REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PC TRADER BOX. 1 Informacje ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PC TRADER BOX. 1 Informacje ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PC TRADER BOX 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa: zasady korzystania ze sklepu internetowego PC Trader Box, składania zamówień na produkty oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego, dostarczania zamówionych produktów, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz zasady składania i rozpatrywania przez Sklep reklamacji. 2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego PC Trader BOX, zarówno w formie podstrony, jak i plików w formacie.rtf i.pdf, które mogą zostać pobrane i wydrukowane przez Klienta. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 4. Sklep uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu na przyszłość a więc dla stron konkretnej transakcji wiążąca jest treść Regulaminu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia. 5. Właścicielem sklepu internetowego PC Trader BOX, dostępnego pod adresem domenowym oraz prezentowanych tam towarów jest Tomasz Przybycień, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Przybycień z siedzibą w Katowicach (40-555) przy ulicy Rolnej 43b lok. 310B, posiadający numer NIP oraz numer REGON w dalszej części niniejszego regulaminu zwany Sklepem. 6. Kontakt ze Sklepem możliwy jest w formie pisemnej wyłącznie na adres: PC Trader BOX, ul. Janasa 3, Tarnowskie Góry ( Adres Pocztowy ), w formie elektronicznej, wyłącznie na adres: ( Adres Elektroniczny ) oraz telefonicznie pod numerem telefonu (sprawy handlowe, płatności, umowy, dostawa); tel (produkcja, serwis, konsultacje techniczne). 7. Przedmiotem sprzedaży w sklepie internetowym są rzeczy, zwane dalej Towarem, umieszczone, prezentowane i znajdujące się na stronie sklepu internetowego lub też zamówione przez Klienta indywidualnie, co do których Klient wyraził oświadczenie woli o ich zakupie ( Zamówienie ). 8. Klientem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego. Sklep internetowy PC Trader BOX nie realizuje Zamówień dla konsumentów w rozumieniu art. 22[1] k.c. Zamówienia w imieniu Klienta mogą być składane jedynie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku Zamówień składanych w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną Sklep ma prawo zażądać od osoby składającej zamówienie wykazania jej umocowania do działania w imieniu Klienta. 9. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system, którym posługuje się Klient, minimalnych wymagań technicznych, tj. posiadania dostępu do sieci internet oraz przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości

2 ekranu 1024x768 pikseli lub wyższej z włączoną obsługą tzw. ciasteczek (cookies). Złożenia Zamówienia wymaga ponadto aktywnego adresu poczty elektronicznej ( ). 10. Skorzystanie ze sklepu internetowego PC Trader Box wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu. 11. Klient uprawniony jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobligowany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego PC Trader BOX, w szczególności od jakiejkolwiek ingerencji w zawartość sklepu internetowego, elementy techniczne sklepu internetowego. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie sklepu internetowego przez Klienta do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym prowadzenie na stronach sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności promocyjnej, reklamowej, komercyjnej. Zabronione jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a także rozsyłanie spamu. 12. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu za zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu internetowego, w tym przerwy w jego działaniu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem innych osób, a także niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta. 2 Zamawianie i korzystanie ze sklepu internetowego 1. Zamówienie na Towary składane jest za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie sklepu internetowego PC Trader BOX. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towaru i jeśli przewidziano je dla danego Towaru jego opcji konfiguracyjnych, a następnie zaakceptować formularz poprzez kliknięcie przycisku Do kasy. Po wykonaniu powyższych czynności wyświetlony zostanie kolejny formularz, w którym należy podać niezbędne informacje umożliwiające kontakt z Zamawiającym (nazwę firmy, jej numer NIP, adres, dane osobowe osoby składającej zamówienie oraz adres poczty elektronicznej). Następnie należy zatwierdzić formularz poprzez kliknięcie przycisku Wyślij zamówienie. 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Zamówienia Klienta. Klient zobowiązany jest również do potwierdzenia, iż zapoznał się z szacunkowymi kosztami dostawy Towaru oraz akceptuje fakt, iż dokładna kwota kosztów dostawy zostanie podana przy Potwierdzeniu Realizacji Zamówienia, o którym mowa w ust. 9 poniżej. 3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sklepu Internetowego mogą być zgłoszone Sklepowi za pośrednictwem Adresu Pocztowego lub Adresu Elektronicznego. 4. Informacje o Towarach zawarte na stronie sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. 5. Ceny Towarów zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich (PLN). Sklep zastrzega sobie prawo bieżącej zmiany cen, asortymentu oraz parametrów

3 poszczególnych Towarów z tym jednakże zastrzeżeniem, że zmiana taka pozostaje bez wpływu na Zamówienia złożone przed datą jej wejścia w życie. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie internetowym Towarów były zgodne z rzeczywistością informuje jednakże, iż opisy i dane techniczne pochodzą od producentów poszczególnych podzespołów. 6. Zamówienie może być przez Klienta składane przez 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Towaru. 7. W przypadku, gdy Klient wyraża wolę zakupu towaru aktualnie niedostępnego w Sklepie, a także zakupu towaru nieoferowanego przez Sklep może on skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem Adresu Pocztowego, Adresu Elektronicznego lub telefonicznie. Sklep może podjąć się realizacji takiego indywidualnego Zamówienia o czym Klient zostanie zawiadomiony. Termin realizacji takiego zamówienia i cena są każdorazowo indywidulanie ustalane są przez strony umowy. 8. Po złożeniu Zamówienia zarówno zgodnie z pkt 1 powyżej, jak i w drodze indywidualnych ustaleń zgodnie z pkt 7 powyżej, Klient otrzyma od Sklepu na wskazany przez niego adres Potwierdzenie Złożenia Zamówienia określającego jego elementy istotne. 9. Po weryfikacji możliwości realizacji złożonego Zamówienia Sklep, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, w formie elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres e- mail, prześle Potwierdzenie Realizacji Zamówienia. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia jest oświadczeniem Sklepu co do przyjęcia oferty złożonej przez Klienta Zamówieniem. W Potwierdzeniu Realizacji Zamówienia Sklep wskaże dokładną kwotą kosztów dostawy zamówionego Towaru do Klienta, a także wskaże numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty. 10. Sklep akceptuje płatność za zamówione Towary wyłącznie w formie bezgotówkowej przelewu na rachunek bankowy Sklepu wskazany w Potwierdzeniu Realizacji Zamówienia. Sklep akceptuje wyłącznie płatność z góry, tj. przed spełnieniem przez Sklep świadczenia wzajemnego. Chwilą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sklepu. 11. Po dokonaniu płatności przez Klienta za wybrany towar i uznaniu rachunku bankowego Sklepu, w terminie nie więcej niż 21 dni od zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, towar wysyłany jest przez Sklep na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu przesyłką kurierską. Koszty przesyłki obciążają Klienta. 12. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. 13. Dostawa zamówionych towarów jest ograniczona do terytorium RP. Dostarczenie towaru poza jej granice wymaga indywidualnych ustaleń Sklepu z Klientem.

4 14. Sprzedaż dokonywana przez Sklep dokumentowana jest fakturą VAT, załączoną do przesłanego Towaru. 15. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 16. Klient może zrezygnować z Zamówienia do momentu zapłaty ceny sprzedaży Towaru. Wymaga to złożenia oświadczenia Sklepowi na Adres Pocztowy lub Adres Elektroniczny. 3 Ograniczenie dostępu do sklepu internetowego 1. Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu lub pozbawienia Klienta prawa dostępu do sklepu internetowego, w tym dokonywania Zamówień w sklepie internetowym, w przypadku gdy: a) dokonując Zamówienia podał nieaktualne, nieprawdziwe lub niezgodne z prawdą dane umożliwiające realizację zamówienia przez Sklep; b) naruszył przy dokonywaniu zamówienia praw podmiotów trzecich lub dopuścił się względem Sklepu, jej pracowników lub podmiotów trzecich zachowań powszechnie uznanych za nieakceptowalne, niezgodne z prawem lub niezgodne z dobrymi obyczajami i zwyczajami handlowymi, c) jego działanie w ramach sklepu internetowego zostanie uznane przez Sklep na naruszające prawo, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. 2. Decyzję o ograniczeniu dostępu lub pozbawieniu Klienta dostępu do sklepu internetowego podejmuje Sklep na podstawie swojego swobodnego uznania. 4 Reklamacje 1. Na sprzedawane Towary Sklep udziela gwarancji jakości. Karta gwarancyjna, określająca istotne warunki gwarancji, w tym okres gwarancji dla poszczególnych elementów Towaru dołączana jest do Towaru. Warunki gwarancji można przeczytać tu. 2. Sklep zobowiązuje się do rozpoznania każdej zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia reklamowanego sprzętu do Sklepu. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji przez Sklep jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu tego Towaru od Sklepu oraz opisem reklamacji. 3. Zgłoszenie reklamacji winno nastąpić na piśmie na Adres Pocztowy lub za pomocą poczty elektronicznej na Adres Elektroniczny. 4. Gwarancja nie obowiązuje, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania. 5. Rękojmia za wady fizyczne towaru jest wyłączona.

5 6. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sklepu wobec Klienta ograniczona jest do szkód spowodowanych przez Sklep z winy umyślnej. 7. Wszelkie zastrzeżenia, reklamacje, opinie w zakresie technicznej, teleinformatycznej strony działania sklepu internetowego PC Trader BOX należy kierować pisemne na Adres Pocztowy lub za pomocą poczty elektronicznej na Adres Elektroniczny. Sklep w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia dokona rozpatrzenia zgłoszenia oraz poinformuje o tym zgłaszającego. 5 Gromadzenie oraz przetwarzanie danych 1. Wszelkie dane osobowe Klientów zgromadzone przez Sklep w trakcie procesu składania i realizacji zamówień są zbierane i przetwarzane wyłączenie na potrzeby prawidłowej realizacji zamówienia. 2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. 3. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego jest Sklep, który dodatkowo dba o bezpieczeństwo danych oraz zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 4. W każdym czasie Klientowi służy prawo do żądania udostępnienia treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Sklepowi realizację Zamówienia Klienta. 5. W przypadku gdy na stronie sklepu internetowego znajdują się linki do innych stron www, Sklep informuje, iż nie jest ich administratorem oraz nie odpowiada za treści na nich zamieszczone oraz wywołane tym ewentualne skutki i szkody. Sklep informuje również, iż strony do których przekierowanie następuje objęte są ochroną w zakresie prawa autorskiego, a za wszelkie jego naruszenia przez Klientów, Sklep nie ponosi odpowiedzialności. 6 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w braku osiągnięcia porozumienia przez sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Sklepu. 2. Niniejszy regulamin bez pisemnej zgody Sklepu nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż związane ze świadczeniem przez Sklep usług oraz celów związanych z ewentualnym postępowaniem sądowym.

6 3. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania funkcjonowania sklepu internetowego, w szczególności w celu dokonania konserwacji, naprawy, wprowadzenia nowych funkcjonalności. 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie poczty elektronicznej ze Sklepu do Klienta, spowodowane przez blokowanie dostarczenia poczty elektronicznej przez podmioty trzecie (np. operatorów serwerów pocztowych) oraz oprogramowanie stosowane przez Klienta. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

strona 1 z 6 Regulamin z dnia 06.02.2015

strona 1 z 6 Regulamin z dnia 06.02.2015 strona 1 z 6 Regulamin z dnia 06.02.2015 Regulamin sklepu internetowego www.przyjemnysklep.pl Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.przyjemnysklep.pl prowadzony jest przez Bartosza Cyndeckiego prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com 1. Definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa Sklep Internetowy www.sangotrade.pl jest prowadzony przez Sango Trade z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Graniczna 22, zarejestrowany przez Burmistrza Ostrzeszowa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep Internetowy działający pod adresem: www.chema.rzeszow.pl/sklep jest platformą prowadzoną przez: CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 9 tel.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik

REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik REGULAMIN Sklep Internetowy działający pod adresem www.foi-mode.eu prowadzony jest przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARELS.PL I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem Sklep internetowy FOCUS GARDEN prowadzony jest w domenie www.focusgarden.pl przez Sławomir Czajkowski P.H.U. Focus Sławomir Czajkowski, ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła, NIP: 7641707441, REGON: 570371203,

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS z dnia 25.12.2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Informacje ogólne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Informacje ogólne Regulamin sklepu internetowego 1 Informacje ogólne 1. Sklep internetowy jest prowadzony przez Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, posiadającym osobowość prawną na

Bardziej szczegółowo