REKORDOWE 1H sierpnia 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REKORDOWE 1H 2013 29 sierpnia 2013r."

Transkrypt

1 REKORDOWE 1H sierpnia 2013r.

2 Grupa Kapitałowa Work Service Najważniejsze wydarzenia w 1H 2013 Podpisanie w dniu 20 stycznia 2013 r. umowy inwestycyjnej z Balibon Investments S.a.r.l. (obecna nazwa WorkSource Investments S.a.r.l.) oraz PineBridge New Europe Partners II, L.P. Warunki zawieszające umowy zostały spełnione w dniu 18 marca 2013 r. Podniesienie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N ujętego w księgach Jednostki Dominującej na koniec marca 2013r. Rejestracja podwyższenia nastąpiła w dniu 30 kwietnia 2013 r. Wcześniejszy wykup obligacji zamiennych na akcje serii P. Kwota wykupu tys. zł. została uregulowana dnia 5 kwietnia 2013r. Wzrost kursu akcji Spółki z 7,67 zł. na koniec marca 2013r. do 8,88 zł. Na koniec czerwca 2013r., tj. o 15,8% (aktualny kurs akcji wynosi 9,95 zł. (na dzień 26 sierpnia 2013r.), co oznacza wzrost o 29,7% w stosunku do kursu z marca b.r.) 2

3 Grupa Kapitałowa Work Service Wielkość zatrudnienia mierzona jako FTE Liczba pracowników mierzona jako Full Time Equivalent Niemcy Słowacja Czechy Rosja Polska Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3

4 Grupa Kapitałowa Work Service Wyniki finansowe po krajach Przychody Marża I H 2012 A 1H 2013 A 1H 2012 A 1H 2013 A POLAND RUSSIA GERMANY CZECH SLOVAKIA TURKEY ROMANIA POLAND RUSSIA GERMANY CZECH SLOVAKIA TURKEY ROMANIA 4

5 Grupa Kapitałowa Work Service Wskaźniki finansowe 1H 2013 vs. 1H 2012 Wybrane wskaźniki finansowe 1H H 2012 Dynamika 2013/2012 Rentowność sprzedaży Wskaźniki rentowności 10,96% 9,04% 21,23% Rentowność EBIT 4,30% 4,55% -5,55% Rentowność EBITDA 4,83% 5,10% -5,31% Rentowność netto 2,40% 2,58% -6,99% ROA 2,39% 2,66% -10,13% ROE 4,38% 8,25% -46,91% Wskaźniki płynności Płynność I stopnia 1,80 1,06 69,46% Płynność II stopnia 1,72 1,05 64,64% Wskaźniki zarządzania aktywami obrotowymi Rotacja należności (w dniach) ,05% Rotacja zobowiązań (w dniach) ,22% Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,46 0,68-32,89% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,83 2,11-60,35% Źródło: Spółka PODSUMOWANIE Nieznaczny spadek wskaźnika ROS na poziomie EBIT i EBITDA jest skutkiem objęcia akwizycji 75% udziałów w IT Kontrakt Sp. z o.o. oraz wzrostem kosztów pośrednich związanych z realizacją umowy inwestycyjnej z Pinebridge Spadek wskaźnika ROA, przy wzroście zysku netto o 8% jest skutkiem wzrostu aktywów o 20% (w tym aktywów trwałych o 4% i aktywów obrotowych o 39%. Wzrost aktywów obrotowych wynika głównie ze wzrostu należności, jako skutku zmniejszenia stopnia wykorzystania dostępnego factoringu pełnego) Spadek wskaźnika ROE, przy wzroście zysku netto jest skutkiem wzrostu kapitału własnego o 103% (umowa inwestycyjna oraz wynik roku obrotowego) 5

6 Grupa Kapitałowa Work Service Sprawozdanie z całkowitych dochodów 1H 2013 vs. 1H 2012 Wyszczególnienie 1H H 2012 Dynamika 2013/2012 Przychody ze sprzedaży produktów i usług ,03% Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,58% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,64% Koszty sprzedaży ,41% Koszty ogólnego zarządu ,06% Zysk (strata) na sprzedaży ,52% Pozostałe przychody operacyjne ,25% Pozostałe koszty operacyjne ,53% Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,59% Przychody finansowe ,86% Koszty finansowe ,02% Zysk (strata) brutto ,22% Podatek dochodowy ,72% Zysk (strata) netto ,92% Źródło: Spółka PODSUMOWANIE Sprzedaż wzrosła rok do roku o ponad 16% Uzyskana marża % wzrosła o ponad 40% rok do roku Koszty pośrednie wzrosły głównie z powodu objęcia konsolidacją grupy IT Kontrakt oraz pozycji typu one off związanych z realizacją zapisów umowy inwestycyjnej z Pinebridge Pozostałe przychody operacyjne wzrosły na skutek zmniejszenia (na skutek wyceny bilansowej) pozostałego zobowiązania z tyt. zakupu 75% udziałów w IT Kontrakt Sp. z o.o. 6

7 Grupa Kapitałowa Work Service Sprawozdanie finansowe AKTYWA 1H 2013 vs. 1H 2012 stan na 30 czerwca (tys. zł) AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inne aktywa finansowe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Inne aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe A K T Y W A R A Z E M Źródło: Spółka PODSUMOWANIE Wzrost aktywów ogółem o 20% jest spowodowane zwłaszcza wzrostem aktywów obrotowych o prawie 39*. Wzrost aktywów obrotowych w ujęciu bezwzględnym wynika głównie ze wzrostu należności handlowych, co jest spowodowane zmniejszeniem wykorzystania factoringu pełnego w finansowaniu działalności operacyjnej. Ponadto wzrosły inne aktywa finansowe oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty (wpływ środków pieniężnych z tyt. umowy inwestycyjnej oraz ujęcia kosztów zakupionego kontraktu w ZAO Work Service Russia, z którego przychody generowane będą w okresie najbliższych 2 lat 7

8 Grupa Kapitałowa Work Service Sprawozdanie finansowe PASYWA 1H 2013 vs. 1H 2012 stan na 30 czerwca (tys. zł) KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Zysk (strata) netto Różnice z przeliczenia Kapitały przypadające akcjonariuszom niekontrolującym ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Inne zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Krótkoterminowe pożyczki i kredyty Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia P A S Y W A R A Z E M PODSUMOWANIE Wzrost pasywów ogółem o 20% jest skutkiem: Wzrostu kapitału własnego (ujęcie w księgach umowy inwestycyjnej) o ponad 100% Spadku zobowiązań ogółem o ponad 19%. W strukturze zobowiązań wzrósł udział długoterminowych kredytów i pożyczek przy spadku krótkoterminowych zobowiązań z tego tytułu (umowa kredytowa z maja 2013 RB 42/2013 z 10 maja 2013r.) Źródło: Spółka 8

9 Grupa Kapitałowa Work Service Sprawozdanie finansowe PRZEPŁYWY 1H 2013 vs stan na 30 czerwca (tys. zł) Zysk (strata) netto Korekty razem Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Wpływy Wydatki Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu PODSUMOWANIE Ujemne przepływy z działalności operacyjnej wynikają ze zmian w kapitale obrotowym netto na skutek wzrostu skali działalności i mniejszego finansowania factoringiem zupełnym Dodatnie przepływy z działalności finansowej wynikają z wpływu środków z tyt. umowy inwestycyjnej Źródło: Spółka 9

10 Grupa Kapitałowa Work Service Struktura Sprzedaży 1H 2013 Przychody wg kategorii produktów Przychody wg branż Outsourcing 33,70% Doradztwo personalne 0,33% Elastyczne formy zatrudnienia 65,97% Źródło: Spółka 1H H 2012 Przychody wg branż Wartość Udział Udział (tys. zł) (%) (%) Motoryzacja ,5% 24,9% Call center 182 0,0% 15,2% FMCG ,7% 6,0% Przemysł inne ,3% 13,4% Elektronika ,5% 3,9% Usługi inne ,0% 15,5% Usługi finansowo-ubezpieczeniowe ,3% 9,0% Administracja inne ,6% 2,3% Usługi medyczne ,3% 1,5% Sprzedaż i dystrybucja ,5% 7,8% Inżynieria ,4% 0,6% Razem: ,0% 100,0% Źródło: Spółka Strategia rozwoju Grupy Work Service zakłada migrację przychodów w kierunku outsourcingu i doradztwa personalnego Work Service nie jest zależny od pogorszenia koniunktury w jednym sektorze gospodarki 10

11 Grupa Kapitałowa Work Service Przychody oraz EBITDA rozkład kwartalny Przychody Grupy Work Service, Q 10 Q PODSUMOWANIE ,6 134,6 119,4 175,1 158,0 145,5 187,9 186,1 182,8 221,4 101,5 139,3 170,6 188, Q 3Q 2Q 1Q Wzrost przychodów jest skutkiem wzrostu skali działalności (objęcie konsolidacją Grupy IT Kontrakt od 2Q 2012) Wolumenowy wzrost EBIT w spowodowany jest wzrostem wolumenu sprzedaży i wolumenu marży odpowiednio o 10% i 16% Przyczyny zmian wskaźników ROS na poziomie EBIT, EBITDA oraz zysku netto slajd nr 20 (wskaźniki finansowe) EBITDA Grupy Work Service, Q 10 Q ,0% ,7 11,8 10,3 9,4 9,2 9,6 8,0 9,6 7,1 6,1 4,5 6,3 8,6 10, Q 3Q 2Q 1Q 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 3,6% 3,8% 3,1% 3,1% 1,6% 2,0% 5,8% 5,6% 6,0% 5,3% 3,2% 5,0% 3,6% 5,4% 3,2% 4,8% 4,3% 2,4% H 2013 ROS EBITDA ROS EBIT ROS netto Źródło: Spółka 11

12 Grupa Kapitałowa Work Service Rekordowy wzrost przychodów pomimo spowolnienia ekonomii Przychody Grupy Work Service vs dynamika PKB w Polsce w ujęciu kwartalnym, Spadek przychodów w 2009 r. to rezultat: globalnego kryzysu gospodarczego; spadku popytu na usługi personalne; niskiej świadomości korzyści z pracy tymczasowej wśród przedsiębiorców; Źródło: Spółka, Eurostat Rekordowe wzrosty kwartalnych przychodów pomimo niskiej dynamiki PKB to rezultat: wzrostu znaczenia elastycznych form zatrudnienia w otoczeniu niepewnych rynków zbytu; zwiększenia udziału odpornych na dekoniunkturę usług outsourcingowych w przychodach; -27% -1,5% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q % 1Q 2012 wyniki proforma z ITK (14,1 mln PLN) Przychody Grupy Emitenta (w mln zł) Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce kw. do kw. (w %) Tempo wzrostu w 2Q 2013 = 0,7% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% 12

13 Grupa Kapitałowa Work Service Rozkład struktury finansowania zewnętrznego Struktura długu netto (mln zł) 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30,0 15,0 0,0-15,0-30,0-45,0-60,0 Dług netto vs EBITDA ,7 30,6 69,4 56,5 3,30 8,00 2,10 5,00 25,30 21,90 16,90 0,97 12,66 25,60 30,50 61,8 1,29 41,59* 48,25 48,53 105,8 104,4 100,2 2,39 2,32 2,72 41,27 41,85 41,48 70,20 67,19 64,83 105,8 104,4 100,2 1,90 42,43 54,66 1,03 66,07-2,00-4,30-3,60-5,36-29,56-8,07-6,96-8,84-57,44-11, Q12 1H12 3Q12 4Q12 1Q13 1H13 Kredyty i pożyczki Zobowiązania leasingowe * Wartość podana w skorygowanej cenie nabycia SCN 1,82x 2,26x 2,40x 1,64x 1,69x Zobowiązania z tytułu obligacji Środki pieniężne i ich ekwiwalenty* 2,71x 2,62x 41,6 2,31x 55,8 0,92x Źródło: Spółka 1,24x Wzrost gotówki na koniec marca 2013 r. jest spowodowany wpływem środków z tyt. zawartej umowy inwestycyjnej z PineBridge New Europe Partners II, L.P. Wzrost zadłużenia wynika z ujęcia skutków emisji obligacji zamiennych (23 mln zł) oraz kredytu bankowego (20 mln zł ) na nabycie 75% udziałów IT Kontrakt Sp. z o.o ,4 61,8 56,5 55, ,6 28,7 30,6 34,4 36,6 39,1 39,9 43,3 44,9 45, ,9 15,8 13, Q H Q Q12 1Q13 1H13 Dług netto (mln zł) EBITDA (mln zł) *) 1Q,1H,3Q 2012: dane 12 miesięcy wstecz Źródło: Spółka 13

14 L I D E R R Y N K U U S Ł U G P E R S O N A L N Y C H

15 Kompetentny i doświadczony Zarząd z sukcesem realizuje przyjętą strategię rozwoju Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu Od kwietnia 2008 r. w Zarządzie Work Service S.A., od 7 grudnia 2010 r. na stanowisku Prezesa Zarządu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzania i Informatyki. Współtwórca Grupy Work Service, wieloletni członek Rady Nadzorczej tej firmy. Twórca i osoba odpowiedzialna za rozwój specjalistycznej usługi określanej mianem outsourcingu funkcji personalnej. Autor prac naukowych z zakresu makro i mikroekonomii. Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Od września 2008 r. w Zarządzie Work Service S.A., obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni, kierunek Zarządzanie oraz Harvard Business School w Warszawie. Doświadczenie zdobywał w spółkach takich jak: AT&T, Lucent Technologies, Banpol S.A. Bezpośrednio przed podjęciem pracy w Work Service S.A. sprawował funkcje w Zarządzie AB S.A. jednym z największych dystrybutorów na polskim rynku IT. Piotr Ambrozowicz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Od października 2010 r. w Zarządzie Work Service S.A., obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki, doktor nauk ekonomicznych. Doświadczenie zdobywał m.in. jako dyrektor finansowy Skanska S.A. Oddział Hydrotest oraz członek zarządu Skanska Hydrotest S.A., a także dyrektor controllingu Grupy Fagor. Robert Knights Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Work Service S.A. od listopada 2009 r. do stycznia 2010 r. i ponownie od kwietnia 2011 r. do chwili obecnej. Absolwent studiów na kierunku Inżynieria Produkcji na Politechnice w Coventry, które ukończył z wyróżnieniem. Jest członkiem Instytutu Transportu i Logistyki. Posiada ponad 22-letnie doświadczenie zdobywane głównie w Rosji na wszystkich szczeblach zarządu w wiodących spółkach z branży FMCG takich jak: Johnson & Johnson, Mars Confectionary, Pepsi International Bottlers, Unilever. Paul Christodoulou Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Work Service SA od maja 2012 r. (poprzednio członek Rady Nadzorczej). Absolwent studiów w dziedzinie Finansów, uzyskał dyplom MBA wydany przez szkołę biznesu Stern School of Business przy Uniwersytecie w Nowym Jorku. Ukończył także studia prawnicze uzyskując tytuł Juris Doctorate w szkole prawniczej Fordham School of Law. Paul Christodoulou ma ponad 18 letnie doświadczenie zawodowe osiągnięte w USA i w Rosji początkowo jako doradca Amerykańsko Rosyjskiego Funduszu Inwestycyjnego (Delta Capital). Obecnie pełni również funkcję dyrektora w spółce ZAO ProLogics z siedzibą w Moskwie, a także dyrektora ProLogics (UK) LLP Tomasz Ślęzak Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Work Service SA od maja 2013 r. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Przez 9 lat na różnych stanowiskach rozwijał sprzedaż w strukturach polskich i zagranicznych firmy Procter&Gamble, a ostatnie 3 lata jako Dyrektor Sprzedaży budował Pion Sprzedaży w DB Schenker Polska. Różnorodne doświadczenia z sektorów B2C i B2B łączy z wiedzą marketingową, którą uzupełniał m.in. w Metromedia Polska, pełniąc tam funkcję wiceprezesa ds. sprzedaży. 15

16 Work Service to atrakcyjny biznes na szybko rosnącym rynku Work Service jest liderem na dużym i szybko rosnącym rynku usług personalnych w Polsce (590 mln EUR; cagr %*) Work Service jest liderem rozwiązań outsourcingowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Z sukcesem replikuje model działania za granicą (1,5 mld EUR; cagr %*) Inwestycje zapewnią stały i długoterminowy wzrost wartości Grupy Kapitałowej Work Service * Źródło: IC Consulting, Temporary Staffing in CEE-7, June

17 Od ponad 10 lat Work Service jest liderem wzrostu Droga z garażu do pozycji lidera rynku była możliwa ponieważ wyróżnia nas: Jakość gwarantowana przez stabilną i wykwalifikowaną kadrę menedżerską Wiarygodność zapewniamy mając największą bazę kandydatów w Polsce Elastyczność oferujemy usługi dopasowane do aktualnych potrzeb klientów Odpowiedzialność wdrażamy rozbudowane programy wsparcia pracowników Założenie firmy we Wrocławiu ISO 9001:2000 certyfikat Utworzenie 8 głównych oddziałów w Polsce Przekształcenie w spółkę akcyjną Akwizycja Exact Systems (Polska) Akwizycja Pro Service (Rosja) Akwizycja Sellpro (Polska) Akwizycja MediStaff (Polska) Akwizycja IT Kontrakt Debiut giełdowy Umowa z PineBridge Wprowadzenie usług doradczych i Payroll u; Wdrożenie systemu ERP TETA Personel; Otrzymanie godła Teraz Polska. Wejście na rynki zagraniczne (Wielka Brytania Rosja, Czechy, Słowacja); Wdrożenie systemu Zarządzania Relacjami z Klientami; Otrzymanie nagrody Gazele Biznesu. Wdrożenie nowego modelu biznesowego Ludzie & Rozwiązania; Stworzenia największej bazy rekrutacyjnej w Polsce. Akwizycje spółek działających w niszach rynkowych charakteryzujących się wysoką marżą; Rozpoczęcie procesu IPO. 17

18 Work Service ma silnie rozpoznawalną markę i rośnie znacznie szybciej niż rynek Przychody Grupy Work Service, (w mln zł) CAGR (09-12 ) = 26,3% CAGR (04-08 ) = 20,0% Źródło: Spółka Silna marka często nagradzana 2011 Najlepsza firma HR dla banków w Lider Usług HR Temp w 2009, 2009 Lider Usług Personalnych w 2008, 2007 Lider Usług Personalnych w 2006, 2005 Gazele Biznesu w 2004, 2004 Lider Usług Personalnych w 2003; 2002 Lider Przedsiębiorczości w

19 Work Service ma kompleksowy, efektywny i profitowy model działania L U D Z I E R O Z W I Ą Z A N I A Elastyczne formy zatrudnienia Doradztwo personalne Outsourcing procesów Zakres usług: Elastyczne formy zatrudniania (praca tymczasowa, umowy zlecenia, umowy na czas określony); Nowoczesne sposoby rekrutacji i selekcji pracowników oraz programy adaptacyjne; Naliczanie składników płacy, prowadzenie dokumentacji kadrowej i wypłata wynagrodzeń; Badanie satysfakcji zatrudnionych osób; Programy lojalnościowe z atrakcyjnymi nagrodami dla pracowników. Zakres usług: Okresowe oceny mocnych i słabych stron pracowników; Rekrutacja kadry kierowniczej i specjalistów Executive Search; Rekrutacje masowe zatrudnianie jednoczesne dużych zespołów; Przygotowanie pracowników do zmiany pracy i pomoc w jej znalezieniu; Transgraniczna wymiana pracowników. Zakres usług: Leasing specjalistów ds. finansowych; Leasing personelu medycznego; Outsourcing specjalistów IT; Outsourcing kadry inżynierskiej i technicznej; Kontrola jakości komponentów do produkcji; Kontrola i utrzymanie czystości; Merchandising i zarządzanie kategorią produktu; Naliczanie płac i administracja kadr. 19

20 Kształt Grupy Kapitałowej wynika z orientacji Work Service na wzrost rentowności netto IT Kontrakt Sp. z o.o. Świadczy usługi leasingu specjalistów IT wykonujących prace programistyczne głownie dla sektora bankowego; Spółka wynajmuje również specjalistów do testowania oprogramowania w dużych koncernach. Finance Care Sp. z o.o. Świadczy usługi outsourcingowe na rzecz banków oraz tow. ubezpieczeniowych; Najlepsza firma HR dla banków wg rankingu Gazety Bankowej. Medi Staff Sp. z o.o. Świadczy kompleksowe usługi całodobowego utrzymania czystości głównie w szpitalach; Dodatkowo oferuje usługi leasingu personelu medycznego. Work Service S.A. Spółka dominująca w strukturze Grupy; Świadczy usługi pracy tymczasowej, doradztwa personalnego oraz outsourcingu zadań związanych z prowadzeniem kadr i wypłatami wynagrodzeń. Grupa ProService Na rynku rosyjskim oferuje głównie usługi outsourcingu procesów wsparcia sprzedaży i merchandisingu; Zatrudnia ponad pracowników i świadczy swoje usługi w 80 miastach w całej Rosji; Klientami Grupy ProService są przede wszystkim koncerny międzynarodowe. Grupa Exact Systems Czołowy dostawca rozwiązań w zakresie outsourcingu kontroli jakości dla firm z Polski, Czech, Niemiec, Słowacji i Rosji; Główni odbiorcy usług to dostawcy i poddostawcy w przemyśle motoryzacyjnym oraz zakłady o produkcji wielkoseryjnej z branży elektronicznej i AGD; 29 biur operacyjnych, pracowników. Sellpro Sp. z o.o. Ogólnopolska agencja merchandisingowopromocyjna; Świadczy usługi obejmujące zarządzanie zespołami przedstawicieli handlowych wykonujących działania wsparcia procesu sprzedaży w sieciach detalicznych. WS Energy Sp. z o.o. Realizuje usługi leasingu wykwalifikowanego personelu dla sektora wydobywczego; Realizuje projekty związane z pierwszą fazą prac poszukiwawczych gazu łupkowego dla klientów takich jak: Global Geophisical Services, Geofizyka Kraków, Maraton Group. Work Service International Sp. z o.o. Specjalizuje się w transgranicznej wymianie pracowników i prowadzeniu procesów rekrutacyjnych; Wykorzystując nowe możliwości związane z otwarciem niemieckiego rynku pracy spółka uruchomiła dodatkowo internetowy portal HR oraz rozpoczęła opracowywanie i sprzedaż badań oraz analiz rynków pracy. 20

21 Podstawowe filary strategii Work Service Misją Grupy Work Service S.A. jest występowanie w roli doświadczonego eksperta i doradcy biznesowego, który dla swoich klientów przygotowuje indywidualne rozwiązania zapewniające maksymalne korzyści finansowe, bezpieczeństwo i komfort w obsłudze procesów związanych z zarządzaniem kadrami. Strategia rozwoju Work Service S.A. zakłada budowę Grupy Kapitałowej będącej liderem w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie zarządzania personelem w Europie Środkowej i Wschodniej. Rozwój organiczny w obszarze pracy tymczasowej oraz cross-selling produktów wysokomarżowych wśród istniejących klientów Zwiększenie zaangażowania na rynkach zagranicznych oraz w wysokomarżowych segmentach rynku Akwizycje spółek w obszarze outsourcingu i doradztwa personalnego Budowa sieci franczyzowej oraz rozwój sprzedaży w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw 21

22 Kluczowe przewagi konkurencyjne Myślenie zorientowane na skutek biznesowy Poprawa wyników finansowych poprzez wzrost efektywności pracy i obniżenie związanych z nią kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw; Redukcja nadgodzin dzięki dostarczaniu odpowiedniej liczby pracowników; Zmniejszenie wskaźnika absencji chorobowej poprzez wykorzystanie mobilnego systemu kontroli; Zmniejszenie kosztów obsługi kadrowo administracyjnej. Innowacyjne podejście do klienta Nowoczesne systemy informatyczne Szybkość i sprawność rekrutacji Proponowanie klientom zamiast pracy tymczasowej bardziej wydajnych usług outsourcingowych; Analizowanie i doradztwo związane z oceną struktury finansowania zatrudnienia; Profesjonalny udział w negocjacjach z partnerami społecznymi. Autorski system raportowania WorkSpace pozwalający na zwiększenie efektywności obsługi klientów poprzez: szybszy przepływ informacji między Klientami i Work Service; wspomaganie i automatyzację procesów operacyjnych w Firmie; Stosowane technologie IT i systemy baz danych istotnie ograniczają koszty działalności Grupy Work Service. Narzędzia pozwalające na szybkie i trafne wyselekcjonowanie kandydatów do pracy: własna rekrutacyjna baza danych (ponad 200 tys. aktualnych aplikacji) mobilne biura rekrutacji (rekrutobusy) rozwinięta sieć konsultantów personalnych wysoka rozpoznawalność marki i obecność w mediach Doświadczenie pozwalające szybko i sprawnie reagować na potrzeby klientów i zmiany zachodzące na rynku pracy; 22

23 Work Service konsekwentnie analizuje rynek HR Trendy Uzasadnienie Odpowiedź Work Service Postępująca koncentracja rynku 10 największych agencji zatrudnienia ma 67% udziału w rynku Przejęcia na rynku masowym np. w Polsce Randstad: połączenie Active Plus, Vedior oraz w regionie Trenkwalder: łączenie kapitałowe po kilka lokalnych firm pod jednym brandem Utrzymanie pozycji lidera wzrostu organicznego w Polsce Rozpoczęcie akwizycji IT Kontrakt Sp. z o.o. Umocnienie pozycji głównego dostawcy usług poprzez lojalizację odbiorców Niska marża na rynku PT Stabilizacja marży związana z postępującą koncentracją rynku Poprawa sprawności operacyjnej wykorzystanie efektu skali Przesunięcie ciężaru sprzedaży z pracy tymczasowej na rozwiązania outsourcingowe oraz specjalistyczne rekrutacje, w tym poprzez akwizycje i kopiowanie sprawdzonych modeli biznesowych na nowych rynkach Rozproszona struktura dostawców i odbiorców Utrzymujący się wysoki udział w rynku drobnych agencji ponad 3 tys. w Polsce Brak kapitału na większy rozwój małych firm stwarza szansę na integrację pionową rynku Podjęcie działań zmierzających do stworzenia sieci franczyzowej zrzeszającej drobne agencje pracy. Nowe kierunki rozwoju Otwarcie rynków w Europie Zachodniej Niemcy i Austria Rozwój nowych sektorów takich jak medyczny, IT czy inżynierski Work Service uruchomił specjalistyczny portal HR oraz stworzył spółkę dedykowaną do obsługi niemieckiego rynku pracy Planowane przejęcie IT Kontrakt Sp. z o.o., spółki zajmującej się leasingiem specjalistów IT 23

24 Perspektywa wzrostu przychodów i wyników w przyszłości Kluczowe motory wzrostu Poprawa efektywności W ocenie Zarządu pomimo spodziewanego niższego wzrostu gospodarczego, Work Service będzie w stanie pozyskiwać nowych klientów oraz utrzymywać dodatnią dynamikę wzrostu przychodów poprzez: Konsekwentne zwiększanie udziału odpornych na dekoniunkturę usług outsourcingowych w przychodach Grupy, połączone z ekspansją geograficzną (głównie ProService i Exact Systems, Sellpro); Wejście w kolejny defensywny segment rynku, tj. leasing specjalistów IT; Wykorzystanie rosnącej świadomości firm z korzyści elastycznych form zatrudnienia, które pozwalają na redukcję kosztów w przedsiębiorstwach; Dalszy cross-selling usług wśród klientów spółek z Grupy Work Service; Pozyskiwanie nowych klientów. Dalszy wzrost udziału produktów wysoko-marżowych w przychodach Grupy (akwizycja IT Kontrakt Sp. z o.o.); Przeprowadzona w 2009r. restrukturyzacja kosztowa znacząco podnosi efektywność operacyjną; Grupa jest w stanie osiągać wysokie wzrosty przychodów bez równoległego wzrostu kosztów stałych efekt dźwigni operacyjnej; Dzięki pozyskaniu środków w formie kapitałów własnych na spłatę długu, nastąpi poprawa rentowności netto; Podniesienie rentowności netto dzięki wdrożeniu w lipcu 2011r. nowej organizacji podatkowej wewnątrz Grupy, która pozwoli zredukować wartość płaconego podatku dochodowego o 45-55%. 24

25 R y n e k U s ł u g P e r s o n a l n y c h N o w y s e k t o r n a G P W

26 Work Service jest liderem wzrostu na dynamicznie rosnącym rynku usług personalnych Wartość rynku usług personalnych w regionie CEE* Wartość rynku usług personalnych w Polsce CAGR P: 14,7% 14,4% 14,6% 14,8% 14,7% 15,0% ,1% P 2013P 2014P 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% CAGR P: 10,8% 10,7% 10,8% 10,8% 10,9% 11,0% -6,3% P 2012P 2013P 2014P 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% wartość rynku usług personalnych (w mln euro) zmiana rok do roku (%) Źródło: IC Consulting, IC Market Tracking, Temporary Staffing in CEE-7, November 2011 *Dane sumaryczne dla następujących krajów: Polska, Węgry, Czechy, Słowenia, Słowacja, Rumunia, Bułgaria. wartość rynku usług personalnych (w mln euro) zmiana rok do roku (%) Źródło: IC Consulting, IC Market Tracking, Temporary Staffing in CEE-7, June 2011 W 2012 r. Work Service osiągnął ponad 70% większe tempo wzrostu niż rynek HR; Rynek usług personalnych w CEE* składa się z 3 segmentów: pracy tymczasowej (77,7%), doradztwa personalnego (14,8%) i usług outsourcingowych (7,5%); 5 największych firm w branży posiadało w 2010 r. 50,5% udział w rynku, co wskazuje na umiarkowany stopień koncentracji; Wg szacunków ABSL, do końca 2011 r. polski rynek BPO wzrośnie o ponad 10%, a w następne trzy lata o ok. 40%, zwiększając poziom zatrudnienia z 70 tys. do 100 tys. pracowników (Puls Biznesu, r.). 26

27 Work Service wykorzystuje strategiczne położenie Polski do wejścia na rynek rosyjski i niemiecki Wartość rynku usług personalnych w Rosji Liczba pracowników tymczasowych w Niemczech ,7% 15,2% CAGR P: 14,6% 30,6% 23,3% ,4% ,7% 26,7% ,1% % 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% P P -40% wartość rynku usług personalnych (w mln USD) Liczba pracowników tymczasowych (tys. osób) Zmiana rok do roku (%) Źródło: Spółka Źródło: Raport PepComm, kwiecień 2011 Rynek wschodzący, który wg szacunków Spółki w latach wzrośnie dwukrotnie do poziomu 1 mld USD; Pojawianie się w Rosji międzynarodowych agencji (Adecco, Manpower, Kelly Services) o łącznym udziale w rynku na poziomie 25% w 2008 r.; Udział Grupy Work Service w rosyjskim rynku usług personalnych kształtował się na poziomie ok. 4% w 2010 r. Liczba pracowników tymczasowych w Niemczech wzrosła i osiągnęła poziom ponad 1 mln osób w 2011 r.; Niedobór lokalnych fachowców powoduje wzrost zapotrzebowania na dobrze wykształconych pracowników z zagranicy; Otwarcie rynku niemieckiego dla obywateli 8 krajów członkowskich UE stwarza warunki do rozwoju transgranicznej wymiany pracowników. 27

28 Rynek HR ma ogromny potencjał do dalszych wzrostów w Europie Środkowo-Wschodniej Wskaźnik penetracji rynku usług personalnych w wybranych krajach Europy* 4,0% 3,5% 3,0% 3,6% 2,9% Poziom wynagrodzeń w wybranych krajach Europy* 40 36,9 36, ,2 29, ,1 27,4 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 1,7% 1,7% 1,6% 1,4% średnia europejska 1,5 % 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3% ,0 19,1 13,7 9,1 8,2 7,3 6,7 6,0 5,7 4,0 2,9 0,0% 0 *Wskaźnik definiowany jako udział pracowników zatrudnianych za pośrednictwem agencji pracy w ogólnej liczbie zatrudnionych Źródło: Ciett, The agency work industry around the world, 2011 Edition *Wynagrodzenie godzinowe wyrażone w euro Źródło: Eurostat Systematycznie rośnie wskaźnik penetracji rynku w Polsce, ale ciągle jest ponad 3,5-KROTNIE MNIEJSZY niż średnia europejska; W obliczu braku stabilności gospodarczej wśród zarządzających dynamicznie rośnie świadomość korzyści ekonomicznych związanych z zastosowaniem elastycznych form zatrudnienia; W czasie koniunktury szybka i łatwa możliwość zwiększenia liczby pracowników oraz dostęp do specjalistów stanowi o przewadze konkurencyjnej firm. Wysoki arbitraż płacowy sprzyja lokowaniu inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej i rozwoju usług BPO; Zniesienie ograniczeń w zatrudnieniu obywateli Europy Środkowo-Wschodniej przez Austrię i Niemcy znacząco zwiększy wartość rynku transgranicznej wymiany pracowników; Stopniowe zwiększanie wartości średniej płacy przyczyni się do proporcjonalnego wzrostu wartości rynku usług personalnych. 28

29 Grupa Kapitałowa Work Service Struktura akcjonariatu Po zawarciu umowy inwestycyjnej Akcjonariusz Liczba akcji (głosów) ogółem Udział w kapitale zakładowym (głosach na WZA) ProLogics (UK) LLP London ,40% Pozostali akcjonariusze ,89% WorkSource Investments S.a.r.l * ,88% HMS Best Management Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A ,53% THM Sp. z o.o.(*) ,43% Supernova IDM Fund S.A ,88% RAZEM ,00% 9,53% 6,43% 5,88% 32,40% ProLogics (UK) LLP London Pozostali akcjonariusze WorkSource Investments S.a.r.l * HMS Best Management Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A. 22,88% THM Sp. z o.o.(*) 22,89% Supernova IDM Fund S.A. 29

Grupa Kapitałowa Work Service

Grupa Kapitałowa Work Service Grupa Kapitałowa Work Service 3Q 2013 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 3Q 2013 Podpisanie w dniu 30 września 2013r. umowy nabycia 100% udziałów w spółce Antal International Sp. z o.o. cena zakupu 27.118.625

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Work Service

Grupa Kapitałowa Work Service Grupa Kapitałowa Work Service ZAMKNIĘCIE Q1 2014 1 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 1Q 2014 2 styczeń 26 luty 20 marca 28 marca Podpisanie ostatecznej umowy nabycia 80,11% udziałów w spółce Work Express. Cena

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

B. POZOSTAŁE INFORMACJE 11

B. POZOSTAŁE INFORMACJE 11 Grupa Kapitałowa WORK SERVICE Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Wrocław, dnia 29 sierpnia 2013r. 2 S t r o n a Spis

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny raport roczny 2006 raport roczny 2006 Spis Treści 1 Misja Comarch 3 2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 3 Wybrane dane finansowe 5 4 Wyniki finansowe 6 5 Władze Comarch 10 5.1 Zarząd Comarch 12

Bardziej szczegółowo

Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice.

Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice. Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice.pl Kontakt dotyczący CSR: beata.pilichowska@workservice.pl www.workservice.pl

Bardziej szczegółowo

Work Service: kupuj (podwyższona)

Work Service: kupuj (podwyższona) wtorek, 7 października 2014 aktualizacja raportu Work Service: kupuj (podwyższona) WSE PW; WSE.WA Inne, Polska Cross-selling i wzrost rentowności Work Service zakończył z sukcesem proces czterech przejęć

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu sierpień 2015 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Work Service S.A., ul. Gwiaździsta 66. 53-413 Wrocław, tel.: +48 71 3710 900,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2010 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2010 roku Marzec 2011 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010. Sprawozdanie Zarządu 21 III 2011

Raport Roczny 2010. Sprawozdanie Zarządu 21 III 2011 Raport Roczny 2010 Sprawozdanie Zarządu 21 III 2011 Wszystko Jest Możliwe! 2 Raport Roczny AmRest 2010 1. List do akcjonariuszy... 4 2. Opis działalności Spółki... 9 3. Zmiany w sposobie zarządzania....22

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2013 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU...2 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...3 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: Action S.A.

Poznaj spółkę: Action S.A. Poznaj spółkę: Action S.A. Zmodernizowane centrum logistyczne, a wyniki spółki. Analiza Spółki przygotowana została przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści Wstęp... 3 1. Profil spółki

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA ZA 2012 ROK (za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012) Gdańsk, 24 kwietnia 2013 roku Strona 1 SPIS TREŚCI 1. List do Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A.... 3 2. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej 2014 Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 4 1.1 Struktura Grupy Kapitałowej Selvita S.A.... 4 1.2 Władze Spółki dominującej...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK Wrocław, 24 lutego 2011 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo