7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki"

Transkrypt

1 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania, które sprzyjaj tworzeniu oraz transferowi i wdraaniu wiedzy przez przedsibiorstwa, organizacje, społecznoci, a take przez osoby fizyczne, co ma przyczyni si do dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i krajów Unii Europejskiej. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy moe by realizowane m.in. poprzez zwikszanie innowacyjnoci gospodarki europejskiej. Std te kraje członkowskie, a w lad za tym społecznoci lokalne podjły inicjatyw opracowania i wdroenia krajowych i regionalnych strategii innowacji. Takie przedsiwzicia zostały równie podjte przez rodowisko naukowe, przedsibiorców i władze samorzdowe województwa podkarpackiego. Majc na uwadze fakt, i województwo podkarpacie jest zaliczane do regionów słabiej rozwinitych, a z drugiej strony uwzgldniajc takie aspekty regionu jak połoenie geograficzne i geopolityczne oraz du- y potencjał naukowy; przygotowanie i wdroenie takiej strategii nabiera szczególnego znaczenia. Konieczno wykorzystania posiadanego potencjału stała si motywem do sformułowania nastpujcych celów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) województwa podkarpackiego wykazujcych wysoki stopie spójnoci z załoeniami strategii lizboskiej: 91

2 92 Realizacja załoe strategii lizboskiej w budowaniu 1. wzmocnienie i rozwój podkarpackiego regionalnego systemu innowacji, 2. budowanie i rozwijanie kultury innowacyjnej wród mieszkaców regionu kreowanie społeczestwa innowacyjnego (w tym informacyjnego) 3. stworzenie dobrego klimatu i warunków wspierania tworzenia nowych firm innowacyjnych i rozwoju istniejcych, 4. zdefiniowanie sektorów strategicznych gospodarki regionu, 5. zwikszenie wykorzystania potencjału badawczego rozwojowego dla wzrostu innowacyjnoci województwa, 6. stworzenie infrastruktury wsparcia innowacyjnoci i współpracy. Jak pokazuj dowiadczenia krajów wysokorozwinitych budowanie społeczestwa opartego na wiedzy wykorzystujcego struktur klastrow czyli opierajc si na cisłej współpracy rodowisk nauki, gospodarki i władzy okazało si rozwizaniem doskonale realizujcym idee innowacyjnoci. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektów pilotaowych bdcych podstawowym narzdziem w realizacji koncepcji Regionalnej Strategii Innowacji województwa podkarpackiego. Warto podkreli, i realizowane projekty s praktycznym przejawem realizacji RSI a ponadto stanowi one wypełnienie celów okrelonych w strategii lizboskiej Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki w Polsce W marcu 2000 r. Rada Europejska przyjła strategi lizbosk, bdc programem społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej. Osignicie przez Wspólnot najlepszej w wiecie pozycji w dziedzinie konkurencyjnoci do roku 2010 to cel postawiony po raz pierwszy w marcu 2000 roku na szczycie w Lizbonie i podtrzymywany kolejno: w Sztokholmie i Göteborgu w 2001 oraz w Barcelonie w Jak napisali Bossak i Biekowski (2004, s. 250), strategia lizboska, jako próba reformy europejskiego systemu społeczno-gospodarczego, formułuje cele bezporednio zwizane z budow konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki oraz społeczestwa opartego na wiedzy, a take z modernizacj europejskiego modelu społecznego. Postulowane cele czstkowe majce przyczyni si do osignicia wymienionego wyej celu nadrzdnego w sferze gospodarki sformułowane zostały nastpujco: 1. utworzenie społeczestwa informacyjnego, 2. utworzenie Europejskiego Obszaru Bada i Innowacji,

3 Adriana Kaszuba-Perz, Marta Czyewska, Agnieszka Tomaka utworzenie rodowiska wspierajcego innowacyjne przedsibiorstwa, 4. pełna integracja rynku wewntrznego, 5. integracja i wzrost efektywnoci rynków finansowych, 6. konsolidacja fiskalna; W zakresie modernizacji europejskiego modelu społecznego przyjte zostały nastpujce cele: 1. edukacja dla ycia i pracy w społeczestwie opartym na wiedzy, 2. aktywna polityka zatrudnienia, 3. modernizacja opieki społecznej, 4. wzmocnienie zaangaowania społecznego. Realizacja załoonych celów, jak wykazuj analizy (World Bank Report, 2004) okazuje si niemoliwa w przewidywanym horyzoncie czasowym. W momencie jej formułowania nie uwzgldniono majcego nastpi w kolejnych latach rozszerzenia Unii, które radykalnie wpływa na ocen stopnia spełnienia załoe strategii. Akcesja do Unii Europejskiej dziesiciu pastw, w tym Polski, stworzyła now sytuacj w Europie. Jak wynika z raportu Koka zaprezentowanego Komisji Europejskiej i Radzie Europy na pocztku listopada 2004 r., przyczyn niezadowalajcych postpów w realizacji strategii lizboskiej naley upatrywa w zbyt dalekosinych oraz pozostajcych ze sob w sprzecznoci celach jakie zostały postawione w 2000 r., słabej koordynacji a przede wszystkim w braku politycznego wsparcia realizacji Strategii przez kraje członkowskie (Lisbon Agenda, 2006). Jeden z celów dotyczył wydatków na działalno B+R w wysokoci 3% PKB. Zakładajc, e Polska miałaby osign pod tym wzgldem redni poziom dla UE, oznaczałoby to zwikszenie finansowania nauki do 2010 r. (z obecnego poziomu 0,59% PKB) ponad trzykrotnie przez budet pastwa i prawie siedmiokrotnie przez sektor prywatny. 1 Osignicie wikszego zaangaowania przedsibiorców w finansowanie sfery B+R nie bdzie moliwe bez wdroenia instrumentów i mechanizmów o charakterze ekonomiczno-finansowym i organizacyjno-prawnym zachcajcych sektor prywatny do finansowania bada naukowych i prac rozwojowych. Przeznaczona za w budecie pastwa na 2004 r. kwota nakładów dla działu 730 Nauka wynosiła 2,89 mld zł, i mimo jej zwikszenia w stosunku do 2003 r. o 163 mln zł udział nakładów na nauk w 2004 r. w PKB nie wykazuje tendencji wzrostowej, gdy wg szacunków wyniesie 0,34% PKB, czyli tyle samo, co w 2003 r. (Strategia, 2004, s. 4). 1 Jeli miałaby by zachowana struktura (uznana za prawidłow i obserwowana w krajach zachodnich), i 2/3 rodków powinno pochodzi spoza budetu pastwa.

4 94 Realizacja załoe strategii lizboskiej w budowaniu Obok poprawy innowacyjnoci poprzez budowanie gospodarki opartej na wiedzy pozostałe najwaniejsze obszary strategii lizboskiej to liberalizacja rynków, poprawa przedsibiorczoci i spójnoci społecznej. W obszarze przedsibiorczoci za kluczowe zadanie uznano sprzyjanie inwestycjom venture capital (EVCA, 2004), a jednym z podstawowych warunków osignicia załoe jest ułatwienie młodym i dynamicznie si rozwijajcym, czyli innowacyjnym przedsibiorstwom, dostpu do kapitału długoterminowego. Od pocztku 2004 r. obserwuje si rosnce zainteresowanie przedsibiorstw rynkiem kapitałowym w 2004 miało miejsce a 36, a w debiutów giełdowych (w latach 2001, 2002 i 2003 na warszawskiej giełdzie zadebiutowało odpowiednio: 9, 5 oraz 6 przedsibiorstw. W 2005 roku 19 spółek dokonało emisji nie wikszych ni 50 mln zł (IPO 2006), co wiadczy o tym, i rynek giełdowy jest dobrym miejscem i sposobem do pozyskiwania kapitału przez młode innowacyjne podmioty. Rosncy udział tego rodzaju firm w strukturze pierwotnych ofert publicznych (IPO ang. Initial Public Offering) jest przejawem dynamizowania konkurencyjnoci i innowacyjnoci sektora małych i rednich przedsibiorstw (a take wzrostu roli giełdy w skali regionu), co jest jednym z podstawowych celów Programu Konkurencyjnoci i Innowacyjnoci na lata realizowanego w konsekwencji przyjcia Strategii Lizboskiej. Do maja tego roku w drodze emisji akcji przedsibiorstwa pozyskały 1,1 mld zł (w porównaniu do 0,9 mld za cały 2003 r.), co stanowi rekord w historii polskiej giełdy. Kwota 640 mln to kapitały pozyskane przez nowe przedsibiorstwa, z 16 emisji 10 stanowiły oferty pierwotne; wikszo emisji przeprowadziły przedsibiorstwa rednie, które pozyskały od 10 do 100 mln zł (Wysyp, 2004). W raporcie Komisji Europejskiej oceniajcym stopie realizacji strategii lizboskiej przez kraje członkowskie zwraca si uwag, e sporód 10 nowoprzyjtych krajów, Polska jest znacznie mniej konkurencyjna ni pozostali. Sporód omiu ocenianych celów, Polska ani razu nie znalazła si w grupie trzech pastw, które osignły najlepsze wyniki. Znacznie lepiej wypadły Wgry, Czechy, Słowenia, Estonia. Raporty KE (The Lisbon Strategy Assessment), jak i raport opracowany przez World Economic Forum potwierdzaj, i dotychczasowa realizacja strategii rozwoju i reform nie przyczyniła si do zwikszenia midzynarodowej konkurencyjnoci i zdolnoci konkurencyjnej gospodarki Polski (Bossak, Biekowski, 2004, s. 419). Sytuacja Polski w midzynarodowym rankingu konkurencyjnoci publikowanym przez IMD dla 60 krajów jest niestety dramatyczna zajmujemy w nim 57. pozycj (przed Argentyn, Indonezj i Wenezuel). Dla porównania, Estonia jest na 26 miejscu, Czechy na 36, Wgry 37, Słowacja 40, Turcja 48, Grecja 50, Słowenia 52, Meksyk 56. W czołówce znajduj si: USA, Hong Kong, Singapur, Islandia, Kanada, Finlandia, Dania i Szwajcaria (IMD 2005).

5 Adriana Kaszuba-Perz, Marta Czyewska, Agnieszka Tomaka 95 Wród przyczyn słabego wykonania załoe SL J. Szomburg, Dyrektor Polskiego Forum Strategii Lizboskiej (PFSL) wskazuje na bariery wewntrzkrajowe słabo przywództwa politycznego i brak akceptacji społecznej dla zwikszenia roli rynku, indywidualnej odpowiedzialnoci i ograniczenia opiekuczej roli pastwa. Po drugie, ze wzgldu na bariery integracyjne. Reakcj na pogorszenie sytuacji gospodarczej jest malejcy entuzjazm do integracji i wzrost egoizmów narodowych. Głównym problemem Unii s nieefektywne systemy instytucjonalno-regulacyjne na poziomie narodowym i niezdolno do wykorzystania potencjału integracji gospodarczej na poziomie unijnym (Szomburg, 2004) Rola regionów i Regionalnych Strategii Innowacji w realizacji strategii lizboskiej W analizie znaczenia regionownaley zaakcentowa rol podejcia instytucjonalnego (Oko-Horodyska, 2000). Wród celów polityki regionalnej UE w ujciu instytucjonalnym uwypukla si rol sieci powiza midzy instytucjami w budowaniu klastrów, których sukces determinuj (Padmore, Gibson, 1998, s. 58): czynniki podaowe (Groundings), determinanty struktury instytucjonalnej (Enterprises) oraz determinanty popytowe (Markets), tzw. GEM. Koncepcja konkurencyjnoci gospodarki oparta na modelu GEM wykazuje du spójno z koncepcj regionalnego systemu innowacji, co przedstawione zostało w tabeli 1. Tabela 1. Porównanie wymaga RSI i GEM ródła innowacji Determinanty GEM Przykłady RSI Wewntrzne Zasoby Wykwalifikowane zasoby siły roboczej Decydenci Struktura firm, strategia, rywalizacja Intensywno sektora B+R Dostawcy Dostawcy i firmy relatywne Ucieleniona technologia Obserwatorzy Struktura firm, strategia, rywalizacja Wymiana know-how Klienci Lokalne rynki Dostp do rynków zewntrznych Technologiczne wspomagania rzdowe Sektor publiczny Infrastruktura Zasoby Powizania midzy uczelniami i przemysłem Naukowcy, badacze ródło: Padmore, Gibson (2000), s. 25.

6 96 Realizacja załoe strategii lizboskiej w budowaniu Nowe teorie wzrostu gospodarczego wskazuj, e rozwój regionów zaley od ich potencjału endogenicznego i podnoszenia innowacyjnoci. Podkrela si ogromn rol partnerstwa pomidzy przedstawicielami biznesu, nauki oraz władz publicznych, w szczególnoci w zakresie wyboru kierunków, priorytetów polityki regionalnej, a take definiowania potrzeb i oczekiwa. Pod wpływem postanowie Strategii Lizboskiej zmianie uległy priorytety Unii Europejskiej w zakresie polityki regionalnej. Nastpiło odejcie od finansowania infrastruktury, na rzecz mikkich czynników rozwoju, przede wszystkim dotyczcych rozwoju kapitału ludzkiego (Szultka, Tamowicz, Mackiewicz, Wojnicka, 2004, s. 16). Jego wspieranie jest nieodzownym elementem budowania dynamicznej, innowacyjnej gospodarki i stanowi przejaw realizacji koncepcji regionu uczcego si przez działanie, uytkowanie i współprac. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego regionu jest moliwe przy uwzgldnieniu specyficznych lokalnych warunków gospodarczych i społecznych. Władze samorzdowe województwa podkarpackiego stoj obecnie przed ogromnym wyzwaniem stworzenia strategii, której realizacja moe przyczyni si do wzrostu innowacyjnoci i konkurencyjnoci przedsibiorstw, a w efekcie do poprawy poziomu ycia mieszkaców Załoenia Regionalnej Strategii Innowacji województwa podkarpackiego Obecna pozycja strategiczna województwa podkarpackiego jest niska. Podstawowe wskaniki społeczno-ekonomiczne sytuuj województwo podkarpackie w grupie województw słabiej rozwinitych, m. in. PKB na 1 mieszkaca 15. pozycja w kraju (GUS, , 2006) (Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego). Podkarpacie charakteryzuje si niskim poziomem innowacyjnoci w stosunku do reszty kraju. Według Raportu o stanie sektora małych i rednich przedsibiorstw w Polsce w latach , na 1000 małych i rednich przedsibiorstw tylko 1,1% zaliczono do innowacyjnych). Jednake warto zauway, i innowacyjne przedsibiorstwa podkarpackie wykazywały si najwysz intensywnoci innowacyjn w całym kraju liczba innowacji przypadajca na jedno przedsibiorstwo innowacyjne w województwie podkarpackim wg danych GUS za 2002 r. wynosiła 1,5, podczas gdy w województwie mazowieckim 1,37, małopolskim 1,33 (Raport ). Bez wtpienia połoenie geograficzne województwa podkarpackiego oraz jego walory w postaci zasobów s wanym atutem regionu. Std u podstaw działa zwizanych z opracowaniem i wdroeniem RSI ley dostosowanie celów strategicznych do specyficznych warunków regionu, tak aby zbudowana strategia miała charakter autonomiczny.

7 Adriana Kaszuba-Perz, Marta Czyewska, Agnieszka Tomaka 97 Jednym z podstawowych wyzwa, jakie stoj przed RSI jest podniesienie wiadomoci wagi innowacyjnoci dla rozwoju gospodarczego i oywienia współpracy pomidzy sektorem nauki, biznesu a administracj publiczn. Aktualnie brak jest w regionie podkarpackim spójnego sytemu wspierajcego innowacyjno, wypracowanych mechanizmów i struktur sprzyjajcych współpracy. Uczelnie koncentruj si na podstawowym zadaniu, jakim jest nauczanie, natomiast tylko w niewielkim stopniu angauj si w projekty badawcze, zwłaszcza na zrealizowanych na zlecenie przedsibiorców. W podkarpackiej RSI wyranie zaakcentowana została konieczno budowy sieci innowacyjnoci, powołania podmiotów promujcych i wspomagajcych innowacyjno oraz koordynujcych poczynania wszystkich uczestników procesu innowacyjnego. Funkcjonowanie sieci współpracy ma zapewni zwikszanie dostpnoci informacji o moliwociach współpracy i współfinansowania działalnoci innowacyjnej oraz wiksze zaangaowanie sektora B+R we współprac z M P i wdraanie innowacji. Równie działalno instytucji wiadczcych usługi doradcze, organizacyjne i porednictwo ma by skoordynowana, na rzecz efektywniejszego wpierania biznesu. Strategia kładzie nacisk na wykorzystanie atutów regionu, m. in. poprzez tworzenie nowoczesnych, przyjaznych rodowisku przedsibiorstw wykorzystujcych zasoby lokalne, w ramach priorytetowych działów i kierunków rozwoju. W strategii zidentyfikowane zostały strategiczne dla regionu sektory gospodarki, które wi si z potencjałem Podkarpacia, a których rozwój moliwy jest dziki aktywnoci innowacyjnej przedsibiorstw. S to nastpujce obszary: przemysł lotniczy; rolnictwo ekologiczne (w tym produkcja rolin leczniczych)- zachowanie i wykorzystanie biorónorodnoci; turystyka i obszary chronione; przemysł chemiczny i farmaceutyczny, przemysł AGD; sektor handlu i usług. W Strategii zwraca si take uwag na kreowanie nowych innowacyjnych sektorów i bran gospodarki regionu, wykorzystujcych lokalne zasoby i wpisujcych si w europejskie i wiatowe trendy rozwoju, np. biotechnologia, nanotechnologia, mechatronika, energia odnawialna, nowe materiały. Istotnym problemem poruszonym w Strategii jest konieczno wzmocnienia ochrony własnoci intelektualnej, wiedzy z zakresu ochrony własnoci przemysłowej oraz promowanie wiedzy z zakresu produktów regionalnych i ich ochrony. Bezporedni wpływ na rozwój innowacyjnoci ma mie budowa i rozwój parków technologicznych, centrów doskonałoci, centrów innowacji i transferu

8 98 Realizacja załoe strategii lizboskiej w budowaniu technologii, parków przemysłowych, a take wspieranie tworzenia klastrów (jednym z nich jest Dolina Lotnicza). W dokumencie tym zostały zapisane równie działania dotyczce kształtowania i rozwijania postaw innowacyjnych, m. in.: wspieranie rozwoju zainteresowa i wiedzy dzieci i młodziey w zakresie techniki, technologii i nauk cisłych nauczanie przedsibiorczoci i innowacyjnoci, wspieranie rozwoju takich specjalnoci na rónych kierunkach studiów, permanentna edukacja w zakresie przedsibiorczoci i innowacyjnoci na kadym poziomie nauczania, budowanie wiadomoci innowacyjnej przedsibiorców i kadry zarzdzajcej firm, urzdników, radnych, nauczycieli, kreatorów i decydentów ycia gospodarczego i społecznego, wspieranie pasjonatów innowacyjnoci, w tym szczególnie twórców młodych. Niewtpliwym problemem zwizanym ze wzrostem działalnoci innowacyjnej jest niedostatek kapitału. Regionalna Strategia ma propagowa wykorzystanie instrumentów wsparcia M P w programach pomocowych, w tym programach strukturalnych UE. Kolejnym działaniem, ma by zwikszanie sprawnoci tworzenia i wdraania nowoczesnych rozwiza w gospodarce, poprzez cigły przegld, promocj i wspieranie wprowadzania istniejcych nowoczesnych rynkowych rozwiza technologicznych w wielu branach oraz pozyskiwanie, promocj i wspieranie dostpnych nowoczesnych rynkowych rozwiza technologicznych spoza regionu. W Strategii znalazły si równie rekomendacje dla działa zwizanych z promowaniem i wspieraniem technologii informacyjnych, rozwojem kooperacji w regionie i współpracy midzyregionalnej, a take pozyskiwanie inwestycji zagranicznych do sektorów innowacyjnych i zaawansowanych. Duym wyzwaniem bdzie niewtpliwie zapisany w strategii plan stworzenia regionalnego, przyjaznego dla inwestorów systemu finansowania wprowadzania innowacji. Istotn rol w strategii pełni ekorozwój, wykorzystanie i ochrona zasobów lokalnych. Do realizacji tego celu ma słuy propagowanie i wspieranie programów czystszej produkcji, utworzenie bazy danych o technologiach ochrony rodowiska i firmach zajmujcych si tak działalnoci, propagowanie i wspieranie rozwiza proekologicznych, rozwój technologii i certyfikacji efektywnego uytkowania energii, rozwój i wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie odnawialnych ródeł energii, wspieranie ekologicznych metod produkcji rolnej i konsumpcji oraz działalnoci pozarolniczej.

9 Adriana Kaszuba-Perz, Marta Czyewska, Agnieszka Tomaka 99 Głównym atutem Regionalnej Strategii Innowacji bdzie synergia działa. Zaproponowane programy, mechanizmy czy instrumenty bdce elementami systemu innowacyjnego poprzez interakcje maj wygenerowa wiksz warto, ni w działaniach podejmowanych samodzielnie, w oderwaniu od istniejcego układu sił innowacyjnych. Tworzenie synergii ma by wspomagane przez budow konsensusu społecznego wokół utworzonej strategii oraz realizacj zaproponowanych w strategii projektów pilotaowych. Niedostateczny wci poziom informacyjno-doradczo-kapitałowego wsparcia przedsibiorstwa podkarpackie odczuwaj szczególnie. Istnienie instytucji zapewniajcej kompleksow obsług przy zapewnieniu koniecznej infrastruktury, mogłoby w znacznym stopniu przyspieszy proces doganiania reszty kraju przez uboejcy region Podkarpacia. Wzrost liczby przedsiwzi innowacyjnych moe nastpi, jeeli bd one realizowane przy współpracy podmiotów sfery biznesu, nauki i rzdowo-samorzdowej. System innowacji obejmuje równie kanały transferu wiedzy midzy wymienionymi podmiotami. Std te w ramach Regionalnej Strategii Innowacyjnoci dla województwa podkarpackiego podjto inicjatyw przygotowania trzech projektów pilotaowych w celu przygotowania odpowiednich warunków i infrastruktury dla utworzenia i rozwoju systemu innowacyjnoci. U podstaw realizacji tego przedsiwzicia ley wane załoenie, i informacja oraz ludzie, to kluczowe czynniki produkcji majce decydujcy wpływ na moliwoci budowania przewag konkurencyjnych przedsibiorstw, organizacji i całych regionów. Drog konsultacji społecznych dokonano wyboru trzech tematów projektów pilotaowych, majcych istotne znaczenie dla rozwoju systemu innowacyjnoci województwa podkarpackiego. Realizowane przedsiwzicia bd wypełnia cele postawione przed UE w Lizbonie, tj. poprzez realizacj koncepcji budowania społeczestwa informacyjnego, zaktywizowanie działa w obszarze zmniejszania bezrobocia, tworzenie regionalnego obszaru bada i innowacji, edukacj w celu tworzenia klimatu sprzyjajcego podejmowaniu i prowadzeniu działalnoci innowacyjnej i zaanga- owania społeczestwa w budowanie systemu innowacji w województwie oraz zaktywizowanie rynku pracy. Pierwszy z projektów Informacja w Regionalnym Systemie Innowacyjno- ci Województwa Podkarpackiego został oparty na załoeniu, i wzrost liczby przedsiwzi innowacyjnych moe nastpi w sytuacji, gdy bd one realizowane przy współpracy podmiotów sfery biznesu, nauki i rzdowosamorzdowej, a system innowacji obejmuje kanały transferu wiedzy midzy wymienionymi podmiotami. Std głównym celem tego projektu jest utworzenie infrastruktury informacyjnej dla wspierania innowacyjnoci w województwie

10 100 Realizacja załoe strategii lizboskiej w budowaniu podkarpackim, a take rozwój powiza midzysektorowych (naukagospodarka) oraz Regionalnej Sieci Innowacyjnoci. Zamierzeniem zawartym w Strategii jest kontynuowanie długoletnich tradycji w dziedzinie lotnictwa. Planowane jest wykorzystanie ogromnego potencjału w tym obszarze tj. koncentracji firm przemysłu lotniczego, orodków naukowobadawczych oraz rozwinitego zaplecza edukacyjnego i szkoleniowego. W tym celu podjto inicjatyw przygotowania projektu pilotaowego AERONET Dolina Lotnicza. Realizacja zamierze okrelonych w tym projekcie przyczyni si do podniesienia innowacyjnoci województwa podkarpackiego a take stworzy szans rozwoju dla małych i rednich przedsibiorstw kooperujcych z du- ymi zakładami przemysłu lotniczego. Głównym celem projektu jest podejmowanie działa, inspirowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie specjalistycznego kształcenia i podwyszania kwalifikacji kadr naukowych, inynierskich i technicznych dla potrzeb gospodarki regionu, a take prowadzenie bada i analiza zagadnie zwizanych z transportem lotniczym. Trzeci projekt przygotowany w ramach RSI to Regionalny System Proeksportowy. Celem tego projektu jest wspieranie działa proeksportowych, rozwój systemów informacji gospodarczej dla przedsibiorców oraz rozwój centrów logistycznych wspierajcych współprac midzynarodow, w tym równie zastosowania nowoczesnych narzdzi informatycznych dla eksportowania usług zaawansowanych technologicznie. Zakres projektu bdzie obejmował opracowanie i wdroenie szczegółowego programu promowania i wspierania działalnoci eksportowej wród przedsibiorców województwa podkarpackiego, w tym równie przedsibiorców podejmujcych współprac transgraniczn. Podjte inicjatywy przygotowania projektów pilotaowych, zaprezentowanych powyej, stanowi wany element Regionalnej Strategii Innowacyjnoci województwa podkarpackiego. Ich realizacja pozwoli nie tylko na stworzenie niezbdnej infrastruktury dla tworzenia systemu innowacji regionu, lecz równie wyranie wspiera dwa istotne obszary bdce wanym elementem rozwoju gospodarczego regionu tj. przemysł lotniczy oraz działalno eksportow. Za dynamicznie rozwijajcy si potencjał intelektualny stwarza szans dla województwa podkarpackiego do aspirowania o pozycj wanego pod wzgldem ekonomicznym regionu kraju. Efektem realizacji projektów ma by spełnienie podstawowych załoe Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na Lata , zbienych w swoich celach z załoeniami strategii lizboskiej: zbudowanie otwartej, efektywnej sieci kreowania i wsparcia innowacyjnoci, zwikszenie potencjału instytucji edukacyjnych, naukowych i badawczorozwojowych regionu w zakresie kreowania innowacji,

11 Adriana Kaszuba-Perz, Marta Czyewska, Agnieszka Tomaka 101 wzmocnienie istniejcych i kreowanie nowych, innowacyjnych firm w regionie. Obecnie realizowana jest cz pierwszego projektu pilotaowego, Biura Wdra- ania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, finansowanego ze rodków działania 2.6 ZPORR. Pełno ono rol koordynatora działa podejmowanych przy wdraaniu Strategii Zakoczenie Innowacje s funkcj posiadanej przez ludzi wiedzy, std rozwój gospodarki opartej na wiedzy powinien stanowi strategiczny priorytet polityki, przyczyniajcy si do budowy dobrej pozycji konkurencyjnej i rozwoju społecznogospodarczego regionu. Wiedza, która jest tworzona, absorbowana, przekazywana i wykorzystywana przez podmioty gospodarujce, staje si czynnikiem ograniczajcym obszary niepewnoci i warunkujcym zdolno elastycznego reagowania na potrzeby rynku. Załoenia tworzonej Regionalnej Strategii Innowacyjnoci województwa podkarpackiego s przełoeniem celów strategii lizboskiej na lokalne warunki. Ich realizacja przyczyni si niewtpliwie do poprawy innowacyjnoci regionu, a tym samym do zwikszenia jego konkurencyjnoci. Pierwszym krokiem w tym kierunku bdzie realizacja projektów pilotaowych, tworzcych zaplecze oraz dajcych impuls dla podejmowania działa innowacyjnych w regionie. Dotychczas w województwie podkarpackim w ramach działania 2.6 ZPORR, dofinansowano 19 projektów na łczn kwot 8,5 mln zł. Projekty te dotyczyły zwłaszcza szkole dla przedsibiorców, przedstawicieli samorzdów lokalnych oraz stay dla pracowników sfery badawczej. Warto podkreli, i Zarzd Województwa podkarpackiego podjł decyzj o priorytetowym traktowaniu tych projektów, które w swoich załoeniach przyjmuj współdziałanie innowacyjnych firm, a take współprace przedsibiorstw ze sfer naukowo-badawcz. Wród waniejszych projektów realizowanych w ramach RSI było utworzenie Biura Wdraania i Monitoringu RSI województwa podkarpackiego, którego celem jest cigła analiza sposobów realizacji celów i ocena efektów RSI, a take trwałe podtrzymywanie kontaktów i współpracy pomidzy sfer gospodarki i sfer naukowo-badawcz. Ma to istotne znaczenie w procesie budowania sieci innowacyjnoci województwa. Jedn z inicjatyw w tym zakresie, jest podtrzymanie tradycji zapocztkowanych podczas formułowania Strategii, a mianowicie cyklicznych spotka Podkarpackiego Forum Innowacyjnoci, majcego na celu konsultowanie działa podejmowanych w ramach RSI oraz budowanie konsensusu społecznego dla budowania innowacyjnej gospodarki.

12 102 Realizacja załoe strategii lizboskiej w budowaniu Realizacja projektów oraz osignicie rezultatów działa czstkowych przewidzianych w ramach RSI z pewnoci przyczyni si do budowy efektywnego systemu innowacji, a tym samym doprowadzi do wzrostu konkurencyjnoci regionu oraz trwałego i zrównowaonego jego rozwoju. Bibliografia: 1. Bossak J. W., Biekowski W. (2004), Midzynarodowa zdolno konkurencyjna kraju i przedsibiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2. EVCA: Improving Environment for Private Equity and Venture Capital Is Crucial for Achieving Lisbon Objectives (22 March 2004), Press Release, 3. GUS ( ), 2002/tablice.pdf 4. GUS (2006), tablice.pdf, czerwiec 5. IMD (2005), World Competitiveness Yearbook 2005, The IMD World Competitiveness Center, Lausanne 6. IPO (2006): Raport debiutów giełdowych 2005, stories/gielda/ipo_raport_2005.pdf, czerwiec 7. Oko-Horodyska E. (2000), Jak budowa regionalne systemy innowacji, Polska Regionów, nr 15, Warszawa 8. Padmore T., H. Gibson (2000), Modeling systems of innovation: II. A framework for industrial cluster analysis in regions, 26 (1998) 625, s. 75; przyt za. E. Oko- Horodyska, Jak budowa regionalne systemy innowacji, IBnGR, Warszawa- Gdask 2000, s Poland Needs Seed Capital Fund to Revive Stagnant R&D Spending, World Bank Report Suggests, Gazeta Wyborcza, 13 kwietnia Raport o stanie sektora małych i rednich przedsibiorstw w Polsce w latach , (http://www.parp.gov.pl/publikacja49.php) 11. Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego; aktualizacja na lata Strategia zwikszenia nakładów na działalno B+R w celu osignicia załoe Strategii Lizboskiej (2004), Dokument przygotowany we współpracy z Departamentem innowacyjnoci Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa. 13. Szomburg J. (2004), Strategia lizboska lepsze załoenie ni wykonanie, Rzeczpospolita, 27 marca 14. Szultka S., Tamowicz P., Mackiewicz M., Wojnicka E. (2004), Regionalne strategie i systemu innowacji: najlepsze praktyki: rekomendacje dla Polski, Niebieskie Ksigi: rekomendacje Nr 12, PFSL, IBnGR, Gdask 15. Wysyp nowych emisji, Rzeczpospolita, 24 maja 2004 r., s. 1 (ekonomia)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WSTP Cz I Innowacyjno w procesie podnoszenia konkurencyjnoci przedsibiorstw i regionów Unii Europejskiej... 17

WSTP Cz I Innowacyjno w procesie podnoszenia konkurencyjnoci przedsibiorstw i regionów Unii Europejskiej... 17 SPIS TRECI WSTP... 11 Cz I Innowacyjno w procesie podnoszenia konkurencyjnoci przedsibiorstw i regionów Unii Europejskiej... 17 1. Zarzdzanie przedsibiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy... Józef Penc

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r.

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r. Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl Wisła 5-7.09 2007 r. Słuba Geodezyjna i Kartograficzna funkcjonuje w realnej rzeczywistoci, ukształtowanej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia Numer referencyjny Projektu Nazwa Projektu Instytucja Realizujca SPPW/P/1.1/08/01 Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO START DO KARIERY - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ DZI BIERNI JUTRO AKTYWNI DZIAŁANIE 1.3A ul. Zdziczów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE Stanisława Golinowska Dotychczasowe elementy wspólnej polityki społecznej UE Standardy minimalne BHP - 1987 Karta Wspólnoty o Fundamentalnych Prawach Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Daniel SZCZECHOWSKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji.

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji. Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji / Zespół Problemowy Wiedza, umiejętności, kwalifikacje Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Rozwój kompetencji pracowników naukowych Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych SR-POKL-V.ZP.U.272. 83. 2012.JR Zał. nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na opracowanie nt. potrzeb wród instytucji/firm w zakresie realizacji działa edukacyjnych oraz promujcych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjności dodaj mi skrzydła!

Innowacyjności dodaj mi skrzydła! Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014 2020 EUROPA 2020: Wezwanie do pospolitego ruszenia obywateli na rzecz sprytnego wzrostu gospodarczego Wypracowanie powszechnego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 września 2014

Warszawa, 29 września 2014 Warszawa, 29 września 2014 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM STRATEGIE MAKROREGIONALNE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 11 lipca

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX. Sektor finansów publicznych. 1. Kształt sektora finansów publicznych

Rozdział IX. Sektor finansów publicznych. 1. Kształt sektora finansów publicznych Rozdział IX Sektor finansów publicznych 1. Kształt sektora finansów publicznych Trwały rozwój gospodarczy wymaga stabilnych i zdrowych finansów publicznych. Finanse publiczne s z jednej strony odbiciem

Bardziej szczegółowo

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013 SZCZECIN 20 \06 \ 2013 BIOGOSPODARKA Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 BIOGOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Małgorzata Rudnicka Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

23.2. Liczba studentów

23.2. Liczba studentów 23.1. Wprowadzenie Ju w latach 60. XX w. podjte zostały istotne badania dotyczce efektywnoci inwestycji w kształcenie. Efektywno ta dotyczyła głównie skali makroekonomicznej i odnosiła si w szczególnoci

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Pogarszajca si sytuacja finansowa WSZ w Koninie wymaga od osób zarzdzajcych podjcia prawidłowych działa, aby doprowadzi do stabilizacji

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP 5 th International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union Poland Eastern Europe Countries November 28-30, 2011

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo