Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lipinkach dla klientów indywidualnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lipinkach dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Lipinkach Rok założenia 9 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lipinkach dla klientów indywidualnych Lipinki 0r

2 Spis treści Część I. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... Część II. Obsługa kasowo skarbcowa... Część III. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe, terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunki dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców.. Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe (Pol-Konto)... Rozdział II. Rachunki oszczędnościowe... 8 Rozdział III. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych... 0 Rozdział IV. Pozostałe rachunki bankowe.... Część IV. Kredyty dla osób prywatnych... Rozdział I. Kredyty gotówkowe dla osób prywatnych... Rozdział II. Kredyty hipoteczne, mieszkaniowe... Część V. Czeki i przekazy w obrocie dewizowym... Część VI. Pozostałe czynności i usługi bankowe...

3 Część I. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lipinkach dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Lipinkach, zwanego dalej Bankiem.. Opłaty i prowizje pobierane są: ) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; ) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; ) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; ) zgodnie z zawartą umową.. Bank nie pobiera prowizji i opłat od wpłat na cele charytatywne.. Bank pobiera opłatę albo prowizję do wyczerpania dodatniego salda rachunku, przy uwzględnieniu ewentualnego limitu kredytu/debetu określonego w odrębnej umowie (to jest do wyczerpania wolnych środków). W przypadku, gdy opłata albo prowizja jest większa niż wolne środki, Bank pobiera część opłaty albo prowizji, do wysokości wolnych środków. Po wyczerpaniu wolnych środków całość albo niepobrana część opłaty albo prowizji jest należna Bankowi jako prowizja zaległa. Prowizję zaległą Bank pobiera z kolejnego wpływu w pierwszej kolejności, a jeśli kwota wpływu jest niższa niż kwota prowizji zaległej Bank pobiera ją z kolejnych wpływów.. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od...do... wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.. Opłaty i prowizje ustalone są w walucie polskiej. 8. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawą naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata albo prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 9. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 0. Za dzień roboczy dla wszystkich zleceń płatniczych realizowanych przez Bank przyjmuje się wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt określonych odrębnymi przepisami jako dni wolne od pracy.. Polecenie przelewu (przelew) - składane są w formie dokumentu papierowego (zgodnie z Polską Normą PN-F- 00) lub za pomocą bankowości internetowej BS online.. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od Klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.. Klient nie może odwołać dyspozycji wpłaty gotówkowej na rachunek w innym banku od momentu złożenia zlecenia w kasie placówki Banku.. Sporządzenie potwierdzenia wykonania operacji na rachunku - należy przez to rozumieć: sporządzenie odpisu dowodu do wyciągu, odpisu obrotów na jednym koncie, kopii dowodu wyciągu, wtórnika elektronicznego dokumentu, potwierdzenia zrealizowania przelewu elektronicznego.. Awizowanie - zgłaszanie wypłat gotówkowych najpóźniej do godziny 0 00 poprzedniego dnia roboczego w stosunku do dnia wypłaty dla kwot wypłat powyżej kwoty W przypadku braku awizowania Bank może odmówić wypłaty gotówki.. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 8. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.

4 Część II. Obsługa kasowo skarbcowa Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka A. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach Telefony stacjonarne i komórkowe, abonament RTV, za transakcję, Wpłaty należności na rachunek Zakładu Gazowniczego za transakcję prowizja,0. Wpłaty należności na rachunek Zakładu Energetycznego za transakcję prowizja, PZU Życie, za transakcję prowizja 0, % nie mniej niż,0 Składki ubezpieczeniowe na rzecz KRUS za transakcję prowizja 0, % nie mniej niż, Składki ubezpieczeniowe na rzecz ZUS od każdej wpłaty za transakcję zł Składki podatku na rzecz US za transakcję zł 8 Wpłaty pozostałe na rachunki bankowe w innych bankach krajowych za transakcję 0,0% od kwoty min, 9 Darowizny na rzecz fundacji i organizacji charytatywnych oraz wpłat na rzecz osób poszkodowanych z tytułu klęsk żywiołowych za transakcję B. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w banku, za transakcję 0,% chyba, że umowa stanowi inaczej, nie mniej niż, (pobierana na koniec każdego miesiąca) C. Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez bank, za transakcję 0,% chyba, że umowa stanowi inaczej, nie mniej niż, (pobierana na koniec każdego miesiąca) D. Depozyty bankowe Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytu za każdy depozyt Za przechowywanie w depozycie bankowym książeczek i bonów oszczędnościowych od każdego dokumentu miesięcznie od każdego depozytu papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji, itp.) miesięcznie UWAGA: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu Od każdego depozytu duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych, miesięcznie od każdego depozytu F. Zmiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały - banknoty powyżej 0 szt. - bilon powyżej 0 szt. za transakcję 0,0% wartości min

5 Część III. Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe, oszczędnościowe, terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunki dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe (Pol-Konto) Stawka Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Pol-Konto Standard Pol-Konto Senior Pol-Konto Student Pol-Konto Junior A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku jednorazowo Prowadzenie rachunku. (Uwaga: Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. miesięcznie, zł zł Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta Pełnomocnictwo do rachunku (zmiana, cofnięcie) Zmiana warunków umowy rachunku na wniosek klienta 8 9 Dokonanie blokady środków na rachunku oraz cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innym banku Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku na wypadek śmierci Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci jednorazowo 0 Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania Likwidacja rachunku w ciągu miesięcy od daty założenia Minimalne saldo na rachunku po wykonaniu operacji włącznie z należną Bankowi opłatą bądź prowizją B. Wpłaty i wypłaty Wpłata gotówkowe za wpłatę Wypłata gotówkowa (Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez awizowania do kwoty 0 00) Wypłata gotówkowa (Uwaga: Łączna wypłata dzienna z awizowaniem powyżej kwoty 0 00) Awizowanie kwoty wypłaty do godziny 0 00 poprzedniego dnia roboczego za wypłatę za wypłatę za każde awizo Brak wypłaty awizowanej kwoty za każde awizo Wypłata gotówkowa z tytułu kredytu udzielonego nie przez Bank za wypłatę 0, % kwoty wypłaty nie mniej niż C Bankowość elektroniczna CUI Aktywacja jednorazowo Opłata za dostęp miesięcznie zł Wydanie pierwszego tokena do rachunku jednorazowo Wydanie kolejnego tokena do rachunku każdorazowo Wydanie tokena do rachunku w miejsce utraconego, zniszczonego lub nie zwrócenie każdorazowo Doładowanie telefonu komórkowego za doładowanie Założenie rachunku lokaty za każdy rachunek 0

6 D. Przelewy krajowe Przelew na rachunek w Banku: 0, Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: zł 0, 0, Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET**: Nie dotyczy Przelew na rachunek ZUS: zł 0, Przelew na rachunek US: w systemie bankowości internetowej BS CUI Przelew na prowadzony w Banku rachunek bieżący(pomocniczy własny) lub małżonka Przelew na konto organu egzekucyjnego 0,% kwoty zajętej kwoty nie mniej niż 0,0 zł 0, E. Zlecenia stałe Założenie zlecenia stałego: za zlecenie,0 Modyfikacja zlecenia stałego: za zlecenie,0 Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku F. Polecenie zapłaty Założenie, aktualizacja lub odwołanie polecenia zapłaty od każdej czynności Realizacja polecenia zapłaty od każdej czynności zł zł 0, H. Karty płatnicze Rodzaj karty KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA Wydanie nowej karty jednorazowo Wznowienie karty jednorazowo Wydanie duplikatu karty (za kartę) jednorazowo Zastrzeżenie karty jednorazowo Rozpatrzenie reklamacji lub wyjaśnienie transakcji wątpliwej od każdej czynności

7 Zmiana limitu indywidualnego jednorazowo 8 Opłata za posiadanie karty 9 Przekroczenie salda środków własnych na rachunku bankowym (debet niesankcjonowany) Płatność kartą: miesięcznie, od każdej karty od salda przekroczenia w stosunku rocznym,9,9,9 oprocentowanie wg stopy przeterminowanej w punktach handlowo-usługowych w kraju od każdej operacji 0 w punktach handlowo-usługowych za granicą od każdej operacji transakcje cashback od każdej operacji Wypłata gotówki w bankomatach: we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista Banków dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku ( od każdej operacji pozostałych bankomatach w kraju od każdej operacji za granicą kraju od każdej operacji % min Czasowa blokada lub odblokowanie karty Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres od każdej czynności od każdego zestawienia zł zł Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Posiadacza od każdego generowania Zmiana danych użytkownika karty od każdej zmiany zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty od każdej operacji Zmiana PIN'u karty w bankomatach Banku za każdą zmianę 00 I. Wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia Wyciąg miesięczny udostępniany w sposób określony w umowie odbierany w Banku wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju zł wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/ wysokość salda, obroty/itp. Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między innymi z powstałego debetu itp. od każdego wysłanego monitu Sporządzenie potwierdzenia wykonania operacji na rachunku J. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za wezwanie za każdy miesiąc roku bieżącego zł za każdy miesiąc roku poprzedniego SORBNET - Szybkie przelewy kierowane do innych banków realizowane przez Bank w ciągu 0 minut, z wyjątkiem Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Aktualną listę Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. w Warszawie można odnaleźć pod adresem: 8,8 zł Rozdział II. Rachunki oszczędnościowe

8 Stawka Lp. Rodzaj usług( czynności) Tryb pobierania Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku jednorazowo Prowadzenie rachunku miesięcznie Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta Pełnomocnictwo do rachunku (zmiana, cofnięcie) Zmiana warunków umowy rachunku na wniosek klienta Dokonanie blokady środków na rachunku oraz cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innym banku jednorazowo zł 8 Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku na wypadek śmierci 9 Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 0 Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania Wydanie książeczki lub zmiana n i Umorzenie książeczki n i B. Wpłaty i wypłaty Wpłata gotówkowe za wpłatę Wypłata gotówkowa za wypłatę 0 z ł * Wypłata gotówkowa z tytułu kredytu udzielonego nie przez Bank za wypłatę C. Bankowość elektroniczna BS CUI Aktywacja jednorazowo Opłata za dostęp miesięcznie 0, % kwoty wypłaty nie mniej niż Wydanie pierwszego tokena do rachunku jednorazowo Wydanie kolejnego tokena do rachunku każdorazowo D. Przelewy Krajowe Przelew na rachunek w Banku: 0,0 Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: zł 0,0 Przelew na rachunek ZUS: od każdego przelewu zł 0,0 Przelew na rachunek US: zł Nie dotyczy

9 Przelew na prowadzony w Banku rachunek bieżący(pomocniczy własny) lub małżonka Przelew na konto organu egzekucyjnego 0,% kwoty zajętej kwoty nie mniej niż,0 G. Wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia Wyciąg miesięczny udostępniany w sposób określony w umowie odbierany w Banku zł wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/ wysokość salda, obroty/itp. Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między innymi z powstałego debetu itp. od każdego wysłanego monitu za wezwanie 8,8 Sporządzenie potwierdzenia wykonania operacji na rachunku H. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy miesiąc roku bieżącego zł za każdy miesiąc roku poprzedniego zł Rozdział III. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych Stawka Lp. Rodzaj usług( czynności) Tryb pobierania Rachunki lokaty w PLN A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku jednorazowo Prowadzenie rachunku miesięcznie Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta Pełnomocnictwo do rachunku (zmiana, cofnięcie) Zmiana warunków umowy rachunku na wniosek klienta jednorazowo 8 Dokonanie blokady środków na rachunku oraz cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innym banku 9 Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku na wypadek śmierci 0 Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania Wydanie książeczki lub zmiana Umorzenie książeczki lub dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy B. Wpłaty i wypłaty

10 Wpłata gotówkowe za wpłatę Wypłata gotówkowa za wypłatę Wypłata gotówkowa za wypłatę Likwidacja lokaty przelewem do innego Banku zł C. Wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia Wyciąg miesięczny udostępniany w sposób określony w umowie odbierany w Banku zł wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/ wysokość salda, obroty/itp. Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między innymi z powstałego debetu itp. od każdego wysłanego monitu za wezwanie 8,80zł Sporządzenie potwierdzenia wykonania operacji na rachunku zł D. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy miesiąc roku bieżącego zł za każdy miesiąc roku poprzedniego Rozdział IV. Pozostałe rachunki bankowe Lp. Rodzaj usług( czynności) Tryb pobierania Rachunek Oszczędnościowo rozliczeniowy dla PKZP Stawka Rachunek Oszczędnościowo rozliczeniowy dla Rad Rodziców A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku jednorazowo Prowadzenie rachunku miesięcznie Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta Pełnomocnictwo do rachunku (zmiana, cofnięcie) Zmiana warunków umowy rachunku na wniosek klienta jednorazowo Dokonanie blokady środków na rachunku oraz cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innym banku B. Wpłaty i wypłaty Wpłata gotówkowe za wpłatę Wypłata gotówkowa za wypłatę Awizowanie kwoty wypłaty do godziny 0 00 poprzedniego dnia roboczego za każde awizo Brak wypłaty awizowanej kwoty za każde awizo

11 C. Bankowość elektroniczna BS CUI Aktywacja jednorazowo Opłata za dostęp miesięcznie Wydanie pierwszego tokena do rachunku jednorazowo Wydanie kolejnego tokena do rachunku każdorazowo Doładowanie telefonu komórkowego D. Przelewy krajowe Przelew na rachunek w Banku: za doładowanie,0 0, Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:,0 0, Przelew na rachunek ZUS: od każdego przelewu,0 0, Przelew na rachunek US:,0 0, Przelew na konto organu egzekucyjnego 0,% kwoty zajętej kwoty nie mniej niż,0 E. Zlecenia stałe Założenie zlecenia stałego: za zlecenie,0 Modyfikacja zlecenia stałego: za zlecenie,0 Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku 0, Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku zł 0, G. Wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia Wyciąg miesięczny udostępniany w sposób określony w umowie odbierany w Banku zł wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju

12 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/ wysokość salda, obroty/itp. Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między innymi z powstałego debetu itp. od każdego wysłanego monitu za wezwanie 8,8 Sporządzenie potwierdzenia wykonania operacji na rachunku H. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za każdy miesiąc roku bieżącego zł za każdy miesiąc roku poprzedniego zł Część IV. Kredyty dla osób prywatnych Rozdział I. Kredyty gotówkowe dla osób prywatnych Lp. Rodzaj usług( czynności) Tryb pobierania Kredyt Odnawialny Prowizja za udzielenie (odnowienie) jednorazowo od wnioskowanej kwoty,9% Podwyższenie kwoty kredytu jednorazowo od kwoty podwyższenia,9% min. Prolongowanie terminu spłaty kredytu Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo od kwoty prolongowanej jednorazowo,0 % od kwoty prolongowanego kredytu Wystawienie i wysłanie wezwania do spłaty kredytu (rat kredytu) lub odsetek za każdy monit 8,8 Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia, opinii lub, że klient nie figuruje jako dłużnik banku jednorazowo 8 Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy kopii dokumentów, nie wymienionych z nazwy w Taryfie, a związanych z obsługą kredytu jednorazowo Rozdział II. Kredyty gotówkowe dla osób prywatnych i mieszkaniowe Stawka Lp. Rodzaj usług( czynności) Tryb pobierania Kredyt gotówkowy dla osób prywatnych Kredyt mieszkaniowy Prowizja za udzielenie jednorazowo od wnioskowanej kwoty z okresem spłaty do: do roku,9% do lat,% do lat, % powyżej lat -,% z okresem spłaty do: do lat 0,9% do 0 lat,% powyżej 0 lat,% Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym zł zł Spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowo od wnioskowanej kwoty Prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo od kwoty prolongowanej,0 % od kwoty prolongowanego kredytu,0 % od kwoty prolongowanego kredytu

13 Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo Wystawienie i wysłanie wezwania do spłaty kredytu (rat kredytu) lub odsetek za każdy monit 8,8 8,8 8 Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia, opinii lub, że klient nie figuruje jako dłużnik banku Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy kopii dokumentów, nie wymienionych z nazwy w Taryfie, a związanych z obsługą kredytu jednorazowo jednorazowo Część V. Przekazy w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usługi ( czynności) Tryb pobierania Stawka A. Czeki w obrocie dewizowym Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych w tym świadczeń emerytalno-rentowych a) przelewy SEPA ) za przekaz zł b przelewy regulowane ) za przekaz c) polecenia wypłaty ) za przekaz d) Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecania wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga; opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. c Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające e) wykonane na zlecenie klienta przez Bank Uwaga; opłatę nie pobiera się, jeśli przyczyna postępowania był błąd Banku Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym za przekaz za przekaz + koszty banków trzecich a) przelewy SEPA za przekaz zł b) przelewy regulowane za przekaz c) Plecenie wypłaty Uwaga; w przypadku opcji kosztowej OUR, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. h za przekaz d) e) f) g) Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecania wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga; opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. c Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym w trybie pilnym w EUR, USD,i GBP w trybie przyspieszonym w PLN, USD i GBP Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej za przekaz za przekaz za przekaz za przekaz 0 +_ koszty banków trzecich h) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty za przekaz 0 Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym przy opcji OUR naliczana niezależnie za przekaz + koszty banków trzecich. Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku.. Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki:

14 Część VI. Pozostałe czynności i usługi bankowe. waluta transakcji EUR;. kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 0.000,00;. dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;. występuje opcja kosztowa SHA.. Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). Lp. Rodzaj usług (czynności)` Tryb pobierania Stawka A. Zryczałtowana opłata za jedną stronę przekazania faxu Krajowego za stronę zł Zagranicznego za stronę zł B. Wydanie kserokopii umowy za umowę C. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta D. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 0 ust i Prawa bankowego - od jednej osoby (małżeństwa) wymienionej w zapytaniu. Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 0 Prawa bankowego oraz w przypadku banków spółdzielczych stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. za informację E. Inne czynności i usługi nie przewidziane w taryfie prowizji i opłat min max 0 opłata ustalana indywidualnie w porozumieniu z Członkiem Zarządu.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lipinkach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lipinkach dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Lipinkach Rok założenia 9 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lipinkach dla klientów instytucjonalnych Lipinki 0 Spis treści Część I. Zasady pobierania opłat i

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr /0 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 0.0.0r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 0 Spis treści Część I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04.05.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kołaczycach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kołaczycach dla klientów instytucjonalnych Rok założenia 9 Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek, 8-Kołaczyce tel. 0-, fax. 00-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps.pl; Załącznik nr do uchwały Zarządu Nr 9//Z/7 z dnia 9.09.07 r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr /0 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia.0.0 Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 0 Spis treści Część I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Żołyni Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żołyni z dnia 05.12.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w i w walutach Zasady opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Spółdzielczego Banku Rozwoju Firmy i Instytucje Obowiązuje od 20 czerwca 2013 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: Taryfa opłat i prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju zwana dalej Taryfą określa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 173/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 30.12.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 95/2015 z dnia 15.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05 2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, sierpień 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 60/20/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 23 grudnia 2015 roku. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie Nr 5 /2016 z dnia 29.01.2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 80/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31.10.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo