ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE. 1. Wprowadzenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE. 1. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE 1. Wprowadzenie Vemma Europe jest podmiotem zajmującym się sprzedażą bezpośrednią na zasadach marketingu sieciowego. Jest to spółka działająca zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, łącząca w sobie najlepsze cechy sprzedaży bezpośredniej z wieloletnim doświadczeniem jej założycieli w tej dziedzinie. Vemma Europe, jako wyłączny importer produktów Vemma na rynek Europy oraz wyłączny właściciel licencji Vemma w Europie, oferuje wysokiej jakości produkty z grupy suplementów diety oraz napojów energetycznych. W naszym przekonaniu, nie należy wierzyć firmom, które obiecują osiągnięcie sukcesu finansowego swoich dystrybutorów bez ich własnego wysiłku i działania według określonego planu, polegając wyłącznie na wysiłkach innych ludzi. Ponadto firmy, które wiążą swoje wyniki finansowe wyłącznie z zaangażowaniem w zdobywanie nowych dystrybutorów zamiast z rzeczywistą sprzedażą końcowego produktu Klientom, nie mają przyszłości. Dystrybutor Vemma jest niezależnym przedsiębiorcą i podobnie, jak w przypadku każdego inny przedsiębiorcy, działa na własny rachunek i jego sukces zależy od jego osobistego zaangażowania i wysiłków. Żadna firma zajmująca się sprzedażą bezpośrednią nie jest w stanie zagwarantować swoim Niezależnym Dystrybutorom sukcesu ani dochodów w określonej wysokości. Nasza spółka proponuje swoim Niezależnym Dystrybutorom i Klientom możliwość wzbogacenia jakości ich życia, dzięki zastosowaniu produktów Vemma. Zapewniamy również jednakową dostępność do finansowego sukcesu

2 dla każdego Niezależnego Dystrybutora, chcącego efektywnie współpracować z nami w promocji i sprzedaży produktów Vemma w ramach Planu Marketingowego i za zasadach określonych w niniejszym Dokumencie. Niniejszy Dokument określa zasady prowadzenia działalności Vemma oraz warunki współpracy Niezależnych Dystrybutorów z Vemmą Europe. Niniejsze Zasady Prowadzenia Działalności stanowią integralną część Umowy Dystrybucji. 2. Definicje Użyte w niniejszym Dokumencie pojęcia oznaczają : a) Vemma Europe Vemma Europe Limited z siedzibą w Irlandii, The Harbour, Kilcock, Co. Kildare, Ireland. b) Zasady Prowadzenia Działalności Vemma niniejszy Dokument, stanowiący integralną cześć Umowy Dystrybucji c) działalność Vemma dystrybucja produktów Vemma, oparta na zasadach marketingu sieciowego d) Niezależny Dystrybytor osoba fizyczna lub prawna, która zawarła Umowę Dystrybucji z Vemmą Europe na zasadach określonych w niniejszym Dokumencie e) Aktywny Niezależny Dystrybutor- Niezależny Dystrybutor, który dokonał zapłaty za przynajmniej jedno zamówienie złożone w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, w którym określany jest jego status

3 f) znaki towarowe Vemma następujące znaki towarowe podlegające ochronie: Vemma, Vemma Europe, Vemma Nutrition Program; Mangosteen Plus, Kiwi Strawberry Essential Minerals; V2-Fridge Brick; Vemma Verve; Vemma Premium, Vemma Suite g) Plan Marketingowy - dokument określający zasady przyznawania prowizji Niezależnemu Dystrybutorowi, stanowiący integralną cześć umowy. h) Produkty Vemma/Towary produkty Vemma aktualnie oferowane na oficjalnej stronie internetowej Vemma Europe ( ) i) Panel dla Dystrybutorów Vemma serwis internetowy dla Niezależnych Dystrybutorów wspomagający działalność, in. Back Office j) Aktualny Cennik cennik towarów zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej Vemmy Europe () k) Formularz rejestracyjny formularz zwierający dane osobowe Niezależnego Dystrybutora oraz inne dane wymagane przepisami prawa. l) Umowa Dystrybucji umowa regulująca prawa i obowiązki Niezależnego Dystrybutora oraz Vemmy Europe ł) Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

4 m) Regulamin sklepu internetowego Vemma Europe regulamin określający zasady sprzedaży i zwrotów towarów, znajdujący się na stronie internetowej, stanowiący integralną cześć Umowy Dystrybucji. n) numer VID- osobisty i poufny numer identyfikacyjny Vemma 3. Przedmiot działalności Vemma 3.1.Vemma Europe jest spółką, która poprzez Niezależnych Dystrybutorów sprzedaje produkty Vemma na terenie Europy, na zasadach określonych w niniejszym Dokumencie. Niezależny Dystrybutor może zakupić od Vemmy Europe Towary po preferencyjnej cenie i odsprzedać z zyskiem Konsumentowi, w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Ceny Towarów oraz wysokość prowizji, jaką Niezależny Dystrybutor może otrzymać z tytułu ich odsprzedaży, określa Aktualny Cennik Dodatkowo Vemma Europe oferuje możliwość współpracy w roli Aktywnego Niezależnego Dystrybutora. Może on, poza uprawnieniami określonymi w punkcie 3.1., budować własną sieć Niezależnych Dystrybutorów, którzy będą sprzedawali Towary. Za swoją działalność Aktywny Dystrybutor otrzymuje odpowiednią prowizję, określoną w Planie Marketingowym. Zasady przyzwania prowizji, jej rodzaj i wysokość oraz warunki jakie musi spełniać Niezależny Dystrybutor aby uzyskać status Aktywnego Niezależnego Dystrybutora, określa aktualny Plan Marketingowy znajdujący się w Panelu dla Dystrybutorów Vemma.

5 4. Warunki zawarcia umowy 4.1. Umowę Dystrybucji z Vemmą Europe może zawrzeć osoba fizyczna lub prawna. Osoba fizyczna musi ukończyć osiemnasty rok życia oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Umowy nie może zawrzeć Konsument W przypadku gdy osoba prawna zamierza zawrzeć umowę z Vemmą Europe, musi wskazać w Formularzu rejestracyjnym osobę fizyczną upoważnioną do jej reprezentacji, w rozumieniu przepisów prawa handlowego oraz siedzibę osoby prawnej. Vemma Europe ma prawo przed podpisaniem umowy, poprosić o okazanie wypisu lub jego uwierzytelnionej kopii z rejestru przedsiębiorców KRS, a w przypadku osób fizycznych o wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej Vemma Europe umożliwia małżonkom prowadzenie działalności Vemma, jako dwoje Niezależnych Dystrybutorów, posiadających dwa konta Vemma lub wspólnie, jako jeden Niezależny Dystrybutor, posiadający jedno konto Vemma. W każdym z przypadków, małżonkowie są zobowiązani do podpisania Formularza rejestracyjnego i oboje ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad określonych w niniejszym Dokumencie. Ponadto, małżonkowie muszą mieć tego samego Dystrybutora Wprowadzającego lub jeden z małżonków może być Dystrybutorem Wprowadzającym dla drugiego. W przypadku rozwodu lub separacji małżonkowie, którzy wspólnie prowadzili działalność Vemma, powinni zawiadomić o tym fakcie Vemmę Europe, celem podjęcia decyzji dotyczącej dalszej współpracy Każdy Niezależny Dystrybutor zobowiązany jest do podania swojego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz wskazania, czy jest płatnikiem

6 podatku od towarów i usług (VAT). Na życzenie Vemmy Europe, Niezależny Dystrybutor powinien przedłożyć zaświadczenie właściwego organu podatkowego dotyczące przyznania numeru NIP lub VAT Każdemu Niezależnemu Dystrybutorowi po zawarciu umowy zostaje automatycznie przyznany osobisty i poufny numer identyfikacyjny Vemma tzw. numer VID. Numer jest wykorzystywany przez Niezależnego Dystrybutora przy składaniu zamówień Towarów, budowaniu sieci Niezależnych Dystrybutorów oraz we wszelkiej korespondencji Niezależnym Dystrybutorem zostaje się poprzez rejestrację na oficjalnej stronie internetowej Vemmy Europe ( ) lub przez przesłanie Formularza rejestracyjnego w wersji papierowej za pośrednictwem poczty. Rejestracja następuje przez wypełnienie elektronicznego Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Vemma Europe. Celem sfinalizowania procesu rejestracji, należy wydrukować i podpisać wypełniony Formularz i Umowę Dystrybucji oraz odesłać jej oryginał do siedziby Vemmy Europe. Uzyskanie statusu Niezależnego Dystrybutora następuje po akceptacji rejestracji i podpisaniu umowy przez Vemmę Europe, o czym informuje się Niezależnego Dystrybutora. Vemma Europe zastrzega prawo do odrzucenia Formularza rejestracyjnego według własnego uznania i bez podania przyczyny. Niezależny Dystrybutor podpisując Formularz rejestracyjny oświadcza, iż zapoznał się z Umową Dystrybucji oraz Zasadami Prowadzenia Działalności Vemma i akceptuje ich treść Rejestracja jest bezpłatna i nie ma obowiązku dokonywania zakupu Towarów, jak również uiszczenia dodatkowych opłat wstępnych.

7 4.8 Niezależnym Dystrybutorem można zostać również za pośrednictwem strony internetowej należącej do innego Niezależnego Dystrybutora Każdy Niezależny Dystrybutor prowadzi działalność Vemma na własne ryzyko i pod własnym kierownictwem, w samodzielnie określonym miejscu i czasie oraz ma obowiązek samodzielnie zapewnić wszelkie środki niezbędne dla prowadzenia swojej działalności tj. telefon, transport, wyposażenie, lokal. Niezależny Dystrybutor ma prawo powierzyć wykonywanie pewnych czynności związanych z wykonywaniem działalności Vemma osobie trzeciej. Niezależny Dystrybutor ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku i przy wykonywaniu przez niego Umowy Dystrybucji Niezależny Dystrybutor jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Vemmy Europe o wszelkich zmianach danych zawartych w Formularzu rejestracyjnym Nowy Niezależny Dystrybutor może zwrócić się o zmianę zespołu Vemma w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia. Zmiana zespołu jest dopuszczalna jedynie z ważnych powodów np. błędu pracownika Vemmy Europe. Vemma Europe zachowuje prawo do odrzucenia wniosku o zmianę zespołu bez podania przyczyny. Wniosek o zmianę zespołu można skierować pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Nowy Niezależny Dystrybutor może zwrócić się o zmianę Dystrybutora Wprowadzającego. w ciągu 10 dni od daty przystąpienia. Wnioski złożone po upływie tego terminu będą rozpatrywane tylko w szczególnych przypadkach. W

8 każdym przypadku ostateczna decyzja dotycząca wniosku należy do Vemmy Europe. Obowiązkiem Dystrybutora Wprowadzającego jest poinformowanie nowych Niezależnych Dystrybutorów o przystąpieniu do danego zespołu Vemma, uzyskaniu statusu Niezależnego Dystrybutora oraz o wszelkich warunkach i zasadach prowadzenia działalności Vemma, umowie oraz Planie Marketingowym. 5. Prawa i obowiązki Niezależnego Dystrybutora. Niezależny Dystrybutor Vemma ma prawo do: 1.sprzedaży produktów Vemma i czerpania zysku z ich sprzedaży 2.uzyskania prowizji zgodnie z warunkami określonymi w Planie Marketingowym 3.promowania produktów Vemma 4.zapraszania nowych klientów oraz budowania sieci Niezależnych Dystrybutorów, 5.korzystania z bezpłatnej strony internetowej (www.myvemma.com/) w celach marketingowych, w czasie prowadzenia działalności Vemma. 6.korzystania z Panelu dla Dystrybutorów Vemma (Back Office). 6.Prawa i obowiązki Dystrybutora Wprowadzającego 6.1. Każdy Niezależny Dystrybutor ma prawo wprowadzać nowych Niezależnych Dystrybutorów. Ponadto, każdy nowy Niezależny Dystrybutor ma prawo wyboru swojego Dystrybutora Wprowadzającego. W przypadku, gdy dwóch Niezależnych Dystrybutorów podaje się za Dystrybutora Wprowadzającego tego samego podmiotu, do Vemmy Europe należy rozstrzygnięcie sporu i niezależna ocena, który z Niezależnych Dystrybutorów

9 jest Dystrybutorem Wprowadzającym. Niezależni Dystrybutorzy akceptują tę decyzję i zobowiązują się ją uszanować Każdy Dystrybutor Wprowadzający ma obowiązek wspierać, poddawać rzetelnej kontroli prowadzoną dystrybucję i sprzedaż do Klienta końcowego oraz szkolić nowo wprowadzanych Niezależnych Dystrybutorów. Musi on również pozostawać w stałym kontakcie ze swoim zespołem Vemma. Taki stały kontakt polega m.in. na: dokonywaniu prezentacji Towarów, szkoleniach w zakresie sprzedaży detalicznej, informowaniu o nowych produktach i działaniach Vemmy Europe, pisemnej korespondencji, spotkaniach, kontakcie telefonicznym, korzystaniu z poczty głosowej i elektronicznej oraz towarzyszeniu nowym Niezależnym Dystrybutorom w sesjach szkoleniowych. Na życzenie Vemmy Europe, Dystrybutor Wprowadzający powinien przedstawić dowody na wypełnianie tych obowiązków. Dystrybutor Wprowadzający nie ma jednak obowiązku zapewnienia nowym Niezależnym Dystrybutorom środków niezbędnych do prowadzenia działalności Vemma, np. produktów Zasadą Vemmy Europe jest zachęcanie do kontaktowania się z Niezależnym Dystrybutorem, który jako pierwszy wprowadził nowego Niezależnego Dystrybutora. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, Vemma Europe udostępni dane kontaktowe innego Niezależnego Dystrybutora. 7. Warunki dotyczące reklamy i promocji Znaki towarowe Vemma oraz inne nazwy wykorzystywane przez Vemmę Europe są znakami towarowymi będącymi własnością Vemmy Europe, Vemmy

10 Nutrition Company lub New Vision. Znaki towarowe podlegają ochronie prawnej Vemma Europe udziela Niezależnemu Dystrybutorowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie zarejestrowanych znaków firmowych, znaków usług oraz innych znaków Vemma, jedynie w związku z jego działalnością Vemma i zgodnie z postanowieniami niniejszego Dokumentu (licencja marketingowa). Niniejsza licencja marketingowa obowiązuje na czas trwania Umowy Dystrybucji i obejmuje również prawo do sprzedaży towarów. Niezależny Dystrybutor oświadcza, że nie będzie wysuwał żadnych roszczeń w stosunku do znaków towarowych Vemma Europe i Vemma Nutrition Company Niezależnemu Dystrybutorowi zabrania się reklamowania Towarów w jakikolwiek inny sposób niż zasugerowany i udostępniony mu przez Vemmę Europe lub za pomocą materiałów uprzednio przez nią zaakceptowanych. Niezależnemu Dystrybutorowi nie wolno wykorzystywać żadnych pisemnych, drukowanych czy nagrywanych materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących Towarów lub programu marketingowego Vemmy, chyba, że zostały one pisemnie zaakceptowane przez Vemmę Europe przed ich publikacją Niezależny Dystrybutor zobowiązuje się również do niepodawania fałszywych twierdzeń na temat Vemmy Europe, produktów Vemma, Planu Marketingowego czy możliwości zarobkowych Ponadto, ogranicza się prawa Niezależnego Dystrybutora do wykorzystywania znaków towarowych Vemma dostępnych na oficjalnej stronie internetowej. Nie zezwala się na kopiowanie tych znaków, oznaczonych

11 adnotacją copyright. W przypadku naruszenia tego zakazu mogą zostać zastosowane czynności dyscyplinarne przewidziane w punkcie 10. niniejszego Dokumentu Wszystkie formy reklamy internetowej i prywatne strony internetowe muszą być pisemnie zatwierdzone przed publikacją przez Vemmę Europe i pozostawać w zgodzie z niniejszym Dokumentem.. Każda prywatna strona internetowa powinna zawierać podstronę o nazwie Kontakt lub, w przypadku osób prawnych, Informacja o firmie lub Impressium, na której będą zamieszczone informacje o właścicielu strony (imię nazwisko, adres, kontaktowy, telefon, VID) lub dane podmiotu, który jest właścicielem strony (firma, adres, VID, NIP, REGON, numer VAT-jeśli dotyczy). Pod firmą musi zostać zamieszczona następująca adnotacja Niezależny Dystrybutor, natomiast w stopce strony internetowej, musi zostać zamieszczona informacja: Niniejsza strona NIE jest oficjalną stroną Vemmy Europe Ltd. Informacja ta musi być cały czas widoczna. Zabrania się rejestracji domen zawierających w nazwie znak towarowy Vemma bez uprzedniej pisemnej zgody Vemmy Europe. Vemma Europe zastrzega prawo do odmowy akceptacji domeny lub prywatnej strony internetowej, pomimo wystąpienia o zatwierdzenie strony Niezależny Dystrybutor ma prawo do wypracowania swoich własnych strategii marketingowych, jeśli nie naruszają one zasad zawartych w niniejszym Dokumencie oraz obowiązujących przepisów prawa. Bez pisemnej zgody firmy zakazuje się wykorzystywania, produkcji i sprzedaży jakichkolwiek promocyjnych materiałów pomocniczych, innych niż dostarczone przez firmę Vemma Europe.

12 7.8. Niezależny Dystrybutor nie ma prawa wysuwać roszczeń dotyczących bezpieczeństwa, właściwości zdrowotnych, terapeutycznych lub leczniczych produktów Vemma. Niezależny Dystrybutor może posługiwać się stwierdzeniami dotyczącymi produktów Vemma, które zostały zaakceptowane przez Vemmę Europe i znajdują się w jej oficjalnych materiałach marketingowych. Niezależnemu Dystrybutorowi nie wolno formułować, wysuwać lub publikować jakichkolwiek twierdzeń, wskazujących na to, że produkty Vemma są lekami lub że są wykorzystywane w diagnozowaniu, leczeniu lub zapobieganiu jakimkolwiek chorobom. Publikacja opinii lekarzy, naukowców lub konsumentów na temat produktów Vemma lub posługiwanie się takimi opiniami bez konsultacji z Vemmą Europe i bez jej pisemnej zgody jest zakazana. Z uwagi na różnice wynikające z odmiennej regulacji prawnej pomiędzy USA a Europą, w zakresie dopuszczalnej reklamy suplementów diety, Vemma Europe zaleca stosowanie wyłącznie twierdzeń dotyczących składu i właściwości produktów Vemma zamieszczonych na oficjalnej stronie Vemmy Europe () lub w bazie Back Office w miejscu przeznaczonych dla Niezależnych Dystrybutorów. Niezależny Dystrybutor powinien zalecać klientom znajdującym się pod opieką lekarza, będącym w trakcie leczenia lub poddawanym zabiegom medycznym konsultację z lekarzem przed zastosowaniem produktów Vemma w swojej diecie. Posługiwanie się oświadczeniami zdrowotnymi lub leczniczymi odnoszącymi się produktów Vemma są zakazane Bez uprzedniej pisemnej zgody Vemmy Europe zabrania się udostępniania wszelkich informacji dotyczących zarobków, które mogą być niezgodne z prawdą. Sukces finansowy Niezależnego Dystrybutora jest całkowicie zależny od jego indywidualnego zaangażowania oraz szkoleń i wsparcia udzielonego

13 przez innych Niezależnych Dystrybutorów współpracujących ze sobą w ramach zespołów Wszelkie informacje odnoszące się do działalności Vemma, których udziela Niezależny Dystrybutor, powinny zawierać adnotację o statusie Niezależnego Dystrybutora (dotyczy to np. podawania numerów telefonów, wizytówek) Zabrania się bezpośredniego lub pośredniego nakłaniania Niezależnych Dystrybutorów lub Klientów Vemma uczestniczących w programie dla Klientów Vemma do sprzedawania lub zakupu produktów lub usług innych niż oferowanych przez Vemmę Europe lub New Vision. Niezależny Dystrybutor akceptuje fakt, iż decyzja o tym czy dana czynność narusza postanowienia niniejszego paragrafu, należy do Vemmy Europe Produkty Vemma nie mogą być wystawiane i/lub sprzedawane w żadnym ogólnodostępnym pomieszczeniu biurowym lub punkcie sprzedaży, na aukcjach ebay, Allegro.pl i tym podobnych oraz w sklepach internetowych, z wyjątkiem strony internetowej vemmaeurope.com oraz vemma.com, a także za pośrednictwem programów telewizyjnych. Wyjątki stanowią sytuacje wymienione poniżej. Przedsiębiorcy decydujący się na współpracę z Vemmą Europe, muszą prowadzić swoją działalność z nią związaną poza swoim punktem sprzedaży, w miejscu uniemożliwiającym powszechny dostęp. Gwarantuje to równe szanse osiągnięcia sukcesu wszystkim Niezależnym Dystrybutorom. Produkty Vemma mogą być wystawiane w pomieszczeniach biurowych lub innych prywatnych pomieszczeniach, które nie są powszechnie dostępne.

14 7.13. Każdy Niezależny Dystrybutor zobowiązuje się powiadomić i wystąpić o pisemną zgodę Vemmy Europe na publikację jakichkolwiek materiałów (zdjęć, oświadczeń, materiałów promocyjnych) dotyczących Vemmy Europe na portalach społecznościowych, np. myspace.com, youtube.com, facebook.com, imeem.com, Blogger, nk.pl itp. Powinno się to odbywać zgodnie ze wszystkimi procedurami Vemmy Europe oraz wytycznymi dotyczącymi reklamy i promocji. Vemma Europe nie zezwala na publikację żadnych oświadczeń, w tym zdrowotnych lub dotyczących przychodów, nieprzychylnych komentarzy itp Niezależny Dystrybutor może wystawiać Towary na targach handlowych i wystawach. Przed zadeklarowaniem chęci uczestnictwa w wystawie należy skontaktować się z organizatorem wystawy i zasięgnąć informacji o innych Niezależnych Dystrybutorach, biorących udział w wydarzeniu. Nie istnieje jednak ograniczenie co do liczby Niezależnych Dystrybutorów mogących wziąć udział w tym samym wydarzeniu. Konieczna jest pisemna akceptacja udziału Niezależnego Dystrybutora w wystawie oraz wszelkich materiałów marketingowych, które będą przez niego prezentowane. Wystawiający powinien być również wyraźnie oznaczony jako Niezależny Dystrybutor Dystrybutorom zabrania się wystawiania i/lub sprzedaży produktów Vemma w miejscach, gdzie sprzedaż jest zabroniona Wszelkie elektroniczne lub drukowane materiały dotyczące Vemmy są chronione prawami autorskimi Niezależny Dystrybutor nie może sporządzać nagrań audio lub video z wystąpień, prezentacji lub spotkań organizowanych przez pracowników,

15 przedstawicieli Vemmy Europe lub Vemma Nutrition Company, chyba że nagrywana osoba wyraziła na to pisemną zgodę Członkom nie wolno tworzyć, sprzedawać lub dystrybuować publikacji, filmów, nagrań dźwiękowych i wydruków podobnych do tych publikowanych przez firmę Vemma dla Niezależnych Dystrybutorów. Nie wolno im również sprzedawać lub dystrybuować nieautoryzowanych materiałów marketingowych, jako pochodzących od Vemmy Europe Wszelkie inne reklamy lub kopie zawierające znaki towarowe Vemma muszą być dostarczone do Vemmy Europe i Niezależny Dystrybutor zobowiązany jest wystąpić o pisemną zgodę na publikację W trosce o właściwy i spójny wizerunek Vemmy Europe wszelkie pytania ze strony mediów muszą być jej niezwłocznie przekazane. Niezależny Dystrybutor nie może bez uprzedniej pisemnej zgody firmy pełnić roli rzecznika prasowego Vemmy Europe oraz składać jakiekolwiek oświadczeń mediom w jej imieniu Niezależny Dystrybutor może umieścić swoje dane w książkach telefonicznych na tzw. białych stronach pod nazwą Vemma Europe, pod warunkiem, że nazwisko wraz z numerem telefonu będzie opatrzone adnotacją Niezależny Dystrybutor. Niezależny Dystrybutor może po uzyskaniu uprzedniej zgody Vemmy Europe umieścić reklamę na tzw. żółtych stronach książek telefonicznych na jego własny koszt. Sugestią firmy Vemmy Europe jest umieszczenie takiej reklamy w dziale produktów zdrowotnych i/lub żywieniowych.

16 7.22. Bezwzględnie zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian w etykietach i opakowaniach produktów Vemma oraz w materiałach dostarczonych przez firmę Zabrania się Niezależnym Dystrybutorom rejestrowania wizerunku osób publicznych w jakichkolwiek sytuacjach. Jakiekolwiek wykorzystywanie, opisywanie, prezentacja, reprodukcja, dystrybucja lub powielanie wizerunku osób publicznych lub ich nazwiska, głosu lub informacji biograficznych bez pisemnej zgody Vemmy Europe jest niedozwolone Niezależny Dystrybutor ma prawo reklamować Produkty, korzystając z własnego samochodu, poprzez umieszczenie na nim folii z materiałami reklamowymi Vemmy Europe, które dostępne są w Sklepie Internetowym Vemma Europe na stronie internetowej Użycie innych materiałów reklamowych wymaga pisemnej zgody Vemmy Europe. Przed zajęciem stanowiska w tej sprawie, Vemma Europe ma prawo zwrócić się do Niezależnego Dystrybutora o przedstawienie informacji dotyczących pojazdu, na którym zamierza on umieścić folie reklamowe, w tym, o udostępnienie fotografii samochodu. Niezależny Dystrybutor pokrywa wszelkie koszty z tym związane. Decydując się na taka formę reklamy, Niezależny Dystrybutor zobowiązuje się nie umieszczać materiałów reklamowych innych produktów lub usług. Niezależny Dystrybutor zobowiązany jest do utrzymywania samochodu w dobrym stanie, szczególnie zobowiązany jest utrzymywać go w czystości. Zabrania się prowadzenia takiej formy reklamy, jeżeli Niezależny Dystrybutor został w przeszłości skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

17 7.25 Naruszenie przez Niezależnego Dystrybutora zakazów wymienionych w niniejszym punkcie stanowi podstawę jego natychmiastowego zawieszenia. Zostanie on poinformowany przez Vemmę Europe, za pośrednictwem poczty elektronicznej o dostrzeżonych naruszeniach i zostanie zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 48 h od chwili otrzymania informacji. Bezskuteczny upływ tego terminu może skutkować rozwiązaniem Umowy Dystrybucji. 8. Plan Marketingowy i Prowizje Plan Marketingowy przewiduje cotygodniowe wypłaty prowizji z tytułu wykonywania Umowy Dystrybucji na zasadach w nim określonych. Plan Marketingowy stanowi integralną cześć umowy i jest zamieszczony w Panelu dla Dystrybutorów (Back Office) Minimalna wysokość wypłacanej prowizji wynosi 10 Euro. Vemma Europe dokonuje potrącenia kwoty 1,5 Euro za każdą wypłatę prowizji na pokrycie kosztów przelewu. Prowizja jest wypłacana na rachunek bankowy wskazany w Formularzu rejestracyjnym, zawierającym dane Niezależnego Dystrybutora i Umowie Dystrybucji. Niezależny Dystrybutor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Vemmę Europe o każdej zmianie numeru rachunku bankowego. Vemma Europe może żądać zwrotu poniesionych kosztów wynikających z błędnie podanego numeru rachunku bankowego. Niezależny Dystrybutor wyraża zgodę na potrącenie tych kosztów z prowizji określonej w punkcie 8.3. Wypłaty na rachunek nienależący do Niezależnego Dystrybutora lub na inny rachunek, niż wskazany w Formularzu rejestracyjnym i Umowie Dystrybucji są niemożliwe. W przypadku Niezależnego Dystrybutora będącego osobą prawną, nie jest możliwa wypłata na rachunek bankowy jego oddziału.

18 8.3. Prowizje określone w Planie Marketingowym są wypłacane na podstawie danych określonych w Panelu dla Dystrybutorów. Niezależny Dystrybutor, jako przedsiębiorca świadczący usługi marketingowe, zobowiązany jest do dostarczenia Vemmie Europe na koniec każdego miesiąca oryginalnego rachunku lub faktury z tego tytułu Vemma Europe ma prawo wstrzymać wypłaty nowych prowizji w przypadku niedostarczenia wymaganych rachunków/faktur opisanych w punkcie 8.3. za poprzedni miesiąc lub innych dokumentów dotyczących działalności Niezależnego Dystrybutora np. wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, numeru VAT lub EU VAT lub innego numeru identyfikacji podatkowej. W przypadku wstrzymania wypłaty prowizji, Niezależnemu Dystrybutorowi nie przysługuje prawo do żądania odsetek Niezależny Dystrybutor wyraża zgodę na potrącenie przez Vemmę Europe z prowizji określonej w punkcie 8.3. kwot wynikających z niezapłaconej ceny za zakupione produkty Vemma np. w wyniku nieuzasadnionego cofnięcia przez Niezależnego Dystrybutora lub bank prowadzący jego płatności w formie Direct Debit (polecenie zapłaty) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub przypuszczeń co do popełnionych błędów przy wypłacie prowizji, sporządzaniu sprawozdań, Niezależny Dystrybutor powinien powiadomić Vemmę Europe o takiej sytuacji w ciągu piętnastu (15) dni od jej zaistnienia. Vemma Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy, zaniedbania i problemy niezgłoszone w ciągu piętnastu (15) dni.

19 8.7. Wyłączną odpowiedzialność za rejestrację dla potrzeb podatku VAT oraz za wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ponosi Niezależny Dystrybutor. Wyłączną odpowiedzialność za odprowadzanie podatku dochodowego, składki na ubezpieczenie społeczne lub, o ile dotyczy, podatku od osób prawnych i wszelkich innych odpowiednich podatków ponosi Niezależny Dystrybutor. 9. Poufność 9.1. Tajemnica Handlowa lub Informacja Poufna oznacza informację, taką jak: formuła, wzór, kompilacja, program, urządzenie, metoda, technika lub proces, która: 1) stanowi rzeczywistą lub potencjalną wartość ekonomiczną, ponieważ nie jest znana innym osobom mogącym z jej wyjawienia i wykorzystania czerpać zyski; oraz 2) jest przedmiotem uzasadnionych dążeń do utrzymania jej w tajemnicy Sprawozdanie, jak i wszelkie inne informacje dotyczące m.in. organizacji sprzedaży oraz sprawozdań z prowizji stanowią Informacje Poufne Vemmy Europe. Każdy Niezależny Dystrybutor, będący w posiadaniu tego typu informacji, zobowiązany jest do zachowania ich w tajemnicy. Niezależny Dystrybutor może je wykorzystywać wyłącznie w celu zarządzania swoją organizacją sprzedaży. Takiego rodzaju informacje są dla firmy niezwykle cenne i są udostępniane jedynie w celu rozbudowywania sprzedaży produktów Vemma, szkolenia i wspomagania osób chcących zostać Niezależnymi Dystrybutorami Zabrania się wykorzystywania, ujawniania, kopiowania wszelkich Informacji Poufnych osobom niebędącym Niezależnym Dystrybutorem lub pracownikiem Vemmy Europe, bez uprzedniej pisemnej zgody Vemmy Europe.

20 Zabrania się bezpośredniego lub pośredniego wykorzystywania Informacji Poufnych dla własnych i cudzych korzyści finansowych. Należy zachować w tajemnicy i dbać o bezpieczeństwo Informacji Poufnych, aby uniknąć ich niewłaściwego wykorzystania sprzeniewierzenia lub innych czynności niezgodnych z zasadami funkcjonowania Vemmy Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Dystrybucji, Niezależny Dystrybutor zobowiązany jest do zwrotu wszystkich materiałów zawierających Informacje Poufne, będących w jego posiadaniu. Vemma Europe może zażądać pisemnego oświadczenia o zwrocie wszystkich materiałów zawierających Informacje Poufne. 10. Naruszenia warunków umowy, rozwiązanie umowy Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym momencie w drodze porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia złożonego z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego O wypowiedzenia umowy przez Niezależnego Dystrybutora należy powiadomić pisemnie firmę Vemma Europe. Po złożeniu wypowiedzenia przez Niezależnego Dystrybutora jego konto w Panelu dla Dystrybutorów przestaje funkcjonować. Niezależny Dystrybutor może złożyć ponowne zgłoszenie do tego samego lub innego Dystrybutora Wprowadzającego po upływie dwudziestu czterech (24) tygodni. Po ponownej rejestracji zostanie on umieszczony u dołu linii swojego Dystrybutora Wprowadzającego. Przy ponownej rejestracji, Niezależny Dystrybutor ma obowiązek wypełnić Formularz rejestracyjny i podpisać Umowę Dystrybucji.

21 10.3. Vemma Europe może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowych w szczególności w przypadku: a) w przypadku nieaktywności Niezależnego Dystrybutora w okresie kolejnych 24 tygodni b) naruszenia warunków Umowy Dystrybucji lub zasad ujętych w niniejszym Dokumencie c) zalegania z zapłatą ceny za Towary za okres co najmniej 3 miesięcy Vemma Europe może tymczasowo zawiesić prawa Niezależnego Dystrybutora określone w Umowie Dystrybucji oraz niniejszym Dokumencie, w szczególności prawa do nabywania Towarów i otrzymywania prowizji, w przypadku, gdy naruszenia warunków Umowy Dystrybucji lub zasad ujętych w niniejszym Dokumencie, mogą zostać usunięte przez Niezależnego Dystrybutora. Vemma Europe wyznaczy termin na usunięcie naruszeń lub do złożenia stosowanych wyjaśnień. W przypadku, gdy Niezależny Dystrybutor nie usunie naruszeń lub nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie, zostaje zawieszony. W takim przypadku Vemma Europe ma również prawo do wypowiedzenia Umowy na podstawie punktu 10.3 b Zawiadomienie o zawieszeniu w prawach Niezależnego Dystrybutora określone w punkcie zostanie przesłane pocztą priorytetową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, zgodnie z danymi zawartymi w Formularzu rejestracyjnym i Umowie Dystrybucji Wypowiedzenie umowy w trybie punktu powoduje brak możliwości ponownego zawarcia umowy z Vemmą Europe.

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne Regulamin RPSA Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Firmy RPSA Sp. z o.o. 2. RPSA jest prowadzony przez RPSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY DLA DYSTRYBUTORÓW

REGULAMIN WSPÓŁPRACY DLA DYSTRYBUTORÓW REGULAMIN WSPÓŁPRACY DLA DYSTRYBUTORÓW Zarząd D.N.I.-PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie Regulamin uczestnictwa w konferencjach 1. Zasady Ogólne 1. Definicje. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie b) Organizator Magma Rafał Krzycki, ul. Górczewska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana w Krajowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr..

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr.. RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ nr.. zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy: firmą Łukasz Śledzik z siedzibą w Łodzi przy Ketlinga 9/5 92-431 Łódź, zarejestrowany NIP 728-245-91-37, REGON 100171550, właścicielem serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 2016

Regulamin promocji 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki promocji przewidzianych na rok 2016 przez serwis Patyna.pl prowadzony w domenie www.patyna.pl. 2. Właścicielem serwisu Patyna i domeny

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez INPROGRESS, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem.

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem. Umowa współpracy Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy 1. zwanym dalej Partnerem, oraz 2. Wydawnictwo Strefa Kursów Śleboda Łukasz, Józefa Szujskiego 66/304, 33-100 Tarnów NIP 993-043-08-05

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Poradnia Dietetyczna FIT REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Poradnia Dietetyczna FIT REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Poradnia Dietetyczna FIT www.poradniadietetyczna.fit.pl.fit.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I. Definicje Znaczenie terminów używanych w niniejszym regulaminie: Regulamin niniejszy regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

MILLENNIUM BANK NIP

MILLENNIUM BANK NIP Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz 1. Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz (zwany dalej Programem ) organizowany jest przez Biuro Podróży Funclub Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE. 1. Wprowadzenie

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE. 1. Wprowadzenie ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE 1. Wprowadzenie Vemma Europe jest podmiotem zajmującym się sprzedażą bezpośrednią na zasadach marketingu sieciowego. Jest to spółka działająca zgodnie z najwyższymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników

Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Regulamin Uczestnictwa w Konferencji TEDxBydgoszczSalon #3 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Konferencji TEDxBydgoszczSalon #3, której Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA 1 Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zakupu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w Promocji Idealny Pakiet Firmowy, zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki ogólne. 3. Zasady Promocji

1. Organizator. 2. Warunki ogólne. 3. Zasady Promocji 1. Organizator Organizatorem Promocji Tablet lub Ubezpieczenie Gratis, dalej Promocja jest panwybierak.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-140), przy ul. Al. Solidarności 115 lok. 2,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS 1. Warunki ogólne Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego ( Uczestnik ). Państwa dane osobowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu EcoFirma

Regulamin Programu EcoFirma Regulamin Programu EcoFirma Program EcoFirma to największy w Polsce program certyfikujący skierowany na ochronę środowiska. Celem programu jest wspieranie i promocja firm wyróżniających się działaniami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL KrakowskieSmaki.pl Data utworzenia: 01.11.2012 I Postanowienia ogólne 1.1. Właścicielem i Administratorem portalu KrakowskieSmaki.pl jest: FHU MITON ul. Wąwozowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PLATFORMY

REGULAMIN. PLATFORMY REGULAMIN PLATFORMY http://www.ratujmydzieci.pl/ 1. Platforma Ratujmy Dzieci. Platforma Ratujmy Dzieci jest prowadzona przez Fundację Podwójne Szczęście by pośredniczyć w pozyskiwaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo