ASPEKTY TECHNOLOGICZNE ORGANIZACJI SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH CONTROLLINGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASPEKTY TECHNOLOGICZNE ORGANIZACJI SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH CONTROLLINGU"

Transkrypt

1 ASPEKTY TECHNOLOGICZNE ORGANIZACJI SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH CONTROLLINGU Streszczenie: Iwona Chomiak Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Instytut Informatyki Ekonomicznej Katedra InŜynierii Systemów Informatycznych Zarządzania Celem referatu jest przedstawienie podstawowych podejść dotyczących rozwiązań technologicznych stosowanych w organizacji systemów informacyjnych controllingu. Autorka referatu prezentuje trzy podstawowe kierunki informatyzacji działalności controllingowej w przedsiębiorstwie: stosowanie arkuszy kalkulacyjnych, samodzielnych programów wspomagających zarządzanie oraz programów klasy MRP lub ERP. Słowa kluczowe: technologia informacyjna, arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie klasy MRP, ERP 1. Wstęp Lata współczesne charakteryzuje szybki wzrost wykorzystania w przedsiębiorstwach, wysokiej klasy systemów informatycznych. Systemy te mają umoŝliwiać wspieranie wszystkich realizowanych przez przedsiębiorstwa obszarów działalności. RównieŜ w firmach polskich w ostatnich latach zaobserwować moŝna coraz szersze wykorzystanie rozwiniętych narzędzi i technologii informacyjnych. Przez to rola nowoczesnych narzędzi informacyjnych ogromnie wzrosła. Szczególnie w przedsiębiorstwach średnich i duŝych, gdzie zakres potrzeb informacyjnych dotyczących gromadzenia, przetwarzania i przechowywania informacji wymaga profesjonalnych systemów informatycznych. To z kolei pociągnęło za sobą zapotrzebowanie i rozwój systemów informatycznych controllingu [GOLI02]. Podstawowym zadaniem systemów informatycznych controllingu jest wspieranie kadry menedŝerskiej w procesie zarządzania podmiotem gospodarczym. Wspieranie to musi obejmować między innymi takie funkcje jak: planowanie i kontrolę działalności statutowej oraz planowanie i kontrolę finansową w ujęciu całego przedsiębiorstwa. Zaawansowane narzędzia technologiczne mają za za-

2 400 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO danie wspierać realizację controllingu wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa [GARU02]. Celem artykułu jest wskazanie kierunków wykorzystania technologii informacyjnych w procesie organizowania systemu informacyjnego controllingu. MoŜna wyróŝnić trzy podstawowe kierunki informatyzacji systemów informacyjnych controllingu: 1. wdraŝanie przy wykorzystaniu standardowych systemów finansowoksięgowych mających nadbudowę, najczęściej organizowaną w postaci arkuszy kalkulacyjnych; 2. opracowywanie niezaleŝnych systemów informatycznych z myślą o konkretnym uŝytkowniku (czyli z uwzględnieniem jego specyfiki, potrzeb informacyjnych oraz eksploatowanych juŝ systemów dziedzinowych); 3. implementacja w środowisku zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP II (manufacturing resources planning - planowanie zasobów produkcyjnych) lub ERP (enterprise resources planning - planowanie zasobów przedsiębiorstwa) [WNLE00, s. 612]. KaŜdym przedsiębiorstwie zarządzanym controllingowo realizowana jest jedna z trzech powyŝszych moŝliwości wykorzystania narzędzi informatycznych. Na wybór sposobu informatyzacji przedsiębiorstwa w praktyce wpływają takie czynniki, jak: zasoby finansowe przeznaczone na informatyzację systemu zarządzania, juŝ stosowana w innych obszarach działalności technologia, złoŝoność procesów produkcyjnych, złoŝoność otoczenia przedsiębiorstwa, kwalifikacje i osobiste preferencje kadry kierowniczej. 2. Systemy finansowo-księgowe wykorzystujące arkusze kalkulacyjne Pierwszy kierunek informatyzacji systemów informacyjnych controllingu polega na wykorzystaniu istniejących w firmie systemów finansowo-księgowych poprzez stworzenie nadbudowy programowej, realizującej funkcje controllingowe. Jest to stosunkowo najczęściej wykorzystywana forma informatyzacji controllingu [KULP01]. Dobrze zaprojektowany, poprawny metodologicznie i kompletny system informacyjny moŝe doskonale funkcjonować przy wykorzystaniu zwykłego arkusza kalkulacyjnego [GLUS02, GAWK02, ZAKW02]. Szerokie zastosowanie tego podejścia do informatyzacji systemów informacyjnych controllingu wynika zasadniczo z jednego powodu ceny tego rozwiązania. Jest to właściwie najtańsze z moŝliwych narzędzi informatycznych wyko-

3 Aspekty technologiczne organizacji systemów informacyjnych rzystywanych w organizacji systemów controllingowych. Nadbudowa tworzona do systemu finansowo-księgowego zorganizowana jest zazwyczaj na zasadzie arkuszy kalkulacyjnych lub podstawowych form baz danych. Przy takim rozwiązaniu informatycznym generowanie arkuszy nie wymaga specjalistycznego oprogramowania a zazwyczaj realizowane jest przez pracowników zatrudnionych w podmiocie gospodarczym. Pomimo prostoty tego rozwiązania, jest on niezwykle skuteczny i spełnia podstawowe wymagania informacyjne kadry menedŝerskiej [LESZ02]. Niemniej jednak wybór takiego kierunku informatyzacji systemu informacyjnego controllingu jest problemowy w sytuacji gdy podmiot prowadzi niezwykle szeroką i rozbudowaną działalność gospodarczą. To moŝe spowodować, Ŝe analizy prowadzone przy pomocy arkuszy staną się zbyt pracochłonne i czasochłonne co wpłynie na umniejszenie ich wartości jako narzędzia wspomagającego zarządzanie. 3. NiezaleŜne systemy informatyczne Drugim z wymienionych, kierunkiem informatyzacji systemu informacyjnego controllingu jest opracowywanie niezaleŝnych systemów informatycznych tworzonych z myślą o konkretnym przedsiębiorstwie. Oczywiste jest, Ŝe inaczej powinien być zaprojektowany system controllingu dla firmy handlowej; inaczej dla firmy produkcyjnej a jeszcze inaczej dla usługowej. To samo odnosi się do róŝnych branŝ tego samego profilu działalności. Inny system controllingu powinien być zaimplementowany w firmach budowlanych, inny w firmach przemysłu elektronicznego, a jeszcze inny w hutach itd. Z uwagi na rodzaj działalności firmy moŝna zaprojektować tak system controllingu, aby generował informacje, raporty i sprawozdania w takiej formie i w takim układzie, jak Ŝyczą tego sobie poszczególni uŝytkownicy, aby mogli je wykorzystać w podejmowaniu decyzji [LESZ95]. Zarówno w przypadku informatyzacji systemów controllingu opierającej się na konstrukcji arkuszy kalkulacyjnych, jak i na niezaleŝnych systemach informatycznych naleŝy przeanalizować zagadnienia takie jak: przepływy informacji w przedsiębiorstwie, struktury danych, algorytmy, potrzebne raporty wynikające z potrzeb informacyjnych uŝytkowników. Wykonanie tych prac jest niezwykle waŝne z punktu widzenia realizacji kolejnych etapów wdroŝenia rozwiązań informatycznych. Na podstawie specyfikacji wymagań i analizy opracowanego projektu tworzone są w dalszych etapach poszczególne elementy systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie systemu informacyjnego controllingu. Na tym etapie pracy naleŝy prze-

4 402 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO prowadzić równieŝ analizę systemów informatycznych juŝ funkcjonujących w przedsiębiorstwie, w celu określenia moŝliwości dopasowania tworzonego systemu informatycznego controllingu do systemów istniejących. WaŜne jest aby zarówno system działający na bazie arkusza kalkulacyjnego, jak i system tworzony niezaleŝnie mógł funkcjonować w sieci posiadanej przez przedsiębiorstwo. Najczęściej od rozwiązań technologicznych tego poziomu wymaga się aby dostarczały takich informacji jak: kontrola kosztów w przekroju miejsc powstawania, planowanie i symulację wyniku przedsiębiorstwa w rachunku kosztów pełnych, zmiennych, planowanie wyniku finansowego w krótkim okresie, analizy progu rentowności i dźwigni finansowej, planowanie kapitału pracującego, sporządzanie sprawozdania z przepływów pienięŝnych i bilansu, porównywanie danych planowanych z rzeczywistymi w dogodnych do analizy przekrojach, sporządzanie raportów z wykonania budŝetów kosztów w wyodrębnionych podmiotach produkcyjnych i nieprodukcyjnych, globalna analiza wykonania wyniku finansowego przedsiębiorstwa analiza odchyleń, analiza wykonania planowanego poziomu wskaźników finansowych i niefinansowych). Tworząc informatyczny system controllingu przy wykorzystaniu arkuszy lub nadbudowy systemu naleŝy rozstrzygnąć bardzo istotną kwestię, dotyczącą sposobu czerpania danych z uŝytkowanego systemu finansowo-księgowego. Zasadniczo są dwie drogi przekazywania danych: manualne wpisywanie do systemu informatycznego controllingu, automatyczne przenoszenie danych do systemu controllingu z systemu finansowo-księgowego [WNLE00, s.614]. Najlepsze efekty osiąga się gdy przekazywanie danych jest procesem automatycznym. Warunkiem automatycznego przekazywania danych z systemu finansowo-księgowego do systemu controllingu jest istnienie moŝliwości eksportu danych w postaci plików tekstowych. Aby moŝliwe było dokonywanie automatycznego eksportu danych do arkuszy lub nadbudowanych niezaleŝnych systemów informatycznych controllingu konieczne jest posiadanie specjalistycznego oprogramowania dokonującego przekształceń danych zawartych w programie źródłowym. Niestety warunek ten nie jest spełniany przez wszystkie programy dziedzinowe [LEBA96].

5 Aspekty technologiczne organizacji systemów informacyjnych Bardzo istotny dla przedsiębiorstw decydujących się na tę drogę informatyzacji systemu informacyjnego controllingu jest fakt, Ŝe unikają zwykle "rewolucyjnych zmian" w zakładowych planach kont a takŝe wydatnie ograniczają zarówno czas, jak i koszty wdraŝania systemu, co z punktu widzenia powodzenia projektu ma często zasadnicze znaczenie. 4. Zintegrowane systemy zarządzania Trzecim podejściem do informatyzacji systemów informacyjnych controllingu jest wykorzystanie zintegrowanych systemów zarządzania [CHOD00, RYNK01]. W duŝych firmach o dobrej kondycji finansowej, systemy te stosowane są juŝ od kilkunastu lat. Ich kolejne wersje to: MRP (planowanie potrzeb materiałowych), Close Loop MRP (planowanie potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnych w zamkniętej pętli), MRP II (planowanie zasobów produkcyjnych), ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa). Metoda MRP II pozwala odpowiedzieć na pytanie: jak dostarczyć oczekiwane przez klientów produkty w określonym czasie i przy moŝliwie najniŝszych kosztach. W praktyce oznacza to, Ŝe system informatyczny spełniający wymagania tej klasy pozwala na kompleksowe i elastyczne zarządzanie podmiotem gospodarczym i poprawę jego konkurencyjności. [LEBA96]. Informatyczne zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem są systemami wielomodułowymi, gdzie wśród podstawowych modułów moŝna między innymi wyróŝnić: rejestr główny (dane finansowo-księgowe przedsiębiorstwa), naleŝności, zobowiązania, środki trwałe, kasę, planowanie i analizę sprzedaŝy, planowanie zdolności produkcyjnych, itd. Ilość i zawartość modułów w przypadku konkretnych pakietów oprogramowania jest bardzo zróŝnicowana. Nadbudowę wymienionych wyŝej systemów dziedzinowych stanowi tzw. SIK (system informowania kierownictwa), w skład którego powinien wchodzić podsystem controllingu. Cechą charakterystyczną pakietów zintegrowanych, która odróŝnia je od tradycyjnych systemów informacyjnych jest moŝliwość natychmiastowej dostępności danych w bazie informatycznej, która jest wspólna dla róŝnych działów przedsiębiorstwa. Jednolita baza danych umoŝliwia natychmiastowy dostęp do

6 404 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO wszystkich informacji w dowolnych przekrojach na róŝnych poziomach organizacji co stwarza moŝliwość usprawnienia i poprawy efektywności procesu podejmowania decyzji. Szacuje się, Ŝe ogólna liczba sprzedanych w Polsce licencji na pakiety klasy MRP II wynosi kilkaset (są to zarówno systemy juŝ eksploatowane jak i systemy wdraŝane), a obecnie dostępnych na rynku polskim jest około 40 tej klasy zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie. Wśród firm oferujących takie systemy moŝna między innymi wyróŝnić: SAP AG, JBA, Baan Info Systems, Ross Systems, qad. Inc., IFS, Micro MRP Inc., Teta [WNLE00, s. 617]. Przydatność zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem wynika z tego, Ŝe nie realizują one wyłącznie funkcji rachunkowości zarządczej i zarządzania finansowego. Zbiory informacji generowane przez te systemy umoŝliwiają zarządzanie wszystkimi działaniami jednostki gospodarczej, a informacje związane z systemem informacyjnym controllingu wykorzystują co najwyŝej kilka procent ich mocy produkcyjnych" WdroŜenie systemów informacyjnych controllingu - opartych na zintegrowanych systemach - trwa z reguły kilka lat i jest bardzo drogie zarówno w sferze software'u (czyli samego oprogramowania), jak równieŝ w sferze hardware'u, czyli komputerów, okablowania, urządzeń peryferyjnych i pomocniczych. Na wdroŝenie zintegrowanych systemów zarządzania stać duŝe, międzynarodowe holdingi, które są w stanie udźwignąć nie tylko koszty sprzętu, oprogramowania i wdroŝenia, ale i koszty związane z corocznymi opłatami licencyjnymi za uŝytkowanie oprogramowania. Praktyka międzynarodowych holdingów polegająca na wdraŝaniu identycznych systemów informatycznych w zakładach na całym świecie zapewnia jednak kompatybilność informacji napływających z poszczególnych firm wchodzących w skład holdingu, co z nawiązką równowa- Ŝy wysokie koszty wdroŝenia i eksploatacji takich systemów [BELA02]. 5. Podsumowanie W praktyce bardzo często występuje wymieszanie wyŝej wymienionych trzech podejść do zinformatyzowania systemu informacyjnego controllingu. Powodem takiego działania przedsiębiorstw jest szeroki zakres zagadnień i procesów jakie powinny zostać objęte informatyzacją w sytuacji gdy w firmie dąŝy się do całkowitego komputerowego wspomagania procesów controllingowych. Swoim zakresem system informacyjny controllingu obejmuje całe przedsiębiorstwo, dąŝy do regulacji procesów z wszystkich obszarów funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Dlatego teŝ zadaniom takim sprostać mogą tylko zintegrowane i dobrze wdroŝone systemy informatyczne najnowszych generacji. Niestety takie narzędzia technologiczne są niezwykle drogi i niewielka liczba

7 Aspekty technologiczne organizacji systemów informacyjnych przedsiębiorstw jest w stanie podołać takiemu cięŝarowi finansowemu jak wdro- Ŝenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania. Dlatego większość przedsiębiorstw średniej klasy, które w zarządzaniu controllingowym widzą moŝliwość poprawy sytuacji dotyczącej funkcjonowania podmiotu decyduje się na rozwiązania polegające na łączeniu moŝliwości posiadanych informatycznych systemów dziedzinowych z moŝliwościami jakie daje wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych dla celów analitycznych. Czasami przedsiębiorstwa decyduję się na zakup tańszych systemów wspomagania decyzji, które dają pewne moŝliwości analizy danych z systemów dziedzinowych. Analizy te są zazwyczaj dość proste przez co controllerzy najczęściej wzbogacają je o dodatkowe formularze tworzone właśnie w arkuszach kalkulacyjnych. Z powyŝszych rozwaŝań moŝna wyciągnąć jeden podstawowy wniosek: To jaki jest poziom wykorzystania technologii w przedsiębiorstwie do organizacji działalności controllingowej uzaleŝniony jest, przede wszystkim od zasobów finansowych tego przedsiębiorstwa. Bez względu jednak na to jaka technologia jest wykorzystywana w podmiocie organizacyjnym organizowany system informacyjny controllingu musi tworzyć i wykorzystywać podobne narzędzia w formie ustalanych wskaźników, które pozwalają na uzyskiwanie szeregu informacji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa. Literatura [BELA02] Bela T.: Koszty i zyski wdroŝeń systemów. Manager 2002 nr 8. [CHOD00] Chodorski R.: Controlling jako podsystem zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym. [W:] Controlling. Technologia zarządzania firmą. Problemy, projekty, instrumenty, doświadczenia, perspektywy. Pod red. Błoch H. PTC, Katowice [GARU] Gardziński W., Rumiński K.: Integracja czy system zintegrowany. ontrolling i rachunkowość zarządcza nr 9. [GAWK02] Gawkowski M.: Jeszcze o praktycznych zastosowaniach Excela. Controlling i rachunkowość zarządcza nr 2. [GŁUS02] Głuszkowski T.: Zarządzanie wspomagane narzędziem informatycznym arkuszem kalkulacyjnym [GOLI02] Goliszewski J.: Controlling wspomagany komputerowo [KULP01] Kulpiński W.: Proces wdraŝania controllingu [LEBA96] Leszczyński Z., Bardzki W.: Informatyczny system controllingu finansowego. Ekspert 1996 nr 1.

8 406 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO [LESZ95] [LESZ02] [RYMU01] [WNLE00] [ZAKW] Leszczyński Z.: Informatyczny system controllingu finansowego w zarządzaniu firmą. Ekspert 1995 nr 1-2. Leszczyński Z.: Informatyczny system controllingu kosztów i rentowności wdroŝony w przedsiębiorstwie budowlanomontaŝowym. Controlling i rachunkowość zarządcza nr 12. Rynkiewicz P. Munch J.: Praktyka wdroŝenia systemów informatycznych wspomagających realizację i rozwój controllingu w przedsiębiorstwach usługowych. [W:] Controlling. WdroŜenia w praktyce. Problemy, instrumenty, procedury, doświadczenia. Pod red. Błoch H. PTC, Katowice Wnuk T., Leszczyński Z.: Controlling. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa Załuska U., Kwiatkowska-Ciotucha D.,: Prognozowanie gospodarcze z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Controlling i rachunkowość zarządcza nr 6, 7, 8, 9. TECHNOLOGICAL ASPECTS OF CONTROLLING INFORMATION SYSTEMS ORGANIZATION The aim of this report presents basic approach to technological solutions applied in organization of controlling information systems. Authoress of report presents three basic directions of informatization controlling activity in enterprise: applying spreadsheets, independent programmes management support, as well as programmes of MRP or ERP class. Key words: information technology, spreadsheet, MRP and ERP software.

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ WYNIKI BADAŃ

ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ WYNIKI BADAŃ Arkadiusz Januszewski Katedra Informatyki w Zarządzaniu ATR Bydgoszcz e-mail: arekj@mail.atr.bydgoszcz.pl ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ WYNIKI BADAŃ Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

WYBÓR STRATEGII INFORMATYZACJI KONTROLINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

WYBÓR STRATEGII INFORMATYZACJI KONTROLINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz WYBÓR STRATEGII INFORMATYZACJI KONTROLINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Wprowadzenie Kontroling wspomagany systemami informatycznymi pozwala na bie- Ŝące zarządzanie informacjami z róŝnych

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo. Doswiadczenia z zastosowan w średnich przedsiebiorstwach

Controlling wspomagany komputerowo. Doswiadczenia z zastosowan w średnich przedsiebiorstwach P. D. Kluge Controlling wspomagany komputerowo. Doswiadczenia z zastosowan w średnich przedsiebiorstwach (PTE Zielona Góra; 24.09.05) Controlling naleŝy do młodych dziedzin związanych z organizacją i zarządzaniem.

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

MRP o zamkniętej pętli

MRP o zamkniętej pętli MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI MRP o zamkniętej pętli CLOSED-LOOP MRP To rozszerzenie modelu MRP o funkcje... i kontroli w sferze... oraz... MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI uwzględnia: ograniczenia związane ze... produkcyjną

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/erp 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o.

www.comarch.pl/erp 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu działa na rynku usług poligraficznych od 1991 r. Swoim klientom

Bardziej szczegółowo

Praktyczne problemy controllingu marketingu

Praktyczne problemy controllingu marketingu nr 10/121 2009, 5 października Praktyczne problemy controllingu marketingu Michał Guzek managing partner w firmie Hicron Consulting; Albert Smektalski niezaleŝny konsultant w zakresie zarządzania i controllingu;

Bardziej szczegółowo

Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu

Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu dr Helena Dudycz Katedra Teorii Informatyki Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu e-mail: helena.dudycz@ae.wroclaw.pl Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Problemy wdraŝania rozwiązań controllingowych w sektorze słuŝby zdrowia

Problemy wdraŝania rozwiązań controllingowych w sektorze słuŝby zdrowia dr n. med. Jacek Czapla Śląska Izba Lekarska e-mail: j.czapla@izba-lekarska.org.pl mgr Grzegorz Głód Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Akademia Ekonomiczna w Katowicach e-mail: gglod@ae.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Charakterystyka seminarium licencjackiego

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Charakterystyka seminarium licencjackiego FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Charakterystyka seminarium licencjackiego Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Dr Paweł Sekuła Inwestycje kapitałowe i podejmowanie decyzji finansowych Tematyka seminarium jest

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: Temat: Budżetowanie - najlepsze praktyki. 30 Styczeń - 3 Luty Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: Koszt szkolenia: 1990.00 + 23% VAT Program Cykl dwóch

Bardziej szczegółowo

Aktyn-W Finanse-Księgowość Raporty uŝytkownika

Aktyn-W Finanse-Księgowość Raporty uŝytkownika Jacek Bator Sp. j. ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36 www.aktyn.pl Aktyn-W Finanse-Księgowość Raporty uŝytkownika Raporty uŝytkownika to zestaw dodatkowych raportów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

Co to jest SUR-FBD? 3

Co to jest SUR-FBD? 3 1 Utrzymanie Ruchu Często firmy funkcjonują w swoistym błędnym kole, polegającym na skupieniu uwagi na naprawach tego co się psuje, tym samym powielają wzorce biernego utrzymania ruchu Z powodu braku danych,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI wykład V dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2010 ARKUSZ KALKULACYJNY Podstawowym narzędziem informatycznym stosowanym w

Bardziej szczegółowo

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 56 11.1. Informacja i jej przetwarzanie Do zarządzania dowolną organizacją potrzebna jest określona informacja. Według Cz. Cempla: informacja to zawartość przekazu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Informatyki Stosowanej ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Przygotował Podsiadło Robert. 1 Zintegrowany system informatyczny to według Encyklopedii Wikipedia

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A

P R E Z E N T A C J A P R E Z E N T A C J A decyzje-it.pl internetowy serwis branŝy IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu Serwis decyzje-it.pl Kim jesteśmy? decyzje-it.pl to specjalistyczny, internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

NAVISION. Joanna Olga Paliszkiewicz Politechnika Częstochowska jpaliszkiewicz@zim.pcz.czest.pl

NAVISION. Joanna Olga Paliszkiewicz Politechnika Częstochowska jpaliszkiewicz@zim.pcz.czest.pl WIELOWYMIAROWA ANALIZA DANYCH WYKORZYSTY- WANA W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Streszczenie Joanna Olga Paliszkiewicz Politechnika Częstochowska

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1063 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 470,00 zł Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 105,00

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 592615 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 28-29 Styczeń Katowice,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie w praktyce

Budżetowanie w praktyce Bartłomiej Nita Budżetowanie w praktyce Adresaci szkolenia: (połączone z warsztatami w MS Excel) Controllerzy, pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, służby niefinansowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Zintegrowane Systemy Zarządzania Kod przedmiotu: ZZMU_D._49_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Podział systemów. informatycznych. Roman Krzeszewski Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Informatyka w Zastosowaniach.

Podział systemów. informatycznych. Roman Krzeszewski Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Informatyka w Zastosowaniach. Podział systemów informatycznych Podział ze względu na szczebel organizacyjny Systemy transakcyjne (Trascaction Processing Systems TPS) Systemy nowoczesnego biura (Office Automation Systems OAS) Systemy

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

BUDśET, MONITORING, PRZEPŁYWY FINANSOWE Projekt Akademia zarządzania finansami NGO

BUDśET, MONITORING, PRZEPŁYWY FINANSOWE Projekt Akademia zarządzania finansami NGO BUDśET, MONITORING, PRZEPŁYWY FINANSOWE Projekt Akademia zarządzania finansami NGO Karolina Cyran-Juraszek Teresa Zagrodzka Serock, 16-18maja 2012 Główne cele zajęć Organizacja jako jeden organizm - wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 1 Prof. dr habil. PaulDieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Mgr inż. Paweł Orzeszko CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Jacek RUDNICKI Streszczenie: W referacie omówiono podstawowe cechy systemów zaawansowanego planowania i harmonogramowania

Bardziej szczegółowo

5. Analiza odchyleń plan - wykonano

5. Analiza odchyleń plan - wykonano Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Podstawy controllingu 38 5. Analiza odchyleń plan - wykonano Zgodność pomiędzy danymi rzeczywistymi a zaplanowanymi występuje rzadko (także przy konsekwentnym wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

ĘSTOCHOWSKA POLITECHNIKA CZ. Dr inŝ. Teresa Bajor, Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesó. Przeróbki Plastycznej

ĘSTOCHOWSKA POLITECHNIKA CZ. Dr inŝ. Teresa Bajor, Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesó. Przeróbki Plastycznej POLITECHNIKA CZ ĘSTOCHOWSKA CZĘ Dr inŝ. Teresa Bajor, Dr inŝ. Rafał Dobrakowski Wydział Wydział InŜ InŜynierii Procesowej Materiał Materiałowej i Fizyki Stosowanej Instytut Modelowania i Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje

Bardziej szczegółowo

InŜynieria Rolnicza 14/2005. Streszczenie

InŜynieria Rolnicza 14/2005. Streszczenie Michał Cupiał Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie PROGRAM WSPOMAGAJĄCY NAWOśENIE MINERALNE NAWOZY 2 Streszczenie Przedstawiono program Nawozy 2 wspomagający nawoŝenie

Bardziej szczegółowo

Główne cele które postawiliśmy sobie przymierzając się do wdrożenia systemu controllingu obejmowały:

Główne cele które postawiliśmy sobie przymierzając się do wdrożenia systemu controllingu obejmowały: Controlling Główne cele które postawiliśmy sobie przymierzając się do wdrożenia systemu controllingu obejmowały: dostarczenie informacji dla zarządu w kontekście planowanych budżetów oraz ich realizacji,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

BPR Benchmark. Case Study

BPR Benchmark. Case Study BPR Benchmark BPR Benchmark to baza wiedzy, która dostarcza ilościowych i jakościowych informacji dotyczących spółek i sektorów, gromadząca informacje o ponad 45 000 spółkach w Polsce. BPR Benchmark umożliwia:

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz. Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych. Internetowa

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 83 90

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 83 90 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 83 90 Zdzisław KES INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE OBSŁUGI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W KATEDRZE

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 101 106

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 101 106 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 101 106 Robert KOWALAK KONCEPCJA PRZEDMIOTU CONTROLLING LOGISTYCZNY NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Metoda analizy obiegu dokumentów w firmie pod kątem wdroŝenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Metoda analizy obiegu dokumentów w firmie pod kątem wdroŝenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Marcin Nitka Metoda analizy obiegu dokumentów w firmie pod kątem wdroŝenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Wstęp W dzisiejszych czasach prowadząc jakąkolwiek działalność gospodarczą nie ma praktycznie

Bardziej szczegółowo

Nowy system pomoŝe zintegrować BOT

Nowy system pomoŝe zintegrować BOT Nowy system pomoŝe zintegrować BOT Autor: Piotr Stępniewski (BOT Górnictwo i Energetyka) JuŜ wkrótce wszystkie spółki Grupy BOT połączy wspólny zintegrowany system informatyczny. Usprawni on procesy biznesowo

Bardziej szczegółowo

Pakiet zawiera. Pakiet Interoperacyjny Urząd. E-learning. Asysta merytoryczna. Oprogramowanie. Audyt. Certyfikacja.

Pakiet zawiera. Pakiet Interoperacyjny Urząd. E-learning. Asysta merytoryczna. Oprogramowanie. Audyt. Certyfikacja. Pakiet Interoperacyjny Urząd Oferujemy kompleksowy pakiet wdrożenia Krajowych Ram Interoperacyjności w Urzędzie. W skład pakietu wchodzi 6 modułów: e-learning, audyt, wzory dokumentów, asysta merytoryczna,

Bardziej szczegółowo

Zwiększamy efektywność finansową W UCZELNI WYŻSZEJ

Zwiększamy efektywność finansową W UCZELNI WYŻSZEJ Zwiększamy efektywność finansową W UCZELNI WYŻSZEJ Wdrożenie Platformy EURECA w SWPS Zakończyło się wdrożenie systemu EURECA w konsorcjum dwóch Uczelni Wyższych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 250 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Paweł Kaczmarczyk Koszt studiów

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany kurs dla controllerów finansowych. Organizacja systemu, rachunek kosztów, budŝetowanie i analiza.

Certyfikowany kurs dla controllerów finansowych. Organizacja systemu, rachunek kosztów, budŝetowanie i analiza. Certyfikowany kurs controllingu organizacja systemu, rachunek kosztów, budŝetowanie i analiza Certyfikowany kurs dla controllerów finansowych. Organizacja systemu, rachunek kosztów, budŝetowanie i analiza.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos platformą narzędziową wspierającą proces budowy skonsolidowanych sprawozdań finansowych w grupach kapitałowych. Michał Wierzbięta,

IBM Cognos platformą narzędziową wspierającą proces budowy skonsolidowanych sprawozdań finansowych w grupach kapitałowych. Michał Wierzbięta, IBM Cognos platformą narzędziową wspierającą proces budowy skonsolidowanych sprawozdań finansowych w grupach kapitałowych. Michał Wierzbięta, Katowicki Holding Węglowy S.A., Radosław Pawliczek, Robert

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. Warszawa: Usługa doradcza w zakresie opracowania i wdroŝenia zintegrowanego systemu za-rządzania w Instytucie Techniki Budowlanej w ramach realizacji projektu - Rozwój in-frastruktury informatycznej -

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, II edycja

Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, II edycja SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Podyplomowe Studia Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, II edycja Spotkanie informacyjne 19.12.2006 r. Od wieku na oceanie wiedzy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

3. Usługi konsultingowe związane z przygotowaniem koncepcji wprowadzenia ewidencji kosztów według typów działalności oraz ich rozliczania w układzie

3. Usługi konsultingowe związane z przygotowaniem koncepcji wprowadzenia ewidencji kosztów według typów działalności oraz ich rozliczania w układzie OPIS ZADANIA (TOR) USŁUGI KONSULTINGOWE ZWIĄZANE Z OPRACOWANIEM KONCEPCJI ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SAP FI/FM/AA/HRORAZ KONCEPCJI ADAPTACJI OPROGRAMOWANIA DO ZMIAN W PRZEPISACH I REGULACJACH

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Komputerowa Integracja Produkcji Kod przedmiotu: ZZMU_D._49_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

Komputeryzować czy nie?

Komputeryzować czy nie? Komputeryzacja - wątpliwości Komputeryzować czy nie? Czy komputeryzować małą firmę? Czy wdraŝać zintegrowanie systemy do zarządzania w małych i średnich firmach? W jakim...? Ile to będzie...? Czy taka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPOMAGAJĄCY OCENĘ INWESTYCJI MECHANIZACYJNYCH DOZEM 2

PROGRAM WSPOMAGAJĄCY OCENĘ INWESTYCJI MECHANIZACYJNYCH DOZEM 2 InŜynieria Rolnicza 6/2005 Michał Cupiał, Sylwester Tabor Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie PROGRAM WSPOMAGAJĄCY OCENĘ INWESTYCJI MECHANIZACYJNYCH DOZEM 2 Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI Specjalności LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI na kierunku LOGISTYKA KATEDRA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Prezentujący: mgr inŝ. Roman Domański Poznań, 4 kwietnia 2011 Specjalność LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE BAZ WIEDZY W SYSTEMACH EKSPERTOWYCH GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM OBROTOWYM PREDSIĘBIORSTWA

TWORZENIE BAZ WIEDZY W SYSTEMACH EKSPERTOWYCH GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM OBROTOWYM PREDSIĘBIORSTWA TWORZENIE BAZ WIEDZY W SYSTEMACH EKSPERTOWYCH GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM OBROTOWYM PREDSIĘBIORSTWA Leszek Kiełtyka, Waldemar Jędrzejczyk Wprowadzenie Systemy ekspertowe (SE) są to komputerowe programy konsultacyjne,

Bardziej szczegółowo

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 61 12.1. Charakterystyka systemów informatycznych PPC Zintegrowane systemy informatyczne to systemy, w których następuje połączenie procesów technologicznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Finanse dla menedżerów

Szkolenie Finanse dla menedżerów Szkolenie Finanse dla menedżerów Spis treści SPIS TREŚCI... 2 O FIRMIE... 3 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA... 3 DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA... 3 CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA... 4 CEL SZKOLENIA... 4 DLA KOGO DEDYKOWANE

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza System e-kontrola Zarządcza Agenda O firmie IBT Wybrani klienci i partnerzy Koncepcja Systemu e-kz Założenia Systemu e-kz Funkcjonalności Systemu e-kz Przykładowe ekrany Systemu e-kz Przedstawienie firmy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Jarosław Durak ZIP 2005 Wprowadzenie Rozwój systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem 1957 American Production & Inventory Control Society

Bardziej szczegółowo

Controlling efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem

Controlling efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem Controlling efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem W ramach dwóch projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizujemy : praktyczną pomoc doradczą wspomagającą zbudowanie efektywnego

Bardziej szczegółowo

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA WYDANIE II ZMIENIONE POLSKIE WYDAWNICTWO WARSZAWA 2000 EKONOMICZNE Spis treści Wstęp 11 Wprowadzenie 1 Istota rachunkowości

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ADMINISTRACJI

CONTROLLING W ADMINISTRACJI Kierunek studiów Stopień studiów Forma studiów ADMINISTRACJA I niestacjonarne SYLABUS PRZEDMIOTU CONTROLLING W ADMINISTRACJI 1. DANE PODSTAWOWE Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Imię

Bardziej szczegółowo

System Raportowania Zarządczego oraz Analiz Porównawczych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w oparciu o narzędzia Business Intelligence

System Raportowania Zarządczego oraz Analiz Porównawczych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w oparciu o narzędzia Business Intelligence System Raportowania Zarządczego oraz Analiz Porównawczych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w oparciu o narzędzia Business Intelligence Małgorzata Szlachetka MenedŜer Działu Rozwiązania BI Rynek Samorządów

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

EasySettler Dodatkowe narzędzie zamknięcia miesiąca w CO / Kalkulacyjny RZiS bez problemów. Prezentacja rozwiązania

EasySettler Dodatkowe narzędzie zamknięcia miesiąca w CO / Kalkulacyjny RZiS bez problemów. Prezentacja rozwiązania EasySettler Dodatkowe narzędzie zamknięcia miesiąca w CO / Kalkulacyjny RZiS bez problemów Prezentacja rozwiązania BCC EXTRA EasySettler jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne

Bardziej szczegółowo

Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, III edycja

Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, III edycja SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Podyplomowe Studia Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, III edycja SPOTKANIE INFORMACYJNE Remigiusz Orzechowski 19.06.2007 r. Od wieku na oceanie wiedzy Szkoła

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Konsorcjum:

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Konsorcjum: Strategiczny projekt badawczy Finansowany przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Temat projektu Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków Zadanie Badawcze numer 3: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Logistyki w Biznesie Efektywna i skuteczna logistyka stanowi obecnie klucz do sukcesu kaŝdej firmy. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie wymaga od specjalistów ciągłego

Bardziej szczegółowo

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI Adam KONOPA, Jacek CZAJKA, Mariusz CHOLEWA Streszczenie: W referacie przedstawiono wynik prac zrealizowanych w

Bardziej szczegółowo