ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE. 1. Wprowadzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE. 1. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE 1. Wprowadzenie Vemma Europe jest podmiotem zajmującym się sprzedażą bezpośrednią na zasadach marketingu sieciowego. Jest to spółka działająca zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, łącząca w sobie najlepsze cechy sprzedaży bezpośredniej z wieloletnim doświadczeniem jej założycieli w tej dziedzinie. Vemma Europe, jako wyłączny importer produktów Vemma na rynek Europy oraz wyłączny właściciel licencji Vemma w Europie, oferuje wysokiej jakości produkty z grupy suplementów diety oraz napojów energetycznych. W naszym przekonaniu, nie należy wierzyć firmom, które obiecują osiągnięcie sukcesu finansowego swoich dystrybutorów bez ich własnego wysiłku i działania według określonego planu, polegając wyłącznie na wysiłkach innych ludzi. Ponadto firmy, które wiążą swoje wyniki finansowe wyłącznie z zaangażowaniem w zdobywanie nowych dystrybutorów zamiast z rzeczywistą sprzedażą końcowego produktu Klientom, nie mają przyszłości. Dystrybutor Vemma jest niezależnym przedsiębiorcą i podobnie, jak w przypadku każdego inny przedsiębiorcy, działa na własny rachunek i jego sukces zależy od jego osobistego zaangażowania i wysiłków. Żadna firma zajmująca się sprzedażą bezpośrednią nie jest w stanie zagwarantować swoim Niezależnym Dystrybutorom sukcesu ani dochodów w określonej wysokości. Nasza spółka proponuje swoim Niezależnym Dystrybutorom i Klientom możliwość wzbogacenia jakości ich życia, dzięki zastosowaniu produktów Vemma. Zapewniamy również jednakową dostępność do finansowego sukcesu

2 dla każdego Niezależnego Dystrybutora, chcącego efektywnie współpracować z nami w promocji i sprzedaży produktów Vemma w ramach Planu Marketingowego i za zasadach określonych w niniejszym Dokumencie. Niniejszy Dokument określa zasady prowadzenia działalności Vemma oraz warunki współpracy Niezależnych Dystrybutorów z Vemmą Europe. Niniejsze Zasady Prowadzenia Działalności stanowią integralną część Umowy Dystrybucji. 2. Definicje Użyte w niniejszym Dokumencie pojęcia oznaczają : a) Vemma Europe Vemma Europe Limited z siedzibą w Irlandii, The Harbour, Kilcock, Co. Kildare, Ireland. b) Zasady Prowadzenia Działalności Vemma niniejszy Dokument, stanowiący integralną cześć Umowy Dystrybucji c) działalność Vemma dystrybucja produktów Vemma, oparta na zasadach marketingu sieciowego d) Niezależny Dystrybytor osoba fizyczna lub prawna, która zawarła Umowę Dystrybucji z Vemmą Europe na zasadach określonych w niniejszym Dokumencie e) Aktywny Niezależny Dystrybutor- Niezależny Dystrybutor, który dokonał zapłaty za przynajmniej jedno zamówienie złożone w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, w którym określany jest jego status

3 f) znaki towarowe Vemma następujące znaki towarowe podlegające ochronie: Vemma, Vemma Europe, Vemma Nutrition Program; Mangosteen Plus, Kiwi Strawberry Essential Minerals; V2-Fridge Brick; Vemma Verve; Vemma Premium, Vemma Suite g) Plan Marketingowy - dokument określający zasady przyznawania prowizji Niezależnemu Dystrybutorowi, stanowiący integralną cześć umowy. h) Produkty Vemma/Towary produkty Vemma aktualnie oferowane na oficjalnej stronie internetowej Vemma Europe ( ) i) Panel dla Dystrybutorów Vemma serwis internetowy dla Niezależnych Dystrybutorów wspomagający działalność, in. Back Office j) Aktualny Cennik cennik towarów zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej Vemmy Europe () k) Formularz rejestracyjny formularz zwierający dane osobowe Niezależnego Dystrybutora oraz inne dane wymagane przepisami prawa. l) Umowa Dystrybucji umowa regulująca prawa i obowiązki Niezależnego Dystrybutora oraz Vemmy Europe ł) Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

4 m) Regulamin sklepu internetowego Vemma Europe regulamin określający zasady sprzedaży i zwrotów towarów, znajdujący się na stronie internetowej, stanowiący integralną cześć Umowy Dystrybucji. n) numer VID- osobisty i poufny numer identyfikacyjny Vemma 3. Przedmiot działalności Vemma 3.1.Vemma Europe jest spółką, która poprzez Niezależnych Dystrybutorów sprzedaje produkty Vemma na terenie Europy, na zasadach określonych w niniejszym Dokumencie. Niezależny Dystrybutor może zakupić od Vemmy Europe Towary po preferencyjnej cenie i odsprzedać z zyskiem Konsumentowi, w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Ceny Towarów oraz wysokość prowizji, jaką Niezależny Dystrybutor może otrzymać z tytułu ich odsprzedaży, określa Aktualny Cennik Dodatkowo Vemma Europe oferuje możliwość współpracy w roli Aktywnego Niezależnego Dystrybutora. Może on, poza uprawnieniami określonymi w punkcie 3.1., budować własną sieć Niezależnych Dystrybutorów, którzy będą sprzedawali Towary. Za swoją działalność Aktywny Dystrybutor otrzymuje odpowiednią prowizję, określoną w Planie Marketingowym. Zasady przyzwania prowizji, jej rodzaj i wysokość oraz warunki jakie musi spełniać Niezależny Dystrybutor aby uzyskać status Aktywnego Niezależnego Dystrybutora, określa aktualny Plan Marketingowy znajdujący się w Panelu dla Dystrybutorów Vemma.

5 4. Warunki zawarcia umowy 4.1. Umowę Dystrybucji z Vemmą Europe może zawrzeć osoba fizyczna lub prawna. Osoba fizyczna musi ukończyć osiemnasty rok życia oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Umowy nie może zawrzeć Konsument W przypadku gdy osoba prawna zamierza zawrzeć umowę z Vemmą Europe, musi wskazać w Formularzu rejestracyjnym osobę fizyczną upoważnioną do jej reprezentacji, w rozumieniu przepisów prawa handlowego oraz siedzibę osoby prawnej. Vemma Europe ma prawo przed podpisaniem umowy, poprosić o okazanie wypisu lub jego uwierzytelnionej kopii z rejestru przedsiębiorców KRS, a w przypadku osób fizycznych o wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej Vemma Europe umożliwia małżonkom prowadzenie działalności Vemma, jako dwoje Niezależnych Dystrybutorów, posiadających dwa konta Vemma lub wspólnie, jako jeden Niezależny Dystrybutor, posiadający jedno konto Vemma. W każdym z przypadków, małżonkowie są zobowiązani do podpisania Formularza rejestracyjnego i oboje ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad określonych w niniejszym Dokumencie. Ponadto, małżonkowie muszą mieć tego samego Dystrybutora Wprowadzającego lub jeden z małżonków może być Dystrybutorem Wprowadzającym dla drugiego. W przypadku rozwodu lub separacji małżonkowie, którzy wspólnie prowadzili działalność Vemma, powinni zawiadomić o tym fakcie Vemmę Europe, celem podjęcia decyzji dotyczącej dalszej współpracy Każdy Niezależny Dystrybutor zobowiązany jest do podania swojego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz wskazania, czy jest płatnikiem

6 podatku od towarów i usług (VAT). Na życzenie Vemmy Europe, Niezależny Dystrybutor powinien przedłożyć zaświadczenie właściwego organu podatkowego dotyczące przyznania numeru NIP lub VAT Każdemu Niezależnemu Dystrybutorowi po zawarciu umowy zostaje automatycznie przyznany osobisty i poufny numer identyfikacyjny Vemma tzw. numer VID. Numer jest wykorzystywany przez Niezależnego Dystrybutora przy składaniu zamówień Towarów, budowaniu sieci Niezależnych Dystrybutorów oraz we wszelkiej korespondencji Niezależnym Dystrybutorem zostaje się poprzez rejestrację na oficjalnej stronie internetowej Vemmy Europe ( ) lub przez przesłanie Formularza rejestracyjnego w wersji papierowej za pośrednictwem poczty. Rejestracja następuje przez wypełnienie elektronicznego Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Vemma Europe. Celem sfinalizowania procesu rejestracji, należy wydrukować i podpisać wypełniony Formularz i Umowę Dystrybucji oraz odesłać jej oryginał do siedziby Vemmy Europe. Uzyskanie statusu Niezależnego Dystrybutora następuje po akceptacji rejestracji i podpisaniu umowy przez Vemmę Europe, o czym informuje się Niezależnego Dystrybutora. Vemma Europe zastrzega prawo do odrzucenia Formularza rejestracyjnego według własnego uznania i bez podania przyczyny. Niezależny Dystrybutor podpisując Formularz rejestracyjny oświadcza, iż zapoznał się z Umową Dystrybucji oraz Zasadami Prowadzenia Działalności Vemma i akceptuje ich treść Rejestracja jest bezpłatna i nie ma obowiązku dokonywania zakupu Towarów, jak również uiszczenia dodatkowych opłat wstępnych.

7 4.8 Niezależnym Dystrybutorem można zostać również za pośrednictwem strony internetowej należącej do innego Niezależnego Dystrybutora Każdy Niezależny Dystrybutor prowadzi działalność Vemma na własne ryzyko i pod własnym kierownictwem, w samodzielnie określonym miejscu i czasie oraz ma obowiązek samodzielnie zapewnić wszelkie środki niezbędne dla prowadzenia swojej działalności tj. telefon, transport, wyposażenie, lokal. Niezależny Dystrybutor ma prawo powierzyć wykonywanie pewnych czynności związanych z wykonywaniem działalności Vemma osobie trzeciej. Niezależny Dystrybutor ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku i przy wykonywaniu przez niego Umowy Dystrybucji Niezależny Dystrybutor jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Vemmy Europe o wszelkich zmianach danych zawartych w Formularzu rejestracyjnym Nowy Niezależny Dystrybutor może zwrócić się o zmianę zespołu Vemma w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia. Zmiana zespołu jest dopuszczalna jedynie z ważnych powodów np. błędu pracownika Vemmy Europe. Vemma Europe zachowuje prawo do odrzucenia wniosku o zmianę zespołu bez podania przyczyny. Wniosek o zmianę zespołu można skierować pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Nowy Niezależny Dystrybutor może zwrócić się o zmianę Dystrybutora Wprowadzającego. w ciągu 10 dni od daty przystąpienia. Wnioski złożone po upływie tego terminu będą rozpatrywane tylko w szczególnych przypadkach. W

8 każdym przypadku ostateczna decyzja dotycząca wniosku należy do Vemmy Europe. Obowiązkiem Dystrybutora Wprowadzającego jest poinformowanie nowych Niezależnych Dystrybutorów o przystąpieniu do danego zespołu Vemma, uzyskaniu statusu Niezależnego Dystrybutora oraz o wszelkich warunkach i zasadach prowadzenia działalności Vemma, umowie oraz Planie Marketingowym. 5. Prawa i obowiązki Niezależnego Dystrybutora. Niezależny Dystrybutor Vemma ma prawo do: 1.sprzedaży produktów Vemma i czerpania zysku z ich sprzedaży 2.uzyskania prowizji zgodnie z warunkami określonymi w Planie Marketingowym 3.promowania produktów Vemma 4.zapraszania nowych klientów oraz budowania sieci Niezależnych Dystrybutorów, 5.korzystania z bezpłatnej strony internetowej (www.myvemma.com/) w celach marketingowych, w czasie prowadzenia działalności Vemma. 6.korzystania z Panelu dla Dystrybutorów Vemma (Back Office). 6.Prawa i obowiązki Dystrybutora Wprowadzającego 6.1. Każdy Niezależny Dystrybutor ma prawo wprowadzać nowych Niezależnych Dystrybutorów. Ponadto, każdy nowy Niezależny Dystrybutor ma prawo wyboru swojego Dystrybutora Wprowadzającego. W przypadku, gdy dwóch Niezależnych Dystrybutorów podaje się za Dystrybutora Wprowadzającego tego samego podmiotu, do Vemmy Europe należy rozstrzygnięcie sporu i niezależna ocena, który z Niezależnych Dystrybutorów

9 jest Dystrybutorem Wprowadzającym. Niezależni Dystrybutorzy akceptują tę decyzję i zobowiązują się ją uszanować Każdy Dystrybutor Wprowadzający ma obowiązek wspierać, poddawać rzetelnej kontroli prowadzoną dystrybucję i sprzedaż do Klienta końcowego oraz szkolić nowo wprowadzanych Niezależnych Dystrybutorów. Musi on również pozostawać w stałym kontakcie ze swoim zespołem Vemma. Taki stały kontakt polega m.in. na: dokonywaniu prezentacji Towarów, szkoleniach w zakresie sprzedaży detalicznej, informowaniu o nowych produktach i działaniach Vemmy Europe, pisemnej korespondencji, spotkaniach, kontakcie telefonicznym, korzystaniu z poczty głosowej i elektronicznej oraz towarzyszeniu nowym Niezależnym Dystrybutorom w sesjach szkoleniowych. Na życzenie Vemmy Europe, Dystrybutor Wprowadzający powinien przedstawić dowody na wypełnianie tych obowiązków. Dystrybutor Wprowadzający nie ma jednak obowiązku zapewnienia nowym Niezależnym Dystrybutorom środków niezbędnych do prowadzenia działalności Vemma, np. produktów Zasadą Vemmy Europe jest zachęcanie do kontaktowania się z Niezależnym Dystrybutorem, który jako pierwszy wprowadził nowego Niezależnego Dystrybutora. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, Vemma Europe udostępni dane kontaktowe innego Niezależnego Dystrybutora. 7. Warunki dotyczące reklamy i promocji Znaki towarowe Vemma oraz inne nazwy wykorzystywane przez Vemmę Europe są znakami towarowymi będącymi własnością Vemmy Europe, Vemmy

10 Nutrition Company lub New Vision. Znaki towarowe podlegają ochronie prawnej Vemma Europe udziela Niezależnemu Dystrybutorowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie zarejestrowanych znaków firmowych, znaków usług oraz innych znaków Vemma, jedynie w związku z jego działalnością Vemma i zgodnie z postanowieniami niniejszego Dokumentu (licencja marketingowa). Niniejsza licencja marketingowa obowiązuje na czas trwania Umowy Dystrybucji i obejmuje również prawo do sprzedaży towarów. Niezależny Dystrybutor oświadcza, że nie będzie wysuwał żadnych roszczeń w stosunku do znaków towarowych Vemma Europe i Vemma Nutrition Company Niezależnemu Dystrybutorowi zabrania się reklamowania Towarów w jakikolwiek inny sposób niż zasugerowany i udostępniony mu przez Vemmę Europe lub za pomocą materiałów uprzednio przez nią zaakceptowanych. Niezależnemu Dystrybutorowi nie wolno wykorzystywać żadnych pisemnych, drukowanych czy nagrywanych materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących Towarów lub programu marketingowego Vemmy, chyba, że zostały one pisemnie zaakceptowane przez Vemmę Europe przed ich publikacją Niezależny Dystrybutor zobowiązuje się również do niepodawania fałszywych twierdzeń na temat Vemmy Europe, produktów Vemma, Planu Marketingowego czy możliwości zarobkowych Ponadto, ogranicza się prawa Niezależnego Dystrybutora do wykorzystywania znaków towarowych Vemma dostępnych na oficjalnej stronie internetowej. Nie zezwala się na kopiowanie tych znaków, oznaczonych

11 adnotacją copyright. W przypadku naruszenia tego zakazu mogą zostać zastosowane czynności dyscyplinarne przewidziane w punkcie 10. niniejszego Dokumentu Wszystkie formy reklamy internetowej i prywatne strony internetowe muszą być pisemnie zatwierdzone przed publikacją przez Vemmę Europe i pozostawać w zgodzie z niniejszym Dokumentem.. Każda prywatna strona internetowa powinna zawierać podstronę o nazwie Kontakt lub, w przypadku osób prawnych, Informacja o firmie lub Impressium, na której będą zamieszczone informacje o właścicielu strony (imię nazwisko, adres, kontaktowy, telefon, VID) lub dane podmiotu, który jest właścicielem strony (firma, adres, VID, NIP, REGON, numer VAT-jeśli dotyczy). Pod firmą musi zostać zamieszczona następująca adnotacja Niezależny Dystrybutor, natomiast w stopce strony internetowej, musi zostać zamieszczona informacja: Niniejsza strona NIE jest oficjalną stroną Vemmy Europe Ltd. Informacja ta musi być cały czas widoczna. Zabrania się rejestracji domen zawierających w nazwie znak towarowy Vemma bez uprzedniej pisemnej zgody Vemmy Europe. Vemma Europe zastrzega prawo do odmowy akceptacji domeny lub prywatnej strony internetowej, pomimo wystąpienia o zatwierdzenie strony Niezależny Dystrybutor ma prawo do wypracowania swoich własnych strategii marketingowych, jeśli nie naruszają one zasad zawartych w niniejszym Dokumencie oraz obowiązujących przepisów prawa. Bez pisemnej zgody firmy zakazuje się wykorzystywania, produkcji i sprzedaży jakichkolwiek promocyjnych materiałów pomocniczych, innych niż dostarczone przez firmę Vemma Europe.

12 7.8. Niezależny Dystrybutor nie ma prawa wysuwać roszczeń dotyczących bezpieczeństwa, właściwości zdrowotnych, terapeutycznych lub leczniczych produktów Vemma. Niezależny Dystrybutor może posługiwać się stwierdzeniami dotyczącymi produktów Vemma, które zostały zaakceptowane przez Vemmę Europe i znajdują się w jej oficjalnych materiałach marketingowych. Niezależnemu Dystrybutorowi nie wolno formułować, wysuwać lub publikować jakichkolwiek twierdzeń, wskazujących na to, że produkty Vemma są lekami lub że są wykorzystywane w diagnozowaniu, leczeniu lub zapobieganiu jakimkolwiek chorobom. Publikacja opinii lekarzy, naukowców lub konsumentów na temat produktów Vemma lub posługiwanie się takimi opiniami bez konsultacji z Vemmą Europe i bez jej pisemnej zgody jest zakazana. Z uwagi na różnice wynikające z odmiennej regulacji prawnej pomiędzy USA a Europą, w zakresie dopuszczalnej reklamy suplementów diety, Vemma Europe zaleca stosowanie wyłącznie twierdzeń dotyczących składu i właściwości produktów Vemma zamieszczonych na oficjalnej stronie Vemmy Europe () lub w bazie Back Office w miejscu przeznaczonych dla Niezależnych Dystrybutorów. Niezależny Dystrybutor powinien zalecać klientom znajdującym się pod opieką lekarza, będącym w trakcie leczenia lub poddawanym zabiegom medycznym konsultację z lekarzem przed zastosowaniem produktów Vemma w swojej diecie. Posługiwanie się oświadczeniami zdrowotnymi lub leczniczymi odnoszącymi się produktów Vemma są zakazane Bez uprzedniej pisemnej zgody Vemmy Europe zabrania się udostępniania wszelkich informacji dotyczących zarobków, które mogą być niezgodne z prawdą. Sukces finansowy Niezależnego Dystrybutora jest całkowicie zależny od jego indywidualnego zaangażowania oraz szkoleń i wsparcia udzielonego

13 przez innych Niezależnych Dystrybutorów współpracujących ze sobą w ramach zespołów Wszelkie informacje odnoszące się do działalności Vemma, których udziela Niezależny Dystrybutor, powinny zawierać adnotację o statusie Niezależnego Dystrybutora (dotyczy to np. podawania numerów telefonów, wizytówek) Zabrania się bezpośredniego lub pośredniego nakłaniania Niezależnych Dystrybutorów lub Klientów Vemma uczestniczących w programie dla Klientów Vemma do sprzedawania lub zakupu produktów lub usług innych niż oferowanych przez Vemmę Europe lub New Vision. Niezależny Dystrybutor akceptuje fakt, iż decyzja o tym czy dana czynność narusza postanowienia niniejszego paragrafu, należy do Vemmy Europe Produkty Vemma nie mogą być wystawiane i/lub sprzedawane w żadnym ogólnodostępnym pomieszczeniu biurowym lub punkcie sprzedaży, na aukcjach ebay, Allegro.pl i tym podobnych oraz w sklepach internetowych, z wyjątkiem strony internetowej vemmaeurope.com oraz vemma.com, a także za pośrednictwem programów telewizyjnych. Wyjątki stanowią sytuacje wymienione poniżej. Przedsiębiorcy decydujący się na współpracę z Vemmą Europe, muszą prowadzić swoją działalność z nią związaną poza swoim punktem sprzedaży, w miejscu uniemożliwiającym powszechny dostęp. Gwarantuje to równe szanse osiągnięcia sukcesu wszystkim Niezależnym Dystrybutorom. Produkty Vemma mogą być wystawiane w pomieszczeniach biurowych lub innych prywatnych pomieszczeniach, które nie są powszechnie dostępne.

14 7.13. Każdy Niezależny Dystrybutor zobowiązuje się powiadomić i wystąpić o pisemną zgodę Vemmy Europe na publikację jakichkolwiek materiałów (zdjęć, oświadczeń, materiałów promocyjnych) dotyczących Vemmy Europe na portalach społecznościowych, np. myspace.com, youtube.com, facebook.com, imeem.com, Blogger, nk.pl itp. Powinno się to odbywać zgodnie ze wszystkimi procedurami Vemmy Europe oraz wytycznymi dotyczącymi reklamy i promocji. Vemma Europe nie zezwala na publikację żadnych oświadczeń, w tym zdrowotnych lub dotyczących przychodów, nieprzychylnych komentarzy itp Niezależny Dystrybutor może wystawiać Towary na targach handlowych i wystawach. Przed zadeklarowaniem chęci uczestnictwa w wystawie należy skontaktować się z organizatorem wystawy i zasięgnąć informacji o innych Niezależnych Dystrybutorach, biorących udział w wydarzeniu. Nie istnieje jednak ograniczenie co do liczby Niezależnych Dystrybutorów mogących wziąć udział w tym samym wydarzeniu. Konieczna jest pisemna akceptacja udziału Niezależnego Dystrybutora w wystawie oraz wszelkich materiałów marketingowych, które będą przez niego prezentowane. Wystawiający powinien być również wyraźnie oznaczony jako Niezależny Dystrybutor Dystrybutorom zabrania się wystawiania i/lub sprzedaży produktów Vemma w miejscach, gdzie sprzedaż jest zabroniona Wszelkie elektroniczne lub drukowane materiały dotyczące Vemmy są chronione prawami autorskimi Niezależny Dystrybutor nie może sporządzać nagrań audio lub video z wystąpień, prezentacji lub spotkań organizowanych przez pracowników,

15 przedstawicieli Vemmy Europe lub Vemma Nutrition Company, chyba że nagrywana osoba wyraziła na to pisemną zgodę Członkom nie wolno tworzyć, sprzedawać lub dystrybuować publikacji, filmów, nagrań dźwiękowych i wydruków podobnych do tych publikowanych przez firmę Vemma dla Niezależnych Dystrybutorów. Nie wolno im również sprzedawać lub dystrybuować nieautoryzowanych materiałów marketingowych, jako pochodzących od Vemmy Europe Wszelkie inne reklamy lub kopie zawierające znaki towarowe Vemma muszą być dostarczone do Vemmy Europe i Niezależny Dystrybutor zobowiązany jest wystąpić o pisemną zgodę na publikację W trosce o właściwy i spójny wizerunek Vemmy Europe wszelkie pytania ze strony mediów muszą być jej niezwłocznie przekazane. Niezależny Dystrybutor nie może bez uprzedniej pisemnej zgody firmy pełnić roli rzecznika prasowego Vemmy Europe oraz składać jakiekolwiek oświadczeń mediom w jej imieniu Niezależny Dystrybutor może umieścić swoje dane w książkach telefonicznych na tzw. białych stronach pod nazwą Vemma Europe, pod warunkiem, że nazwisko wraz z numerem telefonu będzie opatrzone adnotacją Niezależny Dystrybutor. Niezależny Dystrybutor może po uzyskaniu uprzedniej zgody Vemmy Europe umieścić reklamę na tzw. żółtych stronach książek telefonicznych na jego własny koszt. Sugestią firmy Vemmy Europe jest umieszczenie takiej reklamy w dziale produktów zdrowotnych i/lub żywieniowych.

16 7.22. Bezwzględnie zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian w etykietach i opakowaniach produktów Vemma oraz w materiałach dostarczonych przez firmę Zabrania się Niezależnym Dystrybutorom rejestrowania wizerunku osób publicznych w jakichkolwiek sytuacjach. Jakiekolwiek wykorzystywanie, opisywanie, prezentacja, reprodukcja, dystrybucja lub powielanie wizerunku osób publicznych lub ich nazwiska, głosu lub informacji biograficznych bez pisemnej zgody Vemmy Europe jest niedozwolone Niezależny Dystrybutor ma prawo reklamować Produkty, korzystając z własnego samochodu, poprzez umieszczenie na nim folii z materiałami reklamowymi Vemmy Europe, które dostępne są w Sklepie Internetowym Vemma Europe na stronie internetowej Użycie innych materiałów reklamowych wymaga pisemnej zgody Vemmy Europe. Przed zajęciem stanowiska w tej sprawie, Vemma Europe ma prawo zwrócić się do Niezależnego Dystrybutora o przedstawienie informacji dotyczących pojazdu, na którym zamierza on umieścić folie reklamowe, w tym, o udostępnienie fotografii samochodu. Niezależny Dystrybutor pokrywa wszelkie koszty z tym związane. Decydując się na taka formę reklamy, Niezależny Dystrybutor zobowiązuje się nie umieszczać materiałów reklamowych innych produktów lub usług. Niezależny Dystrybutor zobowiązany jest do utrzymywania samochodu w dobrym stanie, szczególnie zobowiązany jest utrzymywać go w czystości. Zabrania się prowadzenia takiej formy reklamy, jeżeli Niezależny Dystrybutor został w przeszłości skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

17 7.25 Naruszenie przez Niezależnego Dystrybutora zakazów wymienionych w niniejszym punkcie stanowi podstawę jego natychmiastowego zawieszenia. Zostanie on poinformowany przez Vemmę Europe, za pośrednictwem poczty elektronicznej o dostrzeżonych naruszeniach i zostanie zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 48 h od chwili otrzymania informacji. Bezskuteczny upływ tego terminu może skutkować rozwiązaniem Umowy Dystrybucji. 8. Plan Marketingowy i Prowizje Plan Marketingowy przewiduje cotygodniowe wypłaty prowizji z tytułu wykonywania Umowy Dystrybucji na zasadach w nim określonych. Plan Marketingowy stanowi integralną cześć umowy i jest zamieszczony w Panelu dla Dystrybutorów (Back Office) Minimalna wysokość wypłacanej prowizji wynosi 10 Euro. Vemma Europe dokonuje potrącenia kwoty 1,5 Euro za każdą wypłatę prowizji na pokrycie kosztów przelewu. Prowizja jest wypłacana na rachunek bankowy wskazany w Formularzu rejestracyjnym, zawierającym dane Niezależnego Dystrybutora i Umowie Dystrybucji. Niezależny Dystrybutor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Vemmę Europe o każdej zmianie numeru rachunku bankowego. Vemma Europe może żądać zwrotu poniesionych kosztów wynikających z błędnie podanego numeru rachunku bankowego. Niezależny Dystrybutor wyraża zgodę na potrącenie tych kosztów z prowizji określonej w punkcie 8.3. Wypłaty na rachunek nienależący do Niezależnego Dystrybutora lub na inny rachunek, niż wskazany w Formularzu rejestracyjnym i Umowie Dystrybucji są niemożliwe. W przypadku Niezależnego Dystrybutora będącego osobą prawną, nie jest możliwa wypłata na rachunek bankowy jego oddziału.

18 8.3. Prowizje określone w Planie Marketingowym są wypłacane na podstawie danych określonych w Panelu dla Dystrybutorów. Niezależny Dystrybutor, jako przedsiębiorca świadczący usługi marketingowe, zobowiązany jest do dostarczenia Vemmie Europe na koniec każdego miesiąca oryginalnego rachunku lub faktury z tego tytułu Vemma Europe ma prawo wstrzymać wypłaty nowych prowizji w przypadku niedostarczenia wymaganych rachunków/faktur opisanych w punkcie 8.3. za poprzedni miesiąc lub innych dokumentów dotyczących działalności Niezależnego Dystrybutora np. wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, numeru VAT lub EU VAT lub innego numeru identyfikacji podatkowej. W przypadku wstrzymania wypłaty prowizji, Niezależnemu Dystrybutorowi nie przysługuje prawo do żądania odsetek Niezależny Dystrybutor wyraża zgodę na potrącenie przez Vemmę Europe z prowizji określonej w punkcie 8.3. kwot wynikających z niezapłaconej ceny za zakupione produkty Vemma np. w wyniku nieuzasadnionego cofnięcia przez Niezależnego Dystrybutora lub bank prowadzący jego płatności w formie Direct Debit (polecenie zapłaty) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub przypuszczeń co do popełnionych błędów przy wypłacie prowizji, sporządzaniu sprawozdań, Niezależny Dystrybutor powinien powiadomić Vemmę Europe o takiej sytuacji w ciągu piętnastu (15) dni od jej zaistnienia. Vemma Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy, zaniedbania i problemy niezgłoszone w ciągu piętnastu (15) dni.

19 8.7. Wyłączną odpowiedzialność za rejestrację dla potrzeb podatku VAT oraz za wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ponosi Niezależny Dystrybutor. Wyłączną odpowiedzialność za odprowadzanie podatku dochodowego, składki na ubezpieczenie społeczne lub, o ile dotyczy, podatku od osób prawnych i wszelkich innych odpowiednich podatków ponosi Niezależny Dystrybutor. 9. Poufność 9.1. Tajemnica Handlowa lub Informacja Poufna oznacza informację, taką jak: formuła, wzór, kompilacja, program, urządzenie, metoda, technika lub proces, która: 1) stanowi rzeczywistą lub potencjalną wartość ekonomiczną, ponieważ nie jest znana innym osobom mogącym z jej wyjawienia i wykorzystania czerpać zyski; oraz 2) jest przedmiotem uzasadnionych dążeń do utrzymania jej w tajemnicy Sprawozdanie, jak i wszelkie inne informacje dotyczące m.in. organizacji sprzedaży oraz sprawozdań z prowizji stanowią Informacje Poufne Vemmy Europe. Każdy Niezależny Dystrybutor, będący w posiadaniu tego typu informacji, zobowiązany jest do zachowania ich w tajemnicy. Niezależny Dystrybutor może je wykorzystywać wyłącznie w celu zarządzania swoją organizacją sprzedaży. Takiego rodzaju informacje są dla firmy niezwykle cenne i są udostępniane jedynie w celu rozbudowywania sprzedaży produktów Vemma, szkolenia i wspomagania osób chcących zostać Niezależnymi Dystrybutorami Zabrania się wykorzystywania, ujawniania, kopiowania wszelkich Informacji Poufnych osobom niebędącym Niezależnym Dystrybutorem lub pracownikiem Vemmy Europe, bez uprzedniej pisemnej zgody Vemmy Europe.

20 Zabrania się bezpośredniego lub pośredniego wykorzystywania Informacji Poufnych dla własnych i cudzych korzyści finansowych. Należy zachować w tajemnicy i dbać o bezpieczeństwo Informacji Poufnych, aby uniknąć ich niewłaściwego wykorzystania sprzeniewierzenia lub innych czynności niezgodnych z zasadami funkcjonowania Vemmy Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Dystrybucji, Niezależny Dystrybutor zobowiązany jest do zwrotu wszystkich materiałów zawierających Informacje Poufne, będących w jego posiadaniu. Vemma Europe może zażądać pisemnego oświadczenia o zwrocie wszystkich materiałów zawierających Informacje Poufne. 10. Naruszenia warunków umowy, rozwiązanie umowy Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym momencie w drodze porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia złożonego z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego O wypowiedzenia umowy przez Niezależnego Dystrybutora należy powiadomić pisemnie firmę Vemma Europe. Po złożeniu wypowiedzenia przez Niezależnego Dystrybutora jego konto w Panelu dla Dystrybutorów przestaje funkcjonować. Niezależny Dystrybutor może złożyć ponowne zgłoszenie do tego samego lub innego Dystrybutora Wprowadzającego po upływie dwudziestu czterech (24) tygodni. Po ponownej rejestracji zostanie on umieszczony u dołu linii swojego Dystrybutora Wprowadzającego. Przy ponownej rejestracji, Niezależny Dystrybutor ma obowiązek wypełnić Formularz rejestracyjny i podpisać Umowę Dystrybucji.

21 10.3. Vemma Europe może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowych w szczególności w przypadku: a) w przypadku nieaktywności Niezależnego Dystrybutora w okresie kolejnych 24 tygodni b) naruszenia warunków Umowy Dystrybucji lub zasad ujętych w niniejszym Dokumencie c) zalegania z zapłatą ceny za Towary za okres co najmniej 3 miesięcy Vemma Europe może tymczasowo zawiesić prawa Niezależnego Dystrybutora określone w Umowie Dystrybucji oraz niniejszym Dokumencie, w szczególności prawa do nabywania Towarów i otrzymywania prowizji, w przypadku, gdy naruszenia warunków Umowy Dystrybucji lub zasad ujętych w niniejszym Dokumencie, mogą zostać usunięte przez Niezależnego Dystrybutora. Vemma Europe wyznaczy termin na usunięcie naruszeń lub do złożenia stosowanych wyjaśnień. W przypadku, gdy Niezależny Dystrybutor nie usunie naruszeń lub nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie, zostaje zawieszony. W takim przypadku Vemma Europe ma również prawo do wypowiedzenia Umowy na podstawie punktu 10.3 b Zawiadomienie o zawieszeniu w prawach Niezależnego Dystrybutora określone w punkcie zostanie przesłane pocztą priorytetową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, zgodnie z danymi zawartymi w Formularzu rejestracyjnym i Umowie Dystrybucji Wypowiedzenie umowy w trybie punktu powoduje brak możliwości ponownego zawarcia umowy z Vemmą Europe.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi. Zasady i procedury KODEKS ETYCZNY PROMOTORA Jako Niezależny promotor Vi (VIP) zobowiązuję się stać na straży uczciwości firmy Vi. Prowadząc interesy jako Promotor VIP, będę zawsze postępować uczciwie i

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM

REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM Niniejszy Regulamin Afilianta (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady współpracy pomiędzy: Affizzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA ZASADY I PROCEDURY styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1: DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ 2: REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014)

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Data publikacji: 27.02.2015 www.redcoon.pl I. Definicje Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: Konsument osoba

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 www.pkt.pl Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator pkt.pl Marketing Zintegrowany Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-605)

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zasady i Procedury. Aktualizacja i data wprowadzenia w życie 11 listopad 2011 r.

Zasady i Procedury. Aktualizacja i data wprowadzenia w życie 11 listopad 2011 r. Zasady i Procedury Aktualizacja i data wprowadzenia w życie 11 listopad 2011 r. Sekcja 1 - Wstęp 1.1 - Misja firmy Założenia WowWe Zobowiązujemy się do tworzenia narzędzi i urządzeń internetowych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM

Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM 1 Zakres obowiązywania (1) Poniższe warunki handlowe są częścią każdej umowy partnerstwa handlowego pomiędzy spółką FLEXKOM International Holding AG, Burgstraße

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 1.1 Warunki korzystania z Serwisu... 3 2. DEFINICJE... 3 3. PROCES REJESTRACJI... 5

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LancerHub.com

Regulamin Serwisu LancerHub.com Regulamin Serwisu LancerHub.com 1 Regulamin serwisu (dalej: Regulamin) LancerHub.com (dalej: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

11 Produkty firmy Akuna

11 Produkty firmy Akuna Spis treści I. Wstęp II. Współpraca i relacje handlowe Najważniejsze zasady współpracy Relacje między dystrybutorami Relacje w linii sponsorskiej 2 3 VII. Awans na pozycję Lider Warunki awansu Cztery sposoby

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE ZDROWIE DOM U RODA TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZDROWIE TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY ZDROWIE Spis treści Sekcja 1 Str. Wprowadzenie 3 Sekcja 2 Słowniczek terminów 4 Sekcja 3 Uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48 12 6882600 Faks: +48 12 6882699 Email: biuro@dotpay.pl REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo