Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU"

Transkrypt

1 SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Należy jednak być świadomym, że aby świętować sukces projektu, trzeba go najpierw poprawnie zrealizować i rozliczyć. Umowa o dofinansowanie zawiera nie tylko prawa (których jest względnie mało), ale także obowiązki beneficjenta (których jest względnie dużo). Ich spełnienie często wymaga dużo pracy. Jak poradzić sobie z rozliczeniem projektu? Odpowiedzi należy szukać w dokumentach, poradnikach, wreszcie w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Gdzie znaleźć zasady realizacji projektu? Najważniejsze zasady, których należy przestrzegać podczas realizacji projektu, zawarte są w umowie o dofinansowanie. Zawiera ona zobowiązania do: zrealizowania zaplanowanych zadań oraz osiągnięcia założonych celów i wskaźników; racjonalnego i efektywnego gospodarowania przyznanymi środkami; stosowania zasady konkurencyjności i innych przepisów prawa; informowania o projekcie i promowania efektów wykorzystania Funduszy Europejskich. Ponadto, w umowie o dofinansowanie beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wniosków o płatność, których celem jest sprawozdawanie z realizacji projektu. Niewywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych bądź nieprzestrzeganie innych zasad określonych w umowie o dofinansowanie, może skutkować brakiem refundacji części poniesionych wydatków, a nawet rozwiązaniem umowy i koniecznością zwrotu środków finansowych. 1 Należy także pamiętać, że umowa o dofinansowanie zawiera liczne odwołania do innych dokumentów i aktów prawa polskiego bądź europejskiego. Beneficjent realizujący projekt jest zobowiązany do przestrzegania także tych przepisów. W związku z tym przydaje się znajomość zasad wdrażania środków z Funduszy Europejskich, udzielania zamówień publicznych, ochrony danych osobowych. Ważne jest także przestrzeganie reguł obowiązujących w księgowości i rachunkowości. Znacznym ułatwieniem w poprawnej realizacji projektu jest także znajomość szczegółowych zasad określonych dla danego programu operacyjnego, z którego przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie. Większość zasad wyjaśniają różne wytyczne, podręczniki czy poradniki, a także interpretacje odpowiedzialnych instytucji. Warto zwracać uwagę przede wszystkim na wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków oraz zasady dotyczące procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych czy konkurencyjnością. Kwestie finansowe są bowiem bardzo istotne w poprawnym wykonaniu przedsięwzięcia. Reguły dotyczące realizacji projektów najbardziej szczegółowo opisane są w Programie Kapitał Ludzki. Dokument Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki wskazuje zarówno na zagadnienia związane bezpośrednio z rozliczaniem projektu, jak i na zasady dotyczące konkurencyjności, proporcjonalności, zatrudniania czy sprawozdawczości. Każdy projekt jest inny, więc często na etapie realizacji czy rozliczania przedsięwzięcia pojawiają się różne indywidualne przypadki, które nie zostały wprost opisane w ogólnych przepisach. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy wczytać się ponownie w umowę o dofinansowanie, która może zawierać jakieś indywidualne rozstrzygnięcia. Jeśli odpowiedź tam się nie znajduje, warto poszukać interpretacji poszczególnych przypadków wydawanych przez Instytucje Zarządzające programami operacyjnymi być może taka kwestia została już kiedyś rozpatrzona. Jeżeli takie poszukiwania też nie

2 przyniosą skutku, należy wystąpić do instytucji o pisemną interpretację danej sytuacji, a następnie zastosować się do wypracowanego rozwiązania. Co zrobić, aby otrzymać przelew środków? Projekt, który otrzymał wsparcie, podzielony został już we wniosku o dofinansowanie na etapy stanowiące całość po kątem zadań do zrealizowania i wydatków do poniesienia. Realizując projekt, należy przestrzegać ustalonych etapów zobowiązuje do tego harmonogram rzeczowo finansowy realizacji projektu sporządzony na podstawie wniosku o dofinansowanie. Na każdy etap można uzyskać transzę dofinansowania oczywiście pod warunkiem, że poprzedni etap został poprawnie zrealizowany i rozliczony. Dotacje można otrzymać przed poniesieniem wydatków (zaliczka), albo dopiero jako zwrot już wydatkowanych środków (refundacja). Jeśli beneficjent decyduje się na realizację projektu z wykorzystaniem zaliczek, powinien pamiętać o wystąpieniu z wnioskiem o płatność zaliczkową jeszcze przed rozpoczęciem danego etapu (okresu rozliczeniowego). Ponadto, musi zobowiązać się do wydania konkretnej ilości środków w określonym terminie. Opóźnienia w wydatkowaniu transzy powodują brak możliwości wystąpienia o kolejną zaliczkę. Po każdym etapie należy złożyć wniosek o płatność rozliczający poniesione wydatki oraz zawnioskować o kolejną transzą dotacji. W przypadku płatności na zasadzie refundacji, wniosek o płatność składany jest dopiero po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego (etapu). Zawiera on informację o wszystkich wydatkach poniesionych w danym okresie. Po ich zatwierdzeniu beneficjent otrzymuje zwrot kosztów w proporcji ustalonej w umowie o dofinansowanie. Po złożeniu każdego wniosku o płatność, dokumenty podlegają weryfikacji przez opiekuna projektu i innych pracowników instytucji będącej stroną umowy (obowiązuje zasada dwóch par oczu sprawdzanie wniosku przez co najmniej 2 osoby). Dopiero po zatwierdzeniu wniosku, a więc uznaniu poprawności wydania środków, możliwe jest przekazanie kolejnej transzy dofinansowania. 2 Istotne są także postanowienia umowy o dofinansowanie, które mówią o tym, że warunkiem przekazania beneficjentowi środków, jest ich dostępność na koncie Banku Gospodarstwa Krajowego (w przypadku dofinansowania w części pochodzącej z funduszy europejskich) bądź na rachunku bankowym instytucji (w przypadku dofinansowania w części pochodzącej z budżetu państwa). BGK i instytucje muszą bowiem również posiadać zarezerwowaną konkretną ilość środków. Ich wartość szacują m.in. na podstawie planów beneficjentów określonych w harmonogramie płatności. Taki harmonogram stanowi element wniosku o płatność. Wypełniając go, beneficjent informuje instytucję, jakiego dofinansowania będzie potrzebował w ciągu kolejnych etapów (okresów rozliczeniowych). Poprawne i rzetelne określenie tych planowanych wydatków jest bardzo ważne. Jeśli wielu beneficjentów niedoszacuje wartości, może się okazać, że na kontach instytucji zarezerwowanych będzie za mało środków, przez co wypłaty kolejnych transz dotacji mogą być chwilowo wstrzymane. Należy także zaznaczyć, że podpisana przez beneficjenta umowa o dofinansowanie może określać szczegółowo także dodatkowe warunki otrzymania kolejnego przelewu środków z dofinansowania projektu. Czy wszystkie wydatki zostaną rozliczone? Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi w trakcie realizacji projektu, będą kwalifikować się do współfinansowania. Kwalifikowalność poniesionych wydatków oceniana jest w

3 trakcie realizacji projektu, kiedy beneficjent przedkłada kolejne wnioski o płatność. Wówczas sprawdzeniu podlegają przede wszystkim: poniesienie wydatku w ramach współfinansowanego projektu, poniesienie wydatku zgodnie z ustalonymi kryteriami, zgodność przedkładanych do refundacji wydatków z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień umowy o dofinansowanie projektu, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego, zasadność poniesienia danego wydatku dla realizacji projektu, efektywność poniesionego wydatku, sposób udokumentowania wydatków. Do współfinansowania kwalifikuje się wydatek, który został faktycznie poniesiony przez beneficjenta. Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu księgowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokumentację finansową to na jej podstawie rozliczane są wnioski o płatność. Podstawą są faktury i inne równorzędne dokumenty (np. rachunki, umowy, listy płac), które potwierdzają poniesione wydatki. Dokumenty te powinny być odpowiednio opisane, a ich kopie najczęściej należy dołączyć do wniosku o płatność. Poprawny opis dokumentu księgowego powinien zawierać: informację o współfinansowaniu ze środków pomocowych i budżetu państwa lub województwa; numer i nazwę projektu; numer umowy o dofinansowanie; wyszczególnienie numeru i kategorii wydatku; wyszczególnienie kwoty wydatku netto, brutto i części kwalifikowanej; opis związku wydatku z projektem; informację o stosowaniu (bądź nie) Prawa Zamówień Publicznych albo zasady konkurencyjności. Ponadto opis dokumentu powinien zostać sprawdzony pod kątem merytorycznym i finansowo-księgowym oraz podpisany przez odpowiednie osoby. Opis każdego dokumentu księgowego powinien być trwale spięty z samym dokumentem, bądź być dokonany na odwrocie dokumentu. Zestawienie wszystkich dokumentów księgowych dotyczących danego okresu rozliczeniowego stanowi jeden z elementów wniosku o płatność. Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia, beneficjent powinien do wniosku dołączyć także potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wraz z ich opisami. Obowiązku takiego nie mają beneficjenci Programu Kapitał Ludzki w tym przypadku oryginały dokumentów są sprawdzane tylko podczas kontroli w siedzibie czy na miejscu realizacji projektu, a do wniosku o płatność dołącza się tylko ich zestawienie. 3 Tylko wydatki uznane za kwalifikowane mogą być przez beneficjenta rozliczone w składanym przez niego wniosku o płatność. Jak przygotować wniosek o płatność? Głównym narzędziem do rozliczenia projektu jest wniosek o płatność. Przygotowywany jest on w generatorze, który w zależności od programu, może być dostępny w wersji on-line lub w postaci aplikacji do zainstalowania na komputerze. Dostęp do generatora wniosków płatniczych można uzyskać poprzez strony internetowe poszczególnych programów. Sprawozdanie (wniosek o płatność) obejmuje pewien etap projektu i jego celem jest próba uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące projektu: Co zostało w projekcie zrobione? Co zostanie zrobione? Ile środków wydatkowano? Ile środków zostanie wydatkowanych? Co utrudnia realizację? Proces sprawozdawczości (składanie w określonych terminach sprawozdań okresowych czy końcowych w formie tzw. wniosków o płatność) układa się w swoisty dziennik projektu. Jednocześnie konstrukcja wniosków o płatność powoduje, że są one przydatne nie tylko dla instytucji, która przyznała projektodawcy dofinansowanie, ale także dla samego projektodawcy.

4 Wniosek o płatność zawiera: informacje o projekcie, postęp rzeczowy i finansowy w realizacji przedsięwzięcia, ewentualne napotkane problemy w realizacji, plany na kolejny okres rozliczeniowy. Ponadto, we wniosku o płatność określone jest, jaką kwotę dotacji rozliczamy w danym okresie bądź w przypadku wniosków o płatność zaliczkową o jaką kwotę na kolejny etap realizacji projektu wnioskujemy. Wnioski o płatność składane są zgodnie z harmonogramem płatności, który projektodawca w porozumieniu z instytucją pośredniczącą (IP) przygotowuje przed podpisaniem umowy, a który jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Harmonogram płatności wskazuje zakładane wartości kolejnych transzy dotacji dla Beneficjenta w poszczególnych okresach rozliczeniowych, jak też okresy ich rozliczenia (okresy sprawozdawcze) Przygotowując wniosek o płatność, należy też pamiętać o tym, aby uwzględniać w nim tylko te wydatki, które zostały wcześniej zatwierdzone. Wpisanie innych, tzw. niekwalifikowanych kosztów, spowoduje konieczność poprawiania wniosku o płatność, a ich sfinansowanie z dotacji nie będzie możliwe. Przedsiębiorcy muszą też brać pod uwagę podatek VAT jeśli mają prawną możliwość odliczenia tego podatku, nie mogą uznać go za wydatek kwalifikowany we wniosku o płatność. Każdy generator wniosków o płatność posiada szczegółową instrukcję przygotowania dokumentu, określającą jak wypełnić poszczególne pola. Należy postępować zgodnie z nią, gdyż ułatwia to poprawne opracowanie wniosku. Po jego przygotowaniu warto także skorzystać z opcji sprawdź kliknięcie w to pole spowoduje, że generator automatycznie prześledzi wniosek w celu znalezienia ewentualnych pomyłek finansowych, niewypełnionych pól itp. Czy zawsze należy postępować podobnie? Przystępując do rozliczania projektu należy dokładnie zapoznać się z obowiązującymi regułami, terminami, dokumentami, które trzeba przygotowywać. Co niezwykle istotne, szczegółowe zasady dokonywania rozliczeń różnią się w zależności od programu finansowanego z funduszy europejskich, w ramach którego realizowane jest przedsięwzięcie. Terminy składania wniosków o płatność, wartości środków niezbędnych do rozliczenia, aby otrzymać kolejną transzę dotacji, sposób przygotowania dokumentów do rozliczenia, inaczej wyglądają w Programie Kapitał Ludzki, inaczej w Programie Innowacyjna Gospodarka, a inaczej w programach regionalnych. Przykładowo, w Programie Kapitał Ludzki, aby otrzymać kolejną transzę zaliczki wystarczy rozliczenie 70% poprzedniej kwoty, a w programie regionalnym województwa mazowieckiego będzie to możliwe dopiero po rozliczeniu 100% ostatnio uzyskanej transzy. 4 W Programie Kapitał Ludzki zasady rozliczeń projektów znacznie różnią się od rozliczania przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Wynika to z tego, że POKL jest jedynym programem finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, więc reguły rozliczania są inne niż w przypadku projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przede wszystkim w projektach dofinansowanych z POKL dominują zaliczki. Standardowo beneficjenci najpierw otrzymują środki na realizację zadania, a dopiero później je rozliczają. Wszystko odbywa się w ramach wskazanych okresów sprawozdawczych, których długość nie powinna przekraczać trzech miesięcy. Kolejną różnicą są inne załączniki do wniosku o płatność. Jak wspomniano wcześniej, nie załącza się kopii dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu. Pojawia się natomiast dodatkowy załącznik tzw. szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia. Wskazuje on na osoby bądź podmioty, które skorzystały z projektu w danym okresie rozliczeniowym. Przykładowo, jeśli beneficjent realizuje cykl szkoleń, to w załączniku tym wskazuje ile osób rozpoczęło udział w szkoleniach, ile

5 zakończyło bądź przerwało, ile powróciło bądź kontynuuje. Zaznacza także podział uczestników projektu ze względu na płeć, wiek, status zawodowy, wykształcenie i inne czynniki. Służy to zarówno monitorowaniu poprawności realizacji projektu, jak i wyliczeniom statystycznym. Ponadto, Program Kapitał Ludzki przewiduje tzw. uproszczone formy rozliczania niektórych projektów. Przede wszystkim koszty pośrednie w projekcie (czyli takie, które nie są związane z konkretnymi zadaniami, a dotyczą administrowania przedsięwzięciem, np. obsługa księgowa, opłaty administracyjne) mogą być rozliczone ryczałtem. Wówczas nie ma konieczności dokumentowania tych wydatków, przedstawiania dokumentów księgowych czy rachunków bankowych. Beneficjent powinien jedynie wpisać do wniosku o płatność odpowiednio wyliczony procent całości wydatków, który może rozliczyć ryczałtem. Najnowsze zmiany w POKL wprowadziły także możliwość rozliczania ryczałtowego całych projektów, a nie tylko kosztów pośrednich. Pierwszą z opcji jest rozliczanie na podstawie kwot ryczałtowych (czyli bez konieczności dokumentowania faktycznie poniesionych wydatków). Możliwość ta dotyczy projektów o wartości nieprzekraczającej 100 tys. PLN, z wyłączeniem projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. Beneficjent rozlicza wydatki we wnioskach o płatność przedkładanych zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do umowy, przy czym rozliczenie wydatków następuje po wykonaniu całości zadania objętego kwotą ryczałtową i osiągnięciu zakładanych wskaźników w tym zakresie. Oznacza to, że dowodem poprawności realizacji projektu jest uzyskanie zaplanowanych produktów i rezultatów. Jeśli odpowiednie wskaźniki nie zostaną osiągnięte, rozliczenie danego zadania nie będzie możliwe. Nie jest natomiast konieczne przedstawianie dowodów księgowych. Drugą możliwością uproszczoną jest stosowanie stawek jednostkowych (czyli kwoty określonej z góry jako koszt danej usługi). Zastosowanie stawek jednostkowych możliwe jest wyłącznie do: szkoleń językowych w zakresie języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego realizowanych na terenie całego kraju oraz szkoleń komputerowych prowadzących do uzyskania kompetencji w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL), a także do usług kształcenia w sektorze zdrowia. W tym przypadku korzysta się z konkretnie ustalonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w POKL kwot, które dotyczą szkoleń w danym regionie. Występuje także rozróżnienie wysokości stawek w przypadku wsparcia osób w pełni sprawnych i niepełnosprawnych. 5 (Więcej o dokumentacji finansowej przeczytasz w Materiałach dodatkowych ) Recepta na poprawną realizację projektu? W rozliczaniu projektu najważniejsze jest postępowanie zgodnie z ustalonymi zasadami. Jakiekolwiek zmiany w projekcie powinny być uzgadniane z instytucją, z którą podpisana została umowę o dofinansowanie unikniemy wtedy zarzutów, że przedsięwzięcie jest realizowane inaczej niż to zostało zaplanowane. To dlatego tak ważny jest stały kontakt z opiekunem projektu w instytucji. Warto korzystać także z przewodników, poradników oraz Pytań i odpowiedzi udostępnianych na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Funduszy Europejskich. Najczęściej, poza poradami merytorycznymi, zawierają one przykłady poprawnego zastosowania obowiązujących zasad. Przydatne może być także zwrócenie uwagi na umieszczane często na portalach interpretacje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które wyjaśniają wątpliwości w rozumieniu różnych przepisów. Pomoc w poprawnym rozliczeniu projektu, opisie dokumentów księgowych, wypełnieniu wniosku o płatność, przygotowaniu się do kontroli, świadczą także konsultanci Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz innych punktów w sieci Ministerstwa Infrastruktury i

6 Rozwoju. Ich dane teleadresowe można znaleźć na stronie internetowe: Musimy także pamiętać, że poprawna realizacja projektu to nie tylko jego właściwe rozliczenie finansowe. Beneficjent powinien przestrzegać także innych obowiązków określonych w umowie o dofinansowanie np. związanych z informacją i promocją projektu, trwałością przedsięwzięcia czy przechowywaniem i archiwizacją dokumentów związanych z jego realizacją. Najważniejsza jest systematyczna praca i monitorowanie projektu pod kątem postępu finansowego i merytorycznego. Bieżące sprawdzanie poprawności realizacji przedsięwzięcia i sukcesywne jego rozliczanie, jeśli oparte jest o znajomość koniecznych przepisów i wytycznych, zwiększa szanse na sukces. 6

7 KONTROLA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH Dofinansowanie projektów ze środków unijnych, oprócz oczywistych korzyści dla beneficjenta, niesie ze sobą również szereg obowiązków związanych z zawartą umową. Podmioty, które korzystają z dotacji, powinny liczyć się z tym, że działania związane z ich realizacją będą podlegać kontroli. Realizując projekty dofinansowane ze środków unijnych, powinno się pamiętać, że należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustalonymi w umowie założeniami. Beneficjenci muszą skrzętnie je dokumentować i rozliczać wszystkie wydatki i zadania. To, czy dany podmiot postępuje zgodnie z zawartą umową, może zostać skontrolowane na każdym etapie realizacji projektu, a także długo po jej zakończeniu. Z możliwością przeprowadzenia kontroli zarówno przez instytucje rządowe, jak i wspólnotowe powinni się liczyć wszyscy beneficjenci. Jakie są rodzaje kontroli projektów unijnych? Istnieje wiele rodzajów kontroli, choć tylko część z nich dotyczy bezpośrednio beneficjentów. Najczęściej pojawiają się kontrole realizacji konkretnych projektów. Może to być monitorowanie i weryfikacja dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu jest to po prostu bieżąca analiza składanych przez beneficjenta wniosków o płatność. Inną formą jest kontrola na miejscu czyli wizyta zespołu kontrolującego. Jej głównym celem jest weryfikacja prawidłowości realizacji przedsięwzięcia. Ponadto, weryfikuje, czy informacje o postępach w projekcie, przedstawiane przez beneficjenta we wnioskach o płatność, są zgodne ze stanem faktycznym. Wizyta na miejscu może odbyć się albo w siedzibie beneficjenta, albo na miejscu realizacji projektu. 7 Warto także pamiętać, że kontrole projektów możemy podzielić także według innych kategorii. Przykładowo - ze względu na tryb przeprowadzania, wyróżniamy kontrole planowe i doraźne. Biorąc pod uwagę okres wystąpienia, możemy wskazać na prekontrolę (przed rozpoczęciem projektu), kontrolę podczas realizacji projektu, na jego zakończenie oraz już po zamknięciu współfinansowanego przedsięwzięcia. Poza bezpośrednimi kontrolami projektów, przeprowadzane są także inne rodzaje kontroli systemowe i krzyżowe. Kontrola systemowa ma na celu sprawdzenie prawidłowości, skuteczności i zgodności z prawem procedur oraz funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji. Nie dotyczy więc konkretnych projektów, a instytucji, które odpowiadają za wdrażanie poszczególnych programów albo ich części. Zwykle są one kontrolowane przez instytucję nadrzędną. Kontrole krzyżowe przeprowadzane są w odniesieniu do beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt i mają sprawdzać, czy te same wydatki nie są finansowane z Funduszy Europejskich podwójnie. Ze względu na cele kontroli krzyżowej wyróżnia się kontrolę krzyżową programu (wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach jednego programu operacyjnego), horyzontalną (wyszukiwanie podwójnego finansowania wydatków w ramach różnych programów z jednego okresu finansowania) oraz międzyokresową, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach programów dwóch perspektyw finansowych. Kiedy beneficjenci mogą spodziewać się kontroli, czy zawsze, czy tylko w określonych sytuacjach?

8 Beneficjenci muszą liczyć się z tym, że sposób, w jaki realizują dofinansowany projekt, może być poddany kontroli w każdym momencie. Jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie należy liczyć się z kontrolą, która miałaby na celu sprawdzić gotowość do realizacji projektu oraz porównać informacje zawarte w dokumentacji aplikacyjnej do stanu faktycznego. Kontrole mogą odbywać się także w trakcie i na zakończenie realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia. Co więcej, obowiązuje tak zwany okres trwałości - już po zamknięciu projektu, w którym mogą zdarzyć się kontrole. Okres ten dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi trzy, a dla innych podmiotów - pięć lat. Zasadą jest przeprowadzenie choć jednej kontroli projektu w czasie jego realizacji co najmniej na zakończenie. Wizyt zespołów kontrolujących może być jednak więcej. Ponadto, warto pamiętać, że regularne przedkładanie wniosków o płatność i dokumentów finansowych jest obowiązkiem każdego beneficjenta, co wiąże się z tym, że instytucje na bieżąco również monitorują poprawność realizacji projektu poprzez kontrolę tych dokumentów. Kontrole na miejscu realizacji projektu czy w siedzibie beneficjenta z reguły są zapowiadane. Dzięki temu beneficjent może przygotować się do wizyty zespołu kontrolującego i wie, które elementy projektu będą sprawdzane. Jeżeli jednak istnieje podejrzenie jakichś nieprawidłowości, kontrolerzy mogą przeprowadzić kontrolę bez wcześniejszego uprzedzenia beneficjenta. Które organy mogą przeprowadzać kontrole i jakie są ich kompetencje? Kontrole mogą być przeprowadzane przez różne instytucje. Najczęściej beneficjenci mają do czynienia z kontrolami Instytucji Wdrażającej albo Instytucji Pośredniczącej czyli tych podmiotów, które przyznały dofinansowanie i podpisały z beneficjentem umowę o wsparcie. Kontrole może przeprowadzać także Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w przypadku programów krajowych oraz Urzędy Marszałkowskie w przypadku programów regionalnych). Poza kontrolami instytucji bezpośrednio zaangażowanych w system wdrażania Funduszy Europejskich, beneficjenci realizujący współfinansowane projekty muszą się liczyć także z możliwością wizyt innych podmiotów. Uprawnione do przeprowadzania kontroli są bowiem m.in.: Urzędy Kontroli Skarbowej, Najwyższa Izba Kontroli, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Komisja Europejska. 8 Kontrole przeprowadzane są przede wszystkim po to, by móc ocenić ich zgodność działań beneficjenta z zawartą umową oraz skuteczność realizacji projektu. Podczas ich przeprowadzania sprawdza się przede wszystkim: Czy wydatki, które zostały zadeklarowane przez przedsiębiorstwo, zostały faktycznie poniesione? Czy towary i usługi, które były planowane, zostały faktycznie nabyte? Czy projekt, ponoszone wydatki, dokonywane zakupy inwestycyjne itp. są realizowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i ustaleniami wynikającymi z umowy? Czy wskaźniki wyników, które w dokumentacji aplikacyjnej były przedstawione jako cele do osiągnięcia, są faktycznie osiągane (wskaźnikami takimi mogą być np. ilość pozyskanych klientów, ilość nabywanych maszyn, itp.)? Kontrolujący jest uprawniony do dostępu do wszystkich miejsc, dokumentów i informacji związanych z realizacją projektu. Może swobodnie poruszać się po terenie kontrolowanej jednostki. Ma prawo wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki, a także tworzenia dokumentacji fotograficznych. Wszystkie zadania powinien jednak oczywiście wykonywać

9 tylko na podstawie przyznanego mu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz zgodnie z przepisami i postanowieniami o ochronie informacji niejawnej i ochronie danych osobowych. Kontrolujący ma prawo sprawdzać przebieg określonych czynności (np. uczestniczyć w szkoleniu, aby sprawdzić czy jest przeprowadzane zgodnie z założeniami), może także żądać od pracowników kontrolowanej jednostki wyjaśnień różnych kwestii, także pisemnych. Jak wygląda cała procedura kontroli, terminy, możliwości odwołania? Kontrola na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta składa się z następujących podstawowych etapów: zaplanowania czynności kontrolnych (zebranie dokumentów i informacji o projekcie, powołanie zespołu kontrolującego, sporządzenie upoważnień do kontroli) przekazania zawiadomienia o kontroli przeprowadzenia czynności kontrolnych sporządzenia i przekazania beneficjentowi informacji pokontrolnej sporządzenia i przekazania beneficjentowi ewentualnych zaleceń pokontrolnych monitorowania wdrażania ewentualnych zaleceń pokontrolnych Każda instytucja przygotowuje tzw. Roczny Plan Kontroli, w którym określane jest, jaka próba projektów i kiedy zostanie poddana kontroli. To na podstawie tego planu przygotowywane są założenia kontroli poszczególnych projektów i powoływane są zespoły kontrolujące. Czasem zdarzają się też kontrole niezaplanowane w Rocznym Planie Kontroli dotyczy to kontroli doraźnych, realizowanych w przypadku podejrzenia jakichś nieprawidłowości w projekcie. Na kilka dni przed planowaną wizytą zespołu kontrolującego, beneficjent otrzymuje informację o terminie i zakresie kontroli. Takiego zawiadomienia nie otrzyma, jeśli jest to kontrola doraźna takie wizyty odbywają się bez zapowiedzi. 9 Na podstawie otrzymanego zawiadomienia beneficjent powinien przygotować się do kontroli przede wszystkim sprawdzić dostępność wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, przypomnieć sobie aktualny stan realizacji oraz zapewnić obecność podczas kontroli osób odpowiedzialnych za merytoryczną i finansową część projektu. Czynności kontrolne mogą trwać krótko, bądź nawet kilka dni zależy to od zaplanowanego zakresu kontroli. Po ich zakończeniu sporządzana jest informacja pokontrolna, która zawiera wnioski z przeprowadzonej wizyty. Beneficjent może z taką informacją się zgodzić wówczas ją podpisuje i odsyła to instytucji kontrolującej. Jeśli natomiast beneficjent ma wątpliwości co do treści informacji pokontrolnej, może wówczas odmówić jej podpisania i skierować pismo ze wskazaniem i uzasadnieniem, z którymi częściami się nie zgadza. Wówczas jednostka kontrolująca ponownie rozpatrzy sprawę. Informację pokontrolną najczęściej beneficjent otrzymuje w ciągu 21 dni od zakończenia kontroli, a następnie ma 14 dni na jej podpisanie bądź zgłoszenie zastrzeżeń. Poza informacją pokontrolną beneficjent najczęściej otrzymuje także zalecenia pokontrolne. Pojawiają się one wtedy, kiedy stwierdzono jakieś nieprawidłowości w realizacji projektu. Zawierają one uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień, a także mające na celu zapobieganie wystąpieniu kolejnych uchybień i nieprawidłowości w przyszłości. Zalecenia pokontrolne powinny być przekazane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od beneficjenta podpisanej informacji pokontrolnej lub pisma z odmową jej podpisania.

10 Beneficjent jest zobowiązany do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych. Instytucja może także samodzielnie sprawdzić czy zalecenia zostały zastosowane odbywa się wtedy rekontrola. Jeśli jest to uzasadnione, beneficjent może także nie zgodzić się z przekazanymi mu zaleceniami pokontrolnymi. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności może odesłać swoje zastrzeżenia do jednostki kontrolującej, a jeśli nie zostaną uwzględnione skierować je (za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej) do Instytucji Zarządzającej, która ponownie rozpatrzy sprawę i sprawdzi czy kontrola została przeprowadzona zgodnie z procedurami, a zalecenia poprawnie sformułowane. Jakie elementy projektu mogą być poddane kontroli? Kontrola na miejscu może dotyczyć bardzo wielu aspektów realizacji projektu. Najczęściej jednak kontrole nie są kompleksowe, a sprawdzane są tylko niektóre kwestie. Zależy to od zaplanowanego przez instytucję zakresu kontroli. Sprawdzeniu mogą podlegać w szczególności następujące obszary: Prawidłowość rozliczeń finansowych - kontroli podlegają m.in. oryginały dokumentów księgowych poświadczających poniesienie w ramach projektu wydatków, dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług, dokumentacja potwierdzającą stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań, ewidencja wydatków, czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu, czy w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności, czy nie wystąpiło podwójne finansowanie Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu w tym uzasadnienie wyboru osób Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta Poprawność udzielania zamówień publicznych czy spełnione zostały przesłanki zastosowania trybu udzielenia zamówienia, czy ustalenie wartości zamówienia było prawidłowe, czy ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych przez zamawiających przekazywane są do publikacji zgodnie z przepisami, czy SIWZ jest kompletny Poprawność realizowania przez beneficjenta przepisów dotyczących ochrony środowiska Prawidłowość realizacji działań informacyjno promocyjnych sposób informowania o realizacji projektu i dofinansowaniu projektu, prawidłowość oznaczenia dokumentacji, sposób oznakowania pomieszczeń, sposób oznakowania wyposażenia, adekwatność podjętych działań informacyjno promocyjnych Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10 Jakie mogą być skutki wykrycia nieprawidłowości w projekcie?

11 W wyniku przeprowadzonej kontroli może się okazać, że beneficjent nie przestrzegał jakichś przepisów prawa albo zasad wynikających z umowy o dofinansowanie projektu. W takim przypadku instytucja kontrolująca stwierdza wystąpienie nieprawidłowości. Wykrycie nieprawidłowości w projekcie powoduje zastosowanie sankcji określonych w przepisach prawa oraz w umowie o dofinansowanie. Najczęściej są one związane z konsekwencjami finansowymi. Instytucja kontrolująca może nałożyć na projekt tzw. korekty finansowe, co oznacza konieczność zwrotu części dofinansowania. Korekty najczęściej stosowane są w przypadku naruszeń w zakresie zamówień publicznych. W każdym programie operacyjnym opracowano taryfikator korekt finansowych, który określa jaki % wydatków może być objęty korektą w przypadku konkretnych naruszeń. W przypadku poważnych nieprawidłowości, konsekwencją może być nawet rozwiązanie umowy o dofinansowanie i konieczność zwrotu środków. W umowie określone są sytuacje skutkujące jej wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem. Należą do nich m.in.: wykorzystanie w całości bądź w części przekazanych środków na cel inny niż określony w projekcie lub niezgodnie z umową, dokonanie przez beneficjenta zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji umowy, nie stosowanie procedur udzielania zamówień publicznych, nie usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji obowiązków nałożonych umową, złożenie podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów w celu uzyskania dofinansowania, odmowa poddania się kontroli lub utrudnienie jej przeprowadzenia. Nieprawidłowości w projekcie mogą stanowić także nadużycie finansowe określone w ustawie o finansach publicznych. Takie sytuacje mają miejsce w przypadku wykorzystania lub przedstawienia nieprawdziwych oświadczeń lub dokumentów w celu bezprawnego wykorzystania środków publicznych, nieujawnienia pewnych informacji w tym samym celu, niewłaściwego wykorzystania środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane. Jeśli beneficjent postępuje w ten sposób, poza rozwiązaniem umowy o dofinansowanie i obowiązkiem zwrotu dotacji, pojawia się jeszcze jedna sankcja wykluczenie z możliwości otrzymania kolejnego dofinansowania. 11 Należy jednak zaznaczyć, że opisane wyżej sytuacje nie zdarzają się nagminnie. Jeśli beneficjent realizuje projekt uczciwie, to jest nie fałszuje dokumentów i postępuje zgodnie z przepisami, najczęściej nie ma zagrożenia wykrycia poważnych nieprawidłowości. Instytucja kontrolująca wówczas wzywa jedynie np. do uzupełnienia dokumentacji, udowodnienia poprawności przeprowadzonego postępowania konkurencyjnego, uporządkowania spraw w projekcie. Wdrożenie tych zaleceń umożliwia uniknięcia sankcji finansowych. Czy należy bać się kontroli? Kontrola projektu kojarzy się z reguły negatywnie. Beneficjenci często wyobrażają sobie, że jest to metoda na wykrycie nieścisłości w trakcie realizacji projektu i odebranie dofinansowania. Takie myślenie to jednak spory błąd. Jeśli beneficjent prowadzi projekt zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i przepisami prawa, nie powinien obawiać się wizyty zespołu kontrolującego. Wystarczy przygotować niezbędne dokumenty i zapewnić obecność odpowiedzialnych osób, które w razie czego będą w stanie wyjaśnić wątpliwości

12 kontrolerów. Warto też pamiętać, że nie podpisując informacji pokontrolnej beneficjent ma możliwość niezgodzenia się z wnioskami zespołu kontrolującego, jeśli uzna je za krzywdzące. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy takie wyjaśnienia nie przynoszą efektu, a beneficjent przekonany jest do swoich racji, może także odwołać się do instytucji nadrzędnej nad jednostką kontrolującą. Przeprowadzaną kontrolę najlepiej potraktować jako przydatną dla beneficjenta. Mobilizuje do uporządkowania i usystematyzowania wszystkim dokumentów projektowych i umożliwia przygotowanie do ewentualnej kontroli przez inne instytucje. Celem kontrolujących jest potwierdzenie, że projekt został zrealizowany prawidłowo, a załączane do wniosku o płatność dokumenty faktycznie istnieją, a nie zostały stworzone na potrzeby chwili. Należy pamiętać, że w trakcie okresu trwałości projektu, czyli przez 3-5 lat od momentu zakończenia jego realizacji, może on być kontrolowany przez różne instytucje do tego upoważnione. Sprawdzenie projektu w trakcie jego realizacji, bądź bezpośrednio po zakończeniu, gwarantuje więc ewentualne wykrycie nieprawidłowości (nawet tych powstałych przypadkowo) i naprawienie ich, zanim wywołają negatywne skutki dla naszego projektu i instytucji. (Więcej na temat zasady trwałości projektów znajdziesz w Materiałach dodatkowych ) 12

13 ZASADY INFOMRACJI I PROMOCJI W PROJEKTACH UNIJNYCH Bez względu na to, z jakich środków został dofinansowany projekt, instytucji, która przyznała dofinansowanie zależy na tym, żeby prawidłowo informować o źródle dotacji, a także promować dany Program dotacyjny. W każdym Programie przewidziano szczegółowe zasady dotyczące informacji i promocji w dofinansowanych projektach. Ich nie przestrzeganie może spowodować kłopoty z prawidłowym rozliczeniem projektu. Zatem przystępując do realizacji projektu, należy szczegółowo zapoznać się z zasadami informacji i promocji przewidzianymi dla danego Programu. Każdy beneficjent ma obowiązek prowadzić działania informacyjne i promocyjne skierowane do opinii publicznej zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Forma działań informacyjnych i promocyjnych różni się w zależności od charakteru projektu oraz wartości przyznanego dofinansowania publicznego. Obowiązki informacyjne, gdy całkowity wkład publiczny do projektu przekracza euro. Jeśli projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych, a całkowity wkład publiczny do projektu przekracza euro, beneficjent ma obowiązek ustawienia tablicy informacyjnej już w momencie rozpoczęcia realizacji projektu. Natomiast po jego zakończeniu tablica informacyjna powinna zostać zastąpiona stałą tablicą pamiątkową. Musi ona zostać umieszczona w widocznym miejscu nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji. Tablica musi zawierać takie informacje jak: tytuł projektu i nazwę beneficjenta, wartość projektu i wartość wkładu finansowego Unii Europejskiej logo odpowiedniego programu operacyjnego oraz jego hasło promocyjne, flagę Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i funduszu, z którego projekt jest współfinansowany, 13 Na tablicy może znaleźć się również logo instytucji realizującej przedsięwzięcie. Trzeba pamiętać, że wzmianka o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej powinna zajmować co najmniej 25 proc. powierzchni tablicy. Wzory oraz minimalne rozmiary tablic informacyjnych i pamiątkowych określają instytucje zarządzające poszczególnymi programami. Można je znaleźć w załącznikach do Planów komunikacji programów operacyjnych lub w odrębnych wytycznych dotyczących oznaczania projektów, dostępnych na stronach internetowych właściwych instytucji zarządzających. Obowiązki informacyjne, gdy całkowity wkład publiczny jest mniejszy niż euro W przypadku projektów poniżej euro całkowitego wkładu publicznego oraz wszystkich projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego beneficjenci nie są zobowiązani do umieszczania tablic informacyjnych i pamiątkowych. Minimalny zakres działań informacyjnych i promocyjnych w ramach takich projektów ogranicza się do wyraźnego poinformowania wszystkich uczestników projektów o tym, że przedsięwzięcie zostało wybrane w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Społecznego.

14 Co powinno być oznaczone w projekcie? Trzeba pamiętać, że obowiązkowi oznaczania podlega nie tylko sprzęt i wyposażenie (np. komputery, drukarki) zakupione w ramach projektu. W widocznym miejscu należy też oznaczyć pomieszczenie, w którym realizowane jest przedsięwzięcie. Wymagane jest również umieszczenie odpowiedniego logo na materiałach i publikacjach informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych (np. zaświadczeniach i certyfikatach) oraz wszelkiego rodzaju dokumentacji związanej z projektem. Beneficjenci zobowiązani są także do informowania o współfinansowaniu z Funduszy Europejskich wynagrodzeń w ramach projektu. Zarówno uczestnicy konferencji czy też seminariów, jak i same osoby biorące udział w projekcie, powinni uzyskać informację, że wydarzenia, w którym uczestniczą uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wszystkie materiały informacyjne, promocyjne i szkoleniowe oraz dokumentacja dotycząca realizowanego projektu w zależności od wielkości, rodzaju i techniki wykonania powinny zostać oznaczone zgodnie z wariantem podstawowym lub minimalnym, precyzyjnie określonym w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich. Pierwszy z nich stosowany jest dla dużych materiałów (np. tablice informacyjne, bannery, publikacje, prezentacje multimedialne, notatniki, informacje prasowe itp.). Informacje na nich zawarte powinny zawierać wszystkie podstawowe dane dotyczące projektu, beneficjenta oraz współfinansowania z Funduszy Europejskich. Wariant minimalny dopuszcza się zaś w przypadku małych materiałów promocyjnych, takich jak długopisy, płyty CD, czy też małych materiałów drukowanych naklejki na sprzęt. Można je wtedy oznaczyć tylko za pomocą logo programu oraz flagi Unii Europejskiej podpisanej odpowiednimi odesłaniami słownymi. Przy oznaczaniu projektów i materiałów promocyjnych należy stosować odpowiednie znaki graficzne. Znak programu operacyjnego, z którego finansowane jest przedsięwzięcie, powinien znajdować się po lewej stronie, po prawej zaś właściwie podpisany znak Unii Europejskiej (flaga). Pomiędzy nimi można zostawić wolną przestrzeń lub wstawić logo instytucji lub beneficjenta realizującego projekt. 14 (Przykładowe omówienie zasad informacji i promocji w Programie Kapitał Ludzki i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego znajdziesz w Materiałach dodatkowych.)

15 EWALUACJA PROJEKTU Co to jest ewaluacja? Ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki lub programu. Ewaluacja nie jest: Kontrolą finansową lub audytem Kontrola lub audyt weryfikuje zgodność działania z założeniami projektu/programu, przepisami prawa i terminowością wykorzystania środków. Ewaluacja traktuje te relacje między założeniami i ich realizacją analitycznie, np. określając efektywność projektu, czli stosunek poniesionych nakładów zasobów finansowych, ludzkich, poświeconego czasu do uzyskanych produktów. Monitorowaniem Monitoring ma charakter ciągły oraz kluczowe znaczenie dla doskonalenia projektu w trakcie jego realizacji. Ewaluacja dotyczy określonego etapu projektu. 1 Rodzaje ewaluacji: Ze względu na moment przeprowadzania ewaluacji wyróżnia się następujące jej rodzaje: ewaluację ex ante (przed rozpoczęciem realizacji projektu), ewaluację bieżącą (w trakcie realizacji projektu), 15 ewaluację ex post (po zakończeniu realizacji projektu). Ewaluację stosujemy w celu: zaplanowania kolejnych działań w projekcie; otrzymania konkretnej oceny projektu. precyzując tym samym jakie elementy projektu trzeba usprawnić i jak to zrobić; otrzymania informacji niezbędnych do podjęcia decyzji ; oceny, czy i jak udało się osiągnąć zakładany cel; zaplanowaniu kolejnych projektów. Ocenie mogą podlegać nie tylko zadania merytoryczne przewidziane w projekcie, ale także jakość pracy zespołu projektowego, zawiązane partnerstwo czy skuteczność promocji. Każdorazowo, zanim podejmiemy się ewaluacji należy określić jej cel, przedmiot oraz narzędzia. Ewaluacja może być przeprowadzona bardzij lub mniej zfromalizowanymi narzędziami. Przykłady narzędzia: ankieta, wywiad, obserwacja, dyskusja grupowa, analiza dokumentów, analiza SWOT. 1 Marzena Łotys, Ewaluacja i rozliczanie projektów

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Kontrola w ramach PO KL B03+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Plan prezentacji Kontrola projektu Wizyta monitoringowa Taryfikator

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjenta

Obowiązki beneficjenta 1 Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości i kontroli 2 Wspólnotowe podstawy prawne: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Tytuł VI Zarządzanie, monitorowanie i kontrola, Załączniki), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ośrodek Przetwarzania Informacji

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ośrodek Przetwarzania Informacji Kontrola projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 18.09.2009 17.01.2008 Definicje Kontrola narzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się jak przebiega kontrola

Dowiedz się jak przebiega kontrola Dowiedz się jak przebiega kontrola Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub krótko

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO 1 Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania. 2 Informacje niezbędne

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Procedura wewnętrznego monitoringu na miejscu realizacji zadania projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Procedura przygotowana została w oparciu o: Zasady finansowania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji Ewa Ucinek 16-02-2012, Łódź Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 65/713/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Umowa nr. o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, luty 2011 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, luty 2011 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, luty 2011 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu.

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. W czasie realizacji każdego projektu, który otrzymał dofinansowanie pojawia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 2011 Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sylwia Brożyna Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru Poradnik Beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia zaliczki oraz aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych część 3b (plan finansowy / harmonogram Płatności) Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH DZIAŁANIA 2.4 POIIŚ 2014-2020

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH DZIAŁANIA 2.4 POIIŚ 2014-2020 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH DZIAŁANIA 2.4 POIIŚ 2014-2020 1 1. PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE Jest to proces kilkuetapowy. Po pozytywnym wyniku oceny Twojego wniosku

Bardziej szczegółowo

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 1 CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 2 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL 3 4 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL Wyszukiwarka dotacji, Dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL. Indywidualizacja nauczania klas I-III

Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL. Indywidualizacja nauczania klas I-III Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL Indywidualizacja nauczania klas I-III Podstawa prawna 1. Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kontrola Kontrola jest podstawowym działaniem przeprowadzanym zarówno przez Instytucję Zarządzającą, Instyrucję Pośredniczącą

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2 PLAN SPOTKANIA 1. ROZLICZANIE PROJEKTÓW I OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE 2. INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKTACH 3. MONITOROWANIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli ZF-III.805.5.3.2014.GT Opole, dn. 24 czerwca 2014 r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Kędzierzyn - Koźle, ul. Piramowicza 32, 47 200 Kędzierzyn Koźle. Miejski

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU 1 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU TYTUŁ Łódź, 30.09.2016r. PREZENTACJ REALIZACJA PROJEKTU Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz Umowę

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU II. KOSZTY KWALIFIKOWANE III.ZMIANY W PROJEKCIE IV.ROZLICZANIE

Bardziej szczegółowo

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził SYSTEM PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda Zatwierdził 19 marca 2015 Zgodnie z przyjętym systemem, wydatki Instytucji Realizujących oraz

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szkolenie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju Mazowsza ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Dla rozwoju Mazowsza ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Dla rozwoju Mazowsza ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że

Bardziej szczegółowo

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Emm Consulting Mariusz Lasak, nr projektów: - POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Doraźna - data rozpoczęcia: 26.07.2010 r. - data zakończenia:

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r.

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznań, 16.02.2010 r. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

System sprawozdawczy w ramach PL08

System sprawozdawczy w ramach PL08 System sprawozdawczy w ramach PL08 Szkolenie dla Beneficjentów programu PL08 Warszawa, dnia 9-06-2014 MAREK GÓŹDŹ NACZELNIK WYDZIAŁU DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Agenda spotkania 10.00-10.15 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Chcę, potrafię, działam" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Chcę, potrafię, działam współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin organizacyjny projektu pt. Chcę, potrafię, działam" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 1 stycznia 2012-30listopada 2013

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszty ogółem projektu: 1 992 177,88 PLN. 2. Koszty bezpośrednie: 1 863 484,00. PLN. 3. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rozliczania projektów. dr Jolanta Lange

Podstawowe zasady rozliczania projektów. dr Jolanta Lange Podstawowe zasady rozliczania projektów dr Jolanta Lange Powodzenie projektu to.nie tylko podpisana umowa na jego realizację i dofinansowanie, ale również proces jego realizacji w zadeklarowanym czasie

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) KONTROLA PROJEKTÓW Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) 1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, 18.11.2008 PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * *

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * * Procedury przeprowadzania kontroli projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO WER i RPO WŚ * * * Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia. DZIEŃ 1 (8.12.2011 r.) Szkolenie 09:00 11:00 11:00 11:15. Szkolenie 11:15 13:00. Przerwa obiadowa 13:00 13:30.

Harmonogram szkolenia. DZIEŃ 1 (8.12.2011 r.) Szkolenie 09:00 11:00 11:00 11:15. Szkolenie 11:15 13:00. Przerwa obiadowa 13:00 13:30. Zarządzanie projektami dla Pełnomocników ds. Realizacji Projektów (MAO) i ich zastępców realizujących projekty środowiskowe współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Poznaj obowiązki przy realizacji projektów

Poznaj obowiązki przy realizacji projektów Poznaj obowiązki przy realizacji projektów 1 Podpisanie umowy o dofinansowanie Jeżeli w wyniku oceny Twój wniosek zostanie zakwalifikowany do objęcia wsparciem, zostanie z Tobą zawarta umowa o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Blue Gas Warszawa, 26 październik 2012 r. 1 WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy!

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! Wydatkowanie środków finansowych 1. Wydatkowanie środków odbywa się

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji

Bardziej szczegółowo