EDF Toruń S.A. Instrukcja do procedury W Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDF Toruń S.A. Instrukcja do procedury W06.01.07. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych"

Transkrypt

1 Wydanie 3 EDF Toruń S.A. Instrukcja do procedury W Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych Data wydania: Zastępuje: W PRZEDMIOT INSTRUKCJI Instrukcja dotyczy podprocesu W06.01 Zarządzanie bhp w procesie W06 Zarządzanie bezpieczeństwem. Przedmiotem instrukcji są zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 2 ZAKRES STOSOWANIA 1) Instrukcja ma zastosowanie w CUW-Inż, DBS, TD, TI, TP i TRA TRE. 2) Instrukcja dotyczy wszystkich prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych eksploatowanych przez EDF Toruń S.A. 3 PODSTAWA OPRACOWANIA 1) W06.00 Zarządzanie bezpieczeństwem 2) Ramowa instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i w ich pobliżu w Grupie EDF w Polsce 3) Dz.U j.t. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 4) Dz.U j.t. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 5) Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 6) Dz.U j.t. Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. Kodeks pracy Dział X Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 7) Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 8) Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 4 DEFINICJE I SKRÓTY 4.1 Definicje

2 dopuszczający pracownik upoważniony przez prowadzącego eksploatację do wykonywania w jego imieniu określonych czynności związanych z dopuszczaniem do prac, wyznaczony przez poleceniodawcę, posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji. Przy pracy na miejskiej sieci ciepłowniczej, prowadzący eksploatację może wyznaczyć osobę niebędącą pracownikiem prowadzącego eksploatację; inspektor nadzoru specjalista branżowy wskazany przez Kierownika projektu do nadzoru prac realizowanych na polecenie pisemne lub zezwolenie pisemne instrukcja eksploatacji zatwierdzona przez pracodawcę instrukcja określająca procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, opracowana na podstawie odrębnych przepisów, Polskich Norm oraz dokumentacji producenta; karta bieżącego składu brygady (KSB) karta informująca o aktualnym składzie osobowym zespołu pracowników wykonujących pracę (wzór zgodnie z systemem PNP); karta przełączeń i zabezpieczeń (KPZ) opis wszystkich niezbędnych działań na urządzeniach, instalacjach i armaturze dla właściwego przygotowania miejsca pracy. Karta jest wymagana do wszystkich prac na polecenie pisemne (wzór zgodnie z systemem PNP); karta informacyjna strefy pracy (KIS) karta zawierająca podstawowe informacje o wykonywanej pracy. Karta powinna być wywieszona w widocznym miejscu przed strefą pracy (wzór zgodnie z systemem PNP); karta kontroli strefy pracy (KSP) karta służąca do dokonywania wpisów dotyczących uwag i zastrzeżeń w zakresie bhp; karta świadectwa analizy (KSA) dokument potwierdzający wyniki analizy gazów (wzór zgodnie z systemem PNP); karta uzgodnień i zabezpieczeń prac ziemnych (KUZ) karta opisująca warunki i sposoby bezpiecznego wykonywania prac ziemnych (wzór zgodnie z systemem PNP); koordynator prac rolę koordynatora w rozumieniu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., pełni Kierownik projektu utrzymaniowego lub wyznaczona przez niego osoba posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru w zakresie umożliwiającym realizację prac; kierujący zespołem dla prac eksploatacyjnych jest to osoba wyznaczona przez poleceniodawcę, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji, kierująca zespołem pracowników upoważnionych i uprawionych wykonujących prace eksploatacyjne. Dla prac niebędących pracami eksploatacyjnymi jest to osoba kierująca zespołem pracowników niekwalifikowanych, wyznaczona przez zezwoleniodawcę; koordynujący pracownik spółki produkcyjnej lub oddziału produkcyjnego upoważniony przez prowadzącego eksploatację do wykonywania w jego imieniu określonych czynności związanych z koordynacją prac, wskazany przez poleceniodawcę lub zezwoleniodawcę, posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru; lista kontrolna zagrożeń (LKZ) informacja o specyficznych zagrożeniach dla danej pracy oraz o środkach zapobiegawczych, jakie należy zastosować, aby zminimalizować ryzyko (wzór zgodnie z systemem PNP) nadzorujący osoba upoważniona przez prowadzącego eksploatację, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wykonująca wyłącznie czynności nadzoru dla określonych czynności, niebędących pracami eksploatacyjnymi lub dla prac eksploatacyjnych. Nadzorujący może być wyznaczony przez koordynującego, poleceniodawcę lub zezwoleniodawcę, gdy uzna to za konieczne ze względu na szczególne warunki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą; osoba upoważniona osoba wyznaczona przez prowadzącego eksploatację do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych;

3 osoba uprawniona osoba posiadającą kwalifikacje uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego; pisemne polecenie wykonania pracy polecenie wystawiane przez poleceniodawcę na wykonanie prac eksploatacyjnych; poleceniodawca osoba upoważniona pisemnie przez prowadzącego eksploatację do wykonywania w jego imieniu określonych działań związanych z wydawaniem poleceń, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Poleceniodawcą może być pracownik prowadzącego eksploatację lub pracownik CUW-Inż. (EDF Polska oddział Kraków nr 2 CUW); prace eksploatacyjne prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym; prace niebędące pracami eksploatacyjnymi prace niewykonywane przy urządzeniach energetycznych, które realizowane są w oparciu o zezwolenie pisemne; prace pożarowo niebezpieczne wszelkie prace nieprzewidziane instrukcją technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonymi na stałe do tego celu miejscami, związane z użyciem otwartego ognia lub powodujące rozbryzg iskier oraz inne prace mogące ze względu na swój charakter lub miejsce wykonywania powodować powstanie zagrożenia pożarowego prowadzone wewnątrz obiektu lub na przyległym do niego terenie, a także wszelkie prace wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem; protokół zabezpieczenia prac pożarowo/wybuchowo niebezpiecznych (PZP) dokument określający sposób zabezpieczenia dla prac pożarowo/wybuchowo niebezpiecznych; PNP (elektroniczne narzędzie pnp) narzędzie informatyczne wspierające proces wystawiania i obiegu poleceń pisemnych i zezwoleń prace wykonywane w pobliżu napięcia lub pod napięciem prace wykonywane wokół nie osłoniętych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem; Napięcie znamionowe urządzenia lub instalacji elektrycznej Minimalny odstęp w powietrzu, wyznaczający zewnętrzną granicę strefy prac pod napięciem [m] prac w pobliżu napięcia [m] do 1 kv 0,3 0,3 od 1 do 30 kv 0,6 1,4 110 kv 1,1 2,1 220 kv 2,5 4,1 400 kv 3,5 5,4 750 kv 6,4 8,4 prowadzący eksploatację w rozumieniu niniejszej instrukcji jest EDF Toruń S.A. lub inne podmioty, którym na podstawie umowy powierzono eksploatację urządzeń energetycznych; przestrzenie zamknięte zbiorniki, kanały, studnie, studzienki kanalizacyjne, wnętrza urządzeń technicznych i inne zamknięte przestrzenie, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione; spotkanie konsultacyjne / weryfikujące spotkanie służb ruchowych i bhp oraz opcjonalnie remontowych w celu analizy technicznych i organizacyjnych warunków bezpieczeństwa dla prac, które będą realizowane na polecenie pisemne lub zezwolenie pisemne; świadectwo kwalifikacyjne świadectwo stwierdzające spełnienie przez daną osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru

4 lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolnopomiarowym, montażu dla określonych rodzajów urządzeń i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; strefa pracy stanowisko lub miejsce pracy odpowiednio przygotowane w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych lub dla bezpiecznego wykonywania pracy; system pnp (polecenia na prace) narzędzie w środowisku SharePoint wspomagające zarządzanie poleceniami i zezwoleniami na pracę; urządzenia energetyczne urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii; uziemnik aparat z napędem ręcznym lub maszynowym, przeznaczony do uziemiania obwodów elektroenergetycznych; uziemiacz przenośny zespół składający się z jednego lub wielu zacisków fazowych, zacisku uziomowego oraz przewodu lub przewodów łączących te zaciski; uziemiacz przenośny lekki uziemiacz przenośny wielozaciskowy, którego przewód uziemiający ma przekrój mniejszy niż przewód zwierający, przeznaczony do stosowania w liniach i stacjach (rozdzielniach) sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym niższym niż 110 kv; workflow sposób przepływu dokumentów w PNP; zespół osób należy przez to rozumieć grupę osób, w której skład wchodzą, co najmniej dwie osoby wykonujące pracę, z których jedna jest osobą kierującą zespołem; zespół osób nieuprawnionych należy przez to rozumieć grupę osób nieuprawnionych wykonujących prace na zezwolenie pisemne na pracę; zespół osób wykonujących prace eksploatacyjne należy przez to rozumieć grupę osób, w której wszystkie osoby są upoważnione i uprawnione; zezwolenie pisemne na pracę dokument wystawiony przez zezwoleniodawce na prowadzenie innych czynności, niebędących pracami eksploatacyjnymi; zezwoleniodawca osoba upoważniona pisemnie przez EDF Toruń S.A. do wykonywania działań związanych z wydawaniem zezwoleń na prace. Zezwoleniodawcą może być pracownik prowadzącego eksploatację lub pracownik CUW-Inż. (EDF Polska oddział Kraków nr 2 CUW); 4.2 Skróty JO jednostka organizacyjna DIR Dyżurny Inżynier Ruchu MSC miejska sieć ciepłownicza PNP komputerowy system do poleceń na pracę 5 ZASADY ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY 5.1 Postanowienia ogólne 1) Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla osób: sprawujących dozór nad eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych; zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych; wykonujących pracę na terenie EDF Toruń S.A. na którym znajdują się urządzenia i instalacje energetyczne. 2) Instrukcja zawiera zbiór postanowień dotyczących sposobu organizowania bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w EDF Toruń S.A. 3) Prace eksploatacyjne mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione przez

5 prowadzącego eksploatację. 4) Prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych powinny być wykonywane przy zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii. Dla nowych metod i technologii powinny być opracowane instrukcje. 5) Prowadzący eksploatację zapewnia bieżącą aktualizację instrukcji eksploatacyjnych. 6) Prowadzący eksploatacje może upoważnić osoby lub osobę do wykonywania w jego imieniu określonych działań związanych z wydawaniem poleceń, wydawaniem zezwoleń, koordynacją prac i dopuszczeniem do prac oraz prowadzi ich wykaz zawierający, co najmniej imię i nazwisko, zakres upoważnienia i określenie okresu, na jaki zostało ono udzielone. 7) Polecenie pisemne wraz z wypełnioną Kartą Bieżącego Składu Brygady stanowi upoważnienie dla zespołu osób do wykonywania prac eksploatacyjnych w zakresie wymienionym w poleceniu. 8) Obiekty z zainstalowanymi urządzeniami energetycznymi oraz urządzenia energetyczne powinny być oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. 9) Zabronione jest używanie urządzeń energetycznych bez przewidzianych dla nich urządzeń ochronnych. 10) Urządzenia energetyczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 11) Każde urządzenie i instalacja energetyczna przed dopuszczeniem do eksploatacji powinny posiadać wymagany odrębnymi przepisami certyfikat na znak bezpieczeństwa, o ile taki obowiązek istnieje, albo posiadać deklarację zgodności z Polskimi Normami oraz wymaganiami określonymi odrębnymi przepisami. 12) Prace rozruchowe, próby techniczne urządzeń i instalacji energetycznych powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrębnych przepisów, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione z ich użytkownikiem. 5.2 Kwalifikacje personelu 1) Eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących stanowisk: a) dozoru (wymagane uprawnienia kwalifikacyjne grupy D ), do których zalicza się stanowiska pracowników technicznych i innych osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, prac kontrolnopomiarowych i montażu oraz stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; b) eksploatacji (wymagane uprawnienia kwalifikacyjne grupy E ), do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowych, montażu, dotyczą wykonywania następujących czynności: w zakresie obsługi, czynności mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i ochrony środowiska; w zakresie konserwacji, czynności związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci; w zakresie napraw, czynności związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz wykonywaniem remontów urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego; w zakresie kontrolno-pomiarowym, czynności niezbędnych dla dokonania oceny stanu technicznego i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci; w zakresie montażu, czynności niezbędnych do zainstalowania oraz przyłączania urządzeń, instalacji i sieci. 2) Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

6 Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego; 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kv; 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kv; 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kw; 5. Urządzenia elektrotermiczne; 6. Urządzenia do elektrolizy; 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; 8. Elektryczna sieć trakcyjna; 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym; 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ppkt. 1 9; 11. Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia; 12. Urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic. Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kw, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kw; 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kw, wraz z urządzeniami pomocniczymi; 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kw; 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kw; 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kw; 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kw oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych; 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składania odpowiadającej masie ponad 100 Mg; 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kw; 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w ppkt. 1 9.; 11. Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia; 12. Urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic. Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe: 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu; 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie; 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych; 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe); 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej od 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu); 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kpa;

7 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kpa; 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kw; 9. Turbiny gazowe; 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w ppkt Przepisy ogólne bezpiecznego wykonania pracy 1) W czasie wykonywania prac, ruch pojazdów po trasach ruchu kołowego, przez drogi pożarowe na terenie zakładu powinien być tak zorganizowany, żeby nie powodował i nie stwarzał potencjalnych kolizji i zagrożeń. 2) Przy rozbudowie zakładu, przeprowadzaniu kompleksowego remontu należy oddzielić ogrodzeniem od części, w której są prowadzone roboty. 3) Gdy w trakcie wykonywania prac znajdują się: otwarte kanały, studzienki, zbiorniki, wykopy lub inne podobne wgłębienia w miejscach dostępnych dla ludzi, należy w sposób widoczny oznaczyć znakami ostrzegawczymi, a miejsca szczególnie niebezpieczne ogrodzić. Znaki ostrzegawcze i ogrodzenia powinny być od zmierzchu do świtu i w razie ograniczonej widoczności oświetlone lampami ostrzegawczymi. 4) Otwarte kanały i zbiorniki wodne powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia ratunkowe (koła ratunkowe, klamry i poręcze chwytowe, zejścia) w miejscach wymagających takich zabezpieczeń. 5) Komory podziemne, studzienki rewizyjne, kanały kablowe, wentylacyjne i inne pomieszczenia podziemne powinny być należycie zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową i gruntową oraz powinny mieć zapewnioną należytą wentylację. Pokrywy i włazy do pomieszczeń, powinny mieć odpowiednie zamknięcia, uniemożliwiające dostęp do tych pomieszczeń osobom nieupoważnionym. 6) Przed przystąpieniem do robót ziemnych w zależności od zakresu i lokalizacji tych prac, wykonawca musi uzyskać odpowiednio zgodę Wydziału Inżynierii Ruchu (TI), którzy poprzez specjalistów lub inspektorów wskażą na terenach przyszłych robót przewody i urządzenia uzbrojenia podziemnego, a w szczególności sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, cieplne, gazowe, wodne i inne. Za zabezpieczenie prac przy robotach ziemnych odpowiada wykonawca. 7) Urządzenia pracujące przy temperaturze czynnika wyższej od 60 C powinny mieć izolację w takim stanie, aby ich temperatura zewnętrzna w miejscach dostępnych nie przekraczała 60 C. 8) Pomieszczenia lub teren ruchu elektrycznego powinny być zamknięte i dostępne tylko dla upoważnionych osób. Zasady dysponowania kluczami do pomieszczeń ruchu elektrycznego określa pkt ) Urządzenia powinny być uruchamiane tylko przez upoważnionych pracowników z zachowaniem kolejności czynności określonych w szczegółowych instrukcjach obsługi. Za uruchamianie urządzeń w trakcie wykonywania remontów odpowiada wykonujący remont. 10) Zabrania się wykonywania przez osoby nieupoważnione zmian osłon, ochron i innych istniejących zabezpieczeń urządzeń. 11) W czasie ruchu urządzenia zabrania się zdejmowania osłon z części ruchomych. 12) W zależności od warunków i rodzaju wykonywanych robót pracownik jest zobowiązany używać odpowiednie narzędzia pracy, sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną. 13) W miejscach wyznaczonych przez służby BHP, należy wywiesić tablice informacyjne zawierające wskazówki w sprawie postępowania w razie wypadku (awarii, pożaru, wybuchu, porażenia prądem elektrycznym). 14) Miejsce pracy należy właściwie przygotować, zabezpieczyć i oznaczyć: a) stanowiska pracy, na których występują elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się z nimi stwarzają zagrożenie, powinny być do wysokości

8 co najmniej 2,5 m od poziomu podłogi (podestu) osłonięte lub zaopatrzone w inne skuteczne urządzenia ochronne, z wyjątkiem przypadków, gdy spełnienie tych wymagań nie jest możliwe ze względu na funkcję urządzenia maszyny; b) pasy, łańcuchy, taśmy, koła zębate i inne elementy układów napędowych oraz części maszyn zagrażające spadnięciem, znajdujące się nad stanowiskami pracy lub przejściami na wysokości ponad 2,5 m od poziomu podłogi powinny być osłonięte, co najmniej od dołu, trwałymi osłonami. 15) Wszystkie odcięcia źródeł energii (elektrycznej, mechanicznej, hydraulicznej, pneumatycznej, cieplnej i pozostałych) od miejsc wykonywania pracy podczas napraw, przeglądów, konserwacji muszą być oznakowane tablicami z napisami ostrzegawczymi, których treść będzie stanowiła jednoznaczne ostrzeżenie przed zmianą położenia urządzenia wyłączającego odcinającego. 16) Prace w kotłach oraz komorach, kanałach i rurociągach sieci cieplnych nie mogą być wykonywane w temperaturze powyżej 40 C z wyjątkiem usuwania awarii z jednoczesnym zapewnieniem pracownikom osoby asekurującej, przerw w pracy, środków ochrony indywidualnej i środków obniżających temperaturę powietrza otaczającego bezpośrednio pracownika. 17) Wszystkie prace na lub przy urządzeniach energetycznych bez względu na ich zakres, mogą być prowadzone tylko za wiedzą i zgodą pracownika dozoru prowadzącego eksploatację. 18) Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych może być powierzone pracownikom, którzy posiadają wymagane kwalifikacje i umiejętności zawodowe do ich wykonywania, zostali przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (przy określonym rodzaju pracy). 19) Osoby sprawujące dozór są zobowiązane wstrzymać pracę zespołu (brygady), jeżeli stwierdzą, że w miejscu pracy nie są zachowane warunki bezpiecznego jej wykonania lub nie są przestrzegane przepisy BHP lub przeciwpożarowe. 20) Pracownik ma prawo przerwać pracę zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego, jeżeli warunki jej wykonywania nie odpowiadają przepisom BHP lub ppoż. i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. 21) W każdym miejscu pracy, w którym wykonuje pracę zespół pracowników, powinien być wyznaczony kierujący tym zespołem. 5.4 Narzędzia i środki ochrony indywidualnej 1) Spółka zobowiązana jest do wyposażenia pracownika w niezbędne narzędzia pracy, sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną dostosowaną do warunków i rodzaju wykonywanych prac. 2) Narzędzia pracy, urządzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne, wszystkie urządzenia elektryczne mogące być wykorzystane przez pracowników, a także sprzęt ochrony osobistej powinny być utrzymane w należytym stanie technicznym gwarantującym pełne bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzkiego, przechowywane w miejscach do tego celu przeznaczonych i używane po sprawdzeniu ich stanu technicznego. Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz uszkodzonej odzieży ochronnej. Sprzęt ochrony osobistej, który stracił ważność lub jest niesprawny, powinien być niezwłocznie wycofany z użycia. Za realizację ww. zadań odpowiadają kierownicy JO. 3) Wszelkie narzędzia, przyrządy i inne urządzenia elektryczne używane do wykonywania prac powinny spełniać wymagania z zakresu ochrony przeciwporażeniowej. 4) Narzędzia pracy i sprzęt ochrony osobistej należy poddawać okresowym próbom w zakresie ustalonym w normach lub dokumentacji fabrycznej. 5) Sprzęt ochrony osobistej powinien być oznakowany w sposób trwały przez podanie

9 numeru ewidencyjnego, daty następnej próby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Nie wolno używać narzędzi pracy elektrycznych i sprzętu nie mających oznakowania. 6) Osoby kierownictwa i dozoru zobowiązani są do sprawdzania stanu technicznego, stosowania, przechowywania i ewidencji sprzętu ochronnego oraz odzieży ochronnej Zasady gospodarki uziemiaczami przenośnymi 1) Przechowywanie uziemiaczy przenośnych Na drzwiach rozdzielni w widocznych miejscach, należy umieścić informację określającą, jakie uziemiacze należy używać. Uziemiacze przenośne powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych na specjalnie do tego celu przeznaczonych wieszakach. 2) Kontrola uziemiaczy przenośnych Przygotowujący miejsce pracy przed każdorazowym użyciem uziemiacza przenośnego zobowiązany jest sprawdzić jego stan, zwracając szczególną uwagę na to, czy nie ma przerwy w przewodach na skutek mechanicznego uszkodzenia. Uziemiacz podlega wycofaniu z eksploatacji, jeżeli: a) stwierdza się uszkodzenie 10% drutów przewodów uziemiacza, b) powierzchnia styku uziemiacza lub płytki złącznej albo zacisku uziomowego przedłużacza jest uszkodzona, albo jest uszkodzona osłona ochronna przewodów, c) uziemiacz nie zapewnia wymaganej wytrzymałości mechanicznej lub siły docisku, d) przez uziemiacz płynął prąd zwarcia. Raz w roku należy dokonać przeglądu generalnego uziemiaczy przenośnych. Wyniki sprawdzenia należy uznać za dodatnie, jeżeli: nie będzie zerwanych drutów żyły oraz nie nastąpi wyrwanie żyły z końcówki lub zacisku, nie będzie zerwanych drutów żyły w miejscu połączenia żył uziemiacza trójfazowego i nie będzie uszkodzeń żył w tym miejscu. 3) Ewidencja założonych uziemiaczy przenośnych Wykaz założonych i zdjętych uziemiaczy przenośnych należy prowadzić w przeznaczonej do tego celu Ewidencji założonych uziemiaczy przenośnych (W _d18) znajdującej się w pomieszczeniu elektroenergetyka w EC1. 4) Oznaczenie uziemiaczy przenośnych Każdy uziemiacz przenośny musi mieć oznaczenie wybite na tabliczce metalowej, oznaczonej w sposób trwały według niżej podanego wzoru: awers EC N rewers UA B - L I UA B - L/L1 I UA B - L - I - uziemiacz jednoprzewodowy UA B - L/L1 -I - uziemiacz trójprzewodowy UA - ilość ramion, wybić: U1 dla uziemiacza jednoprzewodowego lub U3 dla uziemiacza trójprzewodowego B - uziemiacz na przewody płaskie wybić: P; uziemiacz na przewody okrągłe wybić: O; L1 - długość ramion uziemiacza trójprzewodowego w metrach;

10 L - długość przewodu uziemiacza jednoprzewodowego lub linki uziomowej uziemiacza trójprzewodowego w metrach I - znamionowy prąd jednosekundowy w ka np.: 6,5; 9; 13; 18,5; 25; Zasady gospodarki kluczami do pomieszczeń ruchu elektrycznego 1) Rodzaje kluczy Klucze do pomieszczeń ruchu elektrycznego mogą występować pojedynczo do zamków znormalizowanych, a w kompletach do zamków pozostałych i kłódek patentowych. 2) Oznaczenie kluczy Oznaczenie kluczy do zamków znormalizowanych wprowadza się poprzez wybicie kolejnego numeru na spłaszczonym zakończeniu klucza (ucho klucza). Klucze te mogą różnić się od siebie jedynie numerami. Klucze w komplecie, ujęte zostają w kółko z wywieszką, na której należy wypisać nazwę lub skrót nazwy urządzenia elektroenergetycznego, dla którego klucze są przeznaczone. 3) Podział kluczy 30,5 co odpowiada przekrojowi linki miedzianej w mm 2 25; 35; 50; 70; 95; 120; N - numer kolejny uziemiacza w EDF Toruń S.A. Dla pomieszczeń ruchu elektrycznego, celem sprawnego przeprowadzania okresowych kontroli rozdzielni WN i NN przez personel dozoru inżynieryjno-technicznego i elektroenergetyków oraz dla zapewnienia bezpiecznej pracy brygadom remontowym wyznacza się niżej wymieniony podział i ilość kluczy według tabeli 1. Nr klucza do zamków znormalizowanych 1-6 Tabela 1. Uprawnieni do pobierania klucza w EC1, EC2, EC3 i MSC osoby kierownictwa i dozoru posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie urządzeń elektroenergetycznych 7 w EC1, EC2, EC3 i MSC DIR 8 w EC1, EC2, EC3 i MSC Inspektor ds. elektroenergetycznych 9, 10, 11 w EC1, EC2, EC3 i MSC Elektroenergetyk 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 w EC1, EC2, EC3 i MSC pracownicy pracujący na polecenie pisemne 4) W celu zapewnienia szybkiego dostępu do pomieszczeń ruchu elektrycznego w sytuacjach awaryjnych (np. zagrożenie pożarowe) wyznacza się miejsca, w których dostępne są klucze awaryjne tabela 2. a) Klucz awaryjny powinien znajdować się w opisanej, metalowej skrzynce z szybką stłuczeniową. b) Bezpośredni użytkownicy obiektów odpowiadają za nadzór nad kluczami awaryjnymi znajdującymi się w podległych im obiektach. c) Każdy przypadek użycia klucza awaryjnego należy niezwłocznie złościć bezpośredniemu użytkownikowi obiektu. Tabela 2. A1 A2 Klucz awaryjny nastawia cieplna EC1 Klucz awaryjny EC1, budynek wodooczyszczalni, korytarz przy

11 nastawni na poziomie 0,00 m A3 A4 A5 Klucz awaryjny EC2, pomieszczenie socjalne Klucz awaryjny EC3, stołówka w budynku kotłowni Klucz awaryjny hala przepompowni sieciowej przy ul. Skłodowskiej Curie 41 5) Ewidencja wydanych kluczy a) Ewidencję obiegu kluczami do zamków znormalizowanych i nieznormalizowanych prowadzi elektroenergetyk i za nią odpowiada. Formalne przyjęcie dyżuru przez elektroenergetyka jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za gospodarkę kluczami. b) Wydawane klucze brygadom remontowym lub osobom upoważnionym spośród personelu dozoru inżynieryjno-technicznego EDF Toruń S.A. podlegają ścisłej ewidencji w Książce ewidencji wydanych kluczy do pomieszczeń ruchu elektroenergetycznego (W _d19), w której pobranie klucza do pomieszczeń ruchu elektrycznego osoba pobierająca potwierdza własnoręcznym podpisem. c) Prowadzący ewidencję elektroenergetyk odpowiedzialny jest za właściwe przechowywanie, wydawanie i przyjmowanie kluczy od urządzeń ruchu elektrycznego oraz za właściwe prowadzenie zeszytu ewidencji. d) Prowadzący ewidencję elektroenergetyk jest zobowiązany do sprawdzenia odpowiednich uprawnień u osób pobierających klucze lub komplety kluczy, oraz pouczenia o zakazie przekazywania kluczy osobom trzecim. 6) Przechowywanie kluczy Wymienione w Książce ewidencji W _d19 klucze powinny być przechowywane w specjalnej kasecie zamkniętej na zamek, do której klucz znajduje się w posiadaniu elektroenergetyka. Odpowiada on za zabezpieczenie jej przed osobami postronnymi. 7) Wymiana kluczy W przypadku zniszczenia klucza przez osobę uprawnioną do posługiwania się nim, należy dokonać jego zwrotu. Elektroenergetyk prowadzący Książkę ewidencji wydanych kluczy do pomieszczeń ruchu elektroenergetycznego (W _d19) może wypożyczyć w inny klucz rezerwowy (w EC1, EC2 i EC3 klucze nr 22 40). 5.5 Organizacja prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 1) Prace przy urządzeniach energetycznych i innych urządzeniach związanych z ich eksploatacją mogą być wykonywane: a) bez polecenia; b) na polecenie pisemne; 2) W celu zapewnienia odpowiedniej asekuracji ustalany jest Wykaz prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (W06.01_d04). DBS prowadzi Wykaz w MPlanet, a zatwierdza DB Prace bez polecenia 1) Bez polecenia pisemnego jest dozwolone wykonanie czynności związanych z: ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego, zabezpieczeniem urządzeń i instalacji przed zniszczeniem, pracami eksploatacyjnymi, określonymi w instrukcjach eksploatacyjnych i stanowiskowych, wykonywane przez osoby uprawnione i upoważnione, pracami nie będącymi pracami eksploatacyjnymi, na które zostało wystawione zezwolenie pisemne.

12 2) W EDF Toruń S.A. prace eksploatacyjne realizowane są na podstawie instrukcji eksploatacyjnych, które zostały określone w Wykazie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji (S02.04_d03) Ogólny opis systemu PNP 3) W EDF Toruń S.A. tworzenie dokumentów przez osoby uczestniczące w organizowaniu prac wykonywanych na polecenia pisemne, wspomagane jest komputerowym systemem PNP Polecenia na prace. Instrukcja korzystania z komputerowego systemu tworzenia dokumentów PNP (W _z01) stanowi załącznik do niniejszej instrukcji. 4) System pozwala na opcjonalnie tworzenie (w zależności od zakresu prac) następujących dokumentów: a) karta bieżącego składu brygady (W _d14), b) karta informacyjna strefy pracy (W _d11), c) karta kontroli strefy pracy (W _d15), d) karta przełączeń i zabezpieczeń (W _d09), e) karta świadectwa analizy (W _d17), f) karta uzgodnień i zabezpieczeń prac ziemnych (W _d16), g) protokół zabezpieczenia prac pożarowo/wybuchowo niebezpiecznych (W _d01), h) lista kontrolna zagrożeń (W _d13), i) zawieszka (W _d10). 5) Komunikacja pomiędzy użytkownikami PNP (poleceniodawca, koordynujący i dopuszczający) odbywa się poprzez workflow programu. 6) W systemie PNP kolejny numer polecenia nadawany jest automatycznie po zatwierdzeniu wypełnionego druku. Nie zwalnia to poleceniodawcy z obowiązku rejestrowania polecania w rejestrze pleceń z numerem nadanym przez system PNP Prace na polecenie kwalifikacje i obowiązki osób Prace wykonywane na polecenie są to wszystkie prace eksploatacyjne poza wymienionymi w pkt Poleceniodawca 1) Jest to osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru i upoważniona pisemnie przez D do wydawania poleceń na wykonanie pracy przy określonych urządzeniach energetycznych. a) O wydanie upoważnienia dla pracownika wnioskuje kierownik JO za pośrednictwem Dyrektora Pionu do D na formularzu (W _d01). Oryginał Upoważnienia do wydawania poleceń na prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych (W _d01) znajduje się w aktach osobowych pracownika, ksero trafia do upoważnionego pracownika i kierownika JO, w której pracownik jest zatrudniony. b) Upoważnienia dla pracowników EDF Polska Oddział Kraków nr 2 CUW wydawane są przez D na podstawie pisemnego wniosku Kierownika Oddziału Lokalnego Inżynierii CUW zawierającego imię i nazwisko osoby upoważnionej, zakres upoważnienia i określenie okresu, na jaki upoważnienie zostało udzielone. Po zatwierdzeniu upoważnia przez D oryginał przechowuje kierownik TP a ksero przekazywane jest do Kierownika Oddziału Lokalnego Inżynierii CUW i DBS. c) TP na postawie zatwierdzonych przez D upoważnień prowadzi w MPlanet Wykaz pracowników upoważnionych do wydawania poleceń pisemnych na prace przy urządzeniach energetycznych ( W _d12).

13 2) Do obowiązków poleceniodawcy należy w szczególności: a) określenie zakresu, rodzaju, miejsca i terminu wykonania pracy; b) określenie wymagań dotyczących środków i warunków bezpiecznego wykonania pracy (zarówno w miejscu pracy jak i bezpośrednim sąsiedztwie) oraz sposobu zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo prowadzonych w obszarach i strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem; c) określenie w poleceniu planowanych przerw w pracy i wymaganych warunków do spełnienia w czasie przerwy; d) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za organizację bezpiecznej pracy i jej wykonanie, tj.: koordynującego stanowiskiem DIR dopuszczającego - stanowiskiem pracy lub imiennie; nadzorującego (o ile zachodzi potrzeba) - imiennie; koordynatora prac (o ile zachodzi potrzeba) - imiennie; kierującego zespołem - imiennie; e) sprawdzenie świadectwa kwalifikacyjnego koordynatora prac, nadzorującego, kierującego zespołem; f) bezpośrednio przed rozpoczęciem prac: wykonanie odprawy dla zespołu pracowników, ocena czy wszystkie zagrożenia zostały zidentyfikowane oraz czy nie pojawiły się nowe zagrożenia, poinstruowanie o istotnych zagrożeniach w miejscu pracy; podpisanie listy kontrolnej zagrożeń, co stanowi potwierdzenie faktu udzielenia instruktażu kierującemu zespołem o zagrożeniach i wymaganych środkach profilaktycznych; g) prowadzenie ewidencji wydanych poleceń pisemnych na prace przy urządzeniach energetycznych odpowiednio na formularzach (W _d02) i (W _d03) Koordynujący 1) Jest to osoba pełniąca obowiązki DIR-a, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. 2) Do obowiązków koordynującego należy: a) skoordynowanie planowych prac z ruchem urządzeń, określenie czynności łączeniowych związanych z przygotowaniem miejsca pracy, będących także w operatywnym kierownictwie różnych jednostek organizacyjnych; b) wydanie zezwolenia na wykonanie czynności przygotowania miejsca pracy po wykonaniu przełączeń dokonywanych przez inne osoby niż osoba wyznaczona do przygotowania miejsca pracy i likwidacji miejsca pracy; c) podjęcie decyzji o uruchomieniu urządzeń i instalacji energetycznych, przy których była wykonywana praca; d) zapisanie w Dzienniku operacyjnym ustaleń wynikających z powyższych punktów Dopuszczający 1) Jest to osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji lub dozoru i pisemnie upoważniona przez D do wykonywania czynności łączeniowych w celu przygotowania miejsca pracy (W _d06), wyznaczona przez poleceniodawcę do przygotowania miejsca pracy w sposób zapewniający bezpieczne wykonanie pracy oraz do dopuszczenia zespołu pracowników (brygady) do pracy, a także likwidacji miejsca pracy po zakończeniu prac. Dopuszczającego wyznacza się na polecenie pisemne wykonania pracy.

14 2) Do obowiązków dopuszczającego należy: a) Uzyskanie zezwolenia od koordynującego na przygotowanie miejsca pracy, dokonanie przełączeń określonych dla dopuszczającego oraz wykonanie pozostałych prac związanych z przygotowaniem miejsca pracy. b) Przygotowanie Karty przełączeń i zabezpieczeń (W _d09) i Zawieszek (W _d10). c) Przygotowanie miejsca pracy dla prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych poprzez wykonanie; czynności łączeniowych celem wyłączenia urządzenia spod napięcia (urządzenie jest wyłączone spod napięcia wówczas, gdy uzyska się widoczną przerwę izolacyjną w obwodach zasilających to urządzenie - nie jest konieczne, aby przerwa ta była widoczna z miejsca wykonywania pracy); widocznego otwarcia zestyków łącznika na odległość bezpieczną, tj. taką, której wytrzymałość elektryczną, wymiary i inne właściwości określają Polskie Normy lub dokumentacje producenta zapewniające bezpieczeństwo ludzi i urządzeń; wyjęcia wkładek bezpiecznikowych; zdemontowanie części obwodu zasilającego. d) Zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym załączeniem napięcia, tj.: w urządzeniach o napięciu do 1 kv - wstawienie wkładek izolacyjnych między otwarte styki łączników lub dokonanie wyłączenia przez wyjęcie wkładek bezpiecznikowych zdemontowanie części obwodu i wywieszania odpowiednich tablic; w urządzeniach o napięciu powyżej 1 kv - unieruchomienie (zablokowanie łącznika); nieprzerwane czuwanie nad niedopuszczeniem do załączenia łącznika przez wyznaczonego pracownika, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie zabezpieczeń wymienionych jak wyżej. Należy przyjmować, że warunek ten jest spełniony, jeżeli łącznik znajduje się w pomieszczeniu ruchu elektrycznego lub innym zamkniętym pomieszczeniu, a dostęp do tego pomieszczenia jest umożliwiony wyłącznie dopuszczającemu lub osobom wykonującym czynności łączeniowe na polecenie koordynującego. e) Stwierdzenie braku napięcia w miejscu pracy. Brak napięcia w miejscu pracy na wyłączonym urządzeniu należy sprawdzić za pomocą przenośnych wskaźników napięcia. Przed i po użyciu wskaźnika należy sprawdzić jego działanie na urządzeniu znajdującym się bez wątpienia pod napięciem. Jeżeli sprawdzenie wskaźnika jest niemożliwe lub istnieją wątpliwości, co do jego działania, brak napięcia należy stwierdzić w sposób następujący: na elektroenergetycznych liniach napowietrznych za pomocą zarzutki, po otrzymaniu zawiadomienia o wyłączeniu i uziemieniu linii w stacjach; na pozostałych urządzeniach - na podstawie dokładnego schematu połączeń, przy czym o braku napięcia powinny upewnić się co najmniej dwie osoby. f) Zamknięcie noży uziemiających lub nałożenie przenośnych uziemień ochronnych w miejscu pracy. Przy zakładaniu uziemień w miejscu pracy należy przestrzegać następujących zasad: uziemienie należy wykonać po obu stronach miejsca pracy, przy czym co najmniej jedno uziemienie powinno być widoczne z jego miejsca; uziemienie urządzeń lub ich części należy wykonać niezwłocznie po stwierdzeniu braku napięcia. Należy najpierw przyłączyć uziemiacz do uziomu, a następnie przyłączyć zaciski uziemiacza do uziemianych urządzeń. Przy zdejmowaniu uziemiacza należy postępować odwrotnie; jeżeli wydzielony na czas robót odcinek urządzenia składa się z kilku części

15 elektrycznych nie połączonych, np. oddzielnych sekcji szyn zbiorczych z otwartymi odłącznikami, to należy w każdej części osobno sprawdzić brak napięcia po czym je uziemić; uziemień nie wolno przyłączać poprzez bezpieczniki i łączniki bez widocznej przerwy izolacyjnej (np. wyłączniki olejowe). Jeżeli w urządzeniu, na którym wykonuje się pracę, są bezpieczniki i łączniki bez widocznej przerwy izolacyjnej, należy je uziemić po obydwu stronach. Można przyłączać uziemienia poprzez łączniki z widoczną przerwą izolacyjną (np. odłączniki) pod warunkiem uniemożliwienia ich otwarcia podczas wykonywania pracy (np. zablokowanie napędów). g) Zabezpieczenie maszyn wirujących przed nieprzewidzianym uruchomieniem od strony urządzeń napędzanych. Za wystarczające zabezpieczenie można przyjmować: zamknięcie odpowiednich zasuw, zablokowanie stałymi elementami. h) Zabezpieczenie dodatkowe dla urządzeń i sieci cieplnych: w przypadku prac wewnątrz urządzeń i sieci cieplnych - odłączenie odcinków remontowanych od sieci cieplnej przez podwójne szeregowe zamknięcie zasuw i zaworów oraz rozprężenie do 0,0 MPa odcinka wydzielonego rurociągu lub zabezpieczenie odcinka zaślepkami dostosowanymi do ciśnienia w sieci w czasie ruchu; otwarcie zaworów spustowych, odwadniających i odpowietrzających, a w układach kolektorowych również odcięcia pozostałych; zabezpieczenie zasuw lub zaworów przed nieprzewidzianym ich otwarciem lub zamknięciem (np. założenie łańcuchów na pokrętła armatury), zdjęcie napięcia z napędów elektrycznych; odstawienie z ruchu całego rurociągu wraz z jego źródłem zasilania przy armaturze bezkołnierzowej; wejście do komór i kanałów sieci cieplnych należy poprzedzić kontrolą stężenia gazów i sprawdzeniem czy wewnątrz znajduje się odpowiednia ilość tlenu w powietrzu. i) Zabezpieczenie dodatkowe dla urządzeń do nawęglania: opróżnienie z paliwa, oczyszczenie z pyłu węglowego i przewietrzenie; wyłączenie z ruchu przenośników oraz innych urządzeń podających i odbierających paliwo, zdjęcie napięcia w celu zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem; trwałe odcięcie od współpracujących urządzeń, z których mogłyby dostać się spaliny, gorące powietrze, para wodna itp.; w przypadku zainstalowanych sygnalizatorów izotopowych należy źródła izotopowe umieścić w pomieszczeniu ochronnym. Czynności te może wykonywać osoba mająca określone uprawnienia. j) Zabezpieczenie dodatkowe dla kotłów: wyłączenie, wygaszenie, rozprężenie i wychłodzenie kotłów. Zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzeń i instalacji pomocniczych; zabezpieczenie zaślepkami dostosowanymi do ciśnień panujących we wszystkich połączeniach kotła z instalacjami lub urządzeniami, które mogą być zagrożeniami dla pracowników. Jeżeli konstrukcja urządzeń nie pozwala na zastosowanie zaślepek, wtedy jako zabezpieczenie należy stosować zamknięcie dwu szeregowych zawieradeł z jednoczesnym połączeniem przestrzeni między nimi z atmosferą; usunięcie nawisów żużla, wypadających cegieł ze ścian i sklepienia oraz popiołu z lejów, przewodów i zsypów; przed każdym wejściem do komory paleniskowej kotła lub przestrzeni zamkniętych

16 należy sprawdzić temperaturę oraz stężenie par lub gazów czy nie przekracza dopuszczalnych norm. k) Zabezpieczenie dodatkowe dla urządzeń hydrotechnicznych: odcięcie dopływu wody do rurociągu, zasuwy, zaworu, który będzie miejscem pracy poprzez podwójne odcięcie wody górnej za pomocą zamknięcia ruchowoawaryjnego i zamknięcia remontowego w przypadku prac wewnątrz urządzenia hydrotechnicznego; rozprężenie i odwodnienie urządzeń będących miejscem pracy; odpowiednie zabezpieczenie zasuw, zaworów przed możliwością ich uruchomienia w miejscu pracy. l) Wywieszenie tablic ostrzegawczych i oznaczenie miejsc pracy: każde miejsce pracy należy wygrodzić, oznaczyć i oznakować tablicami ostrzegawczymi; w każdym przypadku zabezpieczenia maszyn wirujących przed nieprzewidzianym uruchomieniem należy wywiesić tablice ostrzegawcze z napisem: Nie włączać - pracują ludzie przy wywieszaniu tablic ostrzegawczych i oznaczaniu miejsc pracy należy przestrzegać następujących zasad: nie osłonięte części urządzeń elektroenergetycznych znajdujące się w pobliżu miejsca pracy i nie wyłączone spod napięcia należy ogrodzić lub osłonić; ogrodzenie przenośne należy ustawiać tak, aby odstępy pomiędzy ogrodzeniami, a nie osłoniętymi częściami znajdującymi się pod napięciem nie były mniejsze niż: - 1,0 m przy napięciu 30 kv i niższym; - 1,5 m przy napięciu wyższym od 30 kv do 110 kv; w rozdzielniach i w innych pomieszczeniach wnętrzowych w odniesieniu do urządzeń na napięcie nie przekraczające 20 kv, mogą być ustawione osłony w odległościach mniejszych od określonych powyżej, aż do zetknięcia się z częściami nieosłoniętymi będącymi pod napięciem pod warunkiem, że osłony będą stanowiły przegrody izolacyjne spełniające wymagania techniczne potwierdzone atestem. Osłony te należy zakładać za pomącą sprzętu ochronnego, a w przypadku w których nie jest możliwe wykonanie tego w sposób bezpieczny, należy urządzenie wyłączyć spod napięcia i uziemić na czas ustawiania osłon; miejsce pracy w stacjach wnętrzowych, na liniach kablowych i bramkach liniowych 110 kv dla trafo BT1 i BT2 oraz przejścia, przez które personel wykonujący pracę nie powinien przechodzić, należy ogrodzić taśmą ostrzegawczą lub łańcuchem z tworzywa sztucznego; w miejscu pracy oraz na linie ogradzającej miejsce pracy należy wywiesić tablice ostrzegawcze z napisem: Miejsce pracy na linie zagradzającej przejście należy wywiesić tablice ostrzegawcze zakazujące przechodzenia przez ogrodzenie. 3) Dopuszczenie do pracy wykonywanej na polecenie. Dopuszczenie do pracy dokonuje się przy wykonywaniu prac na polecenie pisemne, odbywa się po przygotowaniu miejsca pracy i polega na: a) sprawdzeniu tożsamości koordynatora prac, nadzorującego, jeżeli zostali wyznaczeni i kierującego zespołem; b) sprawdzenie wraz z kierującym zespołem pracowników przygotowania miejsca pracy zgodnie z Kartą przełączeń i zabezpieczeń (W _d09) i innymi dokumentami wystawionymi przez poleceniodawcę celem uzyskania pewności, że zostały zapewnione właściwe środki bezpieczeństwa dla realizacji polecenia;

17 c) wskazaniu zespołowi pracowników miejsca pracy i sposobie jego zabezpieczenia; d) pouczeniu zespołu pracowników o warunkach pracy i istniejących zagrożeniach dla zdrowia i życia ludzkiego; e) udowodnieniu braku napięcia na wyłączonych, uziemionych i zwartych częściach najpierw wskaźnikiem napięcia a następnie przez dotknięcie ręką; f) podpisaniu przez dopuszczającego egzemplarzy polecenia (W _d04) i przekazaniu oryginału osobie, na którą zostało ono wystawione, lub koordynatorowi prac, jeżeli został wyznaczony. Kopie polecenia zatrzymuje dopuszczający. Z chwilą podpisania polecenia przez dopuszczającego oraz kierującego zespołem lub nadzorującego zespół pracowników jest dopuszczony do pracy - dotyczy to prac wykonywanych na polecenie pisemne Nadzorujący 1) Jest to osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji lub dozoru wyznaczona przez poleceniodawcę dla pełnienia wyłącznie czynności nadzoru w przypadku gdy poleceniodawca uzna to za potrzebne ze względu na szczególne warunki pracy. 2) Nadzorującemu powierza się pełnienie nadzoru tylko nad jednym zespołem pracowników. 3) Do obowiązków nadzorującego należy: a) sprawdzenie prawidłowości przygotowania miejsca pracy i jego przejęcie od dopuszczającego, jeżeli zostało przygotowane właściwie; b) zaznajomienie nadzorowanych pracowników z warunkami bezpiecznego wykonania pracy; c) czuwanie nad bezpieczeństwem nadzorowanych osób przez: nadzór nad stosowaniem bezpiecznych metod pracy; nadzór nad nie przekraczaniem strefy wydzielonej do pracy, a w szczególności nad nie zbliżaniem się nadzorowanych osób do miejsc, w których istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. 4) Nadzorujący nie może wykonywać innych prac poza nadzorowaniem! Koordynator prac 1) Jest to osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, wyznaczona przez poleceniodawcę w przypadku wykonywania prac na jednym obiekcie przez więcej niż jeden zespół pracowników. 2) Do obowiązków koordynatora prac należy koordynowanie pracy różnych zespołów pracowników, w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z ich jednoczesnej pracy na jednym obiekcie, tj.: a) ustalenie harmonogramu prac uwzględniającego zadania wszystkich zespołów realizujących pracę, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub technologia ich wykonania, b) zapewnienie współpracy osób kierujących pracami zespołów i osób nadzorujących te prace, c) ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia lub awarii Kierujący zespołem pracowników 1) Jest to osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji. Poleceniodawca imiennie wyznacza kierującego zespołem, a także określa liczbę pracowników podległych jednemu kierującemu zespołem, uwzględniając zakres i charakter pracy.

18 2) Do obowiązków kierującego zespołem przed przystąpieniem zespołu do pracy należy: sprawdzenie posiadania przez podległych pracowników wymaganych kwalifikacji potrzebnych do wykonania poleconej pracy w przypadku, kiedy są to pracownicy kwalifikowani; zapewnienie podległym pracownikom w zespole bezpiecznych warunków pracy przez sprawdzenie prawidłowości przygotowania miejsca pracy oraz właściwą organizację prac objętych poleceniem; zapoznanie pracowników z Listą kontrolną zagrożeń (W _d13), kartą przełączeń i zabezpieczeń (W _d09) i innymi dokumentami stanowiącymi załącznik do polecenia wykonania pracy (W _d04); wypełnienie pkt. 3 i 4 listy kontrolnej zagrożeń (W _d13) oraz podpisanie dokumentu; zaznajomienie podległych pracowników ze sposobem przygotowania miejsca pracy, występującymi zagrożeniami w miejscu pracy i w bezpośrednim sąsiedztwie oraz warunkami i metodami bezpiecznego wykonywania pracy; odbiór miejsca pracy od dopuszczającego i potwierdzenie jego podpisem na poleceniu pisemnym; nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP w czasie wykonywania pracy; zapewnienie stosowania sprzętu ochronnego i zabezpieczającego oraz odzieży ochronnej, niezbędnej do wykonania danej pracy; wyposażenie i spowodowanie stosowania przez podległych pracowników właściwego sprzętu i narzędzi potrzebnych do wykonania polecenia; powiadomienie koordynatora prac i dopuszczającego o zakończeniu pracy; jeżeli w czasie pracy warunki bezpiecznego jej wykonania nie pozwalają kierującemu zespołem pracowników na bezpośredni udział w pracy z jednoczesnym pełnieniem funkcji nadzoru i kontroli nie powinien on bezpośrednio wykonywać tej pracy, a wykonywać tylko czynności nadzorowania zespołu pracowników Osoby wchodzące w skład zespołu pracowników 1) Są to osoby podlegające kierującemu zespołem i stanowią grupę realizującą polecenie. Osoby te zobowiązane są do: postępowania przy wykonywaniu prac zgodnie z wymaganiami przepisów i zasad BHP; używania przydzielonej im odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem; ścisłego przestrzegania uwag i wskazówek udzielonych im przy dopuszczeniu do prac (przez dopuszczającego) i przy instruktażu (przez kierującego zespołem); powiadamiania kierującego zespołem o konieczności przerwania pracy w razie braku możliwości jej wykonania zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy lub ochrony przeciwpożarowej; nie opuszczania miejsca pracy bez zgody kierującego zespołem; stosowania się do uwag kierującego zespołem oraz do uwag nadzorującego, jeżeli nadzorujący został wyznaczony Zasady łączenia funkcji przy pracach na polecenie Funkcje takie jak poleceniodawca i koordynujący przy organizacji prac na polecenie mogą być odpowiednio łączone, z tym że osoba wykonująca połączone funkcje przejmuje wszystkie obowiązki należące do tych funkcji. Tabela 3.

19 Lp. F u n k c j a Poleceniodawca x - tak** - tak*** 2. Kierujący zespołem / nadzorujący - x Koordynujący tak - x tak* - 4. Dopuszczający x - 5. Koordynator prac tak x * ** *** Koordynujący może być dopuszczającym, jeśli nie jest jednocześnie poleceniodawcą. Poleceniodawca może być koordynującym, tylko w przypadku gdy poleceniodawcą jest DIR. Poleceniodawca może być koordynatorem prac, jeśli nie jest jednocześnie koordynującym Polecenia pisemne Rodzaje prac wykonywanych na polecenie pisemne Na polecenie pisemne wykonuje się prace prowadzone w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego z wyjątkiem prac eksploatacyjnych określonych w instrukcjach eksplantacji i wykonywanych przez osoby uprawnione i upoważnione. Do prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego zalicza się miedzy innymi prace: 1) Wewnątrz elektrofiltrów. 2) Wymagające wyjęcia wirnika generatora (prądnicy) oraz naprawy i wyważania tego wirnika, a także wymagające odkrycia kadłubów turbin. 3) Przy zastosowaniu spawania oraz innych prac wymagających posługiwania się otwartym źródłem ognia. 4) Konserwacyjne lub remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kv bezpieczników i żarówek (świetlówek) o nieuszkodzonej obudowie i oprawach, przy czym za urządzenie elektroenergetyczne znajdujące się częściowo pod napięciem przyjmuje się urządzenie, do którego ma zastosowanie przynajmniej jeden z poniższych przypadków: tory główne urządzenia zostały wyłączone spod napięcia, lecz znajdują się w nim pod napięciem inne obwody, np. zabezpieczeń, sygnalizacji, automatyki itp.; urządzenie zostało wyłączone spod napięcia w taki sposób, że nie uzyskano widocznej przerwy izolacyjnej w obwodzie od strony zasilania urządzenia, (np. tylko za pomocą wyłącznika z osłoniętymi zestykami)w tym także od strony źródeł rezerwowych u odbiorców zasilanych z tego urządzenia; urządzenie zostało wyłączone spod napięcia, ale nie jest uziemione albo nie zastosowano odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym załączeniem napięcia. Za obwód do 1 kv, w którym wymienienie bezpieczników i żarówek (świetlówek) bez wyłączenia napięcia nie jest zaliczane do prac w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, należy przyjmować każdy obwód do 1 kv łącznie z tablicami i rozdzielnicami, jeżeli wykonywane czynności: nie wiążą się z wchodzeniem na słupy lub inne konstrukcje wsporcze (nie dotyczy to czynności wykonywanych z drabin samojezdnych lub drabin drewnianych dostawczych); nie należą do prac wykonywanych w pobliżu nieosłoniętych urządzeń

20 elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem. 5) Wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem. Do tych prac należy zaliczać takie prace, przy których wykonywaniu istnieje możliwość dotknięcia nieosłoniętych urządzeń znajdujących się pod napięciem, szczególnie przy nieostrożnym zachowaniu się pracowników, posługiwaniu się narzędziami pracy lub przenoszeniu i montażu elementów urządzeń. W szczególności za prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego należy przyjmować prace: w pomieszczeniach ruchu elektrycznego, jeżeli znajdują się w nich dostępne urządzenia elektroenergetyczne i ich części znajdujące się całkowicie lub częściowo pod napięciem, niezależnie od miejsca zainstalowania w tym pomieszczeniu. W pomieszczeniu ruchu elektrycznego mogą znajdować się urządzenia będące całkowicie lub częściowo pod napięciem nie zaliczane do urządzeń stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego z racji wykonywania prac w ich pobliżu - jeżeli są osłonięte pełnymi osłonami lub zabezpieczone w inny sposób, lecz tak, że nie istnieje możliwość dotknięcia urządzeń lub części będących pod napięciem (gołych lub niedostatecznie izolowanych); przy okapturzonych (lub w inny sposób osłoniętych) rozdzielniach i rozdzielnicach (niezależnie od miejsca ich zainstalowania), w czasie wykonywania prac są otwarte (zdjęte) osłony i z racji tej istnieje możliwość dotknięcia urządzeń i ich części będących pod napięciem; odległości wokół nie osłoniętych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające granice strefy prac w pobliżu napięcia i strefy prac pod napięciem, wynoszą: Napięcie znamionowe urządzenia lub instalacji elektrycznej Tabela 4. Minimalny odstęp w powietrzu, wyznaczający zewnętrzną granicę strefy prac pod napięciem [m] prac w pobliżu napięcia [m] do 1 kv 0,3 0,3 od 1 do 30 kv 0,6 1,4 110 kv 1,1 2,1 220 kv 2,5 4,1 400 kv 3,5 5,4 750 kv 6,4 8,4 Odległości określone dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kv, dotyczą tylko linii napowietrznych. Niezależnie od danych określonych w Tabeli 4. przystąpienie do wykonywania prac wymaga każdorazowej oceny zagrożeń przez osobę wydającą polecenie na wykonanie pracy w celu zastosowania właściwych środków zabezpieczających. 6) Przy wyłączonym spod napięcia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu 1 kv i powyżej, jeżeli drugi tor linii pozostaje pod napięciem; 7) Przy wyłączonych spod napięcia napowietrznych liniach elektroenergetycznych, które krzyżują się z liniami znajdującymi pod napięciem; 8) Przy wykonywaniu prób i pomiarów z wyłączeniem prac wykonywanych stale przez wyznaczonych pracowników w ustalonych miejscach pracy (stacje prób, laboratoria). Przez próby i pomiary przy urządzeniach elektroenergetycznych należy rozumieć prace określone w instrukcjach o eksploatacji i związane z pomiarami wielkości

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 1

WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 1 Data wpływu:......... (F-ra)... Data wpłaty: :......... Nr ewidencyjny D /... / 421 / 15 WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI NA STANOWISKU DOZORU GRUPA 1 Nazwisko i imię...nr PESEL: Legitymujący się w czasie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 2 Pokój 206 II piętro, tel.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 2 Pokój 206 II piętro, tel. ... (pieczątka zakładu pracy) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 2 Pokój 206 II piętro, tel. 0 85 742 18 65 Nr ewidencyjny Data wpływu... Data

Bardziej szczegółowo

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

z dnia 28 kwietnia 2003 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,

Bardziej szczegółowo

EDF Toruń S.A. Instrukcja do procedury W06.01.07. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

EDF Toruń S.A. Instrukcja do procedury W06.01.07. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych EDF Toruń S.A. Instrukcja do procedury W06.01.07 Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 1 PRZEDMIOT INSTRUKCJI Instrukcja dotyczy podprocesu W06.01 Zarządzanie bhp

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.89.828 2003.07.22 sprost. Dz.U.03.129.1184 ogólne 2005.08.02 zm. Dz.U.05.141.1189 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Eksploatacja i/lub dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego. Organizator: Centrum Szkoleniowe Data: 11 września 2015r. Partner merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Dz.U.2003.89.828 z dnia 2003.05.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 2 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 12 stycznia 2015 r.

REGULAMIN NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 12 stycznia 2015 r. REGULAMIN NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Straży Granicznej Na podstawie 1 ust. 4 decyzji

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia energetyczne

Uprawnienia energetyczne Uprawnienia energetyczne Osoby zajmujące się urządzeniami i instalacjami powinny posiadać odpowiednie uprawnienia określone przepisami Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Uprawnienia podzielone są na trzy

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

z dnia 28 kwietnia 2003 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 492 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 492 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 492 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH W ELEKTROCIEPŁOWNI ZIELONA GÓRA S.A.

INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH W ELEKTROCIEPŁOWNI ZIELONA GÓRA S.A. Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH W ELEKTROCIEPŁOWNI ZIELONA GÓRA S.A. Zielona Góra, 24 października 2013 r. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI GRUPA 3 wg

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 1 R130492 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 1 (Dz. U. poz. 492) Na podstawie art. 237 15 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy Wyższy Urząd Górniczy Zasady bhp przy eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2010 Opracowanie Departament Energomechaniczny WUG Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja)

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja) Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej (propozycja) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Instrukcji Dokument dotyczy zmodernizowanej instalacji elektrycznej w budynku firmy w.. przy ul.. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Gmina Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI: Kotłownia na paliwo stałe dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

urządzeń energetycznych. - Sposób technicznego i eksploatacyjnego oznaczenia urządzeń i instalacji energetycznych.

urządzeń energetycznych. - Sposób technicznego i eksploatacyjnego oznaczenia urządzeń i instalacji energetycznych. Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI GRUPA 2 wg

Bardziej szczegółowo

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

I/DB/B/20/2013. Strona: 2/2. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej/do użytku wewnętrznego

I/DB/B/20/2013. Strona: 2/2. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej/do użytku wewnętrznego Strona: 2/2 Strona: 3/3 Spis treści DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 ROZDZIAŁ 1 DEFINICJE... 5 DZIAŁ II. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ I INSTALACJI TECHNICZNYCH ORAZ NARZĘDZI... 8 Rozdział 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Zatwierdził LUBLIN, SIERPIEŃ 2013 R. urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Porażenie prądem- przepływ przez ciało człowieka prądu elektrycznego 1. Działanie prądu - bezpośrednie- gdy następuje włączenie ciała w obwód elektryczny -

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

Iet-7. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz w ich pobliżu

Iet-7. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz w ich pobliżu Załącznik do Zarządzenia Nr 46 /2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014 r. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH W PORCIE LOTNICZYM LUBLIN S.A.

INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH W PORCIE LOTNICZYM LUBLIN S.A. INSTRUKCJA W PORCIE LOTNICZYM LUBLIN S. A LUBLIN, SIERPIEŃ 2013 1 Karta Aktualizacji Instrukcji Lp Data aktualizacji Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej aktualizację Podpis aktualizującego Zmiany w

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 1.1. Zarurowanie rowu drogowego. 1.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych. 1.3. Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK S.A.

INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK S.A. NUMER INSTRUKCJI: IP 3.1/1 NUMER EGZEMPLARZA: INSTRUKCJA organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK S.A. Sprawdzono na zgodność z Systemem

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW Informacje dla Wykonawców o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Witamy na terenie Operatora

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ;

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ; Zasad konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... reprezentowany przez: mgr inż. Czesław Maj Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r

Procedura PH-HB-P07. Warszawa, maj 2014 r Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niż wykonywanych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19.01.2011 r. INFORMACJA

Warszawa, dnia 19.01.2011 r. INFORMACJA INFORMACJA Warszawa, dnia 19.01.2011 r. dotycząca opracowywania w resorcie obrony narodowej wykazu stanowisk pracy, na których wymagane jest posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. Remont ulicy Ułańskiej w Kozłowie. 2. Charakterystyka placu budowy ze wskazaniem elementów stwarzających zagrożenie

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY W PGE DYSTRYBUCJA ŁÓDŹ SP. Z O.O.

ZAKŁADOWA INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY W PGE DYSTRYBUCJA ŁÓDŹ SP. Z O.O. ZAKŁADOWA INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY W PGE DYSTRYBUCJA ŁÓDŹ SP. Z O.O. 1/71 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Cel Instrukcja ma na celu ustalanie zasady postępowania z przy wykonywaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych 11 1.1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub

Bardziej szczegółowo

IB-002/TD Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza)

IB-002/TD Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Załącznik do Zarządzenia nr 59/2013 IB-002/TD Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Obowiązuje od 1 grudnia 2013 roku. Spis

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE

1 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE Załącznik nr 1 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczący wykonania: INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ dla Rozbudowy obiektu Zespołu Placówek Oświatowych i Gimnazjum w Szreńsku przy ul. Budzyn

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie Załącznik nr 3 Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie reprezentowanym przez: Dyrektor RZE Końskie: mgr inż Henryka Ludwikowska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacyjno ruchowa rozdzielnicy nn RGnn

Instrukcja eksploatacyjno ruchowa rozdzielnicy nn RGnn Instrukcja eksploatacyjno ruchowa rozdzielnicy nn RGnn Temat: Dokumentacja techniczna projektowo kosztorysowa na przebudowę i modernizację rozdzielnicy głównej nn Inwestor: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

urządzeń energetycznych. - Sposób technicznego i eksploatacyjnego oznaczenia urządzeń i instalacji energetycznych.

urządzeń energetycznych. - Sposób technicznego i eksploatacyjnego oznaczenia urządzeń i instalacji energetycznych. Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI GRUPA 2 wg

Bardziej szczegółowo

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA USŁUGI PROJEKTOWE Kurczuk Marek 22 400 Zamość ul. Przemysłowa 4, tel. 084 6384858, 0504254330 NIP 922 158 98 75, REGON 950435774, DnB NORD 34137011830000170150859800 e mail: kurczuk@za.home.pl TYTUŁ OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

IB-002/TD. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (wersja druga)

IB-002/TD. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 58/2015 IB-002/TD Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (wersja druga) Obowiązuje od dnia 1 grudnia 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 17 września 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 17 września 1999 r. Dz.U.99.80.912 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z dnia 8 października 1999

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 17 września 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 17 września 1999 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych tekst ujednolicony przez redakcję Dz.U. z 1999 r.,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE ENERGETYCZNE. SZKOLENIE W ZAKRESIE Gr.-1, Gr.-2, Gr.-3

ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE ENERGETYCZNE. SZKOLENIE W ZAKRESIE Gr.-1, Gr.-2, Gr.-3 04-113 Warszawa, ul. Łukowska 3 lok. 49 tel. 604 47 48 45, fax. 22 879 78 44 e-mail: opinie@op.pl www.kancelaria.sc www.edukacja.sos.pl ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE ENERGETYCZNE SZKOLENIE W ZAKRESIE Gr.-1,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 16 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 16 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia,,instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy Bełchatów" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Zatwierdzenie:

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Zatwierdzenie: Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach Wersja: 01 Data wydania: 20.09.2013 Informacje formalne: Opracowanie: Biuro BHP i PPOŻ *(w zależności od formy wydania funkcja organizacyjna/funkcja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM

REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM Warszawa, maj 2012.. DYREKTOR INSTYTUTU Spis treści Cele i zadania Centrum Usług Laboratoryjnych... 3 Sposoby realizacji zadań... 3 Struktura

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 103/11 WÓJTA GMINY WIELGIE. z dnia 18 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 103/11 WÓJTA GMINY WIELGIE. z dnia 18 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 103/11 WÓJTA GMINY WIELGIE z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy Wielgie" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. OLSZAŃSKIEJ OBSŁUGUJĄCEGO TEREN AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W ŚWIEBODZICACH I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie cieplnym 1. Podstawa prawna ustalenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

Maszyny i pojazdy budowlane

Maszyny i pojazdy budowlane Maszyny i pojazdy budowlane 1. Co powinieneś wiedzieć i przygotować przed spotkaniem Przed spotkaniem zapoznaj się z niniejszym skryptem. Przeczytaj go i przemyśl co i jak przekażesz słuchaczom. Skopiuj

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl/pl/aktualne/111/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl/pl/aktualne/111/ 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl/pl/aktualne/111/ Wrocław: Serwis kotłowni gazowej, instalacji wod.-kan. i kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz instrukcji eksploatacji oraz instrukcji stanowiskowych bhp... 91

Wykaz instrukcji eksploatacji oraz instrukcji stanowiskowych bhp... 91 Ewidencja poleceń pisemnych....................... 61 Polecenie wykonania pracy........................ 62 Ewidencja sprzętu dielektrycznego.................... 68 Ramowy wykaz robót budowlanych, przy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR. 120.29.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR. 120.29.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr OR. 120.29.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postepowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miejskiego w Białej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSO nr 4 w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39 dz. ew. 30/66 obr. 72 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Spis treści: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów

Bardziej szczegółowo

z dnia w sprawie szczegółowych zasad potwierdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

z dnia w sprawie szczegółowych zasad potwierdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Wersja z 06.03.2007 z dnia w sprawie szczegółowych zasad potwierdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Jednostka projektowa: Inwestor: GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Nazwa i adres obiektu: Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa - Jodłowa w Mikołowie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Załączniki. Spis rysunków

Spis treści. Załączniki. Spis rysunków Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa prawna opracowania... 2 3. Ogólna charakterystyka obiektu oraz wskaźniki techn.- ekonom.... 2 4. Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo