REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent. Preambuła Definicje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent. Preambuła Definicje"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent Preambuła Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie: 1. Organizator Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, przy ul. Puławskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ,NIP: , Regon: , wysokość kapitału zakładowego: PLN, w całości wpłacony. 2. OS3 - spółka pod firmą OS3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rybniku, przy ul. PCK 26A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , o kapitale zakładowym w kwocie ,00 PLN, posiadająca NIP: , współpracująca z Organizatorem i na jego zlecenie zajmująca się organizacją Akcji Promocyjnej. 3. Akcja Promocyjna akcja promująca Konto Inteligo Prywatne (zgodnie z definicją opisaną w punkcie 5 poniżej), opisana niniejszym Regulaminem, pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz nagrodę, organizowana przez Organizatora we współpracy z OS3, w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu. 4. Regulamin niniejszy Regulamin, wiążący dla Organizatora, OS3 oraz Uczestników Akcji Promocyjnej, reguluje zasady i warunki, na jakich prowadzona będzie Akcja Promocyjna, w szczególności określając prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Akcji Promocyjnej. 5. Konto Inteligo Prywatne internetowe konto bankowe prowadzone przez Organizatora (PKO BP S.A.), założone i służące: a) jednej pełnoletniej osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz adres stałego zamieszkania na terytorium RP (tzw. Konto Inteligo Indywidualne); b) małoletniej osobie fizycznej, która ukończyła lat 13 (trzynaście), posiadającej adres stałego zamieszkania na terytorium RP, za zgodą jej przedstawiciela ustawowego (tzw. Konto Inteligo Indywidualne); c) dwóm lub trzem osobom fizycznym posiadającym zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz adres stałego zamieszkania na terytorium RP (tzw. Konto Inteligo Wspólne); d) dwóm lub trzem małoletnim osobom fizycznym, które ukończyły lat 13 (trzynaście) i posiadają adres stałego zamieszkania na terytorium RP, za zgodą ich przedstawicieli ustawowych (tzw. Konto Inteligo Wspólne) w celu przeprowadzania rozliczeń innych niż związane z prowadzeniem działalności zarobkowej, na warunkach prowadzenia rachunków i świadczenia usług dla Konta Inteligo, dostępnych pod domeną bankowego/regulamin_ pdf. 6. Serwis - serwis internetowy pod domeną 7. Uczestnik - użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, opisane treścią Regulaminu, w szczególności w 2 Regulaminu. 8. Nagrody nagrody opisane w 7 Regulaminu. 9. Laureat Uczestnik Akcji Promocyjnej uprawniony do otrzymania Nagrody.

2 1 Postanowienia ogólne 1. Akcja Promocyjna jest prowadzona pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent a jej celem jest promocja Konta Inteligo Prywatnego. 2. Akcja Promocyjna jest organizowana na terenie Rzeczpospolitej, za pośrednictwem Internetu, w okresie wskazanym w treści postanowień 3 Regulaminu. 3. Akcja Promocyjna jest ogłaszana w Serwisie i kierowana do użytkowników sieci Internet, spełniających kryteria opisane w 2 Regulaminu. 4. Zgłoszenie udziału w Akcji Promocyjnej odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kierowanego na adres 2 Uczestnik Akcji Promocyjnej 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna spełniająca kryteria warunkujące otwarcie Konta Inteligo Prywatnego, opisane w ogólnych warunkach prowadzenia rachunków i świadczenia usług dla Konta Inteligo, dostępnych pod domeną bankowego/regulamin_ pdf tj. osoba fizyczna spełniająca następujące warunki: a) jest pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności cywilnoprawnych lub b) jest osobą małoletnią, która ukończyła lat 13 (trzynaście) i uzyskała zgodę swego przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Akcji Promocyjnej; a ponadto: c) jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej (Akcja Promocyjna nie dotyczy obcokrajowców, w tym rezydentów) oraz d) posiada adres stałego zamieszkania, w tym adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej. 2. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny, przy czym Uczestnik Akcji Promocyjnej przez fakt zgłoszenia swojego uczestnictwa akceptuje warunki przedmiotowej Akcji Promocyjnej, opisane Regulaminem. 3. W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora oraz OS3 jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo. 3 Termin 1. Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 13 grudnia 2011 roku godz 7:00.i trwa do dnia 31 stycznia 2012 roku, nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania puli 120 (sto dwadzieścia) Nagród, w zależności od tego, który z terminów upływ czasu lub wyczerpanie puli Nagród nastąpi wcześniej. 2. Zgłaszanie uczestnictwa w Akcji Promocyjnej rozpoczyna się w dniu 13 grudnia 2011r. godz. 7:00, a kończy w dniu 31 stycznia 2012 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej i ust. 3 poniżej. 3. W przypadku, jeśli przewidziana w Akcji Promocyjnej pula Nagród (120 sztuk) wyczerpie się przed terminem opisanym w ust. 1 powyżej tj. przed dniem 31 stycznia 2012 roku, zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora jako kolejne po wyczerpaniu puli 120 (sto dwadzieścia) Nagród nie będą uprawnione do otrzymania Nagrody. 4. W przypadku opisanym w ust. 3 powyżej Organizator niezwłocznie po pozyskaniu informacji o wyczerpaniu puli 120 (stu dwudziestu) Nagród poinformuje o tym fakcie w informacji zamieszczonej w Serwisie.

3 4 Zgłoszenie udziału w Akcji Promocyjnej 1. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej należy wykonać (łącznie) następujące czynności: a) w okresie trwania Akcji Promocyjnej, wskazanym w 3 Regulaminu (tj. w okresie od 13 grudnia 2011 roku godz 7:00 do 31 stycznia 2012 roku z zastrzeżeniem postanowień 3 ust.3 Regulaminu) otworzyć Konto Inteligo Prywatne tj: a.1) wypełnić wniosek o otwarcie Konta Inteligo Prywatnego w serwisie WWW Inteligo pod adresem inteligo.pl wypełniając wszelkie pola i wybierając przycisk Wyślij lub a.2) w kontakcie telefonicznym z pracownikiem Organizatora (nawiązanym przez pracownika Organizatora w wyniku wniosku, o którym mowa w punkcie a.1) powyżej) potwierdzić dane wskazane we wniosku; oraz a.3) podpisać umowę o prowadzenie Konta Inteligo Prywatnego oraz a.4) aktywować Konto Inteligo Prywatne; b) w okresie trwania Akcji Promocyjnej, wskazanym w 3 Regulaminu, (tj. w okresie od 13 grudnia 2011 roku godz. 7:00.i trwa do dnia 31 stycznia 2012 roku, z zastrzeżeniem postanowień 3 ust. 3 Regulaminu) zgłosić udział w Akcji Promocyjnej decyduje data wpływu zgłoszenia - poprzez: b.1.) przesłanie na adres wiadomości o treści Mam konto Inteligo i chcę odebrać prezent" z adresu Uczestnika Akcji Promocyjnej dokonującego zgłoszenia, wskazanego przez Uczestnika Akcji Promocyjnej we wniosku o otwarcie Konta Inteligo Prywatnego lub podanego do wiadomości Organizatora w przypadku gdy nastąpiła zmiana adresu względem podanego we wniosku, o którym mowa w punkcie a.1.) powyżej; a także: c) w okresie trwania Akcji Promocyjnej, wskazanym w 3 Regulaminu, (tj. w okresie od 13 grudnia 2011 roku godz. 7:00.i trwa do dnia 31 stycznia 2012 roku, z zastrzeżeniem postanowień 3 ust. 3 Regulaminu) dokonać wpłaty na Konto Inteligo Prywatne, otwarte w wyniku czynności opisanych w punkcie a) powyżej kwoty nie mniejszej niż kwota 300,00 zł (trzysta złotych) 2. Każda osoba spełniająca warunki otwarcia Kontra Inteligo Prywatnego może założyć jedno Konto Inteligo Prywatne uprawniające do otrzymania Nagrody. 3. W przypadku założenia tzw. Konta Wspólnego, o którym mowa w punkcie 5 c) oraz/ lub 5 d) Preambuły oraz spełnienia warunków uprawniających do otrzymania Nagrody, Nagroda zostanie przyznana tylko jednemu ze współposiadaczy danego Konta Wspólnego - temu z posiadaczy danego Konta Wspólnego, który dokonał zgłoszenia uczestnictwa w Akcji Promocyjnej ( ust. 1 pkt b) powyżej), a w przypadku gdy więcej niż jeden współposiadacz Konta Wspólnego dokonał zgłoszenia uczestnictwa w Akcji Promocyjnej temu Uczestnikowi, który przedmiotowego zgłoszenia dokonał jako pierwszy (termin i czas dokonania zgłoszenia). 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji Promocyjnej uznane jest za dokonane z chwilą otrzymania przez Organizatora zgłoszenia w sposób wskazany w ust. 1 pkt b.1) powyżej z tym zastrzeżeniem, iż Uczestnik Konkursu celem spełnienia warunków wydania Nagrody musi w okresie trwania Akcji Promocyjnej wypełnić warunek opisany w ust. 1 pkt c) powyżej. 5. Zgłoszenia nie spełniające warunków Regulaminu są nieważne i nie uprawniają do otrzymania Nagrody. 6. Zgłoszenia nadesłane po upływie terminu opisanego w 3 ust. 1 Regulaminu nie uczestniczą w Akcji Promocyjnej. 7. Zgłoszenie przez Uczestnika uczestnictwa w Akcji Promocyjnej w sposób wskazany w ust. 1 pkt b.1) powyżej oznacza, iż Uczestnik zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 8. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej związane jest z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych jego Uczestników w zakresie związanym z Akcją Promocyjną, wyłonieniem Laureatów, przekazaniem Nagród lub przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego zgłoszonego przez Uczestnika Akcji Promocyjnej. 9. Zgłoszenie przez Uczestnika swojego Uczestnictwa w Akcji Promocyjnej nie rodzi roszczeń pod adresem Organizatora czy OS3 o jakiekolwiek profity czy wynagrodzenie, nie wskazane treścią Regulaminu. Organizator jest zobowiązany wyłącznie do wydania Nagród opisanych Regulaminem na zasadach opisanych Regulaminem, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu. Wydanie Nagród na zasadach opisanych Regulaminem wyczerpuje wszelkie zobowiązania Organizatora o charakterze cywilnoprawnym.

4 5 Cel Akcji Promocyjnej 1. Istotą Akcji Promocyjnej jest zachęcenie konsumentów do otwierania Konta Inteligo Prywatnego, w szczególności w okresie trwania Akcji Promocyjnej, przez premiowanie otwarcia Konta Inteligo prywatnego na warunkach opisanych w 4 Regulaminu Nagrodą, o której mowa w 7 Regulaminu. 6 Dane osobowe 1. W procesie zgłoszenia uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Uczestnik udostępnia Organizatorowi wyłącznie adres ( 4 ust. 1 pkt b.1 Regulaminu). 2. Udostępniony przez Uczestnika adres wykorzystywany będzie wyłącznie w celu komunikacji z Uczestnikiem w związku z niniejszą Akcją Promocyjną. 3. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej udostępniane przez Uczestników Akcji Promocyjnej w procesie wnioskowania o otwarcie Konta Inteligo Prywatnego będą przetwarzane na zasadach opisanych Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. dla Posiadaczy Kont Inteligo oraz umową Konta Inteligo zawartą pomiędzy Uczestnikiem Akcji Promocyjnej oraz Organizatorem. 4. Administratorem danych jest Organizator. Dane Uczestników udostępnione w związku z Akcją Promocyjną na potrzeby przeprowadzenia i obsługi Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez Organizatora. 5. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej, którzy dokonali zgłoszenia do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie ich adresu owego, imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w związku z przyznaniem i przekazaniem Nagrody, prowadzonym postępowaniem reklamacyjnym zgłoszonym przez Uczestnika Akcji Promocyjnej. 6. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej, o których mowa w ust. 5, zostaną udostępnione przez Organizatora firmie OS3 na mocy stosownej pisemnej umowy powierzającej firmie OS3 przetwarzanie danych Uczestników Akcji Promocyjnej w zakresie przewidzianym w 4 ust.8 Regulaminu. 7 Nagrody 1. W Akcji Promocyjnej przewidziano następujące nagrody: 120 (sto dwadzieścia) Tosterów Bosh Private Collection TAT6104 o wartości 116,26 zł (sto szesnaście złotych, dwadzieścia sześć groszy) brutto każdy, przyznawanych w następujący sposób: każdemu z Uczestników Akcji Promocyjnej, który spełnił warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej i dokonał skutecznego zgłoszenia swego uczestnictwa w Akcji Promocyjnej na zasadach opisanych w 4 Regulaminu w okresie trwania Akcji Promocyjnej a przed wyczerpaniem puli 120 (stu dwudziestu) Nagród, z uwzględnieniem postanowień 4 ust. 3 Regulaminu: Nagroda rzeczowa w postaci Toster Bosh Private Collection TAT6104 o wartości 116,26 zł ( sto szesnaście złotych, dwadzieścia sześć groszy 00/100) brutto. Nagrody w Akcji Promocyjnej opisane w ust. 1 powyżej nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych zwolnienie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010r., Nr 51, poz. 307, ze zm.) 2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator. Organizator wydając Nagrody może działać za pośrednictwem OS3. 8 Wydanie Nagrody 1. Każdy z Laureatów Akcji Promocyjnej otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu drogą elektroniczną na adres Laureata, wskazany w procesie zgłoszenia uczestnictwa w Akcji Promocyjnej ( 4 ust. 1 pkt b.1) Regulaminu) w terminie 7 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej. 2. Nagrody rzeczowe w Konkursie zostaną wysłane - w drodze przesyłki kurierskiej - na adres Laureata wskazany przez Laureata w umowie Konta Inteligo ( 4 ust. 1 pkt a.3) Regulaminu), zawartej pomiędzy Laureatem a Organizatorem, lub na adres podany do wiadomości Organizatora, w przypadku, gdy

5 nastąpiła zmiana adresu względem podanego w umowie Konta Inteligo najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród rzeczowych, ani też prawo do zamiany Nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. 4. Uprawnionym do Nagrody jest wyłącznie Laureat Akcji Promocyjnej tj. prawa do Nagrody nie można przekazać innej osobie przed jej odebraniem od Organizatora. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród rzeczowych, o których mowa w 7 Regulaminu w przypadku zaprzestania ich produkcji przez producenta. Organizator zapewnia, że Nagrody po zmianie będą tego samego gatunku i podobnej wartości co pierwotne. Zmiana taka wprowadzana jest w trybie zmiany treści Regulaminu. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przesyłki właściwie dostarczonej. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle danych Uczestnika Akcji Promocyjnej wynikających z umowy Konta Inteligo, zawartej pomiędzy Laureatem a Organizatorem( 4 ust. 1 pkt a.3) Regulaminu), lub na adres podany do wiadomości Organizatora, w przypadku, gdy nastąpiła zmiana adresu względem podanego w umowie Konta Inteligo skutkuje utratą uprawnienia do Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 7. Nagrody rzeczowe wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie Nagród rzeczowych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. 9 Reklamacje 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszą Akcją Promocyjną w trakcie jego trwania, a także do 45 dni po zakończeniu Akcji Promocyjnej (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, na adres OS3 ( Rybnik, ul. PCK 26A) oraz/lub pod adres z dopiskiem Reklamacja: Akcja Promocyjna: Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent. Uczestnik Akcji Promocyjnej zgłaszający reklamacje zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji, na który miałaby być przesłana odpowiedź na reklamację. 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w porozumieniu z OS3 w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania. 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 10 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego). 5. Decyzja Organizatora/OS3 działającej w imieniu Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 10 Odpowiedzialność 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagród wynikłe z winy producenta. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, w szczególności okresową niedostępność adresu poczty elektronicznej, wskazanego w treści postanowień 4 ust. 1 pkt b.1) Regulaminu oraz okresową niedostępność Serwisu, powstałe z przyczyn od Organizatora niezależnych, w tym w szczególności z przyczyn działania siły wyższej. 11 Postanowienia końcowe 1. Pełna treść Regulaminu Akcji Promocyjnej jest dostępna w Serwisie, w siedzibie Organizatora i OS3. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Akcji Promocyjnej w trakcie jego trwania w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczącym Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu w Serwisie.

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kawa nie tylko od święta

Regulamin konkursu Kawa nie tylko od święta Regulamin konkursu Kawa nie tylko od święta Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator działalność gospodarcza DOTPR Wartecki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

NAT GEO PEOPLE. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,

NAT GEO PEOPLE. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, REGULAMIN KONKURSU PT. NAT GEO PEOPLE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą NAT GEO PEOPLE (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, REGULAMIN KONKURSU PT. TEJ WIOSNY DLA KAŻDEGO COŚ ŚMIESZNEGO Z FOX COMEDY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON.

Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON. Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON. Regulamin programu polecającego Głuchy telefon określa zasady uczestnictwa w promocji skierowanej do członków i potencjalnych członków Powszechnej Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wiosenne dekoracje

Regulamin konkursu Wiosenne dekoracje Regulamin konkursu Wiosenne dekoracje Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator działalność gospodarcza tesa tape Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka

Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka I. Postanowienia ogólne: Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka 1. Akcja promocyjna PKO BP Mini Ratka (dalej: "Promocja"), organizowana jest przez spółkę pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Eurogąbki od mbanku

Regulamin Promocji Eurogąbki od mbanku Regulamin Promocji Eurogąbki od mbanku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Eurogąbki od mbanku, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego

REGULAMIN Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego REGULAMIN Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego Artykuł I. 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Twierdza Zamość. Świąteczny konkurs dla każdego. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć Warszawa, 21 października 2016 roku. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA Warszawa, dnia 21.11.2016 r REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do stylizacji włosów Rowenta

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. How Goyello are you edycja świąteczna. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. How Goyello are you edycja świąteczna. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU How Goyello are you edycja świąteczna (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą How Goyello are you

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Nocne Promocje 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Nocne Promocje, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Konkurs rabatowy I. Postanowienia ogólne 1.1 Konkurs Konkurs rabatowy organizowany w Galerii Łódzkiej w Łodzi, (zwany dalej Konkursem ) podlega postanowieniom niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Symulator Farmy 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Symulator Farmy 2015 (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu 12 nagród na 12. urodziny mbanku. I. Organizator Konkursu

Regulamin Konkursu 12 nagród na 12. urodziny mbanku. I. Organizator Konkursu Regulamin Konkursu 12 nagród na 12. urodziny mbanku I. Organizator Konkursu 1. Konkurs 12 nagród na 12. urodziny mbanku, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Przytul Misia. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs na recenzję książki 'Lilith' Olgi Rudnickiej (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest OGRÓDEK DZIADUNIA Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny,

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Regulamin konkursu 50 lat BRITA! Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Art. 1. Organizator i cel konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup S7 Flat, dostaniesz 300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis I. Organizator Promocji 1. Promocja MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Święta z Sokołowem - zwany jest w dalszej części regulaminu Konkursem. 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI

Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI Regulamin konkursu BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą BIEG PO WIEDZĘ Z NAGRODAMI, zwanego dalej Konkursem, jest ADAMA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu PlusBank 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu PlusBank (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konsumenckiej

Regulamin Promocji Konsumenckiej Regulamin Promocji Konsumenckiej 1 Organizator oraz przedmiot Promocji 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) reguluje zasady promocji konsumenckiej produktów pod marką Oshee (zwanej dalej: "Promocją").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU Mecz roku 2016 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Mecz roku 2016 (określanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Warto wiedzieć ( Regulamin )

Regulamin Konkursu. Warto wiedzieć ( Regulamin ) Regulamin Konkursu Warto wiedzieć ( Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem Konkursu Warto wiedzieć (dalej Konkurs ) jest MK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,

Bardziej szczegółowo

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY,

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ KINO ZA ZAKUPY 1. Postanowienia ogólne a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, b) Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE: Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Wygraj kosmetyki Urban Decay 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs Wygraj kosmetyki Urban Decay ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Odpowiedz i pójdź na mecz! jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz!

Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz! Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz! I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz!. 2. Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem)

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs Wyraź opinię i wygraj nagrody, którego celem jest zacieśnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU Mam Inteligo. W celu promowania aktywnych Klientów z dniem 18 lipca 2013 r. wprowadza się następujące zasady Programu:

REGULAMIN PROGRAMU Mam Inteligo. W celu promowania aktywnych Klientów z dniem 18 lipca 2013 r. wprowadza się następujące zasady Programu: REGULAMIN PROGRAMU Mam Inteligo W celu promowania aktywnych Klientów z dniem 18 lipca 2013 r. wprowadza się następujące zasady Programu: 1. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1 [Definicje]

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu WATAHA

Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pile, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Quiz przeprowadzanego za pomocą aplikacji konkursowej Quiz

Regulamin konkursu Quiz przeprowadzanego za pomocą aplikacji konkursowej Quiz Regulamin konkursu Quiz przeprowadzanego za pomocą aplikacji konkursowej Quiz 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Quiz przeprowadzanego za pomocą aplikacji konkursowej Quiz (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bon za zakup AGD Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo