i.e.2... m.ar~i ~.a. łeks.t.am, 6.5 fe.. n.i~(j\v.: ~!-!ł.~~ol{ł1j m.t.r.ka" name="description"> i.e.2... m.ar~i ~.a. łeks.t.am, 6.5 fe.. n.i~(j\v.: ~!-!ł.~~ol{ł1j m.t.r.ka">

11 nie ~=ł~~~ą.~~1c~~d:i~~r~~ń~~1 Ser śmietankowy,~ arzadbndu'bi&tyla WOJstowe[o D. 04 Gl Łództic[o. Z. lilij., ... " "I' 'blls,,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "11 nie ~=ł~~~ą.~~1c~~d:i~~r~~ń~~1 Ser śmietankowy,~ arzadbndu'bi&tyla WOJstowe[o D. 04 Gl Łództic[o. Z. lilij., ... " "I' 'blls,,"

Transkrypt

1 Z. lilij., :/~- "'i1ft mur Nr t.j:x~_ ~~~ Cena poledyńczego numer u 25 fen. "01.ftJOCł:.OSZB~: P~z.dtek.ł.m.lub w~ł.kal>i.e.2... m.ar~i ~.a. łeks.t.am, 6.5 fe.. n.i~(j\v.: ~!-!ł.~~ol{ł1j m.t.r.ka za wiers.::.z. petitow.y Ofł ~b~9 OD1.osze'lla... iofen,. z. a. W9raz. N.łajłt~Uej 80.". Te~... ~O$Zenla zanuejscowe.1:0.. R.. ~.. oce... u. t.droze1 APłJkuł.,.. ł.' e~... Qzp{lcz~nja. honorurj.um u~aża~edakcją za ))uptałn. e. Motna zanm.włać "RozWój.: 11) PA8ANCACH u p. Oroblińsk~ego. Nmvj Rynek~ K~lt;.W1ZGBRZU u p. Lacha, K.:o$k.,. ZAWADO.t-ifłłłDWDOBl oda_.iealu zgalał. otwapta DZiŚ, 601Jł.l'3-,0 wl-zsś;;tl"a b. fi. :Resiauracja awi... ara '-.. ~ ~i' i.a; '-"'hji~'d~~~.o' f1:leałralna..,.. SaU l(olloepło._j. D;dela&i,' Ni UJ i pp~n.a.~dna bqda.. pod 0801tlatr- 1d allkielm JÓZEFAPAł.EJOWSKJE30...,....,da.an.e blłlląl 'ni.da.bia, obiad,ikoia=oje..pl..., iS 'Codziennłłł Koncer} t(.ap~etu. arzadbndu'bi&tyla WOJstowe[o D. 04 Gl Łództic[o ff ~(j!'fiil!amwł?ił ił.. Pa6s t~o\v_. 5ZHOław, łńbisnn.iczdw ul. Pańska z 'Wydziałami: t )6, ~odził: TKACK. pezę.dzalłłle:;zym. i FARBiARSKO.. WYUJfdCZALNCZ" Zapisy 'ze świadettwamiz. llkqyicz~!4. nia 4 klas kaniiydat6wś Szkoly redniej lub Z ttkoiiczenia:f' oddział6w Szkoty Pows~echnej przyjmaje" K~ celarja Szkoty. Pańska.115- (gdzie ób.eet1i.~,~ O~~WY)t pokój Nr.. 26 (-odziemiie. (Próc:a Jti~ dziefl 'lwiąt) od godziny 10 rano do 1 pop.ołudznu.. Dyrekt-or Szkoty. A. Trcj~:owskU j, t ': t'(zachodnia,84l zawl_qądawazysłłdchwłaąclclou., ~~Slar,.fabrYkł~9~~;~oaoWyeh:liłląCh ł..jhlokali,. ":"~.-. :~ h" ppz_z 'oddziały i:'gpzędl"wojskowe,. ie~okręgll Generalnego.Łódzkiego w miastach i powiatach, że w celuzawarcia kontraktów by do 2Swr2eŚnia 'złożyli oferty do Za~du Budownictwa WojS:kowego.(Zacoo.. ie.wskazaniem~ j~kie o~działy lub unedy,. wojskowe.zajmują danyloł~ał. i od kiedy. crej:łenifem tenuty dzier~woehp03zcleg61nych waruąk.ów najmu,, z uwzględmem~m remontit p ~fł,'ty~tael~20 przyprowadzema~ danego budynku do stanu używalności, orazzpodan em kontr.akwymienione lokale,. zawartych przed aerwcem1914 r. o He zaś kontraktów" takich posiadają, pożądanem jest, by ceny 1914r~ były poparte i.akimofic,ialn.ymdowodem. z81rzad Budo.,JdwaWolakowego, D. O. G. &.tnł~jde-90 zaw4~dami4, że uje!sta'~ nieofert. \\te _wskazanym czasie ula zawarcia dobrowolnych umów J _ zmusi! Zarząd Bu.. Wojskowego do uregulowania tej spra\vy drogą rekwizycji.. "', 2028:1 Co odpowie nasz prezes?... " "' 'blls,, łtnia gabinetowego~ P-odajs się do wia.domości. p.p. WłaŚtici8UResłłutłłłllL;~Odzlf płw:iatów loozkiłgo l Brz8ziń$riiego, że ~Spółka' Krajowa. Oorulnłcza..' otworzyła w.łodzi przy ul. Aleja' Kościuszk,i1ł 17 hurtowy sklep Państwowy Monopolu Spi~' rytusowego. do którego~interesow~f p~ winni siq. 'zgłaszać' po' odbiór wódki;. 8Jd9p PaistwaWJ lanęol. SpirytuaoW8go'.W udzt. ~,(.. ;... \. lt.. '\.-,\ l }.~ ',' 13 września. Związek ziemiaa lłso'w'al list otwarty do prezesa ministrów,zapytaniem 'pubuanym: czy lest, ił p.. Prezydent miał w rozmowie. Witosem. oświadczye. i reforma rolna 'WCirał. zagranicą (we FrcUłcji i V Angłji) t.y-. Obrączki ślpbne. pierścionk,. zegary..., we ~dowolenie łpochwały, Na. powyższe slo-. 'zeg.arki. naj taniej sprzedaje pierwszy rollk(". wa ministra. powoływał' sfęposeł Witos na we-..,kiep.. złoarmjatrzow~~uorjld. ul.',,"ze- '.. aj..piastowc6w w Zakopanem w dniu 30 si-erp... ziiłaka Ja 10.. ma. Ciekawą 'jest odpowiedź prezesa min,istr6w; lai PLACE. niekt6rzy,..dopatrują si~ w tym początku przesi nie ~=ł~~~ą.~~1c~~d:i~~r~~ń~~1 Ser śmietankowy,~ Węc p" e ł" ey.!tet.nadmiernych" apętytówterytorialnych.. &'D.. RZP~D AMJĄKs KL6.E.łpy '~....,.~f:.~.f.~..:....' J Ządała.ty.lkO przyz.. nania j.. e. i dzf.elnicy, ł.rt.6rej lud. ' Dł"'. ~. -.,- ".. noft jest~w olbrzy91iej wi<:kszości polska i go.. W:aa-czawakiegoZlemłaaaldego-.Tow. $ląska Cieszyńskiego została za~em l r~cą iywl c~ęć złączenia się ze.sw<l Ojczyzną.Młeczarałd.~o.. ~ ~.:.. pięciu. załatwiona. lrzyznania P!e- ł Ne?,ysuwahsf!lY sztucznycb.argu~ntó\v eko- ldji.... ' w tej, dzielnicy w zupełności. zadawalnia., nomlcznych,me.fry~arczyu~ltl~ te:f.ż.ywym cia~..*,*--'.....'. ł... polskie i. ziszcza żądanie, kt6re ktl.je~.!udu.za w~głelł Jak to ~ynuy Czechy. Sta.. wątpliwości co do' wyniku płebiscytu~' j\i~. ~ ; ~~ po.sta\v~la. del;gatom. c~esldm w wl~hsmy Jedyme słuszny oraz ~.onieczny z. na- J Q~~?rn~}: więk~ośc! 'etnograflcznejpal~~~li~~ M,.' ro. 'k-ow. 46.'.' W.'. Kr.'. a. kom. e._. PO.lmUJe. m. '!. d.o ł. ej_j.~tr.~. $l. n. r... P? stulał re.win.d... Y.k.. a. Cj.l.praw.l~OłskidO.,!eJ... dl.' ~.lel.nlc.'t.",przyjm. U.łen1.. y,p. 1.:h.13CY t C t...,)"m_me, it.enłenta,b... ;cą".. ~.:;.~:... ~... r....,...:.._... j. V trudnym,byja połozem u, poh,klel ZJemi.,..' ;: leszcze" zło~c dowód P.Ok-otowego nastro}tł;:wi.,wydać.wyrok w sprawie. Cieszyńskego) '1'..Zad~cydow.ani~ o:s.6w,.cięszyńskiego przezs'poł~zeństwie półsidm. które. daiekt.e,"jest:_~~ który w tym l~lbinnym sensie: sf~rmuło... plebscy~'.; p'r~ylłjujemy ~ ~t~mz~' sp?kojem i ł jakichkolw.iek. apetytów imp:eria1isty.. zny~h 1. pra~ nie zad&wołniłby nigdy opu stron ł m6gł.. ł Jasną.. Ufn.O.SClą' ~ przysz.ł.o~j... g. dyz. wla,d0l!l~m nie j zarazem. 'zyć na : prz;ysuosc V: zgodzie : Z"p~'. 'i, wy~ołąćzaostrz~nie~ytu~cji.. '.. n~mjest~,g6r~ ~ego rezultat.:.~dyt cz~sto'l zy-bralymczym narodem czeskłnt. ~ '.... ~.~ > ~i:;; ".' Ne chcąc przl!chylac szah naj e.dnąju? d~u. \ wloło~o:olbrzym.j.ą a zwar~a,q!>w!~doml0na naro-, Mamy, nadzieję,,oby ruepłond4 by,ła, 1Z.. ~ ~..,rstronęłp.os. ta... n... OWi.ono.. W.ię.C los.y t.ejd~łełntcy 1 do~.6 l~.u.:~.pc.,h.. O..'.~. lon. a.pet.tr.j.o.ty:.:zm. ęi.ł POska~.. lud. - raz. ero Sk.ończy s. ię.wreszcie...,krzyku.wa i na. past. ~ ~'r~ d<> rozstrzygnięcia mia~odajnemu czynniko- JlOSĆ Cie~z,ynsklego. man!(~stqw~a swe uczu~ia '.; nic;a,'w;. stosunku do Połskipostawarząd.l. l~głosowj SAAl~lJ~4n~~4.... ' <l!anasz~~~~~~t_:.}~qy~y; ;~s;:li. ch~' cień ł i: ~ł~d1;.c~eslucbłźe nad ; r~aht~.:j.,die~;.:, "., ~, \j.

2 . < "2~' :... i ~ ""_.rznj.,m-~.~~wi.nłzme. m w.eim.ie ob~cnie górę roz-! nie~ezpieczeńs~wa gr:r~ań~!deoo. s:wa. ~z~!twa_i~. l :Waga i ZfOVJlJlieaie zadań oraz zagadnienie przy- platrormę po~(n~mllei1i,!" któ~a przy c~ u: Sę tyl 'szłości. Niechaj lud.cieszyński zadecyduje sam ko do roz.woju SZCZęSClił ODU narojón. to swych 'losach, tymczasem dwa sąsiędnie i po. L wne narody, stoi4~ w obliczu wspólnego Zacięte ataki bolsze ic i8. Dobre poc}ątkf.. Warszaw~ 13 września. (PAT.) do spraw morskich '- ~ wych zwrócił się za OOlireil01l!tw"ht spraw zagranicznych po'3kiego stwa w Pa. ryżu o zprośhą. do rządu "t.t WarłZaw~ 13 wl:ześn.ia. (pat.) Komunikat sę włączme. wzh~ismy l ' k'lk t' ~ ó. 15 k o współdzlała.n~ przy organizowaniu! lse Jenc V l a- marynarki. Na skutek krok6w.., 1m h rabinów maszynowych. Ata"-! nieprzyjacie!skię łztabu. generalnego wojsk po c... w rej'onie.10ezioraszo i Szada jak i miasteczka w tym c~lu pnez poselstwo, Wielkiej : Front litewsko-białoruski: W rejonie K?- o l d przebtlw31ącego w Warszaw.le. '-i:lj,aw.'a ł b 'ł twa'" Berezyn v zostały krwawo dla nieprzylacie a o - J _,."an i Krasl'awska walki znies a nącą S.l ił r J,! J 'przyj'azd angielskiej misji y cialejo Na wschód od K... k k a-ze' rzuc~ne. Na reszcie frontu spokój. rasiaws a a Cja n:, J ]'UŻ wczorai przyby.ła z Paryża. A_. ' P ó~d 'ł' 'h"'+y d...!'\'ł'o W zast&>nstwle r~efa sztabu generalnego. \1\# 'kawalerji. rzy wp, Zła ania PlioC <b... 1"'. -,,1"" ller łkl ' Szefem misji jest kapitan W'harton.- wadziła dq zajęcia linji rzeki Dźwmy pod Drys Ha.,PtG =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.!!!!!!!!!!! l Delegacja.. "8lb R zymia pożyczka rosyjska w Anglji. l _ Wa:"szawa, 13 września. (PAT.) Dnia 1/-.li. _! \"''leczorem przybyła do Warszawy \.leu~l;!acia.,. (Od własde~o kqrespoildedta. mi wileńskiej w liczbie 16 osób., ' S ta ; ć z t po arole ruchu l cji jest pr.tedstawienie Sejmowi, Wartzawl., t3-go września. "PrugL Wił- ". uma ma. y U! li na p... pańs~ i rządowi' ządaii ludności, aby ')zorlly"p-odaje sensacyjną wiadomość, ii rosja- l{ontrr8~olu~y~negg w RO~jL o ':.; ~ileńs~, przyłą~yć dod(z~pospoutei.. ijie,tutej~i żaciągnłli w londynie olbrzymią po- po~r~dnfkiern' a własclwe incjatorem tej 11 załozyc.en.erg,tczny.spr~w w.,.lijclk, w ilości 20 miljonów funtów uurungów.. pozyclkl j8łt bogaty obywatel Polski z kresów. demarkacyjnej FOl:ha <?raz przedstaw(; i lor: bł 3 mu łchodnica. Jaroaz)'ński. dorom. panstwententy stotny stan rzeczy :~c~ '~yn!81 na nasu atosun..a &U1nł w.. mi wileńskiej. Delegacja priywiozła że. (JardÓW ~mank ,. bogaty maferiał dowody. wykazujący.'g'.1... żądań ludności.. Reorganizacja {omisajjatu Q~lsze manifeslacjew Warszawie. (Od "'lasn. koresp.) :... śląskiego R.Wartzawa. 13 września. Dzisiaj powtórzyły bliaoych, p. JasiOllowski, skutkiem przerwania (Od Wl. korespondenta). demonstracje bezrobotnych wvarszawie. pracy straci zajęcie w samej 'i&rarszawie 20,000 Sosnowięc t :13 września.. Wobec: tłum. ~y' około 5,000 osób demonstrował ludzi (a wiele na prowincji P). Ministerstwo Naczelna Rada Ludowa i jej Ko.i:'.. (;p'.llea:mnis. tersfw, ero robót publicznych, doma- uważa przedłuianie robót za bezrelowe,z. po- przedstawici,-elstwo ziem b. ~aborll. k. '" -. t l 6.J przestały istnieć, zaszła p.otrzeba ut.vl)rze~ gając si~ pracy. Do wnętrza. nie dopuściła ich wodu 1) nieprodu CYJilO::.Ci pracy rooo nk W. prezentacji ludności polskiej. (h Sląska. ])olicja w ilości -kilkuset szeregowców z 2 korni- 2) niecelowości robót i 8) hr.aku got6wki.. misarjat w Poznaniu, łk:qnstytuował,;iatzami. jak OŚWiadczył wiceminister robót pu- naczelna władza w której skład wcnoozij wackiemu i niemieckiemu. Przedstawiciele Nie- Rymer.prezes zarządu c:e.waln~() Zaw. Pot, adw. Wolny. adw. Czapla, post! ;Rozdzial węgla. miee nie brali udziału w tern posiedzenil1 i od- si6ski i Blniszkiewicz.. ';' ~,j:'!~ 13. wrześna. (PAT.) Do "Neue,mówltiuczestnictwa' w dalszych obradach kan- przez kilka dni bawił, W ~OStlOW~ą fteie PresSe" donoszą z Morawskiej Ostrawy: fere~cji...' ~.!'!r.a~~.. ty i odbył POUM4. KoruereilCję-V1 :Międzysojuszl1iez& komisja węglowa' wczoraj. _os--.. 'łsłał~~sa4y1 według których \V~giel wydoby.. Zwycięstwa ~~fłiłdnaa..ih.wa ~omll..._.cja.. W3l11. wząglęwu ostrawsko-karwinskim ł 'g6rno- Warszawa, 13-go' wr:zesma. (pat.) Arm;a. L '. 13. ". taat,l li.',.~im ld4browskim ma byt rozdzielany między D 'lo. ik t. ł k Ki f. wew, wrzesma Vlfl.y..,.' 4.ktąj~, k.:tóre już w roku 1914 pobierały węgieł,. eol una n~ety,o. u ~.ma a w s.wem rę.u. - Wodzie pod Lwowel.11 odbędzie się jutro >,;& t;yth 1'ewirów.Zasady te będą przedłożone do. J6w, ale zajęła luz hnję Znam.enka-Blala~ ł zwłok 5 ta~teiszychgqspodanyt... ~ zaopjnjowania rządom: polskiemu, czesko-slo- Cerkiew-Pastuch_... przez ukrrunców....~~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '.. fi nie stać na krawat w " izbie", ate stac niego' okup, piratom ~l t,. na kubełki z szampanem w restauracji? Ze bę- szy si~ z ich niewołi. każe 'PODll 1 f.lło. d:ie pozwalał okutemi butami szorować posadz- pow~wieszaćl a,ol~ ~,bó:ki ~.,' '>: ~." ~ Je 1 łj o. ł ki Raszych zabytk6w muzealnych 1 w r~ce urny- Ta.k wy dz1s Się Sffilejecle, gdy.. l... ~' l słowego chamstwa składać 105y kraju? Cześć przez was łeke~nvaton,: pł'z~?~wl~dil. -- dla poczciwego chłopa, co orząc zagon, oddaje "marnie zginiecie. Cłlłostal Miclde~l:z,w. PMżliśmy weczorem - ZO$in rena zboże do spichlerza ojczystego a syna do woj- dach" "pana b~ duszy", iź!ł W plla~ fałkilku panow.-. na herbat~ d~ Ptu~ ska. CZe5Ć pracąwitemil robobłjkow.i,kt6ry % popełniał bezprawie.. chłostać mil$..."hlmv. 19w.s kie go (w Zakopanem). Si~~ieliamy. cz~luści węglowych dobywa. dla miast i wsi, cie- po!ski.. chłnpa bez dl1sęy", który ~ak akromn,ie :na bo~u, fi.? dwa stoltkl od na~pło i świauo~ Cześć każdemu majsterkowi,co pijanej ochocie.tyćchce.~pra~j]j. p.oslowie ~odni. Wl~OS" Rataj, Bardell ód d.. b. i d", 'ł ' _.. ~_~_l;"t:;ł. om Jalkll łmlycll. Tak spljah szampana prze. nar o Zlewa, uz raja narzl~ Złam! wyposaza. cze.l{ame wasze.."y 161LQi<:i;M. p. 1'1Gtaf~ go Włdką i piwem, źe al milo. Cześć uczciwym póstom,kt6rzy w stolicy bu:- potityczllym hajdamactwem. ~.~ SzamiJall się.la, Yl kott~u podeuli do są dując gmach państwowy. pamiętają o. doli ladu. jakiś: 'prógram odrodze~y l W U.'\ BiedJ:iego stolika, gdz.ie,sl~dzla1 Fed~wlcz, pracowitego. Ale pvjarda dłapróźniaków roz.;. promisy z herezjarc;haijidemeaql.,p~ 1n1111kt}dłl1ąd na.11łclt zależato, wy rzonye... SlC a ga1'i"< a Wl rzyae l.u.'j- }aaez V zes... WleałU...i,Włęe kił. ~dstaviil, Zreaztą pili aż nie- ~CZ6Wł kulka wjeb gwąłtownikomfolwarcznym zaprowadzoile.p~ was por.zlldld?...'. a>'zjl!~ e. calekilbetld, z lodem stałj ch bandytom deologicznym. którzy korlysta- Kto poj carskim~ cłl"oląt!. 'l ku:eli tm pnedstawłć łch Jesto clrce. - d h h 't.,,, dł "ch ' u 1,_ A o. k' '. z nim. ~! tego samego ~ma byty t1 cll#a iiłc ze sl'abo3ci odradzal ~cel'si'" O;rT\lzny ch"''' rzec w-'ltł~szedf :W'uirostu do... '\t....iece. l Jl8 jednym z ruch który i z tych, ". '*.... "-;:J, "to. ""S "'..,-l'1' ~.. p_ł'. r"':: ~ 4owod%n. że poco właścl.ciel<l\1l Ją ustawowo ok.r~scł prawne ograbić. H}mOWo- brał.. A dziś. "1ltef>Ortegł"1 ~~ce ~tr~~flu-da placlć za ~a$zczen~e.. ch~ wyz.ui! z. w:~el~lej w~adzy. Czy t wyohrą-ziliście ~d-nika" p{)lwgł~. by m~jł. soi~ i '.::,):JlO ~ ~y te p~:t~e WY,»ozlh do.a~ SObe. ze Je~e1t zgraja głupców, odepchnl\~y dego kupić za s'woj~ własłłe PletUądze. s6f,.;.. ::= baprewdy, mu! Wm}l <x:botę OpoWie-. na obok łudzi ŚWiatłych, chwyci wl:ad%ę w ręce, poz:wo1eaia nieotfzy~.. Kto!& ". a '"... ~ ~ iudę Nicmojo»skialllu. to l tel kt l k'.... h"... ~: M t +.'':~ n.... dn solin ::~t(:.... rrr....._z..8 ~.. -.d.h~,,).. n.e po ~ z{~zy:u tc, stóp SWOJą. u~y- nie} n~w~ c!t-'ósa~ec \'.łv~.łu s"ś...':':::...,--'/1- w " Sław, koron~ l będzie 1m słazył? Czyż strzelha dował ł miestkał w tłuj. A gdy da. A'~~ to soh1e myś1elf. sławetni nasi wam do głowy, że umyśł polski pł'ze3tra~y si~ to przy:idzie urt~dnllc republiki.. do p~wie. orepubłikanie,.~ gdy intelekt pols~i nie wll!ks~ościt ~t?żonej. z nicponiów.. nieukó'n. fran.. dom nkdokończony i d!lpr~~ fj ~ai ~hrabiom. ma ą~ał. się do,lonątąt. t6w l cywlhzacyjnych wyśw'iech~ńców. on, jalnej. ruiny. '.'."..,. dm ~ lokajował plutokratom..ue wysługiwał się kt9fy od~k~ate5a się uczył, że moźaa z rąk.... Gdy była oiewóła "~l'łu 'A '..*rólomj cesąr;om,to kłęy.me. f:eraz na oba ko~ głu.p~!yz~ąc czarę cykuty., ale się.im \V, ocq. mieć drlłkar~łi. to ją S-ooie~.tte lmia, przed. ~o~m-f. robotnikiem, ustę/?ować będzie m?wlło.. ~zym są? Ze kłofiicl; uzna za gdy mamy mepadłe~łą PO~$kę, PrtY] '. l~~e.z 4frogt 1aJl~meszym an-alfabetom l k~ berlo! nóz. rzezł!llle3zka za buławę mar:;załkmvską. jaźn~ota z ministrą;rnl par!japoi~1~ ł~c Sl~.. V pas ich P~.repre~etit.acjł-:? krztilwo l h.ubkę podpalacza za POdl01!lię Pro- g<;> z.drukarni, ZU-efZe Jił Sf?D!<! c-atal..,ezeh. me dtiał pned. Dllnlstra~l trze~ potęz- ł met~usza, meszek bandyty za skarbiec narodowy ujdj;ie cało_o Za roi~ó~ zb!0~l1lcz:lo a... pych..łmperałorów.t. to. ~~. będzie,2!~uatał... pro.... a p.lerw.~ze. go le?szegoc. hłystka, przemawlaja..'c~o głem kup. je. f(awar. zem.chy.przed pos,łanu SOCJ~lstyanyrm l 1l1d~wco- z bec~! do motłochu,,za prawodawcę? Przy~ UiilL A za rządów "święt~ł:wolł1{)~cl f!~?_ie.. WZOręl.tlJ;QZm.alf;y~b,~~~W.. 1J~.U~.. ~omn~ec... ~am..trzeba,. jako to Juljus7;<Cezar skiej"ziemia aa:moż. e 'mh łj.ye ~,i;~.it "~':~~...:~i_;f;: iij~~~~~~..,.. ł eg iloq;lh... ~"rod

3 n=z - :::: : ~)iqj..-;nł~"ł 'ORfa tł wrzłlnu 1"91' ro... ~ ::.,.::::: ;':,.g ;:;; : ;' g:; :;ti: ; a,,i.~ ~ ;+: = nn:::;:::' wiązanie sprawy C' SZjńskiłj nastąpibz kr i r 'c ~,. '''."l:.. f.l\"... ~ h" ~ ł" t ~'okojoy;;e ~~S~(pĄaT~CDit~nłe Pd~4%n~Siła~wk.[~ł8 d~z9c lt&~~~~łi Warszwa, ~l..,wrzesm3:. J.) elegat rzą. u, cte;zyns. lej zdecy Qwany J~s. uzyc sp?&obow' ';1' Przygotowania niemieekie en t h. pod o-sł<y.wa.dnego.~-.' ~a(~nsky przybył.. w ~lą.. l wyfąnznł.6.dyplomatyc:znychl,.~e w tym l{lerunku. hęs O{) ową... wieczorem do ~n~łst~r:btwa s?raw zagramcz.. i zostały JUZ wydane zarządzenl.a.,, (Od wlasnego korespondenta). i, oświadcz~ł pouset{retan:qw~ sta?u. panu Podsekretarzs~UwyraZl! ~anu R~dm~kye~ l Częstochowa. 13 września.,.kur er Częstor: "emu, ze. wobe~ o~zeklwanej. wkrótce, mu s,,!,e. zad?wolen:~ 2! te,? o:--wład~zen"la łza... chowski "dowiaduje się o rzy oto~aniach ze L,i. anfel e~ncjl f okojowej w sprawle Sląska! pew~lł, ze rząd poł~kl~ze SW~j ~tr0.n~ zywl te san;'e. strony niemieckiej w okolicy 1ferfów gd 'e pru- OiZVlSKlegO l 'Wobec mogą~rch!s!ą~ wyb~c~: ł ~amfary utrzym~ma ~pokoju. 1,",~z~le,..w tym celu sa~y gromadzą. liczne wojska.' Posterunki pruw. rtą~ prask. pr~gme ~CZYł.U. ~ \. srodków analoglczn~ch do ty~,!'~ Jakle b~dą za- skieusiłu.ją wciąż prowokować żołnierzy aby umknąc r.ozławu kr~'l. R~a czesk stosowane przez: panst~o czeske.. naszygh~ < dczył stanowczo, lz dla rozwlitzama sprawy..,. ' Całe' zachowanie się niemc6w świadczy do. hi tnie, że za wszelką cen~ pragn~uby oni wy.. C... ł 4.. wołać \vojn~'z Polską.. d ZeSl ączą Sę Z. nlempam 1 zy. amio Powstanie w Głogowie. 13 '.. (PAT) Czeska dele- " nie. o roz.. strzygnf~cfu, ententy w sprawie Sl~s.kał Berl!n, 13 września (PAT.) Z Głogo\Va ~Ó' ga, wrzesma...,,'., "4. "6 ' ~. ł noszą: Z powodu krwawych rozruchów.w mle~ ze Sląska Cieszyńskiego wróciła z ParYia..C\eszynsklego. "Trybu~~,.ort~n s~o~ą7y blsko ście pqzamykano wszystkie ulice patrolami uz. Szpacek wygłosił referat o pobycie. de- f;~:~~ej~~ ~:::~~~i:l;~e ~i~~~~~el;f~i~~~~ brojonymi w.karabin~. rnaszyn~y'e:.wczora.i w Paryżu. Dełegacjaczeska wezw~ła ł' de. Niemcy muszą otrzymać wszelkie rękojmie przybył tu komsarz panstwowy. Horsmg. ministrów, aby rząd ni.e wydał Sląsk~ ~e-. co do tego, że v: C~echach będzie. się. z nimi Wydajność kopalńg. Sląska. iego. Prezydent mimstrów. Tusar oswlad- ~ postępowało l~jll.!me.. PozaŁem wazną Jest dla... ','. ~~.'. N " b S' k C',~k<. 1 nas rzeczą'. aby ) Zyd'Zl kt6rych ods""'tek na Sląs- łłauen, 13 wrzesma (PAT.),.Wyda]ROSC węże }~m~y w,0 szarze l~s a lesz~ns le~ ku Cieszyńskim jest z~acznym, oś~adczyh sifj l gia na. Gó!ny~ Sląsku '!' P?łowie sierpnia bt. otrzymają ]ak?a1:zersze. swobody ob~wateł"za przynależnością do republiki "czesko,słowac-. wy.nosla.>1,000 t~n. dzenme,.potem z powodu lde. Do te)!o oswlad'czema przyłączył St; pre.. kiej. Jednak niedawno narodowy demolqata t dr. str,lak;u gene.ra!neg~ l pow~tama spadła do O., od ydent Masaryk. Ch ai m, w "Narodnich listach" zupełnie serjo za.. 2 om.. podmosła Sl~ wydajność na 90,000 ton...' f'raga, 13 września. (PAT.)'. Wc::o_raisze i.prop9,nował,. aby niemc~m w Czechosł<?wacji.od- tygodmowo.., dzisiejsze dzienniki czeskie rozpisują Sle obszer- mówlc na 3 lata wszelkch praw politycznych. C~' cselmby WOJoy...:;0.,... WL2!E i BerUn, 13 września. (PAT.) Tu~ejsze mi;i...'"' l rodajne koła polityczne śledzą z wiełkinl' naprę.. żeniem rozwój sporu czesko-polskiego.... ':-ybuoh..... Praga 13 września. (pat.) Doniesltniepa- W' Pradze,t{. lerlln, 13 wrzesma (~AT.) Z,J?~wodu wtm, ~...' '.'. '11' -. f. mchu granatów w składzie amunit)) w Oerbfch. rys~~e.0 ozstrzygm~clu w sprawe S:ąs~a C~- - Praga, 13 wrieś~i~. (~ATJ Pod przewqdn!~ ł' o~oło'!vl.agdebuf.ga został~ ~a~itych ~ rob~tfli.. szyn~kiego wyw~lało. tu rozgorycz~me 1 poru- i ctwem pr 7zydenta U!Ulstrow. 1 usar(l odbył:l S:ę \ ko~! CH;zko ra.m~:mych 1 zołmerz stra~ poilr--, ;szeme... Pras. a czeska. z~wo n~woł~je' rz~d. aby ł konferencja wszystl{. Jeh klubó~ Zgromaa.zema uej l 3 ro. botmkow.. '. - Di~ ust~wał w pracy l~~ta~ał.slę os.ągnąc w Pa... N.ąrodowe~?, na kt6ryf!l. pr~edł~:~~~ sprawozda- Pr."nc w droz ł ~r... Jźn;e W Niem"....l... / r żupoprawki.,.narodm Lsty" pszą: Stanow... l me z Pa"za ~ spra!'le CCSZjil;:)l\h. J.. ~'U ł ) ~". V~QUl.,. y....1 b' 1 S! ~. "Prawo Lldu" plsze: Ententa me zdecyqa- BerHn 13 września (PAT.) Z Lubekł dono-.~ rzol zasadmczo ~dr~ucamy p e lscjit... ~ ląsku ł wała się na b~zpośrednie przyjęcie szowinistycz-. szą: z p~wodu wielkiego podrożenia artykułów J'.." O gran.cich. nasze~o panst~a de9''''1 n~ch żąd ań polskich wo~e~ czego. obrady.oży-- spożywczych spodziewać się tu najeży wybuc~~. c będzemy my, a me.kto ląnył.cho~hy nm~ w.lonę ~yły duc~em nadziel, ~J:<~ąd l str~tlnj.ctwa ro~6w. Robcn.rlicy nuty żelaznej postanowlh być konferencja pokojowa. DZienmk CZesk "1~ n!yslą '! WOjennym kon!hkcł~ z. POlSKą., ale wysłąptc zenerglcznym protestem ~rzeciw poa.... n"'...,..,...o powiada, te rozstrzygnięcie l tez m~ mysłą, wydać. Ks. CJe5zynsktego Po!sc~. wyższeniu cent mleka,kt6ra.. z ~O ten.. podsko- C' '... k'.. t. '<lks klaltk~ Rząd stronmctwa me dopuszczą do obsachema czyła na 68 fen. Zgrotnadanie lrobotml\ów i4.. łeszy.ns H~J les nal:vł~ Zł}.'ł~ '... tego obszaru przez wojska polskie. :<. da natychmlalstowego wprowadzenia dawny,h doczekały su: Czechy po K!ęsce na BJałe). O ' -" P < cen.na mte~~tł$ch. i mi~. w.przeciwnym puscll ary~. bowiem razłewypn.cbrue strajk. :. Paryi, 13 września. (pat.) Członl~owie i BilL!.E Dmll_-.. i...~_. caratu obowiązjłwało jakileś prawo, a rzą- i se~retarze delegacfi ~esko-słowackjej jak r<?w- Polskiej Republiki Ludowej żadne prawo niet przedstawiciele prasy czesko-słowackiej. Szpiedzy ukraińscy. uanowanc. Gdy nikczemny carat rosyjski za.. którzy uczestniczyli w kongresie. pokojowym. " Lwów 13 września. (PAT.) Z Ostroga do.. pmqł Ufw~~ uczynił z niej prowincj~rosyjską, opuścili dziś Paryż.. Poseł czesko~sło~acki w l' noszą,.te tu linjj.prowiu.cej wzdłuż frontu, łc:lkvpigrą krwią rosyjskieg~ chł~pa. A dm. gdy Londynie zost~! upowatllło~y dorepmentowania posterunki kontrolne wyłapały sz,icg6wr~skich.,"~at~kie woisl~ polskie odbl!y Lłtwę,. k~ml"', Czecho.. słowccl na kongrese pokojowym: w pociągach kolejowych. J~den' ~ szpteg6wj :_jlt }weta!łty ~"m WSCh~dnłCh zaplent~dze A1fl V ir.ilia sprawiedliwości oficer r~słdt był p'rzebr~~y ~~ zakonn1c~ę. Pewn~. polskie oddziela J_ od Pojsk. ijje.,.... ~. go kaptana armjl ukramskle] %łapano ~w ubrar.,u i:,kto nie słucba prawa, musi słuchać bata... Praga, ~~ wą~"ma. (PAT.) ~Demokrac~H podporucznika woj-sk polskich. W ręce polj;ji ~Kto niellmie używ~ć wolności, ten popadnie w psze: VJ~~le8my załobne ch~:lr~h!:jje.. W P~ryzu. wpadł pod Ostrogł-em bolszewik gnacy Sz-prm.~ i,jriewołę.. Kto nie szanuje cudzej własności, ten padły ~OSCl co ~o Słąska Cleszynsklego. Roz.. ger ze Lwowa. Podczas prxewoźenia go.d o,łwłasnej będzie. wyzuty. Kto nie umie być. 0- strz)'gmęto przecwko nam.. szpitala zmarł wskutek ran odniesionych przy : bywatełem w Ojczyźnie własnej, ten będzie po- " Mówi prawd,. pościgu. pychadłem w ojczyźnie cudzej. Panstwo rabusi6w, p (PA'''') Bul d" t t O A" '1' b. złod%iei w}!drwigrosz6w i łotrów nie c::toi się. - rłalj~tt ~ Y'kfzesma. : i...r:ty 3 g )łi1 an pozycja w lueryc'9 sa nie... ~ l>. \- R' J :-J'tl leży Austrj'a genera a ~ elam a, czynny vuecme na owa- 'JJ"unę-ła osj~, upa ly. l... mcy.. _ ",. czyźnie. wyg.osił od~zyt o stosunkach politycz:- New-York, 13 sierpnia (PAT.) Senat ame. J.. wy chcece, aby ta~ Polska Się ut:z) mała? nych na ziemi słowackiej. Powiedział Otl, że rykański orzekł. że sojusz francusko-amerykąń~ :AJe potwol)'. które RosJq rządziły. mały ~c:::. czesi dopóty nie Z}'olumir:4ją słowak6w dopóki ski nie narusza interesów Stanów., Potem yo... -łłłaych dot:adców. Ołowy.ch~tre ł mp~~ebi';lic'll'ee nie wyślą tam Judzi ta-ktd'wny.ch, 'kt6rz;jby rozu". ały Au~trJ~ ~TZY zyem. U ~~y ~. mieli, że Słowaczyzna może być tak samo stra.. tum senatu oczekiwać należ». że przeciwnie), le, uzbrojon7 Y'1~dtąl d?prowadz~y N:eJ!l-' cona dla republiki czesk()-słowackie~ jak teraz 'Wilsona ostatecznie cofną 'swe wnioski. Wi~k do S%czytu ptl.tęgl swllit~~ej. A wam S1E~.«:da!e, może być stracony Stąsk Cieszyński. szość poprawek cofnięto po wyjaśnieniach, jakich:,jad. a. ni~ ~.~ćda ~łuplę;. lada poc~wiścłcl 11 u ifł... we. $S'wpw.!tu.' sw 'JP! udzfetił Lansing.Tylko senator.lodge Obstaje: Wlęce] z.roul ł nlz om r.,.'.... '.a _ Musi skończyć się ten kawał bezm6zgow-. \ rojedna&neq przy swych wnioskach, by niemców dop~ścić~o: ten. ta, n.',i.ec fqzszal.a.b anauab, etyz.mu".to w.y-j, Wiedeń, 13 wrt~śnia. <.PAT.). Mię.?'ZY!zą.. %Wi~zku n~ro, d6w... i.ab Y... Ameryka",", zaw~.' " ekozlołk6w draptchrustwa, te p~plsy me-. dem włoskim a stohtą apostolską przy i sć: maro z Niemcami odrębny pok6j..,. ' a i f~.abe~jl Skompr9mitowanscł~ do cn.~ do pojednania, na podstawie. że rząd '. ~Joski '..' repudllkamzr:tu, cały den:ok~~tyzm Jest. d~ts l u:n.ać!!la suwere~ność stolicy aposwjs~ie!ł Pa... Porazka Judanlcza....' au, 2ftSCle tylko rownosc wszed:ldl?"", pcz zas zrezygnuje: z obszar-ów byłeiło panstwa ł' -.'. -.:... ~--" ~\ i pra.w~ do powszechnego ch,amlema:. ł kościelnego..' Berlin!.. 13 wrześm~. (PAT.).Z Miławy tlo~ polsk me zaszczyći was,dyskusjąt gd~z f ~.. V.. noszą: Większa CZ6'ŚC korpusu gd. Jątlenłczrl dorośliście do niej. 1vioże tylko wziąć SWOJą i Ewentualny i1a~tępc2 ' ~o~all 'los tała otnclona nł-a9z woiaka bolszewickie 'Co "puu'....".,. 'ed'e na- J w d 12' '. ~.. (P '\T' RepuM!kansey. r",~'... ~. ~.'!"i' l WY"łl-łOS~C was! n:?~e wa~.l y~l..!6. GQ, wrze~ma. f.j :.' sił słało z nad. Judaniczem niawiadomo Po Aft' Plętnować w obhczu hstor]ł l mobjtlzowac pr.ze- socjahsci Stanów Zte8noczonych. zgłosllt kandy-..~...'... v-~ H"ittkC? ~am ~ł, _'wial!ł& współczesność. daturę Leona Hooda na stanowisko prezydenta JU~.8nlczu obj~ ą~c2.łn~_ do~~~~" i.~jlo';..' '.~x~~~~. ~~ł~tl~n...

4 ajlllesłal,,_ '; '4 i twzwoj- Ń1edzłela~ dnia r.., :.~ ~ '. " ".'.'.,. ",.. 0." " b" 't "Zjazd wybiera komitet, ma{ący za zadan~ t Bry pr~z~' m1nist1'6w ~ntl"...',~, W sprawie. p e SC~~U.. ł zająć się sp~cja!nie Z~rga~zO\.vamep1 pracpwn!-! n~stępla C.~ceau. ~~!.' Paryż, 13wrteśnia. (PAT.) KomSJa, mająca k6w dia prasy robotncze!.'..,.. ł,!ełk~ mowę pontyczną C Sytiuaąi d., l b' C', k' d Ziazd wz"wa W5 7 "st!\!c psma, na Z}!!Z dz1e aowel.,, za ante przygotowac p escyt!eszyns., o'. ~"!.,,; t,.-1 0 do pooieran.ia ruchu. Mówca wskazał. że Nlem. CY.', Bł'!~r~".., Luf' t k Q. d' 'w~z'" obe... nym redl wzen o.van, ' '..'. ". ró ".1W~ W p~ e rano n~ U~l. rsay pler ;) ~ chrześciiafisl~a narodowego, ogn~s~!ll~ce~~ slęzorgamzgwaiy ~ za wno"jf~ W~gt~g~ posledzeme.wcl?raj Weczorem przybył tu w Polskiem Stronnictwie Chrzesc]anskieJ De-, sowym ~program Erz?ergeraJ!a~ r pau tjoyd George celem naradteniasi~ z p. Clemen-, m;kracji". dem wojsko~m ~a~c!a NQSk~~) Lś,.: S'., bez por6wnanul sdme;~e i gtb~blei~ 'lit _u W sprawe yrjl. Z PŁOCKA. można było PrzypUŚCłC~.. '".. "osled~enie Rady. Wobec tego faktu ODowta;:tm:m P~yz, 13 września (PAT.) Rada najwyższa,- koal~cj!, a ~rz:dew~ystkjem., nie zbierze się przed srodą, gdyż lord Mfiłner, (Od własnego korespond.) wal'ue laknalwlęlfszej ostr?tqo~, \tóry'ma zastąpić Balfoura, jeszcze nie przybył. 'W niedzielę ubiegłą odbył się w' PłE?cku przestrzega przed cz.ynlenl..ępi\c " 5" wielki ziazd,wiqślarzy Tmva~z~stw Warszawskle~o kroku, kt6ryby odtrącał tenan~~ Jeszcze me podpłsad. i Włoctawskiego.oraz klub 'Yl~illarek warsxawskich i pragną. z koalic1ą wsp6ł~i.ął!i_~,oi... 'Pary! 13 września (PAT.) Delegaci rumun i Lw. sportowego Akademlckle,!o. Jat. w sob~ '..,;EiDłfilnrVió'. ~C'J i jug~łowiańscy nie dali jeszcze do dnia pa południu fqzpocząt się zjazd łodz, zaprzy-.',=~~~~o odpowied~i, czy podpiszą traktat ~!~~~:C' Tmyarzystw War57.awy ~ zb Z ~ł~. Aneg dłty W,~.~tił~~. Nastąpiło serdeczne. powitani~ ~ rahwle,. Komunistyczna socjo l ogja. się, poczym ruszono w Jednym włt~lkim eqcho-, Caralde-Slołó, 11 wrzliśnia. (PAT.) 15. wrześ- dzie.z muzyką na czele do Bazyliklkatę-, Przy podpisaniu.ktafujlwłl,si ~w,,[tni"', ala otwartą zostanie w Kazaniu komumstycz:na dralnej. '. ". ~.salut obok momentów Ull~ydt:T:l\t)i~lłt szko-ła nauk społecznych dla 250 słuchaczy, kt6 P'?1f1SLy św.goś~le warszaw,:,cy ł włoctaw~ wiele scen rodzajowych" a rrl'pragną się poświęcić karjerze komsarzy po- scy zajęl Slę s~r.zeiaz~ ~aczka na rzecz kwe- Tłum, zgromad~onybardzg,'jfiiawc>, litycznych organizatorów Okręgowych oraz wsze.1- \ sty p. h. "RatulCJeDzleC r _ i dokoła pałacu, nie trq~czyr. kiego rodzaju instruktor6w. Kurs trwać b~dzle ł O godz. 3m.BO popoł.. rozpoczęły Sl~. re cyeh delegatów, witając za to :2 miesiące i mieć będzie charakter zar6wno feraty..,.. co ojca zwycięstwa, CJemenceau'i iprakty~ny jaki teqrytyczny.,,o godz. 9 Wlecz. syc chwały, al;: trudó~cha. nni delegaci przesilnęu sięcałkiem " '. -zebrali się nasi wioślarze i drodzy goscle w sal postrzeżeni, a przyby wszy zaw~. zaięli ' Dla odbudowy FranCJl.hotelu Warszawskiego na wsp6lną. skrolooą p~zedewszystkim wy~yłaniem pocztówe~ ś' (PAT) Z B r d wieczerzę. płą traktatu pokojowego do swych i PfZ;iaciót PQtym nastijpiła wymiana raw w Wersalu w spra'wie odoudowy zn15zczo- g~:5el. prezes Pl. Tow. iilosl. p. Antoni Go- grafó... i. OC.1'. ".. p ŚCCk!. M~ow!e stanu ~li po dfngre} ;ny-9h wo}nąpf?,wincp f.nmcusklffl. osta.no:--v~o- \ll'zruszającybył widok, gdy trzej r~preze~- zwierciadl.anej i ~dsuwa1i sobe ~~~n~~: j~t~o~!~j~~~rn!;~c:r6:.lele~:l~~:wa~~ac~ tanc,i z~służonych. To",,:arzyst~ ściskając Sę pocztówki do POdpSU. Wogóle łzą. ~~O~il~e~s~~ruz ~lalouch~r,konfer~~~~. w~~6:. ~?' gorących.. czuły~h. słowach powitał dokonywali za zgodą rządu niemieckiego i ażeby wzajemne za gto~l.e stall!ak Złe.dnoczem~f bu~ zbierania pami-ątek. Prawie.',aco. wali pod osobo.ym. kierownictwem niemiec- r~y oklask6w l Wwatów wszystklgh uczestmk6w cych zachował jako pamiątkę zjazdu uwiecznił swe nazwisko na,tr.ąktacie nnk'ninuru'" im. które-będzie prowadziło pracę jako pry- Q'd '....,.- l' 'watne b ł gło" r'leme' ",.c eau podpisał -~otym p'o'rem, przedsię;bio$two. " " ysl~ me~o USPO~~lł? ~a sal, za ra... 4i. obecny znakomity powlescloplsarz. \\!acław Gą- nym mu poprzednio prżez pensjonarki siorowski (Wiesław Sclavus) autor" Huraganu". i drugim, które dostał od ałzatayków. ~j8zd prasy chł~ześcijańsko.. "U cr odowc6w" Królobójców", "Finis Poloniae" PodcgasLg.dy mniejsze moeatstwa i 1.'" d....' wały, wielkie, uosobione V \iiłsonie,. narodow:6j.. 'im serdecznym nastroju zakończył' się zjud i Lloyd Geqrgu. udały się na spacer braci wioślarskiej. Wtedy to uiawntła się cata: wyłąanośł, Sensację w naszym mieście obudziła spra..ya kał gdyż tł:tm, ~t6ry otoc~f,łęb. "~. " Z okazji zj-azdu Chrześcijańskiej Den10kracji' PolkowsKiego i Ludwiga, roz:nnrywaila wsądzje szpaler, me choał znać mk0go. odbył się W Krakowie' w dn. 10 b. m. z:azd Okręgowym w dn. 9 bm. O;Jinja puhliczna zo- premiera. Ludzie, zupełn!emu mezllalll.,przedstawicieli J)olskiej pr~sychrześcijańsko~ stała,mocno poruszona tym faktem. że łudzi~j go za r'ikę, gładzili po plecach. narodowej. Wsai Rady powiatowej zebrało się cieszący się doiychczas zupełnym zaufaniem tych.' Kobiety wciskały mu da ;ąk k.~ a ~ ;o~oł040: delegatów ze wszystkich prawie dziel- instytucji, którym służyli. padli naraz ofiarą tej czat bez przerwy: mech żyje cremenceaut me polskich.. deprawacji ogólnej, która nurtuje w naszym Tajna pohcja.amerykańska.,któraczdwała.. Obrady zagaił ks. red. Kasprzyk. Do?re- społeczeństwie. ' każdyrękrokiem Wilsona,.miif~ chwilę 'c. h.,l~ Holeksę. z Krak~,wa! a l~kosekretarzy pierwszej potrzeby stanowiła tło ogóln~ sprawy. począł zuciecby tluskac w~ z. tydjum. p. owalano ks~ red. 9. lsaan~klego zw.lina Przeciwprawna- manipulacja z przedmiotem tj chu. Jeden bo. wiem z a. m. ery., kałj....~.ski..'ed. Pu:h~łkę, l. ks. Sapmsklego. Pierwszy zabrał 1 Powyższa "afera cukrowa" polegała na tern. że lente~ te wzięto to za detonacl~. gło.s K.s!ązę Bl~kup Ada~ Sapeba, P?dnosząc, referent aprowizacji um6wił się z Ludwigiem, głi się ze wszech, stron. śeljgrnęci tą..'t'l ąw SC.. dobr. ej. prasy, ktora ma. potrć.j'ne zad. a- ł aby sprzedawać CUkie. r konsurncyjny (cena 2 m. igraszką.. Kaid. y praw. le m.o. m... em:. '.. tyc.h ~"do spełrue~..wychować społeczeństwo pod. '20 fen. za funt) - Pl} cenie cukru przemysło- stał zresztą uwieczniony prz~~ ligm1-eh, \\'2gl~dem religlplym, narodowo -społecznym l wego (3 mk. 85 fell.) przyczym do kasy Rady fistów kinowych, którzy,:~mwalj.na ~llll1lfaln)lm,..... Op, wnoszono tylko 2 mit. '20 fen. za fua~; z wymierzonymi apatatami,,;,~,. ' Po: prz:ro6wlemu KSH~cla- Biskupa wyg!o.~z:<? z. tego po~vodu trudno było~ ~auważyć na?u,ż:y~,. P~ryż demonstrował~łą~. at.. l}o referaty. ~) tlob~cny. stan prasy chrzescl}an i Cle, lak wykazały zeznama swladk6 \V.,R6z;mcą, go dola, a tłum był na u.l:i~tak;.g~ ł~q~n~()90wej na z~e!11lach polskich" (k5. red. f skąd powstała. dzielili się pomiędzy SOJą o5kar-ł cżony. że musiano zanie~~'p0chodu'1:,kasprz)':k). 2).. Jakej prasy nam lł?trzeba": żeni. Z tego iródła' p. Polkowski. uzyskał niami, " który mial' by,t urząd~ofly : J),<;gdzill'fląa, (red. Holeksa)J b) robotnlcz~ ~e~. 8052mk' ł p. Ludwig około 4 tys. mk. Man~p.u-, piesze i jezdzców. Paryź za'ez;er'kqwał P~cfi#J.łka)...~) ludowa (~'.. r,e~. BłO.t1h.. kl): t1aqa powyz5ta zosata wykryta przet polcję. zapewne na ledsą. z pf~ m. ~).0. rg.. at.tłzacj~,.pras y chrzescj~nsk~-narodowel Aresz.tow. ani na śledztwe ws~fmym przyznali się w których orfawz'owaaiu eej.uła.. \>{ obecne] chwili (red. HoroWCZ l ks. poseł dq winy. ' \(aczyński). '. Sąd skazał obi! ośkarionych. {la 3 lata wię. Po obszern.ej dyskusji uchwalono: zienia ciężkiego z pozbawieniem praw.. Zamknięcie Ułel4y \Vanz. ;, UWAG,".. 1) Przystąpić do zorganizowania związku, ". T~mczasem os~arżeili wypuszczeni %oitali dnia 13 io wrześnf. tchrześcijati~ki<;h dziennikarty. 2) Zwr6cić się do z. WlęZLema za kauqą po 10 tys. mk. kaidy, porl'owarzystwa popierania prasy katolickiej, aby mewa~ obrońcy waio.)" apelację do w'yi~ej in Ruble carakie 'i:ozszerzyło. zakres swej działalności na całą stancj 'ijernię polską. " > KM,llY dumhie 4. U,Q),.ZjUCl 'ilybier.a komitet, któryby zwrócił P, rly~l'o 'SF e " N:~U"~~- FraBd,sięl,io s.pqłeczeństwa katolickiego i cz.ynników ~ tv:mhlą,,"funtr,szte;run~,..;,:aecyduiących. w szczeg6lności do naj bliższego J,Sven a.1lim o p"'-&j'ułoici liemlo:). f~':yzastaw.ne Z-ielltSkla;4% " ~&i~zdu Biskupów p~łskich. z przedstawieniem, '...-- ~., ',,';. ';,~' 4 1 /,1:, 'iż koniecznym warunkiem rozwoju prasy chrza ',.. WOlna daleka Jest do ukonczema. Nemcy 6% obligacje Warszawy !&ijatiskiej jest dostarczenie jej odpowiedmo nie są istotnie zwyci~ione i one dokona;ą jesz. 13%..... lid. E eowo i pra~ycznie WYSZ;kO~~:)UYCh.. pr:acowni-j cz,,: W.ie\~.iCh!~eczy. W op~rciu o RoSję., znajd" Listy zastawne fltów. Poniewaz pł?dz k 51 zaś w kralu' me a, posladamy od- om swoją Welką przyszłośc. lit.jo-- Jotr :OW:,,,'!Powiednicn SZK.ół fachowyćh. koniecznem prleto A wtedy staną się najwit:kszym narodem -eśn~ 'P~(pA.T.) 'jest wysyłanie co foku pewnej ilośc zarówno kontynentalnym, jatd świat widzlłlł".,"naród Z~r~~h, 13 go wrz Ul.r 'ch ' 'ksi~y. jak i świeckich za granicę, celem odby. niemi~ki. który jest obecnie cho.y. uleczy się d0i10.51~ l\.urs. ~o:on austryj~~, ~,~~~pnfą~~ stud Q~_ i'l,p~~tębięwa, w te!) :-ykr6tcet: ponie.~wai; ~ozl1:mi,e, co winien prusom., notov:an? ~ZlS1 al tak, ':pr&ey ~ ~len....łl ' ' c~fz;e o. 1~P~9ąłlz.ll.o,W:J'- :rr!uiląky~!ą~!!j. żęl~nei.~, d Y SCY.C1,l!;esteDPlowany Cl1, i'~ljl, 'lnr.!:za--, ~'zą.. r " " ".. fi",;p1ml,e...'k~or~~~~o~,yh1~;i~g_~~t'f~ć., W-tóci Qu,.,~.. '. ~ ~w:~; ~~~:g~a::v~s~~,', & ~!!ł~\~0 t ~~~ ~~ ~~~~,l. ',a ~r~a,k~j: -nle'~~~~e. ~~~:v-".~., l{ij~ne,_' p'.nl.:ll.ł.llla...,ntlcllm

5 ROZWQJ-- NeCZre., dna lit Wn... Dnia d )~ m. z_ta nlu~'yqlelb. Polskiej szkołj1tniej_kłel ~Jil ł. t p.. Z O F JAK A "CM :A Jlpaei,wny lat.... '..'. -. O wzięciu udziału '" wyprowadz.eniązwlok. mającym-nastąpi~ zeszpta:la \~ Rndo~()Szczu \\'niedzietę~ an. 14 go, b. m., o g.odz.5 po południu, uprasza cale nauczycielstwo..' Kierowniczka szkoły. s: :par:. P'''P!!W 25 ł tylko zarozumiało ści najmniej emetycznie urobi()r'; ł nego cesarza.. ; L.amek wawelski, to pomnik odległej naszej i cywilizacji. W. Cz,. J Piękność ziem polskich... (Od własnego korespondenta). Piękno naszej. ziemi nie. leży tylko w sa.. ~~"""' ""' _""" ---P:R!R l mych. dziełach sztuki, lub kultury. Polska les ł.i naprawdę krajem: Oj bardzo pięknych okolicach. Pnia'16b. mot jako.- pierwsz1 bolł$tu} rocznicel zgonu L tp" :.; Z Wajmanó._arJi DiełrlcJtowej. tiłbędzie"'się nabożeństwożalobne' W k~ciele ~\\l. Krzyża o godz,'10rano;lul które zapraszają kr~w i znajomych '.,1, Przejeżdźamy najpiękniej połotonądrogą w naszej ziemi, kolejąpojkarpacką, a w urzędowej nazwie Transkarpa.cką. Już zaraz' za Krakowem rozpoczynają się Beskidy, ie$1ziemy około Kal-.w.arji Z. ebrl~d.. ~WSkieJ,;.gdzie.. ~lasztor Ber~ard.Y. nów wznos Sl~' na t górze wsród malownczych dolin i źlebów, usłanych wsiami. Wzniósł ten ldasz;jor o dwóch wieżach, bielących' się na tle' zieleni, jeden z pierwszych rokoszan6w, Zebrzydowski - za cżas6w upar.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.~goi ~cluwm~owkrniu h~aznmun~ SłowaCkiego p. t.:.,ksiąd1;om.are;c", dz;ielo pra ~dzi~e Wazy. Jedziemy drogą podobn~do okolic Za.. -- Podzłtkowanie. Wszystkim tym,którzy brali udział w kom,do. Konstantynowa W dniu g go wr~eśnia Sw.. józefa,w's%czeg61no~ci ks. Sta;., wowi Wlkowi, ks. Giebartowskiemu, orkiefa br. Poznańskiego icborągwiarzom, pa,a.. w. Józefa za nas~ympoś,rednict~m,składą,.bóg zapłać".. - Delegaci W armii. ~ Dzisiai o 'godz. 101ft pnybf:dą. do ł<?kalu, krajoznawcze'go (Ał. Kości.usz;kl 49 zwarmji.. Osoby,.. których l~teres!lje. z nie'mczyzną na Pomorza Ba.łtycki.m,pro-. są o przybyci e. -,Z Rady miejskiej (1 sesji) posiedtenla Radymieji1d:i się we wtorek, dnia 16 i wśrod~p dmą rze!;nia r. b., o godzinie 6-ej po południu radzieckiej_ Cezarego J~nłnty.. 16 września. znany ' literat i esie- JeUenta. z Warszawy' wygł.osi.. bar ~UJq",'l' konferencię: Jite~itekll.: p.i.. t.. grzechu zbrodni" (Be:lndelaise~. Evers!. Poe, Maupass~n~Arcyb-aszeWt :Kuprln l ; Bilety 40 nabycia w' ksie~am~a1freda Strau- :cha, ul.. Dzielna Nr "-,- ::~. - Pogrom urządzony przaz żydów. '. Pod tyt.:,. Terror czarnej sotni.żydowskiejł8 piszą do organu Bundu,.Li:besfragen" z his~o :rycznei miejscowości Horodtaw l?o.w. hrubla... :szowskim. że tamźydowskamłodzłezpo;t~po. '\Va chciała założyć bibliotekę.. (ijyw.ty~celu. go talentu i natchnieni(, pwtanaszej literatary. dra.. matycznęj.., Wieczór zatt o go dwie 8-eJTeatr.daJe nową. sztukę J. Bora.\fskłego _",Pl'11.?~cy;l,któręł treść' ak.taana, zaczerpntęt~ z doby Villluy ś,~atowel V 1918 r., budzi Wlelkie z:'\intereso-aa'!1ie wśród publicz:103ei; na premjerze teatr b111.przepelniony, a kasa 'na dzisiejsze WidoWisko. jest \\l obl41łel.1ia.. KOlunikatl Za ltjorłu... ł TOVłarz}1stwo.Warsza~kich CJktiSt-ó'#U1 Łodzi.. Y nadchodzą<ią niedzielę.t" f. W dnia 21 \-vrześnia f. 1> u~ądz-a wyścigiszos)-.łe cyklistów. Początek o gotulnle,9 rano; szosa Z~ierz-StrykóiU, start V KrzyWiu. WYścigi doitępl}e dla. ~zystk:ich kol~rzy~. Program blegó.. t1a$1:~puacy: l bieg nowcjusz}' 6 ktll. o ;3 nagrody Ubie:il ~tó~nyogó1l1 9) klm nagrody rekordowa..,, Ul' ble~ klubowy T. W. C. 15 kl!t!. os nagrody V bieg Zachęty. 6 klm. o. 2 najrody,'.. W. j)'iegu 11.pierVłszy, przypy'.\lający. do me.ty, otrzyma prócz.pierwszej. uaizrody, soecjalny zeton re-. k.ordowy za ustalenie rekordu ma"!?,urn40 mnut. Bieg ll tylko dla czło:lkó\d T. WiC. Bieg. V tylko dłatych-kalarzy. którz}' nie zdo- byli naqród W' pier1łszyclt S-ch biegach. WP.. iso ow. e doi b. i. e.!ł6w..... U.. i U...'.po... Mr. 12'-., dla cztqtt. ko. ~ po M.L8, blęslv beż w:p1sowefjo. ;<:. '.., Na5łrocły\1l tetól1qch zlot}'ch,.srebrnych i brązo....,cb. będą rozdane zwyciężcojl ",dniu wyścigó-g. Zgroszenia do wvścigó~ 'pfzyjm;sje Ko.llisja S{)~r«toma w. lokalu Towarzystwaj. Potrkowska we. w!orki.śt04j i piąt:-d międz)195>dz. 8;,9 WJeczorełn. do ~i.19wrześaia 1919 r. Włączme ,. Zebranie.,Z'ebranie kwartalne Zgromadzenia cechtt brt1kar~ ł betoniarzy odbędzie się we, wtorekr dnia 16.wrze 'ni., o godzinie 5 po potudmu. tv l,?~lu, sta~szego "cechu.p. Piotra KuHsz:ł,d>rzy. UllCy' Kll{J3kle~. Nil 191. Za starszego Zgromadzema: Józef Szcześmak, W. W<ljciecliowski t,prządzano naradę "ezar-na so~nta zrzezaktem na P~8J grzvm'<a.po Z' -t!l, m'. ~l p'ftlsl.i. ~i. ~~łltele napadła na lokal, wybła szyby l rzucała l " u ~i A ilj ;. J kamieniami"... '..,: t' r" ::~;.. Policja musiała. jnterwenjow~cł. s rze aląc' W Chwila na Wawelu. "iilor~ dla postracl1u. Rz~~k.rzucl~ ~tę.n.a.własną Od własn. kor.e.. sp~) l',jótkę, jedną zczłopkłn l wyrwał.jej poło\v~ \ : ""losów z głowy.. Nie łe!ało w programie. aby; do.opiiu na szej podróży włączyć Wawęł,z:~tilszcza jezo re. /w' _ Cały opał zimowy w kieszen... staurację,. ale każdy polak ta~ >llkocnał t~da wną :Do~aldotldiwszych kłopo.tów.aprowl1;acyl'" piasttjwską i jagiellońską pąrn!ątk~~, że prawie za nalety kwestia zaopatzema Sę. w opal na obowiązek swój uw~ża z:vię?zenia! pracy ojcoto kto si~.trapiz tego POwo?u.te7tl,u, na po.. odbudowy o~brzymlego.l.ązacowne~o za~ku. ~tenie podamy najśwletszą wiadq:n )51:,.'. kt6:ra Roboty koło odbudo TVy zarąku w$.tały na npwo łl\lcłloctzt naszkop~m'hagiz nstytutu meteoro.-. podjęte. COi"aZ dałej oczy5tczane są ściany Oto magister La Cour spo~ządl;ł z tynk6w, a z każdym takieili od5łonh:;cie!ll mu.. cieplne,' które zawierać mogą' Cepłotę,' r6w nawiązują nowe ciekaw~. zag~4ł1ienia, roz... stopni <Zelsiusza. Są małeg~ iormat~, wljaią się przed okiem tajemnice' nietylko cały swój opat zimowy.. mo.z~a no~ć\"n1urów:waweskicht ale tale i tlnice dnoru. \les1~et1t, i ~ mają być nadzwycz~jn~e; t~me. 'Dziedziniec jest już zdwuch stron wykońastclsolwałue icb -'wobec ogromi1e}. 110SC za.. ' czony, -krużganki. zdobne 'ew, cl~nkie,. kamienne wnicłl ciepłoty moze być nai.r6żnorod~ filary poprzecinane przep~skai1li'i zdobne o dzi"y Pewne towarzystwo szwedzkie t:1abyło nie uroczym rysunku kapltek, pełne; z3cłlwycaj' na' wyrabianie tych bajecznycb ta~etekj i imponu}ąlym,'co choć tróchę'est3tycznie Uf 0- oby tytko nie pozostały dla nas pl~kną "sieni, pragną mieć w krajujaknajwięcei rzeczy 1 prawdziwie pięknych.... ~ kopanego. V Chabó~ce dopielo skręcamy ku wschodowi na Rabkę~ Mszan~ Dolną, Limanowę do Nowego Sącza. _ Pociąg mknie z łuku na łuk,to podnos\ sl~ na wyiyn~, to znów z niej z ni esłychaną szybkością spada. Prześliczny krajobraz' widzi.. my z okien wagonu. "Złeby, doliny, góry,poszyłe lasem świerkowym lub zasłane polami" zieleniącemi jeszcze lub złotawemi od rżysk.. Krajobraz zmienia się co chwila. Urok niepo~ polity' wieje z tych znojnie t obrabianych pój, ukwieconych łąk. szumiących lasó'n, szemrzącycl1 potokówgórsk.ich, zm ieniających si~ późnie) w' wielkie,' nawet spławne rzeki. Doprawdy to Podkarpacie - to polska eu.. downa Szwaj,carja, co mówię, to nasze najpięk... niejsze podkarpacie z pi~knym góralskim Judett1r Wnieść tu' trochę cywilizacji, a doprawdy PlY prawach polskich i 'swohodzie, można tu raj sobie stworzyć, zwłaszcza dla tycą. którzy lubią cisz~ i kochają naturę. li. er.. Skutki upałów. Rok rok kl~sk, kataklizm6w, 'pierwszy rok pokoju, - Jest rokiem dziwnym niemal tajemniczym. Lato niezwykle. zimne, jesień O temperaturze lata... Niezwykle te gorąca spawo... dawały pożar lasów we Francji.. Korespondent "Journa-la" w ten sposób "Przebiegam zniszczoną" opisuje swe wrażenia. okolic~: widok to prawdziwie rozpaczliwy. Naj. pi ~knieisze lasy departamentu Var padły pastwą płomieni, które' cora'ł: bardziej się rozszerzają wskutek dęcia gwałtownego wiatru. zwanego,.m:s'rdem".. Z wysokości pałacu Gassin podróiny widzi smutną panoramę. V dzień 'wsze:dzie potężne. pi6ropuszedymu, w. nocy potężna łuna) sprał wiaiąia olbrzymie wrażenie. Horyzont cały pło", nie. Lasy W G:rimand i w La Oarde tworzą gi,.' gantyczne" ognisko.. Dymy pędzone ~ m.orzl1 są podobne do gromych chmurburzy. Wszt:~ie' gdzie rzucić okiem, widzi si~ tylko. wzg6rza~ spu-. stoszone pożarem. Piękne kasztany są' 'p1pełnle zżarteogniem, pyszne d~by korkowe Zt"llj eniły. sie w' dym i popi6t~ kor~ korkowej zżarł ogiea,setki centnarów..t \V. okolicy.: Sainte Maxhne pyszny' Hotel Golf został' otoczonypłomieniamf, tak że pensjonarjusze z największym trudem. uciekli ' z ty. ciem. Hotel udało się wprawd~ie uratowac,: ale wiele wit okolicznych uległo niszczącemu ty;. wiołowi. BARW~JtB ~~{OLORYT" Robota na zamku, choc.wolno, postępuje są bezprzecznie. jedynym. gwarant'~wan,m nieustannie. a oprowadzaią';;y ciekawych pow ta.. środkiem do własftoręcznef!oufarbowania WSZł~... rzają 'słowa b. ces:lfza \Vilhel;na. który rzekł o kiego rodzaju materji. Ząda~ wskładac - zamku \\laweskim :»To"je~t tąk. piękne, że tu aptec3nlf~hłskładacłl farb i ml1dla,.~ mógłby' mieszkać nawet HohenzoHo!fn 1.1" : nlach.pf~ edstawiciel na. okreg Łódzki H. Pia. ~e. ~~,~~Jł-~!9 ~Ó~~~~~kno.iai zamku, \ S8c.łti.:ł.,ó.dilll~ ŚW~ A~';', atl.lg12:ł.

6 o N"iedziela. '. dna 14 wrzcs1'ua ):9fir r. " Nr. 2~ 2) Dyr, Dawison polecił p. {a.nczp~i napi$a~ llo~ Odpowiedz' Dad ł. Skrzynka do lis1ów.. danie do Rady Op~ekuńczei g}mnazjum ~ kt6ra Bez a lto}i. zastrzeżeń uwzględni/aby powyzsze podaml!! - l'?stę- A'''''''''' pując podobnież. jak w tym mypadka zwykle czym za' R$:la!(bm)wi "Gla,!! ~ ~" {. Szanowny Panie Redaktorze! rząd gimnazjum.. Bardzo nas zabawiły pana 'lo "GOk Na posiedzeniu zarządu Towarz)'stwa ~Oś';l)jata" 5) Wreszcie dyr. Da\1Jison Ule <:hclal WjZ1sk:tó p f 1,l.e!acle. Nie rajzimg jed '--, ~e,"., 1 V drr; 5 bm. rozpatr}'\'9aiw"list p. Kaucza, umieszczony Kaucza, 2dyż powszechnie jest przylę.tem wnoszeme n" 1{oMiek nie lubimy publiczni~ prać w "Rozwoju" i skieroluany przeciwko Dy.r. Gimnazjum początku-roku szkolneg.) \))pisu p6łro::z'1eg.g, przet? ',' moiliby~i~y póiść,w?anaślad9. a u 'ltoświata". p. DawisonoWi. danym wypadku p. Kaucz korzystał Jc::4yme. ch w l18sz}'ch mformac}ach byloby \)ięcej pewnla1p Zebrani członkowie Towarzystwa postanowili jed Wego odroczenia..'. ciekawych szczegółów,. np. a'propos ~~f'1łi7!o$!lośnie zwrócić sie do Sz. Redakcii "Rozwoju" z Pqzosraje z poltlazan~em A. L. Otlllac, tlro~bą Q umieszczenie nas"tepuiącego sprostowania. Prezes Towarzystwa,.Oświata' ks.gnacj Skoruplu 1 ) Wszelkie sumy należne lf Gim. Fil. zostaly przez (Uwaźrunj sprawę za Wyjaśniona zuj)ellliei Wobec zarząd tegoż przekazane Towarzystwu "Oświata', kt6re tego zamykamy da1szli polemik~ w tej kwestji,' Przyp. pokryło deficyt gimn, z roku , a przeto dyr. Red.),. Dawlsan nłe.m6gt bez l'orozumienia!si~ z Towarzystwem t uwzględnić proś!>, p. Kaucza o zwolmenie brata jego. ł oplaty.wpiso'i1ej zaległej za półrocze. T~ATR 6i~.~~W. KABARET i WALK. _.. Popierajmy band el pol D fi', ZS. '" Dziś Najnowsze a-rcydzielo sztuki kinematograficznej amarykańskiej s8:rjl francuskiej wytwórni" RAC PATHE" w Paryżu f... Od dziś " ( meryk ń ygomar) w 4 epokach (24 wielkich c~ęściach). dbmonstpd ani8 piup szsj epoki!l wlellde.h aktlcb! Passe-partout.. pll"emjerę' lmia.ainłł. OBŁ.O.ZENE... ~adacze~ karty żyw~o.ściowej okresu lu-go, rozpoczynającego się w poll1edzlałe~ dma ~5 wrzesma r. b.~ uprawnienis'ł do nabycia:!ja funt. pieczywa żytniego na zasadzie odcinka ~ 1 l " tli " ł" "»2 ł. :.;;:;... -'l.. lo.;;.::},? 1,.: te. : ~" tt H " 3 ~ąkł żytniej : : : ".~. Pozostałe od~mkl są niewaina, nalezy je Jednak z~chować gd ż. mogą być. ewer;tualnle zrealizowane po nadeiściu towarów z GłówneO'o' Ur~- W.lAprowWlCYllego, o czem w d~nj!m razie ogłoszenie nastąpi. _ <:o 2OT1 l Łódź, dóra31 sierpnia 1919 r~ MAGSTRAT Komitat Rozdziału Chleba i' Mąki. Słuchajcie... 1.lłr" rady starego farbować i odzyskać prawdziwy *ądal yl'kc Farb, b d Firmy T-wa Farbiapski Cena lduzego proszku l Źądajcie W5 Eędziail Skład łabr,.cz:ay Połu liaiolllrll gf szenie. h Przetarg na dwie pary koni POC1ągOWYC. dnia 18 b. m. o godzinie 11 'rano. Zgłaszae Się GELCKA n 11, lgie piętro. ~ 1',~.--'~'..~.l\k[P'~ p", f.. ~;.' <:~.'

7 . R"dOfłO$,kie Towar~y,stwo. POŹlCZ~OWO~08ZCZ~anMciuwe Zgie.pska r odaj-e do wiadojnoścj, że ~. dniem 1. września ' /Hir. wznowło zaniechaną podczas wojny' : :: łalność W zakresie:.'. ł wydąwania swoim członkom pożyezek do wysokości 600 marek lub 600 rubli za. por~zenłem. albo pod zastaw nieruchomo.. ści 'lub ruchomości, jakpównle*...,2,j_ no.,eb ozł kew; 2) Przyjmow,ania odczłonk6w. l osób ob... ąrch. wkładów na"' oszczędność tak' w walucie rąarkowej jak i rublo''iej t Bez konkupencj"'il.' Skór Z W najbliższej przyszłości. wyjdzie z druku ' e. m~qtko(jje łl111lłr' ane.w dwóchcz.ściia~h pod główną redal{cją Ąntoni8g~.langego 'przy udziale'." :g:tona WYbitnych..1iterat"Ó\\lipublicystów.. D~ial infot"m~ p0ą. kierunkiem r pp.: 11z.. Blu wskłe 10, ijanaluy r -.tllę.. skie 'od Mk. 15_.-. cz'.a:..t. c, ".,'.b:: D damske' 6 --"J. o e,jmujiu..; ",.Otf;l~.. k;łe. "U.k6~J'~' Pl"zer;mcwa.Rzecz o ustroju.tł kr.zyze, bolu, odpadk J parlamentatnym ~... Europie i lo. '. i t.. p. poleca r; Ameryee Qcl jegó początków poleca jako łpecjalność: KOLElK wą7kotorj.l'\tje, przemysłowe, P'OMPY p~t'owe doz:ftshania kouó\\'t. artykuły TECHNCZNE ł BUDO\vLANE. LEO Kantor.rnUfdBe_... Uf PiOtrkOQJska łł. 1;..s'!r~f~ó~.Zi.sli.~.sz.'~.iz!cj~ó~:~j~g: iotrkows a 7... we; isejniu V.Pełscc i ostatni Wymiana pieniędzy, kupno i sprzedaż papierów procentowych. T..... d ' Sejm (cztęrotetni) w anlej nlzwszę zle ł dawnej Rze~zypospoHt Poltikiej. n o d'la " P.:!!:!~i:~!:U:'':! no-. '. ' ił' 1\}ej zmartwy<:hwstnfej Polsce. Nadszedł świeży transport zagranicznych towar6w :::;:hlc:t~~~ow~~a tgl~~i:: Ftan.. ela. p»s-ijft.. la" ud Dł' Ełami, na i MUśUn. :.. ~ V cjełspra'\fy~ Dekrety, oni)'n. -~. WYborcze" R~ulaminy i t. p. Batysty i Cajgi... "'.. ' '.,O i SzczegółY it'lfounacyjne: pre SALA KONCERTOVVA SOBOTA, DNA 20 WRZEŚNA, o o. S'30 w. "k".. 5'.'.50 R' ~o-k:hpt%emó\fł,nis. Deklara": Koncert-Recital Uwaga '".Francusk.Al ł,wełna.. 4&. różn.kol. na. sukno i.e E zydjum 'Sejmu. lista'p'ost6w i ich..... i mundurki od Blk ~ '-- - _,ł przyna.eżaość lt}edług klubów i :t i komisji sejmowych wraz ze B, iaty t w... ar ~.,pj)!.~~.ii,tft'od mk ł szczegółami; ńri~dy sejłjlowe i Sąró\\?ka odmk. 7.5Q. Pt6tno tia 1Vsypyi fartac111od Mk. ich skład;' Ryc;injf gmachów litimows.,ch. po. s. i~az.en.i a. urocz}'- Ut.-.- Satyna kolofo.wa ł rozmaite towary na męskie stos:ci i po~trety. damakie jesienne ubiory, palta ikoiuszki od Mit: 80. M-B R'. YL.. V p(}dwórzu~ '. '..'... Piotrkow.ka.N 58, Cena egzemplarza prawa oficyna " ",.. gle Wejście. " :. Wybótróznycll ącs8nłikoicu ów. gl;.,cer y ł'l" olej "łurecki,;ł w p~',k.' mu. dła... z.. are.1 po WYjSC.,U: Z dr~ku.. cena bę-, J1....:,. dzle podwyzszqna. '," SPłlCJALNE MYDLO FOLUZOWE... łw-y DAWNU~TWO. F Fi.zer, ~r=:::k:.~.l 64, PiotrkłW~ka 64A "... OSbtini,Tydz,ieó, Wyp RZEDA ŹV SEZO'NOWEJ!,',g Płaszcze jędw.. ". odm. ~.~.. Saknfe etamin~ tt u Bluz.ki bat ff, Bluz.ld etamia..- '>...'.... n a5.- ~L.&l,~.atf p!orowe-:j."jadw. w.. V3leUdm~~o~):.el Stanień! haft, #,.. ol Ki.. 'lik-.' BEL~NAOA.SKA garnitur J., 65ł~ : "Newo wp,o_adzon,' arqkuł: :f:artuchygoupod., 11ł.KsUJ. odm. 18.;..... SwHtry wł6ukowe w 14 piłłkhi~ch koh,pacbl Wi elki.'. wybór pończoch" damsk. ł! ~~'\;~'i -:~,~ "'kfabrr -F Lemoniad:r,MfOł:ł%eDłe P!tUk".F łtl b. 'l.' y' -J~~ li ińki znł!lkom!ły pisuie!... ~rogpamll Beethoven - Sonata op. 110; Sebuma - Humoresque op. 20; Pfiderewski-Theme varie op" 16 Nr. 5; Chopin: Nocturn. 'op. 15 Nr. 1, Allegro de eoncert op. 46, Scherzo op. 54. BRllade op. 23; Ro.sln!-. Liszt-La.gite in Gondola, La Serenada; Scbtt1>erł Liszt l Lipa, Liłzt. Au bofd d'uile sourc:e., Rapsodie 1ł tł. Bilety od 5 do 20mk. sprzedaje Biuro KoneerloVltł 1\lfr&a!1 Straacha ul.. Dzielna 12, 2;atf. w dde4 koncertu od' gqd.z. &-ej Vi naic. Fortepł8l!konc'ettowy. aechstelna zełk.dl( Rłsterla i Glnfera, Warszawa, V Łodzi S. CbodkowskL SiGkleWicza Nr. 25. ~ ł,w;araza, ił luster. i -szlifiernia szkła:.., A.A,r... Oj ul. ul. Boduena ~ 1. Filja Łódzka.19$4$. Ud,i1J mruc.a P&ołł"Jto." 8h S.kwsrow.a o 'l\,f.ao.1 Posia44 na sktadzłe r6tftł\ ~denne tualetowe ł tiesftmkon łu*~ W zakres s:tkla:r$t""a wchodzą{'e~ ~! Ell ti K om. lej a Lik ldacyjna ~_Udll;.. p. v n:. ak równiet wszelkie pr+ybory do hltłw.. Pnyjmujłił 19Uelkie r~ 'L' L ' O!l.P'ę~lę'~dę;:tu Balu iej Kasy' Posagowej FOTilGaAhA czlookó"j1 c:ztonkinie t~j Kall' M. Wł11n'1!S1romadzenifł w l:~~)::!f.~ :,pr~jp uh:cy Siel1kiBWłcz& (dawnf~j. '..;.."".&.rm.. ~[«n'fije1~ska)~r. 54w'$aU Stfaiy Ugu,ł(}wej dma 2O'"Wrzt'łnitH"'i ( A., " ~. '.'.....' 1) Snrawozdanie o stanie likwidacji..' o godz. 3-ej o południu z. następującym porządkiem d1..iennyllu J.lAd;, ul. R'7 tr ńwl)b a v". 2 l 'Lu u! 'uu ol\.n: sce zmatle~o Wilhelma Kramera.. 2) v;} ' 1'-ót jednego czlonkldo komisji lik1&lidacyjnej u ad*- G6.. 3) uchwalenie trybu postępowania 'ł celu ukończenia likn przy ł1'rjm Rynku dacji, ewentualne upoważnienie komisji Ukwid~cy)nej do o.4eąr~ tanie. prędl<ie i Odpowiednie nia od byłych członków Zarządu pokwltowl1rha i.,ktuł~ '. wykonanie FOTOORAFjl:d!a z hipote'lti należności, zasądzonej Bat1u.~kiej Ruie f " Ś. d ctw matryk ł k. Jeźeliwalofł, zgromadzenie nie odbędzie ehi 11 po-wytlzy.q t Waę., 'c.. FU. SZ O" termh~ia' wskutek nieprzybycia \"ym.aganei.prz~ st&tut noł~ nych,. paszf1ortow.l t. p. l'zlom~ów, powtórne ~alne -zgrorua.'d.zenie od?ędi.je~ię w tym..., 3szłuki :~~maj1lkill mym lokalu dnia 27wrześma f.». ogodzln:ie 5-e; po poludniu; ' ueh\\:i11y powzięte na tym powtórnym walnym zgromad%enht.pęd, prawomo~ne bez w%gl~du na ilość cbecnyeb ns. nim e.u~ó~. Za Komisję Ukwid a'y~. B~njahlid B.~.

8 , 8. OO211Q j _ ~j«ji, ana l4 wrzes.t1fa 1~9 t'. F2bry~a wyrobów ceramic:ftych ł..ódi i ~gh"e.. lł~~~c]e poleca swoje wyroby ka!dionkowe: g~rnk!. słoj,e, miski i t. p. maiolikę, doniczki do kwiatów zwyczajne l z polewij. Dla. zakład6\v ogrodniczych na doniczki odpowiedni rabat. Kupujemy stłuczone porcelany (skorupy) w więks.c.-ycll 00- '-- 3- śclacb, jakotet gruz z cegieł szamotowych. Płae' stmrtow W niedzielę. dnia 14 i}. m. o godz.2'ei. y. urządza Liga Si!(}r'iowa G!er RHCb()wY~b!\JiO. ;" ti1, alhl Z n ~ortu li,v pro~ramie: Biegi: 100 metrowe, 1 łulgllelska (1603 mtr) i POCztol*~llimn:ti~~ Śkoki: o tyczce Rzuty: dyskiem,. kulą i oszae~l1 jak również... Becz pił~i'hożnej o OFiAROWANY PUHAR. Ceny~ z: pr~'iolem,wejścia do ~r?d1! Mk uczniów zotmerzy 1\1.k MlejScasiedią~' Mt. 5.&:l i lf1k ootycly}zasowa ilość kont czekowych przeszło D R Dntychczasowa wkładów Koron a000, Mk. Skład i, biuro ulica Pi~irko.ska Nr. cztewejkasy Oszczędności (P, (Wa!N;2~'Wa, l' łac Wa.. ec~_ii) -~ :---:-----:-"' d:--:----fl!!.1hł~~jlu~ii Peu,,~twoweji" ~~w~.nej do Vvniedzielę, '14 v/rześnia o godz. 4 po polu nin łd4l!in".m'tatm ozełli~q Piióg-iwa z dn. la stawie p. A. Stefańskiego w Rudzie Pabjanickiej odbędq się d~i~i~ją~0j pod p!:::=:1ą i,2 awa!':a" VS._ ' Cli ~ll p'. ł'y.. Mw \V wysokości nieograniczonej pbtne a. a ck }1 e 1) że p::j:~p=j c=:..,...' i \J ' -.'. żądanie) i oproceńtowywuje je w stosunku Z. 2) że" właściciele jej kont czekowych mogą 1:..,...,.br..-n. n3. wszystkie, nawet na naiodlegjejsze PaDło ii Paoowiw, którzy chcą bpa6 udział, pr05%e.i są o pu.ałl::łu:!ła~llq i dokonywać bezprowizyjnych,rąbycie. UWAG: Tramwaje kursujij co 20 minut. innych wlaścicieli kont czekowych; 3) że w najbiiszejprzyszłości przyjmować...""r... r",niejśzyc:b nawet oszczędności, lub korony do marek! ub koror,.l uszko icz, e na każde żądanie, i oprocentowywać je tódź. Zawa... ku ZZ, 11',,,.,,...,, proc'. rocznie,. }że można za jej pośrednictwem. pui sprzooaty Papierów Wartościowych. Wykonywa zle.;en[a w zakresfacbu webodqce, jako to: kostjumy, palta oraz wszelkie rqboty futrzan,e itp. podczas. wojny po cenac~ umiarkowanyai.l~zetelność gwarantowana. Wlelklwyb6r najoowszychmodeh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ls~(~c_~~~_ści wszystko podług Ofi(łaJm~o oraz zamumy pieniędzy Giełdy Warszawskiej; 5) że vi ~zasie naibliżs%ym zacznie, lllzlrjmo'wae patneff).w-wartościowych i załatwiać z_a~g~ra_n_ic_z~ne_. ~ Wielk~ i;iia~;b;1b~dziej ~~ D;.!aj. Nr. 11..Ji u-.. m'j-.sol.2 ",t~ Choroby skórne i ~.. polim "gla1lym _1l!&llłc.le~Zlem-... Godż!n1pr%J'J~. ~ przy Dł.. KUiliski& o 1dl! ~15.. 1lJ1fr Strzelame do tarczy pólp.p.pame ratro. 'aufet obficie uopatrzony "ł trunki i prze Kaski. dó:brej jakości. 19;0. Polecając si~ łaskawej pamięd Sx. BywalcóW, pozostaje; 2025 t Z poważaniem tw. Past~ek. Dr... 6 za.. _kdllzallie mieszka 4-5 pekei na biuro i mieszkanie, zapłacę Hi Sa.:' natychmiast Po sporzqdzeniu kontraktu.. Oferty pro~ę składać :do Tow. Akc..Reklama D S-łb Polska" Piotrkowska 84- (Biuro Gersdorla). 2J5T :2 r ł uefs um&ww4 pt,t -1lrijQ;SU.UAmła1W\li1nD.L22 ił M l "_Wiw Ordynator Ambnl~tótji;h-i Mleis..,-.,kich dla -chotgp skórnych i We~ Do wydzierżawiam. "L,X. S Pil >, neryćznych 2G:JO 5 F l k 3 0 Zleloll!lll (róg,zaoh..dni.j..0 ~... O mor~1 Dr.m:~.inł;~inw8~i il' Dw6r, ~~?dowanla folwar~n.e, Og. rodu.. 4 m., łąk. i asystsł.lt uniw. W Krakó. wie fn.,. w Qdległos... l 10 km. od PabJamc. w tern 2 k. boczną przyjmuje l\' chorobach drogą.. Dzierżawa na 5 łat. ~iadomo.śk.. Mn:liPistFacia Dóbr od fz~~u 5 ~, 1i..,~Ą -WfD19~~".:, ~ ~~. ~,~. r 8atta!Q." 4L ~----""'-'-"'ijł ~.'. ~~... l';" v/.~ ~s ~"!"' _" _ UwAG: ehoroby chirurgiczne nuu. gardla i łw8a cboroby oczu. eh~rody wewńę~e chor. skgtne i wener. choroby koi>i.ece chor. wewnętrzne i

9 , haftowane,,,, ~j)t~~ko~ne Halki.....,'tr',~RefoniiH, :.. D liani,~esn. '50..- Jtotnietze damskie,,", dpż,b',',., 1JiO,K"~łe dam:$jie " 19S9ul laso., 26.50' SimecbaJ "" Bmw;lódi.,Piotrkowska '100.", ' "ROZWdl,--tJledtfera.,«nil f~ wrzełnła!.. Piotrkowska ~'" Otrzym,ano do sezonu '. 'ił', ytran~dnrłłowarów, FRAN:CUSKCH,'i,.'ANGElSKCH..,dziale awatnym:, Zam~ze na palta,w r~y~h,koloracb ': Szewoty na kostjumy i suknie' " ':1 Wełny,w.różnych kolorach, ~::!\:a haftowana i gładka~l.; ł' 4hlpillsowan. łulkiełllkłhli!.'f~o.lno~ a W dziale jedwabnym:. i Tafty szkockiej,gła<łk1e jnasuknie i,!~!~w P:!Y _~..."'d ' li. i _.---~.u... Jwa... b8po.z kll. :W'ilziala 'bieliźnianym!. ".MadaPQlamy. Płótna Batysty Syłezje,Pka angietska Pneścieradła lo:czniki Chustki do nosa Metkale surowa. oraz Qielitnę gotową Pł6tlłll kolo e. i$a poaz.)'. ASOriOW2ł1Y wybór ciepły ob chustek-pledy oraz 'Duty wybór koałjumaw i okryli damekicb araulies l'''' t.f~ ~... :::=::':~:===:~. iii; i:::: ==: Piep zgrzędny [(rae:ec 11~oJi!i.:o.J' E StLlE, Pl(łtg~kowska 32' ma na skladzie wie~ki,~y:aólł tqłi!faflł'w dla wciska oraz go.. towych bekiesz na futrze.. Ceny, fl!lr>zyai:ępncp.. ",2059 nw6 ~1ił:J!&~ZułliV'flai~i\i= Ki e p GW ni F;( bittur~, buc~alter,',kas.ierka i pr~~łykant biur()lll1. Oferty z wyszczeg6lnieniem dotychcłasowel pracy, i referencjami sldadać w biurze Domu Handlowo-Komisowego S. Biełiński i S-la Al., Kościuszki 17..,: 2074'2 ~zuflad, bufe~, kasa amerykańika ogniotrwała, ma'" nemy i t.. p. do sprzedania.. Ul,. UłOltz ' ska 251.,,., 2Q55...$ Orkiestrion 'V dobrym,tani e ~ l\łalcami" 15 uf1merówsprte-dafe dom k()oil l miso~&-handl L. Druteweld ł S~ka;. Piotrkowska 90:: ~a ' KREPON BATYST SU~WKA<,Lekejerozpoozymlją<się'.,dnia.22 '\ł)rześnia.:prowadzone: są. dzi~ty:,wszelkie roboty r~c%nełkoszykat's1wo, introligatorstwo, kwlatg,slojd, rysun~i~wycinanki, szewctwo, kamasznictwo, zabaw karsłwo, tkactwołkiliulkar&two ł krój {szyce. Katdegodziruu ł ~ttlas~ę uc2)1ćosedoo jgkq specjalności. Szkoła wydaje świfi~ ł ~twa. nłoł'trulcje i.iapisy 1J} tcan~elarji gz1~oly od ~

10 10 > ~~~-~7;teta> łxnla!4'wtteśnła'wl9 T. -..,. ':' Meł11e" Mżka, materace, sza- nowóz na e-umowvch kolach DO wgnajecia 5 pokoje z ku i potn:ebty lokai lub pokojowa fi ty, Pieliiniarkę, umywalni.ę, t ora.z bryczki najngwszych fa- ehnią. }Vidok na park,_ Ra -; :liiljąca.do~rzeslllż!ę.,do leżankę, kre.dens, st151, krzes!a. sonoliw do sprzedania, Ce~~etnja- djllańska 4:>, 676ó-l i m!i.j<~tkll Wlskltno,,pod Łedzią.»łoruallę, lustra, biurko, fotel, na n5 ' 00 wynajecia d\\'apokoje z lm~ Wrndomość: Przejazd 52. mle~ st6ł biurow)', prase. ~rl'l.rnofon, ' chnia lub bez, Potrlm\11ska: CZ&~ft tlaszynę do szy(!ia - zaraz tan:{}. nsa zlel!!o pod\~6rzol.'jes!o. sprze- tcs!l. 5. G7S1-2 no. pow~t)cie z wqjrly.' z d)1'''. sprzedam. Piotrkowska 223-5, r dam. Gl6.wna 6, sk!e~ ~alun- DO \\'yna1ecia pokój lmej)łowa- r ~et1, Ze:!~Fi'.vs;;:ieg~. polak z, p. front.,- -f teryjlly :1 0)1 frohfow,l, n piętro, front,! Rosji, 4q lat, 7..~zso/f!ł wy- B itlłrd kregrell~ó\;'1i i cl:lrkq\'.';-:: iliestaurację sprzedam lab wy: dla woj$kowego. Roz,v7adoVlska b,.z;tnlcemcm, pr~sł Q Jrucąkol-. te unadzenie idatne na h- ł dzieriawi~. Kal'Qlew5ka 4. 6 m 45. :;. 6'125-1 fwrek pracę D łmu1;e,. kancer.. ~arni~,iub piwia1'nię z,araz do - 68:)1-5 Dla' ch". sieroty lat 10 opie_ l albo fiz'lcz:na. Łaska\'Je oferty '8pr,zeda:n. la za bar.d:zo mska. ce- Ron,;1,e kuch~nne restaura""";ne,<... ' '! proszę nadsyłać: ul. Zielona 12 "... ~J' kunowle proszą o ouuwre 1, 9 T U 6 - tlę-, \v.u1omośc: Po1n:i 0.1 (f~,: s/jrzeda.n. Biernacki, Andrz-e- ubranie. ro:c1adać wadil1irrisłra- m. 2". 7/0-,2 ~,:.fth\"ikł,{'<;!ą 82 m.15, 6594-~; ja r6!l Ougiej, od 4-ei do B-ej. l cji Rozwoju poi "Siero:a". ł potrzev!1y czeladnik stolarski. elk żelazne ttre{!r:1)pro~il, 6T6fJ-l, 6729-'-1 Ul. SKweroWa n B ~ 26 i 28~do sprzedanj.1h)~a: \ Sklep spożywczy sprzedam z rryzjer dn"cv SŁepil'isk z Kru- l P' oszukuję stróża domowego. ~~jnle V ~łur~e J8,:- SzopHiskl l powodu odięcia posady., \l[ól. r czei,' mie;zka. odecllie Stąro-! Wiadomo~ć: ul. Mied z ianaj2. S-ka, CeSZleimua. 8;;.. _! cltaiiska n 79. ' ' Zarzewska ts ;..;.1 r tt włlłśc. domll ,,650t-"A'Cul f Sklep spoiyo;gc%9 sprzedam z Kawaler lat 50 handro-l3)iec na t potrzebny stl:tdent łub nallctym B ńdynek nmrowany.45 lok. dlu~ i, po\&loduchoroby. Zakątna 63. " posadzie, l';agnie ł!i~ zapo.. "ł de, l, polak:-katqlik do dwóch, gości i 18 łokci szeroko id, snl znać z panną lat 25, inteligentna, chłopców. na Vly~ Oferty z odl'owiedni na ta1h"yczkę l,ul:>! Sklep kololljltillo'sp0żywczy %a- ł mi1eg o, charekterot. z dobrej 1'0- f... ar..!t11n~nl1 pz:%esjfla~. Kruszyna.,.kład, wydzerżawię. \1iadómość 1 'raz ',do sprzedania z P,OW, Q,dU dzińy. Poważnie trakt,nią,ea ze~ pocztnk!ommct!,mzymerstrt:e,jqli, Leszno 54, u 1tospodarza objęcia < posady. Wiadomość w chee nadesłać ofertę- do adm!- basz. &,65-2 ' 6499-ncne2. sklepie, ul. Brzeżiń~ka J'o.A ;r8~ ni$tr~cji RozW~ju pod "Broni- 'Re~SZerJUb re~uszerka f chlatyczka kareta, para chomont sław. DyskreCja rzeczh~noro& p!ee potrze.dl. Zakfa:l fotoangielskich. rózn~ wny irol-! Sklep do sprzedania stłoiywczy WL, graficzny, AleksandroWska 42- B _gi resorowe oraz~ózki ręcz- zaraz. Baluty,_ Młynarska 26, Korepetytor, mogącyprzyspo-< le do sprzedania., Ul. 'KtHnskJe- wiadomość na miejscl. i, sobić ucznia do kl V, po-, uczel'i vm d. adzi~lalekcji. ~~; kutnia p.n;,, trz~nf zaraz., OfertJ wadmin. Oferty w Rozwoju. pad "U.. 'O' -O sprzedania lóżka, szafa, ka- Sklep apoty'll1esy ~japl'zęda. RazwOju pod.uc%e:tf".. Ci:en..., : walenki kreden~, gramofon. Bia z p01fodu 0*& posady uczeń vn ki. ud%ieia,lekijl.,d.ra~,zegar_ Aleje Kośc~u5Zki 26 l t.e4u ~1 list dla A. z, od- Wf8:domej,', WiadomoŚĆ Wysoka 27. ~ "<._. 672o-p~ l Sklep spo~~y %. powodu ob- osgby &0 odebrulavłreaak om nutowany z 12 mieszkeiń. i ' 1ęcia posact' sprzedam. Cmen- ell., Wl..TUaWski mi1j,!az,yn kapelu D,,:l. 1'.'lącznym pła~em przeszło łama 20., 6705":"1 lobj.żonaty poszukuj. posady szy damskich poleca pa.niom,j'c~9 ~ k:w.,łokci za;u do, sprz~' sprzedam restaut'ację ~ ~- 04 1, p&~dz;ieł1lika.,pra~ąldy najśwlet$ze m odelę, OrlO?; przyj rl~",.", Wadomość. m. św. Eill-< ku % powodu osamofnlemll V, Łodz,do :prywatnego domu, muje oł)słalanki i przet'.óbki pom :~:3:t:lPlo.śmciela. ~:5 WiadomOlfć: tbb\$kiego 84, 11 posiada ąobre 'wia4eetwa. ~- dlu~.~statniej moq. Piotrk,(H9- 'fci';<:;an uzywany Schrosera sklepie. '8121.:...2 slca:\fe -~ferty'dobllu'll slutpo- ska 9iJ1, MartinL " ',je~; ~o s'przeclan~ %a ~,OOQ, SPrzedam ató! rozsawan1 z krze- wego. POtrkowska 109. ' W'aftrtei.: 11 b. m. ~zóllk. n s.. B, leńkolllsklego, P lott.. &1am~ lll11uynę Singera., u~.. 658'5-1, " ru, "fi łramftjtt Aleksan.. _ kowska dujrle ~ Grabowa 19. Leltc;i4 korepetycji udziela atu- ~W8dDl ~ ZDlł~ono -paczkę 'F i rank 4 kotcnld nieiane,kloe d~ WnechJlk1 Krlk"A7skieJ kslątek szkol.tycli. Pra;qy wla,., kowe, hafty pol~ca w miesz- SPrzedam 71fJ morgi ziemi. \1M- b1ly nauczyciel szkól średnkh ścicie zgłosit się mote, po odk~~ill prywatnym W., Bo~ucka. ' doll\ń~ Ruda Pabjanicka, al., Konstanty Uiwenhoff, Andrzeja biór takowych do Rakoczego 19l 1,tl8kiego W'..ll DL 4, ~se lud&ka la. ~.,11' m. 9. OOlS-p.sl Przejaul. 25, za zwroter' koaz.: ~ tnę'ro. 64U-ae Miejscowy rełent, Zgleraka.~. łów az.o~ie,ri. 5-do lamp&w1 i mo:. Urzędtdk paast'1f011y, kawgl-es; po3;u~ljc PQlJloemklt. Zdalna p'anienka poszunje mej- " G slę~na lampa un:ądl:ona do poszukuje umebl1>~ane~ po ~1 set! do mleczarn lub doslde-,'.j(azu ~(). sprzed!lllia. Wiado~ kof.i P,rą clirzek!jatislw!f ~ MłOda OSOBa P 0$% Lkuje miejsca pu. Na iądane mogę złotyć ~LUlzy 65 m :-Z$w2 dziale, mozlłwle :r; utr%~et,, u, pojed}'ńcui osoby. nroż8 kaucl~ SzKolna łi ij m. 7. 'arn!tri!y palta, spo~nfe. robo-- 'V okolicy GłólilJ:!e) pouty. Qfer.. się zat'lć gqspodarsh\łem. i pra~ C cz:e l lepsze, sp6muczld l ko... ł;f." Ro:r.';fQja 4la.UrzędnJka". 8O'41llruentm11'ia~j bieuzn1. Ła zag}n.ąl pies ~ czarny, w-abi stillmy, obuwie. meble ~ełk:ę 6t81-1 akawe a.dresy.. kłada~ 1\ł R... się "Murzyn". Odpro-madzić,~Dlanterję poleca s.kle, komt.. Urząd%eWe r:zeżjłłcd, sklepowe UjłJ lub.ooapo4łant1ro". za n~oą: Gł6wna 47. 'ł'?""y 11<1. GrzJBl$kiego, Słenkle- i warsztatowe dvła,.ozy. 017i-'f ~~,a.j0' Wgg...:8 do epa.~ Gubernatorska Nalh.."Z}'cel pt)ullkuje -pokoju ZOłienie 5 pokoj.lt aloneezne i ~tbaciartjię.,; dt>brym punkeie,n. 26. '. ~ przy chtułcljdskłej rodzi- " kuchnię. 1f1godami.Ja%ienką n z powodu choroip;1 spn:edam. U' rządż-enj.e sklepo~ ~azo.. nie... Oferty Roz'iVQjl1 ~ ~Po- sbtibowyb! przy ul. Juljusza. na galtmliklc~!tarolewska 28. 6'7' ten l lampy 40 sprzed'aliia. kój. 671:: pokoiów śródmieśeill. ~'EZ l\,aj. lest do S9rzedania urzą~ - Ulica Sie_kie"lcA J!j 25, npi~- Nauc~yeje1prZY20towilje." za- Adresy poli A. Z. pł"o$zę skja.. V sklepowe V dobrym stanie.,tro, front. ~:5._ kre$ie 4 klas szkól śndllich.. 4ać W adntbaisq:acł1 Rri:r;woju. Szlezyng, ul. Skiemlewkka Ht 6. Wstą;t.'<1i telq1ją l$andeł" SeD) [ J~zyki: fra.n~~~. niemł~~ la wg... Si5&-2,. starą i drut teazny co nal- ł Cł~ rosyjski. ~l. KH~ń&kiego. Vi:::zlri fszlauchy) 'dl> rolllerów mtl~ 5 centymetrowej aiswall1 (Widzewska) ~1-7. J. Ch. Zl~tną ~ples wllczek, wabi się R,kil\t.a< używanych i jedna par& kupię 1t da.tej ilości. Oferty %, Rauf. 'Uprasza się o od-,ang.t~kich nowych do sprze.. ~q.. prouę.skladać \O "Roz- nrof~r~.htifł., kawaler, po$~.. p.ro\f1adzejlie, f.o na juijtisżn 15 dtt;:łu. Poladniowa 59 m. 6. WOlU pod.. Zelaio". 54!4-d) r kaje pokoju z cm9dzienn)'dł JJL" do,adołri Jał!Uiza za do- 10\Vds:de narzędzia oraz m.. za 450 marek ' dllżaazata-s.'tie- ~trz.ym~ " intelill., ro~. PilUka n Wer sprzedam. UL Pańska 54 powa ł bufet. St><Zaruwska W Dl. 10. profesor l\. A. ' "Jan Gotller. 6012:-1 84, stróż wskate., ' ' , redens, 5tól rozsuwany lustro ' Z magle de spne&mła oraz pottu~na zaru dziewczyna łóżka,,z,materacami, 'b,inrk~ "lóżka z, materacami. szaiki,,1lmle, ląca PlUĆ do" pralni. K JUzyna Singera, knesla!łzie- zegar i chod1'jik.::not.o,.t-a~wa Aleja Kościuszki 'tinne, szafy do starderoby sprze- l~t. ~ P0trzebliY wotnica.. U!.szat się, dam. Sienkiewicza 89 m. 8,. ' ~ ~Je ~ tanió 8pi'z~ xe ~11ia~cb.:am' do 'liarszlllll- 'fodwórzu, ~:1 ' "WiadoDo4it ~łna N. 'w.ajti.ego Ziemiads!dei() Tomany,. 1fOZ}'<h,wi" zadin"'l-y, bezr~~ W~. i1i7-t st~1l ~!eczarald.iło> ~fa!uj.. 1\ biała i kfac'-ta. Łukaw-v.. śclus-z;ki n 2S ~al~zca ooprowndzl. ~ %a d-. ROb:: potrzebna zarg?; dile'wczjna na.~rod0: Warsuwska tl9-1 przy'chodnle (lo dzł~<!ka. Zgta- Maslq stare po cenie znitonej A NauC%ycielki, freblanki, 11U?- S2laĆ Si~: Star~-Zannts~a 49 m. Jii P?eca mleczanria Wiejska.,B ehowawczynie. b01l1, pielęg- 10. fro?t. lupll~trg Guber.natorska luarki;biuraliuki (ó~), kasfer'~i, pot~edna zdolna puna do_tizy- (is:~ynę,singera, otomanę. sza- ekspecijantki; rządcól.lł _ agrono- d C,a", ~xiel.cipn~ej ~ai"dero~y. \ifi a- M tę, stól. apr.hd.am. Aleje Kc. ~P' pisarzy, gośp~e poleca fo.mo"c: u lotra:~ysłu 155 lu. 5, 'łiciuazki ,łel"WlłZOtzęd1le.ftiłiio peda~o- o leyna, parter :-;2.m":: i,-: now~ i używane sprze.. ~~o-r~komendac,yjae l..udwm- potr~bna dzie1'}cz~a do wszy- _ repetycji. Ofert}1 w RozWOju potrze~ny, zdolny Ś}UsarL. An- M ' ótocskl ne.tnowlilz~j lwnstruk-. po4.ollmioldasistfga 1 <. "" drze)1l 6, takladjla$&'ski. ~ cji Ni S. U roku. l1ode ' !~o s''..r~'ędania. Szosa PaltJanic~ Akus::erka lh:zyrnalowa piż)7j- pot~zeblla HUżąca do Wszystka, dacja Rokide, n:einlka. mule. PiótrkO-wslta 225. _ kię&?,:z; dojn-ym gotowani~m B:~~rla tJ,nl 4&J4..::-nwc2 Q, pokoje z kucluną ~) sprząt!t U1Je po,cena(!h najniższ.ych. sklej. PlOtr~owaka M stkiego. KonstarufaOwska~"&5. Orla ~z" stolarnia ;7 Abtt1lljęntka S da.' 'u~ii~~ k~ ł f n. ~', 6793"':"C O \iźniu'ka. Lipowa Killńskiego 152. ' 6eM5-nc5' o 9-12, H. Lltmanowtcx;. i i, '",' " 0 G755-2 Chłopiec lat Ul pragni~ terati-. ' mk. pożyczę lla ł-"zy numer hypoteki na dom V Śl:Ódmiekiu.uSKł1We ofer.ty Vroszę,sldadać w administracji pod ;; '. 61';1-1 l ~!tfltnk. pooszu.ktt.,e na nu _.,~U mer h.ypoted ziemskiej_ ł k!li4j~ec:l;ka PiQCellt b~ckiłl: łłlówiou.j. Gier- tm!ł1.ixl1 t:y do ad.wmlstracjl pod lit. "S- Q.ł., tlf.}lna murowuila, 19 rnies:z;- Akuszerka Gołaiiska p;zjllmuje, D1a,2-,daroal!! o~oby. i 2 dił.ec: kuti, do sprzedania oraz we. 1 na czas slabolici u si,.elne al st d arszj1ch. PlGt:-!t:oWSKł:91 m.lor l ~::=t=-=:::-;-:--:-.-~~:;':":;""';":""-ł inkazyj~i~ sprzedam kas~:g.g11io~ 1 nować na piekarza. Otertg potrzeb~li są inteligenttli, ener,. 'U t~~a~% dma o.brazy Ole, jne i ł proszę sl;;!adać V, admiul~tracjl gl~zm ~$pótpracow!lic'y (stu- zg1!;}h<!.?~rsltl. 'ay\.'.l~sal>metowy. Slen.- ROZWOJu, pod upiekarz".. d::lcl. woltu od WQiska. ucznio l wydany.k;ie.wkza 2O.fl"ODt. fl'y~er. "'.::, ', ', ,' l Wi:'lSiarsi r pane) do ko}jjqr, w 61-1;-2 :"\:i'ek:m~~;-:;~;ore.6[;191i&--:---'w2~;;: 'n" wa t'lko':ńicli:t "tazu. populcrraych wydawnictw UNJ.llan, )-aa:lel ;':;:3.gUlJll 'paszport '' ' P Je u ; ołł~lle z elek- MieSęczny zarobek od 600-F~:lU ł ł llle.:mecki WjdliUij1 m Niem- :. tryczuem ośwletlenteqł duod- J mare!( Zrl'o~ze' ', dz;,:;':! czech,. 6&,"0-5 llaj~cra zaraz. i'iotrkawska 91 l ae tą': SkW'er~..,~la7 P OD 1 l ę ~y ó ł l - Dl. u W2 ł "'... m.,i~szcz;u!t Juija' zgtl:j}t\ karle, 6791-wc3,U węglową Ni tH-l CEGt

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

ne»f ZJAZD 1918 r. w dniu 15, 16 i 17 Czerwca Odcinek należy oderwać i wręczyć sekretarzowi Zjazdu. R A D A G Ł Ó W N A O P IE K U Ń C Z A

ne»f ZJAZD 1918 r. w dniu 15, 16 i 17 Czerwca Odcinek należy oderwać i wręczyć sekretarzowi Zjazdu. R A D A G Ł Ó W N A O P IE K U Ń C Z A ne»f R A D A G Ł Ó W N A O P IE K U Ń C Z A ZJAZD OGÓLNO - KRAJOW Y INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH i RATOW NICZYCH w dniu 15, 16 i 17 Czerwca 1918 r. M u z e u m Przemyślu i Rolnictwa Krak. Przedmieście N 66

Bardziej szczegółowo