ÕÃfl Œ«À fl Õ Ÿ fl à Œ fl Ãfl Œ À Ÿ Õ flœ Ÿ Œfl À. fl fl flœ Ã Ã Õ flõ à Œ fl ÃÕ Œ Ÿ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ÕÃfl Œ«À fl Õ Ÿ fl à Œ fl Ãfl Œ À Ÿ Õ flœ Ÿ Œfl À. fl fl flœ Ã Ã Õ flõ à Œ fl ÃÕ Œ Ÿ"

Transkrypt

1 À ÌÌÍÚÈÍÔ Ú ø µù ÃÚ Õ± ± ª ˆ flÿÿ flµøºª ø Ÿ-Æ ±Ûÿ ø Æøµ± ªÙ ˆ ø決± ß À ªÆ ß ª ç ± µø ± ª µøå ÕÃfl Œ«À fl Õ Ÿ fl à Œ fl Ãfl Œ À Ÿ Õ flœ Ÿ Œfl À w ø µ ÚÙ Õ± ± ª ÃÚÙ Ó ÔÏ W artykule dokonany został przegl º ±º ø ± ß Æ ª - ª ª ª - ±Æ ß system finansowy w Polsce. Przeanalizowano udział poszczególnych podmiotów wchodz ß jego skład. Zbadano dynamik øæ ± øµ ß - ß ª ø ± ª ± ± µ ƪ ø º± fi ø ª ß ø stw. Oddzielnie zostały zbadane rynek pieni ny i rynek kapitałowy, pod wzgl ºª rodzajów instrumentów obrotu i ich ł ª øæ ± ø Æ ª Æ ª ± ø ø Ú ±ººø ± ø ø ª ªµ ± º ß ø ª Æß µ ø ± ª ± ø Ʊ ± ª ± ±ºøÆ ß µæø Ú Słowa kluczowe: ß ª ø ± ßÙ Æ ªº ± ßÙ ø cia, na giełdzie, warto øµ ß - ٠Ʊ ± ± ±ºøÆ ª ±Ù Æ ªº æ ±Æ ± Ú Ú ø µù ÃÚ Õ± ± ªßˆ flÿÿ À ªÆ ß ± Õ ª ª ø º ê ± ± ßÙ ± ß ª ø ± ø À ªÆ ß fl fl flœ Ã Ã Õ flõ à Œ fl ÃÕ Œ Ÿ w ø µ ÚÙ Õ± ± ªß ÃÚÙ Ó ÔÏ Œª ªø ªº ø ª ø ø ß ± ª ±ºªÆ ª ± ± ß ø ± æª ± ºªÆªº ª ± ªÆƪ ø ªº ø ø ß ± ª ø ø ø浪 Ù Æƪ ß ª ± ºß ø ºª ª ± ª ø º Ʊ ºª ª Ʊ ø ± ± ª Æ ª ± ª ƪø ª ± ± ßÚ Ã øæ ª ø øºª ø ± ªÆ ª ± ª æø Æ ª ø º ª ª ª ± ª ø ø ß ª ± ø ºÚ à ª øæª ± º º ø ª ª ± ± ª ø ø ø ß ªºÚ à ª ºß ø ± ª ± ø ø ß ª ø ª ø ª ± Ÿ Æø ± ± ø檺 ± ± ªÆ ± Æ ª ªÆª ª ø ªºÚ ± ªß ø浪 ø º ø ø ø浪 ø ª 檪 ª ø ªº ª øæø ª ßÙ ªÆ ± ß ª ± Æøºªº Æ ª ø º ª Æ ± ø ø ª ƪ ª ߪøÆ Ú Ã ª ƪ ø ± æª ªª ª ø ª ± ª ø ø ø浪 ø º ª ± ± ºª ª ± ª ± ª ± Æß ø ø ø ß ªºÚ flæ ªº ø ª ± µ ø浪 Ʊ ºª ªª ª ß ± ø ø ±æ ø ± ø º ø ± ø ± Ù ø Ʊ ºª ø ± ªÆ ± ± ø ø ø º ± Æ æ ª ± ª ª ª ø ± ± ± ø ± ø º ª ª ± ± ª ø º Ʊ ª æ ª ª ª ßÚ fiø ªº ± ª øæ± ªÙ Æ ßÙ ø ª ±Æ ø ø ± ± ø ª Û ± ø ø ø浪 ø ø ª ±Æ ±Æø ªÆª Æ Æ Ù ø ±Æ ø ªø ƪ ± ª ø ø ª ø ± ± ø æ± ºøÆ ª Ù ø ± ± ªº ± ª ƪø ª ± ± ßÚ ªß ±Æº Ê ø ø ß ª Ù æ ª Ù ø ª Ù ± µ ø浪 Ù ø ª ø ª Ù ª ± ± ºª ª ± ª Ù ª ªÆ Æ ªÚ Ʊ øº ª ªÚ Analiza współczesnej gospodarki byłaby niekompletna bez analiz jej rynku ø ± ª ±Ú ø ø ø ø ±º ª ª Ʊ ª ß ±æø ø ß ª ª Æø ß ªÙº± ß ß ± øæ- ± ± ±ºøƪµ µæø ± ß Ù øµ ± ±ºøƵ wiatowej w cało ci.rynek finansowy, a zwłaszcza jego segment ø ß ø ªÆø øæ ± ± ß ª ±æª ª ªº ß ø ºß ø ª Ʊ ø ß Æß µ- ø ª ªÚ ± ª æ ß Æß ªµ ø ªÆ- øæ ± ± ß ª º± młody, gdy ª ± Ʊ - ±æª ª ± ø Ʊ ± ł si º± ªÆ± Ʊµ ÔÁÁÔÙ ß ø ± µ ±µæª Æø ±Æ ø µæø Ú ±º ø ß ª ± rynku zostały zało ± ª Æ ª ø º ø ÓÓ øæ ø ÔÁÁÔ Æ±µ ú Æø ± ± æ ß ±ææ± ª ø ªÆø ÔÈÈ

2 øæ ± ± ß º ø ± ªÆ ß å Ô ø ± Æ ª øæ ø ª Œ ª ± ± ª ± µ ª Ù ø ±º ø przez ówczesnego prezydenta RP Lecha Wał Ú ki tej ustawie powstała Giełda Papierów øæ ± ciowych w Warszawie, która obecnie odgrywa główn Ʊ ø µæø ± ß Æß µ ø ªÆ- øæ ± ± ß Ú ÿ ±Æß ª ø ªÆ giełd ø ªÆ- øæ ± ± ß ± ª ø ª øæ ø µ Giełd ª µ powstał ÔËÔÈ Æ±µ ø ø ± µ ª ± Æ- ª øú Æ ªÆ ø µ ± ± ø Æß µ giełdowego w latach spowodowana była wybuchem II wojny ø ± ª Ù ø ø ª º± ø ª ± µ ƪ wpływów Zwi µ Œøº ª µ ª ±Ù Ú ø ø ƪø ª ± µ± ªµ ß ß ± ±ºøƵ ø ±, w której giełda i rynki kapitałowe nie były brane pod uwag Ó Ú ø ß ø ø giełda polska z roku na rok przyci gała coraz wi cej emitentów i inwestorów. Emitentami były głównie spółki akcyjne si ø ª ± º±ºø µ± ª Ʊºµ ª ª ª æ º ª º± ƪø ø Æ ªº ª ß ß ß ª ß ª Æ ª ± ª Ú µ± ª ± Ʊ ª ª ±Æ- ±º ± ª ß ª ø ± ªÙ czyli w instrumenty rynku finansowego) znajdowały si µ ± Æ ß øºµ- º ª ß ª ø ± ª ± øºø ª ± ± ± ª Ʊºµ ª ªÚ Mechanizm działania rynku papierów warto ± ß ªÆ ± ª ± -Æ ª ± ø ª ø ª ªµ ß ª ßµ±Æ ß ø ª ß Æ±ºµ- øæ- ± µø µæø ± ª Ù øµ º ß ø決± ª Ú ª æ± ª ª ß Æ ª ± ß ± ø ª ƪø ± ø ß Ù ß ßæ ª ± ±ºøƵø æ º ª Ʊ ø Ú øæ µ ª ªº øµ ª Æø ± funkcjonowania rynku i wysoka płynno ø ªÆ- øæ ± ± ß Ú Ãß µ± øµ øæ µø ª ±Æ ß øæ- ± µæø ± øµ ø Æø æ º µ ± ø øµ ª ± µ Æ ªº æ ±Æ ±Æø ±æ ø ª Æ- ß ª ª - µ±æ ±Æø ß ªÙ µ± ø ªÙ æø µ± ªÙ µøææ± ª Ú Æ ª ß Æß µ ø ± ª ±Ú Æ ªº ± ª ±ææ± ø Æß µø ø ± ß Æ ª ß ø ± ªÚ Æ ª ø ± ß ±º ª À ø ± Æø µ± ± º ø ÓÁ Æ ª ø ÔÁÁÏ Æ±µ ± µ± Æøµ Ù µ -Æß ± ±º ª ± ø ª øµ ß - ø ± ß ªº ª ª Ʊ ±æ± ø ø ø ± ª ± albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, ª µ± Æøµ ø øæ ª ± º ß º ª ø æ ª Ʊ ø ªº ± ø ª ß µø µ µ ± ±ºøÆ ªÙ æª º ø ±Ù ß ßµ± ø ª Æø æ ±æ± ø ß µø ß µ± Æøµ ø øæøµ ªÆ æª øæ µ± ß ß øæ µ± ß Ì Ú Æ ª ß Æß µ ø ± ª ± Æ æ ø ± ø ±º ª ø º ª Æ ß Æß Ú Ô Ê Æøºß ß ª Ú ø ªÆß øæ ± ± ª ± ±º ª Ú ºªÆß ø ß Ú ªº øµù ºø ª ª ª ø - Ù º± Ʊ ± ± ±ºøÆ ª ± Æ ß ß ø głównie pierwsza grupa, druga za słu ß º± øæ º ø ø Æß ßµ ª Æß ªµ ø ß ª Ú ÕÃŒÀ ëfl Õ ÃÆøºß ß ªÊ øµ ª ±æ ø ª æ± ß ªµ ª ß ø ø ª ªÆ ß µø ß ºª ± ß ± ª ªÆ ß µø ß ª ß ß ª ± ±º ªÊ ±Æ øæº Æª ± ª ø øææø derywaty zło ± ª Œß Ú ÔÚ ±º ø ± ª Ʊº ø ª Æ ª - ø ± ß ródło: opracowanie własne Inny podział instrumentów finansowych uwzgl dnia termin zwrotu kapitału zainwestowanego w ø ªÆß øæ ± ciowe danej klasy[4]. Według tego kryterium instrumenty finansowe dzielimy na: Æ ª ß Æß µ ª ª ± ä ºß ªÆ Ʊ ª Æ ªµÆø ø ªº ª ± Ʊµ  instrumenty rynku kapitałowego gdy termin zwrotu jest powy ª ªº ª ± Ʊµ Ú Æ ª ß Æß µ ª nego cechuje stosunkowo wysoka płynno µ ª Æß ßµ±Ú ø ± ø instrumenty rynku kapitałowego cechuj stosunkowo niska płynno ß ±µ ª Æß ßµ±Ù µ -ƪ ª ± ª ß ±µ ± Ʊ øµ Æ- ª ± ª ø ª º ß Æø ø º ø ª ±ÆøÚ ÔÈË

3 ± Æ ª - Æß µ ª ª ± ø ª º ß ß Ê æ± ß ± ß µøææ± ªÙ æ± ß ª ªÙ æø µ± ª µ± ªÆ ß ªÚ ø ± ø ród instrumentów rynku kapitałowego wymieni ø ª ßÊ øµ ªÙ ±æ ø ª µøææ± ªÙ æø µ± ª µ± ø ªÙ ªÆ ß µø ß ª ß ß ª ºª ± ß ± ªÙ ß ø ø ª ± ª ª æ ª Ú ª ª ª ª ª ß µ ø ß µø º ø ß Æ± ø ª µæß ªÆ ø ±Æø ± ø ª ª ø Æß µ ø ± ß ±Æø ± ± ß ±Æ Æ ª - Ù µ -Æß ªº ª ø º±æƪ ± ± ø ±ææ± ªÙ ª ø ßæµ± µø Ù ºß ª ª æß º ß ø ªÆª ± ø ª Æ-º ª ±Æ- Æß µ ø ± ª ±Ú Õß ª ø ± ß ± ªÚ Õß ª ø ± ß ± ª ±Æ ªÆß ±º ø ± ª Æ ß instytucji finansowych: instytucje kredytowe (bankowe), zakłady ubezpiecze Ù º ª ª ß ß ª ±Æø fundusze emerytalne.udział innych rodzajów instytucji jest znikomy. Potwierdza to rysunek 2, z którego ß ± µ± ø ± øù e główn Ʊ ß ª ª øºø ±º Æß ø ß ª µæªºß ± ªÚ µ± ª Æ ßƱ øµ ß - ƱµÒƱ ª ±º ± - ± µ ª ± ªµ ±Æø ø ± ª ± ø Æ ª Æ ª ª ± ø Ô ø latach ) pokazany jest w tabeli 1. ± ªÙ øµ ß µæø ø Ù ±ææ- Æ ª ø ø ± ß ± ª ±ºæß ø ªµ ±Æ ª giełdowym rynku finansowego, bº ª w sektorze pozagiełdowym. Głównym operatorem rynku giełdowego w kraju jest Giełda Papierów Warto ± ß Ÿ øæ ø ª ±Æ ø ø ±ææ- ø ªÆø øæ ± ciowymi oraz innymi instrumentami finansowymi. Przykładowo, w listopadzie 2009 roku ø Ÿ º±µ± ß ø ± ±ææ± ø ß Æ ª ø ø ± ß Í Ê akcjami spółek; ±æ ø ø ÕµøÆæ ø øâ ±æ ø ø Æ ªº æ ±Æ Â prawami poboru spółek; prawami do nowych akcji spółek; ªÆ ß µø ø ª ß ß ß Â µ± Æøµ ø ªÆ ± ß Â ± ø  ªº ± µ ºªµ ± ŸÓ  Ʊº µ ø Æ µ Æß ± ø ß Ú Przyrost aktywów instytucji finansowych w Polsce w latach (w %) Ãøæª ø Ô Ó Ì Ó Ï Ó Î Ó Í Ó È Ó Ë Ó Á Ó Ô Ó ÔÔ Ó ÔÓ fiø µ µ± ªÆ ß ª ÌÓÙÎ ÔÙÎ ËÙÈ ÔÔÙË ÏÙÔ ÏÙË Ô ÙÔ ËÙÁ ÔÍÙÓ ÔÍÙÌ Banki spółdzielcze i zrzeszaj ª ÔÎÙÎ ËÙÍ ÔÈÙ Ô ÙÔ ÁÙÓ Spółdzielcze kasy ± º ± ± ±ÛµÆªºß ± ª ÌÓÙ ÓÈÙÌ ÓÍÙÏ ÔÓÙ ÓÔÙÈ ÓËÙË ÓÌÙÏ Ó ÙÈ ÔÔÙÏ ËÙÌ Zakłady ubezpiecze ÔÏÙÔ ÔËÙÍ ÔÎÙ ÓÔÙÓ ÔÍÙÁ ËÙÈ ÚË ÏÙÎ ÙÍ ÔÔÙÏ º ª ª ß ß ª ÏÎÙÍ ÔÌÙ ÍÌÙË ÍÔÙ ÌÏÙÁ ÛÏÌÙÎ ÓÎÙÁ ÓÈÙÌ ÛÌÙÌ ÓËÙÎ øæ ª º ª ª ªÆß ø ª ÏÔÙË ÌÁÙÈ ÌÈÙÎ ÌÎÙÏ Ó ÙÔ ÛÔÙÓ ÓÁÙÔ ÓÌÙÁ ÔÙÎ Ó Ù ±º ± ß øµ ªÆ µ ª ÌÓÙÔ ÏËÙÍ ÓÎÙÎ ÎÍÙÎ ÁÚÌ ÛÓÈÙÔ ÔÎÙÔ ÛÈÙÔ ÁÙË ÛÔ ÙÁ Ogółem ,5 15,1 22,4 ÔËÙÎ ÔÍÙÓ ÍÙ ÔÔÙË ËÙÌ ËÙÎ ródło: NBP, UKNF, Analizy Online, KSKOK. W 2012 roku warszawska Giełda Papierów Warto ciowych była operatorem [5]: Głównego Rynku GPW (giełdowy rynek regulowany), na którym były notowane: akcje, prawa do akcji (PDA), prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy ETF ª ø ª Æøºªº º ٠Ʊº µ ß Æ µ Æß ± ø ªÙ ø ± ª µ± Æøµ ß Æª Æ ª ß ± ±º ª zane z rynkiem akcji (kontrakty terminowe na indeksy akcji i akcje spółek, opcje ºªµ ± ª ±Æø ªº ± µ ºªµ ± ª ŸÓ Ù ø øµ ª ±æ ø ªÂ Æß µ ª ± ª ø ªÆ ø ß ª ± ß ª ±ææ± Ù flõ Ù ø µ -Æß ± ± ø ± øµ ªÙ fl Æø ø ±æ±æ  ÔÈÁ

4 detalicznych segmentów platformy obrotu dłu ß Æ ª ø ø ± ß ø ø ß Ê Æß µ ƪ ± ø ª ± ±Æø flõ Ù æº ª ± ±Æ ø ± ø ß Æß µ ª ªÆª ± ø ß Ù ø µ -Æß notowane były obligacje skarbowe, komunalne, przedsi æ ±Æ ±æ ø ª æø µ- Ù ß banków spółdzielczych, oraz listy zastawne. Rys. 2. Udział w rynku finansowym poszczególnych kategorii instytucji finansowych według warto øµ ß - ø µ± ª Ó ÔÓ Æ±µ ródło: opracowanie własne na podstawie [5] W tym samym okresie na Głównym Rynku GPW pojawiło si ± ß µ ø µ± Æøµ - ªÆ ± ß ø øµ ª ±Æø ± ª Ʊº ø ª Ʊº µ - Æ µ Æß ± ø ß Ú Zgodnie z danymi GPW [7] ł ø µø ø ø ø ±æ Ʊ øº ± ß Æ ª rynków (Głównego Rynku GPW i NewConnect) na koniec 2012 roku wyniosła 745,1 mld zł (por. rok wcze niej651,4 mld zł). Tak jak w poprzednich latach obrót akcjami w Polsce był skoncentrowany na Głównym Rynku GPW, na którym na koniec 2012 roku notowano akcje 438 spółek (o 12 wi ª ø µ± ª Ó ÔÔ Æ±µ Ú ÃÆø øµ ª przeprowadzone na tym rynku stanowiły ponad 99% obrotów akcjami na krajowych rynkach zorganizowanych. Rynek NewConnect nadal rozwijał si ºß ø ªÚ ø µ± ª Æ º ø ± ± ø ± ø nim akcje 429 spółek (o 78 wi ª Ʊµ ª ª Ú ß ø ß ø ª kszyła równie ª µ± µæø ± ª ± Æß µ ±æ ø µøææ± ß Ú Ó ÔÓ Æ±µ ±º ± ± ø ± ø ƪµ±Æº± ª øø ø ± ø ª ªÆª ߺª - ÌÍ ø µ± ª Ʊµ ä Ʊ ß µ ß ± øø ø owanie na tym rynku o 37 mld zł do 190 mld zł. Na koniec III kwartału Ó ÔÌ Æ±µ ± ø ª øø ø owanie wyniosło 201 mld zł (35%) [8]. Podobne tendencje wzrost kapitalizacji giełd i zadłu enia z tytułu papierów dłu ß ªµ ±Æø æ ª ± ä ±æ ªÆ ± ø ± ø ± ß ß ª ª ø ± ß Á Ú øµ ºø z przytoczonych w tabeli 2 danych w 2012 roku nadal rosło znaczenie systemu ø ± ª ± ± µ ª ± ±ºøÆ ªÙ æ± ª ƪ ø ø øµ ß - µæø ± ª ± ß ª ø ± ª ± º± fi kszyła si ± ÏÙÈ ±Æ- ø ± Æ ªº Ʊµ ª Ú ªº øµ ø ª µæø - ƪ ß ª Ʊ ± ªÙ ±º±æ ª øµ ª ø ø grzech udział sektora finansowego w gospodarce krajowej jest ºª ߺ± ø ª ø µ Ú ø µ± ª ø ø ± ø ª ± ±µæª øµ ß ø ß ±Æ ß ± µ ªµ ±Æ finansowy wyniosły 1 bln 961,9 mld zł (jest to o 8,5% wi ª ø µ± ª Ó ÔÔ Æ±µ Ú Æ ßƱ øµ ß - sektora finansowego w analizowanym okresie był spowodowany przede wszystkim wzrostem warto øµ ß - ªµ ±Æø æø µ± ª ± ±Æø ± øæ ß º ß ª ªÆß ø ß Ú ± ªÙ ±º±æ ª øµ ß krajach regionu, sektor bankowy nadal odgrywał główn Ʊ ß ª ø ø ± ß Ù Æ ß ß ± µ ß ª ø ± ß ± ø ø ø ø ª ±Æ ª ± ø ß æø µ± ± ± Æ-º ß ª - ø ± ß Æ± ª rodkowo-wschodniej. W całym regionie widoczny był jednak niski w porównaniu z krajami ƪ ß ª Ʊ ± ± Ʊ ± ªµ ±Æø æø µ± ª ±Ú ± µ ªµ ±Æ æø µ± ßÙ ±º±æ ª øµ ªµ ±Æß æø µ± ª innych krajach regionu, charakteryzował si øæ ø ß ßµ±Æ ß ø ª ªµ Æß ß ø øµ ß - Ú Wynikało to z koncentrowania si æø µ- µæø ± ß ø wiadczeniu tradycyjnych usług bankowych, Æ ªºª ß µ Æ ß ± ø ºª ± ß - ±º ± - ª ø ± ß º ª ø µæªºß - Î Ú ÔË

5 flµ ß ø ß ª ø ± ª ± ƪ ø º± fi ßæÆø ß µæø ø Ʊ ß rodkowo-wschodniej oraz w strefie euro w latach (w %) Ãøæª ø Ó Æø ÒƱµ Ó Ì Ó Ï Ó Î Ó Í Ó È Ó Ë Ó Á Ó Ô Ó ÔÔ Ó ÔÓ ± µø ÈÎÙÁ ÈËÙÍ ËÎÙ ÁÍÙÎ Ô ÌÙÔ ÔÔ ÙÌ ÔÔÔÙÓ ÔÔÈÙÈ ÔÔËÙÌ ÔÓÌÙ ª ß ÔÓÏÙÏ ÔÔÁÙÓ ÔÓÍÙÏ ÔÓÎÙÍ ÔÌÏÙÌ ÔÌÈÙÌ ÔÏÓÙÎ ÔÏÔÙÓ ÔÏÈÙÍ ÔÎÌÙÌ Æß ÁÌÙ Ô Ù ÔÔÏÙÈ ÔÓËÙÎ ÔÏ ÙÁ ÔÎÌÙÎ ÔÍËÙÍ ÔÍÎÙÌ ÔÏÁÙÏ ÔÌÍÙÏ Õ Æª ø ª Ʊ ÌÎÔÙÓ ÌÍÈÙÏ Ï ÙÌ ÏÔÍÙÓ ÏÌÁÙË ÏÌÏÙË ÏËÎÙ ÏÁÍÙÓ ÏÁÈÙÍ Î ÓÙÓ À ø Ê ºø ª º ø ƪ ß ª Ʊ º± ß ÔÍ µæø - Ó Á Ó Ô ÆÚ ±Æø ÔÈ µæø - Ó ÔÔ Ó ÔÓ ÆÚ ø ª ª ±Æ- ß ø ª ºø ß ø ª ± ß ± Æ ªº ªºß ø ± Æø ± ø ø ª º ø ø ródła danych, º ª ª øµ ß ø ß ª ø ± ª ± øµ ß - º ß Æß µ ª nego oraz korekty przesłane przez æø µ ª Æø ªÚ ródło: dla strefy euro ECB Statistical Data Warehouse oraz Eurostat; dla pozosta łych krajów dane º± ± ª Æ ª ø決± ª æø µ ª Æø ª ±Æø ŸÀÕÚ ± µ Æß ªµ ø ªÆ- øæ ± ± ß Ú Œß ªµ ø ªÆ- øæ ± ± ß ±º Æß ø ªæø ø ª ø Ʊ Ʊ ± ± ±ºøƪµ ø決± ß Ú æøºø ß ø ± µ ª ± Æß µ ø ªÆ- øæ ± ± ß ±º ø ª ø Æß ªµ ª ny i kapitałowy. ± ±º ø ± ß Æ ª - Æß µ ª ª ± ø ø Ê Ô æ± ß µøææ± ªÂ Ó æ± ß ª ªÂ Ì krótkoterminowe bankowe papiery dłu ªÂ Ï krótkoterminowe papiery dłu ª Æ ªº æ ±Æ Ú øæ ± Æ ª - ± µ ª ± Æß µ ª nego (w miliardach złotych) Ãøæª ø Ì Æ ª ßÒƱµ Ó Î Ó Í Ó È Ó Ë Ó Á Ó Ô Ó ÔÔ Ó ÔÓ Ó Ô̈ fi± ß µøææ± ª ÓÏÙÏ ÓÎÙË ÓÓÙÍ Î ÙÏ ÏÈÙÎ ÓËÙ ÔÓÙ ÍÙÔ Ù fi± ß ª ª ÓÌÙ ÔËÙÏ ÈÙË Ô ÙÓ ÏÔÙ ÈÏÙÍ ÁÌÙÏ ÔÔÈÙ ÔÔÍÙÏ Æ- µ± ªÆ ± ª æø µ± ª papiery dłu ª ÓÙË ÏÙÎ ÓÙÁ ÓÙÔ ÌÙ ÓÙÍ ÈÙÈ ÎÙÁ ÌÙË Krótkoterminowe papiery dłu ª Æ ªº æ ±Æ ÎÙÍ ÍÙÌ Ô ÙÍ ÔÔÙÍ ÍÙÓ ÔÔÙÈ ÔÎÙÁ ÔËÙÎ ÔÎÙÁ Ogółem ÎÎÙË ÎÎÙ ÏÌÙÁ ÈÏÙÌ ÁÈÙÈ ÔÔÍÙÁ ÔÓÁÙ ÔÏÈÙÎ ÔÌÍÙÔ * Dane za trzy kwartały 2013 r. ródło: opracowanie własne na podstawie [10], data dost Ê ÌÔÚ ÈÚÓ ÔÏ W tabeli 3 przytoczone zostały dane statystyczne ze strony internetowej NBP o dynamice warto Æ ª - ± µ ª ± Æß µ ª nego na przestrzeni niespełna 9 lat. Ogólnie warto ø Ʊµ ø Ʊµ sukcesywnie wzrastała. Aczkolwiek dynamika poszczególnych kategorii papierów warto ± ß ±ºæ ª ø ±º ± - ª ª ºª Ú ± ß ß ± Æ ªºª ß µ æ± - µøææ± ß Ù µ -Æß øæ ± ø ª wahała aby ø º± ªÆø Ó ÔÓ Æ±µ Ú ± µæß ß ª ønsowym z 2008 roku niemal załamał si Æß ªµ µæ- µ± ªÆ ± ß papierów dłu ß ª ± ø ß Æ ª Æ ªº æ ±Æ øú µ øæ ±, zwłaszcza w ci ± ø Î lat cechował si Æß ªµ æ± - ª ß Ù ª ± ø ß Æ ª ß ª ø ± ªÚ - ß c dokładniej ± ª - ª µø ª ±Æ ª Æ ª - ø ø ß º± Æß µ ª ª ±Ú fi± ß µøææ± ª ± µæ- µ± ªÆ ± ª ø ªÆß øæ ± ± ª ª ± ø ª Æ ª Æ d (a dokładniej ø決± ß fiø µ ± µ ø ª ª ª Æ º ª ø ± ø ø ± Æ ªæ æ º ª ø øú Õ ø ± dogodny instrument krótkoterminowego kredytu słu ª ± º± ø ± ø ø øæø ø cego w czasie długu æ ª ±Ú ÃªÆ ß ø øºø ± æ± - µøææ± ß ß ± ±º Ë º± ÎÓ ß ±º Ú Æ± ª ± ø ª æ± µøææ± ª ± ø øæøµ ªÆ ºß µ± ± ßÙ ± ± ø øù ª Æ ß ±ºª ª ±Æø ª Æ- ø ± º ß ª øµ ø øæ ± ± ø bonu. Nominał bonu wynosi 10 tysi cy złotych. Pierwszy raz zostały ÔËÔ

6 ± ª ߪ ± ø ª fl Ʊµ ÔËÈ ÔÔ Ú ±ºø µ± µ æ± - µøææ± ß ª ± ± ßµ±Æ ß ø ø Æ ª æø µ ª Æø ª º± ƪ ± ø ø ± ª º ø ±æ ª Ú fi± ß µøææ± ª Æ ªºø ø ª ø Æß µ ªÆ ± ß Æø ø ß ª ªø ªÆ- ÕµøÆæ± ß ø ªÆ- øæ ± ± ß Ú ª ± Æß ªµ Æ ± ßÙ º± µ -ƪ ± º± ø instytucje wyłaniane ka ºª ± Ʊµ ºÆ±º ª µ± µ Æ Ú ø øºß µ ± ± ø ø ß ª ±µæª la corocznie opracowywany Regulamin pełnienia funkcji Dealerów ÕµøÆæ± ß ø ªÆ- øæ ± ciowych. Głównym kryterium wyboru Dealerów Skarbowych Papierów øæ ± ± ß ª øµ ß ± na krajowym rynku skarbowych instrumentów dłu ß Ú Æ ø ø ±Æª przetargów bonów skarbowych jest Narodowy Bank Polski, który pełni równie µ ø ª ø ª ±Æø prowadzi system depozytowo-rozrachunkowy dla tych papierów dłu ß ÔÓ Ú µ± ª æ± ß ª ª ª ± ø ª ø ª Æ ª ß ª ø ± ªÚ Õ ø ± ±º ø ± ±Æ ± ªÆø ± øæ ª ± Æß µ ø決± ª ± fiø µ ± µ Ú ªÆø ª ª ± ß ± ±æª µ± Ʊ ± ø ø Æ ª æø µ ª Æø ß ± ª º ø ± ±ºøÆ ª ä ºß æø µ ª Æø ß ª ª ±æ ø ª ø ª º ª Æß µ Ù ø ø ª ª ø ± ª º ø ± ±ºøÆ ªÚ fiø µ ª Æø ß ± ª ª µ ß ± ª º ø ± ±ºøÆ ª ± Æ ª µ æ± - ª ß æ º ±æ ø Ú fi± ß ª ª Æ ª ª Ù ø ± ƪº ª µ -ƪ ± æø µ ª Æø ß µ± Ʊ ª ª ± ß Æ± ª ± ªÚ øæ ± æ± - ª ß ± ªÆ± ø ß ø Æ ª øæ ø ø ª y od prognozowanej skali nadpłynno µæø ± ß ß ª ª æø µ± ß Ú ßµ±Æ ß c ten instrument, bank centralny absorbuje nadmiar płynno ª sposób kształtuje oprocentowanie krótkoterminowych lokat mi º ßæø µ± ß ø ± ± ª æ ± ß º± ± ß Æª ªÆª ß ª ø ø ª Æ ª Œøº ± ßµ ª ª ÔÓ Ú ÃÆ ª ø Æ ø ±æª ª ±æ ø ª ±Æø æø µ± ª ø ªÆß øæ ± ± ª Æ ª ß ª ± ø ª ø ±º ø ª ø ß Æø ± æø µ± ªÙ ø ß ø ª øµ ª ªÆ ß µø ø ºª ± ß ± ß ªÆ ª Ʊ kapitału do jednego roku. Krótkoterminowe obligacje emitowane s ø ±º ø ª ø ß ± ±æ ø ø Ù ø ± ø µæ- µ± ªÆ ± ª æø µ± ª ø ªÆß øæ ± ± ª ª ± ø ª ø ±º ø ª Æø ø æø µ± ª ±Ú Oba rodzaje tych dłu ß ø ªÆ- øæ ± ± ß ± æß ª ± ø ª ± ª Æ ª æø µ komercyjne i banki spółdzielcze. Emisja krótkoterminowych bankowych papierów warto ± ß ª ±º ª ø Æ ª ± ø ß ± ± ªÆ ª æ ª ± ± ø øù ª æø µ ª ±Æ º ø Ʊ ªµ ª ß ª ± ø ß µ ø ± ± ª ø ± øº ±Æ ø ± ª ± ø Æ ªºø Ú ªº øµ ± ß øµ ª ± ± ±Æ ± ø Ú Ãª ± Ʊº ø Æ ª ß º ø æø µ- æ ß ª µæ- µ± ªÆ ± ß ± ß ªµÚ Æ- µ± ªÆ ± ª ±æ ø ª æø µ± ª ± ªÆ± ø ª µ ª ± ø ß ø ø Æß µ ªÆª ± ø ß Ù Æßæ ª ± ªÆ ß ª æ ª Ú ª ø øæ ª Æ ß Æ ª - Æß µ ª ª ± ± æß Æ ªº æ ±Æ ø niefinansowe, pozostałe instytucje po ƪº ø ø ± ª ± ±Æø ± ± ª ß ª ø ± ªÚ Podobnie jak w poprzednim przypadku instrumenty te słu głównie do sfinansowania krótkoterminowego zapotrzebowania na kapitał. Mog ª æß ª ± ø ª ª kszenia płynno ci danej spółki-emitenta. Maja one dwie podstawowe zalety. Po pierwsze, spółka nie musi przechodzi całego procesu kredytowego, µ -Æß ± øæ ß ß ø ø µæªºß æø µ± ª ±Ú ± ºÆ ªÙ æø µæªºß ±ºø - ª µ øù ø ± ø ß º ªÙ ± ø ø ± ß µ ø ø ª ß µ ± Ù ± ª ø Ʊ ± ± ø ± ªºß ß æø µú ± Ʊ ª øº ø ± ø ß ª ø ª ß º± długi okres oczekiwania na gotówk Ù ºß ª ± ø Æ ª Ʊ øº ªºß ª ø ± ƪº ª ß ª ø ± ø ß ß ß ± ø ß ø ciej banków lub biur maklerskich). Krótkoterminowe papiery dłu ª Æ ªº æ ±Æ Æ ªºø ø ª Æ ª ø nie z dyskontem, a w dniu wykupu inwestor otrzymuje pełn øæ ± ± ø Æ- ø º ß øæ ± ± ø ø ª ø øµ ø ± ß µ ª ±Æø Ú Ãª ± Ʊº ø Æ ª ß ßµ ª ª º ª Æ ªº æ ±Æ ø µ±æ ±Æø ª Ù µ -ƪ ø ß ±µ øæß ±º ± µæªºß ± Ú to z obawami inwestorów przed niewypłacalno ª ª øù µ -Æ ª ø Ʊ ± ª małe i ƪº ª Æ ªº æ ±Æ øú ø ª ± ± ± ø Ʊ ß Æ ª - ª ß ø ±º ± ß Æ± Æ ª ± Æ ªº µø ª ±Æ Ú øµ º± º ø ± µ Æß µ ø µ ß ª ª ø ª ± Ʊº ø Æ ª - były spółki z bran ß ª ªµ± µø ß ª Ù ª ªÆ ª ß ª Ù æ º± ø ª ±Æø ø ± ª Ú Do podstawowych instrumentów polskiego rynku kapitałowego zalicza si Ê Ô ±æ ø ª Æß µ± ª ÕµøÆæ ø øâ Ó ±æ ø ª fiø µ Ÿ± ±ºøÆ ø Æø ± ª ± fiÿ ø Æ ª Æø ± ª ± º Ʊ ± ª ± Â Ì długoterminowe papiery dłu ª Æ ªº æ ±Æ Â ÔËÓ

7 Ï ±æ ø ª µ± ø ªÂ Î długoterminowe papiery dłu ª ªµ ±Æø æø µ± ª ±Â Í ß ø ø ªÂ È instrumenty udziałowe akcje. Analiza danych zaprezentowanych w tabeli 4 pokazała, ª ± ß ª ± Æß ßµøÙ ± Æß ªµ kapitałowy cieszy si µ ß ø ªÆª ± ø ª Æ-º ª ±Æ- Ù ºß Ʊµ ø Ʊµ ± øº Á ± ß Æ±ºµ- ª ß ª ± ø ß ª øµ Æø Æ ª ß ª ± ª ª Æß µ ø ± ª ±Ú ± ±ºª ± ß ª ª ± ± ß µø ø ß ª ± ß Æ± Ú ø ª ß ø ø ß Ù Æ ß ± ± ª ºø ª º± ß ce długoterminowych bankowych papierów dłu ß ±æª wył ª ±æ ø ª æø µ± ª ø ªÆß øæ ± ciowe nominowane w złotych i w walutach obcych, wyemitowane w Polsce przez banki krajowe. W obrocie na rynku krajowym znajdowały si øµ ª ±æ ø ª Ʊ ª µ ª ± fiø µ ª ß ß ª ± ±Æø ß µæªºß ± ß À Ʊ ª µ ª Ú ± øº ±Ù º ø Æ ª - dłu ß ª µ± poszczególnych segmentów rynku kapitałowego mierzona jest warto ß instrumentów w obiegu, a dla instrumentów udziałowych kapitalizacj spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku GPW oraz platformie NewConnect [10]. øæ ± instrumentów polskiego rynku kapitałowego (w miliardach złotych) ÔËÌ Ãøæª ø Ï Æ ª ßÒƱµ Ó Î Ó Í Ó È Ó Ë Ó Á Ó Ô Ó ÔÔ Ó ÔÓ Ó Ô̈ æ ø ª Æß µ± ª ÕµøÆæ ÓÈËÚÏ ÌÔÈÙ ÌÎ ÙÁ ÌÍ ÙË Ï ÎÙÏ ÏÈÔÙÌ ÏÁÎÙÓ ÎÓ Ù ÎÈ ÙÏ ø ø æ ø ª fiÿ ø Æ ª ä ä ä ä ÈÙÁ ÔÌÙÁ ÓÔÙÈ ÓÏÙË ÓÏÙË Æ ªº æ ±Æ ËÙÁ ÁÙË ÔÎÙË ÔÍÙ ÔÎÙÎ ÓÔÙÍ ÓÁÙÈ ÌÓÙÌ ÌÌÙË æ ø ª µ± ø ª ÌÙÌ ÌÙË ÏÙÔ ÏÙÎ ÍÙÁ Ô ÙÁ ÔÏÙÏ ÔÎÙÍ ÔÍÙÍ ªµ ±Æø æø µ± ª ± ÓÙÈ ÎÙÌ ÍÙÔ ÍÙÍ ÎÙÎ ÎÙÓ Ô ÙÏ ÔËÙ ÔËÙÁ ß ø ø ª ÔÙË ÔÙÈ ÓÙÏ ÓÙÁ ÌÙ ÓÙÎ ÓÙÁ ÌÙÔ ÌÙÓ æ ø ª fi ÈÙË ÈÙË ÈÙË ÈÙË Ù Ù Ù Ù Ù flµ ª ø Ÿ ÏÓÏÙÁ ÍÌÎÙÁ Ô Ë ÙÌ ÏÍÎÙÔ ÈÔÎÙË ÈÁÍÙÏ ÍÏÓÙÁ ÈÌÏÙ ËÔ ÙÈ flµ ª ø ª ± ª ä ä ä ÔÙÏ ÓÙÎ ÎÙÔ ËÙÎ ÔÔÙÔ ÈÙË Ogółem ÈÓÈÙË ÁËÔÙÌ ÔÏÍÈÙÏ ËÍÎÙÔ ÔÔÍÓÙÎ ÔÌÓÍÙÁ ÔÓÓÎÙÈ ÔÌÎËÙÁ ÔÏËÍÙÓ * Dane za trzy kwartały 2013 r. ródło: opracowanie własne na podstawie [10], data dost Ê ÌÔÚ ÈÚÓ ÔÏ ÆÚ æ ø ª ÕµøÆæ ø stwa to długoterminowe oprocentowane papiery dłu ªÙ ª ± ø ª Æ ª ªÆ ± ø - ø ª ª ª Æ º Ú Æ±ºµ ß µ ø ª ª Æ ª ø ø ª ø ø ± ø ª Æ- ß ßºø µ- æ ß ä ±º ± Ʊ ß ºÆ± øù Æ ª æ º± ºÆ- ± - Ù ± ± ø ±Æø spłat ª ª ø tych długów [13]. Skarb Pa ø ß puje w roli dłu µø ±Æø Æ- ± ª ª øæø ø ßµ ±æ ø º ø øºø ± ci oraz wypłacenia nale ß ±æ ø øæ ± ±º ª ªµÚ º ± øºø ø ª ±æ± zania całym maj µ ª Ù º ø ª ± ±æ ø ª µøææ± ª Æøµ ± ø ª Æ ª inwestorów jako najbezpieczniejsza inwestycja i lokata kapitału. Ka ºß µæø ± Æ ª ø ß ª Æ ª ª ±Æ- Æ ª Æß ø Æ- ª ± æª ª ª stwa inwestycji, co przekłada si ø Æø µæø - ±Æø Æø º± ±º±æ ª ø ßµ ±æ ø æ º wypłaty od nich odsetek. Powoduje to, ª Æ- ª µæø ª Æ ªºø ± ª ±æ ø ª Æ- ß ª µ± kuponami. Za przykład mo ø ±ºø µæø ø ø ß ø º± æª ª ß º± ª ± ø ø Ʊºµ- øµ Ú Õ ø ß ªº ± ± ªÙ ø øµ± µæø º± Æß ßµ± ß º± ª ± ø ø Ʊºµ- øµ ª Ú fiæø ß ø ß flæ ª ß øú ª ± ± ±º µæø ª ± Æ ª ø ª Æ ª ª ±Æ- øµ± æøæº ª ªæª ª ª µ ª ±Æ- µ ß ±º ª µø µ ± ø ±º ± ª ± długu. Bazuj c na tym przykładzie roczne obligacje USA kwotowane s ø ± ± ª ÙÔÓÓ ± ± ºß µ± ø Ù ±º ø ºß ø ø ± ª Ʊ ª ±æ ø ª ææø ß µ ª µ ± ± ø ª ± ±µú Ô ÙÍÔ ø º ª ÓË ± øºø Ó ÔÌ Æ±µ ÔÏ Ú Œ- ø ª Æø ª ËÈ۵Ʊ øú Æ Æ ±Æ ±æ ø ª ª ± ø ª Æ ª fiø µ Ÿ± ±ºøÆ ø Æø ± ª ± ø Æ ª Æø ± ª ± Funduszu Drogowego, który został utworzony w tym banku dnia 1 stycznia Krajowy Fundusz

8 Ʊ ± ß ø ± ø ±æª ±º ø ± ª ródło finansowania budowy dróg krajowych w Polsce. ±º ª ø º ø ÓÈ ø dziernika 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Ʊ ± ß ÔÎ Ù ª º ª ± ß µø ª ±º ø ª ±æ ø ø Æ ª Æø ± ª ± º Ʊ ± ª ± ø ø ª ÔÍ Ê ± ø ± ø ª æ º± ß Æ ªæ º± ß ºÆ- µæø ± ß Æªø ± ø ß Æ ª Ÿª ªÆø ª ± ßƪµ ±Æø Æ- Æø ± ß fl ± ÆøºÂ ± ø ± ø ª æ º± ß æ Æ ªæ º± ß ºÆ± ± ß ±æ ªµ - ß ªÆ µ Æ ª Æø Ʊ ± ß ±Æø ø øµ Æ º ª º± ø ª ø ± ø º-  ± ø ± ø ª ± Æ ªæ ø ß Æ± øº ª ª ºø ß ± ºÆ± ø æ ß ±Æ º ø ª ±Æ ø ± ª ºÆ- æ ß Ù ± Æø æª ª ª ø Æ ºÆ± ± ª ±Â ± płatno ci na rzecz spółek z tytułu realizacji przez nie obowi µ- ß µø ß ± ß ± æ º± ªµ ±ø ø albo wył ª ªµ ±ø ø autostrady płatnej, w tym wynagrodzenie za dost ± autostrady, wypłaty z tytułu zdarze ±º µ±º± ø ß ±µæª lonych w umowach ze spółkami; ± ø ± ø ª Æ ß ± ± ø øù ºÆ± ª øù æ º± ß ªµ ±ø ø ß ª ª ªµ Ʊ ª ± ±æ±æ opłat elektronicznych za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych; ± finansowanie kosztów usług doradczych zwi ø ß æ º± Æ ªæ º± ºÆ- µæø ± ß Ù ß ø ± ÆøºÂ ± finansowanie kosztów utworzenia drogowej spółki specjalnego przeznaczenia i finansowanie Æ ªº drogowych powierzonych do realizacji drogowej spółce specjalnego przeznaczenia. Długoterminowe papiery dłu ª Æ ªº æ ±Æ Ú ±æ ø ª µ±æ ±Æø ß ª ä ± Æ ª ß ±º±æ ª º± ±æ ø µøææ± ß Ù ª ± ø ª ªº øµ Æ ª ±º ± ß ± ±ºøÆ ª Æøµ ± ø ª øµ± substytut kredytu długoterminowego. Cz sto słu º± ø ± ø ø º ß ª ± ª ª ß Æ ª ± ß Ú æ ø ª µ±æ ±Æø ß ª ø ß ø ß ª ± Ʊ ª ± ø ª ±º ±æ ø ø ± ß æ æø µ± ß Ù ± ª ø ø ª ª ø ø æøæº ª Æß ßµ± ª ± ród wszystkich papierów dłu ß Ú Æ ªº æ ±Æ ø æ± ª æø µæ ± ª ª ª ø øù ø ±Æ ºß ªÆß ±Æ ø ª ß ß ª bankowe.generalniena rynku finansowym przestrzegana jest główna zasada: im wy ø øæß ±º ± µæªºß ± ø ª ª øù ß ø ± ø ± Ʊ ª ± ø ø ±æ ø Ú ø ª ± Æ-º ª ±Æ- ª ± øæ ± obligacje spółek o dobrej kondycji finansowej i wysokiej renomie. Inwestorzy aktywni ßæ ª ßæ ±Æ øµ ª ±æ ø ªÙ obligacje skarbowe czy komunalne. Tak na przykład w 2012 roku około 50% obligacji zostało wyemitowanych przez spółki paliwowe i energetyczne. Tabela 5 przedstawia ± - ø ß ø ø ± µ Æß µ Æ ªº æ ±Æ ø ± ø ª Ë ø Ú øæ ± zadłu enia (w mld zł) przedsi biorstw z tytułu emisji DPDP æø ª ª - ø ø Ó ÎäÓ ÔÓ Ãøæª ø Î µø µ Ò Æ±µ Ó Î Ó Í Ó È Ó Ë Ó Á Ó Ô Ó ÔÔ Ó ÔÓ Liczba emitentów ogółem Ò ß ± ß ËÓ Ë ÁÓ ÁÈ ÔÔÍ ±µú Ô ±µú ÔË Ò ±µú Ë ±µúóó Ò È øæ ± zadłu enia ogółem, ËÙÁÓ ÁÙÈÎ ÔÎÙÈÎ ÔÍÙ Ï ÔÎÙÏÈ ÓÔÙÍ ÓÁÙÈ ÌÓÙÌ w tym z tytułu emisji: ä Æßæ ª ± ªÆ ß æ ª ÙÏÎ ÙÓÍ ÙÔÍ Ù Á Ù Ï æúºú æúºú æúºú ä Æßæ ª ± ªÆ ß ª æ ª ËÙÏÈ ÁÙÏÁ ÔÎÙÎÁ ÔÎÙÁÎ ÔÎÙÏÏ æúºú æúºú æúºú øæ ± ± ß ª Ù ß ÓÙÓÏ ÓÙÎÁ ÈÙÁÍ ÓÙÈÁ ÓÙÌÎ ÁÙÏ ÔÌÙÓ ÔÓÙÁ ä Æßæ ª ± ªÆ ß æ ª æúºú æúºú æúºú Ù Á ÙÓ ÙÈ ÔÙ ÙÈ ródło: opracowano na podstawie danych NBP, Fitch Polska SA, KNF ø ø ±æ ø ª Æ ªº æ ±Æ ª ± -æ ª ± ª ± ±æ ø ø ª ± ß Ù µ -ƪ ª ± ø ª Æ ª Æ ªº æ ±Æ ø ø ß Æø ª Ú ªÆ ± ª ± ª ª ß ª ± ß Æ± Ú ª ±Æ ß µ ß ª ±æ ø ª ø º ß ß µù ªº øµ ª ß ø Æø ß ± Ʊºµ- ø ª ± ø ß ±æ ø ª ª ± ªÚ æ ø ª µ± ø ª æ ø ª ß ø ª ä ø ªÆß øæ ± ciowe w randze długu publicznego, ª ± ø ª Æ ª ªº ± µ ø ±Æ º ªÆß ±Æ ø ª ± ª ø ± ø ø Ʊ ªµ - ª ß ß ß ÔËÏ

9 ƪø ± ø ß Æø ø øºø, do wypełniania których te jednostki zostały powołane [17]. Obligacje µ± ø ª ø Æøµ ß ß Æ ª ª ø ± ß º ø ª ±Æ- ä ± ª ø ª ª ª ±º ß ø ø øù ø ƪ ± ± ª ß ø ±æ ø ÕµøÆæ ø øú ± øº ± ±º ª µ ±º ß ±æ ø ± ± ª podatku od dochodów kapitałowych. Dlatego s ± ª ø Æøµ ß ß Æ ª ª øæ- ± º ø ª ±Æ- Ù øµ dla całej gospodarki, słu bowiem do pozyskania kapitału na realizacj øµ ø nych społecznie inwestycji jak ±º± Ù ± ß ø ª ªµ- ß ª ºÆ± ª µæø ± ªÚ ±º ª ø ± ø ø æ ß ªº ± µ ø ±Æ º ªÆß ±Æ ø ª ± ± ª ± ø ø ªÆß øæ ± ± ª ª ª ÔË Ê ± ±µæß ø ß ª ± Ʊµ Æ ª ± ª ± ºª ß æ º ª ªº ± µ ø ±Æ º ªÆß ±Æ ø ª ±Â ± ø ± ø ø ø ± ø ª ± ºª ß æ º ª ªº ± µ ø ±Æ º ªÆß ±Æ ø ª ±Â ± spłaty wcze ª ø ß ±æ± ø z tytułu emisji papierów warto ± ß ±Æø ø ß ± ß ªµ µæªºß -  ± ß Æ ªº ø cego sfinansowania działa ø ± ø ß ª Ʊºµ- ± ±º ß æ º ª À Ʊ ª µ ª Ú æ ø ª µ± ø ª ª ± ø ª ø ª ªÆ ± ß ªÆ ª ßµ ±º Ì º± Ë ø Ú Æ ø ø ±Æø ª ø ª º ø æø µ Ê fi ªµø± ÕflÚ ± ª ª µ µø ø ª ø ±Æ º- ªÆß ±Æ ø ß ª ß ±æ ø ª µ± ø ªÙ ø ø kszym z nich jest miasto stołeczne øæ ø øú -Æ ß ±ææ- ±æ ø ø ß ø ß ±ºæß ø w na giełdowym rynku Catalyst ±Æ ø ± ø ß Æ± øº ± ß Æ ª Ÿ øæ ø ªÚ ±æª ª º ª ª ø Ʊ - infrastruktury poszczególnych regionów wyparły jednak w znacznym stopniu obligacje komunalne. Z kolei długoterminowe bankowe papiery dłu ª ª ± ø ª Æ ª æø µ µæø ± ª ø Æø ª działaj ª ± ªÚ ø ß ø ø ± ª ± Ʊ ª ± ø ª ª ª ß ø ø ª ø ±µæª ± ß ª ø Ú ø ±º ± øº ±Æ ø ± ª ± ± ø funduszy własnych banku pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymaga artykułu 127 z Prawa Bankowego. ß ø ø ªÙ ±º ª ±æ± ß Æª ø ø ÔÁ Ù ± ª ± ø æø µ ± ª ª ª ƪ ø ± ø ø º ª ± ß Æ ªº ± µæªºß - ± ª ß Ú º ÓÌ ª ± Ó ÔÔ Æ±µ ß ø ø ª ± æß ª ± ø ª Æ- ª Æ ª fiø µ Ÿ± ±ºøÆ ø Æø ± ª ±Ù ª ªÆø ø Ʊ ± budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza lokali mieszkalnych na wynajem. Listy zastawne oparte na ªÆ ± ± ø ø ß ø ª ø ± ª ß ª ª º± ß ±µ ± ± æª ª ª øù ª º ø ±Ù ª º ª ± ª µæªºß ß øæª ª ± ª ± ªµ ø ªÆ ± ± ø Ú ªº øµ øæ ± ƪ ø ± ø ø ºÆ±º ª ª - ± ª ß ª ± ª Æ ªµÆ± ß Í æø µ± ±Û ± ª ª øæ ± ª ªÆ ± ± ci, a ł ø ± ø ø øæ ± - ø ø ß ø º ß ±ææ± ª ª ± ª Æ ªµÆ± ß Ï ÛµÆ± ± ci funduszy własnych banku. Istniej Æ- ª ±ææ± ª æ ª ß ø ø ªÙ ±º ø ª µ -Æß ªÆ ß ª ± ci banku hipotecznego z tytułu kredytów dla sektora æ ª ±Ú ± ª æø µ ± ª ª µ± ª Æ działalno µæªºß ± ø ø ± ø Æß µ ªÆ ± ± ci komercyjnych, co wpływa na rodzaj emitowanych listów zastawnych [12]. Akcje w Polsce notowane zarówno na Giełdzie Papierów Warto ± ß øæ ø ª øµ ø Æß µ ª ± ª Ú ±ºÆ- nieniu od papierów dłu ß Æ ª ø Æø ø ß º± ª ª ø tku spółki akcyjnej (s to tzw. papiery udziałowe) i emitowane bezterminowo. Spółka mo ª ª ± ø zarówno akcje zwykłe jak i uprzywilejowane, jednak tylko te pierwsze dopuszczone do æ ª ± ±ææ± Ú ø øµ ª ª wypłacane kupony, a dochodem ich posiadacza mo ª æß wypłacona ºß ºª ºø ±Æø ª ª ø ß Æ± øæ ± Æß µ± ª ø ª øµ Ú flµ ª ø ø ª ø Æ ª ± ß Æ ß ª º ª ß µ ª ±Æ± Ù øµ Æ- ª º ª Æø ßÚ Õ Æø º ø c i tu główna zasada Æß µ ø ± ª ± ä µ ª Æß ßµ±Ù ß µ ª ± ª ø ª ß µ æ Æø ßÚ µ º ª ø ± ±ºøƵ µæø ± ª Ù ± øµ ª ±Æ ±º ø ± ª ródło finansowania działalno ± ±ºøÆ ª Ù µ -ƪ przekłada si ø Ʊ - ± ±ºøÆ ß µæø Ú ±º ± ø ø Æø ±Æ - ø決± ª ± fiø µ ± µ ø ø ß ø ª ßÙ øæ ± øæß Æøºß ß ß Æ ª - æª Æ ª - ± ±º ß ø Æß µ ø ± ß ± ª ± ø ± miu lat (od roku 2005 do roku 2012) wzrosła ponad dwukrotnie. ± µø ª ±Æ Æ ª - ø ± ß ªº ± µ ª øù ªÆ ß µø ß ª ß ß ªÙ ªµ ªÙ øµ ª ß æø µ± ª ±Æø ªµ Ú Æ ª ß ª ª ± ø Æ ªº ø ± ª ª ß ± Æø ± ø Ù ÔËÎ

10 ºß ø ª ª ± øæ ª Æ-º ª ±Æ- Ú æª ª ø Æß µ ø ± ß ±Æø µ ß ø ªÆª ± ø ª ª ª Æ ª ß ± ±º ª ºªÆß ø ß ±Æø Æ ª ß ßæÆߺ± ªÚ Æ ª ß ßæÆߺ± ª to instrumenty, które ł ±æ ª Æ ß ø ª º ª ª ß ± ß ß rodzajów instrumentów finansowych. Przykładem instrumentów hybrydowych mog æß ±æ ø ª æ º± ø ß ± ø Ú ±æ ø ª ø ª ª ø øµ ª æ º ª ±µø ß Æ µ Æß ± ø ªÚ ±º ± ø ª ± µ Ú µ º ª ø ± ±ºøƵ ø決± ª Ù º±æÆ ª Ʊ ªÆ ß Æß ªµ ø ± ß ± ø ø º ª ± ± º ø ± ±ºøƵ ª øæ ß Æ± - Ú ø ª ± ª ß øµ ª Ù ª ±º ± ß ± ±ºøÆ ª ø ± ƪº ª ª ± Æß µ ø ø ø ß µø ª ª º ß ø ± ª ª ß ªÚ ª ± ± ß æ ß µæªºß Ú kszony dopływ pieni º ß ± ø ø ª µ ª ª Ʊº µ Ù ±Æ ª ª ª Æø ßÙ µ ª ª º± ±º- ± ±ºøÆ º± ± ß ksze wpływy do æ º etu z tytułu podatku dochodowego), wi µ ª ߺø µ µ± ß ª ksze wpływy do bud ª tytułu podatków po ƪº ß ß Æ± ߺø µ- æ º ª ± ß Ù ø ± ø ß º ªÙ µ ª ª Ʊº µ Ú ª ± -æ Ʊ ø Æø ø Ʊ ± ± ±ºøÆ ª ±Ú ø ª ß ±µ± Ʊ ß Æß ªµ ø ªÆ- øæ ± ciowych, jak i cały rynek finansowy, jest jednym z ø ø ª ß ø Æßæ - Ʊ ª ± ± ±ºøÆ ± ø øú ß µø ± Æ ªºª ß µ µ Ù øµ rynek ten spełnia w gospodarce krajowej (i nie tylko). Rynek papierów warto ± ß øæø ª ª ªµ ß ± mobilizacji kapitału i jego alokacj Ù ºß ø ª ø ª kapitału i jego wi µ ± º ø Æ ªº æ ±Æ - ± ª ø ß ª ª Æ ª Æß ªµÚ ± Æ ß ß ø ± º± ºÆø ø ø ± ø ± ß ª ± ± ±Æø ±º ± ª ø ª ªµ ß ± Æ ªº biorstw. Alokacja kapitału powoduje Æø øæª ± obrotu gospodarczego, natomiast sprawnie działaj ß Æß ªµ ± ±ºøÆ ß ªÆß µ ª ß ª spółek, których akcje s ø ± ± ø ªÚ øæ ± º±ºø Ù ª ø ± ƪº ª Æß µ ø ± ª ± ±ºæß ø prywatyzacja spółek byłych Æ ªº æ ±Æ ø ± ß Ù ± ªº ª Ʊ ß ± ±º ª Ʊ ± ø ß ± ª ø ß ª ª ± ±ºª cia do zmian, a z drugiej strony powoduje napływ gotówki do skarbu pa øú ±ºø µ± ± º±æÆ ª działaj cy rynek kapitałowy sprzyja procesom restrukturyzacji przedsi æ ±Æ Ú ± ª Æß µ ø ± ª ± ª øµ Ù ª ª ± øºø ± øº ß Æø øº Æø ß ß Æ ª ª ª º± ± ±ºøƵ ƪø ª Ú ± ø ß µ± ± ªº ª Ù e teoretycznie składa si ± Æß µ- ø ± ß ± ª - ß µæø - Ù ø ª ± ª ª ±æ silnie zintegrowane i współzale ªÙ Æ ª ± przepływ informacji jest prawie natychmiastowy. W zwi µ ± ß szym rynek finansowy zyskał øæøµ ªÆ Æß µ ±æø ª ±Ú ÔÚ À ø ø º ø ÓÓ øæ ø ÔÁÁÔ ÆÚ Æø ± ± æ ß ±ææ± ª ø ªÆø øæ ± ±Û ß funduszach powierniczych. 2. Milo W., Finansowe Rynki Kapitałowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, øæ ø øù Ó Ú ÌÚ À ø ø º ø ÓÁ Æ ª ø ÔÁÁÏ Æ±µ ± Æø µ± ± Ù ªÆ ± ø - Ù ÔÁÁÏÚ ÏÚ Œ± ª ÚÕÚÙ øæ º ø ª æø µ ª µ± ªÆ ß ß Ù ± ÔÙ ªµ fiø µ- ± µ Ù øæ ø ø ÔÁÁÈÚ ÎÚ Œ± - ß ª ø ± ª ± ± ª Ó ÔÓ ÆÚÙ ± Æø ± ø ª ±º ƪºøµ Ú Õ±æ±Û ª µ ª ±Ù Ú Ãß ± µ±ù fi Ù øæ ø øù Ó ÔÏÚ ÍÚ ø ø ÚÙ Œß ªµ -Æ ß ø ªÆ- øæ ± ± ß Ù Ù øæ ø ø Giełda Papierów warto ± ß øæ ø ªÙ Ú Ú Ú ËÚ Æ± - Ó ÔÓµ± µø Ú º Ù ÊÒÒ Ú æ Ú Ò ± ªÚø Ò ß ª ø ± ßÒƱ ± Ú Ú ÁÚ ø ø ±æø ø ± Ê Æª ƪø ±Æ ƪ ª Ÿ ±æø ø ø ø浪 Ó ÔÌÙ ª «±Æµ Ó ÔÌÙ ªß Ÿ ±æø ªÚ Ô Ú ÊÒÒ Ú æ Ú Ò ± ªÚø Ò ß ª ø ± ßÒƱ ± Ú Ú ÔÔÚ æ µ ÚÙ Œß ªµ ø ± ß ª ± ª ø ßÚ ±º ø ß ª±Æ Æøµ ßµ ÚÙ Ù øæ ø ø Ó Ô Ú ÔÓÚ Œ± - ß ª ø ± ª ± ± ª Ó ÔÔ ÆÚÙ ± Æø ± ø ª ±º ƪºøµ Ú Õ±æ±Û ª µ ª ±Ù Ú Ãß ± µ±ù fi Ù øæ ø øù Ó ÔÌÚ ÔÌÚ ÊÒÒ Ú±æ ø ª µøææ± ªÚ Ò ºª Ú º ± ± ø ø Õª ± ÍËøÈ ÍÓ æøóáæôáæíæèæªí ææî ÍÁÏÈÎÚ ÔÏÚ ÊÒÒ Ú æ Ú ± Ò ºÒÔÎËÌÁÓ ÌÚ ÔÎÚ À ø ø º ø ÓÈ ø º ªÆ µø ÔÁÁÏ ÆÚ ± ø ± Æøºø płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ºÆ± ± ßÛµ ºÚ ÔÈÚ ± Û ª lak G., Obligacje komunalne. Instrument dłu ß º ø ªº ± ªµ ø ±Æ º ªÆß ±Æ ø ª ±Ù ߺø ± ø µ± ª Ù Ó ËÚ ÔËÚ À ø ø º ø ÓÈ ªÆ ø Ó Á ÆÚ ± ø ø æ ß Ù ªÆ ± ø - Ù Ó ÁÚ ÔÁÚ À ø ø º ø ÓÁ ªÆ ø ÔÁÁÈ ÆÚ ± ø ø ø ß æø µø ± ª ß Ù ªÆ ± Õ Æø ªº ± Ù ÔÁÁÈÚ ÔËÍ

ø ª ß ± ± ø º± µø - ªµ ø øæ ß ª Æ µ Ù øæß ª Ù ª Æ º ª ª działa perfekcyjnie.

ø ª ß ± ± ø º± µø - ªµ ø øæ ß ª Æ µ Ù øæß ª Ù ª Æ º ª ª działa perfekcyjnie. ŸÆø ø ªˇ øæß ø ± Æ º ª ªÙ µ -ƪ ± ± Æ ß ± ± ø ø ª ª ª ƪ ± ß Æª Ú ÀÆ dzenie zostało wyprodukowane z u ß ª ø ± ß ª ± ± ª ø ª ª ø æª ª ª øù Æ ª ª ± ß Ú ª æøæº ± ± º ª ª ß ø ø µ± ikowanej obsługi µ± ªÆ ø

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

STAN RYNKU FINANSOWEGO JAKO DETERMINANTA ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU FINANCIAL MARKET CONDITIONS AS DETERMINANTS OF ECONOMIC REGION

STAN RYNKU FINANSOWEGO JAKO DETERMINANTA ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU FINANCIAL MARKET CONDITIONS AS DETERMINANTS OF ECONOMIC REGION UDС 336.761 N. Iwaszczuk, T. Solovei* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, *Narodowy Uniwersytet Lwowska Politechnika STAN RYNKU FINANSOWEGO JAKO DETERMINANTA ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU Iwaszczuk

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Grupa Literacka Łuczywo Stowarzyszenie Miło µ- ±ª ø ø ± ø ± µ ª ± úœª ª ø å Õ ± øæ ß ª ª ú ªº ± Œ± - å Õ ± øæ ß ª ª ø ± ª úõß ß øå

Stowarzyszenie Grupa Literacka Łuczywo Stowarzyszenie Miło µ- ±ª ø ø ± ø ± µ ª ± úœª ª ø å Õ ± øæ ß ª ª ú ªº ± Œ± - å Õ ± øæ ß ª ª ø ± ª úõß ß øå Stowarzyszenie Grupa Literacka Łuczywo Stowarzyszenie Miło µ- ±ª ø ø ± ø ± µ ª ± úœª ª ø å Õ ± øæ ß ª ª ú ªº ± Œ± - å Õ ± øæ ß ª ª ø ± ª úõß ß øå Ó ÔÔ Ã±»»»» fi æ ± ªµø Õß ß µø ± ± Æø ø ªÆ ø ߺø ø µø ª

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony

Bardziej szczegółowo

Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY. BRANŻA: Wewnętrzna instalacja elektryczna. OBJEKT: Budynek placówki terenowej KRUS w Żurominie

Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY. BRANŻA: Wewnętrzna instalacja elektryczna. OBJEKT: Budynek placówki terenowej KRUS w Żurominie Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Wewnętrzna instalacja elektryczna OBJEKT: Budynek placówki terenowej KRUS w Żurominie ADRES: dz. nr: 812/3 obr. w Żurominie INWESTOR: KRUS oddział regionalny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku Warszawa, dn. 12 stycznia 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku Warszawa, dn. 10 stycznia 2017 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r. - najważniejsze wnioski z raportu

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r. - najważniejsze wnioski z raportu N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Komunikacji Społ ecznej Warszawa, 5 grudnia 2006 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r. - najważniejsze wnioski z raportu W 2005 r. nadal obserwowano

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Plan prezentacji Papiery komercyjne Bankowe papiery wartościowe: Listy Zastawne Certyfikaty depozytowe Bony oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Warszawa, styczeń 29 r. 1 Ewolucja systemu finansowego (1) Aktywa światowego systemu finansowego bln USD 22 2 18

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Stabilności Finansowej Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa, 214 r. Ewolucja i struktura systemu finansowego (1) 2 Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Egz. nr PROJEKT BUDOWLANY. BRAN A: Wewn trzna instalacja elektryczna

Egz. nr PROJEKT BUDOWLANY. BRAN A: Wewn trzna instalacja elektryczna Egz. nr PROJEKT BUDOWLANY BRAN A: Wewn trzna instalacja elektryczna TYTU :Budowa windy dla osób niepe nosprawnych Zespo u Szkó nr 2 ul.polna 11,dz. 2188/6. ADRES: dz.nr 2188/6,ul. Polna 11,13-200 Dzia

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. Data: z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 2-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 1186

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat pobieranych od emitentów papierów wartościowych Październik 2010 r. 1/10 Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów

Bardziej szczegółowo

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) 1Q 2011: 10 debiutów na Głównym Rynku, w tym 2 spółki zagraniczne i 3 przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rynek papierów wartościowych Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-1-704-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13 października 2011 r. PLAN WYKŁADU I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005.

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005. 1.. 2. Giełda Papierów Wartościowych Uczeń zna a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości pojęcie giełdy, papieru wartościowego, rodzaje rynków, rodzaje papierów wartościowych. Uczeń potrafi: wyjaśnić rolę giełdy,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r.

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. Warszawa, 2007.12.03 Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. W okresie styczeń-wrzesień br., przy wysokiej dynamice wartości udzielonych kredytów, w sektorze bankowym 1 odnotowano duŝo

Bardziej szczegółowo

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r.

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r. CATALYST nowy rynek obligacji Łódź, 3 grudnia 2009 r. 1 Wartość emisji jako % PKB 180,00% Wartość emisji papierów dłużnych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe jako % PKB 160,00%

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz inwestować -1-

Zanim zaczniesz inwestować -1- Zanim zaczniesz inwestować -1- Inwestor kto to taki? PL B AUS D Źródło: SII, OBI, 2014-2- Kobiety wśród inwestorów Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Kobiety w OBI 2014 mężczyzna 82,6% Odsetek kobiet w latach

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 4 Papiery wartościowe i instrumenty finansowe Definicja papieru wartościowego i instrumentu finansowego Zarówno finansowy papier wartościowy, jak i instrument finansowy

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów Rozwój rynku kapitałowego w Polsce 22.02.2011 Rzeszów Rynek kapitałowy - wyjaśnienie pojęcia Rynek kapitałowy to miejsce, gdzie kapitał w różnych wielkościach i postaciach jest wzajemnie sobie przekazywany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 20 872 113 27 652 011 1. Lokaty 20 872 113 27 651 644 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Obligacje korporacyjne. marzec 2013

Obligacje korporacyjne. marzec 2013 Obligacje korporacyjne marzec 2013 Catalyst platforma obrotu obligacjami Rynek wtórny dla obligacji Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi w Polsce GPW Nowatorskie rozwiązanie łączące w

Bardziej szczegółowo

Intensywny rozwój rynku Treasury BondSpot Poland w 2012 roku

Intensywny rozwój rynku Treasury BondSpot Poland w 2012 roku Intensywny rozwój rynku Treasury BondSpot Poland w 2012 roku Polski hurtowy rynek obrotu obligacjami skarbowymi oraz bonami skarbowymi Treasury BondSpot Poland (TBSP) został uruchomiony w 2002 roku. Na

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 606,326.99 845,531.62 1. Lokaty 606,326.99 845,531.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Opis: Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

, ,28

, ,28 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 114 215,31 136 587,89 1. Lokaty 114 215,31 136 587,89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości dla samorządów. Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku

Nowe możliwości dla samorządów. Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku Catalyst rok później Nowe możliwości dla samorządów Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku Co to jest Catalyst? Obszar handlu detalicznego Obligacje Samorządowe Inwestorzy Uczestnicy Catalyst Banki Obszar

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 537,398.03 1. Lokaty 0.00 537,398.03 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo