i.e.2... m.ar~i ~.a. łeks.t.am, 6.5 fe.. n.i~(j\v.: ~!-!ł.~~ol{ł1j m.t.r.ka" name="description"> i.e.2... m.ar~i ~.a. łeks.t.am, 6.5 fe.. n.i~(j\v.: ~!-!ł.~~ol{ł1j m.t.r.ka">

11 nie ~=ł~~~ą.~~1c~~d:i~~r~~ń~~1 Ser śmietankowy,~ arzadbndu'bi&tyla WOJstowe[o D. 04 Gl Łództic[o. Z. lilij., ... " "I' 'blls,,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "11 nie ~=ł~~~ą.~~1c~~d:i~~r~~ń~~1 Ser śmietankowy,~ arzadbndu'bi&tyla WOJstowe[o D. 04 Gl Łództic[o. Z. lilij., ... " "I' 'blls,,"

Transkrypt

1 Z. lilij., :/~- "'i1ft mur Nr t.j:x~_ ~~~ Cena poledyńczego numer u 25 fen. "01.ftJOCł:.OSZB~: P~z.dtek.ł.m.lub w~ł.kal>i.e.2... m.ar~i ~.a. łeks.t.am, 6.5 fe.. n.i~(j\v.: ~!-!ł.~~ol{ł1j m.t.r.ka za wiers.::.z. petitow.y Ofł ~b~9 OD1.osze'lla... iofen,. z. a. W9raz. N.łajłt~Uej 80.". Te~... ~O$Zenla zanuejscowe.1:0.. R.. ~.. oce... u. t.droze1 APłJkuł.,.. ł.' e~... Qzp{lcz~nja. honorurj.um u~aża~edakcją za ))uptałn. e. Motna zanm.włać "RozWój.: 11) PA8ANCACH u p. Oroblińsk~ego. Nmvj Rynek~ K~lt;.W1ZGBRZU u p. Lacha, K.:o$k.,. ZAWADO.t-ifłłłDWDOBl oda_.iealu zgalał. otwapta DZiŚ, 601Jł.l'3-,0 wl-zsś;;tl"a b. fi. :Resiauracja awi... ara '-.. ~ ~i' i.a; '-"'hji~'d~~~.o' f1:leałralna..,.. SaU l(olloepło._j. D;dela&i,' Ni UJ i pp~n.a.~dna bqda.. pod 0801tlatr- 1d allkielm JÓZEFAPAł.EJOWSKJE30...,....,da.an.e blłlląl 'ni.da.bia, obiad,ikoia=oje..pl..., iS 'Codziennłłł Koncer} t(.ap~etu. arzadbndu'bi&tyla WOJstowe[o D. 04 Gl Łództic[o ff ~(j!'fiil!amwł?ił ił.. Pa6s t~o\v_. 5ZHOław, łńbisnn.iczdw ul. Pańska z 'Wydziałami: t )6, ~odził: TKACK. pezę.dzalłłle:;zym. i FARBiARSKO.. WYUJfdCZALNCZ" Zapisy 'ze świadettwamiz. llkqyicz~!4. nia 4 klas kaniiydat6wś Szkoly redniej lub Z ttkoiiczenia:f' oddział6w Szkoty Pows~echnej przyjmaje" K~ celarja Szkoty. Pańska.115- (gdzie ób.eet1i.~,~ O~~WY)t pokój Nr.. 26 (-odziemiie. (Próc:a Jti~ dziefl 'lwiąt) od godziny 10 rano do 1 pop.ołudznu.. Dyrekt-or Szkoty. A. Trcj~:owskU j, t ': t'(zachodnia,84l zawl_qądawazysłłdchwłaąclclou., ~~Slar,.fabrYkł~9~~;~oaoWyeh:liłląCh ł..jhlokali,. ":"~.-. :~ h" ppz_z 'oddziały i:'gpzędl"wojskowe,. ie~okręgll Generalnego.Łódzkiego w miastach i powiatach, że w celuzawarcia kontraktów by do 2Swr2eŚnia 'złożyli oferty do Za~du Budownictwa WojS:kowego.(Zacoo.. ie.wskazaniem~ j~kie o~działy lub unedy,. wojskowe.zajmują danyloł~ał. i od kiedy. crej:łenifem tenuty dzier~woehp03zcleg61nych waruąk.ów najmu,, z uwzględmem~m remontit p ~fł,'ty~tael~20 przyprowadzema~ danego budynku do stanu używalności, orazzpodan em kontr.akwymienione lokale,. zawartych przed aerwcem1914 r. o He zaś kontraktów" takich posiadają, pożądanem jest, by ceny 1914r~ były poparte i.akimofic,ialn.ymdowodem. z81rzad Budo.,JdwaWolakowego, D. O. G. &.tnł~jde-90 zaw4~dami4, że uje!sta'~ nieofert. \\te _wskazanym czasie ula zawarcia dobrowolnych umów J _ zmusi! Zarząd Bu.. Wojskowego do uregulowania tej spra\vy drogą rekwizycji.. "', 2028:1 Co odpowie nasz prezes?... " "' 'blls,, łtnia gabinetowego~ P-odajs się do wia.domości. p.p. WłaŚtici8UResłłutłłłllL;~Odzlf płw:iatów loozkiłgo l Brz8ziń$riiego, że ~Spółka' Krajowa. Oorulnłcza..' otworzyła w.łodzi przy ul. Aleja' Kościuszk,i1ł 17 hurtowy sklep Państwowy Monopolu Spi~' rytusowego. do którego~interesow~f p~ winni siq. 'zgłaszać' po' odbiór wódki;. 8Jd9p PaistwaWJ lanęol. SpirytuaoW8go'.W udzt. ~,(.. ;... \. lt.. '\.-,\ l }.~ ',' 13 września. Związek ziemiaa lłso'w'al list otwarty do prezesa ministrów,zapytaniem 'pubuanym: czy lest, ił p.. Prezydent miał w rozmowie. Witosem. oświadczye. i reforma rolna 'WCirał. zagranicą (we FrcUłcji i V Angłji) t.y-. Obrączki ślpbne. pierścionk,. zegary..., we ~dowolenie łpochwały, Na. powyższe slo-. 'zeg.arki. naj taniej sprzedaje pierwszy rollk(". wa ministra. powoływał' sfęposeł Witos na we-..,kiep.. złoarmjatrzow~~uorjld. ul.',,"ze- '.. aj..piastowc6w w Zakopanem w dniu 30 si-erp... ziiłaka Ja 10.. ma. Ciekawą 'jest odpowiedź prezesa min,istr6w; lai PLACE. niekt6rzy,..dopatrują si~ w tym początku przesi nie ~=ł~~~ą.~~1c~~d:i~~r~~ń~~1 Ser śmietankowy,~ Węc p" e ł" ey.!tet.nadmiernych" apętytówterytorialnych.. &'D.. RZP~D AMJĄKs KL6.E.łpy '~....,.~f:.~.f.~..:....' J Ządała.ty.lkO przyz.. nania j.. e. i dzf.elnicy, ł.rt.6rej lud. ' Dł"'. ~. -.,- ".. noft jest~w olbrzy91iej wi<:kszości polska i go.. W:aa-czawakiegoZlemłaaaldego-.Tow. $ląska Cieszyńskiego została za~em l r~cą iywl c~ęć złączenia się ze.sw<l Ojczyzną.Młeczarałd.~o.. ~ ~.:.. pięciu. załatwiona. lrzyznania P!e- ł Ne?,ysuwahsf!lY sztucznycb.argu~ntó\v eko- ldji.... ' w tej, dzielnicy w zupełności. zadawalnia., nomlcznych,me.fry~arczyu~ltl~ te:f.ż.ywym cia~..*,*--'.....'. ł... polskie i. ziszcza żądanie, kt6re ktl.je~.!udu.za w~głelł Jak to ~ynuy Czechy. Sta.. wątpliwości co do' wyniku płebiscytu~' j\i~. ~ ; ~~ po.sta\v~la. del;gatom. c~esldm w wl~hsmy Jedyme słuszny oraz ~.onieczny z. na- J Q~~?rn~}: więk~ośc! 'etnograflcznejpal~~~li~~ M,.' ro. 'k-ow. 46.'.' W.'. Kr.'. a. kom. e._. PO.lmUJe. m. '!. d.o ł. ej_j.~tr.~. $l. n. r... P? stulał re.win.d... Y.k.. a. Cj.l.praw.l~OłskidO.,!eJ... dl.' ~.lel.nlc.'t.",przyjm. U.łen1.. y,p. 1.:h.13CY t C t...,)"m_me, it.enłenta,b... ;cą".. ~.:;.~:... ~... r....,...:.._... j. V trudnym,byja połozem u, poh,klel ZJemi.,..' ;: leszcze" zło~c dowód P.Ok-otowego nastro}tł;:wi.,wydać.wyrok w sprawie. Cieszyńskego) '1'..Zad~cydow.ani~ o:s.6w,.cięszyńskiego przezs'poł~zeństwie półsidm. które. daiekt.e,"jest:_~~ który w tym l~lbinnym sensie: sf~rmuło... plebscy~'.; p'r~ylłjujemy ~ ~t~mz~' sp?kojem i ł jakichkolw.iek. apetytów imp:eria1isty.. zny~h 1. pra~ nie zad&wołniłby nigdy opu stron ł m6gł.. ł Jasną.. Ufn.O.SClą' ~ przysz.ł.o~j... g. dyz. wla,d0l!l~m nie j zarazem. 'zyć na : prz;ysuosc V: zgodzie : Z"p~'. 'i, wy~ołąćzaostrz~nie~ytu~cji.. '.. n~mjest~,g6r~ ~ego rezultat.:.~dyt cz~sto'l zy-bralymczym narodem czeskłnt. ~ '.... ~.~ > ~i:;; ".' Ne chcąc przl!chylac szah naj e.dnąju? d~u. \ wloło~o:olbrzym.j.ą a zwar~a,q!>w!~doml0na naro-, Mamy, nadzieję,,oby ruepłond4 by,ła, 1Z.. ~ ~..,rstronęłp.os. ta... n... OWi.ono.. W.ię.C los.y t.ejd~łełntcy 1 do~.6 l~.u.:~.pc.,h.. O..'.~. lon. a.pet.tr.j.o.ty:.:zm. ęi.ł POska~.. lud. - raz. ero Sk.ończy s. ię.wreszcie...,krzyku.wa i na. past. ~ ~'r~ d<> rozstrzygnięcia mia~odajnemu czynniko- JlOSĆ Cie~z,ynsklego. man!(~stqw~a swe uczu~ia '.; nic;a,'w;. stosunku do Połskipostawarząd.l. l~głosowj SAAl~lJ~4n~~4.... ' <l!anasz~~~~~~t_:.}~qy~y; ;~s;:li. ch~' cień ł i: ~ł~d1;.c~eslucbłźe nad ; r~aht~.:j.,die~;.:, "., ~, \j.

2 . < "2~' :... i ~ ""_.rznj.,m-~.~~wi.nłzme. m w.eim.ie ob~cnie górę roz-! nie~ezpieczeńs~wa gr:r~ań~!deoo. s:wa. ~z~!twa_i~. l :Waga i ZfOVJlJlieaie zadań oraz zagadnienie przy- platrormę po~(n~mllei1i,!" któ~a przy c~ u: Sę tyl 'szłości. Niechaj lud.cieszyński zadecyduje sam ko do roz.woju SZCZęSClił ODU narojón. to swych 'losach, tymczasem dwa sąsiędnie i po. L wne narody, stoi4~ w obliczu wspólnego Zacięte ataki bolsze ic i8. Dobre poc}ątkf.. Warszaw~ 13 września. (PAT.) do spraw morskich '- ~ wych zwrócił się za OOlireil01l!tw"ht spraw zagranicznych po'3kiego stwa w Pa. ryżu o zprośhą. do rządu "t.t WarłZaw~ 13 wl:ześn.ia. (pat.) Komunikat sę włączme. wzh~ismy l ' k'lk t' ~ ó. 15 k o współdzlała.n~ przy organizowaniu! lse Jenc V l a- marynarki. Na skutek krok6w.., 1m h rabinów maszynowych. Ata"-! nieprzyjacie!skię łztabu. generalnego wojsk po c... w rej'onie.10ezioraszo i Szada jak i miasteczka w tym c~lu pnez poselstwo, Wielkiej : Front litewsko-białoruski: W rejonie K?- o l d przebtlw31ącego w Warszaw.le. '-i:lj,aw.'a ł b 'ł twa'" Berezyn v zostały krwawo dla nieprzylacie a o - J _,."an i Krasl'awska walki znies a nącą S.l ił r J,! J 'przyj'azd angielskiej misji y cialejo Na wschód od K... k k a-ze' rzuc~ne. Na reszcie frontu spokój. rasiaws a a Cja n:, J ]'UŻ wczorai przyby.ła z Paryża. A_. ' P ó~d 'ł' 'h"'+y d...!'\'ł'o W zast&>nstwle r~efa sztabu generalnego. \1\# 'kawalerji. rzy wp, Zła ania PlioC <b... 1"'. -,,1"" ller łkl ' Szefem misji jest kapitan W'harton.- wadziła dq zajęcia linji rzeki Dźwmy pod Drys Ha.,PtG =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.!!!!!!!!!!! l Delegacja.. "8lb R zymia pożyczka rosyjska w Anglji. l _ Wa:"szawa, 13 września. (PAT.) Dnia 1/-.li. _! \"''leczorem przybyła do Warszawy \.leu~l;!acia.,. (Od własde~o kqrespoildedta. mi wileńskiej w liczbie 16 osób., ' S ta ; ć z t po arole ruchu l cji jest pr.tedstawienie Sejmowi, Wartzawl., t3-go września. "PrugL Wił- ". uma ma. y U! li na p... pańs~ i rządowi' ządaii ludności, aby ')zorlly"p-odaje sensacyjną wiadomość, ii rosja- l{ontrr8~olu~y~negg w RO~jL o ':.; ~ileńs~, przyłą~yć dod(z~pospoutei.. ijie,tutej~i żaciągnłli w londynie olbrzymią po- po~r~dnfkiern' a własclwe incjatorem tej 11 załozyc.en.erg,tczny.spr~w w.,.lijclk, w ilości 20 miljonów funtów uurungów.. pozyclkl j8łt bogaty obywatel Polski z kresów. demarkacyjnej FOl:ha <?raz przedstaw(; i lor: bł 3 mu łchodnica. Jaroaz)'ński. dorom. panstwententy stotny stan rzeczy :~c~ '~yn!81 na nasu atosun..a &U1nł w.. mi wileńskiej. Delegacja priywiozła że. (JardÓW ~mank ,. bogaty maferiał dowody. wykazujący.'g'.1... żądań ludności.. Reorganizacja {omisajjatu Q~lsze manifeslacjew Warszawie. (Od "'lasn. koresp.) :... śląskiego R.Wartzawa. 13 września. Dzisiaj powtórzyły bliaoych, p. JasiOllowski, skutkiem przerwania (Od Wl. korespondenta). demonstracje bezrobotnych wvarszawie. pracy straci zajęcie w samej 'i&rarszawie 20,000 Sosnowięc t :13 września.. Wobec: tłum. ~y' około 5,000 osób demonstrował ludzi (a wiele na prowincji P). Ministerstwo Naczelna Rada Ludowa i jej Ko.i:'.. (;p'.llea:mnis. tersfw, ero robót publicznych, doma- uważa przedłuianie robót za bezrelowe,z. po- przedstawici,-elstwo ziem b. ~aborll. k. '" -. t l 6.J przestały istnieć, zaszła p.otrzeba ut.vl)rze~ gając si~ pracy. Do wnętrza. nie dopuściła ich wodu 1) nieprodu CYJilO::.Ci pracy rooo nk W. prezentacji ludności polskiej. (h Sląska. ])olicja w ilości -kilkuset szeregowców z 2 korni- 2) niecelowości robót i 8) hr.aku got6wki.. misarjat w Poznaniu, łk:qnstytuował,;iatzami. jak OŚWiadczył wiceminister robót pu- naczelna władza w której skład wcnoozij wackiemu i niemieckiemu. Przedstawiciele Nie- Rymer.prezes zarządu c:e.waln~() Zaw. Pot, adw. Wolny. adw. Czapla, post! ;Rozdzial węgla. miee nie brali udziału w tern posiedzenil1 i od- si6ski i Blniszkiewicz.. ';' ~,j:'!~ 13. wrześna. (PAT.) Do "Neue,mówltiuczestnictwa' w dalszych obradach kan- przez kilka dni bawił, W ~OStlOW~ą fteie PresSe" donoszą z Morawskiej Ostrawy: fere~cji...' ~.!'!r.a~~.. ty i odbył POUM4. KoruereilCję-V1 :Międzysojuszl1iez& komisja węglowa' wczoraj. _os--.. 'łsłał~~sa4y1 według których \V~giel wydoby.. Zwycięstwa ~~fłiłdnaa..ih.wa ~omll..._.cja.. W3l11. wząglęwu ostrawsko-karwinskim ł 'g6rno- Warszawa, 13-go' wr:zesma. (pat.) Arm;a. L '. 13. ". taat,l li.',.~im ld4browskim ma byt rozdzielany między D 'lo. ik t. ł k Ki f. wew, wrzesma Vlfl.y..,.' 4.ktąj~, k.:tóre już w roku 1914 pobierały węgieł,. eol una n~ety,o. u ~.ma a w s.wem rę.u. - Wodzie pod Lwowel.11 odbędzie się jutro >,;& t;yth 1'ewirów.Zasady te będą przedłożone do. J6w, ale zajęła luz hnję Znam.enka-Blala~ ł zwłok 5 ta~teiszychgqspodanyt... ~ zaopjnjowania rządom: polskiemu, czesko-slo- Cerkiew-Pastuch_... przez ukrrunców....~~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '.. fi nie stać na krawat w " izbie", ate stac niego' okup, piratom ~l t,. na kubełki z szampanem w restauracji? Ze bę- szy si~ z ich niewołi. każe 'PODll 1 f.lło. d:ie pozwalał okutemi butami szorować posadz- pow~wieszaćl a,ol~ ~,bó:ki ~.,' '>: ~." ~ Je 1 łj o. ł ki Raszych zabytk6w muzealnych 1 w r~ce urny- Ta.k wy dz1s Się Sffilejecle, gdy.. l... ~' l słowego chamstwa składać 105y kraju? Cześć przez was łeke~nvaton,: pł'z~?~wl~dil. -- dla poczciwego chłopa, co orząc zagon, oddaje "marnie zginiecie. Cłlłostal Miclde~l:z,w. PMżliśmy weczorem - ZO$in rena zboże do spichlerza ojczystego a syna do woj- dach" "pana b~ duszy", iź!ł W plla~ fałkilku panow.-. na herbat~ d~ Ptu~ ska. CZe5Ć pracąwitemil robobłjkow.i,kt6ry % popełniał bezprawie.. chłostać mil$..."hlmv. 19w.s kie go (w Zakopanem). Si~~ieliamy. cz~luści węglowych dobywa. dla miast i wsi, cie- po!ski.. chłnpa bez dl1sęy", który ~ak akromn,ie :na bo~u, fi.? dwa stoltkl od na~pło i świauo~ Cześć każdemu majsterkowi,co pijanej ochocie.tyćchce.~pra~j]j. p.oslowie ~odni. Wl~OS" Rataj, Bardell ód d.. b. i d", 'ł ' _.. ~_~_l;"t:;ł. om Jalkll łmlycll. Tak spljah szampana prze. nar o Zlewa, uz raja narzl~ Złam! wyposaza. cze.l{ame wasze.."y 161LQi<:i;M. p. 1'1Gtaf~ go Włdką i piwem, źe al milo. Cześć uczciwym póstom,kt6rzy w stolicy bu:- potityczllym hajdamactwem. ~.~ SzamiJall się.la, Yl kott~u podeuli do są dując gmach państwowy. pamiętają o. doli ladu. jakiś: 'prógram odrodze~y l W U.'\ BiedJ:iego stolika, gdz.ie,sl~dzla1 Fed~wlcz, pracowitego. Ale pvjarda dłapróźniaków roz.;. promisy z herezjarc;haijidemeaql.,p~ 1n1111kt}dłl1ąd na.11łclt zależato, wy rzonye... SlC a ga1'i"< a Wl rzyae l.u.'j- }aaez V zes... WleałU...i,Włęe kił. ~dstaviil, Zreaztą pili aż nie- ~CZ6Wł kulka wjeb gwąłtownikomfolwarcznym zaprowadzoile.p~ was por.zlldld?...'. a>'zjl!~ e. calekilbetld, z lodem stałj ch bandytom deologicznym. którzy korlysta- Kto poj carskim~ cłl"oląt!. 'l ku:eli tm pnedstawłć łch Jesto clrce. - d h h 't.,,, dł "ch ' u 1,_ A o. k' '. z nim. ~! tego samego ~ma byty t1 cll#a iiłc ze sl'abo3ci odradzal ~cel'si'" O;rT\lzny ch"''' rzec w-'ltł~szedf :W'uirostu do... '\t....iece. l Jl8 jednym z ruch który i z tych, ". '*.... "-;:J, "to. ""S "'..,-l'1' ~.. p_ł'. r"':: ~ 4owod%n. że poco właścl.ciel<l\1l Ją ustawowo ok.r~scł prawne ograbić. H}mOWo- brał.. A dziś. "1ltef>Ortegł"1 ~~ce ~tr~~flu-da placlć za ~a$zczen~e.. ch~ wyz.ui! z. w:~el~lej w~adzy. Czy t wyohrą-ziliście ~d-nika" p{)lwgł~. by m~jł. soi~ i '.::,):JlO ~ ~y te p~:t~e WY,»ozlh do.a~ SObe. ze Je~e1t zgraja głupców, odepchnl\~y dego kupić za s'woj~ własłłe PletUądze. s6f,.;.. ::= baprewdy, mu! Wm}l <x:botę OpoWie-. na obok łudzi ŚWiatłych, chwyci wl:ad%ę w ręce, poz:wo1eaia nieotfzy~.. Kto!& ". a '"... ~ ~ iudę Nicmojo»skialllu. to l tel kt l k'.... h"... ~: M t +.'':~ n.... dn solin ::~t(:.... rrr....._z..8 ~.. -.d.h~,,).. n.e po ~ z{~zy:u tc, stóp SWOJą. u~y- nie} n~w~ c!t-'ósa~ec \'.łv~.łu s"ś...':':::...,--'/1- w " Sław, koron~ l będzie 1m słazył? Czyż strzelha dował ł miestkał w tłuj. A gdy da. A'~~ to soh1e myś1elf. sławetni nasi wam do głowy, że umyśł polski pł'ze3tra~y si~ to przy:idzie urt~dnllc republiki.. do p~wie. orepubłikanie,.~ gdy intelekt pols~i nie wll!ks~ościt ~t?żonej. z nicponiów.. nieukó'n. fran.. dom nkdokończony i d!lpr~~ fj ~ai ~hrabiom. ma ą~ał. się do,lonątąt. t6w l cywlhzacyjnych wyśw'iech~ńców. on, jalnej. ruiny. '.'."..,. dm ~ lokajował plutokratom..ue wysługiwał się kt9fy od~k~ate5a się uczył, że moźaa z rąk.... Gdy była oiewóła "~l'łu 'A '..*rólomj cesąr;om,to kłęy.me. f:eraz na oba ko~ głu.p~!yz~ąc czarę cykuty., ale się.im \V, ocq. mieć drlłkar~łi. to ją S-ooie~.tte lmia, przed. ~o~m-f. robotnikiem, ustę/?ować będzie m?wlło.. ~zym są? Ze kłofiicl; uzna za gdy mamy mepadłe~łą PO~$kę, PrtY] '. l~~e.z 4frogt 1aJl~meszym an-alfabetom l k~ berlo! nóz. rzezł!llle3zka za buławę mar:;załkmvską. jaźn~ota z ministrą;rnl par!japoi~1~ ł~c Sl~.. V pas ich P~.repre~etit.acjł-:? krztilwo l h.ubkę podpalacza za POdl01!lię Pro- g<;> z.drukarni, ZU-efZe Jił Sf?D!<! c-atal..,ezeh. me dtiał pned. Dllnlstra~l trze~ potęz- ł met~usza, meszek bandyty za skarbiec narodowy ujdj;ie cało_o Za roi~ó~ zb!0~l1lcz:lo a... pych..łmperałorów.t. to. ~~. będzie,2!~uatał... pro.... a p.lerw.~ze. go le?szegoc. hłystka, przemawlaja..'c~o głem kup. je. f(awar. zem.chy.przed pos,łanu SOCJ~lstyanyrm l 1l1d~wco- z bec~! do motłochu,,za prawodawcę? Przy~ UiilL A za rządów "święt~ł:wolł1{)~cl f!~?_ie.. WZOręl.tlJ;QZm.alf;y~b,~~~W.. 1J~.U~.. ~omn~ec... ~am..trzeba,. jako to Juljus7;<Cezar skiej"ziemia aa:moż. e 'mh łj.ye ~,i;~.it "~':~~...:~i_;f;: iij~~~~~~..,.. ł eg iloq;lh... ~"rod

3 n=z - :::: : ~)iqj..-;nł~"ł 'ORfa tł wrzłlnu 1"91' ro... ~ ::.,.::::: ;':,.g ;:;; : ;' g:; :;ti: ; a,,i.~ ~ ;+: = nn:::;:::' wiązanie sprawy C' SZjńskiłj nastąpibz kr i r 'c ~,. '''."l:.. f.l\"... ~ h" ~ ł" t ~'okojoy;;e ~~S~(pĄaT~CDit~nłe Pd~4%n~Siła~wk.[~ł8 d~z9c lt&~~~~łi Warszwa, ~l..,wrzesm3:. J.) elegat rzą. u, cte;zyns. lej zdecy Qwany J~s. uzyc sp?&obow' ';1' Przygotowania niemieekie en t h. pod o-sł<y.wa.dnego.~-.' ~a(~nsky przybył.. w ~lą.. l wyfąnznł.6.dyplomatyc:znychl,.~e w tym l{lerunku. hęs O{) ową... wieczorem do ~n~łst~r:btwa s?raw zagramcz.. i zostały JUZ wydane zarządzenl.a.,, (Od wlasnego korespondenta). i, oświadcz~ł pouset{retan:qw~ sta?u. panu Podsekretarzs~UwyraZl! ~anu R~dm~kye~ l Częstochowa. 13 września.,.kur er Częstor: "emu, ze. wobe~ o~zeklwanej. wkrótce, mu s,,!,e. zad?wolen:~ 2! te,? o:--wład~zen"la łza... chowski "dowiaduje się o rzy oto~aniach ze L,i. anfel e~ncjl f okojowej w sprawle Sląska! pew~lł, ze rząd poł~kl~ze SW~j ~tr0.n~ zywl te san;'e. strony niemieckiej w okolicy 1ferfów gd 'e pru- OiZVlSKlegO l 'Wobec mogą~rch!s!ą~ wyb~c~: ł ~amfary utrzym~ma ~pokoju. 1,",~z~le,..w tym celu sa~y gromadzą. liczne wojska.' Posterunki pruw. rtą~ prask. pr~gme ~CZYł.U. ~ \. srodków analoglczn~ch do ty~,!'~ Jakle b~dą za- skieusiłu.ją wciąż prowokować żołnierzy aby umknąc r.ozławu kr~'l. R~a czesk stosowane przez: panst~o czeske.. naszygh~ < dczył stanowczo, lz dla rozwlitzama sprawy..,. ' Całe' zachowanie się niemc6w świadczy do. hi tnie, że za wszelką cen~ pragn~uby oni wy.. C... ł 4.. wołać \vojn~'z Polską.. d ZeSl ączą Sę Z. nlempam 1 zy. amio Powstanie w Głogowie. 13 '.. (PAT) Czeska dele- " nie. o roz.. strzygnf~cfu, ententy w sprawie Sl~s.kał Berl!n, 13 września (PAT.) Z Głogo\Va ~Ó' ga, wrzesma...,,'., "4. "6 ' ~. ł noszą: Z powodu krwawych rozruchów.w mle~ ze Sląska Cieszyńskiego wróciła z ParYia..C\eszynsklego. "Trybu~~,.ort~n s~o~ą7y blsko ście pqzamykano wszystkie ulice patrolami uz. Szpacek wygłosił referat o pobycie. de- f;~:~~ej~~ ~:::~~~i:l;~e ~i~~~~~el;f~i~~~~ brojonymi w.karabin~. rnaszyn~y'e:.wczora.i w Paryżu. Dełegacjaczeska wezw~ła ł' de. Niemcy muszą otrzymać wszelkie rękojmie przybył tu komsarz panstwowy. Horsmg. ministrów, aby rząd ni.e wydał Sląsk~ ~e-. co do tego, że v: C~echach będzie. się. z nimi Wydajność kopalńg. Sląska. iego. Prezydent mimstrów. Tusar oswlad- ~ postępowało l~jll.!me.. PozaŁem wazną Jest dla... ','. ~~.'. N " b S' k C',~k<. 1 nas rzeczą'. aby ) Zyd'Zl kt6rych ods""'tek na Sląs- łłauen, 13 wrzesma (PAT.),.Wyda]ROSC węże }~m~y w,0 szarze l~s a lesz~ns le~ ku Cieszyńskim jest z~acznym, oś~adczyh sifj l gia na. Gó!ny~ Sląsku '!' P?łowie sierpnia bt. otrzymają ]ak?a1:zersze. swobody ob~wateł"za przynależnością do republiki "czesko,słowac-. wy.nosla.>1,000 t~n. dzenme,.potem z powodu lde. Do te)!o oswlad'czema przyłączył St; pre.. kiej. Jednak niedawno narodowy demolqata t dr. str,lak;u gene.ra!neg~ l pow~tama spadła do O., od ydent Masaryk. Ch ai m, w "Narodnich listach" zupełnie serjo za.. 2 om.. podmosła Sl~ wydajność na 90,000 ton...' f'raga, 13 września. (PAT.)'. Wc::o_raisze i.prop9,nował,. aby niemc~m w Czechosł<?wacji.od- tygodmowo.., dzisiejsze dzienniki czeskie rozpisują Sle obszer- mówlc na 3 lata wszelkch praw politycznych. C~' cselmby WOJoy...:;0.,... WL2!E i BerUn, 13 września. (PAT.) Tu~ejsze mi;i...'"' l rodajne koła polityczne śledzą z wiełkinl' naprę.. żeniem rozwój sporu czesko-polskiego.... ':-ybuoh..... Praga 13 września. (pat.) Doniesltniepa- W' Pradze,t{. lerlln, 13 wrzesma (~AT.) Z,J?~wodu wtm, ~...' '.'. '11' -. f. mchu granatów w składzie amunit)) w Oerbfch. rys~~e.0 ozstrzygm~clu w sprawe S:ąs~a C~- - Praga, 13 wrieś~i~. (~ATJ Pod przewqdn!~ ł' o~oło'!vl.agdebuf.ga został~ ~a~itych ~ rob~tfli.. szyn~kiego wyw~lało. tu rozgorycz~me 1 poru- i ctwem pr 7zydenta U!Ulstrow. 1 usar(l odbył:l S:ę \ ko~! CH;zko ra.m~:mych 1 zołmerz stra~ poilr--, ;szeme... Pras. a czeska. z~wo n~woł~je' rz~d. aby ł konferencja wszystl{. Jeh klubó~ Zgromaa.zema uej l 3 ro. botmkow.. '. - Di~ ust~wał w pracy l~~ta~ał.slę os.ągnąc w Pa... N.ąrodowe~?, na kt6ryf!l. pr~edł~:~~~ sprawozda- Pr."nc w droz ł ~r... Jźn;e W Niem"....l... / r żupoprawki.,.narodm Lsty" pszą: Stanow... l me z Pa"za ~ spra!'le CCSZjil;:)l\h. J.. ~'U ł ) ~". V~QUl.,. y....1 b' 1 S! ~. "Prawo Lldu" plsze: Ententa me zdecyqa- BerHn 13 września (PAT.) Z Lubekł dono-.~ rzol zasadmczo ~dr~ucamy p e lscjit... ~ ląsku ł wała się na b~zpośrednie przyjęcie szowinistycz-. szą: z p~wodu wielkiego podrożenia artykułów J'.." O gran.cich. nasze~o panst~a de9''''1 n~ch żąd ań polskich wo~e~ czego. obrady.oży-- spożywczych spodziewać się tu najeży wybuc~~. c będzemy my, a me.kto ląnył.cho~hy nm~ w.lonę ~yły duc~em nadziel, ~J:<~ąd l str~tlnj.ctwa ro~6w. Robcn.rlicy nuty żelaznej postanowlh być konferencja pokojowa. DZienmk CZesk "1~ n!yslą '! WOjennym kon!hkcł~ z. POlSKą., ale wysłąptc zenerglcznym protestem ~rzeciw poa.... n"'...,..,...o powiada, te rozstrzygnięcie l tez m~ mysłą, wydać. Ks. CJe5zynsktego Po!sc~. wyższeniu cent mleka,kt6ra.. z ~O ten.. podsko- C' '... k'.. t. '<lks klaltk~ Rząd stronmctwa me dopuszczą do obsachema czyła na 68 fen. Zgrotnadanie lrobotml\ów i4.. łeszy.ns H~J les nal:vł~ Zł}.'ł~ '... tego obszaru przez wojska polskie. :<. da natychmlalstowego wprowadzenia dawny,h doczekały su: Czechy po K!ęsce na BJałe). O ' -" P < cen.na mte~~tł$ch. i mi~. w.przeciwnym puscll ary~. bowiem razłewypn.cbrue strajk. :. Paryi, 13 września. (pat.) Członl~owie i BilL!.E Dmll_-.. i...~_. caratu obowiązjłwało jakileś prawo, a rzą- i se~retarze delegacfi ~esko-słowackjej jak r<?w- Polskiej Republiki Ludowej żadne prawo niet przedstawiciele prasy czesko-słowackiej. Szpiedzy ukraińscy. uanowanc. Gdy nikczemny carat rosyjski za.. którzy uczestniczyli w kongresie. pokojowym. " Lwów 13 września. (PAT.) Z Ostroga do.. pmqł Ufw~~ uczynił z niej prowincj~rosyjską, opuścili dziś Paryż.. Poseł czesko~sło~acki w l' noszą,.te tu linjj.prowiu.cej wzdłuż frontu, łc:lkvpigrą krwią rosyjskieg~ chł~pa. A dm. gdy Londynie zost~! upowatllło~y dorepmentowania posterunki kontrolne wyłapały sz,icg6wr~skich.,"~at~kie woisl~ polskie odbl!y Lłtwę,. k~ml"', Czecho.. słowccl na kongrese pokojowym: w pociągach kolejowych. J~den' ~ szpteg6wj :_jlt }weta!łty ~"m WSCh~dnłCh zaplent~dze A1fl V ir.ilia sprawiedliwości oficer r~słdt był p'rzebr~~y ~~ zakonn1c~ę. Pewn~. polskie oddziela J_ od Pojsk. ijje.,.... ~. go kaptana armjl ukramskle] %łapano ~w ubrar.,u i:,kto nie słucba prawa, musi słuchać bata... Praga, ~~ wą~"ma. (PAT.) ~Demokrac~H podporucznika woj-sk polskich. W ręce polj;ji ~Kto niellmie używ~ć wolności, ten popadnie w psze: VJ~~le8my załobne ch~:lr~h!:jje.. W P~ryzu. wpadł pod Ostrogł-em bolszewik gnacy Sz-prm.~ i,jriewołę.. Kto nie szanuje cudzej własności, ten padły ~OSCl co ~o Słąska Cleszynsklego. Roz.. ger ze Lwowa. Podczas prxewoźenia go.d o,łwłasnej będzie. wyzuty. Kto nie umie być. 0- strz)'gmęto przecwko nam.. szpitala zmarł wskutek ran odniesionych przy : bywatełem w Ojczyźnie własnej, ten będzie po- " Mówi prawd,. pościgu. pychadłem w ojczyźnie cudzej. Panstwo rabusi6w, p (PA'''') Bul d" t t O A" '1' b. złod%iei w}!drwigrosz6w i łotrów nie c::toi się. - rłalj~tt ~ Y'kfzesma. : i...r:ty 3 g )łi1 an pozycja w lueryc'9 sa nie... ~ l>. \- R' J :-J'tl leży Austrj'a genera a ~ elam a, czynny vuecme na owa- 'JJ"unę-ła osj~, upa ly. l... mcy.. _ ",. czyźnie. wyg.osił od~zyt o stosunkach politycz:- New-York, 13 sierpnia (PAT.) Senat ame. J.. wy chcece, aby ta~ Polska Się ut:z) mała? nych na ziemi słowackiej. Powiedział Otl, że rykański orzekł. że sojusz francusko-amerykąń~ :AJe potwol)'. które RosJq rządziły. mały ~c:::. czesi dopóty nie Z}'olumir:4ją słowak6w dopóki ski nie narusza interesów Stanów., Potem yo... -łłłaych dot:adców. Ołowy.ch~tre ł mp~~ebi';lic'll'ee nie wyślą tam Judzi ta-ktd'wny.ch, 'kt6rz;jby rozu". ały Au~trJ~ ~TZY zyem. U ~~y ~. mieli, że Słowaczyzna może być tak samo stra.. tum senatu oczekiwać należ». że przeciwnie), le, uzbrojon7 Y'1~dtąl d?prowadz~y N:eJ!l-' cona dla republiki czesk()-słowackie~ jak teraz 'Wilsona ostatecznie cofną 'swe wnioski. Wi~k do S%czytu ptl.tęgl swllit~~ej. A wam S1E~.«:da!e, może być stracony Stąsk Cieszyński. szość poprawek cofnięto po wyjaśnieniach, jakich:,jad. a. ni~ ~.~ćda ~łuplę;. lada poc~wiścłcl 11 u ifł... we. $S'wpw.!tu.' sw 'JP! udzfetił Lansing.Tylko senator.lodge Obstaje: Wlęce] z.roul ł nlz om r.,.'.... '.a _ Musi skończyć się ten kawał bezm6zgow-. \ rojedna&neq przy swych wnioskach, by niemców dop~ścić~o: ten. ta, n.',i.ec fqzszal.a.b anauab, etyz.mu".to w.y-j, Wiedeń, 13 wrt~śnia. <.PAT.). Mię.?'ZY!zą.. %Wi~zku n~ro, d6w... i.ab Y... Ameryka",", zaw~.' " ekozlołk6w draptchrustwa, te p~plsy me-. dem włoskim a stohtą apostolską przy i sć: maro z Niemcami odrębny pok6j..,. ' a i f~.abe~jl Skompr9mitowanscł~ do cn.~ do pojednania, na podstawie. że rząd '. ~Joski '..' repudllkamzr:tu, cały den:ok~~tyzm Jest. d~ts l u:n.ać!!la suwere~ność stolicy aposwjs~ie!ł Pa... Porazka Judanlcza....' au, 2ftSCle tylko rownosc wszed:ldl?"", pcz zas zrezygnuje: z obszar-ów byłeiło panstwa ł' -.'. -.:... ~--" ~\ i pra.w~ do powszechnego ch,amlema:. ł kościelnego..' Berlin!.. 13 wrześm~. (PAT.).Z Miławy tlo~ polsk me zaszczyći was,dyskusjąt gd~z f ~.. V.. noszą: Większa CZ6'ŚC korpusu gd. Jątlenłczrl dorośliście do niej. 1vioże tylko wziąć SWOJą i Ewentualny i1a~tępc2 ' ~o~all 'los tała otnclona nł-a9z woiaka bolszewickie 'Co "puu'....".,. 'ed'e na- J w d 12' '. ~.. (P '\T' RepuM!kansey. r",~'... ~. ~.'!"i' l WY"łl-łOS~C was! n:?~e wa~.l y~l..!6. GQ, wrze~ma. f.j :.' sił słało z nad. Judaniczem niawiadomo Po Aft' Plętnować w obhczu hstor]ł l mobjtlzowac pr.ze- socjahsci Stanów Zte8noczonych. zgłosllt kandy-..~...'... v-~ H"ittkC? ~am ~ł, _'wial!ł& współczesność. daturę Leona Hooda na stanowisko prezydenta JU~.8nlczu obj~ ą~c2.łn~_ do~~~~" i.~jlo';..' '.~x~~~~. ~~ł~tl~n...

4 ajlllesłal,,_ '; '4 i twzwoj- Ń1edzłela~ dnia r.., :.~ ~ '. " ".'.'.,. ",.. 0." " b" 't "Zjazd wybiera komitet, ma{ący za zadan~ t Bry pr~z~' m1nist1'6w ~ntl"...',~, W sprawie. p e SC~~U.. ł zająć się sp~cja!nie Z~rga~zO\.vamep1 pracpwn!-! n~stępla C.~ceau. ~~!.' Paryż, 13wrteśnia. (PAT.) KomSJa, mająca k6w dia prasy robotncze!.'..,.. ł,!ełk~ mowę pontyczną C Sytiuaąi d., l b' C', k' d Ziazd wz"wa W5 7 "st!\!c psma, na Z}!!Z dz1e aowel.,, za ante przygotowac p escyt!eszyns., o'. ~"!.,,; t,.-1 0 do pooieran.ia ruchu. Mówca wskazał. że Nlem. CY.', Bł'!~r~".., Luf' t k Q. d' 'w~z'" obe... nym redl wzen o.van, ' '..'. ". ró ".1W~ W p~ e rano n~ U~l. rsay pler ;) ~ chrześciiafisl~a narodowego, ogn~s~!ll~ce~~ slęzorgamzgwaiy ~ za wno"jf~ W~gt~g~ posledzeme.wcl?raj Weczorem przybył tu w Polskiem Stronnictwie Chrzesc]anskieJ De-, sowym ~program Erz?ergeraJ!a~ r pau tjoyd George celem naradteniasi~ z p. Clemen-, m;kracji". dem wojsko~m ~a~c!a NQSk~~) Lś,.: S'., bez por6wnanul sdme;~e i gtb~blei~ 'lit _u W sprawe yrjl. Z PŁOCKA. można było PrzypUŚCłC~.. '".. "osled~enie Rady. Wobec tego faktu ODowta;:tm:m P~yz, 13 września (PAT.) Rada najwyższa,- koal~cj!, a ~rz:dew~ystkjem., nie zbierze się przed srodą, gdyż lord Mfiłner, (Od własnego korespond.) wal'ue laknalwlęlfszej ostr?tqo~, \tóry'ma zastąpić Balfoura, jeszcze nie przybył. 'W niedzielę ubiegłą odbył się w' PłE?cku przestrzega przed cz.ynlenl..ępi\c " 5" wielki ziazd,wiqślarzy Tmva~z~stw Warszawskle~o kroku, kt6ryby odtrącał tenan~~ Jeszcze me podpłsad. i Włoctawskiego.oraz klub 'Yl~illarek warsxawskich i pragną. z koalic1ą wsp6ł~i.ął!i_~,oi... 'Pary! 13 września (PAT.) Delegaci rumun i Lw. sportowego Akademlckle,!o. Jat. w sob~ '..,;EiDłfilnrVió'. ~C'J i jug~łowiańscy nie dali jeszcze do dnia pa południu fqzpocząt się zjazd łodz, zaprzy-.',=~~~~o odpowied~i, czy podpiszą traktat ~!~~~:C' Tmyarzystw War57.awy ~ zb Z ~ł~. Aneg dłty W,~.~tił~~. Nastąpiło serdeczne. powitani~ ~ rahwle,. Komunistyczna socjo l ogja. się, poczym ruszono w Jednym włt~lkim eqcho-, Caralde-Slołó, 11 wrzliśnia. (PAT.) 15. wrześ- dzie.z muzyką na czele do Bazyliklkatę-, Przy podpisaniu.ktafujlwłl,si ~w,,[tni"', ala otwartą zostanie w Kazaniu komumstycz:na dralnej. '. ". ~.salut obok momentów Ull~ydt:T:l\t)i~lłt szko-ła nauk społecznych dla 250 słuchaczy, kt6 P'?1f1SLy św.goś~le warszaw,:,cy ł włoctaw~ wiele scen rodzajowych" a rrl'pragną się poświęcić karjerze komsarzy po- scy zajęl Slę s~r.zeiaz~ ~aczka na rzecz kwe- Tłum, zgromad~onybardzg,'jfiiawc>, litycznych organizatorów Okręgowych oraz wsze.1- \ sty p. h. "RatulCJeDzleC r _ i dokoła pałacu, nie trq~czyr. kiego rodzaju instruktor6w. Kurs trwać b~dzle ł O godz. 3m.BO popoł.. rozpoczęły Sl~. re cyeh delegatów, witając za to :2 miesiące i mieć będzie charakter zar6wno feraty..,.. co ojca zwycięstwa, CJemenceau'i iprakty~ny jaki teqrytyczny.,,o godz. 9 Wlecz. syc chwały, al;: trudó~cha. nni delegaci przesilnęu sięcałkiem " '. -zebrali się nasi wioślarze i drodzy goscle w sal postrzeżeni, a przyby wszy zaw~. zaięli ' Dla odbudowy FranCJl.hotelu Warszawskiego na wsp6lną. skrolooą p~zedewszystkim wy~yłaniem pocztówe~ ś' (PAT) Z B r d wieczerzę. płą traktatu pokojowego do swych i PfZ;iaciót PQtym nastijpiła wymiana raw w Wersalu w spra'wie odoudowy zn15zczo- g~:5el. prezes Pl. Tow. iilosl. p. Antoni Go- grafó... i. OC.1'. ".. p ŚCCk!. M~ow!e stanu ~li po dfngre} ;ny-9h wo}nąpf?,wincp f.nmcusklffl. osta.no:--v~o- \ll'zruszającybył widok, gdy trzej r~preze~- zwierciadl.anej i ~dsuwa1i sobe ~~~n~~: j~t~o~!~j~~~rn!;~c:r6:.lele~:l~~:wa~~ac~ tanc,i z~służonych. To",,:arzyst~ ściskając Sę pocztówki do POdpSU. Wogóle łzą. ~~O~il~e~s~~ruz ~lalouch~r,konfer~~~~. w~~6:. ~?' gorących.. czuły~h. słowach powitał dokonywali za zgodą rządu niemieckiego i ażeby wzajemne za gto~l.e stall!ak Złe.dnoczem~f bu~ zbierania pami-ątek. Prawie.',aco. wali pod osobo.ym. kierownictwem niemiec- r~y oklask6w l Wwatów wszystklgh uczestmk6w cych zachował jako pamiątkę zjazdu uwiecznił swe nazwisko na,tr.ąktacie nnk'ninuru'" im. które-będzie prowadziło pracę jako pry- Q'd '....,.- l' 'watne b ł gło" r'leme' ",.c eau podpisał -~otym p'o'rem, przedsię;bio$two. " " ysl~ me~o USPO~~lł? ~a sal, za ra... 4i. obecny znakomity powlescloplsarz. \\!acław Gą- nym mu poprzednio prżez pensjonarki siorowski (Wiesław Sclavus) autor" Huraganu". i drugim, które dostał od ałzatayków. ~j8zd prasy chł~ześcijańsko.. "U cr odowc6w" Królobójców", "Finis Poloniae" PodcgasLg.dy mniejsze moeatstwa i 1.'" d....' wały, wielkie, uosobione V \iiłsonie,. narodow:6j.. 'im serdecznym nastroju zakończył' się zjud i Lloyd Geqrgu. udały się na spacer braci wioślarskiej. Wtedy to uiawntła się cata: wyłąanośł, Sensację w naszym mieście obudziła spra..ya kał gdyż tł:tm, ~t6ry otoc~f,łęb. "~. " Z okazji zj-azdu Chrześcijańskiej Den10kracji' PolkowsKiego i Ludwiga, roz:nnrywaila wsądzje szpaler, me choał znać mk0go. odbył się W Krakowie' w dn. 10 b. m. z:azd Okręgowym w dn. 9 bm. O;Jinja puhliczna zo- premiera. Ludzie, zupełn!emu mezllalll.,przedstawicieli J)olskiej pr~sychrześcijańsko~ stała,mocno poruszona tym faktem. że łudzi~j go za r'ikę, gładzili po plecach. narodowej. Wsai Rady powiatowej zebrało się cieszący się doiychczas zupełnym zaufaniem tych.' Kobiety wciskały mu da ;ąk k.~ a ~ ;o~oł040: delegatów ze wszystkich prawie dziel- instytucji, którym służyli. padli naraz ofiarą tej czat bez przerwy: mech żyje cremenceaut me polskich.. deprawacji ogólnej, która nurtuje w naszym Tajna pohcja.amerykańska.,któraczdwała.. Obrady zagaił ks. red. Kasprzyk. Do?re- społeczeństwie. ' każdyrękrokiem Wilsona,.miif~ chwilę 'c. h.,l~ Holeksę. z Krak~,wa! a l~kosekretarzy pierwszej potrzeby stanowiła tło ogóln~ sprawy. począł zuciecby tluskac w~ z. tydjum. p. owalano ks~ red. 9. lsaan~klego zw.lina Przeciwprawna- manipulacja z przedmiotem tj chu. Jeden bo. wiem z a. m. ery., kałj....~.ski..'ed. Pu:h~łkę, l. ks. Sapmsklego. Pierwszy zabrał 1 Powyższa "afera cukrowa" polegała na tern. że lente~ te wzięto to za detonacl~. gło.s K.s!ązę Bl~kup Ada~ Sapeba, P?dnosząc, referent aprowizacji um6wił się z Ludwigiem, głi się ze wszech, stron. śeljgrnęci tą..'t'l ąw SC.. dobr. ej. prasy, ktora ma. potrć.j'ne zad. a- ł aby sprzedawać CUkie. r konsurncyjny (cena 2 m. igraszką.. Kaid. y praw. le m.o. m... em:. '.. tyc.h ~"do spełrue~..wychować społeczeństwo pod. '20 fen. za funt) - Pl} cenie cukru przemysło- stał zresztą uwieczniony prz~~ ligm1-eh, \\'2gl~dem religlplym, narodowo -społecznym l wego (3 mk. 85 fell.) przyczym do kasy Rady fistów kinowych, którzy,:~mwalj.na ~llll1lfaln)lm,..... Op, wnoszono tylko 2 mit. '20 fen. za fua~; z wymierzonymi apatatami,,;,~,. ' Po: prz:ro6wlemu KSH~cla- Biskupa wyg!o.~z:<? z. tego po~vodu trudno było~ ~auważyć na?u,ż:y~,. P~ryż demonstrował~łą~. at.. l}o referaty. ~) tlob~cny. stan prasy chrzescl}an i Cle, lak wykazały zeznama swladk6 \V.,R6z;mcą, go dola, a tłum był na u.l:i~tak;.g~ ł~q~n~()90wej na z~e!11lach polskich" (k5. red. f skąd powstała. dzielili się pomiędzy SOJą o5kar-ł cżony. że musiano zanie~~'p0chodu'1:,kasprz)':k). 2).. Jakej prasy nam lł?trzeba": żeni. Z tego iródła' p. Polkowski. uzyskał niami, " który mial' by,t urząd~ofly : J),<;gdzill'fląa, (red. Holeksa)J b) robotnlcz~ ~e~. 8052mk' ł p. Ludwig około 4 tys. mk. Man~p.u-, piesze i jezdzców. Paryź za'ez;er'kqwał P~cfi#J.łka)...~) ludowa (~'.. r,e~. BłO.t1h.. kl): t1aqa powyz5ta zosata wykryta przet polcję. zapewne na ledsą. z pf~ m. ~).0. rg.. at.tłzacj~,.pras y chrzescj~nsk~-narodowel Aresz.tow. ani na śledztwe ws~fmym przyznali się w których orfawz'owaaiu eej.uła.. \>{ obecne] chwili (red. HoroWCZ l ks. poseł dq winy. ' \(aczyński). '. Sąd skazał obi! ośkarionych. {la 3 lata wię. Po obszern.ej dyskusji uchwalono: zienia ciężkiego z pozbawieniem praw.. Zamknięcie Ułel4y \Vanz. ;, UWAG,".. 1) Przystąpić do zorganizowania związku, ". T~mczasem os~arżeili wypuszczeni %oitali dnia 13 io wrześnf. tchrześcijati~ki<;h dziennikarty. 2) Zwr6cić się do z. WlęZLema za kauqą po 10 tys. mk. kaidy, porl'owarzystwa popierania prasy katolickiej, aby mewa~ obrońcy waio.)" apelację do w'yi~ej in Ruble carakie 'i:ozszerzyło. zakres swej działalności na całą stancj 'ijernię polską. " > KM,llY dumhie 4. U,Q),.ZjUCl 'ilybier.a komitet, któryby zwrócił P, rly~l'o 'SF e " N:~U"~~- FraBd,sięl,io s.pqłeczeństwa katolickiego i cz.ynników ~ tv:mhlą,,"funtr,szte;run~,..;,:aecyduiących. w szczeg6lności do naj bliższego J,Sven a.1lim o p"'-&j'ułoici liemlo:). f~':yzastaw.ne Z-ielltSkla;4% " ~&i~zdu Biskupów p~łskich. z przedstawieniem, '...-- ~., ',,';. ';,~' 4 1 /,1:, 'iż koniecznym warunkiem rozwoju prasy chrza ',.. WOlna daleka Jest do ukonczema. Nemcy 6% obligacje Warszawy !&ijatiskiej jest dostarczenie jej odpowiedmo nie są istotnie zwyci~ione i one dokona;ą jesz. 13%..... lid. E eowo i pra~ycznie WYSZ;kO~~:)UYCh.. pr:acowni-j cz,,: W.ie\~.iCh!~eczy. W op~rciu o RoSję., znajd" Listy zastawne fltów. Poniewaz pł?dz k 51 zaś w kralu' me a, posladamy od- om swoją Welką przyszłośc. lit.jo-- Jotr :OW:,,,'!Powiednicn SZK.ół fachowyćh. koniecznem prleto A wtedy staną się najwit:kszym narodem -eśn~ 'P~(pA.T.) 'jest wysyłanie co foku pewnej ilośc zarówno kontynentalnym, jatd świat widzlłlł".,"naród Z~r~~h, 13 go wrz Ul.r 'ch ' 'ksi~y. jak i świeckich za granicę, celem odby. niemi~ki. który jest obecnie cho.y. uleczy się d0i10.51~ l\.urs. ~o:on austryj~~, ~,~~~pnfą~~ stud Q~_ i'l,p~~tębięwa, w te!) :-ykr6tcet: ponie.~wai; ~ozl1:mi,e, co winien prusom., notov:an? ~ZlS1 al tak, ':pr&ey ~ ~len....łl ' ' c~fz;e o. 1~P~9ąłlz.ll.o,W:J'- :rr!uiląky~!ą~!!j. żęl~nei.~, d Y SCY.C1,l!;esteDPlowany Cl1, i'~ljl, 'lnr.!:za--, ~'zą.. r " " ".. fi",;p1ml,e...'k~or~~~~o~,yh1~;i~g_~~t'f~ć., W-tóci Qu,.,~.. '. ~ ~w:~; ~~~:g~a::v~s~~,', & ~!!ł~\~0 t ~~~ ~~ ~~~~,l. ',a ~r~a,k~j: -nle'~~~~e. ~~~:v-".~., l{ij~ne,_' p'.nl.:ll.ł.llla...,ntlcllm

Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... r zeczypos. stor cy przeciwko Korfante u.

Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... r zeczypos. stor cy przeciwko Korfante u. Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... e j DZEN~K POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. ~ / k ]1',0 1=:'1 Redakcja i Administracja: Piotrkowska 106. 1.8.111 łua

Bardziej szczegółowo

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX.

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX. demonstruj, WSzJstleie Dowsinieisze now firm, rl1diowe jui mo ele odbiorników --------------------------------------~ A8.. ~m Nr. 246 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, ~M~... ~... ~... ee., - ł6dź,

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw. mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko-

Bardziej szczegółowo

Los. -a b g, ł!wf, ~ua ni~ 5 o n. nio. p Ił e o z~r.g. "S.-, o. SIJOlECZNY, POLiTYCZNY I LITERACKI

Los. -a b g, ł!wf, ~ua ni~ 5 o n. nio. p Ił e o z~r.g. S.-, o. SIJOlECZNY, POLiTYCZNY I LITERACKI łr. --... 322 Opłata pocztowa ui!jzczona ryczałtem....-.u łódź, Wtorek, 22 listopada 1938 r. lotr. W.iiM '2M DlEN~1 SJOlECZNY, POLiTYCZNY LTERACK Redakcja: Piotrkowska 101. Tel. 144-44., 166-66. 177-77

Bardziej szczegółowo

Zaognienie sytuacji na Wscho zie

Zaognienie sytuacji na Wscho zie SPORT Dziś ' 10 siron. HANDEL nr. 190. Onłata nocztowa uiszczona rvczałtem. Rok I - DZIENNIK SPOłECZNY. POLITYCZNY I LITERACKI Redakcja i Administracja Piotrkowska Nr. 101. - Redaktor przyjmuje od godz.

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1'

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1' ------- Czlś,,Gazeta tlandfow Nr. 5. Ł6dz. Sobota 2 Czerwca 928 aa a *" -'f' DZENNK POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. c ftedakcfa i Administracja. Ł6di. PiotrkowsKa 6. \\ 2 g,., Telefony Głosu PolsKiego"-

Bardziej szczegółowo

& 1" F, iedz;o.ela, t5-go wrz-aśnia ... ":'"""""...---...

& 1 F, iedz;o.ela, t5-go wrz-aśnia ... :'...---... (~na rtlu~,ru or t-",,,... le.na ~ H. j t n.lu;t) w.clc:!::d: 80es. :r U:L lit :." c.f.lc ~ł' ~iw: A }\,.' r?.. S:t~'a'~ enlaa &1, la redzj. Al.. JtC!(h l:e:l..ł::ł Cl\ 2li.. Slk. 41, Cllill roll..ę.lo

Bardziej szczegółowo

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

Blok PPS. i HSPP. zawarty.

Blok PPS. i HSPP. zawarty. %»%mm$&&$ mjmer ztewź&rto 2& stron,, a tttiiaftowlęie: 18 stron Opłata pocztowa niszczona ryczałteti*- lhrtlfowanjc RFhAKCJA AHMNTSTRACJA POTRKOWSKA 49. 0OH2NY PRZYJKC REDAKCJ 6 7 POPOŁUDNU WYDANE PORANNE.

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~ BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

zaarf5ziowftnifm ItJldn"ch samosądów

zaarf5ziowftnifm ItJldnch samosądów lir. 181. Opłata pocztowa uiszczona ryezałtem. "ódź, Czwartek, 5 lipca 1934 r. q,;;ad!s w _U.'.tce DZENN POlECZY. POLTYUNY UTEUC Redakcja: Pio~rko~ska 101. Tele!ony: 14.4-~4, 177-77 ; "6)D 2 110 Aroazg

Bardziej szczegółowo

Krach na giełdzie w Nowym Jorku

Krach na giełdzie w Nowym Jorku Dßlata pocztowa uiszczona ryczałtem. I ä I m Cena numeru 15 groszu ^^^^ JBLtWtWk^^f mktoł ILUSTROWANA Dzisiejszy nunnr zw]m 12 stron Rok XV. ŁÓDŹ, ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 1937 R. CENA NUMERU 15 GROSZY.

Bardziej szczegółowo

~OBIIRHIK ~HI11~~Al DZisiejsz, oulaer zawiera 56 stron... KALINOARZ. śroszg I Tel. nocne 144-44, 177-77 Nr. konta P.K,O. S6,1Ei!) Abbi - Addi woiska

~OBIIRHIK ~HI11~~Al DZisiejsz, oulaer zawiera 56 stron... KALINOARZ. śroszg I Tel. nocne 144-44, 177-77 Nr. konta P.K,O. S6,1Ei!) Abbi - Addi woiska r ' Wiel~ft ilou [ennv[~ nft~roo - - DLA UCZESTNIKóW Czy POSIADASZ już ~OBIIRHIK ~HI11~~Al DZisiejsz, oulaer zawiera 56 stron... KALINOARZ f!!:}~2.~~la!,::~,=na '=~ łódź, iroda. 1 styllznia 1911 r~~~...

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

STANO S O I. ZA SKI GO

STANO S O I. ZA SKI GO o lłuąelł ZAW ElłA l'. y Ą 8 DODATCU Ul.USTlłOWA EGG OpłAta pocztow ai.cezo.aa ryezałtedj Nr. S Niedziela, dnia S stycznia 1930 r. Rok V REDAKCJA i ADMNSTRACJA, Łódź, Piotrkowska Nr. 15 DZERlłllC Telefony:

Bardziej szczegółowo

E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE.

E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE. Cena numeru555 groszu. Q7 C OO CTpnMi 6 s t r o n»republiki", 4 strony Dodatku Ł A J J \Ull. Naukowego" i 8 stron Panoramy". Literacko- Mata Pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Kok ix ŁÓDŹ. NIEDZIELA,

Bardziej szczegółowo

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu Medan DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIE Af. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. Wydanie L CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL 8 GROSZY r I A B i ROK V. WTOREK, 28 KWIETNIA 1936 NR. 116 KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci*. 02-39. zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

II II II II. J. Ż. Z Miasta i Okolic.

II II II II. J. Ż. Z Miasta i Okolic. Rok XV Petroków, dnia 3 (15) Czerwca 1890 r. Nr. 24. " l'relumer! T! W MF..JSCU: \ rocznie. r. 3 kop. - e:::t'::', : ::!.. ', Z PRZESYŁKĄ: rocznie ts...(. kod. -lo p6łrocznle.. rs kod. ZU kwarraluie. 1'8.

Bardziej szczegółowo

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m y i m Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZVSTKIEM. l WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPO L e n d y ti, 28. 4. Teł. wf Noc z poniedziałku na wtorek król Fuad spędził zupełnie

Bardziej szczegółowo

g r o m Pięt osób poniosło śmierć

g r o m Pięt osób poniosło śmierć Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr. 193 14 lipca w Paryżu P ary

Bardziej szczegółowo

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki Nr 48 239 bis IluBtrowaay dzieddlk narodowy WYDANIE POSWI4TECZNE - Preinnta --łfl-a 1.katolicki ~~ao Wtorek, 18 października 1938 3 ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach

Bardziej szczegółowo