ASPEKTY TECHNOLOGICZNE ORGANIZACJI SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH CONTROLLINGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASPEKTY TECHNOLOGICZNE ORGANIZACJI SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH CONTROLLINGU"

Transkrypt

1 ASPEKTY TECHNOLOGICZNE ORGANIZACJI SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH CONTROLLINGU Streszczenie: Iwona Chomiak Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Instytut Informatyki Ekonomicznej Katedra InŜynierii Systemów Informatycznych Zarządzania Celem referatu jest przedstawienie podstawowych podejść dotyczących rozwiązań technologicznych stosowanych w organizacji systemów informacyjnych controllingu. Autorka referatu prezentuje trzy podstawowe kierunki informatyzacji działalności controllingowej w przedsiębiorstwie: stosowanie arkuszy kalkulacyjnych, samodzielnych programów wspomagających zarządzanie oraz programów klasy MRP lub ERP. Słowa kluczowe: technologia informacyjna, arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie klasy MRP, ERP 1. Wstęp Lata współczesne charakteryzuje szybki wzrost wykorzystania w przedsiębiorstwach, wysokiej klasy systemów informatycznych. Systemy te mają umoŝliwiać wspieranie wszystkich realizowanych przez przedsiębiorstwa obszarów działalności. RównieŜ w firmach polskich w ostatnich latach zaobserwować moŝna coraz szersze wykorzystanie rozwiniętych narzędzi i technologii informacyjnych. Przez to rola nowoczesnych narzędzi informacyjnych ogromnie wzrosła. Szczególnie w przedsiębiorstwach średnich i duŝych, gdzie zakres potrzeb informacyjnych dotyczących gromadzenia, przetwarzania i przechowywania informacji wymaga profesjonalnych systemów informatycznych. To z kolei pociągnęło za sobą zapotrzebowanie i rozwój systemów informatycznych controllingu [GOLI02]. Podstawowym zadaniem systemów informatycznych controllingu jest wspieranie kadry menedŝerskiej w procesie zarządzania podmiotem gospodarczym. Wspieranie to musi obejmować między innymi takie funkcje jak: planowanie i kontrolę działalności statutowej oraz planowanie i kontrolę finansową w ujęciu całego przedsiębiorstwa. Zaawansowane narzędzia technologiczne mają za za-

2 400 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO danie wspierać realizację controllingu wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa [GARU02]. Celem artykułu jest wskazanie kierunków wykorzystania technologii informacyjnych w procesie organizowania systemu informacyjnego controllingu. MoŜna wyróŝnić trzy podstawowe kierunki informatyzacji systemów informacyjnych controllingu: 1. wdraŝanie przy wykorzystaniu standardowych systemów finansowoksięgowych mających nadbudowę, najczęściej organizowaną w postaci arkuszy kalkulacyjnych; 2. opracowywanie niezaleŝnych systemów informatycznych z myślą o konkretnym uŝytkowniku (czyli z uwzględnieniem jego specyfiki, potrzeb informacyjnych oraz eksploatowanych juŝ systemów dziedzinowych); 3. implementacja w środowisku zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP II (manufacturing resources planning - planowanie zasobów produkcyjnych) lub ERP (enterprise resources planning - planowanie zasobów przedsiębiorstwa) [WNLE00, s. 612]. KaŜdym przedsiębiorstwie zarządzanym controllingowo realizowana jest jedna z trzech powyŝszych moŝliwości wykorzystania narzędzi informatycznych. Na wybór sposobu informatyzacji przedsiębiorstwa w praktyce wpływają takie czynniki, jak: zasoby finansowe przeznaczone na informatyzację systemu zarządzania, juŝ stosowana w innych obszarach działalności technologia, złoŝoność procesów produkcyjnych, złoŝoność otoczenia przedsiębiorstwa, kwalifikacje i osobiste preferencje kadry kierowniczej. 2. Systemy finansowo-księgowe wykorzystujące arkusze kalkulacyjne Pierwszy kierunek informatyzacji systemów informacyjnych controllingu polega na wykorzystaniu istniejących w firmie systemów finansowo-księgowych poprzez stworzenie nadbudowy programowej, realizującej funkcje controllingowe. Jest to stosunkowo najczęściej wykorzystywana forma informatyzacji controllingu [KULP01]. Dobrze zaprojektowany, poprawny metodologicznie i kompletny system informacyjny moŝe doskonale funkcjonować przy wykorzystaniu zwykłego arkusza kalkulacyjnego [GLUS02, GAWK02, ZAKW02]. Szerokie zastosowanie tego podejścia do informatyzacji systemów informacyjnych controllingu wynika zasadniczo z jednego powodu ceny tego rozwiązania. Jest to właściwie najtańsze z moŝliwych narzędzi informatycznych wyko-

3 Aspekty technologiczne organizacji systemów informacyjnych rzystywanych w organizacji systemów controllingowych. Nadbudowa tworzona do systemu finansowo-księgowego zorganizowana jest zazwyczaj na zasadzie arkuszy kalkulacyjnych lub podstawowych form baz danych. Przy takim rozwiązaniu informatycznym generowanie arkuszy nie wymaga specjalistycznego oprogramowania a zazwyczaj realizowane jest przez pracowników zatrudnionych w podmiocie gospodarczym. Pomimo prostoty tego rozwiązania, jest on niezwykle skuteczny i spełnia podstawowe wymagania informacyjne kadry menedŝerskiej [LESZ02]. Niemniej jednak wybór takiego kierunku informatyzacji systemu informacyjnego controllingu jest problemowy w sytuacji gdy podmiot prowadzi niezwykle szeroką i rozbudowaną działalność gospodarczą. To moŝe spowodować, Ŝe analizy prowadzone przy pomocy arkuszy staną się zbyt pracochłonne i czasochłonne co wpłynie na umniejszenie ich wartości jako narzędzia wspomagającego zarządzanie. 3. NiezaleŜne systemy informatyczne Drugim z wymienionych, kierunkiem informatyzacji systemu informacyjnego controllingu jest opracowywanie niezaleŝnych systemów informatycznych tworzonych z myślą o konkretnym przedsiębiorstwie. Oczywiste jest, Ŝe inaczej powinien być zaprojektowany system controllingu dla firmy handlowej; inaczej dla firmy produkcyjnej a jeszcze inaczej dla usługowej. To samo odnosi się do róŝnych branŝ tego samego profilu działalności. Inny system controllingu powinien być zaimplementowany w firmach budowlanych, inny w firmach przemysłu elektronicznego, a jeszcze inny w hutach itd. Z uwagi na rodzaj działalności firmy moŝna zaprojektować tak system controllingu, aby generował informacje, raporty i sprawozdania w takiej formie i w takim układzie, jak Ŝyczą tego sobie poszczególni uŝytkownicy, aby mogli je wykorzystać w podejmowaniu decyzji [LESZ95]. Zarówno w przypadku informatyzacji systemów controllingu opierającej się na konstrukcji arkuszy kalkulacyjnych, jak i na niezaleŝnych systemach informatycznych naleŝy przeanalizować zagadnienia takie jak: przepływy informacji w przedsiębiorstwie, struktury danych, algorytmy, potrzebne raporty wynikające z potrzeb informacyjnych uŝytkowników. Wykonanie tych prac jest niezwykle waŝne z punktu widzenia realizacji kolejnych etapów wdroŝenia rozwiązań informatycznych. Na podstawie specyfikacji wymagań i analizy opracowanego projektu tworzone są w dalszych etapach poszczególne elementy systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie systemu informacyjnego controllingu. Na tym etapie pracy naleŝy prze-

4 402 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO prowadzić równieŝ analizę systemów informatycznych juŝ funkcjonujących w przedsiębiorstwie, w celu określenia moŝliwości dopasowania tworzonego systemu informatycznego controllingu do systemów istniejących. WaŜne jest aby zarówno system działający na bazie arkusza kalkulacyjnego, jak i system tworzony niezaleŝnie mógł funkcjonować w sieci posiadanej przez przedsiębiorstwo. Najczęściej od rozwiązań technologicznych tego poziomu wymaga się aby dostarczały takich informacji jak: kontrola kosztów w przekroju miejsc powstawania, planowanie i symulację wyniku przedsiębiorstwa w rachunku kosztów pełnych, zmiennych, planowanie wyniku finansowego w krótkim okresie, analizy progu rentowności i dźwigni finansowej, planowanie kapitału pracującego, sporządzanie sprawozdania z przepływów pienięŝnych i bilansu, porównywanie danych planowanych z rzeczywistymi w dogodnych do analizy przekrojach, sporządzanie raportów z wykonania budŝetów kosztów w wyodrębnionych podmiotach produkcyjnych i nieprodukcyjnych, globalna analiza wykonania wyniku finansowego przedsiębiorstwa analiza odchyleń, analiza wykonania planowanego poziomu wskaźników finansowych i niefinansowych). Tworząc informatyczny system controllingu przy wykorzystaniu arkuszy lub nadbudowy systemu naleŝy rozstrzygnąć bardzo istotną kwestię, dotyczącą sposobu czerpania danych z uŝytkowanego systemu finansowo-księgowego. Zasadniczo są dwie drogi przekazywania danych: manualne wpisywanie do systemu informatycznego controllingu, automatyczne przenoszenie danych do systemu controllingu z systemu finansowo-księgowego [WNLE00, s.614]. Najlepsze efekty osiąga się gdy przekazywanie danych jest procesem automatycznym. Warunkiem automatycznego przekazywania danych z systemu finansowo-księgowego do systemu controllingu jest istnienie moŝliwości eksportu danych w postaci plików tekstowych. Aby moŝliwe było dokonywanie automatycznego eksportu danych do arkuszy lub nadbudowanych niezaleŝnych systemów informatycznych controllingu konieczne jest posiadanie specjalistycznego oprogramowania dokonującego przekształceń danych zawartych w programie źródłowym. Niestety warunek ten nie jest spełniany przez wszystkie programy dziedzinowe [LEBA96].

5 Aspekty technologiczne organizacji systemów informacyjnych Bardzo istotny dla przedsiębiorstw decydujących się na tę drogę informatyzacji systemu informacyjnego controllingu jest fakt, Ŝe unikają zwykle "rewolucyjnych zmian" w zakładowych planach kont a takŝe wydatnie ograniczają zarówno czas, jak i koszty wdraŝania systemu, co z punktu widzenia powodzenia projektu ma często zasadnicze znaczenie. 4. Zintegrowane systemy zarządzania Trzecim podejściem do informatyzacji systemów informacyjnych controllingu jest wykorzystanie zintegrowanych systemów zarządzania [CHOD00, RYNK01]. W duŝych firmach o dobrej kondycji finansowej, systemy te stosowane są juŝ od kilkunastu lat. Ich kolejne wersje to: MRP (planowanie potrzeb materiałowych), Close Loop MRP (planowanie potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnych w zamkniętej pętli), MRP II (planowanie zasobów produkcyjnych), ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa). Metoda MRP II pozwala odpowiedzieć na pytanie: jak dostarczyć oczekiwane przez klientów produkty w określonym czasie i przy moŝliwie najniŝszych kosztach. W praktyce oznacza to, Ŝe system informatyczny spełniający wymagania tej klasy pozwala na kompleksowe i elastyczne zarządzanie podmiotem gospodarczym i poprawę jego konkurencyjności. [LEBA96]. Informatyczne zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem są systemami wielomodułowymi, gdzie wśród podstawowych modułów moŝna między innymi wyróŝnić: rejestr główny (dane finansowo-księgowe przedsiębiorstwa), naleŝności, zobowiązania, środki trwałe, kasę, planowanie i analizę sprzedaŝy, planowanie zdolności produkcyjnych, itd. Ilość i zawartość modułów w przypadku konkretnych pakietów oprogramowania jest bardzo zróŝnicowana. Nadbudowę wymienionych wyŝej systemów dziedzinowych stanowi tzw. SIK (system informowania kierownictwa), w skład którego powinien wchodzić podsystem controllingu. Cechą charakterystyczną pakietów zintegrowanych, która odróŝnia je od tradycyjnych systemów informacyjnych jest moŝliwość natychmiastowej dostępności danych w bazie informatycznej, która jest wspólna dla róŝnych działów przedsiębiorstwa. Jednolita baza danych umoŝliwia natychmiastowy dostęp do

6 404 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO wszystkich informacji w dowolnych przekrojach na róŝnych poziomach organizacji co stwarza moŝliwość usprawnienia i poprawy efektywności procesu podejmowania decyzji. Szacuje się, Ŝe ogólna liczba sprzedanych w Polsce licencji na pakiety klasy MRP II wynosi kilkaset (są to zarówno systemy juŝ eksploatowane jak i systemy wdraŝane), a obecnie dostępnych na rynku polskim jest około 40 tej klasy zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie. Wśród firm oferujących takie systemy moŝna między innymi wyróŝnić: SAP AG, JBA, Baan Info Systems, Ross Systems, qad. Inc., IFS, Micro MRP Inc., Teta [WNLE00, s. 617]. Przydatność zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem wynika z tego, Ŝe nie realizują one wyłącznie funkcji rachunkowości zarządczej i zarządzania finansowego. Zbiory informacji generowane przez te systemy umoŝliwiają zarządzanie wszystkimi działaniami jednostki gospodarczej, a informacje związane z systemem informacyjnym controllingu wykorzystują co najwyŝej kilka procent ich mocy produkcyjnych" WdroŜenie systemów informacyjnych controllingu - opartych na zintegrowanych systemach - trwa z reguły kilka lat i jest bardzo drogie zarówno w sferze software'u (czyli samego oprogramowania), jak równieŝ w sferze hardware'u, czyli komputerów, okablowania, urządzeń peryferyjnych i pomocniczych. Na wdroŝenie zintegrowanych systemów zarządzania stać duŝe, międzynarodowe holdingi, które są w stanie udźwignąć nie tylko koszty sprzętu, oprogramowania i wdroŝenia, ale i koszty związane z corocznymi opłatami licencyjnymi za uŝytkowanie oprogramowania. Praktyka międzynarodowych holdingów polegająca na wdraŝaniu identycznych systemów informatycznych w zakładach na całym świecie zapewnia jednak kompatybilność informacji napływających z poszczególnych firm wchodzących w skład holdingu, co z nawiązką równowa- Ŝy wysokie koszty wdroŝenia i eksploatacji takich systemów [BELA02]. 5. Podsumowanie W praktyce bardzo często występuje wymieszanie wyŝej wymienionych trzech podejść do zinformatyzowania systemu informacyjnego controllingu. Powodem takiego działania przedsiębiorstw jest szeroki zakres zagadnień i procesów jakie powinny zostać objęte informatyzacją w sytuacji gdy w firmie dąŝy się do całkowitego komputerowego wspomagania procesów controllingowych. Swoim zakresem system informacyjny controllingu obejmuje całe przedsiębiorstwo, dąŝy do regulacji procesów z wszystkich obszarów funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Dlatego teŝ zadaniom takim sprostać mogą tylko zintegrowane i dobrze wdroŝone systemy informatyczne najnowszych generacji. Niestety takie narzędzia technologiczne są niezwykle drogi i niewielka liczba

7 Aspekty technologiczne organizacji systemów informacyjnych przedsiębiorstw jest w stanie podołać takiemu cięŝarowi finansowemu jak wdro- Ŝenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania. Dlatego większość przedsiębiorstw średniej klasy, które w zarządzaniu controllingowym widzą moŝliwość poprawy sytuacji dotyczącej funkcjonowania podmiotu decyduje się na rozwiązania polegające na łączeniu moŝliwości posiadanych informatycznych systemów dziedzinowych z moŝliwościami jakie daje wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych dla celów analitycznych. Czasami przedsiębiorstwa decyduję się na zakup tańszych systemów wspomagania decyzji, które dają pewne moŝliwości analizy danych z systemów dziedzinowych. Analizy te są zazwyczaj dość proste przez co controllerzy najczęściej wzbogacają je o dodatkowe formularze tworzone właśnie w arkuszach kalkulacyjnych. Z powyŝszych rozwaŝań moŝna wyciągnąć jeden podstawowy wniosek: To jaki jest poziom wykorzystania technologii w przedsiębiorstwie do organizacji działalności controllingowej uzaleŝniony jest, przede wszystkim od zasobów finansowych tego przedsiębiorstwa. Bez względu jednak na to jaka technologia jest wykorzystywana w podmiocie organizacyjnym organizowany system informacyjny controllingu musi tworzyć i wykorzystywać podobne narzędzia w formie ustalanych wskaźników, które pozwalają na uzyskiwanie szeregu informacji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa. Literatura [BELA02] Bela T.: Koszty i zyski wdroŝeń systemów. Manager 2002 nr 8. [CHOD00] Chodorski R.: Controlling jako podsystem zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym. [W:] Controlling. Technologia zarządzania firmą. Problemy, projekty, instrumenty, doświadczenia, perspektywy. Pod red. Błoch H. PTC, Katowice [GARU] Gardziński W., Rumiński K.: Integracja czy system zintegrowany. ontrolling i rachunkowość zarządcza nr 9. [GAWK02] Gawkowski M.: Jeszcze o praktycznych zastosowaniach Excela. Controlling i rachunkowość zarządcza nr 2. [GŁUS02] Głuszkowski T.: Zarządzanie wspomagane narzędziem informatycznym arkuszem kalkulacyjnym [GOLI02] Goliszewski J.: Controlling wspomagany komputerowo [KULP01] Kulpiński W.: Proces wdraŝania controllingu [LEBA96] Leszczyński Z., Bardzki W.: Informatyczny system controllingu finansowego. Ekspert 1996 nr 1.

8 406 Realizacja SWO i rozwiązania praktyczne w SWO [LESZ95] [LESZ02] [RYMU01] [WNLE00] [ZAKW] Leszczyński Z.: Informatyczny system controllingu finansowego w zarządzaniu firmą. Ekspert 1995 nr 1-2. Leszczyński Z.: Informatyczny system controllingu kosztów i rentowności wdroŝony w przedsiębiorstwie budowlanomontaŝowym. Controlling i rachunkowość zarządcza nr 12. Rynkiewicz P. Munch J.: Praktyka wdroŝenia systemów informatycznych wspomagających realizację i rozwój controllingu w przedsiębiorstwach usługowych. [W:] Controlling. WdroŜenia w praktyce. Problemy, instrumenty, procedury, doświadczenia. Pod red. Błoch H. PTC, Katowice Wnuk T., Leszczyński Z.: Controlling. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa Załuska U., Kwiatkowska-Ciotucha D.,: Prognozowanie gospodarcze z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Controlling i rachunkowość zarządcza nr 6, 7, 8, 9. TECHNOLOGICAL ASPECTS OF CONTROLLING INFORMATION SYSTEMS ORGANIZATION The aim of this report presents basic approach to technological solutions applied in organization of controlling information systems. Authoress of report presents three basic directions of informatization controlling activity in enterprise: applying spreadsheets, independent programmes management support, as well as programmes of MRP or ERP class. Key words: information technology, spreadsheet, MRP and ERP software.

Dr Janusz Nesterak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Janusz Nesterak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dr Janusz Nesterak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SYSTEM INFORMACYJNY W PROCESIE CONTROLLINGU 1. Wstęp. Wraz z rozwojem skali działania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi 84 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry Marta MĄDRY*, Sebastian SANIUK*, Mariusz MĄDRY** *Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski; **Instytut

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ALEKSANDRA NOWAKOWSKA Politechnika Częstochowska ROLA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM INFORMACJI W

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH Róża Weryńska Adam Tomaszewski Streszczenie: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego na rynku zależy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 61 12.1. Charakterystyka systemów informatycznych PPC Zintegrowane systemy informatyczne to systemy, w których następuje połączenie procesów technologicznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2014, 311(75)2, 85 96 Zdzisław Kes*, Krzysztof Nowosielski** WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ WYNIKI BADAŃ

ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ WYNIKI BADAŃ Arkadiusz Januszewski Katedra Informatyki w Zarządzaniu ATR Bydgoszcz e-mail: arekj@mail.atr.bydgoszcz.pl ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ WYNIKI BADAŃ Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INTEGRACJI MIĘDZYORGANIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY MICROSOFT BIZTALK

NARZĘDZIA INTEGRACJI MIĘDZYORGANIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY MICROSOFT BIZTALK NARZĘDZIA INTEGRACJI MIĘDZYORGANIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY MICROSOFT BIZTALK Streszczenie Andrzej Kamiński andrzej.kaminski@sgh.waw.pl Jędrzej Wieczorkowski jedrzej.wieczorkowski@sgh.waw.pl Szkoła

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA Praca dyplomowa

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA Praca dyplomowa Szkoła Główna Handlowa STUDIUM PODYPLOMOWE Informatyczne Systemy Zarządzania Strategia, Projektowanie, Integracja EDYCJA XI Mariusz Szalast Robert Jastrzębski KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją poprzez system pomiaru efektywności

Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją poprzez system pomiaru efektywności Przemysław Lech * Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją poprzez system pomiaru efektywności Wstęp Burzliwy rozwój technologii informatycznych oraz związana z nim transformacja gospodarki,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA MODEL SYSTEMU INFORMACJI LOGISTYCZNEJ W KANAŁACH DYSTRYBUCJI WĘGLA KAMIENNEGO Rozprawa doktorska Jadwiga Grabowska Promotor : Prof. dr hab. inż. Marian

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa z zastosowaniem systemów informatycznych

Analiza finansowa z zastosowaniem systemów informatycznych Zeszyty Naukowe nr 702 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Mariusz Andrzejewski Katedra RachunkowoÊci Finansowej Konrad Grabiƒski Katedra RachunkowoÊci Finansowej Marcin K dzior Katedra RachunkowoÊci

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACYJNY OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ

SYSTEM INFORMACYJNY OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ SYSTEM INFORMACYJNY OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ Leszek PRUSZKOWSKI Streszczenie: Jednym ze szczególnych zastosowań systemów informatycznych zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym jest utrzymanie niezawodności

Bardziej szczegółowo

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Zarządzanie produkcją Zamówienia klientów Zdolności produkcyjne Aby zaspokoić potrzeby klienta i osiągnąć oczekiwany wynik finansowy, każdy producent

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 4 redakcja Helena Kościelniak Częstochowa 2011 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI wykład V dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2010 ARKUSZ KALKULACYJNY Podstawowym narzędziem informatycznym stosowanym w

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo