OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Zamawiający wymaga wdrożenia Gospodarki Własnej (dalej: SGW ), złożonego z komponentów opisanych w Rozdziale 6 Zakres komponentowy, wspierającego w optymalny sposób procesy zachodzące u Zamawiającego, wymienione w Rozdziale 4 Kluczowe założenia metodyki prowadzenia Projektu. Po zakończeniu prac wdrożeniowych Zamawiający wymaga wsparcia ze strony Wykonawcy w bieżącym administrowaniu i drobnych pracach rozwojowych, do momentu osiągnięcia przez Zamawiającego poziomu kompetencji pozwalających w pełni przejąć odpowiedzialność za wdrożony SGW, zgodnie z opisem w Rozdziale 2 Zakres usług. Użyte definicje są zgodne z zapisami Projektu Umowy. 2. Zakres usług W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: Dostarczenia licencji dla Oprogramowania Licencjonowanego (definicja w Projekcie Umowy), niezbędnych do obsługi przez wskazaną liczbę użytkowników (w szczególności dla wymaganych Podsystemów oraz oprogramowania bazodanowego dla wszystkich wymaganych środowisk zbudowanych po stronie Zamawiającego); Zapewnienia serwisu Producenta Oprogramowania w okresie nie krótszym niż okres obowiązywania Umowy, Zapewnienia infrastruktury tymczasowej (przejściowej) dla środowiska deweloperskiego i testowego, nie dłużej niż do momentu migracji rzeczywistych danych historycznych. Dopuszczalne są rozwiązania typu Cloud, pod warunkiem nie kolidowania okien serwisowych z harmonogramem prac i czasem pracy zespołów wdrożeniowych, Wykonania Wdrożenia, w opisanym zakresie i zgodnie z metodyką opisaną w Rozdziale 0 Kluczowe założenia metodyki prowadzenia ProjektuPrzedmiotem zamówienia nie jest: Dostawa drukarek do wydruków masowych; Dostawa skanerów dla digitalizacji dokumentów ani aplikacje klasy OCR; Dostawa skanerów kodów paskowych, używanych w procesie inwentaryzacji; Dostawa infrastruktury sprzętowej (dla każdego ze środowisk opisanych w OPZ), w tym backupu, z wyłączeniem udostępnienia środowiska tymczasowego, jak powyżej. Dostawa infrastruktury klucza publicznego. W obszarze warstwy funkcjonalnej i aplikacyjnej przedmiotem zamówienia nie są: Bazy danych i rozwiązania klasy In-memory; Procesy planowania i budżetowania; Procesy zarządzania remontami i inwestycjami (z wyjątkiem księgowego ujęcia tychże); 1

2 Procesy konsolidacji sprawozdań finansowych z wyjątkiem ewidencji danych w układzie niezbędnym do wykonania konsolidacji (w szczególności eliminacji marż i obrotów); Aplikacje lub narzędzia dedykowane do transformacji i mapowania danych podstawowych (w szczególności konwersji planów kont w przekazywanych dekretach), chyba że Wykonawca uzna, że są niezbędne w celu realizacji wymaganych interfejsów; Odrębne/dedykowane aplikacje lub funkcje o charakterze narzędzi CRM, chyba że Wykonawca uzna, że ich wdrożenie i licencje są efektywne kosztowo a komponenty są niezbędne w celu pełnej realizacji wymagań (np. prowadzenia rejestru kontrahentów lub umów);. Aplikacje lub funkcje o charakterze workflow i Document Management System, z wyjątkiem integracji z tymi narzędziami, w szczególności ewentualne ścieżki akceptacji w SGW mają dotyczyć tylko zmiany statusu/stanu dokumentów lub danych podlegających akceptacji (faktur zakupu i sprzedaży, kontrahentów). Zaimplementowane rozwiązanie musi umożliwiać akceptację dokumentów na różnych etapach ich obiegu oraz umożliwiać ich prezentowanie w kolejce zgodnie z uprawnieniami i przypisaniem organizacyjnym użytkowników. Zaimplementowane rozwiązanie nie musi dynamizować obiegu poprzez wysyłanie komunikatów do uczestników obiegu dokumentów; Konfiguracja mechanizmów archiwizujących (przenoszących do innej przestrzeni bazy danych, odciążając obszar intensywnie zapisywany/czytany) dane transakcyjne podlegające polityce retencji; Specjalizowane i uniwersalne aplikacje raportowe, mające charakter hurtowni danych/business warehouse, chyba że Wykonawca uzna, że są one niezbędne do elastycznego i wydajnego raportowania danych zgodnie z wymaganiami raportowymi Zamawiającego lub model danych odpowiada w pełni oferowanemu oprogramowaniu SGW a integracja z SGW jest bezproblemowa i natywna. W szczególności aplikacje raportowe mają obejmować wyłącznie zakres procesowo funkcjonalny SGW; Ustawienie Podsystemu Komunikacji do integracji aplikacji innych niż skomunikowane z SGW (tylko do i z SGW) oraz technicznej integracji z korporacyjną szyną danych. Zamawiający, w ramach niniejszego postępowania, nie zamawia licencji dla komponentów nie leżących w zakresie wdrożenia., w szczególności pełnienia wiodącej roli we Wdrożeniu, Dostarczenia infrastruktury szkoleniowej w wyznaczonych lokalizacjach zgodnie z Rozdziałem Wymagania dot. przygotowania Zespołu Wdrożeniowego, użytkowników, administratorów, s Świadczenia Usług Gwarancyjnych na dostarczony System, W ramach Usługi Administrowania Systemem Wykonawca będzie odpowiadać za sprawne działanie, bieżącą administrację Systemem i wsparcie użytkowników. W szczególności Wykonawca będzie: monitorował dostępność i wgrywał zmiany oprogramowania opracowane przez producenta, dotyczące dostosowywania do zmian prawnych oraz aktualizacji i rozbudowy funkcjonalności; rozwiązywał problemy związane z obsługą i zmianą procesów biznesowych (dostosowanie do zmian, drobniejsze adaptacje rozwój w sensie dodatkowych komponentów nie jest objęty tym zakresem) asystował przy wykonywaniu zmian w konfiguracji lub dokonywał takich zmian na żądanie Zamawiającego. monitorował prawidłowość działania uruchomionych funkcjonalności, 2

3 reagował na zgłoszenia i kwalifikował zgłoszenia wspólnie z Zamawiającym, zarządzał Błędami i Usterkami, realizował niezbędne dla działania systemu czynności w imieniu użytkowników, współpracował z zespołem Zamawiającego w przypadku zagadnień związanych z Systemem, a realizowanych przez Zamawiającego, takich jak administracja systemem operacyjnym, zagadnienia sprzętowe, backupy, zabezpieczenie ciągłości działania, wgrywał pakiety rozszerzeń, prowadził bądź brał udział w komunikacji z producentem oprogramowania, administrował Systemem i bazą danych, zarządzał uprawnieniami i użytkownikami, wspierał użytkowników, zapewniał, wspólnie z Zamawiającym, 2-gą linię wsparcia (administratorów) dla zapewnienia wydajności i dostępności, w tym: konfigurował i utrzymywał System (w tym warstwę Oprogramowania Narzędziowego, w szczególności bazę danych) zgodnie z dobrymi praktykami producenta oprogramowania oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi u Zamawiającego, w tym pod kątem wydajności, wspierał kluczowych użytkowników/administratorów w ich pracy, przez transfer wiedzy do użytkowników lub asystę dla użytkowników przy pracy z Systemem, monitorował (analizował) logi systemowe oraz podejmował działania zapobiegawcze i naprawcze w przypadku wykrycia incydentów, asystował w wykonywaniu kopii, odtwarzaniu z kopii zapasowych oraz uruchamianie systemu po awarii, obsługiwał kolejki wydruków, zadań lub innych, przenosił konfigurację pomiędzy środowiskami, utrzymywał dostępność interfejsów z innymi systemami teleinformatycznymi, analizował okresowo (co miesiąc) wydajność programów/rozszerzeń Zamawiającego i rekomendował usprawnienia, przedstawione w formie pisemnej, współpracował w realizacji testów regresji po wgraniu poprawek, utrzymywał aktualizację dokumentacji technicznej. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji Wykonawca będzie świadczył Usługi Administrowania Po Odbiorze, które mają zapewnić efektywny transfer wiedzy do zespołu Zamawiającego w zakresie administrowania kompletnym Systemem. Usługi Administrowania Po Odbiorze będą mogły być świadczone przez okres do 3 m-cy od dnia Odbioru Końcowego. Usługi Administrowania Po Odbiorze świadczone będą w cyklach miesięcznych. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji Wykonawca będzie świadczył Usługi Dodatkowego Wsparcia, rozliczane godzinowo, w ramach których Zamawiający może zamówić dowolne wsparcie Użytkowników bądź zmian w Systemie. Świadczenie Usług Dodatkowego Wsparcia rozpocznie się z chwilą zakończenia Usługi Administrowania Systemem i zakończy z chwilą wyczerpania się puli 3200 roboczogodzin bądź upływu 6 miesięcy od zakończenia Usługi Administrowania Po Odbiorze. 3

4 W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Wykonawca będzie świadczył Usługę Udostępnienia Zasobów. Musi ona spełniać następujące warunki: Wykonawca wynajmie (wydzierżawi, udostępni) Zamawiającemu niezbędne zasoby: obliczeniowe, powierzchni dyskowej, mechanizmy backupu i archiwizacji danych, pozwalające na utrzymywanie i eksploatację środowisk developerskiego, testowo-szkoleniowego i produktywnego. Celem usługi jest tymczasowe zapewnienie niezbędnej dla SGW infrastruktury sprzętowej, spełniającej jednocześnie wymogi skalowalności, bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności. Wykonawca zapewni infrastrukturę, spełniającą wymogi wydajnościowe systemu SGW na każdym z etapów projektu (budowa, testy, eksploatacja). Wynajem zasobów może mieć charakter: prywatnej chmury obliczeniowej (infrastruktura jako usługa (IaaS) lub platforma jako usługa (PaaS), usługi hostingu (sprzęt dedykowany dla Zamawiającego) lub podobny. W każdym z tych przypadków Wykonawca zapewni wymaganą przepustowość do punktu brzegowego sieci Zamawiającego w Bydgoszczy i w Warszawie. W każdym z powyższych przypadków środowisko posiada następujące cechy: środowisko SGW wydzielone dla Zamawiającego (chmura prywatna-firmowa) Wykonawca umożliwi zarządzanie środowiskami SGW zgodnie ze standardami Zamawiającego Wykonawca zapewni zarządzanie fizycznymi zasobami środowisk Zamawiającego umieszczonymi w centrum/ach danych pozostającymi pod kontrolą Dostawcy Wykonawca zapewni usługi wsparcia i utrzymania środowisk Zamawiającego w reżimie 8/5 (bieżąca eksploatacja, parametryzacja, testy) oraz na żądanie w reżimie 24/7 (aktualizacje, migracje, itp.) dostęp do danych jedynie z poziomu sieci Zamawiającego komunikacja z szyfrowaniem danych uwierzytelnienie użytkowników poprzez Active Directory Zamawiającego procedury wykonywania kopii oraz odzyskiwania danych, w tym na żądanie Zamawiającego przechowywanie kopii zapasowych i archiwów w zasobach Wykonawcy położonych w drugiej odległej lokalizacji spełniającej standardy bezpieczeństwa nie mniejsze niż zasoby podstawowe integralność i zachowanie poufności kontrola dostępu, rejestrowanie i raportowanie zdarzeń bezpieczeństwa zabezpieczenie fizyczne i środowiskowe danych izolacja środowiska produkcyjnego/deweloperskiego/testowego ochrona danych osobowych procesy składowania i przetwarzanie danych wyłącznie w Europie W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji oraz świadczenia Usługi Udostępnienia Zasobów, Wykonawca będzie świadczył Usługę Przeniesienia. Z chwilą decyzji Zamawiającego o zmianie środowiska dzierżawionego na środowisko on premise zrealizuje usługę przeniesienia systemu (bazy danych, danych transakcyjnych, konfiguracji itd.) na środowisko docelowe. Usługa przeniesienia będzie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące. 4

5 Schemat 1. Zakres usług Przedmiotem zamówienia nie jest: Dostawa drukarek do wydruków masowych; Dostawa skanerów dla digitalizacji dokumentów ani aplikacje klasy OCR; Dostawa skanerów kodów paskowych, używanych w procesie inwentaryzacji; Dostawa infrastruktury sprzętowej (dla każdego ze środowisk opisanych w OPZ), w tym backupu, z wyłączeniem udostępnienia środowiska tymczasowego, jak powyżej. Dostawa infrastruktury klucza publicznego. W obszarze warstwy funkcjonalnej i aplikacyjnej przedmiotem zamówienia nie są: Bazy danych i rozwiązania klasy In-memory; Procesy planowania i budżetowania; Procesy zarządzania remontami i inwestycjami (z wyjątkiem księgowego ujęcia tychże); Procesy konsolidacji sprawozdań finansowych z wyjątkiem ewidencji danych w układzie niezbędnym do wykonania konsolidacji (w szczególności eliminacji marż i obrotów); Aplikacje lub narzędzia dedykowane do transformacji i mapowania danych podstawowych (w szczególności konwersji planów kont w przekazywanych dekretach), chyba że Wykonawca uzna, że są niezbędne w celu realizacji wymaganych interfejsów; Odrębne/dedykowane aplikacje lub funkcje o charakterze narzędzi CRM, chyba że Wykonawca uzna, że ich wdrożenie i licencje są efektywne kosztowo a komponenty są niezbędne w celu pełnej realizacji wymagań (np. prowadzenia rejestru kontrahentów lub umów);. Aplikacje lub funkcje o charakterze workflow i Document Management System, z wyjątkiem integracji z tymi narzędziami, w szczególności ewentualne ścieżki akceptacji w SGW mają dotyczyć tylko zmiany statusu/stanu dokumentów lub danych podlegających akceptacji (faktur zakupu i sprzedaży, kontrahentów). Zaimplementowane rozwiązanie musi umożliwiać akceptację dokumentów na różnych etapach ich obiegu oraz umożliwiać ich prezentowanie w kolejce zgodnie z uprawnieniami i przypisaniem organizacyjnym użytkowników. Zaimplementowane 5

6 rozwiązanie nie musi dynamizować obiegu poprzez wysyłanie komunikatów do uczestników obiegu dokumentów; Konfiguracja mechanizmów archiwizujących (przenoszących do innej przestrzeni bazy danych, odciążając obszar intensywnie zapisywany/czytany) dane transakcyjne podlegające polityce retencji; Specjalizowane i uniwersalne aplikacje raportowe, mające charakter hurtowni danych/business warehouse, chyba że Wykonawca uzna, że są one niezbędne do elastycznego i wydajnego raportowania danych zgodnie z wymaganiami raportowymi Zamawiającego lub model danych odpowiada w pełni oferowanemu oprogramowaniu SGW a integracja z SGW jest bezproblemowa i natywna. W szczególności aplikacje raportowe mają obejmować wyłącznie zakres procesowo funkcjonalny SGW; Ustawienie Podsystemu Komunikacji do integracji aplikacji innych niż skomunikowane z SGW (tylko do i z SGW) oraz technicznej integracji z korporacyjną szyną danych. Zamawiający, w ramach niniejszego postępowania, nie zamawia licencji dla komponentów nie leżących w zakresie wdrożenia. 3. Kluczowe założenia metodyki prowadzenia Projektu Zamawiający wymaga realizacji każdego z Wydań w podziale na następujące Fazy oraz Produkty (opisuje wyłącznie usługi o charakterze wdrożeniowym). LP Kluczowe Fazy Projektu Krótki opis Wydanie I Wydanie II Inne usługi 1 Organizacja Projektu Celem etapu jest przygotowanie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych dokumentów określonych w Karcie Projektu. W ramach organizacji projektu następuje powołanie struktur projektowych, w tym Komitetu Sterującego dla projektu Odrębnie, dla Wariantu I stanowi jednak podstawę dla obu Wydań Odrębnie, wymagane aktualizacja Jak dla Wydania II 2 Przygotowanie zespołu wdrożenioweg o W oparciu o przygotowane środowisko systemowe Wykonawca przeprowadzi warsztaty dla Zespołu Wdrożeniowego Zamawiającego obejmujące funkcjonalność systemu. Odrębnie, dla Wydania I kluczowe Odrębnie, wymagane aktualizacje Nie dotyczy 3 Zwymiarowani e, dostawa i instalacja Wykonawca przeprowadzi wymiarowanie środowiska produkcyjnego i instalację zakupionego przez Zamawiającego Oprogramowania na sprzęcie Zamawiającego i W Wydaniu I realizacja podstawowej warstwy technologicznej, z możliwością zwiększania wydajności dla kolejnych Wydań. Nie dotyczy 6

7 skoordynuje prace dostawcy sprzętu związane z dostawą. Uwaga!: Zwymiarowanie sprzętu, ze względu na procedury przetargowe Zamawiającego, musi być wykonane niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych informacji wpływających na parametry sprzętu, nie później niż w 3 tygodniu od rozpoczęcia fazy Opracowanie Projektu. 4 Opracowanie Projektu Opracowanie przez Wykonawcę dokumentu opisującego m.in. sposób obsługi docelowych procesów biznesowych oraz spełnienia wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych przez System. Odrębnie, jednak Projekt należy w ogólnym ujęciu przygotowa ć dla wszystkich wydań (opisującym przewidzian e zmiany dla Wydania II - uwzględniaj ący rozwiązania tymczasowe i docelowe). Dla wydania II należy zaktualizow ać Projekt i uzupełnić go o nowe funkcjonaln ości Obejmuje wyłącznie specyfikacje zmian 5 Budowa rozwiązania Konfiguracja i parametryzacja w oparciu o opracowany dokument Projektu, tak aby rozwiązanie systemowe odzwierciedlało oczekiwania Zamawiającego określone w zdefiniowanych wymaganiach oraz docelowych mapach procesów biznesowych. Zamawiający zapewni środowisko techniczne dla w terminie umożliwiającym zbudowanie na nim środowiska do testów Odrębnie Odrębnie Tylko w przypadku rozwóju systemu 7

8 6 Testy Akceptacyjne 7 Przygotowanie uruchomienia produkcyjneg o i start produktywny akceptacyjnych. Do momentu zapewnienia środowiska technicznego przez Zamawiającego, Wykonawca będzie realizował prace na środowisku zapewnionym we własnym zakresie (dedykowany sprzęt lub rozwiązania typu Cloud prywatny). Przeprowadzenie testów przez Zamawiającego zgodnie z planem testów na sparametryzowanym Systemie i zmigrowanych danych w oparciu o dokument zawierający zestaw Scenariuszy Testowych Przeprowadzenie migracji wszystkich niezbędnych danych do nowego systemu oraz uruchomienie produkcyjne. Przygotowanie użytkowników końcowych do eksploatacji w oparciu o poprawnie skonfigurowane i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego rozwiązanie systemowe. Rozpoczęcie ewidencji zdarzeń gospodarczych w Systemie. Uruchomienie interfejsów stałych. Odrębnie Odrębnie Testowanie każdej zmiany bądź grup zmian zaplanowan ych do wprowadze nia na środowisko produkcyjne Odrębnie Odrębnie j.w. 8 Stabilizacja Wsparcie Zamawiającego przez Wykonawcę w pierwszych okresach produkcyjnego użytkowania. Zakres prac Wykonawcy powinien obejmować m.in.: Odrębnie, jednak w ramach Usługi Administrow ania Systemem Odrębnie, jednak w ramach Usługi Administrow ania Systemem Odrębnie usuwanie Błędów 8

9 rekomendowanie lub podejmowanie akcji mających na celu zapobieżenie powtórzeniu się wystąpienia Błędów; aktywne monitorowanie pracy ; aktywne monitorowanie problemów użytkowników; proponowanie działań zaradczych i sposobów obejścia problemów z Systemem ; organizacja i prowadzenie spotkań projektowych; raportowanie statusu Błędów i zagadnień otwartych; asysta Współpracowników Wykonawcy dostępnych w siedzibie Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem okresów zwiększonej intensywności prac, doraźna asysta telefoniczna lub zdalna udzielana przez Współpracowników Wykonawcy; aktualizacja dokumentacji projektowej. Podział na w/w Fazy ma na celu zapewnienie kompletności działań związanych z realizacją prac Wykonawcy oraz weryfikację statusu dostarczanego na każdym z cykli jego życia. Powyższe Fazy mogą podlegać odbiorowi w trybie zbiorczym, dostosowanym do niezmienialnych warunków płatności przyjętych Umową (Załącznik nr 4 do Umowy - Harmonogram i Załącznik nr 7 - Płatności). Ewentualne szczegóły trybu zbiorczego zostaną udokumentowane w Karcie Projektu. Następująca lista Produktów procesu wdrożenia będzie podlegać odbiorowi, zgodnie z Projektem Umowy: Lp. Produkt Typ Produktu Kluczowa Faza Projektu 1 Karta Projektu Dokument Organizacja projektu 2 Przygotowanie Zespołu Wdrożeniowego Warsztat Przygotowanie zespołu wdrożeniowego 9

10 3 Zwymiarowanie sprzętu dla środowiska produkcyjnego Dokument Zwymiarowanie, dostawa i instalacja 4 Projekt Dokument Opracowanie Projektu 5 Plan testów akceptacyjnych 6 Scenariusze i przypadki testowe dla testów akceptacyjnych 7 Środowisko dla testów akceptacyjnych 8 Plan warsztatów instruktażowych dla administratorów, developerów/programistów i użytkowników końcowych 9 System po testach akceptacyjnych 10 Materiały warsztatowe i instruktażowe dla administratorów, developerów/programistów i użytkowników 11 Przygotowanie administratorów, developerów/programistów i użytkowników 12 Plan przejścia na środowisko produkcyjne 13 System przygotowany do Startu Produkcyjnego Dokument Dokument Inne dotyczące Dokument Inne dotyczące Dokument Warsztat Dokument Inne dotyczące Budowa rozwiązania Budowa rozwiązania Budowa rozwiązania Przygotowanie uruchomienia produkcyjnego i start produktywny Testy akceptacyjne Przygotowanie uruchomienia produkcyjnego i start produktywny Przygotowanie uruchomienia produkcyjnego i start produktywny Przygotowanie uruchomienia produkcyjnego i start produktywny Przygotowanie uruchomienia produkcyjnego i start produktywny 14 Dokumentacja wdrożenia Dokument Stabilizacja 15 Stabilny System Inne dotyczące Stabilizacja Oprócz w/w Produktów wdrożeniowych stanowiących część wymaganej metodyki wdrożeniowej, procedurom odbioru, zgodnie z Umową, będą podlegać ponadto (Załącznik nr 3 Umowy): Dostawa licencji (Świadczenia); Usługa Administrowania Systemem; Usługa Gwarancji; 10

11 Usługi Administrowania Po Odbiorze; Usługi Dodatkowego wsparcia; Wydania/System. Każdy z powyżej wymienionych Produktów musi posiadać poniżej określony zakres i cechy jakościowe, które będą kryterium odbioru Produktów. Lp. Produkt Opis Produktu 1 Karta Projektu Karta projektu musi zawierać co najmniej następujące elementy: Misja i cele biznesowe Projektu. Szczegółowe cele, miary realizacji Projektu i krytyczne czynniki sukcesu. Strategia wdrożenia. Metodyka wdrożenia zgodna z Kluczowymi założeniami metodyki prowadzenia Projektu. Szczegółowy Harmonogram Projektu, zgodny z Harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy Plan i organizacja warsztatów i instruktaży dla zespołu wdrożeniowego. Plan i organizacja warsztatów i instruktaży dla użytkowników końcowych. Standardy i procedury projektowe i wdrożeniowe, w tym procedurę rozstrzygania rozbieżności Opis struktur i ról projektowych, w tym opis przyznanych uprawnień i odpowiedzialności. Harmonogram zawarty w Karcie Projektu musi uwzględniać oczekiwania i możliwości Zamawiającego, a ponadto sekwencyjność i zależność poszczególnych Faz dla każdego z Wydań. Nie dopuszcza się realizacji wdrożenia w sposób, w którym następuje spiętrzenie odbiorów większości bądź istotnych produktów i faz pod koniec prac dla każdego z Wydań. 2 Przygotowanie Zespołu Wdrożeniowego 3 Zwymiarowanie sprzętu dla środowiska produkcyjnego Warsztaty instruktażowe dla Zespołu Wdrożeniowego Zamawiającego mają na celu zapoznanie osób biorących udział w Projekcie z procesami wspieranymi przez wdrażane funkcjonalności. Celem warsztatów jest przygotowanie członków Zespołu Wdrożeniowego do udziału w tworzeniu Projektu oraz parametryzacji. Wykonawca na podstawie uzyskanych od Zamawiającego informacji sporządzi listę i parametry wymaganego sprzętu i technologii, które są wystarczające i konieczne do efektywnego i wydajnego działania (środowiska produkcyjnego) dla Wydania I i następnych. Sprzęt dla środowiska produkcyjnego musi gwarantować przenaszalność ustawień systemu, danych podstawowych i transakcyjnych pomiędzy środowiskami. 4 Projekt Projekt ma zawierać co najmniej: 11

12 Odwzorowanie wymagań biznesowych (tj. mapowanie wymagań na zapisy Projektu ) w Systemie z zapewnieniem spójności pomiędzy poszczególnymi obszarami merytorycznymi (opis działania po zmianach, założenia konfiguracyjne); Opis docelowych procesów biznesowych objętych wdrożeniem wykonany wg Metodyki mapowania w narzędziu ARIS (Zamawiający nie dostarcza wymaganych licencji ARIS), Odwzorowanie struktury organizacyjnej Zamawiającego w Systemie (podmioty, działy gospodarcze, centra zysku, MPK, spółki, jednostki powiązane itp. zależnie od wdrażanej funkcjonalności), Szczegółowy opis danych podstawowych i transakcyjnych, wskazanie pól obligatoryjnych i opcjonalnych, a w przypadku pól słownikowych przedstawienie zawartości słowników; Koncepcja administracji systemu, zawierająca: architekturę techniczną środowisko systemowe, wymagania odnośnie infrastruktury sieciowej, logistykę oprogramowania, bezpieczeństwo systemów, zasady administrowania środowiskiem systemowym, zasady ochrony danych osobowych w Systemie; Koncepcję realizacji integracji z innymi systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego (zakres i przepływ danych, sposób i forma przekazywania danych, częstotliwość i sposób uruchamiania, wolumen danych, monitorowanie poprawności działania narzędzia integracyjnego, specyfikacja funkcjonalna wraz z kompletnymi założeniami technicznymi niezbędnymi do jej realizacji) Koncepcję realizacji migracji danych (zakres i przepływ danych, sposób i forma przekazywania danych, częstotliwość i sposób uruchamiania, wolumen poszczególnych danych, monitorowanie poprawności działania, postępowanie w przypadku błędów, postępowanie awaryjne, specyfikacja funkcjonalna wraz z kompletnymi założeniami technicznymi niezbędnymi do jej realizacji). Koncepcja musi uwzględniać migracje próbne (testy migracji), opisywać narzędzia i zasady weryfikacji migracji, kolejność migracji, zasady przenoszenia ewentualnych dodatkowych danych transakcyjnych po starcie oraz identyfikować osoby odpowiedzialne za poświadczenie prawidłowości migracji. Opracowanie technicznych założeń do archiwizacji obiektów biznesowych w Systemie na użytek docelowych procedur archiwizacji, w szczególności mechanizmy umożliwiające przechowywanie danych z okresu 12

13 podlegającego wymaganej retencji i udostępnianych online, które pozwolą na uniknięcie obciążenia centralnej bazy danych. Formularze, zestawienia, raporty (cel i opis działania, odbiorca biznesowy, częstotliwość uruchamiania, parametry selekcji, układ graficzny z uwzględnieniem kryteriów sortowania i sumowania, rozwiązanie alternatywne, specyfikacja funkcjonalna wraz z kompletnymi założeniami technicznymi niezbędnymi do jej realizacji) Rozszerzenia i modyfikacje (cel i opis działania, odbiorca biznesowy, rozwiązanie alternatywne, skutki rozszerzenia dla pozostałych komponentów, specyfikacja funkcjonalna wraz z kompletnymi założeniami technicznymi niezbędnymi do jej realizacji) Koncepcja uprawnień (zawierająca wykaz ról z opisem i relacjami pomiędzy nimi) Koncepcja testów wydajnościowych rozwiązania (zawierającą: listę operacji do zmierzenia ich wydajności, uszczegółowione założenia dotyczące maksymalnych akceptowalnych przez Klienta czasów wykonania tych transakcji przy założonym obciążeniu systemu, sposób realizacji testu, listę standardowych raportów systemowych pokazujących statystyki wydajnościowe wykonywanych operacji), Założenia do administracji systemem w trakcie eksploatacji, w szczególności:, koncepcja skalowania, koncepcja monitorowania, koncepcja architektury (m.in. opis dwuośrodkowej architektury, moduły i komponenty, landscape, zakres wirtualizacji), koncepcja wykorzystania aktualnych zasobów licencyjno-sprzętowych, pozwalające na zaprojektowanie organizacji wsparcia po stronie Zamawiającego, wykorzystującej istniejące obecnie struktury, procedury i narzędzia. Polityka backup, wskazująca jakie zasoby podlegają backup-om, z jaką częstotliwością oraz jak długo przechowywane są poszczególne kopie bezpieczeństwa, Założenia dla polityki przekazania wiedzy (co najmniej zakres szkoleń do odbycia przez kluczowych użytkowników biznesowych, trenerów, użytkowników końcowych biznesowych, developerów oraz administratorów biznesowych i technicznych, uwzględniająca posiadana przez Zamawiającego platformę e-learning, wraz z kryteriami oceny uczestników i instruktaży.) Założenia dla procesu testów, Zarys i plan opracowania koncepcja zarządzania zmianą w Systemie, Polityka bezpieczeństwa na bazie wytycznych dostarczonych przez Zamawiającego. 13

14 Projekt dla danego Wydania ma zawierać: Szczegółową koncepcję ustawień dla danego Wydania, Ramowe (kierunkowe) wytyczne dla ustawień dla kolejnych Wydań, w tym wpływających na dane Wydanie, Aktualizację zapisów Projektu dla poprzednich (już zrealizowanych) Wydań. 5 Plan testów Opracowany plan testów, z uwzględnieniem testów wydajnościowych, integracyjnych między modułami systemu oraz pełnego testu migracji danych obejmujący: 6 Scenariusze testowe cel, zakres (lista scenariuszy testowych wraz z zakresem przypadków testowych), harmonogram, podział odpowiedzialności za zadania, przypisanie scenariuszy testowych do zadań, kryteria akceptacji testów, sposób oznaczania i klasyfikacji błędów, plan przygotowania danych testowych (migracja testowa), sposób prezentacji wyników testów, sposób klasyfikacji błędów, kryteria odbioru po testach akceptacyjnych, związane z procentowym udziałem błędów danej kategorii w stosunku do łącznej liczby testów. Harmonogram testów w Planie testów musi gwarantować wykonanie co najmniej 2 rund testów akceptacyjnych (obejmujących testy regresji), w całym oczekiwanym zakresie funkcjonalnym i testowym (testy funkcjonalne, integracyjne, procesowe, wydajnościowe, uprawnień i migracji) przez przygotowany personel Zamawiającego. Scenariusze testowe na uzgodnionym formularzu zawierające: Opis testu, metod postępowania i nawigacji w systemie, Listę wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych z Załącznika nr 11 do SIWZ, które podlegają testowaniu w ramach scenariusza; Sytuacje wariantowe (przypadki testowe pozytywne i negatywne) podlegające weryfikacji, Przypadki użycia Dane wejściowe, na bazie których test będzie prowadzony Spodziewane rezultaty testu (w tym wartości danych otrzymanych w wyniku testu). Kryteria akceptacji testu procesu. 7 Środowisko dla testów akceptacyjnych Sparametryzowany system gotowy do przeprowadzenia testów akceptacyjnych, tj przetestowany przez Wykonawcę pod kątem poprawności i zgodności z założeniami Projektu (testy 14

15 wewnętrzne), środowisko testowe uwzględniające co najmniej: Wykonanie konfiguracji i prac programistycznych (parametryzacja, rozszerzenia, raporty, formularze, interfejsy jednorazowe i stałe) opisanych w Projekcie Przygotowanie modelu uprawnień Przygotowanie narzędzi i mechanizmów do przeniesienia danych Zasilenie środowiska przykładowymi danymi i metadanymi odzwierciedlającymi rzeczywiste lub hipotetyczne dane niezbędne do przeprowadzenia testów Utworzenie kont użytkowników wraz z parametrami i uprawnieniami Przekazanie dokumentacji przeprowadzonych testów wewnętrznych Opisywane środowisko musi zostać potwierdzone przez przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji testów wewnętrznych (co do zakresu tożsamych z testami funkcjonalnymi), obejmujących co najmniej w/w zakres zagadnień. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia części testów na środowisku tymczasowym Wykonawcy, z wyłączeniem testów wydajnościowych, przy czym po przeniesieniu na docelowe środowisko część testów zostanie powtórzona (w szczególności integracyjne). 8 Plan warsztatów instruktażowych dla administratorów, developerów/pro gramistów i użytkowników końcowych Plan zawiera: Katalog instruktaży i zakres odpowiedniego przygotowania Listę prowadzących Listę uczestników Harmonogram spotkań, wraz z lokalizacjami Agendę dnia instruktażowego w podziale i dla każdego rodzaju i treści spotkań oddzielnie Szablon/wzorzec materiałów Formularz ankiety ocen Sposób realizacji sprawdzianu zdobytej przez uczestników wiedzy Wymagania organizacyjne i dot. infrastruktury dla warsztatów realizowanych w lokalizacjach Zamawiającego i przy użyciu infrastruktury/środowiska Zamawiającego W szczególności warsztaty powinny być zaplanowane w podziale na warsztaty dla: Testerów Użytkowników końcowych Użytkowników kluczowych Administratorów (Technicznych, Merytorycznych), Developerów/programistów 9 System po testach System po testach akceptacyjnych to docelowe rozwiązanie biznesowe (w postaci przygotowanego do użytkowania 15

16 akceptacyjnych 10 Materiały warsztatowe i instruktażowe dla administratorów, developerów/pro gramistów i użytkowników opartego na Oprogramowaniu), którego poprawność stwierdza się na podstawie następujących elementów Produktu: Przeprowadzonych testów wraz z dokumentacją przeprowadzenia (raporty z testu i zbiorczy raport z testu z wykazem błędów wykrytych w Systemie wraz z opisem błędów i sposobem oraz terminami, w jakich będą usunięte) Dokumentacji usuniętych błędów. Statystyki testów uprawniających stwierdzenia poprawności działania systemu, zgodnie z Planem testów Dokumentacji testów. Materiały dotyczą dokumentacji: Dla użytkownika w postaci materiałów instruktażowych, podręczników i procedur, obejmujących pełen zakres merytoryczny odpowiadający wymaganiom biznesowym, w oparciu o działanie systemu. Szczegółowość materiałów przygotowana będzie na poziomie pozwalającym na rozpoczęcie pracy nowemu użytkownikowi Dla administratora w postaci podręczników administratorskich (administratora technicznego i administratorów obszarowych/modułowych) oraz dokumentacji konfiguracji i rozszerzeń oraz zaktualizowaną koncepcję biznesową Materiały muszą posiadać cechy, umożliwiające: Użytkownikom końcowym - samodzielne korzystanie z, opis funkcjonalności, kolejność czynności w procesie, opis elementów ekranów, opis komunikatów generowanych przez System zamieszczonych w Podsystemie Wiedzy. Administratorom i developerom/programistom instalację i konfigurację komponentów systemu, procedury administrowania na poziomie, bazy danych, warstwy biznesowej, procedury backupu, procedury naprawcze w przypadku przywracania kopii, zasady wymiany danych, procedury bezpieczeństwa i monitorowania działania systemu, zasady programowania w języku aplikacji. Materiały zostaną przygotowane i dostarczone w formacie MS Powerpoint oraz w postaci pozwalającej na realizację treningu w formule e-learning (skrypt interaktywny), pozwalającej na przygotowanie nowych użytkowników i utrwalenie wiedzy zdobytej na warsztatach instruktażowych. Aplikacja umożliwiająca przeprowadzenie i przygotowanie kursów e- learning będzie dostarczona przez Zamawiającego. Materiały dla użytkowników końcowych, administratorów biznesowych i trenerów wewnętrznych zostaną przygotowane w języku polskim. Dopuszcza się przygotowanie materiałów dla administratorów technicznych i developerów w języku angielskim. Wymagane jest także wsparcie Zamawiającego w opracowaniu Procedur Organizacyjnych powiązanych z instruktażem 16

17 funkcjonalnym. 11 Przygotowanie dla użytkowników, developerów/pro gramistów i administratorów 12 Plan przejścia na środowisko produkcyjne 13 System przygotowany do Startu Produkcyjnego Warsztaty przygotowane i przeprowadzone na wersji zgodnej z Systemem po testach akceptacyjnych poświadczone obecnością zaplanowanych osób. Warsztaty będą odbywać się w formule tradycyjnej, z wykorzystaniem i oddzielnych stanowisk szkoleniowych dla każdego z uczestników. Dane na potrzeby przeprowadzenia przygotowania, dostarczy Wykonawca. Spotkania będą prowadzone w języku polskim. Wykonane spotkania instruktażowe będą podlegać procedurze akceptacji, związanej z poświadczeniem uzyskania przez użytkowników kompetencji niezbędnych do prawidłowej i efektywnej pracy z Systemem. Ewidencję uczestników wraz z punktacją sprawdzianu zdobytej wiedzy oraz zestawienie ocen instruktaży wraz z podsumowaniem przekazuje Wykonawca. Jakość spotkań instruktażowych będzie podlegać ocenie przez uczestników (w formie ankiety). Plan przejścia na środowisko produktywne musi zawierać: Harmonogram przejścia na środowisko produktywne Harmonogram transferu (migracji) danych do systemu, z uwzględnieniem elementów wymagających pracy ręcznej zgodnie z koncepcją migracji danych Założenie użytkowników docelowych oraz przypisanie im wymaganych uprawnień i parametrów Przygotowanie środowiska pracy dla użytkowników końcowych (instalacja interfejsu użytkownika, podłączenie drukarek itp.) Plan awaryjny, obejmujący również działania w przypadku braku Startu Produktywnego, z uwzględnieniem przypisania odpowiedzialności za poszczególne zadania Przygotowane do eksploatacji przez Zamawiającego i zweryfikowane przez Wykonawcę oraz członków Zespołów Wdrożeniowych docelowe rozwiązanie biznesowe na środowisku produktywnym w postaci przygotowanego do użytkowania skonfigurowanego, obejmującego ustalone rozszerzenia i modyfikacje, z przygotowanymi interfejsami, raportami, formularzami, procedurami i/lub narzędziami do migracji danych, usuniętymi zidentyfikowanymi błędami, wykonaną migracją danych przewidzianą w planie Startu Produktywnego oraz wykonanymi testami wydajnościowymi oraz założonymi użytkownikami z ustalonym profilem autoryzacji. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji poprawności systemu przygotowanego do startu produkcyjnego poprzez równoległą rejestrację rzeczywistych operacji gospodarczych. Dodatkowa weryfikacja obejmie także potwierdzenie gotowości użytkowników i nadanych uprawnień do działania w docelowym środowisku produktywnym. 17

18 14 Dokumentacja wdrożenia Dokumentacja wdrożenia musi zawierać co najmniej: Komplet aktualnych wersji Produktów Projektu typu Dokumentacja; Komplet materiałów instruktażowych i dokumentacji, zawierających: materiały instruktażowe, podręczniki i procedury, obejmujących pełen zakres merytoryczny odpowiadający wymaganiom biznesowym, w oparciu o działanie systemu dla: użytkowników końcowych, administratorów technicznych, modułowych/obszarowych, developerów/programistów. pełną dokumentację konfiguracji (założenia konfiguracyjne, zrzuty ekranu wraz z wyjaśnieniem) i rozszerzeń programistycznych (algorytmów, opisu założeń dla rozszerzeń, użytych danych, kodów programów z komentarzem wprowadzonym wg uzgodnionych zasad itp.) Dokumentację ustaleń dotyczących zarządzania zmianą Dokumentacja projektowa musi spełniać następujące wymagania w zakresie jakości: czytelna i zrozumiała struktura opracowań; spójna struktura, forma i sposób prezentacji treści opracowań; kompletność danego opracowania (dokumentu), rozumiana jako pełne przedstawienie omawianego problemu, a w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień; spójność opracowania, rozumiana jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji oraz brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami. Dokumentacja musi być przygotowana w języku polskim, z wyłączeniem specjalizowanej, dokumentacji technicznej dla administratorów technicznych i developerów/programistów, która może być dostarczona w języku angielskim. Dokumentacja powinna zostać dostarczona w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję w formacie.ppt(x),.doc(x),.xls(x) i.pdf w Podsystemie Wiedzy. Dokumentacja wdrożenia musi być zgodna z wymaganiami Art. 10. ust. 1. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami), w szczególności powinna opisywać struktury danych i algorytmy przetwarzania danych mających wpływ na sprawozdania finansowe oraz mechanizmy programowych zasad ochrony danych. 15 Stabilny System System wspierany przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, posiadający następujące cechy: a) z zamkniętymi 3 okresami księgowymi objętymi okresem wsparcia; b) dla którego wszystkie występujące problemy i uwagi użytkowników końcowych zostały rozwiązane lub wyjaśnione, a błędy i/lub usterki Produktów zidentyfikowane 18

19 podczas wsparcia po starcie produktywnym zostały usunięte; c) dla którego wsparcie, w okresie stabilizacji, było realizowane przez Wykonawcę w reżimie opisanym w OPZ. Każdy z w/w Produktów typu Dokument musi być dostarczony w języku polskim, w wersji elektronicznej, umożliwiającej edycję, aktualizację i zarządzanie wersjami. Obowiązuje następujący podział odpowiedzialności i zadań pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym: o jednostka odpowiedzialna za realizację danego zadania; w - jednostka wspierająca realizację zadania. Podział Zadań Kolejność Nazwa zadania Wykonawca Zamawiający 1 Organizacja Projektu 1.1 Powołanie struktur oraz Zespołu Projektowego O O 1.2 Opracowanie Karty Projektu O W 1.3 Oficjalny start Projektu W O 1.4 Ustanowione struktury Projektu (Produkt) W O 2 Przygotowanie zespołu wdrożeniowego 2.1 Przygotowanie środowiska, w oparciu o które zostaną zrealizowane warsztaty O W 2.2 Warsztaty dla zespołów wdrożeniowych O W 3 Zwymiarowanie, dostawa i instalacja 3.1 Zwymiarowanie sprzętu dla środowiska produkcyjnego 3.2 Zakup i dostawa sprzętu dla środowiska produkcyjnego, deweloperskiego i szkoleniowego O W W O 3.3 Instalacja sprzętu W O 3.4 Instalacja wymaganego Oprogramowania (dla środowisk: produkcyjnego, deweloperskiego i testowo-szkoleniowego) 4 Opracowanie Projektu O W 4.1 Analiza procesów biznesowych O W 4.2 Szczegółowa analiza architektury aplikacyjnej O W 19

20 Podział Zadań 4.3 Szczegółowa analiza architektury technicznej O W 4.4 Opracowanie Dokumentu Projektu Przygotowanie Projektu O W Koncepcja integracji w ramach przyjętej architektury O W Koncepcja migracji danych historycznych O W Koncepcja testów O W Koncepcja modelu uprawnień użytkowników O W Koncepcja uruchomienia systemu produkcyjnego O W Odbiór Projektu O 5 Budowa rozwiązania 5.1 Konfiguracja systemu O W 5.2 Budowa rozszerzeń O W 5.3 Budowa interfejsów O W 5.4 Budowa interfejsów migracji danych O W 5.5 Budowa hierarchii uprawnień użytkowników O W 5.6 Testy wewnętrzne O W 5.7 Przygotowanie planu testów O W 6 Testy akceptacyjne 6.1 Przygotowanie danych testowych O W 6.2 Przygotowanie scenariuszy testów akceptacyjnych O W 6.3 Weryfikacja kompletności scenariuszy O 6.4 Testy wydajnościowe rozwiązania O W 6.5 Testy akceptacyjne I runda Testy migracji danych historycznych W O Testy funkcjonalne rozwiązania (I runda) W O Testy integracyjne rozwiązania (I runda) W O 20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Zamawiający wymaga wdrożenia Gospodarki Własnej (dalej: SGW ), złożonego z komponentów opisanych w Rozdziale 6 Zakres komponentowy,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu. Projekt ZEFIR 2

Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu. Projekt ZEFIR 2 Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu Projekt ZEFIR 2 1 Metryka dokumentu Nazwa projektu Właściciel projektu Izba Celna Wykonawca* Produkt Autorzy Plik_wersja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r.

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Szczecin, 10 czerwca 2016 1 Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego 2 Jednolity Plik Kontrolny wprowadzenie Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) dotyczący postępowania na zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem pomiędzy systemem ZSRK,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Cennik

ERP. Comarch ERP XL. Cennik Comarch Cennik Comarch Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu Comarch. Cennik Comarch Comarch moduły podstawowe Typ online Administracja Handel Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK. Pytania i odpowiedzi do postępowania p.n.: Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego. 1. OPZ zał 1. W punkcie 3 ppkt 4 wskazane zlecenie przez Zamawiającego do producenta Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych 1. Referencje W ostatnim okresie czasu zrealizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S Projekt MCA Spotkanie Przedsiębiorc biorców w z Przedstawicielami Służby S Celnej Zbigniew Juzoń Warszawa, 19 grudnia 2012 r. Kierownik Projektu MCA Izba Celna w Kielcach Projekt Program e-cło,, POIG.07.01.00-00

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa dnia 25 lutego 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę analizy przedwdrożeniowej i wdrożenia dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny abonament

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy AD.2312.01.2015.UW Biała Podlaska 07.08.2015 r. Wykonawcy W odpowiedzi na Państwa Zapytania do treści SIWZ przetargu pn System teleinformatyczny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.3 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo