Regulamin sklepu internetowego fonex.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. 1. Informacje ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sklepu internetowego fonex.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. 1. Informacje ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin sklepu internetowego fonex.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. 1. Informacje ogólne 1. Sklep działa pod adresem Właścicielem sklepu jest Tomasz Borowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FONEX.PL Tomasz Borowski. Dane firmy: nazwa: FONEX.PL Tomasz Borowski adres: Częstochowa, al. Armii Krajowej 1/3 tel.: , NIP: Regon: Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym zasady sprzedaŝy Produktów; 3. Warunkiem zawarcia Umowy SprzedaŜy Produktów lub Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu; 4. FONEX.PL posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w ramach prowadzonego Sklepu. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Definicje 1. Regulamin niniejszy regulamin, określający sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów SprzedaŜy, który stanowi ich integralną część; 2. FONEX.PL sklep internetowy, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FONEX.PL Tomasz Borowski; 3. Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a takŝe jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie zawarła z FONEX.PL Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto i moŝliwe jest zawieranie Umów SprzedaŜy; 4. Umowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta z FONEX.PL z chwilą potwierdzenia Rejestracji, prowadząca do stworzenia Konta; 5. Umowa SprzedaŜy umowa sprzedaŝy wskazanych w Sklepie Produktów zawierana pomiędzy FONEX.PL a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie; 6. Konto zbiór zasobów i uprawnień danego Klienta w Sklepie prowadzony przez FONEX.PL, w którym gromadzone są dane osobowe Klienta, umoŝliwiające szybszą identyfikację Klienta w Sklepie; 7. Produkty oferowane przez FONEX.PL i prezentowane w Sklepie, będące przedmiotem Umów SprzedaŜy; 8. Sklep prowadzony przez FONEX.PL internetowy serwis transakcyjny, w ramach którego moŝliwe jest zawieranie Umów SprzedaŜy między FONEX.PL a Klientami, których przedmiotem są Produkty; 9. Rejestracja procedura prowadząca do utworzenia Konta umoŝliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu na podstawie loginu i hasła podanego przez Klienta; 10. Dni Robocze dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 11. Konsument konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia r. Kodeks cywilny. 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną 1. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez FONEX.PL obejmuje w szczególności dostęp do platformy transakcyjnej, w ramach której moŝliwe jest zawarcie Umowy SprzedaŜy Produktów; 2. FONEX.PL prowadzi Konta Klientów i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej przez Klientów danych słuŝących do ich identyfikacji i do zawierania Umów i Umów SprzedaŜy; 3. Klient w celu korzystania ze Sklepu musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się FONEX.PL. Urządzenie to v /6

2 musi więc w szczególności pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program słuŝący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików cookies, oraz konto poczty ; 4. W zaleŝności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, FONEX.PL moŝe wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki cookies. Pliki cookies umoŝliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez FONEX.PL w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak równieŝ w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie. Klient moŝe w kaŝdym momencie włączyć lub wyłączyć moŝliwość korzystania przez FONEX.PL z Plików cookies poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej; 5. Klient, korzystający z usług świadczonych przez FONEX.PL, jest objęty zakazem dostarczania FONEX.PL treści o charakterze bezprawnym. 4. Korzystanie ze Sklepu 1. MoŜliwość nabycia Produktów posiadają zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne; 2. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient podaje następujące dane: login, hasło, adres , imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą - firmę lub nazwę oraz NIP; 3. Następnie Klient akceptuje Regulamin, zaznaczając pole: Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia ; 4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złoŝeniem oświadczeń o następującej treści: zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia, dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu, dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem. 5. Po dokonaniu powyŝszych czynności, Klient otrzymuje wiadomość na wskazany adres z prośbą potwierdzenia Rejestracji poprzez kliknięcie na link aktywacyjny. Potwierdzenie Rejestracji powoduje aktywację Konta Klienta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem a FONEX.PL na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez FONEX.PL i prowadzenie Konta Klienta; 6. FONEX.PL tworzy dla Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji loginu i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu przypisanego mu loginu i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej; 7. Klient moŝe zmienić dane wskazane w 4 pkt. 2, podane w procesie Rejestracji. W tym celu po zalogowaniu powinien w zakładce Profil uŝyć przycisku Edytuj. Klient posiada równieŝ dostęp do historii złoŝonych zamówień; 8. Klient moŝe rozwiązać Umowę zawartą z FONEX.PL dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wiadomości z tematem: Rezygnacja z prowadzenia Konta na adres: Po upływie okresu wypowiedzenia, FONEX.PL usunie Konto Klienta. śądanie przez Klienta usunięcia jego danych osobowych, o których mowa w 4 pkt. 2, jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu. 9. Z waŝnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Umowa moŝe zostać rozwiązana przez FONEX.PL z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. 5. Zawarcie umowy sprzedaŝy 1. Zamówienia na Produkty mogą być składane w Sklepie, telefonicznie pod numerem: , bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres: ; 2. Zamówienia mogą być składane w Sklepie całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie odbierane są natomiast w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 17.00; 3. Umowy SprzedaŜy w Sklepie zawierane są w poniŝszy sposób: v /6

3 3.1. Klient dokonuje wyboru konkretnego Produktu i dodaje Produkt do Koszyka. Po dodaniu Produktu do Koszyka, Klient moŝe kontynuować zakupy, zaktualizować Koszyk lub przejść dalej celem zawarcia Umowy SprzedaŜy; 3.2. Klient dokonuje Rejestracji lub - jeśli posiada juŝ Konto - loguje się, zatwierdza zawartość Koszyka i w celu zawarcia Umowy SprzedaŜy klika w polu: Dalej Wybór płatności ; 3.3. Następnie Klient wybiera formę płatności, sposób dostawy i dokument zakupu poprzez wskazanie jednej z dostępnych opcji; 3.4. Po zrealizowaniu powyŝszych kroków, Klient potwierdza złoŝone zamówienie poprzez kliknięcie w polu: Kupuję i płacę. W tym momencie, z zastrzeŝeniem 5 pkt. 8, następuje zawarcie Umowy SprzedaŜy pomiędzy Klientem a FONEX.PL FONEX.PL wysyła potwierdzenie złoŝenia zamówienia na adres Klienta, podany w procedurze Rejestracji. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy FONEX.PL, zawiera równieŝ dane rachunku bankowego FONEX.PL; 4. FONEX.PL dopuszcza alternatywnie następujące formy płatności: przy odbiorze Produktów od kuriera (za pobraniem), z zastrzeŝeniem 5 pkt. 6 poniŝej, przy osobistym odbiorze Produktów przez Klienta w siedzibie FONEX.PL, przedpłata na rachunek bankowy FONEX.PL nr: , 5. W razie złoŝenia zamówienia przez Klienta drogą telefoniczną, Umowy SprzedaŜy zawierane są w następujący sposób: Klient podaje dane: imię i nazwisko, adres , dane adresowe, numer telefonu oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą - firmę lub nazwę oraz NIP; Klient wskazuje wybrany Produkt, formę płatności oraz dostawy; FONEX.PL wysyła na adres Klienta potwierdzenie złoŝenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy FONEX.PL, e- mail zawiera równieŝ dane rachunku bankowego FONEX.PL; Klient zatwierdza złoŝone zamówienie poprzez wysłanie do FONEX.PL zwrotnej wiadomości o treści: Potwierdzam zamówienie. W tym momencie, z zastrzeŝeniem 5 pkt. 8, następuje zawarcie Umowy SprzedaŜy pomiędzy Klientem a FONEX.PL. 6. W przypadku złoŝenia zamówienia na Produkty drogą telefoniczną, FONEX.PL nie dopuszcza płatności przy odbiorze Produktu od kuriera (za pobraniem); 7. Klient moŝe złoŝyć drogą mailową lub telefonicznie zamówienie na wykonanie Produktu o indywidualnie określonych przez Klienta cechach. Po odebraniu zamówienia, FONEX.PL wysyła na adres Klienta potwierdzenie złoŝenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu i jego indywidualnych cech, ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności); 8. W przypadku płatności w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek FONEX.PL, Umowa SprzedaŜy zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym w postaci braku zapłaty ceny przez Klienta w terminie 7 dni od potwierdzenia złoŝenia zamówienia przez Klienta. Brak zapłaty ceny przez Klienta w terminie, spowoduje rozwiązanie Umowy SprzedaŜy bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, chyba Ŝe FONEX.PL i Klient postanowią inaczej; 9. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi do 30 dni roboczych. FONEX.PL jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad; 10. Produkty, stanowiące przedmiot Umowy SprzedaŜy, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Klienta w procesie Rejestracji. Koszt (brutto) dostawy Produktów: 16 zł przy realizacji zamówienia w formie przedpłaty, dla wartości zamówienia do 800 zł, 0 zł przy realizacji zamówienia w formie przedpłaty, dla wartości zamówienia powyŝej 800 zł, 20 zł przy realizacji zamówienia w formie za pobraniem. 11. Produkty mogą zostać odebrane przez Klienta osobiście w punkcie sprzedaŝy FONEX.PL, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu odbioru; 12. FONEX.PL dołącza do kaŝdej przesyłki dokument zakupu w postaci paragonu bądź Faktury zgodnie z dokonanym wyborem 5 pkt. 3.3; 13. Zmiany w prezentowanym asortymencie Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na Umowy SprzedaŜy zawarte przed dokonaniem tych zmian. FONEX.PL moŝe organizować akcje promocyjne, w ramach których przeznacza do sprzedaŝy ograniczoną liczbę Produktów. v /6

4 6. Odstąpienie Konsumenta od Umowy 1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy SprzedaŜy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta; 2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w 6 pkt. 1 nie przysługuje, jeśli Klient zlecił FONEX.PL dokonanie indywidualnych przeróbek zamówionego Produktu lub w przypadku zamówienia Produktu według projektu Klienta, o którym mowa w 5 pkt. 7; 3. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złoŝenie stosownego oświadczenia na piśmie: Formularz odstąpienia od umowy (załącznik nr 1). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem; 4. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 14 dni od dnia złoŝenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy SprzedaŜy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem; 5. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy SprzedaŜy. JeŜeli Klient wybrał sposób dostawy inny niŝ najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi; 6. Sklep moŝe wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zaleŝności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę moŝliwości Produkt powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zwrócony wraz z wyposaŝeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaŝy (gwarancja, instrukcja obsługi itp.). 7. Postępowanie reklamacyjne 1. Klient moŝe złoŝyć reklamację, jeŝeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez FONEX.PL lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub pisemnie na adres firmowy podany w 1 pkt. 1; 2. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową SprzedaŜy moŝe zostać złoŝona do FONEX.PL zgodnie z 7 pkt. 1 i powinna określać co najmniej: dane Klienta umoŝliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację; zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy SprzedaŜy; numer dokumentu sprzedaŝy i/lub numer zamówienia; Ŝądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniŝenie ceny, odstąpienie od Umowy SprzedaŜy, chyba Ŝe wada jest nieistotna). 3. FONEX.PL rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci; 4. JeŜeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, FONEX.PL zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie; 5. FONEX.PL udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga zasięgnięcia opinii przedstawiciela producenta, importera bądź biegłego, termin do ustosunkowania się FONEX.PL ulega przedłuŝeniu o czas uzyskania takiej opinii, o czym Klient zostanie poinformowany; 6. W przypadku woli skorzystania z uprawnień przysługujących Klientowi w ramach gwarancji udzielonej przez producenta towaru, FONEX.PL przekaŝę informację o sposobie i trybie rozpatrzenia gwarancji w korespondencji, która stanowić będzie odpowiedź na uprzednio złoŝony pismo reklamacyjne; 7. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, Ŝądać obniŝenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba Ŝe FONEX.PL, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeŝeli produkt był juŝ v /6

5 wymieniony lub naprawiony przez FONEX.PL, a FONEX.PL nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął; 8. JeŜeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient moŝe Ŝądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. FONEX.PL jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. FONEX.PL moŝe odmówić zadośćuczynienia Ŝądaniu Klienta, jeŝeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemoŝliwe albo w porównaniu z drugim moŝliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów; 9. W kaŝdym z powyŝszych przypadków, gdy realizacja Ŝądań Klienta wiąŝe się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi FONEX.PL. Sposób odesłania zakupionego produktu Klient moŝe ustalić z FONEX.PL w celu znalezienia najlepszego sposobu dostawy; 10. W przypadku sprzedaŝy towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iŝ nie ponosi on Ŝadnej odpowiedzialności takŝe za wady ukryte przedmiotu sprzedaŝy. 8. Gwarancja 1. Sprzedający oświadcza, Ŝe towary sprzedawane w sklepie FONEX.PL są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego Gwarantem ); 2. Czas trwania gwarancji jest uzaleŝniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego FONEX.PL; 3. FONEX.PL wydaje wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), w przypadku otrzymania ich od Gwaranta. Dokument gwarancyjny, który Klient otrzymuje wraz z towarem standardowo nie jest podbijany. 9. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest FONEX.PL, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa; 2. FONEX.PL przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód; 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. 10. Postanowienia końcowe 1. FONEX.PL zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu; 2. zmianie Regulaminu FONEX.PL poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów SprzedaŜy zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów SprzedaŜy; 3. W przypadku zmiany Regulaminu przez FONEX.PL, Klient moŝe wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu; 4. Prawem właściwym dla Umów i Umów SprzedaŜy zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie. v /6

6 Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (Formularz ten naleŝy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.) Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niŝ przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, korzystając z danych wskazanych poniŝej, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z poniŝszego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niŝ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w kaŝdym przypadku nie później niŝ 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy uŝyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa uŝyte w pierwotnej transakcji, chyba Ŝe wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w kaŝdym przypadku nie poniosą Państwo Ŝadnych opłat w związku z tym zwrotem. Koszty odesłania rzeczy nie podlegają zwrotowi. Adresat: FONEX.PL Tomasz Borowski Częstochowa, ul. Armii Krajowej 1/3 NIP: tel.: : Ja, niŝej podpisany/-a, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaŝy następujących rzeczy: 1) Data odbioru rzeczy: 2) Imię i nazwisko konsumenta: 3) Adres konsumenta: Podpis konsumenta: (Tylko jeŝeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej.) Miejscowość, data: (Prosimy o dołączenie kopii niniejszego oświadczenia do przesyłki z towarem.) v /6

Regulamin sklepu Sportdesign.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014

Regulamin sklepu Sportdesign.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Sportdesign.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 1. Informacje ogólne 1. Sklep działa pod adresem sportdesign.pl. Właścicielem Sklepu jest Renata Pośpiech, prowadząca działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR I. INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR I. INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR Sklep działa pod adresem www.solar-lampy.pl. Właścicielem Sklepu jest Małgorzata Markowiak, prowadząca działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Kagero.pl

Regulamin sklepu internetowego Kagero.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego Kagero.pl 1. Właścicielem Sklepu internetowego Kagero.pl (dalej także: Sklep ) jest Damian Majsak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Damian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.localize.pl jest prowadzony przez Agenora Hofmanna-Delbora prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://zampol24.pl/

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://zampol24.pl/ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://zampol24.pl/ I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Zampol24.pl dostępnego pod adresem: http://zampol24.pl/ jest Marcin Ząbek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.freshandgreen.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Ewa Mazur, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Profit Ewa Mazur z siedzibą w Łomiankach

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.roooolki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: PRO-FIT s.c, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRO-FIT s.c. z siedzibą w Legnicy, ul.

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Maciejczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: http://www.mandallin.pl/ prowadzony jest przez firmę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: http://www.mandallin.pl/ prowadzony jest przez firmę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: firma MANDALLIN Nahajowscy Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu, pod adresem: ul. M. Skłodowskiej- Curie 73, 87-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl www.postbox.com.pl Data wejścia w życie: 25 lutego 2015 Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2015 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU Sklep internetowy kontakt simon.eu działający pod adresem http://kontakt simon.eu, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PUBQUIZ.PL 1. Definicje 2. Postanowienia ogólne 3. Rejestracja 4. Zasady korzystania ze sklepu 5. Zasady i formy płatności 6. Realizacja zamówień 7. Warunki dostawy 8. Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Fijałkowski Stanisław Fijałkowski

Regulamin sklepu internetowego Fijałkowski Stanisław Fijałkowski Regulamin sklepu internetowego Fijałkowski Stanisław Fijałkowski 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.fijalkowski.pl/ jest prowadzony przez Fijałkowski Stanisław Fijałkowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SŁOWNICZEK: Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo