Materiały szkoleniowe. E-biznes: wykorzystywanie Internetu do prowadzenia działalności gospodarczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały szkoleniowe. E-biznes: wykorzystywanie Internetu do prowadzenia działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Materiały szkoleniowe E-biznes: wykorzystywanie Internetu do prowadzenia działalności gospodarczej

2 Spis treści: POJĘCIA CHARAKTERYSTYKA RYNKU E-COMMERCE WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE E-FIRMĄ PODSUMOWANIE

3 Pojęcia Wraz z rozwojem i transformacją Internetu pojawiły się biznesowe rozwiązania dwukierunkowej wymiany, zwane E- biznes, obejmujące zasięgiem każdą działalnośd, która wykorzystuje Internet w biznesie chodby w najmniejszej części

4 Pojęcia Wyróżnid można różne etapy rozwiązao e-biznesu: 1. początkowo obecnośd w Sieci 2. dalej zakupy online, gdzie strony są bardziej dynamiczne niż statyczne i często zintegrowane z bazami danych; 3. transakcje online, dynamiczne strony witryny z umożliwieniem personalizacji oferty oraz połączeniem witryny z dodatkowymi nie tylko bazami danych, ale też aplikacjami

5 Pojęcia e-business e-commerce e-consulting e-banking e-loyalty e-advertising Rozwiązania e-biznes e-learning

6 Pojęcia 1. Pokrywanie. Przedsiębiorstwo pokrywa działalnośd, która dotychczas była realizowana w sposób tradycyjny działaniami internetowymi, dążąc do minimalizowania negatywnego oddziaływania systemów e-biznesu na dotychczasowe procesy gospodarcze. Z wykorzystaniem technologii e-biznesu realizowane są tylko niektóre procesy w organizacji, gdyż również obszar zastosowao jest ograniczony. Nowy i stary model prowadzenia biznesu funkcjonuje równolegle, jednakże nowa technologia jest wykorzystywana w minimalnym stopniu

7 Pojęcia 2. Integracja. Przedsiębiorstwo tworzy nowe działania e-biznesowe i integruje je z bieżącymi, tradycyjnymi procesami. Podstawowymi zadaniami tego modelu jest tworzenie nowych lub zmodyfikowanych obszarów działalności gospodarczej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem różnych procesów. Obszar implementacji projektu jest szeroki. Obejmuje on zarówno nowy model gospodarowania, jak i tradycyjne struktury i procesy biznesowe, wywołując przy tym efekt synergii, który przejawia się między innymi wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprawą obsługi klienta, komunikacji oraz jakości wiedzy rynkowej. Prym wiedzie nowa technologia, która bezpośrednio wpływa na generowanie dodatkowych korzyści. W tym podejściu należy integrowad różne technologie i procesy biznesowe w jeden spójny model oraz bezpośrednio zaangażowad dużą grupę osób (decydentów, analityków biznesowych, pracowników operacyjnych, specjalistów) w realizację takiego przedsięwzięcia.

8 Pojęcia 3. Całkowita separacja. Organizacja modeluje zupełnie oddzielne rozwiązania e-biznesowe, nie korespondujące z tradycyjnymi procesami. Biorąc pod uwagę ten model realizacji strategii e-biznesu obszar zastosowao projektu jest z reguły bardzo wąski, ograniczony zaledwie do kilku najważniejszych procesów w przedsiębiorstwie. Wykorzystuje się tutaj szeroko nowe technologie. Nowy i stary model prowadzenia działalności gospodarczej funkcjonuje obok siebie

9 Pojęcia 4. Zastępowanie. W tym modelu uwaga skoncentrowana jest na zastępowaniu wybranych procesów gospodarczych działaniami internetowymi. Zastępowanie eliminuje niektóre tradycyjne procesy biznesowe, w związku z czym zastosowanie tego modelu jest ograniczone. Nowa technologia jest również wykorzystywana w ograniczonym zakresie. Korzyści są istotne, ale umiarkowane, nacisk jest położony na rozwój nowego modelu biznesu

10 Pojęcia rodzaje transakcji w Internecie

11 Pojęcia E-biznes realizuje się pod pojęciami B2B (relacje pomiędzy firmami), B2C (relacje firma klient) oraz C2C (klient klient).w każdym z powyższych przypadków Internet odgrywa rolę kanału komunikacji i platformy, w oparciu o którą są prowadzone transakcje i dokonywana jest wymiana informacji.

12 Pojęcia E-biznes w kontekście przedsiębiorczości akademickiej w znakomitej przewadze dotyczy prowadzenia transakcji wymiennej w zakresie handlu, która w literaturze przedmiotu jest definiowana jako e-commerce

13 Pojęcia W obecnej dobie rozwoju Internetu, gdzie jak wspomniano witryny internetowe są uzbrojone nie tylko m.in. w dodatkowe aplikacje czy połączenia z bazami danych, procesom dokonywania transakcji online towarzyszą elementy reklamy czy doradztwa Dokonując transakcji internetowej, klientowi proponuje się dodatkowe wartości dodane w postaci np. możliwości zakupu na raty, uzyskania dodatkowych rabatów na produkty firm stowarzyszonych, przystąpienia do programu lojalnościowego, czy wreszcie skorzystania z oferty banku oferującego bezpieczny system dokonania płatności.

14 Pojęcia Mając na uwadze początkującego sieciowego przedsiębiorcę, rozważania dotyczące E-biznesu, można skoncentrowad na omówieniu transakcji handlowych, w których głównie gustują młodzi ludzie, rozpoczynający swoją przygodę jako E- biznesmani

15 Pojęcia E-commerce odnosi się do realizacji działalności gospodarczej, opartej na przetwarzaniu i transmisji danych, takich jak tekst, dźwięk, obraz Dotyczy bezpośrednio procesu zakupów, sprzedaży, dystrybucji produktów i usług, obsługi klienta, współpracy miedzy przedsiębiorstwami, a także cyfrowych płatności poprzez publiczne lub prywatne sieci komputerowe (również Internet) Bardzo ważną cechą e-commerce jest to, iż transakcje pomiędzy dwiema stronami (pomiędzy firmą a klientem lub dwiema firmami) są transakcjami on-line oraz że głównym przedmiotem handlu jest informacja

16 Pojęcia Światowa Organizacja Handlu (WTO) definiuje e-commerce jako: produkcję, reklamę, sprzedaż i dystrybucję produktów poprzez sieci teleinformatyczne (Internet, sieci komputerowe)

17 Pojęcia - rodzaje relacji Biznes-biznes (B2B) będący najszybciej rozwijającym się sektorem handlu elektronicznego, obejmującym różnorodne kontakty pomiędzy przedsiębiorstwami, partnerami, dostawcami, dotyczącym głównie transakcji handlowych i finansowych (zakupów, logistyki, dystrybucji, marketingu, usług, wspomagania), występujących również na arenie międzynarodowej. Do ważnych elementów infrastruktury informatycznej zaliczyd tu można: sieci ekstranetowe, portale biznesowe i branżowe, sieci handlowe, giełdy towarowe. Biznes-klient (B2C) który obejmuje wszelkie formy sprzedaży detalicznej, realizowane tak przez producentów, jak i pośredników w formie internetowych pasaży handlowych, elektronicznych kiosków, portali aukcyjnych (sprzedaż, promocja, zawieranie kontraktów, zarządzanie relacjami z klientem).

18 Pojęcia - rodzaje relacji Klient-biznes (C2B) polega na wystawianiu przez klientów swoich ofert zakupu w odpowiednim serwisie i odpowiadaniu na nie przez producentów. Biznes-administracja (B2A) model ten (elektroniczna administracja: e- administration) dotyczy kontaktów przedsiębiorstw z jednostkami rządowymi i administracyjnymi na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Klient-administracja (C2A) zawiera kontakty klienta z agendami rządowymi i administracyjnymi celem ogłaszania przetargów, realizacji wypłaty zasiłków, itp. Klient-klient (C2C) dotyczy transakcji zawieranych przez osoby prywatne, m.in. drobne ogłoszenia, prywatne aukcje, giełdy, itp

19 Pojęcia B2C Najpowszechniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w sieci = formuła B2C W statystykach wolumenu obrotów handlowych przez Internet przeważający odsetek przypada właśnie na portale aukcyjne W Allegro realizującym ok. 80% całościowego obrotu aukcyjnego sklepy stanowią odrębną kategorię po stronie sprzedających Sprzedaż, poza serwisami aukcyjnymi realizowana na witrynach własnych Oferta z serwisu aukcyjnego może również odsyład na stronę online firmy

20 Pojęcia B2C Oferta handlowa online prezentowana jest również za pośrednictwem pasaży handlowych Zainteresowanie pasażami nie jest tak duże jak serwisami aukcyjnymi Atrakcyjnośd serwisu aukcyjnego wynika z jego podobieostwa do robienia zakupów w hipermarkecie Serwisy aukcyjne mogą mied wymiar krajowy, a także ponadnarodowy

21 Charakterystyka rynku e-commerce Sklepy internetowe zwykle przedsiębiorstwa typu mikro Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie online sposobem na sprawdzenie się Pierwsze kroki w e-biznesie mogą okazad się przypadkowe wykorzystanie platform aukcyjnych do upłynniania niepotrzebnych rzeczy Serwisy aukcyjne stają się polem do uprawiania przedsiębiorczości

22 Charakterystyka rynku e-commerce O atrakcyjności i wzroście zainteresowania przedsiębiorców e-commercem decydują niskie bariery wejścia. Zaraz po zaistnieniu w sieci można konkurowad z największymi. Konkurowanie na ekranie komputerowym Umiejętne wkomponowanie się ze swoim pomysłem i wizją (również graficzną) w wirtualny rynek, będzie decydowad o sukcesie lub porażce przyszłego przedsiębiorcy

23 Charakterystyka rynku e-commerce Polski rynek e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie, zwiększając stale swoją wartośd. Wartośd szacowana na 17,6 mld złotych, Klientem e-sklepów jest już co trzeci Polak Rośnie również udział handlu elektronicznego w handlu ogółem, z 0,72% w roku 2005 aż do prawie 2% w roku 2008

24 Charakterystyka rynku e-commerce Im większy odsetek gospodarstw o większym budżecie domowym, tym większy generuje to potencjalny rynek dla handlu elektronicznego. Odsetek gospodarstw domowych w Polsce, mających dostęp do Internetu, wg budżetu domowego

25 Charakterystyka rynku e-commerce Największy odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu przypada na gospodarstwa najzamożniejsze Optymistyczne wizje dotyczące wzrostu rynku online w Polsce Jego rozwój stanowid powinien zachętę do tworzenia nowych form aktywności online dla osób rozważających zakładanie własnej firmy

26 Charakterystyka rynku e-commerce W badaniu dotyczącym prognozowanych przyrostów przychodów w najbliższym czasie, większośd respondentów uważa, że powinny nastąpid przyrosty Planowane przychody sklepów internetowych

27 Charakterystyka rynku e-commerce Mniej więcej połowa sklepów generuje przychody od 10 do 100 tys. złotych, co oznacza że jest to bardzo atrakcyjna obecnie forma zarabiania pieniędzy Jest się własnym szefem Średnia miesięczna wartośd sprzedaży sklepu internetowego

28 Charakterystyka rynku e-commerce W Polsce działa ponad 7000 sklepów internetowych. Nie wszystkie jednak przynoszą właścicielom przychody pozwalające na zaspokojenie bieżących potrzeb oraz rozwój biznesu.

29 Charakterystyka rynku e-commerce Optymizmowi związanemu z odczuciami sklepów internetowych co do przyszłości przychodów towarzyszą statystki dotyczące dostępu do globalnej sieci Wpływ na dostęp do Sieci ma zróżnicowanie urządzeo, które ten dostęp oferują Na początku 2014 roku globalna liczba użytkowników Internetu w urządzeniach przenośnych przewyższy liczbę osób korzystających z Internetu stacjonarnego

30 Charakterystyka rynku e-commerce LICZBA MOBILNYCH INTERNAUTÓW W 2014 ROKU OSIĄGNIE 1,7 MLD. ROK PÓŹNIEJ MA TO BYD JUŻ NIEMAL 2 MLD LUDZI!!!

31 Charakterystyka rynku e-commerce Zwiększenie dostępu do Internetu to pierwszy z czynników, mających wpływ na zwiększenie zainteresowania dokonywaniem zakupów w sklepach internetowych zarówno jeśli chodzi o dobra częstego zakupu, jak też dobra zakupywane okresowo Pozostali 53,80% Piotr i Paweł 0,15 15,00% Udziały rynkowe sklepów internetowych oferujących podstawowe produkty a.pl 3,70% Alma 6,50% Hipernet 24 12,00% Frisco.pl 9,00% Polacy coraz częściej kupują podstawowe produkty tak spożywcze, jak chemiczne - w skle pach internetowych

32 Charakterystyka rynku e-commerce Szacunki na wydatki związane z produktami spożywczymi i chemicznymi w Polsce to rząd wielkości 100 mld zł rocznie Tendencja rosnąca po kilkadziesiąt procent rocznie Sprzedaż prowadzi ponad 100 sklepów czasami specjalizujących się tylko w winach czy zdrowej żywności

33 Charakterystyka rynku e-commerce 1. W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. W porównaniu do roku wcześniejszego był to wzrost wielkości 22%. 2. Wartośd rynku e-commerce w Polsce w 2010 r. to rząd wielkości 15,5 mld zł, co oznacza wzrost o 15% 3. W 2010 r. udział e-commerce w handlu detalicznym zacznie się powoli zbliżad do 3% Wielka Brytania 7 % Wzrost reputacji sklepów internetowych spowodowaną większym doświadczeniem internautów wybierających bezpieczne i sprawdzone transakcje

34 Charakterystyka rynku e-commerce Dla byd albo nie byd przedsiębiorcy ważna będzie decyzja o rozpoczęciu modelu B2C Łatwy dostęp do pełnej informacji, atrakcyjnej ceny, szerokiego asortymentu Informacja o opinii innych użytkowników danego produktu Działalnośd operacyjna 24h/dobę Brak problemów ze staniem w kolejkach i w ogóle wychodzeniem z domu Łatwośd poszukiwania towaru Uaktualnienie oferty dostępne na setkach milionów komputerów Teoretyczny brak konieczności udziału pracownika Zapewnienie interaktywności Towar zakupiony musi jeszcze przejśd długą drogę od sprzedawcy do kupującego Narażony na różnorakie niebezpieczeostwa związane z transportem (temperatura, stabilnośd, narażenie na uszkodzenia) Czas zakupu - towar dociera zwykle najwcześniej dopiero na drugi dzieo Cena transportu doliczana do towaru

35 Właściwe zarządzanie e-firmą WAŻNE takie zaprogramowanie własnej działalności gospodarczej, aby w maksymalnym stopniu zredukowad niedoskonałości zawierania i realizacji transakcji, jaką przeprowadza się w trybie wirtualnym

36 Właściwe zarządzanie e-firmą Każda osoba w firmie używa Internetu w celu dostarczenia pełnego zakresu ciągle zmieniających się towarów i usług DOBRZE PRZYGOTOWANA STRONA INTERNETOWA PLATFORMA WIEDZY IT daje możliwośd dostarczenia klientowi zarówno koocowemu nabywcy towarów, jak i partnerowi biznesowemu wartości, których wytworzenie w biznesie tradycyjnym jest niemożliwe albo bardzo trudne

37 Właściwe zarządzanie e-firmą Ponad połowa działających w segmencie firm oferuje również tradycyjną formę sprzedaży Forma sprzedaży przez Internet staje się coraz bardziej ważna Aby dobrze i skutecznie funkcjonowad na rynku, firma powinna wziąd pod uwagę sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem Internetu

38 Właściwe zarządzanie e-firmą Właściwe zarządzanie własną e-firmą oznacza dbałośd o każdy element procesu sprzedaży atrakcyjny asortyment, jakośd sklepu www, szybkośd ładowania stron, sprawny mechanizm wyszukiwarki i składania zamówienia, zapewnienie bezpieczeostwa danych, logiczna i intuicyjna nawigacja, estetyka wizualna, szczegółowy opis produktu z ilustracją, jasno widoczna i sprecyzowana cena produktu, dostępne informacje o właściwościach produktu, warunkach gwarancji i producencie.

39 Właściwe zarządzanie e-firmą ZASADY JAKIE SPEŁNIAD POWINNA PODSTAWOWA ARCHITEKTURA WITRYNY: określenie celu witryny, czyli sformułowania przesłania, ustalenia czynności niezbędnych do zarządzania witryną, ustalenia kosztorysu oraz zakresu dóbr materialnych potrzebnych do zarządzania witryną, sformułowanie planu marketingowego witryny, wyznaczenia personelu odpowiedzialnego za realizację zadania, ustalenia konsultantów i dostawców, określenia harmonogramu i budżetu.

40 Właściwe zarządzanie e-firmą PONADTO rozreklamowanie własnego sklepu istotne - sporządzenie planu marketingowego konieczne - zaplanowanie odpowiedniego budżetu reklamowego

41 Właściwe zarządzanie e-firmą Udział kosztów marketingu w budżecie sklepu internetowego

42 Właściwe zarządzanie e-firmą KONIECZNE BĘDZIE PONIESIENIE KOSZÓW ZWIĄZANYCH M.IN. Z REKLAMĄ SKLEPU, PONIEWAŻ BĘDĄ TO PIENIĄDZE WYDANE W CELU OSIĄGNIĘCIA W PRZYSZŁOŚCI WIĘKSZYCH PRZYCHODÓW, A PRZYNAJMNIEJ UTRZYMANIE SIĘ NA RYNKU.

43 Właściwe zarządzanie e-firmą Formy e-marketingu stosowane przez sklepy internetowe

44 Właściwe zarządzanie e-firmą Planowane działania e-marketingowe w sklepach internetowych w 2011 roku

45 Właściwe zarządzanie e-firmą DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ONLINE, RÓWNIEŻ DZIAŁANIA MARKETINGOWE ZORIENTOWANE ONLINE SĄ NAJBARDZIEJ I CENIONE I WYBIERANE PRZEZ ZARZĄDZAJĄCYCH E-FIRMAMI

46 Właściwe zarządzanie e-firmą W celu dzielenia zysków, najpierw konieczne jest ich wygenerowanie. Na poziom przychodów każdego e-biznesu wpły wa wiele czynników, m.in. bogactwo asortymentu czy atrakcyjnośd polityki cenowej. Często jednak zapomina się o jeszcze jednej ważnej kwestii zapewnieniu kupującym wygodnych i szybkich form płatności za zakupy

47 Właściwe zarządzanie e-firmą Istotne jest stworzenie i organizacja systemu informacyjnego, który zgromadzi w miarę możliwości pełną informację o otoczeniu e-przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o klientach, konkurentach, potencjalnych konkurentach, dostawcach oraz ogólnych trendach na e-rynku

48 Właściwe zarządzanie e-firmą Posiadanie sklepu w Internecie oznacza nic innego, jak przede wszystkim koniecznośd inwestycji w oprogramowanie, które realizowad będzie poszczególne funkcje, jakie odpowiadają tradycyjnemu procesowi sprzedaży Firmy posiadające własną witrynę mogą mied, w zależności od rodzaju oferowanych dóbr oraz zaawansowania sprzedaży, mniej lub bardziej kompleksowe rozwiązanie programistyczne wspomagające sprzedaż. Chodzi o programy komputerowe do wyszukiwania produktów, szeregowania ich, porównywania cech danych towarów, po system zamawiania on-line z użyciem karty lub transferów bankowych

49 Właściwe zarządzanie e-firmą Poza faktem oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego istotna jest szeroka gama możliwości zapłaty za zakupy. Im więcej tych możliwości tym większe grono internautów może byd skłonne zamówid produkt czy usługę Ponad 20 milionów Polaków posiada rachunki bankowe, a znaczna częśd z nich korzysta z bankowości inter netowej Oprócz przelewów i opcji zapłaty kartą płatniczą istotne są możliwości zaoferowania płatności gotówkowych. Klient mo że w tradycyjnych punktach handlowych zapłacid za zamówienie złożone Internecie, czego przykładem jest np. sklep morele.net

50 Właściwe zarządzanie e-firmą Forma płatności szczególnie preferowana przez osoby, które preferują wcześniejsze obejrzenie towaru na żywo przed wpłaceniem pieniędzy. Wpłacenie towaru dopiero po jego obejrzeniu eliminuje ryzyko utraty pieniędzy na wypadek napotkania na nierzetelnego sprzedawcę

51 Właściwe zarządzanie e-firmą Elementem towarzyszącym zaoferowaniu różnych form płatności jest jednocześnie umieszczenie znaków graficznych skojarzonych z formami płatności, jakie oferuje dany sklep internetowy. Jest to element poprawiający wizerunek sklepu i uwiarygodniający jego funkcjonowanie. Klienci, którzy przywykli do dokonywania zakupów za pośrednictwem systemów np. PayPal, mogą wyłącznie dzięki zaoferowaniu tejże formy płatności wybrad robienie zakupów w danym punkcie, a nie u konkurencji

52 Właściwe zarządzanie e-firmą Zaoferowanie szerokiej gamy możliwości zapłaty za towar jest również szczególnie przydatne jeżeli chodzi o zaoferowanie towaru na arenie międzynarodowej-serwisy aukcyjne działające pod jednym szyldem w kilku krajach. Płatności mogą odbywad się za pośrednictwem: - kart kredytowych respektowanych za granicą - dokonywanie zagranicznych przelewów bankowych - coraz częściej są elementem oferty banków tak internetowych jak również tradycyjnych, które wprowadzają możliwośd obsługi konta online

53 Właściwe zarządzanie e-firmą ISTOTNY PRZY LOKOWANIU FIRMY W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ JEST HOSTING. DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ONLINE NALEŻAŁOBY WYBRAD ŁĄCZE SYMETRYCZNE ZE WZGLĘDU NA KIERUNEK PRZESYŁU DANYCH DO UŻYTKOWNIKA, NALEŻY TEŻ PAMIĘTAD O ODPOWIEDNIEJ PRZEPUSTOWOŚCI.

54 Właściwe zarządzanie e-firmą ISTOTNA OPINIA KLIENTA

55 Właściwe zarządzanie e-firmą OPINIA KLIENTA NAJWAŻNIEJSZY FEEDBACK Z FUNKCJONOWANIA DANEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

56 Właściwe zarządzanie e-firmą Wypełnianie formularzy oceniających zakupy Możliwośd dodawania komentarzy pod konkretnymi produktami Sprzężone ze stroną sklepu fora, na których toczą się dyskusje Internauta przed zakupem sprawdza te opinie (również m.in. w serwisach Ceneo, Opineo, Skąpiec oraz pozycje w corocznych rankingach sklepów internetowych) i przywiązuje do nich dużą wagę Chętnie komentujemy nasze wrażenia z zakupów. Zarówno te pozytywne, jak i tym bardziej - negatywne

57 Właściwe zarządzanie e-firmą Oprócz poziomu bezpieczeostwa witryny poprzez odczytanie adresu URL, doświadczony Internauta zwraca uwagę również na: umieszczony na stronie regulamin, ilośd wymaganych w formularzach zakupu danych osobowych możliwośd reklamacji. Istotna jest kwestia szerokiej oferty płatności i odbioru towaru również stała się już standardem. Nadal niewiele sklepów internetowych honoruje karty płatnicze i kredytowe

58 PODSUMOWANIE E-biznes należy, w dobie ciągle rozwijającego się Internetu, do atrakcyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej DLACZEGO? Zaistnienie w Internecie dotyczy zarówno firm, które już na rynku funkcjonują, jak też firm, które na rynek wchodzą

59 PODSUMOWANIE Bez względu na stopieo zaawansowania funkcjonowania firmy online, jej obecnośd w Internecie wydaje się byd bezwzględnie obowiązkowa DLACZEGO? Wejście na rynek wirtualny nie jest równoznaczne z natychmiastowym odniesieniem sukcesu - konieczne są działania prorozwojowe a także od samego początku ustalona spójna wizja rozwoju e-biznesu NP. JAKA?

60 Konieczne jest zwrócenie uwagi na elementy tworzenia witryny internetowej, jej zarządzanie, reklamowanie jej i zapewnienie jej właściwych zabezpieczeo DLACZEGO? Fundusze jakie przeznaczone zostaną na promocję swojej e-firmy, nie powinny pójśd na marne m.in. ze względu na ciągle rosnący rynek e-klientów, wynikający m.in. z rosnącego dostępu do Internetu bezprzewodowego JAKIE URZĄDZENIA MOGĄ MIED DOSTĘP DO INTERNETU? Przedsiębiorcy nie tylko powinni swoją bytnośd w Internecie rozważad w kategorii czy warto czy nie, ale raczej do jakiego stopnia powinna ona opierad się na odpowiednio skonstruowanej ofercie online A TY I TWOJA FIRMA? PODSUMOWANIE

61 Dziękuję za uwagę!

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny 1 GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny PRZEBIEG SZKOLENIA 2 wprowadzenie i podstawowe definicje, sektory i relacje e-biznesu, klasyfikacja modeli e-biznesu, e-handel

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

E - c o m m e r c e T r a c k. Październik 2014

E - c o m m e r c e T r a c k. Październik 2014 W y n i k i t r a k c i n g u E - c o m m e r c e T r a c k Październik 2014 E - c o m m e r c e Najważniejsze zmiany w październiku 2014 względem poprzedniego miesiąca Wzrósł odsetek osób szukających

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces?

Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces? Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces? Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony,

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie Comarch ERP e-sklep Skuteczna sprzedaż w Internecie www.icomarch24.pl www.comarch.pl Zarabiaj wraz z rynkiem e-commerce Handel elektroniczny jest prężnie rozwijającym się kanałem sprzedaży i dystrybucji,

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA 1 GOSPODARKA ELEKTRONICZNA SYSTEMY INFORMACYJNE W LOGISTYCE Wprowadzenie AUTOR: PAWEŁ FAJFER AUTOR: PAWEŁ FAJFER Zaliczenie przedmiotu Projekt, w ramach którego należy: Wybrad jeden z sektorów e-biznesu

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA GOSPODARKA ELEKTRONICZNA WPROWADZENIE GOSPODARKA ELEKTRONICZNA DEFINICJA 2 ang. E-conomy, e-gospodarka, to wirtualna arena, na której prowadzona jest działalność, zawierane są transakcje, dochodzi do tworzenia

Bardziej szczegółowo

brandrace FUNKCJONALNY sklep internetowy

brandrace FUNKCJONALNY sklep internetowy brandrace FUNKCJONALNY sklep internetowy Zwiększ efektywność działań w internecie poprzez wdrożenie nowych rozwiązań! sklep internetowy Sprzedaż przez internet to przyszłość handlu. Z każdym dniem przybywa

Bardziej szczegółowo

Handel. internetowy. w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014. Data wydania: III kwartał 2012

Handel. internetowy. w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014. Data wydania: III kwartał 2012 Handel internetowy w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014 Data wydania: III kwartał 2012 Języki raportu: polski, angielski Słowo od autora Handel internetowy w Polsce ma coraz

Bardziej szczegółowo

Spis tabel, rysunków i wykresów

Spis tabel, rysunków i wykresów Spis tabel, rysunków i wykresów Tabele Tabela B1.2-1. Wartość towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy według wykształcenia osób... 47 Tabela B1.4-1 Portale internetowe z

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Polski rynek e-commerce 25.04.2010

Polski rynek e-commerce 25.04.2010 Polski rynek e-commerce 25.04.2010 1. Rynek handlu elektronicznego W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do roku poprzedniego (w 2008

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE.

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. Odbiorcy znajdą w piśmie informacje o usługach i technologiach niezbędnych w

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Celem stworzenia dokumentu było, przedstawienie danych o rynku internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej. Zagadnienia: Rynek internetowy w Polsce Co robimy,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA AGENDA CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2C CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2B KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AUKCJA GRUPOWA AUKCJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W BRANŻY RETAIL

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W BRANŻY RETAIL NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W BRANŻY RETAIL Roman Szymczak Ekspert Trade Marketingu Trener Biznesu Agenda # Trendy w branży retail # Nowoczesne rozwiązania # Omnichannel # Trendy w branży RETAIL Liczba sklepów

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Wyniki trakingu. E-commerce Track. Wrzesień 2014

Wyniki trakingu. E-commerce Track. Wrzesień 2014 Wyniki trakingu E-commerce Track Wrzesień 2014 E-commerce Najważniejsze zmiany we wrześniu 2014 względem poprzedniego miesiąca Wzrósł odsetek osób korzystających z usług mniejszych kurierów przy zakupach

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski Modele i strategie e-biznesu semestr letni 2015/2016

dr inż. Paweł Morawski Modele i strategie e-biznesu semestr letni 2015/2016 dr inż. Paweł Morawski Modele i strategie e-biznesu semestr letni 2015/2016 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect. Autoryzowany Doradca:

SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect. Autoryzowany Doradca: SMS Kredyt Holding S.A. w drodze na NewConnect Autoryzowany Doradca: 1 Wyłączenia odpowiedzialności Materiał ten ma na celu prezentację podstawowych założeo działalności Spółki SMS Kredyt Holding S.A.

Bardziej szczegółowo

MakoLab S.A. Systemy biznesowe i rozwiązania webowe

MakoLab S.A. Systemy biznesowe i rozwiązania webowe MakoLab S.A. Systemy biznesowe i rozwiązania webowe Wstępne podsumowanie 2010 Strategia i plany na 2011 wobec kierunków rozwoju branży IT Warszawa, 18 stycznia 2011 r. Agenda Wstępne podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu!

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA na codziennych zakupach w oparciu o familo.com Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! Karty rabatowo - lojalnościowe Zakupy w Internecie TRENDY XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy.

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. E-handel i E-sklep Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. Piotr Krośniak Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP Piotr.krosniak@undp.org Plan warsztatu Handel elektroniczny co to jest,

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład XII

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład XII Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład XII Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH 1. E-buisness 2. CMS 3. Zagadnienia do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Z off-line do on-line do hybrydy. Jak wygrać

Z off-line do on-line do hybrydy. Jak wygrać Z off-line do on-line do hybrydy Jak wygrać 1 Ile razy się to Wam przydarzyło? Wszyscy chcemy tego samego 2 SKLEP INTERNETOWY TEORIA: OSTATNIĄ PRZEWAGĄ HANDLU TRADYCYJNEGO JEST CZAS PERCEPCJA KLIENTA SKLEP

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Whitepaper 26.08.2016 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Płatności internetowe zdają się być naturalnym sposobem finalizowania transakcji w e-sklepach. Odbierane na ogół

Bardziej szczegółowo

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany.

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. 1 Czy retargeting jest mi potrzebny? Jak zaangażować pozostałe 98% aby dokonali zakupu? 2% klientów kupuje podczas pierwszej wizyty w sklepie. 2 Czy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny

Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

Polacy kupują w internecie. Tesco i Alma najbardziej rozpoznawalne

Polacy kupują w internecie. Tesco i Alma najbardziej rozpoznawalne Polacy kupują w internecie. Tesco i Alma najbardziej rozpoznawalne data aktualizacji: 2016.07.08 Niemal połowa polskich internautów robi zakupy online, przy czym prawie co czwarty z nich decyduje się na

Bardziej szczegółowo

Liczy się tu i teraz!

Liczy się tu i teraz! Liczy się tu i teraz! 1. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. 2. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. 3. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? a) brak

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy Na czym polega marketing w Internecie?

Marketing internetowy Na czym polega marketing w Internecie? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet w Białymstoku 14 października 2010 r. Marketing internetowy Na czym polega marketing w Internecie? mgr Jarosław Kilon Marketing Klient i jego oczekiwania to

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

Raport ecommerce 2012

Raport ecommerce 2012 Raport ecommerce Data wydania: 28.09. Termin na materiały: 21.09. Czytelnikami raportu ecommerce są osoby: prowadzące sklepy internetowe lub inną działalność e-commerce, uruchamiające kanał sprzedaży internetowej,

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Stanusch Technologies S.A. lider w rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję

Stanusch Technologies S.A. lider w rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję Stanusch Technologies S.A. lider w rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję Maciej Stanusch Prezes Zarządu Stanusch is getting a real runner-up in the world wide list of chatbot developers! Erwin

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

E - c o m m e r c e T r a c k. Maj 2014

E - c o m m e r c e T r a c k. Maj 2014 W y n i k i t r a k i n g u E - c o m m e r c e T r a c k Maj 2014 E - c o m m e r c e Najważniejsze zmiany w maju 2014 Wzrósł odsetek wyszukiwań informacji o produktach zdrowotnych 37% (+5 p.p.) Wzrósł

Bardziej szczegółowo

Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce

Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce Justyna Skorupska członek Komitetu Założycielskiego e-commerce Polska, Dyrektor Zarządzająca FACT-Finder Partner Polska Organizator 1. Rynek e-commerce w Polsce

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan Strona 1 1

Biznes Plan Strona 1 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Pierwsze kroki młodego biznesu Biznes Plan Strona 1 1 NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

RATY PRZEZ INTERNET. Zobacz, jakie to proste!

RATY PRZEZ INTERNET. Zobacz, jakie to proste! RATY PRZEZ INTERNET Zobacz, jakie to proste! Żagiel stawia na rozwój sprzedaży w kanale internetowym. Posiadamy: Sprzedaż Internetowa w Żagiel platformę informatyczną e-raty, wspierającą udzielanie kredytów

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć sklep internetowy?

Jak założyć sklep internetowy? Jak założyć sklep internetowy? Co jest niezbędne? Co będzie potrzebne? Co może się przydać? Rejestracja działalności gospodarczej Co jest niezbędne? Oczywiście, decydując się na sprzedaż w internecie musimy

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Dotpay wspiera również płatności realizowane z użyciem portfeli cyfrowych - MasterPass oraz V.me by Visa.

Dotpay wspiera również płatności realizowane z użyciem portfeli cyfrowych - MasterPass oraz V.me by Visa. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 JAK TO SIĘDZIEJE? 2005 potrzeba zakupu analiza możliwości pomysł potrzeba działania

Bardziej szczegółowo

finansjalizacji gospodarki

finansjalizacji gospodarki Finansjalizacja gospodarstw domowych jako zewnętrzny efekt finansjalizacji gospodarki Artur Borcuch Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Bardziej szczegółowo

wszystko czego potrzebujesz, by sprzedawać online

wszystko czego potrzebujesz, by sprzedawać online wszystko czego potrzebujesz, by sprzedawać online Dlaczego Polacy zakładają sklepy internetowe? 45% Chęć prowadzenia własnego biznesu 25% Bo internet to przyszłość 15% Zapotrzebowanie rynku / "Znalazłem

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014

Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014 Adam Tochmański/ Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014 2 Agenda 1. Uczestnicy i poziomy rynku płatności 2. Możliwości rozwoju

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA Marcin Ciesielski MASTERGRUPA Busko Zdrój, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-018/13-00 zawartej w dniu 30.10.2013

Bardziej szczegółowo

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Commit Polska Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Sprawdź nas! www.commit.pl +48 17 850 74 00 Retail Management NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA DZIAŁANIAMI CAŁEJ SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy? Nie taki diabeł straszny,

Sklep internetowy? Nie taki diabeł straszny, Sklep internetowy? Nie taki diabeł straszny, czyli jak efektywnie połączyć sprzedaż offline i online. Rynek e-commerce w Polsce wielkość, trendy, branża łazienkowa Charakterystyka rynku e-commerce Przychody

Bardziej szczegółowo

Junior Shopper Dzieci / nastolatki jako kupujący oraz decydenci. Oferta zakupu raportu

Junior Shopper Dzieci / nastolatki jako kupujący oraz decydenci. Oferta zakupu raportu GfK 2016 oferta zakupu raportu JUNIOR SHOPPER WPROWADZENIE Młody nabywca W październiku 2016 roku opublikowaliśmy najnowszą edycję raportu o młodym nabywcy. Znacząca grupa dzieci i nastolatków dysponuje

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Logotyp webowy (72 dpi)

Logotyp webowy (72 dpi) Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu internetowego Łukasz Plutecki, CEO - Agencja Interaktywna NetArch PoniewaŜ wielokrotnie spotykam się z pytaniem w jaki sposób sporządzić uproszczony biznesplan

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Dr Piotr Drygas MiMomento.pl Internet w biznesie czy biznes w Internecie? Czyli o miejscu Internetu w dzisiejszej firmie.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo