Kwartalnik Quarterly Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwartalnik Quarterly Report"

Transkrypt

1 Kwartalnik Quarterly Report publikacja / published by Prokom Software SA III kwartał III rd quarter, 2004

2 Prokom Software SA Kwartlanik / Quartely Report Komentarz do wyników Comments on First Quarter Results Przychody Po trzech kwartałach 2004 roku Grupa osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 971,0 mln PLN, czyli na poziomie przychodów analogicznego okresu poprzedniego roku. Zdecydowana większość przychodów Grupy (47,6%) wypracowana została przez Prokom Software SA. Drugi, co do wielkości udział w wielkości sprzedaży Grupy (26,6%) odnotowała Grupa Kapitałowa Softbank SA. Pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej wypracowały 25,8% wielkości Grupy Prokom Software SA. W strukturze przychodów Grupy po trzech kwartałach 2004 r. 615,7 mln PLN czyli 63,4% przypadało na przychody ze sprzedaży produktów i usług. Pozostałe 36,6% przychodów w kwocie 355,3 mln PLN pochodziło ze sprzedaży towarów i materiałów. W analogicznym okresie roku 2003 przychody ze sprzedaży produktów i usług wynosiły 581,7 mln PLN, tj. 60% łącznych przychodów ze sprzedaży, zaś przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 387,8 mln PLN, tj. 40% przychodów Grupy. W III kwartale 2004 roku przychody Grupy wyniosły 320,5 mln PLN, co oznacza 15,9% wzrost w stosunku do III kwartału Wzrost ten Grupa zawdzięcza głównie objęciu skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, po raz pierwszy, PVT a.s. Revenues The cumulative revenues of the Capital Group of Prokom Software after 3 quarters of 2004 amounted to PLN 971.0m, which is similar in comparison to the corresponding period of The majority of the Group s revenues was generated by Prokom Software SA (47.6%) and Softbank SA Capital Group (26.6%). The remaining part (25.8%) was generated by other Group companies. After three quarters of 2004, sales of products and services (PLN million) represented 63.4% of total revenues, while the remaining 36.6% was generated by sales of goods and materials (PLN million). In the comparable period of 2003 sales of products and services accounted for PLN 581.7m (60%) while sales of goods and materials amounted to PLN 387.8m (40%). In the 3rd quarter of 2004 total Group revenues amounted to PLN 320.5m. and were 15.9% higher than in the 3rd quarter of That increase was caused mainly by consolidation of PVT a.s s results. Quarterly results of Prokom Software SA Capital Group (expressed in Polish Złoty, all amounts in millions unless staded otherwise) / Wyniki kwartalne Grupy Kapitałowej Prokom Software SA (w milionach złotych chyba, że zaznaczono inaczej) , ,99 (11 407) 3Q/2003 3Q/2004 3Q/2003 3Q/2004 3Q/2003 3Q/2004 3Q/2003 3Q/2004 Net Sales Revenue / Przychody netto ze sprzedaży Operating Profit / Zysk z działalności operacyjnej Net Profit (Loss) / Zysk (Strata) netto EPS (in PLN, w PLN) 2

3 Wybrane dane finansowe / Selected consolidated financial data Koszty Po trzech kwartałach 2004 roku koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 606,2 mln PLN, co oznacza, iż Grupa realizuje marżę brutto na sprzedaży w wysokości 37,6%, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku marża ta wynosiła 34,5%. Marża brutto na sprzedaży produktów i usług wyniosła po trzech kwartałach bieżącego roku 49,2%, a marża brutto na sprzedaży towarów 17,5%. Wzrost marży brutto na sprzedaży wynika głównie ze wzrostu udziału bardziej rentownych przychodów ze sprzedaży produktów i usług w przychodach ogółem. Koszty sprzedaży wyniosły 84,2 mln PLN, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 19,3 mln i wynika z rozpoczęcia konsolidacji PVT a.s. w 2-gim kwartale 2004 (wpływ 17,3mln). Koszty ogólnego zarządu wzrosły z 160,8mln do 191,8mln PLN. Wzrost spowodowany był następującymi czynnikami: Konsolidacja kosztów PVT (12,8mln) Wyższa amortyzacja w Jednostce Dominującej (o 5,8 mln) Wyższe o ponad 10 mln koszty ogólnego zarządu Grupy Softbank, w tym m.in. utworzenie rezerwy restrukturyzacyjnej (4,5mln) Wyższe koszty ogólnego zarządu w PUP Spin związane z procesem połączenia z Telmax S.A. (2,8 mln). Po trzech kwartałach 2004 roku Grupa osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 71,7 mln PLN, zysk brutto w wysokości 12,8 mln PLN oraz stratę netto w wysokości (11,4) mln PLN. Costs After three quarters of 2004 costs of products, services, goods and materials sold amounted to PLN 606.2m, with the selling margin of 37.6%, while in the corresponding period of 2003 the margin was 34.5%. The selling margin on sales of products and services equalled to 49.2%, whereas the selling margin on sales of goods and materials was 17.5%. The higher selling margin was caused mainly by the increase of more profitable sales of products and services. Selling costs amounted to PLN 84.2 million, which is an increase comparing 3 quarters 2003 for PLN 19.3m and results from consolidation of PVT a.s. s results (PLN 17.3m). The general and administrative expenses increased from PLN 160.8m up to PLN 191.8m, which was caused by: Consolidation of costs of PVT a.s. (PLN 12.8m) Higher depreciation and amortization costs of the Partent Company (up by PLN 5.8m) Higher for about PLN 10m administrative expenses in Softbank SA Capital Group, including restructuring provision (PLN 4.5m) Higher administrative expenses in PUP Spin Sp. z o.o. related to merger with Telmax SA (PLN 2.8m) After 3 quarters of 2004 operating profit amounted to PLN 71.7m, profit before income tax PLN 12.8m and net loss PLN 11.4m. 3

4 Prokom Software SA Kwartlanik / Quartely Report Główne czynniki mające wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki finansowe w trzech kwartałach 2004 roku Sprzedaż w wysokości 971,0 mln zł; przy znaczącej poprawie przychodów jednostek zależnych i niższych niż planowano wynikach sprzedaży jednostki dominującej, wynikających z opóźnień w realizacji nowych kluczowych kontraktów informatycznych. Zysk na sprzedaży wypracowany przez Grupę w wysokości 88,8 mln PLN, Koszty leasingu finansowego i amortyzacja w wysokości około 2,5mln miesięcznie związane z rozpoczęciem użytkowania nowej siedziby centrali Jednostki Dominującej. Aktualizacja wyceny aktywów finansowych 24,6 mln PLN. Odpisy wartości firmy 30,6 mln PLN, Udział akcjonariuszy mniejszościowych w wynikach jednostek zależnych 11,2 mln PLN, Wpływ na wynik skonsolidowany z umorzenia 124 udziałów PUP Spin Sp. z o.o. wraz z wcześniejszym podwyższeniem kapitału, który wyniósł 8,5 mln PLN. Main factors affecting the financial results of the Group after 3 quarters of 2004 Sales amounting to PLN 971.0m significant improvement of the revenues of subsidiaries and lower than planned sales of the Dominant Company, resulting from delays in execution of new key projects Net margin of PLN 88.8m generated by the Group Financial lease and depreciation costs of approx. PLN 2.5m per month, resulting from use of the Parent Company s new headquarters Revaluation of financial assets PLN (24.6)m Goodwill on consolidation PLN (30.6)m Minority interest PLN (11.2)m Result of redemption of part of shares of PUP Spin Sp. z o.o. PLN (8.5)m. 4

5 Wybrane dane finansowe / Selected consolidated financial data Wybrane dane finansowe / Selected consolidated financial data (w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej / expressed in Polish Złoty, all amounts in thousands, unless staded otherwise) kwartały narastająco 3 kwartały narastająco / 3 quarters cummulative /3 quarters cummulative I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / Net sales revenue II. Zysk z działalności operacyjnej / Operating profit III. Zysk brutto / Profit before income tax IV. Zysk netto (Strata) / Net profit (Loss) (11 407) V. Aktywa razem / Total assets VI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities VII. Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities VIII. Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities IX. Kapitał własny / Shareholdres equity X. Kapitał zakładowy / Share capital XI. Liczba akcji / Number of shares XII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN) / Basic earnings per ordinary share (in PLN) 3,99 5,39 XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) / Book value per share (in PLN) 49,30 44,62 Rekomendacje / Recommendation (w polskich złotych / expressed in Polish Złoty) Dom Maklerski / Brokerage House Data / Date Rekomendacja / Recommendation Rekomendacja wcześniejsza / Prior recommendation Wycena / Valuation DI BRE Banku SA akumuluj / add 181,00 BM BOŚ SA akumuluj / add trzymaj / hold 170,00 DM BZ WBK SA kupuj / buy neutralnie / neutral 164,00 CA IB Securities SA trzymaj / hold kupuj / buy 157,00 Merrill Lynch kupuj / buy kupuj / buy 195,00 BM BOŚ SA trzymaj / hold 170,00 CA IB Securities SA kupuj / buy kupuj / buy 183,00 Kredyt Bank IDM SA trzymaj / hold trzymaj / hold 176,00 DM BZ WBK SA akumuluj / add neutralnie / neutral 176,00 CDM Pekao SA akumuluj / add akumuluj / add 187,00 On November 10 th 2004 market price of Prokom s share PLN 127,00 5

6 Prokom Software SA Kwartlanik / Quartely Report NOWOŚCI i TECHNOLOGIE NEWS & TECHNOLOGY Umowy z ZUS W dniu 20 października 2004 r. Prokom Software SA zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Umowę o usługę administrowania i eksploatowania Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) ZUS. Umowa będzie wykonywana do końca 2005 r. Celem umowy jest kontynuacja usług świadczonych przez Prokom Software SA w ramach poprzednich umów. Całkowita wartość netto kontraktu wynosi 134,8 mln PLN. Oznacza to, że miesięczny koszt usług realizowanych przez Prokom w ramach zawartej umowy, w przeliczeniu na jedno z 20 milionów indywidualnych kont ubezpieczonych, wynosi 48 groszy. Obecnie eksploatowany KSI obejmuje oprócz centralnego komputera klasy Mainframe, ponad 500 serwerów, ok. 16 tysięcy stacji roboczych zlokalizowanych w dwóch ośrodkach centralnych i 64 jednostkach terenowych ZUS. Korzysta z nich, na co dzień ponad 20 tysięcy użytkowników KSI. Zakres użytkowania i eksploato wania systemu KSI zwiększa się w miarę wprowadzania nowych modułów oprogramowania, niez będnych również ze względu na zmiany legislacyjne. Powoduje to zwiększenie poziomu złożoności procesów administrowania systemem i wymaga zaangażowania najwyższej klasy specjalistów Prokomu posiadających zarówno ogromne doświadczenie we wdrażaniu KSI, jak i odpowiednią wiedzę o zakresie wykorzystywania stosowanych w KSI rozwiązań technologicznych. Usługi świadczone przez specjalistów Prokomu wykonywane będą w trybie ciągłym (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu). Prokom Software SA Concludes Agreements with ZUS On October 20 th 2004, Prokom Software SA and the Social Security Authority (ZUS) concluded an agreement for administration and operation of the Comprehensive IT System for the Social Security Authority (ZSI ZUS). Under the Agreement, to be performed by the end of 2005, Prokom Software SA is to continue to provide services it rendered under previous agreements. The Agreement is worth a total of PLN 134.8m (VAT exclusive). Thus, the monthly cost of the services provided thereunder amounts to PLN 0.48 per one of the 20m individual accounts of the insured. The existing KSI ZUS includes a central Mainframe computer, over 500 servers, and approximately 16 thousand workstations located at two main centres and 64 local ZUS units. Everyday, more than 20 thousand KSI users access the system. The scope of its user and operational functionalities continues to be expanded as new software modules are introduced, some necessitated by legislative changes. Thus, system administration processes are becoming increasingly complex and require the commitment of top specialists from Prokom Software SA who have thorough experience in KSI implementation as well as know-how relevant to the technological solutions applied in the KSI ZUS. Under the Agreement, technical support will be provided on a 24/7 basis. Under the agreement, ZUS is to continue to successively take over tasks related to the administration and operation of the KSI ZUS. To date, ZUS has assumed 6

7 Nowości i Technologie / News & Technology Umowa przewiduje dalsze sukcesywne przejmowanie zadań administrowania i eksploatowania KSI przez ZUS. Dotychczas ZUS przejął wszystkie czynności w zakresie bieżącej administracji i eksploatacji KSI w Terenowych Jednostkach Organizacyjnych oraz częściowo w Centralnym Ośrodku Obliczeniowym. W kompetencjach Prokom Software SA pozostały najtrudniejsze zadania, wymagające zaangażowania najwyższej klasy specjalistów. Wsparcie specjalistów Prokomu niezbędne jest w obszarach m.in. administrowania wykorzystywanymi technologiami, bieżącego nadzorowania funkcjonowania wysoce złożonych instalacji komputerowych (np. Mainframe i System Dwustronnej Wymiany Informacji), obsługi sytuacji nietypowych i awaryjnych, a także specjalistycznego wsparcia pracowników ZUS w administrowaniu zasobami KSI w Centralnym Ośrodku Obliczeniowym i Terenowych Jednostkach Organizacyjnych. W związku z postępującą rozbudową systemu KSI ZUS oraz oddawaniem do eksploatacji kolejnych elementów systemu, złożoność prac związanych z administrowaniem i eksploatowaniem KSI ZUS w okresie objętym powyższą umową, będzie większa niż prac realizowanych w ramach umowy poprzedniej. KSI ZUS stanowi największy w kraju system informatyczny, zarówno pod względem skali gromadzonych informacji, jak i liczby korzystających z niego użytkowników. KSI ZUS jest jednocześnie jednym ze strategicznych dla naszego kraju systemów informatycznych. Działający w ramach KSI ZUS, System Ewidencjonowania Kont i Funduszy (SEKiF), odpowiada za księgowanie dokumentów, rozliczanie składek oraz obsługę dokumentów korygujących. Rozlicza on ponad 100 miliardów złotych rocznie na kontach 20 milionów ubezpieczonych i 2 milionów płatników. Każdego miesiąca wykonuje ponad 40 miliardów obliczeń, w tym ponad 100 milionów operacji księgowych. Dla porównania żadna z polskich instytucji finansowych nie dokonuje rozliczeń na kontach indywidualnych w takiej skali i przy takim stopniu skomplikowania. Funkcjonujący w ramach KSI ZUS centralny ośrodek przetwarzania danych to jedna z największych instalacji komputerów klasy mainframe na świecie. W dniu 26 października 2004 r. Prokom Software SA zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę, której przedmiotem jest rozbudowa i modyfikacja eksploatowanego Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI ZUS) oraz wykonanie usług związanych z wdrożeniem nowych i zmodyfikowanych elementów systemu w Centrali i terenowych jednostkach organizacyjnych Zakładu. Całkowita wartość netto kontraktu wynosi 64,97 mln złotych. Umowa będzie realizowana do końca 2006 roku. Zakres prac objętych umową wynika z konieczności dostosowania KSI ZUS, do nowych zadań realizowanych przez Zakład wynikających ze zmiany przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych, a także nowych potrzeb zgłoszonych przez instytucje współpracujące z ZUS. Zawarta umowa w szczególności dotyczy sprzedaży licencji autors kiego oprogramowania Prokom, świadczenia usług związanych responsibility for all tasks related to the on-going administration and operation of the system at the Local Organisational Units and some of the activities of the Central Data Centre. Prokom Software SA continues to supervise the most difficult tasks, those necessitating the commitment of top specialists. Such specialist support is required, for example, in the administration of applied technologies, monitoring of the functioning of the highly-complex computer installations, including the mainframe and a system of bilateral communication with the payers (SDWI), handling of unusual and emergency situations. In addition, ZUS employees depend on specialist support in the administration of KSI resources at the Central Data Centre and the Local Organisation Units. Given the progressive expansion of the KSI ZUS and the commissioning of subsequent system modules, work related to its administration and operation during the Agreement term will be more complex than that performed under the previous agreement. The KSI ZUS represents the largest IT system in the country, both in terms of the scale of the accumulated data and the number of users. Concurrently, this IT system is of strategic importance to Poland. The function of the Account and Fund Registration System (SEKiF), which operates within the frameworks of the KSI ZUS, is to archive documents, settle contributions and service correcting documents. The KSI ZUS system supports the on-going settlement of PLN 100bn every year on the accounts of 20m insured and 2m payers. Every month it performs more than 40bn calculations, including more than 100m accounting operations. To compare, no Polish financial institution executes so many so highly complex settlements on individual accounts. The central data processing centre which operates as part of the KSI ZUS is one of the largest mainframe computers in the world. On October 26 th 2004, Prokom Software SA and the Social Security Authority (ZUS) concluded an agreement for further development and modification of the existing Comprehensive IT System of the Polish Social Security Authority (KSI ZUS) and the performance of services related to the implementation of new and modified system modules at the ZUS Head Office and its local branches. The agreement totals PLN 64.97m and is to be performed by the end of The scope of the contracted tasks follows from the fact that the KSI ZUS must support the performance of new tasks entrusted to ZUS under amended social security regulations and fulfil new needs voiced by institutions cooperating with ZUS. The concluded agreement concerns, in particular, the sale of a licence to Prokom Software s SA proprietary software, provision of services related to installation and integration of modified and new modules with the existing KSI, and warranty maintenance services. Under the Agreement, Prokom Software SA will in particular: Align procedures governing the verification of insurance documents to the amended regulations 7

8 Prokom Software SA Kwartlanik / Quartely Report z instalacją i integracją z eksploatowanym KSI zarówno modułów zmodyfikowanych, jak i modułów nowych oraz nadzoru gwarancyjnego nad ich eksploatacją. Założone prace obejmują między innymi: dostosowanie zasad weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych do zmienionych aktów prawnych, poprzez wprowadzenie nowych kodów tytułu do ubezpieczenia oraz reguł kontroli źródeł finansowania składek i podlegania ubezpieczeniom, dostosowanie zasad przyjmowania nowych członków OFE do zmian w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, realizację postanowień ustawy o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań ZUS z tytułu nie przekazanych składek do OFE, przeciwdziałanie ryzyku obniżenia skuteczności rozliczeń w skutek powszechnej wymiany dowodów osobistych, wykorzystanie elektronicznych obrazów dokumentów papierowych dla usprawnienia postępowań wyjaśniających dotyczących lat 1999 i 2000, za które ponad 95% płatników rozliczało się w formie papierowej, wykorzystanie doświadczeń wynikających z obsługi reklamacji ubezpieczonych dotyczących informacji o składkach zgromadzonych na kontach indywidualnych dla przyspieszenia postępowań wyjaśniających odnośnie najczęściej popełnianych błędów, dostosowanie KSI do nowej wersji Kompleksowego Rozproszonego Systemu Bezpieczeństwa firmy SIEMENS. Zakłady Chemiczne POLICE SA uruchomiły obsługę procesów produkcyjnych w systemie SAP Zakończył się trzeci, ostatni etap wdrożenia systemu SAP w Z.Ch. POLICE SA, przeprowadzony przez specjalistów Prokomu Software SA oraz IMG Polska Sp. z o.o. System obsługuje obecnie wszystkie podstawowe obszary biznesowe przedsiębiorstwa, a Zarząd i Kadra Kierownicza Z.Ch. POLICE SA otrzymały dostęp do szybkiej i rzetelnej informacji wspierających proces podejmowania decyzji w szerokim zakresie obszarów działalności przedsiębiorstwa. Umowa o wdrożenie systemu mysap.com w Z.Ch. POLICE SA objęła między innymi dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanej platformy do zarządzania firmą mysap.com; specjalistyczne szkolenia z zakresu wdrażanych obszarów systemu mysap.com, jak również przekazanie 450 licencji mysap.com. W ramach realizacji umowy Prokom dostarczył także kompleksową infrastrukturę techniczną na potrzeby systemu SAP. Ze względu na złożoność i szeroki zakres wdrożenia zintegrowanego systemu SAP jego realizacja przebiegała w trzech etapach. W pierwszym etapie uruchomiono m.in. fukcjonalności w takich obszarach działalności przedsiębiorstwa jak: rachunkowość i finanse, sprzedaż i dystrybucja, środki trwałe, controlling, gospodarka materiałowa, kadry i płace. Dzięki doskonałej współpracy by introducing new insurance codes and procedures for monitoring how contributions are financed and who may be insured; Align rules for admission of new members of openended pension funds (OFEs) to the amended Act on the organisation and operation of pension funds; Implement the provisions of the Act on the State Treasury assuming ZUS liabilities under outstanding OFE contributions; Counteract the risk of a drop in efficiency of settlements as personal identification documents are replaced in Poland; Use electronic images of hard-copy documents to facilitate clarification proceedings concerning 1999 and 2000, when more than 95% of payers settled accounts using hard-copy documents; Harness the experience gathered in attending to the insured s complaints concerning information on contributions accumulated in individual accounts to speed up the explanatory proceedings relating to the most common errors; Align the KSI to the new version of the Complex Remote Security System (KRSB) developed by SIEMENS. Zakłady Chemiczne POLICE SA (Chemical Plant) Launches SAP System Support for Production Processes Specialists from Prokom Software SA and IMG Polska Sp. z o.o. completed the third and final stage of the SAP system implementation at Zaklady Chemiczne POLICE SA. At present, the system supports all of the Company s key business areas and gives its Executive Board and Management Team access to quick and reliable information facilitating the overall decision-making process related to the Company s operations. The contract for implementation of mysap.com concluded with Z.Ch. POLICE SA provided for the supply, installation and implementation of the mysap.com integrated enterprise management platform, provision of related specialist training on the implemented functionalities of the mysap.com system, and 450 mysap.com licences. Under the contract, Prokom Software SA also supplied a complex technical infrastructure necessary for the SAP system. Due to its complexity and scope, the implementation of the integrated SAP system was divided into three stages. The first stage included the launch of functionalities in the following business areas: accounting and finance, sales and distribution, fixed assets, controlling, materials management, and payroll. Thanks to the excellent teamwork among Prokom, IMG 8

9 Nowości i Technologie / News & Technology pomiędzy Prokomem, podwykonawcami z firmy IMG i zespołem wdrożeniowym po stronie Z.Ch. POLICE SA, możliwy był praktycznie równoczesny start produktywny wszystkich tych obszarów oraz całkowite przejście w pierwszym etapie wdrożenia z dotychczasowego systemu finansowo-księgowego (autorstwa Prokom Software SA) na nowy mysap.com. W drugim etapie zaimplementowano rozwiązania obejmującą sferę produkcyjną zakładu: zarządzanie produkcją, controlling kosztów produktu, zarządzanie jakością, gospodarka remontowa oraz nabywanie usług. W ostatnim, trzecim etapie wykonane zostały prace z zakresu planowania produkcji obejmujące między innymi integrację łańcucha dostaw. Od początku 2003 roku, kiedy uruchomiono pierwsze funkcjonalności zintegrowanego systemu mysap.com, Z.Ch. POLICE SA osiągnęły większość z planowanych korzyści z wdrożenia. Wyeliminowano między innymi problem nieciągłości procesów produkcyjnych, zoptymalizowano przetwarzanie danych oraz uzyskano możliwość pomiaru efektywności procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Najważniejszą korzyścią z wdrożenia stała się uzyskana spójność informacji i procesów biznesowych. Trudno mi dziś sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną organizacją o takiej skali jak Z.Ch. POLICE SA bez oprzyrządowania informatycznego i związanej z nim filozofii prowadzenia biznesu podkreśla Andrzej Kurowski, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Zakładów Chemicznych POLICE SA. Niezależnie od wielu funkcji operacyjnych, z których korzystają poszczególne jednostki firmy, system SAP dostarcza zarządowi precyzyjnych informacji pozwalających kształtować decyzje zarówno strategiczne, jak i szybkie decyzje krótkookresowe. Możemy także monitorować przebieg zdarzeń i wprowadzać bieżące korekty. Dzięki temu zarząd ma pełniejszy obraz firmy i zachodzących w niej procesów. Uzyskaliśmy więc dwie podstawowe korzyści: poprawę bieżącej efektywności biznesu i bazę danych wyjściowych, niezbędnych przy planowaniu strategicznym ocenia Prezes Kurowski. Robert Zioło, Kierownik Biura Teleinformatyki i jednocześnie kierownik projektu ze strony Zakładów Chemicznych POLICE SA jest przekonany, że wdrożenie zintegrowanego sytemu informatycznego SAP usprawniło zarządzanie przedsiębiorstwem we wszystkich kluczowych dziedzinach jego funkcjonowania. System SAP zapewnia spójność rejestrowanych i przetwarzanych informacji oraz umożliwia do nich dostęp w czasie rzeczywistym wszystkim uprawnionym uczestnikom poszczególnych procesów. Znaczącymi korzyściami dla firmy są także: optymalizacja poziomu zapasów, zapewnienie pełnej kontroli kosztów działalności, automatyzacja i uelastycznienie planowania, automatyzacja podstawowych procesów oraz ograniczenie obiegu papierowych dokumentów jak i umożliwienie prowadzenia w szerokim zakresie analiz i symulacji zdarzeń przyszłych dodaje Robert Zioło. Podczas wdrożenia w Z.Ch. POLICE SA powstało kilkanaście zespołów projektowych, nadzorowanych przez kierowników odpowiadających za wdrożenie i działanie poszczególnych funkcjonalności. Utworzono też zespół programistów ABAP, którzy nadal wspierają Polska s subcrontractors and Police s implementation team, the first stage saw the concurrent production launch of all areas and the complete migration to the new mysap.com of all financial and accounting functions which had been supported by the former system (developed by Prokom Software SA). In the second stage, the implementation process focused on solutions relating to Police s production activities: production management, product cost control, quality assurance, maintenance and repair management, and procurement of services. During the third and final stage, tasks related to production planning, including supply-chain integration, were performed. Since the beginning of 2003, when the first functionalities of the integrated mysap.com system became operational, Z.Ch. POLICE SA has realised most of the anticipated benefits of its implementation. For example, it saw the successful elimination of disruptions in the production processes, has optimised data processing, and obtained tools which permit it to measure the effectiveness of its business processes. The key benefit of the implementation is the coherence of information and business processes. Today, I cannot imagine managing a modern enterprise the size of Z.Ch. POLICE SA without the IT infrastructure and the related business management philosophy, Andrzej Kurowski, President and CEO of Zakłady Chemiczne POLICE SA emphasised. In addition to the many operating functions used by our individual organisational units, the SAP system provides the Executive Board with precise information which helps formulate strategic as well as day-to-day decisions. We are also able to monitor the course of events and introduce adjustments on an on-going basis. Thus, the Executive Board has a more comprehensive picture of the enterprise and of the processes taking place within it. The system has provided us with two key benefits: improvement of our business effectiveness and an input database crucial to any strategic planning, Mr Kurowski summarised. Robert Zioło, Director of the Data Communications Office and concurrently project supervisor designated by Z.Ch. POLICE SA, is convinced that the implementation of the integrated IT system has enhanced the effective management of all of the company s key business areas. The SAP system guarantees coherence between registered and processed information and provides real-time access to that information to all authorised participants of the individual processes. As key benefits, the Company has also been able to optimise stocks, secure full control over operating expenses, automate and enhance flexibility of planning processes, automate key processes, limit circulation of hard copy documents, and can now perform a wide range of analysis and simulations of future events, Robert Zioło added. Several project teams were established during the implementation process. They were supervised by persons responsible for the implementation and operation of the individual functionalities. In addition, a team of ABAP programmers was 9

10 Prokom Software SA Kwartlanik / Quartely Report prace zespołów i dokonują niezbędnych adaptacji w systemie. W sumie w pracach wdrożeniowych wzięło udział ponad 130 osób. Obecnie z systemu korzysta 450 przeszkolonych użytkowników. Obecnie korzystam z większej liczby raportów, łatwiej sięgać do ujednoliconych baz danych, mam szybszy dostęp do potrzebnych informacji Józefa Żurawska, kierownik zespołu ds. modułu finansowego wskazuje zalety i korzyści związane z integracją swojego modułu z innymi modułami w firmie. Mariusz Przybyłka, kierownik zespołu projektowego ds. planowania produkcji przyznaje, że najwięcej pracy wymagało przygotowanie danych podstawowych, opisanie w systemie poszczególnych zdarzeń biznesowych, integracja wszystkich elementów z produkcją oraz przygotowanie specjalistycznych interfejsów. Jednak godziny spędzone przed komputerem obecnie skutkują usprawnieniem pracy kluczowych obszarów firmy, m.in. produkcji, sprzedaży i księgowości. W ramach realizacji umowy Prokom Software SA dostarczył także infrastrukturę techniczną. Została uruchomiona platforma sprzętowa IBM oparta na systemie operacyjnym AIX 5.1, serwerach IBM pseries 660 działających w klastrze niezawodnościowym przy wykorzystaniu oprogramowania HCMP 4.4, systemie zarządzania bazą danych DB2 firmy IBM, a także na systemie wykonywania kopii zapasowych IBM Tivoli Storage Manager 4.2. Z.Ch. POLICE SA są jednym z najlepiej zinformatyzowanych przedsiębiorstw w swojej branży, jednak planują dalsze inwestycje w tym obszarze, m.in. w rozwiązania typu Business Intelligence, czy zarządzanie relacjami z klientami. Mając do dyspozycji zintegrowany system SAP Zakłady Chemiczne POLICE SA mogą skutecznej konkurować na rynkach krajowych i zagranicznych dzięki obniżce kosztów, poprawie jakości i lepszej obsłudze klientów. Wdrożony w Z.Ch. POLICE SA system mysap.com stał się efektywnym narzędziem, służącym zwiększaniu wartości i znaczenia firmy w obliczu planowanej prywatyzacji i restrukturyzacji sektora chemicznego w Polsce. Zakłady Chemiczne POLICE SA od 35 lat należą do europejskiej czołówki firm nawozowych, są też jednym z największych polskich eksporterów. POLICE SA zatrudniają ponad pracowników, a wraz ze skupionymi w ramach Grupy POLICE spółkami zależnymi i stowarzyszonymi zatrudnienie wynosi ponad 4 tysiące osób. Spółka ma kluczowe znaczenie w życiu gospodarczym i społecznym regionu zachodniopomorskiego. POLICE znane są z działań w zakresie minimalizacji oddziaływania na środowisko naturalne. Firma jako jednan z pierwszych w kraju uzyskała pozwolenie zintegrowane obejmujące wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa i stanowiące swoistą licencje na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. POLICE wdrożyły i certyfikowały systemy zarządzania środowiskowego ISO i jakości ISO 9001 : Spółka realizauje dobrowolny program ekologiczny Odpowiedzialność i Troska posiada tytuły Firmy Przyjaznej Środowisku i Mecenasa Polskiej Ekologii, legitymuje się certyfikatem firmy markowej i członkostwem w elitarnej Akademii Marek, tworzonej przez kilkadziesiąt największych i najważniejszych w Polsce firm. established, who are continuing to provide support to the task teams and to implement any necessary system modifications. Overall, more than 130 persons preformed the implementation tasks. At present, 450 trained users have access to the system. Currently, I rely on more reports, simpler access to a uniform data base, and quicker retrieval of necessary information, Józefa Żurawska, Director of the financial module team pin pointed a number of features and advantages of integrating the module with other modules used at the company. Mariusz Przybyłka, Director of the project team responsible for production planning admits that the most work went into the preparation of input data, description of the individual business events for the system, integration of all elements with production, and development of specialist interfaces. Nevertheless, the hours spent on the system are now giving measurable effects in the form of the more efficient functioning of the company s key business areas, including production, sales and accounting. In performance of the contract, Prokom Software SA also supplied the necessary technical infrastructure. It launched an IBM hardware platform on the basis of the AIX 5.1 operating system, IBM pseries 660 servers operating in the reliability cluster using HCMP 4.4 software, IBM DB2 database management system, and the IBM Tivoli Storage Manager 4.2 backup archive system. Z.Ch. POLICE SA is one of the most computerised companies in the Polish chemical industry, nevertheless, its plans provide for more IT investments, including the implementation of Business Intelligence and CRM solutions. With the integrated SAP system, Zakłady Chemiczne POLICE SA may compete more effectively on domestic and foreign markets thanks to lower costs, higher quality and better customer service. The mysap.com system implemented at Police is an effective tool which may be used to improve the company s value and significance at the eve of the planned privatisation and restructuring of the chemical sector in Poland. For 35 years, Zakłady Chemiczne POLICE SA has been a leading European fertiliser company and one of Poland s largest exporters. The company employs more than 2,700 persons and its capital group, together with subsidiary and associated undertakings, has a workforce of more than 4,000 employees. It is of key importance to the economic and community life of the Szczecin Province. Police is known for its initiatives to minimise the environmental impact of its operations. As one of the first in the country, Police obtained an integrated permit encompassing all its functional areas, which in essence represents its licence for industrial operations. The company implemented and certified the ISO environmental and the ISO 9001 quality management systems. Furthermore, it has been voluntarily implementing the Responsible Care Programme. Police has been awarded titles of an Environmentally Friendly company and of a Patron of Polish Ecology. It has been issued a certificate of a brand company and awarded membership in the elite Academy of Brands established by the largest and most important companies in Poland. 10

11 Nowości i Technologie / News & Technology Umowa nabycia udziałów w WiedzaNet Sp. z o.o. W dniu 20 października 2004 roku PUP Spin Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jednostka zależna Prokom Software SA poprzez 66,9% udział w głosach na zgromadzeniu wspólników) nabył, od Telmax-STI SA. z siedzibą w Warszawie, udziałów o wartości nominalnej PLN w WiedzaNet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za łączną kwotę 2,4 mln PLN. Nabyte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego oraz głosów na zgromadzeniu wspólników WiedzaNet Sp. z o.o. Wszystkie nabyte udziały zostały opłacone ze środków własnych PUP Spin Sp. z o.o. i stanowić będą długoterminową lokatę kapitałową PUP Spin Sp. z o.o. Wartość nabytych udziałów zostanie zaewidencjonowana w księgach rachunkowych PUP Spin Sp. z o.o. według ceny ich nabycia. WiedzaNet Sp. z o.o. (www.wiedzanet.pl) jest przedstawicielem na Polskę światowego lidera w zakresie tworzenia materiału szkoleniowego dla platform LMS, Thomson NETg, przedsiębiorstwa wchodzącego w skład grupy Thomson Learning. Spółka specjalizuje się w produkcji i dystrybucji szkoleń internetowych (e-learningu) oraz dostarczaniu usług wspierających proces edukacyjny realizowany na bazie szkoleń elektronicznych. Z produktów WiedzaNet Sp. z o.o. korzystają m.in. Telekomunikacja Polska SA, Polkomtel SA, liczne jednostki administracji i służb mundurowych, banki i wyższe uczelnie. Purchase agreement of WiedzaNet Sp. z o.o. s shares On 20 th of October 2004 PUP Spin Sp. z o.o. seated in Katowice (subsidiary of Prokom Software SA) had purchased from Telmax-STI SA seated in Warsaw 3,480 shares with the nominal value of PLN 1,740,000 in WiedzaNet Sp. z o.o. seated in Warsaw, for the total price of PLN 2.4m. The purchased shares constitute 100% in the share capital and votes at WiedzaNet s General Meeting. All the shares purchased by PUP Spin Sp. z o.o. have been paid for with its own resources and will be a long term capital investment of PUP Spin Sp. z o.o. The purchased shares value will be registered in the books of PUP Spin Sp. z o.o. according to the purchase price. WiedzaNet Sp. z o.o. (www.wiedzanet.pl) is a Polish agent of Thomson NETg, member of the Thomson Learning group, world leader in the field of trainings dedicated for LMS platforms. The company specializes in production and distribution of e-learning services and provision of services supporting electronic training process. The WiedzaNet s products are used among others by: Telekomunikacja Polska SA, Polkomtel SA, many administration and public services units, banks and universities. 11

12 Prokom Software SA Kwartlanik / Quartely Report Pro publico bono Otwarty świat Internetu dla niepełnosprawnych dzieci Rozpoczęła działalność pierwsza pracownia komputerowa stworzona w ramach kampanii e-kids Network wspólnego przedsięwzięcia Prokom Software SA oraz Programu Sieć Partnerów Polskiego Czerwonego Krzyża, skupiającego firmy zaangażowane społecznie. Prokom Software SA oraz Polski Czerwony Krzyż informują o otwarciu pierwszej pracowni komputerowej, przeznaczonej dla dzieci niepełnosprawnych. Pracownia ta działa w Gdyni w Zespole Szkół Nr 5, przy ul. Orłowskiej 27/33. Idea budowy pracowni komputerowych dla dzieci niepełnosprawnych wywodzi się z badań psychologów amerykańskich, którzy w połowie lat 90 udowodnili, iż działania pozytywne ukierunkowanie na edukację, wspieranie w rozwijaniu własnych zainteresowań, umożliwienie jak najszerszej eksploracji świata w dużym stopniu pomagają dzieciom niepełnosprawnym w przezwyciężeniu problemu niepełnosprawności. Powoduje też, że dzieci te częściej wchodzą w dorosłe życie jako optymiści, potrafiący poradzić sobie w każdej sytuacji. The World of the Internet Opens Up for Disabled Children The first computer workshop for disabled children is open. Its opening is part of the e-kids Network Campaign organised by Prokom Software SA together with the Polish Red Cross Partners Network Programme an initiative embraced by companies committed to social action. Prokom Software SA and the Polish Red Cross hereby report on the opening of the first computer workshop for disabled children. The workshop is located at Complex of Schools No. 5 at ul. Orłowska 27/33, Gdynia, Poland. The idea to establish computer workshops for disabled children may be traced back to research conducted by American psychologists who in the mid-1990s proved that positive intitatives focusing on education, fostering individual interests, and facilitating the broadest possible exploration of the world profoundly help disabled children in overcoming the problem of disability. As a result of such initiatives, disabled children are more likely to grow up into optimistic adults capable of coping in any situation. 12

13 Pro Publico Bono W warunkach polskich idea budowy pracowni komputerowych dla dzieci niepełnosprawnych, aby poprzez edukację i zabawę ułatwić im start w dorosłe życie, znalazła potężnego sojusznika i sponsora w postaci spółki Prokom Software SA. Firma wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem stworzyła program e-kids Network, w ramach którego budowana jest sieć pracowni komputerowych dla dzieci niepełnosprawnych. Udowodniliśmy, że pojęcie zysk nie musi mieć wyłącznie komercyjnego znaczenia. W świecie biznesu, wielkich korporacji, inwestycji, poza twardą walką konkurencyjną udaje się znaleźć miejsce dla działalności charytatywnej. Co najważniejsze, Prokom Software SA nie jest dla nas anonimowym darczyńcą, lecz współautorem naszych działań i sukcesów twierdzi Maria Oleksy, Wiceprezes Zarządu Głównego PCK, Opiekun Programu Sieć Partnerów PCK. Być niepełnosprawnym, to żyć trochę inaczej niż reszta społeczeństwa, ale żyć trzeba w społeczeństwie, a nie obok niego. Taką zasadę wyznają gdyńskie władze oświatowe i jest to zasada słuszna. Dobra Szkoła, dobrze wyposażona, wspierana dobrymi inicjatywami takie szanse daje. Cieszymy się, że to właśnie nam przypadł zaszczyt rozpoczęcia cyklu kształcenia w programie e-kids Network mówi Ewaryst Tawkin, dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Gdyni. Kampania e-kids Network przewiduje stworzenie sieci pracowni komputerowych w największych polskich miastach. Mają one przyciągnąć zdolną młodzież niepełnosprawną, ułatwić jej kontakt ze światem i rozwijanie zainteresowań informatycznych. Kampania obejmuje zbudowanie 7 pracowni komputerowych. Następne, po oddawanej właśnie gdyńskiej zostaną utworzone w Białymstoku i Warszawie. Ich otwarcie nastąpi przed końcem października br. Pracownia powołana przy Zespole Szkół nr 5 w Gdyni jest wyposażona w 7 specjalistycznych zestawów komputerowych, wyposażonych w monitory LCD o wysokim kontraście oraz wysokiej klasy skaner. Wyposażenie zainstalowane w pracowni umożliwia pracę z komputerem dzieciom niepełnosprawnym ruchowo oraz niewidomym, niedowidzącym i z wadą słuchu. Wszystkie komputery podłączone są do Internetu za pomocą łącza stałego. W pracowni komputerowej będą odbywały się zajęcia z niepełnosprawnymi uczniami szkoły, na której terenie pracownia się znajduje oraz niepełnosprawnymi osobami ze społeczności lokalnej. Dla uczniów pracownia będzie dostępna w godzinach lekcyjnych, dla pozostałych użytkowników zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych. Koordynatorem tych zajęć i dostępu do pracowni dla niepełnosprawnych jest Pomorski Zarząd Okręgowy PCK. Otwarcie gdyńskiej pracowni jest dopiero początkiem trzyletniej kampanii e-kids Network. Współpraca Prokom Software SA i PCK w ramach tej kampanii ułatwi niepełnosprawnym wyjście na świat zarówno wirtualny, jak i rzeczywisty. In Poland, the idea of establishing computer workshops for disabled children to ease their transition into adulthood through education and play found a giant ally and patron in Prokom Software SA. The company, together with the Polish Red Cross, created the e-kids Network Programme under which a network of computer workshops for disabled children is becoming a reality. We have proven that the concept of profit has more than just a commercial significance. In the world of business, giant corporations and investments, there is sufficient room beyond the harsh competitive battlefield to do charity work. Furthermore, Prokom Software SA is not just an anonymous donor but the co-author of our initiatives and successes, Maria Oleksy, Vice President of the Polish Red Cross Headquarters and the person overseeing the Polish Red Cross Partners Network Programme, explained. To be disabled is to live a bit differently than the rest of society, nevertheless one has to live in society and not beside it. The educational authorities of Gdynia are loyal to this apt principle. A good and well-equipped school with the backing of good initiatives makes such a life possible. We are happy and honoured that our school was chosen for the launch of the educational cycle of the e-kids Network Programme, Ewaryst Tawkin, Director of Complex of Schools No. 5 of Gdynia, stated. The aim of the e-kids Network Campaign is to create a network of computer workshops in the largest Polish cities. The workshops are to attract talented disabled youths to help them make contact with the world and develop their IT interests. Seven computer workshops are to be established as part of the campaign. In addition to the just-unveiled Gdynia workshop, two more in Białystok and Wrasaw are to open their doors to disabled children before the end of October The workshop founded at Complex of Schools No. 5 in Gdynia has seven specialised computer systems, with high-definition LCD monitors and high-class scanners. The workshops have been equipped as to facilitate computer work for children with mobility disabilities, those blind or visually impaired, and those with hearing impediments. All PCs have Internet access through an always-on connection. Lessons will be organised both for disabled students from the school housing the workshop as well as for disabled youths from the local community. Students will have access to the workshop during school hours while activities for others will be organised in the afternoon. The activities as well as access to the workshop will be coordinated by the Local Gdańsk Province Chapter of the Polish Red Cross. The opening of the Gdynia workshop is just the beginning of the three-year e-kids Network Campaign. By working together on the Campaign, Prokom Software SA and the Polish Red Cross will make it easier for the disabled to come out into the virtual as well as real world. 13

14 Prokom Software SA Kwartlanik / Quartely Report Prokom Software SA wspiera młodych naukowców W niedzielę 17 października 2004 roku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów IV edycji akcji Zostańcie z nami, organizowanej przez tygodnik Polityka. Prokom Software SA już po raz trzeci przyłączył się do tego przedsięwzięcia fundując dwa stypendia pieniężne w łącznej wysokości zł. Celem akcji Zostańcie z nami jest wspieranie finansowe najzdolniejszych młodych uczonych, aby Ci mogli pozostać na polskich uczelniach, i w kraju, a nie w zagranicznych placówkach rozwijać swoje pasje badawcze. W tym roku jury przyznało 23 stypendia młodym naukowcom z różnych dziedzin nauki (po zł). O nagrody ubiegało się ponad 300 kandydatów. Średnia wieku laureatów to około 30 lat (najmłodszy miał 23, a najstarszy 37). Spotkanie w redakcji tygodnika Polityka uświetnił wykład prof. Michała Kleibera ministra nauki i informatyzacji, pt.: Czy warto w Polsce być naukowcem. Uczestniczenie w akcji Zostańcie z nami to jeden z przejawów zaangażowania Prokomu w działania mające na celu wspieranie edukacji, promocję nauki i pomoc uzdolnionej młodzieży. Spółka uważa wspieranie takich przedsięwzięć, jak Zostańcie z nami za rzecz naturalną, zwłaszcza że Prokom jest firmą, która zatrudnia wysokiej klasy fachowców i dla której niezwykle ważne są inwestycje w potencjał ludzki. Prokom Software SA Supports Young Scientists The official handing out of scholarships awarded in the Fourth Zostańcie z nami Stay with Us Action organised by the Polityka Weekly Magazine took place on Sunday, October 17 th It was the third time that Prokom Software SA contributed to the initiative. It financed two scholarships totalling PLN 50,000. The objective of the Stay with Us Action is to provide financial support to the most talented youths engaged in research and scientific work so that they can remain in Poland at the country s universities instead of migrating to foreign institutions to develop their scientific passions. This year, from among 300 hopefuls, the jury selected 23 youths from various fields (average age of 30, the youngest scientist aged 23 and the oldest 37) to award scholarships of PLN 25,000 apiece. A lecture entitled Is it worthwhile to be a scientist in Poland? by Prof. Michał Kleiber, Minister of Scientific Research and Information Technology, added dignity to the meeting at the Polityka editorial office. By participating in initiatives such as the Stay with Us Action, Prokom Software SA extends its backing to pro-educational initiatives which promote science and provide support to talented young people. The company believes the patronage of such campaigns to be natural, particularly because Prokom Software SA employs high-class professionals and investing in human potential is of utmost importance for Prokom. Młodzi polscy brydżyści najlepsi na świecie! Sponsorowana przez Prokom Software SA polska reprezentacja brydżowa w kategorii juniorów młodszych, odniosła ogromny sukces na I Mistrzostwach Świata Juniorów zdobywając złote medale. Zawody odbyły się w dniach lipca 2004 r. w Nowym Yorku. W mistrzostwach drużynowych 1 st World Schools Team Championship młodzi Polacy w składzie: Michał Nowosadzki, Przemysław Piotrowski, Marcin Malesa, Piotr Nawrocki, Marcin Elmer i Filip Nizioł zdobyli tytuły mistrzów świata i złote medale wysoko wygrywając wszystkie mecze. W mistrzostwach indywidualnych 1 st World Junior Individual Championship tytuł mistrza świata juniorów i złoty medal zdobył również polski zawodnik Michał Nowosadzki. Pozostałe miejsca na podium zajęli Gabby Feiler z Austrii i Meike Wortel z Holandii. Miejsce w czołówce uzyskał także Przemysław Piotrowski, zajmując 8 pozycję. Warto dodać, że ten sam zespół wywalczył w ubiegłym roku wicemistrzostwo Europy, uzyskując tym samym prawo uczestnictwa w mistrzostwach świata. W I Mistrzostwach Świata Juniorów młodszych wzięło udział 116 zawodników z 22 krajów, min. z Austrii, Young Polish Bridge Players are the World s Best! The Polish junior bridge team won two gold medals and scored a great success at the First World Junior Championship. The play-offs were held in New York on July 14 th -16 th In the First World Schools Team Championship, the Polish team Michał Nowosadzki, Przemysław Piotrowski, Marcin Malesa, Piotr Nawrocki, Marcin Elmer and Filip Nizioł captured the world title and gold medals by winning all matches by a landslide. And again, in the First World Junior Individual Championship, thanks to Michał Nowosadzki, the Polish team won gold and the world title. The remaining places on the podium went to Gabby Feiler of Austria and Meike Wortel of Holland. By ranking eighth, Przemysław Piotrowski was also at the helm of the tournament. To note, the same team won second place during the European Championship organised last year, to secure for itself the right to participate in the World Championship. The First World Junior Championship attracted 116 youngsters from 22 countries, including Austria, Belgium, Canada, the Czech Republic, Denmark, Great Britain, Ireland, Israel, Italy, Holland, Poland, Turkey 14

15 Pro Publico Bono Belgii, Kanady, Czech, Danii, Anglii, Irlandii, Izraela, Włoch, Holandii, Polski, Turcji i USA. Organizatorami turnieju były światowa Federacja Brydża (World Bridge Federation) i Amerykańska Liga Brydża Sportowego (American Contract Bridge League). Firma Prokom Software SA jest wieloletnim i zasłużonym sponsorem brydża sportowego. Obecnie trwają rozgrywki już piątej edycji Prokom Software Grand Prix Polski 2004, nad którymi Prokom już po raz czwarty objął patronat. Tegoroczny cykl obejmuje 11 turniejów eliminacyjnych, rozgrywanych w ciągu całego roku w 11 miastach oraz finał zaplanowany na grudnia w Warszawie. Prokom Software SA wspiera również polską reprezentację brydżystów w składzie: Cezary Balicki, Adam Żmudziński, Michał Kwiecień, Jacek Pszczoła, Jacek Poletyło oraz Marek Wójcicki, która zdobyła srebrne medale podczas IV Grand Prix Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego pokazowego turnieju w olimpijskim Salt Lake City, który stanowił prapremierę rozgrywek na Olimpiadzie w Turynie w 2006 roku, podczas której, jak się powszechnie oczekuje, brydż stanie się oficjalną dyscypliną olimpijską. Wszelkie informacje ze świata brydża sportowego można znaleźć na stronie: Działalność Polskiego Związku Brydża Sportowego od momentu utworzenia w 1957 roku koncentruje się na szkoleniu młodzieży, wspieraniu zawodników startujących w krajowych i międzynarodowych turniejach oraz upowszechnianiu brydża jako dyscypliny sportowej. Prokom Software SA od czterech lat aktywnie wspiera działania Związku Brydża Sportowego i bierze udział w większości organizowanych imprez sportowych. W 1998 został sponsorem i współorganizatorem turnieju zorganizowanego specjalnie dla par mistrzowskich z całego świata TOP 16. Firma sponsorowała także X Mistrzostwa Europy Par oraz V Mistrzostwa Europy Par Seniorów w marcu 1999 roku. and the US. The tournament was organised by the World Bridge Federation and the American Contract Bridge League. Prokom Software SA has been a long-time faithful supporter of professional bridge. This year, the Prokom Software Polish Grand Prix is played out for the fifth time and Prokom Software SA is its sponsor for the fourth time. The cycle includes 11 play-off tournaments organised in the course of the year in 11 cities and a final tournament on December 17 th -18 th 2004 in Warsaw. The Company also supports the Polish bridge team comprising Cezary Balicki, Adam Żmudziński, Michał Kwiecień, Jacek Pszczoła, Jacek Poletyło and Marek Wójcicki, which won silver at the Fourth Grand Prix of the International Olympic Committee showpiece tournament at Salt Lake City, which represented a pre-premiere to the play-offs at the 2006 Olympic Games in Turin during which everyone expects bridge to be officially declared an Olympic sport. For all information on the world of professional bridge see: Since its foundation in 1957, the Polish Bridge Union has focused on training youths, providing support to players participating in national and international tournaments, and on popularising bridge as a sport discipline. Prokom Software SA has actively supported the Union for four years and has taken part in most of the events the Union has organised. In 1998, the Company sponsored and co-organised a special tournament TOP 16 for championship pairs from throughout the world. Prokom Software SA also played patron to the Tenth European Team Championship and the Fifth European Senior Pair Championship in March

16 Departament Relacji Inwestorskich / Investor Relations De part ment Prokom Software SA ul. Podolska 21, Gdynia tel.: (58) , fax: (58) Maciej Skórkiewicz Bartłomiej Drywa Biuro Prasowe / Public Relations Department Prokom Software SA Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa tel.: (22) , , fax: (22) Siedziba / Seat Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa tel.: (22) fax: (22) Centrala / Headquarters ul. Śląska 23/ Gdynia tel.: (58) fax: (58)

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

CD PROJEKT Group 2014 financial results

CD PROJEKT Group 2014 financial results CD PROJEKT Group 2014 financial results Adam Kiciński President of the Board Piotr Nielubowicz Deputy President of the Board, CFO Presentation outline Overview of financial results Key events - update

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Technical training services

Technical training services Technical training services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/37865839.aspx Ekstern anbuds ID 276579-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Narzędzia programistyczne - GIT

Narzędzia programistyczne - GIT Narzędzia programistyczne - GIT Kamil Maraś kamil.maras@gmail.com @KamilMaras Agenda Zintegrowane środowisko programistyczne Systemy kontroli wersji Narzędzia wspomagające wytwarzanie aplikacji Narzędzia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 lutego 2014 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 lutego 2014 roku jednostkowy ZA LOYD SA Słowicza 16, 02170 Warszawa, 14 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI: I JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC

Raport kwartalny AerFinance PLC za okres do roku Quarterly Report of AerFinance PLC Raport kwartalny AerFinance PLC za okres 01.05.2011 do 31.07.2011 roku Quarterly Report of AerFinance PLC 01.05.2011 31.07.2011 Askern, 15 września 2011 roku Askern, 15th of September 2011 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa. 14 listopada, 2013 roku

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa. 14 listopada, 2013 roku skonsolidowany ZA LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa 14 listopada, 2013 roku SPIS TREŚCI: I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany. za I kwartał maja 2015

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany. za I kwartał maja 2015 RAPORT KWARTALNY skonsolidowany za I kwartał 2015 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Skonsolidowane dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 listopada 2013 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 listopada 2013 roku jednostkowy ZA LOYD S.A. Słowicza 16, 02170 Warszawa, 14 listopada 2013 roku SPIS TREŚCI: I. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of REACH THE BEST SPECIALISTS IN THE IT SECTOR Publication date: June 17, 2015 Materials deadline: June 5, 2015 CAREER IN IT is the report in the series of HR publications, it enjoys the strongest interest

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za II kwartał 2015 r. 17 sierpnia 2015

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za II kwartał 2015 r. 17 sierpnia 2015 RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY za II kwartał 2015 r. 3 17 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI: I. Jednostkowe dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015 RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY za I kwartał 2015 r. 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Jednostkowe dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015 RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY za I kwartał 2015 r. 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Jednostkowe dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian w

Bardziej szczegółowo