REALIZACJA PRIORYTETU DIGITALIZACJA ZABYTKÓW I MUZEALIÓW W 2010 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA PRIORYTETU DIGITALIZACJA ZABYTKÓW I MUZEALIÓW W 2010 ROKU"

Transkrypt

1 Małgorzata Brzozowska REALIZACJA PRIORYTETU DIGITALIZACJA ZABYTKÓW I MUZEALIÓW W 2010 ROKU uż od kilku lat minister kultury i dziedzictwa narodowego co roku jesienią ogłasza programy, w ramach których instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą ubiegać się o finansowe wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury. Wśród programów ogłoszonych na rok 2010 znalazł się program Zasoby cyfrowe, przeznaczony na dofinansowanie projektów dotyczących utrwalania i upowszechniania zasobów szeroko rozumianego dziedzictwa w formie cyfrowej, a także poprawy i rozbudowy infrastruktury technicznej służącej tym celom. Program został podzielony na cztery priorytety, ustalone pod kątem grup zasobów dziedzictwa, dla których instytucjami zarządzającymi były odpowiednie Centra Kompetencji ds. Digitalizacji, wyznaczone przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego: Priorytet 1 Digitalizacja materiałów bibliotecznych Biblioteka Narodowa, Priorytet 2 Digitalizacja zabytków i muzealiów Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 1, Priorytet 3 Digitalizacja materiałów archiwalnych Narodowy Instytut Audiowizualny, Priorytet 4 Digitalizacja materiałów audiowizualnych Narodowy Instytut Audiowizualny. Regulaminy priorytetów zostały ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na stronach instytucji zarządzających. Cele priorytetu i warunki dofinansowania Cele priorytetu Digitalizacja zabytków i muzealiów, zapisane w jego regulaminie 2, zakładały: digitalizację zabytków jako trwałe zabezpieczenie zasobów dziedzictwa kulturowego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; bezpieczne i długotrwałe udostępnianie zabytków i muzealiów w postaci cyfrowej; popularyzację wiedzy o zabytkach i zbiorach muzealnych w wersji cyfrowej; upowszechnianie nowoczesnych cyfrowych metod dokumentacji zabytków i muzealiów; edukację w zakresie digitalizacji zabytków i muzealiów oraz zasad przechowywania i promocji zasobów cyfrowych w celu budowy społeczeństwa informacyjnego; ochronę dziedzictwa kulturowego i zwiększenie dostępności jego zasobów poprzez rozwój współpracy instytucjonalnej w sieci. O dofinansowanie projektów, realizujących powyższe cele, mogły ubiegać się państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe. Jednym z warunków ubiegania się było zagwarantowanie wkładu własnego w realizację zadania (ze środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł) na poziomie co najmniej 25% budżetu całego projektu. Zagwarantowanie wyższego wkładu własnego dawało możliwość otrzymania dodatkowych punktów. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, minister kultury i dziedzictwa narodowego mógł podjąć decyzję o odstąpieniu od tego wymogu. Minimalną wysokość wnioskowanego dofinansowania określono na zł, a jeden wnioskodawca mógł maksymalnie aplikować o dofinansowanie dwóch projektów, przewidzianych do wykonania w okresie jednego roku lub dwóch lat (tj. od do roku). W ramach dofinansowania możliwe było zaplanowanie zarówno usług związanych z realiza- 24

2 cją zadań digitalizacyjnych, jak i zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (np. sprzętu i wyposażenia pracowni digitalizacyjnych, urządzeń do masowego przechowywania i udostępniania danych cyfrowych, programów do tworzenia i zarządzania bazami danych wraz z licencjami i prawami autorskimi). Jednakże w ramach priorytetu Digitalizacja zabytków i muzealiów nie było możliwe ubieganie się o dofinansowanie projektu, który polegałby wyłącznie na zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych. Na realizację priorytetu w 2010 r. minister pierwotnie przeznaczył środki w wysokości 3 mln zł. W ramach pierwszego naboru wniosków, do dnia r., zostało złożonych 79 wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę 11,3 mln zł (co najlepiej obrazuje zapotrzebowanie na funkcjonowanie takiego programu). Zestawienie statystyczne złożonych wniosków, uwzględniające formę prawną wnioskodawców oraz rodzaje zadań, zostały przedstawione w tabeli 1. Spośród złożonych projektów, po przeprowadzeniu Tabela 1. Wnioski złożone do Programu Zasoby cyfrowe, Priorytet 2 Digitalizacja zabytków i muzealiów Table 1. Applications filed for the Digital resources programme, Digitalisation of monuments and museum exhibits priority. Statistical lists: applicants and varieties of tasks Zestawienie statystyczne pod kątem wnioskodawców grupy wnioskodawców liczba złożonych wniosków odrzucone z powodów formalnych z tego rozpatrzone negatywnie przyznano dofinansowanie państwowe instytucje kultury instytucje kultury współprowadzone przez ministra samorządowe instytucje kultury organizacje pozarządowe w tym: fundacje stowarzyszenia kościoły i związki wyznaniowe razem Zestawienie statystyczne pod kątem rodzajów zadań rodzaje zadań liczba złożonych wniosków odrzucone z powodów formalnych z tego rozpatrzone negatywnie przyznano dofinansowanie cyfrowa dokumentacja zabytków wpisanych do rejestru zabytków cyfrowa dokumentacja dziedzictwa archeologicznego digitalizacja muzealiów i tworzenie elektronicznych inwentarzy zbiorów udostępnianie i przechowywanie zasobów cyfrowych związanych z dziedzictwem organizacja szkoleń i warsztatów, służących edukacji w zakresie digitalizacji tworzenie wirtualnych sieci współpracy międzyinstytucjonalnej 1 1 razem

3 procedury oceny, o której dalej, minister podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w łącznej wysokości zł na realizację 17 z nich (wykaz projektów wraz kwotami dofinansowania zawiera tabela 2). Tabela 2. Program Zasoby cyfrowe, Priorytet 2 Digitalizacja zabytków i muzealiów Table 2. The Digital resources programme, Digitalisation of monuments and museum exhibits priority Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie łączna kwota zł Przyznana punktacja Wymagany limit punktów Nr wniosku Wnioskodawca Nazwa projektu 78, /10 Muzeum Pałac w Wilanowie Strona internetowa Forum Edukatorów Muzealnych - wirtualna platforma współpracy i wymiany doświadczeń w dziedzinie edukacji muzealnej, wystawiennictwa oraz promocji i upowszechniania zbiorów rozbudowa portalu 77, /10 Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 76, /10 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 76, /10 Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego 73, /10 Muzeum Narodowe w Warszawie 72, /10 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 72, /10 Fundacja im. św. Królowej Jadwigi dla Papieskiej Akademii Teologicznej 71, /10 Muzeum Narodowe w Gdańsku Przyznane dofinansowanie ,00 Park Etnograficzny w Tokarni ,00 wirtualny świat przeszłości Digitalizacja negatywów Eustachego ,00 Kossakowskiego Wirtualne Muzeum Historii Fotografii ,00 Budowa inwentarza elektronicznego zbiorów i digitalizacja muzealiów Digitalizacja archiwów Muzeum Auschwitz-Birkenau Digitalizacja i inwentaryzacja kościołów i klasztorów w Archidiecezji Krakowskiej Digitalizacja zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku 71, /10 Fundacja Kresy-Syberia Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia faza II 70, /10 Muzeum Narodowe Zakup i wdrożenie programu bazodanowego muzealiów etap 1 70, /10 Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej Elpisi w Gorlicach Digitalizacja i udostępnianie cyrylicznych zbiorów muzealnych z XVII-XIX w , , , , ,00 70, /10 Fundacja XX Czartoryskich Wirtualne Muzeum most do kultury ,00 69, /10 Państwowe Muzeum na Majdanku 69, /10 Katedralna Parafia Rzymsko- Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła w Toruniu 67, /10 Muzeum Podlaskie w Białymstoku 67, /10 Parafia Rzymsko-Katolicka św. Stanisława B.M. i św. Wacława M. 67, /10 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu Digitalizacja zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku Platforma Edukacyjna - Katedra Świętych Janów w Toruniu Archeologia Podlasia Cyfrowe Archiwum , ,00 Wirtualna Katedra Wawelska Digitalizacja najcenniejszych zabytków pradziejowych Wielkopolski ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu 26

4 Po rozstrzygnięciu pierwszego naboru wniosków, minister podjął decyzję o zamknięciu następnego, a środki nierozdysponowane ( zł) zostały przeznaczone na realizację innych zadań. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku kilku innych programów i priorytetów. Procedura oceny Złożone wnioski były oceniane dwuetapowo. W pierwszym etapie KOBiDZ ocenił poprawność formalno-rachunkową wniosku. Obejmowało to sprawdzenie przede wszystkim: czy wniosek został złożony przez podmiot uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie, czy dotyczy projektu zgodnego z warunkami regulaminu, czy został złożony w terminie, czy został poprawnie wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby, czy zawierał komplet wymaganych dokumentów oraz czy kosztorys projektu sporządzony został prawidłowo. Tylko wnioski spełniające wymogi formalne i rachunkowe przechodziły do następnego etapu oceny. Spośród 79 wniosków złożonych do priorytetu, do następnego etapu oceny przeszły 53 projekty. Do najczęściej popełnionych błędów należały: niepodpisanie wniosku lub załączników, brak jednego lub więcej wymaganych załączników, aplikowanie o kwotę niższą niż określony w regulaminie limit zł. W drugim etapie oceny zespół ekspertów, powołanych przez ministra, oceniał wnioski pod kątem ich wartości merytorycznej i społecznej. W ramach merytorycznej wartości zadania oceniano uzasadnienie potrzeby jego realizacji, innowacyjność projektu oraz zakres działań służących jego realizacji. W ramach kryterium wartości społecznej oceniono, w jakim stopniu projekt przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz upowszechnienia wiedzy o nim w różnych grupach społecznych. Jednocześnie instytucja zarządzająca KOBiDZ oceniła wartość organizacyjną wniosków, tj. rzeczowe i adekwatne wypełnienie rubryk wniosku i załączników, realność przedstawionego budżetu i harmonogramu oraz poziom finansowego wkładu własnego wnioskodawcy. W drugim etapie oceny każde zadanie było oceniane indywidualnie i przyznawano mu punkty, których suma decydowała o miejscu wniosku na liście rankingowej. Do uzyskania rekomendacji dofinansowania konieczne było uzyskanie co najmniej 60 pkt dla zadania jednorocznego i 70 pkt dla zadania dwuletniego. Liczba punktów decydowała też o wysokości rekomendowanego dofinansowania im więcej punktów, tym większa szansa na otrzymanie wnioskowanej kwoty w pełnej wysokości. Podsumowanie oceny projektów złożonych do priorytetu Digitalizacja zabytków i muzealiów dało listę 14 zadań, które po ocenie przez Zespół ekspertów i KOBiDZ, uzyskały wymagany limit punktów oraz rekomendację dofinansowania. Regulamin priorytetu przewidywał dodatkową procedurę oceny wniosków szczególnie ważnych z punktu widzenia polityki kulturalnej państwa. W przypadku projektów, które zostały uznane za spełniające ten warunek, indywidualna ocena wartości merytorycznej i społecznej wniosku była dokonywana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i była to ocena ostateczna. W ramach priorytetu Digitalizacja zabytków i muzealiów taką oceną zostały objęte 3 zadania. Realizacja dofinansowanych zadań Zgodnie z decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego, dofinansowanie zostało przyznane na 17 projektów, które niemal w całości zostały wykonane w roku 2010 (z jednym wyjątkiem, który został zakończony w styczniu 2011 roku). W ciągu pierwszego kwartału 2011 r. beneficjenci złożyli rozliczenia finansowe przekazanych środków oraz dokumentację merytoryczną wykonanych projektów, zawierającą m.in. zdigitalizowane materiały (lub ich próbki w przypadku szczególnie obszernych projektów), prezentacje multimedialne, dokumentację opracowanych lub zakupionych baz danych, materiały promocyjne. Informacje o rezultatach projektów można znaleźć na stronach internetowych beneficjentów. Przypisy 1 Z dniem 1 stycznia 2011 r. przekształcony w Narodowy Instytut Dziedzictwa. 2 Regulamin priorytetu jest dostępny na stronie NID (www.zabytek.pl Ochrona i konserwacja zabytków Finansowanie ochrony zabytków PO Zasoby cyfrowe Priorytet 2 Digitalizacja zabytków i muzealiów ) oraz na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (www.mkidn.gov.pl Programy Ministra Programy MKiDN 2010 Zasoby cyfrowe Priorytet 2 Digitalizacja zabytków i muzealiów ). 27

5 Małgorzata Brzozowska Realisation of the Digitalisation of Monuments and Museum Exhibits Priority in 2010 In accordance with a decision made by the Minister of Culture and National Heritage in 2010, the National Centre for Historical Monument Studies and Documentation (KOBiDZ) in its capacity as a Digitalisation Competence Centre concerned with monuments and museum exhibits acted as an institution managing the Digital resources programme priority 2: Digitalisation of monuments and museum exhibits. Within this priority, state and self-government culture institutions, NGOs as well as churches and religious associations could request additional funds for projects concerning the dissemination of monuments and museum exhibits in a digital form as well as an improvement and expansion of the technical infrastructure serving those objectives. The first batch of applications was expected up to 30 November There were 79 projects sent in; 53 of them met the formal requirements defined in the rules and passed to the next stage of assessment. An evaluation of the contents and social value of the projects was conducted by a Team of Experts established by the Minister, while the organisational (formal) value was judged by KOBiDZ as the management institution. A summary of the granted points was followed by a preparation of their ranking, which served as a basis for recommendations concerning financial assistance for tasks that received the required number of points. In accordance with a decision made by the Minister, a total of zlotys was granted for the realisation of 17 projects. Having resolved the first selection of the filed motions, the Minister decided to end a successive selection and the remaining funds ( zlotys) were intended for the implementation of other tasks. The subsidized tasks were performed. In the course of the first quarter of 2011 the beneficiaries presented financial settlements relating to the received funds and a documentation of the realised projects, containing, i.a. digitalised material (or samples in the case of particularly extensive projects), multimedia presentations, a documentation of the prepared or purchased databases, and promotion material. Information about the results of the projects is available on the Internet sites of the beneficiaries. Małgorzata Brzozowska, pracownik Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków, a następnie Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury, gdzie zajmowała się dotacjami na prace remontowe, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach; od 2008 r. pracuje w KOBiDZ (obecnie NID) jako osoba odpowiedzialna za realizację zadań instytucji zarządzającej programami powierzonymi przez MKiDN; 28

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich

System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich Przygotował zespół Narodowego Instytutu Dziedzictwa: Bartosz Skaldawski, Aleksandra Chabiera, Adam Lisiecki Redakcja tekstu: Iwona Liżewska ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej na przykładzie organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego

Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej na przykładzie organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej... 113 mgr Małgorzata Kuta-Pałach Instytut Socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytet Rzeszowski Ocena stron internetowych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe, w ramach których można wnioskować o dofinansowanie stan na dzień 16.02.2015 r. - Załącznik nr 1

Programy pomocowe, w ramach których można wnioskować o dofinansowanie stan na dzień 16.02.2015 r. - Załącznik nr 1 Programy pomocowe, w ramach których można wnioskować o dofinansowanie stan na dzień 16.02.2015 r. - Załącznik nr 1 Nazwa programu Rodzaj działań projektowych Uprawnieni Wnioskodawcy Termin składania wniosków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania polityki strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1.

Stan wdrażania polityki strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1. strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1.5 ZPORR] Tarnów-Warszawa Styczeń 2005 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo