PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA"

Transkrypt

1 PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Bełchatowie

2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Cele przedmiotowe Uświadomienie uczniom konieczności zachowywania się w sposób przedsiębiorczy oraz pokazanie uwarunkowań bycia przedsiębiorczym człowiekiem czy uwarunkowań tworzenia przedsiębiorczej organizacji; Uczeń powinien umieć zdefiniować ograniczenia, które utrudniają bycie przedsiębiorczym, umieć je akceptować lub przełamywać i określać cele na poziomie możliwym do zrealizowania. Powinien mieć również świadomość, że posiadanie wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej, ekonomii i zarządzania ułatwia bycie przedsiębiorczym, szczególnie jeśli tę wiedzę umie się wykorzystać w praktyce Kształtowanie takich umiejętności ucznia, które lepiej go przygotują do działania we współczesnym świecie. Uczeń zdobędzie umiejętności planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz prowadzenia negocjacji. Przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, pobudzania w nim ducha przedsiębiorczości, kształcenia postawy i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych w praktyce. Cele wychowawcze Kształtowanie umiejętności podejmowania przez ucznia odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy oraz życie rodziny. Uświadomienie uczniom, że osiągnięcie celów życiowych i zawodowych następuje dzięki rzetelnej pracy, na podstawie dokonywanych w sposób racjonalny i etyczny wybór. 2

3 Pokazanie uczniom konieczności godzenia celów indywidualnych z celami grupowymi. Uczeń powinien nabyć umiejętność słuchania innych i zrozumienia ich poglądów. Działy programowe Podstaw Przedsiębiorczości Moduł I. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości. Celem modułu I jest powiązanie sukcesu i niepowodzenia w życiu prywatnym i zawodowym z psychiką człowieka, rolami, jakie odgrywa w społeczeństwie, a także relacjami międzyludzkimi. Punktem wyjścia do zrozumienia zachowań i postaw przedsiębiorczych jest poznawcza koncepcja człowieka, w myśl której człowiek jest jednostką otwartą na informacje płynące z otoczenia, potrafi je wykorzystywać, bez uprzedzeń i emocji podchodzi do wyzwań czy pojawiających się problemów. Akceptuje fakt zmienności otoczenia, jest skłonny do ciągłego uczenia się oraz dzielenia się informacjami z otoczeniem. Jest świadomy swoich mocnych i słabych stron, dąży do eliminacji swoich słabości, umie wykorzystywać atuty. Jest skłonny do podejmowania ryzyka, ale nie jest ryzykantem. Moduł II. Makrouwarunkowania przedsiębiorczości. Celem tego modułu jest poznanie przez uczniów mechanizmu funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz roli państwa w gospodarce rynkowej. Punktem wyjścia do rozważań nad ta problematyką jest przedstawienie społeczeństwa jako gospodarującego. Po zapoznaniu się z treściami nauczania uczeń będzie potrafił scharakteryzować makrootoczenie i otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa oraz rynek pracy i system finansowy gospodarki. Będzie umiał wskazać korzyści i ograniczenia, jakie wynikają ze współpracy międzynarodowej na przykładzie integracji Polski z Unią Europejską. 3

4 Moduł III. Przedsiębiorczość w sferze życia zawodowego. Celem modułu jest pokazanie zachowań przedsiębiorczych w organizacji. Będą to zachowania pracowników, menadżerów, a także właścicieli przedsiębiorstw. Treściami tej części są: uwarunkowani konkurencyjne, strategie przedsiębiorstw, formy prawne przedsiębiorstw, struktury działalności gospodarczej, finanse przedsiębiorstw, podejmowanie decyzji, rola informacji w zarządzaniu, konflikty w organizacji, negocjacje, kierowanie ludźmi, zasady pracy zespołowej. Moduł IV. Przedsiębiorczość w rodzinie. W tej części będą przedstawione działania przedsiębiorcze w sferze życia rodzinnego. Punktem wyjścia do rozważań na ten temat będzie poznanie oraz prawidłowe określenie potrzeb rodziny, zarówno jako całości, jak i jej poszczególnych członków opraz szukanie sposobów zaspakajania tych potrzeb na wysokim poziomie. Celem modułu jest: skłonienie ucznia do zbadania potrzeb członków rodziny, określenie stopnia zaspokojenia tych potrzeb, opisanie ról, jakie odgrywa w rodzinie każdy z jej członków oraz zbadanie możliwości podniesienia jakości życia rodziny. Moduł V. Zachowania przedsiębiorcze w sferze działań na rzecz środowiska. Celem modułu V jest pokazanie możliwości zachowań w sferze działań na rzecz otoczenia. Działalność ta może mieścić się w formach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, samorządy lub polegać na podejmowaniu samodzielnych działań na rzecz konkretnych osób lub wartości. 4

5 1. Przedmiotem kontroli i diagnozy osiągnięć ucznia są: Wiadomości (uczeń potrafi i rozumie zdefiniować dane tematyczne terminy, fakty, prawa) Umiejętności (uczeń potrafi przedstawić tematyczne problemy na wykresie, tabeli) Aktywność ucznia 2. Ocena pełni funkcję informacji o: Pracy ucznia na lekcji (prowadzenia zeszytu, przygotowania się do lekcji: do odpowiedzi ustnej i kartkówek); Skuteczności przygotowania się ucznia do sprawdzianów; Aktywności ucznia (aktywnego udziału na większości lekcjach, przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykonywanie potrzebnych pomocy do lekcji). 3. Na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości uczeń może otrzymać oceny: Z odpowiedzi ustnej (obowiązują trzy ostatnie tematy) Z kartkówki (obowiązują trzy ostatnie tematy) Ze sprawdzianu pisemnego (na całą godzinę) Z aktywności na lekcji 4. Raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie Nieprzygotowanie zgłasza uczeń przed lekcją; Nauczyciel odnotowuje nieprzygotowanie w zeszycie i nie ma on wpływa na ocenę semestralną i roczną; W tym dniu uczeń jest zwolniony z odpowiedzi lub niezapowiedzianej kartkówki. 5. Sprawdziany pisemne O sprawdzianie pisemnym, godzinnym nauczyciel informuje ucznia z tygodniowym wyprzedzeniem Sprawdziany i kartkówki oddawane są w terminie nie dłuższym niż tydzień czasu Ocena sprawdzianu ustalana jest na podstawie następującej skali ocen: 5

6 Celujący powyżej 100% Bardzo dobry 91% 100% Dobry 90% 75% Dostateczny 74% 56% Dopuszczający 41% 55% Niedostateczny 40% 0% Praca oceniana jest zgodnie z kryteriami: Zakres treści 25% Interpretacja 20% Wnioski 20% Poprawność merytoryczna 25% Estetyka pracy 10% 6. Oceny semestralne i roczne Uczeń otrzymuje ocenę semestralną / roczną wystawioną na podstawie minimum trzech ocen cząstkowych. 7. Uczeń nie poprawia sprawdzianu pisemnego, w razie nieobecności ucznia na sprawdzianie, musi on zaliczyć materiał obejmujący sprawdzian. 6

7 KRYTERIUM OCENIANIA ODPOWIEDZI USTNEJ Przy planowaniu i prezentowaniu rożnych form wypowiedzi na dany temat bierze się pod uwagę: właściwy dobór treści, poprawność wypowiedzi, stosowanie zasad poprawnej polszczyzny, używanie właściwej terminologii. OCENA CELUJĄCA odpowiedź samodzielna i wyczerpująca, zakres wiedzy i umiejętności wykraczający poza program nauczania; wypowiedź poprawna, integrowanie wiedzy z różnych dziedzin; uczeń wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem z podstaw przedsiębiorczości; potrafi podać wiele przykładów trafnie dobranych; wypowiedź poprawna merytorycznie. OCENA BARDZO DOBRA odpowiedź samodzielna i poprawna; uczeń potrafi swobodnie operować faktami, analizować związki przyczynowo skutkowe; potrafi podać trafnie dobrane wnioski; zakres programu nauczania na poziomie wyczerpującym; wypowiedź poprawna merytorycznie. OCENA DOBRA w odpowiedzi brak nielicznych mniej istotnych zagadnień; prawidłowe operowanie faktami; niepełna analiza faktów przyczynowo skutkowych, potrafi podać typowe, trafne przykłady i nie wszystkie wnioski; w odpowiedzi nieliczne nieścisłości. 7

8 OCENA DOSTATECZNA odpowiedź niesamodzielna, zagadnienia związane z tematem na poziomie podstawowym przy ukierunkowaniu nauczyciela; uczeń potrafi podać nieliczne wnioski i przykłady, uogólnienia powierzchowne; Uczeń popełnia nieliczne usterki terminologiczne i błędy merytoryczne. OCENA DOPUSZCZAJĄCA odpowiedź niesamodzielna z pomocą nauczyciela, brak umiejętności uogólnień i wnioskowania; chaotyczne przytaczanie faktów, próby interpretacji nie zawsze udane; przykłady nieliczne, nie zawsze udane, nieliczne wnioski; błędy merytoryczne, liczne usterki terminologiczne, nieścisłości w wypowiedzi. OCENA NIEDOSTATECZNA brak podstawowych wiadomości i umiejętności; uczeń nie potrafi omówić elementarnych zagadnień tematycznych; chaotycznie przytacza fakty, brak prób interpretacji faktów; nieumiejętność podawania przykładów, wniosków; bardzo liczne usterki terminologiczne i błędy merytoryczne. 8

9 Wymagania podstawowe, uczeń będzie umiał Zdefiniować pojęcie osobowości człowieka, scharakteryzować typy osobowości, wymienić cechy człowieka asertywnego, wyjaśnić na czym polega kreatywność, ocenić mocne i słabe strony własnej osobowości Posługiwać się pojęciem potrzeby, scharakteryzować hierarchię potrzeb, omówić rodzaje potrzeb, Scharakteryzować role, jakie odgrywa człowiek w swoim życiu, rozróżnić role społeczne i organizacyjne, wyjaśnić dlaczego człowiek zachowuje się odmiennie w rożnych sytuacjach Posługiwać się pojęciem motywacji, wymienić i scharakteryzować podstawowe narzędzia motywacyjne Scharakteryzować podstawowe psychologiczne teorie człowieka, rozpoznać różne rodzaje zachowań ludzi w organizacji konsument, rynek, popyt, podaż, równowaga rynkowa, pieniądz, omówić funkcje pieniądza, przedsiębiorstwo, makrootoczenie przedsiębiorstwa, wymienić i scharakteryzować elementy wchodzące w skład makrootoczenia przedsiębiorstwa dochód narodowy, produkt narodowy brutto, produkt krajowy brutto, inflacja, eksport, import, opisać podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego, identyfikować rodzaje inflacji Wymienić i scharakteryzować funkcje państwa, objaśnić konstrukcję budżetu państwa, wyjaśnić znaczenia banku centralnego, scharakteryzować zasady i instrumenty polityki monetarnej, wyjaśnić zasady i instrumenty polityki fiskalnej rynek pracy, bezrobocie, popyt pracy i podaż pracy, wymienić czynniki wpływające na podaż i popyt pracy, wymienić i omówić przyczyny i rodzaje bezrobocia rynek Wymagania rozszerzające, uczeń będzie umiał Wyjaśnić, co to jest stres i jak sobie z nim robić, wskazać jakimi cechami powinien odznaczać się przywódca Scharakteryzować potrzeby człowieka w pracy, wyznaczyć cele i zadania do realizacji Objaśnić pojęcie organizacji, wyjaśnić na czym polega konflikt ról, scharakteryzować role kierownicze, wyjaśnić jak należy skutecznie motywować człowieka, wymienić i scharakteryzować techniki wywierania wpływu na innych ludzi, Wymienić i scharakteryzować zasoby występujące w gospodarce, wyjaśnić prawa popytu i podaży Podać cechy makrootoczenia przedsiębiorstwa, opisać szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa, scharakteryzować współpracę międzynarodową Scharakteryzować wpływ wzrostu gospodarczego na działalność przedsiębiorstw, analizować przyczyny i skutki inflacji, opisać zjawisko recesji w gospodarce i dobrej koniunktury Wyjaśnić znaczenie deficytu państwa i podać sposoby jego pokrywania, objaśnić wpływ polityki fiskalnej na rozwój gospodarki, Wyjaśnić relację między wysokością płacy a wielkością popytu na pracę i wielkością podaży pracy, wskazać wpływ polityki rządu na rynek pracy, scharakteryzować sposoby zmniejszania bezrobocia, scharakteryzować narzędzia przeciwdziałania bezrobociu stosowane przez państwo Odróżnić rynek pieniężny od rynku kapitałowego, wyjaśnić cele rynku pieniężnego i kapitałowego, Wymagania dopełniające, uczeń będzie umiał Odróżniać asertywność od uległości i agresji, dokonać uzasadnionej samooceny i autoprezentacji Uzasadnić konieczność zaspakajania potrzeb przez człowieka, wskazać zależność między zachowaniem człowieka a jego potrzebami Wskazać przyczyny występowania konfliktu ról i sposoby ich rozwiązywania, uzasadnić konieczność znajomości roli, jaką odgrywa dana osoba, uzasadnić dlaczego skuteczniejsze jest nagradzanie niż karanie, ocenić efektywność poszczególnych teorii w praktyce. Scharakteryzować czynniki wpływające na popyt i podaż, określać punkt równowagi rynkowej, wyjaśnić, dlaczego makrootoczenie firm działających na rożnych rynkach są rożne, wskazać potrzebę znajomości zjawisk zachodzących w makrootoczeniu przedsiębiorstwa Obliczyć dynamikę PKB, obliczyć stopę inflacji, wymienić zalety i wady dochodu narodowego jako miernika rozwoju gospodarczego, analizować tempo wzrostu gospodarczego w kraju i zagranicą, omówić bilans płatniczy i bilans handlowy, Wskazać wpływ polityki monetarnej na działalność przedsiębiorstw, scharakteryzować budżet państwa na dany rok, wskazać rolę państwa w działalności gospodarczej, scharakteryzować politykę monetarną i fiskalną w Polsce, scharakteryzuj przejście Polski do gospodarki rynkowej Objaśnić specyfikę rynku pracy na tle innych rynków gospodarki narodowej, scharakteryzować bezrobocie w Polsce i porównać je z bezrobociem występującym w innych 9

10 finansowy, pieniężny, kapitałowy, instrumenty finansowe, opisać funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych międzynarodowa integracja gospodarcza, unia celna, strefa wolnego handlu, omówić idee Unii Europejskiej, scharakteryzować proces integracji Polski z Unią Europejską otoczenie konkurencyjne, konkurenci, substytut, dostawca, nabywca, wymienić i scharakteryzować uczestników otoczenia konkurencyjnego strategia, przewaga konkurencyjna, wymienić i scharakteryzować rodzaje strategii przedsiębiorstwo, osobowość prawna, spółka, wymienić i scharakteryzować formy prawno organizacyjne przedsiębiorstw, scharakteryzować rodzaje spółek prawa handlowego struktura organizacyjna, kapitałowa, opisać parametry struktury organizacyjnej, omówić model biurokratyczny i organiczny struktur organizacyjnych, scharakteryzować struktury kapitałowe, aktywa, pasywa, strata, zysk, koszty, rentowność, scharakteryzować próg rentowności, sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa, scharakteryzować kredyty zaciągnięte przez przedsiębiorstwo, Scharakteryzować proces podejmowania decyzji, posługiwać się pojęciami: problem decyzyjny, decydent, decyzja, racjonalność decyzji, wymienić i scharakteryzować rodzaje racjonalności decyzji informacja, luka informacyjna, użyteczność informacji, wymienić i scharakteryzować cechy użyteczności informacji Scharakteryzować proces kierowania, omówić funkcje kierownicze, wymienić i scharakteryzować style kierowania Scharakteryzować sytuację konfliktową, wymienić rodzaje konfliktów, omówić przyczyny powstawania konfliktów omówić role instytucji finansowych w gospodarce Wymienić główne organy Unii Europejskiej, omówić zasady polityki Unii Europejskiej, wymienić cztery swobody rynku wewnętrznego. Wyróżnić i scharakteryzować czynniki wpływające na atrakcyjność branży, ustalić konkurentów danego przedsiębiorstwa i ich siłę oddziaływania, ocenić siłę oddziaływania dostawców i nabywców w danej branży Wyjaśnić dlaczego każde przedsiębiorstwo powinno mieć strategię, wymienić czynniki, które powinny być brane pod uwagę przy budowaniu strategii Wymienić czynniki, które wpływają na wybór formy prawno organizacyjnej przedsiębiorstwa, ocenić przydatność poszczególnych form w zależności od rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa Zdiagnozować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, podać przykłady struktur kapitałowych Obliczyć zysk netto, brutto, obliczyć próg rentowności i dochodowość produktu Wymienić bariery racjonalności decyzji, wskazać wady i zalety decyzji indywidualnych i grupowych, wymienić kryteria oceny rozwiązań problemu decyzyjnego Odróżnić informacje od wiadomości, objaśnić pojęcie luki informacyjnej, wymienić funkcje pełnione przez informacje w organizacji Wymienić cechy skutecznego kierowania, ustalić najbardziej efektywny styl kierowania Zdiagnozować sytuację konfliktową, scharakteryzować zachowania uczestników konfliktu, omówić rolę, jaką odgrywają konflikty w organizacji Scharakteryzować przebieg negocjacji, wymienić zasady ustępowania Wymienić czynniki wpływające na efektywność pracy zespołowej, wskazać nieprawidłowości w pracy krajach, obliczyć stopę bezrobocia Omówić rolę, jaką odgrywa w gospodarce system finansowy, wymienić instrumenty rynku kapitałowego w Polsce, wskazać zasady gry na giełdzie, interpretować najważniejsze wskaźniki giełdowe Scharakteryzować konsekwencje wejścia Polski do Unii Europejskiej, omówić zalety i koszty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Wykazać dlaczego przedsiębiorca powinien badać otoczenie konkurencyjne, wskazać sposoby przeciwdziałania pojawienia się nowych konkurentów Wymienić i scharakteryzować strategie dużych i małych uczestników rynku, podać przykłady rożnych strategii przedsiębiorstw, podać zasady budowania strategii przedsiębiorstwa Dobrać właściwą formę prawną do rożnego typu przedsięwzięć gospodarczych, Wymienić wady i zalety poszczególnych form prawno organizacyjnych, posługiwać się aktami prawnymi regulującymi działalność przedsiębiorstwa, jako źródłem informacji Omówić czynniki strukturotwórcze Scharakteryzować metody wyceny przedsiębiorstwa, ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie bilansu i wskaźników finansowych Ocenić poprawność podjętej decyzji, wskazać na potrzebę racjonalności decyzji, omówić rodzaje decyzji, podać przykłady decyzji racjonalnych i nieracjonalnych Zidentyfikować rożne źródła pozyskiwania informacji, ocenić użyteczność uzyskiwania informacji, Ocenić skuteczność kierowania w danej organizacji, zdiagnozować stosunki międzyludzkie w zespole za pomocą socjogramu, Ocenić skuteczność rożnych sposobów rozwiązywania konfliktów, wskazać na potrzebę umiejętnego kierowania konfliktami ze względu na ich nieuchronne występowanie w organizacji Ocenić proces negocjacyjny z punktu widzenia sprawności negocjacji, przeprowadzić negocjacje Uzasadnić potrzebę integracji i 10

11 organizacyjnych, opisać przebieg konfliktów, wymienić sposoby kierowania konfliktem, Wymienić style i techniki negocjacyjne, wymienić czynniki wpływające na skuteczność negocjacji, scharakteryzować podstawy dobrej komunikacji Scharakteryzować zasady organizacji pracy zespołu, opisać sposoby tworzenia zespołów Scharakteryzować czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie w działalności przedsiębiorstwa, omówić pojęcie ryzyka w działalności przedsiębiorstwa, wymienić sposoby ograniczenia ryzyka zespołu Ocenić ryzyko związane z prowadzeniem działalności Odróżnić potrzeby indywidualne od potrzeb zbiorowych, rozróżniać potrzeby bieżące i przyszłe spójności grupy jako warunku koniecznego w pracy zespołowej Posługiwać się podstawowymi technikami planowania działań zespołowych Wyjaśnić, dlaczego ryzykowne przedsięwzięcia są bardziej opłacalne, wyjaśnić, dlaczego ryzyko w działalności gospodarczej jest nieuniknione Identyfikować potrzeby członków rodziny, określać źródła dochodów i wydatków rodziny, wymienić sposoby zaspokojenia potrzeb Odróżnić dobra konsumpcyjne od dóbr produkcyjnych, posługiwać się pojęciami: użyteczność całkowita, krańcowa, mapa obojętności, ścieżka cen, scharakteryzować decyzje podejmowane przez konsumenta i sposoby ochrony konsumenta, Scharakteryzować rożne formy zatrudnienia, wynagrodzeń, scharakteryzować podatki liczone od wynagrodzeń Scharakteryzować system zabezpieczenia emerytalnego, scharakteryzować system rent kapitał, jednostka uczestnictwa, lokata, akcja, dywidenta, obligacje, lokaty rzeczowe, wymienić i scharakteryzować formy lokowania pieniędzy Odróżnić wydatki stałe od wydatków okresowych, konsumpcyjne od inwestycyjnych, posługiwać się pojęciami: suma ubezpieczenia, składka, szkoda, odszkodowanie, wymienić i scharakteryzować rodzaje ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń na życie Ocenić dochody, wydatki gospodarstwa domowego, omówić zasady konstruowania budżetu gospodarstwa domowego Wskazać źródła zwiększenia dochodów gospodarstwa domowego, wskazać źródła oszczędzania Odróżnić potrzeby indywidualne od zbiorowych, rozróżnić potrzeby bieżące i przyszłe Objaśnić przebieg krzywej użyteczności, krzywej obojętności i ścieżki cen, wyznaczyć punkt równowagi konsumenta, wykazać przyczyny rożnych zachowań gospodarstw domowych na rynku, Rozróżnić formę zatrudnienia stałego i dorywczego, posługiwać się terminem wynagrodzenie nominalne i realne Posługiwać się pojęciem: zasiłek, wymienić i scharakteryzować rożne rodzaje zasiłków, omówić zasady funkcjonowania I, II, III filaru Omówić wady i zalety różnych form lokowania pieniędzy, wymienić cechy dobrej lokaty, wyjaśnić, skąd biorą się oszczędności w gospodarstwie domowym Odróżnić ubezpieczenia obowiązkowe od indywidualnych, wymienić rożnych ubezpieczycieli Wskazać ograniczenia przy konstruowaniu budżetu gospodarstwa domowego, scharakteryzować kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe Objaśnić, na czym polega racjonalne gospodarowanie budżetem gospodarstwa, wskazać możliwości zmniejszenia ryzyka związanego z oszczędzaniem Określić potrzeby poszczególnych członków własnej rodziny, wspólne potrzeby rodziny i przyszłe potrzeby rodziny Uzasadnić konieczność sporządzania przez gospodarstwa domowe budżetów, objaśnić pojęcie kosztów alternatywnych Rozróżnić płacę brutto i netto, odróżnić przychody z pracy od kosztów pracy, obliczyć dochody brutto i netto, Ukazać rolę państwa w zakresie świadczeń ocenić system zabezpieczenia emerytalnego, wymienić rożnych ubezpieczycieli, porównać oferty funduszy emerytalnych Obliczyć odsetki od lokat bankowych, porównać warunki oszczędzania i kredytowania w miejscowych bankach i wybrać najkorzystniejsze z nich Zaplanować wydatki gospodarstwa domowego, wskazać rolę państwa dotyczącą regulacji ubezpieczeń, ocenić korzyści wynikające z rożnych typów ubezpieczeń, dokonać wyboru ubezpieczenia na życie Zaplanować zbilansowany budżet gospodarstwa domowego, wykazać duże znaczenie dobrze skonstruowanego budżetu gospodarstwa domowego Ocenić postawy przedsiębiorcze w rodzinie 11

12 Wymienić cele społeczne w państwie, identyfikować rodzaje wydatków na cele społeczne Scharakteryzować strukturę samorządu terytorialnego w Polsce, wymienić zadania samorządu terytorialnego i scharakteryzować jego budżet organizacja pozarządowa, wolontariusz, donator, działalność charytatywna, fundacja, stowarzyszenie, wymienić rodzaje i cele organizacji pozarządowych Wskazać powiązania między poszczególnymi wydatkami na cele społeczne Wymienić sposoby pozyskiwania dochodów przez samorząd terytorialny, wymienić rodzaje wydatków samorządu terytorialnego Scharakteryzować zachowania przedsiębiorcze organizacji pozarządowych, wymienić źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych Wyjaśnić rolę budżetu państwa w zaspokojeniu potrzeb społecznych Wykazać znaczący wpływ działalności samorządu terytorialnego na funkcjonowanie lokalnej społeczności, uzasadnić potrzebę aktywnego włączania się każdego mieszkańca danej społeczności w jej rozwój Uzasadnić potrzebę istnienia organizacji pozarządowych, objaśnić powiązania organizacji pozarządowych z państwem i samorządem terytorialnym, wskazał na konieczność wspierania przez państwo i samorząd terytorialny organizacji pozarządowych, zidentyfikować i scharakteryzować organizacje pozarządowe działające w środowisku lokalnym. 12

13 Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości został zaakceptowany i jest realizowany przez nauczyciela uczącego przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym nr 1w Bełchatowie - Beatę Duszyńską 13

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Liszewskiego w Braniewie ZASADY OCENIANIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Liszewskiego w Braniewie ZASADY OCENIANIA 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Liszewskiego w Braniewie przedmiot - przedsiębiorczość ZASADY OCENIANIA Standardy edukacyjne dla uczniów technikum: a. dokonanie trafnej i uzasadnionej samooceny oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŁOMŻY

ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŁOMŻY ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŁOMŻY Ocenianie ma to na celu monitorowanie stopnia osiągnięcia założonych celów kształcenia oraz pomaga w doborze skutecznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIAŁ I PSYCHOLOGICZNE I SOCJOLOGICZNE UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8 1 Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Przedsiębiorczość na czasie Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (nr dopuszczenia: 427/2012) Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. bardzo dobry. dopuszczający.

KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. bardzo dobry. dopuszczający. KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. dopuszczający bardzo Dział I Osoba przedsiębiorcza Określać motywy aktywności człowieka Wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści Reforma programowa kształcenia ogólnego Projekt zmian podstawy programowej z Podstaw przedsiębiorczości. MoŜliwości nauczania ekonomii w praktyce. (wrzesień 2008) Kielce listopad 2008 Nowy układ podstawy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KL.I LO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SEMESTR I /II

ZAGADNIENIA I WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KL.I LO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SEMESTR I /II ZAGADNIENIA I WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KL.I LO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SEMESTR I /II SEMESTR I l.p Zagadnienia. 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Wymagania dla ucznia wyjaśnia, czym jest przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe +

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ I ILOŚC SPOTKAŃ:

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ I ILOŚC SPOTKAŃ: SZKOLNY KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Spotkania w ramach SKP mają na celu przygotować ucznia do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, pobudzić w nim ducha przedsiębiorczości, kształcić postawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE W KLASIE II. Kontrakt z uczniami

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE W KLASIE II. Kontrakt z uczniami NAUCZYCIEL BARBARA PAPUSZKA KONTRAKT NAUCZYCIEL UCZEŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE W KLASIE II Kontrakt z uczniami Nauczyciel na bieżąco stosuje ocenę, której celem jest uwidocznienie

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Uczeń zna, rozumie, umie, potrafi. 2. Wymagania podstawowe (ocena dostateczny) -dokonać charakterystyki typów osobowości -znać zasady rozwoju

Uczeń zna, rozumie, umie, potrafi. 2. Wymagania podstawowe (ocena dostateczny) -dokonać charakterystyki typów osobowości -znać zasady rozwoju I. Obserwuję gospodarkę rynkową Załącznik nr 1 TREŚCI PROGRAMOWE Osobowość typy osobowości 1. Wymagania konieczne (ocena dopuszczający) -zdefiniować pojęcie osobowości -znać typy osobowości Uczeń zna,

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02)

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1 Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII 2011/2012 mgr Małgorzata Brzozowska Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum

Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Ocenę niedostateczną może otrzymać uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania; nie potrafi,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi.

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń zna, wie, rozumie Uczeń potrafi Uwagi 1 DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Liceum w Zespole Szkól Urszulańskich we Wrocławiu Rok szkolny 2015/2016 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wg. Ekonomia stosowana. Opracowanie Krystyna Opalińska 1 W toku nauczania

Bardziej szczegółowo

produkcyjnych produkcyjnych

produkcyjnych produkcyjnych Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1. Człowiek istota ekonomiczna Określać motywy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne w Zielonej Górze 2015/2016 Podstawy przedsiębiorczości ujęto jako przedmiot w nowej podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY Cele oceniania Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczyciela przyrody ma na celu nie tylko badanie efektywności kształcenia, ale także wspieranie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I JAKI JESTEM, UCZEŃ POZNAJE SIEBIE. Materiał nauczania Cele edukacyjne zajęć Osiągnięcia uczniów Temat: Poznanie siebie warunkiem własnego

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny- 2014/2015

Rozkład materiału nauczania podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny- 2014/2015 Rozkład materiału nauczania podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny- 2014/2015 Nazwa jednostki dydaktycznej 1. Psychologicz ne podstawy przedsiębior czości 2. Typy osobowości według Hipokratesa 3. Potrzeby

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z zostały opracowane na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa 2. Programu nauczania edukacji

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Edukacji Dla Bezpieczeństwa Dokument został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. 2. Programu

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań / Stopnie szkolne I. KOMUNIKACJA PERSONALNA

Poziom wymagań / Stopnie szkolne I. KOMUNIKACJA PERSONALNA Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości w klasie pierwszej Technikum Nr 4: Krok w przedsiębiorczość; mgr inż. Lucyna Szlechta, mgr Renata Michalska Nr lekcji Temat lekcji konieczny [1] podstawowy

Bardziej szczegółowo

WSO - przedmiot WOS. -Wychowanie do życia w rodzinie, który nie podlega ocenie i jest realizowany w ciągu II półrocza

WSO - przedmiot WOS. -Wychowanie do życia w rodzinie, który nie podlega ocenie i jest realizowany w ciągu II półrocza WSO - przedmiot WOS Przedmiot Wiedza o społeczeństwie składa się z trzech modułów -Wychowanie obywatelskie -Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym -Wychowanie do życia w rodzinie, który nie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE GIMNAZJUM NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak 1. Ucznia ocenia nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wspólnie z uczniami.

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Ocenianie bieżące 1. Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru najmniej trzy oceny cząstkowe a sprawdzanie jego wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W czasie kształcenia chemicznego w liceum ogólnokształcącym uczeń powinien osiągnąć następujące umiejętności: Posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania podstaw przedsiębiorczości

Plan wynikowy nauczania podstaw przedsiębiorczości Plan wynikowy nauczania podstaw przedsiębiorczości Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa pod kierunkiem dr. Jarosława Nenemana, wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Osoba przedsiębiorcza,

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodst. ( 4, 5) ISTOTA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI RYNKOWEJ. postaw dla

Wymagania ponadpodst. ( 4, 5) ISTOTA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI RYNKOWEJ. postaw dla PLAN WYNIKOWY Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA KL I L0 Opracowany i realizowany na podstawie programu DKOS 4015 76/02 wydanego przez wydawnictwo,,nowa Era Lp. Jednostka tematyczna Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowe Zasady Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W CHEŁMIE Opracowali: Elżbieta Bałka Tomasz Ochera Agnieszka Szczablewska Chełm, 2015 1 Przedmiotowe Zasady

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( PSO) Z ORGANIZACJI REKLAMY DLA KLASY III TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( PSO) Z ORGANIZACJI REKLAMY DLA KLASY III TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( PSO) Z ORGANIZACJI REKLAMY DLA KLASY III TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne podstaw przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne podstaw przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne podstaw przedsiębiorczości Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa pod kierunkiem dr. Jarosława Nenemana, wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Osoba przedsiębiorcza,

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest zgodnie z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego. Obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: niezapowiedziane kartkówki (trzy ostatnie lekcje, kartkówek nie poprawiamy), sprawdziany po

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA dla klas IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Liceum Sportowego im. J. Kusocińskiego w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 1. Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II ul. M. Kopernika 9 21-040 Świdnik 081 468 77 00 fax: 081 468 77 02 e-mail: sekretariat.gimnazju m1 @swidnik.edu.pl www.gimn azju m1.swidnik.edu.pl Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Monitoring środowiska, Pracownia badań laboratoryjnych

Przedmiotowy System Oceniania - Monitoring środowiska, Pracownia badań laboratoryjnych Przedmiotowy System Oceniania - Monitoring środowiska, Pracownia badań laboratoryjnych Wymagania na poszczególne stopnie Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są: zakres wiadomości i umiejętności rozumienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Marketing w działalności reklamowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Marketing w działalności reklamowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu Marketing w działalności reklamowej klasa 1 TLR Technik organizacji reklamy Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rynek, popyt, podaż, konkurencja,

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej w klasach IV VI

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej w klasach IV VI Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej w klasach IV VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością Zawód: technik mechanik wg. prog. 31120/T-4/MEiN Cele systemu to: pobudzanie aktywności umysłowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania i ocenianie z urządzeń elektronicznych - kl. 2 TE.

Wymagania i ocenianie z urządzeń elektronicznych - kl. 2 TE. Wymagania i ocenianie z urządzeń elektronicznych - kl. 2 TE. 1. Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w programie nauczania. 2. Wykaz umiejętności i wiadomości (z uwzględnieniem poziomów wymagań

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKRESIE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ KLASA I LA, CIEKAWI ŚWIATA

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKRESIE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ KLASA I LA, CIEKAWI ŚWIATA PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKRESIE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ KLASA I LA, CIEKAWI ŚWIATA WYD.OPERON Temat Ocena dopuszczająca. Uczeń: Ocena dostateczna.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT - BIOLOGIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. JANA PAWŁA II W ZDUŃSKIEJ WOLI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT - BIOLOGIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. JANA PAWŁA II W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT - BIOLOGIA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Im. JANA PAWŁA II W ZDUŃSKIEJ WOLI I. WYMAGANIA OGÓLNE Na zajęciach uczeń powinien posiadać: - maturalne karty pracy - karty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Jolanta Wójtowicz-Kut. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Jolanta Wójtowicz-Kut. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej Anna Zahacka Jolanta Wójtowicz-Kut Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Ocenianie to: integralna część procesu nauczania proces

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej I. Cel oceny. Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z biologii

Ogólne kryteria oceniania z biologii Ogólne kryteria oceniania z biologii Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania, a ponadto spełnia jeden z warunków: opanował w pełni rozszerzone

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z GEOGRAFII DLA KLAS I III GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z GEOGRAFII DLA KLAS I III GIMNAZJUM WYMAGANIA Z GEOGRAFII DLA KLAS I III GIMNAZJUM Ocenę celującą otrzyma uczeń który spełnia w/w kryteria oraz: posiada szczególnie oryginalne i twórcze osiągnięcia opierające się na gruntownej wiedzy z programu

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. C.K. NORWIDA W LUBLINIE Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (zakres podstawowy i rozszerzony) HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO mgr Jadwiga Kosalla I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA-Edukacja dla bezpieczeństwa 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej,

Bardziej szczegółowo