EDF Toruń S.A. Instrukcja do procedury W Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDF Toruń S.A. Instrukcja do procedury W06.01.07. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych"

Transkrypt

1 Wydanie 3 EDF Toruń S.A. Instrukcja do procedury W Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych Data wydania: Zastępuje: W PRZEDMIOT INSTRUKCJI Instrukcja dotyczy podprocesu W06.01 Zarządzanie bhp w procesie W06 Zarządzanie bezpieczeństwem. Przedmiotem instrukcji są zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 2 ZAKRES STOSOWANIA 1) Instrukcja ma zastosowanie w CUW-Inż, DBS, TD, TI, TP i TRA TRE. 2) Instrukcja dotyczy wszystkich prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych eksploatowanych przez EDF Toruń S.A. 3 PODSTAWA OPRACOWANIA 1) W06.00 Zarządzanie bezpieczeństwem 2) Ramowa instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i w ich pobliżu w Grupie EDF w Polsce 3) Dz.U j.t. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 4) Dz.U j.t. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 5) Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 6) Dz.U j.t. Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. Kodeks pracy Dział X Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 7) Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 8) Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 4 DEFINICJE I SKRÓTY 4.1 Definicje

2 dopuszczający pracownik upoważniony przez prowadzącego eksploatację do wykonywania w jego imieniu określonych czynności związanych z dopuszczaniem do prac, wyznaczony przez poleceniodawcę, posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji. Przy pracy na miejskiej sieci ciepłowniczej, prowadzący eksploatację może wyznaczyć osobę niebędącą pracownikiem prowadzącego eksploatację; inspektor nadzoru specjalista branżowy wskazany przez Kierownika projektu do nadzoru prac realizowanych na polecenie pisemne lub zezwolenie pisemne instrukcja eksploatacji zatwierdzona przez pracodawcę instrukcja określająca procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, opracowana na podstawie odrębnych przepisów, Polskich Norm oraz dokumentacji producenta; karta bieżącego składu brygady (KSB) karta informująca o aktualnym składzie osobowym zespołu pracowników wykonujących pracę (wzór zgodnie z systemem PNP); karta przełączeń i zabezpieczeń (KPZ) opis wszystkich niezbędnych działań na urządzeniach, instalacjach i armaturze dla właściwego przygotowania miejsca pracy. Karta jest wymagana do wszystkich prac na polecenie pisemne (wzór zgodnie z systemem PNP); karta informacyjna strefy pracy (KIS) karta zawierająca podstawowe informacje o wykonywanej pracy. Karta powinna być wywieszona w widocznym miejscu przed strefą pracy (wzór zgodnie z systemem PNP); karta kontroli strefy pracy (KSP) karta służąca do dokonywania wpisów dotyczących uwag i zastrzeżeń w zakresie bhp; karta świadectwa analizy (KSA) dokument potwierdzający wyniki analizy gazów (wzór zgodnie z systemem PNP); karta uzgodnień i zabezpieczeń prac ziemnych (KUZ) karta opisująca warunki i sposoby bezpiecznego wykonywania prac ziemnych (wzór zgodnie z systemem PNP); koordynator prac rolę koordynatora w rozumieniu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., pełni Kierownik projektu utrzymaniowego lub wyznaczona przez niego osoba posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru w zakresie umożliwiającym realizację prac; kierujący zespołem dla prac eksploatacyjnych jest to osoba wyznaczona przez poleceniodawcę, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji, kierująca zespołem pracowników upoważnionych i uprawionych wykonujących prace eksploatacyjne. Dla prac niebędących pracami eksploatacyjnymi jest to osoba kierująca zespołem pracowników niekwalifikowanych, wyznaczona przez zezwoleniodawcę; koordynujący pracownik spółki produkcyjnej lub oddziału produkcyjnego upoważniony przez prowadzącego eksploatację do wykonywania w jego imieniu określonych czynności związanych z koordynacją prac, wskazany przez poleceniodawcę lub zezwoleniodawcę, posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru; lista kontrolna zagrożeń (LKZ) informacja o specyficznych zagrożeniach dla danej pracy oraz o środkach zapobiegawczych, jakie należy zastosować, aby zminimalizować ryzyko (wzór zgodnie z systemem PNP) nadzorujący osoba upoważniona przez prowadzącego eksploatację, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wykonująca wyłącznie czynności nadzoru dla określonych czynności, niebędących pracami eksploatacyjnymi lub dla prac eksploatacyjnych. Nadzorujący może być wyznaczony przez koordynującego, poleceniodawcę lub zezwoleniodawcę, gdy uzna to za konieczne ze względu na szczególne warunki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą; osoba upoważniona osoba wyznaczona przez prowadzącego eksploatację do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych;

3 osoba uprawniona osoba posiadającą kwalifikacje uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego; pisemne polecenie wykonania pracy polecenie wystawiane przez poleceniodawcę na wykonanie prac eksploatacyjnych; poleceniodawca osoba upoważniona pisemnie przez prowadzącego eksploatację do wykonywania w jego imieniu określonych działań związanych z wydawaniem poleceń, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Poleceniodawcą może być pracownik prowadzącego eksploatację lub pracownik CUW-Inż. (EDF Polska oddział Kraków nr 2 CUW); prace eksploatacyjne prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym; prace niebędące pracami eksploatacyjnymi prace niewykonywane przy urządzeniach energetycznych, które realizowane są w oparciu o zezwolenie pisemne; prace pożarowo niebezpieczne wszelkie prace nieprzewidziane instrukcją technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonymi na stałe do tego celu miejscami, związane z użyciem otwartego ognia lub powodujące rozbryzg iskier oraz inne prace mogące ze względu na swój charakter lub miejsce wykonywania powodować powstanie zagrożenia pożarowego prowadzone wewnątrz obiektu lub na przyległym do niego terenie, a także wszelkie prace wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem; protokół zabezpieczenia prac pożarowo/wybuchowo niebezpiecznych (PZP) dokument określający sposób zabezpieczenia dla prac pożarowo/wybuchowo niebezpiecznych; PNP (elektroniczne narzędzie pnp) narzędzie informatyczne wspierające proces wystawiania i obiegu poleceń pisemnych i zezwoleń prace wykonywane w pobliżu napięcia lub pod napięciem prace wykonywane wokół nie osłoniętych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem; Napięcie znamionowe urządzenia lub instalacji elektrycznej Minimalny odstęp w powietrzu, wyznaczający zewnętrzną granicę strefy prac pod napięciem [m] prac w pobliżu napięcia [m] do 1 kv 0,3 0,3 od 1 do 30 kv 0,6 1,4 110 kv 1,1 2,1 220 kv 2,5 4,1 400 kv 3,5 5,4 750 kv 6,4 8,4 prowadzący eksploatację w rozumieniu niniejszej instrukcji jest EDF Toruń S.A. lub inne podmioty, którym na podstawie umowy powierzono eksploatację urządzeń energetycznych; przestrzenie zamknięte zbiorniki, kanały, studnie, studzienki kanalizacyjne, wnętrza urządzeń technicznych i inne zamknięte przestrzenie, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione; spotkanie konsultacyjne / weryfikujące spotkanie służb ruchowych i bhp oraz opcjonalnie remontowych w celu analizy technicznych i organizacyjnych warunków bezpieczeństwa dla prac, które będą realizowane na polecenie pisemne lub zezwolenie pisemne; świadectwo kwalifikacyjne świadectwo stwierdzające spełnienie przez daną osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru

4 lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolnopomiarowym, montażu dla określonych rodzajów urządzeń i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; strefa pracy stanowisko lub miejsce pracy odpowiednio przygotowane w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych lub dla bezpiecznego wykonywania pracy; system pnp (polecenia na prace) narzędzie w środowisku SharePoint wspomagające zarządzanie poleceniami i zezwoleniami na pracę; urządzenia energetyczne urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii; uziemnik aparat z napędem ręcznym lub maszynowym, przeznaczony do uziemiania obwodów elektroenergetycznych; uziemiacz przenośny zespół składający się z jednego lub wielu zacisków fazowych, zacisku uziomowego oraz przewodu lub przewodów łączących te zaciski; uziemiacz przenośny lekki uziemiacz przenośny wielozaciskowy, którego przewód uziemiający ma przekrój mniejszy niż przewód zwierający, przeznaczony do stosowania w liniach i stacjach (rozdzielniach) sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym niższym niż 110 kv; workflow sposób przepływu dokumentów w PNP; zespół osób należy przez to rozumieć grupę osób, w której skład wchodzą, co najmniej dwie osoby wykonujące pracę, z których jedna jest osobą kierującą zespołem; zespół osób nieuprawnionych należy przez to rozumieć grupę osób nieuprawnionych wykonujących prace na zezwolenie pisemne na pracę; zespół osób wykonujących prace eksploatacyjne należy przez to rozumieć grupę osób, w której wszystkie osoby są upoważnione i uprawnione; zezwolenie pisemne na pracę dokument wystawiony przez zezwoleniodawce na prowadzenie innych czynności, niebędących pracami eksploatacyjnymi; zezwoleniodawca osoba upoważniona pisemnie przez EDF Toruń S.A. do wykonywania działań związanych z wydawaniem zezwoleń na prace. Zezwoleniodawcą może być pracownik prowadzącego eksploatację lub pracownik CUW-Inż. (EDF Polska oddział Kraków nr 2 CUW); 4.2 Skróty JO jednostka organizacyjna DIR Dyżurny Inżynier Ruchu MSC miejska sieć ciepłownicza PNP komputerowy system do poleceń na pracę 5 ZASADY ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY 5.1 Postanowienia ogólne 1) Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla osób: sprawujących dozór nad eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych; zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych; wykonujących pracę na terenie EDF Toruń S.A. na którym znajdują się urządzenia i instalacje energetyczne. 2) Instrukcja zawiera zbiór postanowień dotyczących sposobu organizowania bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w EDF Toruń S.A. 3) Prace eksploatacyjne mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione przez

5 prowadzącego eksploatację. 4) Prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych powinny być wykonywane przy zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii. Dla nowych metod i technologii powinny być opracowane instrukcje. 5) Prowadzący eksploatację zapewnia bieżącą aktualizację instrukcji eksploatacyjnych. 6) Prowadzący eksploatacje może upoważnić osoby lub osobę do wykonywania w jego imieniu określonych działań związanych z wydawaniem poleceń, wydawaniem zezwoleń, koordynacją prac i dopuszczeniem do prac oraz prowadzi ich wykaz zawierający, co najmniej imię i nazwisko, zakres upoważnienia i określenie okresu, na jaki zostało ono udzielone. 7) Polecenie pisemne wraz z wypełnioną Kartą Bieżącego Składu Brygady stanowi upoważnienie dla zespołu osób do wykonywania prac eksploatacyjnych w zakresie wymienionym w poleceniu. 8) Obiekty z zainstalowanymi urządzeniami energetycznymi oraz urządzenia energetyczne powinny być oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. 9) Zabronione jest używanie urządzeń energetycznych bez przewidzianych dla nich urządzeń ochronnych. 10) Urządzenia energetyczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 11) Każde urządzenie i instalacja energetyczna przed dopuszczeniem do eksploatacji powinny posiadać wymagany odrębnymi przepisami certyfikat na znak bezpieczeństwa, o ile taki obowiązek istnieje, albo posiadać deklarację zgodności z Polskimi Normami oraz wymaganiami określonymi odrębnymi przepisami. 12) Prace rozruchowe, próby techniczne urządzeń i instalacji energetycznych powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrębnych przepisów, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione z ich użytkownikiem. 5.2 Kwalifikacje personelu 1) Eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących stanowisk: a) dozoru (wymagane uprawnienia kwalifikacyjne grupy D ), do których zalicza się stanowiska pracowników technicznych i innych osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, prac kontrolnopomiarowych i montażu oraz stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; b) eksploatacji (wymagane uprawnienia kwalifikacyjne grupy E ), do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowych, montażu, dotyczą wykonywania następujących czynności: w zakresie obsługi, czynności mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i ochrony środowiska; w zakresie konserwacji, czynności związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci; w zakresie napraw, czynności związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz wykonywaniem remontów urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego; w zakresie kontrolno-pomiarowym, czynności niezbędnych dla dokonania oceny stanu technicznego i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci; w zakresie montażu, czynności niezbędnych do zainstalowania oraz przyłączania urządzeń, instalacji i sieci. 2) Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

6 Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego; 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kv; 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kv; 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kw; 5. Urządzenia elektrotermiczne; 6. Urządzenia do elektrolizy; 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; 8. Elektryczna sieć trakcyjna; 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym; 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ppkt. 1 9; 11. Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia; 12. Urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic. Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kw, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kw; 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kw, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kw; 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kw; 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kw; 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kw oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składania odpowiadającej masie ponad 100 Mg; 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kw; 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w ppkt. 1 9.; 11. Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia; 12. Urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic. Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe: 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu; 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie; 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych; 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe); 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej od 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu); 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kpa;

7 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kpa; 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kw; 9. Turbiny gazowe; 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w ppkt Przepisy ogólne bezpiecznego wykonania pracy 1) W czasie wykonywania prac, ruch pojazdów po trasach ruchu kołowego, przez drogi pożarowe na terenie zakładu powinien być tak zorganizowany, żeby nie powodował i nie stwarzał potencjalnych kolizji i zagrożeń. 2) Przy rozbudowie zakładu, przeprowadzaniu kompleksowego remontu należy oddzielić ogrodzeniem od części, w której są prowadzone roboty. 3) Gdy w trakcie wykonywania prac znajdują się: otwarte kanały, studzienki, zbiorniki, wykopy lub inne podobne wgłębienia w miejscach dostępnych dla ludzi, należy w sposób widoczny oznaczyć znakami ostrzegawczymi, a miejsca szczególnie niebezpieczne ogrodzić. Znaki ostrzegawcze i ogrodzenia powinny być od zmierzchu do świtu i w razie ograniczonej widoczności oświetlone lampami ostrzegawczymi. 4) Otwarte kanały i zbiorniki wodne powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia ratunkowe (koła ratunkowe, klamry i poręcze chwytowe, zejścia) w miejscach wymagających takich zabezpieczeń. 5) Komory podziemne, studzienki rewizyjne, kanały kablowe, wentylacyjne i inne pomieszczenia podziemne powinny być należycie zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową i gruntową oraz powinny mieć zapewnioną należytą wentylację. Pokrywy i włazy do pomieszczeń, powinny mieć odpowiednie zamknięcia, uniemożliwiające dostęp do tych pomieszczeń osobom nieupoważnionym. 6) Przed przystąpieniem do robót ziemnych w zależności od zakresu i lokalizacji tych prac, wykonawca musi uzyskać odpowiednio zgodę Wydziału Inżynierii Ruchu (TI), którzy poprzez specjalistów lub inspektorów wskażą na terenach przyszłych robót przewody i urządzenia uzbrojenia podziemnego, a w szczególności sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, cieplne, gazowe, wodne i inne. Za zabezpieczenie prac przy robotach ziemnych odpowiada wykonawca. 7) Urządzenia pracujące przy temperaturze czynnika wyższej od 60 C powinny mieć izolację w takim stanie, aby ich temperatura zewnętrzna w miejscach dostępnych nie przekraczała 60 C. 8) Pomieszczenia lub teren ruchu elektrycznego powinny być zamknięte i dostępne tylko dla upoważnionych osób. Zasady dysponowania kluczami do pomieszczeń ruchu elektrycznego określa pkt ) Urządzenia powinny być uruchamiane tylko przez upoważnionych pracowników z zachowaniem kolejności czynności określonych w szczegółowych instrukcjach obsługi. Za uruchamianie urządzeń w trakcie wykonywania remontów odpowiada wykonujący remont. 10) Zabrania się wykonywania przez osoby nieupoważnione zmian osłon, ochron i innych istniejących zabezpieczeń urządzeń. 11) W czasie ruchu urządzenia zabrania się zdejmowania osłon z części ruchomych. 12) W zależności od warunków i rodzaju wykonywanych robót pracownik jest zobowiązany używać odpowiednie narzędzia pracy, sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną. 13) W miejscach wyznaczonych przez służby BHP, należy wywiesić tablice informacyjne zawierające wskazówki w sprawie postępowania w razie wypadku (awarii, pożaru, wybuchu, porażenia prądem elektrycznym). 14) Miejsce pracy należy właściwie przygotować, zabezpieczyć i oznaczyć: a) stanowiska pracy, na których występują elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się z nimi stwarzają zagrożenie, powinny być do wysokości

8 co najmniej 2,5 m od poziomu podłogi (podestu) osłonięte lub zaopatrzone w inne skuteczne urządzenia ochronne, z wyjątkiem przypadków, gdy spełnienie tych wymagań nie jest możliwe ze względu na funkcję urządzenia maszyny; b) pasy, łańcuchy, taśmy, koła zębate i inne elementy układów napędowych oraz części maszyn zagrażające spadnięciem, znajdujące się nad stanowiskami pracy lub przejściami na wysokości ponad 2,5 m od poziomu podłogi powinny być osłonięte, co najmniej od dołu, trwałymi osłonami. 15) Wszystkie odcięcia źródeł energii (elektrycznej, mechanicznej, hydraulicznej, pneumatycznej, cieplnej i pozostałych) od miejsc wykonywania pracy podczas napraw, przeglądów, konserwacji muszą być oznakowane tablicami z napisami ostrzegawczymi, których treść będzie stanowiła jednoznaczne ostrzeżenie przed zmianą położenia urządzenia wyłączającego odcinającego. 16) Prace w kotłach oraz komorach, kanałach i rurociągach sieci cieplnych nie mogą być wykonywane w temperaturze powyżej 40 C z wyjątkiem usuwania awarii z jednoczesnym zapewnieniem pracownikom osoby asekurującej, przerw w pracy, środków ochrony indywidualnej i środków obniżających temperaturę powietrza otaczającego bezpośrednio pracownika. 17) Wszystkie prace na lub przy urządzeniach energetycznych bez względu na ich zakres, mogą być prowadzone tylko za wiedzą i zgodą pracownika dozoru prowadzącego eksploatację. 18) Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych może być powierzone pracownikom, którzy posiadają wymagane kwalifikacje i umiejętności zawodowe do ich wykonywania, zostali przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (przy określonym rodzaju pracy). 19) Osoby sprawujące dozór są zobowiązane wstrzymać pracę zespołu (brygady), jeżeli stwierdzą, że w miejscu pracy nie są zachowane warunki bezpiecznego jej wykonania lub nie są przestrzegane przepisy BHP lub przeciwpożarowe. 20) Pracownik ma prawo przerwać pracę zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego, jeżeli warunki jej wykonywania nie odpowiadają przepisom BHP lub ppoż. i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. 21) W każdym miejscu pracy, w którym wykonuje pracę zespół pracowników, powinien być wyznaczony kierujący tym zespołem. 5.4 Narzędzia i środki ochrony indywidualnej 1) Spółka zobowiązana jest do wyposażenia pracownika w niezbędne narzędzia pracy, sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną dostosowaną do warunków i rodzaju wykonywanych prac. 2) Narzędzia pracy, urządzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne, wszystkie urządzenia elektryczne mogące być wykorzystane przez pracowników, a także sprzęt ochrony osobistej powinny być utrzymane w należytym stanie technicznym gwarantującym pełne bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzkiego, przechowywane w miejscach do tego celu przeznaczonych i używane po sprawdzeniu ich stanu technicznego. Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz uszkodzonej odzieży ochronnej. Sprzęt ochrony osobistej, który stracił ważność lub jest niesprawny, powinien być niezwłocznie wycofany z użycia. Za realizację ww. zadań odpowiadają kierownicy JO. 3) Wszelkie narzędzia, przyrządy i inne urządzenia elektryczne używane do wykonywania prac powinny spełniać wymagania z zakresu ochrony przeciwporażeniowej. 4) Narzędzia pracy i sprzęt ochrony osobistej należy poddawać okresowym próbom w zakresie ustalonym w normach lub dokumentacji fabrycznej. 5) Sprzęt ochrony osobistej powinien być oznakowany w sposób trwały przez podanie

9 numeru ewidencyjnego, daty następnej próby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Nie wolno używać narzędzi pracy elektrycznych i sprzętu nie mających oznakowania. 6) Osoby kierownictwa i dozoru zobowiązani są do sprawdzania stanu technicznego, stosowania, przechowywania i ewidencji sprzętu ochronnego oraz odzieży ochronnej Zasady gospodarki uziemiaczami przenośnymi 1) Przechowywanie uziemiaczy przenośnych Na drzwiach rozdzielni w widocznych miejscach, należy umieścić informację określającą, jakie uziemiacze należy używać. Uziemiacze przenośne powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych na specjalnie do tego celu przeznaczonych wieszakach. 2) Kontrola uziemiaczy przenośnych Przygotowujący miejsce pracy przed każdorazowym użyciem uziemiacza przenośnego zobowiązany jest sprawdzić jego stan, zwracając szczególną uwagę na to, czy nie ma przerwy w przewodach na skutek mechanicznego uszkodzenia. Uziemiacz podlega wycofaniu z eksploatacji, jeżeli: a) stwierdza się uszkodzenie 10% drutów przewodów uziemiacza, b) powierzchnia styku uziemiacza lub płytki złącznej albo zacisku uziomowego przedłużacza jest uszkodzona, albo jest uszkodzona osłona ochronna przewodów, c) uziemiacz nie zapewnia wymaganej wytrzymałości mechanicznej lub siły docisku, d) przez uziemiacz płynął prąd zwarcia. Raz w roku należy dokonać przeglądu generalnego uziemiaczy przenośnych. Wyniki sprawdzenia należy uznać za dodatnie, jeżeli: nie będzie zerwanych drutów żyły oraz nie nastąpi wyrwanie żyły z końcówki lub zacisku, nie będzie zerwanych drutów żyły w miejscu połączenia żył uziemiacza trójfazowego i nie będzie uszkodzeń żył w tym miejscu. 3) Ewidencja założonych uziemiaczy przenośnych Wykaz założonych i zdjętych uziemiaczy przenośnych należy prowadzić w przeznaczonej do tego celu Ewidencji założonych uziemiaczy przenośnych (W _d18) znajdującej się w pomieszczeniu elektroenergetyka w EC1. 4) Oznaczenie uziemiaczy przenośnych Każdy uziemiacz przenośny musi mieć oznaczenie wybite na tabliczce metalowej, oznaczonej w sposób trwały według niżej podanego wzoru: awers EC N rewers UA B - L I UA B - L/L1 I UA B - L - I - uziemiacz jednoprzewodowy UA B - L/L1 -I - uziemiacz trójprzewodowy UA - ilość ramion, wybić: U1 dla uziemiacza jednoprzewodowego lub U3 dla uziemiacza trójprzewodowego B - uziemiacz na przewody płaskie wybić: P; uziemiacz na przewody okrągłe wybić: O; L1 - długość ramion uziemiacza trójprzewodowego w metrach;

10 L - długość przewodu uziemiacza jednoprzewodowego lub linki uziomowej uziemiacza trójprzewodowego w metrach I - znamionowy prąd jednosekundowy w ka np.: 6,5; 9; 13; 18,5; 25; Zasady gospodarki kluczami do pomieszczeń ruchu elektrycznego 1) Rodzaje kluczy Klucze do pomieszczeń ruchu elektrycznego mogą występować pojedynczo do zamków znormalizowanych, a w kompletach do zamków pozostałych i kłódek patentowych. 2) Oznaczenie kluczy Oznaczenie kluczy do zamków znormalizowanych wprowadza się poprzez wybicie kolejnego numeru na spłaszczonym zakończeniu klucza (ucho klucza). Klucze te mogą różnić się od siebie jedynie numerami. Klucze w komplecie, ujęte zostają w kółko z wywieszką, na której należy wypisać nazwę lub skrót nazwy urządzenia elektroenergetycznego, dla którego klucze są przeznaczone. 3) Podział kluczy 30,5 co odpowiada przekrojowi linki miedzianej w mm 2 25; 35; 50; 70; 95; 120; N - numer kolejny uziemiacza w EDF Toruń S.A. Dla pomieszczeń ruchu elektrycznego, celem sprawnego przeprowadzania okresowych kontroli rozdzielni WN i NN przez personel dozoru inżynieryjno-technicznego i elektroenergetyków oraz dla zapewnienia bezpiecznej pracy brygadom remontowym wyznacza się niżej wymieniony podział i ilość kluczy według tabeli 1. Nr klucza do zamków znormalizowanych 1-6 Tabela 1. Uprawnieni do pobierania klucza w EC1, EC2, EC3 i MSC osoby kierownictwa i dozoru posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie urządzeń elektroenergetycznych 7 w EC1, EC2, EC3 i MSC DIR 8 w EC1, EC2, EC3 i MSC Inspektor ds. elektroenergetycznych 9, 10, 11 w EC1, EC2, EC3 i MSC Elektroenergetyk 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 w EC1, EC2, EC3 i MSC pracownicy pracujący na polecenie pisemne 4) W celu zapewnienia szybkiego dostępu do pomieszczeń ruchu elektrycznego w sytuacjach awaryjnych (np. zagrożenie pożarowe) wyznacza się miejsca, w których dostępne są klucze awaryjne tabela 2. a) Klucz awaryjny powinien znajdować się w opisanej, metalowej skrzynce z szybką stłuczeniową. b) Bezpośredni użytkownicy obiektów odpowiadają za nadzór nad kluczami awaryjnymi znajdującymi się w podległych im obiektach. c) Każdy przypadek użycia klucza awaryjnego należy niezwłocznie złościć bezpośredniemu użytkownikowi obiektu. Tabela 2. A1 A2 Klucz awaryjny nastawia cieplna EC1 Klucz awaryjny EC1, budynek wodooczyszczalni, korytarz przy

11 nastawni na poziomie 0,00 m A3 A4 A5 Klucz awaryjny EC2, pomieszczenie socjalne Klucz awaryjny EC3, stołówka w budynku kotłowni Klucz awaryjny hala przepompowni sieciowej przy ul. Skłodowskiej Curie 41 5) Ewidencja wydanych kluczy a) Ewidencję obiegu kluczami do zamków znormalizowanych i nieznormalizowanych prowadzi elektroenergetyk i za nią odpowiada. Formalne przyjęcie dyżuru przez elektroenergetyka jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za gospodarkę kluczami. b) Wydawane klucze brygadom remontowym lub osobom upoważnionym spośród personelu dozoru inżynieryjno-technicznego EDF Toruń S.A. podlegają ścisłej ewidencji w Książce ewidencji wydanych kluczy do pomieszczeń ruchu elektroenergetycznego (W _d19), w której pobranie klucza do pomieszczeń ruchu elektrycznego osoba pobierająca potwierdza własnoręcznym podpisem. c) Prowadzący ewidencję elektroenergetyk odpowiedzialny jest za właściwe przechowywanie, wydawanie i przyjmowanie kluczy od urządzeń ruchu elektrycznego oraz za właściwe prowadzenie zeszytu ewidencji. d) Prowadzący ewidencję elektroenergetyk jest zobowiązany do sprawdzenia odpowiednich uprawnień u osób pobierających klucze lub komplety kluczy, oraz pouczenia o zakazie przekazywania kluczy osobom trzecim. 6) Przechowywanie kluczy Wymienione w Książce ewidencji W _d19 klucze powinny być przechowywane w specjalnej kasecie zamkniętej na zamek, do której klucz znajduje się w posiadaniu elektroenergetyka. Odpowiada on za zabezpieczenie jej przed osobami postronnymi. 7) Wymiana kluczy W przypadku zniszczenia klucza przez osobę uprawnioną do posługiwania się nim, należy dokonać jego zwrotu. Elektroenergetyk prowadzący Książkę ewidencji wydanych kluczy do pomieszczeń ruchu elektroenergetycznego (W _d19) może wypożyczyć w inny klucz rezerwowy (w EC1, EC2 i EC3 klucze nr 22 40). 5.5 Organizacja prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 1) Prace przy urządzeniach energetycznych i innych urządzeniach związanych z ich eksploatacją mogą być wykonywane: a) bez polecenia; b) na polecenie pisemne; 2) W celu zapewnienia odpowiedniej asekuracji ustalany jest Wykaz prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (W06.01_d04). DBS prowadzi Wykaz w MPlanet, a zatwierdza DB Prace bez polecenia 1) Bez polecenia pisemnego jest dozwolone wykonanie czynności związanych z: ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego, zabezpieczeniem urządzeń i instalacji przed zniszczeniem, pracami eksploatacyjnymi, określonymi w instrukcjach eksploatacyjnych i stanowiskowych, wykonywane przez osoby uprawnione i upoważnione, pracami nie będącymi pracami eksploatacyjnymi, na które zostało wystawione zezwolenie pisemne.

12 2) W EDF Toruń S.A. prace eksploatacyjne realizowane są na podstawie instrukcji eksploatacyjnych, które zostały określone w Wykazie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji (S02.04_d03) Ogólny opis systemu PNP 3) W EDF Toruń S.A. tworzenie dokumentów przez osoby uczestniczące w organizowaniu prac wykonywanych na polecenia pisemne, wspomagane jest komputerowym systemem PNP Polecenia na prace. Instrukcja korzystania z komputerowego systemu tworzenia dokumentów PNP (W _z01) stanowi załącznik do niniejszej instrukcji. 4) System pozwala na opcjonalnie tworzenie (w zależności od zakresu prac) następujących dokumentów: a) karta bieżącego składu brygady (W _d14), b) karta informacyjna strefy pracy (W _d11), c) karta kontroli strefy pracy (W _d15), d) karta przełączeń i zabezpieczeń (W _d09), e) karta świadectwa analizy (W _d17), f) karta uzgodnień i zabezpieczeń prac ziemnych (W _d16), g) protokół zabezpieczenia prac pożarowo/wybuchowo niebezpiecznych (W _d01), h) lista kontrolna zagrożeń (W _d13), i) zawieszka (W _d10). 5) Komunikacja pomiędzy użytkownikami PNP (poleceniodawca, koordynujący i dopuszczający) odbywa się poprzez workflow programu. 6) W systemie PNP kolejny numer polecenia nadawany jest automatycznie po zatwierdzeniu wypełnionego druku. Nie zwalnia to poleceniodawcy z obowiązku rejestrowania polecania w rejestrze pleceń z numerem nadanym przez system PNP Prace na polecenie kwalifikacje i obowiązki osób Prace wykonywane na polecenie są to wszystkie prace eksploatacyjne poza wymienionymi w pkt Poleceniodawca 1) Jest to osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru i upoważniona pisemnie przez D do wydawania poleceń na wykonanie pracy przy określonych urządzeniach energetycznych. a) O wydanie upoważnienia dla pracownika wnioskuje kierownik JO za pośrednictwem Dyrektora Pionu do D na formularzu (W _d01). Oryginał Upoważnienia do wydawania poleceń na prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych (W _d01) znajduje się w aktach osobowych pracownika, ksero trafia do upoważnionego pracownika i kierownika JO, w której pracownik jest zatrudniony. b) Upoważnienia dla pracowników EDF Polska Oddział Kraków nr 2 CUW wydawane są przez D na podstawie pisemnego wniosku Kierownika Oddziału Lokalnego Inżynierii CUW zawierającego imię i nazwisko osoby upoważnionej, zakres upoważnienia i określenie okresu, na jaki upoważnienie zostało udzielone. Po zatwierdzeniu upoważnia przez D oryginał przechowuje kierownik TP a ksero przekazywane jest do Kierownika Oddziału Lokalnego Inżynierii CUW i DBS. c) TP na postawie zatwierdzonych przez D upoważnień prowadzi w MPlanet Wykaz pracowników upoważnionych do wydawania poleceń pisemnych na prace przy urządzeniach energetycznych ( W _d12).

13 2) Do obowiązków poleceniodawcy należy w szczególności: a) określenie zakresu, rodzaju, miejsca i terminu wykonania pracy; b) określenie wymagań dotyczących środków i warunków bezpiecznego wykonania pracy (zarówno w miejscu pracy jak i bezpośrednim sąsiedztwie) oraz sposobu zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo prowadzonych w obszarach i strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem; c) określenie w poleceniu planowanych przerw w pracy i wymaganych warunków do spełnienia w czasie przerwy; d) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za organizację bezpiecznej pracy i jej wykonanie, tj.: koordynującego stanowiskiem DIR dopuszczającego - stanowiskiem pracy lub imiennie; nadzorującego (o ile zachodzi potrzeba) - imiennie; koordynatora prac (o ile zachodzi potrzeba) - imiennie; kierującego zespołem - imiennie; e) sprawdzenie świadectwa kwalifikacyjnego koordynatora prac, nadzorującego, kierującego zespołem; f) bezpośrednio przed rozpoczęciem prac: wykonanie odprawy dla zespołu pracowników, ocena czy wszystkie zagrożenia zostały zidentyfikowane oraz czy nie pojawiły się nowe zagrożenia, poinstruowanie o istotnych zagrożeniach w miejscu pracy; podpisanie listy kontrolnej zagrożeń, co stanowi potwierdzenie faktu udzielenia instruktażu kierującemu zespołem o zagrożeniach i wymaganych środkach profilaktycznych; g) prowadzenie ewidencji wydanych poleceń pisemnych na prace przy urządzeniach energetycznych odpowiednio na formularzach (W _d02) i (W _d03) Koordynujący 1) Jest to osoba pełniąca obowiązki DIR-a, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. 2) Do obowiązków koordynującego należy: a) skoordynowanie planowych prac z ruchem urządzeń, określenie czynności łączeniowych związanych z przygotowaniem miejsca pracy, będących także w operatywnym kierownictwie różnych jednostek organizacyjnych; b) wydanie zezwolenia na wykonanie czynności przygotowania miejsca pracy po wykonaniu przełączeń dokonywanych przez inne osoby niż osoba wyznaczona do przygotowania miejsca pracy i likwidacji miejsca pracy; c) podjęcie decyzji o uruchomieniu urządzeń i instalacji energetycznych, przy których była wykonywana praca; d) zapisanie w Dzienniku operacyjnym ustaleń wynikających z powyższych punktów Dopuszczający 1) Jest to osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji lub dozoru i pisemnie upoważniona przez D do wykonywania czynności łączeniowych w celu przygotowania miejsca pracy (W _d06), wyznaczona przez poleceniodawcę do przygotowania miejsca pracy w sposób zapewniający bezpieczne wykonanie pracy oraz do dopuszczenia zespołu pracowników (brygady) do pracy, a także likwidacji miejsca pracy po zakończeniu prac. Dopuszczającego wyznacza się na polecenie pisemne wykonania pracy.

14 2) Do obowiązków dopuszczającego należy: a) Uzyskanie zezwolenia od koordynującego na przygotowanie miejsca pracy, dokonanie przełączeń określonych dla dopuszczającego oraz wykonanie pozostałych prac związanych z przygotowaniem miejsca pracy. b) Przygotowanie Karty przełączeń i zabezpieczeń (W _d09) i Zawieszek (W _d10). c) Przygotowanie miejsca pracy dla prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych poprzez wykonanie; czynności łączeniowych celem wyłączenia urządzenia spod napięcia (urządzenie jest wyłączone spod napięcia wówczas, gdy uzyska się widoczną przerwę izolacyjną w obwodach zasilających to urządzenie - nie jest konieczne, aby przerwa ta była widoczna z miejsca wykonywania pracy); widocznego otwarcia zestyków łącznika na odległość bezpieczną, tj. taką, której wytrzymałość elektryczną, wymiary i inne właściwości określają Polskie Normy lub dokumentacje producenta zapewniające bezpieczeństwo ludzi i urządzeń; wyjęcia wkładek bezpiecznikowych; zdemontowanie części obwodu zasilającego. d) Zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym załączeniem napięcia, tj.: w urządzeniach o napięciu do 1 kv - wstawienie wkładek izolacyjnych między otwarte styki łączników lub dokonanie wyłączenia przez wyjęcie wkładek bezpiecznikowych zdemontowanie części obwodu i wywieszania odpowiednich tablic; w urządzeniach o napięciu powyżej 1 kv - unieruchomienie (zablokowanie łącznika); nieprzerwane czuwanie nad niedopuszczeniem do załączenia łącznika przez wyznaczonego pracownika, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie zabezpieczeń wymienionych jak wyżej. Należy przyjmować, że warunek ten jest spełniony, jeżeli łącznik znajduje się w pomieszczeniu ruchu elektrycznego lub innym zamkniętym pomieszczeniu, a dostęp do tego pomieszczenia jest umożliwiony wyłącznie dopuszczającemu lub osobom wykonującym czynności łączeniowe na polecenie koordynującego. e) Stwierdzenie braku napięcia w miejscu pracy. Brak napięcia w miejscu pracy na wyłączonym urządzeniu należy sprawdzić za pomocą przenośnych wskaźników napięcia. Przed i po użyciu wskaźnika należy sprawdzić jego działanie na urządzeniu znajdującym się bez wątpienia pod napięciem. Jeżeli sprawdzenie wskaźnika jest niemożliwe lub istnieją wątpliwości, co do jego działania, brak napięcia należy stwierdzić w sposób następujący: na elektroenergetycznych liniach napowietrznych za pomocą zarzutki, po otrzymaniu zawiadomienia o wyłączeniu i uziemieniu linii w stacjach; na pozostałych urządzeniach - na podstawie dokładnego schematu połączeń, przy czym o braku napięcia powinny upewnić się co najmniej dwie osoby. f) Zamknięcie noży uziemiających lub nałożenie przenośnych uziemień ochronnych w miejscu pracy. Przy zakładaniu uziemień w miejscu pracy należy przestrzegać następujących zasad: uziemienie należy wykonać po obu stronach miejsca pracy, przy czym co najmniej jedno uziemienie powinno być widoczne z jego miejsca; uziemienie urządzeń lub ich części należy wykonać niezwłocznie po stwierdzeniu braku napięcia. Należy najpierw przyłączyć uziemiacz do uziomu, a następnie przyłączyć zaciski uziemiacza do uziemianych urządzeń. Przy zdejmowaniu uziemiacza należy postępować odwrotnie; jeżeli wydzielony na czas robót odcinek urządzenia składa się z kilku części

15 elektrycznych nie połączonych, np. oddzielnych sekcji szyn zbiorczych z otwartymi odłącznikami, to należy w każdej części osobno sprawdzić brak napięcia po czym je uziemić; uziemień nie wolno przyłączać poprzez bezpieczniki i łączniki bez widocznej przerwy izolacyjnej (np. wyłączniki olejowe). Jeżeli w urządzeniu, na którym wykonuje się pracę, są bezpieczniki i łączniki bez widocznej przerwy izolacyjnej, należy je uziemić po obydwu stronach. Można przyłączać uziemienia poprzez łączniki z widoczną przerwą izolacyjną (np. odłączniki) pod warunkiem uniemożliwienia ich otwarcia podczas wykonywania pracy (np. zablokowanie napędów). g) Zabezpieczenie maszyn wirujących przed nieprzewidzianym uruchomieniem od strony urządzeń napędzanych. Za wystarczające zabezpieczenie można przyjmować: zamknięcie odpowiednich zasuw, zablokowanie stałymi elementami. h) Zabezpieczenie dodatkowe dla urządzeń i sieci cieplnych: w przypadku prac wewnątrz urządzeń i sieci cieplnych - odłączenie odcinków remontowanych od sieci cieplnej przez podwójne szeregowe zamknięcie zasuw i zaworów oraz rozprężenie do 0,0 MPa odcinka wydzielonego rurociągu lub zabezpieczenie odcinka zaślepkami dostosowanymi do ciśnienia w sieci w czasie ruchu; otwarcie zaworów spustowych, odwadniających i odpowietrzających, a w układach kolektorowych również odcięcia pozostałych; zabezpieczenie zasuw lub zaworów przed nieprzewidzianym ich otwarciem lub zamknięciem (np. założenie łańcuchów na pokrętła armatury), zdjęcie napięcia z napędów elektrycznych; odstawienie z ruchu całego rurociągu wraz z jego źródłem zasilania przy armaturze bezkołnierzowej; wejście do komór i kanałów sieci cieplnych należy poprzedzić kontrolą stężenia gazów i sprawdzeniem czy wewnątrz znajduje się odpowiednia ilość tlenu w powietrzu. i) Zabezpieczenie dodatkowe dla urządzeń do nawęglania: opróżnienie z paliwa, oczyszczenie z pyłu węglowego i przewietrzenie; wyłączenie z ruchu przenośników oraz innych urządzeń podających i odbierających paliwo, zdjęcie napięcia w celu zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem; trwałe odcięcie od współpracujących urządzeń, z których mogłyby dostać się spaliny, gorące powietrze, para wodna itp.; w przypadku zainstalowanych sygnalizatorów izotopowych należy źródła izotopowe umieścić w pomieszczeniu ochronnym. Czynności te może wykonywać osoba mająca określone uprawnienia. j) Zabezpieczenie dodatkowe dla kotłów: wyłączenie, wygaszenie, rozprężenie i wychłodzenie kotłów. Zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzeń i instalacji pomocniczych; zabezpieczenie zaślepkami dostosowanymi do ciśnień panujących we wszystkich połączeniach kotła z instalacjami lub urządzeniami, które mogą być zagrożeniami dla pracowników. Jeżeli konstrukcja urządzeń nie pozwala na zastosowanie zaślepek, wtedy jako zabezpieczenie należy stosować zamknięcie dwu szeregowych zawieradeł z jednoczesnym połączeniem przestrzeni między nimi z atmosferą; usunięcie nawisów żużla, wypadających cegieł ze ścian i sklepienia oraz popiołu z lejów, przewodów i zsypów; przed każdym wejściem do komory paleniskowej kotła lub przestrzeni zamkniętych

16 należy sprawdzić temperaturę oraz stężenie par lub gazów czy nie przekracza dopuszczalnych norm. k) Zabezpieczenie dodatkowe dla urządzeń hydrotechnicznych: odcięcie dopływu wody do rurociągu, zasuwy, zaworu, który będzie miejscem pracy poprzez podwójne odcięcie wody górnej za pomocą zamknięcia ruchowoawaryjnego i zamknięcia remontowego w przypadku prac wewnątrz urządzenia hydrotechnicznego; rozprężenie i odwodnienie urządzeń będących miejscem pracy; odpowiednie zabezpieczenie zasuw, zaworów przed możliwością ich uruchomienia w miejscu pracy. l) Wywieszenie tablic ostrzegawczych i oznaczenie miejsc pracy: każde miejsce pracy należy wygrodzić, oznaczyć i oznakować tablicami ostrzegawczymi; w każdym przypadku zabezpieczenia maszyn wirujących przed nieprzewidzianym uruchomieniem należy wywiesić tablice ostrzegawcze z napisem: Nie włączać - pracują ludzie przy wywieszaniu tablic ostrzegawczych i oznaczaniu miejsc pracy należy przestrzegać następujących zasad: nie osłonięte części urządzeń elektroenergetycznych znajdujące się w pobliżu miejsca pracy i nie wyłączone spod napięcia należy ogrodzić lub osłonić; ogrodzenie przenośne należy ustawiać tak, aby odstępy pomiędzy ogrodzeniami, a nie osłoniętymi częściami znajdującymi się pod napięciem nie były mniejsze niż: - 1,0 m przy napięciu 30 kv i niższym; - 1,5 m przy napięciu wyższym od 30 kv do 110 kv; w rozdzielniach i w innych pomieszczeniach wnętrzowych w odniesieniu do urządzeń na napięcie nie przekraczające 20 kv, mogą być ustawione osłony w odległościach mniejszych od określonych powyżej, aż do zetknięcia się z częściami nieosłoniętymi będącymi pod napięciem pod warunkiem, że osłony będą stanowiły przegrody izolacyjne spełniające wymagania techniczne potwierdzone atestem. Osłony te należy zakładać za pomącą sprzętu ochronnego, a w przypadku w których nie jest możliwe wykonanie tego w sposób bezpieczny, należy urządzenie wyłączyć spod napięcia i uziemić na czas ustawiania osłon; miejsce pracy w stacjach wnętrzowych, na liniach kablowych i bramkach liniowych 110 kv dla trafo BT1 i BT2 oraz przejścia, przez które personel wykonujący pracę nie powinien przechodzić, należy ogrodzić taśmą ostrzegawczą lub łańcuchem z tworzywa sztucznego; w miejscu pracy oraz na linie ogradzającej miejsce pracy należy wywiesić tablice ostrzegawcze z napisem: Miejsce pracy na linie zagradzającej przejście należy wywiesić tablice ostrzegawcze zakazujące przechodzenia przez ogrodzenie. 3) Dopuszczenie do pracy wykonywanej na polecenie. Dopuszczenie do pracy dokonuje się przy wykonywaniu prac na polecenie pisemne, odbywa się po przygotowaniu miejsca pracy i polega na: a) sprawdzeniu tożsamości koordynatora prac, nadzorującego, jeżeli zostali wyznaczeni i kierującego zespołem; b) sprawdzenie wraz z kierującym zespołem pracowników przygotowania miejsca pracy zgodnie z Kartą przełączeń i zabezpieczeń (W _d09) i innymi dokumentami wystawionymi przez poleceniodawcę celem uzyskania pewności, że zostały zapewnione właściwe środki bezpieczeństwa dla realizacji polecenia;

17 c) wskazaniu zespołowi pracowników miejsca pracy i sposobie jego zabezpieczenia; d) pouczeniu zespołu pracowników o warunkach pracy i istniejących zagrożeniach dla zdrowia i życia ludzkiego; e) udowodnieniu braku napięcia na wyłączonych, uziemionych i zwartych częściach najpierw wskaźnikiem napięcia a następnie przez dotknięcie ręką; f) podpisaniu przez dopuszczającego egzemplarzy polecenia (W _d04) i przekazaniu oryginału osobie, na którą zostało ono wystawione, lub koordynatorowi prac, jeżeli został wyznaczony. Kopie polecenia zatrzymuje dopuszczający. Z chwilą podpisania polecenia przez dopuszczającego oraz kierującego zespołem lub nadzorującego zespół pracowników jest dopuszczony do pracy - dotyczy to prac wykonywanych na polecenie pisemne Nadzorujący 1) Jest to osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji lub dozoru wyznaczona przez poleceniodawcę dla pełnienia wyłącznie czynności nadzoru w przypadku gdy poleceniodawca uzna to za potrzebne ze względu na szczególne warunki pracy. 2) Nadzorującemu powierza się pełnienie nadzoru tylko nad jednym zespołem pracowników. 3) Do obowiązków nadzorującego należy: a) sprawdzenie prawidłowości przygotowania miejsca pracy i jego przejęcie od dopuszczającego, jeżeli zostało przygotowane właściwie; b) zaznajomienie nadzorowanych pracowników z warunkami bezpiecznego wykonania pracy; c) czuwanie nad bezpieczeństwem nadzorowanych osób przez: nadzór nad stosowaniem bezpiecznych metod pracy; nadzór nad nie przekraczaniem strefy wydzielonej do pracy, a w szczególności nad nie zbliżaniem się nadzorowanych osób do miejsc, w których istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. 4) Nadzorujący nie może wykonywać innych prac poza nadzorowaniem! Koordynator prac 1) Jest to osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, wyznaczona przez poleceniodawcę w przypadku wykonywania prac na jednym obiekcie przez więcej niż jeden zespół pracowników. 2) Do obowiązków koordynatora prac należy koordynowanie pracy różnych zespołów pracowników, w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z ich jednoczesnej pracy na jednym obiekcie, tj.: a) ustalenie harmonogramu prac uwzględniającego zadania wszystkich zespołów realizujących pracę, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub technologia ich wykonania, b) zapewnienie współpracy osób kierujących pracami zespołów i osób nadzorujących te prace, c) ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia lub awarii Kierujący zespołem pracowników 1) Jest to osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji. Poleceniodawca imiennie wyznacza kierującego zespołem, a także określa liczbę pracowników podległych jednemu kierującemu zespołem, uwzględniając zakres i charakter pracy.

18 2) Do obowiązków kierującego zespołem przed przystąpieniem zespołu do pracy należy: sprawdzenie posiadania przez podległych pracowników wymaganych kwalifikacji potrzebnych do wykonania poleconej pracy w przypadku, kiedy są to pracownicy kwalifikowani; zapewnienie podległym pracownikom w zespole bezpiecznych warunków pracy przez sprawdzenie prawidłowości przygotowania miejsca pracy oraz właściwą organizację prac objętych poleceniem; zapoznanie pracowników z Listą kontrolną zagrożeń (W _d13), kartą przełączeń i zabezpieczeń (W _d09) i innymi dokumentami stanowiącymi załącznik do polecenia wykonania pracy (W _d04); wypełnienie pkt. 3 i 4 listy kontrolnej zagrożeń (W _d13) oraz podpisanie dokumentu; zaznajomienie podległych pracowników ze sposobem przygotowania miejsca pracy, występującymi zagrożeniami w miejscu pracy i w bezpośrednim sąsiedztwie oraz warunkami i metodami bezpiecznego wykonywania pracy; odbiór miejsca pracy od dopuszczającego i potwierdzenie jego podpisem na poleceniu pisemnym; nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP w czasie wykonywania pracy; zapewnienie stosowania sprzętu ochronnego i zabezpieczającego oraz odzieży ochronnej, niezbędnej do wykonania danej pracy; wyposażenie i spowodowanie stosowania przez podległych pracowników właściwego sprzętu i narzędzi potrzebnych do wykonania polecenia; powiadomienie koordynatora prac i dopuszczającego o zakończeniu pracy; jeżeli w czasie pracy warunki bezpiecznego jej wykonania nie pozwalają kierującemu zespołem pracowników na bezpośredni udział w pracy z jednoczesnym pełnieniem funkcji nadzoru i kontroli nie powinien on bezpośrednio wykonywać tej pracy, a wykonywać tylko czynności nadzorowania zespołu pracowników Osoby wchodzące w skład zespołu pracowników 1) Są to osoby podlegające kierującemu zespołem i stanowią grupę realizującą polecenie. Osoby te zobowiązane są do: postępowania przy wykonywaniu prac zgodnie z wymaganiami przepisów i zasad BHP; używania przydzielonej im odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem; ścisłego przestrzegania uwag i wskazówek udzielonych im przy dopuszczeniu do prac (przez dopuszczającego) i przy instruktażu (przez kierującego zespołem); powiadamiania kierującego zespołem o konieczności przerwania pracy w razie braku możliwości jej wykonania zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy lub ochrony przeciwpożarowej; nie opuszczania miejsca pracy bez zgody kierującego zespołem; stosowania się do uwag kierującego zespołem oraz do uwag nadzorującego, jeżeli nadzorujący został wyznaczony Zasady łączenia funkcji przy pracach na polecenie Funkcje takie jak poleceniodawca i koordynujący przy organizacji prac na polecenie mogą być odpowiednio łączone, z tym że osoba wykonująca połączone funkcje przejmuje wszystkie obowiązki należące do tych funkcji. Tabela 3.

19 Lp. F u n k c j a Poleceniodawca x - tak** - tak*** 2. Kierujący zespołem / nadzorujący - x Koordynujący tak - x tak* - 4. Dopuszczający x - 5. Koordynator prac tak x * ** *** Koordynujący może być dopuszczającym, jeśli nie jest jednocześnie poleceniodawcą. Poleceniodawca może być koordynującym, tylko w przypadku gdy poleceniodawcą jest DIR. Poleceniodawca może być koordynatorem prac, jeśli nie jest jednocześnie koordynującym Polecenia pisemne Rodzaje prac wykonywanych na polecenie pisemne Na polecenie pisemne wykonuje się prace prowadzone w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego z wyjątkiem prac eksploatacyjnych określonych w instrukcjach eksplantacji i wykonywanych przez osoby uprawnione i upoważnione. Do prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego zalicza się miedzy innymi prace: 1) Wewnątrz elektrofiltrów. 2) Wymagające wyjęcia wirnika generatora (prądnicy) oraz naprawy i wyważania tego wirnika, a także wymagające odkrycia kadłubów turbin. 3) Przy zastosowaniu spawania oraz innych prac wymagających posługiwania się otwartym źródłem ognia. 4) Konserwacyjne lub remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kv bezpieczników i żarówek (świetlówek) o nieuszkodzonej obudowie i oprawach, przy czym za urządzenie elektroenergetyczne znajdujące się częściowo pod napięciem przyjmuje się urządzenie, do którego ma zastosowanie przynajmniej jeden z poniższych przypadków: tory główne urządzenia zostały wyłączone spod napięcia, lecz znajdują się w nim pod napięciem inne obwody, np. zabezpieczeń, sygnalizacji, automatyki itp.; urządzenie zostało wyłączone spod napięcia w taki sposób, że nie uzyskano widocznej przerwy izolacyjnej w obwodzie od strony zasilania urządzenia, (np. tylko za pomocą wyłącznika z osłoniętymi zestykami)w tym także od strony źródeł rezerwowych u odbiorców zasilanych z tego urządzenia; urządzenie zostało wyłączone spod napięcia, ale nie jest uziemione albo nie zastosowano odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym załączeniem napięcia. Za obwód do 1 kv, w którym wymienienie bezpieczników i żarówek (świetlówek) bez wyłączenia napięcia nie jest zaliczane do prac w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, należy przyjmować każdy obwód do 1 kv łącznie z tablicami i rozdzielnicami, jeżeli wykonywane czynności: nie wiążą się z wchodzeniem na słupy lub inne konstrukcje wsporcze (nie dotyczy to czynności wykonywanych z drabin samojezdnych lub drabin drewnianych dostawczych); nie należą do prac wykonywanych w pobliżu nieosłoniętych urządzeń

20 elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem. 5) Wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem. Do tych prac należy zaliczać takie prace, przy których wykonywaniu istnieje możliwość dotknięcia nieosłoniętych urządzeń znajdujących się pod napięciem, szczególnie przy nieostrożnym zachowaniu się pracowników, posługiwaniu się narzędziami pracy lub przenoszeniu i montażu elementów urządzeń. W szczególności za prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego należy przyjmować prace: w pomieszczeniach ruchu elektrycznego, jeżeli znajdują się w nich dostępne urządzenia elektroenergetyczne i ich części znajdujące się całkowicie lub częściowo pod napięciem, niezależnie od miejsca zainstalowania w tym pomieszczeniu. W pomieszczeniu ruchu elektrycznego mogą znajdować się urządzenia będące całkowicie lub częściowo pod napięciem nie zaliczane do urządzeń stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego z racji wykonywania prac w ich pobliżu - jeżeli są osłonięte pełnymi osłonami lub zabezpieczone w inny sposób, lecz tak, że nie istnieje możliwość dotknięcia urządzeń lub części będących pod napięciem (gołych lub niedostatecznie izolowanych); przy okapturzonych (lub w inny sposób osłoniętych) rozdzielniach i rozdzielnicach (niezależnie od miejsca ich zainstalowania), w czasie wykonywania prac są otwarte (zdjęte) osłony i z racji tej istnieje możliwość dotknięcia urządzeń i ich części będących pod napięciem; odległości wokół nie osłoniętych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające granice strefy prac w pobliżu napięcia i strefy prac pod napięciem, wynoszą: Napięcie znamionowe urządzenia lub instalacji elektrycznej Tabela 4. Minimalny odstęp w powietrzu, wyznaczający zewnętrzną granicę strefy prac pod napięciem [m] prac w pobliżu napięcia [m] do 1 kv 0,3 0,3 od 1 do 30 kv 0,6 1,4 110 kv 1,1 2,1 220 kv 2,5 4,1 400 kv 3,5 5,4 750 kv 6,4 8,4 Odległości określone dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kv, dotyczą tylko linii napowietrznych. Niezależnie od danych określonych w Tabeli 4. przystąpienie do wykonywania prac wymaga każdorazowej oceny zagrożeń przez osobę wydającą polecenie na wykonanie pracy w celu zastosowania właściwych środków zabezpieczających. 6) Przy wyłączonym spod napięcia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu 1 kv i powyżej, jeżeli drugi tor linii pozostaje pod napięciem; 7) Przy wyłączonych spod napięcia napowietrznych liniach elektroenergetycznych, które krzyżują się z liniami znajdującymi pod napięciem; 8) Przy wykonywaniu prób i pomiarów z wyłączeniem prac wykonywanych stale przez wyznaczonych pracowników w ustalonych miejscach pracy (stacje prób, laboratoria). Przez próby i pomiary przy urządzeniach elektroenergetycznych należy rozumieć prace określone w instrukcjach o eksploatacji i związane z pomiarami wielkości

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ Spis treści Wstęp... 4 1. Podstawowe pojęcia... 6 2. Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń... 8 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Podpisem stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą instrukcją i zobowiązujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia

11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia 11. Bezpieczeństwo techniczne wybrane rodzaje działalności stwarzające zagrożenia 11.1. Transport 11.1.1. Przenośniki 11.1.2. Maszyny robocze 11.1.3. Transport kołowy 11.2. Obróbka materiałów 11.2.1. Obróbka

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Magazyn Główny (G-8) Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, ul. Szafrana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI-2374-1-42/12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna Aktualizacja nr /data E/14.11.2013 Strona / stron 1/ 20 Karta zmian nr 8 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Ogólne zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Kod wg CPV - 45421135-9 Obiekt - Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Jaracza 9 Zakres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 812

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 812 Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 812 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych 2), 3) wydobywających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 OPRACOWAŁ : ZATWIERDZIŁ : Poznań, styczeń 2015r 2 Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i zakres opracowania. 5 3. Warunki

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach LOKALIZACJA : 40-752 Katowice ul. Medyków 2a tel. (032) 252-86-62 Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Zielona 59, 98-220

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż.

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT, ADRES INWESTOR BRANŻA OPRACOWAŁ Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Branża: Stadium: Inwestor:

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Branża: Stadium: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Branża: Stadium: Inwestor: Budowa węzłów cieplnych oraz sieci cieplnej preizolowanej do budynków nr 10, 15, 23, 28, 43, 45, 46, 49, 50, 60, 75 i 136 na terenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo