CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. oraz inwestycji, a także depozyty i zobowiązania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. oraz inwestycji, a także depozyty i zobowiązania"

Transkrypt

1 NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN Szczególne wyróżnienie O pozycji Banku świadczą jego kapitały, liczba klientów, ilość placówek i renoma, jaką zdobywa on wśród klientów. Pozycja Banku buduje w świadomości klientów jego wizerunek. Ale na pozycję Banku ma także wpływ postrzeganie go z perspektywy ogólnokrajowej. Temu służą ogólnokrajowe rankingi i plebiscyty, a dobre miejsca jakie osiągają w nich banki, oprócz zasłużonej satysfakcji, promują bank na ogólnokrajowej arenie. Dlatego szczególnie miło nam donieść, że nasz Bank uzyskał w tym roku szczególne wyróżnienie. Przed miesiącem odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w 12 edycji rankingu 50 Największych Banków w Polsce 2007 organizowanym przez redakcję Miesięcznika Finanso- Wyróżnienie Specjalne otrzymał Bank Spółdzielczy w Skierniewicach za zajęcie I miejsca w kategorii naj- wego Bank. Właśnie w tym rankingu Wyróżnienie Specjalne otrzymał Bank Spółdzielczy spółdzielcze, dynamiczniejsze w Skierniewicach za zajęcie I miejsca w kategorii najdynamiczniejsze banki spółdzielcze. Nie jest to ranking konsumencki, lecz obrazujący pozycję ekonomiczną i rozwój banków na rynku fi nansowym w ostatnich dwóch latach. Tradycyjnie, redakcja zwróciła się do banków komercyjnych oraz największych banków spółdzielczych z prośbą o dokładne wypełnienie ankiety, przygotowanej przez specjalistów - analityków rynku. Jury badało wielkość aktywów największych Wygraj samo amochód CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH banków oraz dynamikę zmian funduszy własnych, przychodów i wyniku fi nansowego, dochodów i kosztów działania, efektywność kadry zarządzającej, portfel kredytów i pożyczek oraz inwestycji, a także depozyty i zobowiązania wobec banków. We wszelkich możliwych przekrojach analizowano banki podzielone na umowne grupy uniwersalne, detaliczne, korporacyjne, hipoteczne, fi nansujące środki transportu, z dostępem do rachunku przez Internet. Policzono także efektywność banków, biorąc pod uwagę zwrot na kapitale i aktywach oraz relację kosztów działania do dochodów. Udział w uroczystości wzięli prezesi największych polskich banków, w tym wyróżniających się banków spółdzielczych, jak również najważniejszych instytucji związanych z rynkiem fi nansowym w Polsce. Przemówienia wygłosili: Sławomir Skrzypek - Prezes Narodowego Banku Polskiego, Stanisław Kluza - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Zarządu Związku Banków Polskich. Wyróżnienie odebrał Władysław Klażyński, prezes BS w Skierniewicach. banki chód w Banku Spółdzielczym więcej na str. 2 Regulamin loterii dostępny w placówkach banku oraz na stronie red. Komentarz W ostatnich dwóch numerach Naszego Banku wiceprezesi Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, panie Jadwiga Siennicka i Helena Nitkowska dokładnie przybliżyły jak w ubiegłym roku rozwijał się Bank Spółdzielczy w Skierniewicach tak pod względem ekonomicznym, jak i wprowadzanych nowości oraz poszerzania terytorium, na którym ma on swoje placówki. Ich informacje znalazły potwierdzenie na obradującym 23 czerwca Zebraniu Przedstawicieli, któremu statut Banku nadaje status najwyższego organu. Ze- dokończenie na str.2 Jan Siejka, przewodniczący Rady Nadzorczej BS w Skierniewicach.

2 dokończenie ze str.1 Komentarz Zobowiązuje nas do tego tradycja, a także świadomość, że z usług Banku korzystają niektórzy klienci już w trzecim pokoleniu. branie Przedstawicieli jest bowiem wyrazicielem woli 4 tys. członków, czyli właścicieli Banku. To ono ostatecznie daje ocenę rocznych wyników pracy Zarządu, Rady Nadzorczej i ono kreśli generalne zadania na lata następne. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że planowane na 2006 rok wielkości zostały przekroczone, zwiększyła się o 3 nowe placówki sieć bankowa. Znacznie wzrosły w stosunku do 2005 roku fundusze własne, a zysk Banku za 2006 rok wyniósł zł. Po odprowadzeniu należnego podatku (656 tys. zł), tę prawie dwumilionową nadwyżkę fi nansową Zebranie Przedstawicieli podzieliło w sposób następujący: na dywidendę przeznaczono blisko 390 tys. zł, na fundusz ogólnego ryzyka 100 tys. zł, na fundusz zasobowy blisko tys. zł. Taki podział zysku ma swe uzasadnienie w tym, że wzrastające kapitały Banku pozwalają w najbardziej efektywny sposób przeznaczać je na kredyty, będące przecież podstawowym źródłem dochodów Banku. W 2006 r. Bank umocnił swoją pozycję w dwudziestce największych polskich banków spółdzielczych i z racji swego terytorialnego zasięgu, a także siły ekonomicznej, staje się bankiem zaliczanym do grupy banków regionalnych. Jeżeli sukcesem zakończy się w tym roku próba uruchomienia placówki w Warszawie, oznaczać to będzie nic innego jak potwierdzenie znanej wśród bankowców przypowieści, że bank ma iść za klientem i kapitałem. Rozwój terytorium działania Banku nie oznacza, że z pola uwagi Zarządu i Rady Nadzorczej zniknie zainteresowanie dotychczas działającymi placówkami i ich klientami. Polityka prowadzona przez Zarząd Banku od wielu lat skierowana jest na umocnienie pozycji i decyzyjności dyrektorów placówek terenowych. Dyrektorzy oddziałów Banku są pełnoprawnymi gospodarzami i reprezentantami Zarządu Banku w terenie. Oni najlepiej znają swoje środowiska, władze samorządowe, większość stałych klientów i ich możliwości oraz potrzeby fi nansowe. Pod tym względem nic w Banku się nie zmieniło i szefowie placówek Banku Spółdzielczego w Skierniewicach ze swoją wiedzą i wieloletnią praktyką, są jego najlepszymi ambasadorami. Jestem rolnikiem, ten zawód jeśli już ktoś mu się poświęcił, wymaga staranności i systematycznego działania. Praca w rolnictwie uczy pokory i pokazuje jak wiele w drodze do celu zależy od własnego wysiłku. Podobnie jest z pracą w banku. Tu także cierpliwość, konsekwencja i wytrwałość prowadzą do celu, którym dla naszego Banku jest stały rozwój. Zobowiązuje nas do tego tradycja, a także świadomość, że z jego usług korzystają niektórzy klienci już w trzecim pokoleniu. Rada Nadzorcza jako organ sprawujący kontrolę nad działaniem Zarządu, ma szerokie uprawnienia. Volkswagen Golf w LOTERII WYGRYWAJ w Banku Spółdzielczym od r. do r. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, która w okresie trwania promocji zdecyduje się na jeden z produktów: Bank umocnił swoją pozycję w dwudziestce największych polskich banków spółdzielczych i z racji swego terytorialnego zasięgu, a także siły ekonomicznej, staje się bankiem zaliczanym do grupy banków regionalnych. Nie oznacza to jednak, że w swym działaniu ogranicza się jedynie do wypełniania funkcji kontrolnych. Rada aktywnie uczestniczy i w działaniach pozakontrolnych, wnosząc swoje propozycje i uwagi do bieżącej pracy Banku. Wspiera działania Zarządu i jego politykę, wprowadzającą w życie postulaty Zebrania Przedstawicieli, związane z krótko i długoterminową strategią rozwoju Banku. Bierze udział w posiedzeniach Zarządu, a także w różnego typu szkoleniach, aby na bieżąco śledzić zmiany w przepisach prawnych i fi nansowych. W ten bowiem sposób, jako przedstawiciele właścicieli, czyli Członków Banku, rozumiemy dobre wypełnianie obowiązków nałożonych na nas przez udziałowców Banku. Jan Siejka Przewodniczący Rady Nadzorczej BS w Skierniewicach lokatę terminową na kwotę nie niższą niż 1000 zł o okresie nie krótszym niż 6 miesięcy lub konto osobiste, albo kredyt gotowkowy w kwocie nie niższej niż 2000 zł i na okres nie krótszy niż 12 miesiecy. Wśród Klientów rozlosowane będą wartościowe nagrody: 3 samochody osobowe Volkswagen Golf plus 10 tys. zł. 9 nagród po zł brutto każda 99 nagród po zł brutto każda Zapraszamy do Placówek naszego Banku Tu może się uśmiechnąć do Was szczęście Loteria jest prowadzona na terenie całego kraju w wybranych placówkach Banków Spółdzielczych, w placówkach BPS S.A., SGB GBW S.A. i MR B S.A. na podstawie zezwolenia Ministra Finansów 2

3 Oddział w Łyszkowicach Gmina Łyszkowice to typowa wiejska gmina w powiecie łowickim o powierzchni 107 km2 i blisko siedmiu tysiącach mieszkańców. W liczących dziś niewiele ponad tysiąc mieszkańców Łyszkowicach, w 1936 roku, dla walki z lichwą i w potrzebie zabezpieczenia podstawowych potrzeb miejscowej ludności, powstała Kasa Stefczyka. Jej głównym inicjatorem był miejscowy proboszcz ks. Wacław Łyszkowski. W tym samym czasie powstała spółdzielnia spożywców. W różnych formach organizacyjnych Kasa przetrwała do czasu połączenia się z Bankiem Spółdziel- Wszystkie ważne czym w Skiernie- dla mieszkańców wicach, stając się decyzje zapadają jego zamiejsco- w Łyszkowicach, wym Oddziałem. gdyż placówka poz perspektywy siada duży zakres czasu mówi dy- samodzielności. rektor Oddziału Jan Markus decyzja o połączeniu się z silnym kapitałowo Bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach okazała się ze wszech miar słuszna. Dyrektor Jan Markus, który kierował jeszcze samodzielnym BS w Łyszkowicach, kieruje do dzisiaj łyszkowickim Oddziałem. Swoje doświadczenie w pracy bankowej wykorzystuje także pełniąc funkcję członka Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Według dyrektora Markusa, w konsekwencji połączenia znacznie po- prawiła się dostępność do usług bankowych, bezpieczeństwo środków, dostępność kredytów. Wszystkie ważne dla mieszkańców decyzje zapadają w Łyszkowicach, gdyż placówka posiada duży za- Pracownicy Oddziału w Łyszkowicach. kres samodzielności. Łyszkowickiemu Oddziałowi pod- na uboczu punkt kasowy BS w Skierlegają dwie placówki: niedawno niewicach radzi sobie znakomicie. otwarty punkt obsługi klienta w BełOddział Banku w Łyszkowicach lichowie (patrz Nasz Bank nr 2 z paź- czy sobie ponad 780 udziałowców. dziernika 2006 r.) oraz punkt w Brze- O pozycji i zaufaniu do placówki zinach, umiejscowiony w Zakładzie BS w Skierniewicach wśród mieszenergetycznym. Co ciekawe, w 13 ty- kańców gminy świadczyć może 50 sięcznych Brzezinach, gdzie działa proc. przyrost oszczędności złożo6 placówek bankowych, położony nych w Oddziale. Dodatkowo wzrosła również liczba kredytów, wśród których z racji charakteru gminy przeważają kredyty dla rolników. Systematycznie rośnie również ilość kredytów przeznaczonych na działalność gospodarczą i kredytów konsumpcyjnych. Ten fakt nabiera dodatkowego znaczenia, jeśli zważyć, że oprócz banku spółdzielczego działa jeszcze w Łyszkowicach placówka PKO SA, Pracownice Punktu Obsługi Klienta w Brzezinach. którego posiadanie przeszło w ręce zagranicznego kapitału. Obecność banku komercyjnego w gminie nie przestraszyła pracowników Oddziału. Dyrektor Jan Markus twierdzi, że o przyszłość placówki w Łyszkowicach jest absolutnie spoczas przechowywania pieniędzy na lokacie 3 miesiące kojny. Bank w Łyszkowicach towaminimalna kwota niezbędna do otwarcia lokaty 3 tys. zł rzyszył mieszkańcom gminy w najoprocentowanie wg zmiennej stawki oprocentowania, naliczane rocznie trudniejszych czasach transformacji i mimo różnych pogłosek, razem z mieszkańcami gminy nie zaprzepaścił powierzonych mu środków, pozo do kwoty ,99 zł stając nadal główną, rodzimą insty4,50% w stosunku rocznym tucją finansową w gminie. Dzięki ko od kwoty ,00 zł 4,60% w stosunku rocznym rzystnej ofercie, a także właściwemu podejściu do problemów mieszkańwięcej informacji ców gminy, nie spadł ani wolumen obrotów Banku, ani też nie zmalała we wszystkich liczba związanych z Bankiem od lat naszych placówkach! klientów. Lokata Wakacyjna od r. do r. dokończenie na str.4 3

4 dokończenie ze str.3 Oddział w Łyszkowicach Niemała w tym zasługa doświadczonej, dzięsięciosobowej załogi Oddziału i Punktów Obsługi Klienta. Dyrektor J. Markus twierdzi, że ich wiedza, znajomość klientów Jan Markus, dyrektor Oddziału. i sposób podejścia do ich problemów, stanowi podstawowy powód sukcesu placówki. Doświadczenia wyniesione z pracy w Oddziale są z powodzeniem wdrażane w Punktach w Brzezinach i Bełchowie. Dyrektor Markus kieruje placówką bankową w Łyszkowicach od 23 lat. Z pozycji wieloletniego dyrektora lokalnej placówki bankowej, ma bardziej wnikliwy ogląd sytuacji gospodarczej gminy. Koszty transformacji, jakie poniosła gmina, zdaniem dyrektora są bardzo wysokie. Biorąc pod uwagę doskonałe z gospo- Bank w Łyszkowicach towarzyszył mieszkańcom darczego punktu widzenia położenie gminy, ma gminy w najtrudniejszych czasach transforma- ona szansę na intensywny rozwój. cji i mimo różnych pogłosek, Już za kilka lat przez jej teren przebiegać będzie auto- razem z mieszkańcami gminy strada łącząca nie zaprzepaścił Łódź z Warszawą powierzonych mu i planowany jest środków, pozostając nadal głó- z niej zjazd do gminy. Wzrasta więc wną, rodzimą instytucją finanso- zainteresowanie inwestycjami. Przyszłość leży w ręwą w gminie. kach lokalnej administracji i jej gotowości do zmierzenia się z tym tematem. Bank jest kapitałowo i organizacyjnie przygotowany by wspierać te działania. A.M. od r. do r. czas przechowywania pieniędzy na lokacie 6 miesięcy minimalna kwota otwierająca lokatę 4 tys. zł oprocentowanie wg zmiennej stawki oprocentowania, naliczane rocznie do kwoty ,99 zł od kwoty ,00 zł Największy udział w obrotach łyszkowskiego Oddziału mają kredyty i depozyty składane przez mieszkańców gminy zajmujących się pracą w rolnictwie. Do tej grupy klientów banku należy zaliczyć państwa Ryszarda i Urszulę Traut. Gospodarstwo państwa Traut jest jednym z trzech prowadzących hodowlę krów, związanych stałym kontraktem ze Spółdzielnią Mleczarską w Łowiczu. Codziennie gospodarstwo państwa Trautów odwiedza cysterna łowickiej SM, by odebrać schłodzone w zamkniętym obiegu mleko od 28 krów. Związek ze spółdzielnią mleczarską ma tę dobrą cechę, że przy pewności odbioru produkcji pozwala w jakiś sposób planować prowadzenie gospodarstwa twierdzi pani Urszula Taut - z drugiej jednak strony, tego typu specjalizacja produkcji wymaga ciągłego inwestowania. Tu z pomocą przychodzi państwu Traut Oddział BS w Łyszkowicach, z którym związani są od początku samodzielnego gospodarowania. Pani Urszula wymienia długą listę urządzeń, maszyn, modernizację obory, zakup jałówek, które zrealizowali przy pomocy Banku. Praca na czterdziestohektarowym gospodarstwie, Błękitna Lokata 4,55% w stosunku rocznym 4,65% w stosunku rocznym Zapraszamy do naszych placówek! Bank spółdzielczy oparciem dla rolników Stefan Traut był członkiem Banku Spółdzielczego w Łyszkowicach ponad pięćdziesiąt lat. przy hodowli bydła mlecznego przypomina dziś pracę w zakładzie przemysłowym o ruchu ciągłym i naprawdę trzeba ją lubić, by ten reżim wytrzymać. Urszula Traut, współwłaścicielka gospodarstwa ho- Państwo Traut korzystali z wielu dowlanego. różnych propozycji składanych im przez Bank: od kredytów dla młodych rolników, przez kredyty inwestycyjne i na nowe technologie. Oboje państwo Traut są członkami Banku od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, ale tradycje związków z Bankiem są w rodzinie państwa Traut znacznie dłuższe. Teść pani Urszuli, Stefan Traut prowadzący wzorowe gospodarstwo rolne zanim przekazał je w ręce dzisiejszych gospodarzy, był członkiem Banku Spółdzielczego w Łyszkowicach ponad pięćdziesiąt lat. Był też przewodniczącym jego Rady Nadzorczej i do dziś pozostaje wiernym orędownikiem spółdzielczości bankowej twierdząc, że bez pomocy banków spółdzielczych w drugiej połowie XX wieku polskie rolnictwo nie mogłoby się rozwijać, a w dzisiejszych czasach jest jedyną instytucją, w której rolnik może szukać oparcia. Swój do swego Jeszcze przed kilkunastu laty spółdzielczość stanowiła znaczącą gałąź gospodarki narodowej. Z okresu transformacji gospodarczej końca ubiegłego wieku obronną ręką i wzmocnione wyszły dwie branże polskiej spółdzielczości: spółdzielczość mleczarska i bankowa. Nie znaczy to, że inne branże spółdzielcze całkowicie zniknęły w Polsce z obszaru obrotu gospodarczego. Nie inaczej stało się i w Łyszkowicach, gdzie w znacznie ograniczonym zakresie prowadzi działalność miejscowa Gminna Spółdzielnia. Aktualnie Gminna Spółdzielnia w Łyszkowicach swoją działalność ograniczyła do handlu detalicznego. dokończenie na str.5 4

5 dokończenie ze str.4 Swój do swojego Grażyna Tęsiorowska, prezes GS, jest częstym gościem w Oddziale w Łyszkowicach. Spółdzielnia ma obecnie osiem sklepów i mimo pojawienia się licznych sklepów prywatnych, funkcjonuje z powodzeniem, pod- prezes łyszkowskiej Grażyna Tęsiorowska, dając w wątpliwość twierdze- Gminnej Spółdzielni. nia o nieefektywności spółdzielczych form gospodarowania. Spółdzielnia w okresie swojej świetności umieściła konta w łyszkowickim Banku Spółdzielczym i nic dziwnego, że mimo zmniejszenia obrotów, nadal je utrzymuje w Oddziale w Łyszkowicach i w bieżącej pracy korzysta z pomocy kredytowej. Prezes Tęsiorowska twierdzi, że z Bankiem nie łączą spółdzielni jedynie związki sentymentalne, gdyż w dzisiejszych czasach o decyzji gdzie założyć konto, decydują czynniki ekonomiczne. Dobra oferta i otwartość Banku na potrzeby GS w Łyszkowicach, to najlepsze spoiwo łączące Spółdzielnię z Bankiem. Przyszłość gminnych spółdzielni rysuje się chyba lepiej mówi prezes Tęsiorowska aktualnie powstaje w Warszawie Spółdzielnia Osób Prawnych spółdzielni geesowskich, postanowiliśmy do niej przystąpić w myśl zasady w jedności siła. Bank jest ojcem mojego sukcesu W 1993 roku Krzysztof Ruta przyszedł do Banku Spółdzielczego w Łyszkowicach po kredyt na 10 ton paszy dla kurczaków, które miał dalej sprzedawać na wolnym rynku do hodowli w indywidualnych gospodarstwach. Kierownictwo Banku podjęło ryzykowną decyzję, ale pan Krzysztof spłacił kredyt w terminie. To właśnie spowodowało, że zyskując miano solidnego kredytobiorcy, następne kredyty łatwiej było mu uzyskiwać w BS w Łyszkowicach. Z czasem z hodowli kurczaków przeszedł do działalności handlowej. Tu też w początkowym okresie w rozwinięciu działalności pomógł mu Bank. Z zysku z pierwszego roku sprzedaży podhodowanych kurczaków i ponownie wziętego kredytu, powiększył hodowlę. Z kolejnego zysku i kredytu rozpoczął budowę małego sklepu. Kolejny rok, kolejny kredyt, Sklep pana Krzysztofa Ruty. kolejne powiększenie sklepu i poszerzenie asortymentu. Wytrwała, ciężka praca całej rodziny, wsparcie Banku, a także wykorzystanie luki rynkowej, jaka pojawiła się na przełomie wieków spowościciel dużego sklepu Krzysztof Ruta, władowała, że dzisiaj w Łyszkowicach. pan Krzysztof Ruta jest właścicielem dużego, samoobsługowego, doskonale zaopatrzonego sklepu, który choć nie leży w centrum Łyszkowic, radzi sobie najlepiej wśród przedsiębiorców branży handlowej w niewielkich przecież Łyszkowicach. W jego sklepie, w którym znajduje zatrudnienie 11 pracowników i który wyposażony jest m.in. w czytniki kart, można dokonać nie tylko podstawowych zakupów artykułów spożywczych. Pytany o źródła sukcesu w trudnych czasach z uwagi na dużą konkurencję, Krzysztof Ruta odpowiada: praca i jeszcze raz praca, no i może trochę szczęścia. Pierwszy kredyt był trudnym kredytem, ale Bank mi zaufał i jest jakby ojcem mojego sukcesu. Ostatnio nawet zaskoczył mnie proponując duży, korzystny kredyt na rozszerzenie działalności. Gospodarka wzrost w II poł roku ma być nieco wolniejszy To już druga po kwietniowej podwyżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej NBP. Negatywne symptomy infl acyjnego wzrostu cen, na które wskazała ostatnio RPP w swoim komunikacie, zdają się w Polsce pogłębiać. Resort fi nansów szacuje Infl ację w czerwcu na poziomie 2,7 proc. w skali rok do roku, a w porównaniu do maja 2007 roku ceny wzrosły o 0,1 proc. Czerwcowe przyspieszenie infl acji jest spowodowane głównie wzrostem cen żywności i paliw. W nadchodzących miesiącach tempo wzrostu cen nie będzie już tak wysokie, ale na Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają przyszłość, co potwierdzają najnowsze badania Głównego Urzędu Statystycznego. koniec roku może ponownie przekroczyć cel infl acyjny. Taka perspektywa może zmusić Radę Polityki Pieniężnej do kolejnych podwyżek stóp procentowych. Eksperci wskazują, że nawet przejściowy skok infl acji może mieć znaczenie. Wpływa to na oczekiwania infl acyjne i może zachęcić pracowników do ostrzejszej walki o podwyżki. Należy ponadto pamiętać, iż dla perspektyw infl acji w dłuższym okresie najważniejszy jest obecnie wzrost kosztów pracy. I to zmusza RPP do podwyżek kosztów kredytu. Analitycy BGŻ przewidują, że do końca roku główna stopa wzrośnie z 4,5 do 5 proc., a ING wskazuje, że może zostać podniesiona nawet do 5,25 proc. W zgodnej opinii ekonomistów polska gospodarka nie będzie w drugim półroczu rozwijać się tak szybko, jak w pierwszej połowie roku. Ekonomiści spodziewają się, że druga połowa roku przyniesie niższą dynamikę inwestycji niż ta 30-proc. z pierwszego kwartału. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają przyszłość, co potwierdzają najnowsze badania Głównego Urzędu Statystycznego. Sytuacja fi nansowa fi rm się poprawia, dlatego też przedsiębiorcy, głównie z własnych oszczędności, fi nansują rozbudowę zakładów i zwiększają moce produkcyjne. A.N. 5

6 Dzieła artystów w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach 30 czerwca w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Bank otworzył swoją przestrzeń dla dwójki artystów Anny Pokory i Włodzimierza Warulika. W sali operacyjnej Banku pojawiły się dzieła sztuki, przemieniając ją prawie w salę wystawienniczą. Dzieła zawisły na ścianach, nad bankowymi okienkami, na filarze, stanowiącym dominantę architektoniczną pomieszczenia. Skontrastowano malarstwo olejne, oszczędne w formie, nowoczesne w sposobie techniki malarskiej, kunsztowne w skierowanym do widza poetyckim przekazie z lekkimi, wykonanymi akwarelą i piórkiem widokami urokliwych zaułków Skierniewic. To pierwszy i miejmy nadzieję, że nie ostatni wernisaż w skierniewickim BS. Prezes bardzo wysoko notowanego w rankingach banku - Władysław Klażyński, zdecydował się pokazać twórczość artystów wywodzących się ze Skierniewic i na stałe związanych z regionem. Słusznie, ponieważ prężne i znane w kraju środowisko plastyczne miasta, jak każde środowisko artystyczne wy- Prezes Władysław Klażyński z autorami prac wystawianych w sali operacyjnej Banku. maga wsparcia, zrozumienia i promocji. Sztuka zarządzania pieniędzmi podała więc rękę sztuce plastycznej i mariaż ten niech się przyczyni do kultywowania i popierania twórczości. Klienci Banku oczekujący na załatwienie swoich spraw mogą dzięki temu przenieść się na chwilę w inny wymiar rzeczywistości, zobaczyć z bliska i delektować się owymi dziełami sztuki, które wyszły z sal wystawienniczych galerii prosto do ludzi. A.L. ANNA POKORA Od 1993 roku uprawia samodzielną działalność artystyczną w dziedzinie rysunku, malarstwa, grafiki projektowej i wydawniczej. WŁODZIMIERZ WARULIK Na stałe związany ze Skierniewicami - miastem rodzinnym. Od roku 1988 realizuje się wyłącznie w malarstwie. 6

7 Zakres zainteresowań tej komisji jest bardzo szeroki: od zagadnień związanych ze społeczną stroną działalności Banku, po zagadnienia związane z jego marketingowymi przedsięwzięciami, czyli również trafnością i skutecznością oferty bankowej. Nowe obowiązki Od czerwca ubiegłego roku Komisja Społeczno Samorządowa Rady Nadzorczej BS w Skierniewicach ma nowego przewodniczącego. Pan Sławomir Osuchowski związany jest z Bankiem od osiemnastu lat, gdy wraz z żoną przejął gospodarstwo teścia i zaczął samodzielnie gospodarować w Woli Szydłowieckiej. Dziś gospodaruje na ponad 100 hektarach w gminnie Bolimów i w tamtejszym oddziale Banku załatwia wszystkie sprawy związane z fi nansową obsługą gospodarstwa. Podstawowy kierunek upraw w gospodarstwie Sławomira Osuchowskiego to kukurydza, zboża, buraki cukrowe oraz hodowla trzody chlewnej. Tak duże gospodarstwo wymaga wielkiej aktywności i wkładu pracy. Kontakty pana Osuchowskiego z bolimowskim Oddziałem Banku zaczęły się tak samo jak dla wielu rolników w gminie, czyli od kredytów dla młodych rolników, a później kredytów preferencyjnych. Dziś przez konto Sławomira Osuchowskiego w oddziale Banku w Bolimowie przepływają dopłaty unijne, przez to konto realizuje wszelkie płatności i na nie wpływają należności. Sławomirowi Osuchowskiemu marzy się dalszy rozwój Banku, zwiększanie liczby placówek tak, by do końca wyeliminować kolejki. Zdaje sobie jednak sprawę, że akurat w tym przypadku Bank musi się także kierować zasadami rachunku ekonomicznego. W tym roku przybyło panu Sławomirowi obowiązków w związku z wyborem na przewodniczącego Komisji Społeczno Samorządowej Rady Nadzorczej. To nowe doświadczenie społecznej aktywności pana Osuchowskiego. Zakres zainteresowań tej komisji jest bardzo szeroki: od zagadnień związanych ze społeczną stroną działalności Banku, po zagadnienia związane z jego marketingowymi przedsięwzięciami, czyli również trafnością i skutecznością oferty bankowej. Ten obszar działania komisji Sławomir Osuchowski uważa za bardzo ciekawy i zobowiązujący, zwłaszcza wobec zadań, jakie władzom Banku wyznaczyło ostatnie Zebranie Przedstawicieli. red. PIONOWO A1 - wykres albo przenośnia; A11 - przychodzi do banku po kredyt; C1 - dawny student; C5 - robi się, gdy napada śnieg; C11 - najwyższy w talii; C16 - na przykład oszczędnościowo - rozliczeniowy; D10 - posiadane środki; E1 - między środą a piątkiem; E14 - inaczej kosaciec; E19 - koniec gry w szachy; F7 - osa w niej cienka; F20 - nadchodzi w czerwcu; G1 - król murzyńskiego plemienia; G10 - kolega Burka; G17 - szał, zaślepienie; H5 - żyła główna; H13 - oklaski na stojąco; H20 - piłka za linią; I2 - współbrzmienie dźwięków lub system wynagradzania; I11 - szata sędziego; I16 - rybie jajeczka; J1 - pięknie mówi; J13 - miękka, drobnoziarnista skała osadowa; J16 - rosyjskie zdrobnienie Aleksandra; K21 - tam konfederacja w 1768 roku; L7 - i kiwi, i kura; L12 - nim się sieje, żeby było cicho; L16 - bóg miłości; M5 - w parze z akcjami; M15 - tam odszedł kochaś; (A-5, C-2, F-14, C-23) ( J-16, A-1, J-7, J-14, A-14, K-16, M-8, C-22, M-17, G-3, F-17, D-1) (F-7, E-3, K-19, D-8, E-19) (M-6, H-18, C-21, G-5, F-10, A-13, L-12) (hasło) (imię i nazwisko) (adres) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883). POZIOMO 1A - pieniądze, które trzeba oddać; 2I - duża papuga; 3A - jest, żeby nie było zimno w palce; 4I - krewna pszczoły; 5A - targowisko; 5G - obok kiera; 5L - głębiej już nie można; 6H - powietrze w ciele tam, gdzie być nie powinno; 7A - czasem trzeba się na niego zdać; 7E - według fi lozofów w nim fale radiowe; 7L - cel...; 8C - miał ją pikinier; 8H - tłusty smar do łożysk; 10D - z Zielonego Wzgórza; 10L - lód na rzece; 11A - założyciel Krakowa; 11F - N w tablicy Mendelejewa; 12C - 10 x 10; 12L - piąty w kalendarzu; 13G - ma je jeleń, baran, łoś...; 14A - twórca teorii ewolucji; 14H - malarski lub do ciasta; 15D - miara powierzchni; 16A - droga, po której porusza się ciało; 16H - jest, kiedy nikt nic nie mówi; 17E - banda knujących złoczyńców; 17L - książkowy lub w szafi e; 18A - z owcami na hali; 18G - czerwona planeta; 19I - wyspy pod psem; 20E - krzykliwa mewa; 21A - Dancewicz, tańcząca aktorka; 22H - masa opakowania; 23A - metanol, etanol, propanol itd;... (podpis) Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać na adres: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, ul. Reymonta 25, Skierniewice do 30 września br. na załączonych powyżej kuponach. Upominki za rozwiązanie krzyżówki z Nr 4 wylosowały: Michalak Zofi a ze Skierniewic, Trzmiel Martyna z Kałęczyna i Pietrzak Janina z Brzezin. W sprawie odbioru upominków proszę dzwonić pod numer w

8 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach POLSKI BANK - POLSKI KAPITAŁ PLACÓWKI BANKU Centrala Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Oddziały Bolimów, ul. Rynek 14; tel Głuchów, al. Klonowa 6; tel Grodzisk Maz., ul. Obrońców Getta 22; tel Łowicz, ul. Nowy Rynek 30; tel Łódź, ul. Zamenhofa 1/3; tel Łyszkowice, ul. B. Głowackiego 32; tel Nowy Kawęczyn; tel Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1; tel Skierniewice, ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26; tel Żyrardów, ul. Łukasińskiego 13; tel Punkty Obsługi Klienta Bełchów, ul. Przemysłowa 1; tel Brzeziny, ul. Północna 2A; tel Łowicz, ul. Mostowa 30; tel Łódź, ul. Zgierska 104 A (Kaufl and), tel Radziwiłłów, ul. Warszawska 15a; tel Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 13; tel Skierniewice, ul. Wyszyńskiego 13 (Kaufl and); tel Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35 (Biały Dom); tel Skierniewice, ul. 500-lecia 1/3 (Euromarket); tel Sochaczew, ul. Kusocińskiego 7; tel Żyrardów, ul. Jedności Robotniczej 12b; tel Punkt Kasowy Maków, ul. Główna 45; tel Wydawca i redakcja: Biomal, Kołowa 4/32, Warszawa, tel oraz Druk: Alterna 8 Nr. 5 lipiec 2007 r.

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 1 z 8 2012-01-09 18:47 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Informacje o Banku Usługi Placówki Banku Kontakt Aktualności Dla klientów indywidualnych Dla instytucji i firm Finanse dla rolników Logowanie Strona

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie. Płońska Daria, GC09

Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie. Płońska Daria, GC09 Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie Płońska Daria, GC09 Rys historyczny bankowości spółdzielczej XVI wiek banki pobożne niewielkie finansowe pożyczki na zaspokojenie potrzeb życiowych Polska

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - lipiec 2011

Portfele Comperii - lipiec 2011 Portfele Comperii - lipiec 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc wcześniej oraz

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie

Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Tekst jednolity na dzień 22.10.2014 r. Goleniów, październik 2014 r. Oprocentowanie kredytów na działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 05 marca 05 r. (aktualizacja wg stanu na dzień 03 sierpnia 05 r.) Spis treści I. Zasady stosowania oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Ranking lokat terminowych luty 2010 r.

Ranking lokat terminowych luty 2010 r. Ranking lokat terminowych luty 2010 r. Warszawa, 24.02.2010 Oprocentowanie lokat terminowych systematycznie spada, ale najlepsze depozyty przynoszą jeszcze blisko 6-procentowy zysk. To lokaty z dzienną

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: Bakałarzewo, dnia. 25.04.2008 r. 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 2.

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 01 października 015 r. (aktualizacja wg stanu na dzień sierpnia 016 r.) Spis treści I. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku Data sporządzenia umowy Nr umowy.. Podpis pracownika Banku Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 18/XIII/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 31 marca 2017r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie, marzec 2017r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁĘCZNEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁĘCZNEJ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁĘCZNEJ ŁĘCZNA LIPIEC 2017 CZĘŚĆ I. ŚRODKI PIENIĘŻNE L.p. oprocentowanie Rodzaj rachunku.. 1. Rachunek oszczędnościowy /a'vista/ zmienne

Bardziej szczegółowo

A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH: 0,015% potwierdzone książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe otwierane od 2.

A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH: 0,015% potwierdzone książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe otwierane od 2. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PARCZEWIE DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH obowiązuje od dnia 1 lipca 2015r. (odsetki naliczane są w stosunku rocznym) A. OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁĘCZNEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁĘCZNEJ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁĘCZNEJ ŁĘCZNA WRZESIEŃ 2015 Cześć I ŚRODKI PIENIĘŻNE 1) W przypadku wycofania lokaty przed upływem okresu zadeklarowanego lokaty wynosi:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁĘCZNEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁĘCZNEJ Załącznik do Uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 10.01.2017 r. wprowadzającej tekst jednolity Załącznika do Uchwały Nr 114/2013 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 20.12.2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu BS Lipsko z dnia 16 grudnia 2015 r. TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA zm. Uchwałą Nr 16/2017 Zarządu BS z dn. 26-04-2017 r. OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/2015 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. I. RACHUNKI w

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie. Komunikat członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego

Oprocentowanie. Komunikat członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego Oprocentowanie Komunikat członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego Uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 r. ulega zmianie oprocentowanie kredytów i pożyczek przeterminowanych, zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/Z/2013 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 24.07.2013 Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU z siedzibą w Makowie Mazowieckim Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 56/2015 Zarządu Banku Spóldzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim z dnia 14.10.2015r. Tabela

Bardziej szczegółowo

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie.

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. 1. Rys historyczny. 2. Dzień dzisiejszy: jubileusz 65-lecia, teren działania wyniki finansowe, GBS Bank na tle innych bs.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 50/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 15.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach obowiązuje od 17

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE Załącznik do Uchwały nr 1/2/2017 Zarządu BS Żmigród z dnia 13 stycznia 2017r BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE POLSKI BANK POLSKI KAPITAŁ Rok założenia 1950 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARACHOWICACH obowiązuje od 11 marca 2013 r. Starachowice, marzec 2013 r. Spis treści I. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

które są stopami stałymi w umownych okresach utrzymywania wkładów.

które są stopami stałymi w umownych okresach utrzymywania wkładów. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP S.A. KLIENTOM OBSZARU BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/64/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 27.12.2016r. (obowiązuje od 02.01.2017r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. Obowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. Obowiązuje od r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Obowiązuje od 08.08.2017 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE dnia.. Wniosek przyjęto nr rej. WNIOSEK KREDYTOWY NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 1. WNIOSKODAWCA Imię i nazwisko Adres. Numer i seria dowodu osobistego..... Numer PESEL. NIP..

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? nna Chmielewska Miasto Bełchatów 24 listopada 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Uniwersytet Dziecięcy,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. obowiązująca od dnia

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. obowiązująca od dnia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13./Z/2013 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 11.04.2013 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia I Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 27 września 2012r. Zarząd Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu ustala następujące obowiązujące od 27 września 2012r. oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa Bank Spółdzielczy w Człuchowie Data wpływu Numer w rejestrze WNIOSEK o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacje

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 31/22/2016 Zarządu BS Żmigród z dnia 26 września 2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE POLSKI BANK POLSKI KAPITAŁ Rok założenia 1950 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

- oprocentowanie ogółem, 2,8125 - oprocentowanie od kredytobiorcy: 2,0000

- oprocentowanie ogółem, 2,8125 - oprocentowanie od kredytobiorcy: 2,0000 KOMUNIKAT NR 023/2014-01-DMŚ Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2014 r. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH ORAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK PRZERMINOWANYCH Uprzejmie informujemy, że od dnia połączenia Nordea Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych, depozytów i kredytów oraz prowizji kredytowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu

Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych, depozytów i kredytów oraz prowizji kredytowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 31/2016 z dnia 30.06.2016r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych, depozytów i kredytów oraz prowizji kredytowych Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU Załącznik Nr 1 do Uchwały 45/2016 Zarządu Banku Spóldzielczego w Krasnosielcu z dnia 05.09.2016r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.03.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 206/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11 /15 z dnia 11 marca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU marzec, 2015 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 1 października 2016 r.)

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 1 października 2016 r.) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 89 /B/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 26 września 2016 r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku (obowiązuje od 1 października 2016 r.) Chodzież, wrzesień 2016

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU AD wer. 22.0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 94/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 08.10.2014 r. Obowiązuje od 09.10.2014 r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU Załącznik Nr 1 do Uchwały 7/2017 Zarządu Banku Spóldzielczego w Krasnosielcu z dnia 01.02.2017r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/18/915/2017 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.03.2017 (obowiązuje od 13.03.2017 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.10.2013r. ZMIANA I - Uchwała Nr 21Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 16.05.2014r. ZMIANA II - Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu 1. Podstawowe informacje o Kredytobiorcy

Wniosek o udzielenie Kredytu 1. Podstawowe informacje o Kredytobiorcy Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym Duszniki Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i zaznaczenie X odpowiednich informacji w polach. Bank

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU Załącznik do uchwały nr 62/Z/2011 Zarządu BS w Płońsku z dnia 16.06.2011r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU I. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty kademia Młodego Ekonomisty Banki w Praktyce nna Chmielewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 kwietnia 2010 r. Banki w Praktyce 2 Każdy chce więcej - potrzebny nam pośrednik 3 Skąd bank ma pieniądze?

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3 Procent prosty Zakładając konto w banku, decydujesz się na określone oprocentowanie tego rachunku. Zależy ono między innymi od czasu, w jakim zobowiązujesz się nie naruszać stanu konta, czyli tzw. lokaty

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 202/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 29 grudnia 2014 roku Tabela oprocentowania produktów kredytowych w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 217/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 6 listopada 2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 16 listopada 2012 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/13/606/2013 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 19.03.2013 (obowiązuje od 22.03.2013 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/09/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 30.09.2016r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Załącznik nr 2 do UZ nr 185/2014 r Zarządu BS w Skierniewicach z późniejszymi zmianami TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH (obowiązuje od 15.09.2015 roku) 1

Bardziej szczegółowo