PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA"

Transkrypt

1 PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Bełchatowie

2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Cele przedmiotowe Uświadomienie uczniom konieczności zachowywania się w sposób przedsiębiorczy oraz pokazanie uwarunkowań bycia przedsiębiorczym człowiekiem czy uwarunkowań tworzenia przedsiębiorczej organizacji; Uczeń powinien umieć zdefiniować ograniczenia, które utrudniają bycie przedsiębiorczym, umieć je akceptować lub przełamywać i określać cele na poziomie możliwym do zrealizowania. Powinien mieć również świadomość, że posiadanie wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej, ekonomii i zarządzania ułatwia bycie przedsiębiorczym, szczególnie jeśli tę wiedzę umie się wykorzystać w praktyce Kształtowanie takich umiejętności ucznia, które lepiej go przygotują do działania we współczesnym świecie. Uczeń zdobędzie umiejętności planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz prowadzenia negocjacji. Przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, pobudzania w nim ducha przedsiębiorczości, kształcenia postawy i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do zachowań przedsiębiorczych w praktyce. Cele wychowawcze Kształtowanie umiejętności podejmowania przez ucznia odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy oraz życie rodziny. Uświadomienie uczniom, że osiągnięcie celów życiowych i zawodowych następuje dzięki rzetelnej pracy, na podstawie dokonywanych w sposób racjonalny i etyczny wybór. 2

3 Pokazanie uczniom konieczności godzenia celów indywidualnych z celami grupowymi. Uczeń powinien nabyć umiejętność słuchania innych i zrozumienia ich poglądów. Działy programowe Podstaw Przedsiębiorczości Moduł I. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości. Celem modułu I jest powiązanie sukcesu i niepowodzenia w życiu prywatnym i zawodowym z psychiką człowieka, rolami, jakie odgrywa w społeczeństwie, a także relacjami międzyludzkimi. Punktem wyjścia do zrozumienia zachowań i postaw przedsiębiorczych jest poznawcza koncepcja człowieka, w myśl której człowiek jest jednostką otwartą na informacje płynące z otoczenia, potrafi je wykorzystywać, bez uprzedzeń i emocji podchodzi do wyzwań czy pojawiających się problemów. Akceptuje fakt zmienności otoczenia, jest skłonny do ciągłego uczenia się oraz dzielenia się informacjami z otoczeniem. Jest świadomy swoich mocnych i słabych stron, dąży do eliminacji swoich słabości, umie wykorzystywać atuty. Jest skłonny do podejmowania ryzyka, ale nie jest ryzykantem. Moduł II. Makrouwarunkowania przedsiębiorczości. Celem tego modułu jest poznanie przez uczniów mechanizmu funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz roli państwa w gospodarce rynkowej. Punktem wyjścia do rozważań nad ta problematyką jest przedstawienie społeczeństwa jako gospodarującego. Po zapoznaniu się z treściami nauczania uczeń będzie potrafił scharakteryzować makrootoczenie i otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa oraz rynek pracy i system finansowy gospodarki. Będzie umiał wskazać korzyści i ograniczenia, jakie wynikają ze współpracy międzynarodowej na przykładzie integracji Polski z Unią Europejską. 3

4 Moduł III. Przedsiębiorczość w sferze życia zawodowego. Celem modułu jest pokazanie zachowań przedsiębiorczych w organizacji. Będą to zachowania pracowników, menadżerów, a także właścicieli przedsiębiorstw. Treściami tej części są: uwarunkowani konkurencyjne, strategie przedsiębiorstw, formy prawne przedsiębiorstw, struktury działalności gospodarczej, finanse przedsiębiorstw, podejmowanie decyzji, rola informacji w zarządzaniu, konflikty w organizacji, negocjacje, kierowanie ludźmi, zasady pracy zespołowej. Moduł IV. Przedsiębiorczość w rodzinie. W tej części będą przedstawione działania przedsiębiorcze w sferze życia rodzinnego. Punktem wyjścia do rozważań na ten temat będzie poznanie oraz prawidłowe określenie potrzeb rodziny, zarówno jako całości, jak i jej poszczególnych członków opraz szukanie sposobów zaspakajania tych potrzeb na wysokim poziomie. Celem modułu jest: skłonienie ucznia do zbadania potrzeb członków rodziny, określenie stopnia zaspokojenia tych potrzeb, opisanie ról, jakie odgrywa w rodzinie każdy z jej członków oraz zbadanie możliwości podniesienia jakości życia rodziny. Moduł V. Zachowania przedsiębiorcze w sferze działań na rzecz środowiska. Celem modułu V jest pokazanie możliwości zachowań w sferze działań na rzecz otoczenia. Działalność ta może mieścić się w formach takich jak: stowarzyszenia, fundacje, samorządy lub polegać na podejmowaniu samodzielnych działań na rzecz konkretnych osób lub wartości. 4

5 1. Przedmiotem kontroli i diagnozy osiągnięć ucznia są: Wiadomości (uczeń potrafi i rozumie zdefiniować dane tematyczne terminy, fakty, prawa) Umiejętności (uczeń potrafi przedstawić tematyczne problemy na wykresie, tabeli) Aktywność ucznia 2. Ocena pełni funkcję informacji o: Pracy ucznia na lekcji (prowadzenia zeszytu, przygotowania się do lekcji: do odpowiedzi ustnej i kartkówek); Skuteczności przygotowania się ucznia do sprawdzianów; Aktywności ucznia (aktywnego udziału na większości lekcjach, przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykonywanie potrzebnych pomocy do lekcji). 3. Na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości uczeń może otrzymać oceny: Z odpowiedzi ustnej (obowiązują trzy ostatnie tematy) Z kartkówki (obowiązują trzy ostatnie tematy) Ze sprawdzianu pisemnego (na całą godzinę) Z aktywności na lekcji 4. Raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie Nieprzygotowanie zgłasza uczeń przed lekcją; Nauczyciel odnotowuje nieprzygotowanie w zeszycie i nie ma on wpływa na ocenę semestralną i roczną; W tym dniu uczeń jest zwolniony z odpowiedzi lub niezapowiedzianej kartkówki. 5. Sprawdziany pisemne O sprawdzianie pisemnym, godzinnym nauczyciel informuje ucznia z tygodniowym wyprzedzeniem Sprawdziany i kartkówki oddawane są w terminie nie dłuższym niż tydzień czasu Ocena sprawdzianu ustalana jest na podstawie następującej skali ocen: 5

6 Celujący powyżej 100% Bardzo dobry 91% 100% Dobry 90% 75% Dostateczny 74% 56% Dopuszczający 41% 55% Niedostateczny 40% 0% Praca oceniana jest zgodnie z kryteriami: Zakres treści 25% Interpretacja 20% Wnioski 20% Poprawność merytoryczna 25% Estetyka pracy 10% 6. Oceny semestralne i roczne Uczeń otrzymuje ocenę semestralną / roczną wystawioną na podstawie minimum trzech ocen cząstkowych. 7. Uczeń nie poprawia sprawdzianu pisemnego, w razie nieobecności ucznia na sprawdzianie, musi on zaliczyć materiał obejmujący sprawdzian. 6

7 KRYTERIUM OCENIANIA ODPOWIEDZI USTNEJ Przy planowaniu i prezentowaniu rożnych form wypowiedzi na dany temat bierze się pod uwagę: właściwy dobór treści, poprawność wypowiedzi, stosowanie zasad poprawnej polszczyzny, używanie właściwej terminologii. OCENA CELUJĄCA odpowiedź samodzielna i wyczerpująca, zakres wiedzy i umiejętności wykraczający poza program nauczania; wypowiedź poprawna, integrowanie wiedzy z różnych dziedzin; uczeń wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem z podstaw przedsiębiorczości; potrafi podać wiele przykładów trafnie dobranych; wypowiedź poprawna merytorycznie. OCENA BARDZO DOBRA odpowiedź samodzielna i poprawna; uczeń potrafi swobodnie operować faktami, analizować związki przyczynowo skutkowe; potrafi podać trafnie dobrane wnioski; zakres programu nauczania na poziomie wyczerpującym; wypowiedź poprawna merytorycznie. OCENA DOBRA w odpowiedzi brak nielicznych mniej istotnych zagadnień; prawidłowe operowanie faktami; niepełna analiza faktów przyczynowo skutkowych, potrafi podać typowe, trafne przykłady i nie wszystkie wnioski; w odpowiedzi nieliczne nieścisłości. 7

8 OCENA DOSTATECZNA odpowiedź niesamodzielna, zagadnienia związane z tematem na poziomie podstawowym przy ukierunkowaniu nauczyciela; uczeń potrafi podać nieliczne wnioski i przykłady, uogólnienia powierzchowne; Uczeń popełnia nieliczne usterki terminologiczne i błędy merytoryczne. OCENA DOPUSZCZAJĄCA odpowiedź niesamodzielna z pomocą nauczyciela, brak umiejętności uogólnień i wnioskowania; chaotyczne przytaczanie faktów, próby interpretacji nie zawsze udane; przykłady nieliczne, nie zawsze udane, nieliczne wnioski; błędy merytoryczne, liczne usterki terminologiczne, nieścisłości w wypowiedzi. OCENA NIEDOSTATECZNA brak podstawowych wiadomości i umiejętności; uczeń nie potrafi omówić elementarnych zagadnień tematycznych; chaotycznie przytacza fakty, brak prób interpretacji faktów; nieumiejętność podawania przykładów, wniosków; bardzo liczne usterki terminologiczne i błędy merytoryczne. 8

9 Wymagania podstawowe, uczeń będzie umiał Zdefiniować pojęcie osobowości człowieka, scharakteryzować typy osobowości, wymienić cechy człowieka asertywnego, wyjaśnić na czym polega kreatywność, ocenić mocne i słabe strony własnej osobowości Posługiwać się pojęciem potrzeby, scharakteryzować hierarchię potrzeb, omówić rodzaje potrzeb, Scharakteryzować role, jakie odgrywa człowiek w swoim życiu, rozróżnić role społeczne i organizacyjne, wyjaśnić dlaczego człowiek zachowuje się odmiennie w rożnych sytuacjach Posługiwać się pojęciem motywacji, wymienić i scharakteryzować podstawowe narzędzia motywacyjne Scharakteryzować podstawowe psychologiczne teorie człowieka, rozpoznać różne rodzaje zachowań ludzi w organizacji konsument, rynek, popyt, podaż, równowaga rynkowa, pieniądz, omówić funkcje pieniądza, przedsiębiorstwo, makrootoczenie przedsiębiorstwa, wymienić i scharakteryzować elementy wchodzące w skład makrootoczenia przedsiębiorstwa dochód narodowy, produkt narodowy brutto, produkt krajowy brutto, inflacja, eksport, import, opisać podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego, identyfikować rodzaje inflacji Wymienić i scharakteryzować funkcje państwa, objaśnić konstrukcję budżetu państwa, wyjaśnić znaczenia banku centralnego, scharakteryzować zasady i instrumenty polityki monetarnej, wyjaśnić zasady i instrumenty polityki fiskalnej rynek pracy, bezrobocie, popyt pracy i podaż pracy, wymienić czynniki wpływające na podaż i popyt pracy, wymienić i omówić przyczyny i rodzaje bezrobocia rynek Wymagania rozszerzające, uczeń będzie umiał Wyjaśnić, co to jest stres i jak sobie z nim robić, wskazać jakimi cechami powinien odznaczać się przywódca Scharakteryzować potrzeby człowieka w pracy, wyznaczyć cele i zadania do realizacji Objaśnić pojęcie organizacji, wyjaśnić na czym polega konflikt ról, scharakteryzować role kierownicze, wyjaśnić jak należy skutecznie motywować człowieka, wymienić i scharakteryzować techniki wywierania wpływu na innych ludzi, Wymienić i scharakteryzować zasoby występujące w gospodarce, wyjaśnić prawa popytu i podaży Podać cechy makrootoczenia przedsiębiorstwa, opisać szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa, scharakteryzować współpracę międzynarodową Scharakteryzować wpływ wzrostu gospodarczego na działalność przedsiębiorstw, analizować przyczyny i skutki inflacji, opisać zjawisko recesji w gospodarce i dobrej koniunktury Wyjaśnić znaczenie deficytu państwa i podać sposoby jego pokrywania, objaśnić wpływ polityki fiskalnej na rozwój gospodarki, Wyjaśnić relację między wysokością płacy a wielkością popytu na pracę i wielkością podaży pracy, wskazać wpływ polityki rządu na rynek pracy, scharakteryzować sposoby zmniejszania bezrobocia, scharakteryzować narzędzia przeciwdziałania bezrobociu stosowane przez państwo Odróżnić rynek pieniężny od rynku kapitałowego, wyjaśnić cele rynku pieniężnego i kapitałowego, Wymagania dopełniające, uczeń będzie umiał Odróżniać asertywność od uległości i agresji, dokonać uzasadnionej samooceny i autoprezentacji Uzasadnić konieczność zaspakajania potrzeb przez człowieka, wskazać zależność między zachowaniem człowieka a jego potrzebami Wskazać przyczyny występowania konfliktu ról i sposoby ich rozwiązywania, uzasadnić konieczność znajomości roli, jaką odgrywa dana osoba, uzasadnić dlaczego skuteczniejsze jest nagradzanie niż karanie, ocenić efektywność poszczególnych teorii w praktyce. Scharakteryzować czynniki wpływające na popyt i podaż, określać punkt równowagi rynkowej, wyjaśnić, dlaczego makrootoczenie firm działających na rożnych rynkach są rożne, wskazać potrzebę znajomości zjawisk zachodzących w makrootoczeniu przedsiębiorstwa Obliczyć dynamikę PKB, obliczyć stopę inflacji, wymienić zalety i wady dochodu narodowego jako miernika rozwoju gospodarczego, analizować tempo wzrostu gospodarczego w kraju i zagranicą, omówić bilans płatniczy i bilans handlowy, Wskazać wpływ polityki monetarnej na działalność przedsiębiorstw, scharakteryzować budżet państwa na dany rok, wskazać rolę państwa w działalności gospodarczej, scharakteryzować politykę monetarną i fiskalną w Polsce, scharakteryzuj przejście Polski do gospodarki rynkowej Objaśnić specyfikę rynku pracy na tle innych rynków gospodarki narodowej, scharakteryzować bezrobocie w Polsce i porównać je z bezrobociem występującym w innych 9

10 finansowy, pieniężny, kapitałowy, instrumenty finansowe, opisać funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych międzynarodowa integracja gospodarcza, unia celna, strefa wolnego handlu, omówić idee Unii Europejskiej, scharakteryzować proces integracji Polski z Unią Europejską otoczenie konkurencyjne, konkurenci, substytut, dostawca, nabywca, wymienić i scharakteryzować uczestników otoczenia konkurencyjnego strategia, przewaga konkurencyjna, wymienić i scharakteryzować rodzaje strategii przedsiębiorstwo, osobowość prawna, spółka, wymienić i scharakteryzować formy prawno organizacyjne przedsiębiorstw, scharakteryzować rodzaje spółek prawa handlowego struktura organizacyjna, kapitałowa, opisać parametry struktury organizacyjnej, omówić model biurokratyczny i organiczny struktur organizacyjnych, scharakteryzować struktury kapitałowe, aktywa, pasywa, strata, zysk, koszty, rentowność, scharakteryzować próg rentowności, sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa, scharakteryzować kredyty zaciągnięte przez przedsiębiorstwo, Scharakteryzować proces podejmowania decyzji, posługiwać się pojęciami: problem decyzyjny, decydent, decyzja, racjonalność decyzji, wymienić i scharakteryzować rodzaje racjonalności decyzji informacja, luka informacyjna, użyteczność informacji, wymienić i scharakteryzować cechy użyteczności informacji Scharakteryzować proces kierowania, omówić funkcje kierownicze, wymienić i scharakteryzować style kierowania Scharakteryzować sytuację konfliktową, wymienić rodzaje konfliktów, omówić przyczyny powstawania konfliktów omówić role instytucji finansowych w gospodarce Wymienić główne organy Unii Europejskiej, omówić zasady polityki Unii Europejskiej, wymienić cztery swobody rynku wewnętrznego. Wyróżnić i scharakteryzować czynniki wpływające na atrakcyjność branży, ustalić konkurentów danego przedsiębiorstwa i ich siłę oddziaływania, ocenić siłę oddziaływania dostawców i nabywców w danej branży Wyjaśnić dlaczego każde przedsiębiorstwo powinno mieć strategię, wymienić czynniki, które powinny być brane pod uwagę przy budowaniu strategii Wymienić czynniki, które wpływają na wybór formy prawno organizacyjnej przedsiębiorstwa, ocenić przydatność poszczególnych form w zależności od rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa Zdiagnozować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, podać przykłady struktur kapitałowych Obliczyć zysk netto, brutto, obliczyć próg rentowności i dochodowość produktu Wymienić bariery racjonalności decyzji, wskazać wady i zalety decyzji indywidualnych i grupowych, wymienić kryteria oceny rozwiązań problemu decyzyjnego Odróżnić informacje od wiadomości, objaśnić pojęcie luki informacyjnej, wymienić funkcje pełnione przez informacje w organizacji Wymienić cechy skutecznego kierowania, ustalić najbardziej efektywny styl kierowania Zdiagnozować sytuację konfliktową, scharakteryzować zachowania uczestników konfliktu, omówić rolę, jaką odgrywają konflikty w organizacji Scharakteryzować przebieg negocjacji, wymienić zasady ustępowania Wymienić czynniki wpływające na efektywność pracy zespołowej, wskazać nieprawidłowości w pracy krajach, obliczyć stopę bezrobocia Omówić rolę, jaką odgrywa w gospodarce system finansowy, wymienić instrumenty rynku kapitałowego w Polsce, wskazać zasady gry na giełdzie, interpretować najważniejsze wskaźniki giełdowe Scharakteryzować konsekwencje wejścia Polski do Unii Europejskiej, omówić zalety i koszty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Wykazać dlaczego przedsiębiorca powinien badać otoczenie konkurencyjne, wskazać sposoby przeciwdziałania pojawienia się nowych konkurentów Wymienić i scharakteryzować strategie dużych i małych uczestników rynku, podać przykłady rożnych strategii przedsiębiorstw, podać zasady budowania strategii przedsiębiorstwa Dobrać właściwą formę prawną do rożnego typu przedsięwzięć gospodarczych, Wymienić wady i zalety poszczególnych form prawno organizacyjnych, posługiwać się aktami prawnymi regulującymi działalność przedsiębiorstwa, jako źródłem informacji Omówić czynniki strukturotwórcze Scharakteryzować metody wyceny przedsiębiorstwa, ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie bilansu i wskaźników finansowych Ocenić poprawność podjętej decyzji, wskazać na potrzebę racjonalności decyzji, omówić rodzaje decyzji, podać przykłady decyzji racjonalnych i nieracjonalnych Zidentyfikować rożne źródła pozyskiwania informacji, ocenić użyteczność uzyskiwania informacji, Ocenić skuteczność kierowania w danej organizacji, zdiagnozować stosunki międzyludzkie w zespole za pomocą socjogramu, Ocenić skuteczność rożnych sposobów rozwiązywania konfliktów, wskazać na potrzebę umiejętnego kierowania konfliktami ze względu na ich nieuchronne występowanie w organizacji Ocenić proces negocjacyjny z punktu widzenia sprawności negocjacji, przeprowadzić negocjacje Uzasadnić potrzebę integracji i 10

11 organizacyjnych, opisać przebieg konfliktów, wymienić sposoby kierowania konfliktem, Wymienić style i techniki negocjacyjne, wymienić czynniki wpływające na skuteczność negocjacji, scharakteryzować podstawy dobrej komunikacji Scharakteryzować zasady organizacji pracy zespołu, opisać sposoby tworzenia zespołów Scharakteryzować czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie w działalności przedsiębiorstwa, omówić pojęcie ryzyka w działalności przedsiębiorstwa, wymienić sposoby ograniczenia ryzyka zespołu Ocenić ryzyko związane z prowadzeniem działalności Odróżnić potrzeby indywidualne od potrzeb zbiorowych, rozróżniać potrzeby bieżące i przyszłe spójności grupy jako warunku koniecznego w pracy zespołowej Posługiwać się podstawowymi technikami planowania działań zespołowych Wyjaśnić, dlaczego ryzykowne przedsięwzięcia są bardziej opłacalne, wyjaśnić, dlaczego ryzyko w działalności gospodarczej jest nieuniknione Identyfikować potrzeby członków rodziny, określać źródła dochodów i wydatków rodziny, wymienić sposoby zaspokojenia potrzeb Odróżnić dobra konsumpcyjne od dóbr produkcyjnych, posługiwać się pojęciami: użyteczność całkowita, krańcowa, mapa obojętności, ścieżka cen, scharakteryzować decyzje podejmowane przez konsumenta i sposoby ochrony konsumenta, Scharakteryzować rożne formy zatrudnienia, wynagrodzeń, scharakteryzować podatki liczone od wynagrodzeń Scharakteryzować system zabezpieczenia emerytalnego, scharakteryzować system rent kapitał, jednostka uczestnictwa, lokata, akcja, dywidenta, obligacje, lokaty rzeczowe, wymienić i scharakteryzować formy lokowania pieniędzy Odróżnić wydatki stałe od wydatków okresowych, konsumpcyjne od inwestycyjnych, posługiwać się pojęciami: suma ubezpieczenia, składka, szkoda, odszkodowanie, wymienić i scharakteryzować rodzaje ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń na życie Ocenić dochody, wydatki gospodarstwa domowego, omówić zasady konstruowania budżetu gospodarstwa domowego Wskazać źródła zwiększenia dochodów gospodarstwa domowego, wskazać źródła oszczędzania Odróżnić potrzeby indywidualne od zbiorowych, rozróżnić potrzeby bieżące i przyszłe Objaśnić przebieg krzywej użyteczności, krzywej obojętności i ścieżki cen, wyznaczyć punkt równowagi konsumenta, wykazać przyczyny rożnych zachowań gospodarstw domowych na rynku, Rozróżnić formę zatrudnienia stałego i dorywczego, posługiwać się terminem wynagrodzenie nominalne i realne Posługiwać się pojęciem: zasiłek, wymienić i scharakteryzować rożne rodzaje zasiłków, omówić zasady funkcjonowania I, II, III filaru Omówić wady i zalety różnych form lokowania pieniędzy, wymienić cechy dobrej lokaty, wyjaśnić, skąd biorą się oszczędności w gospodarstwie domowym Odróżnić ubezpieczenia obowiązkowe od indywidualnych, wymienić rożnych ubezpieczycieli Wskazać ograniczenia przy konstruowaniu budżetu gospodarstwa domowego, scharakteryzować kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe Objaśnić, na czym polega racjonalne gospodarowanie budżetem gospodarstwa, wskazać możliwości zmniejszenia ryzyka związanego z oszczędzaniem Określić potrzeby poszczególnych członków własnej rodziny, wspólne potrzeby rodziny i przyszłe potrzeby rodziny Uzasadnić konieczność sporządzania przez gospodarstwa domowe budżetów, objaśnić pojęcie kosztów alternatywnych Rozróżnić płacę brutto i netto, odróżnić przychody z pracy od kosztów pracy, obliczyć dochody brutto i netto, Ukazać rolę państwa w zakresie świadczeń ocenić system zabezpieczenia emerytalnego, wymienić rożnych ubezpieczycieli, porównać oferty funduszy emerytalnych Obliczyć odsetki od lokat bankowych, porównać warunki oszczędzania i kredytowania w miejscowych bankach i wybrać najkorzystniejsze z nich Zaplanować wydatki gospodarstwa domowego, wskazać rolę państwa dotyczącą regulacji ubezpieczeń, ocenić korzyści wynikające z rożnych typów ubezpieczeń, dokonać wyboru ubezpieczenia na życie Zaplanować zbilansowany budżet gospodarstwa domowego, wykazać duże znaczenie dobrze skonstruowanego budżetu gospodarstwa domowego Ocenić postawy przedsiębiorcze w rodzinie 11

12 Wymienić cele społeczne w państwie, identyfikować rodzaje wydatków na cele społeczne Scharakteryzować strukturę samorządu terytorialnego w Polsce, wymienić zadania samorządu terytorialnego i scharakteryzować jego budżet organizacja pozarządowa, wolontariusz, donator, działalność charytatywna, fundacja, stowarzyszenie, wymienić rodzaje i cele organizacji pozarządowych Wskazać powiązania między poszczególnymi wydatkami na cele społeczne Wymienić sposoby pozyskiwania dochodów przez samorząd terytorialny, wymienić rodzaje wydatków samorządu terytorialnego Scharakteryzować zachowania przedsiębiorcze organizacji pozarządowych, wymienić źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych Wyjaśnić rolę budżetu państwa w zaspokojeniu potrzeb społecznych Wykazać znaczący wpływ działalności samorządu terytorialnego na funkcjonowanie lokalnej społeczności, uzasadnić potrzebę aktywnego włączania się każdego mieszkańca danej społeczności w jej rozwój Uzasadnić potrzebę istnienia organizacji pozarządowych, objaśnić powiązania organizacji pozarządowych z państwem i samorządem terytorialnym, wskazał na konieczność wspierania przez państwo i samorząd terytorialny organizacji pozarządowych, zidentyfikować i scharakteryzować organizacje pozarządowe działające w środowisku lokalnym. 12

13 Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości został zaakceptowany i jest realizowany przez nauczyciela uczącego przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym nr 1w Bełchatowie - Beatę Duszyńską 13

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02)

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1 Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. C.K. NORWIDA W LUBLINIE Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1. Temat: Organizacja pracy na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza Ścieżki edukacyjne: -------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 2013 Program nauczania opracowano w ramach projektu Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy zintegrowany system kształcenia

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8 1 Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Przedsiębiorczość na czasie Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (nr dopuszczenia: 427/2012) Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Historia pieniądza czyli od czego się zaczęło Pieniądz w gospodarce rynkowej czyli

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe +

Bardziej szczegółowo

produkcyjnych produkcyjnych

produkcyjnych produkcyjnych Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1. Człowiek istota ekonomiczna Określać motywy

Bardziej szczegółowo