WSTĘP WOLNY!!! W tym numerze przeczytacie: 4 marca Hala sportowa MOSiR Żory, ul. Folwarecka 10, godz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘP WOLNY!!! W tym numerze przeczytacie: 4 marca 2011-02-05 Hala sportowa MOSiR Żory, ul. Folwarecka 10, godz. 18.00"

Transkrypt

1 W tym numerze przeczytacie: Budżet miasta 2011, dochody i wydatki, komentarz burmistrza Biblioteka w Woszczycach na miarę XXI wieku Dom Śląskiej Kultury atrakcją artystyczną i kulturalną Orzesza Akcja Katolicka ogłasza konkurs na wspomnienia o papieżu Janie Pawle II Fundacja Jurka Owsiaka przekazała motopompy dla trzech jednostek OSP Roman Dyduch laureatem tytułu Superdekarza Sklep ze zdrową żywnością okazał się trafionym pomysłem Już wkrótce bezpłatna mammografia i akcja honorowego oddawania krwi Dni Orzesza jednak się odbędą Jest nas już przeszło mieszkańców ISSN Nr 2 (182) luty 2011 cena 1,6 zł z 8% VAT 18 lutego 2011, piątek, godz Uroczyste otwarcie Domu Śląskiej Kultury Uroczyste otwarcie Zajazd Kasztelański, Orzesze Woszczyce, ul. Piastowska 29 Wystąpią: Mirek Szołtysek TVP3, Kola & Jula prezenterki TV Silesia, B.A.R., Bajery, Józek Broda, Lothar Dziwoki, Marta Twardzik i RZŚ Jaśkowiczanie Prowadzenie: Grzegorz Stasiak. Poczęstunek serwuje Remigiusz Rączka - mistrz kuchni śląskiej. Patronat medialny: TVP Katowice. Patronat honorowy: burmistrz Orzesza Andrzej Szafraniec i Urząd Miejski w Orzeszu Motopompa KTH 80X darem Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla OSP Jaśkowice. Na zdj. Czesław Dyrbuś, naczelnik Joanna Kociubińska i Michał Michalik. WSTĘP WOLNY!!! 4 marca Hala sportowa MOSiR Żory, ul. Folwarecka 10, godz Śląski Koncert Charytatywny Darmo dostałeś, darmo daj Cały dochód z imprezy zostanie przekazany na rzecz: Hospicjum z Żor, Domu Dziecka w Orzeszu i Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu WYSTĄPIĄ: Damian Holecki, Mirek Szołtysek, Kamraty, Kola & Jula, Bajery, Marta Twardzik Bilety w cenie 30 i 40 zł do nabycia w: Zajeździe Kasztelańskim, Orzesze - Woszczyce, ul. Piastowska 29, tel. 32/ ; ; w Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu, ul. Rynek oraz w MOSiR Żory. Organizator: Dom Śląskiej Kultury w Woszczycach i Zajazd Kasztelański w Woszczycach. Współorganizator: Urząd Miejski w Żorach Patronat honorowy: burmistrz Orzesza Andrzej Szafraniec i Urząd Miejski w Orzeszu

2 Uchwała budżetowa na rok 2011 Dochody Planowane dochody oszacowano w kwocie w tym: ,15zł a) dochody bieżące ,26zł z tego: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów ,00zł - subwencja oświatowa przekazywana z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów działalności placówek oświatowych ,00zł - podatki lokalne: od nieruchomości, rolny leśny, od środków transportowych ,00zł - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych bądź na podstawie porozumień z administracją rządową ( w tym głównie realizacja wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych) ,00zł - opłata eksploatacyjna od kopalń piasku i węgla ,00zł - opłaty w tym za żywienie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i stołówkach szkolnych ,00zł - udziały w podatkach :od spadków i darowizn, od czynności cywilno prawnych, z karty podatkowej, dochodowym od osób prawnych ,00zł - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów unijnych w ramach Kapitału Ludzkiego ,59zł - środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektów unijnych w ramach kapitału Ludzkiego ,67zł - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych ( głównie wypłata zasiłków stałych i okresowych, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach ,00zł - pozostały opłaty :min. targowa, skarbowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00zł - dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawy nieruchomości ,00zł - pozostałe dochody ,00zł b) dochody majątkowe ,89zł - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów unijnych w tym głównie na budowę sieci tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego ,00zł - środki z budżetów gmin partnerskich na dofinansowanie realizacji projektu unijnego dotyczącego budowy sieci tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego ,89zł - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych ,00zł - dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Orzeszu-Zazdrości ,00zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu-Jaśkowicach ,00zł Wydatki Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie , w tym: a) wydatki bieżące ,56zł z tego: - oświata ,56zł - pomoc społeczna (świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci) ,00zł - administracja publiczna ( USC, Rada Gminy, Urząd Miejski) ,00zł - dofinansowanie komunikacji miejskiej ,00zł - finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki ,00zł - oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie ,00zł - dofinansowanie działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu w zakresie działalności mieszkaniowej, gospodarki ściekowej, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, targowiska, cmentarza komunalnego oraz obiektu sportowego przy ul. Bukowina) ,00zł - obsługa zadłużenia gminy ,00zł - utrzymanie dróg gminnych (remonty bieżące, odśnieżanie) ,00zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami, plany zagospodarowania przestrzennego, prace geodezyjne ,00zł - ochrona zdrowia ( głównie przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) ,00zł - Straż Miejska ,00zł - Ochotnicze Straże Pożarne ,00zł - kultura fizyczna (w tym dofinansowanie zadań gminy realizowanych przez stowarzyszenia sportowe ,00zł - wydatki na rolnictwo i łowiectwo ,00zł (konserwacja rowów melioracyjnych zł) - pozostałe wydatki ,00zł b) wydatki majątkowe ,59 z tego: - budowa sieci tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego (projekt dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej realizowany wspólnie z gminami Powiatu Mikołowskiego) ,59zł - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu-Jaśkowicach ,00zł - budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII: ul. Chopina, Waryńskiego, Pasieki ,00zł - dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Orzeszu- Zazdrości ,00zł ISSN Wydawca: Urz¹d Miasta Orzesze, ul. œw. Wawrzyñca 21 Realizacja: Wydawnictwo Leliwa, Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 64/5 tel./fax 32/ lub , Redaktor od po wie dzial ny: Izabela Wiêc³awska Druk: AA PRINT Mikołów, ul. Poprzeczna 44 Redakcja zastrzego sobie prawo do skracania i opa try wa nia tekstów w³asnymi tytu³ami. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Za treœæ reklam i og³oszeñ nie odpowiadamy. 2

3 - rozbudowa budynku OSP Woszczyce ,00zł - przebudowa budynku Urzędu Miejskiego ,00zł - budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami i powiatem w oparciu o system informacji o terenie (GIS) ,00zł - Silesia Net budowa sieci teleinformatycznej ,00zł - dotacja celowa dla ZGKiM na adaptację mieszkania na potrzeby biurowe w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca ,00zł - przebudowa przestrzeni miejskiej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, handlowe i usługowe ,00zł - termomodernizacja budynku Gimnazjum w Orzeszu-Zawadzie (projekt) ,00zł - zakup gruntów na majątek gminy ,00zł - pomoc finansową do Województwa Śląskiego na budowę zatoki autobusowej w ciągu ul. Gliwickiej ,00zł - doposażenie w środki trwałe Urzędu Miejskiego ,00zł - zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszu-Jaśkowicach ,00zł W celu sfinansowania wszystkich zaplanowanych wydatków, w tym również tych które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach przewiduje się deficyt budżetowy w wysokości zł, co stanowi 2,97% planowanych dochodów. Deficyt budżetowy zaplanowano pokryć: - pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zł - kredytami zł IV. Przychody - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych zł zł - planowane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł w tym na : * na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu-Jaśkowicach zł * na realizacje programu ograniczenia niskiej emisji zł - kredyty zł w tym na: * na wyprzedzające finansowanie realizacji projektu Budowa sieci tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej zł * sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2011r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zł V. Rozchody zł - spłaty częściowe pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym na: * budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap VI ,00zł * termomodernizację budynku Zespołu Szkół ,00zł * budowę kotłowni przy SP-5 w Zazdrości ,00zł - spłaty częściowe kredytów zaciągniętych w 2010r, w tym na: * termomodernizację budynku ZS zł * inwestycje i remonty dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich zł - spłata końcowa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2009r zł - spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie realizacji projektu Budowa sieci tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej zł Planowany stan zadłużenia na koniec 2011r. wyniesie zł, co stanowi 23,67% planowanych dochodów ogółem. Budżet oszczędny, zadlużenie bezpieczne Na sesji w styczniu radni uchwalili budżet miasta na ten rok, już nazywany budżetem oszczędnościowym. Cięcia w wydatkach spowodowane są koniecznością równoważenia deficytu wynosi on 1,3 mln zł. Poprosiliśmy burmistrza Andrzeja Szafrańca, który przygotował projekt uchwały budżetowej i jako burmistrz będzie ją realizował, o skomentowanie jej zapisów i wyjaśnienie Czytelnikom jak to jest z zadłużeniem naszego miasta, bo różne opinie w tym temacie krążą. Przede wszystkim czy jest na tyle wysokie, że stanowi zagrożenie dla płynności finansów gminnych. Burmistrz Andrzej Szafraniec: - Po raz pierwszy wraz z budżetem gminy na 2011r. rada miejska uchwalała Wieloletnią prognozę finansową. Obydwa projekty uchwał były opiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która zaopiniowała je pozytywnie nie wnoszą żadnych uwag. Wieloletnia Prognoza Finansowa to analiza finansowa realizowanych i zaplanowanych zadań do realizacji w najbliższych latach i obejmuje okres od 2011 do 2026 roku. Część zaplanowanych przedsięwzięć będzie możliwa tylko z udziałem środków zewnętrznych (np. Unii Europejskiej). Do takich zaliczam budowę nowej oczyszczalni ścieków czy też budowę dużej sieci kanalizacji sanitarnej. Budżet 2011 roku to budżet w dużej części oszczędnościowy. Na większość zadań zaplanowano wydatki w wysokości ok. 90 procent wydatków z ubiegłych lat. Mimo konieczności wprowadzenia oszczędności w wydatkach kontynuowane są prace inwestycyjne przy OSP Woszczyce, rozpoczniemy termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach, a z końcem roku planujemy rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej w rejonach ulic Chopina i Waryńskiego. Niestety niektórych wydatków i to znacznych nie można ograniczyć, do takich zaliczam oświatę, komunikację, utrzymanie dróg, media i wiele innych. W tych wydatkach obserwujemy niepokojący wzrost nawet kilkunastoprocentowy. Aby ograniczyć wzrost wydatków prowadzone są negocjacje z naszymi partnerami, które przynoszą pozytywne wyniki. Mimo wielu cięć w wydatkach nie można zrównoważyć budżetu gminy i zaplanowany jest deficyt budżetowy w wysokości ok. 3 proc. dochodów gminy. Istotnym więc działaniem służb urzędu będzie zmniejszenie tego deficytu a zarazem zadłużenia gminy, które w projekcie budżetu w końcu 2011r będzie wynosić 23,67 proc. dochodów gminy. Jest to bardzo bezpieczne zadłużenie przy dopuszczalnym 60-o procentowym, a część zadłużenia w postaci pożyczek z WFOŚiGW będzie w 50 proc. umarzana. Chciałbym więc podkreślić, że nie grożą nam programy naprawcze i zarządy komisaryczne jak twierdzą niektóre niezorientowane osoby mówiąc o zadłużeniu Orzesza. I te niesprawdzone informacje pragnę zdementować. Najważniejszą informacją na temat zadłużenia naszego miasta jest to, że obecna wysokość zadłużenia pozwala nam skorzystać w przypadku drogich inwestycji z takich instrumentów jak obligacje gminne, pożyczki lub nawet kredyty. 3

4 Biblioteka jak nowa Biblioteka po remoncie. Goście otwarcia. Łucja Hajduk odbiera od Marii Gutowskiej ksiązki z Biblioteki Śląskiej. Kolędowanie w kilku językach Chór Dzwon Cantus Floridus Kolędowania nadszedł czas Foto: Magda Foltys Foto: Magda Foltys Goście spotkania 4 RZŚ Jaśkowiczanie i Mali Jaśkowiczanie

5 Biblioteka jak nowa Nowe, wreszcie osobne od lokatorów wejście do biblioteki, wymienione okna i podłogi, obniżone sufity, nowa instalacja elektryczna, wyremontowana łazienka i jakby tego było mało to jeszcze nowa instalacja centralnego ogrzewania, nowa lada biblioteczna i nowiutkie mebelki zakupione z myślą o najmłodszych czytelnikach to najważniejsze zmiany jakie zaszły w bibliotece w Woszczycach. Uroczyste oddanie do użytku pięknie odnowionej książnicy miało miejsce 21 stycznia. Biblioteka w Woszczycach jest filią MBP w Orzeszu, a jej siedzibą od kilkunastu lat jest część budynku komunalnego, w którym niegdyś mieściło się przedszkole. Do tej pory do biblioteki wchodziło się tym samym wejściem co lokatorzy do swoich mieszkań, a było to krępujące zarówno dla mieszkańców jak i czytelników. Zawsze jednak brakowało pieniędzy żeby zmienić ten stan. Prace remontowane przeprowadzone na tak dużą skalę musiały sporo kosztować. Kto wyłożył na to środki? Napisaliśmy projekt do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego skąd otrzymaliśmy zł, a z własnych środków dołożyliśmy jeszcze zł. Z tych środków wykonano te wszystkie prace. Teraz możemy z dumą powiedzieć, że jest to biblioteka na miarę XXI wieku mówiła na otwarciu Łucja Hajduk, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu, której podlega filia w Woszczycach. Ten projekt do którego przystąpiła nasza biblioteka to Program Rozwoju Bibliotek. Jest to ogólnopolskie przedsięwzięcie którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i małych miasteczkach. - Dzięki takim programom można uzyskać znacząca pomoc finansową i zrobić naprawdę fajne i potrzebne rzeczy. Cieszę się, że nasza biblioteka z tego skorzystała chwalił burmistrz Andrzej Szafraniec. W ramach projektu nie tylko wykonano ten remont, to był także cały cykl szkoleń dla naszych bibliotekarek, zakupiono sprzęt informatyczny, a w siedzibie centrali w centrum miasta wyremontowano dodatkowo oddział dla dzieci. Teraz mamy przeszkoloną kadrę, wystarczającą ilość sprzętu komputerowego, wszystkie nasze placówki są odmalowane. My się tym cieszymy, a jeszcze bardziej czytelnicy dla których to wszystko jest robione - podsumowała Ł. Hajduk. Słowa podziękowania skierowano też do obecnego na otwarciu Wojciecha Wycisło. To jego firma podjęła się wykonania tego wcale nie łatwego remontu. Jednym z gości była też Maria Gutowska, zastępczyni dyrektora ds. Bibliotek Samorządowych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Gratuluję władzom samorządowym i paniom bibliotekarkom przystąpienia do Programu Rozwoju Bibliotek. Liczę że będziecie nas wspierać w promowaniu projektu, dzięki któremu biblioteki mogą pozyskiwać sprzęt na wspomożenie bieżącej działalności, a wiedza uzyskana na szkoleniach zostaje spożytkowana dla dobra społeczności lokalnej mówiła M. Gutowska. Pani dyrektor podarowała też woszczyckiej filii książki dla dzieci jako dar Biblioteki Śląskiej. Podobny prezent przekazała też Maria Fuchs, radna z Woszczyc, a zarazem nauczycielka miejscowej szkoły. Było to kilka egzemplarzy Twórczości woszczyckich dzieci. W tej książce można się zapoznać z twórczością literacką uczniów szkoły na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat oraz zaznajomić się z historią tej najstarszej dzielnicy Orzesza. Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek. Program jest zaplanowany na pięć lat rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku Swoim zasięgiem obejmie ponad połowę bibliotek znajdujących się na wsiach i w małych miastach ponad 3300 bibliotek. Kolędowanie w kilku językach Podczas koncertu kolęd, jaki odbył się 16 stycznia w kościele Nawiedzenia NMP w Orzeszu z udziałem dwóch zespołów śpiewaczych Cantus Floridus z Katowic oraz chóru Dzwon z Orzesza można się było przekonać, że piękno kolęd można wydobyć w każdym niemal języku. Zespół muzyki dawnej z Katowic raczył nas oprócz kolęd wykonywanych w języku ojczystym także utworami śpiewanymi w języku francuskim, niemieckim i angielskim. Również Dzwon ma w repertuarze obcojęzyczne utwory. Na tym koncercie chórzyści zaprezentowali utwór obrządku prawosławnego śpiewany po ukraińsku, a w finale, przy połączonych siłach obu zespołów, pięknie wybrzmiała wykonana po ukraińsku kolęda Diwnaja nowina. Co roku Maria Gawlik wraz z Regionalnym Zespołem Śpiewaczym Jaśkowiczanie zaprasza wszystkich mieszkańców i przyjaciół do wspólnego kolędowania. W tym roku było podobnie. 16 stycznia odbył się koncert kolęd na sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Jaśkowicach. W niedzielny pochmurny dzień sala MOK w Jaśkowicach wypełniła się sympatykami zespołu, ale także mieszkańcami Orzesza, aby wspólnie z zespołem pielęgnować tradycję śpiewania kolęd. Koncert pt. Narodzenia czas miał dwie odsłony. W pierwszej na scenie pojawili się członkowie dziecięcego zespołu Młodzi Jaśkowiczanie ze Szkoły Podstawowej nr 4, następnie ich miejsce zajęli członkowie Jaśkowiczan. Młodzi Jaśkowiczanie zainscenizowali jasełka wraz z oprawą taneczno-wokalną. Młodzi artyści śpiewali, grali, a także tańczyli wokół żłóbka. Kolędę Lulajże Jezuniu zagrali na fletach. Kolędy przeplatane były wierszykami i monologami, Organizatorem koncertu był Miejski Ośrodek Kultury oraz Dzwon, a dyrygowały Natalia Łukaszewicz i Martyna Jarek dyrygentki na co dzień współpracujące z orzeskim zespołem. Kościół wypełniony był słuchaczami po brzegi, co w naszym mieście nie zdarza się tak często. Mało tego, na zakończenie koncertu publiczność nagrodziła śpiewaków owacją na stojąco. Jednym ze słuchaczy był burmistrz Andrzej Szafraniec z żoną Barbarą. - To było coś pięknego. Słuchałam koncertu z najwyższą przyjemnością, nawet mój mąż jest zadowolony. Prosimy o więcej takich imprez w Orzeszu usłyszeliśmy po koncercie od pani Anny, mieszkanki centrum miasta. Kolędowania nadszedł czas oczywiście dotyczącymi świąt Bożego Narodzenia. Była w nich mowa o m.in. o pustym talerzu pozostawionym dla strudzonego wędrowca. W drugiej odsłonie wystąpili Jaśkowiczanie, którzy zaśpiewali najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Sala jaśkowickiego MOK-u była wypełniona po brzegi mieszkańcami Orzesza, a także przez dumnych rodziców i dziadków dzieci, które występowały na scenie. Na sali nie zabrakło burmistrza miasta Andrzeja Szafrańca, dyrektor MOK-u Małgorzaty Lorenc, a także proboszcza parafii w Jaśkowicach ks. Ambrożego Siemianowskiego. Wspólnie z zespołem śpiewano piękne polskie kolędy i pastorałki. Na koniec Małgorzata Lorenc i burmistrz Szafraniec podziękowali pani Marii za przygotowanie tego nastrojowego występu, a publiczność nagrodziła artystów brawami na stojąco. Kolejne spotkanie z najpiękniejszymi kolędami już za rok jak zaprasza Maria Gawlik. /Magda Foltys/ 5

6 Konkurs W barwach jesieni rozstrzygnięty Coraz więcej chętnych zgłasza się do konkursów fotograficznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. W ostatnim pt. W barwach jesieni startowały aż 32 osoby. Połowę tej grupy stanowili mieszkańcy naszego miasta, a pozostali uczestnicy byli z przeróżnych, nawet bardzo odletografii w Opawie), Jolanta Miguła (MOK) i Joanna Wojtyczka przyznało następujące nagrody: I miejsce zajęła Agnieszka Woźnicka za zdjęcie Stylizacja jesienna, a wyróżnienia uzyskali Olgierd Bratek za Jesień mgłą malowana, Alina Krautwurst za Owoce jesieni oraz Joanna Bratko za Połów. Ferie z pomysłem Nauka chińskiej kaligrafii i parzenia herbaty, nauka gry na didgeridoo czyli trąbce australijskich aborygenów, zabawy taneczne i projekcje filmów. A na dokładkę zajęcia plastyczno techniczne, gotowanie śląskiego jadła z Szarotkami z Mościsk, robienie makram, warsztaty aktorskie, a dla pasjonatów gry strategiczne to tylko część propozycji na ferie zimowe przygotowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. Kto z nich skorzystał chyba nie żałuje, a takich dzieciaków było naprawdę dużo. Dość powiedzieć, że w czasie dwutygodniowego odpoczynku z oferty ośrodka skorzystało 700 dzieci. 6 Co zajęcia to sale ośrodka kultury wypełniały się dziećmi w różnym wieku. Przyszłam tu dlatego, że mama mi kazała. Powiedziała, że nie chce żebym cały dzień spędzała przy komputerze. Nie bardzo chciałam, ale teraz widzę że jest fajnie, byłam już na kilku zajęciach. Najbardziej spodobała mi się nauka kaligrafii, poczułam się jak w starodawnych Chinach, choć ten pan co prowadził zajęcia mówił że oni tak piszą na co dzień. To trudna sztuka, ja tam wolę pisać na komputerze usłyszeliśmy od Oli z Orzesza, która na zajęcia do MOK-u chodziła razem z koleżanką. Szkoła w Jaśkowicach ma nowego dyrektora Od 1 lutego 2011r. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach ma nowego dyrektora. W wyniku konkursu ogłoszonego przez organ Burmistrza Miasta Orzesze została nim Pani Jolanta Trybus, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych. Dotychczasowy dyrektor Pani Mariola Kliś zakończyła swoją kadencję i przeszła na emeryturę. Burmistrz Miasta Orzesze składa serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za długoletnią współpracę. /MZO/ Referat Finansowy UM Orzesze przypomina, że 15 lutego mija termin złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych oraz wpłaty I raty podatku od środków transportowych. Marcelina Stycz i jej fotografie. głych od nas miast z Gdańska, Sosnowca, Rybnika czy Palowic. Ogłoszenia o konkursach zamieszczamy na naszej stronie internetowej, dlatego stają się takie popularne. Nas to bardzo cieszy, bo podnosi to poziom konkursu, a przy okazji popularyzujemy nasze miasto. Gdybyśmy jeszcze mieli więcej pieniędzy na nagrody wtedy przyciągnęlibyśmy jeszcze ciekawsze osobowości artystyczne, Jan Mach i wylicytowany rysunek M. Stycz na tegorocznej aukcji. ale i tak nie jest źle ocenia Joanna Wojtyczka z MOK, organizatorka konkursu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w połowie stycznia, a najlepsze prace nadesłane na konkurs można oglądać w galerii na I piętrze Miejskiego Ośrodka Kultury. Jury w składzie: Jacek Hajduga (absolwent Instytutu Twórczej Fo- Na rozdaniu nagród spotkaliśmy Marcelinę Stycz z Zawady, którą nasi czytelnicy mogą kojarzyć z aukcjami gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jakie co roku organizuje sztab w Zawadzie. Marcelina, 24. letnia studentka wychowania plastycznego w Ostrawie, przekazuje na te aukcje swoje rysunki. Trzeba przyznać, że licytowane są bardzo wysoko, a właściwie są najdroższymi eksponatami aukcji. Wszystko za sprawą cichego wielbiciela jej twórczości, który nie szczędzi grosza na szczytny zresztą cel, by nabyć jej prace. To Jan Mach, przewodniczący Rady Miejskiej w Orzeszu. Odkąd rysunki Marceliny trafiły na aukcje, to on zawsze jest ich nabywcą. To bardzo ciekawe i oryginalne prace, warte każdych pieniędzy. Możemy być dumni że mamy w Orzeszu taką zdolną młodzież zachwalał J. Mach podczas ubiegłorocznej licytacji. - Oczywiście że jest mi przyjemnie że komuś oprócz mnie te rysunki się podobają z uśmiechem mówi Marcelina Stycz. Na konkursie fotograficznym nie zdobyła wyróżnienia, ale się tym nie przejmowała. - Fotografia nie jest moją specjalnością. Na razie traktuję to bardziej jak zabawę niż wyzwanie artystyczne. Skupiam się raczej na swoich studiach i malarstwie dodała.

7 RADNI RADZĄ IV sesja Rady Miejskiej Uchwalenie budżetu miasta na ten rok było najważniejszym punktem obrad styczniowej sesji Rady Miejskiej. Przyglądając się jego zapisom widać, że mocno zostały okrojone wydatki, to pokłosie zapowiadanych przez burmistrza oszczędności których wprowadzenie jest konieczne by nie zwiększać deficytu. W celu zrównoważenia budżetu jest dużo cięć w stosunku do planów dysponentów mówiła skarbnik Iwona Burszka. Dodała, że ten rok i trzy następne lata będą trudny dla finansów gminy, bo rozpoczynamy spłacać zaciągnięte wcześniej pożyczki, a przez to mniej można będzie przeznaczyć na wydatki bieżące jak budowa czy remonty dróg. Dochody gminy zaplanowano na poziomie ,15 zł, a wydatki ,15 zł. Deficyt budżetowy wyniesie ,00 zł, a sfinansowany będzie przychodami pochodzą- Dyżury radnych Beata Helbig - radna z Zawady, zaprasza mieszkańców na swoje dyżury, które pełnić będzie w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w Gimnazjum nr 2 w Zawadzie, w godz Teresa Potysz radna z Jaśkowic, zaprasza mieszkańców na swoje dyżury, które pełnić będzie w każdy pierwszy czwartek miesiąca w sali widowiskowej w Jaśkowicach, w godz Urząd Miejski Orzesze informuje o kolejnej, VIII akcji honorowego oddawania krwi. Krew będzie można oddawać w sobotę 19 marca na parkingu przed Urzędem Miejskim w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 21, w godz. od 10ºº do 15ºº. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w akcji wszystkie chętne osoby: w wieku od 18 do cymi z: kredytów w kwocie zł i pożyczek w kwocie zł. Na co pójdą i w jakiej wysokości pieniądze z działu wydatki uchwały budżetowej przedstawiamy na str. 1 i 2, na str. 2 także komentarz burmistrza do tegorocznego budżetu. Na sesji burmistrz przekonywał, że mimo wprowadzonych oszczędności wszystkie najważniejsze potrzeby miasta są zaspokojone, a gdy na przełomie marca i kwietnia pojawią się wolne środki po rozliczeniu ubiegłorocznego budżetu, wówczas będzie je można przeznaczyć na te działania, które w wydatkach nie są ujęte. Jeśli tak będzie radni na pewno będą chcieli przeznaczyć je na remonty dróg gminnych bo w tej wersji budżetu praktycznie ich nie ma i o to wnioskuje komisja budżetowa, a radni z komisji oświaty będą się upominali o pieniądze na remonty szkół i przedszkoli. Można oddać krew! 65 lat, o masie ciała powyżej 50 kg, z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, po lekkim śniadaniu. Akcja organizowana jest przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach - Odział Terenowy w Pszczynie, wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi przy KWK Budryk w Ornontowicach. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ORZESZU oferuje Do wynajęcia na uroczystości rodzinne i inne: Salę widowiskową z zapleczem kuchennym i wyposażeniem na 100 osób w dzielnicy Jaśkowice przy ul.fabrycznej 1 Informacje dodatkowe: tel. 32/ zawieranie umów: MOK Orzesze ul.rynek 1 dz.admin.-gospod. - p.19 w godz A przewodniczący Jan Mach przedstawił potrzeby zgłoszone przez sołtysów na spotkaniu z władzami miasta. Znalazły się wśród nich m.in. remonty dróg, budowa chodników, odwonienie dróg, roboty melioracyjne, budowa wiat przystankowych czy remont ogrodzenia stadionu miejskiego. Projekt uchwały budżetowej zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkich komisji Rady Miejskiej. W głosowaniu 12 radnych poparło budżet, a 2 było przeciw (Adam Kurpas, Czesław Starosta). Radni uchwalili takim samym stosunkiem głosów Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata W dokumencie ujęto wydatki na najważniejsze inwestycje które teoretycznie będą w tym okresie realizowane. Teoretycznie, bo w każdej chwili radni mogą Od 25 lutego do 1 marca na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Orzeszu, ul. św. Wawrzyńca 21 ustawiony będzie Mammobus w którym można zbadać piersi. Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są panie od 50 do 69 roku życia, które nie miały wykonywanych badań w ciągu ostatnich 2 lat. Z badań również mogą korzystać Panie, które ukończyły 35-ty oraz 70-ty rok życia. Wówczas badanie jest wprowadzać korekty do uchwały. Radni odstąpili od przyjęcia uchwały o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nie godząc się na podwyżkę ceny zaproponowaną przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Pierwotnie RPWiK chciało wprowadzić podwyżkę o 1,8 procenta w stosunku do obowiązującej, po negocjacjach w urzędzie miejskim w Orzeszu stanęło na jednoprocentowym wzroście, czyli odbiorca zapłaci 7,85 zł brutto za 1metr sześć. wody. Opłata stała wynosić będzie 8,24 zł brutto przy rozliczaniu na podstawie wskazań wodomierza, a 2,59 zł brutto przy rozliczeniu na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. Mimo nie przyjęcia stawek przez radnych, zaczną one obowiązywać po 70 dniach od przedstawienia ich przez RPWiK. Wymień dowód osobisty! W związku z upływającym terminem ważności dowodów osobistych wydanych w 2001 roku, przypominamy o składaniu wniosków o wydanie nowych dokumentów. W celu wymiany dowodu należy zgłosić się osobiście do wydziału spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego. Do wniosku Zbadaj swoje piersi! należy dołączyć dwie aktualne fotografie i posiadany dowód osobisty. Czas oczekiwania na nowy dokument wynosi około 1 miesiąca. Data ważności dowodu osobistego umieszczona jest na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem). Urszula Szołtysek Wydział Spraw Obywatelskich UM Orzesze płatne i jego koszt wynosi 70 zł. Panie otrzymają wynik badania po ok. 14 dniach pocztą na adres domowy. Osoby zainteresowane badaniami mammograficznymi proszone są o wzięcie ze sobą dowodu osobistego. Badania wykonywane będą w godzinach: piątek i , poniedziałek wtorek i Rejestracja telefoniczna pod nr tel / lutego o godz MOK w Orzeszu organizuje Biesiadę Karnawałową w sali widowiskowej w Jaśkowicach. Zagra zespół CLIFF BAND. Bilety do nabycia w biurze MOK, cena za osobę 78 zł. Wszelkie informacje pod nr telefonu 32/

8 XIX Finał WOŚP w Zawadzie Zagraliśmy po raz 10. i ten jubileusz okazał się kolejnym sukcesem. Zamknęliśmy XIX Finał WOŚP w Sztabie w Zawadzie sumą , 56 zł!. 59 wolontariuszy orzeskich gimnazjów kwestowało we wszystkich miejscowościach należących do Orzesza. Wolontariusze byli bardzo wytrwali, a mieszkańcy naszego miasta okazali się bardzo hojni. Najwyższą kwotą zebraną do jednej puszki przez Wiolettę Wuzik było aż 978, 19 zł, ale na końcowy efekt zapracowali wszyscy wolontariusze przynosząc w sumie , 47 zł. Do tego dołożyliśmy kwotę zebraną podczas spotkania jasełkowego w Gimnazjum w Zawadzie 12 stycznia i w sumie przekazaliśmy na konto WOŚP , 56 zł. W sztabie w dniu finału jak zwykle działał bufet zaopatrzony w pyszne wypieki dzieło wspaniałych rodziców naszych uczniów. Zorganizowaliśmy turniej piłki siatkowej o puchar Dyrek- Andrzej Szafraniec z zakupioną książką 8 4 stycznia tego roku na niebie można było podziwiać częściowe zaćmienie Słońca. Zjawisko było widoczne w Europie. Księżyc przysłonił słoneczną tarczę w ponad 80%. W naszym kraju zaćmienie zaczęło się o godz. 8: 14 a zakończyło o godz. 11: 05. W Zespole Szkół w Orzeszu, w którym odbywają się zajęcia kółka astronomicznego, zaćmieniu przyglądali się podekscytowani uczniowie. Była to niepowtarzalna lekcja astronomii. Zjawisko to obserwowano przez teleskop oraz lornetkę zaopatrzoną w odpowiednie filtry słoneczne. Nie zabrakło również najbezpieczniejszej metody obserwacji słońca metody projekcji. Uczniowie byli do tego wyjątkowego zjawiska odpowiednio przygotowani. Zaproszono wiceprezesa Stowarzyszenia Polaris pana Michała Gorusa. Zadaniem tego Stowarzyszetora, do którego zgłosiły się trzy drużyny chłopców z roczników Puchar trafił w ręce najstarszych, jednak najważniejsza jak zwykle okazała się sportowa zabawa. Imprezę zakończył o wspaniały pokaz sztucznych ogni przygotowany przez współpracującą z nami od lat firmę DWORNIK z Libiąża. Jasełka Kontynuacją działań Sztabu była organizacja 12 stycznia licytacji darów przekazanych przez sponsorów na rzecz WOŚP połączona z występami naszych uczniów. Goście i rodzice, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, obejrzeli współczesne przedstawienie bożonarodzeniowe. Niezwykłą oprawą spektaklu były piosenki w wykonaniu szkolnego zespołu wokalnego przygotowanego przez pana Marcina Wielgata. Po przedstawieniu panie Ewa Golus i Teresa Potysz, jak zwykle namawiały gości do wydawania pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry. Prowadzące Podglądanie nieba nia jest popularyzacja astronomii oraz pokrewnych nauk ścisłych. Zjawisko zaćmienia słońca potraktowane zostało jako pogłębiona lekcja astronomii. Ostatnie zaćmienie o dużej fazie widoczne z terenu Polski można było obserwować 1 sierpnia 2008 roku, zaś następna okazja nadarzy się dopiero 20 marca 2015 roku. tak uwodziły wdziękiem i humorem, że nie można się było oprzeć sile ich argumentów, czego efektem była sprzedaż wszystkich wystawionych przedmiotów, w tym m.in. gadżetów WOŚP, grafiki naszej absolwentki Marceliny Stycz, maskotek, biżuterii, tortu i wielu innych. Przygotowanie, działalności i sukces Sztabu XIX Finału WOŚP to niezaprzeczalnie efekt pracy wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców, bez których nigdy nic nie mogłoby się zdarzyć; to przychylność Państwa mieszkańców Orzesza, wszystkich jego dzielnic, którzy wrzucali pieniądze do skarbonek wolontariuszy; to zrozumienie i pomoc wielu sponsorów, dzięki którym mogliśmy m.in. sfinansować pokaz ogni sztucznych w dniu finału. Gorące podziękowania kierujemy w stronę Pani Dyrektor MZO w Orzeszu Anny Czarnackiej, władz miasta Orzesze: Pana Burmistrza Andrzeja Szafrańca, Pana Burmistrza Andrzeja Bujoka, Pana Przewodniczącego Rady Miasta Jana Macha, z-cy Przewodniczącego Rady Miasta Pana Eugeniusza Szali, przedstawicieli Komisji Kultury Oświaty i Sportu, na których obecność i przychylność zawsze możemy liczyć. Podziękowania dla tych, dzięki którym byliśmy bezpieczni Policji, W ramach zajęć kółka astronomicznego uczniowie Zespołu Szkół w Orzeszu uczestniczyli również w nocnych obserwacjach nieba w Palowicach a także w wyjeździe do Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Podczas nocnych obserwacji nieba odbyły się obserwacje gwiazdozbiorów, teleskopowe obserwacje Jowisza i jego księżyców a także wybranych mgławic i gromad gwiazd. Odbyło się szkolenie dotyczące obserwacji meteorów, po którym można było sprawdzić nabyte wiadomości w praktyce obserwując aktywny w tym czasie rój Drakonid. Zajęcia poprowadził pan Michał Goraus. Podczas wyjazdu do Planetarium Śląskiego w Chorzowie młodzież Anna Czarnacka i wylicytowana koszulka Straży Miejskiej, Straży Pożarnej w Orzeszu. Dziękujemy również za życzliwość i prowadzenie rachunku pracownikom Orzesko Knurowskiego Banku Spółdzielczego oddział w Orzeszu i w Ornontowicach. A przede wszystkim dziękujemy wszystkim WOLONTA- RIUSZOM!, uczniom pracującym w sztabie, nauczycielom i rodzicom. Za pomoc dziękujemy sponsorom: P.Gałeczka z Jaśkowic, P.Cebula z Zawady (SKRAWMET), P. Krawczyk z Zawady (FPH JUSTAD), P. Łukaszczyk z Orzesza, P. Baryś z Zawady, P. Jarczyk z Orzesza, P. Morawiec z Orzesza. Firmie Janpol z Jaśkowic, P.Miłek z Orzesza, P.Kania Solarium Orzesze, P.Woźnica z Zawiści, P. Gorzawskim z Gardawic (DAX), P. Brandys z Gardawic (Mini Market), P.Kiel z Gardawic, P.Szostek z Gardawic (kwiaciarnia), P.Syrnickiej Pisarek z Gardawic (apteka Libra), P.Uszok z Łazisk, P.Marcelinie Stycz z Zazdrości, P.Teresie Leśnik z Woszczyc. Szef sztabu Ilona Czardybon uczestniczyła w dwulekcyjnych zajęciach dydaktycznych zatytułowanych: Astronomia w fizyce. Podczas tych zajęć omówione zostały zjawiska w układzie Słońce Ziemia Księżyc, zaćmienia Słońca i Księżyca. Przedstawiono składniki oraz strukturę Układu Słonecznego oraz Galaktyki. Po zakończeniu seansu młodzież zwiedziła obserwatorium astronomiczne zaopatrzone w największą w Polsce lunetę o 30- centymetrowym obiektywie oraz umieszczone w podziemiach Planetarium Obserwatorium sejsmologiczne, w którym uczniowie z bliska mogli poznać działanie sejsmografów oraz obejrzeć zapisy wstrząsów kopalnianych i trzęsień Ziemi. Kółko astronomiczne działa w ramach projektu e-future.net plus współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Orzesze. Opiekun kółka astronomicznego Dominika Michalska-Rzytki

9 Zniszczona gablota 26 stycznia stycznia ktoś wybił szybę w gablocie z ogłoszeniami parafialnymi wiszącej na frontowej ścianie kościoła ewangelicko-augsburskiego p.w. Św. Ducha w Orzeszu. Osoba która zadzwoniła z tą informację do gazety nie kryła Wygrana po raz drugi Roman Dyduch z Zazdrości najlepszym dekarzem w rejonie Katowic, Zakopanego i Bielska-Białej! Osoby budujące dom na Śląsku lub w Małopolsce mogą liczyć na pewny dach nad swoją głową. Jednym z najlepszych dekarzy w Polsce, finalistą ogólnopolskiego programu SUPERDEKARZ, został Roman Dyduch z Zazdrości. Przypomnijmy, że po ten zaszczytny pracy przyznaje laureat, który w Orzeszu - Zazdrości prowadzi firmę F.U.H. DACHBUD Roman Dyduch. Z pewnością patrząc na statuetkę SuperDekarza będę jeszcze bardziej mobilizował siebie i całą firmę, by za rok otrzymać kolejną taką nagrodę. Choć wiem, oburzenia. Dopiero co odbyło się u nas nabożeństwo ekumeniczne i dziekan, ks. Kiecka chwalił że żyjemy tu razem w przyjaźni, nie ma tu żadnych waśni między religiami. I nie minął tydzień jak ktoś wybił szybę. Nie wiem czy zrobiono to z pobudek religijnych czy nie, ale trzeba takie sprawy nagłaśniać, W budynku po byłym kinie Słońce w centrum miasta zagości drogeria. Już w lutym prywatny inwestor - właściciel budynku, otwiera na parterze drogerię należącą do ogólnopolskiej sieci Aster. Będzie to sklep samoobsługowy z wydzieloną częścią obsługi za ladą. żeby uczulić mieszkańców że takie dewastacje się dzieją mówił nasz rozmówca. Faktycznie sprawcy nie schwytano, więc nie wiemy czym kierował się idiota tłukący szybę głupotą czy czymś więcej. Komentarz w formie przypomnienia nasuwa się jeden budynek każdego kościoła jest miejscem kultu religijnego i z tej racji powinien być otoczony szacunkiem i poszanowaniem, objęty naszą wspólną troską. A akty wandalizmu w kościele czy jego obrębie głośno potępione. Krem zamiast kina To na parterze, a na piętrze gdzie na razie trwa remont też ulokowany zostanie jakiś sklep. Na kino widać nie mamy już szans, możemy się tylko pocieszyć, że szpecący dotąd budynek usytuowany w ścisłym centrum miasta dzięki remontowi zmieni swoje oblicze. OGŁOSZENIE URZĘDU SKARBOWEGO Sobota, dnia 5 marca br. będzie DNIEM OTWARTYM w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie. W tym dniu w godz podatnicy będą mogli zasięgnąć informacji o zasadach wypełniania rocznego zeznania podatkowego i wniosku o zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym oraz złożyć zeznanie podatkowe. Kasa Urzędu w tym dniu będzie nieczynna. Przypominamy, że wpłat kwot rocznego podatku dochodowego można dokonać na konto Urzędu Skarbowego w Mikołowie: NBP O/O KATOWICE Nr Roman Dyduch (w środku) odbiera nagrodę. tytuł mieszkaniec Zazdrości sięgnął że nie będzie to łatwe. już po raz drugi. Superdekarska Gala odbyła się Laureat odebrał swoją statuetkę podczas Gali SUPERDEKARZ nowanie rywalizacji, która trwała już po raz drugi i stanowiła ukoro- 2010, która miała miejsce 21 stycznia w Hotelu Westin w Warszawie w ramach programu SUPERDE- od 1 lutego do 15 grudnia 2010 w obecności mediów branżowych KARZ. Jej celem jest wyłonienie i ponad 200 gości zaproszonych najlepszych specjalistów w branży, na uroczystość. Laureat pokonał co stanowi wskazówkę dla poszukujących zaufanych wykonawców ponad 800 innych dekarzy. - Da każdego fachowca taka inwestorów prywatnych. Konkurs nagroda to wielkie wyróżnienie. odbywa się pod patronatem firm Ja traktuję ją jako docenienie BRAAS i RuppCeramika. mojej działalności i wieloletniej /Inf.wł.org/ Stypendia naukowe dla uczniów z terenu Orzesza Miejski Zespół Oświaty przypomina zainteresowanym, że zgłoszenie o przyznanie stypendium naukowego należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Orzesze do dnia 15 marca 2011 r. Do zgłoszenia należy dołączyć: uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym, oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy Orzesze, oświadczenie, iż uczeń starający się o stypendium, nie pobiera stypendium od innej gminy, innego powiatu lub innej placówki oświatowej, na terenie której znajduje się jego szkoła, telefon kontaktowy, numer konta bankowego i jego właściciela, (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przyznane stypendium będzie przelane na wskazany rachunek). Regulamin przyznawania stypendiów naukowych znajduje się na stronie internetowej orzesze.pl w zakładce BiP lub jest do pobrania w siedzibie Miejskiego Zespołu Oświaty, Orzesze, ul. Powstańców. 9

10 Jedz zdrowo i smacznie Od września w centrum miasta działa sklep ze zdrowa żywnością, o wdzięcznej nazwie Cud. Na jego półkach znajdziemy wiele ciekawych i zdrowych produktów, które urozmaicą naszą dietę, a fachowej rady udzieli jego założycielka Katarzyna Szala. W zeszłym roku pani Kasia wzięła udział w projekcie Nowe horyzonty. Własna firma finansowanym ze środków Unii Europejskiej, a dedykowanym dla kobiet pragnących założyć własną działalność gospodarczą. Projekt ten nadzorowany był przez Urząd Pracy w Łaziskach Górnych. Spełniła podstawowe kryteria, czyli napisała biznesplan, który oceną komisji zyskał wymaganą liczbę punktów. Pokonała ok. 50 konkurentek i znalazła się w gronie osób które otrzymały dotację. Pani Kasia już od dawna zgłębiała tajniki zdrowej żywności, można to wręcz nazwać jej pasją. Czytała wiele książek na ten temat, pomocny był jej oczywiście także Internet. Zanim jednak wzięła sprawy w swoje ręce pracowała w zupełnie innej dziedzinie, choć troszkę pokrewnej. Była zatrudniana przez wiele wiodących marek kosmetycznych, a także w banku. Jej idea stworzenia i prowadzenia sklepu była świadomą i przemyślaną decyzją. - Myślę, że uruchomienie sklepu ze zdrową żywnością w Orzeszu jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ w okolicy nie ma podobnego Przełamali swoje bariery O wyprawach na dwa kontynenty i wspinaczce na szczyty Elbus i McKinley opowiedzieli Piotr Lilla i Dariusz Mildner - goście spotkania które odbyło się 28 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury. Niestety nieobecny był zdobywca Korony Ziemi Marian Hudek, ale w zamian został wyemitowany film podsumowujący jego wyprawy na najwyższe szczyty poszczególnych kontynentów. Pierwszeństwo w swojej prezentacji oddali szczytowi, który zdobyli w lutym zeszłego roku górze Elbrus. Ten szczyt jest najwyższy na Kaukazie i ma 5462mnpm wysokości. Elbrus jest silnie zlodowacony, znajduje się tam ponad 50 lodowców o łącznej powierzchni ok. 144 km 2. Nazywany bywa Małą Antarktydą. Temperatura powietrza odczuwalna wynosiła od 30 do 55 stopni. Kilka szczegółów zainteresowało publiczność, szczególnie fragmenty o osobie Rosjanina Jury, który gościł himalaistów i poczęstował ich herbatą której przygotowanie trwało 6 godzin. Jednak w ocenie 10 himalaistów podobno najlepszy był szampan oczywiście własnej roboty. 24 lutego 2010 roku ekipa polskich himalaistów stanęła na szczycie góry Elbrus. Druga przygoda miała miejsce a także pobudzające przemianę materii. - Olej kokosowy ma inny skład chemiczny od pozostałych olei i to właśnie decyduje o jego pozytywnym działaniu przekonuje właścicielka sklepu. W Cudzie można zakupić herbaty, przyprawy, makarony, kasze, ryże i oleje różnego rodzaju. Są tam produkty dla diety bezglutenowej, dla diabetyków, dla alergików, dla wegan i wegetarian oraz szeregu innych diet. Dla dzieci jest szeroka oferta marki Hipp wraz z kosmetyką. Są wędliny z Dukielszczyzny, owoce i warzywa na które składane są indywidualne zamówienia w trosce o ich świeżość, a także swojskie jajka. W ofercie ma się znaleźć także dziczyzna. W sklepie można też pooglądać a nawet zakupić prace lokalnych artystów, m.in. obrazy bądź pieczołowicie wykonane figurki dla kolekcjonerów, a także ręcznie robione kartki okolicznościowe i biżuterię. Jest też port folio artystki, która maluje murale naścienne w domach klientów, na przykład w pokojach dziecięcy bajowe postacie, ale i każdy inny, wybrany przez klienta projekt. - Pragnę wspierać osoby, które tworzą piękne rzeczy i nie maja gdzie ich eksponować, dlatego Cud to trochę sklep, trochę galeria, trochę sala gdzie dowiedzieć się można o spotkaniach i szkoleniach tematycznych. Przede wszystkim jednak miejsca, a w dzisiejszych czasach coraz więcej osób stawia na wysoką jakość produktów. Wielką radością i satysfakcję sprawiają mi opinie klientów powracających do sklepu na przykład po swojskie wędliny, które choć droższe niż te spotykane w innych sklepach, kuszą smakiem. Temat żywności z upraw ekologicznych staje się coraz bardziej popularny, gdyż wzrasta liczba osób które zdają sobie sprawę ze znaczenia jakie przynosi naszemu zdrowiu prawidłowe, pozbawione szkodliwych substancji chemicznych pożywienie. Do każdego z nas należy podjęcie decyzji czy lepiej zapobiegać czy leczyć. Jeśli zapobiegać, to żywność organiczna, pełna swojskich smaków jest ku temu najlepszym narzędziem. Dodatkowo w Cudzie znaleźć można szereg produktów które działają leczniczo mówi założycielka sklepu. Do tych ostatnich zaliczyć można m.in. stuprocentowe lecznicze soki owocowe głównie z granatu, noni, aroni i czarnego bzu. Jednym z ciekawszych produktów jest olej kokosowy, który może być stosowany zewnętrznie jako kosmetyk, jednakże głównie jest produktem spożywczym, który w swoich właściwościach ma działanie przeciwrakowe, anty grzybicze, anty pasożytnicze, cd. na str. 11 na Alasce w maju zeszłego roku. McKinley zbudowany jest ze skał krystalicznych (głównie granitów i łupków krystalicznych). Jego masyw pokryty jest wiecznym śniegiem i lodowcami, a największy z nich - o długości ok. 50 km - to lodowiec Muldrow. Pogoda towarzysząca wyprawie była wietrzna, a temperatura grubo poniżej zera. 24 maja stanęli na szczycie Ameryki Północnej McKinley, o wysokości 6194mnpm. Ta wyprawa miała podwójne znaczenie dlatego, iż to był ostatni szczyt projektu Korona Ziemi Mariana Hudka. Został on zakończony 24 maja 2010r, gdy Hudek stanął na ostatnim najwyższym szczycie wszystkich kontynentów. Himalaista nie mógł osobiście podzielić się refleksjami z tego wyczynu, niemniej został wyświetlony film pt. Marzenia są po to, aby je realizować, który przedstawił jego drogę po tytuł zdobywcy Korony Ziemi. /Magda Foltys/

11 Śląskie centrum kultury Zajazd Kasztelański w Woszczycach stawia na śląską kulturę, a zabiera się do tego z rozmachem. 18 lutego w zajeździe otwiera podwoje Dom Śląskiej Kultury. Na imprezie inaugurującej działalność pojawią się gwiazdy śląskiej estrady znane z TVP Katowice i TV Silesia: Mirek Szołtysek, duet Kola & Jula, B.A.R., Bajery, Józek Broda, Lothar Dziwoki oraz nasi artyści Marta Twardzik z Jaśkowic, laureatka tytułu Ślązaczki Roku sprzed kilku lat i RZŚ Jaśkowiczanie. Wstęp na imprezę jest wolny a każdy gość mile widziany, początek o godz Poprowadzi ją Grzegorz Stasiak, a potrawy serwować będzie mistrz kuchni śląskiej Remigiusz Rączka. Otwarcie Domu Śląskiej Kultury zapowiada się na duże wydarzenie artystyczne, warto zawitać do Woszczyc w tym dniu. Czym tak naprawdę będzie Dom Śląskiej Kultury? Celem naszej działalności to przede wszystkim propagowanie rodzimej kultury, a w szczególności gwary, tradycji, historii i oczywiście wspaniałej śląskiej kuchni. Stawiamy na współpracę ze śląskimi artystami, ludźmi znanymi w naszym regionie i zasłużonymi dla tej ziemi. To także współpraca z telewizją regionalną. Raz w miesiącu mamy własny program w telewizji Katowice Popołednie z Szołtyskiem. Nadal będziemy organizować cykliczne imprezy jak biesiady, będą spotkania z kabare- Zbliża się szybkimi krokami tak bardzo oczekiwana przez wszystkich Polaków i ludzi na całym świecie uroczystość beatyfikacji sługi Bożego papieża Jana Pawła II. Dzień 1 maja 2011 zapisze się zapewnie na trwałe w naszych sercach, bo postać naszego papieża tak wiele razy urzekała nie tylko katolików ale również przedstawicieli innych wyznań. Wszyscy pamiętamy Jego papieskie pielgrzymki i to co do nas mówił i do czego nas zachęcał. Papież Jan Paweł II na stałe zapisał się w historii Polski i Kościoła na całym świecie i jest wielką postacią na obecne czasy. W związku z tym występujemy z propozycją do czytelników Gazety Orzeskiej by w miarę swoich możliwości podzielili się swoimi wrażeniami związanymi z osobą Jana Pawła II. Tak wielu z nas było na spotkaniach z Janem Pawłem II podczas pielgrzymek do naszej Ojczyzny jak również osobiście uczestniczyło w audiencjach zorganizowanych w Watykanie i na pewno przechowuje w swoim sercu wspomnienia, którymi warto się podzielić. Serdecznie zachętem, występy zespołów muzycznych, także jazzowych. Imprezom będą towarzyszyły wystawy malarstwa, fotografii i rzeźby śląskich twórców wylicza Adam Gorol, właściciel Zajazdu Kasztelańskiego. Zapowiedzi brzmią imponująco. Ale właściciele Zajazdu którzy zawiadują tym miejscem dopiero rok ruszyli dokładnie 1 lutego ubiegłego roku już udowodnili że nic tu nie dzieje się przypadkowo, a wszystko z myślą o dotarciu do szerokiego kręgu odbiorców. I to im się udaje. Oprócz typowej działalności gastronomicznej wprowadzili cykliczne imprezy jak biesiady i koncerty szybko stały się popularne w naszym regionie. Amatorów nie brakuje też na wieczorkach z karaoke. Zaczynali od imprez z udziałem osób, teraz przychodzi ich 130, a bilety rozprzedają się jak ciepłe bułeczki. A ofertę ciągle poszerzają. 14 kwietnia startują z Obiadami czwartkowymi wtedy w Zajeździe będzie serwowane specjalne menu nie uświadczymy go w żadnym innym dniu. Już zapowiadane są spotkania poświęcone degustacji markowej kawy czy dobrych win. O tych i innych zamierzeniach a także pełna informację o imprezach odbywających się w woszczyckim Zajeździe Kasztelańskim czytelnicy znajdą na stronie internetowej: Jedz zdrowo i smacznie cd. ze str. 10 jest to miejsce gdzie można wpaść, pogadać, poszukać kulinarnych inspiracji w trosce o zdrowie swoje i bliskich, znaleźć ciekawy prezent. Po prostu miło spędzić czas. W tym roku rozpoczęliśmy cykl wykładów dla mieszkańców Orzesza i okolic. Co miesiąc na sali Zremb-u w Orzeszu - Jaśkowicach obywają się wykłady dotyczące naturalnych sposobów zapobiegania i walki ze schorzeniami takimi jak bóle i stany zapalne stawów, miażdżyca, zburzenia krążenia, cukrzyca, grypa i wiele innych. Wykłady prowadzone są przez Izabelę Dobrowolską, doktor nauk biologicznych Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicząc w tych spotkaniach skorzystają wszyscy ci którzy borykają się z wyżej wymienionymi problemami, jak i osoby poszukujące porad z zakresu dietetyki, homeopatii klinicznej, homotoksykologii oraz niekonwencjonalnych metod leczenia raka. Dzięki uprzejmości członków Koła Emerytów i Rencistów wykłady odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 17. Są prowadzone w sposób jasny i przystępny dla wszystkich- zaprasza pani Kasia. Klientami sklepu ze zdrową żywnością Cud są osoby w każdym wieku. Elewacja sklepu pomalowana jest na żółto i zdobią ją charakterystyczne żółte słoneczniki. Codziennie w godzinach od 10 do 17, w soboty od 10 do 13 Katarzyna Szala służy dobra radą i pomocą w sprawie żywności naturalnej, jednak sklep powinni odwiedzić wszyscy którzy dbają o własne zdrowie bądź szukają ciekawego prezentu, niezależnie od okazji. Jest nas 19 tysięcy! Nie było fanfar, korki od szampanów też nie strzelały. A powód do radości jak najbardziej był już w połowie 2009 roku przekroczyliśmy liczbę 19 tysięcy mieszkańców. To prawdziwe wydarzenie demograficzne jakoś uszło uwadze wszystkich. Wydawało się, że z powodu coraz niższej liczby urodzin co jest tendencją ogólnokrajową, zatrzymamy się na magicznej liczbie 18 tysięcy z hakiem, a tymczasem pokonaliśmy próg niemocy i jest nas orzeszan dokładnie stan na 31 grudnia 2010 r. jak podaje Konkurs o papieżu Wydział Spraw Obywatelskich. Co prawda przybyło nas nie dlatego że orzeszanki rodzą więcej dzieci niż średnia krajowa, to raczej efekt osiedlania się w Orzeszu mieszkańców dużych śląskich aglomeracji, którzy właśnie w naszym mieście znaleźli znakomite warunki żeby wybudować dom i zamieszkać na stałe. W sumie nie ważne jaką drogą do tego wyniku doszliśmy, ważne że w ludziach i w tym mieście jest potencjał do rozwoju. Więc toast za zdrowie i pomyślność ogółu można by wznieść. Akcja Katolicka zaprasza do udziału w konkursie p.t. Moje wspomnienia związane ze sługą Bożym papieżem Janem Pawłem II camy do udziału w naszym konkursie, który nosi nazwę: Moje wspomnienia związane z papieżem Janem Pawłem II. Prosimy o przysyłanie swoich pisemnych prac na adres: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Parafia p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, Orzesze Zawiść, ul. Zacisze 47, z dopiskiem KONKURS. Objętość prac nie powinna przekraczać 4 stron maszynopisu. Termin nadsyłania prac do 15 kwietnia 2011r. Wyniki konkursu zostaną podane w Gazecie Orzeskiej Najlepsze trzy prace będą uhonorowane nagrodami książkowymi, a najciekawsza będzie opublikowana na łamach niniejszej gazety. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe. Niech udział tym konkursie będzie darem w podzięce za beatyfikację naszego Wielkiego Rodaka. Prezes Parafialnego oddziału Akcji Katolickiej Czesław Pryszcz Uwaga amatorzy tenisa stołowego! Trwa nabór do sekcji tenisa stołowego MKS Sokół Orzesze. Począwszy od lutego nabór chętnych oraz zajęcia sekcji tenisa odbywają się w każdą sobotę, w godz , w nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Orzeszu Zazdrości, ul. Żorska 101. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: Marian Spendel, kierownik sekcji: ; Marek Tkocz, trener:

12 Opłatek orzeskiego koła emerytów Spotkanie opłatkowo-noworoczne orzeskiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbyło się 27 stycznia w restauracji Amaro. Poprowadził je prezes koła Jan Pawlas. Opłatki pobłogosławił proboszcz orzeskiej parafii Nawiedzenia NMP Henryk Centner składając również życzenia wszystkim uczestnikom spotkania. W tych życzeniach nawiązał do szczególnego wydarzenia jakie będzie miło miejsce Radna Teresa Potysz z Jaśkowic pytała na ostatniej sesji burmistrza Andrzeja Szafrańca czy miasto prowadzi jakieś rozmowy z PKP w sprawie zamkniętej kładki dla pieszych w Jaśkowicach. Kolej zamknęła ją tłumacząc to złym stanem technicznych kilkudziesięcioletniej budowli i w trosce o bezpieczeństwo chodzących nią ludzi. Radna zauważyła, że mimo zamknięcia ludzie i tak z niej korzystają. I chcieliby robić to nadal, a nie naddawać około 200 metrów 12 1 maja jest to data beatyfikacja Jana Pawła II, papieża i naszego rodaka. Ciesząc się na to wydarzenie ks. proboszcz podarował wszystkim obrazki z wizerunkiem papieża i umieszczoną na nim datą beatyfikacji. Życzenia noworoczne emerytom złożył także burmistrz Andrzej Szafraniec. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił zespół muzyczny ze Stanowic, ten sam który zabawiał orzeszan podczas spotkania andrzejkowego. Przyszłość kładki dalej pod znakiem zapytania Dni Orzesza jednak się odbędą W związku z napiętą sytuacją budżetu miasta pojawiły się głosy że w tym roku nie będzie Dni Orzesza corocznego święta miasta obchodzonego w połowie czerwca. Nawet na ostatniej sesji radni pytali burmistrza czy zagrożone są tegoroczne obchody w związku z nieujęciem w budżecie Miejskiego Ośrodka Kultury głównego organizatora imprezy żadnych pieniędzy na ten cel. Burmistrz Andrzej Szafraniec dla GO tak mówi o sprawie: Razem z większością radnych jesteśmy za utrzymaniem Dni Orzesza. Pieniądze potrzebne do organizacji imprezy zostaną skierowane do MOK-u w marcu, z wolnych środków z budżetu miasta. Będą one mniejsze Serdeczności drogi. Trudno jest zmienić wieloletnie przyzwyczajenia. Ciągle nie wiadomo jaki jest naprawdę stan techniczny kładki, bo nie mamy potwierdzenia od kolei czy taka ekspertyza została wykonana. A dopiero ta wiedza pozwoli na jakieś decyzje. Choć rozmowy z PKP są trudne i bardzo rozciągają się w czasie, to prowadzimy je nadal. A co dalej z kładką, będzie wiadomo gdy wypowiedzą się specjaliści od budownictwa mówi burmistrz Andrzej Szafraniec. niż jeszcze w ubiegłym roku, ale nie powinno to znacząco wpłynąć na poziom imprezy. Staramy się na przykład, żeby wystąpił u nas popularny zespół PIN mówił burmistrz. Pod znakiem zapytania stanęła też organizacja drugiej miejskiej imprezy, dotąd na stałe wpisanej do kalendarza imprez. Mowa o dożynkach miejskich, które co roku organizuje inna dzielnica. W programie dożynek była msza św. poprzedzona przemarszem korowodu dożynkowego, a po południu odbywał się festyn finansowany z budżetu miasta. Jak mówi burmistrz dożynki miejskie będą się odbywały, ale już bez popołudniowego festynu. A okazji jubileuszu: 80 rocznicy urodzin Heleny Czembor 50 rocznicy urodzin Jana Michalskiego 10 rocznicy ślubu Donaty i Bogusława Michalskich Życzenia wszelkiej pomyślności, szczęścia, zdrowia i obfitych łask Bożych składają Rada Sołecka z Zawiści, sołtys Andrzej Kasperek i radna Joanna Tchórz. Kolęda na dobry początek Członkowie regionalnego Zespołu Śpiewaczego Szarotki każdy nowy rok działalności rozpoczynają zgodnie z tradycją której są strażnikami, od spotkania kolędowego w swojej siedzibie w Mościskach. Uczestniczą w niej nie tylko śpiewacy, ale i zaproszeni goście, o których zespół mówi nasi przyjaciele. Tegoroczna kolęda miała miejsce 27 stycznia. W ten wieczór w siedzibie Szarotek, która jest nie tylko miejscem pracy artystycznej zespołu, ale przede wszystkim piękną izbą śląskiej tradycji, a właściwie całym mieszkaniem z kuchnią, pokojem gościnnym i salką ćwiczeń było wyjątkowo gwarno i wesoło, a puste na początku krzesła szybko zapełniały się uczestnikami tej wyjątkowej uroczystości. Ci spośród gości którzy nie odwiedzają tego miejsca na co dzień, swoją obecność rozpoczynali od podziwiania nowych elementów wyposażenia izby, których stale przybywa. Nie spoczywamy na laurach, cały czas zabiegamy o nowe eksponaty. Sami poddajemy je renowacji, przywracamy im dawną świetność. A robimy to z myślą o następnych pokoleniach dla których staramy się ocalić je od zapomnienia mówi Stefania Blaski, prezeska Szarotek. Jedną z takich nowinek wyposażenia cieszącą oczy, jest piękny przedwojenny sekretarzyk, z postawioną na nim równie wiekową maszyną do pisania. Jak spotkanie kolędowe to i modlitwa, a poprowadził ją ks. Jacek Nowak, proboszcz zgońskiej parafii, do której przynależą Mościska. Miłym akcentem spotkania było wystąpienie Barbary Heidenreich, długoletniej dyrektorki Dwa budynki komunalne z ul. Szklarskiej będące w zasobach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej trzeba rozebrać ze względu na fatalny stan techniczny, zagrażający bezpieczeństwu mieszkających w nim ludzi. Stan techniczny jest tak zły, że te budynki nie nadają się do remontu. Lokatorów przenieśliśmy do innych zasobów skansenu w Chorzowie, obecnie na emeryturze. Pani dyrektor przekazała na ręce Renaty Sachy, kierownika artystycznego zespołu, cztery książkowe albumy wydane staraniem skansenu w Chorzowie, wszystkie tematycznie związane z folklorem ziemi śląskiej. Jeden z albumów pt. Warkocz to wydawnictwo szczególne jego ozdobą są profesjonalne zdjęcia plenerowe naszych Szarotek w strojach ludowych. Byłam w tej siedzibie już dwa razy, każdy swój pobyt tutaj i kontakt z wami wspominam jak najlepiej. Życzę wam pomyślności w działaniu na ten rok i nadchodzące lata. To co robicie na niwie kultury regionalnej jest bardzo ważne. Nie tylko wasza działalność folklorystyczna ma wielkie znaczenie, równie ważna jest działalność edukacyjna. Podziwiam waszą pracę i zaangażowanie, a nie zawsze jest to doceniane. Gdy panie prowadzicie takie zajęcia z młodzieżą jak nauka pieczenia chleba i inne, jest to coś bardzo cennego i życzę wam tej wspaniałej energii na następne lata mówiła B. Heidenreich. Dodajmy, że Szarotki od ponad 15 lat współpracują z chorzowskim skansenem, uczestnicząc w wielu imprezach folklorystycznych organizowanych przez tę instytucję. Przez cały ten czas zespół owocnie współpracował z ówczesną dyrektorką skansenu. Gośćmi kolędy u Szarotek byli m.in. burmistrz Andrzej Szafraniec, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury Małgorzata Lorens, radna z Mościsk Grażyna Matuszczyk i pani sołtys ze Zgonia Eugenia Krzyż. Domy do rozbiórki komunalnych, a domy zostaną rozebrane mówi burmistrz Andrzej Szafraniec. W równie złym stanie jest budynek komunalny przy ul. Cegielnianej w Zawiści. Koszt remontu przekracza możliwości finansowe gminy, dlatego zapadła decyzja o wystawieniu go na sprzedaż.

13 Opłatek orzeskiego koła emerytów Kolęda na dobry początek B. Heidenreich przekazuje książki Renacie Sacha. Młode pokolenie Szarotek. Członkowie zespołu. Gdzie to Orzesze? zastanawiali się Andrzej Szafraniec i Jan Mach przyglądając się mapie Śląska z XIX wieku. 13

14 Dar od Fundacji Owsiaka Jednostka OSP Jaśkowice wzbogaciła się o nową pompę szlamową. Nowiutką motopompę KTH 80X którą dostali od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z dumą prezentowali druhowie: naczelnik Joanna Kociubińska, Czesław Dyrbuś, Michał Michalik i Ireneusz Ambroży. Odebraliśmy ją wczoraj w Zarządzie Wojewódzkim ZOSP RP w Katowicach. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego daru. To bardzo potrzebny sprzęt, do wykorzystania przy powodziach i podtopieniach mówi J. Kociubińska. Serce WOSP na motopompie Przypomnijmy, że Fundacja WOŚP przeprowadziła w ubiegłym roku dodatkową zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu ratowniczego dla ochotniczych i zawodowych straży pożarnych, w ramach akcji Stop powodziom. Inspiracją do tych działań były niszczycielskie skutki powodzi jakie dotknęły nasz kraj. - W sierpniu dostaliśmy pismo z Fundacji żeby podać jakie mamy braki w sprzęcie ratowniczym. Wymieniliśmy kilka pozycji, wśród nich była ta motopompa. Ku naszej radości taką właśnie nam podarowano cieszy się pani naczelnik. Dodajmy, że pompy wodne to ten rodzaj sprzętu, który przez strażaków jest najbardziej ostatnio pożądany. Choć straż pożarna kojarzy się przede wszystkim z gaszeniem pożarów, jednak występujące w ostatnich latach anomalie pogodowe jak gwałtownie burze, długotrwałe opady deszczu czy niszczycielskie wichury 14 wpłynęły na zmianę charakteru pracy tej formacji. Wyjazdów do pożarów jest niewiele, o wiele więcej do powodzi i podtopień. Tylko w ubiegłym roku OSP Jaśkowice uczestniczyła w 64 akcjach ratowniczych, z tego większość dotyczyła podtopień. Przypomnijmy sobie, że w połowie maja i na początku czerwca deszcz lał się z nieba przez wiele dni bez przerwy i jak wielkie wyrządziło to szkody w naszym mieście. Wiele piwnic, podwórek i pól tonęło w wodzie, a zrozpaczeni ludzie właśnie u strażaków szukali pomocy. A wysokowydajne pompy odpompowujące wodę z zalanych pomieszczeń były wtedy na wagę złota. I okazało się że ta ilość sprzętu jaką dysponowały nasze straże była niewystarczająca w stosunku do potrzeb, mimo że w czerwcu urząd miejski zakupił dodatkowe pompy dla naszych jednostek. Dzięki Fundacji WOŚP o nowe motopompy szlamowe wzbogaciły się również OSP Gardawice i OSP Orzesze. Wraz z tymi urządzeniami Fundacja zakupiła również po trzy węże tłoczne i wąż ssawny dla każdej jednostki. - Teraz możemy powiedzieć że jesteśmy już nieźle zaopatrzeni w sprzęt ratowniczy. Mamy go na tyle, że można nim wyposażyć dwa auta bojowe. Na razie mamy tylko jedno to star 660 z lat 60-ych. Ale czekamy na obiecany dla naszej jednostki średni wóz bojowy marki mercedes, jaki mamy dostać z Niemiec. Gdy go dostaniemy bardzo wzrośnie mobilność jednostki. Mamy w Jaśkowicach 28 czynnych i w pełni przeszkolonych strażaków, gotowych w każdej chwili nieść pomoc potrzebującym mówi dh Michał Michalik. Wiemy że te słowa nie są na wyrost, bo tej pomocy nie raz doświadczyliśmy, i za nią dziękujemy. A strażacy z Jaśkowic kierują podziękowania do wszystkich mieszkańców tej dzielnicy którzy corocznymi datkami pieniężnymi wspomagają ich jednostkę. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 25 lutego godz na wernisaż wystawy malarstwa Czesława Fojcika pt. Śląsk z Janem Pawłem II Czesław Fojcik z zawodu górnik, obecnie pracuje w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce Leszczynach, gdzie mieszka od urodzenia. Jego zamiłowaniem jest malarstwo, a na płótnie utrwala wszystko co wiąże się z urokami Śląska. Jego prace wystawiane były na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w licznych konkursach, w tym ogólnopolskich. Płótna artysty z Czerwionki znajdują się w zbiorach prywatnych kolekcjonerów w Polsce i za granicą. Należy do Stowarzyszenia Malarzy Nieprofesjonalnych Barwy Śląska w Rudzie Śląskiej. Kolędy dla dziadków 14 stycznia w kościele pod wezwaniem Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Orzeszu Zawiści odbył się koncert kolęd zorganizowany przez Przedszkole nr 6 Zdrowe Jagódki. Koncert ten był prezentem przedszkolaków dla Babć i Dziadków z okazji zbliżającego się ich święta. Na występ zaproszono również lokalną społeczność Zawiści. Przedszkolacy pięknie zaśpiewali kolędy, a program wzbogacił występ zespołu wokalno-instrumentalnego FANTAZJA z Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych pod kierownictwem artystycznym Anety Suchoń i grupy wokalnej CA- MERTON z Łazisk Górnych, pod kierownictwem artystycznym Ewy i Grzegorza Kaczmarczyków. Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie. mgr Agata Erm PRO Biuro Obrotu Nieruchomościami Gronowscy LICENCJA nr 1137 Mikołów ul. Św. Wojciecha 25, Tel. fax , , Filia Łaziska Górne, ul. Dworcowa 10 Tel.: 032/ Oferuje: 1. Łaziska Średnie, M3, 38 m 2, parter zł 2. Łaziska Górne, M2, 37m 2, 2 piętro zł 3. Łaziska Górne M2, 25m 2, 4 piętro zł 4. Łaziska Górne, M2, 36m 2, 4 piętro zł 5. Łaziska Górne M3, 50m 2, 2 piętro zł 6. Łaziska Górne M3 34m 2 4piętro zł 7. Łaziska Górne M5, 69m 2, 1 piętro zł 8. Mikołów M3, 50m 2, 2 piętro zł 9. Orzesze centrum M4 parter 55m zł 10. Orzesze M5, 75m 2, Kwiatowa, 1 piętro zł 11. Lokal użytkowy centrum Mikołowa 80m 2 2, parter 2500zł/m-c 12. Wyry parter domu 110m 2, dz.600m zł Oferujemy duży wybór działek, mieszkań oraz domów

15 Kronika policyjna 12 stycznia policjanci zatrzymali w Zazdrości na ul. Przyjaźni 21-letniego mieszkańca tej dzielnicy który prowadził samochód mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. 13 stycznia włamano się do salonu fryzjerskiego w Jaśkowicach przy ul. Słowiańskiej. Złodziej dostał się do środka po wyważeniu drzwi i ukradł maszynkę do strzyżenia oraz kosmetyki, a straty wynoszą 800 zł. 13 stycznia w nocy skradziono kable telefoniczne przy ul. Chopina. 13 stycznia z niezamkniętego pomieszczenia kwiaciarni na Rynku w Orzeszu złodziej ukradł torebkę damską wraz z dokumentami i gotówką. 15 stycznia przed 6 rano policja otrzymała zgłoszenie o samochodzie który wjechał w ogrodzenie domu przy ul. Uczniowskiej w Gardawicach. Po przybyciu na miejsce stróże prawa zatrzymali pijanego kierowcę, mieszkańca Orzesza, który miał 1, 59 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 15 stycznia o godz policjanci otrzymali zgłoszenie od dyżurnego służby ochrony kolei z Rybnika, że istnieje podejrzenie, że na terenie stacji kolejowej w Orzeszu dyżurny ruchu pociągów jest pod wpływem alkoholu. Przybyli na miejsce policjanci zbadali dyżurnego na obecność alkoholu, wynik był porażający zważywszy na charakter wykonywanej pracy ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę skierowano do prokuratury, jeśli mężczyzna usłyszy zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa w ruchu lądowym może odsiedzieć nawet 8 lat. 16 stycznia zgłoszono włamanie do domu w remoncie przy ul. Żorskiej w Zazdrości. Złodziej po wybiciu szyby w drzwiach wejściowych ukradł z wnętrza budynku elektronarzędzia, a straty wynoszą 1000 zł. 17 stycznia skradziono 75 metrów kabli telefonicznych przy ul. Partyzantów w centrum miasta. 18 stycznia też odnotowano kradzież kabli telefonicznych, tym razem przy ul. Mikołowskiej w Zawiści. 20 stycznia w nocy złodzieje ukradli ze składu opału w Woszczycach przy ul. Modrzańskiej ładowarkę Kramer. 22 stycznia złodzieje ukradli elektronarzędzia z niezamkniętego samochodu zaparkowanego przy ul. Dębowej w Zazdrości wartości 1350 zł, na szkodę mieszkańca Zawady. 22 stycznia policjanci otrzymali zgłoszenie od kierowców, że ul. Centralną dziwnie porusza się volkswagen polo. Zatrzymany do kontroli kierowca, mieszkaniec Sosnowca, miał 2, 03 promila alkoholu. 25 stycznia kolejna kradzież 130 metrów kabli telefonicznych przy ul. Partyzantów. 27 stycznia ponowna kradzież kabli telekomunikacyjnych, tym razem złodzieje odcięli 60 metrów przy ul. św. Wawrzyńca. 27 stycznia zgłoszono próbę włamania do audi A3 zaparkowanego przy ul. Kwiatowej w Orzeszu. Złodziej auta nie zdołał odpalić, ale uszkodził stacyjkę i przewody elektryczne, a na dokładkę ukradł radioodtwarzacz samochodowy. 29 stycznia skradziono elementy metalowe z działki rekreacyjnej przy ul. Bieni, na szkodę mieszkańca Chorzowa. Straty 500 zł. 29 stycznia znów kradzież kabli telekomunikacyjnych 40 metrów przy ul. Gliwickiej. 1 lutego włamano się do mieszkania w bloku przy ul. Kwiatowej. Złodziej po rozwierceniu zamka w drzwiach wejściowych dostał się do środka skąd ukradł biżuterię i telefony komórkowe, a straty wynoszą 3500 zł. 3 lutego na ul. Pszczyńskiej w Zawiści patrol policji zatrzymał pijaną mieszkankę Zgonia, która na podwójnym gazie prowadziła fiata 170. Wynik badania 1, 45 promila alkoholu. 4 lutego ponownie ukradziono kable telekomunikacyjne, tym razem 120 metrów przy ul. Mikołowskiej w Zawiści. 15

16 16

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/64/15 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/64/15 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/64/15 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10, art.51 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XV/172/15 z dnia 17 grudnia 2015r. Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00 TABELA NR 1 Dochody budżetu Gminy na 2014 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 124 08 124 08 60095 Pozostała działalność 124 08 2007 2009 105 468,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje: U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy?

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Szanowni Państwo! Publikacja ta ma za zadanie przybliżenie Państwu zagadnień związanych z gospodarką finansową Gminy. Źródłem danych o budżecie jest przyjęta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT

BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT W wielu środowiskach lokalnych panuje przekonanie, że budżet gminny to wielka tajemnica, rządki cyferek i liczb, o których pojęcie mają tylko finansiści, a które

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2012

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2012 OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2012 Dochody i wydatki budżetowe Gminy Gąbin zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wykonanie dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2011r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r.

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 5236 UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 lutego 2016 roku zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy BUKOWNO 2010 PRZEJRZYSTA POLSKA Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDŻETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2008-2010 1 Działalność gminy, w tym oczywiście finanse jest

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo