REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent. Preambuła Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent. Preambuła Definicje"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent Preambuła Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie: 1. Organizator Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, przy ul. Puławskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ,NIP: , Regon: , wysokość kapitału zakładowego: PLN, w całości wpłacony. 2. OS3 - spółka pod firmą OS3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rybniku, przy ul. PCK 26A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , o kapitale zakładowym w kwocie ,00 PLN, posiadająca NIP: , współpracująca z Organizatorem i na jego zlecenie zajmująca się organizacją Akcji Promocyjnej. 3. Akcja Promocyjna akcja promująca Konto Inteligo Prywatne (zgodnie z definicją opisaną w punkcie 5 poniżej), opisana niniejszym Regulaminem, pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz nagrodę, organizowana przez Organizatora we współpracy z OS3, w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu. 4. Regulamin niniejszy Regulamin, wiążący dla Organizatora, OS3 oraz Uczestników Akcji Promocyjnej, reguluje zasady i warunki, na jakich prowadzona będzie Akcja Promocyjna, w szczególności określając prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Akcji Promocyjnej. 5. Konto Inteligo Prywatne internetowe konto bankowe prowadzone przez Organizatora (PKO BP S.A.), założone i służące: a) jednej pełnoletniej osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz adres stałego zamieszkania na terytorium RP (tzw. Konto Inteligo Indywidualne); b) małoletniej osobie fizycznej, która ukończyła lat 13 (trzynaście), posiadającej adres stałego zamieszkania na terytorium RP, za zgodą jej przedstawiciela ustawowego (tzw. Konto Inteligo Indywidualne); c) dwóm lub trzem osobom fizycznym posiadającym zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz adres stałego zamieszkania na terytorium RP (tzw. Konto Inteligo Wspólne); d) dwóm lub trzem małoletnim osobom fizycznym, które ukończyły lat 13 (trzynaście) i posiadają adres stałego zamieszkania na terytorium RP, za zgodą ich przedstawicieli ustawowych (tzw. Konto Inteligo Wspólne) w celu przeprowadzania rozliczeń innych niż związane z prowadzeniem działalności zarobkowej, na warunkach prowadzenia rachunków i świadczenia usług dla Konta Inteligo, dostępnych pod domeną bankowego/regulamin_ pdf. 6. Serwis - serwis internetowy pod domeną 7. Uczestnik - użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, opisane treścią Regulaminu, w szczególności w 2 Regulaminu. 8. Nagrody nagrody opisane w 7 Regulaminu. 9. Laureat Uczestnik Akcji Promocyjnej uprawniony do otrzymania Nagrody.

2 1 Postanowienia ogólne 1. Akcja Promocyjna jest prowadzona pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent a jej celem jest promocja Konta Inteligo Prywatnego. 2. Akcja Promocyjna jest organizowana na terenie Rzeczpospolitej, za pośrednictwem Internetu, w okresie wskazanym w treści postanowień 3 Regulaminu. 3. Akcja Promocyjna jest ogłaszana w Serwisie i kierowana do użytkowników sieci Internet, spełniających kryteria opisane w 2 Regulaminu. 4. Zgłoszenie udziału w Akcji Promocyjnej odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kierowanego na adres 2 Uczestnik Akcji Promocyjnej 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna spełniająca kryteria warunkujące otwarcie Konta Inteligo Prywatnego, opisane w ogólnych warunkach prowadzenia rachunków i świadczenia usług dla Konta Inteligo, dostępnych pod domeną bankowego/regulamin_ pdf tj. osoba fizyczna spełniająca następujące warunki: a) jest pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności cywilnoprawnych lub b) jest osobą małoletnią, która ukończyła lat 13 (trzynaście) i uzyskała zgodę swego przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Akcji Promocyjnej; a ponadto: c) jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej (Akcja Promocyjna nie dotyczy obcokrajowców, w tym rezydentów) oraz d) posiada adres stałego zamieszkania, w tym adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej. 2. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny, przy czym Uczestnik Akcji Promocyjnej przez fakt zgłoszenia swojego uczestnictwa akceptuje warunki przedmiotowej Akcji Promocyjnej, opisane Regulaminem. 3. W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora oraz OS3 jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo. 3 Termin 1. Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 13 grudnia 2011 roku godz 7:00.i trwa do dnia 31 stycznia 2012 roku, nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania puli 120 (sto dwadzieścia) Nagród, w zależności od tego, który z terminów upływ czasu lub wyczerpanie puli Nagród nastąpi wcześniej. 2. Zgłaszanie uczestnictwa w Akcji Promocyjnej rozpoczyna się w dniu 13 grudnia 2011r. godz. 7:00, a kończy w dniu 31 stycznia 2012 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej i ust. 3 poniżej. 3. W przypadku, jeśli przewidziana w Akcji Promocyjnej pula Nagród (120 sztuk) wyczerpie się przed terminem opisanym w ust. 1 powyżej tj. przed dniem 31 stycznia 2012 roku, zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora jako kolejne po wyczerpaniu puli 120 (sto dwadzieścia) Nagród nie będą uprawnione do otrzymania Nagrody. 4. W przypadku opisanym w ust. 3 powyżej Organizator niezwłocznie po pozyskaniu informacji o wyczerpaniu puli 120 (stu dwudziestu) Nagród poinformuje o tym fakcie w informacji zamieszczonej w Serwisie.

3 4 Zgłoszenie udziału w Akcji Promocyjnej 1. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej należy wykonać (łącznie) następujące czynności: a) w okresie trwania Akcji Promocyjnej, wskazanym w 3 Regulaminu (tj. w okresie od 13 grudnia 2011 roku godz 7:00 do 31 stycznia 2012 roku z zastrzeżeniem postanowień 3 ust.3 Regulaminu) otworzyć Konto Inteligo Prywatne tj: a.1) wypełnić wniosek o otwarcie Konta Inteligo Prywatnego w serwisie WWW Inteligo pod adresem inteligo.pl wypełniając wszelkie pola i wybierając przycisk Wyślij lub a.2) w kontakcie telefonicznym z pracownikiem Organizatora (nawiązanym przez pracownika Organizatora w wyniku wniosku, o którym mowa w punkcie a.1) powyżej) potwierdzić dane wskazane we wniosku; oraz a.3) podpisać umowę o prowadzenie Konta Inteligo Prywatnego oraz a.4) aktywować Konto Inteligo Prywatne; b) w okresie trwania Akcji Promocyjnej, wskazanym w 3 Regulaminu, (tj. w okresie od 13 grudnia 2011 roku godz. 7:00.i trwa do dnia 31 stycznia 2012 roku, z zastrzeżeniem postanowień 3 ust. 3 Regulaminu) zgłosić udział w Akcji Promocyjnej decyduje data wpływu zgłoszenia - poprzez: b.1.) przesłanie na adres wiadomości o treści Mam konto Inteligo i chcę odebrać prezent" z adresu Uczestnika Akcji Promocyjnej dokonującego zgłoszenia, wskazanego przez Uczestnika Akcji Promocyjnej we wniosku o otwarcie Konta Inteligo Prywatnego lub podanego do wiadomości Organizatora w przypadku gdy nastąpiła zmiana adresu względem podanego we wniosku, o którym mowa w punkcie a.1.) powyżej; a także: c) w okresie trwania Akcji Promocyjnej, wskazanym w 3 Regulaminu, (tj. w okresie od 13 grudnia 2011 roku godz. 7:00.i trwa do dnia 31 stycznia 2012 roku, z zastrzeżeniem postanowień 3 ust. 3 Regulaminu) dokonać wpłaty na Konto Inteligo Prywatne, otwarte w wyniku czynności opisanych w punkcie a) powyżej kwoty nie mniejszej niż kwota 300,00 zł (trzysta złotych) 2. Każda osoba spełniająca warunki otwarcia Kontra Inteligo Prywatnego może założyć jedno Konto Inteligo Prywatne uprawniające do otrzymania Nagrody. 3. W przypadku założenia tzw. Konta Wspólnego, o którym mowa w punkcie 5 c) oraz/ lub 5 d) Preambuły oraz spełnienia warunków uprawniających do otrzymania Nagrody, Nagroda zostanie przyznana tylko jednemu ze współposiadaczy danego Konta Wspólnego - temu z posiadaczy danego Konta Wspólnego, który dokonał zgłoszenia uczestnictwa w Akcji Promocyjnej ( ust. 1 pkt b) powyżej), a w przypadku gdy więcej niż jeden współposiadacz Konta Wspólnego dokonał zgłoszenia uczestnictwa w Akcji Promocyjnej temu Uczestnikowi, który przedmiotowego zgłoszenia dokonał jako pierwszy (termin i czas dokonania zgłoszenia). 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji Promocyjnej uznane jest za dokonane z chwilą otrzymania przez Organizatora zgłoszenia w sposób wskazany w ust. 1 pkt b.1) powyżej z tym zastrzeżeniem, iż Uczestnik Konkursu celem spełnienia warunków wydania Nagrody musi w okresie trwania Akcji Promocyjnej wypełnić warunek opisany w ust. 1 pkt c) powyżej. 5. Zgłoszenia nie spełniające warunków Regulaminu są nieważne i nie uprawniają do otrzymania Nagrody. 6. Zgłoszenia nadesłane po upływie terminu opisanego w 3 ust. 1 Regulaminu nie uczestniczą w Akcji Promocyjnej. 7. Zgłoszenie przez Uczestnika uczestnictwa w Akcji Promocyjnej w sposób wskazany w ust. 1 pkt b.1) powyżej oznacza, iż Uczestnik zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 8. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej związane jest z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych jego Uczestników w zakresie związanym z Akcją Promocyjną, wyłonieniem Laureatów, przekazaniem Nagród lub przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego zgłoszonego przez Uczestnika Akcji Promocyjnej. 9. Zgłoszenie przez Uczestnika swojego Uczestnictwa w Akcji Promocyjnej nie rodzi roszczeń pod adresem Organizatora czy OS3 o jakiekolwiek profity czy wynagrodzenie, nie wskazane treścią Regulaminu. Organizator jest zobowiązany wyłącznie do wydania Nagród opisanych Regulaminem na zasadach opisanych Regulaminem, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu. Wydanie Nagród na zasadach opisanych Regulaminem wyczerpuje wszelkie zobowiązania Organizatora o charakterze cywilnoprawnym.

4 5 Cel Akcji Promocyjnej 1. Istotą Akcji Promocyjnej jest zachęcenie konsumentów do otwierania Konta Inteligo Prywatnego, w szczególności w okresie trwania Akcji Promocyjnej, przez premiowanie otwarcia Konta Inteligo prywatnego na warunkach opisanych w 4 Regulaminu Nagrodą, o której mowa w 7 Regulaminu. 6 Dane osobowe 1. W procesie zgłoszenia uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Uczestnik udostępnia Organizatorowi wyłącznie adres ( 4 ust. 1 pkt b.1 Regulaminu). 2. Udostępniony przez Uczestnika adres wykorzystywany będzie wyłącznie w celu komunikacji z Uczestnikiem w związku z niniejszą Akcją Promocyjną. 3. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej udostępniane przez Uczestników Akcji Promocyjnej w procesie wnioskowania o otwarcie Konta Inteligo Prywatnego będą przetwarzane na zasadach opisanych Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. dla Posiadaczy Kont Inteligo oraz umową Konta Inteligo zawartą pomiędzy Uczestnikiem Akcji Promocyjnej oraz Organizatorem. 4. Administratorem danych jest Organizator. Dane Uczestników udostępnione w związku z Akcją Promocyjną na potrzeby przeprowadzenia i obsługi Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez Organizatora. 5. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej, którzy dokonali zgłoszenia do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie ich adresu owego, imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w związku z przyznaniem i przekazaniem Nagrody, prowadzonym postępowaniem reklamacyjnym zgłoszonym przez Uczestnika Akcji Promocyjnej. 6. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej, o których mowa w ust. 5, zostaną udostępnione przez Organizatora firmie OS3 na mocy stosownej pisemnej umowy powierzającej firmie OS3 przetwarzanie danych Uczestników Akcji Promocyjnej w zakresie przewidzianym w 4 ust.8 Regulaminu. 7 Nagrody 1. W Akcji Promocyjnej przewidziano następujące nagrody: 120 (sto dwadzieścia) Tosterów Bosh Private Collection TAT6104 o wartości 116,26 zł (sto szesnaście złotych, dwadzieścia sześć groszy) brutto każdy, przyznawanych w następujący sposób: każdemu z Uczestników Akcji Promocyjnej, który spełnił warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej i dokonał skutecznego zgłoszenia swego uczestnictwa w Akcji Promocyjnej na zasadach opisanych w 4 Regulaminu w okresie trwania Akcji Promocyjnej a przed wyczerpaniem puli 120 (stu dwudziestu) Nagród, z uwzględnieniem postanowień 4 ust. 3 Regulaminu: Nagroda rzeczowa w postaci Toster Bosh Private Collection TAT6104 o wartości 116,26 zł ( sto szesnaście złotych, dwadzieścia sześć groszy 00/100) brutto. Nagrody w Akcji Promocyjnej opisane w ust. 1 powyżej nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych zwolnienie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010r., Nr 51, poz. 307, ze zm.) 2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator. Organizator wydając Nagrody może działać za pośrednictwem OS3. 8 Wydanie Nagrody 1. Każdy z Laureatów Akcji Promocyjnej otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu drogą elektroniczną na adres Laureata, wskazany w procesie zgłoszenia uczestnictwa w Akcji Promocyjnej ( 4 ust. 1 pkt b.1) Regulaminu) w terminie 7 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej. 2. Nagrody rzeczowe w Konkursie zostaną wysłane - w drodze przesyłki kurierskiej - na adres Laureata wskazany przez Laureata w umowie Konta Inteligo ( 4 ust. 1 pkt a.3) Regulaminu), zawartej pomiędzy Laureatem a Organizatorem, lub na adres podany do wiadomości Organizatora, w przypadku, gdy

5 nastąpiła zmiana adresu względem podanego w umowie Konta Inteligo najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród rzeczowych, ani też prawo do zamiany Nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. 4. Uprawnionym do Nagrody jest wyłącznie Laureat Akcji Promocyjnej tj. prawa do Nagrody nie można przekazać innej osobie przed jej odebraniem od Organizatora. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród rzeczowych, o których mowa w 7 Regulaminu w przypadku zaprzestania ich produkcji przez producenta. Organizator zapewnia, że Nagrody po zmianie będą tego samego gatunku i podobnej wartości co pierwotne. Zmiana taka wprowadzana jest w trybie zmiany treści Regulaminu. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przesyłki właściwie dostarczonej. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle danych Uczestnika Akcji Promocyjnej wynikających z umowy Konta Inteligo, zawartej pomiędzy Laureatem a Organizatorem( 4 ust. 1 pkt a.3) Regulaminu), lub na adres podany do wiadomości Organizatora, w przypadku, gdy nastąpiła zmiana adresu względem podanego w umowie Konta Inteligo skutkuje utratą uprawnienia do Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 7. Nagrody rzeczowe wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie Nagród rzeczowych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. 9 Reklamacje 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszą Akcją Promocyjną w trakcie jego trwania, a także do 45 dni po zakończeniu Akcji Promocyjnej (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, na adres OS3 ( Rybnik, ul. PCK 26A) oraz/lub pod adres z dopiskiem Reklamacja: Akcja Promocyjna: Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent. Uczestnik Akcji Promocyjnej zgłaszający reklamacje zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji, na który miałaby być przesłana odpowiedź na reklamację. 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w porozumieniu z OS3 w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania. 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 10 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego). 5. Decyzja Organizatora/OS3 działającej w imieniu Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 10 Odpowiedzialność 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagród wynikłe z winy producenta. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, w szczególności okresową niedostępność adresu poczty elektronicznej, wskazanego w treści postanowień 4 ust. 1 pkt b.1) Regulaminu oraz okresową niedostępność Serwisu, powstałe z przyczyn od Organizatora niezależnych, w tym w szczególności z przyczyn działania siły wyższej. 11 Postanowienia końcowe 1. Pełna treść Regulaminu Akcji Promocyjnej jest dostępna w Serwisie, w siedzibie Organizatora i OS3. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Akcji Promocyjnej w trakcie jego trwania w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczącym Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu w Serwisie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO pod nazwą LOT BALONEM Preambuła - Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS REGULAMIN ZABAWY pod nazwą DiscoSMS 1. DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Rozumiem w co inwestuję. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Rozumiem w co inwestuję. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Rozumiem w co inwestuję. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu o nazwie Rozumiem w co inwestuję. zwanego dalej Konkursem jest Marcin Iwuć prowadzący działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo