Przebieg i realizacja Kontraktu I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebieg i realizacja Kontraktu I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków"

Transkrypt

1 Przebieg i realizacja Kontraktu I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków Zadanie polegało na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Henrykowie do przepustowości Qśr.d=300 m 3 /d. W ramach kontraktu wykonano nowy ciąg technologiczny oczyszczalni wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Przyjęta technologia rozbudowanej oczyszczania ścieków zakłada dwustopniowy mechaniczno biologiczny proces oczyszczania ścieków. Wszystkie procesy oczyszczania ścieków przebiegają w oczyszczalni ścieków, która składa się z następujących podstawowych urządzeń technologicznych: komora denitryfikacji z mieszadłem zatapialnym, pomiarem gęstości osadu, temperatury i ph - szt. 2 komora defosfatacji z mieszaniem powietrzem grubopęcherzykowym zblokowana z komorą denitryfikacji szt. 2 komora nitryfikacji wyposażona w ruszt napowietrzający, układ pomiaru tlenu rozpuszczonego, układ recyrkulacji wewnętrznej, wypełnienie kształtkami EvU (ruchome złoże biologiczne) i układ zatrzymywania złoża ruchomego - szt. 2 osadnik wtórny z układem recyrkulacji osadu, usuwaniem osadu nadmiernego i części pływających szt. 2 komora zagęszczania osadu nadmiernego z odprowadzaniem wód nadosadowych szt. 1 stacja zlewcza ścieków dowożonych 1 szt. Komory wykonane są w postaci zbiorników cylindrycznych betonowych, prefabrykowanych. Połączenia pomiędzy zbiornikami dla przepływu ścieków i recyrkulacji osadu są realizowane przy zastosowaniu rurociągów o średnicy 75, 100 i 200 mm wykonanych z PCV, PE i stali. W pobliżu głównego ciągu technologicznego oczyszczalni usytuowana jest stacja zlewcza ścieków dowożonych, podziemny zbiornik zlewny ścieków dowożonych o pojemności V = 15,0 m 3, a także zestaw do mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem ślimakowym i piaskownikiem. Wykonano budynek oczyszczalni, który pełni rolę zaplecza socjalno technicznego. Budynek jest wolnostojący, jednokondygnacyjny o wymiarach w rzucie około 7,9 x 20,2 m. Na zewnątrz budynku usytuowano: zadaszone składowisko odwodnionego osadu, wiatę

2 dmuchaw, stanowiska postojowe dla pracowników oraz stanowisko odbioru osadu odwodnionego. Praca oczyszczalni jest całkowicie zautomatyzowana, a jej sterowanie i kontrola oparta jest na sterowniku mikroprocesorowym. Sterownik ten zarządza pracą wszystkich podzespołów oczyszczalni ścieków, z sygnalizacją stanów alarmowych. Na oczyszczalni zamontowano również panel operatorski, służący do wyświetlania oraz zmian funkcji sterowania (parametrów pracy dmuchaw, pomp, mieszadeł). Poszczególne urządzenia oczyszczalni posiadają automatyczny lub ręczny tryb pracy. Przewidziana jest możliwość stanowiskowego ręcznego sterownia. Proces oczyszczania ścieków gwarantuje poziom redukcji zanieczyszczeń do poziomu wymaganego przez prawo polskie i europejskie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 24 lipca 2006 roku, w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U nr 137 poz. 984/, oraz załącznikiem Dyrektywą Rady z dnia 21 maja 1991 roku, dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych /91/271/EWG/). Kalendarium Kontraktu I: r. podpisanie umowy na roboty z firmą KRAK INVEST z Krakowa r. przekazanie placu budowy Wykonawcy r. IK wydał Przejściowe Świadectwo Płatności nr 1 za okres lipiec wrzesień 2010 ( ,87 zł netto koszt poniesiony na roboty związane z przyłączem wodociągowym i energetycznym) r. - IK wydał Przejściowe Świadectwo Płatności nr 2 za okres październik 2010 kwiecień 2011 ( ,65 zł netto koszty związane z konstrukcją i architekturą ,08 zł netto koszty związane ze zmianą odwodnienia)

3 r. - IK wydał Przejściowe Świadectwo Płatności nr 3 za okres maj 2011 ( ,31 zł netto koszty związane z posadowieniem tłoczni i zbiorników) r. powiadomienie o roszczeniu koszt pracy żurawia. Wobec faktu realizacji umowy na podstawie obmiaru powykonawczego oraz Kl (Wycena) zobowiązujących do negocjacji cen i stawek w przypadku przekroczenia wskaźników ilościowych Inżynier przystąpił do ustalenia stanowiska Stron w celu określenia nowej ceny jednostkowej i dokonania zapłaty. Wykonawca po negocjacjach przyjął zarekomendowaną przez Inżyniera Kontraktu cenę jednostkową i wycofał roszczenie. W związku z tym podpisano Protokół Konieczności (04/2011) dla przekroczeń obmiaru powykonawczego, co jest naturalną konsekwencją realizacji kontraktu obmiarowego r. - IK wydał Przejściowe Świadectwo Płatności nr 4 za okres czerwiec 2011 ( ,64 zł netto koszty związane z wykonaniem konstrukcji i architektury i robotami wykończeniowymi przy zbiornikach) r. powiadomienie o roszczeniu zmiana sposobu odwodnienia, pompowanie wody z wykopów. Wykonawca zaproponował w obrębie obiektów oczyszczalni zastosowanie 7 szt. studni depresyjnych o gł. 10m, każda wyposażona w zestaw do pompowania zamiast zestawu igłofiltrów. Propozycja Wykonawcy zmiany systemu igłofiltrów jako mało skutecznego i niewydolnego w obecnej sytuacji gruntowo-wodnej na system studni depresyjnych została uznana przez Inżyniera i nadzór autorski jako zasadna, natomiast decyzja o zastosowaniu 7 studni jako przedwczesna. Inżynier zarekomendował zamienny sposób odwodnienia polegający na posadowieniu 1 szt. studni dla zbiornika zlewnego ścieków dowożonych oraz 3 szt. studni dla zbiorników technologicznych. W wyniku negocjacji nie uzyskano zgodnego stanowiska Stron, a dopłata (PŚP 2) dotyczyła jedynie wprowadzenia zamiennego systemu odwodnienia. Zapadła decyzja o poddaniu

4 powstałego sporu pod ocenę Komisji Rozjemczej. Pismem z dnia r. Wykonawca odstąpił w całości od przedmiotowego roszczenia r. wniosek o przedłużenie czasu na ukończenie robót do dnia r r. - IK wydał Przejściowe Świadectwo Płatności nr 5 za okres lipiec sierpień 2011 ( ,65 zł netto koszt technologii oraz konstrukcji i architektury) r. zgłoszenie zakończenia robót budowlanych r. Zarządzeniem nr 173/2011 Burmistrza Ziębice powołano Komisje Rozruchową w związku z zakończeniem robót instalacyjno budowlanych na obiekcie oczyszczalni ścieków w Henrykowie IK wydał Przejściowe Świadectwo Płatności nr 6 za okres sierpień wrzesień 2011 ( ,07 zł netto koszt technologii, instalacji elektrycznej i sterowania, dróg i placów oraz roboty wykończeniowe ,50 zł netto koszty związane z przekroczeniami obmiarowymi pracy żurawia przy montażu ścian zbiorników) r. Podpisano protokół odbioru końcowego r. - IK wydał Przejściowe Świadectwo Płatności nr 7 za okres październik 2011 ( ,69 zł technologia i instalacje elektryczne) r. uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Henrykowie r. IK wydał Świadectwo Przejęcia Robót

5 r. IK wydał Przejściowe Świadectwo Płatności nr 8 za okres listopad 2011 ( ,50 zł netto poniesione głównie na rozruch technologiczny, próba eksploatacyjna, szkolenie obsługi, technologia oraz roboty elektryczne i sterowanie) r. - Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotycząca oddania do użytku inwestycji rozbudowa oczyszczalni ścieków Henrykowie r. Powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śl. wydała pozwolenie na użytkowanie inwestycji r. podpisanie umów z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o w Ziębicach na dzierżawę i eksploatację majątku wytworzonego w ramach Projektu Funduszu Spójności r. IK wydał Końcowe Świadectwo Płatności ( ,16 zł netto koszty związane z elektryką w tym ,00 zł netto na przekroczenia obmiarowe opisane w Protokole Konieczności i Protokole Negocjacji Cen nr 8 z Związane z układaniem w wykopie przewodów elektrycznych zasilających i sterowniczych) r. przegląd gwarancyjny i odbiór techniczny usunięcia wad zgłoszonych podczas odbioru końcowego r. Inżynier Kontraktu wydał Świadectwo Wykonania.

6 Ogółem wydatki poniesione na Kontrakt W1 to ,50 brutto (netto ,12 zł). W rozbiciu na poszczególne lata realizacji, całkowity koszt i źródła finansowania zadania przedstawiają się następująco: LATA OGÓŁEM WYDATKI [zł] Kwalifikowane , ,59 0, ,46 Dotacja POIŚ , ,22 0, ,10 Pożyczka WFOŚiGW , ,26 0, ,21 Niekwalifikowane , , , ,04 Ogółem (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) , , , ,50

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE?

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? ROZWIĄZANIA PRAWNE I INSTYTUCJONALNE W POSTĘPOWANIU Z AZBESTEM UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? dr inż. Ewa J. Lipińska Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Dlaczego o azbeście?

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA czerwiec 201 r. WSTĘP CEL Utrzymanie wysokiej jakości usług architekta jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego oraz uświadomienie klientowi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo