_130508.indd 1 2013-05-08 1:59:23 WF12F9E6P4* Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB. Máquina de lavar Manual do utilizador

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB. Máquina de lavar Manual do utilizador Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Máquina de lavar Manual do utilizador WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB Numer dokumentu 2820522383_PL / 18-10-14.(10:22) Wyrób ten został wyprodukowany przy

Bardziej szczegółowo

BEMAR, PODGRZEWACZ DO FRYTEK

BEMAR, PODGRZEWACZ DO FRYTEK PL SNACK BEMAR, PODGRZEWACZ DO FRYTEK INSTRUKCJA INSTALACJI, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI 115111 115112 Należy bezwzględnie przeczytać wskazówki! DOC.NO CR0930080 EDITION 001 SCHEMAT INSTALACYJNY WYMIARY

Bardziej szczegółowo

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions OK NIMBUS PLUS Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions IT - POMPA DI CALORE RISCALDAMENTO GB - HEATING HEAT PUMP ES PT GR - BOMBA DE CALOR PARA

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI www.rmgastro.eu zmiękczacze INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Zmiękczacz automatyczny ISI 8, ISI 12 Producent urządzeń gastronomicznych Instrukcja wydana: kwiecień 2010 RM Gastro Polska Sp. z o.o. adres: Skoczowska

Bardziej szczegółowo

ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRA SIXTIES INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Warunki ogólnego użytkowania oraz bezpieczeństwa...4 2. Opis urządzenia...5 2.1. Wydawanie kawy...5 2.2. Wydawanie wrzątku oraz pary...5 2.3. Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo