7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki"

Transkrypt

1 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania, które sprzyjaj tworzeniu oraz transferowi i wdraaniu wiedzy przez przedsibiorstwa, organizacje, społecznoci, a take przez osoby fizyczne, co ma przyczyni si do dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i krajów Unii Europejskiej. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy moe by realizowane m.in. poprzez zwikszanie innowacyjnoci gospodarki europejskiej. Std te kraje członkowskie, a w lad za tym społecznoci lokalne podjły inicjatyw opracowania i wdroenia krajowych i regionalnych strategii innowacji. Takie przedsiwzicia zostały równie podjte przez rodowisko naukowe, przedsibiorców i władze samorzdowe województwa podkarpackiego. Majc na uwadze fakt, i województwo podkarpacie jest zaliczane do regionów słabiej rozwinitych, a z drugiej strony uwzgldniajc takie aspekty regionu jak połoenie geograficzne i geopolityczne oraz du- y potencjał naukowy; przygotowanie i wdroenie takiej strategii nabiera szczególnego znaczenia. Konieczno wykorzystania posiadanego potencjału stała si motywem do sformułowania nastpujcych celów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) województwa podkarpackiego wykazujcych wysoki stopie spójnoci z załoeniami strategii lizboskiej: 91

2 92 Realizacja załoe strategii lizboskiej w budowaniu 1. wzmocnienie i rozwój podkarpackiego regionalnego systemu innowacji, 2. budowanie i rozwijanie kultury innowacyjnej wród mieszkaców regionu kreowanie społeczestwa innowacyjnego (w tym informacyjnego) 3. stworzenie dobrego klimatu i warunków wspierania tworzenia nowych firm innowacyjnych i rozwoju istniejcych, 4. zdefiniowanie sektorów strategicznych gospodarki regionu, 5. zwikszenie wykorzystania potencjału badawczego rozwojowego dla wzrostu innowacyjnoci województwa, 6. stworzenie infrastruktury wsparcia innowacyjnoci i współpracy. Jak pokazuj dowiadczenia krajów wysokorozwinitych budowanie społeczestwa opartego na wiedzy wykorzystujcego struktur klastrow czyli opierajc si na cisłej współpracy rodowisk nauki, gospodarki i władzy okazało si rozwizaniem doskonale realizujcym idee innowacyjnoci. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektów pilotaowych bdcych podstawowym narzdziem w realizacji koncepcji Regionalnej Strategii Innowacji województwa podkarpackiego. Warto podkreli, i realizowane projekty s praktycznym przejawem realizacji RSI a ponadto stanowi one wypełnienie celów okrelonych w strategii lizboskiej Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki w Polsce W marcu 2000 r. Rada Europejska przyjła strategi lizbosk, bdc programem społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej. Osignicie przez Wspólnot najlepszej w wiecie pozycji w dziedzinie konkurencyjnoci do roku 2010 to cel postawiony po raz pierwszy w marcu 2000 roku na szczycie w Lizbonie i podtrzymywany kolejno: w Sztokholmie i Göteborgu w 2001 oraz w Barcelonie w Jak napisali Bossak i Biekowski (2004, s. 250), strategia lizboska, jako próba reformy europejskiego systemu społeczno-gospodarczego, formułuje cele bezporednio zwizane z budow konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki oraz społeczestwa opartego na wiedzy, a take z modernizacj europejskiego modelu społecznego. Postulowane cele czstkowe majce przyczyni si do osignicia wymienionego wyej celu nadrzdnego w sferze gospodarki sformułowane zostały nastpujco: 1. utworzenie społeczestwa informacyjnego, 2. utworzenie Europejskiego Obszaru Bada i Innowacji,

3 Adriana Kaszuba-Perz, Marta Czyewska, Agnieszka Tomaka utworzenie rodowiska wspierajcego innowacyjne przedsibiorstwa, 4. pełna integracja rynku wewntrznego, 5. integracja i wzrost efektywnoci rynków finansowych, 6. konsolidacja fiskalna; W zakresie modernizacji europejskiego modelu społecznego przyjte zostały nastpujce cele: 1. edukacja dla ycia i pracy w społeczestwie opartym na wiedzy, 2. aktywna polityka zatrudnienia, 3. modernizacja opieki społecznej, 4. wzmocnienie zaangaowania społecznego. Realizacja załoonych celów, jak wykazuj analizy (World Bank Report, 2004) okazuje si niemoliwa w przewidywanym horyzoncie czasowym. W momencie jej formułowania nie uwzgldniono majcego nastpi w kolejnych latach rozszerzenia Unii, które radykalnie wpływa na ocen stopnia spełnienia załoe strategii. Akcesja do Unii Europejskiej dziesiciu pastw, w tym Polski, stworzyła now sytuacj w Europie. Jak wynika z raportu Koka zaprezentowanego Komisji Europejskiej i Radzie Europy na pocztku listopada 2004 r., przyczyn niezadowalajcych postpów w realizacji strategii lizboskiej naley upatrywa w zbyt dalekosinych oraz pozostajcych ze sob w sprzecznoci celach jakie zostały postawione w 2000 r., słabej koordynacji a przede wszystkim w braku politycznego wsparcia realizacji Strategii przez kraje członkowskie (Lisbon Agenda, 2006). Jeden z celów dotyczył wydatków na działalno B+R w wysokoci 3% PKB. Zakładajc, e Polska miałaby osign pod tym wzgldem redni poziom dla UE, oznaczałoby to zwikszenie finansowania nauki do 2010 r. (z obecnego poziomu 0,59% PKB) ponad trzykrotnie przez budet pastwa i prawie siedmiokrotnie przez sektor prywatny. 1 Osignicie wikszego zaangaowania przedsibiorców w finansowanie sfery B+R nie bdzie moliwe bez wdroenia instrumentów i mechanizmów o charakterze ekonomiczno-finansowym i organizacyjno-prawnym zachcajcych sektor prywatny do finansowania bada naukowych i prac rozwojowych. Przeznaczona za w budecie pastwa na 2004 r. kwota nakładów dla działu 730 Nauka wynosiła 2,89 mld zł, i mimo jej zwikszenia w stosunku do 2003 r. o 163 mln zł udział nakładów na nauk w 2004 r. w PKB nie wykazuje tendencji wzrostowej, gdy wg szacunków wyniesie 0,34% PKB, czyli tyle samo, co w 2003 r. (Strategia, 2004, s. 4). 1 Jeli miałaby by zachowana struktura (uznana za prawidłow i obserwowana w krajach zachodnich), i 2/3 rodków powinno pochodzi spoza budetu pastwa.

4 94 Realizacja załoe strategii lizboskiej w budowaniu Obok poprawy innowacyjnoci poprzez budowanie gospodarki opartej na wiedzy pozostałe najwaniejsze obszary strategii lizboskiej to liberalizacja rynków, poprawa przedsibiorczoci i spójnoci społecznej. W obszarze przedsibiorczoci za kluczowe zadanie uznano sprzyjanie inwestycjom venture capital (EVCA, 2004), a jednym z podstawowych warunków osignicia załoe jest ułatwienie młodym i dynamicznie si rozwijajcym, czyli innowacyjnym przedsibiorstwom, dostpu do kapitału długoterminowego. Od pocztku 2004 r. obserwuje si rosnce zainteresowanie przedsibiorstw rynkiem kapitałowym w 2004 miało miejsce a 36, a w debiutów giełdowych (w latach 2001, 2002 i 2003 na warszawskiej giełdzie zadebiutowało odpowiednio: 9, 5 oraz 6 przedsibiorstw. W 2005 roku 19 spółek dokonało emisji nie wikszych ni 50 mln zł (IPO 2006), co wiadczy o tym, i rynek giełdowy jest dobrym miejscem i sposobem do pozyskiwania kapitału przez młode innowacyjne podmioty. Rosncy udział tego rodzaju firm w strukturze pierwotnych ofert publicznych (IPO ang. Initial Public Offering) jest przejawem dynamizowania konkurencyjnoci i innowacyjnoci sektora małych i rednich przedsibiorstw (a take wzrostu roli giełdy w skali regionu), co jest jednym z podstawowych celów Programu Konkurencyjnoci i Innowacyjnoci na lata realizowanego w konsekwencji przyjcia Strategii Lizboskiej. Do maja tego roku w drodze emisji akcji przedsibiorstwa pozyskały 1,1 mld zł (w porównaniu do 0,9 mld za cały 2003 r.), co stanowi rekord w historii polskiej giełdy. Kwota 640 mln to kapitały pozyskane przez nowe przedsibiorstwa, z 16 emisji 10 stanowiły oferty pierwotne; wikszo emisji przeprowadziły przedsibiorstwa rednie, które pozyskały od 10 do 100 mln zł (Wysyp, 2004). W raporcie Komisji Europejskiej oceniajcym stopie realizacji strategii lizboskiej przez kraje członkowskie zwraca si uwag, e sporód 10 nowoprzyjtych krajów, Polska jest znacznie mniej konkurencyjna ni pozostali. Sporód omiu ocenianych celów, Polska ani razu nie znalazła si w grupie trzech pastw, które osignły najlepsze wyniki. Znacznie lepiej wypadły Wgry, Czechy, Słowenia, Estonia. Raporty KE (The Lisbon Strategy Assessment), jak i raport opracowany przez World Economic Forum potwierdzaj, i dotychczasowa realizacja strategii rozwoju i reform nie przyczyniła si do zwikszenia midzynarodowej konkurencyjnoci i zdolnoci konkurencyjnej gospodarki Polski (Bossak, Biekowski, 2004, s. 419). Sytuacja Polski w midzynarodowym rankingu konkurencyjnoci publikowanym przez IMD dla 60 krajów jest niestety dramatyczna zajmujemy w nim 57. pozycj (przed Argentyn, Indonezj i Wenezuel). Dla porównania, Estonia jest na 26 miejscu, Czechy na 36, Wgry 37, Słowacja 40, Turcja 48, Grecja 50, Słowenia 52, Meksyk 56. W czołówce znajduj si: USA, Hong Kong, Singapur, Islandia, Kanada, Finlandia, Dania i Szwajcaria (IMD 2005).

5 Adriana Kaszuba-Perz, Marta Czyewska, Agnieszka Tomaka 95 Wród przyczyn słabego wykonania załoe SL J. Szomburg, Dyrektor Polskiego Forum Strategii Lizboskiej (PFSL) wskazuje na bariery wewntrzkrajowe słabo przywództwa politycznego i brak akceptacji społecznej dla zwikszenia roli rynku, indywidualnej odpowiedzialnoci i ograniczenia opiekuczej roli pastwa. Po drugie, ze wzgldu na bariery integracyjne. Reakcj na pogorszenie sytuacji gospodarczej jest malejcy entuzjazm do integracji i wzrost egoizmów narodowych. Głównym problemem Unii s nieefektywne systemy instytucjonalno-regulacyjne na poziomie narodowym i niezdolno do wykorzystania potencjału integracji gospodarczej na poziomie unijnym (Szomburg, 2004) Rola regionów i Regionalnych Strategii Innowacji w realizacji strategii lizboskiej W analizie znaczenia regionownaley zaakcentowa rol podejcia instytucjonalnego (Oko-Horodyska, 2000). Wród celów polityki regionalnej UE w ujciu instytucjonalnym uwypukla si rol sieci powiza midzy instytucjami w budowaniu klastrów, których sukces determinuj (Padmore, Gibson, 1998, s. 58): czynniki podaowe (Groundings), determinanty struktury instytucjonalnej (Enterprises) oraz determinanty popytowe (Markets), tzw. GEM. Koncepcja konkurencyjnoci gospodarki oparta na modelu GEM wykazuje du spójno z koncepcj regionalnego systemu innowacji, co przedstawione zostało w tabeli 1. Tabela 1. Porównanie wymaga RSI i GEM ródła innowacji Determinanty GEM Przykłady RSI Wewntrzne Zasoby Wykwalifikowane zasoby siły roboczej Decydenci Struktura firm, strategia, rywalizacja Intensywno sektora B+R Dostawcy Dostawcy i firmy relatywne Ucieleniona technologia Obserwatorzy Struktura firm, strategia, rywalizacja Wymiana know-how Klienci Lokalne rynki Dostp do rynków zewntrznych Technologiczne wspomagania rzdowe Sektor publiczny Infrastruktura Zasoby Powizania midzy uczelniami i przemysłem Naukowcy, badacze ródło: Padmore, Gibson (2000), s. 25.

6 96 Realizacja załoe strategii lizboskiej w budowaniu Nowe teorie wzrostu gospodarczego wskazuj, e rozwój regionów zaley od ich potencjału endogenicznego i podnoszenia innowacyjnoci. Podkrela si ogromn rol partnerstwa pomidzy przedstawicielami biznesu, nauki oraz władz publicznych, w szczególnoci w zakresie wyboru kierunków, priorytetów polityki regionalnej, a take definiowania potrzeb i oczekiwa. Pod wpływem postanowie Strategii Lizboskiej zmianie uległy priorytety Unii Europejskiej w zakresie polityki regionalnej. Nastpiło odejcie od finansowania infrastruktury, na rzecz mikkich czynników rozwoju, przede wszystkim dotyczcych rozwoju kapitału ludzkiego (Szultka, Tamowicz, Mackiewicz, Wojnicka, 2004, s. 16). Jego wspieranie jest nieodzownym elementem budowania dynamicznej, innowacyjnej gospodarki i stanowi przejaw realizacji koncepcji regionu uczcego si przez działanie, uytkowanie i współprac. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego regionu jest moliwe przy uwzgldnieniu specyficznych lokalnych warunków gospodarczych i społecznych. Władze samorzdowe województwa podkarpackiego stoj obecnie przed ogromnym wyzwaniem stworzenia strategii, której realizacja moe przyczyni si do wzrostu innowacyjnoci i konkurencyjnoci przedsibiorstw, a w efekcie do poprawy poziomu ycia mieszkaców Załoenia Regionalnej Strategii Innowacji województwa podkarpackiego Obecna pozycja strategiczna województwa podkarpackiego jest niska. Podstawowe wskaniki społeczno-ekonomiczne sytuuj województwo podkarpackie w grupie województw słabiej rozwinitych, m. in. PKB na 1 mieszkaca 15. pozycja w kraju (GUS, , 2006) (Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego). Podkarpacie charakteryzuje si niskim poziomem innowacyjnoci w stosunku do reszty kraju. Według Raportu o stanie sektora małych i rednich przedsibiorstw w Polsce w latach , na 1000 małych i rednich przedsibiorstw tylko 1,1% zaliczono do innowacyjnych). Jednake warto zauway, i innowacyjne przedsibiorstwa podkarpackie wykazywały si najwysz intensywnoci innowacyjn w całym kraju liczba innowacji przypadajca na jedno przedsibiorstwo innowacyjne w województwie podkarpackim wg danych GUS za 2002 r. wynosiła 1,5, podczas gdy w województwie mazowieckim 1,37, małopolskim 1,33 (Raport ). Bez wtpienia połoenie geograficzne województwa podkarpackiego oraz jego walory w postaci zasobów s wanym atutem regionu. Std u podstaw działa zwizanych z opracowaniem i wdroeniem RSI ley dostosowanie celów strategicznych do specyficznych warunków regionu, tak aby zbudowana strategia miała charakter autonomiczny.

7 Adriana Kaszuba-Perz, Marta Czyewska, Agnieszka Tomaka 97 Jednym z podstawowych wyzwa, jakie stoj przed RSI jest podniesienie wiadomoci wagi innowacyjnoci dla rozwoju gospodarczego i oywienia współpracy pomidzy sektorem nauki, biznesu a administracj publiczn. Aktualnie brak jest w regionie podkarpackim spójnego sytemu wspierajcego innowacyjno, wypracowanych mechanizmów i struktur sprzyjajcych współpracy. Uczelnie koncentruj si na podstawowym zadaniu, jakim jest nauczanie, natomiast tylko w niewielkim stopniu angauj si w projekty badawcze, zwłaszcza na zrealizowanych na zlecenie przedsibiorców. W podkarpackiej RSI wyranie zaakcentowana została konieczno budowy sieci innowacyjnoci, powołania podmiotów promujcych i wspomagajcych innowacyjno oraz koordynujcych poczynania wszystkich uczestników procesu innowacyjnego. Funkcjonowanie sieci współpracy ma zapewni zwikszanie dostpnoci informacji o moliwociach współpracy i współfinansowania działalnoci innowacyjnej oraz wiksze zaangaowanie sektora B+R we współprac z M P i wdraanie innowacji. Równie działalno instytucji wiadczcych usługi doradcze, organizacyjne i porednictwo ma by skoordynowana, na rzecz efektywniejszego wpierania biznesu. Strategia kładzie nacisk na wykorzystanie atutów regionu, m. in. poprzez tworzenie nowoczesnych, przyjaznych rodowisku przedsibiorstw wykorzystujcych zasoby lokalne, w ramach priorytetowych działów i kierunków rozwoju. W strategii zidentyfikowane zostały strategiczne dla regionu sektory gospodarki, które wi si z potencjałem Podkarpacia, a których rozwój moliwy jest dziki aktywnoci innowacyjnej przedsibiorstw. S to nastpujce obszary: przemysł lotniczy; rolnictwo ekologiczne (w tym produkcja rolin leczniczych)- zachowanie i wykorzystanie biorónorodnoci; turystyka i obszary chronione; przemysł chemiczny i farmaceutyczny, przemysł AGD; sektor handlu i usług. W Strategii zwraca si take uwag na kreowanie nowych innowacyjnych sektorów i bran gospodarki regionu, wykorzystujcych lokalne zasoby i wpisujcych si w europejskie i wiatowe trendy rozwoju, np. biotechnologia, nanotechnologia, mechatronika, energia odnawialna, nowe materiały. Istotnym problemem poruszonym w Strategii jest konieczno wzmocnienia ochrony własnoci intelektualnej, wiedzy z zakresu ochrony własnoci przemysłowej oraz promowanie wiedzy z zakresu produktów regionalnych i ich ochrony. Bezporedni wpływ na rozwój innowacyjnoci ma mie budowa i rozwój parków technologicznych, centrów doskonałoci, centrów innowacji i transferu

8 98 Realizacja załoe strategii lizboskiej w budowaniu technologii, parków przemysłowych, a take wspieranie tworzenia klastrów (jednym z nich jest Dolina Lotnicza). W dokumencie tym zostały zapisane równie działania dotyczce kształtowania i rozwijania postaw innowacyjnych, m. in.: wspieranie rozwoju zainteresowa i wiedzy dzieci i młodziey w zakresie techniki, technologii i nauk cisłych nauczanie przedsibiorczoci i innowacyjnoci, wspieranie rozwoju takich specjalnoci na rónych kierunkach studiów, permanentna edukacja w zakresie przedsibiorczoci i innowacyjnoci na kadym poziomie nauczania, budowanie wiadomoci innowacyjnej przedsibiorców i kadry zarzdzajcej firm, urzdników, radnych, nauczycieli, kreatorów i decydentów ycia gospodarczego i społecznego, wspieranie pasjonatów innowacyjnoci, w tym szczególnie twórców młodych. Niewtpliwym problemem zwizanym ze wzrostem działalnoci innowacyjnej jest niedostatek kapitału. Regionalna Strategia ma propagowa wykorzystanie instrumentów wsparcia M P w programach pomocowych, w tym programach strukturalnych UE. Kolejnym działaniem, ma by zwikszanie sprawnoci tworzenia i wdraania nowoczesnych rozwiza w gospodarce, poprzez cigły przegld, promocj i wspieranie wprowadzania istniejcych nowoczesnych rynkowych rozwiza technologicznych w wielu branach oraz pozyskiwanie, promocj i wspieranie dostpnych nowoczesnych rynkowych rozwiza technologicznych spoza regionu. W Strategii znalazły si równie rekomendacje dla działa zwizanych z promowaniem i wspieraniem technologii informacyjnych, rozwojem kooperacji w regionie i współpracy midzyregionalnej, a take pozyskiwanie inwestycji zagranicznych do sektorów innowacyjnych i zaawansowanych. Duym wyzwaniem bdzie niewtpliwie zapisany w strategii plan stworzenia regionalnego, przyjaznego dla inwestorów systemu finansowania wprowadzania innowacji. Istotn rol w strategii pełni ekorozwój, wykorzystanie i ochrona zasobów lokalnych. Do realizacji tego celu ma słuy propagowanie i wspieranie programów czystszej produkcji, utworzenie bazy danych o technologiach ochrony rodowiska i firmach zajmujcych si tak działalnoci, propagowanie i wspieranie rozwiza proekologicznych, rozwój technologii i certyfikacji efektywnego uytkowania energii, rozwój i wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie odnawialnych ródeł energii, wspieranie ekologicznych metod produkcji rolnej i konsumpcji oraz działalnoci pozarolniczej.

9 Adriana Kaszuba-Perz, Marta Czyewska, Agnieszka Tomaka 99 Głównym atutem Regionalnej Strategii Innowacji bdzie synergia działa. Zaproponowane programy, mechanizmy czy instrumenty bdce elementami systemu innowacyjnego poprzez interakcje maj wygenerowa wiksz warto, ni w działaniach podejmowanych samodzielnie, w oderwaniu od istniejcego układu sił innowacyjnych. Tworzenie synergii ma by wspomagane przez budow konsensusu społecznego wokół utworzonej strategii oraz realizacj zaproponowanych w strategii projektów pilotaowych. Niedostateczny wci poziom informacyjno-doradczo-kapitałowego wsparcia przedsibiorstwa podkarpackie odczuwaj szczególnie. Istnienie instytucji zapewniajcej kompleksow obsług przy zapewnieniu koniecznej infrastruktury, mogłoby w znacznym stopniu przyspieszy proces doganiania reszty kraju przez uboejcy region Podkarpacia. Wzrost liczby przedsiwzi innowacyjnych moe nastpi, jeeli bd one realizowane przy współpracy podmiotów sfery biznesu, nauki i rzdowo-samorzdowej. System innowacji obejmuje równie kanały transferu wiedzy midzy wymienionymi podmiotami. Std te w ramach Regionalnej Strategii Innowacyjnoci dla województwa podkarpackiego podjto inicjatyw przygotowania trzech projektów pilotaowych w celu przygotowania odpowiednich warunków i infrastruktury dla utworzenia i rozwoju systemu innowacyjnoci. U podstaw realizacji tego przedsiwzicia ley wane załoenie, i informacja oraz ludzie, to kluczowe czynniki produkcji majce decydujcy wpływ na moliwoci budowania przewag konkurencyjnych przedsibiorstw, organizacji i całych regionów. Drog konsultacji społecznych dokonano wyboru trzech tematów projektów pilotaowych, majcych istotne znaczenie dla rozwoju systemu innowacyjnoci województwa podkarpackiego. Realizowane przedsiwzicia bd wypełnia cele postawione przed UE w Lizbonie, tj. poprzez realizacj koncepcji budowania społeczestwa informacyjnego, zaktywizowanie działa w obszarze zmniejszania bezrobocia, tworzenie regionalnego obszaru bada i innowacji, edukacj w celu tworzenia klimatu sprzyjajcego podejmowaniu i prowadzeniu działalnoci innowacyjnej i zaanga- owania społeczestwa w budowanie systemu innowacji w województwie oraz zaktywizowanie rynku pracy. Pierwszy z projektów Informacja w Regionalnym Systemie Innowacyjno- ci Województwa Podkarpackiego został oparty na załoeniu, i wzrost liczby przedsiwzi innowacyjnych moe nastpi w sytuacji, gdy bd one realizowane przy współpracy podmiotów sfery biznesu, nauki i rzdowosamorzdowej, a system innowacji obejmuje kanały transferu wiedzy midzy wymienionymi podmiotami. Std głównym celem tego projektu jest utworzenie infrastruktury informacyjnej dla wspierania innowacyjnoci w województwie

10 100 Realizacja załoe strategii lizboskiej w budowaniu podkarpackim, a take rozwój powiza midzysektorowych (naukagospodarka) oraz Regionalnej Sieci Innowacyjnoci. Zamierzeniem zawartym w Strategii jest kontynuowanie długoletnich tradycji w dziedzinie lotnictwa. Planowane jest wykorzystanie ogromnego potencjału w tym obszarze tj. koncentracji firm przemysłu lotniczego, orodków naukowobadawczych oraz rozwinitego zaplecza edukacyjnego i szkoleniowego. W tym celu podjto inicjatyw przygotowania projektu pilotaowego AERONET Dolina Lotnicza. Realizacja zamierze okrelonych w tym projekcie przyczyni si do podniesienia innowacyjnoci województwa podkarpackiego a take stworzy szans rozwoju dla małych i rednich przedsibiorstw kooperujcych z du- ymi zakładami przemysłu lotniczego. Głównym celem projektu jest podejmowanie działa, inspirowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie specjalistycznego kształcenia i podwyszania kwalifikacji kadr naukowych, inynierskich i technicznych dla potrzeb gospodarki regionu, a take prowadzenie bada i analiza zagadnie zwizanych z transportem lotniczym. Trzeci projekt przygotowany w ramach RSI to Regionalny System Proeksportowy. Celem tego projektu jest wspieranie działa proeksportowych, rozwój systemów informacji gospodarczej dla przedsibiorców oraz rozwój centrów logistycznych wspierajcych współprac midzynarodow, w tym równie zastosowania nowoczesnych narzdzi informatycznych dla eksportowania usług zaawansowanych technologicznie. Zakres projektu bdzie obejmował opracowanie i wdroenie szczegółowego programu promowania i wspierania działalnoci eksportowej wród przedsibiorców województwa podkarpackiego, w tym równie przedsibiorców podejmujcych współprac transgraniczn. Podjte inicjatywy przygotowania projektów pilotaowych, zaprezentowanych powyej, stanowi wany element Regionalnej Strategii Innowacyjnoci województwa podkarpackiego. Ich realizacja pozwoli nie tylko na stworzenie niezbdnej infrastruktury dla tworzenia systemu innowacji regionu, lecz równie wyranie wspiera dwa istotne obszary bdce wanym elementem rozwoju gospodarczego regionu tj. przemysł lotniczy oraz działalno eksportow. Za dynamicznie rozwijajcy si potencjał intelektualny stwarza szans dla województwa podkarpackiego do aspirowania o pozycj wanego pod wzgldem ekonomicznym regionu kraju. Efektem realizacji projektów ma by spełnienie podstawowych załoe Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na Lata , zbienych w swoich celach z załoeniami strategii lizboskiej: zbudowanie otwartej, efektywnej sieci kreowania i wsparcia innowacyjnoci, zwikszenie potencjału instytucji edukacyjnych, naukowych i badawczorozwojowych regionu w zakresie kreowania innowacji,

11 Adriana Kaszuba-Perz, Marta Czyewska, Agnieszka Tomaka 101 wzmocnienie istniejcych i kreowanie nowych, innowacyjnych firm w regionie. Obecnie realizowana jest cz pierwszego projektu pilotaowego, Biura Wdra- ania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, finansowanego ze rodków działania 2.6 ZPORR. Pełno ono rol koordynatora działa podejmowanych przy wdraaniu Strategii Zakoczenie Innowacje s funkcj posiadanej przez ludzi wiedzy, std rozwój gospodarki opartej na wiedzy powinien stanowi strategiczny priorytet polityki, przyczyniajcy si do budowy dobrej pozycji konkurencyjnej i rozwoju społecznogospodarczego regionu. Wiedza, która jest tworzona, absorbowana, przekazywana i wykorzystywana przez podmioty gospodarujce, staje si czynnikiem ograniczajcym obszary niepewnoci i warunkujcym zdolno elastycznego reagowania na potrzeby rynku. Załoenia tworzonej Regionalnej Strategii Innowacyjnoci województwa podkarpackiego s przełoeniem celów strategii lizboskiej na lokalne warunki. Ich realizacja przyczyni si niewtpliwie do poprawy innowacyjnoci regionu, a tym samym do zwikszenia jego konkurencyjnoci. Pierwszym krokiem w tym kierunku bdzie realizacja projektów pilotaowych, tworzcych zaplecze oraz dajcych impuls dla podejmowania działa innowacyjnych w regionie. Dotychczas w województwie podkarpackim w ramach działania 2.6 ZPORR, dofinansowano 19 projektów na łczn kwot 8,5 mln zł. Projekty te dotyczyły zwłaszcza szkole dla przedsibiorców, przedstawicieli samorzdów lokalnych oraz stay dla pracowników sfery badawczej. Warto podkreli, i Zarzd Województwa podkarpackiego podjł decyzj o priorytetowym traktowaniu tych projektów, które w swoich załoeniach przyjmuj współdziałanie innowacyjnych firm, a take współprace przedsibiorstw ze sfer naukowo-badawcz. Wród waniejszych projektów realizowanych w ramach RSI było utworzenie Biura Wdraania i Monitoringu RSI województwa podkarpackiego, którego celem jest cigła analiza sposobów realizacji celów i ocena efektów RSI, a take trwałe podtrzymywanie kontaktów i współpracy pomidzy sfer gospodarki i sfer naukowo-badawcz. Ma to istotne znaczenie w procesie budowania sieci innowacyjnoci województwa. Jedn z inicjatyw w tym zakresie, jest podtrzymanie tradycji zapocztkowanych podczas formułowania Strategii, a mianowicie cyklicznych spotka Podkarpackiego Forum Innowacyjnoci, majcego na celu konsultowanie działa podejmowanych w ramach RSI oraz budowanie konsensusu społecznego dla budowania innowacyjnej gospodarki.

12 102 Realizacja załoe strategii lizboskiej w budowaniu Realizacja projektów oraz osignicie rezultatów działa czstkowych przewidzianych w ramach RSI z pewnoci przyczyni si do budowy efektywnego systemu innowacji, a tym samym doprowadzi do wzrostu konkurencyjnoci regionu oraz trwałego i zrównowaonego jego rozwoju. Bibliografia: 1. Bossak J. W., Biekowski W. (2004), Midzynarodowa zdolno konkurencyjna kraju i przedsibiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2. EVCA: Improving Environment for Private Equity and Venture Capital Is Crucial for Achieving Lisbon Objectives (22 March 2004), Press Release, 3. GUS ( ), 2002/tablice.pdf 4. GUS (2006), tablice.pdf, czerwiec 5. IMD (2005), World Competitiveness Yearbook 2005, The IMD World Competitiveness Center, Lausanne 6. IPO (2006): Raport debiutów giełdowych 2005, stories/gielda/ipo_raport_2005.pdf, czerwiec 7. Oko-Horodyska E. (2000), Jak budowa regionalne systemy innowacji, Polska Regionów, nr 15, Warszawa 8. Padmore T., H. Gibson (2000), Modeling systems of innovation: II. A framework for industrial cluster analysis in regions, 26 (1998) 625, s. 75; przyt za. E. Oko- Horodyska, Jak budowa regionalne systemy innowacji, IBnGR, Warszawa- Gdask 2000, s Poland Needs Seed Capital Fund to Revive Stagnant R&D Spending, World Bank Report Suggests, Gazeta Wyborcza, 13 kwietnia Raport o stanie sektora małych i rednich przedsibiorstw w Polsce w latach , (http://www.parp.gov.pl/publikacja49.php) 11. Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego; aktualizacja na lata Strategia zwikszenia nakładów na działalno B+R w celu osignicia załoe Strategii Lizboskiej (2004), Dokument przygotowany we współpracy z Departamentem innowacyjnoci Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa. 13. Szomburg J. (2004), Strategia lizboska lepsze załoenie ni wykonanie, Rzeczpospolita, 27 marca 14. Szultka S., Tamowicz P., Mackiewicz M., Wojnicka E. (2004), Regionalne strategie i systemu innowacji: najlepsze praktyki: rekomendacje dla Polski, Niebieskie Ksigi: rekomendacje Nr 12, PFSL, IBnGR, Gdask 15. Wysyp nowych emisji, Rzeczpospolita, 24 maja 2004 r., s. 1 (ekonomia)

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Proces Boloski 2020 Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Komunikat z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wysze, Leuven i Louvain-la-Neuve, 28-29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo