Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego."

Transkrypt

1 Strona 1 z 5 Katowice: Wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, ul. Brynowska 25 A, Katowice, woj. śląskie, tel , , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej euro na: wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach. Zamówienie zostało podzielone na pakiety UWAGA!: Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane Pakiety. W przypadku nie wypełnienia jakiejkolwiek pozycji w danym pakiecie - taką ofertę niepełną na dany pakiet Zamawiający odrzuci. 1)Przeglądy i konserwacje muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta danego aparatu w dokumentacji technicznej oraz wynikających z wytycznych Zamawiającego celem zapewnienia prawidłowych warunków eksploatacji aparatury oraz mają polegać na usunięciu zauważonych nieprawidłowości w działaniu danego aparatu. 2) W ramach przeglądu wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych usterek lub uszkodzeń, wymianę zużytych części, sprawdzenie wszelkich zabezpieczeń urządzenia. 3). Fakt wykonania czynności przeglądowych i konserwacyjnych wykonawca potwierdza wystawieniem dokumentu stwierdzającego sprawność techniczną danego urządzenia. 4). Usuwanie usterek i uszkodzeń zauważonych i możliwych do usunięcia w ramach czynności przeglądowo - konserwacyjnych z odpłatnością jedynie za zużyte materiały i części zamienne, zakup zużytych części, obciążających dodatkowo Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie po jego akceptacji. 5). Wszelkie naprawy nie objęte umowami będą realizowane na odrębne zlecenie, które zostanie poprzedzone przedstawieniem przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji, celem zatwierdzenia jej przez Zamawiającego. 6). Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownych uprawnień, doświadczenia i przygotowania zawodowego do wykonywania przeglądów i konserwacji lub skierowania do ich wykonania osób o odpowiednich kwalifikacjach. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

2 Strona 2 z 5 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - oraz spełniają warunki dodatkowe zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg formuły spełnia/ nie spełnia.. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A). Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Zamawiający żąda przedstawienia wymienionych niżej dokumentów, które mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną I. Zawartość oferty: 1) wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty przetargowej, stanowiący załącznik nr 1.1 do specyfikacji; 2) formularz kosztowy dla każdego pakietu, stanowiący załącznik nr 1.2 do specyfikacji 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Podpisane przez Wykonawcę oświadczenia wymagane przez Zamawiającego w punkcie H SIWZ - zał. nr 4, 5 B) 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie A Wykonawca winien złożyć dokumenty określone w 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605 ze zm.) 2. Wykonawcy składający ofertę wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są: a. wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i załączyć oryginalne pełnomocnictwo. b. Jeżeli oferta wykonawców składających ofertę wspólnie zostanie wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

3 Strona 3 z 5 publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 3. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli wartość kontraktu przekracza lub jest równa dwukrotności kapitału zakładowego, zobowiązane są do dołączenia uchwały zgromadzenia wspólników wyrażającej zgodę na zawarcie kontraktu, chyba, że osoby reprezentujące spółkę mają prawo do zaciągnięcia zobowiązań w takiej wysokości i wynika to wprost z umowy spółki.. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: witryna www: bip.katowice.wiw.gov.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego - lok IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego - sekretariat - lok. nr 50. Publiczne otwarcie ofert nastąpi r. godz w siedzibie Zamawiającego - lok. nr IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 1) Nazwa urządzenia - MiniVidas (MS) 2) Nr seryjny IVD ) rok produkcji ) Producent: BIOMERIEUX. wykonać podczas przeglądu i konserwacji : 1. testowanie i kalibracja parametrów elektronicznych 2. testowanie i kalibracja parametrów mechanicznych 3. testowanie i kalibracja parametrów optycznych 4. kontrola funkcjonowania aparatu.. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 1) nazwa urządzenia: System oczyszczania wody Millipore (MS) 2) ilość urządzeń: 2 wykonać podczas przeglądu i konserwacji systemu oczyszczania wody : 1. przegląd elementów elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych systemów oczyszczania wody 2. sprawdzanie parametrów wody na kolejnych etapach procesu oczyszczania 3. proces weryfikacji : - sprawdzenie zewnętrznym skalibrowanym miernikiem wartości parametrów wyświetlanych przez system : przewodność / oporność, temperatura - wymiana złączek i przewodów w aparaturze..

4 Strona 4 z 5 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: 1) przegląd spektrofotometru LC-MS-MS (PBC) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAWARŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO wykonać podczas przeglądu i konserwacji : 1. wymiana uszczelek w pompie HPLC 2. wymiana rotora w autosamplerze 3. wymiana lampy w detektorze DAD 4. wykonanie testów szczelności, testu termostatu kolumn oraz testu lampy detektora 5. czyszczenie źródła jonów i komory desolwatacyjnej 6. wymiana oleju w pompie wstępnej 7. wymiana filtrów na linii gazowej 8. strojenie aparatu po przeglądzie 9. czyszczenie filtrów i wentylatorów w MS.. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: 1)przegląd GC MS 5973/5975C) (PBC) 2) ilość urządzeń - 2 szt. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAWARŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO wykonać podczas przeglądu i konserwacji : 1. wymiana oleju i filtrów w pompie wstępnej 2. wymiana oleju w pompie dyfuzyjnej 3. czyszczenie źródła jonów 4. wymiana rożka powielacza elektronów 5. czyszczenie i wymiana elementów zużywalnych w dozowniku chromatografu 6. wykonanie testów szczelności dozownika 7. czyszczenie wentylatorów w MSD 8. strojenie MSD po przeglądzie.. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: 1) nazwa urządzenia: Przegląd GC 6890/6890N/7890 (PBC) 2) ilość urządzeń: 3 wykonać podczas przeglądu i konserwacji : 1. wymiana dozownika 2. testy szczelności dozownika 3. wymiana detektora.. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: 1) nazwa urządzenia: Przegląd LC 1100/1200 (PBC) 2) ilość urządzeń: 3 wykonać podczas przeglądu i konserwacji : 1. wymiana uszczelek w pompie HPLC 2. wymiana rotora w autosamplerze 3. wymiana lampy w detektorze DAD 4. wykonanie testów szczelności, testu termostatu kolumn oraz testu lampy detektora.. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Przegląd spektrofotometru Nicolet Evolution SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAWARŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO

5 Strona 5 z 5 podczas przeglądu i konserwacji : 1. Dekontaminacja chemiczna 2. Kontrola energii lampy Xe 3. Czyszczenie pokrywy optyki 4. Czyszczenie okien pokrywy optyki 5. Czyszczenie wlotu powietrza chłodzącego urządzenie 6. Czyszczenie komory pomiarowej 7. Czyszczenie obudowy urządzenia 8. Sprawdzenie uszczelnień obudowy 9. Sprawdzenie działania układu zmiany szczelin 10. Sprawdzenie działania układu filtrów spektralnych 11. Sprawdzenie połączeń elektrycznych pomiędzy modułami urządzenia 12. Wygenerowanie domyślnej linii bazowej 13. Sprawdzenie działania systemu zapisu/odczytu plików 14. Sprawdzenie rezystancji połączeń przewodu ochronnego z metalowymi częściami urządzenia 15. Justowanie układu optycznego 16. Sprawdzenie właściwości metrologicznych: a. Dokładność i powtarzalność fotometryczna b. Dokładność i powtarzalność długości światła c. Poziom światła rozproszonego d. Płaskość linii podstawowej e. Poziom szumu. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Przegląd spektrofotometru Avanta SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAWARŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO wykonać podczas przeglądu i konserwacji : 1. przegląd optyki 2. kalibracja długości fali 3. kontrola układu gazowego 4. konserwacja połączeń elektrycznych - styków 5. czyszczenie okienek kwarcowych 6. czyszczenie / sprawdzenie palnika 7. konserwacja układu ustawienia palnika.. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Spektrometr gamma asa 100 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAWARŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO wykonać podczas przeglądu i konserwacji : 1. kontrola wydajności i zdolności rozdzielczej spektrometru 2. kontrola geometrii pomiarowej i pozycjonowania detektora 3. kalibracja energetyczna i wydajnościowa 4. sprawdzenie systemu certyfikowanym wzorcem.. CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: 1) Spektrometr atomowej absorpcji Varian 220 Z i 220 FS 2) ilość urządzeń: 2 wykonać podczas przeglądu i konserwacji Varian Spectrra 220Z : - wymiana i montaż płaszcza grafitowego - wymiana i montaż elektrody grafitowej - wymiana i montaż kapilary do kuwety grafitowej Przeglądy i konserwacje Varian Spectrra 220FS: - wymiana nebulizera MARK VII.

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzych: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego im. E. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. Warszawa: Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku dydaktycznym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 7 w Warszawie Numer ogłoszenia: 412830-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę monitoringu Składowiska Balastu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 1 z 5 2014-11-08 20:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 Warszawa: UPGRADE SYSTEMU SAP ERP O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Numer ogłoszenia: 106452-2010; data zamieszczenia: 15.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Gryfino: Dostawa upominków promujących Gminę Gryfino OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Gryfino: Dostawa upominków promujących Gminę Gryfino OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy SEO.341-5-4/09 Gryfino: Dostawa upominków promujących Gminę Gryfino OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: stworzenie i obsługa techniczna nowej strony internetowej Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 7 2015-04-02 13:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Dostawa oprogramowania antywirusowego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, woj. 1 z 6 2011-03-09 12:21 Oborniki: ZPU/04/11 Przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data

Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie, Bartoszyce: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Numer ogłoszenia: 87573-2015; data zamieszczenia: 16.06.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. Modliborzyce: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Modliborzyce Numer ogłoszenia: 238538-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Sprzedaż z dostawą nowego samochodu ciężarowego dla Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo