Realizacja postanowień handlowych Układu Europejskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja postanowień handlowych Układu Europejskiego"

Transkrypt

1 BSE 143 Dr Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja BSE nr 523 (IP-71G) Realizacja postanowień handlowych Układu Europejskiego "Raport z wykonania działań dostosowujących polską gospodarkę i system prawny do wymagań Układu Europejskiego oraz przyszłego członkostwa w UE w latach ", w części "realizacja postanowień handlowych Układu Europejskiego" jest sporządzony w sposób przejrzysty, napisany jest językiem czytelnym. Układ Raportu jest logiczny, a treść poszczególnych podrozdziałów odpowiada ich tytułom, co np. nie zawsze występowało w Raporcie za 1995 r. Niewątpliwym plusem Raportu są liczne tabele, obrazujące np. w sposób wyczerpujący handel Polski z Unią Europejską w latach W "Programie działań dostosowujących polską gospodarkę do wymagań Układu Europejskiego" dla Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (od 1 stycznia 1997 r. Ministerstwo Gospodarki) niewątpliwie do najważniejszych należały zadania związane z "wprowadzenie w życie postanowień Umowy Przejściowej i Układu Europejskiego w dziedzinie obrotów handlowych". Należy stwierdzić, że zadania te są realizowane zgodnie z harmonogramem i bez zakłóceń. Wyrazem tego było m.in. całkowite zniesienie stawek celnych (w imporcie z Unii Europejskiej) dla części towarów przemysłowych i wprowadzanie kolejnych obniżek stawek celnych dla większej części pozostałych towarów przemysłowych od 1 stycznia 1995 r., od 1 stycznia 1996 r. i od 1 stycznia 1997 r. Obniżki te polegały na 20% redukcji w stosunku do stawki wyjściowej. Pewne modyfikacje postanowień handlowych Układu Europejskiego, a konkretnie uzgodnienia obowiązujące na mocy Protokołu Dodatkowego, zostały wprowadzone pod wpływem nowych faktów, które pojawiły się w handlu międzynarodowym. Chodzi tu o takie wydarzenia jak utworzenie Światowej Organizacji Handlu, czy powiększenie Unii Europejskiej o trzy nowe kraje (Austria, Finlandia, i Szwecja) od 1 stycznia 1995 r. Inną przyczyną modyfikacji handlowych było wygaśnięcie z końcem 1996 r. uzgodnień dotyczących handlu rolnego w Układzie Europejskim. Bardzo często przy ocenie handlowej części Układu Europejskiego podkreśla się (postąpiono tak także w "Raporcie z wykonania działań dostosowujących polską gospodarkę i system prawny do wymagań Układu Europejskiego oraz przyszłego członkostwa w UE w latach ") tzw. zasadę asymetrii, polegającą na tym, że Wspólnota jako partner silniejszy gospodarczo rozpoczęła wcześniej niż Polska liberalizację dostępu do własnego rynku towarów przemysłowych. Podkreślanie wyłącznie tego aspektu części handlowej Układu Europejskiego jest jednak podejściem jednostronnym, nie ujmującym całości zagadnienia. Zapomina się bowiem, że wyjściowe stawki celne były dla krajów UE znacznie niższe (średni ważony poziom tych stawek wynosił w 1992 r. ok. 5%) niż dla Polski (odpowiednio 16%-18%). Jest to także swego rodzaju asymetria korzyści, która oznacza, że na obniżaniu stawek celnych Wspólnota zyskiwała i zysku-

2 144 BSE je relatywnie więcej niż Polska, która miała wyższy poziom ochrony w punkcie startowym. Ponadto fakt, że liberalizację zaczęto od wyrobów przemysłowych, a nie od artykułów rolnych (artykuły rolne objęto częściową, stosunkowo niewielką liberalizacją) w zakresie których Polska ma względną przewagę komparatywną, jest bardzo korzystny dla Unii Europejskiej. W latach , wskutek szybszej dynamiki importu niż eksportu, narastał deficyt w obrotach z krajami Unii Europejskiej. Jeśli w 1992 r. ujemne saldo w handlu z tymi krajami wynosiło 1,2 mld USD, to w 1994 r. zwiększyło się ono do 2,2 mld USD, a w 1996 r. aż do 7,5 mld USD (we wszystkich trzech przypadkach saldo obliczono w warunkach porównywalnych tj. dla piętnastu krajów). Szczególne znaczenie (ze względu na duży udział w imporcie) miało wysokie tempo importu w następujących działach: - maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny (średnie tempo wzrostu importu wynosiło 29% latach ), - produkty przemysłu chemicznego (21,5%), - tworzywa sztuczne, kauczuk i wyroby z nich (30,9%), - metale nieszlachetne i wyroby z nich (34,7%), - pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające (35,8%), - ścier drzewny, papier i tektura oraz wyroby z nich (28,1%). W kontekście szybkiego wzrostu importu i narastającego ujemnego salda w handlu z Unią Europejską szczególnego znaczenia nabiera ocena realizacji tych zadań resortu współpracy gospodarczej z zagranicą, które umożliwiały ograniczenie tego deficytu. Przede wszystkim chodzi tu o cztery zadania: 1) "prowadzenie negocjacji w sprawie zwiększenia przez Wspólnotę Europejską plafonów i kontyngentów wymienionych w załączniku III i przyśpieszenie przez Wspólnotę Europejską znoszenia ceł na towary pochodzące z Polski", 2) "realizację postanowień Układu (Europejskiego) dających możliwość podjęcia ochrony rynku krajowego przed nadmiernym importem powodującym szkodę dla produkcji krajowej (art. 30)", 3) "wprowadzenie klauzul restrukturyzacyjnych dla ochrony gałęzi podlegających restrukturyzacji lub natrafiających na poważne problemy społeczne (art. 28)", 4) "promocję eksportu dla wykorzystania możliwości jakie niesie Układ Europejski w dziedzinach objętych liberalizacją". ad. 1. W wyniku decyzji podjętych w czerwcu 1993 r. w Kopenhadze przyśpieszono zniesienie ceł oraz kontyngentów wartościowych i ilościowych na znaczną część importu towarów przemysłowych z Polski do Unii Europejskiej. W rezultacie, w 1997 r. obowiązywały tylko "dobrowolne" ograniczenia w polskim eksporcie odzieży, które zostaną zniesione z początkiem 1998 r. Znoszenie ceł, także w ramach zwiększonych kontyngentów wartościowych czy ilościowych nie spowodowało znacznego przyrostu polskiego eksportu do Unii Europejskiej. Również wykorzystanie preferencyjnych kwot przez polskich eksporterów było generalnie niskie. Przyczyny takiego stanu rzeczy zostały szczegółowo omówione w Raporcie. W tym miejscu warto jedynie podkreślić jedną z tych przyczyn. Otóż stawki celne w imporcie wyrobów przemysłowych w Unii Europejskiej są generalnie

3 BSE 145 niskie, tak więc zniesienie ich było zbyt małym bodźcem aby przyczynić do pobudzenia polskiego eksportu przemysłowego. Potwierdza to słuszność tej asymetrii korzyści, na którą zwróciłem uwagę na początku mniejszego rozdziału. ad. 2. Polska skorzystała z klauzuli o nadmiernym imporcie dwukrotnie. W pierwszym przypadku, w lipcu 1994 wprowadzono zakaz importu samochodów ciężarowych, karoserii i podwozi do nich, starszych niż trzyletnie. W drugim przypadku, także w lipcu 1994 r. wprowadzono zakaz importu używanych kombajnów, starszych niż czteroletnie. Ustawodawstwo polskie w zakresie postępowań ochronnych oparte było na odpowiednich postanowieniach GATT z 1947 r. i było zawarte w Prawie Celnym z 1989 r., z poprawką z 1991 r. Przystępując od 1 lipca 1995 r. do Światowej Organizacji Handlu, Polska zobowiązała się dostosować swoje ustawodawstwo do zasad obowiązujących w tej organizacji. W zakresie postępowań ochronnych udało się to tylko w zakresie artykułów rolnych (Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy). W przypadku pozostałych postępowań ochronnych (postępowania antydumpingowe, postępowania antysubwencyjne, postępowania ochronne wobec nadmiernego importu oraz postępowania stosowane do towarów tekstylnych i odzieży) Polska nie zdołała dostosować swych regulacji wewnętrznych do zasad WTO przed 1 lipca 1995 r. i zobowiązała się nie stosować tego typu środków ochronnych - w stosunkach z krajami członkami WTO - do czasu wprowadzenia nowych przepisów. Początkowo oceniano, że nastąpi to do 1 lipca 1996 r. Termin ten kilkakrotnie przesuwano i jak dotąd (koniec lipca 1997 r.) projekty tych ustaw nadal nie są gotowe, w takiej postaci, aby można było je uchwalić. Opóźnienie w opracowaniu ustaw o postępowaniach i środkach ochronnych sprawiło, że Polska, począwszy od 1 lipca 1995 r. nie może zastosować tych środków w stosunku do państw-członków WTO, a więc także w stosunku do krajów Unii Europejskiej. Niewątpliwie ograniczyło to możliwości państwa w zakresie oddziaływania na import. Dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji, należy dodać, że Polska nawet w stosunku do krajów, które nie są członkami WTO, stosowała środki ochronne bardzo rzadko. ad. 3. Zgodnie z klauzulą restrukturyzacyjną (Art. 28 Układu Europejskiego) środki wyjątkowe w postaci podwyższonych stawek celnych mogą dotyczyć "nowopowstających przemysłów, niektórych sektorów podlegających restrukturyzacji lub napotykających na poważne trudności, szczególnie wtedy gdy trudności takie stwarzają poważne problemy społeczne". Układ Europejski ściśle precyzuje pozostałe warunki, w których można zastosować środki wyjątkowe. Wśród tych warunków na podkreślenie zasługuje ten, który stanowi, że łączna wartość importu objętych środkami wyjątkowymi nie może przekroczyć 15% ogółu importu produktów przemysłowych z Unii Europejskiej w ostatnim roku, dla którego dostępne są dane. Do lipca 1997 r. Polska skorzystała z klauzuli restrukturyzacyjnej dwa razy Ewa Kaliszuk, "Wykorzystanie klauzul ochronnych w handlu między Unią Europejską a Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, grudzień 1995.

4 146 BSE sierpnia 1994 r. wprowadzono cła nadzwyczajne na cztery pozycje taryfowe dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego (przemysł ten potraktowano jako przemysł nowo powstający). Lista ta została poszerzona o piątą pozycję z dniem 1 stycznia 1995 r. Równocześnie ustanowiono kontyngenty taryfowe na części i podzespoły do produkcji sprzętu telekomunikacyjnego o wartości ogólnej 76,55 min ECU (m.in. na transformatory elektryczne, nośniki do rejestracji dźwięku, obwody drukowane, elektroniczne obwody scalone). Warto dodać, że import tych produktów do Polski z Unii Europejskiej i krajów EFTA był całkowicie zliberalizowany (zerowa stawka) w momencie wejścia w życie Układu Europejskiego i umowy z krajami EFTA. Całkowity brak ochrony rynku wewnętrznego zniechęcał zagraniczne firmy do inwestowania w Polsce i hamował rozwój istniejących przedsiębiorstw. Cła nadzwyczajne na sprzęt telekomunikacyjny wprowadzono, na krótko przed upływem trzyletniego okresu od ich liberalizacji. W imporcie z Unii Europejskiej (podobnie jak z krajów EFTA i CEFTA), obowiązywały następujące stawki: 12% w 1994 r. 12%, 8% w 1995 r., 4% w 1996 r. i 0% w 1997 r. Drugim przykładem zastosowania klauzuli restrukturyzacyjnej jest ochrona przemysłu petrochemicznego. Od 1 stycznia Polska wprowadziła dodatkową opłatę celną w imporcie benzyn i olejów z Unii Europejskiej (21 pozycji taryfowych CN). Przewiduje się następujący harmonogram redukcji stawek celnych benzyny i olejów: - benzyna: 15% w 1996 r., 13% w 1997 r., 10% w 1998 r., 5% w 1999 r., 3% w 2000 r. i 0% w 2001 r., - oleje: 25% w 1996 r., 20% w 1997 r., 15% w 1998 r., 11% w 1999 r., 4% w 2000 r. i 0% w 2001 r. Po prawie dwóch latach od momentu rozpoczęcia procesu liberalizacji importu wyrobów stalowych Polska zgłosiła Komisji Europejskiej zamiar skorzystania z klauzuli restrukturyzacyjnej dla ochrony hutnictwa żelaza i stali. Zgodnie z harmonogramem liberalizacji wynegocjowanym w Układzie Europejskim, stawki na importowaną stal z Unii Europejskiej miały być redukowane z 15% w 1994 r., do 12% w 1995 r., do 9% w 1996 r., do 6% w 1997 r., do 3% w 1998 r. i do 0% w 1999 r. Według władz polskich taki poziom ochrony celnej jest niewystarczający aby zapewnić niezbędne warunki do kontynuowania restrukturyzacji polskiego hutnictwa. Obrazem słabości krajowego hutnictwa jest m.in. szybki wzrost importu stali z krajów Unii Europejskiej i związane z tym pogorszenie sytuacji finansowej polskich hut. Warto dodać, że restrukturyzacja polskiego hutnictwa trwa dopiero 3-4 lata, natomiast restrukturyzacja zachodnioeuropejskiego przemysłu stalowego (i związana z tym pomoc państwa) trwa ponad 20 lat i jeszcze nie jest zakończona. Zamiar skorzystania przez Polskę z klauzuli restrukturyzacyjnej w hutnictwie żelaza wzbudził silne opory Komisji Europejskiej, znajdującej się pod wpływem własnego potężnego lobby stalowego. Nie trzeba dodawać, swobodny dostęp do dość poważnego rynku polskiego jest bardzo korzystny dla zachodnioeuropejskich producentów, którzy mają trudności ze zbytem stali nie tylko na własnym rynku, ale także i na głównych rynkach eksportowych (hutnictwo uważane za przemysł strategiczny jest powszechnie chronione). Do końca lipca 1997 r., główne uzgodnienia w rokowaniach z Unią Europejską odnośnie hutnictwa, są następujące: * Polska utrzyma w 1997 r. stawki celne na stal w imporcie z Unii Europejskiej na

5 BSE 147 poziomie 9%, tj. na poziomie 1996 r. * Unia Europejska zaproponuje rozwiązania alternatywne dla wsparcia restrukturyzacji hutnictwa w Polsce. Powinny one być zaproponowane do końca trzeciego kwartału 1997 r. W przeciwnym razie strona polska będzie mogła będzie mogła skorzystać z klauzuli restrukturyzacyjnej. * Unia zgodziła się o przedłużenie o trzy lata (z możliwością dalszego przedłużenia o kolejne da lata) pomocy państwa dla hutnictwa (Protokół 2 Artykuł 8.4). Jak już wspomniano, do końca lipca 1997 r. Polska skorzystała z klauzuli restrukturyzacyjnej dwa razy. Utrzymanie stawek celnych na stal w 1997 r. na poziomie 1996 r. nie jest traktowane przez obie strony jako rozwiązanie wynikające z tej klauzuli. Tak więc w 1997 r. tylko import benzyn i olejów (z działu 27 według polskiej scalonej nomenklatury towarowej handlu zagranicznego) podlegał stawkom celnym w ramach klauzuli restrukturyzacyjnej. Według danych za 1996 r. import ten wynosił 362,62 min USD, co stanowiło 1,66% całego importu produktów przemysłowych z Unii Europejskiej. Dopuszczalna granica, zgodnie z Układem Europejskim, wynosi 15%. Oznacza to, że Polska nie wykorzystuje szansy jaką stwarza Układ dla dłuższej i większej ochrony celnej. Nie trzeba dodawać, że ochrona ta w wielu przypadkach jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym rozwój krajowej produkcji danego wyrobu czy zwiększenie konkurencyjności danej branży. O tym, że konkurencyjny import stanowi istotną przeszkodę w rozwoju wielu przedsiębiorstw świadcz)' m.in. ankietowe badanie grupy 1200 eksporterów prowadzone w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego od 1994 r. W badaniu tym wykorzystywane są wyniki ankiety prowadzonej przez GUS. W I kwartale 1997 r. 37,3% ankietowanych eksporterów wskazało na konkurencyjny import jako na barierę działalności tych przedsiębiorstw (dla IV kwartału 1996 r. wskaźnik ten wynosił 34,3%). Bariera ta była szczególnie dotkliwa dla producentów chemikalii (62,8% ankietowanych eksporterów w I kwartale 1997 r. wskazało na konkurencyjny import jako na barierę działalności), producentów celulozy, papieru (59,4%), producentów tkanin (57,6%), producentów skór, wyrobów skórzanych, obuwia (56,8%), producentów aparatury elektrycznej (47,1%), producentów aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej (46,2%) i producentów gumy i tworzyw sztucznych (43,1%). ad. 4. Omówienie realizacji zadania "promocja eksportu dla wykorzystania możliwości jakie niesie Układ Europejski w dziedzinach objętych liberalizacją" zostało zawarte w Raporcie w rozdziale "Przemysł i handel" jako punkt 1 "polityka promocyjna na rzecz poprawy konkurencyjności polskiego przemysłu". W tym miejscu należy stwierdzić, że zadanie to trzeba zaliczyć do tego typu zadań, których realizację trudno ocenić. Nie można przecież ocenić jaki wpływ na przyrost polskiego eksportu do Unii Europejskiej w łatach miały takie działania jak przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze, przedsięwzięcia wydawnicze, prace badawcze, czy działalność typu public relations. Podsumowując uwagi dotyczące wcielenia w życie postanowień handlowych Układu Europejskiego należy stwierdzić, że główne zadanie tj. tworzenie strefy wolnego handlu artykułami przemysłowymi jest realizowane zgodnie z harmonogramem, bez zakłóceń. Natomiast zastrzeżenia wzbudza fakt, że Polska nie wykorzystuje

6 148 BSE tych możliwości jakie daje Układ Europejski w celu zwiększenia ochrony celnej dla niektórych wyrobów i branż. Ochrona taka powinna mieć na celu nie utrwalanie zacofanych przemysłów, ale wręcz przeciwnie, stwarzanie takich warunków w których możliwy byłby rozwój i podniesienie konkurencyjności tych przemysłów. Oczywiście nie trzeba dodawać, że sama wyższa ochrona celna wystarczy aby poprawić konkurencyjność danej branży. Potrzebna jest odpowiednia polityka przemysłowa zawierająca także inne ułatwienia dla producentów np. ulgi podatkowe, gwarancje kredytów. Dobrym przykładem świadczącym o niewykorzystaniu możliwości, jakie daje Układ Europejski, jest zastosowanie klauzuli restrukturyzacyjnej. Otóż ocenia się, że wartość importu produktów poddanych działaniu klauzuli restrukturyzacyjnej (cła nadzwyczajne) stanowi w 1997 r. mniej niż 2% całego importu produktów przemysłowych. Tymczasem dopuszczalna granica, zgodnie z Układem Europejskim, wynosi 15%. O tym, że nadmierny import z krajów Unii Europejskiej może być przeszkodą rozwoju wielu branż w Polsce pośrednio świadczy szybko zwiększające się zakupy z tego kierunku i analiza sald branżowych. Oczywiście należy się liczyć z tym, że zamiar szerszego wykorzystania klauzul ochronnych i klauzuli restrukturyzacyjnej w stosunkach z Unią Europejską napotkać może silny opór Komisji Europejskiej. Trzeba pamiętać, że Unia niezwykle silnie i skutecznie broni swoich interesów, czego dowodem są chociażby liczne postępowania antydumpingowe, sprawa rzekomej pryszczycy, problem podatku VAT od cytrusów, spór wokół importu części do produkcji samochodów i wiele innych kwestii. Taka postawa Unii występowała w sytuacji, gdy szybko narastało dodatnie saldo w obrotach z Polską. Podobnie, a nawet bardziej zdecydowanego stanowiska należałoby oczekiwać od negocjatorów polskich, w warunkach, kiedy import z Unii jest wyższy o 53% od polskiego eksportu (dane dla I kwartału 1997 r.).

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Zagraniczna polityka handlowa Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Podstawowe definicje Zagraniczna polityka gospodarcza oddziaływanie państwa na stosunki wymiany

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan. Andrzej Maciejewski Instytut Sobieskiego, www.sobieski.org.

Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan. Andrzej Maciejewski Instytut Sobieskiego, www.sobieski.org. Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan Od lata obroty Polski z Rosją są z ujemnym saldem dla Polski. Obrót za 2010r. wyniósł 20 785 mln USD (wzrost do 2009 o 24%).

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 6 stycznia 1999 r. wyrażone w procencie ceny krajowej, wynosiły:

DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 6 stycznia 1999 r. wyrażone w procencie ceny krajowej, wynosiły: Monitor Polski Nr 3-18- Poz. 13 13 DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIEJ W LATACH DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH

EUROPEJSKIEJ W LATACH DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH Prace magisterskie, prace licencjackie - profesjonalna pomoc w pisaniu prac licencjackich i prac magisterskich dla studentów i firm. Więcej prac magisterskich na stronie www.pisanie-prac.info.pl. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski

Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski Bolesław Domański Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2001 Spis

Bardziej szczegółowo

Michał Kłaczyński, LL.M. OCHRONA RYNKU UE PRZED IMPORTEM Z AZJI

Michał Kłaczyński, LL.M. OCHRONA RYNKU UE PRZED IMPORTEM Z AZJI Michał Kłaczyński, LL.M. OCHRONA RYNKU UE PRZED IMPORTEM Z AZJI Ochrona rynku UE Środki antydumpingowe najczęstsze (80%) Postępowanie przez Komisją -z urzędu lub na wniosek poszkodowanego przemysłu (25%)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ SZKOŁA WYŻSZA im. PAWŁA WŁODKOWICA w PŁOCKU Radosław Knap MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Płock 2004 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I TEORIA I PRAKTYKA STREFY WOLNEGO HANDLU I UNII CELNEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY UE. Geselschaft für Őberseehandel mbh v. Izba Handlowa w Hamburgu (kazeina) FUNKCJONOWANIE UNII CELNEJ W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO UE

RYNEK WEWNĘTRZNY UE. Geselschaft für Őberseehandel mbh v. Izba Handlowa w Hamburgu (kazeina) FUNKCJONOWANIE UNII CELNEJ W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO UE Etapy integracji gospodarczej RYNEK WEWNĘTRZNY UE TEORIA Strefa wolnego handlu Unia celna Wspólny rynek Unia gospodarcza WSPÓLNOTA EUROPEJSKA Unia celna 1968 r. Rynek wewnętrzny 1993 r. Unia gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 2 Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja.

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej i w Polsce Czerwiec 1997 Elżbieta Berkowska Informacja Nr 489 BSE 1 1.

Bardziej szczegółowo

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku Styczeń 2004 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza 29 maja 2013 r. Wyszków Konferencja I Regionalne Forum Gospodarcze Baza prawno-traktatowa współpracy gospodarczej Polski z Ukrainą Porozumienie o Partnerstwie i

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 495. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 495. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Maj 1997 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja Nr 495 Wartość

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 2 Głównym partnerem handlowym Egiptu jest Unia Europejska. Egipski rynek jest w znacznym stopniu chroniony, zwłaszcza w przypadku importu towarów konsumpcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym

Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym 215-6-9 Tematyka wykładu Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym Handel Zagraniczny Wykłady Narzędzia polityki handlowej taryfowe i pozataryfowe. Ekonomiczne skutki polityki handlowej.

Bardziej szczegółowo

UJAWNIONA PRZEWAGA KOMPARATYWNA POLSKI W HANDLU Z NIEMCAMI W LATACH 1995-2011

UJAWNIONA PRZEWAGA KOMPARATYWNA POLSKI W HANDLU Z NIEMCAMI W LATACH 1995-2011 Małgorzata Fronczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach UJAWNIONA PRZEWAGA KOMPARATYWNA POLSKI W HANDLU Z NIEMCAMI W LATACH 1995-2011 Wprowadzenie Handel zagraniczny jest jednym z istotnych czynników

Bardziej szczegółowo

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Elżbieta Ostrowska Uniwersytet Wrocławski Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Napływ kapitału zagranicznego regulowany jest w każdym kraju goszczącym przez pakiet aktów prawnych dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki dr Iwona Pawlas Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 maja 2011 r. 1 Handel międzynarodowy/ handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

Od 1970 r. jednolite zasady wspólnej polityki handlowej (Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu UE) Wspólna polityka handlowa

Od 1970 r. jednolite zasady wspólnej polityki handlowej (Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu UE) Wspólna polityka handlowa W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rid4. http://www.adam.ambroziak.edu.pl Od 1970 r. jednolite zasady wspólnej polityki handlowej (Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Dr Bernadeta Baran Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Plan wystąpienia Podstawy prawne gospodarczej współpracy transatlantyckiej Skala

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E I. Potrzeba i cel sporządzenia Protokołu do Umowy W związku ze stopniowym otwieraniem przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego rynków

Bardziej szczegółowo

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?*

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* prof. dr hab. Elżbieta Czarny, Szkoła Główna Handlowa dr hab. prof. UW Katarzyna Śledziewska, Wydział

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18 SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r. 2016-07-26 12:25:18 2 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Brama Unii Celnej: Białoruś 1 UNIA CELNA Powierzchnia: 20 031 000 km² Ludność: 169 mln. PKB: USD 2,7 bln. (4 % światowego PKB) Handlowy obrót zewnętrzny: USD 913 mld. 2 Co daje Unia Celna i WPG? Swobodny

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 2 W wymianie handlowej z państwami Unii Europejskiej USA odnotowały w 2014 r. deficyt na poziomie 141 mld. USD. Wartość eksportu amerykańskich

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą

Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą Profil uczestnika - osoby odpowiedzialne w firmie za organizację procesów związanych z logistyką międzynarodową, poszukujące wiedzy

Bardziej szczegółowo

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Po trudnym roku 2009 przemysł chemiczny stopniowo wychodzi z kryzysu Sytuacja gospodarki na świecie Z punktu widzenia efektów kryzysu w 2009 r. w globalnym przemyśle

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 15 UWARUNKOWANIA WYMIANY HANDLOWEJ POMIĘDZY POLSKĄ A UE

ROZDZIAŁ 15 UWARUNKOWANIA WYMIANY HANDLOWEJ POMIĘDZY POLSKĄ A UE Anna Rytko ROZDZIAŁ 15 UWARUNKOWANIA WYMIANY HANDLOWEJ POMIĘDZY POLSKĄ A UE Wprowadzenie Wymiana handlowa wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym również i Polski jest kształtowana przez

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

UKŁAD EUROPEJSKI. sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

UKŁAD EUROPEJSKI. sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.94.11.38 1994-06-17 zm. Dz.U.95.63.326 1994-07-01 zm. Dz.U.95.63.324 1996-09-01 zm.wyn.z M.P.97.10.74 1997-07-01 zm. Dz.U.97.104.662 1999-01-01 zm. Dz.U.99.30.288 1999-07-10 zm. Dz.U.99.30.288 2000-01-01

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka rynku. 2. Główne sektory gospodarki. 3. Specjalne strefy ekonomiczne. 4. Wymiana handlowa. 5.

1. Ogólna charakterystyka rynku. 2. Główne sektory gospodarki. 3. Specjalne strefy ekonomiczne. 4. Wymiana handlowa. 5. 1. Ogólna charakterystyka rynku 2. Główne sektory gospodarki 3. Specjalne strefy ekonomiczne 4. Wymiana handlowa 5. Umowy dwustronne 6. Szanse i zagrożenia 7. Przydatne linki Ogólna charakterystyka rynku

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku

Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku Anna Fornalczyk Gdańsk 2010 Treść prezentacji System prawny ochrony konkurencji w Polsce Konkurencja i jej znaczenie w gospodarce Polityka

Bardziej szczegółowo

Ile waży krajowy przemysł farmaceutyczny

Ile waży krajowy przemysł farmaceutyczny Nr 32 wrzesień 21 POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO www.producencilekow.pl Raport IBnGR Mimo konkurencyjnych cen, udział sprzedaży krajowych leków w polskim rynku farmaceutycznym zmniejsza

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa integracja MSG

Międzynarodowa integracja MSG Międzynarodowa integracja MSG Kryteria wyodrębniania ugrupowań integracyjnych kryteria polityczne kryteria ekonomiczne Prawidłowości rozwoju ugrupowań integracyjnych Zmniejszanie się różnic w poziomie

Bardziej szczegółowo

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 2 System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi reguluje kodeks podatkowy Republiki Białoruś. System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Elementy kalkulacyjne. pochodzenie towarów PRAWO CELNE

Elementy kalkulacyjne. pochodzenie towarów PRAWO CELNE Elementy kalkulacyjne pochodzenie towarów Kodeksowe elementy kalkulacyjne należności celne przywozowe: - cła i opłaty o równoważnym skutku, należne przy przywozie towarów, - opłaty przywozowe ustanowione

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego

Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Unia celna w ramach EWG

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 2 Wielka Brytania to światowy gracz w handlu. Według danych WTO za 2013 rok Zjednoczone Królestwo było 8. globalnym eksporterem z udziałem 2,9 proc. i 6. importerem

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Znaczenie sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki

Znaczenie sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki Znaczenie sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki Krajowy przemysł farmaceutyczny odgrywając w Polsce kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia pełni również bardzo istotne funkcje w gospodarce.

Bardziej szczegółowo

OPEN DIALOG FOUNDATION. Dlaczego Ukraina traci rynki rosyjskie?

OPEN DIALOG FOUNDATION. Dlaczego Ukraina traci rynki rosyjskie? OPEN DIALOG FOUNDATION Open Dialog Foundation, 11a Szucha Avenue, office 21, 00-580 Warsaw, Poland Tel. + (48) 22 307 11 22 www.odfoundation.eu 2.07.2014 Wołodymyr Panczenko, Kristina Awramczenko Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 2 Brytyjskie Centrum ds. Badań Ekonomicznych i Biznesowych CEBR prognozuje, że w roku 2028 gospodarka indyjska osiągnie pozycję trzeciej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 360. Sytuacja polskiego handlu towarami rolno-spożywczymi z Unią Europejską

Informacja. Nr 360. Sytuacja polskiego handlu towarami rolno-spożywczymi z Unią Europejską KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sytuacja polskiego handlu towarami rolno-spożywczymi z Unią Europejską Listopad 1995 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 339. Postępowania antydumpingowe barierą polskiego eksportu. Zdzisław Wołodkiewicz - Donimirski

Informacja. Nr 339. Postępowania antydumpingowe barierą polskiego eksportu. Zdzisław Wołodkiewicz - Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Postępowania antydumpingowe barierą polskiego eksportu Wrzesień 1995 Zdzisław Wołodkiewicz - Donimirski Informacja

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2015

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2015 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2015 Panel, piątek, 1 października 2015, 17:30 19:00 Partner: MEDEF/BDI/LEWIATAN Szanse i wyzwania transatlantyckiego partnerstwa Negocjowanie TTIP: na jakim jesteśmy etapie?

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Aktywność Polski na rynku międzynarodowym realizowana jest w trzech głównych obszarach: 1. Udziału w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku

Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku Nr 146 / 2013 22 11 13 INSTYTUT ZACHODNI im. Zygmunta Wojciechowskiego Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań Autor: Piotr Misztal Handel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1)

Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1) Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust. I.1) Należy podać informacje o otrzymanej pomocy publicznej, która była przeznaczona na przedsięwzięcie, na którego realizację

Bardziej szczegółowo

Bariery innowacyjności polskich firm

Bariery innowacyjności polskich firm Bariery innowacyjności polskich firm Anna Wziątek-Kubiak Seminarium PARP W kierunku innowacyjnych przedsiębiorstw i innowacyjnej gospodarki 1 luty, 2011 Na tle UE niski jest udział firm innowacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 2 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej to poważny problem w Algierii. Straty ponoszone przez tutejszą gospodarkę w związku z wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA polityka Handlowa UE wybrane elementy

WSPÓLNA polityka Handlowa UE wybrane elementy Instrumenty WPH WSPÓLNA polityka Handlowa UE wybrane elementy Handel Zagraniczny - wykład antydumping, antysubwencja, postępowanie ochronne Embargo Handlowe Wprowadzone 1 lipca 1968 r. Wysokość stawek

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w warunkach kryzysu w strefie euro

Handel zagraniczny Polski w warunkach kryzysu w strefie euro Małgorzata Fronczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Handel zagraniczny Polski w warunkach kryzysu w strefie euro Wstęp Celem artykułu jest zaprezentowanie sytuacji w handlu zagranicznym Polski w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Temat: Korzyści handlowania

Temat: Korzyści handlowania Temat: Korzyści handlowania Skrócony opis zajęć: W trakcie zajęć uczniowie omawiają motywy prowadzenia wymiany międzynarodowej, korzyści płynące z wolnego handlu oraz uświadamiają sobie skutki zerwania

Bardziej szczegółowo

Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3

Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3 Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3 Nr działania C3A1 C3A3 C3A5 Data Miejsce Temat szkolenia 14.06.2010 Wydział Ekonomiczny UG, 15.06.2010 Wydział Ekonomiczny UG, 28.06.2010

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 162. Konkurencyjność polskich wyrobów hutnictwa żelaza i stali na rynku WE. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Informacja. Nr 162. Konkurencyjność polskich wyrobów hutnictwa żelaza i stali na rynku WE. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Konkurencyjność polskich wyrobów hutnictwa żelaza i stali na rynku WE Grudzień 1993 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Autor: Alicja Czekańska Opiekun

Bardziej szczegółowo

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions

Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Jak konkurować na rynkach zagranicznych Konkurs Emerging Market Champions Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Jak konkurować na rynkach zagranicznych, badanie Fundacji Kronenberga przy

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: DEKLARACJE PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/prawo-wspolnotowe/dyrektywy/1275,dzu-l-157-z-3042004.html Wygenerowano: Sobota, 18 czerwca 2016, 23:57 Dz.U. L 157 z 30.4.2004 Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

opis zawartości raportu RYNEK DRZWI W POLSCE 2012-2015 prognoza na II półrocze 2015 oraz 2016

opis zawartości raportu RYNEK DRZWI W POLSCE 2012-2015 prognoza na II półrocze 2015 oraz 2016 opis zawartości raportu RYNEK DRZWI W POLSCE 2012-2015 prognoza na II półrocze 2015 oraz 2016 O raporcie Raport Rynek drzwi w Polsce 2012-2015. Prognoza na II półrocze 2015 oraz 2016 jest rocznym opracowaniem

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Pojęcie i znaczenie handlu międzynarodowego... 13 1.1. Elementy handlu zagranicznego... 13 1.1.1. Pojęcie i funkcje handlu zagranicznego... 13 1.1.2. Formy handlu zagranicznego...

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-18 10:22:02

Czego wymaga fiskus 2015-06-18 10:22:02 Czego wymaga fiskus 2015-06-18 10:22:02 2 Chiński system podatkowy podlegał w ostatnich latach istotnym zmianom, czemu sprzyjała coraz większa liczba inwestycji z udziałem przedsiębiorców zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw Warszawa, 1 lipca 2002 r. Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawy o odpadach (druk nr 579)

Bardziej szczegółowo

Tadeusz T. Kaczmarek. Marian Zarzycki PORADNIK EKSPORTERA

Tadeusz T. Kaczmarek. Marian Zarzycki PORADNIK EKSPORTERA Tadeusz T. Kaczmarek Marian Zarzycki PORADNIK EKSPORTERA 2005 SPIS TRESCI Literatura... 11 Wstęp... 13 CZĘŚĆ I - GENERALNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W HANDLU MIEDZYNARODOWYM Autor: Tadeusz Teofil Kaczmarek Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy klasyfikacji towarów w kontekście regulacji taryfowych

Wybrane problemy klasyfikacji towarów w kontekście regulacji taryfowych Wybrane problemy klasyfikacji towarów w kontekście regulacji taryfowych Edward Madej Radca Ministra Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów 1 Klasyfikacja taryfowa Towar Taryfa celna Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo