Kofax Express 3.0. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kofax Express 3.0. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Kofax Express 3.0 Instrukcja obsługi 2 września, 2011

2 2011 Kofax, Inc., Laguna Canyon Road, Irvine, California 92618, U.S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady użytkowania definiują warunki licencji. Oprogramowanie firm trzecich podlega prawom autorskim i licencjom, których właścicielem są partnerzy Kofax. Produkt chroniony jest patentem na terenie Stanów Zjednoczonych, Patent No. 6,370,277. OPROGRAMOWANIE ZAWIERA POUFNE INFORMACJE I TAJEMNICE HANDLOWE NALEŻĄCE DO KOFAX, INC. ICH WYKORZYSTANIE, UJAWNIANIE LUB REPRODUKCJA SĄ ZABRONIONE BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY KOFAX, INC. Kofax, logo Kofax, Kofax Express, Kofax VRS Server, VirtualReScan, logo VRS VirtualReScan oraz VRS są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Kofax, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do właściwych posiadaczy. 2 S t r o n a

3 Spis treści Spis treści... 3 Wstęp... 4 Lokalizacja plików... 4 Powiązana dokumentacja... 4 Wsparcie techniczne... 4 Opis... 5 Wymagania systemowe... 5 Ustawienia firewalla... 5 Certyfikowane skanery... 5 Archiwizacja dokumentów... 5 Instalacja Kofax Express... 6 Instalacja na niezależnym stanowisku... 6 Instalacja w środowisku Client/Server... 7 Aplikacje Kofax Express... 9 Wybór rodzaju instalacji... 9 Korzystanie z wersji testowej Aktywacja licencji oprogramowania Korzystanie ze sprzętowego klucza licencyjnego Odinstalowanie Kofax Express Dostęp administratora Express Access.xml App.AppProfile S t r o n a

4 Wstęp W niniejszej instrukcji znajdują się informacje, które potrzebne są do instalacji Kofax Express, aktywacji licencji i zapoznania się z oprogramowaniem. Lokalizacja plików Jeśli ściągnąłeś Kofax Expres ze strony Kofax Electronic Delivery, w tym samym miejscu znajdziesz również informacje, w jaki sposób uzyskad pliki instalacyjne. Jeśli otrzymałeś Kofax Express w formie pakietu, pliki instalacyjne znajdziesz na nośniku. Powiązana dokumentacja Oprócz niniejszej instrukcji, w zestaw dokumentacji Kofax Express wchodzi: Kofax Express Help: oferuje pomoc online, włącznie z opisem procedur, pokazujących krokpo-kroku kolejne czynności typowego systemu workflow czy szczegółowe informacje na temat interfejsu użytkownika Kofax Expess Release Notes: Zawiera informacje, które nie są dostępne w pozostałych elementach dokumentacji. Instrukcję w formacie PDF ściągnąd można ze stron Kofax Support: Kofax Express Export SDK: Zawiera zestaw bibliotek API, informacje dla developerów, jak również przykłady tworzenia własnych wtyczek i skryptów. Wsparcie techniczne Wsparcie techniczne można uzyskad u dostawcy oprogramowania, który wymieniony jest jako strona w umowie serwisowej podpisywanej przy zakupie oprogramowania. Dodatkowe informacje znaleźd można na stronie Kofax Support: informacje o produkcie oraz o nowościach dostęp do bazy wiedzy (Kofax Knowledgebase) dostęp do systemu zgłoszeniowego (Case Management System tylko dla klientów z odpowiednią licencją) dokumentację produktu do ściągnięcia Przed kontaktem z dostawcą oprogramowania należy zebrad następujące informacje: nazwa produktu, wersja i numer seryjny pliki z logami licencja produktu dokładny tekst komunikatu o błędzie scenariusz procesu skanowania 4 S t r o n a

5 Opis Kofax Express jest łatwym w użyciu, przeznaczonym do skanowania wsadowego dokumentów programem, umożliwiającym szybkie skanowanie z wyświetlaniem obrazów w czasie rzeczywistym, indeksowanie oraz wykrywanie kodów kreskowych. Technologia Kofax VRS zastosowana w tej aplikacji, zapewnia optymalną jakośd obrazu. Kofax Express może wyeksportowad przechwyconą zawartośd do katalogu dostępnego w systemie zarządzania dokumentami lub systemie archiwizacji. Kofax Express może również wyeksportowad dane do Kofax Capture albo Microsoft SharePoint. Wymagania systemowe Informacje na temat wspieranych systemów operacyjnych i inne wymagania Kofax Express dostępne są na stronie wsparcia technicznego: Ustawienia firewalla W przypadku instalacji klienta/serwera, klienckie stacje robocze nie mogą się łączyd z serwerem, jeśli firewall Windows jest włączony. Aby upewnid się, że połączenie nie jest zablokowane, w Panelu Sterowania wykonaj jedną z poniższych czynności: Dodaj Net.TCP Port Sharing do listy programów i usług, które nie są blokowane przez firewall. Wyłącz firewall Windows na serwerze. Certyfikowane skanery Kofax Express ma certyfikację szerokiej gamy popularnych na rynku skanerów, a nowe urządzenia są certyfikowane regularnie w poniższych kategoriach licencyjnych: Kofax Express for Desktop or Workgroup Scanners: obsługują przepustowośd do 50 dwustronnie zadrukowanych kartek na minutę (obliczenie w oparciu o kartki formatu letter skanowane w trybie pejzażowym). Kofax Express for Low-Volume, Mid-Volume, or High-Volume Scanners: obsługują przepustowośd od 50 do 130 dwustronnie zadrukowanych kartek na minutę (obliczenie w oparciu o kartki formatu letter, skanowane w trybie pejzażowym). Najbardziej aktualna lista certyfikowanych skanerów dostępna jest na stronie: Należy zapoznad się również ze znajdującymi się na stronie specyfikacjami technicznymi oraz konfiguratorem (Scanner Configurator). Pakiety Kofax Scanner Component Installers, zawierające sterowniki do obsługiwanych skanerów, można ściągnąd ze strony Archiwizacja dokumentów Domyślnie Kofax Express przechowuje obrazy w katalogu zlokalizowanym w katalogu ProgramData (lub katalogu Documents and Settings w przypadku Windows XP). Upewnij się, czy masz 5 S t r o n a

6 odpowiednią ilośd miejsca, żeby przechowywad zeskanowane dokumenty. Aby zapisad zawartośd wsadu w odpowiednim katalogu, należy wejśd w zakładkę Job Setup. Instalacja Kofax Express Aby zainstalowad Kofax Express, należy ściągnąd ze strony Kofax Electronic Delivery na dysk lokalny lub wykorzystad wersję otrzymaną na płytce. Możesz zainstalowad Kofax Express na stanowiskach niezależnych lub w środowisku sieciowym. Jeśli na komputerze znajduje się wcześniejsza wersja Kofax Express musisz ją najpierw usunąd. Podczas usuwania masz możliwośd zachowania zadao, szablonów zadao i profili, które będzie można wykorzystad w nowej wersji. Przed rozpoczęciem aktualizacji, należy wyeksportowad wszystkie pozostałe wsady. Instalacja na niezależnym stanowisku Tego typu konfiguracja jest odpowiednia, jeśli planujesz przeprowadzad wszystkie czynności, które umożliwia Kofax Express na tym samym komputerze: administrację, skanowanie, indeksowanie i eksport zadao. 1. Sprawdź, czy skaner został zainstalowany i podłączony do komputera zgodnie z instrukcjami producenta, ale nie włączaj go jeszcze. 2. Zaloguj się do komputera, na którym chcesz zainstalowad Kofax Express jako Administrator i zamknij wszystkie aplikacje. W niektórych przypadkach po zalogowaniu na konto administratora domeny nie ma dostępu do określonych katalogów i/lub używanych rejestrów na lokalnym komputerze. Upewnij się, czy Twoje prawa dostępu są na tym samym poziomie, co lokalnego administratora. 3. W zależności od posiadanej wersji Windows, w trakcie instalacji może byd konieczne wyłączenie User Account Control (UAC). 4. Uruchom instalację dwukrotnie klikając skrót Kofax Express Standalone Setup znajdujący się: w katalogu zawierającym pliki oprogramowania Kofax Express lub na płytce instalacyjnej Wyświetlony zostanie ekran powitalny instalatora. 5. Naciśnij Next i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Podczas instalacji zostaniesz poproszony o akceptację umowy licencyjnej i określenie lokalizacji, w której oprogramowanie Kofax Express ma byd zainstalowane na komputerze. 6. Kliknięcie Install rozpocznie proces instalacji. 7. Kiedy zostaniesz poinformowany, że instalacja została zakooczona, kliknij przycisk Finish. 6 S t r o n a

7 8. Postępuj zgodnie z procedurą Wybór rodzaju instalacji na stronie 9, aby aktywowad licencję. Instalacja w środowisku Client/Server Tego typu konfiguracja jest odpowiednia, gdy planujesz przeprowadzad wszystkie czynności, które umożliwia Kofax Express: administrację, skanowanie, indeksowanie i eksport zadao na wielu stacjach roboczych. W tym środowisku, serwer jest zazwyczaj wykorzystywany do centralizacji zadao związanych z zarządzaniem zadaniami, wsadami i profilami, a stacje klienckie wykorzystywane są do skanowania, indeksowania i eksportu. Należy zainstalowad serwer Kofax Express, aby stworzyd pakiet wdrożeniowy wymagany do instalacji na komputerach klienckich. Instalacja serwera Kofax Express 1. Sprawdź, czy skaner został zainstalowany i podłączony do komputera zgodnie z instrukcjami producenta, ale nie włączaj go jeszcze. 2. Zaloguj się do komputera, na którym chcesz zainstalowad Kofax Express jako Administrator i zamknij wszystkie aplikacje. 3. W zależności od posiadanej wersji Windows, w trakcie instalacji może byd konieczne wyłączenie User Account Control (UAC). 4. Uruchom instalację dwukrotnie klikając skrót Kofax Express Standalone Setup znajdujący się: w katalogu zawierającym pliki oprogramowania Kofax Express lub na płytce instalacyjnej Wyświetlony zostanie ekran powitalny instalatora. 5. Naciśnij Next i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Podczas instalacji zostaniesz poproszony o akceptację umowy licencyjnej i określenie lokalizacji, w której oprogramowanie i baza danych Kofax Express ma byd zainstalowane na komputerze. Jeśli to konieczne, kliknij Change, żeby zmienid lokalizację. 6. Kliknięcie Install rozpocznie proces instalacji. 7. Kiedy zostaniesz poinformowany, że instalacja została zakooczona, kliknij przycisk Finish. 8. Sprawdź, czy podczas instalacji serwera został automatycznie utworzony folder ClientSetup. Domyślnie znajduje się w następującej lokalizacji: C:\Program Files\Kofax\Kofax Express\Install\ClientSetup 9. Wykonaj następujące czynności: Udostępnij katalog ClientSetup każdej stacji klienckiej, na której chcesz zainstalowad Kofax Express. Możesz go udostępnid, skopiowad do lokalizacji sieciowej lub nagrad na płytce. 7 S t r o n a

8 Skopiuj katalog ClientSetup do każdej stacji klienckiej. Katalog ten zawiera prekonfigurowane informacje, konieczne do instalacji klienta Kofax Express. Klienckie stacje robocze kontaktują się ze scentralizowanymi zadaniami oraz repozytorium profili skanowania na serwerze. Uruchomienie klienckiej stacji roboczej Po zainstalowaniu serwera Kofax Express, postępując zgodnie z poniższą procedurą zainstaluj Kofax Express na klienckich Stachach roboczych. 1. Sprawdź, czy skaner został zainstalowany i podłączony do komputera zgodnie z instrukcjami producenta, ale nie włączaj go jeszcze. 2. Zaloguj się do komputera, na którym chcesz zainstalowad Kofax Express jako Administrator i zamknij wszystkie aplikacje. W niektórych przypadkach po zalogowaniu na konto administratora domeny nie ma dostępu do określonych katalogów i/lub rejestrów na lokalnym komputerze. Upewnij się, czy Twoje prawa dostępu są na tym samym poziomie, co lokalnego administratora. 3. W zależności od posiadanej wersji Windows, w trakcie instalacji może byd konieczne wyłączenie User Account Control (UAC). 4. Uruchom instalację dwukrotnie klikając skrót Kofax Express Standalone Setup znajdujący się w katalogu ClientSetup. 5. Naciśnij Next i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Podczas instalacji zostaniesz poproszony o akceptację umowy licencyjnej i określenie lokalizacji, w której oprogramowanie Kofax Express ma byd zainstalowane na komputerze. 6. Kliknięcie Install rozpocznie proces instalacji. 7. Kiedy zostaniesz poinformowany, że instalacja została zakooczona, kliknij przycisk Finish. 8. Z katalogu z oprogramowaniem Kofax Express usuo te skróty aplikacji, które odnoszą się do funkcji, które nie będą wykorzystywane na danym komputerze. Na przykład, jeśli dana stacja robocza będzie wykorzystywana tylko do skanowania, należy usunąd skróty Index, Export i Operations. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w następnej sekcji. W menu Start przejdź do All programs -> Kofax Express. W katalogu z programem Kofax Express kliknij dwukrotnie na skrócie, który nie jest potrzeby, a następnie wybierz Delete. Potwierdź, że rzeczywiście chcesz usunąd skrót, klikając Delete Shortcut. Jeśli to konieczne, usuo pozostałe niepotrzebne skróty z katalogu Kofax Express. 8 S t r o n a

9 Aplikacje Kofax Express Podczas instalacji Kofax Express na stacji roboczej, w katalogu oprogramowania tworzone są automatycznie skróty. Każdy skrót odnosi się do innej aplikacji Kofax Express: Kofax Express: zawiera wszystkie narzędzia produktu Scan: zawiera wszystkie narzędzia konieczne do działania stacji skanującej, umożliwiające wykonywanie takich czynności, jak tworzenie i skanowanie wsadów oraz wprowadzanie zmian jakości obrazu. Index: zawiera wszystkie narzędzia konieczne do działania stacji indeksującej, umożliwiające wykonywanie czynności związanych z indeksowaniem zeskanowanych dokumentów przed eksportem. Export: zawiera wszystkie narzędzia konieczne do działania stacji eksportującej, wykorzystywane do eksportu wsadów dokumentów po ich zeskanowaniu i zaindeksowaniu. Wsady są eksportowane do Kofax Capture, Microsoft SharePoint do systemu archiwizacji lub systemu zarządzania treścią. Operations: umożliwia dostęp do narzędzi wymaganych do skanowania, indeksowania lub eksportu. Nie dotyczy narzędzi administracyjnych związanych z zarządzaniem i publikacją zadao lub profili skanowania. Wybór rodzaju instalacji Jeśli po raz pierwszy uruchamiasz Kofax Express, określ rodzaj licencji i wybierz skaner. Obydwa ustawienia pozostają aktualne przy następnych sesjach Kofax Express. 1. Włącz skaner. 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności: Kliknij skrót Kofax Express na pulpicie lub W menu Start przejdź do katalogu z programem Kofax Express i kliknij na odpowiedni skrót. Kiedy po raz pierwszy uruchamiasz Kofax Express pojawia się okno wersji testowej. 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności: Jeśli chcesz korzystad z wersji testowej, kliknij Evaluation i postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji Korzystanie z wersji testowej. Jeśli posiadasz licencję oprogramowania, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji Aktywacja licencji oprogramowania. 9 S t r o n a

10 Jeśli posiadasz sprzętowy klucz licencyjny, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji Korzystanie ze sprzętowego klucza licencyjnego. W oknie Kofax Express otwarty zostaje predefiniowane zadanie Scan to Desktop. Predefiniowane zadanie zawiera pusty wsad z ustawieniami mającymi zapewnid doskonałą jakośd obrazu dla dokumentów większości rodzajów. Uwaga: Jeśli korzystasz z aplikacji Kofax Express do Eksportu, nie są konieczne dodatkowe operacje. W innym przypadku, przejdź do kolejnego punktu. 4. W zakładce Scan Settings, w grupie Scanner, kliknij Select. Wyświetlone zostaje okno wyboru skanera. 5. Zaznacz nazwę skanera na liście i kliknij OK. (Jeśli skaner nie znajduje się na liście, zapoznaj się z informacjami znajdującymi się na stronie 5 w sekcji Certyfikowane skanery ). Nazwa twojego skanera pojawi się w pasku narzędzi. Możesz rozpocząd korzystad z Kofax Express. Więcej informacji znad zjesz w Pomocy, do której przejdziesz naciskając przycisk F1. Korzystanie z wersji testowej Jeśli po raz pierwszy uruchamiasz Kofax Express, na określoną ilośd dni aktywowana jest licencja testowa. W tym czasie można korzystad z wszystkich funkcji oprogramowania, bez ograniczeo. Jeśli nie aktywujesz zakupionej licencji przed upłynięciem okresu testowego, Kofax Express przełącza się na tryb demonstracyjny. W rezultacie, na zeskanowanych obrazach umieszczany jest znacznik oraz ograniczone są możliwości eksportu. W czasie trwania okresu testowego, przy każdym uruchomieniu programu wyświetlany jest komunikat przypominający o konieczności rejestracji. Po aktywacji komunikat nie będzie się już wyświetlad. Możesz przerwad okres testowy w dowolnym momencie aktywując licencję oprogramowania lub wykorzystując sprzętowy klucz licencyjny. Zapoznaj się z informacjami znajdującymi się w dziale Korzystanie ze sprzętowego klucza licencyjnego. Aktywacja licencji oprogramowania Poniższa procedura opisuje aktywację licencji oprogramowania. Musisz aktywowad licencję, aby móc korzystad z pomocy technicznej i aktualizacji oprogramowania. Aby dostad się na stronę aktywacyjną Kofax Express należy mied dostęp do Internetu. Jeśli to konieczne, możesz przejśd do innego komputera posiadającego dostęp do Internetu i aktywowad swój produkt klikając na poniższy link: 10 S t r o n a

11 Uwaga: Jeśli próby aktywacji licencji nie powiodą się, następuje aktywacja okresu testowego (trial). W tym czasie możesz korzystać z wszystkich funkcji objętych licencją. Jeśli okres ten upłynie, a aktywacji nie uda się przeprowadzić, przełączy się w tryb demonstracyjny. W rezultacie, na zeskanowanych obrazach umieszczany jest znacznik oraz ograniczone możliwości eksportu. 1. Kliknij Activate w którymś z następujących miejsc: Okno wersji testowej Kofax Express Evaluation Window Okno komunikatu przypominającego o konieczności aktywacji Kofax Express Evaluation Reminder Window Okno trybu demonstracyjnego Kofax Express in Demonstration Mode Window Zakładka pomocy Kofax Express Tab Wyświetlone zostanie okno aktywacji Activate Kofax Express 2. Uzupełnij konieczne informacje, a następnie kliknij Activate. 3. Jeśli to konieczne, naciśnij przycisk F1, aby uzyskad dodatkowe informacje. Korzystanie ze sprzętowego klucza licencyjnego Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w tej sekcji, aby zacząd korzystad ze sprzętowego klucza licencyjnego (lub też kontynuowad korzystanie z tego samego sprzętowego klucza licencyjnego z poprzedniej wersji Kofax Express). Musisz zarejestrowad sprzętowy klucz licencyjny, aby móc korzystad z pomocy technicznej i aktualizacji produktu. Aby dostad się na stronę aktywacyjną Kofax Express należy mied dostęp do Internetu. Jeśli to konieczne, możesz przejśd do innego komputera posiadającego dostęp do Internetu i aktywowad swój produkt klikając na poniższy link: 1. Włóż sprzętowy klucz licencyjny Kofax Express do portu USB w komputerze. Uwaga: Jeśli po włożeniu klucza wystąpi błąd, może być konieczne zainstalowanie najnowszego sterownika Sentinel. Sterownik znajduje się w katalogu ze sterownikami klucza ( Dongle Drivers folder ), który znajduje się wśród plików programu Kofax Express. 2. Kliknij Hardware Key (lub Register ) w którymś z następujących miejsc: Okno wersji testowej Kofax Express Evaluation Window Okno komunikatu przypominającego o konieczności aktywacji Kofax Express Evaluation Reminder Window Okno trybu demonstracyjnego Kofax Express in Demonstration Mode Window Zakładka pomocy Kofax Express Tab 11 S t r o n a

12 Wyświetlone zostanie okno Register Kofax Express, jeśli nie korzystałeś przy wcześniejszej wersji Kofax Express z rejestracji swojego sprzętowego klucza licencyjnego. Jeśli licencja została zarejestrowana, nie ma potrzeby wykonywad dodatkowych czynności. 3. W oknie Register Kofax Express uzupełnij potrzebne informacje. Jeśli to konieczne, naciśnij przycisk F1, aby otrzymad dodatkowe informacje. 4. Kliknij Register Now. Po zarejestrowaniu przy pomocy sprzętowego klucza licencyjnego, komunikaty przypominające nie będą już wyświetlane. Odinstalowanie Kofax Express W poniższej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób odinstalowad Kofax Express i powiązane komponenty z komputera. Jeśli planujesz odinstalowad Kofax Express, musisz deaktywowad swoją licencję i aktywowad ją ponownie, po instalacji aplikacji na innym komputerze. W przypadku, gdy chcesz przeprowadzid ponowną instalację na tym samym komputerze, nie jest konieczna deaktywacja licencji. 1. W Panelu sterowania, kliknij Programy i funkcje (lub w przypadku Windows XP Dodaj/ Usuo Programy ). 2. Wybierz Kofax Express z listy aktualnie zainstalowanych programów. 3. Kliknij Odinstaluj (lub Usuo w przypadku Windows XP). 4. Kliknij Tak, po pojawieniu się komunikatu potwierdzającego. 5. Przy usuwaniu plików użytkownika, wykonaj jedną z poniższych czynności: Kliknij Tak, aby usunąd wszystkie zadania, wsady i pliki z szablonami zadao, które utworzyłeś przy pomocy Kofax Express. Kliknij Nie, jeśli chcesz zachowad pliki. 6. Kiedy pojawi się komunikat o zakooczeniu procesu, kliknij Finish. 12 S t r o n a

13 Dostęp administratora Domyślnie użytkownicy Kofax Express mają pełny dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania. Jeśli chcesz ograniczyd dostęp niektórym użytkownikom, należy korzystając z plików ExpressAccess.xml i App.AppProfile zmienid poziom dostępu, w oparciu o przyznawane indywidualnie zezwolenia. Oba pliki dostępne są w domyślmy katalogu aplikacji: Windows 7/Vista: Program Data\Kofax\Kofax Express 3.0 Windows XP: Dokumenty i ustawienia\wszyscy użytkownicy\application Data\Kofax\Kofax Express 3.0 Można na przykład skorzystad z tych plików, żeby uniemożliwiad operatorowi wprowadzanie zmian w zadaniach czy indeksowaniu, jednocześnie gwarantując osobie nadzorującej operatora pełny dostęp do narzędzi z pominięciem eksportu wsadów. Można również zapewnid pełny dostęp dowolnemu użytkownikowi, który jest odpowiedzialny za instalację Kofax Express. Poziom dostępu przyznawany jest automatycznie, w oparciu o login do systemu Windows. Express Access.xml W tym pliku kontrolowany jest dostęp zalogowanych użytkowników Kofax Express. Domyślnie <DisableAllAdmin> jest ustawiony na 0, umożliwiając pełen dostęp do Kofax Express. Gdy <DisableAllAdmin> jest przełączony na 1, zalogowany użytkownik może zobaczyd (ale nie zmienid) ustawienia w oknie opcji ( Option ), które regulują ogólne preferencje i dostęp do poszczególnych narzędzi. Fragment kodu w ExpressAccess.xml: <ExpressAccess> <Class>ExpressAccess</Class> <Version>1</Version> <Members> <DisableAllAdmin>0</DisableAllAdmin> <Members> </ExpressAccess> W celu ustawienia więcej niż jednego poziomu dostępu do Kofax Express na tym samym komputerze, należy utworzyd katalog o nazwie Kofax Express, zawierający przepisaną kopię pliku ExpressAccess.xml ze zmienionym ustawieniem. Skopiuj katalog do bieżącego katalogu z aplikacjami użytkownika: Windows 7/Vista: Users\<Current User>\AppData\Roaming Windows XP: Documents and Settings\<Current User>\Application Data Kiedy użytkownik Kofax Express loguje się do komputera, w pierwszej kolejności weryfikowane są dane dotyczące użytkownika. Jeśli plik istnieje, będzie wykorzystany, nawet jeśli jest pusty. W tym przypadku będzie miał takie samo działanie, jak domyślny plik ExpressAccess.xml, czyli umożliwiad 13 S t r o n a

14 będzie pełny dostęp do narzędzi Kofax Express. W innym przypadku używany jest plik ExpressAccess.xml znajdujący się w standardowym katalogu aplikacji. Przepisany plik jest użyteczny, gdy jesteś administratorem Kofax Express, ponieważ możesz zalogowad się do dowolnej stacji Kofax Express i dostosowad ustawienia w oknie opcji. Jeśli chcesz zapobiec modyfikacji plików przez niepowołane osoby, należy udzielad uprawnieo umożliwiających jedynie odczyt. App.AppProfile Ten plik zawiera aktualne wartości wszystkich ustawieo w oknie Options. Po dostosowaniu ustawieo okna opcji, skopiuj zaktualizowany plik App.AppProfile na stacje robocze, na których chcesz ograniczyd lub kontrolowad dostęp do poszczególnych funkcji. Możesz na przykład dostosowad ustawienia w taki sposób, żeby zakładki Job Setup, Bar Code Setup i Index Setup w ogóle się nie wyświetlały. Możesz skopiowad zaktualizowany plik App.AppProfile na dowolną stację roboczą, na której użytkownikom nie są potrzebne narzędzia z tych zakładek. Dodatkowo, możesz skopiowad przepisaną wersję ExpressAccess.xml do aktualnego katalogu z danymi użytkownika na jego stacji roboczej, tak że po zalogowaniu nie będzie mógł korzystad z okna Options, by przywrócid poprzednie ustawienia. 14 S t r o n a

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika ACTi NVR. wersja 2.3.01

Podręcznik użytkownika ACTi NVR. wersja 2.3.01 Podręcznik użytkownika ACTi NVR wersja 2.3.01 Poznao 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Architektura ACTi NVR... 4 ACTi NVR Server... 4 ACTi NVR Workstation... 4 NVR Web Clinet... 5 Wymagania systemowe... 5 Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19 Datapolis.com ltd., ul. Wiktorska 63, 02-2587 Warsaw, Poland tel. (+48) 022 398 37 45; fax. (+48) 022 398 37 93, office@datapolis.com INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

Paragon Deployment Manager. Podręcznik użytkownika

Paragon Deployment Manager. Podręcznik użytkownika Paragon Deployment Manager Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Główne funkcje... 4 Instalacja i zawartośd pakietu... 5 Zawartośd pakietu... 5 Minimalne wymagania systemowe... 6 Procedura instalacji... 7

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2011 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...8 2 Instalacja - Informacje ogólne...9 Wymagane komponenty instalacji...9

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INSTALACJI

PRZEWODNIK INSTALACJI W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu Pierwsze kroki

Podręcznik administratora systemu Pierwsze kroki Podręcznik administratora systemu Pierwsze kroki Treść podręcznika Szanowny Kliencie firmy Milestone! Zakup systemu XProtect Essential firmy Milestone to wybór inteligentnego rozwiązania do nadzoru. W

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Spis treści Informacje prawne...v 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SharePoint Column Protector v 1.2.6.14

INSTRUKCJA INSTALACJI SharePoint Column Protector v 1.2.6.14 Datapolis.com ltd., ul. Wiktorska 63, 02-2587 Warsaw, Poland tel. (+48) 022 398 37 45; fax. (+48) 022 398 37 93, office@datapolis.com INSTRUKCJA INSTALACJI SharePoint Column Protector v 1.2.6.14 Ostatnia

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2013

Podręcznik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2013 Podręcznik instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2013 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0, 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji programu 4Trans, TachoScan, GBOX autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012 Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012 SolidWorks Enterprise PDM 2012 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...9 2 Instalacja - Informacje ogólne...10

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

Norton Security. Podręcznik użytkownika

Norton Security. Podręcznik użytkownika Norton Security Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik Instalacji SOLIDWORKS Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2 Acer Classroom Manager Podręcznik v2 Podręcznik Prawa autorskie (C) 2013 NetSupport Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez zapowiedzi. Acer Classroom

Bardziej szczegółowo