Materiały szkoleniowe. E-biznes: wykorzystywanie Internetu do prowadzenia działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały szkoleniowe. E-biznes: wykorzystywanie Internetu do prowadzenia działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Materiały szkoleniowe E-biznes: wykorzystywanie Internetu do prowadzenia działalności gospodarczej

2 Spis treści: POJĘCIA CHARAKTERYSTYKA RYNKU E-COMMERCE WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE E-FIRMĄ PODSUMOWANIE

3 Pojęcia Wraz z rozwojem i transformacją Internetu pojawiły się biznesowe rozwiązania dwukierunkowej wymiany, zwane E- biznes, obejmujące zasięgiem każdą działalnośd, która wykorzystuje Internet w biznesie chodby w najmniejszej części

4 Pojęcia Wyróżnid można różne etapy rozwiązao e-biznesu: 1. początkowo obecnośd w Sieci 2. dalej zakupy online, gdzie strony są bardziej dynamiczne niż statyczne i często zintegrowane z bazami danych; 3. transakcje online, dynamiczne strony witryny z umożliwieniem personalizacji oferty oraz połączeniem witryny z dodatkowymi nie tylko bazami danych, ale też aplikacjami

5 Pojęcia e-business e-commerce e-consulting e-banking e-loyalty e-advertising Rozwiązania e-biznes e-learning

6 Pojęcia 1. Pokrywanie. Przedsiębiorstwo pokrywa działalnośd, która dotychczas była realizowana w sposób tradycyjny działaniami internetowymi, dążąc do minimalizowania negatywnego oddziaływania systemów e-biznesu na dotychczasowe procesy gospodarcze. Z wykorzystaniem technologii e-biznesu realizowane są tylko niektóre procesy w organizacji, gdyż również obszar zastosowao jest ograniczony. Nowy i stary model prowadzenia biznesu funkcjonuje równolegle, jednakże nowa technologia jest wykorzystywana w minimalnym stopniu

7 Pojęcia 2. Integracja. Przedsiębiorstwo tworzy nowe działania e-biznesowe i integruje je z bieżącymi, tradycyjnymi procesami. Podstawowymi zadaniami tego modelu jest tworzenie nowych lub zmodyfikowanych obszarów działalności gospodarczej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem różnych procesów. Obszar implementacji projektu jest szeroki. Obejmuje on zarówno nowy model gospodarowania, jak i tradycyjne struktury i procesy biznesowe, wywołując przy tym efekt synergii, który przejawia się między innymi wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprawą obsługi klienta, komunikacji oraz jakości wiedzy rynkowej. Prym wiedzie nowa technologia, która bezpośrednio wpływa na generowanie dodatkowych korzyści. W tym podejściu należy integrowad różne technologie i procesy biznesowe w jeden spójny model oraz bezpośrednio zaangażowad dużą grupę osób (decydentów, analityków biznesowych, pracowników operacyjnych, specjalistów) w realizację takiego przedsięwzięcia.

8 Pojęcia 3. Całkowita separacja. Organizacja modeluje zupełnie oddzielne rozwiązania e-biznesowe, nie korespondujące z tradycyjnymi procesami. Biorąc pod uwagę ten model realizacji strategii e-biznesu obszar zastosowao projektu jest z reguły bardzo wąski, ograniczony zaledwie do kilku najważniejszych procesów w przedsiębiorstwie. Wykorzystuje się tutaj szeroko nowe technologie. Nowy i stary model prowadzenia działalności gospodarczej funkcjonuje obok siebie

9 Pojęcia 4. Zastępowanie. W tym modelu uwaga skoncentrowana jest na zastępowaniu wybranych procesów gospodarczych działaniami internetowymi. Zastępowanie eliminuje niektóre tradycyjne procesy biznesowe, w związku z czym zastosowanie tego modelu jest ograniczone. Nowa technologia jest również wykorzystywana w ograniczonym zakresie. Korzyści są istotne, ale umiarkowane, nacisk jest położony na rozwój nowego modelu biznesu

10 Pojęcia rodzaje transakcji w Internecie

11 Pojęcia E-biznes realizuje się pod pojęciami B2B (relacje pomiędzy firmami), B2C (relacje firma klient) oraz C2C (klient klient).w każdym z powyższych przypadków Internet odgrywa rolę kanału komunikacji i platformy, w oparciu o którą są prowadzone transakcje i dokonywana jest wymiana informacji.

12 Pojęcia E-biznes w kontekście przedsiębiorczości akademickiej w znakomitej przewadze dotyczy prowadzenia transakcji wymiennej w zakresie handlu, która w literaturze przedmiotu jest definiowana jako e-commerce

13 Pojęcia W obecnej dobie rozwoju Internetu, gdzie jak wspomniano witryny internetowe są uzbrojone nie tylko m.in. w dodatkowe aplikacje czy połączenia z bazami danych, procesom dokonywania transakcji online towarzyszą elementy reklamy czy doradztwa Dokonując transakcji internetowej, klientowi proponuje się dodatkowe wartości dodane w postaci np. możliwości zakupu na raty, uzyskania dodatkowych rabatów na produkty firm stowarzyszonych, przystąpienia do programu lojalnościowego, czy wreszcie skorzystania z oferty banku oferującego bezpieczny system dokonania płatności.

14 Pojęcia Mając na uwadze początkującego sieciowego przedsiębiorcę, rozważania dotyczące E-biznesu, można skoncentrowad na omówieniu transakcji handlowych, w których głównie gustują młodzi ludzie, rozpoczynający swoją przygodę jako E- biznesmani

15 Pojęcia E-commerce odnosi się do realizacji działalności gospodarczej, opartej na przetwarzaniu i transmisji danych, takich jak tekst, dźwięk, obraz Dotyczy bezpośrednio procesu zakupów, sprzedaży, dystrybucji produktów i usług, obsługi klienta, współpracy miedzy przedsiębiorstwami, a także cyfrowych płatności poprzez publiczne lub prywatne sieci komputerowe (również Internet) Bardzo ważną cechą e-commerce jest to, iż transakcje pomiędzy dwiema stronami (pomiędzy firmą a klientem lub dwiema firmami) są transakcjami on-line oraz że głównym przedmiotem handlu jest informacja

16 Pojęcia Światowa Organizacja Handlu (WTO) definiuje e-commerce jako: produkcję, reklamę, sprzedaż i dystrybucję produktów poprzez sieci teleinformatyczne (Internet, sieci komputerowe)

17 Pojęcia - rodzaje relacji Biznes-biznes (B2B) będący najszybciej rozwijającym się sektorem handlu elektronicznego, obejmującym różnorodne kontakty pomiędzy przedsiębiorstwami, partnerami, dostawcami, dotyczącym głównie transakcji handlowych i finansowych (zakupów, logistyki, dystrybucji, marketingu, usług, wspomagania), występujących również na arenie międzynarodowej. Do ważnych elementów infrastruktury informatycznej zaliczyd tu można: sieci ekstranetowe, portale biznesowe i branżowe, sieci handlowe, giełdy towarowe. Biznes-klient (B2C) który obejmuje wszelkie formy sprzedaży detalicznej, realizowane tak przez producentów, jak i pośredników w formie internetowych pasaży handlowych, elektronicznych kiosków, portali aukcyjnych (sprzedaż, promocja, zawieranie kontraktów, zarządzanie relacjami z klientem).

18 Pojęcia - rodzaje relacji Klient-biznes (C2B) polega na wystawianiu przez klientów swoich ofert zakupu w odpowiednim serwisie i odpowiadaniu na nie przez producentów. Biznes-administracja (B2A) model ten (elektroniczna administracja: e- administration) dotyczy kontaktów przedsiębiorstw z jednostkami rządowymi i administracyjnymi na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Klient-administracja (C2A) zawiera kontakty klienta z agendami rządowymi i administracyjnymi celem ogłaszania przetargów, realizacji wypłaty zasiłków, itp. Klient-klient (C2C) dotyczy transakcji zawieranych przez osoby prywatne, m.in. drobne ogłoszenia, prywatne aukcje, giełdy, itp

19 Pojęcia B2C Najpowszechniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w sieci = formuła B2C W statystykach wolumenu obrotów handlowych przez Internet przeważający odsetek przypada właśnie na portale aukcyjne W Allegro realizującym ok. 80% całościowego obrotu aukcyjnego sklepy stanowią odrębną kategorię po stronie sprzedających Sprzedaż, poza serwisami aukcyjnymi realizowana na witrynach własnych Oferta z serwisu aukcyjnego może również odsyład na stronę online firmy

20 Pojęcia B2C Oferta handlowa online prezentowana jest również za pośrednictwem pasaży handlowych Zainteresowanie pasażami nie jest tak duże jak serwisami aukcyjnymi Atrakcyjnośd serwisu aukcyjnego wynika z jego podobieostwa do robienia zakupów w hipermarkecie Serwisy aukcyjne mogą mied wymiar krajowy, a także ponadnarodowy

21 Charakterystyka rynku e-commerce Sklepy internetowe zwykle przedsiębiorstwa typu mikro Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie online sposobem na sprawdzenie się Pierwsze kroki w e-biznesie mogą okazad się przypadkowe wykorzystanie platform aukcyjnych do upłynniania niepotrzebnych rzeczy Serwisy aukcyjne stają się polem do uprawiania przedsiębiorczości

22 Charakterystyka rynku e-commerce O atrakcyjności i wzroście zainteresowania przedsiębiorców e-commercem decydują niskie bariery wejścia. Zaraz po zaistnieniu w sieci można konkurowad z największymi. Konkurowanie na ekranie komputerowym Umiejętne wkomponowanie się ze swoim pomysłem i wizją (również graficzną) w wirtualny rynek, będzie decydowad o sukcesie lub porażce przyszłego przedsiębiorcy

23 Charakterystyka rynku e-commerce Polski rynek e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie, zwiększając stale swoją wartośd. Wartośd szacowana na 17,6 mld złotych, Klientem e-sklepów jest już co trzeci Polak Rośnie również udział handlu elektronicznego w handlu ogółem, z 0,72% w roku 2005 aż do prawie 2% w roku 2008

24 Charakterystyka rynku e-commerce Im większy odsetek gospodarstw o większym budżecie domowym, tym większy generuje to potencjalny rynek dla handlu elektronicznego. Odsetek gospodarstw domowych w Polsce, mających dostęp do Internetu, wg budżetu domowego

25 Charakterystyka rynku e-commerce Największy odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu przypada na gospodarstwa najzamożniejsze Optymistyczne wizje dotyczące wzrostu rynku online w Polsce Jego rozwój stanowid powinien zachętę do tworzenia nowych form aktywności online dla osób rozważających zakładanie własnej firmy

26 Charakterystyka rynku e-commerce W badaniu dotyczącym prognozowanych przyrostów przychodów w najbliższym czasie, większośd respondentów uważa, że powinny nastąpid przyrosty Planowane przychody sklepów internetowych

27 Charakterystyka rynku e-commerce Mniej więcej połowa sklepów generuje przychody od 10 do 100 tys. złotych, co oznacza że jest to bardzo atrakcyjna obecnie forma zarabiania pieniędzy Jest się własnym szefem Średnia miesięczna wartośd sprzedaży sklepu internetowego

28 Charakterystyka rynku e-commerce W Polsce działa ponad 7000 sklepów internetowych. Nie wszystkie jednak przynoszą właścicielom przychody pozwalające na zaspokojenie bieżących potrzeb oraz rozwój biznesu.

29 Charakterystyka rynku e-commerce Optymizmowi związanemu z odczuciami sklepów internetowych co do przyszłości przychodów towarzyszą statystki dotyczące dostępu do globalnej sieci Wpływ na dostęp do Sieci ma zróżnicowanie urządzeo, które ten dostęp oferują Na początku 2014 roku globalna liczba użytkowników Internetu w urządzeniach przenośnych przewyższy liczbę osób korzystających z Internetu stacjonarnego

30 Charakterystyka rynku e-commerce LICZBA MOBILNYCH INTERNAUTÓW W 2014 ROKU OSIĄGNIE 1,7 MLD. ROK PÓŹNIEJ MA TO BYD JUŻ NIEMAL 2 MLD LUDZI!!!

31 Charakterystyka rynku e-commerce Zwiększenie dostępu do Internetu to pierwszy z czynników, mających wpływ na zwiększenie zainteresowania dokonywaniem zakupów w sklepach internetowych zarówno jeśli chodzi o dobra częstego zakupu, jak też dobra zakupywane okresowo Pozostali 53,80% Piotr i Paweł 0,15 15,00% Udziały rynkowe sklepów internetowych oferujących podstawowe produkty a.pl 3,70% Alma 6,50% Hipernet 24 12,00% Frisco.pl 9,00% Polacy coraz częściej kupują podstawowe produkty tak spożywcze, jak chemiczne - w skle pach internetowych

32 Charakterystyka rynku e-commerce Szacunki na wydatki związane z produktami spożywczymi i chemicznymi w Polsce to rząd wielkości 100 mld zł rocznie Tendencja rosnąca po kilkadziesiąt procent rocznie Sprzedaż prowadzi ponad 100 sklepów czasami specjalizujących się tylko w winach czy zdrowej żywności

33 Charakterystyka rynku e-commerce 1. W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. W porównaniu do roku wcześniejszego był to wzrost wielkości 22%. 2. Wartośd rynku e-commerce w Polsce w 2010 r. to rząd wielkości 15,5 mld zł, co oznacza wzrost o 15% 3. W 2010 r. udział e-commerce w handlu detalicznym zacznie się powoli zbliżad do 3% Wielka Brytania 7 % Wzrost reputacji sklepów internetowych spowodowaną większym doświadczeniem internautów wybierających bezpieczne i sprawdzone transakcje

34 Charakterystyka rynku e-commerce Dla byd albo nie byd przedsiębiorcy ważna będzie decyzja o rozpoczęciu modelu B2C Łatwy dostęp do pełnej informacji, atrakcyjnej ceny, szerokiego asortymentu Informacja o opinii innych użytkowników danego produktu Działalnośd operacyjna 24h/dobę Brak problemów ze staniem w kolejkach i w ogóle wychodzeniem z domu Łatwośd poszukiwania towaru Uaktualnienie oferty dostępne na setkach milionów komputerów Teoretyczny brak konieczności udziału pracownika Zapewnienie interaktywności Towar zakupiony musi jeszcze przejśd długą drogę od sprzedawcy do kupującego Narażony na różnorakie niebezpieczeostwa związane z transportem (temperatura, stabilnośd, narażenie na uszkodzenia) Czas zakupu - towar dociera zwykle najwcześniej dopiero na drugi dzieo Cena transportu doliczana do towaru

35 Właściwe zarządzanie e-firmą WAŻNE takie zaprogramowanie własnej działalności gospodarczej, aby w maksymalnym stopniu zredukowad niedoskonałości zawierania i realizacji transakcji, jaką przeprowadza się w trybie wirtualnym

36 Właściwe zarządzanie e-firmą Każda osoba w firmie używa Internetu w celu dostarczenia pełnego zakresu ciągle zmieniających się towarów i usług DOBRZE PRZYGOTOWANA STRONA INTERNETOWA PLATFORMA WIEDZY IT daje możliwośd dostarczenia klientowi zarówno koocowemu nabywcy towarów, jak i partnerowi biznesowemu wartości, których wytworzenie w biznesie tradycyjnym jest niemożliwe albo bardzo trudne

37 Właściwe zarządzanie e-firmą Ponad połowa działających w segmencie firm oferuje również tradycyjną formę sprzedaży Forma sprzedaży przez Internet staje się coraz bardziej ważna Aby dobrze i skutecznie funkcjonowad na rynku, firma powinna wziąd pod uwagę sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem Internetu

38 Właściwe zarządzanie e-firmą Właściwe zarządzanie własną e-firmą oznacza dbałośd o każdy element procesu sprzedaży atrakcyjny asortyment, jakośd sklepu www, szybkośd ładowania stron, sprawny mechanizm wyszukiwarki i składania zamówienia, zapewnienie bezpieczeostwa danych, logiczna i intuicyjna nawigacja, estetyka wizualna, szczegółowy opis produktu z ilustracją, jasno widoczna i sprecyzowana cena produktu, dostępne informacje o właściwościach produktu, warunkach gwarancji i producencie.

39 Właściwe zarządzanie e-firmą ZASADY JAKIE SPEŁNIAD POWINNA PODSTAWOWA ARCHITEKTURA WITRYNY: określenie celu witryny, czyli sformułowania przesłania, ustalenia czynności niezbędnych do zarządzania witryną, ustalenia kosztorysu oraz zakresu dóbr materialnych potrzebnych do zarządzania witryną, sformułowanie planu marketingowego witryny, wyznaczenia personelu odpowiedzialnego za realizację zadania, ustalenia konsultantów i dostawców, określenia harmonogramu i budżetu.

40 Właściwe zarządzanie e-firmą PONADTO rozreklamowanie własnego sklepu istotne - sporządzenie planu marketingowego konieczne - zaplanowanie odpowiedniego budżetu reklamowego

41 Właściwe zarządzanie e-firmą Udział kosztów marketingu w budżecie sklepu internetowego

42 Właściwe zarządzanie e-firmą KONIECZNE BĘDZIE PONIESIENIE KOSZÓW ZWIĄZANYCH M.IN. Z REKLAMĄ SKLEPU, PONIEWAŻ BĘDĄ TO PIENIĄDZE WYDANE W CELU OSIĄGNIĘCIA W PRZYSZŁOŚCI WIĘKSZYCH PRZYCHODÓW, A PRZYNAJMNIEJ UTRZYMANIE SIĘ NA RYNKU.

43 Właściwe zarządzanie e-firmą Formy e-marketingu stosowane przez sklepy internetowe

44 Właściwe zarządzanie e-firmą Planowane działania e-marketingowe w sklepach internetowych w 2011 roku

45 Właściwe zarządzanie e-firmą DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ONLINE, RÓWNIEŻ DZIAŁANIA MARKETINGOWE ZORIENTOWANE ONLINE SĄ NAJBARDZIEJ I CENIONE I WYBIERANE PRZEZ ZARZĄDZAJĄCYCH E-FIRMAMI

46 Właściwe zarządzanie e-firmą W celu dzielenia zysków, najpierw konieczne jest ich wygenerowanie. Na poziom przychodów każdego e-biznesu wpły wa wiele czynników, m.in. bogactwo asortymentu czy atrakcyjnośd polityki cenowej. Często jednak zapomina się o jeszcze jednej ważnej kwestii zapewnieniu kupującym wygodnych i szybkich form płatności za zakupy

47 Właściwe zarządzanie e-firmą Istotne jest stworzenie i organizacja systemu informacyjnego, który zgromadzi w miarę możliwości pełną informację o otoczeniu e-przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o klientach, konkurentach, potencjalnych konkurentach, dostawcach oraz ogólnych trendach na e-rynku

48 Właściwe zarządzanie e-firmą Posiadanie sklepu w Internecie oznacza nic innego, jak przede wszystkim koniecznośd inwestycji w oprogramowanie, które realizowad będzie poszczególne funkcje, jakie odpowiadają tradycyjnemu procesowi sprzedaży Firmy posiadające własną witrynę mogą mied, w zależności od rodzaju oferowanych dóbr oraz zaawansowania sprzedaży, mniej lub bardziej kompleksowe rozwiązanie programistyczne wspomagające sprzedaż. Chodzi o programy komputerowe do wyszukiwania produktów, szeregowania ich, porównywania cech danych towarów, po system zamawiania on-line z użyciem karty lub transferów bankowych

49 Właściwe zarządzanie e-firmą Poza faktem oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego istotna jest szeroka gama możliwości zapłaty za zakupy. Im więcej tych możliwości tym większe grono internautów może byd skłonne zamówid produkt czy usługę Ponad 20 milionów Polaków posiada rachunki bankowe, a znaczna częśd z nich korzysta z bankowości inter netowej Oprócz przelewów i opcji zapłaty kartą płatniczą istotne są możliwości zaoferowania płatności gotówkowych. Klient mo że w tradycyjnych punktach handlowych zapłacid za zamówienie złożone Internecie, czego przykładem jest np. sklep morele.net

50 Właściwe zarządzanie e-firmą Forma płatności szczególnie preferowana przez osoby, które preferują wcześniejsze obejrzenie towaru na żywo przed wpłaceniem pieniędzy. Wpłacenie towaru dopiero po jego obejrzeniu eliminuje ryzyko utraty pieniędzy na wypadek napotkania na nierzetelnego sprzedawcę

51 Właściwe zarządzanie e-firmą Elementem towarzyszącym zaoferowaniu różnych form płatności jest jednocześnie umieszczenie znaków graficznych skojarzonych z formami płatności, jakie oferuje dany sklep internetowy. Jest to element poprawiający wizerunek sklepu i uwiarygodniający jego funkcjonowanie. Klienci, którzy przywykli do dokonywania zakupów za pośrednictwem systemów np. PayPal, mogą wyłącznie dzięki zaoferowaniu tejże formy płatności wybrad robienie zakupów w danym punkcie, a nie u konkurencji

52 Właściwe zarządzanie e-firmą Zaoferowanie szerokiej gamy możliwości zapłaty za towar jest również szczególnie przydatne jeżeli chodzi o zaoferowanie towaru na arenie międzynarodowej-serwisy aukcyjne działające pod jednym szyldem w kilku krajach. Płatności mogą odbywad się za pośrednictwem: - kart kredytowych respektowanych za granicą - dokonywanie zagranicznych przelewów bankowych - coraz częściej są elementem oferty banków tak internetowych jak również tradycyjnych, które wprowadzają możliwośd obsługi konta online

53 Właściwe zarządzanie e-firmą ISTOTNY PRZY LOKOWANIU FIRMY W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ JEST HOSTING. DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ONLINE NALEŻAŁOBY WYBRAD ŁĄCZE SYMETRYCZNE ZE WZGLĘDU NA KIERUNEK PRZESYŁU DANYCH DO UŻYTKOWNIKA, NALEŻY TEŻ PAMIĘTAD O ODPOWIEDNIEJ PRZEPUSTOWOŚCI.

54 Właściwe zarządzanie e-firmą ISTOTNA OPINIA KLIENTA

55 Właściwe zarządzanie e-firmą OPINIA KLIENTA NAJWAŻNIEJSZY FEEDBACK Z FUNKCJONOWANIA DANEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

56 Właściwe zarządzanie e-firmą Wypełnianie formularzy oceniających zakupy Możliwośd dodawania komentarzy pod konkretnymi produktami Sprzężone ze stroną sklepu fora, na których toczą się dyskusje Internauta przed zakupem sprawdza te opinie (również m.in. w serwisach Ceneo, Opineo, Skąpiec oraz pozycje w corocznych rankingach sklepów internetowych) i przywiązuje do nich dużą wagę Chętnie komentujemy nasze wrażenia z zakupów. Zarówno te pozytywne, jak i tym bardziej - negatywne

57 Właściwe zarządzanie e-firmą Oprócz poziomu bezpieczeostwa witryny poprzez odczytanie adresu URL, doświadczony Internauta zwraca uwagę również na: umieszczony na stronie regulamin, ilośd wymaganych w formularzach zakupu danych osobowych możliwośd reklamacji. Istotna jest kwestia szerokiej oferty płatności i odbioru towaru również stała się już standardem. Nadal niewiele sklepów internetowych honoruje karty płatnicze i kredytowe

58 PODSUMOWANIE E-biznes należy, w dobie ciągle rozwijającego się Internetu, do atrakcyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej DLACZEGO? Zaistnienie w Internecie dotyczy zarówno firm, które już na rynku funkcjonują, jak też firm, które na rynek wchodzą

59 PODSUMOWANIE Bez względu na stopieo zaawansowania funkcjonowania firmy online, jej obecnośd w Internecie wydaje się byd bezwzględnie obowiązkowa DLACZEGO? Wejście na rynek wirtualny nie jest równoznaczne z natychmiastowym odniesieniem sukcesu - konieczne są działania prorozwojowe a także od samego początku ustalona spójna wizja rozwoju e-biznesu NP. JAKA?

60 Konieczne jest zwrócenie uwagi na elementy tworzenia witryny internetowej, jej zarządzanie, reklamowanie jej i zapewnienie jej właściwych zabezpieczeo DLACZEGO? Fundusze jakie przeznaczone zostaną na promocję swojej e-firmy, nie powinny pójśd na marne m.in. ze względu na ciągle rosnący rynek e-klientów, wynikający m.in. z rosnącego dostępu do Internetu bezprzewodowego JAKIE URZĄDZENIA MOGĄ MIED DOSTĘP DO INTERNETU? Przedsiębiorcy nie tylko powinni swoją bytnośd w Internecie rozważad w kategorii czy warto czy nie, ale raczej do jakiego stopnia powinna ona opierad się na odpowiednio skonstruowanej ofercie online A TY I TWOJA FIRMA? PODSUMOWANIE

61 Dziękuję za uwagę!

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

B2. E-biznes. B2.1. Rynek B2B

B2. E-biznes. B2.1. Rynek B2B B2. E-biznes B2.1. Rynek B2B W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę wyników badań rynku B2B w Polsce przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Instytut Logistyki i Magazynowania. Główny

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

E-biznes i handel internetowy

E-biznes i handel internetowy 05.07.2004 r. E-biznes i handel internetowy W świecie współczesnym jednym z warunków funkcjonowania przedsiębiorstw jest umiejętne wykorzystywanie oraz przetwarzanie informacji. Informacja staje się podstawowym

Bardziej szczegółowo

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa Grudzień 2012 Spis treści Wstęp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Rozprawa doktorska pt. MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM REKRUTACYJNYM mgr Agnieszka Wiącek Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Warszawa 2011 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA E-HANDLU W POLSCE

LOGISTYKA E-HANDLU W POLSCE LOGISTYKA E-HANDLU W POLSCE Opracowanie dr Arkadiusz Kawa* Poznań 2014 * Pracownik Katedry Logistyki i Transportu w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. e-handel w

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy. sukces trzeba zaplanować

Sklep internetowy. sukces trzeba zaplanować Sklep internetowy sukces trzeba zaplanować Copyright by Paweł Meyer Projekt okładki Jakub Piesik ISBN 978-83-272-3809-2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji

Bardziej szczegółowo

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki Report Polska Internetowa Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki The Boston Consulting Group (BCG) jest wiodącą międzynarodową firmą doradczą, świadczącą usługi z zakresu zarządzania strategicznego

Bardziej szczegółowo

raport e-commerce listopad 2010 Partnerzy

raport e-commerce listopad 2010 Partnerzy raport e-commerce listopad 2010 Partnerzy spis treści 5 Ranking sklepów internetowych Money.pl i Wprost 27 Gotówka z wirtualnego portfela 11 E-commerce dźwignią handlu 33 Dostawa wieńczy sprzedaż 17 Platformy

Bardziej szczegółowo

E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Partnerzy. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014

E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Partnerzy. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014 RAPORT Partnerzy Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014 Przygotowanie badania: Grupa Robocza E-commerce w IAB Polska oraz Ministerstwo Gospodarki Realizacja badania:

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gospodarka elektroniczna i automatyczna identyfikacja. (konspekt)

Gospodarka elektroniczna i automatyczna identyfikacja. (konspekt) Gospodarka elektroniczna i automatyczna identyfikacja (konspekt) kontakt / informacje mgr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@swspiz.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: wtorek 16:00-18:00,

Bardziej szczegółowo

e-commerce handel elektroniczny (konspekt)

e-commerce handel elektroniczny (konspekt) e-commerce handel elektroniczny (konspekt) kontakt / informacje dr Katarzyna Kolasińska-Morawska e-mail: kkm@swspiz.pl www: http://kkolasinska.swspiz.pl konsultacje: via email 2 kontakt / informacje mgr

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 14 Systemy e-biznesu Dr inż. Mariusz Makuchowski e-business W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił dynamicznym rozwój Internetu, technologii informacyjnej i jej

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka **

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** APLIKACJE INTERNETOWE JAKO RDZEŃ NOWOCZESNEGO BIZNESU INTERNET APPLICATIONS AS A ROOT OF MODERN BUSINESS Internet, intranet i Ekstranet sieciami komputerowymi wspomagającymi

Bardziej szczegółowo

Główne zasady bezpieczeństwa podczas zakupów w sieci

Główne zasady bezpieczeństwa podczas zakupów w sieci 15 28 sierpnia 2014 r. 25 E-COMMERCE fot: fotolia Główne zasady bezpieczeństwa podczas zakupów w sieci Płatności są nudne, po prostu mają się dziać. Ale pieniądze są ekscytujące i ciekawe większość z nas

Bardziej szczegółowo

e-commerce - handel elektroniczny

e-commerce - handel elektroniczny e-commerce - handel elektroniczny kontakt / informacje mgr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@swspiz.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środa 18:30-19:30, Sienkiewicza 9, p.16 (parter)

Bardziej szczegółowo

e-commerce (konspekt wykładów)

e-commerce (konspekt wykładów) e-commerce (konspekt wykładów) kontakt / informacje mgr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@swspiz.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: wtorek 16:00-17:30, Sienkiewicza 9, p.16 (parter) 2

Bardziej szczegółowo

E-commerce bezpieczne zakupy

E-commerce bezpieczne zakupy prof. dr hab. Włodzimierz Deluga dr Joanna Dyczkowska Zakład Marketingu, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska E-commerce bezpieczne zakupy WPROWADZENIE Rozwiązanie e-commerce są nowoczesną

Bardziej szczegółowo

Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego?

Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego? 22 E- COMMERCE W POLSCE Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego? E-commerce to handel internetowy wykorzystujący do swego funkcjonowania środki i urządzenia elektroniczne. Według

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

E-marketing w nowoczesnej firmie. Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon

E-marketing w nowoczesnej firmie. Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon E-marketing w nowoczesnej firmie Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon Szczecin 2014 Copyright by Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie 2014 All rights reserved. Autorzy dr Adam Pawlicz

Bardziej szczegółowo

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów ISBN: 978-83-930264-0-1 Patronat merytoryczny: Patronat branżowy: Patronat medialny: 2 Wprowadzenie Wprowadzenie Raport e-handel Polska 2009 jest pracą

Bardziej szczegółowo

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów ISBN: 978-83-930264-1-8 Patronat merytoryczny: Patronat branżowy: Patronat medialny: 2 Wprowadzenie Wprowadzenie Raport e-handel Polska 2009 jest pracą

Bardziej szczegółowo