ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2007 ROKU Warszawa 2008

2

3 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania Hanna Markowska Wicedyrektor Departamentu

4 SPIS TREŚCI str. Wprowadzenie 5 1. Orzecznictwo lekarskie w 2007 roku 7 2. Orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych wydane w 2007 roku Orzeczenia pierwszorazowe uprawniające do świadczenia rehabilitacyjnego wydane w 2007 roku Orzeczenia ponowne dla celów rentowych wydane w 2007 roku Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne wydane osobom ubiegającym się o rentę socjalną w 2007 roku 50 Podsumowanie 57

5 WPROWADZENIE Organizacja systemu orzecznictwa, jak również tryb i zasady orzekania na przestrzeni lat ulegały zasadniczym zmianom. Od 1 stycznia 2005r. weszły w życie przepisy wprowadzające dwuinstancyjność w postępowaniu orzeczniczym ZUS. Organami orzekającymi są lekarze orzecznicy ZUS i komisje lekarskie Zakładu. Do zadań lekarzy orzeczników należy wydawanie orzeczeń dla celów rentowych, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawie renty socjalnej. Ponadto w zakres działań lekarzy orzeczników wchodzi orzekanie w sprawach pozarentowych, takich jak: kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, orzekanie o potrzebie rehabilitacji w okresie czasowej niezdolności do pracy, przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom, ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, orzekanie w sprawach świadczeń podlegających koordynacji w ramach UE, czy też o celowości przekwalifikowania zawodowego. W myśl obowiązujących przepisów za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje jej odzyskania po przekwalifikowaniu. Niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeka się w przypadku naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnie z posiadanym poziomem kwalifikacji. W zależności od charakteru i stopnia naruszenia sprawności organizmu oraz rokowań odzyskania zdolności do pracy, lekarz orzecznik ustala trwałą lub okresową niezdolność do pracy. Od stycznia 2006 r. zgodnie z zapisami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zasadą jest orzekanie o niezdolności do pracy na okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba, że według wiedzy medycznej, nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu wówczas niezdolność do pracy może być orzeczona na dłużej niż 5 lat. 5

6 W przypadku osoby, która była uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy przez co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego, a do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje jej mniej niż 5 lat, orzeka się niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku. Orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego, stanowiącego podstawę przyznania renty szkoleniowej, wydawane jest w stosunku do osoby niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale rokującej odzyskanie tej zdolności po przekwalifikowaniu do innego zawodu. Orzeczenie ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego jest wydawane osobom, u których dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to przysługuje przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Orzeczenie o tym świadczeniu może być wydane w wyniku: badań w sprawie ustalenia uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego lub badań dla celów rentowych. Orzeczenie o niezdolności do pracy w sprawie o ustalenie uprawnień do renty socjalnej określające stopień niezdolności do pracy oraz związek tej niezdolności z okresem jej powstania (zgodnie z przepisami ustawy) jest wydawane na wniosek osoby ubiegającej się o to świadczenie lub jej przedstawiciela ustawowego. * * * Prezentowane opracowanie obejmuje wyniki kolejnego, pełnego badania statystycznego orzeczeń dla celów rentowych pierwszorazowych i ponownych, orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawie renty socjalnej wydanych przez lekarzy orzeczników w 2007 r. Nie obejmuje problematyki orzekania lekarzy orzeczników ZUS w sprawach pozarentowych. Natomiast wyniki badania orzeczeń komisji lekarskich ZUS są przedmiotem odrębnej analizy przedstawionej w opracowaniu Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2007 roku. 6

7 Orzeczenia lekarskie 1. ORZECZNICTWO LEKARSKIE W 2007 ROKU W 2007 roku lekarze orzecznicy ZUS wydali 1 245,2 tys. orzeczeń, tj. o 5,9% mniej niż w roku poprzednim. Z tej liczby, orzeczenia wydane osobom ubiegającym się o świadczenie rentowe po raz pierwszy stanowiły 17,5 %, orzeczenia wydane w wyniku badań ponownych w sprawach rentowych - 39,1%, orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu - 8,1%, orzeczenia wydane emerytom w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego - 5,6%, orzeczenia w sprawie renty socjalnej 3,8%, orzeczenia o potrzebie rehabilitacji leczniczej w okresie czasowej niezdolności do pracy - 1,2%, a orzeczenia w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy 24,1%. Dynamikę liczby poszczególnych rodzajów orzeczeń w latach prezentuje tabl. 1, natomiast szczegółową strukturę wydanych przez lekarzy orzeczników w 2007 r. orzeczeń, będących przedmiotem dalszej analizy tabl. 2. W porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się liczba orzeczeń o potrzebie rehabilitacji leczniczej o 16,8%, orzeczeń powypadkowych o ustalenie uszczerbku na zdrowiu o 3,2%, orzeczeń pierwszorazowych dla celów rentowych o 2,3% oraz orzeczeń w sprawach świadczeń podlegających koordynacji o 4,3%. Na spadek liczby wydanych orzeczeń ogółem w stosunku do roku poprzedniego, przede wszystkim wpływ miała mniejsza liczba (o 11,9%) wydanych orzeczeń ponownych dla celów rentowych oraz mniejsza liczba (o 13,7%) orzeczeń pierwszorazowych i ponownych w sprawie renty socjalnej i (o 3,8%) orzeczeń wydanych związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Biorąc pod uwagę orzeczenia (bez orzeczeń w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i orzeczeń o potrzebie rehabilitacji leczniczej) wydane w 2007 r., odnotowujemy że w stosunku do 17,5%, tj. 162,8 tys. ogółu badanych osób lekarze orzecznicy wydali orzeczenia negatywne. I tak, w grupie badanych w sprawach rentowych po raz pierwszy brak niezdolności do pracy stwierdzono w 15,0% przypadków, a w stosunku do 0,7% badanych wydano orzeczenia o braku całkowitej niezdolności do pracy skutkujące również nie przyznaniem świadczenia dotyczy renty wyjątkowej lub rodzinnej. W grupie badanych ponownie u 9,0% osób stwierdzono brak niezdolności do pracy, dla 3,5% badanych orzeczono brak całkowitej niezdolności do pracy, a dla 1,9% brak całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. W przypadku orzeczeń ponownych, orzeczenie o braku całkowitej niezdolności do pracy lub braku całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oznaczało pozostanie na tym samym stopniu niezdolności do pracy. 7

8 Orzeczenia lekarskie w latach Wśród ubiegających się o rentę socjalną, odsetek orzeczeń negatywnych, czyli nieprzyznanie prawa do renty wynosił 31,7%. W grupie osób badanych w sprawach powypadkowych dotyczących ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu, u co czwartej osoby nie stwierdzono uszczerbku, a wśród emerytów i rencistów ubiegających się o dodatek pielęgnacyjny, również co czwarta osoba otrzymała orzeczenie negatywne. TABL. 1 ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW W LATACH Rodzaj orzeczenia a poprzedni okres =100 Ogółem W odsetkach OGÓŁEM , ,0 a 94,1 z tego: orzeczenia pierwszorazowe dla ,1 celów rentowych*/ ,5 a 102,3 orzeczenia ponowne dla ,6 celów rentowych*/ ,1 a 88,1 orzeczenia pierwszorazowe i ponowne ,6 w sprawach o przyznanie dodatku ,6 pielęgnacyjnego emerytom a 94,8 orzeczenia powypadkowe dotyczące ,4 oceny procentowego uszczerbku na ,1 zdrowiu a 103,2 orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej a ,3 4,2 3,8 orzeczenia o potrzebie rehabilitacji ,9 leczniczej na wniosek lekarza leczącego ,2 a 116,8 orzeczenia w innych sprawach**/ , ,6 a 104,3 orzeczenia w związku z kontrolą ,6 prawidłowości orzekania o czasowej ,1 niezdolności do pracy a 96,2 */ łącznie z orzeczeniami stwierdzającymi uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego lub celowość przekwalifikowania zawodowego **/ m.in. orzeczenia w sprawach świadczeń podlegających koordynacji 8

9 Orzeczenia lekarskie w 2007r. TABL. 2 ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW W 2007 ROKU Rodzaj orzeczenia Liczba W odsetkach OGÓŁEM X w tym: orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych ,0 z tego ustalające: niezdolność do samodzielnej egzystencji ,2 całkowitą niezdolność do pracy ,4 brak całkowitej niezdolności do pracy ,7 częściową niezdolność do pracy ,8 celowość przekwalifikowania zawodowego 151 0,1 uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego ,8 brak niezdolności do pracy ,0 orzeczenia ponowne dla celów rentowych ,0 z tego ustalające: niezdolność do samodzielnej egzystencji ,2 brak niezdolności do samodzielnej egzystencji ,9 całkowitą niezdolność do pracy ,9 brak całkowitej niezdolności do pracy ,5 częściową niezdolność do pracy ,0 celowość przekwalifikowania zawodowego 524 0,1 uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego ,4 brak niezdolności do pracy ,0 orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawach o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego emerytom ,0 z tego ustalające: niezdolność do samodzielnej egzystencji ,7 brak niezdolności do samodzielnej egzystencji ,3 9

10 Orzeczenia lekarskie w 2007r. TABL. 2 ORZECZENIA WYDANE PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW W 2007 ROKU (dok.) Rodzaj orzeczenia Liczba W odsetkach orzeczenia powypadkowe dotyczące oceny procentowego uszczerbku na zdrowiu ,0 z tego ustalające: uszczerbek na zdrowiu ,4 brak uszczerbku na zdrowiu ,6 orzeczenia pierwszorazowe i ponowne w sprawie renty socjalnej ,0 z tego ustalające: całkowitą niezdolność do pracy ,3 brak całkowitej niezdolności do pracy ,7 Rys. 1 Struktura orzeczeń*/ wydanych przez lekarzy orzeczników w wyniku badań przeprowadzonych w latach Badania w sprawie renty socjalnej - 5,5% Pozostałe - 8,2% Badania powypadkowe ustalające uszczerbek Badania w sprawie Badania powypadkowe na zdrowiu - 9,8% renty socjalnej - 5,1% ustalające uszczerbek na zdrowiu - 10,8% Pozostałe - 8,4% Badania pierwszorazowe Badania pierwszorazowe rentowe - 21,3% rentowe - 23,4% Badania ponowne Badania ponowne rentowe - 55,2% rentowe - 52,3% / bez orzeczeń wydanych w związku z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i orzeczeń o potrzebie rehabilitacji leczniczej. 10

11 Orzeczenia pierwszorazowe 2. ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE DLA CELÓW RENTOWYCH */ WYDANE W 2007 ROKU W 2007 r. lekarze orzecznicy ZUS przebadali po raz pierwszy dla celów rentowych łącznie 217,7 tys. osób, tj. o 5 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Największą grupę (125,8 tys., tj. 57,8%) badanych po raz pierwszy stanowiły osoby, którym przyznano uprawnienie do świadczenia rehabilitacyjnego. W przypadku 57,5 tys. badanych, tj. 26,4% orzeczono niezdolność do pracy, a 34,3 tys. osób czyli 15,7% uznano za zdolne do pracy, bądź orzeczono brak całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenia negatywne). W stosunku do 0,2 tys. (0,1%), ustalono celowość przekwalifikowania zawodowego. W porównaniu z rokiem poprzednim, liczba orzeczeń pozytywnych (57,5 tys. z ustalonym stopniem niezdolności do pracy) zmalała o 4,5% (tabl. 3). W tej grupie badanych, którzy uzyskali orzeczenie o niezdolności do pracy - 30,1 tys. osób, tj. 52,4% uznano za częściowo niezdolne do pracy, 22,5 tys. (39,2%) uzyskało orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, a 4,8 tys. (8,4%) o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (tabl. 4 i rys. 2). Udział osób uznanych za całkowicie niezdolne do pracy, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrósł o 2,1 pkt. procentowego podczas gdy z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji zmniejszył się o 1,4 punktu procentowego, a z orzeczeniem o częściowej niezdolności do pracy zmalał o 0,7 punktu procentowego. Nieco rzadziej niż przed rokiem orzekano o braku niezdolności do pracy udział tych orzeczeń zmniejszył się o 1,6 punktu procentowego. Podobnie jak w roku 2006, orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych wydawane były częściej mężczyznom, stanowili oni bowiem 64,2% tej grupy badanych. Wśród osób, którym orzeczono całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji mężczyźni stanowili 65,4% badanych pierwszorazowo, całkowitą niezdolność do pracy - 65,7%, a częściową niezdolność do pracy - 63,0% (tabl. 4). */ bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń pierwszorazowych w sprawie renty socjalnej 11

12 Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 3 ORZECZENIA*/ PIERWSZORAZOWE WYDANE DLA CELÓW RENTOWYCH W LATACH Orzeczenia a - poprzedni okres = 100 liczba Ogółem w odsetkach ORZECZENIA OGÓŁEM , ,0 a 94,0 z tego ustalające: całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji , ,2 a 82,1 całkowitą niezdolność do pracy , ,5 a 100,9 częściową niezdolność do pracy , ,8 a 94,2 celowość przekwalifikowania zawodowego , ,2 a 87,3 brak całkowitej niezdolności do pracy , ,7 a 145,6 brak niezdolności do pracy , ,6 a 90,1 / bez orzeczeń ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego oraz orzeczeń w sprawie renty socjalnej TABL. 4 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE WYDANE DLA CELÓW RENTOWYCH WEDŁUG PŁCI OSÓB BADANYCH I STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Stopień niezdolności do pracy liczba w odsetkach Ogółem Mężczyźni Kobiety liczba w odsetkach liczba w odsetkach ORZECZENIA OGÓŁEM , , ,0 z tego ustalające: całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji , , ,1 całkowitą niezdolność do pracy , , ,6 częściową niezdolność do pracy , , ,3 12

13 Orzeczenia pierwszorazowe Rys. 2 Struktura orzeczeń pierwszorazowych dla celów rentowych w latach ,8% 37,1% 53,1% ,4% 39,2% 52,4% całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy Orzekając o niezdolności do pracy lekarze orzecznicy ZUS ustalają okoliczności jej powstania. Rozróżnia się trzy rodzaje okoliczności: ogólny stan zdrowia, wypadki przy pracy oraz wypadki w szczególnych okolicznościach, choroby zawodowe. Liczbę orzeczeń wydanych poszczególnym grupom osób oraz zróżnicowanie struktury tych orzeczeń według okoliczności powstania niezdolności do pracy przedstawiono w tablicach 5 i 6. W 2007 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, niezdolność do pracy najczęściej związana była z ogólnym stanem zdrowia. Takie orzeczenie otrzymało 95,5% osób badanych dla celów rentowych po raz pierwszy. Udział orzeczeń o niezdolności do pracy spowodowanej wypadkami przy pracy wyniósł 2,8% i wzrósł w stosunku do poziomu z ubiegłego roku o 0,2 punktu procentowego, natomiast orzeczenia o niezdolności do pracy z tytułu chorób zawodowych stanowiły jak w roku poprzednim 1,7%. 13

14 Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 5 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE WYDANE DLA CELÓW RENTOWYCH*/ WEDŁUG OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ GRUP UBEZPIECZONYCH Orzeczenia Ogółem Okoliczności powstania niezdolności do pracy: ogólny stan wypadki **/ choroby zdrowia zawodowe OGÓŁEM z tego orzeczenia wydane: pracownikom ubiegającym się o rentę osobom nie będącym pracownikami ubiegającym się o rentę ubiegającym się o ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego ubiegającym się o ustalenie uprawnień do renty rodzinnej */ bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką **/ wypadki przy pracy i wypadki w szczególnych okolicznościach TABL. 6 STRUKTURA ORZECZEŃ PIERWSZORAZOWYCH WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH*/ WEDŁUG OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ GRUP UBEZPIECZONYCH Orzeczenia Ogółem Okoliczności powstania niezdolności do pracy: ogólny stan wypadki**/ choroby zdrowia zawodowe OGÓŁEM 100,0 95,5 2,8 1,7 z tego orzeczenia wydane: pracownikom ubiegającym się o rentę 100,0 94,8 3,1 2,1 osobom nie będącym pracownikami ubiegającym się o rentę 100,0 96,8 3,0 0,2 ubiegającym się o ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego 100,0 98,4 1,6 - ubiegającym się o ustalenie uprawnień do renty rodzinnej 100,0 100,0 0,0 - */ bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką **/ wypadki przy pracy i wypadki w szczególnych okolicznościach 14

15 Orzeczenia pierwszorazowe W zależności od okoliczności powodujących niezdolność do pracy różnie kształtował się stopień tej niezdolności (rys. 3, tabl.7-8). Spośród osób niezdolnych do pracy z tytułu tzw. ogólnego stanu zdrowia, 51,0% badanych otrzymało orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy, 40,3% otrzymało orzeczenie o całkowitej niezdolności, a orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji stanowiły 8,7% badanej zbiorowości. Z grupy poszkodowanych w wypadkach przy pracy - 73,7% badanych uznano za częściowo niezdolnych do pracy, 22,2% otrzymało orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, a 4,1% o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Natomiast w następstwie chorób zawodowych orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy lekarze orzecznicy wydali w 92,2% przypadków, a o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji tylko w 1,3% przypadków. Rys. 3 Struktura orzeczeń pierwszorazowych wydanych dla celów rentowych według okoliczności powstania niezdolności do pracy 92,2% 73,7% 51,0% 40,3% 22,2% 4,1% 1,3% 6,5% 8,7% wypadki przy pracy choroby zawodowe ogólny stan zdrowia niezdolność do samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdolność do pracy 15

16 Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 7 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE WYDANE DLA CELÓW RENTOWYCH*/ WEDŁUG OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ PŁCI OSÓB BADANYCH Orzeczenia Ogółem Okoliczności powstania niezdolności do pracy: ogólny stan wypadki **/ choroby zdrowia zawodowe OGÓŁEM z tego orzeczenia ustalające: całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowitą niezdolność do pracy częściową niezdolność do pracy MĘŻCZYŹNI z tego orzeczenia ustalające: całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowitą niezdolność do pracy częściową niezdolność do pracy KOBIETY z tego orzeczenia ustalające: całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowitą niezdolność do pracy częściową niezdolność do pracy */ bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką **/ wypadki przy pracy i wypadki w szczególnych okolicznościach 16

17 Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 8 STRUKTURA ORZECZEŃ PIERWSZORAZOWYCH WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH*/ WEDŁUG OKOLICZNOŚCI POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ PŁCI OSÓB BADANYCH Orzeczenia Ogółem Okoliczności powstania niezdolności do pracy: ogólny stan wypadki **/ choroby zdrowia zawodowe OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego orzeczenia ustalające: całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 8,4 8,7 4,1 1,3 całkowitą niezdolność do pracy 39,2 40,3 22,2 6,5 częściową niezdolność do pracy 52,4 51,0 73,7 92,2 MĘŻCZYŹNI 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego orzeczenia ustalające: całkowitą niezdolność do pracy 8,6 8,8 4,4 1,6 i samodzielnej egzystencji całkowitą niezdolność do pracy 40,1 41,1 22,9 11,9 częściową niezdolność do pracy 51,3 50,1 72,7 86,5 KOBIETY 100,0 100,0 100,0 100,0 z tego orzeczenia ustalające: całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 8,1 8,4 1,8 1,1 całkowitą niezdolność do pracy 37,6 38,8 17,7 2,2 częściową niezdolność do pracy 54,3 52,8 80,5 96,7 */ bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką **/ wypadki przy pracy i wypadki w szczególnych okolicznościach Analizując przestrzenne zróżnicowanie wydanych w 2007 r. orzeczeń pierwszorazowych ustalających niezdolność do pracy, obserwujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej wydano ich w województwie wielkopolskim - 13,8%, mazowieckim - 13,6% i śląskim - 12,0%. Najmniej natomiast odnotowujemy w województwach: opolskim (1,5%), podlaskim (1,7%), świętokrzyskim (2,4%) oraz lubuskim (2,7%) tabl. 9. Relacje orzeczeń o określonym stopniu niezdolności do pracy do ogółu wydanych orzeczeń pierwszorazowych stwierdzających niezdolność do pracy, w poszczególnych województwach prezentują rys. 4,5. 17

18 Orzeczenia pierwszorazowe Najwyższy udział orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy (łącznie z orzeczeniami o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji) w ogólnej liczbie orzeczeń z ustalonym stopniem niezdolności do pracy wystąpił w województwie opolskim i wynosił 61,0% (rys.4). Stosunkowo wysoki współczynnik ten, wystąpił również w województwach: pomorskim - 57,3% oraz łódzkim - 55,2%. Orzekanie o częściowej niezdolności do pracy było relatywnie najwyższe w województwie wielkopolskim (rys. 5). Udział orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy wynosił w tym województwie 62,7%. W dalszej kolejności były to województwa: podkarpackie i kujawsko-pomorskie po 55,7% oraz śląskie 55,5%. Omawiane średnie współczynniki dla kraju wynosiły odpowiednio: 49,6% i 50,4%. TABL. 9 STRUKTURA ORZECZEŃ PIERWSZORAZOWYCH WYDANYCH DLA CELÓW RENTOWYCH*/ WEDŁUG WOJEWÓDZTW Województwo Orzeczenia w odsetkach OGÓŁEM 100,0 Dolnośląskie 8,5 Kujawsko-pomorskie 7,7 Lubelskie 6,4 Lubuskie 2,7 Łódzkie 6,2 Małopolskie 6,1 Mazowieckie 13,6 Opolskie 1,5 Podkarpackie 3,7 Podlaskie 1,7 Pomorskie 4,1 Śląskie 12,0 Świętokrzyskie 2,4 Warmińsko-mazurskie 4,4 Wielkopolskie 13,8 Zachodniopomorskie 5,2 */ bez orzeczeń ustalających celowość przekwalifikowania zawodowego oraz bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką 18

19 Orzeczenia pierwszorazowe Rys. 4 Relacja orzeczeń o całkowitej *) niezdolności do pracy do ogółu orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy wg województw Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Małopolskie Podkarpackie woj.2 po Polu1 % ** poniżej 40,0 (1) 40,0-45,0 (3) 45,0-50,0 (3) 50,0-55,0 (6) 55,0-60,0 (2) 60,0 i więcej (1) * dotyczy orzeczeń ustalających zarówno całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji jak i całkowitą niezdolność do pracy (bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką) ** liczba województw 19

20 Orzeczenia pierwszorazowe Rys.5 Relacja orzeczeń o częściowej *) niezdolności do pracy do ogółu orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy wg województw Pomorskie Zachodniopomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Małopolskie Podkarpackie Wojewodztwa_2005 po Pole2 % poniżej 40,0 (1) ** 40,0-45,0 (2) 45,0-50,0 (6) 50,0-55,0 (3) 55,0-60,0 (3) 60,0 i więcej (1) * bez orzeczeń wydanych osobom ubiegającym się o rentę inwalidy wojennego, wojskowego oraz kombatancką ** liczba województw 20

21 Orzeczenia pierwszorazowe Wyniki analizy orzeczeń pierwszorazowych wydanych dla celów rentowych w 2007 r. potwierdziły, że najczęściej powstawanie niezdolności do pracy powodowały choroby związane z ogólnym stanem zdrowia. Były to choroby układu krążenia - 23,2% ogółu orzeczeń, nowotwory - 20,0%, zaburzenia psychiczne - 14,4%, choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego - 11,5%, oraz choroby układu nerwowego - 8,0% (tabl. 10, 11 i rys.6). W porównaniu z rokiem 2006 spadła liczba orzeczeń w zakresie każdej z wymienionych grup chorobowych oprócz chorób nowotworowych, w przypadku których zanotowano wzrost, zarówno liczby orzeczeń (o 2,6%) jak i ich udziału (o 1,3 punktu procentowego) w liczbie orzeczeń ogółem. TABL. 10 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE USTALAJĄCE NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY DLA CELÓW RENTOWYCH WYDANE W LATACH WEDŁUG WYBRANYCH GRUP CHOROBOWYCH Orzeczenia ustalające: Grupy chorobowe a - poprzedni okres = 100 Ogółem niezdolność do całkowitą częściową samodzielnej niezdolność do niezdolność do egzystencji pracy pracy OGÓŁEM a 95,5 82,1 100,9 94,2 w tym: nowotwory a 102,6 86,4 108,1 112,1 zaburzenia psychiczne a 88,6 75,3 93,5 86,6 choroby układu nerwowego a 91,2 74,5 104,6 88,8 choroby układu krążenia a 93,3 78,4 96,2 93,2 choroby układu oddechowego a 103,8 84,6 99,1 105,4 choroby układu kostnostawowego, mięśniowego a 99,2 60,7 100,4 99,7 urazy kości, stawów i tkanek miękkich a 97,5 96,7 94,9 98,8 21

22 Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 11 STRUKTURA ORZECZEŃ PIERWSZORAZOWYCH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY DLA CELÓW RENTOWYCH WYDANYCH W LATACH WEDŁUG WYBRANYCH GRUP CHOROBOWYCH Orzeczenia ustalające: Grupy chorobowe a - poprzedni okres = 100 Ogółem niezdolność do całkowitą częściową samodzielnej niezdolność do niezdolność do egzystencji pracy pracy OGÓŁEM ,0 100,0 100,0 100, ,0 100,0 100,0 100,0 w tym: nowotwory ,7 50,9 33,1 2, ,0 53,6 35,5 3,1 zaburzenia psychiczne ,5 7,8 15,5 16, ,4 7,2 14,4 15,5 choroby układu nerwowego ,4 10,7 6,0 9, ,0 9,7 6,2 9,1 choroby układu krążenia ,8 14,8 23,0 25, ,2 14,1 21,9 25,7 choroby układu oddechowego ,2 0,7 1,5 4, ,5 0,7 1,5 5,4 choroby układu kostnostawowego, mięśniowego ,1 1,9 4,4 17, ,5 1,4 4,4 18,5 urazy kości, stawów i tkanek miękkich ,9 6,1 6,6 9, ,1 7,2 6,2 9,7 Podobnie jak w roku poprzednim, całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji powodowały głównie nowotwory, całkowitą niezdolność do pracy nowotwory, choroby układu krążenia i choroby psychiczne, natomiast częściową niezdolność do pracy - choroby układu krążenia, choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i zaburzenia psychiczne. 22

23 Orzeczenia pierwszorazowe Rys. 6 Struktura orzeczeń pierwszorazowych rentowych według stopnia niezdolności do pracy i wybranych grup chorobowych Choroby: 22,4% nowotwory 8,2% 69,4% zaburzenia psychiczne 4,2% 39,2% 56,6% układu nerwowego 10,2% 30,4% 59,4% 5,1% 37,0% układu krążenia 57,9% 1,7% 17,1% układu oddechowego 81,2% układu kostnostawowego 1,0% 14,9% 84,1% 7,5% 29,8% urazy kości, stawów i tkanek miękkich 62,7% całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji całkowita niezdolność do pracy częściowa niezdoność do pracy W zależności od płci osób badanych pierwszorazowo struktura grup chorobowych kształtowała się inaczej. U mężczyzn niezdolność do pracy powstawała najczęściej na skutek chorób układu krążenia - 29,0% przypadków oraz nowotworów - 17,4%, natomiast u kobiet powstawała ona najczęściej na skutek nowotworów w 24,8% przypadków oraz zaburzeń psychicznych w 20,4% (tabl. 12, rys. 7). 23

24 Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 12 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE DLA CELÓW RENTOWYCH WEDŁUG PŁCI OSÓB BADANYCH I WYBRANYCH GRUP CHOROBOWYCH Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety liczba w odsetkackach liczba w odset- liczba w odsetkach OGÓŁEM , , ,0 w tym : nowotwory , , ,8 zaburzenia psychiczne , , ,4 choroby układu nerwowego , , ,9 choroby układu krążenia , , ,9 choroby układu oddechowego , , ,1 choroby układu kostnostawowego, mięśniowego , , ,9 urazy kości, stawów i tkanek miękkich , , ,2 Rys. 7 Struktura orzeczeń pierwszorazowych rentowych według wybranych grup chorobowych i płci osób badanych 29,0% 24,8% 20,4% 17,4% 11,0% 7,5% 10,2% 10,3% 8,9% 12,9% 13,9% 3,1% 4,1% 4,2% mężczyźni kobiety nowotwory zaburzenia psychiczne choroby układu nerwowego choroby układu krążenia choroby układu oddechowego chor. układu kostno-stawowego urazy kości, stawów i tkanek miękkich 24

25 Orzeczenia pierwszorazowe Średni wiek osób badanych w 2007 r., którym orzeczono niezdolność do pracy w sprawach rentowych wynosił 49,3 lat (mężczyźni - 50,4 lat, kobiety - 47,4 lat) i w porównaniu z rokiem 2006 zwiększył się średnio o 6 miesięcy. Najliczniejszą grupą, tj. 50,2% ogółu badanych stanowiły osoby z przedziału wiekowego lat. W zależności od stopnia niezdolności do pracy odsetek badanych w tym przedziale wiekowym był zróżnicowany. Wśród osób z ustaloną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji wynosił 48,0%, z całkowitą niezdolnością do pracy 46,6%, a w grupie osób z orzeczoną częściową niezdolnością do pracy 53,2%. Również w zależności od schorzenia będącego przyczyną niezdolności do pracy kształtował się odmiennie (tabl ). I tak na przykład, niezależnie od stopnia niezdolności do pracy, najwyższy odsetek młodych rencistów poniżej 40 roku życia - wystąpił u osób z urazami kości, stawów i tkanek miękkich, najniższy zaś wśród badanych z chorobami układu krążenia. Rys. 8 Struktura wieku osób badanych po raz pierwszy dla celów rentowych, którym orzeczono niezdolność do pracy % 60 52,2% 50 46,7% 40 33,7% 30 20,1% ,3% 0,3% 5,5% 4,5% 8,8% 12,1% 13,1% 2,7% 0 19 lat i mniej lat lat i więcej mężczyźni kobiety 25

26 Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 13 STRUKTURA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH CAŁKOWITĄ NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI WEDŁUG WIEKU OSÓB BADANYCH ORAZ WYBRANYCH GRUP CHOROBOWYCH Grupy chorobowe Ogółem Wiek osób badanych Średni wiek 19 lat lat w i mniej i latach więcej OGÓŁEM 100,0 0,6 5,4 9,4 22,3 48,0 10,6 3,7 50,1 w tym: nowotwory 100,0 0,2 1,8 5,8 23,0 56,3 10,5 2,4 49,3 zaburzenia psychiczne 100,0 1,4 9,6 20,0 26,9 29,0 9,6 3,5 44,8 choroby układu nerwowego 100,0 2,3 9,6 17,0 21,5 38,1 8,9 2,6 46,0 choroby układu krążenia 100,0 0,1 1,2 4,2 17,8 50,5 17,5 8,7 55,8 choroby układu oddechowego 100,0-3,0 3,0 12,1 45,5 9,1 27,3 56,5 choroby układu kostnostawowego, mięśniowego 100,0-2,9 13,2 10,3 36,8 10,3 26,5 59,1 urazy kości, stawów i tkanek miękkich 100,0 0,3 24,9 18,9 25,8 26,4 3,7-40,7 TABL. 14 STRUKTURA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH CAŁKOWITĄ NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WEDŁUG WIEKU OSÓB BADANYCH ORAZ WYBRANYCH GRUP CHOROBOWYCH Grupy chorobowe Ogółem Wiek osób badanych Średni wiek 19 lat lat w i mniej i latach więcej OGÓŁEM 100,0 0,5 7,2 11,0 24,3 46,6 9,4 1,0 48,6 w tym: nowotwory 100,0 0,1 2,9 7,5 25,9 54,8 8,4 0,4 47,9 zaburzenia psychiczne 100,0 1,5 20,2 23,6 25,6 23,4 4,8 0,9 41,7 choroby układu nerwowego 100,0 1,4 12,9 15,7 25,7 36,0 7,7 0,6 42,4 choroby układu krążenia 100,0 0,0 1,4 3,7 18,6 58,5 16,0 1,8 49,7 choroby układu oddechowego 100,0-1,2 6,4 14,4 50,4 22,3 5,3 49,9 choroby układu kostnostawowego, mięśniowego 100,0 0,2 5,8 10,8 25,8 45,0 10,3 2,1 47,1 urazy kości, stawów i tkanek miękkich 100,0 0,5 15,9 18,6 26,1 33,5 4,8 0,6 44,5 26

27 Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 15 STRUKTURA ORZECZEŃ USTALAJĄCYCH CZĘŚCIOWĄ NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WEDŁUG WIEKU OSÓB BADANYCH ORAZ WYBRANYCH GRUP CHOROBOWYCH Grupy chorobowe Ogółem Wiek osób badanych Średni wiek 19 lat lat w i mniej i latach więcej OGÓŁEM 100,0 0,1 3,6 9,3 25,8 53,2 7,0 1,0 49,8 w tym: nowotwory 100,0 0,1 3,4 10,6 31,7 47,3 5,8 1,1 47,1 zaburzenia psychiczne 100,0 0,1 4,8 12,7 32,9 45,3 3,2 1,0 47,4 choroby układu nerwowego 100,0 0,1 5,5 14,5 30,1 44,9 4,8 0,1 45,6 choroby układu krążenia 100,0 0,0 0,5 2,4 18,6 66,6 11,1 0,8 50,9 choroby układu oddechowego 100,0 0,2 0,9 3,8 17,4 61,9 10,3 5,5 52,2 choroby układu kostnostawowego, mięśniowego 100,0 0,0 2,0 9,3 27,2 54,4 6,6 0,5 48,2 urazy kości, stawów i tkanek miękkich 100,0 0,3 12,4 17,1 28,9 37,1 3,7 0,5 45,2 Lekarze orzecznicy, orzekając o niezdolności do pracy ustalają również okres ważności orzeczenia. W zależności od charakteru i stopnia naruszenia organizmu oraz rokowań do odzyskania zdolności do pracy lekarz orzecznik określa przewidywany czas trwania niezdolności do pracy. Po jego upływie dalsze prawo do renty uzależnione jest od wydania nowego orzeczenia przez lekarza orzecznika na wniosek osoby zainteresowanej. Gdy naruszenie sprawności organizmu nie rokuje poprawy wówczas lekarz orzecznik wydaje orzeczenie na czas nieokreślony (bezterminowe). W 2007 r. w 8,8% przypadków, czyli częściej niż w roku poprzednim, ustalono orzeczenie bezterminowe ( w 2006 r. odsetek ten wynosił 7,6%). Orzeczenia wydawane na okres do dwóch lat stanowiły 78,0% ogółu orzeczeń pierwszorazowych. W roku ubiegłym orzeczenia z okresem ważności do 2 lat stanowiły 82,9%. Strukturę orzeczeń według okresu ich ważności zaprezentowano w tablicy 16, natomiast strukturę orzeczeń wydanych na czas określony obrazuje rys. 9. Z przedstawionych danych w tabl. 16 wynika, że w analizowanym 2007 roku przeważały orzeczenia wydane na okres od 13 do 24 miesięcy; takie orzeczenia otrzymało 34,1% badanych, a w 33,9% przypadków przewidywano, że niezdolność potrwa od 10 do 12 miesięcy. 27

28 Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 16 ORZECZENIA USTALAJĄCE NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY DLA CELÓW RENTOWYCH WEDŁUG PRZEWIDYWANEGO OKRESU TRWANIA NIEZDOLNOŚCI Okres ważności orzeczeń liczba Ogółem w odsetkach Orzeczenia ustalające: całkowitą niezdolność całkowitą częściową do pracy niezdolność niezdolność i samodzielnej do pracy do pracy egzystencji liczba w odsetkackach liczba w odset- liczba w odsetkach OGÓŁEM , , , ,0 z tego wydane na okres: do 3 miesięcy 475 0,8 7 0,1 91 0, ,2 4 6 miesięcy , , , ,3 7 9 miesięcy ,2 61 1, , , miesięcy , , , , miesięcy , , , , miesięcy , , , ,6 37 miesięcy i więcej , , , ,3 bezterminowe , , , ,6 Rys. 9 Struktura orzeczeń pierwszorazowych rentowych wydanych na czas określony według przewidywanego okresu trwania niezdolności do pracy 0,9% 7,6% 2,4% 37,2% 1 do 3 miesięcy 4-6 miesięcy 7-9 miesięcy 11,4% 37,4% miesięcy miesięcy 3,1% miesięcy 37 i więcej miesięcy 28

29 Orzeczenia pierwszorazowe Na długość przewidywanego okresu ważności orzeczeń ma wpływ orzeczony stopień niezdolności do pracy. W przypadku całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, orzeczenia bezterminowe otrzymało 15,8% badanych, wśród osób z całkowitą niezdolnością do pracy orzeczenia bezterminowe stanowiły 13,0%, a z częściową niezdolnością do pracy 4,6%. W roku poprzednim udział tych orzeczeń wynosił odpowiednio 16,4%, 10,4% i 4,1%. Największe zmiany w porównaniu z rokiem poprzednim obserwujemy w liczbie orzeczeń wydanych na okres miesięcy. Spadek ich udziału w orzeczeniach ogółem (łącznie z bezterminowymi) wyniósł 6,1 punktu procentowego. Najwyższy spadek liczby tych orzeczeń odnotowano wśród osób, którym orzeczono częściową niezdolnością do pracy - 6,3 punktu procentowego. TABL. 17 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE USTALAJĄCE NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY DLA CELÓW RENTOWYCH WEDŁUG PRZEWIDYWANEGO OKRESU TRWANIA NIEZDOLNOŚCI W LATACH Okres ważności orzeczeń a - poprzedni okres = 100 Ogółem Orzeczenia ustalające: całkowitą całkowitą częściową niezdolność do niezdolność niezdolność pracy i samodziel- do pracy do pracy nej egzystencji OGÓŁEM a 95,5 82,1 100,9 94,2 z tego wydane na okres: do 3 miesięcy a 90,1 70,0 105,8 87,5 4 6 miesięcy a 81,8 58,4 80,6 83,5 7 9 miesięcy a 88,0 80,3 76,5 94, miesięcy a 80,9 70,9 84,6 80, miesięcy a 103,4 89,7 105,5 104, miesięcy a 129,1 117,3 126,6 133,9 37 miesięcy i więcej a 149,7 122,1 141,7 170,6 bezterminowe a 110,4 79,0 125,8 106,1 29

30 Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 18 STRUKTURA ORZECZEŃ PIERWSZORAZOWYCH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY DLA CELÓW RENTOWYCH WEDŁUG STOPNIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ PRZEWIDYWANEGO OKRESU TRWANIA NIEZDOLNOŚCI W LATACH Okres ważności orzeczeń Ogółem Orzeczenia ustalające: całkowitą całkowitą częściową niezdolność do niezdolność niezdolność pracy i samodziel- do pracy do pracy nej egzystencji OGÓŁEM ,0 9,8 37,1 53, ,0 8,4 39,2 52,4 z tego wydane na okres: do 3 miesięcy ,0 1,9 16,3 81, ,0 1,5 19,1 79,4 4 6 miesięcy ,0 4,7 19,3 76, ,0 3,4 19,0 77,6 7 9 miesięcy ,0 5,3 33,7 61, ,0 4,9 29,3 65, miesięcy ,0 9,5 34,9 55, ,0 8,3 36,5 55, miesięcy ,0 9,1 39,6 51, ,0 7,9 40,4 51, miesięcy ,0 9,5 44,0 46, ,0 8,6 43,2 48,2 37 miesięcy i więcej ,0 13,4 49,9 36, ,0 10,9 47,3 41,8 bezterminowe ,0 21,0 50,8 28, ,0 15,1 57,8 27,1 Długość okresu ważności orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników uzależniona jest również od rodzaju schorzenia. Orzeczenia bezterminowe najczęściej uzyskiwały osoby z zaburzeniami psychicznymi (22,4%), nowotworami (21,0%) oraz chorobami układu krążenia (16,7%). Najlepsze rokowania co do odzyskania pełnej sprawności organizmu bądź zdolności do pracy dotyczyły osób z urazami kości, stawów i tkanek miękkich oraz chorobami układu kostnostawowego, mięśniowego, gdyż odpowiednio 65,0% i 54,7% orzeczeń o niezdolności do pracy w tych grupach chorobowych wydana została na okres do 12 miesięcy. W dalszej kolejności były to osoby z chorobami psychicznymi - 45,2% orzeczeń wydanych do 12 miesięcy oraz z chorobami układu nerwowego - 44,7%. (tabl. 19, 20). Analizując poszczególne rodzaje chorób według okresu ważności orzeczenia; najwyższy odsetek badanych, którym wydano orzeczenie bezterminowe wystąpił wśród osób z zaburzeniami psychicznymi - 13,7% i z chorobami układu oddechowego - 13,4 %. 30

31 Orzeczenia pierwszorazowe TABL. 19 STRUKTURA ORZECZEŃ PIERWSZORAZOWYCH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY DLA CELÓW RENTOWYCH WEDŁUG PRZEWIDYWANEGO OKRESU TRWANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I PRZYCZYN CHOROBOWYCH Grupy chorobowe Ogółem do 3 miesiacy Orzeczenia wydane na czas określony: 37 mie sięcy i więcej OGÓŁEM 100,0 0,8 7,0 2,2 33,9 34,1 10,4 2,8 8,8 w tym: nowotwory 100,0 0,2 1,7 1,0 29,4 42,6 13,5 2,3 9,3 zaburzenia psychiczne 100,0 0,7 6,1 2,2 36,2 28,7 9,1 3,3 13,7 choroby układu nerwowego 100,0 0,6 7,8 2,5 33,8 31,1 10,4 3,5 10,3 choroby układu krążenia 100,0 0,6 5,3 1,7 35,9 37,7 9,8 2,6 6,4 choroby układu oddechowego 100,0 0,7 6,0 0,9 26,2 36,5 13,4 2,9 13,4 choroby układu kostnostawowego, mięśniowego 100,0 1,7 14,2 3,5 35,3 30,1 8,6 2,3 4,3 urazy kości, stawów i tkanek miękkich 100,0 2,5 17,8 4,8 39,9 22,7 5,9 2,2 4,2 TABL. 20 STRUKTURA ORZECZEŃ PIERWSZORAZOWYCH USTALAJĄCYCH NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY DLA CELÓW RENTOWYCH WEDŁUG PRZYCZYN CHOROBOWYCH I PRZEWIDYWANEGO OKRESU TRWANIA NIEZDOLNOŚCI Grupy chorobowe Ogółem do 3 miesięcy Orzeczenia wydane na czas określony: 37 mie sięcy i więcej bezterminowo bezterminowo OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 w tym: nowotwory 20,0 5,3 5,0 9,2 17,4 25,0 26,0 16,2 21,0 zaburzenia psychiczne 14,4 11,8 12,6 14,6 15,4 12,1 12,6 16,6 22,4 choroby układu nerwowego 8,0 5,7 8,9 9,1 8,0 7,3 8,0 10,0 9,4 choroby układu krążenia 23,2 16,2 17,7 18,2 24,6 25,7 21,9 21,6 16,7 choroby układu oddechowego 3,5 2,9 3,0 1,5 2,7 3,7 4,5 3,5 5,3 choroby układu kostnostawowego, mięśniowego 11,5 24,0 23,5 18,6 12,0 10,2 9,5 9,6 5,6 urazy kości, stawów i tkanek miękkich 8,1 24,2 20,8 17,9 9,5 5,4 4,6 6,3 3,8 31

32 Orzeczenia pierwszorazowe Świadczenie rehabilitacyjne 3. ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE UPRAWNIAJĄCE DO ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO WYDANE W 2007 ROKU Orzeczenia pierwszorazowe ustalające uprawnienie do świadczenia rehabilitacyjnego otrzymało w 2007 r ,8 tys. osób. W porównaniu do 2006 r. liczba wydanych orzeczeń ustalających prawo do tego świadczenia wzrosła o 9,4%. Wpływ na ten wzrost ma w dalszym ciągu regulacja w ustawie (obowiązuje od dnia 8 lutego 2005 r.), dotycząca długości okresu zasiłku chorobowego, który nie ulega przedłużeniu powyżej 182 dni*/. Zmiany tego przepisu w największym stopniu dotyczą kobiet z chorobami okresu ciąży, porodu i połogu. Z uwagi na niemożność przedłużania okresu zasiłkowego, lekarze orzecznicy przyznają im do dnia przewidywanego porodu świadczenie rehabilitacyjne. W związku z tym, przyczyną przyznawania uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego są w większości przypadków choroby okresu ciąży, porodu i połogu 49,0% przyznanych świadczeń. W dalszej kolejności uprawnienie do świadczenia rehabilitacyjnego przyznawano w związku z: urazami kości, stawów i tkanek miękkich 13,0% uprawnionych, chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego - 11,6% oraz chorobami układu krążenia - 6,3% (tabl. 21 i rys. 10). TABL. 21 ORZECZENIA USTALAJĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO WEDŁUG PŁCI I WYBRANYCH GRUP CHOROBOWYCH Grupy chorobowe Ogółem Mężczyźni Kobiety liczba w liczba w liczba w odsetkach odsetkach odsetkach OGÓŁEM , , ,0 w tym: nowotwory , , ,1 zaburzenia psychiczne , , ,8 choroby układu nerwowego , , ,2 choroby układu krążenia , , ,5 choroby układu oddechowego , , ,6 choroby układu trawienia , , ,6 choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego , , ,8 urazy kości, stawów i tkanek miękkich , , ,5 choroby okresu ciąży, porodu i połogu , ,5 */ Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 10, poz. 71) 32

33 Orzeczenia pierwszorazowe Świadczenie rehabilitacyjne Rys. 10 Struktura orzeczeń pierwszorazowych ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego według wybranych grup chorobowych nowotwory 3,4% zaburzenia psychiczne choroby ukł.nerwowego choroby ukł. oddechowego choroby ukł. krążenia choroby ukł. trawienia choroby układu kostno-stawowego urazy kości, stawów i tkanek miękkich choroby okresu ciąży, porodu i połogu 5,0% 4,8% 1,0% 6,3% 1,2% 11,6% 13,0% 49,0% % Główną okolicznością powodującą przyznanie uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, podobnie jak w przypadku pozostałych orzeczeń pierwszorazowych, był ogólny stan zdrowia. Na skutek wypadków przy pracy ustalono 3,8% uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, a w związku z chorobami zawodowymi tylko 0,1%. Średni wiek osób, którym ustalono uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego wynosił 36,5 lat (mężczyźni 44,5 lat, kobiety 33,3 lat). Osoby z przedziału wieku lat stanowiły ponad 64,3% ogółu uprawnionych do świadczenia rehabilitacyjnego (tabl. 23). Największą liczbę orzeczeń przyznających świadczenie rehabilitacyjne wydano: w województwie wielkopolskim 12,9%, śląskim - 12,1%, mazowieckim - 11,9%, oraz łódzkim - 9,9%, najmniejszą natomiast w województwie podlaskim 1,4% i opolskim 1,7% (tabl. 24). 33

34 Orzeczenia pierwszorazowe Świadczenie rehabilitacyjne TABL. 22 ORZECZENIA PIERWSZORAZOWE USTALAJĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO W LATACH WEDŁUG WYBRANYCH GRUP CHOROBOWYCH Grupy chorobowe Ogółem Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM a 109,4 103,5 112,0 w tym: nowotwory a 114,4 119,7 111,9 zaburzenia psychiczne a 95,6 90,4 98,2 choroby układu nerwowego a 102,6 105,0 100,1 choroby układu krążenia a 101,8 102,6 100,0 choroby układu oddechowego a 109,7 107,2 112,8 choroby układu trawienia a 103,6 104,6 101,8 choroby układu kostnostawowego, mięśniowego a 108,0 105,8 110,5 urazy kości, stawów i tkanek miękkich a 99,8 101,7 94,4 choroby okresu ciąży, porodu i połogu a 117,2-117,2 34

35 Orzeczenia pierwszorazowe Świadczenie rehabilitacyjne TABL. 23 STRUKTURA ORZECZEŃ PIERWSZORAZOWYCH USTALAJĄCYCH UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO WEDŁUG WIEKU OSÓB BADANYCH ORAZ WYBRANYCH GRUP CHOROBOWYCH Grupy chorobowe Ogółem Wiek osób badanych Średni wiek 19 lat lat w i mniej i latach więcej OGÓŁEM 100,0 0,2 34,4 29,9 16,9 17,7 0,9 0,0 36,5 w tym: nowotwory 100,0 0,1 8,2 16,4 35,4 37,6 2,1 0,2 45,3 zaburzenia psychiczne 100,0 0,1 9,5 22,7 35,1 31,5 1,1 0,0 43,5 choroby układu nerwowego 100,0 0,0 7,5 22,5 35,7 32,8 1,5 0,0 44,3 choroby układu krążenia 100,0 0,0 2,4 7,7 29,6 55,7 4,4 0,2 49,6 choroby układu oddechowego 100,0-6,8 17,2 33,4 40,4 2,2-45,9 choroby układu trawienia 100,0-7,2 21,7 34,7 35,0 1,3 0,1 44,6 choroby układu kostnostawowego, mięśniowego 100,0 0,0 6,5 18,5 35,1 38,0 1,8 0,1 45,4 urazy kości, stawów i tkanek miękkich 100,0 0,4 19,1 24,3 28,6 26,1 1,4 0,1 41,0 choroby okresu ciąży, porodu i połogu 100,0 0,2 58,3 40,1 1,4 0, ,8 35

36 Orzeczenia pierwszorazowe Świadczenie rehabilitacyjne TABL. 24 STRUKTURA PIERWSZORAZOWYCH ORZECZEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO WEDŁUG WOJEWÓDZTW Województwo Orzeczenia w odsetkach OGÓŁEM 100,0 Dolnośląskie 7,7 Kujawsko-pomorskie 6,4 Lubelskie 4,3 Lubuskie 3,3 Łódzkie 9,9 Małopolskie 6,7 Mazowieckie 11,9 Opolskie 1,7 Podkarpackie 3,6 Podlaskie 1,4 Pomorskie 6,9 Śląskie 12,1 Świętokrzyskie 2,3 Warmińsko-mazurskie 3,7 Wielkopolskie 12,9 Zachodniopomorskie 5,2 36

37 Orzeczenia pierwszorazowe Świadczenie rehabilitacyjne W przypadku 18,1 tys., tj. 14,4% orzeczeń uprawniających do świadczenia rehabilitacyjnego, lekarze orzecznicy ustalili jednocześnie potrzebę przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej realizowanej przez ZUS w ośrodkach rehabilitacyjnych specjalizujących się w leczeniu chorób: narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego i psychosomatycznych. W porównaniu z rokiem ubiegłym wystąpił wzrost o 7,3% liczby orzeczeń ustalających uprawnienie do świadczenia rehabilitacyjnego z jednoczesną potrzebą rehabilitacji leczniczej. W 65,4% przypadków konieczność rehabilitacji leczniczej uprawnionym do świadczenia rehabilitacyjnego orzeczono w związku z chorobami układu kostno-stawowego i urazami kości, stawów i tkanek miękkich. Strukturę orzeczeń według grup chorobowych, które były przyczyną konieczności przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej przedstawia (rys. 11). Rys. 11 Struktura orzeczeń pierwszorazowych ustalających potrzebę rehabilitacji leczniczej uprawnionym do świadczenia rehabilitacyjnego według wybranych grup chorobowych % 40 34,6% 30,8% ,7% 11,6% 10 7,6% 0 choroby układu kostnostawowego urazy kości, stawów i tkanek miękkich choroby układu krążenia choroby układu nerwowego choroby psychiczne 37

38 Orzeczenia ponowne 4. ORZECZENIA PONOWNE DLA CELÓW RENTOWYCH */ WYDANE W 2007 ROKU W 2007 r. lekarze orzecznicy ZUS wydali na podstawie badań ponownych 486,4 tys. orzeczeń. W porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba zmniejszyła się o 65 tys., tj. o 11,9%. W wyniku tych badań 30,1 tys. osób tj. 6,2% ogółu badanych zostało uznanych za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, 92,1 tys. (18,9%) za całkowicie niezdolne do pracy, 257,7 tys. (53,0%) za częściowo niezdolne do pracy, a 36,5 tys. (7,5%) otrzymało uprawnienie do świadczenia rehabilitacyjnego lub orzeczenia o celowości przekwalifikowania zawodowego. U pozostałych 69,9 tys. (14,4%) stwierdzono brak niezdolności do pracy lub brak do całkowitej niezdolności do pracy, bądź brak do całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (tabl. 25). Badania ponowne rencistów umożliwiają ustalenie zmian stanu zdrowia badanych po upływie czasu określonego w orzeczeniu poprzednim. Przeprowadzane są przez lekarzy orzeczników ZUS na wniosek zainteresowanego, występującego o ponowne stwierdzenie niezdolności do pracy, po przedstawieniu przez niego dokumentacji medycznej bądź zaświadczenia lekarskiego. Wynikiem tych badań jest: utrzymanie, zmiana poprzednio orzeczonego stopnia niezdolności do pracy lub stwierdzenie braku niezdolności do pracy. W 2007 r. w przypadku 323,8 tys. osób (66,6%) badanych ponownie orzeczono dotychczasowy stopień niezdolności do pracy. Podwyższenie stopnia niezdolności, czyli pogorszenie stanu zdrowia, ustalono u 45,7 tys. osób tj. 9,4% badanych, a w przypadku 10,5 tys. osób (2,1%) obniżono stopień niezdolności do pracy. Brak całkowitej niezdolności do pracy lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczono dla 26,2 tys. osób (5,4%), a w przypadku 43,7 tys. osób, tj. 9,0% uznano, że są zdolne do pracy (tabl. 26). Należy jednak zaznaczyć, że orzeczenia o braku całkowitej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, w przypadku orzeczeń ponownych rentowych, oznaczają z reguły utrzymanie dotychczasowego stopnia niezdolności do pracy i nie wykluczają badanych z populacji osób otrzymujących renty. Porównanie liczby orzeczeń ponownych wydanych w latach według rodzaju zmian w stopniu niezdolności do pracy i płci przedstawia tablica 27, natomiast strukturę orzeczeń ponownych dla celów rentowych według stopnia niezdolności do pracy (bez uprawnionych do świadczenia rehabilitacyjnego i osób z koniecznością przekwalifikowania zawodowego) tabl. 28. */ bez orzeczeń ponownych w sprawie renty socjalnej 38

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2006 ROKU Warszawa 2007 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2005 ROKU Warszawa 2006 Opracowali: Akceptowała: Małgorzata Łabęcka Andrzej Kania

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU

ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA LEKARZY ORZECZNIKÓW ZUS O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WYDANE W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowali: Małgorzata Łabęcka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY W 2004 ROKU Warszawa 2005 SPIS TREŚCI str. Wprowadzenie 5 1. Orzecznictwo lekarskie w 2004 roku 8 2.

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

ORZECZNICTWO LEKARSKIE O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY VII ORZECZNICTWO LEKARSKIE Uwagi ogólne 1. Orzecznictwo lekarskie wchodzi w zakres zadań lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 września 1997 r. Lekarze orzecznicy orzekają niezdolność

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU Warszawa 2005 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2006 ROKU Warszawa 2007 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2012 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKICH ZUS WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowali: Andrzej Kania Małgorzata Łabęcka Akceptowała:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2013 r. 70 lat i więcej 60-69 50-59 wiek 40-49 30-39 20-29 10-19 9

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2007 r. WARSZAWA, Maj 2008 r. Spis treści Str. Uwagi wstępne..............................

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR I RENT Warszawa 2007 SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE...5 II. ŚWIADCZENIOBIORCY WYCHODZĄCY Z SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2016 r. w tys. 7 600 7 400 7 200 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Z. Nowak - Kapusta OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z. Nowak - Kapusta Osoba niepełnosprawna to osoba, która posiadała odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony (osoba niepełnosprawna prawnie) lub osoba, która takiego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2010 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008 2009 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2011 r. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2009

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH WAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2015 r. 62,0 61,0 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 WARSZAWA, maj

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. Warszawa 2015 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2014 ROKU Warszawa 2015 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2015 r. Warszawa 2016 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH V ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY Uwagi ogólne 1. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują ubezpieczonym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

ZASIŁKI. Uwagi ogólne

ZASIŁKI. Uwagi ogólne IV ZASIŁKI Uwagi ogólne 1. Świadczenia krótkoterminowe obejmują: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek porodowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy i zasiłek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2016 r. Warszawa 2017 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 100 poz. 461 USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska

Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska Ubezpieczenie rentowe (I) Niezdolność do pracy, a niepełnosprawność. Niezdolność do pracy, jako ryzyko socjalne w systemie zabezpieczenia społecznego podlega odrębnej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2015 ROKU Warszawa 2016 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2013 ROKU W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU Warszawa 2009 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO II KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I KWARTAŁ 2007

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2015 roku. Warszawa 2015 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2012 ROKU W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2014 ROKU W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS RENTY Z FUS CHRONIONE RYZYKA Niezdolność do pracy (częściowa lub całkowita) Niezdolność do samodzielnej egzystencji Utrata żywiciela ŚWIADCZENIA Renta z tytułu niezdolności do pracy (stała lub okresowa)

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2016 r.

Emerytury i renty przyznane w 2016 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2016 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 314,8 tys. osób Średni wiek emerytów: Średni

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy Warszawa 2011 Opracowanie: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Makuch Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Ryszard Makuch Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA-4101-09-05/2012 P/12/105 Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. Pan Ryszard Makuch Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2013 r.

Emerytury i renty przyznane w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2013 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 193,6 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,5

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji i podwyższeniu świadczeń najniższych w marcu 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2008 r.

Emerytury i renty przyznane w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2008 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 425,5 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,0 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2012 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2012 ROKU Warszawa 2013 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm. Przedmiot ochrony:

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY

PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY JOANNA SILUK KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JOANNA SILUK UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/3 85-054 BYDGOSZCZ TEL. 530 633 600 JOANNA SILUK 0 Renta z tytułu niezdolności do pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2006 r.

Emerytury i renty przyznane w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2004 r. Emerytury i renty przyznane w 2006 r. finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych finansowane z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2008 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 08 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 339,9 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm. Przedmiot ochrony:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2011 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2011 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2011 ROKU Warszawa 2012 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2016 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2016 ROKU Warszawa 2017 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Izabela Tomczyk Agnieszka Sikora Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Schizofrenia analiza kosztów społecznych i ekonomicznych

Schizofrenia analiza kosztów społecznych i ekonomicznych Psychiatria R A P O R T tom 12, nr 1, 17 46 Copyright Uczelnia Łazar skiego ISSN 1732 9841 Małgorzata Gałązka-Sobotka 1, Jerzy Gryglewicz 1, Jakub Gierczyński 2, Witold Wrona 3, Elżbieta Karczewicz 4,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2013 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ABSENCJA CHOROBOWA W 2013 ROKU Warszawa 2014 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH UBEZPIECZENI PODDANI REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS W 2010 ROKU W 12 MIESIĘCY PO ODBYTEJ REHABILITACJI

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH III KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O INNYCH ŚWIADCZENIACH II KWARTAŁ 2005 R. WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2008 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2008 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ABSENCJA CHOROBOWA W 2008 ROKU Warszawa 2009 Opracowały Akceptowała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Agnieszka Sikora Dyrektor Departamentu Statystyki

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2014 r.

Emerytury i renty przyznane w 2014 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 251,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 2006 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 300,4 tys.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO-4101-06-04/2012 P/12/105 Poznań, dnia 3 sierpnia 2012 r. Pani Elżbieta Jenczak Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wlkp WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Orzekanie o niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo