Poradnik imigranta czyli jak yç w Stanach bez zielonej karty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik imigranta czyli jak yç w Stanach bez zielonej karty"

Transkrypt

1 Z serii: Poradnik imigranta czyli jak yç w Stanach bez zielonej karty El bieta Baumgartner Zagadnienia: Jak zostaç Amerykaninem Co rzàd chce o Tobie wiedzieç Jak firmy zbierajà o Tobie informacje Kogo trzeba si baç, a kogo nie Nielegalni a INS Social Security, klucz do ycia w USA Czy mo esz dostaç kart Social Security Nielegalni a praca, prawo jazdy, mieszkanie, ubezpieczenia, podatki, policja Konto w banku Numer podatnika Ochrona zdrowia Jak yç bez statusu Jak zdobyç amerykaƒskie dokumenty Jak si ukrywaç Wady anonimowoêci Prawa nielegalnych imigrantów

2 Poradnik nielegalnego imigranta czyli jak \y~ w Stanach bez zielonej karty El\bieta Baumgartner Polpress Services 255 Park Lane Douglaston, NY tel / ,

3 Konsultant d/s podatkowych: Leon Fuks, CPA, tel. 718/ Konsultant d/s imigracyjnych: Barbara Chlebi#ska Ok]adka: Przemys]aw Skok, Skok Communication LLC, tel. 718/ Wydawca: Polpress Services, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 718/ Copyright 2009 by Polpress Services Kopiowanie ca]o<ci lub fragment*w tej ksiq\ki bez pozwolenia jej wydawcy stanowi naruszenie praw autorskich. Tre<~ niniejszej ksiq\ki ma charakter og*lnej informacji i nie powinna by~ traktowana jako porada prawna. Przed podj[ciem wa\nych decyzji Czytelnik powinien skonsultowa~ swojq indywidualnq sytuacj[ z prawnikiem.

4 1 Spis tre<ci 1. Jak zosta~ Amerykaninem Nie ma ju\ INS Jak przyjecha~ tymczasowo do USA Przed]u\enie tymczasowego pobytu Zmiana statusu Na granicy Jak otrzyma~ sta]y pobyt w USA Kategorie ubiegajqcych si[ o zielonq kart[ Program dywersyfikacji czyli loterie wizowe Gdzie si[ zwr*ci~ po pomoc Jak nie legalizowa~ pobytu Zielona karta Gdzie dowiedzie~ si[ wi[cej o prawie imigracyjnym Co rzqd ameryka#ski chce o tobie wiedzie~ Konsulat ameryka#ski Urzqd Pocztowy Departament komunikacji Administracja Social Security Urzqd Skarbowy i lokalne w]adze podatkowe Policja i inne organa <cigania Szko]y publiczne Biuro opieki spo]ecznej Urzqd powiatowy W]adze stanowe Inne agendy zbierajqce informacje o ludno<ci Jakie firmy chcq o tobie wiedzie~ Kompanie telefoniczne Tw*j pracodawca Banki i instytucje finansowe Lekarze i szpitale Biura informacji kredytowej Towarzystwa ubezpieczeniowe Sprzedawcy i us]ugodawcy Inne firmy zbierajqce informacje o ludno<ci Jak instytucje wymieniajq informacje o tobie Kto wsp*]pracuje z IRS Kto wsp*]pracuje z Administracjq Social Security Kto wsp*]pracuje, a kto nie z urz[dem imigracyjnym Czy rzqd jest nieomylny S]u\ba imigracyjna i nielegalni Czy kto< mo\e donie<~ na ciebie do urz[du imigracyjnego 54

5 Kiedy s]u\ba imigracyjna interweniuje Co robi~ w wypadku kontroli s]u\by imigracyjnej Sponsorzy odpowiedzialni za osoby sponsorowane Gdy czekasz na zielonq kart[ Social Security klucz do \ycia w Ameryce Rodzaje kart Social Security Czy cudzoziemiec mo\e otrzyma~ SSN Jak wystqpi~ o SSN Kto mo\e prosi~ ci[ o SSN Czy numer SSN jest prawdziwy Jak chroni~ swojq prywatno<~ Praca i nielegalni imigranci Co sprawdzajq pracodawcy Numer Social Security najwi[ksza przeszkoda do legalnego zatrudnienia Czy powiniene< ba~ si[ pracodawcy Znaj swoje prawa Prawo jazdy i imigranci Zamiana zagranicznego prawa jazdy na ameryka#skie Uzyskanie nowego prawa jazdy Jak otrzyma~ prawo jazdy bez SSN Prawo jazdy i nielegalni imigranci W]a<ciciele mieszka# i imigranci Co w]a<ciciele dom*w chcq o tobie wiedzie~ Umowa wynajmu Przepisy regulujqce czynsze Znaj swoje prawa Banki i nielegalni imigranci Dlaczego nowo przybyli unikajq bank*w Dokumenty potrzebne do otwarcia konta w banku Na kogo banki nie muszq donosi~ do IRS Konto w banku bez numeru Social Security Ochrona zdrowia i nielegalni imigranci Ubezpiecz si[ przed przyjazdem do USA Ubezpieczenie dla cudzoziemc*w Szpitale Hilla-Burtona Przepisy stanowe Pomoc w nag]ych wypadkach Medicaid a nielegalni imigranci Co mo\e wyniknq~ z niezap]acenia rachunk*w Czy mo\na wykupi~ polis[ bez numeru Social Security Policja i imigranci Rodzaje policji 94

6 Jak unika~ k]opot*w Dlaczego powiniene< unika~ k]opot*w Sqdy i imigranci Sqdy cywilne i kryminalne Czy i<~ do sqdu Sqdownictwo powszechne Sqdy drobnych roszcze# Sqdy i prawo do prywatno<ci Podatki i imigranci ITIN, czyli co robi~ bez numeru Social Security Podatki dochodowe Inne podatki Kto jest uwa\any za resident alien Jaki doch*d podlega opodatkowaniu Jak opodatkowany jest doch*d cudzoziemc*w Naliczanie podatku dochodowego Kwestie podatkowe dotyczqce nielegalnego imigranta Uwaga na Urzqd Podatkowy! Gdzie mo\na dowiedzie~ si[ o podatkach Jak \y~ dyskretnie Zmiana to\samo<ci Jak zachowa~ prywatno<~ korespondencji Jak zachowa~ prywatno<~ rozm*w telefonicznych Jak zachowa~ prywatno<~ w banku Tylko got*wka Je<li zacierasz po sobie <lady Jak nie dostawa~ si[ na listy adresowe Jak uniknq~ z]odziei kredytowych Je<li chcesz ukry~ majqtek Jak sprawdzi~, co wiedzq o nas inni Wady anonimowego \ycia Wady gospodarki got*wkowej Jak \y~ w USA bez statusu imigracyjnego Stare, dobre czasy Co nie sprzyja nielegalnym Co sprzyja nielegalnym Czy masz kart[ Social Security? Jak \y~ bez SSN Jak uzyska~ ameryka#skie dokumenty to\samo<ci Jak pomo\e ci twoja korporacja Legalny doch*d nielegalnych Jak korporacja ci[ ochroni Jak za]o\y~ korporacj[ Jak naj]atwiej za]o\y~ sp*]k[ w USA 134

7 Inne niezb[dne formalno<ci Jak legalnie wyp]aca~ sobie doch*d z korporacji Jak p]aci~ podatki Twoja korporacja twoim sponsorem Prawa nielegalnych imigrant*w Prawo do bezp]atnej nauki w szko]ach publicznych Prawo do bezp]atnej pomocy medycznej Prawo do w]asno<ci Prawo do p]acy minimalnej Prawo do pracy w bezpiecznych warunkach Prawo do ubezpieczenia od wypadku przy pracy Prawo do zrzeszania si[ Prawo do odmowy wpuszczenia do domu Prawo odmowy zezna# Prawo odmowy podpisania dokument*w Prawo do opieki prawnej Deportacja Kto mo\e by~ deportowany Jak dochodzi do deportacji Gdy wpadniesz w r[ce s]u\by imigracyjnej Post[powanie deportacyjne Jak uniknq~ deportacji Zmiana statusu Zawieszenie deportacji Dawne zaniechanie deportacji Dobrowolny wyjazd Wstrzymanie akcji Anulowanie wyroku lub darowanie kary Rejestracja Azyl Za]qcznik ksiq\ki Poradnika Sukces Ksiq\ki w wersji tradycyjnej Materia]y pomocnicze do kurs*w Ebooki ksiq\ki w wersji elektronicznej 159

8 5 Wst[p Nielegalno<~ wst[pem do normalnego \ycia Stany Zjednoczone sq krajem imigrant*w. Przez pokolenia przybywali tutaj ludzie z ca]ego <wiata i czyniq to nadal w nadziei spe]nienia swojego Ameryka#skiego Snu. Niekt*rzy z nich tymczasowo stajq si[ nielegalnymi imigrantami. Za nielegalnego imigranta uwa\a si[ osob[, kt*ra przekroczy]a granic[ Stan*w Zjednoczonych bez wa\nej wizy, lub pozosta]a w USA po wyga<ni[ciu wa\no<ci wizy. Liczb[ nieudokumentowanych cudzoziemc*w powi[kszajq jeszcze ci, kt*rzy oczekujq na zmian[ statusu i przyznanie prawa sta]ego pobytu. Ameryka#skie w]adze imigracyjne pozwalajq obcokrajowcom na wystqpienie o zielonq kart[ i przymykajq oko na fakt, i\ wi[kszo<~ z nich przebywa w USA nielegalnie w czasie rozpatrywania ich wniosk*w. Czas oczekiwania na legalizacj[ pobytu wynosi od dw*ch do kilkunastu lat (w niekt*rych kategoriach sponsorowania przez rodzin[). W tym czasie cudzoziemcy nie majq prawa do podejmowania pracy ani swobodnego podr*\owania za granic[. Setki tysi[cy ludzi zmuszane sq do ]amania prawa: aby prze\y~ muszq znale^~ nielegalne zatrudnienie. Bywa tak\e, \e nielegalnymi stajq si[ ci, kt*rzy tego najmniej oczekujq. Przyk]adem mogq by~ studenci lub pracownicy posiadajqcy wizy H-1 lub J-1. Je<li up]ynie wa\no<~ ich wiz i urzqd imigracyjny odm*wi ich przed]u\enia, lub gdy nie wype]niq oni na czas poda# o przed]u\enie wizy, automatycznie stanq si[ nielegalnymi imigrantami, kt*rym grozi deportacja. Nagle ci, kt*rzy starali si[ wype]ni~ wszystkie wymogi prawne, zaczynajq si[ czu~ jak <cigani przest[pcy. Dzisiejsi tu]acze bez statusu to przyszli rezydenci i obywatele ameryka#scy wyborcy i podatnicy. Zanim si[ jednak nimi stanq, \yjq w ukryciu w ciqg]ym strachu przed ujawnieniem si[. Sq przekonani, i\ na ameryka#skiej ziemi nie przys]ugujq im \adne prawa, lub \e aresztuje ich i deportuje pierwszy napotkany umundurowany policjant albo urz[dnik. Skoro dla milion*w ludzi nielegalny status imigracyjny jest przedsionkiem do normalnego, produktywnego \ycia w USA, warto by]o spr*bowa~ zebra~ w jednej ksiq\ce informacje majqce u]atwi~ im ten trudny okres. Dla niekt*rych nielegalno<~ pu]apkq bez wyj<cia Spokojnie \y~ z nielegalnym statusem imigracyjnym mogq ci, kt*rzy z]o\yli swoje podania o zielonq kart[ przed 30 kwietnia 2001 roku. Im pobyt bez wa\nych wiz zostanie wybaczony. Niestety, zmiany w prawie imigracyjnym powa\nie utrudni]y \ycie tym tu]aczom, kt*rzy nie rozpocz[li procedury legalizacyjnej do tej daty, albo nie byli w USA 21 grudnia 2000 roku, gdy Legal Immigration and Family Eúuity Act (LIFE Act) wszed] w \ycie. Ci, kt*rzy b[dq w Stanach bez papier*w d]u\ej ni\ rok, majq zakaz legalizacji przez 10 lat. Szczeg*]y przepis*w podajemy w rozdziale 1.5. Zdaniem Citizenship and Immigration Service (dawny Immigration and Naturalization Service) w USA przebywa bez pozwolenia oko]o 5 milion*w os*b i liczba ta ro<nie o 275,000 rocznie. Ponad po]ow[ z nich stanowiq Meksykanie, a dalej plasujq si[ mieszka#cy Hondurasu, Gwatemali, Kanady i Haiti. Liczba nielegalnych przybyszy z Polski szacowana jest na 75,000, cho~ wydaje si[ zani\ona. Du\a cz[<~ tej armii ludzi zosta]a zamkni[ta w pu]apk[. Po wielu latach nie mogq opu<ci~ USA, bo tu urodzi]y si[ i wyros]y ich dzieci, a zielona karta sta]a si[ dla nich niedost[pna. Wprowadza to sytuacj[ absurdalnq, kt*ra musi zosta~ jako< rozwik]ana, by nie trzyma~ w niesko#czono<~ w podziemiu milion*w ludzi.

9 6 Ka\da propozycja legislacyjna dotyczqca imigrant*w jest natychmiast omawiana przez polonijnq pras[, szczeg*lnie Nowy Dziennik. Regulacje w innych sferach \ycia (jak podatkowo<~, bankowo<~, prawa obywatelskie) sq w USA bardzo stabilne i ksiq\ka ta pozostanie aktualna na wiele lat. Op]aca si[ by~ uczciwym ycie w komunizmie nauczy]o nas, Polak*w, cynizmu wobec prawa. Stosowanie si[ do polece# i litery prawa bywa]o cz[sto traktowane z politowaniem, a mijanie przepis*w powszechnie akceptowane. Przywieziona nonszalacja do prawa po]qczona z czasowq konieczno<ciq jego omijania w Stanach powoduje, \e w<r*d wielu Polak*w utwierdza si[ przekonanie, \e w Stanach panuje bezkarno<~, a kr[tactwo pop]aca. Nic dalszego od prawdy. Mimo \e niniejsza ksiq\ka informuje, jak znale^~ si[ w szarej strefie prawa, absolutnie nie radzi, \eby go ]ama~. Walka z systemem, kt*ry jawi si[ nielegalnym jako z]owrogi, powinna polega~ na odpowiednim stosowaniu si[ do niego. Ksiq\ka wyja<nia, \e ka\dy nasz krok \yciowy jest odnotowany, dajqc nam coraz lepsze miejsce w rankingu porzqdnych mieszka#c*w. Uczciwo<~ na d]u\szq met[ w Stanach pop]aca: obywatelska postawa jest nagradzana zielonq kartq, a nast[pnie ameryka#skim paszportem, solidna praca i oszcz[dzanie zapewniajq godziwy poziom \ycia. Regularne sp]acanie zobowiqza# procentuje zaufaniem i kolejnymi kartami kredytowymi. Dobre oceny w szkole budujq przysz]o<~ naszych dzieci. Warto o tym wiedzie~, by w czasie trudnego okresu przej<ciowego pr*ba p*j<cia na skr*ty nie pozbawi]a nas szans, jakie udost[pnia Ameryka. Co ksiq\ka podpowie Dla nielegalnych imigrant*w najpowa\niejszq przeszkodq na ich drodze do normalnego \ycia w USA jest strach przed ujawnieniem i deportacjq. L[k ten pog][bia jeszcze nieznajomo<~ ameryka#skich instytucji, przepis*w i obyczaj*w. Celem tej ksiq\ki jest wyja<nienie nast[pujqcych kwestii: w jakie pu]apki nowo przybyli najcz[<ciej wpadajq i jak si[ przed nimi broni~; od jakich us]ugodawc*w stroni~; w jaki spos*b mo\na zalegalizowa~ status imigracyjny; jakie rzqdowe i prywatne ameryka#skie instytucje zbierajq informacje o ludno<ci, ze szczeg*lnym uwzgl[dnieniem imigrant*w; jak uniknq~ konfliktu z ameryka#skimi w]adzami; jak \y~ anonimowo w USA bez pozostawiania po sobie <lad*w na papierze; jak \y~ w USA bez legalnego statusu bez wchodzenia w kolizj[ z prawem; jakie prawa przys]ugujq nielegalnym imigrantom. Nieudokumentowani cudzoziemcy powinni zda~ sobie spraw[, \e majq w Stanach Zjednoczonych wi[cej praw i mo\liwo<ci dzia]ania ni\ przypuszczajq. Ksiq\ka ta wska\e, jak mo\na \y~ w USA, pomimo nielegalnego statusu. Czego si[ nie spodziewa~ Jednak\e, nie spodziewaj si[, Czytelniku, \e w ksiq\ce odkryjesz magiczny spos*b na osiqgni[cie Ameryka#skiego Snu, ani na rozwiqzanie wszystkich swoich problem*w. Oto informacje, jakich w ksiq\ce nie znajdziesz: jak zdoby~ zielonq kart[, je\eli nie masz do niej podstaw; jak nielegalnie wjecha~ do Stan*w Zjednoczonych;

10 7 jak ]ama~ prawo; jak oszukiwa~ ameryka#skie urz[dy; gdzie znale^~ prac[; jak i gdzie kupi~ podrobione dokumenty; jak za]atwi~ sprawy nie mo\liwe do za]atwienia. Niestety, \ycie w USA nie jest ]atwe, a szczeg*lnie dla os*b o nieuregulowanym statusie i \adna ksiq\ka tego nie zmieni. Pozostaje faktem, \e jedynq drogq do normalnego \ycia w Ameryce jest zelegalizowanie statusu imigracyjnego i uzyskanie prawa sta]ego pobytu. Niniejsza ksiq\ka pomo\e ci prze\y~ czas swojej nielegalno<ci w USA godniej i bezpieczniej. Celem tej ksiq\ki nie jest zach[canie do ]amania przepis*w, lecz podpowiedzenie nielegalnemu imigrantowi, jak mo\e balansowa~ na cienkiej linie: jak zarabia~ na \ycie i jednocze<nie \y~ w miar[ normalnie, unikajqc konfliktu z Temidq, by nie zamknq~ sobie drogi do zielonej katy i \eby budowa~ podstawy do dalszej produktywnej przysz]o<ci w USA.

Jak dzia]a gie]da. Podr[cznik dla inwestor*w. El\bieta Baumgartner. Zagadnienia: Z serii:

Jak dzia]a gie]da. Podr[cznik dla inwestor*w. El\bieta Baumgartner. Zagadnienia: Z serii: Z serii: Jak dzia]a gie]da Podr[cznik dla inwestor*w El\bieta Baumgartner Zagadnienia: Rynek kapita]owy. Gie]da w USA i w Polsce. Akcje, obligacje, prawa poboru, warranty, kontrakty terminowe, opcje CALL

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie spo eczne Social Security

Ubezpieczenie spo eczne Social Security Z serii: Ubezpieczenie spo eczne Social Security El bieta Baumgartner Zagadnienia: Karta Social Security a imigranci Kiedy cudzoziemiec potrzebuje SSN, a kiedy nie Podatki FICA Jak sprawdziç swoje konto

Bardziej szczegółowo

Emerytura reemigranta w Polsce Podr cznik seniora wracajàcego z USA do kraju

Emerytura reemigranta w Polsce Podr cznik seniora wracajàcego z USA do kraju Z serii: Emerytura reemigranta w Polsce Podr cznik seniora wracajàcego z USA do kraju El bieta Baumgartner Zagadnienia: Na kim polegaç na starsze lata Jak budowaç majàtek, by nadrobiç stracony czas Social

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie i praca w Holandii

Mieszkanie i praca w Holandii werk.nl/eures uwv.nl Mieszkanie i praca w Holandii Przewodnik dla pracowników z krajów europejskich informujący o ich prawach i obowiązkach oraz o pracy w Holandii UWV Kwiecień 2010 Z niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii Celem tej broszury jest: dostarczenie wszystkim pracownikom migracyjnym w Irlandii informacji na temat ich praw w zrozumiały i dostępny sposób.

Bardziej szczegółowo

Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów

Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów M-618-PL Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów U.S. GOVERNMENT OFFICIAL EDITION NOTICE Use of ISBN Prefix This

Bardziej szczegółowo

Weszła w życie ustawa o ujawnianiu kont zagranicznych

Weszła w życie ustawa o ujawnianiu kont zagranicznych 72 IMIGRACYJNE ABC IMPORTANT EVERYDAY INFORMATION FOR POLISH-AMERICANS ON: WWW.POLAND.US Weszła w życie ustawa o ujawnianiu kont zagranicznych 1 lipca 2014 dla większości banków na świecie weszła w życie

Bardziej szczegółowo

Co wniosła nowa umowa podatkowa między Polską a USA

Co wniosła nowa umowa podatkowa między Polską a USA 72 IMIGRACYJNE ABC WYPADKI BŁĘDY MEDYCZNE WORKERS COMPENSATION SOCIAL SECURITY BRAND BRAND NOMBERG & ROSENBAUM, LLP 1-800-808-4225 Mówimy po polsku www.bbnrlaw.com IMPORTANT EVERYDAY INFORMATION FOR POLISH-AMERICANS

Bardziej szczegółowo

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ

RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORTY I ANALIZY INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ Zogniskowane wywiady grupowe z imigrantami Projekt Xenophob Ksenofobia w Europie Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej Seria RAPORTY

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie Inicjatywa ecoda 2 Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce Raport z badania ankietowego Spis treci WPROWADZENIE... 1 1. CEL I METODA BADANIA... 2 2. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOCI... 2 3. WYKSZTAŁCENIE I UMIEJTNOCI...

Bardziej szczegółowo

Funtów i Cali. NOWE PODEJ"CIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77

Funtów i Cali. NOWE PODEJCIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77 Strona 1 R!kopis dr Simeons (Kilka poprawek w r!kopisie nast!puj"ce: Spis tre#ci zosta$ dodanej, a niewielkie zmiany zosta$y dokonane, na przyk$ad, gdy b$"d wpisuj"c spowodowane b$"d, lub b$"d gramatyczny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI. Obywatel Danii. Informator dla nowych obywateli

MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI. Obywatel Danii. Informator dla nowych obywateli MINISTERSTWO DS. UCHODŹCÓW, IMIGRACJI I INTEGRACJI Obywatel Danii Informator dla nowych obywateli Obywatel Danii dostępny jest w 18 językach: Duńskim Angielskim Polskim Rosyjskim Chińskim Franucskim Arabskim

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysaw Rusiecki

Autor: Przemysaw Rusiecki E-BOOK: ANOMAILE W FIRMIE CZYLI PROBLEMATYKA MASOWEJ KORESPONDENCJI W PRZEDSIBIORSTWIE TURYSTYCZNYM CZ)*+ strony od 1 do 14 Autor: Przemysaw Rusiecki autor publikacji jest wykadowc Górnolskiej Wyszej Szkoy

Bardziej szczegółowo

Europejskie standardy dobrej administracji

Europejskie standardy dobrej administracji Zeszyty Naukowe Wy!szej Szko"y Bankowej we Wroc"awiu nr 26/2011 Wy!sza Szko"a Bankowa we Wroc"awiu Europejskie standardy dobrej administracji Streszczenie. Prawo do dobrej administracji stanowi jeden z

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika Publikacja poradnika Żyć i pracować w Wielkiej Brytanii nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Konsulatu Generalnego RP w Londynie, Polonia Aid Fundation Trust oraz Centrali Brytyjskich Związków Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Codzienne Życie w Irlandii

Codzienne Życie w Irlandii Przewodnik dla nowoprzybyłych Emigrant Advice jest programem Crosscare Przewodnik dla nowoprzybyłych W czasie powstawania tej broszury (lipiec 2006) informacje w niej zawarte były aktualne. Uaktualniona

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

JAK WYJŚĆ Z ARESZTU. Darmowy podręcznik dla zatrzymanych

JAK WYJŚĆ Z ARESZTU. Darmowy podręcznik dla zatrzymanych JAK WYJŚĆ Z ARESZTU Darmowy podręcznik dla zatrzymanych Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące zwolnienia z aresztu. Ten podręcznik jest regularnie aktualizowany. Zwolnienie Warunkowe z Tymczasowego

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce PRZESTRZEGANIE PRAW CUDZOZIEMCÓW w Polsce Warszawa 2012 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2012, nr 11 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 7 Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z e-mail marketingiem

Godzina dziennie z e-mail marketingiem Godzina dziennie z e-mail marketingiem Autorzy: Jeanniey Mullen, David Daniels T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2509-3 Tytu³ orygina³u: Email Marketing: An Hour a Day Format: 180 235, stron:

Bardziej szczegółowo

Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. afiliowanego ośrodka szkoleniowego UNITAR

Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. afiliowanego ośrodka szkoleniowego UNITAR Nr 2/2014 (3) Migracje Współpraca miast na rzecz migracji Rozmowa z Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim Społeczne konsekwencje nielegalnej imigracji do Polski Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o wartoci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy! Je!li jeste! odpowiedzialny za marketing i rozwój swojej firmy, to trafi"e! w dobre r#ce... Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz,

Bardziej szczegółowo

INTERESUJE CI LEGALNA PRACA W POLSCE? CHCESZ ZALEGALIZOWAå SWÓJ POBYT? Poradnik dla imigrantów

INTERESUJE CI LEGALNA PRACA W POLSCE? CHCESZ ZALEGALIZOWAå SWÓJ POBYT? Poradnik dla imigrantów INTERESUJE CI LEGALNA PRACA W POLSCE? CHCESZ ZALEGALIZOWAå SWÓJ POBYT? Poradnik dla imigrantów Z naszego poradnika dowiesz si : 1 KIM JESTEÂMY I JAK MO EMY CI POMÓC? Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo