5. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE SPRAW STUDENCKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE SPRAW STUDENCKICH"

Transkrypt

1 5. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE SPRAW STUDENCKICH Życie studenta kształtują nie tylko zagadnienia związane z nauką, ale również wszystko, co dotyczy warunków socjalno-bytowych środowiska i świadczonej dla studentów pomocy materialnej. Całokształt spraw studenckich to również działalność organizacji studenckich, samorządu i kół naukowych. No i oczywiście szeroko pojęta kultura studencka, w tym także kultura fizyczna i wyczynowy sport studencki. W sprawach toku studiów i przydziału pomocy materialnej dla studentów współpracowały z dziekanami wydziałowe organa Samorządu Studenckiego. Natomiast całość spraw studenckich związanych z działalnością organizacji studenckich i samorządu, systemem pomocy materialnej i warunkami bytowymi studentów koordynował Dział Spraw Studenckich pod nadzorem prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, pełniąc rolę łącznika między studentami i ich przedstawicielstwem - a władzami Uczelni. Za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich w ramach środków funduszu na działalność studencką samorząd i organizacje studenckie prowadziły działalność statutową. W zakresie aktywizacji zawodowej absolwentów i studentów, możliwie najlepszego przygotowania ich do samodzielnego startu na rynku pracy działało Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Politechniki Radomskiej (przy Dziale Spraw Studenckich) POMOC MATERIALNA Rok 2002/2003 był drugim rokiem funkcjonowania nowego regulaminu, normującego pomoc materialną dla studentów (Zarządzenie Rektora R-11/2001), ale równocześnie znaczących zmian w jego treści. Wnioski i uwagi dotyczące proponowanych udogodnień, a także konieczne zmiany związane z zaleceniami pokontrolnymi NIK były przygotowywane sukcesywnie w trakcie roku akademickiego 2001/2002 i zgromadzone w niezbędnych uzupełnieniach, a ostateczna wersja w postaci jednolitego tekstu weszła w życie z końcem października 2002 roku (Zarządzenie Rektora R-15a/2002). Całość rozbudowanego projektu przygotowywana była na każdym etapie przez Dział Spraw Studenckich w bieżących uzgodnieniach z samorządem studenckim i właściwymi komórkami administracji uczelni. Główne zmiany dotyczyły: uelastycznienia systemu zarządzania funduszem pomocy materialnej (ogólnouczelniany lub wydziałowy) i możliwości wprowadzania gospodarki oszczędnościowej, opracowania podstawowych wariantów dzielenia funduszu w sytuacji niewystarczających środków (między innymi zmniejszenie wysokości wypłacanych świadczeń, zmniejszenie ilości wypłacanych świadczeń w oparciu o rankingi dochodów w przypadku stypendiów socjalnych i średnich ocen w przypadku stypendiów za wyniki lub skrócenie okresu wypłat i dopłat). Regulamin wzbogacił się o trzy nowe załączniki: zasady ustalania kosztu własnego utrzymania miejsca w domach studenckich (wprowadzono dwie kategorie akademików), zasady ustalania kosztu własnego wytwarzania posiłku w stołówce studenckiej i odpłatności za posiłki, a także zasady przyznawania dopłat do wyżywienia w stołówce studenckiej. W ślad za tymi zmianami poszły zmiany organizacyjne: sprzedaż bonów na obiady studenckie (z dopłatą z funduszu) przejęła pracowniczka Działu Spraw Studenckich. Pozostałe zmiany regulaminowe to między innymi: ujednolicenie zaświadczeń o dochodach dla potrzeb przydziału miejsc w akademikach i stypendiów socjalnych, zapisy

2 38 Sprawozdanie Rektora doprecyzowujące punkty, które w pierwotnej edycji nie były wystarczająco jednoznaczne, zwiększenie możliwości ochrony socjalnej dla studentów, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, będących sierotami, repatriantami, a także w innych uzasadnionych przypadkach ze względu na szczególnie trudną sytuację finansową lub rodzinną. Wprowadzono także zapisy aktualizujące uczelniany system pomocy materialnej do realiów punktowego systemu studiowania. Głównym narzędziem kształtowania pomocy materialnej pozostał ustalany co semestr i wydawany odtąd odrębnym zarządzeniem Załącznik Nr 1 do regulaminu. Treść tego załącznika przygotowywana była na podstawie arkuszy kalkulacyjnych i przeprowadzanych symulacji przez Dział Spraw Studenckich, a zatwierdzana wspólnie przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego i Rektora przed rozpoczęciem semestru. Załącznik zawiera: wariant zarządzania funduszem stypendialnym, określenie procentu realizacji wysokości świadczeń i procentu wykonania w stosunku do liczby uprawnionych, okres wypłat stypendiów i dopłat do zakwaterowania i wyżywienia, wysokości poszczególnych stypendiów (nominalne i wypłacane), grupy dochodowe i przedziały nagradzanych średnich ocen, ceny obiadów, odpłatności i dopłaty do miejsca w domach studenckich poszczególnych kategorii, decyzję o świadczeniach dla niepełnosprawnych i studentów I roku, poziom rezerwy na zapomogi, dopuszczalne proporcje wysokości stypendiów w poszczególnych grupach dochodowych. Studenci korzystali z dopłat do wyżywienia w stołówce studenckiej (obiady w cenie tylko 3,30 zł), stypendiów socjalnych w wysokości od 69 do 150 zł, stypendiów za wyniki w nauce od 130 do 300 zł oraz jednorazowych zapomóg (zasiłków losowych). Ze stypendiów specjalnych w wysokości 200 zł korzystali studenci niepełnosprawni z grupą inwalidzką. Z funduszu pomocy materialnej dopłacano najuboższym do miejsc w akademikach. Ponadto dwóch studentów Wydziału Nauczycielskiego skorzystało ze specjalnego stypendium, ufundowanego osobiście przez JM Rektora. Fundusz stypendialny realizowany łącznie przez wszystkie Wydziały wynosił w poszczególnych miesiącach roku akademickiego od 380 tys. do 490 tys. zł miesięcznie (razem z zapomogami). Studenci I roku objęci byli pomocą stypendialną tylko w postaci zapomóg dla szczególnie potrzebujących, co podyktowane było koniecznością utrzymania się w ramach przyznanego funduszu pomocy materialnej przy zwiększającej się liczbie osób uprawnionych do świadczeń. W roku akademickim 2002/2003 pomocą socjalną objętych było 1849 osób. Pomocą w formie stypendiów socjalnych objęci byli nadal studenci z rodzin o miesięcznym dochodzie brutto na osobę do 400 zł. Pomimo pozostawienia na tak niskim poziomie progu dochodu, liczba uprawnionych do pomocy materialnej jednak w ciągu roku rosła (w listopadzie 2004 roku pomocą objęto 2086 studentów). W listopadzie 2002 roku równocześnie z obu rodzajów stypendiów (socjalnych i za wyniki) korzystało ogółem 342 studentów (w tym roku 404), tylko ze stypendiów socjalnych 519 osób (obecnie 634), a 974 osoby (obecnie 1015) tylko ze stypendiów przyznawanych za wyniki w nauce. Trzeba podkreślić, że fundusz przeznaczony na stypendia za wyniki jest średnio 2,5 raza dwukrotnie wyższy aniżeli suma wypłacanych stypendiów socjalnych. Ponadto kwotę 4,5 do 5 tys. zł miesięcznie przeznaczano w skali Politechniki na wypłaty jednorazowych zasiłków losowych. Miejsca w Domach Studenta (ogółem 1144 miejsca) przyznawane były wg systemu punktowego, który uwzględniał odległość miejsca zamieszkania, dochód w rodzinie studenta (do 700 zł na osobę), rok studiów, dodatkowe okoliczności (rodzinne i zdrowotne). Ze względu na dużą ilość zaświadczeń lekarskich dodatkowe punkty uzyskiwali tylko stu-

3 5. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich 39 denci inwalidzi oraz po leczeniu szpitalnym. Przez część roku studenci, którzy nie otrzymali miejsc w akademikach korzystali z internatów szkół średnich, hoteli robotniczych i stancji. Akcję zmierzającą do zapewnienia zakwaterowania wszystkim potrzebującym prowadził Dział Spraw Studenckich, Samorząd Studencki i Zrzeszenie Studentów Polskich. Z pomocy w tej formie korzystało blisko 200 osób. W trakcie roku akademickiego, w miarę zwalniających się miejsc w Domach Studenta przeprowadzano zakwaterowania dodatkowe. W praktyce wszyscy zainteresowani mogli w DS-ie zamieszkać. Studenci zamieszkujący w akademikach opłacali tylko część rzeczywistego kosztu utrzymania miejsca w Domu Studenta: dopłaty do zakwaterowania wynosiły do 150 zł w zależności od akademika. Studenci stypendyści (z rodzin o niższych dochodach) płacili za miejsce w Domu Studenta 150 lub 200 zł w zależności od akademika, a osoby z rodzin o wyższych dochodach o 50 zł więcej (200 lub 250 zł). Kilka osób w szczególnie trudnej sytuacji materialnej (osoby będące sierotami, półsierotami, inwalidami oraz w szczególnie trudnej sytuacji materialnej) korzystało z dodatkowych ulg w tych opłatach. Z dodatkowych ulg korzystali także członkowie Rad Mieszkańców i służb porządkowych w poszczególnych akademikach (od 30 do 100% zniżki), a także zamiejscowi członkowie Chóru Akademickiego zgodnie z przyznanymi przez Rektora preferencjami zawartymi w regulaminie Chóru, podobnie jak zawodnicy sportowcy AZS-u. Przyznawanie pomocy materialnej na poszczególnych wydziałach odbywało się przy aktywnym współudziale studenckich komisji stypendialnych. Środki na wydziały rozdysponowane były centralnie przez prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, Samorząd i organizacje studenckie oraz dziekanów, proporcjonalnie do liczby studentów na poszczególnych wydziałach. Niewielka liczba odwołań w sprawach stypendialnych kierowanych do prorektora świadczy o dobrym rozeznaniu rzeczywistej sytuacji materialnej studentów przez studenckie komisje, współdziałające z dziekanami. Z końcem roku akademickiego w trosce o racjonalne zagospodarowanie miejsc w akademikach postanowiono wspólnie z samorządem studenckim, że studenci którzy otrzymali miejsca w DS-ach na rok następny mają obowiązek w terminie do 20 września uiścić zadatek 100 zł na poczet opłaty za zakwaterowanie na miesiąc październik. Rozwiązanie to, chociaż niepopularne przyniosło dobry efekt w postaci pełnego wykorzystania miejsc już w nowym roku akademickim. Istotnym krokiem było również rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem możliwości bezprzewodowego korzystania z internetu w akademikach. System zaczął działać już w nowym roku akademickim i jest rozwijany SAMORZĄD STUDENCKI Samorząd Studencki był głównym partnerem władz Politechniki w kształtowaniu oblicza studenckiego życia, głównym organizatorem i koordynatorem dwóch największych imprez studenckich, tzn. zarówno Jesieni Studenckiej (Tygodnia Kultury Studenckiej), jak i Wiosny Studenckiej. Organizowano imprezy kulturalne w miasteczku akademickim - poprzez ciągłą pracę Rad Mieszkańców w poszczególnych Domach Studenta. Funkcjonowały siłownie, sale cichej nauki, kawiarenki. Organizowano bale, dyskoteki, projekcje filmowe, spotkania muzyczne i okolicznościowe, turnieje sportowe, które dawały wiele możliwości spędzenia czasu wolnego. Rady Mieszkańców uczestniczyły w przydziale miejsc i kwaterowaniu, strzegły porządku w Domach Studenta. Również akcja adaptacyjna dla rozpoczynających studia była domeną Samorządu. Organizowano obozy adaptacyjne

4 40 Sprawozdanie Rektora dla nowoprzyjętych studentów I roku (Głuchołazy we wrześniu 2002 oraz Piwniczna-Zdrój we wrześniu 2003) oraz cykl spotkań integracyjnych po obozie. Dla studentów, którzy nie otrzymali miejsc w akademikach prowadzono akcję Pokój dla studenta. W lutym 2002 r. odbył się obóz szkoleniowy w Spale. Samorząd opiekował się również Studiem Filmowym Cykl (po wygaśnięciu w poprzednim roku działalności Stowarzyszenia Twórców Akademickich Cykl ). Akademickie Studio Filmowe CYKL w roku minionym realizowało kolejną część tryptyku filmowego Politechniko oraz miniatury filmowe z myślą o przeprowadzeniu w roku bieżącym festiwalu filmowego. Pozytywnie trzeba ocenić pracę wydziałowych organów samorządowych, które na bieżąco współpracowały z dziekanami w zakresie spraw związanych z tokiem studiów, dyscyplinarnych, jak i przyznawania pomocy materialnej dla studentów. Komisje studenckie opiniowały wnioski o przyznanie stypendiów socjalnych i zasiłków losowych, orientując się najlepiej w rzeczywistej sytuacji materialnej wnioskujących o stypendia studentów. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego koordynowała całość działalności samorządowej, współdecydowała o podziale środków na działalność studencką oraz pomoc materialną dla studentów - wspólnie z prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich i dziekanami. Najważniejsze sprawy środowiska studenckiego kształtowane były przez Samorząd Studencki wspólnie z władzami Uczelni. Trzeba podkreślić udany rok funkcjonowania wewnętrznych aktów prawnych, regulujących podstawowe dziedziny życia studenckiego: naukę (znowelizowany Regulamin Studiów) oraz świadczenia socjalne (Regulamin pomocy materialnej w wersji ujednoliconej Zarządzeniem Rektora R-15a/2002) DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STUDENTÓW (KOŁA NAUKOWE) W roku akademickim 2002/2003 w uczelnianym rejestrze studenckich kół naukowych wpisanych było 25 kół naukowych, a w trakcie roku i z początkiem kolejnego powstały następne. Był to drugi z kolei rok, w którym obserwowaliśmy rozwój (przynajmniej ilościowy) aktywności studentów na tym polu. Poprawiła się struktura studenckiego ruchu naukowego na poszczególnych wydziałach: przybyło Kół na Wydziale Nauczycielskim, Transportu i Mechanicznym. Pod względem ilości zarejestrowanych kół naukowych przodował Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia (10 kół naukowych) przed Wydziałem Nauczycielskim (4 koła, w trakcie roku powstało piąte i szóste), Wydziałem Mechanicznym (4 koła, w trakcie roku powstało piąte), Transportu (3 koła naukowe, w trakcie roku powstały dwa kolejne) i Ekonomicznym (4 koła). Należy dodać, że część nowych kół naukowych prowadziła faktyczną działalność także wcześniej, nie ubiegając się jednak o formalny wpis w uczelnianym rejestrze studenckich kół naukowych. Spośród wpisanych do rejestru kół praktycznie wszystkie wykazały w minionym roku mniejszą lub większą aktywność. Wśród przeprowadzonych przez nie przedsięwzięć wskazać trzeba między innymi na niżej przedstawione. Koła Naukowe na Wydziale MiTO (10 kół zarejestrowanych) 1. Koło Naukowe Projektantów Obuwia - opiekun prof. Z. Karbarz, 2. Koło Naukowe Środowisko - prof. R. Świetlik, 3. Koło Naukowe Obuwników - opiekun dr inż. M. Grabkowski, 4. Koło Naukowe Interchem pod opieką dr H. P. Janeckiego,

5 5. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich Koło Naukowe Garbarz - opiekun dr inż. Mariola Mendrycka (obecnie dr inż. W. Myjak), 6. Koło Naukowe Petroleum - opiekun prof. A. Łuksa, 7. Koło Naukowe Cosmetix pod opieką prof. Cz. Górskiej (drugi rok działalności), 8. Koło Naukowe FASON (dawniej Odzieżownik) - pod opieką mgr inż. H. Szafrańskiej (obecnie mgr J. Barańska), 9. Koło Naukowe Polimery opiekun dr inż. J. Szczerba (drugi rok działalności), 10. Koło Naukowe Styl pod opieką mgr A. Pietrzyk (drugi rok działalności). Koło Naukowe Środowisko kontynuowało prowadzone od lat badania w Tatrzańskim Parku Narodowym (zanieczyszczenie obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego metalami ciężkimi i WWA cykl obozów Roztoka 99, Tatry 2000, Tatry 2001, Tatry 2002 ). Kontynuację prac (między innymi analizy śniegu) przeprowadzono na obozie Tatry 2003 w terminie r. Wyniki wcześniejszych badań zamieszczane były między innymi w publikacji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego". Członkowie Koła uczestniczyli w XXIV Międzynarodowym Sympozjum Kół Naukowych AQUA 2003 (zaprezentowano sześć referatów dotyczących zanieczyszczenia obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego i regionu radomskiego), a także w Międzynarodowej Konferencji Studenckiej TRANS-MECH-ART.-CHEM w dniach 6-7 maja 2003 w Radomiu. W kole pracuje nadal 13 osób. Koło Naukowe Projektantów Obuwia. Na przełomie marca i kwietnia uczestniczono w targach w Moskwie, a na co dzień współpracowano z Radomską Giełdą Skóry POLTAN, zakładami produkcji obuwia But-S" w Konstantynowie Łódzkim, VI-GGa- MI" z Działdowa, Gino Rossi" i Alka" ze Słupska, Pesco z Radomia, KMM z Głobina, Marco z Jedlińska, Dr Perner z Łodzi, Wojas z Nowego Targu. Liczne własne prace wzornicze członkowie Koła prezentowali w Galerii Korytarz" w budynku MiTO (zorganizowano ogółem trzy wystawy). W pracach koła uczestniczyło około 20 studentów. Koło Naukowe Obuwników uczestniczyło w pracach naukowo-badawczych Zakładu Technologii Obuwia, wykonywało pomoce dydaktyczne. Uczestniczono w badaniach m. in. wpływu własności fizyko-mechanicznych skór na trwałość połączeń szytych i klejonych, realizowano także temat Badanie i analiza wykorzystania czasu pracy w małych szwalniach pracujących w systemie kooperacyjnym. Dwa artykuły zaprezentowane zostały na łamach Przeglądu Skórzanego. Studenci wzięli czynny udział w przygotowaniach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Przemysł lekki chrom w skórze (dwa referaty). W kole pracowało ogółem 58 studentów. Koło Naukowe Interchem kontynuowało internetową edycję tygodnika pod nazwą Day After. Powstała nowa witryna internetowa Koła. W ramach pracy samokształceniowej doskonalono umiejętności obsługi i zastosowań sprzętu oraz systemów komputerowych w pracy technologa (szkicowano i modelowano związki chemiczne, animowano cząsteczki, przeprowadzano bilanse masowe i energetyczne itp.). Środki finansowe koła skierowano na rozbudowę i modernizację bazy komputerowej. Obecnie w Interchemie pracuje 17 studentów (przybyło pięć osób). Koło Naukowe Garbarz uczestniczyło w wycieczkach naukowo-dydaktycznych do Krakowskich Zakładów Garbarskich, Zakładów Chemicznych w Alwerni, garbarni ADA s.c. Henkelman i s-ka w Niepołomicach (w maju 2003). Uczestniczono tradycyjnie w Targach Poznańskich (marzec) oraz targach w Łodzi (kwiecień). Studenci wzięli udział w branżowych sympozjach i seminariach, a także w sympozjach organizowanych przez

6 42 Sprawozdanie Rektora firmy BASF oraz STHAL. Na wydziale współorganizowano II Międzynarodową Konferencję Naukową Przemysł lekki chrom w skórze (20-21 listopada 2003 r.) Koło kontynuowało pracę samokształceniową i prace badawcze, tradycyjnie nie zapomniano również o imprezach rekreacyjno-integracyjnych jak andrzejki czy ostatki. W pracach Garbarza brało udział 37 studentów. W nowym roku nastąpiła zmiana opiekuna. Koło Naukowe Cosmetix z rozpoczęciem roku akademickiego 2002/2003 wzięło udział w Targach Surowców i Opakowań Speciality EXpo Ltd. pod hasłem Kosmetomania doskonała droga do piękna w Warszawie. Rozwinięto edycję biuletynu informacyjnego odtąd ukazuje się w kolorze, zmieniono format na A-4 i objętość z 8 do 20 stron. Organizowano także imprezy integracyjne dla członków Koła. Liczebność Koła zwiększyła się o blisko dwadzieścia osób. Koło zrzesza obecnie 53 członków. Koło Naukowe Petroleum rok akademicki rozpoczęło intensywnym udziałem w czterech seminariach i konferencjach naukowych (między innymi Instrumenty analityczne firmy Grabner Instruments w szybkiej ocenie jakości paliw ). Kontynuowano wyprawę naukowo-dydaktyczną Śladami Łukasiewicza w czerwcu 2003 r. do rafinerii podkarpackich. Znalazł się czas również na obchody jubileuszu 5-lecia istnienia Koła. Odnotować należy także udział w pracach badawczo-usługowych realizowanych w Zakładzie Materiałoznawstwa Produktów Naftowych. Ogółem w różnych pracach koła brało udział 87 studentów. Koło Naukowe Fason (dawniej Odzieżownik). W kraju uczestniczono w marcu 2003 r. w Międzynarodowych Targach Mody w Poznaniu. W kwietniu 2003 roku nasze studentki pojechały na dwutygodniowy pobyt do Francji (Akademie de Remis Lycee Ed Heriot, Saint Savine), gdzie zaprezentowały specjalnie przygotowaną kolekcję ubiorów, która spotkała się z wysoką oceną i bardzo dobrym przyjęciem. Uczestniczono w specjalistycznych wykładach i odczytach, a nowy rok akademicki rozpoczął się kolejną wizytą francuskich studentów, wspólnymi wycieczkami do Krakowa, Zakopanego i Puław, udziałem w konferencjach, seminariach i kolejnych pokazach mody. W nowym roku nastąpiła zmiana opiekuna koła. W kole działały 33 osoby. Koło Naukowe Polimery w drugim roku działalności było głównym organizatorem obrad sekcji chemicznej w ramach organizowanej na początku maja w Politechnice I Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej TRANS-MECH-ART.-CHEM (10 referatów). Również w maju uczestniczono w VII Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plastpol w Kielcach. Kontynuowano współpracę ze studentami Ukraińskiego Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego w Dniepropietrowsku. Studenci uczestniczyli w dorocznej konferencji Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie. Aktywnie włączono się do prac wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Przygotowano witrynę internetową Koła. Na liście członków znajduje się 53 studentów. Koło Naukowe Projektantów Odzieży Styl. Drugi, bardzo aktywny rok działalności Koła - to przede wszystkim przygotowanie i zaprezentowanie szeregu udanych kolekcji ubiorów Cocktail Mody, Jesienna zabawa, Dziecięce igraszki. Kolekcja dziecięca przekazana została dla ochronki prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Michalitek. Uczestniczono w Targach Poznańskich i Targach Łódzkich, w Poznańskim Tygodniu Mody, przygotowano pokazy między innymi w radomskim teatrze, klubie AULA. Staje się tradycją, że członkowie Koła uatrakcyjniają pokazem aktualnej kolekcji imprezy wydziałowe, Wiosnę Studencką i organizowane w uczelni konferencje. Uczestniczono w seminariach i sympozjach branżowych. Zorganizowano wystawę prac studentów. W kole pracowało 39 osób.

7 5. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich 43 Koła Naukowe na Wydziale Nauczycielskim (4 koła zarejestrowane, piąte i szóste rozpoczęło czynności rejestracyjne w trakcie roku). 1. Koło Naukowe Katedry Sztuki (wcześniej zarejestrowane jako Koło Wychowania Plastycznego) opiekun prof. A. Olszewski; od lutego 1999 r. wyodrębniona jest w ramach Koła sekcja malarska pod opieką prof. M. Wróblewskiej, 2. Koło Naukowe Marszand pod opieką dr A. Markiewicza (drugi rok działalności), 3. Koło Naukowe Dawnych Technik Mechanicznych i Budownictwa opiekun dr inż. L. Kowalczyk (drugi rok działalności), 4. Koło Naukowe Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego pod opieką prof. I. Murawowa (pierwszy rok działalności), 5. Koło Naukowe Palestra opiekun dr inż. L. Kowalczyk (koło działało już wcześniej, o rejestrację wystąpiło w trakcie roku), 6. Koło Naukowe Raster opiekun dr B. Kuźmińska Sołśnia (rejestracja z początkiem nowego roku akademickiego). Koło Naukowe Katedry Sztuki (Wychowania Plastycznego) - studenci kontynuowali rozpoczętą rok wcześniej współpracę z Oddziałem Dziecięcym radomskiego szpitala ( Motylkowy oddział ). Plener plastyczny odbył się w Solcu nad Wisłą. Wykonano prace video, fotografie cyfrowe, prace na papierze i płótnie w tradycyjnych technikach (ołówek, węgiel, pastele, olej, akwarela). Prace członków Koła obejrzeć można było m. in. w gimnazjum w Solcu (wystawa poplenerowa), w Galerii Rektorskiej oraz w ramach tzw. Windy multimedialnej w Teatrze Powszechnym w Radomiu. Zwiedzano wystawy plastyczne, m.in. Od Picassa do Warhola w Zachęcie, w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Krakowie w Muzeum Narodowym i Akademii Sztuk Pięknych, w Łodzi ASP, Muzeum Sztuki. Trwają przygotowania do zorganizowania wystawy prac członków Koła w Galerii Format w Pionkach. W kole i jego sekcji malarskiej pracowało około 21 osób. Koło Naukowe Marszand w drugim roku działalności w pięciodniowej wycieczce edukacyjnej zwiedziło zabytki i Muzeum Narodowe w Pradze. Zwiedzono wystawę Jerzego Nowosielskiego w warszawskiej Zachęcie, wystawy profesorów łódzkiej ASP. Uczestniczono w radomskich wydarzeniach kulturalnych festiwal Precedens 05, biennale autoportretu, Radomskie Małe Formaty (udział w wystawie prac jednego z członków Koła), spektakle Teatru Powszechnego. W pracach Marszanda uczestniczyło 21 studentów trzeciego roku edukacji artystycznej. Koło Naukowe Dawnych Technik Mechanicznych i Budownictwa w drugim roku działalności kontynuowało rozpoczęte wcześniej prace i podjęło współdziałanie z nowopowstałym Kołem Naukowym Palestra, która zaowocowała między innymi zorganizowaniem w sezonie Wiosny Studenckiej I-szego Radomskiego Zderzenia Studenckich Kół Naukowych. Członkowie Koła uczestniczyli w wycieczkach technicznych do zakładów branżowych w Radomiu i okolicy, w imprezach kulturalnych w mieście. Studenci pracowali na rzecz modernizacji pracowni Podstaw Budownictwa. Coraz więcej czasu zajmowała praca samokształceniowa obecni członkowie Koła zbliżają się do odebrania w tym roku dyplomów. Zarówno Palestra, jak i Koło Dawnych Technik (...) w swym działaniu kładą nacisk na integrację środowiska uczelnianego kół naukowych w bieżącym roku planowane jest m. in. kolejne Zderzenie Kół i wspólny rajd rowerowy. W pracach Palestry uczestniczyło 30 studentów. Koło Naukowe Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego w pierwszym roku działalności opracowało kierunki i formy dalszej działalności, tematy prac naukowo-badawczych, do

8 44 Sprawozdanie Rektora publikacji podano trzy prace pisemne. Członkowie Koła uczestniczyli w specjalistycznym wyjeździe nurkowym na wschodnie wybrzeże Afryki. Pracami Koła jest objętych ogółem 66 studentów III roku Wydziału Nauczycielskiego i czterech z Wydziału Transportu. Studencki ruch naukowy na Wydziale Nauczycielskim wzbogaci prawdopodobnie w roku bieżącym Raster (już zarejestrowany) i Koło Fotograficzne (w trakcie rejestracji). Koła Naukowe na Wydziale Mechanicznym (4 koła zarejestrowane, piąte w trakcie roku akademickiego) 1. Koło Naukowe Samochodzik - opiekun dr inż. A. Różycki, 2. Koło Naukowe Kraksa pod opieką dr inż. M. Gidlewskiego, 3. Koło Naukowe Silniczek - opiekun dr inż. G. Pawlak, 4. Koło Naukowe CADnet pod opieką mgr inż. K. Kołodziejczyka (trzeci rok działalności) 5. Koło Naukowe EUROINŻ-PR opiekun dr inż. B. Paterek (nowe koło, zarejestrowane w maju 2003 roku). Koła Naukowe Samochodzik, Kraksa i Silniczek jak co roku organizowały większość przedsięwzięć wspólnie. Zrealizowano zajęcia z zakresu diagnostyki pojazdowej oraz doskonalono umiejętności komputerowe w zakresie realizowanych prac badawczych. Koła były skoncentrowane na samokształceniu. Tym razem nie odbył się obóz naukowy. Środki wykorzystano na wyposażenie komputerowe. Liczba członków Kół Samochodzik, Kraksa i Silniczek wynosi obecnie około 30 osób. Koło Naukowe CADnet w trzecim roku działalności skupiło się na samokształceniu, ponieważ stary skład członkowski kończył studia. Tym razem nie było więc wyjazdów dydaktycznych. Środki finansowe koła skierowano na wyposażenie sprzętowe. Prowadzono pogłębione kursy obsługi programów komputerowych (m. in. pakiety obliczeniowe, programowanie FORTRAN). W pracach Koła brało udział 7 studentów V roku, prowadzony jest nabór wśród młodszych roczników. Nowopowstałe Studenckie Koło Naukowe EUROINŻ-PR opracowało kierunki prac na rok najbliższy. Koła Naukowe na Wydziale Transportu (3 koła zarejestrowane, w trakcie roku dwa następne) 1. Koło Naukowe Transnet - pod opieką prof. A. Lewińskiego, 2. Koło Naukowe Transportowców. opiekun dr inż. A. Chwieduk, 3. Koło Naukowe Logistyków pod opieką dr inż. J. Stokłosy (drugi rok działalności), 4. Koło Naukowe Instalator opiekun dr inż. E. Szychta (nowe koło, zarejestrowane w maju 2003 r.), 5. Koło Naukowe Elektryk pod opieką dr inż. A. Szafrańca (nowe koło, rejestracja w maju). Koło Naukowe Transportowców zrealizowało wycieczki dydaktyczne między innymi do firmy Bombardier Transportation sp. z o.o. we Wrocławiu oraz w Katowicach, uczestniczono również w konferencji naukowej Wydziału Transportu TransComp w Zakopanem, w Międzynarodowych Targach Kolejowych w Gdyni, w wyciecze dydaktycznej do firmy Siemens AG w Żywcu. Koło zrzesza 10 członków i od kilku kolejnych lat planowo realizuje wyjazdy dydaktyczne, umożliwiające praktyczne zapoznanie się ze specjalistycznymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym.

9 5. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich 45 Koło Naukowe TransNet jako jedno z nielicznych w ubiegłym roku przeprowadziło obóz naukowy (Piwniczna Zdrój, wrzesień 2003 r.), tworzyło i aktualizowało strony internetowe (strony Politechniki Radomskiej i Serwer Studencki), zorganizowano także spotkanie okolicznościowe. W pracach Koła brało udział 10 studentów. Koło Naukowe Logistyków w drugim roku działalności uczestniczyło w maju w konferencji naukowej w Monachium, współpracowano ściśle z Kołem Logistyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Członkowie Koła wzięli udział w konferencji Trans- Comp w Zakopanem. Współpracowano także z kołami Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Wrocławskiej. Przygotowania do konferencji i samokształcenie były głównym kierunkiem działalności Koła w roku minionym. Pracowało w nim nadal 6-10 studentów. Do wydziałowego nurtu studenckiego ruchu naukowego dołączyły z końcem maja 2003 roku dwa następne koła: Instalator i Elektryk. Już w nowym roku akademickim zawiązało się kolejne Koło Naukowe Pojazdy i Eksploatacja. Koła Naukowe na Wydziale Ekonomicznym (4 koła zarejestrowane) 1. Koło Naukowe Nauk Społecznych - opiekun dr A. W. Lipiński, 2. Koło Naukowe Analizy Finansowej i Rynków Finansowych Analityk - mgr M. Jakubowski (trzeci rok działalności), od nowego roku opiekę nad Kołem przejęła dr A. Szelągowska, 3. Koło Naukowe Finansów i Ubezpieczeń opiekun dr M. Lament (drugi rok działalności), 4. Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych opiekun dr P. Misztal (trzeci rok działalności). Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. W styczniu członkowie Koła uczestniczyli w wykładach w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, w maju współorganizowali konkurs dla młodzieży radomskiej Pomysły młodych Radomian u progu Europy. W czerwcu uczestniczono w konferencji naukowej w Augustowie. Członkowie Koła opracowali witrynę internetową. W trzecim roku działalności w kole pracowało 8 studentów. Koło Naukowe Finansów i Ubezpieczeń organizowało spotkania dyskusyjne, konferencje z udziałem fachowców i praktyków z banków i firm ubezpieczeniowych, a także innych instytucji sektora finansowego (m. in. na tematy: wszystko o giełdzie, polski rynek ubezpieczeń perspektywy rozwoju). Największym przedsięwzięciem Koła była organizacja Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Rynki ubezpieczeniowe Ukrainy i Polski w dniach maja 2003 r. Druga tura konferencji odbyła się już w nowym roku akademickim w Tarnopolu na Ukrainie. Również na nowy rok akademicki przygotowano konferencję Procesy integracyjne w Europie a ubezpieczenia w Polsce. Prowadzono witrynę internetową koła. W kole pracuje obecnie 22 studentów. Koło Nauk Społecznych prowadziło pracę samokształceniową i badawczą wpisaną w tryb prac naukowych macierzystego wydziału. Kontynuowano wytyczone wcześniej obszary badawcze. Podobnie jak w poprzednim roku akademickim przeprowadzono wycieczkę naukowo dydaktyczną do Trójmiasta. Odnowieniu uległ skład członkowski, od nowego roku akademickiego w kole pracuje 17 studentów. Koło Naukowe Analityk, podobnie jak w minionym roku akademickim prowadziło pracę samokształceniową na spotkaniach problemowych i wykładach z zakresu analizy

10 46 Sprawozdanie Rektora finansowej i zarządzania finansami. Od nowego roku opiekę nad Kołem przejęła dr A. Szelągowska. W Kole pracuje 19 osób. W roku minionym studencki ruch naukowy korzystał ze środków uczelnianych przeznaczonych na tę działalność, współpracował ze sponsorami i sam wypracowywał środki finansowe. Poszczególne koła naukowe miały do dyspozycji od 2 do 3,5 tys. zł na działalność merytoryczną i w większości wykorzystały te środki. Na cele działalności kół naukowych wydatkowano ogółem około 45 tys. zł. Efekty działalności odnotowano w postaci publikacji i prac magisterskich, kontaktów z przemysłem, nagród i wyróżnień w konkursach. Studenckie koła naukowe realizowały w ciągu roku własne zajęcia warsztatowe, odbywały zebrania i uczestniczyły w badaniach naukowych zgodnych z ukierunkowaniem macierzystych wydziałów. Podkreślić wypada, że oprócz pracy naukowej troszczono się także o spotkania integracyjne. Z końcem roku Dział Spraw Studenckich podjął opracowanie projektu uczelnianych zasad funkcjonowania studenckich kół naukowych, dofinansowywania ich działalności ze środków funduszu na działalność studencką oraz prowadzenia uczelnianego rejestru. Nowe przepisy prawne weszły w życie już w nowym roku akademickim KULTURA STUDENCKA W roku akademickim 2002/2003 w zakresie kultury studenckiej działały przede wszystkim tradycyjnie: Samorząd Studencki, Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP), AIESEC, Koło Akademickie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Warto wskazać na kolejny udany rok działalności Chóru Akademickiego Politechniki, zakończony zdobyciem IV miejsca w kategorii chórów akademickich na VI Łódzkim Festiwalu Chóralnym w listopadzie 2003 roku. Drugi aktywny rok działalności zanotowała nowa organizacja studencka EYE Radom (European Youth Exchange), a przy Dziale Spraw Studenckich Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Politechniki Radomskiej, realizując program aktywizacji zawodowej studentów. Z końcem roku rozpoczęły starania o powrót na uczelnianą scenę życia kulturalnego Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) oraz EMITER. Zawiązała się studencka grupa inicjatywna radomskiego NZS-u, a studenckie Studio Radiowe EMITER w drugiej połowie roku podjęło starania o kolejną reaktywację, na bazie podpisanej z ZAIKS-em umowy powstała możliwość wznowienia emisji programów radiowych w miasteczku akademickim. Czy działania te przyniosą efekt wzrostu aktywności kulturalnej studentów pokaże rok bieżący. Akademicki Związek Sportowy tradycyjnie aktywnie działał na rzecz kultury fizycznej, sportu wyczynowego, masowego oraz rekreacji. W jego strukturze oprócz działalności poszczególnych sekcji sportowych trzeba wskazać na wyspecjalizowaną aktywność Klubu Płetwonurków Konger. Pod patronatem Zrzeszenia Studentów Polskich prowadził działalność studencki Klub Atrium" oraz SKJ (Studencki Klub Jeździecki). Życie kulturalne w miasteczku akademickim organizowały Rady Mieszkańców Samorządu Studenckiego, proponując imprezy artystyczne, sportowe i zapewniając możliwości spędzenia czasu wolnego. Zdecydowana większość imprez organizowanych było klubie Aula przy Wydziale Ekonomicznym ze względu na bliskość miasteczka studenckiego. Klub Aula przejął z powodzeniem większość funkcji, jakie przed laty pełnił Klub Atrium, oferując szeroką

11 5. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich 47 gamę możliwości spędzenia wolnego czasu. Kalendarz różnorakich imprez, coraz pełniejszy i ciekawszy budzi nadzieję, że niebawem Klub Aula może stać się wizytówką radomskiej kultury studentów i siedliskiem studenckich grup twórczych (dała się już poznać między innymi grupa Benzyna Ekstrakcyjna). Warto przyjrzeć się z bliska przynajmniej najważniejszym przejawom działalności animatorów studenckiego ruchu kulturalnego. Tradycyjnie dwukrotnie w trakcie roku akademickiego żacy bawili się w ramach imprez o charakterze juwenaliów. Jesień Studencka. W dniach listopada 2002 roku po raz kolejny odbyła się Jesień Studencka (Tydzień Kultury Studenckiej). Organizowana wspólnie przez Samorząd Studencki i organizacje studenckie była jak zawsze prezentacją dorobku kulturalnego środowiska akademickiego i spotkaniem ze znanymi wykonawcami różnych dziedzin sztuki. Imprezy kabaretowe, występy muzyczne, muzyka różnego rodzaju (szanty, piosenka studencka), rozgrywki sportowe (kolejna Mazowiada) zgromadziły liczną publiczność - brać studencką i mieszkańców miasta. Znani prezenterzy poprowadzili imprezy dyskotekowe. Zobaczyliśmy między innymi D-BOMB, DJ Cool, Kabaret Moralnego Niepokoju, Jachim Presents, Zespół Radiator. Wiosna Studencka. W maju 2003 roku odbyła się XXXII Wiosna Studencka, gromadząc wykonawców z różnych dziedzin sztuki. Jak zwykle ulicami miasta przeszedł Korowód przebierańców, odbyły się turnieje sportowe, występy muzyczne, odbyły się bale i dyskoteki, imprezy dla najmłodszych mieszkańców miasta pod hasłem Studenci dzieciom", rajd samochodowy, ognisko, jarmark piosenki, szanty, turniej siłaczy, tradycyjny Kabareton. Rozegrano turnieje bilarda, canasty i kolejny Wielki Turniej Darta. Na terenach przy hali sportowej działał w czasie Wiosny Studencki Ogródek Kultury Piwnej. Zabawie towarzyszyła dobra atmosfera i dość duża frekwencja. Tradycyjnie wspólna działalność organizacji studenckich i samorządu studenckiego zwieńczona została wspólnym wysiłkiem przy organizacji zarówno Jesieni, jak i Wiosny Studenckiej. Studenckie juwenalia minionego roku uświetnili swoimi występami między innymi Ewelina Flinta oraz Kabaret Ani Mru-Mru. Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP) zorganizowało w maju regionalny finał konkursu Primus Inter Pares oraz eliminacje do festiwalu FAMA 2003, przeprowadziło wspólnie z Samorządem Studenckim we wrześniu 2002 roku obóz w Głuchołazach, a na progu roku akademickiego 2003/2004 obóz adaptacyjny w Piwnicznej-Zdrój dla nowoprzyjętych studentów roku O" oraz spotkania poobozowe w trakcie roku akademickiego. Całoroczną działalność dyskotekową i konsumpcyjną prowadził klub Atrium" pod opieką ZSP. Przez cały rok Zrzeszenie Studentów Polskich współorganizowało także wieczorki, bale, spotkania okolicznościowe, użyczając bazę lokalową, sprzętową i pomagając w obsłudze imprez. Zorganizowane zostały tradycyjne spotkania przedświąteczne, spotkanie pokoleń obecnych i dawnych animatorów studenckiej kultury i działaczy ZSP (był to 28 rok działalności Zrzeszenia). ZSP to główny współorganizator Wiosny i Jesieni Studenckiej. W grudniu przeprowadzono akcję mikołajkową dla dzieci z radomskich domów dziecka pod nazwą Dobre Anioły Poszukiwane. Współpracowano ściśle z Samorządem Studenckim. Eksportowym przedsięwzięciem była współorganizacja imprez FAMA dzieciom, FAMA Sport oraz EKOFAMA w lipcu (Świnoujście). Imprezy te stały się wizytówką radomskich studentów i ich specjalnością w ramach Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej.

12 48 Sprawozdanie Rektora Pod opieką i w ścisłej współpracy ze Zrzeszeniem Studentów Polskich działały także: Studencki Klub Honorowych Dawców Krwi oraz Studencki Klub Jeździecki (SKJ). Obie agendy zachowują daleko idącą samodzielność organizacyjną i wytworzyły własne wzorce działania. Studencki Klub Honorowych Dawców Krwi po czterech latach działalności liczy obecnie już 230 członków spośród studentów wszystkich pięciu wydziałów. Nadal jest to jedyna tego typu organizacja w Polsce, działająca przy uczelni technicznej. Efekty są widoczne. W roku 2003 krwiodawcy studenci Politechniki Radomskiej (522 osoby) oddali ogółem 233 litry krwi. Przeprowadzono cztery zbiórki krwi (między innymi Krew dla Maćka ). Członkowie Klubu uczestniczyli w kursie udzielania pierwszej pomocy. Organizowane są także szkolenia (Spała) oraz spotkania integracyjne. Klub korzysta nadal z pomieszczeń i wyposażenia ZSP, Samorządu i Działu Spraw Studenckich. Studencki Klub Jeździecki to najdłużej istniejąca placówka tego rodzaju w mieście i jedna z bardziej zasłużonych agend studenckich w naszej Uczelni właśnie rozpoczęło się drugie ćwierćwiecze działalności! Wydarzeniem ostatnich lat był zakup we wrześniu 2000 r. nieruchomości w Lesiowie z przeznaczeniem na nową bazę Klubu, a także rejestracja sądowa sekcji jeździeckiej, co umożliwiło klubowym jeźdźcom oficjalny start w zawodach. We wrześniu 2002 r., w przeddzień jubileuszu 25-lecia Klubu nastąpiła przeprowadzka do nowej siedziby. Jubileuszowy XXV Hubertus odbył się już w Lesiowie! Chlubą Klubu Jeździeckiego jest kontynuacja kawaleryjskich tradycji 11 Pułku Ułanów - w kwietniu '2003 Klub brał udział w dorocznym Święcie Ułanów w Ciechanowie (to już tradycja, podobnie jak udział w miejskich uroczystościach historycznych). W kwietniu odbyły się wybory nowych władz Klubu, w maju uczestniczono w Wiośnie Studenckiej. SKJ realizował szkolenia i kuligi. Jeźdźcy Klubu wzięli udział w gonitwach również w Kozłowie (KJ Galop Kozienice ) oraz w Karpówce (MKJ Cwał ). Rok 2003 minął jednak przede wszystkim pod znakiem wytężonych prac remontowych i budowlanych w bazie w Lesiowie, dzięki którym nieruchomość przybrała kształt dobrze zorganizowanego pod względem infrastruktury i wyglądu ośrodka jeździeckiego. Mieli okazję się o tym przekonać uczestnicy i widzowie kolejnego, już XXVI Biegu św. Huberta za lisem na progu nowego roku akademickiego. Komitet Lokalny AIESEC. Uczestniczono w programie wymiany praktyk (pięciu naszych studentów za granicą, sześciu studentów zagranicznych u nas), poprzedzonym procedurą kwalifikacyjną z trzydniowym seminarium przygotowawczym OPS. Zorganizowano i uczestniczono w wielu przedsięwzięciach, spośród których trzeba wyliczyć najważniejsze: w lutym Konferencja Krajowa AIESEC oraz obchody jubileuszu 5-lecia Komitetu Lokalnego w Radomiu, w dniach marca Dni Kariery (połączone z dwudniowym szkoleniem Akademii Umiejętności), marca Local Committee Meeting w Podzamczu Chęcińskim, w maju Konferencja Input w Głuchołazach, w grudniu Konferencja Lider w Sielpi k/końskich. Jesienią odbyła się kolejna edycja AIESEC Day. Organizacja AIESEC w minionym roku korzystała ze środków funduszu na działalność studencką oraz ze środków Wydziału Ekonomicznego. Współpracowano ściśle z Izbą Przemysłowo-Handlową, Business Centre Club oraz wiodącymi firmami. European Youth Exchange - EYE Radom w drugim roku działalności sztandarowym przedsięwzięciem było przygotowanie konferencji na temat Unii Europejskiej, która odbyła się na Wydziale Ekonomicznym w maju 2003 roku. Ponadto między innymi uczestniczono w spotkaniach dyskusyjnych i innych przedsięwzięciach o podobnym charakterze

13 5. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich 49 w zaprzyjaźnionych ośrodkach akademickich, odbył się także pięciodniowy obóz szkoleniowy w Zakopanem (kwiecień). Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Politechniki Radomskiej, działające przy Dziale Spraw Studenckich realizowało w ubiegłym roku akademickim program aktywizacji zawodowej. Dzięki władzom Uczelni i pomocy ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zrealizowany został między innymi grant, zakupiony został niezbędny sprzęt komputerowy, przygotowana i wydana została publikacja Moja pierwsza praca, przeprowadzone zostały pięciodniowe kursy dla studentów czwartego i piątego roku poszczególnych wydziałów, poświęcone kształtowaniu umiejętności poruszania się na rynku pracy. Za pośrednictwem Centrum nasi studenci i absolwenci ubiegali się o zatrudnienie na około 50 stanowiskach pracy w różnych firmach, z czego 20 osób zostało zatrudnionych. Tworzona była baza danych o studentach i absolwentach poszukujących pracy oraz baza danych o firmach poszukujących pracowników. Współpracowano z Radomską Filią Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Radomiu, firmami oraz instytucjami regionu. Chór Akademicki Politechniki Radomskiej, pod kierownictwem mgr Ryszarda Balmowskiego (wychowanka mistrza Stuligrosza). Studenci wspomagani przez licealistów uczniów Szkoły Muzycznej opanowali szeroki repertuar (w ciągu czterech lat 123 utwory chóralne o bardzo zróżnicowanym charakterze). Wielokrotnie występowali z okolicznościowymi programami nie tylko w ramach Politechniki, ale także m.in. w Katedrze Radomskiej (transmisje w regionalnej telewizji), w innych kościołach radomskich, zaprzyjaźnionych uczelniach, w Ośrodku Resursa, wszędzie budząc uzasadnione uznanie. Chór szlifował swoje umiejętności na obozie w Ustroniu Morskim, gdzie oprócz intensywnej pracy warsztatowej wystąpił z koncertem czternastu utworów w ośrodku Klimczok oraz tamtejszym kościele. Chór nadal utrzymuje się w czołówce chórów akademickich ma na swym koncie drugie, trzecie i (w ostatnim roku) czwarte miejsce w Łódzkim Festiwalu Chóralnym. Zasadniczy skład zespołu stanowi obecnie 40 osób. Z pewnością Chór jest wizytówką studenckiej kultury Radomia i całej Politechniki Radomskiej. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (Koło Akademickie) zrzesza pracowników i studentów, prawdziwych pasjonatów gór. Jak co roku organizowano spotkania klubowe, wycieczki piesze, rajdy górskie, obozy wędrowne. Przeprowadzono m. in.: tradycyjną szkołę narciarską w Słonecznej Dolinie k/piwnicznej i drugą jej edycję w Bukowinie Tatrzańskiej, Pożegnanie Zimy w Tatrach (marzec), Powitanie Wiosny w Beskidzie Sądeckim (przełom kwietnia i maja), wyprawę w skałki podlesickie (czerwiec), wyprawę w Tatry Wysokie (w lipcu Smokovec na Słowacji), Jesień w Bieszczadach na trasie Wetlina Ustrzyki Górne. Podobnie jak poprzednio, przebojem roku była jednak z pewnością wyprawa do Francji i Włoch Alpy Dolomity, Gran Paradiso i Mount Blanc w terminie r., zwieńczona wejściem na Mount Blanc (w 75 rocznicę powstania oddziału PTT w Radomiu). Warto wspomnieć, że od roku 1999 ukazuje się wznowiony informator turystyczny - biuletyn informacyjny Oddziału Akademickiego, który oprócz edukacji turystycznej, historii naszego miasta przynosi barwne i pełne humoru opisy wojaży turystycznych członków Koła. Informator, choć z konieczności w skromnej szacie graficznej jest bardzo cennym źródłem informacji dla sympatyków turystyki górskiej. Zawiera mnóstwo wskazówek przydatnych dla turysty-amatora, spisanych ręką doświadczonego praktyka oraz przystępnie i ciekawie podane informacje o regionach górskich oraz naszej małej ojczyźnie.

14 50 Sprawozdanie Rektora Akademicki Związek Sportowy (AZS) w minionym roku 326 członków - to główny organizator uczelnianego sportu wyczynowego i masowego. Trzydzieści trzy lata aktywnej działalności AZS! Jest się czym pochwalić. Sportowcy AZS-u uczestniczyli czynnie w rozgrywkach ligowych: w rozgrywkach miejskiej ligi piłki koszykowej, w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej, w II lidze siatkówki kobiet i w II lidze koszykówki mężczyzn. W roku minionym członkowie AZS-u zdobyli między innymi: w Akademickich Mistrzostwach Polski brązowy medal w koszykówce mężczyzn. Przeprowadzono turniej piłki siatkowej kobiet O Puchar Ziemi Radomskiej, miejski turniej trio-basketu, międzyuczelniane zawody w pływaniu, halowy turniej piłki nożnej (około 300 studentów w 24 zespołach). W ramach AZS-u funkcjonował z powodzeniem Klub Płetwonurków Konger. Szkolono młodzież poczynając od kursów pływania, stopniowo realizując bardziej zaawansowane kursy specjalistycznego nurkowania. Uczestniczono w Kongresie Zdrowia, obóz szkoleniowy odbył się w Okunince k/włodawy. AZS użyczał również hali sportowej dla przeprowadzenia masowych imprez kulturalnych, współpracował z organizacjami studenckimi i samorządem, dodając akcenty sportowe do organizacji Wiosny i Jesieni Studenckiej. *** Ogółem na działalność studencką w zakresie kultury i funkcjonowania organizacji studenckich oraz samorządu w roku 2003 wydatkowano około 500 tys. zł ze środków uczelnianych i ministerialnych (niemal o połowę więcej niż w roku 2002). Rzeczywiste koszty działalności są znacznie większe, ale zarówno samorząd jak i organizacje studenckie z roku na rok w coraz większym stopniu współpracują ze sponsorami, co umożliwia przeprowadzenie i zbilansowanie tak dużych przedsięwzięć, jak Wiosna czy Jesień Studencka. Wydarzeniami roku były wysokie miejsce Chóru Akademickiego w VI Łódzkim Festiwalu Chóralnym, znaczący rozwój bazy Studenckiego Klubu Jeździeckiego, aktywny rozwój działalności kulturalnej studenckiego Klubu Aula, podkreślić wypada także działalność studenckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Cieszy zapowiadany przez inicjatorów Niezależnego Zrzeszenia Studentów powrót na uczelnianą arenę życia studenckiego, dalszy rozwój i utrwalenie działania nowej organizacji studenckiej EYE-Radom. Coraz większe zainteresowanie kursami aktywizacji zawodowej dla studentów ostatnich lat (brakuje wolnych miejsc) świadczy o rozwoju i potrzebie istnienia Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Politechniki Radomskiej. Trzeba mieć nadzieję, że trudna sytuacja finansowa i konieczność znacznych oszczędności w roku bieżącym nie spowodują osłabienia aktywności studenckiej na polu działalności kulturalnej oraz merytorycznej działalności organizacji studenckich, samorządu i kół naukowych.

15 5. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich SPORT Wychowanie Fizyczne i Sport jest integralną częścią w wychowaniu współczesnego człowieka. Sprawność fizyczna zawsze idzie w parze z wychowaniem zdrowotnym, ma też duży wpływ na rozwój intelektualny młodego osobnika. Wychowanie Fizyczne Wychowanie fizyczne realizowane jest na wszystkich wydziałach w wymiarze 90min./tygodniowo, na 2-3 semestrach. Obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego objętych jest ok studentów, w tym ponad 500 osób uczestniczy w zajęciach na basenie, wnosząc opłatę 50zł. za semestr. Studenci /tki/ podczas zajęć programowych realizują elementy ratownictwa i zdają egzamin na kartę pływacką. Podstawą zaliczeń wychowania fizycznego jest uczestnictwo w zajęciach, a 100% frekwencja podnosi ocenę o jeden stopień, z tej możliwości korzysta zdecydowana większość studentów. Bardzo ważnym elementem w zaliczeniu wychowania fizycznego jest sprawność fizyczna studentów, badana przy pomocy testu sprawności fizycznej prof. Pilicza. Test Pilicza obejmuje 4 próby: rzut autowy piłką lekarską, bieg po kopercie, skok w dal z miejsca, próba wytrzymałości. Próby te w pełni pozwalają określić stan sprawności fizycznej studentów. Oprócz testu Pilicza przeprowadzane są także sprawdziany z lekkiej atletyki, które obejmują: pchnięcie kulą, bieg na 60m., bieg przełajowy (ok. 1500m. mężczyźni, ok. 1000m. kobiety). W wyniku wieloletnich badań możemy wysnuć wniosek, że stan sprawności fizycznej studentów jest bardzo zróżnicowany, a mała ilość zajęć wychowania fizycznego nie pozwala na podniesienie sprawności. Do pełnej oceny umiejętności studentów biorących udział w zajęciach wychowania fizycznego są sprawdziany z zespołowych gier sportowych. Niezbyt korzystnym zjawiskiem jest ostatnio zauważalna tendencja zmniejszania ilości zajęć wychowania fizycznego, co nie jest z zadowoleniem przyjmowane przez studentów. Optymalnym rozwiązaniem ilości zajęć wychowania fizycznego jest ich realizacja na 5-6 semestrach do czego należy dążyć. Zajęcia prowadzone 1 raz w tygodniu nie gwarantują podniesienia sprawności ale tylko ją podtrzymują. Studenci, którzy uczestniczą w dodatkowych zajęciach fakultatywnych i sekcjach AZS-u zdecydowanie przewyższają swą sprawnością fizyczną we wszystkich parametrach sprawności motorycznej: szybkość, siłą, wytrzymałość, koordynacja. Studenci zainteresowani są nowymi formami prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Należą do nich zajęcia z kulturystyki, aerobiku, itp. I z taką ofertą wychodzi Studium WFiS. Modny obecnie model aktywnego wypoczynku powoduje, że studenci zainteresowani są zdobyciem umiejętności gry w tenisa, badmintona, jazdy na nartach. Pewna grupa studentów, ok. 300 osób przedstawia zwolnienia lekarskie z wychowania fizycznego co jest zjawiskiem niekorzystnym, z punktu widzenia sprawności i zdrowotności młodego organizmu. Dla pewnej części studentów /ek/ z tej grupy Studium WFiS prowadzi zajęcia z korektywy. Niepokojącym zjawiskiem jest wystawianie dużej ilości zwolnień lekarskich dla studentów z zajęć wychowania fizycznego przez lekarzy specjalistów. Natomiast korzystnym zjawiskiem są grupy fakultatywnych zajęć z wychowania fizycznego studentów z 3,4, i 5-tego roku studiów, którzy nie są objęci programem zajęć wf.

16 52 Sprawozdanie Rektora Obozy sportowe Dużą popularnością cieszą się letnie obozy pod namiotami w Łebie, a już szczególnie narciarskie w Bukowinie Tatrzańskiej. W obozach tych uczestniczą studenci sekcji fakultatywnych i ligowych, które są pewnym etapem przygotowań do reprezentowania uczelni. Ponadto w wyżej wymienionych obozach uczestniczą studenci, którzy biorą udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych, których celem jest podnoszenie sprawności ogólnej, umiejętności z gier zespołowych, pieszej turystyki, a co za tym idzie podniesienie sprawności ogólnej. Poważną barierą ograniczającą liczbę studentów na obozach są środki finansowe. Obecnie studenci pokrywają 80% kosztów udziału w obozach. Wizytówką studenckiego sportu wyczynowego są sekcje wyczynowe uczestniczące w rozgrywkach państwowych. Piłka ręczna mężczyzn z powodzeniem uczestniczy w rozgrywkach I ligi. Koszykówka mężczyzn i piłka siatkowa kobiet w rozgrywkach II ligi. Udział tych sekcji w ligach spowodował, że Klub AZS Politechnika Radomska jest w tej chwili największym Klubem regionu radomskiego. Oprócz sekcji typowo wyczynowych Uczelnia jest reprezentowana w Akademickich Mistrzostwach Polski w 19 dyscyplinach sportowych, a studenci dobierani są z fakultatywnych sekcji sportowo- rekreacyjnych. Studenckie sekcje fakultatywne SWFiS i KU AZS. Piłka ręczna mężczyzn- mgr Marek Zdziech Piłka siatkowa kobiet- mgr Józef Głogowski Piłka siatkowa mężczyzn- mgr Jerzy Półbratek Piłka koszykowa kobiet- mgr Jacek Sobień Piłka koszykowa mężczyzn- mgr Piotr Bartnik Pływanie kobiet i mężczyzn- mgr Piotr Nurczyński Piłka nożna i lekka atletyka- mgr Jan Polesiak Ogólnorozwojowo- kulturystyczna- mgr Piotr Molga Aerobik- mgr Ewa Wołoszyn Korektywa- mgr Ewa Sobień Karate kyokushin- mgr Tomasz Bieniaszewski Klub Maratończyka- mgr Leszek Kalisz Wyżej wymienione sekcje poprzez zajęcia treningowe studentów o specjalnych predyspozycjach sportowych w różnych dyscyplinach przygotowują do reprezentowania uczelni w Mistrzostwach Polski Politechnik. Poza wymienionymi z dużym powodzeniem startują lekkoatleci i reprezentanci trójboju siłowego. Rezultaty naszych studentów są zupełnie zadowalające zarówno w sportach indywidualnych, jak i zespołowych plasując się na miejscach medalowych i dalszych- dobrze punktowanych. O całości startu w/w sekcji w Mistrzostwach Politechnik niech świadczy fakt, że na 17 startujących Politechnik w punktacji generalnej zajmujemy dobre, środkowe lokaty. Pod względem usportowienia w rankingu wszystkich uczelni wyższych (150) Politechnika Radomska zajęła 60 miejsce. Imprezy masowe Studium WFiS i KU AZS organizują rokrocznie:

17 5. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich 53 ligę studencką 5-tek piłkarskich, w której startują 24 zespoły, tj. ok. 300 studentów grających od października do kwietnia- ciesząca się dużym powodzeniem wśród studentów, studencka liga koszykówki, turnieje mistrzowskie studentów uczelni radomskich w tenisie stołowym i biegach przełajowych, bieg O Puchar J.M. Rektora, dzień sportu w ramach wiosny i jesieni studenckiej. Jednocześnie Studium WFiS nie zapomina o pracownikach Uczelni. Dla nich realizowane są zajęcia z aerobiku, piłki siatkowej i kulturystyki. Baza dydaktyczna W chwili obecnej nowo oddana do użytkowania hala sportowa jest doskonałą bazą do prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak również zajęć treningowych sekcji fakultatywnych. Główna arena dzielona przesuwnymi kotarami na 3 boiska, siłownia, sala kondycyjna pozwalają na wyjście do studentów z coraz szerszym wachlarzem zajęć. Dotychczasowa hala Politechniki wykorzystywana jest przez Katedrę Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Studenci Katedry mają również zajęcia specjalizacji. Coraz większa liczba studentów podejmujących naukę w Katedrze Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego powoduje, że sale zajęte są również w soboty i w niedziele, co bardzo ogranicza możliwość rozwoju sportu masowego i organizacji imprez rekreacyjnosportowych. Dla potrzeb dydaktyki niezbędne jest wybudowanie w najbliższym czasie krytej pływalni oraz kortów tenisowych. Finanse Finanse SWFiS i KU AZS praktycznie sprowadzają się do udziału w mistrzostwach politechnik, lig państwowych (piłka ręczna mężczyzn, koszykówka mężczyzn, piłka siatkowa kobiet), udziału w turniejach masowych i zakupie niezbędnego sprzętu dla potrzeb realizacji dydaktyki i sportu, oraz organizacji niezbędnego sprzętu sportowego, studenckich obozów sportowych letnich i zimowych. Udział studentów w państwowych ligach, finansowany jest przez: Uczelnię, Zarząd Miasta, ZG AZS i sponsorów. Aktualne środki finansowe są nie w pełni wystarczające, dlatego też SWFiS i AZS zmuszeni są do rezygnacji z udziału w tych dyscyplinach sportowych, które nie wnoszą większych sukcesów zarówno medalowych jak i punktowych. Ogólna kwota finansowania sportu akademickiego przez Politechnikę Radomską wynosiła w ubiegłym roku ok. 150tys. złotych (środki te obejmują: sprzęt, akademiki, wyżywienie, obozy, transport, udział w Mistrzostwach Polski Politechnik). Pozostałe środki ok. 250 tys. zł. to dotacja Urzędu Miejskiego, ZG AZS oraz nielicznych sponsorów. Klub Uczelniany AZS oraz Studium WFiS czyni starania by poprzez prowadzenie działalności usługowej w organizacji imprez sportowych, wynajmowaniu hali, pozyskiwać środki finansowe do prowadzenia sportu na tak wysokim poziomie.

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów.

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów. Załącznik nr do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Warszawie Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA STYPENDIUM REKTORA UO

KRYTERIA STYPENDIUM REKTORA UO KRYTERIA STYPENDIUM REKTORA UO Kryteria Max liczba pkt 1. Wysoka średnia ocen Max 0 Średnia ocen uzyskana na kierunku wiodącym minimum 4,000.* Średnia ocen 4,000 4.300 pomnoŝona razy. Max 43 Średnia ocen

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów.

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów. Załącznik nr do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Warszawie Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I ŚREDNIA OCEN ( maksymalnie 25 pkt)

DZIAŁ I ŚREDNIA OCEN ( maksymalnie 25 pkt) Załącznik Nr do Regulaminu Tekst jednolity Uchwały Nr Uczelnianej Komisji Stypendialnej podjętej w porozumieniu z Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów i przedstawicielem Klubu Uczelnianego Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Uchwały Nr 3 Uchwały Nr 4

Tekst jednolity Uchwały Nr 3 Uchwały Nr 4 Tekst jednolity Uchwały Nr Uczelnianej Komisji Stypendialnej podjętej w porozumieniu z Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów i przedstawicielem Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT Zespół ds. oceny systemu motywacyjnego Przewodniczący: dr Beata Makaruk Członkowie: dr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

II. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

II. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. Słupsk, dn. 19.06.2013r. W oparciu o art.174 ust 2 i art. 179 ust 1 z dnia 27 lipca 2005r. (Dz. U.z 2012 r poz. 572). Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady gospodarowania i podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów 1. Stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej stypendium, może otrzymać student, który uzyskał

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów 1. Stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT Zespół ds. oceny systemu motywacyjnego Przewodniczący: dr Beata Makaruk Członkowie: mgr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

W szkolnej ofercie form aktywności ruchowej do wyboru przez ucznia uwzględnione są:

W szkolnej ofercie form aktywności ruchowej do wyboru przez ucznia uwzględnione są: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, od roku szkolnego 2009/10,

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ Przedstawiamy Państwu ofertę wynajmu: sal dydaktycznych, audytoryjnych, auli, pracowni, laboratoriów, infrastruktury sportowej oraz miejsc noclegowych Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ na rok szkolny 2 0 1 7 / 2 0 1 8 Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015

REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015 REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015 I. CEL: - propagowanie sportu w środowisku szkolnym, - zabezpieczenie cyklu imprez sportowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 60/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr R 60/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr R 60/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr R-6/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Misją koła jest organizacja i czynny udział w propagowaniu aktywnego i zdrowego trybu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak,

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak, Załącznik nr 1 do Protokółu nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2010 w następujących dziedzinach: 1) upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009 WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009 1 1. Ustalam opłaty semestralne w formie czesnego za kształcenie studentów studiów niestacjonarnych w wysokości: Nazwa Wydziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY EKONOMICZNYCH IGRZYSK UEK 2013/14

REGULAMIN OGÓLNY EKONOMICZNYCH IGRZYSK UEK 2013/14 REGULAMIN OGÓLNY EKONOMICZNYCH IGRZYSK UEK 2013/14 Wrzesień 2013 1. Cele Ekonomicznych Igrzysk Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: -propagowanie zdrowego stylu życia i uprawiania sportu przez studentów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 18 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 18 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE 9/2017 BURMISTRZA MIASTA z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie: rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2017.

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW WYCIĄG Z REGULAMINU 1

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW WYCIĄG Z REGULAMINU 1 STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na wniosek studenta. Wniosek załącznik nr 5 należy złożyć do dnia 15 października w dziekanacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

na rok 2007: 60.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; na rok 2008: 70.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych;

na rok 2007: 60.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; na rok 2008: 70.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; Sprawozdanie z działalności USS AMG w roku akademickim 2007/2008 Skład ZARZĄDU UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII MEDYCZNEJ w GDAŃSKU w kadencji 2007-2009 * Przewodnicząca: Anna Krystyna Kaźmierczak

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2013/2014

Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2013/2014 Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 13/14 Rozdział I Zasady ogólne 1. Uprawnionym do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów:

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów: FERIE W SZKOLE Uczniowie płockich szkół mają możliwość skorzystania z różnych form wypoczynku organizowanych przez placówki oświatowe z terenu naszego miasta w okresie zimowych: Szkoły podstawowe, które

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Transportu i Elektrotechniki WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH 1 1. Ustalam semestralne opłaty

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 września 2012 r.

z dnia 5 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2012 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 5 września 2012 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY NA 2014 ROK ORAZ WYNIKI 2013 ROKU ZACHODNIOPOMORSKIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 2 I. CEL I ZADANIA 1. Zaprezentowanie dorobku sportowego klubów, gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystania środków Funduszu Kulturalno-Wychowawczego w roku 2011

Zasady Wykorzystania środków Funduszu Kulturalno-Wychowawczego w roku 2011 załącznik nr.2 do prowizorium budżetowego na rok 2011 Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Zasady Wykorzystania środków Funduszu Kulturalno-Wychowawczego w roku 2011 1. Wydatkowanie z Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII Decyzja nr 10/2015 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 15 września 2015 r. w sprawie kryteriów opiniowania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH Numer procedury: A2 SP 1 Tytuł procedury: PROCEDURA SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ Z PRACY NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH wprowadzona na

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

Alternatywne zajęcia WF oraz sportowe dla ON w AGH

Alternatywne zajęcia WF oraz sportowe dla ON w AGH Pełnosprawny Student II Kraków, 26-27 listopada 2008 r. Alternatywne zajęcia WF oraz sportowe dla ON w AGH Szczęście i systematyczna praca Andrzej Wójtowicz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH Kraków,

Bardziej szczegółowo

KATALOG OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, SPORTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH, STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLPESZYCH STUDENTÓW UKW

KATALOG OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, SPORTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH, STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLPESZYCH STUDENTÓW UKW KATALOG OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, SPORTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH, STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLPESZYCH STUDENTÓW UKW Załącznik nr 2 Punktacja za średnią ocen Średnia z ocen * 10 = Liczba punktów (z dokładnością do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZYZNANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZYZNANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UM w Lublinie w roku akademickim 2015/2016 KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZYZNANIA STYPENDIUM REKTORA

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Pracy. Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. w Pyrzycach. na rok szkolny 2015/2016

Roczny Plan Pracy. Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. w Pyrzycach. na rok szkolny 2015/2016 Roczny Plan Pracy Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pyrzycach na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 9.09.2015 r. 1 Źródła Planu Kontekst prawny: - Art 41 ust

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/606/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/606/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/606/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim. Na

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej, - kultury, sztuki,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz środowiskowych studenckich imprez sportowych na rok akademicki 2002/2003 - OŚ AZS Gdańsk

Kalendarz środowiskowych studenckich imprez sportowych na rok akademicki 2002/2003 - OŚ AZS Gdańsk Kalendarz środowiskowych studenckich imprez sportowych na rok akademicki 2002/2003 - OŚ AZS Gdańsk Lp. Dyscyplina - nazwa imprezy Termin Organizator Finansuje Uwagi I. JUDO 1. Zawody wewnątrzuczelniane

Bardziej szczegółowo

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego Energetyka w ramach projektu Z energią do nauki na Wydziale Mechanicznym w Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

I. Kryteria za średnią ocen

I. Kryteria za średnią ocen Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pomocy Materialnej Zarządzenie Rektora Nr69/15 z dnia 25 września 2015 r. Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych, sposób ich dokumentowania i przyznawania

Bardziej szczegółowo

Kryteria uwzględniane przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów

Kryteria uwzględniane przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów I. Przepisy ogólne Załącznik nr 5 Do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom SGGW wprowadzonego zarządzeniem nr 77 Rektora SGGW z dnia 28.09.2011 r. Kryteria uwzględniane przy przyznawaniu

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S. Wychowanie fizyczne

PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S. Wychowanie fizyczne Kod przedmiotu: INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S Pozycja planu: A1 1 Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KATALOG OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, SPORTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH, STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UKW

KATALOG OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, SPORTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH, STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UKW Załącznik nr KATALOG OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, SPORTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH, STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UKW Punktacja za średnią ocen Średnia z ocen * 10 = Liczba punktów (z dokładnością do 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia), uczestniczących w projekcie Ku przyszłości

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r.

Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r. Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r. L.P. Rodzaj przychodu Wartość w zł. 1 zajęcia w siłowni 286,18 2 zajęcia w sekcjach: 15,00 plastyczna 0,00 tenisa stołowego 15,00 komputerowa 0,00

Bardziej szczegółowo

KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ALPEJSKIEGO RABKA-ZDRÓJ 04-13.01.2013

KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ALPEJSKIEGO RABKA-ZDRÓJ 04-13.01.2013 KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ALPEJSKIEGO RABKA-ZDRÓJ 04-13.01.2013 Szkoła Narciarska ESKIMOO, przy współpracy z Polską Federacją Sportu Powszechnego, organizuje kurs instruktora narciarstwa zjazdowego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43 /2013 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 28 maja 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 43 /2013 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 28 maja 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 43 /2013 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie Stypendium od początku studiów II stopnia na rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-47/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

XI. Kultura, Sport i Turystyka

XI. Kultura, Sport i Turystyka XI. Kultura, Sport i Turystyka KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Działania Samorządu Województwa w zakresie kultury podejmowane były w oparciu cele Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego: Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZELICZANIA OSIĄGNIĘĆ

ZASADY PRZELICZANIA OSIĄGNIĘĆ III. Zasady ogólne ZASADY PRZELICZANIA OSIĄGNIĘĆ 1. Wynik kwalifikacji wniosku ustalany jest na podstawie liczby punktów przyznanych podczas oceny osiągnięć studenta-wnioskodawcy. 2. Wynik punktowy ustalany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności rekreacyjno - sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2009 roku

SPRAWOZDANIE z działalności rekreacyjno - sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2009 roku SPRAWOZDANIE z działalności rekreacyjno - sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2009 roku Działalność rekreacyjno sportowa w 2009 roku prowadzona była w oparciu o systematyczne zajecia szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Milicz, 30 stycznia 2009r. Nr.O.X /08/09

Milicz, 30 stycznia 2009r. Nr.O.X /08/09 Nr.O.X.7317-85/8/9 Milicz, 3 stycznia 29r. Lista zadań zatwierdzonych przez Burmistrza Gminy Milicz do dofinansowania z budżetu Gminy Milicz w ramach realizacji zadania publicznego pn: Kultura fizyczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł.

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł. Załącznik nr 1 Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie krzewienia kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015

UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015 UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015 1.Studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych wszystkich kierunków, którzy nie złożyli wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 1 1. Ustalam odpłatność w kwocie 2.000 zł. za ponowne studiowanie na I roku studiów dziennych dla osób, które zostały skreślone z listy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Własny fundusz stypendialny (zwany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 108/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 108/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 108/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim Na

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak,

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak, Załącznik nr 1 do Protokółu nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2009 w następujących dziedzinach: 1) upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 05.02.2015r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 W dniach (02.03-06.03.2015) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Postanowienia ogólne 1 1. Zajęcia z wychowania fizycznego na Uniwersytecie Warszawskim są zajęciami grupowymi i odbywają

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

średnią arytmetyczną wylicza się do dwóch miejsc po przecinku

średnią arytmetyczną wylicza się do dwóch miejsc po przecinku Zał. nr 9 z dnia 07.01.016r. do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 0.11.014r. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego;

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunków zamawianych: informatyka na Wydziale Nauczycielskim oraz mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE. z dnia 13 lipca roku

ZARZĄDZENIE NR 28/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE. z dnia 13 lipca roku ZARZĄDZENIE NR 28/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE z dnia 13 lipca roku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu studenckich praktyk zawodowych Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo