Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami"

Transkrypt

1 Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami - 1 -

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SYTUACJA GOSPODARCZA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PODMIOTÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZATRUDNIENIE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SYTUACJA FINANSOWA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH DIAGNOZA PROBLEMÓW SEKTORA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW PROBLEMY SEKTORA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA MAZOWSZU WYZWANIA SEKTORA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA MAZOWSZU WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH CASE STUDY ZRÓŻNICOWANIE FIRM STOSOWANE NARZĘDZIA INFORMATYCZNE PLANOWANIE STRATEGICZNE W FIRMACH (NARZĘDZIA, ANALIZY, PODEJŚCIA) ZARZĄDZANIE KADRAMI W FIRMACH INTERMENTORING W FIRMACH PERSPEKTYWY FIRM, KONKURENCJA I OTOCZENIE WNIOSKI OPIS WSTĘPNEJ PROPOZYCJI PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WNIOSKI DO STRUKTURY NARZĘDZIA PŁYNĄCE Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ WNIOSKI ODNOŚNIE OBSZARU PLANOWANIE STRATEGICZNE WNIOSKI ODNOŚNIE OBSZARU ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WNIOSKI ODNOŚNIE OBSZARU INTERMENTORING ANEKS

3 1. Wprowadzenie sytuacja małych przedsiębiorstw w województwie mazowieckim Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie w raporcie na temat małych przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze województwa mazowieckiego. Przed przedstawieniem wyników przeprowadzonych badań, zostanie nakreślona ogólna sytuacja małych przedsiębiorstw na Mazowszu, a w przypadku braków aktualnych danych regionalnych, analiza będzie odnosić się do ogólnopolskiej sytuacji małych przedsiębiorstw. Dodatkowo, część przywołanych danych, na skutek braku danych sprofilowanych jedynie na małe podmioty, dotyczyć będzie szerszej grupy, jaką są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Przywołane dane będą najczęściej odnosić się do sytuacji w 2009, 2010 roku (analizy przygotowane w 2011 roku), jednak w przypadku istnienia analiz za rok 2011, również zostaną one przywołane. W dalszej części raportu zaprezentowane zostaną dane z przeprowadzonych badań jakościowych. W przedmiotowej części raportu podjęto próbę scharakteryzowania sytuacji gospodarczej, rynku pracy, wyników finansowych oraz szczególnych cech zarządzania w przypadku małych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem regionu mazowieckiego. Aktualnie obowiązująca definicja (zarówno w prawie polskim, jak i unijnym 1 ) bierze pod uwagę takie kryteria jak: liczbę zatrudnionych, obrót/suma bilansowa i niezależność. Poniższa analiza odnosić się będzie jednak do klas wielkości podmiotów, wyznaczonych jedynie liczbą osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Zatem, za mikro podmioty uważać się będzie firmy zatrudniające do 9 pracowników, za jednostki małe- przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 pracowników, za średnie podmioty- przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249, zaś za duże- podmioty zatrudniające 250 i więcej osób. 1.1 Sytuacja gospodarcza małych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z województwa mazowieckiego. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią szczególny dział polskiej gospodarki, ze względu na wysoką liczebność i znaczący udział w wypracowaniu PKB. MSP w 2009 roku generowały 48,8% polskiego PKB. Należy jednak zaznaczyć, że to najmniejsze (mikro) przedsiębiorstwa stanowiły aż 30,4% tego udziału. W porównaniu do mikro firm, udział małych przedsiębiorstw był kilkukrotnie niższy (ok. 8%) 2. Ponadto, dane Eurostatu z 2009 roku świadczą o dużo niższym poziomie rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce, w porównaniu do przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (UE). Poziom rozwoju mierzony był udziałem tego sektora w wartości dodanej brutto wytworzonej w podmiotach gospodarczych. Polskie małe przedsiębiorstwa wytwarzały 11,5% wartości dodanej brutto wszystkich przedsiębiorstw, a było to zdeterminowane stosunkowo 1 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z roku (Dz.U. z 2010 nr 220 poz. 1447) oraz Zalecenie Komisji Europejskiej 2003/361/EC. 2 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011, s

4 niską liczbą małych podmiotów, w porównaniu do innych grup. Dla porównania, w UE poziom ten oscylował wokół 19%. Warto jednak zauważyć tendencję wzrostową udziału małych polskich przedsiębiorstw w PKB od 2007 roku. W przypadku dynamiki wartości dodanej brutto na jeden podmiot, małe przedsiębiorstwa osiągały gorsze wyniki (wzrost o 33,7%) w porównaniu do firm mikro (47,0%) oraz dużych (40,5%). Małe firmy wypadły lepiej jedynie w zestawieniu z podmiotami średnimi (30,3%) 3. Analiza liczby funkcjonujących podmiotów w Polsce w 2009 roku wykazuje, że przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie stanowiły zdecydowaną większość w całkowitej liczbie podmiotów w Polsce (99,8%). Podobna sytuacja występowała w UE, jednak polską specyfiką jest dominacja mikrofirm (96% całkowitej liczby przedsiębiorstw). Udział małych podmiotów był niewielki (2,8% w porównaniu ze średnią w UE kształtującą się na poziomie 6,9%). Średnie przedsiębiorstwa stanowiły jedynie 1% całkowitej liczby, a jeszcze mniej liczną grupą były podmioty duże (0,2%). Analitycy tego sektora zaznaczają jednak, że struktura poszczególnych grup przedsiębiorstw, ze względu na ich wielkość, zmierza w kierunku spadku udziału mikropodmiotów i wzrostu pozostałych grup, w tym małych przedsiębiorstw 4. W 2010 roku, jak w latach poprzednich, dominowały podmioty małe (98,9%, w tym 95,9% mikroporzedsiębiorstwa). Udział jednostek średnich i dużych pozostał, w porównaniu z rokiem 2009, w tej samej proporcji (0,9%- podmioty średnie oraz 0,2%- duże) 5. W badaniach, prowadzonych przez GUS dotyczących działalności przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku, struktura przedsiębiorstw według klas wielkości przedstawiała się następująco: 73,8% przedsiębiorstw małe, zatrudniające do 49 osób (czyli obejmujące liczną grupę mikro przedsiębiorstw), 20,6% podmiotów średnich oraz 4,2% podmiotów dużych. W 2009 roku było to odpowiednio: 75,2%- małe, 21,8%- średnie oraz 4,2%- duże przedsiębiorstwa. Spośród podmiotów objętych badaniem najwięcej podmiotów posiadało siedzibę zarządu w województwach: mazowieckim (15,6% ogółu), śląskim (13,2% ogółu) oraz wielkopolskim (10,1% ogółu). W wymienionych województwach, w tym mazowieckim, działały głównie podmioty małe- od 71,6% do 75,8% wszystkich przedsiębiorstw (dot. to łącznie mikro i małe przedsiębiorstw 6. Zgodnie z dostępnymi statystkami dla województwa mazowieckiego, na rok 2009, na Mazowszu funkcjonowało odpowiednio: 95,99% mikroporzedsiębiorstw, 2,77% małych przedsiębiorstw, 0,97% średnich przedsiębiorstw, 0,26% dużych przedsiębiorstw 7. W 2011 roku, zgodnie ze statystykami REGON, na terenie województwa mazowieckiego przeważały podmioty należące do grupy najmniejszych przedsiębiorstw (do 9 osób pracujących) - 95,2% ogółu zarejestrowanych w rejestrze REGON. Udział podmiotów małych wynosił 3,9%, podmiotów średnich- 0,7% i dużych- 0,2% 8. 3 Raport o stanie, s. 13,14. 4 Raport o stanie, s Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku, GUS Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2010 roku- GUS, Bank danych regionalnych dla województwa mazowieckiego, stan w 2009 roku (brak dostępnych danych za rok 2010) - 4 -

5 Analizy porównujące rozwój przedsiębiorczości w regionach w 2009 roku, odnoszą się do wskaźnika syntetycznego, na który składa się: liczba przedsiębiorstw aktywnych na 1000 mieszkańców (dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich); liczba pracujących na aktywny podmiot w firmach mikro, małych i średnich; pracujący w przedsiębiorstwach aktywnych (mikro, małych i średnich) na 1000 mieszkańców; przychody na aktywne przedsiębiorstwo mikro, małe i średnie; przychody na pracującego w aktywnej firmie mikro, małej i średniej; udział kosztów w przychodach w aktywnych przedsiębiorstwach mikro, małych i średnich; przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach aktywnych małych i średnich; nakłady inwestycyjne na mikro, małych i średnich przedsiębiorstwo aktywne; nakłady inwestycyjne na pracującego w aktywnym przedsiębiorstwie mikro, małym i średnim. W rankingu bazującym na podanym wyżej wskaźniku syntetycznym w 2009 roku najlepiej wypadło województwo mazowieckie 9. Poziom przedsiębiorczości mierzy się również analizując liczbę powstałych i zlikwidowanych przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców (aby móc prowadzić porównania międzyregionalne). W 2009 roku bilans w przypadku MSP najlepiej wypadł w województwie pomorskim (gdzie działalność gospodarczą rozpoczęło najwięcej MSP, a jednocześnie stosunkowo mało małych i średnich firm). Na podstawie danych GUS można stwierdzić, że województwo mazowieckie nie uplasowało się, w zestawieniu z innymi województwami, na najgorszej pozycji (11,1 założonych przedsiębiorstw MSP na 1000 mieszkańców oraz tyle samo zlikwidowanych- por. mapę poniżej). Nie zidentyfikowano bezpośredniego zagrożenia spadkiem przedsiębiorczości 10. Mapa 1. Liczba nowo powstałych i zlikwidowanych MSP na tysiąc mieszkańców w Polsce w 2009 roku- ujęcie regionalne. Źródło: Opracowanie PARP 2011 r na podstawie danych GUS (2009) 8 Statystyki REGON w 2011 roku, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, GUS, 2012 r. 9 Raport o stanie, s Raport o stanie, s

6 Poziom przedsiębiorczości w regionach można wywnioskować na podstawie liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON na 1000 mieszkańców. W 2009 roku najlepsze wyniki osiągnęło województwo zachodniopomorskie (127,9 przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców). Jednak tuż za nim uplasowało się województwo mazowieckie (127,3 przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców) 11. Rozwój gospodarczy małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce obrazuje wskaźnik przeżywalności. W 2010 roku, w przypadku przedsiębiorstw założonych w 2005 roku, wyniósł on 33,1%. Biorąc pod uwagę płeć właścicieli, to więcej firm, które funkcjonowały dłużej niż 5 lat, było prowadzonych przez mężczyzn (50,6%, w porównaniu do 43,0% w przypadku kobiet). Niższa przeżywalność została odnotowana w przypadku przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby starsze (powyżej 60 lat, gdzie wskaźnik uplasował się na poziomie 31,7%) oraz najmłodsze (do 30 roku życia, gdzie wskaźnik wynosi 41,6%). Na utrzymanie firmy na rynku wpływa także wykształcenie właścicieli. W roku 2010 (w porównaniu do 2006 roku) działało 53,9% podmiotów kierowanych przez osoby z wykształceniem wyższym 12. Jeśli chodzi o rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, to wg danych Eurostatu za rok 2009, 75% MSP w Polsce prowadziło działalność gospodarczą w handlu (37,7%) i usługach (35,4%), a 15,3% w budownictwie i 11,6% w przemyśle 13. Analizując zaś typ prawny podmiotów, należy stwierdzić, że osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej (tzw. ułomne osoby prawne) stanowiły 8% małych i średnich przedsiębiorstw 14. Pozostała część to podmioty założone przez osoby fizyczne. Dane GUS za rok 2010 wskazują, że co trzecie przedsiębiorstwo prowadziło działalność handlową. Wśród tych jednostek 96,2% to mikrofirmy, 3,1%- małe podmioty, 0,6% średnie i 0,1%- duże przedsiębiorstwa. Analiz GUS za rok 2010 odnoszą się również do formy prowadzenia działalności gospodarczej. 92,3% wszystkich podmiotów należało do osób fizycznych. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej stanowiły 7,7% całej populacji. Grupa osób fizycznych, to w rzeczywistości w 98,3% mikroprzedsiębiorstwa oraz 1,5% przedsiębiorstwa małe. Wśród osób prawnych, najmniejsze przedsiębiorstwa stanowiły 87,5% podmiotów, z czego 66,3% mikrofirmy i 21,2% małe przedsiębiorstwa, zaś jednostki średnie- 10,2%. Nowo utworzonymi podmiotami były w zdecydowanej większości przedsiębiorstwa małe, z tym, że mikroprzedsiębiorstwa stanowiły 99,8% 15. Jednym z wyznaczników sytuacji gospodarczej polskich MSP jest odsetek niepowodzeń gospodarczych. Polska posiada drugi najwyższy, po Hiszpanii, wskaźnik porażek podmiotów gospodarczych (14%) wśród państw członkowskich UE (średnio 9%). Niepowodzenia obrazuje również liczba wyrejestrowanych podmiotów z REGON, która wzrasta w porównaniu z latami wcześniejszymi. Być może jest to pokłosiem kryzysu finansowego w ostatnich latach. Przedsiębiorstwa upadające najliczniej, to podmioty zatrudniające do 49 pracowników 11 Raport o stanie, s Raport o stanie, s Raport o stanie, s Raport o stanie, s Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc., GUS,

7 (37% mikro i 37% małe podmioty). Jednak uwzględniając wcześniej opisaną liczebność stosunkową małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, należy stwierdzić, iż to właśnie średnie i duże przedsiębiorstwa są najbardziej narażone na porażkę biznesową 16. W prowadzonych analizach i badaniach nie dostrzeżono natomiast związku między płcią przedsiębiorcy a jego podatnością na upadłość. W tym kontekście, w literaturze przedmiotu, coraz częściej eksperci zwracają większą uwagę na konieczność uświadamiania przedsiębiorców w zakresie zarządzania strategicznego (patrz podrozdział dotyczący zarządzania strategicznego w MSP niniejszego rozdziału). 1.2 Zatrudnienie w małych przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w województwie mazowieckim. W latach można było zaobserwować, zarówno w Polsce, jak i w UE, wzrost liczby pracujących w sektorze MSP. W przypadku Polski, wzrost ten kształtował się na poziomie 14,3%. Tendencja ta została zahamowana w latach , ze względu na spowolnienie gospodarcze, jednak szacuje się, że w 2011 znów zostanie odnotowany wzrost zatrudnienia w MSP 17. Warto jednak przyjrzeć się rozkładowi wewnątrz MSP. Według danych Eurostatu, udział pracujących w mikroprzedsiębiorstwach wynosi 39%, w małych podmiotach - 11,6% i firmach średnich- 18,7%. Biorąc pod uwagę dane GUS za rok 2009, potwierdzić można wyraźną przewagę pracujących w mikro i małych przedsiębiorstwach. Inaczej sytuacja przedstawia się z punktu widzenia zatrudnienia - w przedsiębiorstwach małych jest on wyższy o około jedną trzecią 18. W kontekście ogólnopolskim w 2010 roku utrzymywała się obserwowana w latach wcześniejszych przewaga pracujących w przedsiębiorstwach najmniejszych- 51,3% (należy pamiętać o podziale na: 12,9% w podmiotach małych oraz 38,4% w podmiotach mikro). W przedsiębiorstwach średnich pracowało 18,6% osób, a w dużych- 30,1%. Warto także wspomnieć, jak struktura zatrudnienia układała się ze względu na formę prawną podmiotu. 93,0% pracujących w podmiotach osób fizycznych to pracujący w jednostkach małych (80,4% w podmiotach mikro i 12,6% w podmiotach małych), 5,6% w jednostkach średnich i 1,4% w jednostkach dużych. Struktura osób pracujących w podmiotach zróżnicowanych pod względem wielkości należących do osób prawnych, przedstawia się zupełnie inaczej niż w podmiotach należących do osób fizycznych. Ponad połowa pracujących w przedsiębiorstwach osób prawnych (51,2%) to zatrudnieni w jednostkach dużych, 28,1% w podmiotach średnich, a 20,7% w jednostkach najmniejszych (7,6% w mikro firmach i 13,1% w firmach małych) II szansa dla przedsiębiorców, raport PARP, Warszawa 2011, s. 7,8. 17 Raport o stanie, PARP, Warszawa 2011, s Raport o stanie, PARP, Warszawa 2011, s Działalność przedsiębiorstw, GUS

8 Statystyki regionalne dla województwa mazowieckiego, określają liczbę pracujących w 2009 roku, w podziale na klasę wielkości podmiotu w następujący sposób: -mikroprzedsiębiorstwa: 29,88% -małe przedsiębiorstwa: 9,08% -średnie przedsiębiorstwa: 15,16% -duże przedsiębiorstwa: 45,88% 20 Kwestie zatrudnienia łączą się nierozerwalnie z zagadnieniem wynagrodzeń. W kontekście ogólnopolskim również zarysowuję się zróżnicowanie poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto na 1 zatrudnionego ze względu na wielkość podmiotu. W przedsiębiorstwach małych przeciętna płaca brutto wynosiła w 2010 roku 2472 zł i oscylowała od 1771 zł w działalności usługowej do 4460 zł w działalności związanej z informacją i komunikacją. W przedsiębiorstwach mikro przeciętna płaca brutto kształtowała się na poziomie 2006 zł, w średnich zł, a dużych zł 21. Prowadzone badania ogólnopolskie (bez rozróżnienia na regiony) wykazały, że wielkość firmy ma również wpływ na równość w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn. Tu jednak prawidłowość jest odmienna- im mniejsza firma, tym mniejsze różnice pomiędzy wynagrodzeniami ze względu na płeć 22. Z punktu widzenia poszczególnych regionów, województwo mazowieckie w zasadzie odzwierciedlało powyżej przedstawioną tendencję, jeśli chodzi o korelację- wielkość podmiotu/przeciętne wynagrodzenie brutto na 1 zatrudnionego. Charakterystyczną cechą województwa mazowieckiego było jednak w 2010 roku przeciętne wynagrodzenie w jednostkach średnich, które o 200 zł wyprzedziły wynagrodzenia w dużych podmiotach Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w województwie mazowieckim. W 2009 roku, w kontekście ogólnopolskim, przychody w sektorze MSP, w porównaniu z 2008 rokiem, nieznacznie spadły (o 1,7%). Wyraźny spadek (o 7,1%) odnotowały małe przedsiębiorstwa (zatrudniające od 10 do 49 pracowników). Wzrost przychodów nastąpił jedynie w mikrofirmach. Wyniki te świadczą o osłabieniu kondycji finansowej małych przedsiębiorstw, w porównaniu z kilkoma wcześniejszymi latami. W 2009 spadły również, świadczące o sytuacji finansowej i oczekiwaniach odnośnie przyszłej koniunktury w gospodarce, nakłady inwestycyjne, w tym w małych przedsiębiorstwach (o 9%). Tu, jak w przypadku przychodów, wzrost zanotowały jedynie mikroprzedsiębiorstwa Bank danych regionalnych dla województwa mazowieckiego, stan na 2009 roku (brak dostępnych danych za rok 2010) 21 Działalność przedsiębiorstw, GUS Ogólnopolskie Badania Wynagrodzeń przeprowadzone w końcu 2011 roku przez firmę Sedlak&Sedlak. 23 Działalność przedsiębiorstw, GUS Raport o stanie, PARP, Warszawa 2011, s

9 W kontekście ogólnopolskim, w 2010 roku, utrzymała się nadal tendencja do zależności pomiędzy wielkością podmiotu a jego przychodami. Przychody z całokształtu przedsiębiorstw małych wyniosły 1 168,9 mld zł, co stanowiło 34,5% wszystkich przychodów, ale w tym przychody mikroprzedsiębiorstw- 719,9 mld zł, czyli prawie 21,8%. Połowę przychodów uzyskanych przez małe przedsiębiorstwa zrealizowały firmy handlowe. Przeciętne przychody uzyskane przez 1 podmiot w grupie małych przedsiębiorstw wyniosły 684,5 tys. zł (w mikro przedsiębiorstwach- 435,0 tys. zł). Dla porównania, przedsiębiorstwa średnie wypracowały przychody w wysokości 689,1 mld zł, tj. 20,9% przychodów z całości działalności przedsiębiorstw niefinansowych. W 2010 roku (w kontekście ogólnopolskim), podmioty małe poniosły koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w wysokości 1038,3 mld zł, w tym mikroporzedsiębiorstwa- 618,2 mld zł. Dla porównania, podmioty średnie poniosły koszty uzyskania przychodów na poziomie 649,6 mld zł. W 2010 roku zróżnicowanie wskaźnika poziomu kosztów osiągniętych przychodów z całokształtu działalności zaobserwowano również w zależności od klasy wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku małych firm wskaźnik wyniósł 88,8% (w tym 85,9% dla mikropodmiotów). Dla porównania, w jednostkach średnich wskaźnik kształtował się na poziomie 94,3%, a w podmiotach dużych- 94,4%. W grupie podmiotów małych udział wynagrodzeń w kosztach kształtował się w 2010 roku na poziomie średnio 6,7%. Dla porównania, w podmiotach mikro wskaźnik wyniósł 5,0%, w podmiotach średnich- 9,8%, a w dużych- 9,1% 25. Dane w przekroju terytorialnym w 2010 roku potwierdziły duże zróżnicowanie przychodów na 1 podmiot i na 1 pracującego, również w podmiotach różniących się od siebie wielkością. We wszystkich województwach przychody uzyskiwane na 1 podmiot rosły wraz ze wzrostem wielkości jednostki. Najwyższe wartości przychodów na 1 podmiot i na 1 pracującego w każdej z przywołanych klas wielkości podmiotów odnotowano w przypadku województwa mazowieckiego. Dla jednostek małych wyniosły one odpowiednio łącznie 383,9 tys. zł i 1003,7 tys. zł (w tym dla mikro firm- 66,1 tys. zł i 309,9 tys. zł). Dla porównania dla jednostek średnich wartości kształtowały się odpowiednio: ,2 tys. zł i 685,9 tys. zł. Między województwami zidentyfikowano również różnice w zakresie poziomu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa, przeliczonych na 1 podmiot i 1 pracownika. Najwyższe koszty notowano w województwie mazowieckim, także w przypadku podmiotów małych. W przypadku kosztów przychodów na 1 podmiot, w klasie jednostek małych kształtowały się one na poziomie 906,1 tys. zł. Dla porównania, w podmiotach średnich było to 67183,1 tys. zł, a w dużych ,5 tys. zł. W przeliczeniu na 1 pracującego w podmiotach małych koszty uzyskania przychodów kształtowały się na poziomie 346,6 tys. zł, w tym 274,3 tys. zł dla mikro podmiotów). Dla porównania, w średnich jednostkach było to 633,6 tys. zł, zaś w dużych- 594,9 tys. zł 26. Patrząc na źródła finansowania inwestycji w przypadku MSP w ujęciu regionalnym w 2009, należy stwierdzić, że we wszystkich regionach, również w przypadku województwa mazowieckiego, 25 Działalność przedsiębiorstw, GUS, Działalność przedsiębiorstw, GUS,

10 przeważały środki własne, kredyty i pożyczki krajowe, a środki zagraniczne, a szczególnie budżetowe, stanowiły znikomą część. Brakuje danych przedstawiających różnice pomiędzy podmiotami, biorąc pod uwagę ich klasę wielkości 27. Poniższa mapa przedstawia województwo mazowieckie na tle innych regionów. Mapa 2. Nakłady inwestycyjne sektora MSP na przedsiębiorstwo w 2009 r.- ujęcie regionalne. Źródło: opracowanie PARP, na podstawie danych GUS. W 2010 roku największe nakłady inwestycyjne zanotowały przedsiębiorstwa mające siedzibę w województwie mazowieckim (we wszystkich klasach wielkości, oprócz mikro podmiotów). Wśród podmiotów zatrudniających od 10 do 49 pracowników jednostki poniosły 18,0% nakładów inwestycyjnych, zaś podmioty średnie- 22,6% nakładów wszystkich jednostek tej klasy. Znaczącą dominację w województwie mazowieckim odnotowały przedsiębiorstwa duże- 37,9% nakładów inwestycyjnych. 1.4 Zarządzanie strategiczne w małych przedsiębiorstwach Czynnikiem potencjalnie ograniczającym rozwój przedsiębiorczości w małych przedsiębiorstwach jest brak zarządzania strategicznego. Ogólnie rzecz ujmując, zarządzanie strategiczne obejmuje takie istotne elementy, jak: wyznaczanie celów i strategii rozwoju firmy, a także motywowania pracowników do ich realizacji. Ponad połowa przedsiębiorców funkcjonujących w sektorze MSP nie posiada tego typu strategii, także nieformalnej. W tych przypadkach, działalność oparta jest na reagowaniu na 27 Raport o stanie, PARP, Warszawa 2011, s

11 sygnały rynkowe ad hoc, w oparciu o doświadczenia czy intuicję kadry menedżerskiej. 65% podmiotów MSP działa z miesiąca na miesiąc, nie planując inwestycji, a jedynie 2% posiada choćby dwuletnie plany w tym obszarze działalności. Deklarowanymi w badaniach celami przedsiębiorców (sektora MSP) jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji firmie, bez planów w zakresie zatrudnienia czy wydatków inwestycyjnych 28. Zarządzanie strategiczne składa się także z zarządzania wiedzą i kompetencjami pracowników. Od tych czynników m.in. zależy sukces rynkowy. PARP w swoich badaniach wyodrębnił tzw. organizacje inteligentne, które przenoszą w procesie zarządzania przedsiębiorstwem uwagę z zasobów materialnych na zasoby niematerialne. To co wyróżnia tego typu podmioty, to przede wszystkim posiadanie jasnej wizji oraz strategii rozwoju, istnienie struktur organizacyjnych podtrzymujących uczenie się i usprawnienie wypracowanych procesów 29. Prowadzone przez PARP w 2009 roku badania miały na celu zidentyfikowanie poziomu zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Na potrzeby tego badania przyjęto, że za organizację inteligentną (uczącą się) będzie się uważać podmiot, który spełnia warunki przedstawione na poniższym schemacie. Schemat 1 Cechy organizacji uczących się ( inteligentnych ). Źródło: opracowanie własne na podstawie Inteligentne organizacje PARP, Warszawa Raport o stanie, PARP, Warszawa 2011, s Inteligentne organizacje- zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, PARP, Warszawa 2010, s

12 Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, podczas badań zidentyfikowano, że jedynie co ósmą firmę dużą, małą lub średnią (wyłączając podmioty mikro) można określić mianem inteligentnej. Spośród organizacji nie-inteligentnych, uczące się wyróżniały się przede wszystkim rozwiniętymi systemami informatycznymi (47% ogółu badanych przedsiębiorstw). Posiadanie sformalizowanej polityki zarządzania kadrami deklarowało 32% firm, a sformalizowanej strategii rozwoju jedynie 27%. Około 63% dużych przedsiębiorstw- trzykrotnie więcej niż małych i dwukrotnie więcej niż średnich- posiada sformalizowaną strategię rozwoju i zarządzania kadrami 30. O tym, iż spełnianie kryteriów organizacji inteligentnych jest opłacalne świadczy fakt, że organizacje te w 2009 roku uzyskały (w porównaniu z rokiem 2008) zdecydowanie lepsze wyniki ekonomiczne niż pozostałe podmioty (zwiększając obroty oraz zatrudnienie) 31. Badania dodatkowo pokazały, że organizacje uczące się, wyróżniają się dalej posuniętą formalizacją takich obszarów, jak system motywacji czy wynagrodzeń. W większości organizacji inteligentnych istnieją stanowiska strategiczne, które w zakresie obowiązków mają m.in. przygotowywanie, wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju. Dodatkowo, podmioty określone jako inteligentne znacznie częściej stosują różnorodne metody rekrutacji, okresowych ocen pracowników, systemy wynagradzania czy system motywacyjny. Premiowane są np. zgłoszenia nowych pomysłów oraz podnoszenie własnych kompetencji 32. Wykres 1. Priorytetyzacja zasobów ludzkich, materialnych i wiedzy dla rozwoju organizacji inteligentnych i pozostałych, wg wielkości podmiotu. źródło: Opracowanie PARP na podstawie zrealizowanych badań PAPI(2009). 30 Inteligentne organizacje, PARP, Warszawa 2010, s Inteligentne organizacje, PARP, Warszawa 2010, s Inteligentne organizacje, PARP, Warszawa 2010, s

13 Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie wymaga użycia specjalistycznych technologii ICT. Polscy przedsiębiorcy korzystają z podstawowych narzędzi (korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie strony internetowej). Jednak bardziej zaawansowane i skomplikowane narzędzia informatyczne są wykorzystywane bardzo rzadko (sytuacja wygląda niezadowalająco przede wszystkim w porównaniu z innymi państwami członkowskimi UE). Dla przykładu można podać, że jedynie 16,4% wszystkich przedsiębiorstw używa oprogramowania CRM (zarządzanie informacjami o klientach). Oprócz tego cechą charakterystyczną jest dysproporcja między podmiotami małymi, średnimi i dużymi. Z systemów ICT korzysta jedynie 12,7% przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników, natomiast procent ten jest znacznie wyższy w podmiotach średnich (26,2%) i dużych (46,4% 33 ). Na poniższym wykresie zaprezentowane jest wykorzystywanie technologii ICT w podziale na typy narzędzi. Eksperci zauważają, że jednym z rekomendowanych środków poprawiających sytuację w zakresie zarządzania organizacją powinna być popularyzacja metod zarządzania w sektorze MSP oraz stworzenie narzędzi e-learningowych rozwijających pośród podmiotów MSP umiejętności uczenia się i adaptacji do zmiennych warunków rynkowych 34. Wykres 2. Stopień wykorzystywania technologii ICT w polskich przedsiębiorstwach w 2010 roku, według wielkości podmiotu. : Wykorzystywanie technologii ICT w przedsiębiorstwach w 2010 roku, GUS, 2011 Źródło 33 Raport o stanie, PARP, Warszawa 2011, s Inteligentne organizacje, PARP, Warszawa 2010, s. 14,

14 Dość często przedsiębiorcy korzystają z Intranetu w celach organizacyjnych funkcjonowania podmiotu oraz pracy pracowników. Jednak procent użycia tego narzędzia jest zróżnicowany ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 42,7% wszystkich przedsiębiorstw, z czego 39,2% przedsiębiorców małych i 52,5% przedsiębiorców średnich 35. Jest wysoce prawdopodobne, że fakt wdrożenia systemów zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie, wywiera pozytywny wpływ na jego innowacyjne działania. Ta zależność być może jest również dwustronna, tzn. firmy innowacyjne są dużo bardziej skłonne do zastosowania nowoczesnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem, kompetencjami pracowników, planowania strategicznego. Według prowadzonych badań GUS, w latach , na rynku funkcjonowało mniej niż 10% przedsiębiorstw usługowych zatrudniających od 10 do 49 pracowników oraz tyle samo przedsiębiorstw przemysłowych zatrudniających od 10 do 49 pracowników. W porównaniu z firmami większymi, jest to zdecydowanie najmniej innowacyjny typ podmiotów. Być może tłumaczy to sygnalizowany wcześniej problem niskiego poziomu wdrożenia systemów zarządzania. Wśród przyczyn braku podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć wymienia się bariery finansowe, uwarunkowania rynkowe, ale również przeszkody związane z wiedzą, tj. brak wykwalifikowanego personelu 36. Wykres 3 Przedsiębiorstwa innowacyjne w latach , wg klasy wielkości. Źródło: GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, 2012 Inne badania PARP, także odnoszące się do posiadania strategii, szczegółowych planów rozwojowych firm nie wykazały znaczącej różnicy ze względu na płeć prowadzącego działalność. Strategię działania posiada nieco ponad połowa firm prowadzonych przez kobiety (54%) i tyleż samo przedsiębiorstw prowadzonych przez mężczyzn. Nie odnotowano także znaczących różnić pod względem dysponowania planami rozwojowymi firm prowadzonych przez kobiety czy mężczyzn Raport o stanie, PARP, Warszawa 2011, s Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach , GUS, Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, PARP, Warszawa

15 Z powyższych danych i innych analiz eksperckich wynika, że wśród słabości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w literaturze przedmiotu wymienia się: niski stopień powiązań kooperacyjnych, małą aktywność na rynkach zagranicznych, uzależnienie od rynku lokalnego, brak dostatecznych umiejętności zarządzania (szczególnie w takich obszarach, jak: sprzedaż, marketing, zarządzania innowacjami, przygotowanie biznesplanu i zarządzanie finansami) 38. Podsumowując, należy zaznaczyć, że sektor MSP w Polsce jest wewnętrznie zróżnicowany. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią jednak w polskiej gospodarce znaczącą siłę napędową, choć wyróżniają się niewielkim zasięgiem działania i mniejszym wpływem na otoczenie niż podmioty duże. Z przedstawionych informacji można wyciągnąć wniosek, że województwo mazowiecki wyróżnia się pod względem rozwoju MSP na tle innych regionów. Jednak analizując dane regionalne dla Mazowsza, również należy pamiętać o znacznym zróżnicowaniu, także pomiędzy mikro a małymi podmiotami. 2. Diagnoza problemów sektora małych przedsiębiorstw 2.1. Problemy sektora małych przedsiębiorstw na Mazowszu Małe przedsiębiorstwa w swojej działalności napotykają na różne bariery, które często w dużym stopniu utrudniają im funkcjonowanie. Należy przy tym zaznaczyć, że małe firmy mają bardzo duże znaczenie dla gospodarki regionu o czym była mowa w poprzednim rozdziale są elestyczne, szybko dostosowują się do wymagań klientów i warunków gospodarowania oraz tworzą miejsca pracy. Mają także znaczny udział w rozwoju sektora usług i zasilają duże przedsiębiorstwa poprzez outsourcing 39. Z drugiej strony, małe firmy są wrażliwe na wiele barier, które mają niekorzystny wpływ na ich funkcjonowanie i przetrwanie. Temat barier przedsiębiorczości w Polsce podejmowany był wielokrotnie, szczególnie w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dużo mniejszy jest zasób dostępnych analiz na szczeblu regionu, jednak ze względu na charakter barier, często wynikający m.in. z przepisów prawa, opisywane w literaturze bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, należy utożsamiać z tymi, z jakimi borykają się przedsiębiorcy w województwie mazowieckim. Bariery rozwoju przedsiębiorczości są różnie pojmowane przez przedsiębiorców, na co wpływ ma np. faza rozwoju firmy czy specyfika danej branży. W przypadku małych firm bariery te dotyczą ich rozwoju (nie mówimy więc zazwyczaj o barierach wejścia związanych z zakładaniem firmy). 38 Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego MSP, PARP, Warszawa 2011, s Starczewska-Krzysztoszek M., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Infos nr 4(28), , Biuro Analiz Sejmowych

16 W pierwszej kolejności można przedstawić trzy bariery uniwersalne czyli takie, które dotyczą firm na całym świecie. Są to: bariera zarządzania - niski poziom umiejętności z zakresu zarządzania, kierowanie się intuicją w prowadzeniu działalności; bariera finansowa - duże potrzeby finansowe, małe możliwości dostępu do finansowania; bariera popytu - wynika z naturalnych ograniczeń rynku 40. Należy tutaj zwrócić uwagę na barierę zarządzania, która odnosi się do wielu sfer - nie tylko do zarządzania strategicznego, ale także do zarządzania zasobami ludzkimi. Ściśle z tą barierą związana jest także bariera edukacyjna i informacyjna czyli brak wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz brak dostępu i umiejętności znajdowania rzetelnych informacji. Badaniem sytuacji w Polsce pod względem barier dotykających przedsiebiorców zajmuje się również PKPP Lewiatan. Do wydawanych cyklicznie publikacji należy m.in. raport Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości oraz raport Konkurencyjność sektora MSP. Przedstawiony w 2007 r. Raport o konkurencyjności MSP 41 wskazuje następujące bariery: wysokie pozapłacowe koszty pracy; bariery podatkowe: o brak przejrzystości i jednoznaczności regulacji prawnych dotyczących podatków pośrednich i bezpośrednich, o wysokość podatków; nieelastyczne prawo pracy; konkurencja ze strony szarej strefy (ukrywanie obrotów oraz zatrudnienia przez część przedsiębiorstw); brak wykwalifikowanych pracowników; uciążliwe i kosztowne procedury administracyjne; zatory płatnicze. Należy zaznaczyć, że lista barier jest pokaźna i niezmienna od wielu lat. Podkreślić należy, że koncentrowanie się małych firm na krótkookresowych celach wynika nie tylko ze strategii ich działania, ale wiąże się z wieloma barierami ich rozwoju. W warunkach dużej niepewności trudno jest podejmować działania strategiczne, a przedsiębiorcy skłonni są raczej do myślenia o przetrwaniu i bieżącej działalności. Badania ankietowe na temat barier i problemów małych firm prowadzi także Ministerstwo Gospodarki. Według najnowszego raportu za II połowę 2011 r. 42, najważniejszymi problemami MSP są: 40 Owczarczyk A., Bariery ograniczające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Katowice. 41 Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność sektora MSP Raport z badań, PKPP Lewiatan, Warszawa, Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowe 2011 r. (Nr 1/2012) Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz, Warszawa, kwiecień

17 wysokość podatków i opłat przewidzianych prawem (35%); małe obroty (20%); konkurencja ze strony innych przedsiębiorstw (dużych firm 10%, małych firm 10%); skomplikowane przepisy prawa (8%); biurokracja (4%); brak odpowiednich kwalifikacji siły roboczej (1%). Z kolei raport z badania pt: "MSP pod lupą" 43 opracowany przez firmę badawczą TNS Pentor, opisuje bariery MSP w rozwoju działalności i pozyskiwaniu finansowania. Co istotne, żadna z firm, które wzięły udział w badaniu nie stwierdziła, że warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są "bardzo łatwe". Sytuacja w tym zakresie jest oceniania jako coraz trudniejsza. Raport wskazuje na następujące bariery: skomplikowane procedury (35%); niejasne prawo (33%); zły system podatkowy (29%); wysokie koszty pracy (16%); wysokie koszty finansowania (14%); brak dostępu do finansowania (11%); konkurencja (9%); niski popyt na produkty i usługi (8%); brak środków na rozwój (7%); biurokracja (6%); niedobór pracowników (6%); nierzetelność kontrahentów (5%); brak wsparcia ze strony rządu (5%). W ujęciu regionalnym przedstawione zostały trzy najważniejsze bariery; i tak w województwie mazowieckim przedsiębiorcy najczęściej wskazywali na: skomplikowane procedury (40%); niejasne prawo (32%); zły system podatkowy (25%). Wyniki te niewiele więc różnią się od tych dla całego kraju. Z punktu widzenia tematyki projektu, warto szerzej przedstawić bariery dotyczące zasobów ludzkich. Mimo, że bezrobocie w Polsce rośnie od dwóch lat to, zgodnie z przedstawionymi wynikami badań, firmy wskazują na niedobór pracowników, zwłaszcza tych o odpowiednich/wysokich kwalifikacjach. Problem ten może wynikać z kilku tendencji, jakie pojawiają się w demografii oraz na rynku pracy. Według prognozy demograficznej, na skutek starzenia się ludności, znacząco wzrośnie udział osób w 43 Raport "MSP pod lupą" TNS Pentor,

18 wieku poprodukcyjnym (z 17,2% do 25,7%) 44. Dla firm oznacza to, że w większym stopniu będą korzystać z osób po 45 roku życia (także w związku z planowaną reformą, zakładającą wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia). Z drugiej strony, pojawia się problem braku odpowiedniej wiedzy czy umiejętności osób wchodzących na rynek pracy. Na całym świecie niedobór talentów pogłębia się 45. W tym kontekście problem małych firm stanowi także brak strategii, procedur i polityki kadrowej uwzględniającej zmiany na rynku pracy. Podsumowując przedstawione bariery należy wskazać, że wiele z nich ma charakter barier instytucjonalnych, które są trwałe i przysparzają przedsiębiorcom wielu problemów, niekiedy prowadząc do upadłości firmy. Mimo, że gospodarka rynkowa jest już w pewien sposób ugruntowana w Polsce to nadal system prawny nie jest odpowiednio dostosowany do potrzeb sektora MSP. Jak wskazują liczne opracowania, bariery nieinstytucjonalne zanikają szybciej. Przytoczone bariery uniwersalne dotyczące obszaru zarządzania, finansów i popytu stale będą dotykały przedsiębiorców, jednakże można minimalizować ich oddziaływanie. Dużą w tym rolę powinna odgrywać aktywna działalność sfery otoczenia biznesu Wyzwania sektora małych przedsiębiorstw na Mazowszu Wyzwania sektora małych przedsiębiorstw wynikają bezpośrednio z opisanych barier, dodatkowo pogłębianych przez bieżące zmiany zachodzące w gospodarce globalnej. Wyzwania, jakie stoją przed firmami można podzielić na obszary: kryzys gospodarczy wpływający na sytuację gospodarczą w kraju; potrzeba wprowadzania innowacji, oparcie konkurencji o innowacje; wprowadzanie nowych technologii informatycznych; starzenie się społeczeństwa, zmiany na rynku pracy. Przytaczając najbardziej aktualne analizy, przedsiębiorcy oczekują raczej pogorszenia się warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z raportem Ministerstwa Gospodarki 46, pod koniec 2011 r. tylko co dziesiąty przedsiębiorca oczekiwał poprawy warunków. Jest to też najgorsza sytuacja od 2008 r. Przyczyny tej sytuacji i ich ocena przez przedsiębiorców zostały przedstawione na poniższym wykresie. 44 Prognoza demograficzna ludności na lata , GUS, Nowe spojrzenie na pracowników 50+, Manpower, Warszawa, Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowe 2011 r. (Nr 1/2012) Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz, Warszawa, kwiecień

19 Wykres 4 Ocena sytuacji przez przedsiębiorstwa. Źródło: Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowe 2011 r. (Nr 1/2012) Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz, Warszawa, kwiecień Przedsiębiorcy oceniają, że największy negatywny wpływ na ich działalność będzie miała sytuacja gospodarcza w kraju (50%). Czynnikiem hamującym będzie również zmiana kosztów siły roboczej (9 % wskazań). W ocenie przedsiębiorców (25%) także zmiany perspektywy sprzedaży odbiją się negatywnie na działalności firmy. Aczkolwiek większa grupa przedsiębiorców (29%) uznaje ten czynnik za korzystny. Szybkie przemiany wpływają także na potrzebę wdrażania nowych sposobów zarządzania, w tym zarządzania strategicznego, zarządzania wiedzą i zarządzania innowacjami. Istotne staje się kształtowanie kompetencji przedsiębiorców i wzrost kapitału intelektualnego w firmach sektora MSP. Obszary te są istotne ze względu na konieczność konkurowania poprzez innowacje. Z kolei, jeśli chodzi o starzenie się społeczeństwa i problem z pozyskiwaniem pracowników, to wyzwaniem dla firm jest zapobieganie odchodzeniu pracowników, którzy posiadają cenną wiedzę. Firmy w większym stopniu niż dotychczas będą też zatrudniały osoby w wieku 45+, korzystając z ich doświadczenia i wiedzy. Ponadto, istotne staje się szkolenie pracowników, którzy mają zastąpić tych odchodzących. Odpowiedzią na wyzwania, jakie stoją przed sektorem MSP może być dostarczenie im wsparcia w postaci narzędzi zarządzania strategicznego i zarządzania kapitałem ludzkim, tak aby w jak największym stopniu mógł zostać wykorzystany potencjał przedsiębiorstwa. Jak wynika z wcześniej przedstawionych barier, część z nich (tych nieinstytucjonalnych) jak np. brak wykwalifikowanych pracowników czy niski poziom umiejętności zarządzania, można spróbować wyeliminować poprzez wsparcie małych firm w tym zakresie. Firmy byłyby wtedy mniej podatne na wpływ barier instytucjonalnych i mogłyby podnosić swoją konkurencyjność na rynku. Warunki instytucjonalne

20 funkcjonowania dla wszystkich firm w Polsce są identyczne, dlatego warto poszukiwać przewag i znosić bariery w obszarach, w których jest to możliwe. 3. Wnioski z przeprowadzonych case study 3.1 Zróżnicowanie firm Badaniami objęto 12 firm z różnych branż. Znalazły się tu dwa przedsiębiorstwa budowlane, ale nie zajmują się one bezpośrednio pracami budowlanymi, raczej produkcją i usługami wokół budowlanymi. Dwie firmy można zaliczyć do segmentu medycznego wyspecjalizowanego medycyna estetyczna i psychoterapia. Pośród pozostałych znalazły się cztery przedsiębiorstwa produkcyjne - obuwnicze, oświetleniowe, sadownicze i produkujące opakowania. Pozostałe to typowo usługowe branże: recykling, spedycja lub przedszkole niepubliczne. Wszystkie badane firmy mają siedzibę w województwie mazowieckim. Zastosowany dobór branż odzwierciedla potencjał poszczególnych branż gospodarki województwa mazowieckiego. Zgodnie z założeniem rekrutacyjnym przedsiębiorstwa miały od 14 do 46 pracowników (poczynione założenie: od 10 do 49 pracowników). Średnia liczba pracowników w badanej próbie wyniosła 29 osób. Liczba osób w wieku ponad 45 lat była bardzo zróżnicowana i wynosiła od 3 do 15 osób, co stanowi, w zależności od firmy, od 9% do 38% pracowników. Osoby te pracują na stanowiskach kluczowych, jak i na nie wymagających kwalifikacji stanowiskach fizycznych sytuacja jest tutaj bardzo zróżnicowana. Równie niejednolite są proporcje kobiet i mężczyzn wśród pracowników. Średnio jest to 41% kobiet, ale wśród badanych znalazły się przedsiębiorstwa o zerowej liczbie kobiet wśród pracowników, jak i sfeminizowane w 95 procentach. Kierownicy prawie wszystkich firm zadeklarowali minimalny poziom rotacji na stanowiskach. Zmiany dotyczą wyłącznie pracowników na najniższych stanowiskach. Recepcjoniści, kelnerzy, niewykwalifikowana obsługa może się zmieniać, ale pracowników kluczowych, przeszkolonych ceni się i dba, by pracowali dla firmy jak najdłużej. 3.2 Stosowane narzędzia informatyczne Większość badanych firm nie stosuje żadnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi oraz narzędzi planowania strategicznego. Jedna z firm stosuje oprogramowanie wspierające bieżącą pracę firmy oraz wykonuje miesięczną, kwartalną i roczną analizę podstawowych wskaźników ekonomicznych. Zatem firmy poddane badaniu cechuje tendencja charakterystyczna dla większości małych firm województwa mazowieckiego, i Polski

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU MSP W POLSCE

SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU MSP W POLSCE SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU MSP W POLSCE Ujęcie wg sekcji gospodarki Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek RAPORT W UJĘCIU WG SEKCJI GOSPODARKI z wyników badania przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP

Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP 2010 Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r.

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. RANKING Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Definicja innowacji...4 1.1. Innowacje procesowe...4 1.2. Innowacje

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Raport z badania ankietowego przedsiębiorstw Instytut Badań Strukturalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Spis treści Wstęp 2 Wnioski 3 Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4 Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Wpływ sytuacji gospodarczej na regionalny rynek pracy 19 1 Wstęp Druga część opracowania

Bardziej szczegółowo

Raport. Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego

Raport. Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego Raport 2013 Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego Raport z badania sektora MSP w województwie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Ujęcie według klas wielkości. Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Ujęcie według klas wielkości. Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową RAPORT POLSKIE MSP NA DRODZE KU NOWOCZESNOŚCI RAPORT z wyników badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Technologie,

Bardziej szczegółowo

Kształcenie po szkole

Kształcenie po szkole 2012 Kształcenie po szkole Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe Anna Szczucka Konrad Turek Barbara Worek Kształcenie po szkole Kształcenie po szkole Uczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Warszawa, czerwiec 2010 r. Spis treści Wstęp ll 5 1. Charakterystyka projektu ll 6 2. Rozwój branż

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników KPMG W POLSCE Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników O reakcjach firm na trudne warunki rynkowe kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie menadżerskie 5 3. Reakcje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo