CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. oraz inwestycji, a także depozyty i zobowiązania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. oraz inwestycji, a także depozyty i zobowiązania"

Transkrypt

1 NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN Szczególne wyróżnienie O pozycji Banku świadczą jego kapitały, liczba klientów, ilość placówek i renoma, jaką zdobywa on wśród klientów. Pozycja Banku buduje w świadomości klientów jego wizerunek. Ale na pozycję Banku ma także wpływ postrzeganie go z perspektywy ogólnokrajowej. Temu służą ogólnokrajowe rankingi i plebiscyty, a dobre miejsca jakie osiągają w nich banki, oprócz zasłużonej satysfakcji, promują bank na ogólnokrajowej arenie. Dlatego szczególnie miło nam donieść, że nasz Bank uzyskał w tym roku szczególne wyróżnienie. Przed miesiącem odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w 12 edycji rankingu 50 Największych Banków w Polsce 2007 organizowanym przez redakcję Miesięcznika Finanso- Wyróżnienie Specjalne otrzymał Bank Spółdzielczy w Skierniewicach za zajęcie I miejsca w kategorii naj- wego Bank. Właśnie w tym rankingu Wyróżnienie Specjalne otrzymał Bank Spółdzielczy spółdzielcze, dynamiczniejsze w Skierniewicach za zajęcie I miejsca w kategorii najdynamiczniejsze banki spółdzielcze. Nie jest to ranking konsumencki, lecz obrazujący pozycję ekonomiczną i rozwój banków na rynku fi nansowym w ostatnich dwóch latach. Tradycyjnie, redakcja zwróciła się do banków komercyjnych oraz największych banków spółdzielczych z prośbą o dokładne wypełnienie ankiety, przygotowanej przez specjalistów - analityków rynku. Jury badało wielkość aktywów największych Wygraj samo amochód CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH banków oraz dynamikę zmian funduszy własnych, przychodów i wyniku fi nansowego, dochodów i kosztów działania, efektywność kadry zarządzającej, portfel kredytów i pożyczek oraz inwestycji, a także depozyty i zobowiązania wobec banków. We wszelkich możliwych przekrojach analizowano banki podzielone na umowne grupy uniwersalne, detaliczne, korporacyjne, hipoteczne, fi nansujące środki transportu, z dostępem do rachunku przez Internet. Policzono także efektywność banków, biorąc pod uwagę zwrot na kapitale i aktywach oraz relację kosztów działania do dochodów. Udział w uroczystości wzięli prezesi największych polskich banków, w tym wyróżniających się banków spółdzielczych, jak również najważniejszych instytucji związanych z rynkiem fi nansowym w Polsce. Przemówienia wygłosili: Sławomir Skrzypek - Prezes Narodowego Banku Polskiego, Stanisław Kluza - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Zarządu Związku Banków Polskich. Wyróżnienie odebrał Władysław Klażyński, prezes BS w Skierniewicach. banki chód w Banku Spółdzielczym więcej na str. 2 Regulamin loterii dostępny w placówkach banku oraz na stronie red. Komentarz W ostatnich dwóch numerach Naszego Banku wiceprezesi Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, panie Jadwiga Siennicka i Helena Nitkowska dokładnie przybliżyły jak w ubiegłym roku rozwijał się Bank Spółdzielczy w Skierniewicach tak pod względem ekonomicznym, jak i wprowadzanych nowości oraz poszerzania terytorium, na którym ma on swoje placówki. Ich informacje znalazły potwierdzenie na obradującym 23 czerwca Zebraniu Przedstawicieli, któremu statut Banku nadaje status najwyższego organu. Ze- dokończenie na str.2 Jan Siejka, przewodniczący Rady Nadzorczej BS w Skierniewicach.

2 dokończenie ze str.1 Komentarz Zobowiązuje nas do tego tradycja, a także świadomość, że z usług Banku korzystają niektórzy klienci już w trzecim pokoleniu. branie Przedstawicieli jest bowiem wyrazicielem woli 4 tys. członków, czyli właścicieli Banku. To ono ostatecznie daje ocenę rocznych wyników pracy Zarządu, Rady Nadzorczej i ono kreśli generalne zadania na lata następne. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że planowane na 2006 rok wielkości zostały przekroczone, zwiększyła się o 3 nowe placówki sieć bankowa. Znacznie wzrosły w stosunku do 2005 roku fundusze własne, a zysk Banku za 2006 rok wyniósł zł. Po odprowadzeniu należnego podatku (656 tys. zł), tę prawie dwumilionową nadwyżkę fi nansową Zebranie Przedstawicieli podzieliło w sposób następujący: na dywidendę przeznaczono blisko 390 tys. zł, na fundusz ogólnego ryzyka 100 tys. zł, na fundusz zasobowy blisko tys. zł. Taki podział zysku ma swe uzasadnienie w tym, że wzrastające kapitały Banku pozwalają w najbardziej efektywny sposób przeznaczać je na kredyty, będące przecież podstawowym źródłem dochodów Banku. W 2006 r. Bank umocnił swoją pozycję w dwudziestce największych polskich banków spółdzielczych i z racji swego terytorialnego zasięgu, a także siły ekonomicznej, staje się bankiem zaliczanym do grupy banków regionalnych. Jeżeli sukcesem zakończy się w tym roku próba uruchomienia placówki w Warszawie, oznaczać to będzie nic innego jak potwierdzenie znanej wśród bankowców przypowieści, że bank ma iść za klientem i kapitałem. Rozwój terytorium działania Banku nie oznacza, że z pola uwagi Zarządu i Rady Nadzorczej zniknie zainteresowanie dotychczas działającymi placówkami i ich klientami. Polityka prowadzona przez Zarząd Banku od wielu lat skierowana jest na umocnienie pozycji i decyzyjności dyrektorów placówek terenowych. Dyrektorzy oddziałów Banku są pełnoprawnymi gospodarzami i reprezentantami Zarządu Banku w terenie. Oni najlepiej znają swoje środowiska, władze samorządowe, większość stałych klientów i ich możliwości oraz potrzeby fi nansowe. Pod tym względem nic w Banku się nie zmieniło i szefowie placówek Banku Spółdzielczego w Skierniewicach ze swoją wiedzą i wieloletnią praktyką, są jego najlepszymi ambasadorami. Jestem rolnikiem, ten zawód jeśli już ktoś mu się poświęcił, wymaga staranności i systematycznego działania. Praca w rolnictwie uczy pokory i pokazuje jak wiele w drodze do celu zależy od własnego wysiłku. Podobnie jest z pracą w banku. Tu także cierpliwość, konsekwencja i wytrwałość prowadzą do celu, którym dla naszego Banku jest stały rozwój. Zobowiązuje nas do tego tradycja, a także świadomość, że z jego usług korzystają niektórzy klienci już w trzecim pokoleniu. Rada Nadzorcza jako organ sprawujący kontrolę nad działaniem Zarządu, ma szerokie uprawnienia. Volkswagen Golf w LOTERII WYGRYWAJ w Banku Spółdzielczym od r. do r. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, która w okresie trwania promocji zdecyduje się na jeden z produktów: Bank umocnił swoją pozycję w dwudziestce największych polskich banków spółdzielczych i z racji swego terytorialnego zasięgu, a także siły ekonomicznej, staje się bankiem zaliczanym do grupy banków regionalnych. Nie oznacza to jednak, że w swym działaniu ogranicza się jedynie do wypełniania funkcji kontrolnych. Rada aktywnie uczestniczy i w działaniach pozakontrolnych, wnosząc swoje propozycje i uwagi do bieżącej pracy Banku. Wspiera działania Zarządu i jego politykę, wprowadzającą w życie postulaty Zebrania Przedstawicieli, związane z krótko i długoterminową strategią rozwoju Banku. Bierze udział w posiedzeniach Zarządu, a także w różnego typu szkoleniach, aby na bieżąco śledzić zmiany w przepisach prawnych i fi nansowych. W ten bowiem sposób, jako przedstawiciele właścicieli, czyli Członków Banku, rozumiemy dobre wypełnianie obowiązków nałożonych na nas przez udziałowców Banku. Jan Siejka Przewodniczący Rady Nadzorczej BS w Skierniewicach lokatę terminową na kwotę nie niższą niż 1000 zł o okresie nie krótszym niż 6 miesięcy lub konto osobiste, albo kredyt gotowkowy w kwocie nie niższej niż 2000 zł i na okres nie krótszy niż 12 miesiecy. Wśród Klientów rozlosowane będą wartościowe nagrody: 3 samochody osobowe Volkswagen Golf plus 10 tys. zł. 9 nagród po zł brutto każda 99 nagród po zł brutto każda Zapraszamy do Placówek naszego Banku Tu może się uśmiechnąć do Was szczęście Loteria jest prowadzona na terenie całego kraju w wybranych placówkach Banków Spółdzielczych, w placówkach BPS S.A., SGB GBW S.A. i MR B S.A. na podstawie zezwolenia Ministra Finansów 2

3 Oddział w Łyszkowicach Gmina Łyszkowice to typowa wiejska gmina w powiecie łowickim o powierzchni 107 km2 i blisko siedmiu tysiącach mieszkańców. W liczących dziś niewiele ponad tysiąc mieszkańców Łyszkowicach, w 1936 roku, dla walki z lichwą i w potrzebie zabezpieczenia podstawowych potrzeb miejscowej ludności, powstała Kasa Stefczyka. Jej głównym inicjatorem był miejscowy proboszcz ks. Wacław Łyszkowski. W tym samym czasie powstała spółdzielnia spożywców. W różnych formach organizacyjnych Kasa przetrwała do czasu połączenia się z Bankiem Spółdziel- Wszystkie ważne czym w Skiernie- dla mieszkańców wicach, stając się decyzje zapadają jego zamiejsco- w Łyszkowicach, wym Oddziałem. gdyż placówka poz perspektywy siada duży zakres czasu mówi dy- samodzielności. rektor Oddziału Jan Markus decyzja o połączeniu się z silnym kapitałowo Bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach okazała się ze wszech miar słuszna. Dyrektor Jan Markus, który kierował jeszcze samodzielnym BS w Łyszkowicach, kieruje do dzisiaj łyszkowickim Oddziałem. Swoje doświadczenie w pracy bankowej wykorzystuje także pełniąc funkcję członka Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Według dyrektora Markusa, w konsekwencji połączenia znacznie po- prawiła się dostępność do usług bankowych, bezpieczeństwo środków, dostępność kredytów. Wszystkie ważne dla mieszkańców decyzje zapadają w Łyszkowicach, gdyż placówka posiada duży za- Pracownicy Oddziału w Łyszkowicach. kres samodzielności. Łyszkowickiemu Oddziałowi pod- na uboczu punkt kasowy BS w Skierlegają dwie placówki: niedawno niewicach radzi sobie znakomicie. otwarty punkt obsługi klienta w BełOddział Banku w Łyszkowicach lichowie (patrz Nasz Bank nr 2 z paź- czy sobie ponad 780 udziałowców. dziernika 2006 r.) oraz punkt w Brze- O pozycji i zaufaniu do placówki zinach, umiejscowiony w Zakładzie BS w Skierniewicach wśród mieszenergetycznym. Co ciekawe, w 13 ty- kańców gminy świadczyć może 50 sięcznych Brzezinach, gdzie działa proc. przyrost oszczędności złożo6 placówek bankowych, położony nych w Oddziale. Dodatkowo wzrosła również liczba kredytów, wśród których z racji charakteru gminy przeważają kredyty dla rolników. Systematycznie rośnie również ilość kredytów przeznaczonych na działalność gospodarczą i kredytów konsumpcyjnych. Ten fakt nabiera dodatkowego znaczenia, jeśli zważyć, że oprócz banku spółdzielczego działa jeszcze w Łyszkowicach placówka PKO SA, Pracownice Punktu Obsługi Klienta w Brzezinach. którego posiadanie przeszło w ręce zagranicznego kapitału. Obecność banku komercyjnego w gminie nie przestraszyła pracowników Oddziału. Dyrektor Jan Markus twierdzi, że o przyszłość placówki w Łyszkowicach jest absolutnie spoczas przechowywania pieniędzy na lokacie 3 miesiące kojny. Bank w Łyszkowicach towaminimalna kwota niezbędna do otwarcia lokaty 3 tys. zł rzyszył mieszkańcom gminy w najoprocentowanie wg zmiennej stawki oprocentowania, naliczane rocznie trudniejszych czasach transformacji i mimo różnych pogłosek, razem z mieszkańcami gminy nie zaprzepaścił powierzonych mu środków, pozo do kwoty ,99 zł stając nadal główną, rodzimą insty4,50% w stosunku rocznym tucją finansową w gminie. Dzięki ko od kwoty ,00 zł 4,60% w stosunku rocznym rzystnej ofercie, a także właściwemu podejściu do problemów mieszkańwięcej informacji ców gminy, nie spadł ani wolumen obrotów Banku, ani też nie zmalała we wszystkich liczba związanych z Bankiem od lat naszych placówkach! klientów. Lokata Wakacyjna od r. do r. dokończenie na str.4 3

4 dokończenie ze str.3 Oddział w Łyszkowicach Niemała w tym zasługa doświadczonej, dzięsięciosobowej załogi Oddziału i Punktów Obsługi Klienta. Dyrektor J. Markus twierdzi, że ich wiedza, znajomość klientów Jan Markus, dyrektor Oddziału. i sposób podejścia do ich problemów, stanowi podstawowy powód sukcesu placówki. Doświadczenia wyniesione z pracy w Oddziale są z powodzeniem wdrażane w Punktach w Brzezinach i Bełchowie. Dyrektor Markus kieruje placówką bankową w Łyszkowicach od 23 lat. Z pozycji wieloletniego dyrektora lokalnej placówki bankowej, ma bardziej wnikliwy ogląd sytuacji gospodarczej gminy. Koszty transformacji, jakie poniosła gmina, zdaniem dyrektora są bardzo wysokie. Biorąc pod uwagę doskonałe z gospo- Bank w Łyszkowicach towarzyszył mieszkańcom darczego punktu widzenia położenie gminy, ma gminy w najtrudniejszych czasach transforma- ona szansę na intensywny rozwój. cji i mimo różnych pogłosek, Już za kilka lat przez jej teren przebiegać będzie auto- razem z mieszkańcami gminy strada łącząca nie zaprzepaścił Łódź z Warszawą powierzonych mu i planowany jest środków, pozostając nadal głó- z niej zjazd do gminy. Wzrasta więc wną, rodzimą instytucją finanso- zainteresowanie inwestycjami. Przyszłość leży w ręwą w gminie. kach lokalnej administracji i jej gotowości do zmierzenia się z tym tematem. Bank jest kapitałowo i organizacyjnie przygotowany by wspierać te działania. A.M. od r. do r. czas przechowywania pieniędzy na lokacie 6 miesięcy minimalna kwota otwierająca lokatę 4 tys. zł oprocentowanie wg zmiennej stawki oprocentowania, naliczane rocznie do kwoty ,99 zł od kwoty ,00 zł Największy udział w obrotach łyszkowskiego Oddziału mają kredyty i depozyty składane przez mieszkańców gminy zajmujących się pracą w rolnictwie. Do tej grupy klientów banku należy zaliczyć państwa Ryszarda i Urszulę Traut. Gospodarstwo państwa Traut jest jednym z trzech prowadzących hodowlę krów, związanych stałym kontraktem ze Spółdzielnią Mleczarską w Łowiczu. Codziennie gospodarstwo państwa Trautów odwiedza cysterna łowickiej SM, by odebrać schłodzone w zamkniętym obiegu mleko od 28 krów. Związek ze spółdzielnią mleczarską ma tę dobrą cechę, że przy pewności odbioru produkcji pozwala w jakiś sposób planować prowadzenie gospodarstwa twierdzi pani Urszula Taut - z drugiej jednak strony, tego typu specjalizacja produkcji wymaga ciągłego inwestowania. Tu z pomocą przychodzi państwu Traut Oddział BS w Łyszkowicach, z którym związani są od początku samodzielnego gospodarowania. Pani Urszula wymienia długą listę urządzeń, maszyn, modernizację obory, zakup jałówek, które zrealizowali przy pomocy Banku. Praca na czterdziestohektarowym gospodarstwie, Błękitna Lokata 4,55% w stosunku rocznym 4,65% w stosunku rocznym Zapraszamy do naszych placówek! Bank spółdzielczy oparciem dla rolników Stefan Traut był członkiem Banku Spółdzielczego w Łyszkowicach ponad pięćdziesiąt lat. przy hodowli bydła mlecznego przypomina dziś pracę w zakładzie przemysłowym o ruchu ciągłym i naprawdę trzeba ją lubić, by ten reżim wytrzymać. Urszula Traut, współwłaścicielka gospodarstwa ho- Państwo Traut korzystali z wielu dowlanego. różnych propozycji składanych im przez Bank: od kredytów dla młodych rolników, przez kredyty inwestycyjne i na nowe technologie. Oboje państwo Traut są członkami Banku od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, ale tradycje związków z Bankiem są w rodzinie państwa Traut znacznie dłuższe. Teść pani Urszuli, Stefan Traut prowadzący wzorowe gospodarstwo rolne zanim przekazał je w ręce dzisiejszych gospodarzy, był członkiem Banku Spółdzielczego w Łyszkowicach ponad pięćdziesiąt lat. Był też przewodniczącym jego Rady Nadzorczej i do dziś pozostaje wiernym orędownikiem spółdzielczości bankowej twierdząc, że bez pomocy banków spółdzielczych w drugiej połowie XX wieku polskie rolnictwo nie mogłoby się rozwijać, a w dzisiejszych czasach jest jedyną instytucją, w której rolnik może szukać oparcia. Swój do swego Jeszcze przed kilkunastu laty spółdzielczość stanowiła znaczącą gałąź gospodarki narodowej. Z okresu transformacji gospodarczej końca ubiegłego wieku obronną ręką i wzmocnione wyszły dwie branże polskiej spółdzielczości: spółdzielczość mleczarska i bankowa. Nie znaczy to, że inne branże spółdzielcze całkowicie zniknęły w Polsce z obszaru obrotu gospodarczego. Nie inaczej stało się i w Łyszkowicach, gdzie w znacznie ograniczonym zakresie prowadzi działalność miejscowa Gminna Spółdzielnia. Aktualnie Gminna Spółdzielnia w Łyszkowicach swoją działalność ograniczyła do handlu detalicznego. dokończenie na str.5 4

5 dokończenie ze str.4 Swój do swojego Grażyna Tęsiorowska, prezes GS, jest częstym gościem w Oddziale w Łyszkowicach. Spółdzielnia ma obecnie osiem sklepów i mimo pojawienia się licznych sklepów prywatnych, funkcjonuje z powodzeniem, pod- prezes łyszkowskiej Grażyna Tęsiorowska, dając w wątpliwość twierdze- Gminnej Spółdzielni. nia o nieefektywności spółdzielczych form gospodarowania. Spółdzielnia w okresie swojej świetności umieściła konta w łyszkowickim Banku Spółdzielczym i nic dziwnego, że mimo zmniejszenia obrotów, nadal je utrzymuje w Oddziale w Łyszkowicach i w bieżącej pracy korzysta z pomocy kredytowej. Prezes Tęsiorowska twierdzi, że z Bankiem nie łączą spółdzielni jedynie związki sentymentalne, gdyż w dzisiejszych czasach o decyzji gdzie założyć konto, decydują czynniki ekonomiczne. Dobra oferta i otwartość Banku na potrzeby GS w Łyszkowicach, to najlepsze spoiwo łączące Spółdzielnię z Bankiem. Przyszłość gminnych spółdzielni rysuje się chyba lepiej mówi prezes Tęsiorowska aktualnie powstaje w Warszawie Spółdzielnia Osób Prawnych spółdzielni geesowskich, postanowiliśmy do niej przystąpić w myśl zasady w jedności siła. Bank jest ojcem mojego sukcesu W 1993 roku Krzysztof Ruta przyszedł do Banku Spółdzielczego w Łyszkowicach po kredyt na 10 ton paszy dla kurczaków, które miał dalej sprzedawać na wolnym rynku do hodowli w indywidualnych gospodarstwach. Kierownictwo Banku podjęło ryzykowną decyzję, ale pan Krzysztof spłacił kredyt w terminie. To właśnie spowodowało, że zyskując miano solidnego kredytobiorcy, następne kredyty łatwiej było mu uzyskiwać w BS w Łyszkowicach. Z czasem z hodowli kurczaków przeszedł do działalności handlowej. Tu też w początkowym okresie w rozwinięciu działalności pomógł mu Bank. Z zysku z pierwszego roku sprzedaży podhodowanych kurczaków i ponownie wziętego kredytu, powiększył hodowlę. Z kolejnego zysku i kredytu rozpoczął budowę małego sklepu. Kolejny rok, kolejny kredyt, Sklep pana Krzysztofa Ruty. kolejne powiększenie sklepu i poszerzenie asortymentu. Wytrwała, ciężka praca całej rodziny, wsparcie Banku, a także wykorzystanie luki rynkowej, jaka pojawiła się na przełomie wieków spowościciel dużego sklepu Krzysztof Ruta, władowała, że dzisiaj w Łyszkowicach. pan Krzysztof Ruta jest właścicielem dużego, samoobsługowego, doskonale zaopatrzonego sklepu, który choć nie leży w centrum Łyszkowic, radzi sobie najlepiej wśród przedsiębiorców branży handlowej w niewielkich przecież Łyszkowicach. W jego sklepie, w którym znajduje zatrudnienie 11 pracowników i który wyposażony jest m.in. w czytniki kart, można dokonać nie tylko podstawowych zakupów artykułów spożywczych. Pytany o źródła sukcesu w trudnych czasach z uwagi na dużą konkurencję, Krzysztof Ruta odpowiada: praca i jeszcze raz praca, no i może trochę szczęścia. Pierwszy kredyt był trudnym kredytem, ale Bank mi zaufał i jest jakby ojcem mojego sukcesu. Ostatnio nawet zaskoczył mnie proponując duży, korzystny kredyt na rozszerzenie działalności. Gospodarka wzrost w II poł roku ma być nieco wolniejszy To już druga po kwietniowej podwyżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej NBP. Negatywne symptomy infl acyjnego wzrostu cen, na które wskazała ostatnio RPP w swoim komunikacie, zdają się w Polsce pogłębiać. Resort fi nansów szacuje Infl ację w czerwcu na poziomie 2,7 proc. w skali rok do roku, a w porównaniu do maja 2007 roku ceny wzrosły o 0,1 proc. Czerwcowe przyspieszenie infl acji jest spowodowane głównie wzrostem cen żywności i paliw. W nadchodzących miesiącach tempo wzrostu cen nie będzie już tak wysokie, ale na Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają przyszłość, co potwierdzają najnowsze badania Głównego Urzędu Statystycznego. koniec roku może ponownie przekroczyć cel infl acyjny. Taka perspektywa może zmusić Radę Polityki Pieniężnej do kolejnych podwyżek stóp procentowych. Eksperci wskazują, że nawet przejściowy skok infl acji może mieć znaczenie. Wpływa to na oczekiwania infl acyjne i może zachęcić pracowników do ostrzejszej walki o podwyżki. Należy ponadto pamiętać, iż dla perspektyw infl acji w dłuższym okresie najważniejszy jest obecnie wzrost kosztów pracy. I to zmusza RPP do podwyżek kosztów kredytu. Analitycy BGŻ przewidują, że do końca roku główna stopa wzrośnie z 4,5 do 5 proc., a ING wskazuje, że może zostać podniesiona nawet do 5,25 proc. W zgodnej opinii ekonomistów polska gospodarka nie będzie w drugim półroczu rozwijać się tak szybko, jak w pierwszej połowie roku. Ekonomiści spodziewają się, że druga połowa roku przyniesie niższą dynamikę inwestycji niż ta 30-proc. z pierwszego kwartału. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają przyszłość, co potwierdzają najnowsze badania Głównego Urzędu Statystycznego. Sytuacja fi nansowa fi rm się poprawia, dlatego też przedsiębiorcy, głównie z własnych oszczędności, fi nansują rozbudowę zakładów i zwiększają moce produkcyjne. A.N. 5

6 Dzieła artystów w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach 30 czerwca w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Bank otworzył swoją przestrzeń dla dwójki artystów Anny Pokory i Włodzimierza Warulika. W sali operacyjnej Banku pojawiły się dzieła sztuki, przemieniając ją prawie w salę wystawienniczą. Dzieła zawisły na ścianach, nad bankowymi okienkami, na filarze, stanowiącym dominantę architektoniczną pomieszczenia. Skontrastowano malarstwo olejne, oszczędne w formie, nowoczesne w sposobie techniki malarskiej, kunsztowne w skierowanym do widza poetyckim przekazie z lekkimi, wykonanymi akwarelą i piórkiem widokami urokliwych zaułków Skierniewic. To pierwszy i miejmy nadzieję, że nie ostatni wernisaż w skierniewickim BS. Prezes bardzo wysoko notowanego w rankingach banku - Władysław Klażyński, zdecydował się pokazać twórczość artystów wywodzących się ze Skierniewic i na stałe związanych z regionem. Słusznie, ponieważ prężne i znane w kraju środowisko plastyczne miasta, jak każde środowisko artystyczne wy- Prezes Władysław Klażyński z autorami prac wystawianych w sali operacyjnej Banku. maga wsparcia, zrozumienia i promocji. Sztuka zarządzania pieniędzmi podała więc rękę sztuce plastycznej i mariaż ten niech się przyczyni do kultywowania i popierania twórczości. Klienci Banku oczekujący na załatwienie swoich spraw mogą dzięki temu przenieść się na chwilę w inny wymiar rzeczywistości, zobaczyć z bliska i delektować się owymi dziełami sztuki, które wyszły z sal wystawienniczych galerii prosto do ludzi. A.L. ANNA POKORA Od 1993 roku uprawia samodzielną działalność artystyczną w dziedzinie rysunku, malarstwa, grafiki projektowej i wydawniczej. WŁODZIMIERZ WARULIK Na stałe związany ze Skierniewicami - miastem rodzinnym. Od roku 1988 realizuje się wyłącznie w malarstwie. 6

7 Zakres zainteresowań tej komisji jest bardzo szeroki: od zagadnień związanych ze społeczną stroną działalności Banku, po zagadnienia związane z jego marketingowymi przedsięwzięciami, czyli również trafnością i skutecznością oferty bankowej. Nowe obowiązki Od czerwca ubiegłego roku Komisja Społeczno Samorządowa Rady Nadzorczej BS w Skierniewicach ma nowego przewodniczącego. Pan Sławomir Osuchowski związany jest z Bankiem od osiemnastu lat, gdy wraz z żoną przejął gospodarstwo teścia i zaczął samodzielnie gospodarować w Woli Szydłowieckiej. Dziś gospodaruje na ponad 100 hektarach w gminnie Bolimów i w tamtejszym oddziale Banku załatwia wszystkie sprawy związane z fi nansową obsługą gospodarstwa. Podstawowy kierunek upraw w gospodarstwie Sławomira Osuchowskiego to kukurydza, zboża, buraki cukrowe oraz hodowla trzody chlewnej. Tak duże gospodarstwo wymaga wielkiej aktywności i wkładu pracy. Kontakty pana Osuchowskiego z bolimowskim Oddziałem Banku zaczęły się tak samo jak dla wielu rolników w gminie, czyli od kredytów dla młodych rolników, a później kredytów preferencyjnych. Dziś przez konto Sławomira Osuchowskiego w oddziale Banku w Bolimowie przepływają dopłaty unijne, przez to konto realizuje wszelkie płatności i na nie wpływają należności. Sławomirowi Osuchowskiemu marzy się dalszy rozwój Banku, zwiększanie liczby placówek tak, by do końca wyeliminować kolejki. Zdaje sobie jednak sprawę, że akurat w tym przypadku Bank musi się także kierować zasadami rachunku ekonomicznego. W tym roku przybyło panu Sławomirowi obowiązków w związku z wyborem na przewodniczącego Komisji Społeczno Samorządowej Rady Nadzorczej. To nowe doświadczenie społecznej aktywności pana Osuchowskiego. Zakres zainteresowań tej komisji jest bardzo szeroki: od zagadnień związanych ze społeczną stroną działalności Banku, po zagadnienia związane z jego marketingowymi przedsięwzięciami, czyli również trafnością i skutecznością oferty bankowej. Ten obszar działania komisji Sławomir Osuchowski uważa za bardzo ciekawy i zobowiązujący, zwłaszcza wobec zadań, jakie władzom Banku wyznaczyło ostatnie Zebranie Przedstawicieli. red. PIONOWO A1 - wykres albo przenośnia; A11 - przychodzi do banku po kredyt; C1 - dawny student; C5 - robi się, gdy napada śnieg; C11 - najwyższy w talii; C16 - na przykład oszczędnościowo - rozliczeniowy; D10 - posiadane środki; E1 - między środą a piątkiem; E14 - inaczej kosaciec; E19 - koniec gry w szachy; F7 - osa w niej cienka; F20 - nadchodzi w czerwcu; G1 - król murzyńskiego plemienia; G10 - kolega Burka; G17 - szał, zaślepienie; H5 - żyła główna; H13 - oklaski na stojąco; H20 - piłka za linią; I2 - współbrzmienie dźwięków lub system wynagradzania; I11 - szata sędziego; I16 - rybie jajeczka; J1 - pięknie mówi; J13 - miękka, drobnoziarnista skała osadowa; J16 - rosyjskie zdrobnienie Aleksandra; K21 - tam konfederacja w 1768 roku; L7 - i kiwi, i kura; L12 - nim się sieje, żeby było cicho; L16 - bóg miłości; M5 - w parze z akcjami; M15 - tam odszedł kochaś; (A-5, C-2, F-14, C-23) ( J-16, A-1, J-7, J-14, A-14, K-16, M-8, C-22, M-17, G-3, F-17, D-1) (F-7, E-3, K-19, D-8, E-19) (M-6, H-18, C-21, G-5, F-10, A-13, L-12) (hasło) (imię i nazwisko) (adres) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883). POZIOMO 1A - pieniądze, które trzeba oddać; 2I - duża papuga; 3A - jest, żeby nie było zimno w palce; 4I - krewna pszczoły; 5A - targowisko; 5G - obok kiera; 5L - głębiej już nie można; 6H - powietrze w ciele tam, gdzie być nie powinno; 7A - czasem trzeba się na niego zdać; 7E - według fi lozofów w nim fale radiowe; 7L - cel...; 8C - miał ją pikinier; 8H - tłusty smar do łożysk; 10D - z Zielonego Wzgórza; 10L - lód na rzece; 11A - założyciel Krakowa; 11F - N w tablicy Mendelejewa; 12C - 10 x 10; 12L - piąty w kalendarzu; 13G - ma je jeleń, baran, łoś...; 14A - twórca teorii ewolucji; 14H - malarski lub do ciasta; 15D - miara powierzchni; 16A - droga, po której porusza się ciało; 16H - jest, kiedy nikt nic nie mówi; 17E - banda knujących złoczyńców; 17L - książkowy lub w szafi e; 18A - z owcami na hali; 18G - czerwona planeta; 19I - wyspy pod psem; 20E - krzykliwa mewa; 21A - Dancewicz, tańcząca aktorka; 22H - masa opakowania; 23A - metanol, etanol, propanol itd;... (podpis) Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać na adres: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, ul. Reymonta 25, Skierniewice do 30 września br. na załączonych powyżej kuponach. Upominki za rozwiązanie krzyżówki z Nr 4 wylosowały: Michalak Zofi a ze Skierniewic, Trzmiel Martyna z Kałęczyna i Pietrzak Janina z Brzezin. W sprawie odbioru upominków proszę dzwonić pod numer w

8 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach POLSKI BANK - POLSKI KAPITAŁ PLACÓWKI BANKU Centrala Skierniewice, ul. Reymonta 25; tel Oddziały Bolimów, ul. Rynek 14; tel Głuchów, al. Klonowa 6; tel Grodzisk Maz., ul. Obrońców Getta 22; tel Łowicz, ul. Nowy Rynek 30; tel Łódź, ul. Zamenhofa 1/3; tel Łyszkowice, ul. B. Głowackiego 32; tel Nowy Kawęczyn; tel Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1; tel Skierniewice, ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26; tel Żyrardów, ul. Łukasińskiego 13; tel Punkty Obsługi Klienta Bełchów, ul. Przemysłowa 1; tel Brzeziny, ul. Północna 2A; tel Łowicz, ul. Mostowa 30; tel Łódź, ul. Zgierska 104 A (Kaufl and), tel Radziwiłłów, ul. Warszawska 15a; tel Skierniewice, ul. Iwaszkiewicza 13; tel Skierniewice, ul. Wyszyńskiego 13 (Kaufl and); tel Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35 (Biały Dom); tel Skierniewice, ul. 500-lecia 1/3 (Euromarket); tel Sochaczew, ul. Kusocińskiego 7; tel Żyrardów, ul. Jedności Robotniczej 12b; tel Punkt Kasowy Maków, ul. Główna 45; tel Wydawca i redakcja: Biomal, Kołowa 4/32, Warszawa, tel oraz Druk: Alterna 8 Nr. 5 lipiec 2007 r.

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Chcemy sprostać oczekiwaniom Początkowo jako filia, rozpoczęła działalność w Łowiczu od lipca 1999 r.

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH NASZ BANK CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 Nowa placówka Komentarz Jeszcze nie tak dawno na Zebraniu Przedstawicieli dokonaliśmy oceny wyników 2007

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Jak co roku, zbliżające się Zebranie Przedstawicieli najwyższy organ Banku, oceniający jego ubiegłoroczne

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA!

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA! ISSN 1689-9105 Nr 3(16) WRZESIEŃ 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK SPOKÓJ, ROZWÓJ, STABILIZACJA str. 3 LEPSZA SYTUACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW str. 4 PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 Bank wśród swoich CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Od półtora wieku misją banków spółdzielczych jest wspomaganie lokalnych społeczności

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu

CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH. kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu NASZ BANK CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 kurencyjnym innych banków i instytucji parabankowych. W ciągu ostatnich dwudziestu lat miały wśród nich

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsiębiorczości w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

Wspieranie przedsiębiorczości w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Wspieranie przedsiębiorczości w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Gwarancja jest formą

Bardziej szczegółowo

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych z Grupy BPS Dofinansowanie na spójne oznakowanie Sukces z Bankiem Spółdzielczym Inwestuję tu, gdzie mieszkam str. 24 str. 16 str. 36 Magazyn Grupy BPS Ludzie, nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji Drogi Czytelniku, mamy nadzieję, że Twój Bank i tym razem sprawi Tobie dużo radości. Kolejne nagrody w loterii lokat wręczone, kolejne promocje już w ofercie tym razem sporo piszemy o produktach kredytowych,

Bardziej szczegółowo

BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE. edno mrugnięcie tak. Oczy ku górze nie. W ten sposób można porozumieć się z 27-letnim Arturem Wyrwasem.

BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE. edno mrugnięcie tak. Oczy ku górze nie. W ten sposób można porozumieć się z 27-letnim Arturem Wyrwasem. Nr 1 (11) ISSN 2082-9450 marzec 2014 r. MÓJ BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE SERDECZNOŚĆ, OTWARTOŚĆ, PRZYJAŹŃ dniach 17 i 18 stycznia 2014 roku, na zaproszenie Wspólnoty Zaścianek Uzusienio

Bardziej szczegółowo

Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu

Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu Dla gazety Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej z PAWŁEM PAWŁOWSKIM, prezesem Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu rozmawia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM Z awirowania na rynkach finansowych w Stanach Zjednoczonych i w krajach Zachodniej Europy, mimo wszelkich obaw, nie dotyczą banków spółdzielczych. Grupa 580 polskich banków

Bardziej szczegółowo

Przed zebraniami grup członkowskich str. 2 Polski trzmiel str. 4 BS Ziemi kaliskiej proponuje str. 6 Lokata SGB str. 11

Przed zebraniami grup członkowskich str. 2 Polski trzmiel str. 4 BS Ziemi kaliskiej proponuje str. 6 Lokata SGB str. 11 Spotkało mnie bardzo dużo dobrego. Przede wszystkim niezwykli ludzie, którzy pomogli mi w rozwijaniu talentu, wypełnianiu mojego planu na życie. Staram się oddawać to dobro. Tak też byłam wychowana mówi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

Pod osłoną polskiego kapitału

Pod osłoną polskiego kapitału Poznań, marzec-kwiecień 2009 nr 2/145 Jednostki samorządów terytorialnych wkładka w środku numeru Pod osłoną polskiego kapitału O firmie TOP Tomyśl str. 8-9 W numerze A k t u a l n n o ś c i O nowych produktach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

Nowa placówka w Rawie Mazowieckiej

Nowa placówka w Rawie Mazowieckiej CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ RAWSKIEJ ISNN 1896-706X GAZETA BEZPŁATNA Nr 11 marzec 2009 r. Komentarz Początek nowego roku to czas oceny tego, co przyniósł 2008 r. Nie inaczej jest

Bardziej szczegółowo

BANK. Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r.

BANK. Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r. BANK M ój Mój Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r. ISSN 1689-9105 NAGRODA KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE K - str. 2 NOWE PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ - str. 2 MIASTO Z PROPOZYCJAMI - str. 3 NA PRZEKÓR

Bardziej szczegółowo

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Sukces z bankiem narty, miniatury i inne atrakcje Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Banku BPS S.A. magazyn

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała Wesołych Świąt Od Redakcji... Jakość w sektorze usług finansowych W numerze Aktualności... 1-4 Z wizytą u... Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu... 5-9 Informacje... 10-11 Oferta... 12-15 Czym jest jakość

Bardziej szczegółowo

CZYLI JAKI? KRZYSZTOF KAJKO Prezes Zarządu

CZYLI JAKI? KRZYSZTOF KAJKO Prezes Zarządu Nr 1(1) ISSN XXXX-XXXX Luty 2011 r. MÓJ BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE Bank spółdzielczy CZYLI JAKI? KRZYSZTOF KAJKO Prezes Zarządu o wyróżnia banki spółdzielcze wśród innych placówek w

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE

CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE Nr 2 (9) ISSN 2082-9450 lipiec 2013 r. MÓJ BANK CZASOPISMO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOLNIE PIĄTA PLACÓWKA w Kolnie już czynna maja Bank Spółdzielczy w Kolnie otworzył nową placówkę Filię Nr 2. Mieści się

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA podpisał umowę z klubem piłkarskim KKS Lech o współpracy i wprowadzeniu nowej, unikatowej karty Karty Kibica str.

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA podpisał umowę z klubem piłkarskim KKS Lech o współpracy i wprowadzeniu nowej, unikatowej karty Karty Kibica str. Z życia SGB str. 1-7 Ognivo platforma wymiany informacji związanych z rozliczeniami str. 14-15 Bancassurance str. 16-17 INFORMATOR SGB Poznań, lipiec-sierpień 2010 nr 4/153 Gospodarczy Bank Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS Bank niepełnosprawnym przyjazny Rozmowa z Prezes PFON str. 11 Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta str. 16 Sukces z bankiem spółdzielczym Bank pierwszego kontaktu str. 30 Magazyn Grupy BPS str. 7

Bardziej szczegółowo

U nas szybko, fachowo i przyjaźnie!

U nas szybko, fachowo i przyjaźnie! CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ RAWSKIEJ ISNN 1896-706X GAZETA BEZPŁATNA Nr 14 luty 2010 r. Grupa BPS U nas szybko, fachowo i przyjaźnie! Jak w każdej placówce Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Finansowy. W numerze: od redakcji POCZĄTKI. bank Konto bankowe - elektroniczna skarpeta i nie tylko str. 12

Finansowy. W numerze: od redakcji POCZĄTKI. bank Konto bankowe - elektroniczna skarpeta i nie tylko str. 12 Kurier od redakcji Nr 2-2012 ISSN 2080-6532 Finansowy nr 2 Drużyna Piłki Nożnej Banku Spółdzielczego w Limanowej Rozmowa z przedstawicielami reprezentacji Banku Spółdzielczego w Limanowej w piłce nożnej

Bardziej szczegółowo