Poradnik imigranta czyli jak yç w Stanach bez zielonej karty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik imigranta czyli jak yç w Stanach bez zielonej karty"

Transkrypt

1 Z serii: Poradnik imigranta czyli jak yç w Stanach bez zielonej karty El bieta Baumgartner Zagadnienia: Jak zostaç Amerykaninem Co rzàd chce o Tobie wiedzieç Jak firmy zbierajà o Tobie informacje Kogo trzeba si baç, a kogo nie Nielegalni a INS Social Security, klucz do ycia w USA Czy mo esz dostaç kart Social Security Nielegalni a praca, prawo jazdy, mieszkanie, ubezpieczenia, podatki, policja Konto w banku Numer podatnika Ochrona zdrowia Jak yç bez statusu Jak zdobyç amerykaƒskie dokumenty Jak si ukrywaç Wady anonimowoêci Prawa nielegalnych imigrantów

2 Poradnik nielegalnego imigranta czyli jak \y~ w Stanach bez zielonej karty El\bieta Baumgartner Polpress Services 255 Park Lane Douglaston, NY tel / ,

3 Konsultant d/s podatkowych: Leon Fuks, CPA, tel. 718/ Konsultant d/s imigracyjnych: Barbara Chlebi#ska Ok]adka: Przemys]aw Skok, Skok Communication LLC, tel. 718/ Wydawca: Polpress Services, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 718/ Copyright 2009 by Polpress Services Kopiowanie ca]o<ci lub fragment*w tej ksiq\ki bez pozwolenia jej wydawcy stanowi naruszenie praw autorskich. Tre<~ niniejszej ksiq\ki ma charakter og*lnej informacji i nie powinna by~ traktowana jako porada prawna. Przed podj[ciem wa\nych decyzji Czytelnik powinien skonsultowa~ swojq indywidualnq sytuacj[ z prawnikiem.

4 1 Spis tre<ci 1. Jak zosta~ Amerykaninem Nie ma ju\ INS Jak przyjecha~ tymczasowo do USA Przed]u\enie tymczasowego pobytu Zmiana statusu Na granicy Jak otrzyma~ sta]y pobyt w USA Kategorie ubiegajqcych si[ o zielonq kart[ Program dywersyfikacji czyli loterie wizowe Gdzie si[ zwr*ci~ po pomoc Jak nie legalizowa~ pobytu Zielona karta Gdzie dowiedzie~ si[ wi[cej o prawie imigracyjnym Co rzqd ameryka#ski chce o tobie wiedzie~ Konsulat ameryka#ski Urzqd Pocztowy Departament komunikacji Administracja Social Security Urzqd Skarbowy i lokalne w]adze podatkowe Policja i inne organa <cigania Szko]y publiczne Biuro opieki spo]ecznej Urzqd powiatowy W]adze stanowe Inne agendy zbierajqce informacje o ludno<ci Jakie firmy chcq o tobie wiedzie~ Kompanie telefoniczne Tw*j pracodawca Banki i instytucje finansowe Lekarze i szpitale Biura informacji kredytowej Towarzystwa ubezpieczeniowe Sprzedawcy i us]ugodawcy Inne firmy zbierajqce informacje o ludno<ci Jak instytucje wymieniajq informacje o tobie Kto wsp*]pracuje z IRS Kto wsp*]pracuje z Administracjq Social Security Kto wsp*]pracuje, a kto nie z urz[dem imigracyjnym Czy rzqd jest nieomylny S]u\ba imigracyjna i nielegalni Czy kto< mo\e donie<~ na ciebie do urz[du imigracyjnego 54

5 Kiedy s]u\ba imigracyjna interweniuje Co robi~ w wypadku kontroli s]u\by imigracyjnej Sponsorzy odpowiedzialni za osoby sponsorowane Gdy czekasz na zielonq kart[ Social Security klucz do \ycia w Ameryce Rodzaje kart Social Security Czy cudzoziemiec mo\e otrzyma~ SSN Jak wystqpi~ o SSN Kto mo\e prosi~ ci[ o SSN Czy numer SSN jest prawdziwy Jak chroni~ swojq prywatno<~ Praca i nielegalni imigranci Co sprawdzajq pracodawcy Numer Social Security najwi[ksza przeszkoda do legalnego zatrudnienia Czy powiniene< ba~ si[ pracodawcy Znaj swoje prawa Prawo jazdy i imigranci Zamiana zagranicznego prawa jazdy na ameryka#skie Uzyskanie nowego prawa jazdy Jak otrzyma~ prawo jazdy bez SSN Prawo jazdy i nielegalni imigranci W]a<ciciele mieszka# i imigranci Co w]a<ciciele dom*w chcq o tobie wiedzie~ Umowa wynajmu Przepisy regulujqce czynsze Znaj swoje prawa Banki i nielegalni imigranci Dlaczego nowo przybyli unikajq bank*w Dokumenty potrzebne do otwarcia konta w banku Na kogo banki nie muszq donosi~ do IRS Konto w banku bez numeru Social Security Ochrona zdrowia i nielegalni imigranci Ubezpiecz si[ przed przyjazdem do USA Ubezpieczenie dla cudzoziemc*w Szpitale Hilla-Burtona Przepisy stanowe Pomoc w nag]ych wypadkach Medicaid a nielegalni imigranci Co mo\e wyniknq~ z niezap]acenia rachunk*w Czy mo\na wykupi~ polis[ bez numeru Social Security Policja i imigranci Rodzaje policji 94

6 Jak unika~ k]opot*w Dlaczego powiniene< unika~ k]opot*w Sqdy i imigranci Sqdy cywilne i kryminalne Czy i<~ do sqdu Sqdownictwo powszechne Sqdy drobnych roszcze# Sqdy i prawo do prywatno<ci Podatki i imigranci ITIN, czyli co robi~ bez numeru Social Security Podatki dochodowe Inne podatki Kto jest uwa\any za resident alien Jaki doch*d podlega opodatkowaniu Jak opodatkowany jest doch*d cudzoziemc*w Naliczanie podatku dochodowego Kwestie podatkowe dotyczqce nielegalnego imigranta Uwaga na Urzqd Podatkowy! Gdzie mo\na dowiedzie~ si[ o podatkach Jak \y~ dyskretnie Zmiana to\samo<ci Jak zachowa~ prywatno<~ korespondencji Jak zachowa~ prywatno<~ rozm*w telefonicznych Jak zachowa~ prywatno<~ w banku Tylko got*wka Je<li zacierasz po sobie <lady Jak nie dostawa~ si[ na listy adresowe Jak uniknq~ z]odziei kredytowych Je<li chcesz ukry~ majqtek Jak sprawdzi~, co wiedzq o nas inni Wady anonimowego \ycia Wady gospodarki got*wkowej Jak \y~ w USA bez statusu imigracyjnego Stare, dobre czasy Co nie sprzyja nielegalnym Co sprzyja nielegalnym Czy masz kart[ Social Security? Jak \y~ bez SSN Jak uzyska~ ameryka#skie dokumenty to\samo<ci Jak pomo\e ci twoja korporacja Legalny doch*d nielegalnych Jak korporacja ci[ ochroni Jak za]o\y~ korporacj[ Jak naj]atwiej za]o\y~ sp*]k[ w USA 134

7 Inne niezb[dne formalno<ci Jak legalnie wyp]aca~ sobie doch*d z korporacji Jak p]aci~ podatki Twoja korporacja twoim sponsorem Prawa nielegalnych imigrant*w Prawo do bezp]atnej nauki w szko]ach publicznych Prawo do bezp]atnej pomocy medycznej Prawo do w]asno<ci Prawo do p]acy minimalnej Prawo do pracy w bezpiecznych warunkach Prawo do ubezpieczenia od wypadku przy pracy Prawo do zrzeszania si[ Prawo do odmowy wpuszczenia do domu Prawo odmowy zezna# Prawo odmowy podpisania dokument*w Prawo do opieki prawnej Deportacja Kto mo\e by~ deportowany Jak dochodzi do deportacji Gdy wpadniesz w r[ce s]u\by imigracyjnej Post[powanie deportacyjne Jak uniknq~ deportacji Zmiana statusu Zawieszenie deportacji Dawne zaniechanie deportacji Dobrowolny wyjazd Wstrzymanie akcji Anulowanie wyroku lub darowanie kary Rejestracja Azyl Za]qcznik ksiq\ki Poradnika Sukces Ksiq\ki w wersji tradycyjnej Materia]y pomocnicze do kurs*w Ebooki ksiq\ki w wersji elektronicznej 159

8 5 Wst[p Nielegalno<~ wst[pem do normalnego \ycia Stany Zjednoczone sq krajem imigrant*w. Przez pokolenia przybywali tutaj ludzie z ca]ego <wiata i czyniq to nadal w nadziei spe]nienia swojego Ameryka#skiego Snu. Niekt*rzy z nich tymczasowo stajq si[ nielegalnymi imigrantami. Za nielegalnego imigranta uwa\a si[ osob[, kt*ra przekroczy]a granic[ Stan*w Zjednoczonych bez wa\nej wizy, lub pozosta]a w USA po wyga<ni[ciu wa\no<ci wizy. Liczb[ nieudokumentowanych cudzoziemc*w powi[kszajq jeszcze ci, kt*rzy oczekujq na zmian[ statusu i przyznanie prawa sta]ego pobytu. Ameryka#skie w]adze imigracyjne pozwalajq obcokrajowcom na wystqpienie o zielonq kart[ i przymykajq oko na fakt, i\ wi[kszo<~ z nich przebywa w USA nielegalnie w czasie rozpatrywania ich wniosk*w. Czas oczekiwania na legalizacj[ pobytu wynosi od dw*ch do kilkunastu lat (w niekt*rych kategoriach sponsorowania przez rodzin[). W tym czasie cudzoziemcy nie majq prawa do podejmowania pracy ani swobodnego podr*\owania za granic[. Setki tysi[cy ludzi zmuszane sq do ]amania prawa: aby prze\y~ muszq znale^~ nielegalne zatrudnienie. Bywa tak\e, \e nielegalnymi stajq si[ ci, kt*rzy tego najmniej oczekujq. Przyk]adem mogq by~ studenci lub pracownicy posiadajqcy wizy H-1 lub J-1. Je<li up]ynie wa\no<~ ich wiz i urzqd imigracyjny odm*wi ich przed]u\enia, lub gdy nie wype]niq oni na czas poda# o przed]u\enie wizy, automatycznie stanq si[ nielegalnymi imigrantami, kt*rym grozi deportacja. Nagle ci, kt*rzy starali si[ wype]ni~ wszystkie wymogi prawne, zaczynajq si[ czu~ jak <cigani przest[pcy. Dzisiejsi tu]acze bez statusu to przyszli rezydenci i obywatele ameryka#scy wyborcy i podatnicy. Zanim si[ jednak nimi stanq, \yjq w ukryciu w ciqg]ym strachu przed ujawnieniem si[. Sq przekonani, i\ na ameryka#skiej ziemi nie przys]ugujq im \adne prawa, lub \e aresztuje ich i deportuje pierwszy napotkany umundurowany policjant albo urz[dnik. Skoro dla milion*w ludzi nielegalny status imigracyjny jest przedsionkiem do normalnego, produktywnego \ycia w USA, warto by]o spr*bowa~ zebra~ w jednej ksiq\ce informacje majqce u]atwi~ im ten trudny okres. Dla niekt*rych nielegalno<~ pu]apkq bez wyj<cia Spokojnie \y~ z nielegalnym statusem imigracyjnym mogq ci, kt*rzy z]o\yli swoje podania o zielonq kart[ przed 30 kwietnia 2001 roku. Im pobyt bez wa\nych wiz zostanie wybaczony. Niestety, zmiany w prawie imigracyjnym powa\nie utrudni]y \ycie tym tu]aczom, kt*rzy nie rozpocz[li procedury legalizacyjnej do tej daty, albo nie byli w USA 21 grudnia 2000 roku, gdy Legal Immigration and Family Eúuity Act (LIFE Act) wszed] w \ycie. Ci, kt*rzy b[dq w Stanach bez papier*w d]u\ej ni\ rok, majq zakaz legalizacji przez 10 lat. Szczeg*]y przepis*w podajemy w rozdziale 1.5. Zdaniem Citizenship and Immigration Service (dawny Immigration and Naturalization Service) w USA przebywa bez pozwolenia oko]o 5 milion*w os*b i liczba ta ro<nie o 275,000 rocznie. Ponad po]ow[ z nich stanowiq Meksykanie, a dalej plasujq si[ mieszka#cy Hondurasu, Gwatemali, Kanady i Haiti. Liczba nielegalnych przybyszy z Polski szacowana jest na 75,000, cho~ wydaje si[ zani\ona. Du\a cz[<~ tej armii ludzi zosta]a zamkni[ta w pu]apk[. Po wielu latach nie mogq opu<ci~ USA, bo tu urodzi]y si[ i wyros]y ich dzieci, a zielona karta sta]a si[ dla nich niedost[pna. Wprowadza to sytuacj[ absurdalnq, kt*ra musi zosta~ jako< rozwik]ana, by nie trzyma~ w niesko#czono<~ w podziemiu milion*w ludzi.

9 6 Ka\da propozycja legislacyjna dotyczqca imigrant*w jest natychmiast omawiana przez polonijnq pras[, szczeg*lnie Nowy Dziennik. Regulacje w innych sferach \ycia (jak podatkowo<~, bankowo<~, prawa obywatelskie) sq w USA bardzo stabilne i ksiq\ka ta pozostanie aktualna na wiele lat. Op]aca si[ by~ uczciwym ycie w komunizmie nauczy]o nas, Polak*w, cynizmu wobec prawa. Stosowanie si[ do polece# i litery prawa bywa]o cz[sto traktowane z politowaniem, a mijanie przepis*w powszechnie akceptowane. Przywieziona nonszalacja do prawa po]qczona z czasowq konieczno<ciq jego omijania w Stanach powoduje, \e w<r*d wielu Polak*w utwierdza si[ przekonanie, \e w Stanach panuje bezkarno<~, a kr[tactwo pop]aca. Nic dalszego od prawdy. Mimo \e niniejsza ksiq\ka informuje, jak znale^~ si[ w szarej strefie prawa, absolutnie nie radzi, \eby go ]ama~. Walka z systemem, kt*ry jawi si[ nielegalnym jako z]owrogi, powinna polega~ na odpowiednim stosowaniu si[ do niego. Ksiq\ka wyja<nia, \e ka\dy nasz krok \yciowy jest odnotowany, dajqc nam coraz lepsze miejsce w rankingu porzqdnych mieszka#c*w. Uczciwo<~ na d]u\szq met[ w Stanach pop]aca: obywatelska postawa jest nagradzana zielonq kartq, a nast[pnie ameryka#skim paszportem, solidna praca i oszcz[dzanie zapewniajq godziwy poziom \ycia. Regularne sp]acanie zobowiqza# procentuje zaufaniem i kolejnymi kartami kredytowymi. Dobre oceny w szkole budujq przysz]o<~ naszych dzieci. Warto o tym wiedzie~, by w czasie trudnego okresu przej<ciowego pr*ba p*j<cia na skr*ty nie pozbawi]a nas szans, jakie udost[pnia Ameryka. Co ksiq\ka podpowie Dla nielegalnych imigrant*w najpowa\niejszq przeszkodq na ich drodze do normalnego \ycia w USA jest strach przed ujawnieniem i deportacjq. L[k ten pog][bia jeszcze nieznajomo<~ ameryka#skich instytucji, przepis*w i obyczaj*w. Celem tej ksiq\ki jest wyja<nienie nast[pujqcych kwestii: w jakie pu]apki nowo przybyli najcz[<ciej wpadajq i jak si[ przed nimi broni~; od jakich us]ugodawc*w stroni~; w jaki spos*b mo\na zalegalizowa~ status imigracyjny; jakie rzqdowe i prywatne ameryka#skie instytucje zbierajq informacje o ludno<ci, ze szczeg*lnym uwzgl[dnieniem imigrant*w; jak uniknq~ konfliktu z ameryka#skimi w]adzami; jak \y~ anonimowo w USA bez pozostawiania po sobie <lad*w na papierze; jak \y~ w USA bez legalnego statusu bez wchodzenia w kolizj[ z prawem; jakie prawa przys]ugujq nielegalnym imigrantom. Nieudokumentowani cudzoziemcy powinni zda~ sobie spraw[, \e majq w Stanach Zjednoczonych wi[cej praw i mo\liwo<ci dzia]ania ni\ przypuszczajq. Ksiq\ka ta wska\e, jak mo\na \y~ w USA, pomimo nielegalnego statusu. Czego si[ nie spodziewa~ Jednak\e, nie spodziewaj si[, Czytelniku, \e w ksiq\ce odkryjesz magiczny spos*b na osiqgni[cie Ameryka#skiego Snu, ani na rozwiqzanie wszystkich swoich problem*w. Oto informacje, jakich w ksiq\ce nie znajdziesz: jak zdoby~ zielonq kart[, je\eli nie masz do niej podstaw; jak nielegalnie wjecha~ do Stan*w Zjednoczonych;

10 7 jak ]ama~ prawo; jak oszukiwa~ ameryka#skie urz[dy; gdzie znale^~ prac[; jak i gdzie kupi~ podrobione dokumenty; jak za]atwi~ sprawy nie mo\liwe do za]atwienia. Niestety, \ycie w USA nie jest ]atwe, a szczeg*lnie dla os*b o nieuregulowanym statusie i \adna ksiq\ka tego nie zmieni. Pozostaje faktem, \e jedynq drogq do normalnego \ycia w Ameryce jest zelegalizowanie statusu imigracyjnego i uzyskanie prawa sta]ego pobytu. Niniejsza ksiq\ka pomo\e ci prze\y~ czas swojej nielegalno<ci w USA godniej i bezpieczniej. Celem tej ksiq\ki nie jest zach[canie do ]amania przepis*w, lecz podpowiedzenie nielegalnemu imigrantowi, jak mo\e balansowa~ na cienkiej linie: jak zarabia~ na \ycie i jednocze<nie \y~ w miar[ normalnie, unikajqc konfliktu z Temidq, by nie zamknq~ sobie drogi do zielonej katy i \eby budowa~ podstawy do dalszej produktywnej przysz]o<ci w USA.

Podr cznik finansowej prywatnoêci Jak dyskretnie prowadziç swoje sprawy

Podr cznik finansowej prywatnoêci Jak dyskretnie prowadziç swoje sprawy 3 Z serii: PODR CZNIKI FINANSOWEJ SAMOOBRONY Podr cznik finansowej prywatnoêci Jak dyskretnie prowadziç swoje sprawy El bieta Baumgartner Zagadnienia: Co wiedzà o tobie inni ludzie i urz dy Utajone informacje

Bardziej szczegółowo

Jak zdoby~ zielonq kart[

Jak zdoby~ zielonq kart[ Z serii: Jak zdoby~ zielonq kart[ i wizy czasowe do USA El\bieta Baumgartner Zagadnienia: Zielona karta dla siostry, brata, ojca, matki i dzieci. Obowiqzki sponsora. Ma]\e#stwo z obywatelem lub ze sta]ym

Bardziej szczegółowo

Testamenty i ostatnie dyspozycje

Testamenty i ostatnie dyspozycje Z serii: Testamenty i ostatnie dyspozycje Jak zostawi~ majqtek bliskim i uniknq~ probacji El\bieta Baumgartner Zagadnienia: Konsekwencje braku testamentu. Ustawowy podzia] majqtku. Co dziedziczy \ona.

Bardziej szczegółowo

Otwieram biznes Podr cznik poczàtkujàcego przedsi biorcy

Otwieram biznes Podr cznik poczàtkujàcego przedsi biorcy Z serii: Otwieram biznes Podr cznik poczàtkujàcego przedsi biorcy El bieta Baumgartner Zagadnienia: Pomys na biznes Formy biznesu, ich wady i zalety Jednoosobowy biznes Spó ka partnerska Spó ka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Jak kupić dom mądrze i nie przepłacić Tajniki banków, pośredników, prawników i właścicieli domów

Jak kupić dom mądrze i nie przepłacić Tajniki banków, pośredników, prawników i właścicieli domów ODWIEDŹ NAS W INTERNECIE: www.poradniksukces.com Z serii: Jak kupić dom mądrze i nie przepłacić Tajniki banków, pośredników, prawników i właścicieli domów Elżbieta Baumgartner Zagadnienia: Na jaki dom

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie spo eczne Social Security

Ubezpieczenie spo eczne Social Security Z serii: Ubezpieczenie spo eczne Social Security El bieta Baumgartner Zagadnienia: Karta Social Security a imigranci Kiedy cudzoziemiec potrzebuje SSN, a kiedy nie Podatki FICA Jak sprawdziç swoje konto

Bardziej szczegółowo

Jak Uzyskać Zasiłek w Stanie Illinois nie Będąc Obywatelem USA

Jak Uzyskać Zasiłek w Stanie Illinois nie Będąc Obywatelem USA Jak Uzyskać Zasiłek w Stanie Illinois nie Będąc Obywatelem USA Jakiego rodzaju programy pomocy rządowej są dostępne w stanie Illinois? W Stanach Zjednoczonych istnieje wiele programów pomocy rządowej.

Bardziej szczegółowo

Ustawa regulująca prawa jazdy dla wszystkich imigrantów (SB 957): najczęściej zadawane pytania

Ustawa regulująca prawa jazdy dla wszystkich imigrantów (SB 957): najczęściej zadawane pytania Ustawa regulująca prawa jazdy dla wszystkich imigrantów (SB 957): najczęściej zadawane pytania P: Czym jest tymczasowe prawo jazdy (Temporary Visistor Driver s License TVDL)? O: Tymczasowe prawo jazdy

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą ź Ą Ą Ą ź Ł Ę ć Ń Ń ć Ś ź ć Ą ć ć ć ŚĆ ć ć ć ŚĆ ć ź ź Ś Ś ć ć ź ć ć ź ć ź ć Ś ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć Ź ć ć Nowoczesna profilaktyka uzalenie to uczenie dojrzaej i mdrej postawy we wszystkich dziedzinach

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Pracujesz za granicą? www.zus.pl

Przeczytaj! Pracujesz za granicą? www.zus.pl Pracujesz za granicą? Jeśli jesteś aktywny zawodowo na terenie państw członkowskich, to możesz w tym samym okresie podlegać zabezpieczeniu społecznemu wyłącznie w jednym państwie. Szczegółowe informacje,

Bardziej szczegółowo

ś ń ś ń ś ż ć ś Ó ż Ó ś Ś ś ż Ś ś Ś ś Ś Ś ń ś Ś ś ś ść ś ź ść śó ć ż Ś ś ś ść ż Ó ś Ó ć ć ż ż ś Ś ś ś Ó ć ż ź ś ć ż Ą ć Ł ś ś ś ś ź ż Ź ż ś ś ś ś ż ż ś ń ź ć ś Ó ń ż ń ń ć ć ń ć Ł ś ń ś ś ż ż ś ź ź ś Ó

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

^/t (ou [^^ncrfr"r. Stowarzyszerie. llntervrrencji Erannnej. Minister pracy i polityki spolecznei

^/t (ou [^^ncrfrr. Stowarzyszerie. llntervrrencji Erannnej. Minister pracy i polityki spolecznei Stowarzyszerie llntervrrencji Erannnej ol/os/20l4/pm Ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51 0L-204 Warszawa tel./fax. $ a8) 22 621 51 6s www.interwencjaprawna. pl Warszawa, 2O ma)a2014 r. Szanowny Pan Wfadyslaw

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy 2 Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 2 597 Poz. 11 11 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNVCH1) z dnia 3 wrzesnia 2009 r. o sprostowaniu bl~du Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 0 oglaszaniu akt6w

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska

Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska Ogólnopolskie Badanie Assistance Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska Agenda Informacje o badaniu Wyniki szczegóowe Posiadanie ubezpiecze assistance Korzystanie z usug assistance Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Jak dzia]a gie]da. Podr[cznik dla inwestor*w. El\bieta Baumgartner. Zagadnienia: Z serii:

Jak dzia]a gie]da. Podr[cznik dla inwestor*w. El\bieta Baumgartner. Zagadnienia: Z serii: Z serii: Jak dzia]a gie]da Podr[cznik dla inwestor*w El\bieta Baumgartner Zagadnienia: Rynek kapita]owy. Gie]da w USA i w Polsce. Akcje, obligacje, prawa poboru, warranty, kontrakty terminowe, opcje CALL

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Paweł Kaczmarczyk Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Co Dalej? Wyczerpujący do DACA, DAPA, i innych imigracyjnych działań wykonawczych. Działania wykonawcze dotyczące imigracji 2014-2015

Co Dalej? Wyczerpujący do DACA, DAPA, i innych imigracyjnych działań wykonawczych. Działania wykonawcze dotyczące imigracji 2014-2015 Działania wykonawcze dotyczące imigracji 2014-2015 Co Dalej? Wyczerpujący do DACA, DAPA, i innych imigracyjnych działań wykonawczych TWOJE AMERYKAŃSKIE MARZENIE STANIE SIE RZECZYWISTOŚCIĄ. Będziemy łapać

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 maja 2005 r. przetwarzania przez Syndyka Masy Upadłoci Banku danych osobowych. Zdaniem Skarcego Syndyk bezprawnie, bo bez jego zgody, opublikował

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE

Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE Valentina Todorovska-Sokolovska Orodek Rozwoju Edukacji Projekt: Polskie Forum Integracyjne jest wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Raportu. Irena Dawid-Olczyk, Członkini Zarządu, La Strada, Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami

Prezentacja Raportu. Irena Dawid-Olczyk, Członkini Zarządu, La Strada, Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami Prezentacja Raportu Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) Stan Populacji Świata 2006: Droga ku nadziei: Kobiety a migracja międzynarodowa. Irena Dawid-Olczyk, Członkini Zarządu, La Strada,

Bardziej szczegółowo

Opcje Imigracyjne dla Inwestorów z Polski 2015-12-18 20:03:10

Opcje Imigracyjne dla Inwestorów z Polski 2015-12-18 20:03:10 Opcje Imigracyjne dla Inwestorów z Polski 2015-12-18 20:03:10 2 Doceniając wkład imigrantów w gospodarkę Stanów Zjednoczonych, Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji USA (USCIS) wprowadził w ostatnich paru

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Stały pobyt w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Ustawa o cudzoziemcach przewiduje dwie formy stałego pobytu dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej: zezwolenie na osiedlenie się oraz zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Dziecko w dobie kryzysu. Dzieci cudzoziemców w procedurze uchodźczej i deportacyjnej, dzieci cudzoziemskie pozostające w Polsce bez opieki

Dziecko w dobie kryzysu. Dzieci cudzoziemców w procedurze uchodźczej i deportacyjnej, dzieci cudzoziemskie pozostające w Polsce bez opieki Dziecko w dobie kryzysu Dzieci cudzoziemców w procedurze uchodźczej i deportacyjnej, dzieci cudzoziemskie pozostające w Polsce bez opieki Marcin Sośniak - Starszy Specjalista Zespół Administracji Publicznej,

Bardziej szczegółowo

ń Ą Ł Ś Ś ń Ł Ę ĘŚĆ ż ć ż ć ż ć ż ć ć ń ń ż ć ż ć ć ć Ś ź Ś Ć ż ż ń ń Ś ń ń Ś ż Ó ż ń ż ż ć ń Ż ż ż ć ż ń ż ż ć ż ż ż ż ź ż ż Ś ź ż ń ż ż ż ż ź ż ż ż Ę ż ż ż ż Ą Ł Ń ż ć ń ż ć ż ć Ś Ł Ą Ó Ś Ó ź Ą Ę Ą Ł

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

rrtllirl trtltlll tl-ll-trl WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

rrtllirl trtltlll tl-ll-trl WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO Nazwa organu wlasciwego prowadzqcego postqpowanie w sprawie Swiadczenia wychowawczego: Zalacznik nr 1 Adres: WNOSEK O USTALENE PRAWA DO SWADCZENA WYCHOWAWCZEGO 1. Dane osoby ubiegaiqcei sig o ustalenie

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Ź ń Ł Ę ź ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ń Ń ń ń Ę ź Ę ń Ę Ę ń Ń ń ń ń ń ć Ę Ń Ń Ń ć ź ź Ę ń ź ń Ę ź ć ń ń ń ń ź ń Ń ń Zńczn k do UchwaĘ nr 39/01412015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 26 maja015 r, uprawnienie

Bardziej szczegółowo

Możliwości w Ontario (Opportunities Ontario): Program Nominacji Prowincji (Provincial Nominee Program)

Możliwości w Ontario (Opportunities Ontario): Program Nominacji Prowincji (Provincial Nominee Program) Możliwości w Ontario (Opportunities Ontario): Program Nominacji Prowincji (Provincial Nominee Program) Zarys: Imigranci wnoszą na rynek pracy w Ontario cenne umiejętności oraz wiedzę, wpływając korzystnie

Bardziej szczegółowo

Jak trwale skorzystać z abolicji?

Jak trwale skorzystać z abolicji? Dr Paweł Dąbrowski Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski Jak trwale skorzystać z abolicji? Informacje podstawowe Niniejsza informacja jest kierowana do tych cudzoziemców, którzy w wyniku

Bardziej szczegółowo

Emerytura reemigranta w Polsce Podr cznik seniora wracajàcego z USA do kraju

Emerytura reemigranta w Polsce Podr cznik seniora wracajàcego z USA do kraju Z serii: Emerytura reemigranta w Polsce Podr cznik seniora wracajàcego z USA do kraju El bieta Baumgartner Zagadnienia: Na kim polegaç na starsze lata Jak budowaç majàtek, by nadrobiç stracony czas Social

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj cych dzieci w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - podatnik

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj cych dzieci w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - podatnik POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MONA SKADA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Chorwacji 2015-06-17 15:32:11

Jeśli chcesz pracować w Chorwacji 2015-06-17 15:32:11 Jeśli chcesz pracować w Chorwacji 2015-06-17 15:32:11 2 Cudzoziemcy mogą podejmować pracę w Chorwacji na podstawie zezwolenia na pobyt i na pracę lub na podstawie świadectwa o rejestracji działalności,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Praca naalasce. w ramachwizyh-2b

Praca naalasce. w ramachwizyh-2b Praca naalasce w ramachwizyh-2b Warunki uczestnictwa w programie: wiek pomiędzy 18-40 lat; znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym; uiszczenie opłat za program w terminie; złożenie kompletnych

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer i Karta Ubezpieczenia Społecznego

Numer i Karta Ubezpieczenia Społecznego Numer i Karta Ubezpieczenia Społecznego Numer i Karta Ubezpieczenia Społecznego Numer Ubezpieczenia Społecznego ma ogromne znaczenie, ponieważ potrzebny jest on do ubiegania się o pracę, pobierania świadczeń

Bardziej szczegółowo

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej

Dokumenty uzupełniające wymagane przy pomocy finansowej Prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów wskazanych poniżej. Wniosek może być opóźniony lub odrzucony w przypadku, gdy którykolwiek z wymaganych dokumentów nie zostanie dostarczony. W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów

Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów Projekt Prawa migrantów w praktyce, współfinansowany z Europejskiego Wizy wydawane przez Polskę

Bardziej szczegółowo

DO WYPEŁNIENIA PRZEZ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ FEDERALNYCH AMBASADY USA:

DO WYPEŁNIENIA PRZEZ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ FEDERALNYCH AMBASADY USA: WZ0-PL-1 DO WYPEŁNIENIA PRZEZ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ FEDERALNYCH AMBASADY USA: PFD: 800# CLAIM TYPE: W/E: C/N: FORMULARZ POMOCNICZY DO PODANIA O ŚWIADCZENIA Z AMERYKAŃSKIEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (U.S.

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Informator dotyczący porozumienia w sprawie programu Zwiedzaj i Pracuj zawartego pomiędzy Polską a Japonią

Informator dotyczący porozumienia w sprawie programu Zwiedzaj i Pracuj zawartego pomiędzy Polską a Japonią Informator dotyczący porozumienia w sprawie programu Zwiedzaj i Pracuj zawartego pomiędzy Polską a Japonią 2015.07.06 Ambasada Japonii rozpocznie przyjmowanie wniosków wizowych w ramach programu Zwiedzaj

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URZĄD GMINY SZEMUD

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URZĄD GMINY SZEMUD Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URZĄD GMINY SZEMUD MECHANIZM: BUDŻET PARTYCYPACYJNY Dokumenty opracowane przy współpracy z Fundacją

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników za granicę. Karol Raźniewski, Marta Dominiak-Sporna, Emilia Piechota 22 czerwca 2015 r.

Delegowanie pracowników za granicę. Karol Raźniewski, Marta Dominiak-Sporna, Emilia Piechota 22 czerwca 2015 r. Delegowanie pracowników za granicę Karol Raźniewski, Marta Dominiak-Sporna, Emilia Piechota 22 czerwca 2015 r. Plan prezentacji 1. Definicja delegowania i dlaczego delegowanie sprawia tyle problemów? 2.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne.

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne. Program Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne Cele szkolenia Celem szkolenia jest zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/wazne-informacje/3114,poradnik-sdm.html Wygenerowano: Środa, 28 września 2016, 01:39 Poradnik ŚDM Autor: Łukasz Mazek 22.03.2016

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA PRACY NA TERYTORIUM RP NA ZASADACH OKREŚLONYCH W DECYZJI NR 1/80 RADY STOWARZYSZENIA REPUBLIKI TURECKIEJ I EWG Z DNIA 19

Bardziej szczegółowo

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1. ZASADY WJAZDU NA TERYTORIUM RP Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), obywatele państw Europejskiego

Bardziej szczegółowo

10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu. 37. Numer w rejestrze

10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu. 37. Numer w rejestrze INF D Z Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 1 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 233 16007 Poz. 1528 1528 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD S CEM poznajemy podstawowe umiej tno ci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami.

AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD S CEM poznajemy podstawowe umiej tno ci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami. AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD SCEM poznajemy podstawowe umiejtnoci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami. Bycie rodzicem jest czym wydawaoby si prostym i naturalnym, ale jednoczenie nie ma

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE Opłaty: Opłata skarbowa 640 PLN - opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1, nr konta 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 lub dokonać

Bardziej szczegółowo

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby

Bardziej szczegółowo

Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa

Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa Programy finansujące badania i szkolenia w USA Warszawa, 26 kwietnia 2012 Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ Co to jest zezwolenie na osiedlenie się Cudzoziemiec spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach może ubiegać się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się. Zezwolenia

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

Wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca - odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca - odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY MAŁOLETNIE DZIECKO CUDZOZIEMCA, KTÓRY PRZEBYWA NA TERYTORIUM RP NA PODSTAWIE WIZY KRAJOWEJ LUB ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, JEŻELI DZIECKO TO URODZIŁO SIĘ W OKRESIE WAŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/

Czym jest ewuś? Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/435/3171/czym_jest_ewus/k/ Czym jest ewuś? Od 1 stycznia 2013 roku, aby się dostać do lekarza przyjmującego w ramach kontraktu z NFZ, nie trzeba nosić przy sobie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Podstawa obliczenia podatku w z³. Podatek wynosi. ponad 43.405. 19% podstawy obliczenia minus kwota 572,54 z³ 43.405 85.528

Podstawa obliczenia podatku w z³. Podatek wynosi. ponad 43.405. 19% podstawy obliczenia minus kwota 572,54 z³ 43.405 85.528 Urz±d Skarbowy Po otrzymaniu potwierdzenia o wpisie do ewidencji dzia³alno ci gospodarczej, nale y zg³osiæ siê do Urzêdu Skarbowego w³a ciwego dla miejsca zamieszkania, celem dokonania: " nadania numeru

Bardziej szczegółowo

obsługi poszczególnych tras wynosi 6 szt. Zamawiający nie dopuszcza łączenia tras, polegających na przewozie uczniów w jednym autobusem. 3.7.

obsługi poszczególnych tras wynosi 6 szt. Zamawiający nie dopuszcza łączenia tras, polegających na przewozie uczniów w jednym autobusem. 3.7. ł ł ą ą ą Ś ą ą ń Ą ą Ę ą Ą Źą Ó Ś Ó ł Ż ż ą ą ł ą Ź ł ł ł ś ś ą ą ł łą ż ż ś ł ż Ń ł ł ą ł ą ż ą ść Ż ł ł łą ł ą ść ż ść ń ą ść obsługi poszczeglnych tras wynosi 6 szt. Zamawiający nie dopuszcza łączenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków:

DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków: DK 113 / / Zał.nr 2... nazwa jednostki organizacyjnej : płatne ze środków: U M O W A O D Z I E Ł O zawarta w dniu... między Akademią Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie zwaną w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zrobić to legalnie

Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zrobić to legalnie Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zrobić to legalnie Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce nie są jednolite. W zależności od ich obywatelstwa, statusu pobytowego w Polsce oraz rodzaju pracy, którą mają

Bardziej szczegółowo

Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową.

Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową. SEMINARIUM nr 2 Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową. Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy - POWT Polska - Saksonia Zgorzelec, Hotel Pawłowski 17 października

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą?

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje, dostępne są w serwisach: Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 2 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej to poważny problem w Algierii. Straty ponoszone przez tutejszą gospodarkę w związku z wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Jesteś delegowany do pracy za granicą? www.zus.pl

Przeczytaj! Jesteś delegowany do pracy za granicą? www.zus.pl Jesteś delegowany do pracy za granicą? Jeśli jesteś aktywny zawodowo na terenie państw członkowskich, to możesz w tym samym okresie podlegać zabezpieczeniu społecznemu wyłącznie w jednym państwie. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

ORGANY I JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DANYCH OSOBOWYCH. każdy. każdy. każdy

ORGANY I JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DANYCH OSOBOWYCH. każdy. każdy. każdy ORGANY I JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DANYCH UPRAWNIONY DO ŻĄDANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA ZOBOWIĄZANY DO UDOSTĘPNIENIA DANYCH ZOBOWIĄZANY DO UDOSTĘPNIENIA DANYCH Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Ż Ó ć ć Ż ć Ż ź Ł Ż ć Ż Ż Ż Ó Ł Ł Ó Ż o) p) 2' znajduje si w sy'tuacji ekonomicznej i finansowej zap^ewniajcej nalete wykonanie zamwienia' "art.'24 nie podlega wykluczeniu w myl ust.'l i 2 ;i"*y z 29 scznia

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

Powrót do Polski Finansowe i prawne dylematy amerykaƒskich reemigrantów i obywateli Êwiata

Powrót do Polski Finansowe i prawne dylematy amerykaƒskich reemigrantów i obywateli Êwiata Z serii: Powrót do Polski Finansowe i prawne dylematy amerykaƒskich reemigrantów i obywateli Êwiata El bieta Baumgartner Zagadnienia: Czy warto wracaç? Jak przygotowaç si do wyjazdu Majàtek w Polsce i

Bardziej szczegółowo