ÕÃfl Œ«À fl Õ Ÿ fl à Œ fl Ãfl Œ À Ÿ Õ flœ Ÿ Œfl À. fl fl flœ Ã Ã Õ flõ à Œ fl ÃÕ Œ Ÿ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ÕÃfl Œ«À fl Õ Ÿ fl à Œ fl Ãfl Œ À Ÿ Õ flœ Ÿ Œfl À. fl fl flœ Ã Ã Õ flõ à Œ fl ÃÕ Œ Ÿ"

Transkrypt

1 À ÌÌÍÚÈÍÔ Ú ø µù ÃÚ Õ± ± ª ˆ flÿÿ flµøºª ø Ÿ-Æ ±Ûÿ ø Æøµ± ªÙ ˆ ø決± ß À ªÆ ß ª ç ± µø ± ª µøå ÕÃfl Œ«À fl Õ Ÿ fl à Œ fl Ãfl Œ À Ÿ Õ flœ Ÿ Œfl À w ø µ ÚÙ Õ± ± ª ÃÚÙ Ó ÔÏ W artykule dokonany został przegl º ±º ø ± ß Æ ª - ª ª ª - ±Æ ß system finansowy w Polsce. Przeanalizowano udział poszczególnych podmiotów wchodz ß jego skład. Zbadano dynamik øæ ± øµ ß - ß ª ø ± ª ± ± µ ƪ ø º± fi ø ª ß ø stw. Oddzielnie zostały zbadane rynek pieni ny i rynek kapitałowy, pod wzgl ºª rodzajów instrumentów obrotu i ich ł ª øæ ± ø Æ ª Æ ª ± ø ø Ú ±ººø ± ø ø ª ªµ ± º ß ø ª Æß µ ø ± ª ± ø Ʊ ± ª ± ±ºøÆ ß µæø Ú Słowa kluczowe: ß ª ø ± ßÙ Æ ªº ± ßÙ ø cia, na giełdzie, warto øµ ß - ٠Ʊ ± ± ±ºøÆ ª ±Ù Æ ªº æ ±Æ ± Ú Ú ø µù ÃÚ Õ± ± ªßˆ flÿÿ À ªÆ ß ± Õ ª ª ø º ê ± ± ßÙ ± ß ª ø ± ø À ªÆ ß fl fl flœ Ã Ã Õ flõ à Œ fl ÃÕ Œ Ÿ w ø µ ÚÙ Õ± ± ªß ÃÚÙ Ó ÔÏ Œª ªø ªº ø ª ø ø ß ± ª ±ºªÆ ª ± ± ß ø ± æª ± ºªÆªº ª ± ªÆƪ ø ªº ø ø ß ± ª ø ø ø浪 Ù Æƪ ß ª ± ºß ø ºª ª ± ª ø º Ʊ ºª ª Ʊ ø ± ± ª Æ ª ± ª ƪø ª ± ± ßÚ Ã øæ ª ø øºª ø ± ªÆ ª ± ª æø Æ ª ø º ª ª ª ± ª ø ø ß ª ± ø ºÚ à ª øæª ± º º ø ª ª ± ± ª ø ø ø ß ªºÚ à ª ºß ø ± ª ± ø ø ß ª ø ª ø ª ± Ÿ Æø ± ± ø檺 ± ± ªÆ ± Æ ª ªÆª ª ø ªºÚ ± ªß ø浪 ø º ø ø ø浪 ø ª 檪 ª ø ªº ª øæø ª ßÙ ªÆ ± ß ª ± Æøºªº Æ ª ø º ª Æ ± ø ø ª ƪ ª ߪøÆ Ú Ã ª ƪ ø ± æª ªª ª ø ª ± ª ø ø ø浪 ø º ª ± ± ºª ª ± ª ± ª ± Æß ø ø ø ß ªºÚ flæ ªº ø ª ± µ ø浪 Ʊ ºª ªª ª ß ± ø ø ±æ ø ± ø º ø ± ø ± Ù ø Ʊ ºª ø ± ªÆ ± ± ø ø ø º ± Æ æ ª ± ª ª ª ø ± ± ± ø ± ø º ª ª ± ± ª ø º Ʊ ª æ ª ª ª ßÚ fiø ªº ± ª øæ± ªÙ Æ ßÙ ø ª ±Æ ø ø ± ± ø ª Û ± ø ø ø浪 ø ø ª ±Æ ±Æø ªÆª Æ Æ Ù ø ±Æ ø ªø ƪ ± ª ø ø ª ø ± ± ø æ± ºøÆ ª Ù ø ± ± ªº ± ª ƪø ª ± ± ßÚ ªß ±Æº Ê ø ø ß ª Ù æ ª Ù ø ª Ù ± µ ø浪 Ù ø ª ø ª Ù ª ± ± ºª ª ± ª Ù ª ªÆ Æ ªÚ Ʊ øº ª ªÚ Analiza współczesnej gospodarki byłaby niekompletna bez analiz jej rynku ø ± ª ±Ú ø ø ø ø ±º ª ª Ʊ ª ß ±æø ø ß ª ª Æø ß ªÙº± ß ß ± øæ- ± ± ±ºøƪµ µæø ± ß Ù øµ ± ±ºøƵ wiatowej w cało ci.rynek finansowy, a zwłaszcza jego segment ø ß ø ªÆø øæ ± ± ß ª ±æª ª ªº ß ø ºß ø ª Ʊ ø ß Æß µ- ø ª ªÚ ± ª æ ß Æß ªµ ø ªÆ- øæ ± ± ß ª º± młody, gdy ª ± Ʊ - ±æª ª ± ø Ʊ ± ł si º± ªÆ± Ʊµ ÔÁÁÔÙ ß ø ± µ ±µæª Æø ±Æ ø µæø Ú ±º ø ß ª ± rynku zostały zało ± ª Æ ª ø º ø ÓÓ øæ ø ÔÁÁÔ Æ±µ ú Æø ± ± æ ß ±ææ± ª ø ªÆø ÔÈÈ

2 øæ ± ± ß º ø ± ªÆ ß å Ô ø ± Æ ª øæ ø ª Œ ª ± ± ª ± µ ª Ù ø ±º ø przez ówczesnego prezydenta RP Lecha Wał Ú ki tej ustawie powstała Giełda Papierów øæ ± ciowych w Warszawie, która obecnie odgrywa główn Ʊ ø µæø ± ß Æß µ ø ªÆ- øæ ± ± ß Ú ÿ ±Æß ª ø ªÆ giełd ø ªÆ- øæ ± ± ß ± ª ø ª øæ ø µ Giełd ª µ powstał ÔËÔÈ Æ±µ ø ø ± µ ª ± Æ- ª øú Æ ªÆ ø µ ± ± ø Æß µ giełdowego w latach spowodowana była wybuchem II wojny ø ± ª Ù ø ø ª º± ø ª ± µ ƪ wpływów Zwi µ Œøº ª µ ª ±Ù Ú ø ø ƪø ª ± µ± ªµ ß ß ± ±ºøƵ ø ±, w której giełda i rynki kapitałowe nie były brane pod uwag Ó Ú ø ß ø ø giełda polska z roku na rok przyci gała coraz wi cej emitentów i inwestorów. Emitentami były głównie spółki akcyjne si ø ª ± º±ºø µ± ª Ʊºµ ª ª ª æ º ª º± ƪø ø Æ ªº ª ß ß ß ª ß ª Æ ª ± ª Ú µ± ª ± Ʊ ª ª ±Æ- ±º ± ª ß ª ø ± ªÙ czyli w instrumenty rynku finansowego) znajdowały si µ ± Æ ß øºµ- º ª ß ª ø ± ª ± øºø ª ± ± ± ª Ʊºµ ª ªÚ Mechanizm działania rynku papierów warto ± ß ªÆ ± ª ± -Æ ª ± ø ª ø ª ªµ ß ª ßµ±Æ ß ø ª ß Æ±ºµ- øæ- ± µø µæø ± ª Ù øµ º ß ø決± ª Ú ª æ± ª ª ß Æ ª ± ß ± ø ª ƪø ± ø ß Ù ß ßæ ª ± ±ºøƵø æ º ª Ʊ ø Ú øæ µ ª ªº øµ ª Æø ± funkcjonowania rynku i wysoka płynno ø ªÆ- øæ ± ± ß Ú Ãß µ± øµ øæ µø ª ±Æ ß øæ- ± µæø ± øµ ø Æø æ º µ ± ø øµ ª ± µ Æ ªº æ ±Æ ±Æø ±æ ø ª Æ- ß ª ª - µ±æ ±Æø ß ªÙ µ± ø ªÙ æø µ± ªÙ µøææ± ª Ú Æ ª ß Æß µ ø ± ª ±Ú Æ ªº ± ª ±ææ± ø Æß µø ø ± ß Æ ª ß ø ± ªÚ Æ ª ø ± ß ±º ª À ø ± Æø µ± ± º ø ÓÁ Æ ª ø ÔÁÁÏ Æ±µ ± µ± Æøµ Ù µ -Æß ± ±º ª ± ø ª øµ ß - ø ± ß ªº ª ª Ʊ ±æ± ø ø ø ± ª ± albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, ª µ± Æøµ ø øæ ª ± º ß º ª ø æ ª Ʊ ø ªº ± ø ª ß µø µ µ ± ±ºøÆ ªÙ æª º ø ±Ù ß ßµ± ø ª Æø æ ±æ± ø ß µø ß µ± Æøµ ø øæøµ ªÆ æª øæ µ± ß ß øæ µ± ß Ì Ú Æ ª ß Æß µ ø ± ª ± Æ æ ø ± ø ±º ª ø º ª Æ ß Æß Ú Ô Ê Æøºß ß ª Ú ø ªÆß øæ ± ± ª ± ±º ª Ú ºªÆß ø ß Ú ªº øµù ºø ª ª ª ø - Ù º± Ʊ ± ± ±ºøÆ ª ± Æ ß ß ø głównie pierwsza grupa, druga za słu ß º± øæ º ø ø Æß ßµ ª Æß ªµ ø ß ª Ú ÕÃŒÀ ëfl Õ ÃÆøºß ß ªÊ øµ ª ±æ ø ª æ± ß ªµ ª ß ø ø ª ªÆ ß µø ß ºª ± ß ± ª ªÆ ß µø ß ª ß ß ª ± ±º ªÊ ±Æ øæº Æª ± ª ø øææø derywaty zło ± ª Œß Ú ÔÚ ±º ø ± ª Ʊº ø ª Æ ª - ø ± ß ródło: opracowanie własne Inny podział instrumentów finansowych uwzgl dnia termin zwrotu kapitału zainwestowanego w ø ªÆß øæ ± ciowe danej klasy[4]. Według tego kryterium instrumenty finansowe dzielimy na: Æ ª ß Æß µ ª ª ± ä ºß ªÆ Ʊ ª Æ ªµÆø ø ªº ª ± Ʊµ  instrumenty rynku kapitałowego gdy termin zwrotu jest powy ª ªº ª ± Ʊµ Ú Æ ª ß Æß µ ª nego cechuje stosunkowo wysoka płynno µ ª Æß ßµ±Ú ø ± ø instrumenty rynku kapitałowego cechuj stosunkowo niska płynno ß ±µ ª Æß ßµ±Ù µ -ƪ ª ± ª ß ±µ ± Ʊ øµ Æ- ª ± ª ø ª º ß Æø ø º ø ª ±ÆøÚ ÔÈË

3 ± Æ ª - Æß µ ª ª ± ø ª º ß ß Ê æ± ß ± ß µøææ± ªÙ æ± ß ª ªÙ æø µ± ª µ± ªÆ ß ªÚ ø ± ø ród instrumentów rynku kapitałowego wymieni ø ª ßÊ øµ ªÙ ±æ ø ª µøææ± ªÙ æø µ± ª µ± ø ªÙ ªÆ ß µø ß ª ß ß ª ºª ± ß ± ªÙ ß ø ø ª ± ª ª æ ª Ú ª ª ª ª ª ß µ ø ß µø º ø ß Æ± ø ª µæß ªÆ ø ±Æø ± ø ª ª ø Æß µ ø ± ß ±Æø ± ± ß ±Æ Æ ª - Ù µ -Æß ªº ª ø º±æƪ ± ± ø ±ææ± ªÙ ª ø ßæµ± µø Ù ºß ª ª æß º ß ø ªÆª ± ø ª Æ-º ª ±Æ- Æß µ ø ± ª ±Ú Õß ª ø ± ß ± ªÚ Õß ª ø ± ß ± ª ±Æ ªÆß ±º ø ± ª Æ ß instytucji finansowych: instytucje kredytowe (bankowe), zakłady ubezpiecze Ù º ª ª ß ß ª ±Æø fundusze emerytalne.udział innych rodzajów instytucji jest znikomy. Potwierdza to rysunek 2, z którego ß ± µ± ø ± øù e główn Ʊ ß ª ª øºø ±º Æß ø ß ª µæªºß ± ªÚ µ± ª Æ ßƱ øµ ß - ƱµÒƱ ª ±º ± - ± µ ª ± ªµ ±Æø ø ± ª ± ø Æ ª Æ ª ª ± ø Ô ø latach ) pokazany jest w tabeli 1. ± ªÙ øµ ß µæø ø Ù ±ææ- Æ ª ø ø ± ß ± ª ±ºæß ø ªµ ±Æ ª giełdowym rynku finansowego, bº ª w sektorze pozagiełdowym. Głównym operatorem rynku giełdowego w kraju jest Giełda Papierów Warto ± ß Ÿ øæ ø ª ±Æ ø ø ±ææ- ø ªÆø øæ ± ciowymi oraz innymi instrumentami finansowymi. Przykładowo, w listopadzie 2009 roku ø Ÿ º±µ± ß ø ± ±ææ± ø ß Æ ª ø ø ± ß Í Ê akcjami spółek; ±æ ø ø ÕµøÆæ ø øâ ±æ ø ø Æ ªº æ ±Æ Â prawami poboru spółek; prawami do nowych akcji spółek; ªÆ ß µø ø ª ß ß ß Â µ± Æøµ ø ªÆ ± ß Â ± ø  ªº ± µ ºªµ ± ŸÓ  Ʊº µ ø Æ µ Æß ± ø ß Ú Przyrost aktywów instytucji finansowych w Polsce w latach (w %) Ãøæª ø Ô Ó Ì Ó Ï Ó Î Ó Í Ó È Ó Ë Ó Á Ó Ô Ó ÔÔ Ó ÔÓ fiø µ µ± ªÆ ß ª ÌÓÙÎ ÔÙÎ ËÙÈ ÔÔÙË ÏÙÔ ÏÙË Ô ÙÔ ËÙÁ ÔÍÙÓ ÔÍÙÌ Banki spółdzielcze i zrzeszaj ª ÔÎÙÎ ËÙÍ ÔÈÙ Ô ÙÔ ÁÙÓ Spółdzielcze kasy ± º ± ± ±ÛµÆªºß ± ª ÌÓÙ ÓÈÙÌ ÓÍÙÏ ÔÓÙ ÓÔÙÈ ÓËÙË ÓÌÙÏ Ó ÙÈ ÔÔÙÏ ËÙÌ Zakłady ubezpiecze ÔÏÙÔ ÔËÙÍ ÔÎÙ ÓÔÙÓ ÔÍÙÁ ËÙÈ ÚË ÏÙÎ ÙÍ ÔÔÙÏ º ª ª ß ß ª ÏÎÙÍ ÔÌÙ ÍÌÙË ÍÔÙ ÌÏÙÁ ÛÏÌÙÎ ÓÎÙÁ ÓÈÙÌ ÛÌÙÌ ÓËÙÎ øæ ª º ª ª ªÆß ø ª ÏÔÙË ÌÁÙÈ ÌÈÙÎ ÌÎÙÏ Ó ÙÔ ÛÔÙÓ ÓÁÙÔ ÓÌÙÁ ÔÙÎ Ó Ù ±º ± ß øµ ªÆ µ ª ÌÓÙÔ ÏËÙÍ ÓÎÙÎ ÎÍÙÎ ÁÚÌ ÛÓÈÙÔ ÔÎÙÔ ÛÈÙÔ ÁÙË ÛÔ ÙÁ Ogółem ,5 15,1 22,4 ÔËÙÎ ÔÍÙÓ ÍÙ ÔÔÙË ËÙÌ ËÙÎ ródło: NBP, UKNF, Analizy Online, KSKOK. W 2012 roku warszawska Giełda Papierów Warto ciowych była operatorem [5]: Głównego Rynku GPW (giełdowy rynek regulowany), na którym były notowane: akcje, prawa do akcji (PDA), prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy ETF ª ø ª Æøºªº º ٠Ʊº µ ß Æ µ Æß ± ø ªÙ ø ± ª µ± Æøµ ß Æª Æ ª ß ± ±º ª zane z rynkiem akcji (kontrakty terminowe na indeksy akcji i akcje spółek, opcje ºªµ ± ª ±Æø ªº ± µ ºªµ ± ª ŸÓ Ù ø øµ ª ±æ ø ªÂ Æß µ ª ± ª ø ªÆ ø ß ª ± ß ª ±ææ± Ù flõ Ù ø µ -Æß ± ± ø ± øµ ªÙ fl Æø ø ±æ±æ  ÔÈÁ

4 detalicznych segmentów platformy obrotu dłu ß Æ ª ø ø ± ß ø ø ß Ê Æß µ ƪ ± ø ª ± ±Æø flõ Ù æº ª ± ±Æ ø ± ø ß Æß µ ª ªÆª ± ø ß Ù ø µ -Æß notowane były obligacje skarbowe, komunalne, przedsi æ ±Æ ±æ ø ª æø µ- Ù ß banków spółdzielczych, oraz listy zastawne. Rys. 2. Udział w rynku finansowym poszczególnych kategorii instytucji finansowych według warto øµ ß - ø µ± ª Ó ÔÓ Æ±µ ródło: opracowanie własne na podstawie [5] W tym samym okresie na Głównym Rynku GPW pojawiło si ± ß µ ø µ± Æøµ - ªÆ ± ß ø øµ ª ±Æø ± ª Ʊº ø ª Ʊº µ - Æ µ Æß ± ø ß Ú Zgodnie z danymi GPW [7] ł ø µø ø ø ø ±æ Ʊ øº ± ß Æ ª rynków (Głównego Rynku GPW i NewConnect) na koniec 2012 roku wyniosła 745,1 mld zł (por. rok wcze niej651,4 mld zł). Tak jak w poprzednich latach obrót akcjami w Polsce był skoncentrowany na Głównym Rynku GPW, na którym na koniec 2012 roku notowano akcje 438 spółek (o 12 wi ª ø µ± ª Ó ÔÔ Æ±µ Ú ÃÆø øµ ª przeprowadzone na tym rynku stanowiły ponad 99% obrotów akcjami na krajowych rynkach zorganizowanych. Rynek NewConnect nadal rozwijał si ºß ø ªÚ ø µ± ª Æ º ø ± ± ø ± ø nim akcje 429 spółek (o 78 wi ª Ʊµ ª ª Ú ß ø ß ø ª kszyła równie ª µ± µæø ± ª ± Æß µ ±æ ø µøææ± ß Ú Ó ÔÓ Æ±µ ±º ± ± ø ± ø ƪµ±Æº± ª øø ø ± ø ª ªÆª ߺª - ÌÍ ø µ± ª Ʊµ ä Ʊ ß µ ß ± øø ø owanie na tym rynku o 37 mld zł do 190 mld zł. Na koniec III kwartału Ó ÔÌ Æ±µ ± ø ª øø ø owanie wyniosło 201 mld zł (35%) [8]. Podobne tendencje wzrost kapitalizacji giełd i zadłu enia z tytułu papierów dłu ß ªµ ±Æø æ ª ± ä ±æ ªÆ ± ø ± ø ± ß ß ª ª ø ± ß Á Ú øµ ºø z przytoczonych w tabeli 2 danych w 2012 roku nadal rosło znaczenie systemu ø ± ª ± ± µ ª ± ±ºøÆ ªÙ æ± ª ƪ ø ø øµ ß - µæø ± ª ± ß ª ø ± ª ± º± fi kszyła si ± ÏÙÈ ±Æ- ø ± Æ ªº Ʊµ ª Ú ªº øµ ø ª µæø - ƪ ß ª Ʊ ± ªÙ ±º±æ ª øµ ª ø ø grzech udział sektora finansowego w gospodarce krajowej jest ºª ߺ± ø ª ø µ Ú ø µ± ª ø ø ± ø ª ± ±µæª øµ ß ø ß ±Æ ß ± µ ªµ ±Æ finansowy wyniosły 1 bln 961,9 mld zł (jest to o 8,5% wi ª ø µ± ª Ó ÔÔ Æ±µ Ú Æ ßƱ øµ ß - sektora finansowego w analizowanym okresie był spowodowany przede wszystkim wzrostem warto øµ ß - ªµ ±Æø æø µ± ª ± ±Æø ± øæ ß º ß ª ªÆß ø ß Ú ± ªÙ ±º±æ ª øµ ß krajach regionu, sektor bankowy nadal odgrywał główn Ʊ ß ª ø ø ± ß Ù Æ ß ß ± µ ß ª ø ± ß ± ø ø ø ø ª ±Æ ª ± ø ß æø µ± ± ± Æ-º ß ª - ø ± ß Æ± ª rodkowo-wschodniej. W całym regionie widoczny był jednak niski w porównaniu z krajami ƪ ß ª Ʊ ± ± Ʊ ± ªµ ±Æø æø µ± ª ±Ú ± µ ªµ ±Æ æø µ± ßÙ ±º±æ ª øµ ªµ ±Æß æø µ± ª innych krajach regionu, charakteryzował si øæ ø ß ßµ±Æ ß ø ª ªµ Æß ß ø øµ ß - Ú Wynikało to z koncentrowania si æø µ- µæø ± ß ø wiadczeniu tradycyjnych usług bankowych, Æ ªºª ß µ Æ ß ± ø ºª ± ß - ±º ± - ª ø ± ß º ª ø µæªºß - Î Ú ÔË

5 flµ ß ø ß ª ø ± ª ± ƪ ø º± fi ßæÆø ß µæø ø Ʊ ß rodkowo-wschodniej oraz w strefie euro w latach (w %) Ãøæª ø Ó Æø ÒƱµ Ó Ì Ó Ï Ó Î Ó Í Ó È Ó Ë Ó Á Ó Ô Ó ÔÔ Ó ÔÓ ± µø ÈÎÙÁ ÈËÙÍ ËÎÙ ÁÍÙÎ Ô ÌÙÔ ÔÔ ÙÌ ÔÔÔÙÓ ÔÔÈÙÈ ÔÔËÙÌ ÔÓÌÙ ª ß ÔÓÏÙÏ ÔÔÁÙÓ ÔÓÍÙÏ ÔÓÎÙÍ ÔÌÏÙÌ ÔÌÈÙÌ ÔÏÓÙÎ ÔÏÔÙÓ ÔÏÈÙÍ ÔÎÌÙÌ Æß ÁÌÙ Ô Ù ÔÔÏÙÈ ÔÓËÙÎ ÔÏ ÙÁ ÔÎÌÙÎ ÔÍËÙÍ ÔÍÎÙÌ ÔÏÁÙÏ ÔÌÍÙÏ Õ Æª ø ª Ʊ ÌÎÔÙÓ ÌÍÈÙÏ Ï ÙÌ ÏÔÍÙÓ ÏÌÁÙË ÏÌÏÙË ÏËÎÙ ÏÁÍÙÓ ÏÁÈÙÍ Î ÓÙÓ À ø Ê ºø ª º ø ƪ ß ª Ʊ º± ß ÔÍ µæø - Ó Á Ó Ô ÆÚ ±Æø ÔÈ µæø - Ó ÔÔ Ó ÔÓ ÆÚ ø ª ª ±Æ- ß ø ª ºø ß ø ª ± ß ± Æ ªº ªºß ø ± Æø ± ø ø ª º ø ø ródła danych, º ª ª øµ ß ø ß ª ø ± ª ± øµ ß - º ß Æß µ ª nego oraz korekty przesłane przez æø µ ª Æø ªÚ ródło: dla strefy euro ECB Statistical Data Warehouse oraz Eurostat; dla pozosta łych krajów dane º± ± ª Æ ª ø決± ª æø µ ª Æø ª ±Æø ŸÀÕÚ ± µ Æß ªµ ø ªÆ- øæ ± ± ß Ú Œß ªµ ø ªÆ- øæ ± ± ß ±º Æß ø ªæø ø ª ø Ʊ Ʊ ± ± ±ºøƪµ ø決± ß Ú æøºø ß ø ± µ ª ± Æß µ ø ªÆ- øæ ± ± ß ±º ø ª ø Æß ªµ ª ny i kapitałowy. ± ±º ø ± ß Æ ª - Æß µ ª ª ± ø ø Ê Ô æ± ß µøææ± ªÂ Ó æ± ß ª ªÂ Ì krótkoterminowe bankowe papiery dłu ªÂ Ï krótkoterminowe papiery dłu ª Æ ªº æ ±Æ Ú øæ ± Æ ª - ± µ ª ± Æß µ ª nego (w miliardach złotych) Ãøæª ø Ì Æ ª ßÒƱµ Ó Î Ó Í Ó È Ó Ë Ó Á Ó Ô Ó ÔÔ Ó ÔÓ Ó Ô̈ fi± ß µøææ± ª ÓÏÙÏ ÓÎÙË ÓÓÙÍ Î ÙÏ ÏÈÙÎ ÓËÙ ÔÓÙ ÍÙÔ Ù fi± ß ª ª ÓÌÙ ÔËÙÏ ÈÙË Ô ÙÓ ÏÔÙ ÈÏÙÍ ÁÌÙÏ ÔÔÈÙ ÔÔÍÙÏ Æ- µ± ªÆ ± ª æø µ± ª papiery dłu ª ÓÙË ÏÙÎ ÓÙÁ ÓÙÔ ÌÙ ÓÙÍ ÈÙÈ ÎÙÁ ÌÙË Krótkoterminowe papiery dłu ª Æ ªº æ ±Æ ÎÙÍ ÍÙÌ Ô ÙÍ ÔÔÙÍ ÍÙÓ ÔÔÙÈ ÔÎÙÁ ÔËÙÎ ÔÎÙÁ Ogółem ÎÎÙË ÎÎÙ ÏÌÙÁ ÈÏÙÌ ÁÈÙÈ ÔÔÍÙÁ ÔÓÁÙ ÔÏÈÙÎ ÔÌÍÙÔ * Dane za trzy kwartały 2013 r. ródło: opracowanie własne na podstawie [10], data dost Ê ÌÔÚ ÈÚÓ ÔÏ W tabeli 3 przytoczone zostały dane statystyczne ze strony internetowej NBP o dynamice warto Æ ª - ± µ ª ± Æß µ ª nego na przestrzeni niespełna 9 lat. Ogólnie warto ø Ʊµ ø Ʊµ sukcesywnie wzrastała. Aczkolwiek dynamika poszczególnych kategorii papierów warto ± ß ±ºæ ª ø ±º ± - ª ª ºª Ú ± ß ß ± Æ ªºª ß µ æ± - µøææ± ß Ù µ -Æß øæ ± ø ª wahała aby ø º± ªÆø Ó ÔÓ Æ±µ Ú ± µæß ß ª ønsowym z 2008 roku niemal załamał si Æß ªµ µæ- µ± ªÆ ± ß papierów dłu ß ª ± ø ß Æ ª Æ ªº æ ±Æ øú µ øæ ±, zwłaszcza w ci ± ø Î lat cechował si Æß ªµ æ± - ª ß Ù ª ± ø ß Æ ª ß ª ø ± ªÚ - ß c dokładniej ± ª - ª µø ª ±Æ ª Æ ª - ø ø ß º± Æß µ ª ª ±Ú fi± ß µøææ± ª ± µæ- µ± ªÆ ± ª ø ªÆß øæ ± ± ª ª ± ø ª Æ ª Æ d (a dokładniej ø決± ß fiø µ ± µ ø ª ª ª Æ º ª ø ± ø ø ± Æ ªæ æ º ª ø øú Õ ø ± dogodny instrument krótkoterminowego kredytu słu ª ± º± ø ± ø ø øæø ø cego w czasie długu æ ª ±Ú ÃªÆ ß ø øºø ± æ± - µøææ± ß ß ± ±º Ë º± ÎÓ ß ±º Ú Æ± ª ± ø ª æ± µøææ± ª ± ø øæøµ ªÆ ºß µ± ± ßÙ ± ± ø øù ª Æ ß ±ºª ª ±Æø ª Æ- ø ± º ß ª øµ ø øæ ± ± ø bonu. Nominał bonu wynosi 10 tysi cy złotych. Pierwszy raz zostały ÔËÔ

6 ± ª ߪ ± ø ª fl Ʊµ ÔËÈ ÔÔ Ú ±ºø µ± µ æ± - µøææ± ß ª ± ± ßµ±Æ ß ø ø Æ ª æø µ ª Æø ª º± ƪ ± ø ø ± ª º ø ±æ ª Ú fi± ß µøææ± ª Æ ªºø ø ª ø Æß µ ªÆ ± ß Æø ø ß ª ªø ªÆ- ÕµøÆæ± ß ø ªÆ- øæ ± ± ß Ú ª ± Æß ªµ Æ ± ßÙ º± µ -ƪ ± º± ø instytucje wyłaniane ka ºª ± Ʊµ ºÆ±º ª µ± µ Æ Ú ø øºß µ ± ± ø ø ß ª ±µæª la corocznie opracowywany Regulamin pełnienia funkcji Dealerów ÕµøÆæ± ß ø ªÆ- øæ ± ciowych. Głównym kryterium wyboru Dealerów Skarbowych Papierów øæ ± ± ß ª øµ ß ± na krajowym rynku skarbowych instrumentów dłu ß Ú Æ ø ø ±Æª przetargów bonów skarbowych jest Narodowy Bank Polski, który pełni równie µ ø ª ø ª ±Æø prowadzi system depozytowo-rozrachunkowy dla tych papierów dłu ß ÔÓ Ú µ± ª æ± ß ª ª ª ± ø ª ø ª Æ ª ß ª ø ± ªÚ Õ ø ± ±º ø ± ±Æ ± ªÆø ± øæ ª ± Æß µ ø決± ª ± fiø µ ± µ Ú ªÆø ª ª ± ß ± ±æª µ± Ʊ ± ø ø Æ ª æø µ ª Æø ß ± ª º ø ± ±ºøÆ ª ä ºß æø µ ª Æø ß ª ª ±æ ø ª ø ª º ª Æß µ Ù ø ø ª ª ø ± ª º ø ± ±ºøÆ ªÚ fiø µ ª Æø ß ± ª ª µ ß ± ª º ø ± ±ºøÆ ª ± Æ ª µ æ± - ª ß æ º ±æ ø Ú fi± ß ª ª Æ ª ª Ù ø ± ƪº ª µ -ƪ ± æø µ ª Æø ß µ± Ʊ ª ª ± ß Æ± ª ± ªÚ øæ ± æ± - ª ß ± ªÆ± ø ß ø Æ ª øæ ø ø ª y od prognozowanej skali nadpłynno µæø ± ß ß ª ª æø µ± ß Ú ßµ±Æ ß c ten instrument, bank centralny absorbuje nadmiar płynno ª sposób kształtuje oprocentowanie krótkoterminowych lokat mi º ßæø µ± ß ø ± ± ª æ ± ß º± ± ß Æª ªÆª ß ª ø ø ª Æ ª Œøº ± ßµ ª ª ÔÓ Ú ÃÆ ª ø Æ ø ±æª ª ±æ ø ª ±Æø æø µ± ª ø ªÆß øæ ± ± ª Æ ª ß ª ± ø ª ø ±º ø ª ø ß Æø ± æø µ± ªÙ ø ß ø ª øµ ª ªÆ ß µø ø ºª ± ß ± ß ªÆ ª Ʊ kapitału do jednego roku. Krótkoterminowe obligacje emitowane s ø ±º ø ª ø ß ± ±æ ø ø Ù ø ± ø µæ- µ± ªÆ ± ª æø µ± ª ø ªÆß øæ ± ± ª ª ± ø ª ø ±º ø ª Æø ø æø µ± ª ±Ú Oba rodzaje tych dłu ß ø ªÆ- øæ ± ± ß ± æß ª ± ø ª ± ª Æ ª æø µ komercyjne i banki spółdzielcze. Emisja krótkoterminowych bankowych papierów warto ± ß ª ±º ª ø Æ ª ± ø ß ± ± ªÆ ª æ ª ± ± ø øù ª æø µ ª ±Æ º ø Ʊ ªµ ª ß ª ± ø ß µ ø ± ± ª ø ± øº ±Æ ø ± ª ± ø Æ ªºø Ú ªº øµ ± ß øµ ª ± ± ±Æ ± ø Ú Ãª ± Ʊº ø Æ ª ß º ø æø µ- æ ß ª µæ- µ± ªÆ ± ß ± ß ªµÚ Æ- µ± ªÆ ± ª ±æ ø ª æø µ± ª ± ªÆ± ø ª µ ª ± ø ß ø ø Æß µ ªÆª ± ø ß Ù Æßæ ª ± ªÆ ß ª æ ª Ú ª ø øæ ª Æ ß Æ ª - Æß µ ª ª ± ± æß Æ ªº æ ±Æ ø niefinansowe, pozostałe instytucje po ƪº ø ø ± ª ± ±Æø ± ± ª ß ª ø ± ªÚ Podobnie jak w poprzednim przypadku instrumenty te słu głównie do sfinansowania krótkoterminowego zapotrzebowania na kapitał. Mog ª æß ª ± ø ª ª kszenia płynno ci danej spółki-emitenta. Maja one dwie podstawowe zalety. Po pierwsze, spółka nie musi przechodzi całego procesu kredytowego, µ -Æß ± øæ ß ß ø ø µæªºß æø µ± ª ±Ú ± ºÆ ªÙ æø µæªºß ±ºø - ª µ øù ø ± ø ß º ªÙ ± ø ø ± ß µ ø ø ª ß µ ± Ù ± ª ø Ʊ ± ± ø ± ªºß ß æø µú ± Ʊ ª øº ø ± ø ß ª ø ª ß º± długi okres oczekiwania na gotówk Ù ºß ª ± ø Æ ª Ʊ øº ªºß ª ø ± ƪº ª ß ª ø ± ø ß ß ß ± ø ß ø ciej banków lub biur maklerskich). Krótkoterminowe papiery dłu ª Æ ªº æ ±Æ Æ ªºø ø ª Æ ª ø nie z dyskontem, a w dniu wykupu inwestor otrzymuje pełn øæ ± ± ø Æ- ø º ß øæ ± ± ø ø ª ø øµ ø ± ß µ ª ±Æø Ú Ãª ± Ʊº ø Æ ª ß ßµ ª ª º ª Æ ªº æ ±Æ ø µ±æ ±Æø ª Ù µ -ƪ ø ß ±µ øæß ±º ± µæªºß ± Ú to z obawami inwestorów przed niewypłacalno ª ª øù µ -Æ ª ø Ʊ ± ª małe i ƪº ª Æ ªº æ ±Æ øú ø ª ± ± ± ø Ʊ ß Æ ª - ª ß ø ±º ± ß Æ± Æ ª ± Æ ªº µø ª ±Æ Ú øµ º± º ø ± µ Æß µ ø µ ß ª ª ø ª ± Ʊº ø Æ ª - były spółki z bran ß ª ªµ± µø ß ª Ù ª ªÆ ª ß ª Ù æ º± ø ª ±Æø ø ± ª Ú Do podstawowych instrumentów polskiego rynku kapitałowego zalicza si Ê Ô ±æ ø ª Æß µ± ª ÕµøÆæ ø øâ Ó ±æ ø ª fiø µ Ÿ± ±ºøÆ ø Æø ± ª ± fiÿ ø Æ ª Æø ± ª ± º Ʊ ± ª ± Â Ì długoterminowe papiery dłu ª Æ ªº æ ±Æ Â ÔËÓ

7 Ï ±æ ø ª µ± ø ªÂ Î długoterminowe papiery dłu ª ªµ ±Æø æø µ± ª ±Â Í ß ø ø ªÂ È instrumenty udziałowe akcje. Analiza danych zaprezentowanych w tabeli 4 pokazała, ª ± ß ª ± Æß ßµøÙ ± Æß ªµ kapitałowy cieszy si µ ß ø ªÆª ± ø ª Æ-º ª ±Æ- Ù ºß Ʊµ ø Ʊµ ± øº Á ± ß Æ±ºµ- ª ß ª ± ø ß ª øµ Æø Æ ª ß ª ± ª ª Æß µ ø ± ª ±Ú ± ±ºª ± ß ª ª ± ± ß µø ø ß ª ± ß Æ± Ú ø ª ß ø ø ß Ù Æ ß ± ± ª ºø ª º± ß ce długoterminowych bankowych papierów dłu ß ±æª wył ª ±æ ø ª æø µ± ª ø ªÆß øæ ± ciowe nominowane w złotych i w walutach obcych, wyemitowane w Polsce przez banki krajowe. W obrocie na rynku krajowym znajdowały si øµ ª ±æ ø ª Ʊ ª µ ª ± fiø µ ª ß ß ª ± ±Æø ß µæªºß ± ß À Ʊ ª µ ª Ú ± øº ±Ù º ø Æ ª - dłu ß ª µ± poszczególnych segmentów rynku kapitałowego mierzona jest warto ß instrumentów w obiegu, a dla instrumentów udziałowych kapitalizacj spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku GPW oraz platformie NewConnect [10]. øæ ± instrumentów polskiego rynku kapitałowego (w miliardach złotych) ÔËÌ Ãøæª ø Ï Æ ª ßÒƱµ Ó Î Ó Í Ó È Ó Ë Ó Á Ó Ô Ó ÔÔ Ó ÔÓ Ó Ô̈ æ ø ª Æß µ± ª ÕµøÆæ ÓÈËÚÏ ÌÔÈÙ ÌÎ ÙÁ ÌÍ ÙË Ï ÎÙÏ ÏÈÔÙÌ ÏÁÎÙÓ ÎÓ Ù ÎÈ ÙÏ ø ø æ ø ª fiÿ ø Æ ª ä ä ä ä ÈÙÁ ÔÌÙÁ ÓÔÙÈ ÓÏÙË ÓÏÙË Æ ªº æ ±Æ ËÙÁ ÁÙË ÔÎÙË ÔÍÙ ÔÎÙÎ ÓÔÙÍ ÓÁÙÈ ÌÓÙÌ ÌÌÙË æ ø ª µ± ø ª ÌÙÌ ÌÙË ÏÙÔ ÏÙÎ ÍÙÁ Ô ÙÁ ÔÏÙÏ ÔÎÙÍ ÔÍÙÍ ªµ ±Æø æø µ± ª ± ÓÙÈ ÎÙÌ ÍÙÔ ÍÙÍ ÎÙÎ ÎÙÓ Ô ÙÏ ÔËÙ ÔËÙÁ ß ø ø ª ÔÙË ÔÙÈ ÓÙÏ ÓÙÁ ÌÙ ÓÙÎ ÓÙÁ ÌÙÔ ÌÙÓ æ ø ª fi ÈÙË ÈÙË ÈÙË ÈÙË Ù Ù Ù Ù Ù flµ ª ø Ÿ ÏÓÏÙÁ ÍÌÎÙÁ Ô Ë ÙÌ ÏÍÎÙÔ ÈÔÎÙË ÈÁÍÙÏ ÍÏÓÙÁ ÈÌÏÙ ËÔ ÙÈ flµ ª ø ª ± ª ä ä ä ÔÙÏ ÓÙÎ ÎÙÔ ËÙÎ ÔÔÙÔ ÈÙË Ogółem ÈÓÈÙË ÁËÔÙÌ ÔÏÍÈÙÏ ËÍÎÙÔ ÔÔÍÓÙÎ ÔÌÓÍÙÁ ÔÓÓÎÙÈ ÔÌÎËÙÁ ÔÏËÍÙÓ * Dane za trzy kwartały 2013 r. ródło: opracowanie własne na podstawie [10], data dost Ê ÌÔÚ ÈÚÓ ÔÏ ÆÚ æ ø ª ÕµøÆæ ø stwa to długoterminowe oprocentowane papiery dłu ªÙ ª ± ø ª Æ ª ªÆ ± ø - ø ª ª ª Æ º Ú Æ±ºµ ß µ ø ª ª Æ ª ø ø ª ø ø ± ø ª Æ- ß ßºø µ- æ ß ä ±º ± Ʊ ß ºÆ± øù Æ ª æ º± ºÆ- ± - Ù ± ± ø ±Æø spłat ª ª ø tych długów [13]. Skarb Pa ø ß puje w roli dłu µø ±Æø Æ- ± ª ª øæø ø ßµ ±æ ø º ø øºø ± ci oraz wypłacenia nale ß ±æ ø øæ ± ±º ª ªµÚ º ± øºø ø ª ±æ± zania całym maj µ ª Ù º ø ª ± ±æ ø ª µøææ± ª Æøµ ± ø ª Æ ª inwestorów jako najbezpieczniejsza inwestycja i lokata kapitału. Ka ºß µæø ± Æ ª ø ß ª Æ ª ª ±Æ- Æ ª Æß ø Æ- ª ± æª ª ª stwa inwestycji, co przekłada si ø Æø µæø - ±Æø Æø º± ±º±æ ª ø ßµ ±æ ø æ º wypłaty od nich odsetek. Powoduje to, ª Æ- ª µæø ª Æ ªºø ± ª ±æ ø ª Æ- ß ª µ± kuponami. Za przykład mo ø ±ºø µæø ø ø ß ø º± æª ª ß º± ª ± ø ø Ʊºµ- øµ Ú Õ ø ß ªº ± ± ªÙ ø øµ± µæø º± Æß ßµ± ß º± ª ± ø ø Ʊºµ- øµ ª Ú fiæø ß ø ß flæ ª ß øú ª ± ± ±º µæø ª ± Æ ª ø ª Æ ª ª ±Æ- øµ± æøæº ª ªæª ª ª µ ª ±Æ- µ ß ±º ª µø µ ± ø ±º ± ª ± długu. Bazuj c na tym przykładzie roczne obligacje USA kwotowane s ø ± ± ª ÙÔÓÓ ± ± ºß µ± ø Ù ±º ø ºß ø ø ± ª Ʊ ª ±æ ø ª ææø ß µ ª µ ± ± ø ª ± ±µú Ô ÙÍÔ ø º ª ÓË ± øºø Ó ÔÌ Æ±µ ÔÏ Ú Œ- ø ª Æø ª ËÈ۵Ʊ øú Æ Æ ±Æ ±æ ø ª ª ± ø ª Æ ª fiø µ Ÿ± ±ºøÆ ø Æø ± ª ± ø Æ ª Æø ± ª ± Funduszu Drogowego, który został utworzony w tym banku dnia 1 stycznia Krajowy Fundusz

8 Ʊ ± ß ø ± ø ±æª ±º ø ± ª ródło finansowania budowy dróg krajowych w Polsce. ±º ª ø º ø ÓÈ ø dziernika 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Ʊ ± ß ÔÎ Ù ª º ª ± ß µø ª ±º ø ª ±æ ø ø Æ ª Æø ± ª ± º Ʊ ± ª ± ø ø ª ÔÍ Ê ± ø ± ø ª æ º± ß Æ ªæ º± ß ºÆ- µæø ± ß Æªø ± ø ß Æ ª Ÿª ªÆø ª ± ßƪµ ±Æø Æ- Æø ± ß fl ± ÆøºÂ ± ø ± ø ª æ º± ß æ Æ ªæ º± ß ºÆ± ± ß ±æ ªµ - ß ªÆ µ Æ ª Æø Ʊ ± ß ±Æø ø øµ Æ º ª º± ø ª ø ± ø º-  ± ø ± ø ª ± Æ ªæ ø ß Æ± øº ª ª ºø ß ± ºÆ± ø æ ß ±Æ º ø ª ±Æ ø ± ª ºÆ- æ ß Ù ± Æø æª ª ª ø Æ ºÆ± ± ª ±Â ± płatno ci na rzecz spółek z tytułu realizacji przez nie obowi µ- ß µø ß ± ß ± æ º± ªµ ±ø ø albo wył ª ªµ ±ø ø autostrady płatnej, w tym wynagrodzenie za dost ± autostrady, wypłaty z tytułu zdarze ±º µ±º± ø ß ±µæª lonych w umowach ze spółkami; ± ø ± ø ª Æ ß ± ± ø øù ºÆ± ª øù æ º± ß ªµ ±ø ø ß ª ª ªµ Ʊ ª ± ±æ±æ opłat elektronicznych za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych; ± finansowanie kosztów usług doradczych zwi ø ß æ º± Æ ªæ º± ºÆ- µæø ± ß Ù ß ø ± ÆøºÂ ± finansowanie kosztów utworzenia drogowej spółki specjalnego przeznaczenia i finansowanie Æ ªº drogowych powierzonych do realizacji drogowej spółce specjalnego przeznaczenia. Długoterminowe papiery dłu ª Æ ªº æ ±Æ Ú ±æ ø ª µ±æ ±Æø ß ª ä ± Æ ª ß ±º±æ ª º± ±æ ø µøææ± ß Ù ª ± ø ª ªº øµ Æ ª ±º ± ß ± ±ºøÆ ª Æøµ ± ø ª øµ± substytut kredytu długoterminowego. Cz sto słu º± ø ± ø ø º ß ª ± ª ª ß Æ ª ± ß Ú æ ø ª µ±æ ±Æø ß ª ø ß ø ß ª ± Ʊ ª ± ø ª ±º ±æ ø ø ± ß æ æø µ± ß Ù ± ª ø ø ª ª ø ø æøæº ª Æß ßµ± ª ± ród wszystkich papierów dłu ß Ú Æ ªº æ ±Æ ø æ± ª æø µæ ± ª ª ª ø øù ø ±Æ ºß ªÆß ±Æ ø ª ß ß ª bankowe.generalniena rynku finansowym przestrzegana jest główna zasada: im wy ø øæß ±º ± µæªºß ± ø ª ª øù ß ø ± ø ± Ʊ ª ± ø ø ±æ ø Ú ø ª ± Æ-º ª ±Æ- ª ± øæ ± obligacje spółek o dobrej kondycji finansowej i wysokiej renomie. Inwestorzy aktywni ßæ ª ßæ ±Æ øµ ª ±æ ø ªÙ obligacje skarbowe czy komunalne. Tak na przykład w 2012 roku około 50% obligacji zostało wyemitowanych przez spółki paliwowe i energetyczne. Tabela 5 przedstawia ± - ø ß ø ø ± µ Æß µ Æ ªº æ ±Æ ø ± ø ª Ë ø Ú øæ ± zadłu enia (w mld zł) przedsi biorstw z tytułu emisji DPDP æø ª ª - ø ø Ó ÎäÓ ÔÓ Ãøæª ø Î µø µ Ò Æ±µ Ó Î Ó Í Ó È Ó Ë Ó Á Ó Ô Ó ÔÔ Ó ÔÓ Liczba emitentów ogółem Ò ß ± ß ËÓ Ë ÁÓ ÁÈ ÔÔÍ ±µú Ô ±µú ÔË Ò ±µú Ë ±µúóó Ò È øæ ± zadłu enia ogółem, ËÙÁÓ ÁÙÈÎ ÔÎÙÈÎ ÔÍÙ Ï ÔÎÙÏÈ ÓÔÙÍ ÓÁÙÈ ÌÓÙÌ w tym z tytułu emisji: ä Æßæ ª ± ªÆ ß æ ª ÙÏÎ ÙÓÍ ÙÔÍ Ù Á Ù Ï æúºú æúºú æúºú ä Æßæ ª ± ªÆ ß ª æ ª ËÙÏÈ ÁÙÏÁ ÔÎÙÎÁ ÔÎÙÁÎ ÔÎÙÏÏ æúºú æúºú æúºú øæ ± ± ß ª Ù ß ÓÙÓÏ ÓÙÎÁ ÈÙÁÍ ÓÙÈÁ ÓÙÌÎ ÁÙÏ ÔÌÙÓ ÔÓÙÁ ä Æßæ ª ± ªÆ ß æ ª æúºú æúºú æúºú Ù Á ÙÓ ÙÈ ÔÙ ÙÈ ródło: opracowano na podstawie danych NBP, Fitch Polska SA, KNF ø ø ±æ ø ª Æ ªº æ ±Æ ª ± -æ ª ± ª ± ±æ ø ø ª ± ß Ù µ -ƪ ª ± ø ª Æ ª Æ ªº æ ±Æ ø ø ß Æø ª Ú ªÆ ± ª ± ª ª ß ª ± ß Æ± Ú ª ±Æ ß µ ß ª ±æ ø ª ø º ß ß µù ªº øµ ª ß ø Æø ß ± Ʊºµ- ø ª ± ø ß ±æ ø ª ª ± ªÚ æ ø ª µ± ø ª æ ø ª ß ø ª ä ø ªÆß øæ ± ciowe w randze długu publicznego, ª ± ø ª Æ ª ªº ± µ ø ±Æ º ªÆß ±Æ ø ª ± ª ø ± ø ø Ʊ ªµ - ª ß ß ß ÔËÏ

9 ƪø ± ø ß Æø ø øºø, do wypełniania których te jednostki zostały powołane [17]. Obligacje µ± ø ª ø Æøµ ß ß Æ ª ª ø ± ß º ø ª ±Æ- ä ± ª ø ª ª ª ±º ß ø ø øù ø ƪ ± ± ª ß ø ±æ ø ÕµøÆæ ø øú ± øº ± ±º ª µ ±º ß ±æ ø ± ± ª podatku od dochodów kapitałowych. Dlatego s ± ª ø Æøµ ß ß Æ ª ª øæ- ± º ø ª ±Æ- Ù øµ dla całej gospodarki, słu bowiem do pozyskania kapitału na realizacj øµ ø nych społecznie inwestycji jak ±º± Ù ± ß ø ª ªµ- ß ª ºÆ± ª µæø ± ªÚ ±º ª ø ± ø ø æ ß ªº ± µ ø ±Æ º ªÆß ±Æ ø ª ± ± ª ± ø ø ªÆß øæ ± ± ª ª ª ÔË Ê ± ±µæß ø ß ª ± Ʊµ Æ ª ± ª ± ºª ß æ º ª ªº ± µ ø ±Æ º ªÆß ±Æ ø ª ±Â ± ø ± ø ø ø ± ø ª ± ºª ß æ º ª ªº ± µ ø ±Æ º ªÆß ±Æ ø ª ±Â ± spłaty wcze ª ø ß ±æ± ø z tytułu emisji papierów warto ± ß ±Æø ø ß ± ß ªµ µæªºß -  ± ß Æ ªº ø cego sfinansowania działa ø ± ø ß ª Ʊºµ- ± ±º ß æ º ª À Ʊ ª µ ª Ú æ ø ª µ± ø ª ª ± ø ª ø ª ªÆ ± ß ªÆ ª ßµ ±º Ì º± Ë ø Ú Æ ø ø ±Æø ª ø ª º ø æø µ Ê fi ªµø± ÕflÚ ± ª ª µ µø ø ª ø ±Æ º- ªÆß ±Æ ø ß ª ß ±æ ø ª µ± ø ªÙ ø ø kszym z nich jest miasto stołeczne øæ ø øú -Æ ß ±ææ- ±æ ø ø ß ø ß ±ºæß ø w na giełdowym rynku Catalyst ±Æ ø ± ø ß Æ± øº ± ß Æ ª Ÿ øæ ø ªÚ ±æª ª º ª ª ø Ʊ - infrastruktury poszczególnych regionów wyparły jednak w znacznym stopniu obligacje komunalne. Z kolei długoterminowe bankowe papiery dłu ª ª ± ø ª Æ ª æø µ µæø ± ª ø Æø ª działaj ª ± ªÚ ø ß ø ø ± ª ± Ʊ ª ± ø ª ª ª ß ø ø ª ø ±µæª ± ß ª ø Ú ø ±º ± øº ±Æ ø ± ª ± ± ø funduszy własnych banku pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymaga artykułu 127 z Prawa Bankowego. ß ø ø ªÙ ±º ª ±æ± ß Æª ø ø ÔÁ Ù ± ª ± ø æø µ ± ª ª ª ƪ ø ± ø ø º ª ± ß Æ ªº ± µæªºß - ± ª ß Ú º ÓÌ ª ± Ó ÔÔ Æ±µ ß ø ø ª ± æß ª ± ø ª Æ- ª Æ ª fiø µ Ÿ± ±ºøÆ ø Æø ± ª ±Ù ª ªÆø ø Ʊ ± budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza lokali mieszkalnych na wynajem. Listy zastawne oparte na ªÆ ± ± ø ø ß ø ª ø ± ª ß ª ª º± ß ±µ ± ± æª ª ª øù ª º ø ±Ù ª º ª ± ª µæªºß ß øæª ª ± ª ± ªµ ø ªÆ ± ± ø Ú ªº øµ øæ ± ƪ ø ± ø ø ºÆ±º ª ª - ± ª ß ª ± ª Æ ªµÆ± ß Í æø µ± ±Û ± ª ª øæ ± ª ªÆ ± ± ci, a ł ø ± ø ø øæ ± - ø ø ß ø º ß ±ææ± ª ª ± ª Æ ªµÆ± ß Ï ÛµÆ± ± ci funduszy własnych banku. Istniej Æ- ª ±ææ± ª æ ª ß ø ø ªÙ ±º ø ª µ -Æß ªÆ ß ª ± ci banku hipotecznego z tytułu kredytów dla sektora æ ª ±Ú ± ª æø µ ± ª ª µ± ª Æ działalno µæªºß ± ø ø ± ø Æß µ ªÆ ± ± ci komercyjnych, co wpływa na rodzaj emitowanych listów zastawnych [12]. Akcje w Polsce notowane zarówno na Giełdzie Papierów Warto ± ß øæ ø ª øµ ø Æß µ ª ± ª Ú ±ºÆ- nieniu od papierów dłu ß Æ ª ø Æø ø ß º± ª ª ø tku spółki akcyjnej (s to tzw. papiery udziałowe) i emitowane bezterminowo. Spółka mo ª ª ± ø zarówno akcje zwykłe jak i uprzywilejowane, jednak tylko te pierwsze dopuszczone do æ ª ± ±ææ± Ú ø øµ ª ª wypłacane kupony, a dochodem ich posiadacza mo ª æß wypłacona ºß ºª ºø ±Æø ª ª ø ß Æ± øæ ± Æß µ± ª ø ª øµ Ú flµ ª ø ø ª ø Æ ª ± ß Æ ß ª º ª ß µ ª ±Æ± Ù øµ Æ- ª º ª Æø ßÚ Õ Æø º ø c i tu główna zasada Æß µ ø ± ª ± ä µ ª Æß ßµ±Ù ß µ ª ± ª ø ª ß µ æ Æø ßÚ µ º ª ø ± ±ºøƵ µæø ± ª Ù ± øµ ª ±Æ ±º ø ± ª ródło finansowania działalno ± ±ºøÆ ª Ù µ -ƪ przekłada si ø Ʊ - ± ±ºøÆ ß µæø Ú ±º ± ø ø Æø ±Æ - ø決± ª ± fiø µ ± µ ø ø ß ø ª ßÙ øæ ± øæß Æøºß ß ß Æ ª - æª Æ ª - ± ±º ß ø Æß µ ø ± ß ± ª ± ø ± miu lat (od roku 2005 do roku 2012) wzrosła ponad dwukrotnie. ± µø ª ±Æ Æ ª - ø ± ß ªº ± µ ª øù ªÆ ß µø ß ª ß ß ªÙ ªµ ªÙ øµ ª ß æø µ± ª ±Æø ªµ Ú Æ ª ß ª ª ± ø Æ ªº ø ± ª ª ß ± Æø ± ø Ù ÔËÎ

10 ºß ø ª ª ± øæ ª Æ-º ª ±Æ- Ú æª ª ø Æß µ ø ± ß ±Æø µ ß ø ªÆª ± ø ª ª ª Æ ª ß ± ±º ª ºªÆß ø ß ±Æø Æ ª ß ßæÆߺ± ªÚ Æ ª ß ßæÆߺ± ª to instrumenty, które ł ±æ ª Æ ß ø ª º ª ª ß ± ß ß rodzajów instrumentów finansowych. Przykładem instrumentów hybrydowych mog æß ±æ ø ª æ º± ø ß ± ø Ú ±æ ø ª ø ª ª ø øµ ª æ º ª ±µø ß Æ µ Æß ± ø ªÚ ±º ± ø ª ± µ Ú µ º ª ø ± ±ºøƵ ø決± ª Ù º±æÆ ª Ʊ ªÆ ß Æß ªµ ø ± ß ± ø ø º ª ± ± º ø ± ±ºøƵ ª øæ ß Æ± - Ú ø ª ± ª ß øµ ª Ù ª ±º ± ß ± ±ºøÆ ª ø ± ƪº ª ª ± Æß µ ø ø ø ß µø ª ª º ß ø ± ª ª ß ªÚ ª ± ± ß æ ß µæªºß Ú kszony dopływ pieni º ß ± ø ø ª µ ª ª Ʊº µ Ù ±Æ ª ª ª Æø ßÙ µ ª ª º± ±º- ± ±ºøÆ º± ± ß ksze wpływy do æ º etu z tytułu podatku dochodowego), wi µ ª ߺø µ µ± ß ª ksze wpływy do bud ª tytułu podatków po ƪº ß ß Æ± ߺø µ- æ º ª ± ß Ù ø ± ø ß º ªÙ µ ª ª Ʊº µ Ú ª ± -æ Ʊ ø Æø ø Ʊ ± ± ±ºøÆ ª ±Ú ø ª ß ±µ± Ʊ ß Æß ªµ ø ªÆ- øæ ± ciowych, jak i cały rynek finansowy, jest jednym z ø ø ª ß ø Æßæ - Ʊ ª ± ± ±ºøÆ ± ø øú ß µø ± Æ ªºª ß µ µ Ù øµ rynek ten spełnia w gospodarce krajowej (i nie tylko). Rynek papierów warto ± ß øæø ª ª ªµ ß ± mobilizacji kapitału i jego alokacj Ù ºß ø ª ø ª kapitału i jego wi µ ± º ø Æ ªº æ ±Æ - ± ª ø ß ª ª Æ ª Æß ªµÚ ± Æ ß ß ø ± º± ºÆø ø ø ± ø ± ß ª ± ± ±Æø ±º ± ª ø ª ªµ ß ± Æ ªº biorstw. Alokacja kapitału powoduje Æø øæª ± obrotu gospodarczego, natomiast sprawnie działaj ß Æß ªµ ± ±ºøÆ ß ªÆß µ ª ß ª spółek, których akcje s ø ± ± ø ªÚ øæ ± º±ºø Ù ª ø ± ƪº ª Æß µ ø ± ª ± ±ºæß ø prywatyzacja spółek byłych Æ ªº æ ±Æ ø ± ß Ù ± ªº ª Ʊ ß ± ±º ª Ʊ ± ø ß ± ª ø ß ª ª ± ±ºª cia do zmian, a z drugiej strony powoduje napływ gotówki do skarbu pa øú ±ºø µ± ± º±æÆ ª działaj cy rynek kapitałowy sprzyja procesom restrukturyzacji przedsi æ ±Æ Ú ± ª Æß µ ø ± ª ± ª øµ Ù ª ª ± øºø ± øº ß Æø øº Æø ß ß Æ ª ª ª º± ± ±ºøƵ ƪø ª Ú ± ø ß µ± ± ªº ª Ù e teoretycznie składa si ± Æß µ- ø ± ß ± ª - ß µæø - Ù ø ª ± ª ª ±æ silnie zintegrowane i współzale ªÙ Æ ª ± przepływ informacji jest prawie natychmiastowy. W zwi µ ± ß szym rynek finansowy zyskał øæøµ ªÆ Æß µ ±æø ª ±Ú ÔÚ À ø ø º ø ÓÓ øæ ø ÔÁÁÔ ÆÚ Æø ± ± æ ß ±ææ± ª ø ªÆø øæ ± ±Û ß funduszach powierniczych. 2. Milo W., Finansowe Rynki Kapitałowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, øæ ø øù Ó Ú ÌÚ À ø ø º ø ÓÁ Æ ª ø ÔÁÁÏ Æ±µ ± Æø µ± ± Ù ªÆ ± ø - Ù ÔÁÁÏÚ ÏÚ Œ± ª ÚÕÚÙ øæ º ø ª æø µ ª µ± ªÆ ß ß Ù ± ÔÙ ªµ fiø µ- ± µ Ù øæ ø ø ÔÁÁÈÚ ÎÚ Œ± - ß ª ø ± ª ± ± ª Ó ÔÓ ÆÚÙ ± Æø ± ø ª ±º ƪºøµ Ú Õ±æ±Û ª µ ª ±Ù Ú Ãß ± µ±ù fi Ù øæ ø øù Ó ÔÏÚ ÍÚ ø ø ÚÙ Œß ªµ -Æ ß ø ªÆ- øæ ± ± ß Ù Ù øæ ø ø Giełda Papierów warto ± ß øæ ø ªÙ Ú Ú Ú ËÚ Æ± - Ó ÔÓµ± µø Ú º Ù ÊÒÒ Ú æ Ú Ò ± ªÚø Ò ß ª ø ± ßÒƱ ± Ú Ú ÁÚ ø ø ±æø ø ± Ê Æª ƪø ±Æ ƪ ª Ÿ ±æø ø ø ø浪 Ó ÔÌÙ ª «±Æµ Ó ÔÌÙ ªß Ÿ ±æø ªÚ Ô Ú ÊÒÒ Ú æ Ú Ò ± ªÚø Ò ß ª ø ± ßÒƱ ± Ú Ú ÔÔÚ æ µ ÚÙ Œß ªµ ø ± ß ª ± ª ø ßÚ ±º ø ß ª±Æ Æøµ ßµ ÚÙ Ù øæ ø ø Ó Ô Ú ÔÓÚ Œ± - ß ª ø ± ª ± ± ª Ó ÔÔ ÆÚÙ ± Æø ± ø ª ±º ƪºøµ Ú Õ±æ±Û ª µ ª ±Ù Ú Ãß ± µ±ù fi Ù øæ ø øù Ó ÔÌÚ ÔÌÚ ÊÒÒ Ú±æ ø ª µøææ± ªÚ Ò ºª Ú º ± ± ø ø Õª ± ÍËøÈ ÍÓ æøóáæôáæíæèæªí ææî ÍÁÏÈÎÚ ÔÏÚ ÊÒÒ Ú æ Ú ± Ò ºÒÔÎËÌÁÓ ÌÚ ÔÎÚ À ø ø º ø ÓÈ ø º ªÆ µø ÔÁÁÏ ÆÚ ± ø ± Æøºø płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ºÆ± ± ßÛµ ºÚ ÔÈÚ ± Û ª lak G., Obligacje komunalne. Instrument dłu ß º ø ªº ± ªµ ø ±Æ º ªÆß ±Æ ø ª ±Ù ߺø ± ø µ± ª Ù Ó ËÚ ÔËÚ À ø ø º ø ÓÈ ªÆ ø Ó Á ÆÚ ± ø ø æ ß Ù ªÆ ± ø - Ù Ó ÁÚ ÔÁÚ À ø ø º ø ÓÁ ªÆ ø ÔÁÁÈ ÆÚ ± ø ø ø ß æø µø ± ª ß Ù ªÆ ± Õ Æø ªº ± Ù ÔÁÁÈÚ ÔËÍ

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

w 2007 r. Warszawa, listopad 2008 r.

w 2007 r. Warszawa, listopad 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 27 r. Warszawa, listopad 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Agnieszka Brewka Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, 211 Raport zamieszczony na stronie internetowej NBP w grudniu 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski:

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Jolanta Fijałkowska Paweł Kłosiewicz Michał Konopczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Warszawa, 1 grudnia 29 r. 1 Ewolucja systemu finansowego Aktywa światowego systemu finansowego w latach 2-28 bln

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Warszawa, styczeń 29 r. 1 Ewolucja systemu finansowego (1) Aktywa światowego systemu finansowego bln USD 22 2 18

Bardziej szczegółowo

Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju

Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju PATRONAT: Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju Grudzień 2012 Wprowadzenie 30 września 2009 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła zorganizowany rynek dłużnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Z definicji wynika zatem, e w wyniku zawarcia kontraktu, b d cego instrumentem finansowym, jedna ze stron wykazuje w swoim bilansie

Bardziej szczegółowo

FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA

FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA Streszczenie Faktoring jest nowoczesnym zewn trznym ródłem finansowania, odgrywaj cym coraz wa niejsz rol w finansowaniu

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011 * SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO Na przestrzeni ostatnich kilku latach w Polsce obserwuje si obni enie tempa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub

NEPTUN EKO mgr inż. Jarosław Kozub 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku: 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*) (*w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości): budynek A Szkoły

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ZARZ D GŁÓWNY Stowarzyszenie Elektryków Polskich OKRE LENIE WARUNKÓW POWSTAWANIA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSI BIORSTW MULTIINFRASTRUKTURALNYCH, ZWŁASZCZA MULTIENERGETYCZNYCH W GMINACH (internetowy skrót

Bardziej szczegółowo

1. Instytucje rynku finansowego 1.1 KDPW 1.2 KNF. Rynek finansowy cz. 2. Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem

1. Instytucje rynku finansowego 1.1 KDPW 1.2 KNF. Rynek finansowy cz. 2. Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem 1. Instytucje rynku finansowego Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Rynek finansowy cz. 2 KDPW KNF NBP GPW WGT BondSpot Agencja Ratingowa Fitch 2 1.1 KDPW Krajowy Depozyt

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Agnieszka Natasza Duraj *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Agnieszka Natasza Duraj * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * POWSTANIE I ROZWÓJ POZAGIEŁDOWEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO WE FRANCJI I W POLSCE 1. WST P Zasadniczym celem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji Catalyst jako jedno z ogniw nowoczesnej gospodarki

Rynek obligacji Catalyst jako jedno z ogniw nowoczesnej gospodarki Marcel Czeczko Wojciech Kaczmarczyk Rynek obligacji Catalyst jako jedno z ogniw nowoczesnej gospodarki Wstęp W ostatniej dekadzie XX wieku, w ramach tzw. transformacji ustrojowej, poprzez recepcję przedwojennych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych przez Giełdę 5 1.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo