Realizacja postanowień handlowych Układu Europejskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja postanowień handlowych Układu Europejskiego"

Transkrypt

1 BSE 143 Dr Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja BSE nr 523 (IP-71G) Realizacja postanowień handlowych Układu Europejskiego "Raport z wykonania działań dostosowujących polską gospodarkę i system prawny do wymagań Układu Europejskiego oraz przyszłego członkostwa w UE w latach ", w części "realizacja postanowień handlowych Układu Europejskiego" jest sporządzony w sposób przejrzysty, napisany jest językiem czytelnym. Układ Raportu jest logiczny, a treść poszczególnych podrozdziałów odpowiada ich tytułom, co np. nie zawsze występowało w Raporcie za 1995 r. Niewątpliwym plusem Raportu są liczne tabele, obrazujące np. w sposób wyczerpujący handel Polski z Unią Europejską w latach W "Programie działań dostosowujących polską gospodarkę do wymagań Układu Europejskiego" dla Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (od 1 stycznia 1997 r. Ministerstwo Gospodarki) niewątpliwie do najważniejszych należały zadania związane z "wprowadzenie w życie postanowień Umowy Przejściowej i Układu Europejskiego w dziedzinie obrotów handlowych". Należy stwierdzić, że zadania te są realizowane zgodnie z harmonogramem i bez zakłóceń. Wyrazem tego było m.in. całkowite zniesienie stawek celnych (w imporcie z Unii Europejskiej) dla części towarów przemysłowych i wprowadzanie kolejnych obniżek stawek celnych dla większej części pozostałych towarów przemysłowych od 1 stycznia 1995 r., od 1 stycznia 1996 r. i od 1 stycznia 1997 r. Obniżki te polegały na 20% redukcji w stosunku do stawki wyjściowej. Pewne modyfikacje postanowień handlowych Układu Europejskiego, a konkretnie uzgodnienia obowiązujące na mocy Protokołu Dodatkowego, zostały wprowadzone pod wpływem nowych faktów, które pojawiły się w handlu międzynarodowym. Chodzi tu o takie wydarzenia jak utworzenie Światowej Organizacji Handlu, czy powiększenie Unii Europejskiej o trzy nowe kraje (Austria, Finlandia, i Szwecja) od 1 stycznia 1995 r. Inną przyczyną modyfikacji handlowych było wygaśnięcie z końcem 1996 r. uzgodnień dotyczących handlu rolnego w Układzie Europejskim. Bardzo często przy ocenie handlowej części Układu Europejskiego podkreśla się (postąpiono tak także w "Raporcie z wykonania działań dostosowujących polską gospodarkę i system prawny do wymagań Układu Europejskiego oraz przyszłego członkostwa w UE w latach ") tzw. zasadę asymetrii, polegającą na tym, że Wspólnota jako partner silniejszy gospodarczo rozpoczęła wcześniej niż Polska liberalizację dostępu do własnego rynku towarów przemysłowych. Podkreślanie wyłącznie tego aspektu części handlowej Układu Europejskiego jest jednak podejściem jednostronnym, nie ujmującym całości zagadnienia. Zapomina się bowiem, że wyjściowe stawki celne były dla krajów UE znacznie niższe (średni ważony poziom tych stawek wynosił w 1992 r. ok. 5%) niż dla Polski (odpowiednio 16%-18%). Jest to także swego rodzaju asymetria korzyści, która oznacza, że na obniżaniu stawek celnych Wspólnota zyskiwała i zysku-

2 144 BSE je relatywnie więcej niż Polska, która miała wyższy poziom ochrony w punkcie startowym. Ponadto fakt, że liberalizację zaczęto od wyrobów przemysłowych, a nie od artykułów rolnych (artykuły rolne objęto częściową, stosunkowo niewielką liberalizacją) w zakresie których Polska ma względną przewagę komparatywną, jest bardzo korzystny dla Unii Europejskiej. W latach , wskutek szybszej dynamiki importu niż eksportu, narastał deficyt w obrotach z krajami Unii Europejskiej. Jeśli w 1992 r. ujemne saldo w handlu z tymi krajami wynosiło 1,2 mld USD, to w 1994 r. zwiększyło się ono do 2,2 mld USD, a w 1996 r. aż do 7,5 mld USD (we wszystkich trzech przypadkach saldo obliczono w warunkach porównywalnych tj. dla piętnastu krajów). Szczególne znaczenie (ze względu na duży udział w imporcie) miało wysokie tempo importu w następujących działach: - maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny (średnie tempo wzrostu importu wynosiło 29% latach ), - produkty przemysłu chemicznego (21,5%), - tworzywa sztuczne, kauczuk i wyroby z nich (30,9%), - metale nieszlachetne i wyroby z nich (34,7%), - pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające (35,8%), - ścier drzewny, papier i tektura oraz wyroby z nich (28,1%). W kontekście szybkiego wzrostu importu i narastającego ujemnego salda w handlu z Unią Europejską szczególnego znaczenia nabiera ocena realizacji tych zadań resortu współpracy gospodarczej z zagranicą, które umożliwiały ograniczenie tego deficytu. Przede wszystkim chodzi tu o cztery zadania: 1) "prowadzenie negocjacji w sprawie zwiększenia przez Wspólnotę Europejską plafonów i kontyngentów wymienionych w załączniku III i przyśpieszenie przez Wspólnotę Europejską znoszenia ceł na towary pochodzące z Polski", 2) "realizację postanowień Układu (Europejskiego) dających możliwość podjęcia ochrony rynku krajowego przed nadmiernym importem powodującym szkodę dla produkcji krajowej (art. 30)", 3) "wprowadzenie klauzul restrukturyzacyjnych dla ochrony gałęzi podlegających restrukturyzacji lub natrafiających na poważne problemy społeczne (art. 28)", 4) "promocję eksportu dla wykorzystania możliwości jakie niesie Układ Europejski w dziedzinach objętych liberalizacją". ad. 1. W wyniku decyzji podjętych w czerwcu 1993 r. w Kopenhadze przyśpieszono zniesienie ceł oraz kontyngentów wartościowych i ilościowych na znaczną część importu towarów przemysłowych z Polski do Unii Europejskiej. W rezultacie, w 1997 r. obowiązywały tylko "dobrowolne" ograniczenia w polskim eksporcie odzieży, które zostaną zniesione z początkiem 1998 r. Znoszenie ceł, także w ramach zwiększonych kontyngentów wartościowych czy ilościowych nie spowodowało znacznego przyrostu polskiego eksportu do Unii Europejskiej. Również wykorzystanie preferencyjnych kwot przez polskich eksporterów było generalnie niskie. Przyczyny takiego stanu rzeczy zostały szczegółowo omówione w Raporcie. W tym miejscu warto jedynie podkreślić jedną z tych przyczyn. Otóż stawki celne w imporcie wyrobów przemysłowych w Unii Europejskiej są generalnie

3 BSE 145 niskie, tak więc zniesienie ich było zbyt małym bodźcem aby przyczynić do pobudzenia polskiego eksportu przemysłowego. Potwierdza to słuszność tej asymetrii korzyści, na którą zwróciłem uwagę na początku mniejszego rozdziału. ad. 2. Polska skorzystała z klauzuli o nadmiernym imporcie dwukrotnie. W pierwszym przypadku, w lipcu 1994 wprowadzono zakaz importu samochodów ciężarowych, karoserii i podwozi do nich, starszych niż trzyletnie. W drugim przypadku, także w lipcu 1994 r. wprowadzono zakaz importu używanych kombajnów, starszych niż czteroletnie. Ustawodawstwo polskie w zakresie postępowań ochronnych oparte było na odpowiednich postanowieniach GATT z 1947 r. i było zawarte w Prawie Celnym z 1989 r., z poprawką z 1991 r. Przystępując od 1 lipca 1995 r. do Światowej Organizacji Handlu, Polska zobowiązała się dostosować swoje ustawodawstwo do zasad obowiązujących w tej organizacji. W zakresie postępowań ochronnych udało się to tylko w zakresie artykułów rolnych (Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy). W przypadku pozostałych postępowań ochronnych (postępowania antydumpingowe, postępowania antysubwencyjne, postępowania ochronne wobec nadmiernego importu oraz postępowania stosowane do towarów tekstylnych i odzieży) Polska nie zdołała dostosować swych regulacji wewnętrznych do zasad WTO przed 1 lipca 1995 r. i zobowiązała się nie stosować tego typu środków ochronnych - w stosunkach z krajami członkami WTO - do czasu wprowadzenia nowych przepisów. Początkowo oceniano, że nastąpi to do 1 lipca 1996 r. Termin ten kilkakrotnie przesuwano i jak dotąd (koniec lipca 1997 r.) projekty tych ustaw nadal nie są gotowe, w takiej postaci, aby można było je uchwalić. Opóźnienie w opracowaniu ustaw o postępowaniach i środkach ochronnych sprawiło, że Polska, począwszy od 1 lipca 1995 r. nie może zastosować tych środków w stosunku do państw-członków WTO, a więc także w stosunku do krajów Unii Europejskiej. Niewątpliwie ograniczyło to możliwości państwa w zakresie oddziaływania na import. Dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji, należy dodać, że Polska nawet w stosunku do krajów, które nie są członkami WTO, stosowała środki ochronne bardzo rzadko. ad. 3. Zgodnie z klauzulą restrukturyzacyjną (Art. 28 Układu Europejskiego) środki wyjątkowe w postaci podwyższonych stawek celnych mogą dotyczyć "nowopowstających przemysłów, niektórych sektorów podlegających restrukturyzacji lub napotykających na poważne trudności, szczególnie wtedy gdy trudności takie stwarzają poważne problemy społeczne". Układ Europejski ściśle precyzuje pozostałe warunki, w których można zastosować środki wyjątkowe. Wśród tych warunków na podkreślenie zasługuje ten, który stanowi, że łączna wartość importu objętych środkami wyjątkowymi nie może przekroczyć 15% ogółu importu produktów przemysłowych z Unii Europejskiej w ostatnim roku, dla którego dostępne są dane. Do lipca 1997 r. Polska skorzystała z klauzuli restrukturyzacyjnej dwa razy Ewa Kaliszuk, "Wykorzystanie klauzul ochronnych w handlu między Unią Europejską a Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, grudzień 1995.

4 146 BSE sierpnia 1994 r. wprowadzono cła nadzwyczajne na cztery pozycje taryfowe dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego (przemysł ten potraktowano jako przemysł nowo powstający). Lista ta została poszerzona o piątą pozycję z dniem 1 stycznia 1995 r. Równocześnie ustanowiono kontyngenty taryfowe na części i podzespoły do produkcji sprzętu telekomunikacyjnego o wartości ogólnej 76,55 min ECU (m.in. na transformatory elektryczne, nośniki do rejestracji dźwięku, obwody drukowane, elektroniczne obwody scalone). Warto dodać, że import tych produktów do Polski z Unii Europejskiej i krajów EFTA był całkowicie zliberalizowany (zerowa stawka) w momencie wejścia w życie Układu Europejskiego i umowy z krajami EFTA. Całkowity brak ochrony rynku wewnętrznego zniechęcał zagraniczne firmy do inwestowania w Polsce i hamował rozwój istniejących przedsiębiorstw. Cła nadzwyczajne na sprzęt telekomunikacyjny wprowadzono, na krótko przed upływem trzyletniego okresu od ich liberalizacji. W imporcie z Unii Europejskiej (podobnie jak z krajów EFTA i CEFTA), obowiązywały następujące stawki: 12% w 1994 r. 12%, 8% w 1995 r., 4% w 1996 r. i 0% w 1997 r. Drugim przykładem zastosowania klauzuli restrukturyzacyjnej jest ochrona przemysłu petrochemicznego. Od 1 stycznia Polska wprowadziła dodatkową opłatę celną w imporcie benzyn i olejów z Unii Europejskiej (21 pozycji taryfowych CN). Przewiduje się następujący harmonogram redukcji stawek celnych benzyny i olejów: - benzyna: 15% w 1996 r., 13% w 1997 r., 10% w 1998 r., 5% w 1999 r., 3% w 2000 r. i 0% w 2001 r., - oleje: 25% w 1996 r., 20% w 1997 r., 15% w 1998 r., 11% w 1999 r., 4% w 2000 r. i 0% w 2001 r. Po prawie dwóch latach od momentu rozpoczęcia procesu liberalizacji importu wyrobów stalowych Polska zgłosiła Komisji Europejskiej zamiar skorzystania z klauzuli restrukturyzacyjnej dla ochrony hutnictwa żelaza i stali. Zgodnie z harmonogramem liberalizacji wynegocjowanym w Układzie Europejskim, stawki na importowaną stal z Unii Europejskiej miały być redukowane z 15% w 1994 r., do 12% w 1995 r., do 9% w 1996 r., do 6% w 1997 r., do 3% w 1998 r. i do 0% w 1999 r. Według władz polskich taki poziom ochrony celnej jest niewystarczający aby zapewnić niezbędne warunki do kontynuowania restrukturyzacji polskiego hutnictwa. Obrazem słabości krajowego hutnictwa jest m.in. szybki wzrost importu stali z krajów Unii Europejskiej i związane z tym pogorszenie sytuacji finansowej polskich hut. Warto dodać, że restrukturyzacja polskiego hutnictwa trwa dopiero 3-4 lata, natomiast restrukturyzacja zachodnioeuropejskiego przemysłu stalowego (i związana z tym pomoc państwa) trwa ponad 20 lat i jeszcze nie jest zakończona. Zamiar skorzystania przez Polskę z klauzuli restrukturyzacyjnej w hutnictwie żelaza wzbudził silne opory Komisji Europejskiej, znajdującej się pod wpływem własnego potężnego lobby stalowego. Nie trzeba dodawać, swobodny dostęp do dość poważnego rynku polskiego jest bardzo korzystny dla zachodnioeuropejskich producentów, którzy mają trudności ze zbytem stali nie tylko na własnym rynku, ale także i na głównych rynkach eksportowych (hutnictwo uważane za przemysł strategiczny jest powszechnie chronione). Do końca lipca 1997 r., główne uzgodnienia w rokowaniach z Unią Europejską odnośnie hutnictwa, są następujące: * Polska utrzyma w 1997 r. stawki celne na stal w imporcie z Unii Europejskiej na

5 BSE 147 poziomie 9%, tj. na poziomie 1996 r. * Unia Europejska zaproponuje rozwiązania alternatywne dla wsparcia restrukturyzacji hutnictwa w Polsce. Powinny one być zaproponowane do końca trzeciego kwartału 1997 r. W przeciwnym razie strona polska będzie mogła będzie mogła skorzystać z klauzuli restrukturyzacyjnej. * Unia zgodziła się o przedłużenie o trzy lata (z możliwością dalszego przedłużenia o kolejne da lata) pomocy państwa dla hutnictwa (Protokół 2 Artykuł 8.4). Jak już wspomniano, do końca lipca 1997 r. Polska skorzystała z klauzuli restrukturyzacyjnej dwa razy. Utrzymanie stawek celnych na stal w 1997 r. na poziomie 1996 r. nie jest traktowane przez obie strony jako rozwiązanie wynikające z tej klauzuli. Tak więc w 1997 r. tylko import benzyn i olejów (z działu 27 według polskiej scalonej nomenklatury towarowej handlu zagranicznego) podlegał stawkom celnym w ramach klauzuli restrukturyzacyjnej. Według danych za 1996 r. import ten wynosił 362,62 min USD, co stanowiło 1,66% całego importu produktów przemysłowych z Unii Europejskiej. Dopuszczalna granica, zgodnie z Układem Europejskim, wynosi 15%. Oznacza to, że Polska nie wykorzystuje szansy jaką stwarza Układ dla dłuższej i większej ochrony celnej. Nie trzeba dodawać, że ochrona ta w wielu przypadkach jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym rozwój krajowej produkcji danego wyrobu czy zwiększenie konkurencyjności danej branży. O tym, że konkurencyjny import stanowi istotną przeszkodę w rozwoju wielu przedsiębiorstw świadcz)' m.in. ankietowe badanie grupy 1200 eksporterów prowadzone w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego od 1994 r. W badaniu tym wykorzystywane są wyniki ankiety prowadzonej przez GUS. W I kwartale 1997 r. 37,3% ankietowanych eksporterów wskazało na konkurencyjny import jako na barierę działalności tych przedsiębiorstw (dla IV kwartału 1996 r. wskaźnik ten wynosił 34,3%). Bariera ta była szczególnie dotkliwa dla producentów chemikalii (62,8% ankietowanych eksporterów w I kwartale 1997 r. wskazało na konkurencyjny import jako na barierę działalności), producentów celulozy, papieru (59,4%), producentów tkanin (57,6%), producentów skór, wyrobów skórzanych, obuwia (56,8%), producentów aparatury elektrycznej (47,1%), producentów aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej (46,2%) i producentów gumy i tworzyw sztucznych (43,1%). ad. 4. Omówienie realizacji zadania "promocja eksportu dla wykorzystania możliwości jakie niesie Układ Europejski w dziedzinach objętych liberalizacją" zostało zawarte w Raporcie w rozdziale "Przemysł i handel" jako punkt 1 "polityka promocyjna na rzecz poprawy konkurencyjności polskiego przemysłu". W tym miejscu należy stwierdzić, że zadanie to trzeba zaliczyć do tego typu zadań, których realizację trudno ocenić. Nie można przecież ocenić jaki wpływ na przyrost polskiego eksportu do Unii Europejskiej w łatach miały takie działania jak przedsięwzięcia targowo-wystawiennicze, przedsięwzięcia wydawnicze, prace badawcze, czy działalność typu public relations. Podsumowując uwagi dotyczące wcielenia w życie postanowień handlowych Układu Europejskiego należy stwierdzić, że główne zadanie tj. tworzenie strefy wolnego handlu artykułami przemysłowymi jest realizowane zgodnie z harmonogramem, bez zakłóceń. Natomiast zastrzeżenia wzbudza fakt, że Polska nie wykorzystuje

6 148 BSE tych możliwości jakie daje Układ Europejski w celu zwiększenia ochrony celnej dla niektórych wyrobów i branż. Ochrona taka powinna mieć na celu nie utrwalanie zacofanych przemysłów, ale wręcz przeciwnie, stwarzanie takich warunków w których możliwy byłby rozwój i podniesienie konkurencyjności tych przemysłów. Oczywiście nie trzeba dodawać, że sama wyższa ochrona celna wystarczy aby poprawić konkurencyjność danej branży. Potrzebna jest odpowiednia polityka przemysłowa zawierająca także inne ułatwienia dla producentów np. ulgi podatkowe, gwarancje kredytów. Dobrym przykładem świadczącym o niewykorzystaniu możliwości, jakie daje Układ Europejski, jest zastosowanie klauzuli restrukturyzacyjnej. Otóż ocenia się, że wartość importu produktów poddanych działaniu klauzuli restrukturyzacyjnej (cła nadzwyczajne) stanowi w 1997 r. mniej niż 2% całego importu produktów przemysłowych. Tymczasem dopuszczalna granica, zgodnie z Układem Europejskim, wynosi 15%. O tym, że nadmierny import z krajów Unii Europejskiej może być przeszkodą rozwoju wielu branż w Polsce pośrednio świadczy szybko zwiększające się zakupy z tego kierunku i analiza sald branżowych. Oczywiście należy się liczyć z tym, że zamiar szerszego wykorzystania klauzul ochronnych i klauzuli restrukturyzacyjnej w stosunkach z Unią Europejską napotkać może silny opór Komisji Europejskiej. Trzeba pamiętać, że Unia niezwykle silnie i skutecznie broni swoich interesów, czego dowodem są chociażby liczne postępowania antydumpingowe, sprawa rzekomej pryszczycy, problem podatku VAT od cytrusów, spór wokół importu części do produkcji samochodów i wiele innych kwestii. Taka postawa Unii występowała w sytuacji, gdy szybko narastało dodatnie saldo w obrotach z Polską. Podobnie, a nawet bardziej zdecydowanego stanowiska należałoby oczekiwać od negocjatorów polskich, w warunkach, kiedy import z Unii jest wyższy o 53% od polskiego eksportu (dane dla I kwartału 1997 r.).

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Zagraniczna polityka handlowa Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Podstawowe definicje Zagraniczna polityka gospodarcza oddziaływanie państwa na stosunki wymiany

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w handlu wewnętrznym i międzynarodowym po przystąpieniu Polski do UE oraz po 1 stycznia 2005 r.

Zmiany w handlu wewnętrznym i międzynarodowym po przystąpieniu Polski do UE oraz po 1 stycznia 2005 r. Zmiany w handlu wewnętrznym i międzynarodowym po przystąpieniu Polski do UE oraz po 1 stycznia 2005 r. (Changes in the international trade and internal market after accession of Poland into EU and after

Bardziej szczegółowo

Nr 49. Ekspertyza. Postępowania ochronne w Unii Europejskiej. Czerwiec Ewa Kaliszuk Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego

Nr 49. Ekspertyza. Postępowania ochronne w Unii Europejskiej. Czerwiec Ewa Kaliszuk Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ EKSPERTYZA WYKONANA NA ZLECENIE BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ Postępowania ochronne w Unii Europejskiej Czerwiec 1995 Ewa Kaliszuk Instytut Koniunktur i Cen Handlu

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Jana Plaňavová-Latanowicz... 17

Spis treści. Wprowadzenie Jana Plaňavová-Latanowicz... 17 Spis treści Wprowadzenie Jana Plaňavová-Latanowicz... 17 CZĘŚĆ A. DOKUMENTY PRZYGOTOWUJĄCE PRZYSTĄPIENIE OPINIA KOMISJI z dnia 31 maja 1985 roku w sprawie wniosków Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalii

Bardziej szczegółowo

Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan. Andrzej Maciejewski Instytut Sobieskiego, www.sobieski.org.

Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan. Andrzej Maciejewski Instytut Sobieskiego, www.sobieski.org. Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan Od lata obroty Polski z Rosją są z ujemnym saldem dla Polski. Obrót za 2010r. wyniósł 20 785 mln USD (wzrost do 2009 o 24%).

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIEJ W LATACH DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH

EUROPEJSKIEJ W LATACH DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH Prace magisterskie, prace licencjackie - profesjonalna pomoc w pisaniu prac licencjackich i prac magisterskich dla studentów i firm. Więcej prac magisterskich na stronie www.pisanie-prac.info.pl. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 6 stycznia 1999 r. wyrażone w procencie ceny krajowej, wynosiły:

DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 6 stycznia 1999 r. wyrażone w procencie ceny krajowej, wynosiły: Monitor Polski Nr 3-18- Poz. 13 13 DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski

Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski Bolesław Domański Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2001 Spis

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ SZKOŁA WYŻSZA im. PAWŁA WŁODKOWICA w PŁOCKU Radosław Knap MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Płock 2004 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I TEORIA I PRAKTYKA STREFY WOLNEGO HANDLU I UNII CELNEJ

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY UE. Geselschaft für Őberseehandel mbh v. Izba Handlowa w Hamburgu (kazeina) FUNKCJONOWANIE UNII CELNEJ W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO UE

RYNEK WEWNĘTRZNY UE. Geselschaft für Őberseehandel mbh v. Izba Handlowa w Hamburgu (kazeina) FUNKCJONOWANIE UNII CELNEJ W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO UE Etapy integracji gospodarczej RYNEK WEWNĘTRZNY UE TEORIA Strefa wolnego handlu Unia celna Wspólny rynek Unia gospodarcza WSPÓLNOTA EUROPEJSKA Unia celna 1968 r. Rynek wewnętrzny 1993 r. Unia gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Michał Kłaczyński, LL.M. OCHRONA RYNKU UE PRZED IMPORTEM Z AZJI

Michał Kłaczyński, LL.M. OCHRONA RYNKU UE PRZED IMPORTEM Z AZJI Michał Kłaczyński, LL.M. OCHRONA RYNKU UE PRZED IMPORTEM Z AZJI Ochrona rynku UE Środki antydumpingowe najczęstsze (80%) Postępowanie przez Komisją -z urzędu lub na wniosek poszkodowanego przemysłu (25%)

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku Styczeń 2004 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Bardziej szczegółowo

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY AF/CE/BA/pl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte

Bardziej szczegółowo

UJAWNIONA PRZEWAGA KOMPARATYWNA POLSKI W HANDLU Z NIEMCAMI W LATACH 1995-2011

UJAWNIONA PRZEWAGA KOMPARATYWNA POLSKI W HANDLU Z NIEMCAMI W LATACH 1995-2011 Małgorzata Fronczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach UJAWNIONA PRZEWAGA KOMPARATYWNA POLSKI W HANDLU Z NIEMCAMI W LATACH 1995-2011 Wprowadzenie Handel zagraniczny jest jednym z istotnych czynników

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 2 Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza 29 maja 2013 r. Wyszków Konferencja I Regionalne Forum Gospodarcze Baza prawno-traktatowa współpracy gospodarczej Polski z Ukrainą Porozumienie o Partnerstwie i

Bardziej szczegółowo

Perspektywy polskiego eksportu do Belgii. Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik WPHI w Brukseli Wojciech Łapiński, IMSG, Ekspert WPHI w Brukseli

Perspektywy polskiego eksportu do Belgii. Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik WPHI w Brukseli Wojciech Łapiński, IMSG, Ekspert WPHI w Brukseli Perspektywy polskiego eksportu do Belgii Krzysztof Turowski, Radca, Kierownik WPHI w Brukseli Wojciech Łapiński, IMSG, Ekspert WPHI w Brukseli Belgia kraj na pograniczu 3 kultur 2 Dane podstawowe Głowa

Bardziej szczegółowo

Obroty towarowe Szwajcaria-Polska w I półroczu 2015, prognozy dla szwajcarskiego eksportu :01:03

Obroty towarowe Szwajcaria-Polska w I półroczu 2015, prognozy dla szwajcarskiego eksportu :01:03 Obroty towarowe Szwajcaria-Polska w I półroczu 2015, prognozy dla szwajcarskiego eksportu 2015-07-29 16:01:03 2 Utrzymujący się wysoki kurs franka szwajcarskiego, sprawia, iż szwajcarscy eksporterzy patrzą

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja.

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej i w Polsce Czerwiec 1997 Elżbieta Berkowska Informacja Nr 489 BSE 1 1.

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony rynku w UE

Środki ochrony rynku w UE 1 Ogólna charakterystyka instrumentów ochrony rynku 2 Środki ochrony rynku - Antydumpingowe (AD) - Antysubsydyjne (AS) - Ochronne (Safeguards, SFG) 3 Środki antydumpingowe są najczęściej stosowanym instrumentem

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 495. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 495. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Maj 1997 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja Nr 495 Wartość

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym

Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym 215-6-9 Tematyka wykładu Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym Handel Zagraniczny Wykłady Narzędzia polityki handlowej taryfowe i pozataryfowe. Ekonomiczne skutki polityki handlowej.

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08

Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 Co kupić, a co sprzedać 2015-07-13 13:10:08 2 Głównym partnerem handlowym Egiptu jest Unia Europejska. Egipski rynek jest w znacznym stopniu chroniony, zwłaszcza w przypadku importu towarów konsumpcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

Strefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi

Strefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi Strefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi dr Janusz Rowiński Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna IERiGŻ-PIB,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Dr Bernadeta Baran Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Plan wystąpienia Podstawy prawne gospodarczej współpracy transatlantyckiej Skala

Bardziej szczegółowo

3. 3. Procedura uproszczona - zgłoszenie uproszczone Procedura uproszczona - wpis do rejestru prowadzonego przez osobę posiadającą pozwolenie

3. 3. Procedura uproszczona - zgłoszenie uproszczone Procedura uproszczona - wpis do rejestru prowadzonego przez osobę posiadającą pozwolenie Spis treści Wstęp I. Geneza i ewolucja wspólnotowego prawa celnego 1. Europejska integracja gospodarcza 1. 1. Pojęcie i formy integracji gospodarczej 1. 2. Formy integracji gospodarczej w Europie Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II FUNKCJONOWANIE GOSPODARKI

CZĘŚĆ II FUNKCJONOWANIE GOSPODARKI CZĘŚĆ II FUNKCJONOWANIE GOSPODARKI Anna Rytko ROZDZIAŁ 6 ROLA INTERWENCJI HANDLOWYCH W WYMIANIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH POMIĘDZY POLSKĄ A UNIĄ EUROPEJSKĄ Wprowadzenie Akcesja Polski i innych krajów Europy

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Elżbieta Ostrowska Uniwersytet Wrocławski Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Napływ kapitału zagranicznego regulowany jest w każdym kraju goszczącym przez pakiet aktów prawnych dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki dr Iwona Pawlas Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 maja 2011 r. 1 Handel międzynarodowy/ handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Od 1970 r. jednolite zasady wspólnej polityki handlowej (Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu UE) Wspólna polityka handlowa

Od 1970 r. jednolite zasady wspólnej polityki handlowej (Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu UE) Wspólna polityka handlowa W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rid4. http://www.adam.ambroziak.edu.pl Od 1970 r. jednolite zasady wspólnej polityki handlowej (Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18 SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r. 2016-07-26 12:25:18 2 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E I. Potrzeba i cel sporządzenia Protokołu do Umowy W związku ze stopniowym otwieraniem przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego rynków

Bardziej szczegółowo

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Brama Unii Celnej: Białoruś 1 UNIA CELNA Powierzchnia: 20 031 000 km² Ludność: 169 mln. PKB: USD 2,7 bln. (4 % światowego PKB) Handlowy obrót zewnętrzny: USD 913 mld. 2 Co daje Unia Celna i WPG? Swobodny

Bardziej szczegółowo

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?*

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* prof. dr hab. Elżbieta Czarny, Szkoła Główna Handlowa dr hab. prof. UW Katarzyna Śledziewska, Wydział

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 2 W wymianie handlowej z państwami Unii Europejskiej USA odnotowały w 2014 r. deficyt na poziomie 141 mld. USD. Wartość eksportu amerykańskich

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG)

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) Artykuł 37. (dawny art. 31 TWE) 1. Państwa Członkowskie dostosowują monopole państwowe o charakterze handlowym w taki sposób, aby wykluczona była wszelka

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka rynku. 2. Główne sektory gospodarki. 3. Specjalne strefy ekonomiczne. 4. Wymiana handlowa. 5.

1. Ogólna charakterystyka rynku. 2. Główne sektory gospodarki. 3. Specjalne strefy ekonomiczne. 4. Wymiana handlowa. 5. 1. Ogólna charakterystyka rynku 2. Główne sektory gospodarki 3. Specjalne strefy ekonomiczne 4. Wymiana handlowa 5. Umowy dwustronne 6. Szanse i zagrożenia 7. Przydatne linki Ogólna charakterystyka rynku

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia. Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW

Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia. Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW Struktura wykładu Dlaczego istnieje handel międzynarodowy? Funkcja produkcji i możliwości produkcyjne gospodarki;

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Handlu Międzynarodowego 2008/0000(AVC) 18.12.2008 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia przejściowej umowy o współpracy

Bardziej szczegółowo

Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą

Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą Profil uczestnika - osoby odpowiedzialne w firmie za organizację procesów związanych z logistyką międzynarodową, poszukujące wiedzy

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I DIALOG POLITYCZNY. Artykuł 2

CZĘŚĆ I DIALOG POLITYCZNY. Artykuł 2 Królestwo Holandii, Republika Portugalska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Umawiające się Strony Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Traktatu ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 15 UWARUNKOWANIA WYMIANY HANDLOWEJ POMIĘDZY POLSKĄ A UE

ROZDZIAŁ 15 UWARUNKOWANIA WYMIANY HANDLOWEJ POMIĘDZY POLSKĄ A UE Anna Rytko ROZDZIAŁ 15 UWARUNKOWANIA WYMIANY HANDLOWEJ POMIĘDZY POLSKĄ A UE Wprowadzenie Wymiana handlowa wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym również i Polski jest kształtowana przez

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w warunkach kryzysu w strefie euro

Handel zagraniczny Polski w warunkach kryzysu w strefie euro Małgorzata Fronczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Handel zagraniczny Polski w warunkach kryzysu w strefie euro Wstęp Celem artykułu jest zaprezentowanie sytuacji w handlu zagranicznym Polski w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 lutego 2001 r. Druk nr 573

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 lutego 2001 r. Druk nr 573 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 16 lutego 2001 r. Druk nr 573 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa integracja MSG

Międzynarodowa integracja MSG Międzynarodowa integracja MSG Kryteria wyodrębniania ugrupowań integracyjnych kryteria polityczne kryteria ekonomiczne Prawidłowości rozwoju ugrupowań integracyjnych Zmniejszanie się różnic w poziomie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.6.2012 r. COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi

Bardziej szczegółowo

DGC 2A STOWARZYSZENIE MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A TURCJĄ. Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) 4802/15

DGC 2A STOWARZYSZENIE MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A TURCJĄ. Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) 4802/15 STOWARZYSZENIE MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A TURCJĄ Wspólny Komitet Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) 4802/15 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU UE TURCJA zastępująca

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Usługa Eksportowa BPCC Export

Usługa Eksportowa BPCC Export Usługa Eksportowa BPCC Export Marta Smolarek Manager ds. Eksportu British Polish Chamber of Commerce marta.smolarek@bpcc.org.pl Usługa wsparcia polskich producentów Usługa Eksportowa - BPCC Export Usługa

Bardziej szczegółowo

UKŁAD EUROPEJSKI. sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

UKŁAD EUROPEJSKI. sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.94.11.38 1994-06-17 zm. Dz.U.95.63.326 1994-07-01 zm. Dz.U.95.63.324 1996-09-01 zm.wyn.z M.P.97.10.74 1997-07-01 zm. Dz.U.97.104.662 1999-01-01 zm. Dz.U.99.30.288 1999-07-10 zm. Dz.U.99.30.288 2000-01-01

Bardziej szczegółowo

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Po trudnym roku 2009 przemysł chemiczny stopniowo wychodzi z kryzysu Sytuacja gospodarki na świecie Z punktu widzenia efektów kryzysu w 2009 r. w globalnym przemyśle

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku

Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku Anna Fornalczyk Gdańsk 2010 Treść prezentacji System prawny ochrony konkurencji w Polsce Konkurencja i jej znaczenie w gospodarce Polityka

Bardziej szczegółowo