Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2"

Transkrypt

1 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN marzec kwiecieƒ 2007 nr 2/76 Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2

2 Spis treêci Fajerwerki nas nie pociàgajà AktualnoÊci Niemcy Boom na nowe elektrownie REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.: 032/ fax: 032/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Sk ad i amanie: IDO Chorzów, ul. Mazurska 12/1 tel./fax 32/ Nak ad: 1400 egz. b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN marzec-kwiecieƒ 2007 nr 2/76 ELEKTROBUDOWA na budowie megabloku PKE SA - Elektrownia Łagisza 8-9 Relacje Inwestorskie 10 Wielki Piknik w Koninie - ju wkrótce Boom na nowe elektrownie Megablok Petrorealizacje w Orlenie cz. 2 BHP Kiedy pracownikom nale à si posiłki profilaktyczne i napoje R e g u l a c j e w e w n t r z n e Papier firmowy PETROREALIZACJE W ORLENIE CZ Od Redakcji, Wszyscy zapewne wiemy, czym jest spam, natomiast nie ka dy ma ÊwiadomoÊç skàd pochodzi sama nazwa nie zamówionych wiadomoêci . Otó korzeni spamu nale y szukaç w latach 30. w brytyjskich fabrykach konserw z mielonkà reklamowanà jako spiced ham, w skrócie: SPAM (nazwa pisana wersalikami jest zastrze onym znakiem handlowym). Owa mielonka zrobiła prawdziwà furor podczas wojny. Wtedy to zrzucano jà z powietrza wojskowym i cywilom. Do dziê jest wa nà pozycjà w menu armii amerykaƒskiej. SPAM w puszkach zainspirował grup Monty Pythona. Komicy napisali skecz o restauracji, w której szef kuchni serwuje najró niejsze potrawy składajàce si wyłàcznie z mielonki konserwowej. Stàd okreêlenie na zalewajàcà nas nie zamówionà poczt podchwycili internauci. WÊród Nas Aleksandra Krzemieƒ Naczelna P. S. W prezencie od wielkanocnego Zajàczka migocàce kostki przywieszki do telefonu komórkowego. 2 - biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ 2007

3 Fajerwerki nas nie pociàgajà mówi Jacek Faltynowicz, prezes ELEKTROBUDOWY SA Gdy Êwiat ju pachnie wiosnà, a Êwi ta na wyciàgni cie r ki, w firmach nast puje podsumowanie ubiegłego roku, czyli ogłoszenie wyników finansowych. Analitycy finansowi mówià, e wyniki te sà powy ej naszych prognoz na wszystkich poziomach. Czy zatem wzrost zysku z 14,4 mln do 16,9 mln zł planowanych w bud ecie na rok 2007, przy sprzeda y wzrastajàcej z 449,9 mln do 474,4 mln zł dla akcjonariuszy instytucjonalnych, którzy przewa ajà w naszym akcjonariacie, jest wystarczajàcy? Któ to mo e wiedzieç! Poniewa RN zaakceptowała bud et w takim kształcie, to mo na przypuszczaç, e podstawowe parametry sà satysfakcjonujàce. Od dłu szego czasu mam wra enie, e powa ni inwestorzy giełdowi poszukujà spółek o silnych fundamentach i, co nie mniej wa ne, działajàcych na rosnàcym rynku. JeÊli te dwa warunki sà spełnione, poprawa wyników jest wyłàcznie kwestià czasu i jakoêci zarzàdzania. Spektakularne, krótkookresowe wzrosty i inne fajerwerki sà niezwykle pociàgajàce dla spekulantów, ale nie dla długofalowych inwestorów. Tymczasem produktywnoêç spada. O ile w roku 2006 było to 115,9 tys. $, to w bud ecie mamy ju tylko 108,9 tys. $. Nie jest tajemnicà, e na dłu szà met nie da si utrzymaç wysokiej produktywnoêci i innowacyjnoêci, nie zadbawszy o odczucia pracowników. Mo e dlatego spada Spada, nie spada. Zobaczymy po wykonaniu pierwszego półrocza czego tak naprawd mo emy spodziewaç si w tym zakresie. Wynik zale y od wielu czynników w cz Êci niezale nych od nas, jak np. sytuacja na rynku pracy, relacje cen i mar osiàganych na poszczególnych kontraktach realizowanych w formule wykonawstwo własne czy podwykonawstwo. Wiele z tych parametrów zmienia si niezwykle dynamicznie w ostatnich miesiàcach. MyÊl, e i ten parametr oceny efektywnoêci naszej Spółki liczony w wykonaniu 2007 r. b dzie lepszy ni za rok poprzedni. Panie Prezesie, w naszej bran y fuzja za fuzjà. Inkorporacja ZREW (48,3% akcji) i przej cie kontrolnego pakietu akcji Energomonta Północ (ponad 15%) przez Polimex-Mostostal, czy ZPUE, który par tygodni temu kupił katowicki Elektromonta. Takie zmiany mogà mieç niekorzystne skutki np. dla Rynku Dystrybucji? Sà ró ne drogi rozwoju firm. W ELEK- TROBUDOWIE wybraliêmy drog rozwoju organicznego, tzn. szybkiego wzrostu na tradycyjnych rynkach poprzez popraw kompetencji i potencjału pracowników własnych oraz budow nowych biznesów metodà Green Field, czyli budow od podstaw. Przykładem tego drugiego jest powstanie i rozwój Rynku Automatyki. Jak dotychczas nasza strategia sprawdza si, o czym Êwiadczà zarówno szybko rosnàcy poziom przychodów ze sprzeda y, jak i pozyskiwanych zamówieƒ. Taki wybór ma jeszcze jednà kapitalnà zalet minimalizuje niebezpieczeƒstwa zwiàzane z łàczeniem firm o ró nych kulturach organizacyjnych, strukturach wewn trznych, przyzwyczajeniach pracowników itp. Dotychczas konsekwentnie szliêmy po tak obranej drodze. Co nie znaczy, e nie b dziemy próbowali działaƒ akwizycyjnych, jeêli takie okazje si pojawià. W poprzednich latach stworzyliêmy warunki do takiego działania i mamy w pełnej dyspozycji zarówno Êrodki finansowe, jak i zaufanie akcjonariuszy. Przej ç i akwizycji w naszym otoczeniu nie traktowałbym jako zagro eƒ, a raczej jako wyzwania czekajàce nas na szybko zmieniajàcym si rynku. Powa ni inwestorzy giełdowi poszukujñ spółek o silnych fundamentach i, co nie mniej wa ne, działajñcych na rosnñcym rynku A ELEKTROBUDOWA? Jaki scenariusz przewiduje Pan dla naszej firmy? biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ

4 Czy gdyby w naszej firmie doszło do spekuluj oczywiêcie przej cia innej firmy zewn trznej, to czy kultura organizacyjna ELEKTROBU- DOWY byłaby na tyle silna, aby byç konkurencyjna w stosunku do obcej firmy? OczywiÊcie. Mamy silnà i niezmiernie sztywnà kultur organizacyjnà. MyÊl, e nawet za bardzo, mo e zbyt mało otwartà na przyjmowanie nowych idei i ludzi. Mo e nawet to pewnego rodzaju przesztywnienie byłoby przeszkodà? Póki co sà to jednak tylko dywagacje. Tak naprawd pytanie moje dotyczy innej kwestii, a mianowicie wizerunku firmy. Wiele nieporozumieƒ powstało po ukazaniu si materiału na temat cz Êciowego rebrandingu logo. Gwoli wyjaênienia, logo ELEKTROBUDOWY przedstawiane w nieco innej kolorystyce ni do tej pory miało na celu uwspółczeêniç wizerunek naszej firmy w segmencie potencjalnych klientów, do których chcemy dotrzeç. Przecie ci ka energetyka zawodowa to nie jedyny obszar naszego działania, a tymczasem narosło wokół tego zagadnienia tyle problemów, jakby ju innych brakowało w ELEKTROBUDOWIE. Pan podziela te obawy? ebyêmy nie mieli wi kszych problemów, tego sobie yczmy. Powracam do odpowiedzi na poprzednie pytanie. Mo e to elastyczna like stone kultura jest przeszkodà w przyj ciu nowych rozwiàzaƒ, a nawet dyskusji nad nimi? OczywiÊcie do kwestii powrócimy, bo jesteêmy tu po to, by Êwiat zmieniaç. Dodam tylko, e jedna z czołowych firm wydawniczych na rynku polskim chwaliła si podczas konferencji B2B, e zastosowanie czerwonego koloru w swej ofercie do tego stopnia wzmocniło przekaz, e nastàpił wzrost sprzeda y o 0,5%. Mo e wi c nie warto a tak bardzo upieraç si przy ółtym kolorze Mo e tak, a mo e nie. Jestem pełen podziwu dla precyzji metod analitycznych pozwalajàcych osiàgnàç tak ekstremalnie dokładne rezultaty. Dla równowagi przypomn jednak zakoƒczonà pewnym sukcesem akcj zmiany wizerunku firm tworzàcych dzisiejszy ORLEN. Zastanówcie si Paƒstwo, kto dziê pami ta logo CPN oraz PETROCHEMIA, dwie najbardziej rozpoznawalne polskie marki jeszcze 5 lat temu. A skoro ju mowa o kolorach, to przed nami jedno z barwniejszych Êwiàt wiosennych 254,6 Sprzeda w mln z ( ) Bud et ,60 231,4 3,10 Zysk w mln z ( ) ProduktywnoÊç (sprzeda zewn trzna zafakturowana na jednego zatrudnionego w tys. USD) Wykresy obrazujà wyniki jednostkowe 279,9 323,9 449,9 474, Bud et ,80 53,30 5,30 70,80 I bardziej optymistycznych. Czas kolorowych pisanek, wielkanocnej Êwi conki, wody nowego ycia, przynoszàcych do naszych domów ciepło i radoêç, czego Paƒstwu i Paƒstwa Rodzinom w nieograniczonych iloêciach serdecznie ycz. I Panu w imieniu wszystkich pracowników składam serdeczne yczenia wielu wiosennych, optymistycznych chwil i nowych biznesowych wyzwaƒ. Aleksandra Krzemieƒ 8,70 86,90 14,40 115,90 16,90 108, Bud et biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ 2007

5 AktualnoÊci ZarobiliÊmy w IV kwartale 5,3 mln zł Zysk netto w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniósł 5,3 mln zł wobec 4,25 mln zł w analogicznym okresie 2005 r. Przychody wzrosły o 61 proc. do 186,7 mln zł. Zysk operacyjny zwi kszył si o 74 proc. do 8,1 mln zł. Zatem po czterech kwartałach mamy 15,4 mln zł zysku i 474 mln zł przychodów wobec wczeêniejszej prognozy zakładajàcej 14,2 mln zysku i 425,8 mln zł przychodów. Struktura akcjonariuszy Kontrakty EURO Emerson Process Management, Power and Water Solutions Sp. z o.o. Modernizacja Systemu Sterowania i Nadzoru wraz z Układem Elektrycznym bloków 3 i 4 w Elektrowni Bełchatów to umowa o wartoêci EURO (tj ,32 zł przeliczona wg Êredniego kursu NBP z 5 marca 2007 r.) podpisana z Emerson Process Management, Power and Water Solutions Sp. z o.o. z Warszawy. Prace potrwajà do stycznia 2009 r. Cena zostanie powi kszona o nale ny podatek VAT. Pozostali 41,35% CU OFE BPH CU WBK 11,47% ING Nationale Nederlanden OFE 10,90% 13,6 mln zł netto BOT Kopalnià W gla Brunatnego BEŁCHATÓW SA ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 5,31% Winterthur OFE 5,96% Legg Mason 7,15% Pisali o nas Gazeta Giełdy Parkiet Rekordowe notowania American Life Insurance and Reinsurance Company 10,22% OFE PZU Złota Jesieƒ 7,64% Dostarczenie 15 kontenerowych stacji elektroenergetycznych jest przedmiotem kolejnej umowy z BOT Kopalnià W gla Brunatnego BEŁCHATÓW SA w Rogowcu na kwot PLN + VAT. Rozpocz cie dostaw nastàpi ju za miesiàc i potrwa do lipca tego roku. Łàczna wartoêç umów podpisanych z BOT Kopalnià W gla Brunatnego BEŁCHATÓW SA w ciàgu ostatnich 12 miesi cy wynosi netto zł. Cena akcji ELEKTROBUDOWY jest najwy sza w historii. Wczoraj ( ) walory katowickiej firmy kosztowały, po zwy ce o 5,8 proc., 164 zł. Kapitalizacja spółki wynosi 692 mln zł. Wskaênik cena/zysk przekracza 40. Naszà wycen na giełdzie uwa am za uczciwà ocenia Jacek Faltynowicz, prezes ELEKTROBUDOWY. Twierdzi, e firma w najbli szym czasie nie planuje podziału akcji ani nowej emisji. Działamy na silnym rynku budownictwa inwestycyjnego. Dobra koniunktura przejawia si w stałym pozyskiwaniu kolejnych zleceƒ. Ich rentownoêç nie jest jeszcze w pełni satysfakcjonujàca, ale niebawem si to zmieni dodaje Jacek Faltynowicz. Prezes podkreêla, e perspektywy giełdowej spółki na najbli sze lata sà bardzo obiecujàce. ELEKTROBUDOWA zarobiła w ubiegłym roku 15,4 mln zł przy 473 mln zł skonsolidowanych przychodów. Spółka planuje wypłaciç za 2006 rok 2 złote dywidendy na akcj. To zgodne z politykà firmy, która zakłada corocznie zwi kszenie dywidendy o 0,5 zł za walor. W bie àcym roku zysk netto grupy ma wynieêç 17,7 mln zł. ELEKTROBUDOWA spodziewa si uzyskaç ze sprzeda y blisko 505 mln zł. Prognoza jest aktualna. DziÊ jest jednak za wczeênie na jej korygowanie koƒczy prezes Jacek Faltynowicz ,92 zł + VAT PKN ORLEN SA Umowa na wykonanie robót bran y elektrycznej i budowlanej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwà Modernizacja sieci napi cia gwarantowanego dla systemów informatycznych PKN OR- LEN SA oraz Modernizacja rozdzielni OPR P33 w zakresie sieci kablowej i rozdzielni OPT-P332N2. WartoÊç umowy wynosi ,92 zł + VAT. Prace rozpocznà si w marcu, a zakoƒczà w lipcu 2007 roku zł + VAT Fabryka Kotłów RAFAKO SA Osiem miesi cy potrwa monta i uruchomienie instalacji elektrycznej Układu Odwadniania i Magazynowania Gipsu oraz Układu Oczyszczania Âcieków w Elektrowni Pàtnów. WartoÊç zlecenia z Fabryki Kotłów RAFAKO SA w Raciborzu wynosi zł + VAT. biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ

6 Niemcy Boom na nowe elektrownie Za naszà zachodnià granicà trwa prawdziwa goràczka inwestycyjna w dziedzinie energetyki generacyjnej. Po latach zastoju przyszedł czas wielkiej modernizacji. Niemcy, którzy postanowili definitywnie rozstaç si z elektrowniami atomowymi, stawiajà na nowe technologie w dziedzinie klasycznych elektrowni cieplnych. Do tego dochodzà ambitne plany wprowadzenia do eksploatacji nowych systemów generacji energii elektrycznej ze êródeł odnawialnych, tj. energii spadku wód, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalnej, a tak e energii uzyskiwanej ze spalania gazu generowanego na wysypiskach Êmieci, biomasy, gazu górniczego lub gazu błotnego. Dyskusja o zmianach klimatycznych, w tym o globalnym ociepleniu, wzmogła jeszcze społeczny napór na poszukiwanie nowych rozwiàzaƒ. Długofalowym celem rzàdu federalnego jest, aby do 2050 r. połowa wytwarzanej w Niemczech energii elektrycznej pochodziła ze êródeł odnawialnych. Nowoczesne elektrownie cieplne Niemieckie elektrownie cieplne niegdyê wzór nowoczesnoêci, zwyczajnie si zestarzały. Według niemieckich êródeł paƒstwowych od około 40 do 60 tysi cy megawatów zainstalowanej mocy elektrycznej, czyli połowa całych zasobów kraju, musi zostaç zastàpiona nowymi elektrowniami w ciàgu nadchodzàcych 20 lat. Niemieccy producenci energii nakreêlili ju odpowiednie plany i sà w fazie przygotowaƒ do najbardziej radykalnej od dziesi cioleci modernizacji. Plany najbli szych inwestycji przedstawione sà w tabeli. Zdaniem ekspertów, dla klasycznych paliw kopalnych przez najbli sze kilkadziesiàt lat zagwarantowane jest poczesne miejsce. Podstawowym problemem przy produkcji elektrycznoêci z w gla lub gazu pozostaje jednak koniecznoêç zmieszczenia si w coraz surowszych limitach emisji substancji oddawanych do at- mosfery. Jedynym rozwiàzaniem staje si zatem maksymalne podwy szenie sprawnoêci elektrowni dla zredukowania emisji zanieczyszczeƒ i jak najbardziej rozsàdnego zu ywania dost pnej energii. Jak twierdzà eksperci firmy Hitachi Power Europe GmbH w Oberhausen, budujàcej m.in. elektrownie Walsum, Boxberg i Moorburg, w zasi gu r ki sà nowoczesne technologie wykorzystujàce w elektrowni cieplnej par o temperaturze 700 stopni Celsjusza, co pozwoli na uzyskanie ogólnej sprawnoêci elektrowni powy ej 50 procent (dla porównania obecnie w polskich elektrowniach ogólna sprawnoêç wynosi ok. 38 procent). Kolejnym obszarem wprowadzania nowoczesnych technologii jest integracja spalania biomasy i innych paliw zast pczych w nowoczesnych elektrowniach cieplnych oraz poprawa sprawnoêci elektrowni opalanych w glem brunatnym. Podstawowym celem jest tu podniesienie sprawnoêci elektrowni cieplnych o ok. 10 procent w ciàgu najbli szych 10 lat. Bioràc pod uwag współczesny poziom sprawnoêci, oznaczaç to b dzie tak e ponad 30-procentowy spadek emisji dwutlenku w gla. Nowe technologie przyczynià si równie do znaczàcej poprawy skutecznoêci instalacji słu àcych do odsiarczania spalin. W północnej cz Êci Niemiec zainstalowano liczne elektrownie wiatrowe. Dla sieci elektroenergetycznej, w której pracujà, oznacza to znaczne wahania mocy dostarczanej do systemu po prostu raz wiatr wieje, raz nie. Stàd zachodzi koniecznoêç uzupełnienia systemu o elektrownie cieplne, które lepiej mogà wytrzymywaç krótkotrwałe maksymalne obcià enie, które pojawia si gdy łopaty wirników nap dzanych wiatrem zatrzymujà si. Okazuje si, e doskonałym rozwiàzaniem sà tu elektrownie opalane gazem, takie np. jak Emden czy Lingen, zachowujàce si w takim przypadku znacznie lepiej ni w glowe lub jàdrowe. Kraj wiatraków Dla ka dego, kto choç raz podró ował Jedynym rozwiñzaniem staje si zatem maksymalne podwy szenie sprawnoâci elektrowni dla zredukowania emisji zanieczyszcze i jak najbardziej rozsñdnego zu ywania dost pnej energii po Niemczech, nie ulega wàtpliwoêci, e kraj ten jest absolutnym liderem w dziedzinie energetyki wiatrowej. Âwiadczà o tym tysiàce wiatraków, które jak grzyby po deszczu pokryły terytorium Republiki Federalnej w ostatnich kilkunastu latach. Łàczna moc niemieckich elektrowni wiatrowych przekroczyła ju znacznie 12 tysi cy MW (czyli ok. trzy razy wi cej ni moc Elektrowni Bełchatów). Stanowi to połow mocy zainstalowanej wszystkich elektrowni wiatrowych w Europie i jednà trzecià na Êwiecie. W tyle za Niemcami znalazły si nawet wielokrotnie wi ksze (pod ka dym wzgl dem) Stany Zjednoczone. Łàcznie z energii wiatru pochodzi około 3 procent energii elektrycznej zu ywanej w Niemczech. Ogromny post p dokonał si w dziedzinie rozwiàzaƒ technicznych i konstrukcyjnych turbin wiatrowych. Na poczàtku lat dziewi çdziesiàtych turbiny o mocy jednostkowej 100 kw uchodziły za ostatni krzyk nowoczesnej technologii. Obecnie nikogo nie dziwi wiatrak o mocy 1,5 MW. W nadchodzàcych latach najwi kszym zadaniem w około 15 tysiàcach (!) niemieckich elektrowni wiatrowych b dzie re-powering wymiana starszych maszyn o mocy jednostkowej stanowiàcej ułamek megawata na maszyny du e od 1,5 do 2,5 MW. Nowy wiatrak stawiany jest w miejscu dotychczasowego, dostarczajàc nawet 6 - biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ 2007

7 Projekt nowej elektrowni cieplnej firmy Hitachi Power Europe (rys. z materiałów Hitachi) Przekrój przez głowic wirnika wiatraka firmy ENERCON o mocy 2,3 MW (rys. z materiałów ENERCON) Projektowana elektrownia Walsum o mocy 790 MWe, budowana w systemie pod klucz (rys. z materiałów Hitachi) 20-krotnie wi cej mocy ni zdemontowana maszyna. Inaczej ni w Danii i Wielkiej Brytanii, w Niemczech elektrownie wiatrowe budowano dotàd głównie na làdzie. Nowe uregulowania prawne promujà instalacje morskich elektrowni wiatrowych zainstalowanych w pasie przybrze nym tzw. offshore. Energia wprost ze Słoƒca W pobli u Lipska, w Saksonii, we wschodnich Niemczech, na terenie byłej bazy lotniczej powstaje najwi ksza na Êwiecie elektrownia słoneczna o nazwie Waldpolenz o mocy elektrycznej a 40 MW. Dotychczas najwi ksza z takich elektrowni w Niemczech Amstein miała moc 12 MW, a wi c około czterokrotnie mniejszà. Waldpolenz zajmie powierzchni równà a 200 boiskom do piłki no nej (teren 2 x 1 km), na której planuje si zainstalowanie a 550 tysi cy sztuk modułów fotowoltanicznych o łàcznej powierzchni 400 tysi cy metrów kwadratowych, wykonanych w technologii cienkowarstwowej, przetwarzajàcych energi promieniowania Słoƒca wprost na energi elektrycznà. Dostawcà modułów fotowoltanicznych jest niemiecki oddział mi dzynarodowej firmy First Solar, zlokalizowany tu za miedzà, czyli we Frankfurcie nad Odrà. W lutym 2007 r. inwestor firma Juvi Group z siedzibà w Bolanden w Nadrenii-Palatynacie otrzymał pozwolenie na budow tej instalacji. Uruchomienie nowej elektrowni, której koszt wyniesie ok. 139 milionów euro, przewidziane jest ju na 2009 r. Przewidywany okres eksploatacji elektrowni to minimum 20 lat, byç mo e jednak w praktyce oka e si nawet dwukrotnie dłu szy. Skala nowej instalacji pozwoli na zredukowanie kosztów wytwarzania energii elektrycznej, w porównaniu z dotychczasowymi instalacjami fotowoltanicznymi, o procent. Bezcenna jest natomiast redukcja emisji dwutlenku w gla a o 25 tysi cy ton na rok, bowiem tyle powstałoby w klasycznej elektrowni dla wytworzenia identycznej iloêci energii. Jacek Nowicki Inwestycje zwiàzane z nowymi elektrowniami cieplnymi ogłoszone przez najwi kszych producentów energii elektrycznej w Niemczech Moc elektryczna WartoÊç inwestycji Planowana data włàczenia do sieci Inwestor Lokalizacja Rodzaj paliwa [MW] [miliony ] E.ON Irsching GSCP Gaz ziemny Datteln W giel kamienny 1,000 1, Emden Gaz ziemny nie ustalono W sumie 2,200 1,710 RWE Weisweiler (rozbudowa) Gaz ziemny Boa II Neurath W giel brunatny 2,100 2, Hamm W giel kamienny 1,500 1, Lingen Gaz ziemny nie ustalono W sumie 4,990 4,733 Vattenfall Boxberg W giel brunatny Hamburg- W giel Moorburg kamienny W sumie 1,420 1,589 Rheinfelden (rozbudowa) Woda W giel Karlsruhe EnBW kamienny nie ustalono Lubmin Układ skojarzony (gaz+para) 1, nie ustalono W sumie 2,474 1,997 STEAG Duisburg- W giel Walsum kamienny Herne W giel kamienny W sumie 1,540 1,575 Suma całkowita 12,624 11,604 èródła: VDEW, FAZ, szacunki WWF, prognozy EWI Tabel opracował: Piotr Pajàk biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ

8 ELEKTROBUDOWA na budowie megabloku ELEKTROWNIA ŁAGISZA Blok 460 MWh Bloki 120 MWh (jednostki obecnie pracujàce w zakładzie) SprawnoÊç wytwarzania 45% 36,4% brutto Emisje pyłu 0,09 kg/mwh 0,22 kg/mwh Emisje SO 2 0,6 kg/mwh 8,51 kg/mwh Emisje NO x 0,6 kg/mwh 2,23 kg/mwh Uczestniczymy w budowie jednej z najwi kszych inwestycji w Polsce - bloku energetycznym o mocy 460 MW - Elektrowni Łagisza Polskiego Koncernu Energetycznego SA. Historia budowy z ELEKTRO- BUDOWÑ w tle Nic dziwnego, e jednym z zało eƒ strategii PKE SA jest wzrost wartoêci firmy, który mo na osiàgnàç mi dzy innymi dzi ki odbudowie mocy wytwórczych. Pierwszym krokiem w kierunku realizacji tej e strategii było rozpocz cie budowy nowego bloku energetycznego w b dziƒskiej Elektrowni Łagisza. O tym, e b dzie to blok o mocy 460 MW z kotłem przepływowym CFB 8 stycznia 2004 r. nasza firma podpisała kontrakt na kwot 31,7 mln zł na parametry nadkrytyczne, zadecydowano we wrzeêniu 2001 roku, eby nast pnie wybraç wykonawców i podpisaç z nimi umowy. 8 stycznia 2004 r. nasza firma podpisała kontrakt na kwot ,00 zł, a umowa obejmuje zaprojektowanie, dostawy urzàdzeƒ i wyposa enia, monta, uruchomienie, ruch próbny i przekazanie do eksploatacji cz Êci elektrycznej. W czerwcu 2003 r. przygotowano plac budowy oraz dokonano rozbiórki chłodni kominowej i rozpoczàł si mudny proces zebrania odpowiednich Êrodków finansowych. Rok 2005 przyniósł pozytywne rozwiàzanie tej kwestii, ostatecznie êródłem finansowania inwestycji okazała si emisja obligacji hipotecznych. Tak wi c wraz ze Êrodkami własnymi, Êrodkami ze êródeł komercyjnych, a tak e ekologicznymi Êrodkami preferencyjnymi emisja obligacji i jej gwarancja opiewajàca na kwot 650 mln zł zostały przeznaczone na inwestycj. W grudniu tego roku podpisano umowy z konsorcjum banków. Tymczasem w ubiegłym roku ELEK- TROBUDOWA zwi kszyła zakres robót podpisujàc aneks do umowy na kwot ,00 zł. Parametry i główni wykonawcy Nowy blok w Łagiszy ma parametry nadkrytyczne w czystej technologii w glowej. Zało enia przyj te dla realizacji nowego bloku sà zgodne z Politykà Energetycznà Polski i opiniami: - Ministerstwa Ârodowiska - Ministerstwa Gospodarki i Polityki Społecznej - Ministerstwa Skarbu - Urz du Regulacji Energetyki. Nowy blok wpisuje si w ramy okreêlone w Polityce Energetycznej Polski. B dzie osiàgał bardzo wysokà sprawnoêç, spełniał wymogi najlepszych dost pnych technologii (BAT), umo liwiał współspalanie mułów i biomasy, efekty ekologiczne osiàgane przez bloki b dà zgodne z celami okreêlanymi w dyrektywach unijnych. Cz Êç elektryczna: ELEKTROBUDOWA SA Cz Êç kotłowa: Konsorcjum Foster Wheeler Energia Polska Foster Wheeler Energia OY Cz Êç turbinowa (z układem chłodzenia): Alstom Power Układ odpopielania i sorbentu: Konsorcjum Mostostal Kraków Centrum, Energo-Eko-System Katowice Układ naw glania: Konsorcjum Ciepło-Serwis B dzin, Extem Łaziska Górne, PURE Jaworzno, Noma Industry Wyry Nadrz dny System Automatyki: Konsorcjum Metso Automation Finlandia, Metso Automation Polska Opis inwestycji Jednostka o mocy 460 MW b dzie blokiem z kotłem fluidalnym, na parametry nadkrytyczne, gdzie temperatura pary wtórnej wyniesie 580 stopni, natomiast ciênienie pary Êwie ej okreêlono na poziomie 27,5 MPa. 8 - biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ 2007

9 PKE SA - Elektrownia Łagisza Przewiduje si, e roczna produkcja energii elektrycznej z łagiskiego bloku wyniesie około 3,1 TWh. Jednostka b dzie zasilała Krajowy System Energetyczny poprzez rozdzielni 400 kv. SprawnoÊç bloku przekroczy 45 proc. To szczególnie istotne ze wzgl du na koniecznoêç promocji czystych technologii w glowych oraz ze wzgl du na wzrastajàce wymogi ochrony Êrodowiska, wsparte restrykcyjnà legislacjà UE. Z uwagi na wysokà sprawnoêç bloku emisja CO 2 do atmosfery b dzie o 25 proc. ni sza ni w najlepszych jednostkach wytwórczych w Polsce. Nowy blok b dzie spalał rocznie około 1,2 mln ton w gla. Jednostka zostanie przystosowana do spalania mułów, jak równie ró nego rodzaju biomasy, na co pozwala bardzo elastyczny kocioł fluidalny. Blok Łagiszy w liczbach Nad realizacjà prac monta owo-budowlanych bloku, jako główni wykonawcy i podwykonawcy, pracuje 21 firm. Na samym placu budowy znajduje si obecnie około 300 osób, czyli wi cej ni zatrudniajà niektóre elektrownie PKE (Halemba 205, Blachownia 269, EC Katowice 296). Dotychczas dwaj najwi ksi wykonawcy zu yli łàcznie 5100 ton konstrukcji stalowych, z czego Alstom Power do realizacji cz Êci turbinowej 600 ton, natomiast Foster Wheeler przy budowie cz Êci kotłowej 4500 ton. Najwi kszy do tej pory zainstalowany element konstrukcji stalowej wa ył a 45 ton. Najwi kszym pojedynczym elementem, który b dzie zabudowany na bloku, jest 288-tonowy stojan generatora z wirnikiem o wadze 60 ton. Monta tego mierzàcego 11 metrów elementu jest przewidywany na wrzesieƒ tego roku. Jeszcze bardziej imponujàce sà liczby przedstawiajàce zu ycie betonu. Kotłowa cz Êç bloku pochłon ła do tej pory m 3 tego materiału budowlanego, natomiast do realizacji dotychczasowego stanu cz Êci turbinowej zu yto 8500 m 3, co łàcznie daje m 3. Dla zobrazowania tych liczb mo emy porównaç to do budowy przeci tnego domu jednorodzinnego wymaga ona najcz Êciej nie wi cej ni 100 m 3 tego budulca. Jak łatwo przeliczyç, beton, który został wykorzystany na budowie bloku, mógłby zostaç u yty do postawienia sporego, składajàcego si z ponad 200 domów jednorodzinnych, osiedla. Nale y pami taç, e inwestycja PKE nie osiàgn ła jeszcze nawet półmetka przez plac budowy przewinie si jeszcze du o wi cej pracowników i zostanie zu ytych wiele materiałów wszelkiego rodzaju, zanim w marcu 2009 roku blok zostanie oddany do eksploatacji. Opracowała: Aleksandra Krzemieƒ (Na podstawie materiałów z Gazety PKE SA Koncern oraz strony internetowej biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ

10 Relacje Inwestorskie JesteÊmy cz Êcià globalnego systemu finansowego Adam Ruciƒski DANE W PROC ,5 Polska -2,7 W gry Prezes Zarzàdu Ruciƒski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców. Biegły rewident oraz doradca inwestycyjny posiadajàcy bogate doêwiadczenie w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego oraz zarzàdzania aktywami. W swojej karierze zawodowej zajmował si zarzàdzaniem funduszami inwestycyjnymi, doradztwem inwestycyjnym i analizami. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Giełdy Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A., gdzie przewodniczy Komitetowi Audytu oraz jest członkiem Rady Nadzorczej spółki News PR. Przewodniczy tak e Radzie Nadzorczej spółki Elektromonta - Export S.A. W latach był członkiem Rady Nadzorczej Mostostalu Export S.A., gdzie reprezentował inwestorów finansowych. Od marca 2007 roku pełni funkcj Przewodniczàcego Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego. Pełni równie funkcj Prezesa Zwiàzku Maklerów i Doradców. Jest biegłym sàdowym z zakresu rachunkowoêci oraz obrotu papierami wartoêciowymi. Z Adamem Ruciƒskim, Prezesem Zarzàdu Kancelarii Audytorów i Doradców Ruciƒski i Wspólnicy rozmawia Aleksandra Krzemieƒ. -4,1-4,6-4,1 Czechy Austria Grecja -3-2,3-3 -3,3 Niemcy Wlk. Brytania Francja Rosja -8,9 Chiny -6,3-6,5 Brazylia Argentyna -2 USA -0,5 Japonia èród O: RYNEK.OWG.PL Korekta z poczàtku marca tego roku na warszawskiej giełdzie upłyn ła pod znakiem Chin. Jak dalece, Pana zdaniem, ogromne spadki w Szanghaju majà wpływ na polski rynek giełdowy? JesteÊmy cz Êcià globalnego systemu finansowego, który ułatwia przepływ kapitału. Ma to dobre strony, poniewa np. nasze spółki mogà łatwo pozyskiwaç kapitał od zagranicznych inwestorów. Z drugiej jednak strony sprzeda akcji na odległych rynkach mo e spowodowaç natychmiastowà reakcj inwestorów w Polsce. Od dłu szego czasu mówiło si o tym, e akcje sà przewartoêciowane. Z tego powodu ka da zła informacja mogła spowodowaç fal przeceny. Tym razem impulsem do spadków była informacja o gro àcej amerykaƒskiej gospodarce recesji, a rynkiem, który pierwszy na nià zareagował, był rynek azjatycki. To co widzieliêmy póêniej, to Êwiatowy efekt domina. ELEKTROBUDOWA SA to szeroko pojmowany rynek budowlany. Jak do tej pory akurat w tym segmencie gospodarka polska rozwija si w sposób wr cz modelowy. Który sektor według Pana opinii ma najwi ksze szanse, a który rozwijał si b dzie najsłabiej? Ja nadal stawiam na budownictwo. Trzeba jednak pami taç, e jest ono silnie powiàzane z koniunkturà gospodarczà. Jak długo inne gał zie gospodarki b dà si dobrze rozwijaç, tak i spółki budowlane, zwłaszcza te o du ej renomie, b dà dobrà inwestycjà. Musz jednak przyznaç, e chciałbym, by Polska gospodarka bardziej liczyła si równie na rynku nowych technologii. Notowania akcji ELEKTROBUDO- WY w momencie marcowej korekty były rekordowo wysokie, osiàgn ły 9 marca 2007 r. 139 zł. Jest Pan zdziwiony? Nie, nie jestem. Pogorszenie ogólnoêwiatowego nastawienia do akcji nie zmienia faktu, e ch tnych do kupna akcji takich spółek jak ELEK- TROBUDOWA jest wielu. Z inwestycyjnego punktu widzenia wyglàda to tak, e inwestorzy tylko czekajà na korekt, by dokupiç akcje tych spółek, na których im zale y. MyÊl, e cz Êç inwestorów czekała na taki obrót spraw ju co najmniej od roku. Niestety, nie doczekała si, a kurs akcji ELEK- TROBUDOWY znaczàco wzrósł. Nie nale y jednak przyjmowaç zało enia, e kurs tych akcji zawsze b dzie piàł si do góry. Rynek giełdowy potrafi byç w krótkich okresach (tzn. nawet kilkumiesi cznych) bardzo kapryêny. Podstawà wyceny ka dej spółki sà wyniki finansowe, a te z kolei sà wynikiem pracy całego zarzàdu i wszystkich pracowników spółki biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ 2007

11 Kiedy pracownikom nale à si posiłki profilaktyczne i napoje Wydawanie posiłków profilaktycznych i napojów przez pracodawc reguluje rozp. Rady Min.z r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 279). Kryterium stanowiàcym podstaw do ustalenia wykazu stanowisk, na których zatrudnionym pracownikom przysługujà posiłki profilaktyczne i napoje jest wykonywanie pracy w warunkach szczególnie ucià liwych. Przepisy odwołujà si do takich poj ç jak wysiłek energetyczny, wskaênik obcià enia termicznego - mikroklimat goràcy (WBGT), wskaênik siły chłodzàcej powietrza (WCI). Aby prawidłowo oceniç wydatek energetyczny podczas zmiany roboczej nale y wykonaç fotografi dnia pracy, tzn. okreêliç jakie czynnoêci pracownik wykonuje w ciàgu dnia pracy. W miesi czniku ATEST Nr 3/2006 dr Katarzyna Jach z Zakładu Ergonomii Politechniki Wrocławskiej analizuje wydatek energetyczny w oparciu o KNNR stosowany powszechnie do kosztorysowania robót budowlanych. Według katalogu, r czne wykonanie przykładowo 1 m 3 rowu kablowego o gł bokoêci 0,8 m i szerokoêci 0,4 m dla trzeciej kategorii gruntu (przyj to kategori trzecià jako najcz stszà wyst pujàcà przy tego rodzaju pracach, typowà dla zbitego, twardego podło a, np. w mieêcie) zajmuje 2,24 roboczogodziny. Oznacza to, e w ciàgu oêmiogodzinnej zmiany roboczej, przy czasie pracy 7,5 godz., jeden pracownik powinien wykonaç według normatywu rów długoêci 10,5 m. Skatalogowana praca obejmuje szerszy zakres robót (poza samym kopaniem tak e wytyczenie rowu i obrysu rowu); rzeczywisty czas czynnoêci kopania jest mniejszy, trudno go jednak, bez sporzàdzenia chronometra u, okreêliç. Zało ono, e czas kopania wynosi 6 godzin w ciàgu zmiany, co przy przyj ciu wydatku energetycznego 31 kj/min dla czynnoêci kopania daje wydatek energetyczny równy kj, czyli 2657 kcal. Próbujàc okreêliç wydatek energetyczny pracownika wchodzàcego na słup w słupołazach przyj to zało enie, e praca dotyczy np. regulacji zwisów przewodów i charakteryzuje si przewagà czynnoêci zwiàzanych z pracà na słupie (a nie z samym wchodzeniem i schodzeniem ze słupa) w proporcji 1 do 10. Zakładajàc, e czas pracy zwiàzany z tymi czynnoêciami wynosi 7 godzin, oraz przyjmujàc wydatek energetyczny 42 kj/min dla czynnoêci wchodzenia i schodzenia ze słupa i 11 kj/min dla czynnoêci wykonywanych na słupie, otrzymujemy łàczny wydatek 5922 kj, tj kcal. Według badaƒ R. Palucha wydatek energetyczny elektromontera pomiarów urzàdzeƒ elektrycznych wynosi kcal, a elektromontera linii napowietrznych wysokich i najwy szych napi ç wynosi kcal. Podczas pracy na słupie wysokiego napi cia nara ony jest na znaczne obcià enia statyczne i długotrwałe utrzymywanie wymuszonej pozycji ciała. Reasumujàc na podstawie ww. materiałów: w ciñgu oâmiogodzinnej zmiany roboczej, przy czasie pracy 7,5 godz., jeden pracownik powinien wykonaå według normatywu rów długoâci 10,5 m Lp. Warunki termiczne w Êrodowisku pracy BHP - kopanie r czne rowu kablowego przez 6 godz. wydatek energetyczny 2600 kcal - elektromonter linii napowietrznych niskich napi ç 1410 kcal - elektromonter najwy szych napi ç kcal - elektromonter pomiarów rozruchu kcal. Instrukcja GUS do sprawozdania Z10 Dział 1 okreêla prace wymagajàce ci kiego wysiłku fizycznego, przy którym wydatek energetyczny wynosi 8374 kj dla m czyzn i 4605 kj dla kobiet, tj. około 2000 kcal i 1000 kcal. Do prac powodujàcych wysiłek fizyczny (o ile wykonywane sà przez co najmniej 4 godz. w ciàgu zmiany roboczej) nale à przykładowo: niezmechanizowany załadunek i rozładunek materiałów, czyszczenie odlewów, niezmechanizowane prace przy budowie torów kolejowych, ràbanie w gla, Êcinka drzewa, rozbiór tuszy, formowanie cegieł, brukowanie. W przypadku zatrudnienia kobiet, poza wymienionymi pracami, nale y równie uwzgl dniç takie prace powodujàce ci ki wysiłek fizyczny (o ile wykonywane sà powy ej 4 godz.), jak: czyszczenie okien, garbowanie skór, dołowanie sadzonek drzew motykà itp. Warunki otrzymywania posiłków profilaktycznych okreêla tabela poni ej. Tadeusz Âli Efektywny wydatek energetyczny na oêmiogodzinnà zmian roboczà (kcal) m>2000 k>1100 m= k= Niezale nie od warunków mikroklimatu PP i N N 2. WBGT > 25 o lub utrzymujàca si stale temp. < 10 o C ze wzgl dów technologicznych PP i N niezale nie od wydatku energetycznego 3. Otwarta przestrzeƒ w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca PP 4. WCI > 1000 N 5. Otwarta przestrzeƒ przy temp. otoczenia < 10 o C lub > 25 o C N 6. Temp. na stanowisku pracy spowodowana warunkami atmosferycznymi > 28 o C PP posiłek profilaktyczny N napoje k kobieta m m czyzna WCI wskaênik siły chłodzàcej powietrza (wyznaczony wg PN-87/N-08009) WBGT wskaênik obcià enia termicznego (wyznaczony w wg PN-85/N-08011) N biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ

12 Regulacje wewn trzne Papier firmowy Tomasz Chrobok Mimo e od wejêcia w ycie zmiany Kodeksu spółek handlowych (ksh), dotyczàcej informacji, które musi zawieraç papier firmowy upłyn ły ju 3 miesiàce, to w dalszym ciàgu wyłania si szereg wàtpliwoêci co do zakresu i formy prezentowania informacji. Zmian, o której mowa, zawiera Ustawa z dnia 18 paêdziernika 2006 r., o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 208, poz. 1540). Zacznijmy jednak od przytoczenia zmienionego zapisu art ksh, który otrzymał brzmienie: 1. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółk w formie papierowej i elektronicznej, a tak e informacje na stronach internetowych spółki powinny zawieraç: 1) firm spółki, jej siedzib i adres, 2) oznaczenie sàdu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 4) wysokoêç kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. Problemów przysparza interpretacja zapisu pisma i zamówienia handlowe, w wyniku czego powstaje pytanie o zakres przedmiotowy pism, wzgl dem których zmienione przepisy majà zastosowanie. Interpretacji tego zapisu mo na dokonaç na kilka sposobów. eby zbytnio nie komplikowaç sprawy, posłu si dwoma przykładami, które w moim odczuciu pojawiajà si najcz Êciej. Pierwszy ze sposobów interpretacji pozwala nam rozumieç ten zapis jako pisma handlowe i zamówienia handlowe i przyjmujàc tak zaw onà wykładni, stosowaç go tylko w odniesieniu do korespondencji handlowej. Drugi skłania ku rozumieniu tego zapisu w sposób taki, e dotyczy on wszelkich pism oraz zamówieƒ handlowych. OczywiÊcie druga z zastosowanych wykładni wskazuje na znacznie szerszy kràg dokumentów, które w aspekcie omawianego przepisu powinniêmy braç pod uwag. Jak do tej pory nie pojawiła si adna oficjalna interpretacja tego przepisu, z pewnoêcià dopiero praktyka obrotu gospodarczego poka e jaka interpretacja jest słuszna. Do tego czasu warto zachowaç daleko idàcà ostro noêç i stosowaç wymogi kodeksu do wszelkiej korespondencji zewn trznej ELEKTROBUDOWY. Taka praktyka pozwoli Spółce, a konkretnie rzecz bioràc członkom naszego Zarzàdu uniknàç sankcji z tytułu nieprzestrzegania przez Spółk tego przepisu ksh (kary pieni nej do 10 tys. zł nakładanej na członka Zarzàdu). Specyficznym pismem, co do którego istniejà wàtpliwoêci, jest faktura. To, jakie informacje muszà si na niej znaleêç, determinujà przepisy podatkowe, jednak zakres tych informacji nie pokrywa si w pełni z wymogami Kodeksu spółek handlowych. Nale y zatem odpowiedzieç na pytanie, czy przepisy podatkowe wyłàczajà działanie ksh, czy te z nimi współistniejà. Sytuacja jest niemal identyczna jak w przypadku okreêlania zakresu obowiàzywania, tak wi c warto tu zastosowaç reguły ostro noêci i zamieszczaç wszystkie informacje, o których mówi kodeks. Kilka słów chciałbym poêwi ciç zakresowi prezentowanych informacji. Otó o ile nie budzà wàtpliwoêci wymagania dotyczàce firmy Spółki, numeru NIP czy informacji na temat kapitału zakładowego i wpłaconego (najlepiej obie te pozycje prezentowaç oddzielnie), o tyle sprawa zapisu dotyczàca sàdu rejestrowego nie jest ju taka jednoznaczna. Logiczne wydawałoby si umieszczenie samej informacji o sàdzie, w którym spółka jest zarejestrowana, warto jednak dodaç informacj : w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz naturalnie numer KRS. Taki zapis uwolni nas od wszelkich wàtpliwoêci co do jego kompletnoêci. Jak nietrudno zauwa yç w przytoczonym przeze mnie na wst pie zmienionym przepisie kodeksu, obowiàzek publikacji wszystkich informacji, o których wspominam, rozciàga si tak e na korespondencj prowadzonà przez nas w formie elektronicznej. Nale y wi c pami taç, aby i w tym przypadku nadaç dokumentom odpowiednià opraw informacyjnà. Takie same informacje Spółka musi zamieszczaç na stronie internetowej. Naturalnie nic nie stoi na przeszkodzie, a eby firmówka zawierała tak e inne informacje, np. numer Regon, czy numery kont bankowych Spółki, bàdê adresy oddziałów ELEKTROBUDO- WY. Tego typu informacje co najwy ej wzmacniajà wiarygodnoêç Spółki, ale ułatwià kontakt z właêciwà jednostkà organizacyjnà. Moim jednak zamierzeniem i poniekàd zadaniem do spełnienia jest zwrócenie Paƒstwa uwagi na absolutne minimum, jakie na papierze firmowym znaleêç si musi. Zarzàdzenie D/1/07 z 9 stycznia W sprawie przeprowadzania posiedzeƒ Zarzàdu Spółki w 2007 roku Zarzàdzenie D/2/07 z 18 stycznia W sprawie wyłàczenia wybranych komputerowych urzàdzeƒ peryferyjnych z ewidencji Êrodków trwałych Zarzàdzenie D/3/07 z 30 stycznia W sprawie obowiàzku przekazywania informacji o dokonanych transakcjach papierami wartoêciowymi ELEKTROBUDOWY SA Zarzàdzenie D/4/07 z 1 marca W sprawie zasad przygotowywania pełnomocnictw szczególnych dla reprezentantów ELEKTROBUDOWY Zarzàdzenie D/5/07 z 1 marca W sprawie wewn trznej strony informacyjnej - Intranetu - ELEKTROBUDOWY SA 12 - biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ 2007

13 PETROREALIZACJE W ORLENIE CZ. 2 Jan WiÊniewski Dla ELEKTROBUDOWY pracuje od przeszło 32 lat, poczàtkowo zatrudniony na stanowisku elektromontera, poprzednio jako Kierownik Kontraktu a obecnie (od VI 2006) jako Dyrektor Realizacji w Płocku. W tym czasie pracował dla potrzeb m.in. energetyki zawodowej, przemysłu wydobywczego, metalurgicznego, chemicznego, sektora publicznego, budownictwa komercyjnego. Swojà obecnoêç w bran y petrochemicznej i paliwowej datuje od momentu przyjazdu do Petrochemii Płock w 1993 r. W tym czasie zrealizowaliêmy szereg nowoczesnych instalacji. W 2004 roku rozpocz liêmy najwi ksze zamówienie bran y elektrotechnicznej ostatnich lat na terenie PKN ORLEN (a mo e i w Polsce) Przebudowa stacji 30 kv i 110 kv GPZ-1 i GPZ-2 w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Ze wzgl dów formalnych pełni tam równoczeênie funkcj Kierownika Kontraktu. Aktualnie realizujemy projekty - wytwórnia sit molekularnych ARKE- MA w Inowrocławiu - fabryka płyt wiórowych w Grajewie - modernizacja sieci rozdzielni OPR P33 - zespół elektrowni Ostroł ka. Z Dyrektorem Realizacji Janem WiÊniewskim rozmawia Aleksandra Krzemieƒ. 15 lipca 2004 r. zdobyliêmy, jak wówczas pisaliêmy - najwi ksze zamówienie bran y elektrotechnicznej ostatnich lat w Polsce. Czy jakieê inne zlecenie w tej bran y ju nas przebiło? OsobiÊcie nie znam. W projekcie realizowanym przez Arev (budowa rozdzielni 110 kv) w latach zaznaczyliêmy swojà obecnoêç budowà szynoprzewodów długoêci 650 m (wartoêç zł). Na jakim etapie sà w tej chwili prace i jak długo jeszcze potrwajà? Zaawansowanie prac oceniam na 90%, natomiast zakoƒczenie ze wzgl dów eksploatacyjnych na listopad 2007 r. Rozumiem, e zadanie nie jest proste. Jak wyglàda zatem organizacja pracy na tym kontrakcie i ile osób obecnie realizuje to wymagajàce zadanie? Kierownikiem projektu, a obecnie doradcà jest pani Jadwiga Sosnowska. Ja pełni funkcj kierownika kontraktu, kierownikiem robót jest Jacek Dobrzyƒski, specjalistami od rozruchu i koordynacji sà panowie Artur Bitner i Kazimierz Macia. Stanisław Puchalski jest szefem grupy pomiarów pomonta owych, a brygadzistami Krzysztof Kujawa, Wacław Jastrz bski, Jerzy Ogeniewski, i Sławomir Kotarski. Poczàtkowo pracowaliêmy w składzie 50 pracowników fizycznych, obecnie znacznie poprawiwszy organizacj pracy udaje nam si realizowaç zadanie grupà pracowników. Organizacja wymaga Êcisłej współpracy ze słu bami ruchu elektrycznego i szefem doradców technicznych ze strony inwestora. Ka dy etap wymiany pola wymaga szczegółowego harmonogramu i planu bezpiecznej organizacji robót w tym pomaga nam czynnie pan Kazimierz Skrobisz pracownik pozyskany na czas realizacji zadania ze słu b eksploatacji Orlenu. Ze wzgl du na krótkie czasy realizacji ELEKTRO- BUDOWA gotowa jest do 24-godzinnych działaƒ. Co dalej w Płocku? Sytuacja na rynku petrochemicznym nie tylko w Polsce jest doêç skomplikowana. Prosz powiedzieç w jaki sposób dotrze do Płocka ropa, jeêli rura zza płotu (rurociàg Przyjaêƒ) zostanie przykr cona? PKN przygotowuje do budowy nowe instalacje takie jak: rozproszony system zabezpieczenia ró nicowego dla GPZ-ów, HON 7, Paraksylen czy PTA we Włocławku. W Polskim Koncernie Naftowym przerabia si rocznie ok ton ropy. Jak dostarczyç takà iloêç do Płocka innà drogà ni rurà? Dzi kuj za miłà roz- Hmmmm... mow. biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ

14 WÊród Nas Mariusz Luto Optymistyczny realista, czyli nowy Dyrektor Wydziału Stacji i Systemów Elektroenergetycznych w Koninie Mariusz Luto. Moja droga do miejsca, w którym aktualnie si znajduj Jestem absolwentem Politechniki Białostockiej Wydziału Elektrycznego z 1992 roku. Rozpraw doktorskà obroniłem w roku 2002 w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie, a 3 lata póêniej ukoƒczyłem studia MBA w Wy szej Szkole Finansów i Zarzàdzania w Białymstoku. Prac zawodowà rozpoczà em w firmie ZWAR i dalej w ABB, zajmujàc si głównie konstrukcjami przekładników nn, SN i WN w Przasnyszu i Warszawie. Przez ostatni rok pełniłem funkcj wiceprezesa zarzàdu firmy ENCO-NORD Sp. z o.o. w Suwałkach, b dàc odpowiedzialnym za działalnoêç spółki w zakresie jej całokształtu działalnoêci, poczàwszy od spraw administracyjnych a po aspekty dotyczàce kreowania rozwoju spółki w kilkuletnim horyzoncie czasowym. Moje najwa niejsze doêwiadczenia Najwa niejsze doêwiadczenia zdobyłem uczestniczàc w realizacji projektów rozwojowych dotyczàcych opracowania nowych wyrobów w ABB oraz przy realizacji projektów wykonawczych budowy infrastruktury i urzàdzeƒ energetycznych w ENCO-NORD. Moje najwi ksze wyzwania Moje najwi ksze wyzwania sà wcià jeszcze przede mnà. Co zawdzi czam nauczycielom/mentorom? Kim oni sà? Na swojej drodze spotykałem wielu nauczycieli, którzy zostawili Êlad w mojej psychice i w stylu działania. Zawdzi czam im umiej tnoêç trzeêwego i realnego spojrzenia na ycie ze sporà dozà optymizmu. Jakà wiedzà mógłbym podzieliç si z innymi? Tym, co poznałem z zakresu elektrotechniki. Gdybym mógł cofnàç czas Pewnie post powałbym jak dotychczas i podejmował takie same decyzje. Po godzinach JeÊli tylko starcza mi czasu, to zimà zajmuje mnie muzyka powa na, a zwłaszcza Mozart oraz narty, natomiast latem golf, tenis, w dkarstwo i poznawanie kultury krajów nadbałtyckich. Moja yciowa dewiza Ze wszystkich poczynaƒ zawsze da si wyciàgnàç nauk na przyszłoêç. Moi najbli si imiona albo i coê wi cej ona Dorota jest architektem i to niezłym. Córka Aleksandra koƒczy gimnazjum. Sobie i innym ycz Pogody ducha oraz satysfakcji z owoców własnej pracy. WIELKI PIKNIK ELEKTROBUDOWY SA W dniu 30 czerwca 2007 roku w Mikorzynie k. Konina odb dzie si Wielki Piknik ELEKTROBUDOWY SA. Piknik odb dzie si w sobot, liczymy zatem na to, e nic nie powinno przeszkodziç w uczestnictwie. Wzorem roku ubiegłego zapraszamy wszystkich pracowników niezale nie od miejsca i oddziału w którym wykonujà prac. Zapraszamy pracowników z osobà towarzyszàcà. Zapewniamy dojazd do Mikorzyna, wyêmienità zabaw oraz smaczny pocz stunek. Rozpocz cie pikniku planujemy w sobot o godzinie 16.00, a zakoƒczenie na godzin 4.00 dnia nast pnego, czyli w niedziel. Nast pnie powrót. Do pikniku pozostało jeszcze sporo czasu, ale ju dziê go anonsujemy. Wszelkie szczegóły, program pikniku, informacje o organizatorach w poszczególnych lokalizacjach podamy w kwietniu br. Gwarantujemy, i informacja dotrze do ka dego biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ 2007

15 ju wkrótce! VI Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA Zawody szóstej ju edycji corocznego turnieju siatkarskiego, podobnie jak w roku ubiegłym, odb dà si w Mikorzynie koło Konina w dniach czerwca. W zawodach tradycyjnie mo e wziàç udział jedna reprezentacja ka dego z oddziałów. Reprezentacja mo e zgłosiç 12 zawodników oraz 12 osób towarzyszàcych w charakterze kibiców. Z uwagi na to, i 29 czerwca 2007 r. jest dniem pracy, wszyscy zawodnicy oraz osoby towarzyszàce b dàce pracownikami ELEKTRO- BUDOWY sà zobowiàzane do wzi cia w tym dniu urlopu wypoczynkowego. Organizatorzy zapewniajà dojazd, zakwaterowanie oraz wy ywienie. Zapisy na turniej prowadzà kapitanowie poszczególnych reprezentacji: Oddział Rynku Wytwarzania Energii - Aleksander Wilk Oddział Rynku Dystrybucji Energii - Jarosław Nowak Oddział Rynku Przemysłu - Dariusz Nowak Biuro Spółki i Przyjaciele z Oddziału Rynku Automatyki i Rynku Dystrybucji Energii - Stanisław Adamus Ramowy program Turnieju: Czwartek 28 czerwca Przyjazd uczestników do oêrodka Wityng i nocleg (organizatorzy nie zapewniajà kolacji) Piàtek 29 czerwca Âniadanie Przejazd do hali sportowej i uroczyste otwarcie Turnieju Turniej (Faza I) Przerwa Turniej (Faza II) Powrót do oêrodka Wityng i kolacja Sobota 30 czerwca Âniadanie Przejazd do hali sportowej i mecze finałowe Zakoƒczenie turnieju i powrót do oêrodka Wityng WIELKI PIKNIK ELEKTROBUDOWY SA Niedziela 1 lipca Âniadanie Wyjazd uczestników ZAPRASZAMY biuletyn informacyjny marzec-kwiecieƒ

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z.

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z. b i u l e t y n ISSN 1428-3328 lipiec wrzesieƒ 2006 i n f o r m a c y j n y nr 73 90 z PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU 80 z JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE 70 z 60 z 50 z 40

Bardziej szczegółowo

Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku

Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 listopad - grudzieƒ 2005 nr 69 Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku Spis treêci Korzystny rok ELEKTROBUDOWY Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Zwyci stwo po raz drugi

Zwyci stwo po raz drugi SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 1/2012 (97) ISSN 1428-3328 Zwyci stwo po raz drugi 1 spis treêci 8 REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.:

Bardziej szczegółowo

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 05.2011 otwarcie nowego Zakładu Przewodów Wielkopràdowych w Tychach ISSN 1428-3328 2008 poczàtek prac na OLKILUOTO 3 09.2011 OPTIMA prototyp polskiej

Bardziej szczegółowo

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ISSN 1428-3328 www.komunikacja.elbudowa.com.pl Spis treêci wy ej, wy ej, wy ej... Mitycznego planu kryzysowego nie mamy

Bardziej szczegółowo

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA!

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! Spis treêci Kolejna kadencja m skich wyzwaƒ Rozmowa z Jackiem Faltynowiczem, Prezesem Zarzàdu KoniecznoÊç systematycznego

Bardziej szczegółowo

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Realizacja Badania Nota prawna Raport ma na celu dostarczenie odbiorcom ogólnych informacji i poglàdów w kwestiach obj tych jego

Bardziej szczegółowo

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka b i u l e t y n ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 i n f o r m a c y j n y nr 66 Dzieƒ Dziecka EBSKI TURNIEJ Spis treêci RP ELEKTROBUDOWA coraz bardziej efektywna Z ycia firmy Regulacje wewn trzne Lider

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi.

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi. p r o m o c j a Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking Autorzy PricewaterhouseCoopers: Jacek Socha prof. Witold Orłowski Janusz S kowski Grupa restrukturyzacyjna

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku

Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 4/2011 (95) ISSN 1428-3328 1 Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku spis treêci 2 3 7wywiad

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku dilerów samochodów osobowych*

Badanie rynku dilerów samochodów osobowych* Bran e Sektor motoryzacyjny Badanie rynku dilerów samochodów osobowych* Polska/Europa Ârodkowa i Wschodnia Druga edycja 2008/2009 *connectedthinking ISLANDIA SZWECJA FINLANDIA NORWEGIA ESTONIA ŁOTWA IRLANDIA

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57)

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57) BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 3/2014 (57) LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 ISSN 1731 9110 W numerze m.in.: Koniec dyktatu najni szej ceny NajnowoczeÊniejsza hala

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 3/2004 Jak korzystaç ze strony Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz w przeglàdarce www.kdgg.pl Aby korzystaç ze strony, nale y si zalogowaç.

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9 Spis treêci Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7 I. Standardy stosowane przez Bank 9 1. Misja, wizja i wartoêci 9 2. Wewn trzne kodeksy zachowaƒ 10 3. Zewn trzne regulacje stosowane przez

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 3-4/2011 (43-44) KWIECIEń - MAJ - CZERWIEC 2011 ISSN 1731-9110 W numerze m.in.: Zbiornik Wodny w Âwinnej Por bie X Okr gowy i Krajowy

Bardziej szczegółowo

150 lat c e m e n t u w Po l s c e

150 lat c e m e n t u w Po l s c e 150 lat cementu w Polsce wydawca: Stowarzyszenie Producentów Cementu 30-003 Kraków, ul. Lubelska 29 tel./fax (48-12) 632 37 25 tel. (48-12) 423 33 55 tel./fax (48-12) 423 33 45 www.polskicement.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 5/2004 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np: Majakowski W tym polu wpisz has

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku private equity w Polsce w 2009 roku

Perspektywy rozwoju rynku private equity w Polsce w 2009 roku Perspektywy rozwoju rynku private equity w Polsce w 2009 roku Realizacja Badania Nota prawna Raport ma na celu dostarczenie odbiorcom ogólnych informacji i poglàdów w kwestiach obj tych jego przedmiotem.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo