5. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE SPRAW STUDENCKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE SPRAW STUDENCKICH"

Transkrypt

1 5. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE SPRAW STUDENCKICH Życie studenta kształtują nie tylko zagadnienia związane z nauką, ale również wszystko, co dotyczy warunków socjalno-bytowych środowiska i świadczonej dla studentów pomocy materialnej. Całokształt spraw studenckich to również działalność organizacji studenckich, samorządu i kół naukowych. No i oczywiście szeroko pojęta kultura studencka, w tym także kultura fizyczna i wyczynowy sport studencki. W sprawach toku studiów i przydziału pomocy materialnej dla studentów współpracowały z dziekanami wydziałowe organa Samorządu Studenckiego. Natomiast całość spraw studenckich związanych z działalnością organizacji studenckich i samorządu, systemem pomocy materialnej i warunkami bytowymi studentów koordynował Dział Spraw Studenckich pod nadzorem prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, pełniąc rolę łącznika między studentami i ich przedstawicielstwem - a władzami Uczelni. Za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich w ramach środków funduszu na działalność studencką samorząd i organizacje studenckie prowadziły działalność statutową. W zakresie aktywizacji zawodowej absolwentów i studentów, możliwie najlepszego przygotowania ich do samodzielnego startu na rynku pracy działało Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Politechniki Radomskiej (przy Dziale Spraw Studenckich) POMOC MATERIALNA Rok 2002/2003 był drugim rokiem funkcjonowania nowego regulaminu, normującego pomoc materialną dla studentów (Zarządzenie Rektora R-11/2001), ale równocześnie znaczących zmian w jego treści. Wnioski i uwagi dotyczące proponowanych udogodnień, a także konieczne zmiany związane z zaleceniami pokontrolnymi NIK były przygotowywane sukcesywnie w trakcie roku akademickiego 2001/2002 i zgromadzone w niezbędnych uzupełnieniach, a ostateczna wersja w postaci jednolitego tekstu weszła w życie z końcem października 2002 roku (Zarządzenie Rektora R-15a/2002). Całość rozbudowanego projektu przygotowywana była na każdym etapie przez Dział Spraw Studenckich w bieżących uzgodnieniach z samorządem studenckim i właściwymi komórkami administracji uczelni. Główne zmiany dotyczyły: uelastycznienia systemu zarządzania funduszem pomocy materialnej (ogólnouczelniany lub wydziałowy) i możliwości wprowadzania gospodarki oszczędnościowej, opracowania podstawowych wariantów dzielenia funduszu w sytuacji niewystarczających środków (między innymi zmniejszenie wysokości wypłacanych świadczeń, zmniejszenie ilości wypłacanych świadczeń w oparciu o rankingi dochodów w przypadku stypendiów socjalnych i średnich ocen w przypadku stypendiów za wyniki lub skrócenie okresu wypłat i dopłat). Regulamin wzbogacił się o trzy nowe załączniki: zasady ustalania kosztu własnego utrzymania miejsca w domach studenckich (wprowadzono dwie kategorie akademików), zasady ustalania kosztu własnego wytwarzania posiłku w stołówce studenckiej i odpłatności za posiłki, a także zasady przyznawania dopłat do wyżywienia w stołówce studenckiej. W ślad za tymi zmianami poszły zmiany organizacyjne: sprzedaż bonów na obiady studenckie (z dopłatą z funduszu) przejęła pracowniczka Działu Spraw Studenckich. Pozostałe zmiany regulaminowe to między innymi: ujednolicenie zaświadczeń o dochodach dla potrzeb przydziału miejsc w akademikach i stypendiów socjalnych, zapisy

2 38 Sprawozdanie Rektora doprecyzowujące punkty, które w pierwotnej edycji nie były wystarczająco jednoznaczne, zwiększenie możliwości ochrony socjalnej dla studentów, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, będących sierotami, repatriantami, a także w innych uzasadnionych przypadkach ze względu na szczególnie trudną sytuację finansową lub rodzinną. Wprowadzono także zapisy aktualizujące uczelniany system pomocy materialnej do realiów punktowego systemu studiowania. Głównym narzędziem kształtowania pomocy materialnej pozostał ustalany co semestr i wydawany odtąd odrębnym zarządzeniem Załącznik Nr 1 do regulaminu. Treść tego załącznika przygotowywana była na podstawie arkuszy kalkulacyjnych i przeprowadzanych symulacji przez Dział Spraw Studenckich, a zatwierdzana wspólnie przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego i Rektora przed rozpoczęciem semestru. Załącznik zawiera: wariant zarządzania funduszem stypendialnym, określenie procentu realizacji wysokości świadczeń i procentu wykonania w stosunku do liczby uprawnionych, okres wypłat stypendiów i dopłat do zakwaterowania i wyżywienia, wysokości poszczególnych stypendiów (nominalne i wypłacane), grupy dochodowe i przedziały nagradzanych średnich ocen, ceny obiadów, odpłatności i dopłaty do miejsca w domach studenckich poszczególnych kategorii, decyzję o świadczeniach dla niepełnosprawnych i studentów I roku, poziom rezerwy na zapomogi, dopuszczalne proporcje wysokości stypendiów w poszczególnych grupach dochodowych. Studenci korzystali z dopłat do wyżywienia w stołówce studenckiej (obiady w cenie tylko 3,30 zł), stypendiów socjalnych w wysokości od 69 do 150 zł, stypendiów za wyniki w nauce od 130 do 300 zł oraz jednorazowych zapomóg (zasiłków losowych). Ze stypendiów specjalnych w wysokości 200 zł korzystali studenci niepełnosprawni z grupą inwalidzką. Z funduszu pomocy materialnej dopłacano najuboższym do miejsc w akademikach. Ponadto dwóch studentów Wydziału Nauczycielskiego skorzystało ze specjalnego stypendium, ufundowanego osobiście przez JM Rektora. Fundusz stypendialny realizowany łącznie przez wszystkie Wydziały wynosił w poszczególnych miesiącach roku akademickiego od 380 tys. do 490 tys. zł miesięcznie (razem z zapomogami). Studenci I roku objęci byli pomocą stypendialną tylko w postaci zapomóg dla szczególnie potrzebujących, co podyktowane było koniecznością utrzymania się w ramach przyznanego funduszu pomocy materialnej przy zwiększającej się liczbie osób uprawnionych do świadczeń. W roku akademickim 2002/2003 pomocą socjalną objętych było 1849 osób. Pomocą w formie stypendiów socjalnych objęci byli nadal studenci z rodzin o miesięcznym dochodzie brutto na osobę do 400 zł. Pomimo pozostawienia na tak niskim poziomie progu dochodu, liczba uprawnionych do pomocy materialnej jednak w ciągu roku rosła (w listopadzie 2004 roku pomocą objęto 2086 studentów). W listopadzie 2002 roku równocześnie z obu rodzajów stypendiów (socjalnych i za wyniki) korzystało ogółem 342 studentów (w tym roku 404), tylko ze stypendiów socjalnych 519 osób (obecnie 634), a 974 osoby (obecnie 1015) tylko ze stypendiów przyznawanych za wyniki w nauce. Trzeba podkreślić, że fundusz przeznaczony na stypendia za wyniki jest średnio 2,5 raza dwukrotnie wyższy aniżeli suma wypłacanych stypendiów socjalnych. Ponadto kwotę 4,5 do 5 tys. zł miesięcznie przeznaczano w skali Politechniki na wypłaty jednorazowych zasiłków losowych. Miejsca w Domach Studenta (ogółem 1144 miejsca) przyznawane były wg systemu punktowego, który uwzględniał odległość miejsca zamieszkania, dochód w rodzinie studenta (do 700 zł na osobę), rok studiów, dodatkowe okoliczności (rodzinne i zdrowotne). Ze względu na dużą ilość zaświadczeń lekarskich dodatkowe punkty uzyskiwali tylko stu-

3 5. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich 39 denci inwalidzi oraz po leczeniu szpitalnym. Przez część roku studenci, którzy nie otrzymali miejsc w akademikach korzystali z internatów szkół średnich, hoteli robotniczych i stancji. Akcję zmierzającą do zapewnienia zakwaterowania wszystkim potrzebującym prowadził Dział Spraw Studenckich, Samorząd Studencki i Zrzeszenie Studentów Polskich. Z pomocy w tej formie korzystało blisko 200 osób. W trakcie roku akademickiego, w miarę zwalniających się miejsc w Domach Studenta przeprowadzano zakwaterowania dodatkowe. W praktyce wszyscy zainteresowani mogli w DS-ie zamieszkać. Studenci zamieszkujący w akademikach opłacali tylko część rzeczywistego kosztu utrzymania miejsca w Domu Studenta: dopłaty do zakwaterowania wynosiły do 150 zł w zależności od akademika. Studenci stypendyści (z rodzin o niższych dochodach) płacili za miejsce w Domu Studenta 150 lub 200 zł w zależności od akademika, a osoby z rodzin o wyższych dochodach o 50 zł więcej (200 lub 250 zł). Kilka osób w szczególnie trudnej sytuacji materialnej (osoby będące sierotami, półsierotami, inwalidami oraz w szczególnie trudnej sytuacji materialnej) korzystało z dodatkowych ulg w tych opłatach. Z dodatkowych ulg korzystali także członkowie Rad Mieszkańców i służb porządkowych w poszczególnych akademikach (od 30 do 100% zniżki), a także zamiejscowi członkowie Chóru Akademickiego zgodnie z przyznanymi przez Rektora preferencjami zawartymi w regulaminie Chóru, podobnie jak zawodnicy sportowcy AZS-u. Przyznawanie pomocy materialnej na poszczególnych wydziałach odbywało się przy aktywnym współudziale studenckich komisji stypendialnych. Środki na wydziały rozdysponowane były centralnie przez prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, Samorząd i organizacje studenckie oraz dziekanów, proporcjonalnie do liczby studentów na poszczególnych wydziałach. Niewielka liczba odwołań w sprawach stypendialnych kierowanych do prorektora świadczy o dobrym rozeznaniu rzeczywistej sytuacji materialnej studentów przez studenckie komisje, współdziałające z dziekanami. Z końcem roku akademickiego w trosce o racjonalne zagospodarowanie miejsc w akademikach postanowiono wspólnie z samorządem studenckim, że studenci którzy otrzymali miejsca w DS-ach na rok następny mają obowiązek w terminie do 20 września uiścić zadatek 100 zł na poczet opłaty za zakwaterowanie na miesiąc październik. Rozwiązanie to, chociaż niepopularne przyniosło dobry efekt w postaci pełnego wykorzystania miejsc już w nowym roku akademickim. Istotnym krokiem było również rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem możliwości bezprzewodowego korzystania z internetu w akademikach. System zaczął działać już w nowym roku akademickim i jest rozwijany SAMORZĄD STUDENCKI Samorząd Studencki był głównym partnerem władz Politechniki w kształtowaniu oblicza studenckiego życia, głównym organizatorem i koordynatorem dwóch największych imprez studenckich, tzn. zarówno Jesieni Studenckiej (Tygodnia Kultury Studenckiej), jak i Wiosny Studenckiej. Organizowano imprezy kulturalne w miasteczku akademickim - poprzez ciągłą pracę Rad Mieszkańców w poszczególnych Domach Studenta. Funkcjonowały siłownie, sale cichej nauki, kawiarenki. Organizowano bale, dyskoteki, projekcje filmowe, spotkania muzyczne i okolicznościowe, turnieje sportowe, które dawały wiele możliwości spędzenia czasu wolnego. Rady Mieszkańców uczestniczyły w przydziale miejsc i kwaterowaniu, strzegły porządku w Domach Studenta. Również akcja adaptacyjna dla rozpoczynających studia była domeną Samorządu. Organizowano obozy adaptacyjne

4 40 Sprawozdanie Rektora dla nowoprzyjętych studentów I roku (Głuchołazy we wrześniu 2002 oraz Piwniczna-Zdrój we wrześniu 2003) oraz cykl spotkań integracyjnych po obozie. Dla studentów, którzy nie otrzymali miejsc w akademikach prowadzono akcję Pokój dla studenta. W lutym 2002 r. odbył się obóz szkoleniowy w Spale. Samorząd opiekował się również Studiem Filmowym Cykl (po wygaśnięciu w poprzednim roku działalności Stowarzyszenia Twórców Akademickich Cykl ). Akademickie Studio Filmowe CYKL w roku minionym realizowało kolejną część tryptyku filmowego Politechniko oraz miniatury filmowe z myślą o przeprowadzeniu w roku bieżącym festiwalu filmowego. Pozytywnie trzeba ocenić pracę wydziałowych organów samorządowych, które na bieżąco współpracowały z dziekanami w zakresie spraw związanych z tokiem studiów, dyscyplinarnych, jak i przyznawania pomocy materialnej dla studentów. Komisje studenckie opiniowały wnioski o przyznanie stypendiów socjalnych i zasiłków losowych, orientując się najlepiej w rzeczywistej sytuacji materialnej wnioskujących o stypendia studentów. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego koordynowała całość działalności samorządowej, współdecydowała o podziale środków na działalność studencką oraz pomoc materialną dla studentów - wspólnie z prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich i dziekanami. Najważniejsze sprawy środowiska studenckiego kształtowane były przez Samorząd Studencki wspólnie z władzami Uczelni. Trzeba podkreślić udany rok funkcjonowania wewnętrznych aktów prawnych, regulujących podstawowe dziedziny życia studenckiego: naukę (znowelizowany Regulamin Studiów) oraz świadczenia socjalne (Regulamin pomocy materialnej w wersji ujednoliconej Zarządzeniem Rektora R-15a/2002) DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA STUDENTÓW (KOŁA NAUKOWE) W roku akademickim 2002/2003 w uczelnianym rejestrze studenckich kół naukowych wpisanych było 25 kół naukowych, a w trakcie roku i z początkiem kolejnego powstały następne. Był to drugi z kolei rok, w którym obserwowaliśmy rozwój (przynajmniej ilościowy) aktywności studentów na tym polu. Poprawiła się struktura studenckiego ruchu naukowego na poszczególnych wydziałach: przybyło Kół na Wydziale Nauczycielskim, Transportu i Mechanicznym. Pod względem ilości zarejestrowanych kół naukowych przodował Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia (10 kół naukowych) przed Wydziałem Nauczycielskim (4 koła, w trakcie roku powstało piąte i szóste), Wydziałem Mechanicznym (4 koła, w trakcie roku powstało piąte), Transportu (3 koła naukowe, w trakcie roku powstały dwa kolejne) i Ekonomicznym (4 koła). Należy dodać, że część nowych kół naukowych prowadziła faktyczną działalność także wcześniej, nie ubiegając się jednak o formalny wpis w uczelnianym rejestrze studenckich kół naukowych. Spośród wpisanych do rejestru kół praktycznie wszystkie wykazały w minionym roku mniejszą lub większą aktywność. Wśród przeprowadzonych przez nie przedsięwzięć wskazać trzeba między innymi na niżej przedstawione. Koła Naukowe na Wydziale MiTO (10 kół zarejestrowanych) 1. Koło Naukowe Projektantów Obuwia - opiekun prof. Z. Karbarz, 2. Koło Naukowe Środowisko - prof. R. Świetlik, 3. Koło Naukowe Obuwników - opiekun dr inż. M. Grabkowski, 4. Koło Naukowe Interchem pod opieką dr H. P. Janeckiego,

5 5. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich Koło Naukowe Garbarz - opiekun dr inż. Mariola Mendrycka (obecnie dr inż. W. Myjak), 6. Koło Naukowe Petroleum - opiekun prof. A. Łuksa, 7. Koło Naukowe Cosmetix pod opieką prof. Cz. Górskiej (drugi rok działalności), 8. Koło Naukowe FASON (dawniej Odzieżownik) - pod opieką mgr inż. H. Szafrańskiej (obecnie mgr J. Barańska), 9. Koło Naukowe Polimery opiekun dr inż. J. Szczerba (drugi rok działalności), 10. Koło Naukowe Styl pod opieką mgr A. Pietrzyk (drugi rok działalności). Koło Naukowe Środowisko kontynuowało prowadzone od lat badania w Tatrzańskim Parku Narodowym (zanieczyszczenie obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego metalami ciężkimi i WWA cykl obozów Roztoka 99, Tatry 2000, Tatry 2001, Tatry 2002 ). Kontynuację prac (między innymi analizy śniegu) przeprowadzono na obozie Tatry 2003 w terminie r. Wyniki wcześniejszych badań zamieszczane były między innymi w publikacji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego". Członkowie Koła uczestniczyli w XXIV Międzynarodowym Sympozjum Kół Naukowych AQUA 2003 (zaprezentowano sześć referatów dotyczących zanieczyszczenia obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego i regionu radomskiego), a także w Międzynarodowej Konferencji Studenckiej TRANS-MECH-ART.-CHEM w dniach 6-7 maja 2003 w Radomiu. W kole pracuje nadal 13 osób. Koło Naukowe Projektantów Obuwia. Na przełomie marca i kwietnia uczestniczono w targach w Moskwie, a na co dzień współpracowano z Radomską Giełdą Skóry POLTAN, zakładami produkcji obuwia But-S" w Konstantynowie Łódzkim, VI-GGa- MI" z Działdowa, Gino Rossi" i Alka" ze Słupska, Pesco z Radomia, KMM z Głobina, Marco z Jedlińska, Dr Perner z Łodzi, Wojas z Nowego Targu. Liczne własne prace wzornicze członkowie Koła prezentowali w Galerii Korytarz" w budynku MiTO (zorganizowano ogółem trzy wystawy). W pracach koła uczestniczyło około 20 studentów. Koło Naukowe Obuwników uczestniczyło w pracach naukowo-badawczych Zakładu Technologii Obuwia, wykonywało pomoce dydaktyczne. Uczestniczono w badaniach m. in. wpływu własności fizyko-mechanicznych skór na trwałość połączeń szytych i klejonych, realizowano także temat Badanie i analiza wykorzystania czasu pracy w małych szwalniach pracujących w systemie kooperacyjnym. Dwa artykuły zaprezentowane zostały na łamach Przeglądu Skórzanego. Studenci wzięli czynny udział w przygotowaniach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Przemysł lekki chrom w skórze (dwa referaty). W kole pracowało ogółem 58 studentów. Koło Naukowe Interchem kontynuowało internetową edycję tygodnika pod nazwą Day After. Powstała nowa witryna internetowa Koła. W ramach pracy samokształceniowej doskonalono umiejętności obsługi i zastosowań sprzętu oraz systemów komputerowych w pracy technologa (szkicowano i modelowano związki chemiczne, animowano cząsteczki, przeprowadzano bilanse masowe i energetyczne itp.). Środki finansowe koła skierowano na rozbudowę i modernizację bazy komputerowej. Obecnie w Interchemie pracuje 17 studentów (przybyło pięć osób). Koło Naukowe Garbarz uczestniczyło w wycieczkach naukowo-dydaktycznych do Krakowskich Zakładów Garbarskich, Zakładów Chemicznych w Alwerni, garbarni ADA s.c. Henkelman i s-ka w Niepołomicach (w maju 2003). Uczestniczono tradycyjnie w Targach Poznańskich (marzec) oraz targach w Łodzi (kwiecień). Studenci wzięli udział w branżowych sympozjach i seminariach, a także w sympozjach organizowanych przez

6 42 Sprawozdanie Rektora firmy BASF oraz STHAL. Na wydziale współorganizowano II Międzynarodową Konferencję Naukową Przemysł lekki chrom w skórze (20-21 listopada 2003 r.) Koło kontynuowało pracę samokształceniową i prace badawcze, tradycyjnie nie zapomniano również o imprezach rekreacyjno-integracyjnych jak andrzejki czy ostatki. W pracach Garbarza brało udział 37 studentów. W nowym roku nastąpiła zmiana opiekuna. Koło Naukowe Cosmetix z rozpoczęciem roku akademickiego 2002/2003 wzięło udział w Targach Surowców i Opakowań Speciality EXpo Ltd. pod hasłem Kosmetomania doskonała droga do piękna w Warszawie. Rozwinięto edycję biuletynu informacyjnego odtąd ukazuje się w kolorze, zmieniono format na A-4 i objętość z 8 do 20 stron. Organizowano także imprezy integracyjne dla członków Koła. Liczebność Koła zwiększyła się o blisko dwadzieścia osób. Koło zrzesza obecnie 53 członków. Koło Naukowe Petroleum rok akademicki rozpoczęło intensywnym udziałem w czterech seminariach i konferencjach naukowych (między innymi Instrumenty analityczne firmy Grabner Instruments w szybkiej ocenie jakości paliw ). Kontynuowano wyprawę naukowo-dydaktyczną Śladami Łukasiewicza w czerwcu 2003 r. do rafinerii podkarpackich. Znalazł się czas również na obchody jubileuszu 5-lecia istnienia Koła. Odnotować należy także udział w pracach badawczo-usługowych realizowanych w Zakładzie Materiałoznawstwa Produktów Naftowych. Ogółem w różnych pracach koła brało udział 87 studentów. Koło Naukowe Fason (dawniej Odzieżownik). W kraju uczestniczono w marcu 2003 r. w Międzynarodowych Targach Mody w Poznaniu. W kwietniu 2003 roku nasze studentki pojechały na dwutygodniowy pobyt do Francji (Akademie de Remis Lycee Ed Heriot, Saint Savine), gdzie zaprezentowały specjalnie przygotowaną kolekcję ubiorów, która spotkała się z wysoką oceną i bardzo dobrym przyjęciem. Uczestniczono w specjalistycznych wykładach i odczytach, a nowy rok akademicki rozpoczął się kolejną wizytą francuskich studentów, wspólnymi wycieczkami do Krakowa, Zakopanego i Puław, udziałem w konferencjach, seminariach i kolejnych pokazach mody. W nowym roku nastąpiła zmiana opiekuna koła. W kole działały 33 osoby. Koło Naukowe Polimery w drugim roku działalności było głównym organizatorem obrad sekcji chemicznej w ramach organizowanej na początku maja w Politechnice I Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej TRANS-MECH-ART.-CHEM (10 referatów). Również w maju uczestniczono w VII Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plastpol w Kielcach. Kontynuowano współpracę ze studentami Ukraińskiego Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego w Dniepropietrowsku. Studenci uczestniczyli w dorocznej konferencji Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie. Aktywnie włączono się do prac wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Przygotowano witrynę internetową Koła. Na liście członków znajduje się 53 studentów. Koło Naukowe Projektantów Odzieży Styl. Drugi, bardzo aktywny rok działalności Koła - to przede wszystkim przygotowanie i zaprezentowanie szeregu udanych kolekcji ubiorów Cocktail Mody, Jesienna zabawa, Dziecięce igraszki. Kolekcja dziecięca przekazana została dla ochronki prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Michalitek. Uczestniczono w Targach Poznańskich i Targach Łódzkich, w Poznańskim Tygodniu Mody, przygotowano pokazy między innymi w radomskim teatrze, klubie AULA. Staje się tradycją, że członkowie Koła uatrakcyjniają pokazem aktualnej kolekcji imprezy wydziałowe, Wiosnę Studencką i organizowane w uczelni konferencje. Uczestniczono w seminariach i sympozjach branżowych. Zorganizowano wystawę prac studentów. W kole pracowało 39 osób.

7 5. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich 43 Koła Naukowe na Wydziale Nauczycielskim (4 koła zarejestrowane, piąte i szóste rozpoczęło czynności rejestracyjne w trakcie roku). 1. Koło Naukowe Katedry Sztuki (wcześniej zarejestrowane jako Koło Wychowania Plastycznego) opiekun prof. A. Olszewski; od lutego 1999 r. wyodrębniona jest w ramach Koła sekcja malarska pod opieką prof. M. Wróblewskiej, 2. Koło Naukowe Marszand pod opieką dr A. Markiewicza (drugi rok działalności), 3. Koło Naukowe Dawnych Technik Mechanicznych i Budownictwa opiekun dr inż. L. Kowalczyk (drugi rok działalności), 4. Koło Naukowe Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego pod opieką prof. I. Murawowa (pierwszy rok działalności), 5. Koło Naukowe Palestra opiekun dr inż. L. Kowalczyk (koło działało już wcześniej, o rejestrację wystąpiło w trakcie roku), 6. Koło Naukowe Raster opiekun dr B. Kuźmińska Sołśnia (rejestracja z początkiem nowego roku akademickiego). Koło Naukowe Katedry Sztuki (Wychowania Plastycznego) - studenci kontynuowali rozpoczętą rok wcześniej współpracę z Oddziałem Dziecięcym radomskiego szpitala ( Motylkowy oddział ). Plener plastyczny odbył się w Solcu nad Wisłą. Wykonano prace video, fotografie cyfrowe, prace na papierze i płótnie w tradycyjnych technikach (ołówek, węgiel, pastele, olej, akwarela). Prace członków Koła obejrzeć można było m. in. w gimnazjum w Solcu (wystawa poplenerowa), w Galerii Rektorskiej oraz w ramach tzw. Windy multimedialnej w Teatrze Powszechnym w Radomiu. Zwiedzano wystawy plastyczne, m.in. Od Picassa do Warhola w Zachęcie, w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Krakowie w Muzeum Narodowym i Akademii Sztuk Pięknych, w Łodzi ASP, Muzeum Sztuki. Trwają przygotowania do zorganizowania wystawy prac członków Koła w Galerii Format w Pionkach. W kole i jego sekcji malarskiej pracowało około 21 osób. Koło Naukowe Marszand w drugim roku działalności w pięciodniowej wycieczce edukacyjnej zwiedziło zabytki i Muzeum Narodowe w Pradze. Zwiedzono wystawę Jerzego Nowosielskiego w warszawskiej Zachęcie, wystawy profesorów łódzkiej ASP. Uczestniczono w radomskich wydarzeniach kulturalnych festiwal Precedens 05, biennale autoportretu, Radomskie Małe Formaty (udział w wystawie prac jednego z członków Koła), spektakle Teatru Powszechnego. W pracach Marszanda uczestniczyło 21 studentów trzeciego roku edukacji artystycznej. Koło Naukowe Dawnych Technik Mechanicznych i Budownictwa w drugim roku działalności kontynuowało rozpoczęte wcześniej prace i podjęło współdziałanie z nowopowstałym Kołem Naukowym Palestra, która zaowocowała między innymi zorganizowaniem w sezonie Wiosny Studenckiej I-szego Radomskiego Zderzenia Studenckich Kół Naukowych. Członkowie Koła uczestniczyli w wycieczkach technicznych do zakładów branżowych w Radomiu i okolicy, w imprezach kulturalnych w mieście. Studenci pracowali na rzecz modernizacji pracowni Podstaw Budownictwa. Coraz więcej czasu zajmowała praca samokształceniowa obecni członkowie Koła zbliżają się do odebrania w tym roku dyplomów. Zarówno Palestra, jak i Koło Dawnych Technik (...) w swym działaniu kładą nacisk na integrację środowiska uczelnianego kół naukowych w bieżącym roku planowane jest m. in. kolejne Zderzenie Kół i wspólny rajd rowerowy. W pracach Palestry uczestniczyło 30 studentów. Koło Naukowe Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego w pierwszym roku działalności opracowało kierunki i formy dalszej działalności, tematy prac naukowo-badawczych, do

8 44 Sprawozdanie Rektora publikacji podano trzy prace pisemne. Członkowie Koła uczestniczyli w specjalistycznym wyjeździe nurkowym na wschodnie wybrzeże Afryki. Pracami Koła jest objętych ogółem 66 studentów III roku Wydziału Nauczycielskiego i czterech z Wydziału Transportu. Studencki ruch naukowy na Wydziale Nauczycielskim wzbogaci prawdopodobnie w roku bieżącym Raster (już zarejestrowany) i Koło Fotograficzne (w trakcie rejestracji). Koła Naukowe na Wydziale Mechanicznym (4 koła zarejestrowane, piąte w trakcie roku akademickiego) 1. Koło Naukowe Samochodzik - opiekun dr inż. A. Różycki, 2. Koło Naukowe Kraksa pod opieką dr inż. M. Gidlewskiego, 3. Koło Naukowe Silniczek - opiekun dr inż. G. Pawlak, 4. Koło Naukowe CADnet pod opieką mgr inż. K. Kołodziejczyka (trzeci rok działalności) 5. Koło Naukowe EUROINŻ-PR opiekun dr inż. B. Paterek (nowe koło, zarejestrowane w maju 2003 roku). Koła Naukowe Samochodzik, Kraksa i Silniczek jak co roku organizowały większość przedsięwzięć wspólnie. Zrealizowano zajęcia z zakresu diagnostyki pojazdowej oraz doskonalono umiejętności komputerowe w zakresie realizowanych prac badawczych. Koła były skoncentrowane na samokształceniu. Tym razem nie odbył się obóz naukowy. Środki wykorzystano na wyposażenie komputerowe. Liczba członków Kół Samochodzik, Kraksa i Silniczek wynosi obecnie około 30 osób. Koło Naukowe CADnet w trzecim roku działalności skupiło się na samokształceniu, ponieważ stary skład członkowski kończył studia. Tym razem nie było więc wyjazdów dydaktycznych. Środki finansowe koła skierowano na wyposażenie sprzętowe. Prowadzono pogłębione kursy obsługi programów komputerowych (m. in. pakiety obliczeniowe, programowanie FORTRAN). W pracach Koła brało udział 7 studentów V roku, prowadzony jest nabór wśród młodszych roczników. Nowopowstałe Studenckie Koło Naukowe EUROINŻ-PR opracowało kierunki prac na rok najbliższy. Koła Naukowe na Wydziale Transportu (3 koła zarejestrowane, w trakcie roku dwa następne) 1. Koło Naukowe Transnet - pod opieką prof. A. Lewińskiego, 2. Koło Naukowe Transportowców. opiekun dr inż. A. Chwieduk, 3. Koło Naukowe Logistyków pod opieką dr inż. J. Stokłosy (drugi rok działalności), 4. Koło Naukowe Instalator opiekun dr inż. E. Szychta (nowe koło, zarejestrowane w maju 2003 r.), 5. Koło Naukowe Elektryk pod opieką dr inż. A. Szafrańca (nowe koło, rejestracja w maju). Koło Naukowe Transportowców zrealizowało wycieczki dydaktyczne między innymi do firmy Bombardier Transportation sp. z o.o. we Wrocławiu oraz w Katowicach, uczestniczono również w konferencji naukowej Wydziału Transportu TransComp w Zakopanem, w Międzynarodowych Targach Kolejowych w Gdyni, w wyciecze dydaktycznej do firmy Siemens AG w Żywcu. Koło zrzesza 10 członków i od kilku kolejnych lat planowo realizuje wyjazdy dydaktyczne, umożliwiające praktyczne zapoznanie się ze specjalistycznymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym.

9 5. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich 45 Koło Naukowe TransNet jako jedno z nielicznych w ubiegłym roku przeprowadziło obóz naukowy (Piwniczna Zdrój, wrzesień 2003 r.), tworzyło i aktualizowało strony internetowe (strony Politechniki Radomskiej i Serwer Studencki), zorganizowano także spotkanie okolicznościowe. W pracach Koła brało udział 10 studentów. Koło Naukowe Logistyków w drugim roku działalności uczestniczyło w maju w konferencji naukowej w Monachium, współpracowano ściśle z Kołem Logistyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Członkowie Koła wzięli udział w konferencji Trans- Comp w Zakopanem. Współpracowano także z kołami Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Wrocławskiej. Przygotowania do konferencji i samokształcenie były głównym kierunkiem działalności Koła w roku minionym. Pracowało w nim nadal 6-10 studentów. Do wydziałowego nurtu studenckiego ruchu naukowego dołączyły z końcem maja 2003 roku dwa następne koła: Instalator i Elektryk. Już w nowym roku akademickim zawiązało się kolejne Koło Naukowe Pojazdy i Eksploatacja. Koła Naukowe na Wydziale Ekonomicznym (4 koła zarejestrowane) 1. Koło Naukowe Nauk Społecznych - opiekun dr A. W. Lipiński, 2. Koło Naukowe Analizy Finansowej i Rynków Finansowych Analityk - mgr M. Jakubowski (trzeci rok działalności), od nowego roku opiekę nad Kołem przejęła dr A. Szelągowska, 3. Koło Naukowe Finansów i Ubezpieczeń opiekun dr M. Lament (drugi rok działalności), 4. Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych opiekun dr P. Misztal (trzeci rok działalności). Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. W styczniu członkowie Koła uczestniczyli w wykładach w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, w maju współorganizowali konkurs dla młodzieży radomskiej Pomysły młodych Radomian u progu Europy. W czerwcu uczestniczono w konferencji naukowej w Augustowie. Członkowie Koła opracowali witrynę internetową. W trzecim roku działalności w kole pracowało 8 studentów. Koło Naukowe Finansów i Ubezpieczeń organizowało spotkania dyskusyjne, konferencje z udziałem fachowców i praktyków z banków i firm ubezpieczeniowych, a także innych instytucji sektora finansowego (m. in. na tematy: wszystko o giełdzie, polski rynek ubezpieczeń perspektywy rozwoju). Największym przedsięwzięciem Koła była organizacja Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Rynki ubezpieczeniowe Ukrainy i Polski w dniach maja 2003 r. Druga tura konferencji odbyła się już w nowym roku akademickim w Tarnopolu na Ukrainie. Również na nowy rok akademicki przygotowano konferencję Procesy integracyjne w Europie a ubezpieczenia w Polsce. Prowadzono witrynę internetową koła. W kole pracuje obecnie 22 studentów. Koło Nauk Społecznych prowadziło pracę samokształceniową i badawczą wpisaną w tryb prac naukowych macierzystego wydziału. Kontynuowano wytyczone wcześniej obszary badawcze. Podobnie jak w poprzednim roku akademickim przeprowadzono wycieczkę naukowo dydaktyczną do Trójmiasta. Odnowieniu uległ skład członkowski, od nowego roku akademickiego w kole pracuje 17 studentów. Koło Naukowe Analityk, podobnie jak w minionym roku akademickim prowadziło pracę samokształceniową na spotkaniach problemowych i wykładach z zakresu analizy

10 46 Sprawozdanie Rektora finansowej i zarządzania finansami. Od nowego roku opiekę nad Kołem przejęła dr A. Szelągowska. W Kole pracuje 19 osób. W roku minionym studencki ruch naukowy korzystał ze środków uczelnianych przeznaczonych na tę działalność, współpracował ze sponsorami i sam wypracowywał środki finansowe. Poszczególne koła naukowe miały do dyspozycji od 2 do 3,5 tys. zł na działalność merytoryczną i w większości wykorzystały te środki. Na cele działalności kół naukowych wydatkowano ogółem około 45 tys. zł. Efekty działalności odnotowano w postaci publikacji i prac magisterskich, kontaktów z przemysłem, nagród i wyróżnień w konkursach. Studenckie koła naukowe realizowały w ciągu roku własne zajęcia warsztatowe, odbywały zebrania i uczestniczyły w badaniach naukowych zgodnych z ukierunkowaniem macierzystych wydziałów. Podkreślić wypada, że oprócz pracy naukowej troszczono się także o spotkania integracyjne. Z końcem roku Dział Spraw Studenckich podjął opracowanie projektu uczelnianych zasad funkcjonowania studenckich kół naukowych, dofinansowywania ich działalności ze środków funduszu na działalność studencką oraz prowadzenia uczelnianego rejestru. Nowe przepisy prawne weszły w życie już w nowym roku akademickim KULTURA STUDENCKA W roku akademickim 2002/2003 w zakresie kultury studenckiej działały przede wszystkim tradycyjnie: Samorząd Studencki, Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP), AIESEC, Koło Akademickie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Warto wskazać na kolejny udany rok działalności Chóru Akademickiego Politechniki, zakończony zdobyciem IV miejsca w kategorii chórów akademickich na VI Łódzkim Festiwalu Chóralnym w listopadzie 2003 roku. Drugi aktywny rok działalności zanotowała nowa organizacja studencka EYE Radom (European Youth Exchange), a przy Dziale Spraw Studenckich Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Politechniki Radomskiej, realizując program aktywizacji zawodowej studentów. Z końcem roku rozpoczęły starania o powrót na uczelnianą scenę życia kulturalnego Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) oraz EMITER. Zawiązała się studencka grupa inicjatywna radomskiego NZS-u, a studenckie Studio Radiowe EMITER w drugiej połowie roku podjęło starania o kolejną reaktywację, na bazie podpisanej z ZAIKS-em umowy powstała możliwość wznowienia emisji programów radiowych w miasteczku akademickim. Czy działania te przyniosą efekt wzrostu aktywności kulturalnej studentów pokaże rok bieżący. Akademicki Związek Sportowy tradycyjnie aktywnie działał na rzecz kultury fizycznej, sportu wyczynowego, masowego oraz rekreacji. W jego strukturze oprócz działalności poszczególnych sekcji sportowych trzeba wskazać na wyspecjalizowaną aktywność Klubu Płetwonurków Konger. Pod patronatem Zrzeszenia Studentów Polskich prowadził działalność studencki Klub Atrium" oraz SKJ (Studencki Klub Jeździecki). Życie kulturalne w miasteczku akademickim organizowały Rady Mieszkańców Samorządu Studenckiego, proponując imprezy artystyczne, sportowe i zapewniając możliwości spędzenia czasu wolnego. Zdecydowana większość imprez organizowanych było klubie Aula przy Wydziale Ekonomicznym ze względu na bliskość miasteczka studenckiego. Klub Aula przejął z powodzeniem większość funkcji, jakie przed laty pełnił Klub Atrium, oferując szeroką

11 5. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich 47 gamę możliwości spędzenia wolnego czasu. Kalendarz różnorakich imprez, coraz pełniejszy i ciekawszy budzi nadzieję, że niebawem Klub Aula może stać się wizytówką radomskiej kultury studentów i siedliskiem studenckich grup twórczych (dała się już poznać między innymi grupa Benzyna Ekstrakcyjna). Warto przyjrzeć się z bliska przynajmniej najważniejszym przejawom działalności animatorów studenckiego ruchu kulturalnego. Tradycyjnie dwukrotnie w trakcie roku akademickiego żacy bawili się w ramach imprez o charakterze juwenaliów. Jesień Studencka. W dniach listopada 2002 roku po raz kolejny odbyła się Jesień Studencka (Tydzień Kultury Studenckiej). Organizowana wspólnie przez Samorząd Studencki i organizacje studenckie była jak zawsze prezentacją dorobku kulturalnego środowiska akademickiego i spotkaniem ze znanymi wykonawcami różnych dziedzin sztuki. Imprezy kabaretowe, występy muzyczne, muzyka różnego rodzaju (szanty, piosenka studencka), rozgrywki sportowe (kolejna Mazowiada) zgromadziły liczną publiczność - brać studencką i mieszkańców miasta. Znani prezenterzy poprowadzili imprezy dyskotekowe. Zobaczyliśmy między innymi D-BOMB, DJ Cool, Kabaret Moralnego Niepokoju, Jachim Presents, Zespół Radiator. Wiosna Studencka. W maju 2003 roku odbyła się XXXII Wiosna Studencka, gromadząc wykonawców z różnych dziedzin sztuki. Jak zwykle ulicami miasta przeszedł Korowód przebierańców, odbyły się turnieje sportowe, występy muzyczne, odbyły się bale i dyskoteki, imprezy dla najmłodszych mieszkańców miasta pod hasłem Studenci dzieciom", rajd samochodowy, ognisko, jarmark piosenki, szanty, turniej siłaczy, tradycyjny Kabareton. Rozegrano turnieje bilarda, canasty i kolejny Wielki Turniej Darta. Na terenach przy hali sportowej działał w czasie Wiosny Studencki Ogródek Kultury Piwnej. Zabawie towarzyszyła dobra atmosfera i dość duża frekwencja. Tradycyjnie wspólna działalność organizacji studenckich i samorządu studenckiego zwieńczona została wspólnym wysiłkiem przy organizacji zarówno Jesieni, jak i Wiosny Studenckiej. Studenckie juwenalia minionego roku uświetnili swoimi występami między innymi Ewelina Flinta oraz Kabaret Ani Mru-Mru. Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP) zorganizowało w maju regionalny finał konkursu Primus Inter Pares oraz eliminacje do festiwalu FAMA 2003, przeprowadziło wspólnie z Samorządem Studenckim we wrześniu 2002 roku obóz w Głuchołazach, a na progu roku akademickiego 2003/2004 obóz adaptacyjny w Piwnicznej-Zdrój dla nowoprzyjętych studentów roku O" oraz spotkania poobozowe w trakcie roku akademickiego. Całoroczną działalność dyskotekową i konsumpcyjną prowadził klub Atrium" pod opieką ZSP. Przez cały rok Zrzeszenie Studentów Polskich współorganizowało także wieczorki, bale, spotkania okolicznościowe, użyczając bazę lokalową, sprzętową i pomagając w obsłudze imprez. Zorganizowane zostały tradycyjne spotkania przedświąteczne, spotkanie pokoleń obecnych i dawnych animatorów studenckiej kultury i działaczy ZSP (był to 28 rok działalności Zrzeszenia). ZSP to główny współorganizator Wiosny i Jesieni Studenckiej. W grudniu przeprowadzono akcję mikołajkową dla dzieci z radomskich domów dziecka pod nazwą Dobre Anioły Poszukiwane. Współpracowano ściśle z Samorządem Studenckim. Eksportowym przedsięwzięciem była współorganizacja imprez FAMA dzieciom, FAMA Sport oraz EKOFAMA w lipcu (Świnoujście). Imprezy te stały się wizytówką radomskich studentów i ich specjalnością w ramach Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej.

12 48 Sprawozdanie Rektora Pod opieką i w ścisłej współpracy ze Zrzeszeniem Studentów Polskich działały także: Studencki Klub Honorowych Dawców Krwi oraz Studencki Klub Jeździecki (SKJ). Obie agendy zachowują daleko idącą samodzielność organizacyjną i wytworzyły własne wzorce działania. Studencki Klub Honorowych Dawców Krwi po czterech latach działalności liczy obecnie już 230 członków spośród studentów wszystkich pięciu wydziałów. Nadal jest to jedyna tego typu organizacja w Polsce, działająca przy uczelni technicznej. Efekty są widoczne. W roku 2003 krwiodawcy studenci Politechniki Radomskiej (522 osoby) oddali ogółem 233 litry krwi. Przeprowadzono cztery zbiórki krwi (między innymi Krew dla Maćka ). Członkowie Klubu uczestniczyli w kursie udzielania pierwszej pomocy. Organizowane są także szkolenia (Spała) oraz spotkania integracyjne. Klub korzysta nadal z pomieszczeń i wyposażenia ZSP, Samorządu i Działu Spraw Studenckich. Studencki Klub Jeździecki to najdłużej istniejąca placówka tego rodzaju w mieście i jedna z bardziej zasłużonych agend studenckich w naszej Uczelni właśnie rozpoczęło się drugie ćwierćwiecze działalności! Wydarzeniem ostatnich lat był zakup we wrześniu 2000 r. nieruchomości w Lesiowie z przeznaczeniem na nową bazę Klubu, a także rejestracja sądowa sekcji jeździeckiej, co umożliwiło klubowym jeźdźcom oficjalny start w zawodach. We wrześniu 2002 r., w przeddzień jubileuszu 25-lecia Klubu nastąpiła przeprowadzka do nowej siedziby. Jubileuszowy XXV Hubertus odbył się już w Lesiowie! Chlubą Klubu Jeździeckiego jest kontynuacja kawaleryjskich tradycji 11 Pułku Ułanów - w kwietniu '2003 Klub brał udział w dorocznym Święcie Ułanów w Ciechanowie (to już tradycja, podobnie jak udział w miejskich uroczystościach historycznych). W kwietniu odbyły się wybory nowych władz Klubu, w maju uczestniczono w Wiośnie Studenckiej. SKJ realizował szkolenia i kuligi. Jeźdźcy Klubu wzięli udział w gonitwach również w Kozłowie (KJ Galop Kozienice ) oraz w Karpówce (MKJ Cwał ). Rok 2003 minął jednak przede wszystkim pod znakiem wytężonych prac remontowych i budowlanych w bazie w Lesiowie, dzięki którym nieruchomość przybrała kształt dobrze zorganizowanego pod względem infrastruktury i wyglądu ośrodka jeździeckiego. Mieli okazję się o tym przekonać uczestnicy i widzowie kolejnego, już XXVI Biegu św. Huberta za lisem na progu nowego roku akademickiego. Komitet Lokalny AIESEC. Uczestniczono w programie wymiany praktyk (pięciu naszych studentów za granicą, sześciu studentów zagranicznych u nas), poprzedzonym procedurą kwalifikacyjną z trzydniowym seminarium przygotowawczym OPS. Zorganizowano i uczestniczono w wielu przedsięwzięciach, spośród których trzeba wyliczyć najważniejsze: w lutym Konferencja Krajowa AIESEC oraz obchody jubileuszu 5-lecia Komitetu Lokalnego w Radomiu, w dniach marca Dni Kariery (połączone z dwudniowym szkoleniem Akademii Umiejętności), marca Local Committee Meeting w Podzamczu Chęcińskim, w maju Konferencja Input w Głuchołazach, w grudniu Konferencja Lider w Sielpi k/końskich. Jesienią odbyła się kolejna edycja AIESEC Day. Organizacja AIESEC w minionym roku korzystała ze środków funduszu na działalność studencką oraz ze środków Wydziału Ekonomicznego. Współpracowano ściśle z Izbą Przemysłowo-Handlową, Business Centre Club oraz wiodącymi firmami. European Youth Exchange - EYE Radom w drugim roku działalności sztandarowym przedsięwzięciem było przygotowanie konferencji na temat Unii Europejskiej, która odbyła się na Wydziale Ekonomicznym w maju 2003 roku. Ponadto między innymi uczestniczono w spotkaniach dyskusyjnych i innych przedsięwzięciach o podobnym charakterze

13 5. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich 49 w zaprzyjaźnionych ośrodkach akademickich, odbył się także pięciodniowy obóz szkoleniowy w Zakopanem (kwiecień). Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Politechniki Radomskiej, działające przy Dziale Spraw Studenckich realizowało w ubiegłym roku akademickim program aktywizacji zawodowej. Dzięki władzom Uczelni i pomocy ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zrealizowany został między innymi grant, zakupiony został niezbędny sprzęt komputerowy, przygotowana i wydana została publikacja Moja pierwsza praca, przeprowadzone zostały pięciodniowe kursy dla studentów czwartego i piątego roku poszczególnych wydziałów, poświęcone kształtowaniu umiejętności poruszania się na rynku pracy. Za pośrednictwem Centrum nasi studenci i absolwenci ubiegali się o zatrudnienie na około 50 stanowiskach pracy w różnych firmach, z czego 20 osób zostało zatrudnionych. Tworzona była baza danych o studentach i absolwentach poszukujących pracy oraz baza danych o firmach poszukujących pracowników. Współpracowano z Radomską Filią Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Radomiu, firmami oraz instytucjami regionu. Chór Akademicki Politechniki Radomskiej, pod kierownictwem mgr Ryszarda Balmowskiego (wychowanka mistrza Stuligrosza). Studenci wspomagani przez licealistów uczniów Szkoły Muzycznej opanowali szeroki repertuar (w ciągu czterech lat 123 utwory chóralne o bardzo zróżnicowanym charakterze). Wielokrotnie występowali z okolicznościowymi programami nie tylko w ramach Politechniki, ale także m.in. w Katedrze Radomskiej (transmisje w regionalnej telewizji), w innych kościołach radomskich, zaprzyjaźnionych uczelniach, w Ośrodku Resursa, wszędzie budząc uzasadnione uznanie. Chór szlifował swoje umiejętności na obozie w Ustroniu Morskim, gdzie oprócz intensywnej pracy warsztatowej wystąpił z koncertem czternastu utworów w ośrodku Klimczok oraz tamtejszym kościele. Chór nadal utrzymuje się w czołówce chórów akademickich ma na swym koncie drugie, trzecie i (w ostatnim roku) czwarte miejsce w Łódzkim Festiwalu Chóralnym. Zasadniczy skład zespołu stanowi obecnie 40 osób. Z pewnością Chór jest wizytówką studenckiej kultury Radomia i całej Politechniki Radomskiej. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (Koło Akademickie) zrzesza pracowników i studentów, prawdziwych pasjonatów gór. Jak co roku organizowano spotkania klubowe, wycieczki piesze, rajdy górskie, obozy wędrowne. Przeprowadzono m. in.: tradycyjną szkołę narciarską w Słonecznej Dolinie k/piwnicznej i drugą jej edycję w Bukowinie Tatrzańskiej, Pożegnanie Zimy w Tatrach (marzec), Powitanie Wiosny w Beskidzie Sądeckim (przełom kwietnia i maja), wyprawę w skałki podlesickie (czerwiec), wyprawę w Tatry Wysokie (w lipcu Smokovec na Słowacji), Jesień w Bieszczadach na trasie Wetlina Ustrzyki Górne. Podobnie jak poprzednio, przebojem roku była jednak z pewnością wyprawa do Francji i Włoch Alpy Dolomity, Gran Paradiso i Mount Blanc w terminie r., zwieńczona wejściem na Mount Blanc (w 75 rocznicę powstania oddziału PTT w Radomiu). Warto wspomnieć, że od roku 1999 ukazuje się wznowiony informator turystyczny - biuletyn informacyjny Oddziału Akademickiego, który oprócz edukacji turystycznej, historii naszego miasta przynosi barwne i pełne humoru opisy wojaży turystycznych członków Koła. Informator, choć z konieczności w skromnej szacie graficznej jest bardzo cennym źródłem informacji dla sympatyków turystyki górskiej. Zawiera mnóstwo wskazówek przydatnych dla turysty-amatora, spisanych ręką doświadczonego praktyka oraz przystępnie i ciekawie podane informacje o regionach górskich oraz naszej małej ojczyźnie.

14 50 Sprawozdanie Rektora Akademicki Związek Sportowy (AZS) w minionym roku 326 członków - to główny organizator uczelnianego sportu wyczynowego i masowego. Trzydzieści trzy lata aktywnej działalności AZS! Jest się czym pochwalić. Sportowcy AZS-u uczestniczyli czynnie w rozgrywkach ligowych: w rozgrywkach miejskiej ligi piłki koszykowej, w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej, w II lidze siatkówki kobiet i w II lidze koszykówki mężczyzn. W roku minionym członkowie AZS-u zdobyli między innymi: w Akademickich Mistrzostwach Polski brązowy medal w koszykówce mężczyzn. Przeprowadzono turniej piłki siatkowej kobiet O Puchar Ziemi Radomskiej, miejski turniej trio-basketu, międzyuczelniane zawody w pływaniu, halowy turniej piłki nożnej (około 300 studentów w 24 zespołach). W ramach AZS-u funkcjonował z powodzeniem Klub Płetwonurków Konger. Szkolono młodzież poczynając od kursów pływania, stopniowo realizując bardziej zaawansowane kursy specjalistycznego nurkowania. Uczestniczono w Kongresie Zdrowia, obóz szkoleniowy odbył się w Okunince k/włodawy. AZS użyczał również hali sportowej dla przeprowadzenia masowych imprez kulturalnych, współpracował z organizacjami studenckimi i samorządem, dodając akcenty sportowe do organizacji Wiosny i Jesieni Studenckiej. *** Ogółem na działalność studencką w zakresie kultury i funkcjonowania organizacji studenckich oraz samorządu w roku 2003 wydatkowano około 500 tys. zł ze środków uczelnianych i ministerialnych (niemal o połowę więcej niż w roku 2002). Rzeczywiste koszty działalności są znacznie większe, ale zarówno samorząd jak i organizacje studenckie z roku na rok w coraz większym stopniu współpracują ze sponsorami, co umożliwia przeprowadzenie i zbilansowanie tak dużych przedsięwzięć, jak Wiosna czy Jesień Studencka. Wydarzeniami roku były wysokie miejsce Chóru Akademickiego w VI Łódzkim Festiwalu Chóralnym, znaczący rozwój bazy Studenckiego Klubu Jeździeckiego, aktywny rozwój działalności kulturalnej studenckiego Klubu Aula, podkreślić wypada także działalność studenckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Cieszy zapowiadany przez inicjatorów Niezależnego Zrzeszenia Studentów powrót na uczelnianą arenę życia studenckiego, dalszy rozwój i utrwalenie działania nowej organizacji studenckiej EYE-Radom. Coraz większe zainteresowanie kursami aktywizacji zawodowej dla studentów ostatnich lat (brakuje wolnych miejsc) świadczy o rozwoju i potrzebie istnienia Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Politechniki Radomskiej. Trzeba mieć nadzieję, że trudna sytuacja finansowa i konieczność znacznych oszczędności w roku bieżącym nie spowodują osłabienia aktywności studenckiej na polu działalności kulturalnej oraz merytorycznej działalności organizacji studenckich, samorządu i kół naukowych.

15 5. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich SPORT Wychowanie Fizyczne i Sport jest integralną częścią w wychowaniu współczesnego człowieka. Sprawność fizyczna zawsze idzie w parze z wychowaniem zdrowotnym, ma też duży wpływ na rozwój intelektualny młodego osobnika. Wychowanie Fizyczne Wychowanie fizyczne realizowane jest na wszystkich wydziałach w wymiarze 90min./tygodniowo, na 2-3 semestrach. Obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego objętych jest ok studentów, w tym ponad 500 osób uczestniczy w zajęciach na basenie, wnosząc opłatę 50zł. za semestr. Studenci /tki/ podczas zajęć programowych realizują elementy ratownictwa i zdają egzamin na kartę pływacką. Podstawą zaliczeń wychowania fizycznego jest uczestnictwo w zajęciach, a 100% frekwencja podnosi ocenę o jeden stopień, z tej możliwości korzysta zdecydowana większość studentów. Bardzo ważnym elementem w zaliczeniu wychowania fizycznego jest sprawność fizyczna studentów, badana przy pomocy testu sprawności fizycznej prof. Pilicza. Test Pilicza obejmuje 4 próby: rzut autowy piłką lekarską, bieg po kopercie, skok w dal z miejsca, próba wytrzymałości. Próby te w pełni pozwalają określić stan sprawności fizycznej studentów. Oprócz testu Pilicza przeprowadzane są także sprawdziany z lekkiej atletyki, które obejmują: pchnięcie kulą, bieg na 60m., bieg przełajowy (ok. 1500m. mężczyźni, ok. 1000m. kobiety). W wyniku wieloletnich badań możemy wysnuć wniosek, że stan sprawności fizycznej studentów jest bardzo zróżnicowany, a mała ilość zajęć wychowania fizycznego nie pozwala na podniesienie sprawności. Do pełnej oceny umiejętności studentów biorących udział w zajęciach wychowania fizycznego są sprawdziany z zespołowych gier sportowych. Niezbyt korzystnym zjawiskiem jest ostatnio zauważalna tendencja zmniejszania ilości zajęć wychowania fizycznego, co nie jest z zadowoleniem przyjmowane przez studentów. Optymalnym rozwiązaniem ilości zajęć wychowania fizycznego jest ich realizacja na 5-6 semestrach do czego należy dążyć. Zajęcia prowadzone 1 raz w tygodniu nie gwarantują podniesienia sprawności ale tylko ją podtrzymują. Studenci, którzy uczestniczą w dodatkowych zajęciach fakultatywnych i sekcjach AZS-u zdecydowanie przewyższają swą sprawnością fizyczną we wszystkich parametrach sprawności motorycznej: szybkość, siłą, wytrzymałość, koordynacja. Studenci zainteresowani są nowymi formami prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Należą do nich zajęcia z kulturystyki, aerobiku, itp. I z taką ofertą wychodzi Studium WFiS. Modny obecnie model aktywnego wypoczynku powoduje, że studenci zainteresowani są zdobyciem umiejętności gry w tenisa, badmintona, jazdy na nartach. Pewna grupa studentów, ok. 300 osób przedstawia zwolnienia lekarskie z wychowania fizycznego co jest zjawiskiem niekorzystnym, z punktu widzenia sprawności i zdrowotności młodego organizmu. Dla pewnej części studentów /ek/ z tej grupy Studium WFiS prowadzi zajęcia z korektywy. Niepokojącym zjawiskiem jest wystawianie dużej ilości zwolnień lekarskich dla studentów z zajęć wychowania fizycznego przez lekarzy specjalistów. Natomiast korzystnym zjawiskiem są grupy fakultatywnych zajęć z wychowania fizycznego studentów z 3,4, i 5-tego roku studiów, którzy nie są objęci programem zajęć wf.

16 52 Sprawozdanie Rektora Obozy sportowe Dużą popularnością cieszą się letnie obozy pod namiotami w Łebie, a już szczególnie narciarskie w Bukowinie Tatrzańskiej. W obozach tych uczestniczą studenci sekcji fakultatywnych i ligowych, które są pewnym etapem przygotowań do reprezentowania uczelni. Ponadto w wyżej wymienionych obozach uczestniczą studenci, którzy biorą udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych, których celem jest podnoszenie sprawności ogólnej, umiejętności z gier zespołowych, pieszej turystyki, a co za tym idzie podniesienie sprawności ogólnej. Poważną barierą ograniczającą liczbę studentów na obozach są środki finansowe. Obecnie studenci pokrywają 80% kosztów udziału w obozach. Wizytówką studenckiego sportu wyczynowego są sekcje wyczynowe uczestniczące w rozgrywkach państwowych. Piłka ręczna mężczyzn z powodzeniem uczestniczy w rozgrywkach I ligi. Koszykówka mężczyzn i piłka siatkowa kobiet w rozgrywkach II ligi. Udział tych sekcji w ligach spowodował, że Klub AZS Politechnika Radomska jest w tej chwili największym Klubem regionu radomskiego. Oprócz sekcji typowo wyczynowych Uczelnia jest reprezentowana w Akademickich Mistrzostwach Polski w 19 dyscyplinach sportowych, a studenci dobierani są z fakultatywnych sekcji sportowo- rekreacyjnych. Studenckie sekcje fakultatywne SWFiS i KU AZS. Piłka ręczna mężczyzn- mgr Marek Zdziech Piłka siatkowa kobiet- mgr Józef Głogowski Piłka siatkowa mężczyzn- mgr Jerzy Półbratek Piłka koszykowa kobiet- mgr Jacek Sobień Piłka koszykowa mężczyzn- mgr Piotr Bartnik Pływanie kobiet i mężczyzn- mgr Piotr Nurczyński Piłka nożna i lekka atletyka- mgr Jan Polesiak Ogólnorozwojowo- kulturystyczna- mgr Piotr Molga Aerobik- mgr Ewa Wołoszyn Korektywa- mgr Ewa Sobień Karate kyokushin- mgr Tomasz Bieniaszewski Klub Maratończyka- mgr Leszek Kalisz Wyżej wymienione sekcje poprzez zajęcia treningowe studentów o specjalnych predyspozycjach sportowych w różnych dyscyplinach przygotowują do reprezentowania uczelni w Mistrzostwach Polski Politechnik. Poza wymienionymi z dużym powodzeniem startują lekkoatleci i reprezentanci trójboju siłowego. Rezultaty naszych studentów są zupełnie zadowalające zarówno w sportach indywidualnych, jak i zespołowych plasując się na miejscach medalowych i dalszych- dobrze punktowanych. O całości startu w/w sekcji w Mistrzostwach Politechnik niech świadczy fakt, że na 17 startujących Politechnik w punktacji generalnej zajmujemy dobre, środkowe lokaty. Pod względem usportowienia w rankingu wszystkich uczelni wyższych (150) Politechnika Radomska zajęła 60 miejsce. Imprezy masowe Studium WFiS i KU AZS organizują rokrocznie:

17 5. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich 53 ligę studencką 5-tek piłkarskich, w której startują 24 zespoły, tj. ok. 300 studentów grających od października do kwietnia- ciesząca się dużym powodzeniem wśród studentów, studencka liga koszykówki, turnieje mistrzowskie studentów uczelni radomskich w tenisie stołowym i biegach przełajowych, bieg O Puchar J.M. Rektora, dzień sportu w ramach wiosny i jesieni studenckiej. Jednocześnie Studium WFiS nie zapomina o pracownikach Uczelni. Dla nich realizowane są zajęcia z aerobiku, piłki siatkowej i kulturystyki. Baza dydaktyczna W chwili obecnej nowo oddana do użytkowania hala sportowa jest doskonałą bazą do prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak również zajęć treningowych sekcji fakultatywnych. Główna arena dzielona przesuwnymi kotarami na 3 boiska, siłownia, sala kondycyjna pozwalają na wyjście do studentów z coraz szerszym wachlarzem zajęć. Dotychczasowa hala Politechniki wykorzystywana jest przez Katedrę Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Studenci Katedry mają również zajęcia specjalizacji. Coraz większa liczba studentów podejmujących naukę w Katedrze Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego powoduje, że sale zajęte są również w soboty i w niedziele, co bardzo ogranicza możliwość rozwoju sportu masowego i organizacji imprez rekreacyjnosportowych. Dla potrzeb dydaktyki niezbędne jest wybudowanie w najbliższym czasie krytej pływalni oraz kortów tenisowych. Finanse Finanse SWFiS i KU AZS praktycznie sprowadzają się do udziału w mistrzostwach politechnik, lig państwowych (piłka ręczna mężczyzn, koszykówka mężczyzn, piłka siatkowa kobiet), udziału w turniejach masowych i zakupie niezbędnego sprzętu dla potrzeb realizacji dydaktyki i sportu, oraz organizacji niezbędnego sprzętu sportowego, studenckich obozów sportowych letnich i zimowych. Udział studentów w państwowych ligach, finansowany jest przez: Uczelnię, Zarząd Miasta, ZG AZS i sponsorów. Aktualne środki finansowe są nie w pełni wystarczające, dlatego też SWFiS i AZS zmuszeni są do rezygnacji z udziału w tych dyscyplinach sportowych, które nie wnoszą większych sukcesów zarówno medalowych jak i punktowych. Ogólna kwota finansowania sportu akademickiego przez Politechnikę Radomską wynosiła w ubiegłym roku ok. 150tys. złotych (środki te obejmują: sprzęt, akademiki, wyżywienie, obozy, transport, udział w Mistrzostwach Polski Politechnik). Pozostałe środki ok. 250 tys. zł. to dotacja Urzędu Miejskiego, ZG AZS oraz nielicznych sponsorów. Klub Uczelniany AZS oraz Studium WFiS czyni starania by poprzez prowadzenie działalności usługowej w organizacji imprez sportowych, wynajmowaniu hali, pozyskiwać środki finansowe do prowadzenia sportu na tak wysokim poziomie.

SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97

SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97 SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97 Lublin, wrzesień 1997 r. l. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA l. K i t runki studiów W roku akademickim 1996/97 Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. SŁOWO WSTĘPNE 3 OBECNE WŁADZE UCZELNI 4 1. Z HISTORII WSI-E 5 SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Pierwsze kroki 5 Pierwsze władze 8 Nowy rozdział - studia magisterskie uzupełniające 9 Działalność

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku 2007 WARSZAWA, 2008 rok 1 Spis treści Część ogólna..4 Wstęp..4 1. Władze Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Słowo wstępne JM Rektora Władze Uczelni Historia Uczelni Baza dydaktyczno-sportowa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu INFORMATOR 2014/2015 LICENCJACKIE 1 PODYPLOMOWE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Informator dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat Drodzy Czytelnicy! Czwarty numer Bialskiego Przeglądu Akademickiego towarzyszy rozpoczęciu semestru letniego. Studentom i wykładowcom życzymy z tej okazji, aby te kilka miesięcy dzielących nas od upragnionego

Bardziej szczegółowo

To już taki odruch. Jak za oknem trochę

To już taki odruch. Jak za oknem trochę AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce: Zbigniew Kowal Powitanie medalistów ME w LA 2006. Od lewej stoją: R. Haber, medaliści P. Rogowski, M. Jędrusiński i trener T. Osik Pismo Zarządu Głównego AZS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Turystyki i Rekreacji pod kierunkiem doc. dr Sylwii Toczek-Werner Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184)

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184) Nr7 (184) Politechnika Opolska ISSN 1427-809X Pismo informacyjne Politechniki Opolskiej maj 2009 Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej Mistrzostwa Polski w Szermierce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsei.lublin.pl

Spis treści. www.wsei.lublin.pl Spis treści Kroki milowe 2 Władze Uczelni 3 WSEI w rankingach edukacyjnych 4 Dlaczego warto studiować w WSEI 5 Wydarzenia w WSEI 6 WSEI w otoczeniu naukowym 12 Pomoc finansowa dla studentów 13 Warunki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA

publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA Międzynarodowa konferencja naukowa EuInteg Fot. Maciej Górski OD REDAKCJI SPIS TREŚCI OD REDAKCJI

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE. informator

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE. informator PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE informator SPIS TREŚCI Władze uczelni... PWSZ ugruntowana marka... EKONOMIA... Informatyka w biznesie i administracji... Inwestycje i nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY PROJEKT Tarnów, czerwiec 2011 Wprowadzenie PRZESŁANKI AKTUALIZACJI STRATEGII Strategia rozwoju miasta jest najważniejszym dokumentem miejskim,

Bardziej szczegółowo

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim

IDEALNY obraz wnętrza. Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? W sporcie nie liczą się KOBIETY? N o 3(4)/2011. Badania na Uniwersytecie Śląskim N o 3(4)/2011 KWARTALNIK PROJEKTU PARTNERSKI ZWIĄZEK NAUKI I POSTĘPU ISSN 2082-8004 Czy czeka nas ZAGŁADA MIAST? Badania na Uniwersytecie Śląskim W sporcie nie liczą się KOBIETY? Zaskakująca analiza polskiej

Bardziej szczegółowo

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze:

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze: numer 4(31) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 W numerze: * Drugie prawo doktoryzowania na Mechanicznym * Wydział Transportu i Elektrotechniki * Biblioteka Liderem Regionu * Postacie plagatiu * Będzie

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

Założenia strategii rozwoju dziedziny sportu alpinizm do roku 2015

Założenia strategii rozwoju dziedziny sportu alpinizm do roku 2015 Ministerstwo Sportu Departament Sportu Kwalifikowanego ul. Krucza 24/26 00-921 Warszawa L.dz. PZA - Warszawa, 09.01.2008 ul. Noakowskiego 10 m. 12 00-688 WARSZAWA tel./fax: +48 22 875-8505 e-mail: biuro@pza.org.pl

Bardziej szczegółowo