Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2"

Transkrypt

1 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN marzec kwiecieƒ 2007 nr 2/76 Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2

2 Spis treêci Fajerwerki nas nie pociàgajà AktualnoÊci Niemcy Boom na nowe elektrownie REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.: 032/ fax: 032/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Sk ad i amanie: IDO Chorzów, ul. Mazurska 12/1 tel./fax 32/ Nak ad: 1400 egz. b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN marzec-kwiecieƒ 2007 nr 2/76 ELEKTROBUDOWA na budowie megabloku PKE SA - Elektrownia Łagisza 8-9 Relacje Inwestorskie 10 Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2 BHP Kiedy pracownikom nale à si posiłki profilaktyczne i napoje R e g u l a c j e w e w n t r z n e Papier firmowy PETROREALIZACJE W ORLENIE CZ Od Redakcji, Wszyscy zapewne wiemy, czym jest spam, natomiast nie ka dy ma ÊwiadomoÊç skàd pochodzi sama nazwa nie zamówionych wiadomoêci . Otó korzeni spamu nale y szukaç w latach 30. w brytyjskich fabrykach konserw z mielonkà reklamowanà jako spiced ham, w skrócie: SPAM (nazwa pisana wersalikami jest zastrze onym znakiem handlowym). Owa mielonka zrobiła prawdziwà furor podczas wojny. Wtedy to zrzucano jà z powietrza wojskowym i cywilom. Do dziê jest wa nà pozycjà w menu armii amerykaƒskiej. SPAM w puszkach zainspirował grup Monty Pythona. Komicy napisali skecz o restauracji, w której szef kuchni serwuje najró niejsze potrawy składajàce si wyłàcznie z mielonki konserwowej. Stàd okreêlenie na zalewajàcà nas nie zamówionà poczt podchwycili internauci. WÊród Nas Aleksandra Krzemieƒ Naczelna P. S. W prezencie od wielkanocnego Zajàczka migocàce kostki przywieszki do telefonu komórkowego. 2 - biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ 2007

3 Fajerwerki nas nie pociàgajà mówi Jacek Faltynowicz, prezes ELEKTROBUDOWY SA Gdy Êwiat ju pachnie wiosnà, a Êwi ta na wyciàgni cie r ki, w firmach nast puje podsumowanie ubiegłego roku, czyli ogłoszenie wyników finansowych. Analitycy finansowi mówià, e wyniki te sà powy ej naszych prognoz na wszystkich poziomach. Czy zatem wzrost zysku z 14,4 mln do 16,9 mln zł planowanych w bud ecie na rok 2007, przy sprzeda y wzrastajàcej z 449,9 mln do 474,4 mln zł dla akcjonariuszy instytucjonalnych, którzy przewa ajà w naszym akcjonariacie, jest wystarczajàcy? Któ to mo e wiedzieç! Poniewa RN zaakceptowała bud et w takim kształcie, to mo na przypuszczaç, e podstawowe parametry sà satysfakcjonujàce. Od dłu szego czasu mam wra enie, e powa ni inwestorzy giełdowi poszukujà spółek o silnych fundamentach i, co nie mniej wa ne, działajàcych na rosnàcym rynku. JeÊli te dwa warunki sà spełnione, poprawa wyników jest wyłàcznie kwestià czasu i jakoêci zarzàdzania. Spektakularne, krótkookresowe wzrosty i inne fajerwerki sà niezwykle pociàgajàce dla spekulantów, ale nie dla długofalowych inwestorów. Tymczasem produktywnoêç spada. O ile w roku 2006 było to 115,9 tys. $, to w bud ecie mamy ju tylko 108,9 tys. $. Nie jest tajemnicà, e na dłu szà met nie da si utrzymaç wysokiej produktywnoêci i innowacyjnoêci, nie zadbawszy o odczucia pracowników. Mo e dlatego spada Spada, nie spada. Zobaczymy po wykonaniu pierwszego półrocza czego tak naprawd mo emy spodziewaç si w tym zakresie. Wynik zale y od wielu czynników w cz Êci niezale nych od nas, jak np. sytuacja na rynku pracy, relacje cen i mar osiàganych na poszczególnych kontraktach realizowanych w formule wykonawstwo własne czy podwykonawstwo. Wiele z tych parametrów zmienia si niezwykle dynamicznie w ostatnich miesiàcach. MyÊl, e i ten parametr oceny efektywnoêci naszej Spółki liczony w wykonaniu 2007 r. b dzie lepszy ni za rok poprzedni. Panie Prezesie, w naszej bran y fuzja za fuzjà. Inkorporacja ZREW (48,3% akcji) i przej cie kontrolnego pakietu akcji Energomonta Północ (ponad 15%) przez Polimex-Mostostal, czy ZPUE, który par tygodni temu kupił katowicki Elektromonta. Takie zmiany mogà mieç niekorzystne skutki np. dla Rynku Dystrybucji? Sà ró ne drogi rozwoju firm. W ELEK- TROBUDOWIE wybraliêmy drog rozwoju organicznego, tzn. szybkiego wzrostu na tradycyjnych rynkach poprzez popraw kompetencji i potencjału pracowników własnych oraz budow nowych biznesów metodà Green Field, czyli budow od podstaw. Przykładem tego drugiego jest powstanie i rozwój Rynku Automatyki. Jak dotychczas nasza strategia sprawdza si, o czym Êwiadczà zarówno szybko rosnàcy poziom przychodów ze sprzeda y, jak i pozyskiwanych zamówieƒ. Taki wybór ma jeszcze jednà kapitalnà zalet minimalizuje niebezpieczeƒstwa zwiàzane z łàczeniem firm o ró nych kulturach organizacyjnych, strukturach wewn trznych, przyzwyczajeniach pracowników itp. Dotychczas konsekwentnie szliêmy po tak obranej drodze. Co nie znaczy, e nie b dziemy próbowali działaƒ akwizycyjnych, jeêli takie okazje si pojawià. W poprzednich latach stworzyliêmy warunki do takiego działania i mamy w pełnej dyspozycji zarówno Êrodki finansowe, jak i zaufanie akcjonariuszy. Przej ç i akwizycji w naszym otoczeniu nie traktowałbym jako zagro eƒ, a raczej jako wyzwania czekajàce nas na szybko zmieniajàcym si rynku. Powa ni inwestorzy giełdowi poszukujñ spółek o silnych fundamentach i, co nie mniej wa ne, działajñcych na rosnñcym rynku A ELEKTROBUDOWA? Jaki scenariusz przewiduje Pan dla naszej firmy? biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ

4 Czy gdyby w naszej firmie doszło do spekuluj oczywiêcie przej cia innej firmy zewn trznej, to czy kultura organizacyjna ELEKTROBU- DOWY byłaby na tyle silna, aby byç konkurencyjna w stosunku do obcej firmy? OczywiÊcie. Mamy silnà i niezmiernie sztywnà kultur organizacyjnà. MyÊl, e nawet za bardzo, mo e zbyt mało otwartà na przyjmowanie nowych idei i ludzi. Mo e nawet to pewnego rodzaju przesztywnienie byłoby przeszkodà? Póki co sà to jednak tylko dywagacje. Tak naprawd pytanie moje dotyczy innej kwestii, a mianowicie wizerunku firmy. Wiele nieporozumieƒ powstało po ukazaniu si materiału na temat cz Êciowego rebrandingu logo. Gwoli wyjaênienia, logo ELEKTROBUDOWY przedstawiane w nieco innej kolorystyce ni do tej pory miało na celu uwspółczeêniç wizerunek naszej firmy w segmencie potencjalnych klientów, do których chcemy dotrzeç. Przecie ci ka energetyka zawodowa to nie jedyny obszar naszego działania, a tymczasem narosło wokół tego zagadnienia tyle problemów, jakby ju innych brakowało w ELEKTROBUDOWIE. Pan podziela te obawy? ebyêmy nie mieli wi kszych problemów, tego sobie yczmy. Powracam do odpowiedzi na poprzednie pytanie. Mo e to elastyczna like stone kultura jest przeszkodà w przyj ciu nowych rozwiàzaƒ, a nawet dyskusji nad nimi? OczywiÊcie do kwestii powrócimy, bo jesteêmy tu po to, by Êwiat zmieniaç. Dodam tylko, e jedna z czołowych firm wydawniczych na rynku polskim chwaliła si podczas konferencji B2B, e zastosowanie czerwonego koloru w swej ofercie do tego stopnia wzmocniło przekaz, e nastàpił wzrost sprzeda y o 0,5%. Mo e wi c nie warto a tak bardzo upieraç si przy ółtym kolorze Mo e tak, a mo e nie. Jestem pełen podziwu dla precyzji metod analitycznych pozwalajàcych osiàgnàç tak ekstremalnie dokładne rezultaty. Dla równowagi przypomn jednak zakoƒczonà pewnym sukcesem akcj zmiany wizerunku firm tworzàcych dzisiejszy ORLEN. Zastanówcie si Paƒstwo, kto dziê pami ta logo CPN oraz PETROCHEMIA, dwie najbardziej rozpoznawalne polskie marki jeszcze 5 lat temu. A skoro ju mowa o kolorach, to przed nami jedno z barwniejszych Êwiàt wiosennych 254,6 Sprzeda w mln z ( ) Bud et ,60 231,4 3,10 Zysk w mln z ( ) ProduktywnoÊç (sprzeda zewn trzna zafakturowana na jednego zatrudnionego w tys. USD) Wykresy obrazujà wyniki jednostkowe 279,9 323,9 449,9 474, Bud et ,80 53,30 5,30 70,80 I bardziej optymistycznych. Czas kolorowych pisanek, wielkanocnej Êwi conki, wody nowego ycia, przynoszàcych do naszych domów ciepło i radoêç, czego Paƒstwu i Paƒstwa Rodzinom w nieograniczonych iloêciach serdecznie ycz. I Panu w imieniu wszystkich pracowników składam serdeczne yczenia wielu wiosennych, optymistycznych chwil i nowych biznesowych wyzwaƒ. Aleksandra Krzemieƒ 8,70 86,90 14,40 115,90 16,90 108, Bud et biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ 2007

5 AktualnoÊci ZarobiliÊmy w IV kwartale 5,3 mln zł Zysk netto w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniósł 5,3 mln zł wobec 4,25 mln zł w analogicznym okresie 2005 r. Przychody wzrosły o 61 proc. do 186,7 mln zł. Zysk operacyjny zwi kszył si o 74 proc. do 8,1 mln zł. Zatem po czterech kwartałach mamy 15,4 mln zł zysku i 474 mln zł przychodów wobec wczeêniejszej prognozy zakładajàcej 14,2 mln zysku i 425,8 mln zł przychodów. Struktura akcjonariuszy Kontrakty EURO Emerson Process Management, Power and Water Solutions Sp. z o.o. Modernizacja Systemu Sterowania i Nadzoru wraz z Układem Elektrycznym bloków 3 i 4 w Elektrowni Bełchatów to umowa o wartoêci EURO (tj ,32 zł przeliczona wg Êredniego kursu NBP z 5 marca 2007 r.) podpisana z Emerson Process Management, Power and Water Solutions Sp. z o.o. z Warszawy. Prace potrwajà do stycznia 2009 r. Cena zostanie powi kszona o nale ny podatek VAT. Pozostali 41,35% CU OFE BPH CU WBK 11,47% ING Nationale Nederlanden OFE 10,90% 13,6 mln zł netto BOT Kopalnià W gla Brunatnego BEŁCHATÓW SA ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 5,31% Winterthur OFE 5,96% Legg Mason 7,15% Pisali o nas Gazeta Giełdy Parkiet Rekordowe notowania American Life Insurance and Reinsurance Company 10,22% OFE PZU Złota Jesieƒ 7,64% Dostarczenie 15 kontenerowych stacji elektroenergetycznych jest przedmiotem kolejnej umowy z BOT Kopalnià W gla Brunatnego BEŁCHATÓW SA w Rogowcu na kwot PLN + VAT. Rozpocz cie dostaw nastàpi ju za miesiàc i potrwa do lipca tego roku. Łàczna wartoêç umów podpisanych z BOT Kopalnià W gla Brunatnego BEŁCHATÓW SA w ciàgu ostatnich 12 miesi cy wynosi netto zł. Cena akcji ELEKTROBUDOWY jest najwy sza w historii. Wczoraj ( ) walory katowickiej firmy kosztowały, po zwy ce o 5,8 proc., 164 zł. Kapitalizacja spółki wynosi 692 mln zł. Wskaênik cena/zysk przekracza 40. Naszà wycen na giełdzie uwa am za uczciwà ocenia Jacek Faltynowicz, prezes ELEKTROBUDOWY. Twierdzi, e firma w najbli szym czasie nie planuje podziału akcji ani nowej emisji. Działamy na silnym rynku budownictwa inwestycyjnego. Dobra koniunktura przejawia si w stałym pozyskiwaniu kolejnych zleceƒ. Ich rentownoêç nie jest jeszcze w pełni satysfakcjonujàca, ale niebawem si to zmieni dodaje Jacek Faltynowicz. Prezes podkreêla, e perspektywy giełdowej spółki na najbli sze lata sà bardzo obiecujàce. ELEKTROBUDOWA zarobiła w ubiegłym roku 15,4 mln zł przy 473 mln zł skonsolidowanych przychodów. Spółka planuje wypłaciç za 2006 rok 2 złote dywidendy na akcj. To zgodne z politykà firmy, która zakłada corocznie zwi kszenie dywidendy o 0,5 zł za walor. W bie àcym roku zysk netto grupy ma wynieêç 17,7 mln zł. ELEKTROBUDOWA spodziewa si uzyskaç ze sprzeda y blisko 505 mln zł. Prognoza jest aktualna. DziÊ jest jednak za wczeênie na jej korygowanie koƒczy prezes Jacek Faltynowicz ,92 zł + VAT PKN ORLEN SA Umowa na wykonanie robót bran y elektrycznej i budowlanej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwà Modernizacja sieci napi cia gwarantowanego dla systemów informatycznych PKN OR- LEN SA oraz Modernizacja rozdzielni OPR P33 w zakresie sieci kablowej i rozdzielni OPT-P332N2. WartoÊç umowy wynosi ,92 zł + VAT. Prace rozpocznà si w marcu, a zakoƒczà w lipcu 2007 roku zł + VAT Fabryka Kotłów RAFAKO SA Osiem miesi cy potrwa monta i uruchomienie instalacji elektrycznej Układu Odwadniania i Magazynowania Gipsu oraz Układu Oczyszczania Âcieków w Elektrowni Pàtnów. WartoÊç zlecenia z Fabryki Kotłów RAFAKO SA w Raciborzu wynosi zł + VAT. biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ

6 Niemcy Boom na nowe elektrownie Za naszà zachodnià granicà trwa prawdziwa goràczka inwestycyjna w dziedzinie energetyki generacyjnej. Po latach zastoju przyszedł czas wielkiej modernizacji. Niemcy, którzy postanowili definitywnie rozstaç si z elektrowniami atomowymi, stawiajà na nowe technologie w dziedzinie klasycznych elektrowni cieplnych. Do tego dochodzà ambitne plany wprowadzenia do eksploatacji nowych systemów generacji energii elektrycznej ze êródeł odnawialnych, tj. energii spadku wód, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalnej, a tak e energii uzyskiwanej ze spalania gazu generowanego na wysypiskach Êmieci, biomasy, gazu górniczego lub gazu błotnego. Dyskusja o zmianach klimatycznych, w tym o globalnym ociepleniu, wzmogła jeszcze społeczny napór na poszukiwanie nowych rozwiàzaƒ. Długofalowym celem rzàdu federalnego jest, aby do 2050 r. połowa wytwarzanej w Niemczech energii elektrycznej pochodziła ze êródeł odnawialnych. Nowoczesne elektrownie cieplne Niemieckie elektrownie cieplne niegdyê wzór nowoczesnoêci, zwyczajnie si zestarzały. Według niemieckich êródeł paƒstwowych od około 40 do 60 tysi cy megawatów zainstalowanej mocy elektrycznej, czyli połowa całych zasobów kraju, musi zostaç zastàpiona nowymi elektrowniami w ciàgu nadchodzàcych 20 lat. Niemieccy producenci energii nakreêlili ju odpowiednie plany i sà w fazie przygotowaƒ do najbardziej radykalnej od dziesi cioleci modernizacji. Plany najbli szych inwestycji przedstawione sà w tabeli. Zdaniem ekspertów, dla klasycznych paliw kopalnych przez najbli sze kilkadziesiàt lat zagwarantowane jest poczesne miejsce. Podstawowym problemem przy produkcji elektrycznoêci z w gla lub gazu pozostaje jednak koniecznoêç zmieszczenia si w coraz surowszych limitach emisji substancji oddawanych do at- mosfery. Jedynym rozwiàzaniem staje si zatem maksymalne podwy szenie sprawnoêci elektrowni dla zredukowania emisji zanieczyszczeƒ i jak najbardziej rozsàdnego zu ywania dost pnej energii. Jak twierdzà eksperci firmy Hitachi Power Europe GmbH w Oberhausen, budujàcej m.in. elektrownie Walsum, Boxberg i Moorburg, w zasi gu r ki sà nowoczesne technologie wykorzystujàce w elektrowni cieplnej par o temperaturze 700 stopni Celsjusza, co pozwoli na uzyskanie ogólnej sprawnoêci elektrowni powy ej 50 procent (dla porównania obecnie w polskich elektrowniach ogólna sprawnoêç wynosi ok. 38 procent). Kolejnym obszarem wprowadzania nowoczesnych technologii jest integracja spalania biomasy i innych paliw zast pczych w nowoczesnych elektrowniach cieplnych oraz poprawa sprawnoêci elektrowni opalanych w glem brunatnym. Podstawowym celem jest tu podniesienie sprawnoêci elektrowni cieplnych o ok. 10 procent w ciàgu najbli szych 10 lat. Bioràc pod uwag współczesny poziom sprawnoêci, oznaczaç to b dzie tak e ponad 30-procentowy spadek emisji dwutlenku w gla. Nowe technologie przyczynià si równie do znaczàcej poprawy skutecznoêci instalacji słu àcych do odsiarczania spalin. W północnej cz Êci Niemiec zainstalowano liczne elektrownie wiatrowe. Dla sieci elektroenergetycznej, w której pracujà, oznacza to znaczne wahania mocy dostarczanej do systemu po prostu raz wiatr wieje, raz nie. Stàd zachodzi koniecznoêç uzupełnienia systemu o elektrownie cieplne, które lepiej mogà wytrzymywaç krótkotrwałe maksymalne obcià enie, które pojawia si gdy łopaty wirników nap dzanych wiatrem zatrzymujà si. Okazuje si, e doskonałym rozwiàzaniem sà tu elektrownie opalane gazem, takie np. jak Emden czy Lingen, zachowujàce si w takim przypadku znacznie lepiej ni w glowe lub jàdrowe. Kraj wiatraków Dla ka dego, kto choç raz podró ował Jedynym rozwiñzaniem staje si zatem maksymalne podwy szenie sprawnoâci elektrowni dla zredukowania emisji zanieczyszcze i jak najbardziej rozsñdnego zu ywania dost pnej energii po Niemczech, nie ulega wàtpliwoêci, e kraj ten jest absolutnym liderem w dziedzinie energetyki wiatrowej. Âwiadczà o tym tysiàce wiatraków, które jak grzyby po deszczu pokryły terytorium Republiki Federalnej w ostatnich kilkunastu latach. Łàczna moc niemieckich elektrowni wiatrowych przekroczyła ju znacznie 12 tysi cy MW (czyli ok. trzy razy wi cej ni moc Elektrowni Bełchatów). Stanowi to połow mocy zainstalowanej wszystkich elektrowni wiatrowych w Europie i jednà trzecià na Êwiecie. W tyle za Niemcami znalazły si nawet wielokrotnie wi ksze (pod ka dym wzgl dem) Stany Zjednoczone. Łàcznie z energii wiatru pochodzi około 3 procent energii elektrycznej zu ywanej w Niemczech. Ogromny post p dokonał si w dziedzinie rozwiàzaƒ technicznych i konstrukcyjnych turbin wiatrowych. Na poczàtku lat dziewi çdziesiàtych turbiny o mocy jednostkowej 100 kw uchodziły za ostatni krzyk nowoczesnej technologii. Obecnie nikogo nie dziwi wiatrak o mocy 1,5 MW. W nadchodzàcych latach najwi kszym zadaniem w około 15 tysiàcach (!) niemieckich elektrowni wiatrowych b dzie re-powering wymiana starszych maszyn o mocy jednostkowej stanowiàcej ułamek megawata na maszyny du e od 1,5 do 2,5 MW. Nowy wiatrak stawiany jest w miejscu dotychczasowego, dostarczajàc nawet 6 - biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ 2007

7 Projekt nowej elektrowni cieplnej firmy Hitachi Power Europe (rys. z materiałów Hitachi) Przekrój przez głowic wirnika wiatraka firmy ENERCON o mocy 2,3 MW (rys. z materiałów ENERCON) Projektowana elektrownia Walsum o mocy 790 MWe, budowana w systemie pod klucz (rys. z materiałów Hitachi) 20-krotnie wi cej mocy ni zdemontowana maszyna. Inaczej ni w Danii i Wielkiej Brytanii, w Niemczech elektrownie wiatrowe budowano dotàd głównie na làdzie. Nowe uregulowania prawne promujà instalacje morskich elektrowni wiatrowych zainstalowanych w pasie przybrze nym tzw. offshore. Energia wprost ze Słoƒca W pobli u Lipska, w Saksonii, we wschodnich Niemczech, na terenie byłej bazy lotniczej powstaje najwi ksza na Êwiecie elektrownia słoneczna o nazwie Waldpolenz o mocy elektrycznej a 40 MW. Dotychczas najwi ksza z takich elektrowni w Niemczech Amstein miała moc 12 MW, a wi c około czterokrotnie mniejszà. Waldpolenz zajmie powierzchni równà a 200 boiskom do piłki no nej (teren 2 x 1 km), na której planuje si zainstalowanie a 550 tysi cy sztuk modułów fotowoltanicznych o łàcznej powierzchni 400 tysi cy metrów kwadratowych, wykonanych w technologii cienkowarstwowej, przetwarzajàcych energi promieniowania Słoƒca wprost na energi elektrycznà. Dostawcà modułów fotowoltanicznych jest niemiecki oddział mi dzynarodowej firmy First Solar, zlokalizowany tu za miedzà, czyli we Frankfurcie nad Odrà. W lutym 2007 r. inwestor firma Juvi Group z siedzibà w Bolanden w Nadrenii-Palatynacie otrzymał pozwolenie na budow tej instalacji. Uruchomienie nowej elektrowni, której koszt wyniesie ok. 139 milionów euro, przewidziane jest ju na 2009 r. Przewidywany okres eksploatacji elektrowni to minimum 20 lat, byç mo e jednak w praktyce oka e si nawet dwukrotnie dłu szy. Skala nowej instalacji pozwoli na zredukowanie kosztów wytwarzania energii elektrycznej, w porównaniu z dotychczasowymi instalacjami fotowoltanicznymi, o procent. Bezcenna jest natomiast redukcja emisji dwutlenku w gla a o 25 tysi cy ton na rok, bowiem tyle powstałoby w klasycznej elektrowni dla wytworzenia identycznej iloêci energii. Jacek Nowicki Inwestycje zwiàzane z nowymi elektrowniami cieplnymi ogłoszone przez najwi kszych producentów energii elektrycznej w Niemczech Moc elektryczna WartoÊç inwestycji Planowana data włàczenia do sieci Inwestor Lokalizacja Rodzaj paliwa [MW] [miliony ] E.ON Irsching GSCP Gaz ziemny Datteln W giel kamienny 1,000 1, Emden Gaz ziemny nie ustalono W sumie 2,200 1,710 RWE Weisweiler (rozbudowa) Gaz ziemny Boa II Neurath W giel brunatny 2,100 2, Hamm W giel kamienny 1,500 1, Lingen Gaz ziemny nie ustalono W sumie 4,990 4,733 Vattenfall Boxberg W giel brunatny Hamburg- W giel Moorburg kamienny W sumie 1,420 1,589 Rheinfelden (rozbudowa) Woda W giel Karlsruhe EnBW kamienny nie ustalono Lubmin Układ skojarzony (gaz+para) 1, nie ustalono W sumie 2,474 1,997 STEAG Duisburg- W giel Walsum kamienny Herne W giel kamienny W sumie 1,540 1,575 Suma całkowita 12,624 11,604 èródła: VDEW, FAZ, szacunki WWF, prognozy EWI Tabel opracował: Piotr Pajàk biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ

8 ELEKTROBUDOWA na budowie megabloku ELEKTROWNIA ŁAGISZA Blok 460 MWh Bloki 120 MWh (jednostki obecnie pracujàce w zakładzie) SprawnoÊç wytwarzania 45% 36,4% brutto Emisje pyłu 0,09 kg/mwh 0,22 kg/mwh Emisje SO 2 0,6 kg/mwh 8,51 kg/mwh Emisje NO x 0,6 kg/mwh 2,23 kg/mwh Uczestniczymy w budowie jednej z najwi kszych inwestycji w Polsce - bloku energetycznym o mocy 460 MW - Elektrowni Łagisza Polskiego Koncernu Energetycznego SA. Historia budowy z ELEKTRO- BUDOWÑ w tle Nic dziwnego, e jednym z zało eƒ strategii PKE SA jest wzrost wartoêci firmy, który mo na osiàgnàç mi dzy innymi dzi ki odbudowie mocy wytwórczych. Pierwszym krokiem w kierunku realizacji tej e strategii było rozpocz cie budowy nowego bloku energetycznego w b dziƒskiej Elektrowni Łagisza. O tym, e b dzie to blok o mocy 460 MW z kotłem przepływowym CFB 8 stycznia 2004 r. nasza firma podpisała kontrakt na kwot 31,7 mln zł na parametry nadkrytyczne, zadecydowano we wrzeêniu 2001 roku, eby nast pnie wybraç wykonawców i podpisaç z nimi umowy. 8 stycznia 2004 r. nasza firma podpisała kontrakt na kwot ,00 zł, a umowa obejmuje zaprojektowanie, dostawy urzàdzeƒ i wyposa enia, monta, uruchomienie, ruch próbny i przekazanie do eksploatacji cz Êci elektrycznej. W czerwcu 2003 r. przygotowano plac budowy oraz dokonano rozbiórki chłodni kominowej i rozpoczàł si mudny proces zebrania odpowiednich Êrodków finansowych. Rok 2005 przyniósł pozytywne rozwiàzanie tej kwestii, ostatecznie êródłem finansowania inwestycji okazała si emisja obligacji hipotecznych. Tak wi c wraz ze Êrodkami własnymi, Êrodkami ze êródeł komercyjnych, a tak e ekologicznymi Êrodkami preferencyjnymi emisja obligacji i jej gwarancja opiewajàca na kwot 650 mln zł zostały przeznaczone na inwestycj. W grudniu tego roku podpisano umowy z konsorcjum banków. Tymczasem w ubiegłym roku ELEK- TROBUDOWA zwi kszyła zakres robót podpisujàc aneks do umowy na kwot ,00 zł. Parametry i główni wykonawcy Nowy blok w Łagiszy ma parametry nadkrytyczne w czystej technologii w glowej. Zało enia przyj te dla realizacji nowego bloku sà zgodne z Politykà Energetycznà Polski i opiniami: - Ministerstwa Ârodowiska - Ministerstwa Gospodarki i Polityki Społecznej - Ministerstwa Skarbu - Urz du Regulacji Energetyki. Nowy blok wpisuje si w ramy okreêlone w Polityce Energetycznej Polski. B dzie osiàgał bardzo wysokà sprawnoêç, spełniał wymogi najlepszych dost pnych technologii (BAT), umo liwiał współspalanie mułów i biomasy, efekty ekologiczne osiàgane przez bloki b dà zgodne z celami okreêlanymi w dyrektywach unijnych. Cz Êç elektryczna: ELEKTROBUDOWA SA Cz Êç kotłowa: Konsorcjum Foster Wheeler Energia Polska Foster Wheeler Energia OY Cz Êç turbinowa (z układem chłodzenia): Alstom Power Układ odpopielania i sorbentu: Konsorcjum Mostostal Kraków Centrum, Energo-Eko-System Katowice Układ naw glania: Konsorcjum Ciepło-Serwis B dzin, Extem Łaziska Górne, PURE Jaworzno, Noma Industry Wyry Nadrz dny System Automatyki: Konsorcjum Metso Automation Finlandia, Metso Automation Polska Opis inwestycji Jednostka o mocy 460 MW b dzie blokiem z kotłem fluidalnym, na parametry nadkrytyczne, gdzie temperatura pary wtórnej wyniesie 580 stopni, natomiast ciênienie pary Êwie ej okreêlono na poziomie 27,5 MPa. 8 - biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ 2007

9 PKE SA - Elektrownia Łagisza Przewiduje si, e roczna produkcja energii elektrycznej z łagiskiego bloku wyniesie około 3,1 TWh. Jednostka b dzie zasilała Krajowy System Energetyczny poprzez rozdzielni 400 kv. SprawnoÊç bloku przekroczy 45 proc. To szczególnie istotne ze wzgl du na koniecznoêç promocji czystych technologii w glowych oraz ze wzgl du na wzrastajàce wymogi ochrony Êrodowiska, wsparte restrykcyjnà legislacjà UE. Z uwagi na wysokà sprawnoêç bloku emisja CO 2 do atmosfery b dzie o 25 proc. ni sza ni w najlepszych jednostkach wytwórczych w Polsce. Nowy blok b dzie spalał rocznie około 1,2 mln ton w gla. Jednostka zostanie przystosowana do spalania mułów, jak równie ró nego rodzaju biomasy, na co pozwala bardzo elastyczny kocioł fluidalny. Blok Łagiszy w liczbach Nad realizacjà prac monta owo-budowlanych bloku, jako główni wykonawcy i podwykonawcy, pracuje 21 firm. Na samym placu budowy znajduje si obecnie około 300 osób, czyli wi cej ni zatrudniajà niektóre elektrownie PKE (Halemba 205, Blachownia 269, EC Katowice 296). Dotychczas dwaj najwi ksi wykonawcy zu yli łàcznie 5100 ton konstrukcji stalowych, z czego Alstom Power do realizacji cz Êci turbinowej 600 ton, natomiast Foster Wheeler przy budowie cz Êci kotłowej 4500 ton. Najwi kszy do tej pory zainstalowany element konstrukcji stalowej wa ył a 45 ton. Najwi kszym pojedynczym elementem, który b dzie zabudowany na bloku, jest 288-tonowy stojan generatora z wirnikiem o wadze 60 ton. Monta tego mierzàcego 11 metrów elementu jest przewidywany na wrzesieƒ tego roku. Jeszcze bardziej imponujàce sà liczby przedstawiajàce zu ycie betonu. Kotłowa cz Êç bloku pochłon ła do tej pory m 3 tego materiału budowlanego, natomiast do realizacji dotychczasowego stanu cz Êci turbinowej zu yto 8500 m 3, co łàcznie daje m 3. Dla zobrazowania tych liczb mo emy porównaç to do budowy przeci tnego domu jednorodzinnego wymaga ona najcz Êciej nie wi cej ni 100 m 3 tego budulca. Jak łatwo przeliczyç, beton, który został wykorzystany na budowie bloku, mógłby zostaç u yty do postawienia sporego, składajàcego si z ponad 200 domów jednorodzinnych, osiedla. Nale y pami taç, e inwestycja PKE nie osiàgn ła jeszcze nawet półmetka przez plac budowy przewinie si jeszcze du o wi cej pracowników i zostanie zu ytych wiele materiałów wszelkiego rodzaju, zanim w marcu 2009 roku blok zostanie oddany do eksploatacji. Opracowała: Aleksandra Krzemieƒ (Na podstawie materiałów z Gazety PKE SA Koncern oraz strony internetowej biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ

10 Relacje Inwestorskie JesteÊmy cz Êcià globalnego systemu finansowego Adam Ruciƒski DANE W PROC ,5 Polska -2,7 W gry Prezes Zarzàdu Ruciƒski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców. Biegły rewident oraz doradca inwestycyjny posiadajàcy bogate doêwiadczenie w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego oraz zarzàdzania aktywami. W swojej karierze zawodowej zajmował si zarzàdzaniem funduszami inwestycyjnymi, doradztwem inwestycyjnym i analizami. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Giełdy Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A., gdzie przewodniczy Komitetowi Audytu oraz jest członkiem Rady Nadzorczej spółki News PR. Przewodniczy tak e Radzie Nadzorczej spółki Elektromonta - Export S.A. W latach był członkiem Rady Nadzorczej Mostostalu Export S.A., gdzie reprezentował inwestorów finansowych. Od marca 2007 roku pełni funkcj Przewodniczàcego Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego. Pełni równie funkcj Prezesa Zwiàzku Maklerów i Doradców. Jest biegłym sàdowym z zakresu rachunkowoêci oraz obrotu papierami wartoêciowymi. Z Adamem Ruciƒskim, Prezesem Zarzàdu Kancelarii Audytorów i Doradców Ruciƒski i Wspólnicy rozmawia Aleksandra Krzemieƒ. -4,1-4,6-4,1 Czechy Austria Grecja -3-2,3-3 -3,3 Niemcy Wlk. Brytania Francja Rosja -8,9 Chiny -6,3-6,5 Brazylia Argentyna -2 USA -0,5 Japonia èród O: RYNEK.OWG.PL Korekta z poczàtku marca tego roku na warszawskiej giełdzie upłyn ła pod znakiem Chin. Jak dalece, Pana zdaniem, ogromne spadki w Szanghaju majà wpływ na polski rynek giełdowy? JesteÊmy cz Êcià globalnego systemu finansowego, który ułatwia przepływ kapitału. Ma to dobre strony, poniewa np. nasze spółki mogà łatwo pozyskiwaç kapitał od zagranicznych inwestorów. Z drugiej jednak strony sprzeda akcji na odległych rynkach mo e spowodowaç natychmiastowà reakcj inwestorów w Polsce. Od dłu szego czasu mówiło si o tym, e akcje sà przewartoêciowane. Z tego powodu ka da zła informacja mogła spowodowaç fal przeceny. Tym razem impulsem do spadków była informacja o gro àcej amerykaƒskiej gospodarce recesji, a rynkiem, który pierwszy na nià zareagował, był rynek azjatycki. To co widzieliêmy póêniej, to Êwiatowy efekt domina. ELEKTROBUDOWA SA to szeroko pojmowany rynek budowlany. Jak do tej pory akurat w tym segmencie gospodarka polska rozwija si w sposób wr cz modelowy. Który sektor według Pana opinii ma najwi ksze szanse, a który rozwijał si b dzie najsłabiej? Ja nadal stawiam na budownictwo. Trzeba jednak pami taç, e jest ono silnie powiàzane z koniunkturà gospodarczà. Jak długo inne gał zie gospodarki b dà si dobrze rozwijaç, tak i spółki budowlane, zwłaszcza te o du ej renomie, b dà dobrà inwestycjà. Musz jednak przyznaç, e chciałbym, by Polska gospodarka bardziej liczyła si równie na rynku nowych technologii. Notowania akcji ELEKTROBUDO- WY w momencie marcowej korekty były rekordowo wysokie, osiàgn ły 9 marca 2007 r. 139 zł. Jest Pan zdziwiony? Nie, nie jestem. Pogorszenie ogólnoêwiatowego nastawienia do akcji nie zmienia faktu, e ch tnych do kupna akcji takich spółek jak ELEK- TROBUDOWA jest wielu. Z inwestycyjnego punktu widzenia wyglàda to tak, e inwestorzy tylko czekajà na korekt, by dokupiç akcje tych spółek, na których im zale y. MyÊl, e cz Êç inwestorów czekała na taki obrót spraw ju co najmniej od roku. Niestety, nie doczekała si, a kurs akcji ELEK- TROBUDOWY znaczàco wzrósł. Nie nale y jednak przyjmowaç zało enia, e kurs tych akcji zawsze b dzie piàł si do góry. Rynek giełdowy potrafi byç w krótkich okresach (tzn. nawet kilkumiesi cznych) bardzo kapryêny. Podstawà wyceny ka dej spółki sà wyniki finansowe, a te z kolei sà wynikiem pracy całego zarzàdu i wszystkich pracowników spółki biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ 2007

11 Kiedy pracownikom nale à si posiłki profilaktyczne i napoje Wydawanie posiłków profilaktycznych i napojów przez pracodawc reguluje rozp. Rady Min.z r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 279). Kryterium stanowiàcym podstaw do ustalenia wykazu stanowisk, na których zatrudnionym pracownikom przysługujà posiłki profilaktyczne i napoje jest wykonywanie pracy w warunkach szczególnie ucià liwych. Przepisy odwołujà si do takich poj ç jak wysiłek energetyczny, wskaênik obcià enia termicznego - mikroklimat goràcy (WBGT), wskaênik siły chłodzàcej powietrza (WCI). Aby prawidłowo oceniç wydatek energetyczny podczas zmiany roboczej nale y wykonaç fotografi dnia pracy, tzn. okreêliç jakie czynnoêci pracownik wykonuje w ciàgu dnia pracy. W miesi czniku ATEST Nr 3/2006 dr Katarzyna Jach z Zakładu Ergonomii Politechniki Wrocławskiej analizuje wydatek energetyczny w oparciu o KNNR stosowany powszechnie do kosztorysowania robót budowlanych. Według katalogu, r czne wykonanie przykładowo 1 m 3 rowu kablowego o gł bokoêci 0,8 m i szerokoêci 0,4 m dla trzeciej kategorii gruntu (przyj to kategori trzecià jako najcz stszà wyst pujàcà przy tego rodzaju pracach, typowà dla zbitego, twardego podło a, np. w mieêcie) zajmuje 2,24 roboczogodziny. Oznacza to, e w ciàgu oêmiogodzinnej zmiany roboczej, przy czasie pracy 7,5 godz., jeden pracownik powinien wykonaç według normatywu rów długoêci 10,5 m. Skatalogowana praca obejmuje szerszy zakres robót (poza samym kopaniem tak e wytyczenie rowu i obrysu rowu); rzeczywisty czas czynnoêci kopania jest mniejszy, trudno go jednak, bez sporzàdzenia chronometra u, okreêliç. Zało ono, e czas kopania wynosi 6 godzin w ciàgu zmiany, co przy przyj ciu wydatku energetycznego 31 kj/min dla czynnoêci kopania daje wydatek energetyczny równy kj, czyli 2657 kcal. Próbujàc okreêliç wydatek energetyczny pracownika wchodzàcego na słup w słupołazach przyj to zało enie, e praca dotyczy np. regulacji zwisów przewodów i charakteryzuje si przewagà czynnoêci zwiàzanych z pracà na słupie (a nie z samym wchodzeniem i schodzeniem ze słupa) w proporcji 1 do 10. Zakładajàc, e czas pracy zwiàzany z tymi czynnoêciami wynosi 7 godzin, oraz przyjmujàc wydatek energetyczny 42 kj/min dla czynnoêci wchodzenia i schodzenia ze słupa i 11 kj/min dla czynnoêci wykonywanych na słupie, otrzymujemy łàczny wydatek 5922 kj, tj kcal. Według badaƒ R. Palucha wydatek energetyczny elektromontera pomiarów urzàdzeƒ elektrycznych wynosi kcal, a elektromontera linii napowietrznych wysokich i najwy szych napi ç wynosi kcal. Podczas pracy na słupie wysokiego napi cia nara ony jest na znaczne obcià enia statyczne i długotrwałe utrzymywanie wymuszonej pozycji ciała. Reasumujàc na podstawie ww. materiałów: w ciñgu oâmiogodzinnej zmiany roboczej, przy czasie pracy 7,5 godz., jeden pracownik powinien wykonaå według normatywu rów długoâci 10,5 m Lp. Warunki termiczne w Êrodowisku pracy BHP - kopanie r czne rowu kablowego przez 6 godz. wydatek energetyczny 2600 kcal - elektromonter linii napowietrznych niskich napi ç 1410 kcal - elektromonter najwy szych napi ç kcal - elektromonter pomiarów rozruchu kcal. Instrukcja GUS do sprawozdania Z10 Dział 1 okreêla prace wymagajàce ci kiego wysiłku fizycznego, przy którym wydatek energetyczny wynosi 8374 kj dla m czyzn i 4605 kj dla kobiet, tj. około 2000 kcal i 1000 kcal. Do prac powodujàcych wysiłek fizyczny (o ile wykonywane sà przez co najmniej 4 godz. w ciàgu zmiany roboczej) nale à przykładowo: niezmechanizowany załadunek i rozładunek materiałów, czyszczenie odlewów, niezmechanizowane prace przy budowie torów kolejowych, ràbanie w gla, Êcinka drzewa, rozbiór tuszy, formowanie cegieł, brukowanie. W przypadku zatrudnienia kobiet, poza wymienionymi pracami, nale y równie uwzgl dniç takie prace powodujàce ci ki wysiłek fizyczny (o ile wykonywane sà powy ej 4 godz.), jak: czyszczenie okien, garbowanie skór, dołowanie sadzonek drzew motykà itp. Warunki otrzymywania posiłków profilaktycznych okreêla tabela poni ej. Tadeusz Âli Efektywny wydatek energetyczny na oêmiogodzinnà zmian roboczà (kcal) m>2000 k>1100 m= k= Niezale nie od warunków mikroklimatu PP i N N 2. WBGT > 25 o lub utrzymujàca si stale temp. < 10 o C ze wzgl dów technologicznych PP i N niezale nie od wydatku energetycznego 3. Otwarta przestrzeƒ w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca PP 4. WCI > 1000 N 5. Otwarta przestrzeƒ przy temp. otoczenia < 10 o C lub > 25 o C N 6. Temp. na stanowisku pracy spowodowana warunkami atmosferycznymi > 28 o C PP posiłek profilaktyczny N napoje k kobieta m m czyzna WCI wskaênik siły chłodzàcej powietrza (wyznaczony wg PN-87/N-08009) WBGT wskaênik obcià enia termicznego (wyznaczony w wg PN-85/N-08011) N biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ

12 Regulacje wewn trzne Papier firmowy Tomasz Chrobok Mimo e od wejêcia w ycie zmiany Kodeksu spółek handlowych (ksh), dotyczàcej informacji, które musi zawieraç papier firmowy upłyn ły ju 3 miesiàce, to w dalszym ciàgu wyłania si szereg wàtpliwoêci co do zakresu i formy prezentowania informacji. Zmian, o której mowa, zawiera Ustawa z dnia 18 paêdziernika 2006 r., o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 208, poz. 1540). Zacznijmy jednak od przytoczenia zmienionego zapisu art ksh, który otrzymał brzmienie: 1. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółk w formie papierowej i elektronicznej, a tak e informacje na stronach internetowych spółki powinny zawieraç: 1) firm spółki, jej siedzib i adres, 2) oznaczenie sàdu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 4) wysokoêç kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. Problemów przysparza interpretacja zapisu pisma i zamówienia handlowe, w wyniku czego powstaje pytanie o zakres przedmiotowy pism, wzgl dem których zmienione przepisy majà zastosowanie. Interpretacji tego zapisu mo na dokonaç na kilka sposobów. eby zbytnio nie komplikowaç sprawy, posłu si dwoma przykładami, które w moim odczuciu pojawiajà si najcz Êciej. Pierwszy ze sposobów interpretacji pozwala nam rozumieç ten zapis jako pisma handlowe i zamówienia handlowe i przyjmujàc tak zaw onà wykładni, stosowaç go tylko w odniesieniu do korespondencji handlowej. Drugi skłania ku rozumieniu tego zapisu w sposób taki, e dotyczy on wszelkich pism oraz zamówieƒ handlowych. OczywiÊcie druga z zastosowanych wykładni wskazuje na znacznie szerszy kràg dokumentów, które w aspekcie omawianego przepisu powinniêmy braç pod uwag. Jak do tej pory nie pojawiła si adna oficjalna interpretacja tego przepisu, z pewnoêcià dopiero praktyka obrotu gospodarczego poka e jaka interpretacja jest słuszna. Do tego czasu warto zachowaç daleko idàcà ostro noêç i stosowaç wymogi kodeksu do wszelkiej korespondencji zewn trznej ELEKTROBUDOWY. Taka praktyka pozwoli Spółce, a konkretnie rzecz bioràc członkom naszego Zarzàdu uniknàç sankcji z tytułu nieprzestrzegania przez Spółk tego przepisu ksh (kary pieni nej do 10 tys. zł nakładanej na członka Zarzàdu). Specyficznym pismem, co do którego istniejà wàtpliwoêci, jest faktura. To, jakie informacje muszà si na niej znaleêç, determinujà przepisy podatkowe, jednak zakres tych informacji nie pokrywa si w pełni z wymogami Kodeksu spółek handlowych. Nale y zatem odpowiedzieç na pytanie, czy przepisy podatkowe wyłàczajà działanie ksh, czy te z nimi współistniejà. Sytuacja jest niemal identyczna jak w przypadku okreêlania zakresu obowiàzywania, tak wi c warto tu zastosowaç reguły ostro noêci i zamieszczaç wszystkie informacje, o których mówi kodeks. Kilka słów chciałbym poêwi ciç zakresowi prezentowanych informacji. Otó o ile nie budzà wàtpliwoêci wymagania dotyczàce firmy Spółki, numeru NIP czy informacji na temat kapitału zakładowego i wpłaconego (najlepiej obie te pozycje prezentowaç oddzielnie), o tyle sprawa zapisu dotyczàca sàdu rejestrowego nie jest ju taka jednoznaczna. Logiczne wydawałoby si umieszczenie samej informacji o sàdzie, w którym spółka jest zarejestrowana, warto jednak dodaç informacj : w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz naturalnie numer KRS. Taki zapis uwolni nas od wszelkich wàtpliwoêci co do jego kompletnoêci. Jak nietrudno zauwa yç w przytoczonym przeze mnie na wst pie zmienionym przepisie kodeksu, obowiàzek publikacji wszystkich informacji, o których wspominam, rozciàga si tak e na korespondencj prowadzonà przez nas w formie elektronicznej. Nale y wi c pami taç, aby i w tym przypadku nadaç dokumentom odpowiednià opraw informacyjnà. Takie same informacje Spółka musi zamieszczaç na stronie internetowej. Naturalnie nic nie stoi na przeszkodzie, a eby firmówka zawierała tak e inne informacje, np. numer Regon, czy numery kont bankowych Spółki, bàdê adresy oddziałów ELEKTROBUDO- WY. Tego typu informacje co najwy ej wzmacniajà wiarygodnoêç Spółki, ale ułatwià kontakt z właêciwà jednostkà organizacyjnà. Moim jednak zamierzeniem i poniekàd zadaniem do spełnienia jest zwrócenie Paƒstwa uwagi na absolutne minimum, jakie na papierze firmowym znaleêç si musi. Zarzàdzenie D/1/07 z 9 stycznia W sprawie przeprowadzania posiedzeƒ Zarzàdu Spółki w 2007 roku Zarzàdzenie D/2/07 z 18 stycznia W sprawie wyłàczenia wybranych komputerowych urzàdzeƒ peryferyjnych z ewidencji Êrodków trwałych Zarzàdzenie D/3/07 z 30 stycznia W sprawie obowiàzku przekazywania informacji o dokonanych transakcjach papierami wartoêciowymi ELEKTROBUDOWY SA Zarzàdzenie D/4/07 z 1 marca W sprawie zasad przygotowywania pełnomocnictw szczególnych dla reprezentantów ELEKTROBUDOWY Zarzàdzenie D/5/07 z 1 marca W sprawie wewn trznej strony informacyjnej - Intranetu - ELEKTROBUDOWY SA 12 - biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ 2007

13 PETROREALIZACJE W ORLENIE CZ. 2 Jan WiÊniewski Dla ELEKTROBUDOWY pracuje od przeszło 32 lat, poczàtkowo zatrudniony na stanowisku elektromontera, poprzednio jako Kierownik Kontraktu a obecnie (od VI 2006) jako Dyrektor Realizacji w Płocku. W tym czasie pracował dla potrzeb m.in. energetyki zawodowej, przemysłu wydobywczego, metalurgicznego, chemicznego, sektora publicznego, budownictwa komercyjnego. Swojà obecnoêç w bran y petrochemicznej i paliwowej datuje od momentu przyjazdu do Petrochemii Płock w 1993 r. W tym czasie zrealizowaliêmy szereg nowoczesnych instalacji. W 2004 roku rozpocz liêmy najwi ksze zamówienie bran y elektrotechnicznej ostatnich lat na terenie PKN ORLEN (a mo e i w Polsce) Przebudowa stacji 30 kv i 110 kv GPZ-1 i GPZ-2 w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Ze wzgl dów formalnych pełni tam równoczeênie funkcj Kierownika Kontraktu. Aktualnie realizujemy projekty - wytwórnia sit molekularnych ARKE- MA w Inowrocławiu - fabryka płyt wiórowych w Grajewie - modernizacja sieci rozdzielni OPR P33 - zespół elektrowni Ostroł ka. Z Dyrektorem Realizacji Janem WiÊniewskim rozmawia Aleksandra Krzemieƒ. 15 lipca 2004 r. zdobyliêmy, jak wówczas pisaliêmy - najwi ksze zamówienie bran y elektrotechnicznej ostatnich lat w Polsce. Czy jakieê inne zlecenie w tej bran y ju nas przebiło? OsobiÊcie nie znam. W projekcie realizowanym przez Arev (budowa rozdzielni 110 kv) w latach zaznaczyliêmy swojà obecnoêç budowà szynoprzewodów długoêci 650 m (wartoêç zł). Na jakim etapie sà w tej chwili prace i jak długo jeszcze potrwajà? Zaawansowanie prac oceniam na 90%, natomiast zakoƒczenie ze wzgl dów eksploatacyjnych na listopad 2007 r. Rozumiem, e zadanie nie jest proste. Jak wyglàda zatem organizacja pracy na tym kontrakcie i ile osób obecnie realizuje to wymagajàce zadanie? Kierownikiem projektu, a obecnie doradcà jest pani Jadwiga Sosnowska. Ja pełni funkcj kierownika kontraktu, kierownikiem robót jest Jacek Dobrzyƒski, specjalistami od rozruchu i koordynacji sà panowie Artur Bitner i Kazimierz Macia. Stanisław Puchalski jest szefem grupy pomiarów pomonta owych, a brygadzistami Krzysztof Kujawa, Wacław Jastrz bski, Jerzy Ogeniewski, i Sławomir Kotarski. Poczàtkowo pracowaliêmy w składzie 50 pracowników fizycznych, obecnie znacznie poprawiwszy organizacj pracy udaje nam si realizowaç zadanie grupà pracowników. Organizacja wymaga Êcisłej współpracy ze słu bami ruchu elektrycznego i szefem doradców technicznych ze strony inwestora. Ka dy etap wymiany pola wymaga szczegółowego harmonogramu i planu bezpiecznej organizacji robót w tym pomaga nam czynnie pan Kazimierz Skrobisz pracownik pozyskany na czas realizacji zadania ze słu b eksploatacji Orlenu. Ze wzgl du na krótkie czasy realizacji ELEKTRO- BUDOWA gotowa jest do 24-godzinnych działaƒ. Co dalej w Płocku? Sytuacja na rynku petrochemicznym nie tylko w Polsce jest doêç skomplikowana. Prosz powiedzieç w jaki sposób dotrze do Płocka ropa, jeêli rura zza płotu (rurociàg Przyjaêƒ) zostanie przykr cona? PKN przygotowuje do budowy nowe instalacje takie jak: rozproszony system zabezpieczenia ró nicowego dla GPZ-ów, HON 7, Paraksylen czy PTA we Włocławku. W Polskim Koncernie Naftowym przerabia si rocznie ok ton ropy. Jak dostarczyç takà iloêç do Płocka innà drogà ni rurà? Dzi kuj za miłà roz- Hmmmm... mow. biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ

14 WÊród Nas Mariusz Luto Optymistyczny realista, czyli nowy Dyrektor Wydziału Stacji i Systemów Elektroenergetycznych w Koninie Mariusz Luto. Moja droga do miejsca, w którym aktualnie si znajduj Jestem absolwentem Politechniki Białostockiej Wydziału Elektrycznego z 1992 roku. Rozpraw doktorskà obroniłem w roku 2002 w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie, a 3 lata póêniej ukoƒczyłem studia MBA w Wy szej Szkole Finansów i Zarzàdzania w Białymstoku. Prac zawodowà rozpoczà em w firmie ZWAR i dalej w ABB, zajmujàc si głównie konstrukcjami przekładników nn, SN i WN w Przasnyszu i Warszawie. Przez ostatni rok pełniłem funkcj wiceprezesa zarzàdu firmy ENCO-NORD Sp. z o.o. w Suwałkach, b dàc odpowiedzialnym za działalnoêç spółki w zakresie jej całokształtu działalnoêci, poczàwszy od spraw administracyjnych a po aspekty dotyczàce kreowania rozwoju spółki w kilkuletnim horyzoncie czasowym. Moje najwa niejsze doêwiadczenia Najwa niejsze doêwiadczenia zdobyłem uczestniczàc w realizacji projektów rozwojowych dotyczàcych opracowania nowych wyrobów w ABB oraz przy realizacji projektów wykonawczych budowy infrastruktury i urzàdzeƒ energetycznych w ENCO-NORD. Moje najwi ksze wyzwania Moje najwi ksze wyzwania sà wcià jeszcze przede mnà. Co zawdzi czam nauczycielom/mentorom? Kim oni sà? Na swojej drodze spotykałem wielu nauczycieli, którzy zostawili Êlad w mojej psychice i w stylu działania. Zawdzi czam im umiej tnoêç trzeêwego i realnego spojrzenia na ycie ze sporà dozà optymizmu. Jakà wiedzà mógłbym podzieliç si z innymi? Tym, co poznałem z zakresu elektrotechniki. Gdybym mógł cofnàç czas Pewnie post powałbym jak dotychczas i podejmował takie same decyzje. Po godzinach JeÊli tylko starcza mi czasu, to zimà zajmuje mnie muzyka powa na, a zwłaszcza Mozart oraz narty, natomiast latem golf, tenis, w dkarstwo i poznawanie kultury krajów nadbałtyckich. Moja yciowa dewiza Ze wszystkich poczynaƒ zawsze da si wyciàgnàç nauk na przyszłoêç. Moi najbli si imiona albo i coê wi cej ona Dorota jest architektem i to niezłym. Córka Aleksandra koƒczy gimnazjum. Sobie i innym ycz Pogody ducha oraz satysfakcji z owoców własnej pracy. WIELKI PIKNIK ELEKTROBUDOWY SA W dniu 30 czerwca 2007 roku w Mikorzynie k. Konina odb dzie si Wielki Piknik ELEKTROBUDOWY SA. Piknik odb dzie si w sobot, liczymy zatem na to, e nic nie powinno przeszkodziç w uczestnictwie. Wzorem roku ubiegłego zapraszamy wszystkich pracowników niezale nie od miejsca i oddziału w którym wykonujà prac. Zapraszamy pracowników z osobà towarzyszàcà. Zapewniamy dojazd do Mikorzyna, wyêmienità zabaw oraz smaczny pocz stunek. Rozpocz cie pikniku planujemy w sobot o godzinie 16.00, a zakoƒczenie na godzin 4.00 dnia nast pnego, czyli w niedziel. Nast pnie powrót. Do pikniku pozostało jeszcze sporo czasu, ale ju dziê go anonsujemy. Wszelkie szczegóły, program pikniku, informacje o organizatorach w poszczególnych lokalizacjach podamy w kwietniu br. Gwarantujemy, i informacja dotrze do ka dego biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ 2007

15 ju wkrótce! VI Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA Zawody szóstej ju edycji corocznego turnieju siatkarskiego, podobnie jak w roku ubiegłym, odb dà si w Mikorzynie koło Konina w dniach czerwca. W zawodach tradycyjnie mo e wziàç udział jedna reprezentacja ka dego z oddziałów. Reprezentacja mo e zgłosiç 12 zawodników oraz 12 osób towarzyszàcych w charakterze kibiców. Z uwagi na to, i 29 czerwca 2007 r. jest dniem pracy, wszyscy zawodnicy oraz osoby towarzyszàce b dàce pracownikami ELEKTRO- BUDOWY sà zobowiàzane do wzi cia w tym dniu urlopu wypoczynkowego. Organizatorzy zapewniajà dojazd, zakwaterowanie oraz wy ywienie. Zapisy na turniej prowadzà kapitanowie poszczególnych reprezentacji: Oddział Rynku Wytwarzania Energii - Aleksander Wilk Oddział Rynku Dystrybucji Energii - Jarosław Nowak Oddział Rynku Przemysłu - Dariusz Nowak Biuro Spółki i Przyjaciele z Oddziału Rynku Automatyki i Rynku Dystrybucji Energii - Stanisław Adamus Ramowy program Turnieju: Czwartek 28 czerwca Przyjazd uczestników do oêrodka Wityng i nocleg (organizatorzy nie zapewniajà kolacji) Piàtek 29 czerwca Âniadanie Przejazd do hali sportowej i uroczyste otwarcie Turnieju Turniej (Faza I) Przerwa Turniej (Faza II) Powrót do oêrodka Wityng i kolacja Sobota 30 czerwca Âniadanie Przejazd do hali sportowej i mecze finałowe Zakoƒczenie turnieju i powrót do oêrodka Wityng WIELKI PIKNIK ELEKTROBUDOWY SA Niedziela 1 lipca Âniadanie Wyjazd uczestników ZAPRASZAMY biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2?

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Autor: prof. dr hab. inŝ. Władysław Mielczarski, W zasadzie kaŝdy dziennikarz powtarza znaną formułę, Ŝe nie ma darmowych obiadów 1. Co oznacza, Ŝe kaŝde podejmowane

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie wydajności oraz poprawa sprawności bloku poprzez modernizację skraplacza turbinowego

Zwiększenie wydajności oraz poprawa sprawności bloku poprzez modernizację skraplacza turbinowego Zwiększenie wydajności oraz poprawa sprawności bloku poprzez modernizację skraplacza turbinowego 12 września 2013 MATERIAŁY POUFNE. Copyrights Balcke-Durr Polska Produkty Balcke-Dürr Polska ELEKTROFILTRY

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Przykładowa analiza zwrotu inwestycji na instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 40kW

Przykładowa analiza zwrotu inwestycji na instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 40kW EKOSERW BIS Sp j Rososzyca ul Koscielna 12 tel/fax: ekoserw@ekoserwcompl wwwekoserwcompl Spis streści: 1 Informacje Wstępne 2 Lokalizacja 3 Symulacja Instalacji 31 Wstęp 32 Instalacja On-Grid po wejściu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Informacje ogólne r. 1 1 Historia firmy 1953 1992 1995 1996 1997 2000 2002 utworzenie Przedsiębiorstwa MontaŜu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA przekształcenie

Bardziej szczegółowo

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA -2/1- XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA pieczątka Komitetu Okręgowego Zawody II stopnia pisemne podejście 2 Zadanie 6. Poniżej przedstawiono schematyczny przekrój geologiczny przez konwencjonalne złoże gazu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI XII

SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI XII ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Jaworze, 1 kwietnia 2009 r. 1 1 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu i Dyrektor Spółki 1974 1990 1990 1995 Dyrektor 1995 1997 Prezes i Dyrektor 1998 1999 Prezes

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r.

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. Racibórz, 15 maja 2014 r. GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. KOMENTARZ ZARZĄDU RAFAKO DO WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014 ROKU 1. OMÓWIENIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Rynek energii odnawialnej w Polsce. Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie

Rynek energii odnawialnej w Polsce. Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie Rynek energii odnawialnej w Polsce Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie Historia reform rynkowych w Polsce: 1990r. rozwiązanie Wspólnoty Energetyki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 3 M-CE 2017

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 3 M-CE 2017 Warszawa, 18.05.2017 r. SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY ELEKTROBUDOWA ZA 3 M-CE 2017 KLUCZOWE PARAMETRY 3M. 2017 (mpln) 300 250 200 150 100 50-258 ZAMÓWIENIA* 138 144 3M. 2015 3M. 2016 3M. 2017 300

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w świetle ustawy z 20 lutego 2015 roku

Perspektywy rozwoju OZE w świetle ustawy z 20 lutego 2015 roku II Międzynarodowe Forum Ekologiczne Kołobrzeg, 17.09 2015 roku Panel Legislacyjne warunki rozwoju OZE Perspektywy rozwoju OZE w świetle ustawy z 20 lutego 2015 roku Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Wrocław 12 stycznia 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: GRODNO Charakter projektu: 1. emisja akcji o wartości 8 mln PLN w trybie oferty prywatnej

Bardziej szczegółowo

ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A.

ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A. ELTEL NETWORKS TORUŃ S.A. O FIRMIE Na polskim rynku wykonawców budownictwa elektroenergetycznego jesteśmy od ponad 50 lat. Do międzynarodowego dostawcy usług dla infrastruktur sieciowych Eltel Networks

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r.

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r. pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED Katowice, 8 grudnia 2014 r. Moce wytwórcze TAURON Wytwarzanie TAURON WYTWRZANIE W LICZBACH 4 671,0 1 496,1 MWe moc elektryczna zainstalowana MWt moc cieplna

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009

Wyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009 Wyniki I-IIIQ 2009 Warszawa, 02.11.2009 Wyniki skonsolidowane po trzech kwartałach 2009 Przychody (w mln zł) Wzrost przychodów do 300,9 mln zł po trzech kwartałach 2009 roku, t.j. o 36% r./r. 220,7 300,9

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010 Wyniki I kwartał 2010 Warszawa, 04.05.2010 Wyniki skonsolidowane po I kwartale 2010 Spadek przychodów do 67,4 mln zł, wobec 84,65 mln zł w I kwartale 2009 roku, spowodowany mniejszym portfelem zamówień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Łódź, 30 maja 2012r. Marek Wdowiak Dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK S.A. slajd 1 Podstawowe dane Grupa

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Zbigniew Modzelewski

mgr inż. Zbigniew Modzelewski mgr inż. Zbigniew Modzelewski 1 Charakterystyka Odnawialnych Źródeł Energii OZE i konieczność rozwoju tej dziedziny gospodarki 2 ENERGIA (energeia gr.-działalność) - jest to stan materii, definiowany jako

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój małych elektrowni wodnych w kontekście sytemu wsparcia OZE

Rozwój małych elektrowni wodnych w kontekście sytemu wsparcia OZE Rozwój małych elektrowni wodnych w kontekście sytemu wsparcia OZE Radosław Koropis Poznań 28.05.2013 r. DOTYCHCZASOWE WARUNKI SYSTEMU WSPARCIA ANALIZA RENTOWNOŚCI MEW ILE KOSZTUJE ZANIECHANIE SYSTEMU WSPARCIA?

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors

Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors 30 września 2012 2 Streszczenie Sygnalizowana w poprzednim raporcie poprawa nastrojów na rynku przełożyła się na zachowanie indeksu Liv-ex Fine Wine 50 trzykrotnie

Bardziej szczegółowo

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP Sosnowiec 17 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Implikacje pakietowe

Bardziej szczegółowo

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych kompozyt-expo 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych Kraków,05-06 paêdziernika 2016 www.kompozyty.krakow.pl Najwa niejsze wydarzenie w bran y Mi dzynarodowe Targi Materiałów,

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Szymczak EDP Renewables

Grzegorz Szymczak EDP Renewables Grzegorz Szymczak EDP Renewables Warszawa, Kwiecień 2013 Grupa EDP Firma matka EDPR Produkcja energii 58.4 TWh #1 w rankingu firm energetycznych świata w kategorii zrównoważonego rozwoju w latach 201011

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI www.elbudowa.com.pl 1 ELEKTROBUDOWA SA KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY www.elbudowa.com.pl 2 ELEKTROBUDOWA SA Firma istnieje na rynku od 1953 roku. Notowana na

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Warszawa, 13 grudnia 2010 r. grudzień 2010 1 1 Akcjonariat ELEKTROBUDOWY SA (wrzesień 2010 r.) POLSAT OFE 3,23% NORDEA OFE 2,98% Pozostali 30,84% AVIVA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie:

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Dolna Odra moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt Elektrownia Pomorzany Elektrownia Pomorzany

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014) Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Wyniki Grupy PEKAES po 3Q2011 r. Warszawa, 9 listopada 2011 r. Podsumowanie 3Q2011 Grupa zwiększa rentowność biznesu w 3Q 2011 r. wzrosła zarówno rentowność netto

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia rozwojowe Elektrowni Rybnik S.A. 21 listopad 2008

Przedsięwzięcia rozwojowe Elektrowni Rybnik S.A. 21 listopad 2008 Przedsięwzięcia rozwojowe Elektrowni Rybnik S.A. 21 listopad 2008 Grupa EDF EDF na świecie Brazylia Chiny Wybrzeże Kości Słoniowej Japonia Laos Mali Maroko Południowa Afryka Tajlandia Zjednoczone Emiraty

Bardziej szczegółowo

Oblicza Energiewende. Niemiecka rewolucja energetyczna to nie mit

Oblicza Energiewende. Niemiecka rewolucja energetyczna to nie mit Oblicza Energiewende Niemiecka rewolucja energetyczna to nie mit Niemcy od kilku lat transformują swój system energetyczny. Zdecydowali się powoli wycofać z produkcji energii jądrowej, zdecydowanie promują

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. sporządzony dla KLON S. A. z siedzibą w Nowej Świętej Nowa święta, dnia 14 sierpnia 2012 r. Szanowni Państwo Z ogromną satysfakcją prezentujemy raport kwartalny naszej

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce Piotr Piela Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo