OGŁOSZENIE. numer przetargu: WNP ; (N7I /2014)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE. numer przetargu: WNP-000943; (N7I-224-36/2014)"

Transkrypt

1 numer przetargu: WNP ; (N7I /2014) OGŁOSZENIE PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznań, Al. Niepodległości 8, Poznań w trybie przetargu nieograniczonego, na roboty budowlane ogłasza postępowanie pn.: Usługa schodów ruchomych na terenie dworca Poznań Główny Nowy PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania czyszczenie schodów ruchomych z zewnątrz typu 9300 AE-20-ET M-C, znajdujących się w budynku dworca kolejowego w Poznaniu Głównym. 2. Oprócz schodów Wykonawca 2 3 razy w roku zobowiązany jest opryskać powierzchnię środkiem do pielęgnacji stali nierdzewnej. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy dobór środków czyszczących, konserwujących i myjących, maszyn i narządzi. Rodzaj używanego środka należy dostosować do oczyszczonej powierzchni. Wykonawca do będzie używał środków czyszczących wskazanych przez Zamawiającego w poniższej tabeli lub produktów równoważnych. INSTRUKCJA CZYSZCZENIA Elementy konstrukcyjne Stopień, aluminium srebro/czarne bez krawężników plastykowych Krótka paleta wykonanie naturalne Stopień, aluminium srebro/czarne z krawężnikami plastykowymi Środki / sprzęt do Rozpuszczalniki do smaru i oleju Czyszczenie na mokro myjką parową Czyszczenie na sucho szczotką lub urządzeniem do stopnia Rozpuszczalniki do smaru i oleju Zastosowanie Informacje dodatkowe Zabrudzone Nie stosować powierzchnie czyścić rozcieńczalników szczotką lub szmatą* lub rozpuszczalników! Wymontować stopień Jeżeli warstwa i usunąć krążki tłumiąca w stopniu stopnia jest uszkodzona to musi być naniesiona nowa warstwa powłoki Gdy urządzenie jest w ruchu, to należy czyścić tylko w kierunku jazdy. UWAGA: gdy szczotki zakleszczą się w paśmie stopnia / palet to łącznikiem STOP należy bezzwłocznie urządzenie wyłączyć z ruchu! Zabrudzone powierzchnie czyścić szczotką lub szmatą Benzyna do lub inne środki do zmywania oleju nie mogą przeciekać na krawężniki z tworzywa Patrz powyżej Czyszczenie na mokro Patrz powyżej myjką parową Alkohol izopropylowy / Pędzlem lub szmatą Natychmiast

2 Poręcze Balustrady szklane Osłony wewnętrzne i zewnętrzne Panele cokołów Osłony boczne Osłony dolne Szkło Kamień Arkusze blach Płyty w podłodze, aluminium, kamień Stal nierdzewna trawiona woda z mydłem Bazowy środek czyszczący Pośredni środek czyszczący Środek wypełniający Środek do szkła Środki czyszczące na bazie mydła lub środki czyszczące do elementów z blachy, bez dodatków ściernych Do stali nierdzewnej szkła kamienia Patrz osłony wewnętrzne i zewnętrzne podłóg, bez dodatków ściernych oferowane w punktach sprzedaży nanieść środek czyszczący i wytrzeć do sucha, czystą ścierką Stosować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przy środkach do Nanieść szmatką i przetrzeć do sucha czystą ścierką Nanieść szmatką i przetrzeć suchą czystą ścierką Patrz balustrady szklane Patrz instrukcje dostarczane ze środkami do Oczyścić wstępni gąbką lub ścierką i wytrzeć na sucho czystą suchą ścierką wymienić krawężniki uszkodzone lub łamliwe (groźba złamania) Czyścić nie stosując nadmiernie cieczy, w celu uniknięcia wnikania wody do wnętrz urządzenia Do czyszczenie NIE UZYWAĆ NARZĘDZI ZDZERAJĄCYCH! Nie używać agresywnych środków czyszczących! Czyścić, nie stosując Czyścić nie stosując nadmiernie cieczy, w celu uniknięcia wnikania wody do wnętrza urządzenia *Zamawiający wymaga używania tylko szmat z przeznaczeniem do stali nierdzewnej Do okresowego stosować aerozol do pielęgnacji stali nierdzewnej. Do usuwania zastarzałego brudu stosować specjalne środki do stali nierdzewnej. Wapno i zanie zaprawą murarską należy usuwać czyszcząc środkami do stali nierdzewnej oraz spłukać wodą zdemineralizowaną Środków czyszczących do konstrukcji nie należy stosować do płytek lub ceramiki. W razie potrzeby spłukiwać obficie wodą zdemineralizowaną Bezzwłocznie usuwać cząstki stalowe. Nigdy nie stosować: - środków czyszczących zawierających chlor - środków czyszczących zawierających kwas chlorowodorowy (solny) - środków do nadawania połysku powłokom srebrnym - środków do bielenia

3 4. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi karty charakterystyk używanych środków. Będzie stosował środki wskazane przez Zamawiającego. Środki chemiczne i czystości stosowane przez Wykonawcę muszą być dopuszczone do stosowania na polskim rynku, a w szczególności muszą posiadać atest PZH. 5. Podczas prac przy ruchomych schodach lub chodniku Wykonawca zawsze je wyłączy wyłącznikiem głównym, przełącznikiem kluczykowym, przyciskami stop lub wyłącznikiem bezpieczeństwa. 6. Jeżeli prace przy ruchomych schodach zostaną przerwane należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone wyłącznikiem głównym i nie może się uruchomić. 7. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z określoną częstotliwość działań. 8. Stosowanie urządzeń wysokociśnieniowych lub podobnych jest zabronione. 9. Stosowanie maszyn czyszczących takich jak np. Tread Master i CIMEX jest dozwolone tylko wtedy, jeśli producent takiej maszyny posiada upoważnienie wystawione przez producenta ruchomych schodów. 10. Czyszczenie pokryw maszynowni należy wykonywać za pomocą myjki lub innych podobnych samojezdnych czyszczarek maszynowych. 11. Po zakończeniu urządzenie musi wyschnąć, zanim zostanie uruchomione. 12. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z mediów Zamawiający wystawi Wykonawcy faktury płatne w terminie w nich określonym. Opłaty za zużyte media zostaną naliczone na podstawie protokolarnego odczytu liczników. W przypadku braku liczników wody Wykonawca zobowiązany jest do ich zainstalowania we własnym zakresie i na własny koszt po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 13. Wykonawca zrealizuje przedmiot Polskimi i Europejskimi Normami, przepisami BHP Uwaga: Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do postępowania. Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie miejsca pracy. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody na osobie i mieniu Zamawiającego oraz osobach trzecich powstałe w toku prac. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia leżą po stronie Wykonawcy. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Nie dopuszcza się dokonania zamówień uzupełniających OFERTY CZĘŚCIOWE : Nie dopuszcza się składania ofert częściowych OFERTY WARIANTOWE: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 60 dni od dnia zawarcia umowy. WADIUM: 2 000,00 zł WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywanej określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

4 2) posiadają wiedzę i doświadczenie. 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY DO PRZEDŁOŻENIA W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych/wykonywanych robót budowlanych - Załącznik nr 4 Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia Załącznik nr 6 DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa rozdziale VI ust. 2., Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania Załącznik nr 3 b) wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1; c) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczeniem podatków bądź opłat lub że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu; d) zaświadczenie z ZUS że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, oświadczenia od osób wchodzących w skład organów Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu, f) kopia umowy spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza Wykonawcy prowadzona jest w formie spółki cywilnej; g) zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON h) innych dokumentów, których złożenie Zamawiający uzna za istotne ze względu na specyfikację zamówienia; i) zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 9. j) oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozdziałem III SIWZ załącznik nr 2 k) oświadczenie że Wykonawca nie jest w stanie likwidacji, upadłości oraz że w stosunku do niego nie jest prowadzone postępowanie układowe załącznik nr 2 l) oświadczenie o posiadaniu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - załącznik nr 2 m) oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień załącznik nr 2

5 n) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia załącznik nr 2 o) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o niezgłaszaniu roszczeń wobec Zamawiającego na podstawie Rozdziału VI pkt 2,4 załącznik nr 2 p) oświadczenie, że Wykonawca nie została prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na cele popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowe załącznik nr 2 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane USŁUGI odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (jako załączniki do oferty): W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane/dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: a) Oświadczenie o zachowaniu poufności Załącznik nr 7 b) Oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 8 KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: Najniższa cena waga 100% ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ UDOSTĘPNIONY JEST SIWZ: Platformy zakupowej PKP S.A. https://pkp.eb2b.com.pl ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 10% wartości umowy MIEJSCE I TERMIN SKŁADNIA OFERT W POSTĘPOWANIU: Wersja elektroniczna: Platformy zakupowej PKP S.A. https://pkp.eb2b.com.pl Wersja papierowa: Al. Niepodległości 8, Poznań II piętro sekretariat pokój 300 w terminie do dnia r. do godziny KONTAKT W SPRAWIE ZAMÓWIENIA: Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: a) Magdalena Filipek-Lejman - tel w godz (pn.-pt.) w sprawach merytorycznych b) Patrycja Niciecka tel. +48 (61) w godz (pn.-pt.) w sprawach proceduralnych TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 60 dni. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: Al. Niepodległości 8, Poznań, w dniu składania ofert o godz. 08:30,

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.azk.czechowice-dziedzice.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.azk.czechowice-dziedzice.pl Czechowice-Dziedzice: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA PLACU TARGOWYM ORAZ OBSŁUGA I UTRZYMANIE SZALETÓW MIEJSKICH PRZY UL. SOBIESKIEGO W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH Numer ogłoszenia: 497432-2013; data

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z ich serwisem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Numer ogłoszenia: 106452-2010; data zamieszczenia: 15.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 136440-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę monitoringu Składowiska Balastu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011. Kiszkowo: Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1.09.2015 roku do 31.12.2016 roku w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na świadczenie usług kolokacyjnych w trybie outsourcingu polegających na udostępnieniu lokalizacji wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, informatyczną, wsparciem technicznym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES 1 Olsztyn: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw dla uczniów klas I-III realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\tesny\Ustawienia lokalne\temp\172155-2014.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\tesny\Ustawienia lokalne\temp\172155-2014. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa do siedziby Instytutu Kolejnictwa czterech fabrycznie nowych (nieużywanych) samochodów wraz z wyposażeniem Numer ogłoszenia: 172155-2014; data zamieszczenia: 08.08.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: Ubezpieczenia OC Świadczeniodawcy Numer ogłoszenia: 50177-2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sosnowiec: Ubezpieczenia OC Świadczeniodawcy Numer ogłoszenia: 50177-2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Ubezpieczenia OC Świadczeniodawcy Numer ogłoszenia: 50177-2015;

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALNEGO Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Wieliczka: Przebudowa i rozbudowa Domu Terapii Zajęciowej o Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY

AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY Brzesko: przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo