LABORATORIUM NR 1 Wniosek zapotrzebowania - tworzenie prostego obiegu spraw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LABORATORIUM NR 1 Wniosek zapotrzebowania - tworzenie prostego obiegu spraw"

Transkrypt

1 LABORATORIUM NR 1 Wniosek zapotrzebowania - tworzenie prostego obiegu spraw Abstrakt Celem ćwiczenia jest stworzenie prostego obiegu dokumentów, który pozwoli obsłużyć proces składania i akceptowania zamówień przez pracowników firmy. W tym celu tworzony jest obieg spraw (workflow), który pozwoli pracownikom rejestrować zapotrzebowania, a ich przełożonym je akceptować. W trakcie ćwiczenia, zostaniecie wprowadzeni w podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem obiegów spraw i dokumentów w narzędziu WEBCON Business Process Suite Designer Studio. Po jego zakończeniu, będziecie w stanie stworzyć od podstaw własne obiegi. Opis ćwiczenia Dokument przedstawia proces stworzenia wniosku zapotrzebowania i jego procedowanie w obiegu. Założenia: spełnione wymagania wstępne 2 różnych użytkowników w Active Directory (do przypisania ról składającego wniosek i jego przełożonego) Opublik owano PAŹDZIERNIK 2014

2 1. Stworzenie witryny SharePoint Budowa i konfiguracja witryny Stworzenie procesu w WEBCON Designer Studio Konfiguracja połączenia Designer Studio z witryną SharePoint Stworzenie procesu Stworzenie atrybutów Atrybut tekstowy Atrybut daty i godziny Atrybut osoby lub grupy Stworzenie typów dokumentów Stworzenie obiegu Stworzenie kroków i ścieżek Przypisanie zadań Powiązanie typów dokumentów Kolejność atrybutów Widoczność atrybutów Konfiguracja witryny SharePoint Aktywacja funkcji WEBCON WorkFlow Config Konfiguracja połączenia z bazą danych Ustawienie WebPartów Test wykonanego rozwiązania Przygotowanie środowiska pracy W dokumencie Wymagania wstępne zostały opisane wszystkie elementy, jakie należy przygotować przed rozpoczęciem wykonywania laboratoriów. Raz przygotowane są wystarczające do wykonania każdego laboratorium. 1

3 1. Stworzenie witryny SharePoint Witryna SharePoint jest interfejsem do wyświetlania danych stworzonych w WEBCON Business Process Suite. W tym ćwiczeniu witryna będzie składać się z dwóch podwitryn - osobna dla dyrektora oraz dla pracownika Budowa i konfiguracja witryny Stwórz nową witrynę SharePoint. Z punktu widzenia WEBCON BPS nie ma znaczenia, w jakim miejscu na serwerze SharePoint nowa witryna zostanie utworzona. Jak już będziesz w interesującym Cię miejscu, wejdź w Zawartość witryny i wybierz Dodaj nową podwitrynę. Nazwij ją Wniosek zapotrzebowania. 2

4 Utwórz dwie podwitryny, nazwij je Pracownik oraz Przełożony. Należy to zrobić w taki sam sposób jak z witryną Wniosek zapotrzebowania, tylko że z poziomu tej właśnie witryny. Na witrynie Wniosek zapotrzebowania dodaj łącza do obu podwitryn. Wejdź do ustawień witryny, wybierz Górny pasek łączy 3

5 Dodaj łącza nawigacyjne wchodząc do Nowe łącze nawigacji i wpisując adresy i nazwy stworzonych podwitryn. 4

6 Przykładowy wygląd witryny nadrzędnej: Wejdź na podwitrynę Przełożony. Wejdź w Ustawienia witryny, następnie w Górny pasek łączy. Wstaw nowe łącze prowadzące do witryny nadrzędnej. Dzięki temu podwitryna Przełożony powinna wyglądać następująco: Takie same operacje wykonaj dla podwitryny pracownik. 5

7 2. Stworzenie procesu w WEBCON Designer Studio Celem tego zadania jest stworzenie obsługi procesu obiegu wniosku zapotrzebowania. Każdy proces jest obsługiwany za pomocą definiowanych w systemie: Atrybutów pól formularza, które będą wykorzystywane by gromadzić dane wprowadzane przez użytkowników i pobierane z zewnętrznych systemów Typów dokumentów zawierających Atrybuty formularzy, które uczestniczą w procesach akceptacji i opiniowania Obiegów dokumentów poszczególnych kroków (np. rejestracji, akceptacji, itd.) oraz ścieżek przejścia łączących kroki ze sobą. Obiegi określają zachowanie dokumentu w procesie Konfiguracja połączenia Designer Studio z witryną SharePoint Otwórz WEBCON BPS Designer Studio, przejdź w lewym górnym rogu do zakładki Ustawienia. Wprowadź adres do utworzonej przez Ciebie witryny SharePoint Wniosek zapotrzebowania ćwiczenie. W ten sposób możliwe będzie na witrynie wyświetlenie wszystkiego tego, co w dalszej części ćwiczenia zostanie stworzone w WEBCON Designer Studio. Przykładowa konfiguracja może wyglądać następująco: 6

8 2.2. Stworzenie procesu WEBCON Designer Studio umożliwia stworzenie Procesu, umożliwiającego obsługę procesu biznesowego. W ramach Procesu możliwe jest utworzenie: Listy atrybutów pól formularza dostępnych w procesie Listy typów dokumentów formularzy dostępnych w procesie Listy obiegów dokumentów Dla pojedynczego procesu możliwe jest zdefiniowanie wielu typów dokumentów, każdy z nich może uczestniczyć w jednym lub wielu obiegach. Lista atrybutów jest współdzielona w ramach procesu zarówno pomiędzy typami dokumentów jak i pomiędzy obiegami. W panelu nawigacyjnym przejdź do Procesów, następnie kliknij Nowy. Uzupełnij nazwę oraz nadaj uprawnienia użytkownikom: 1 osoba w Dodawanie nowych - pracownik Webcon Employee 1 osoba w Administracja - przełożony Webcon Director (lub inna, będąca w Active Directory przełożonym powyższej) Przykładowa konfiguracja tworzenia procesu może wyglądać następująco: Zapisz proces. 7

9 2.3. Stworzenie atrybutów Atrybuty są polami formularza, jakie można przypisać do typu i obiegu dokumentu. Atrybuty pozwalają użytkownikowi na wprowadzenie dowolnej informacji danego typu, lub też mogą być połączone z zewnętrznymi źródłami danych, np. z listą kontrahentów systemu ERP. W tym procesie potrzebne będą następujące atrybuty: Nazwa atrybutu Typ atrybutu Treść wniosku Data wniosku Pracownik 2.4. Atrybut tekstowy Wiele wierszy tekstu wprowadzenie komentarza lub opisu Data i godzina wybór daty z użyciem kontrolki kalendarza Osoba lub grupa Wprowadzenie loginu lub nazwy użytkownika, które zostaną zweryfikowane w Active Directory Rozwiń drzewo procesu, wybierz Atrybuty (Form fields) i kliknij Nowy (New). 8

10 Nazwij go Treść wniosku (Application Content), typ ustaw na Wiele wierszy tekstu (Multiple lines of text). W dolnym prawym rogu kliknij Konfiguruj (Configure). Ustaw liczbę linii na 5. Zapisz proces. 9

11 2.5. Atrybut daty i godziny Dodaj nowy atrybut. Nazwij go Data wniosku (Application Date). Jako typ atrybutu ustaw Data i godzina (Date and time). Dla każdego atrybutu możliwe jest ustawienie jego wartości domyślnej. Ustawiając wartość domyślną, można skorzystać z dostępnych dla obiegu informacji (np. login zalogowanej osoby, adres IP jej komputera, etc.), innych atrybutów uzupełnionych w formularzu, oraz zapytań SQL (zarówno funkcji SQL takich jak getdate() jak i zapytań do zewnętrznych źródeł). Dla atrybutu Data wniosku ustal wartość domyślną (Default value) wskazującą na datę bieżącą. Wykorzystaj wbudowaną funkcję SQL: select getdate() Zapisz proces. Ustalając wartość domyślną możliwe jest skorzystanie z instrukcji warunkowych oferowanych przez język SQL, takich jak case czy też if. Konstruując instrukcje warunkowe można skorzystać ze zmiennych dostępnych w systemie oraz pól formularza. 10

12 2.6. Atrybut osoby lub grupy Dodaj nowy atrybut, który przechowa informację o osobie składającej wniosek. Nazwij go Pracownik (Employee). Jako typ atrybutu ustaw Osoba lub grupa (Person or group). W konfiguracji (prawy dolny róg) zaznacz checkbox Wybór osób (People selection). Jako wartość domyślną wpisz następujący kod: select {I:CURRENTUSER} Spowoduje to przypisanie do pola Pracownik aktualnie zalogowanego użytkownika, czyli osobę składającą wniosek. Zapisz proces. W atrybutach typu Osoba lub grupa możliwe jest wprowadzanie zarówno pojedynczych osób, jak i grup Active Directory, oraz grup SharePoint. 11

13 2.7. Stworzenie typów dokumentów Typy dokumentów odpowiadają formularzom, jakie będą wypełniane przez użytkowników. Pojedynczy typ dokumentu może uczestniczyć w wielu obiegach. W panelu nawigacyjnym przejdź do Typów dokumentów (Document types) i kliknij Nowy (New). Ustaw nazwę jako Wniosek zapotrzebowania (Application of Demand), akronim jako WNZ (AD). Na potrzeby ćwiczenia ustalimy sygnaturę dokumentu jako [Akronim typu dokumentu]/[kolejny numer dokumentu w bieżącym miesiącu]/[numer bieżącego miesiąca]/[bieżący rok]. Wpisz następujący kod: {DTYPE_Acronym}/{NUMBERINMONTH}/{MONTH}/{YEAR} Określając sygnaturę można skorzystać z wielu dostępnych zmiennych oraz atrybutów formularza, które dostępne są po wybraniu opcji Edytuj (Edit). Z prawej strony widoczne są atrybuty dostępne dla tego typu dokumentu. Domyślnie wszystkie są zaznaczone. 12

14 2.8. Stworzenie obiegu Obiegi określają sposób procedowania dokumentów i spraw w ramach procesu. W ramach obiegu określane są kroki, ścieżki przejścia oraz akcje tworzące proces. W panelu nawigacyjnym przejdź do Obiegów (Workflows) i kliknij Nowy (New). Nadaj mu nazwę Obieg wniosku (Application Workflow) i zapisz proces. 13

15 2.9. Stworzenie kroków i ścieżek W tej sekcji zostaną stworzone wszystkie kroki obiegu, przez jakie dokument będzie przechodzić w trakcie procesu oraz ścieżki przejścia, po których będziemy się poruszać przechodząc z jednego kroku do następnego. Przejdź w Obiegu wniosku na zakładkę Schemat graficzny (Workflow designer). Przeciągnij bloczek startowy (odpowiadający krokowi rozpoczynającemu proces) na obszar projektowania. Nazwę kroku nadaje się poprzez dwukrotne kliknięcie myszką na danym kroku i edytowanie wyświetlanego tekstu. Nadaj mu nazwę Złożenie wniosku (Submitting). Następnie utwórz pozostałe kroki: Nazwa kroku Typ kroku Rozpatrzenie wniosku Wniosek zaakceptowany Pośredni Końcowy pozytywny Wniosek odrzucony Końcowy negatywny Aby utworzyć ścieżki przejścia łączące kroki, najedź myszką na krawędź bloczka, aż pojawią się punkty zaczepienia. Najedź na jeden z nich, wciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij w stronę innego kroku. Przy najechaniu na krawędź kroku docelowego ponownie pojawiają się punkty zaczepienia. Puść przycisk myszy po najechaniu na jeden z nich. W ten sposób dwa kroki zostaną powiązane ścieżką przejścia. Strzałka na ścieżce wskazuje kierunek, w jakim przejście jest możliwe. 14

16 Utwórz i ponazywaj następujące ścieżki: Krok wyjściowy Krok wejściowy Nazwa ścieżki Złożenie wniosku Rozpatrzenie wniosku Złóż wniosek (Submit) Rozpatrzenie wniosku Wniosek zaakceptowany Akceptuj wniosek (Accept) Rozpatrzenie wniosku Wniosek odrzucony Odrzuć wniosek Przypisanie zadań Wybór ścieżki przejścia powoduje przesunięcie elementu (dokumentu) do kolejnego kroku. Jednocześnie konieczne jest wskazanie osoby (lub grupy osób), którym zostaną przypisane zadania wynikające z obiegu. Przejdź na zakładkę Definicja i kroki (General). Kliknij na krok Złożenie wniosku i następnie Edytuj (Edit) 15

17 Otworzy się edycja kroku. Przejdź na zakładkę Ścieżki przejścia (Paths), następnie wybierz zakładkę Tworzenia zadania (Task creation). Wybierz Zawsze do (Static), jako osobę ustaw dyrektora firmy Webcon Director. Zapisz proces. Przypisanie zadania może odbywać zarówno statycznie, jak i dynamicznie. W tym ćwiczeniu zadanie zostało statycznie przypisane do konkretnego użytkownika z Active Directory, można jednakże wskazać atrybut typu Osoba lub grupa, wtedy zadanie będzie przypisywane do użytkownika będącego wartością tego atrybutu. 16

18 2.11. Powiązanie typów dokumentów Każdy zdefiniowany typ dokumentu może uczestniczyć w różnych obiegach. Trzeba zatem dla każdego obiegu określić listę typów dokumentów, które mają być z nim powiązane. Przejdź do zakładki Powiązane typy dokumentów (Associated document types) i zaznacz typ Wniosek zapotrzebowania (Application of Demand), by powiązać go z obiegiem. Zapisz proces Kolejność atrybutów Atrybuty w formularzach są zawsze wyświetlane w określonej kolejności. W tej sekcji musisz po prostu określić, który atrybut będzie wyświetlany jako pierwszy, który jako drugi, etc. Przejdź do zakładki Globalny szablon formularza (Global form template), ustaw następującą kolejność atrybutów: Data wniosku (Application Date) Pracownik (Employee) Treść wniosku (Application Content) i zapisz proces. Kolejność atrybutów możesz zmieniać zaznaczając dany atrybut i przesuwając go w górę bądź w dół. 17

19 2.13. Widoczność atrybutów W tej sekcji zostanie określona widoczność i wymagalność każdego atrybutu. Będziesz określać, które z atrybutów mają być widoczne, które będą ustawione w trybie tylko do odczytu a także, które będą wymagalne by przejść do następnego kroku. Co ważne wszystkie 3 cechy można ustalać niezależnie od siebie dla każdego z kroków procesu z osobna. Przejdź do zakładki Matryca atrybutów (czwarta od lewej) i ustaw widoczność atrybutów na krokach. Ustaw: Na kroku Złożenie wniosku wymagane (Req.) Data wniosku oraz Treść wniosku, dodatkowo atrybut Data wniosku w kolumnie [Odc] (Rea.) powinien mieć pomarańczowy kwadrat Na pozostałych krokach wszystko do odczytu (Rea.) Funkcjonalność pomarańczowego kwadratu polega na ustawieniu atrybutu w trybie do odczytu ale w taki sposób, by można było ustawić jego wartość z wyłączeniem ręcznej ingerencji użytkownika, np. ustawienie wartości przez picker. Możliwe jest kopiowanie ustawień widoczności atrybutów pomiędzy krokami kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym kroku i wybierz krok, z którego chcesz skopiować ustawienia (Copy from step). 18

20 3. Konfiguracja witryny SharePoint W Zadaniu Nr 1 utworzyłeś już witrynę SharePoint. Teraz musisz zrobić jeszcze skonfigurować funkcję WEBCON Workflow Config, a następnie dodać i skonfigurować komponenty WebPart 3.1. Aktywacja funkcji WEBCON WorkFlow Config Funkcja WEBCON Workflow Config służy do połączenia się z bazą danych, stworzoną za pomocą kreatora instalacji. Przejdź na witrynę Wniosek zapotrzebowania ćwiczenie. Kliknij Akcje witryny, wybierz opcję Ustawienia witryny. 19

21 Na stronie ustawień witryny, w dziale Akcje witryny wybierz opcję Zarządzanie funkcjami witryny (Manage site features). Następnie odnajdź na liście funkcji WEBCON WorkFlow Config i ją uaktywnij (Activate). Po poprawnym uaktywnieniu funkcji, jej stan powinien zmienić się na Aktywna (Active). 20

22 3.2. Konfiguracja połączenia z bazą danych Po aktywacji funkcji WEBCON WorkFlow Config kliknij ponownie w Akcje witryny w lewym górnym rogu strony. W menu kontekstowym pojawi się nowa opcja Ustawienia WEBCON WorkFlow (WEBCON Workflow Configuration). Wybierz ją. Na stronie ustawień WEBCON WorkFlow wprowadź parametry połączenia z bazą danych Workflow, którą utworzyłeś za pomocą kreatora bazy danych przy instalacji WEBCON BPS i wybierz opcję Zapisz (Save). Analogiczne operacje aktywacji funkcji WEBCON Workflow Config oraz konfiguracji połączenia z bazą danych wykonaj dla każdej z podwitryn dyrektor oraz pracownik. UWAGA w przypadku nieprawidłowej konfiguracji modułu WEBCON Workflow nie będzie można rozpocząć obiegu żadnego wniosku wszystkie dane bowiem, które będą wyświetlane na stronach są przechowywane w bazie danych, do której podaje się w tym module dane dostępowe. 21

23 3.3. Ustawienie WebPartów Komponenty WebPart służą do wyświetlania treści na witrynach SharePoint. WebParty WEBCON BPS dodaje się do każdej witryny w taki sam sposób, jak te standardowe. Przejdź do podwitryny Pracownik. Wybierz Edytuj w prawym górnym rogu strony. Dodaj nowy WebPart BPS Start Workflow. Wybierz Edytuj Web Part. Wpisz jego nazwę i przejdź do konfiguracji. Skonfiguruj Web Part jak poniżej: UWAGA żeby móc wykonać powyższe czynności musisz być zalogowany jako użytkownik, który ma w Designer Studio uprawnienia do dodawania nowych dokumentów lub administracji procesu. 22

24 Wybierz Edytuj w prawym, górnym rogu strony. Dodaj nowy WebPart BPS Show Workflow Elements. Wybierz Edytuj WebPart, wpisz nazwę WebPart u i wejdź do konfiguracji. Skonfiguruj go jak poniżej: 23

25 Strona pracownika powinna wyglądać następująco: Przejdź do podwitryny Przełożony. Wybierz Edytuj w prawym, górnym rogu strony. Dodaj trzy nowe WebParty Show Workflow Elements. Edytuj górny WebPart. Nazwij go Wnioski do rozpatrzenia i przejdź do jego konfiguracji. Wprowadź następujące ustawienia: 24

26 Ustaw Filtr przypisania na Moje aktywne zadania. Zaznacz pole wyboru Zadania bezpośrednie. Jako widoczne ustaw następujące pola: 1. [Systemowe] Sygnatura link 2. Data wniosku filtering 3. Employee - filtering Zapisz zmiany. Dwa pozostałe WebPart y to miejsce na zaakceptowane i odrzucone wnioski. Należy ustawić ich konfigurację analogicznie do WebPart a wyświetlającego wnioski do rozważenia (jest to kwestia zmiany ustawień filtrowania kroku). Należy także zmienić Filtr przypisania z Moich aktywnych zadań na Wszystkie dla obu podstron. Strona Przełożonego powinna wyglądać następująco: Zapisz zmiany. Dwa pozostałe WebParty to miejsce dla wniosków zaakceptowanych i odrzuconych. Ustaw ich konfigurację analogicznie do WebPartu pokazującego wnioski do rozpatrzenia 25

27 (odpowiedni filtr pokazywania kroków), z tą różnicą jednakże by Filtr przypisania (Assignment filter) był ustawiony jako Wszystkie (All). Strona dyrektora powinna wyglądać następująco: 4. Test wykonanego rozwiązania Będąc zalogowanym jako WEBCON Employee, przejdź do podwitryny Pracownik. Kliknij w przycisk rejestracji zapotrzebowania i wypełnij wszystkie potrzebne dane. Przykładowy wniosek może wyglądać następująco: Po kliknięciu przycisku wniosek zostanie przesłany do następnego kroku - Rozpatrzenie wniosku : 26

28 Wejdź na podwitrynę dyrektor będąc zalogowanym jako WEBCON Director. Będziesz mógł zobaczyć następujący obrazek: A więc filtrowanie pokazywania zadań zostało wykonane poprawnie. Kliknij na sygnaturę przeniesie Cię ona z powrotem do kroku. Jako dyrektor możesz podjąć każdą z możliwych decyzji: Zaakceptować wniosek trafi do kroku Wniosek zaakceptowany Odrzucić wniosek trafi do kroku Wniosek odrzucony We własnym zakresie przetestuj każdą z tych dwóch możliwości. 27

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

8. Listy wartości, dodatkowe informacje dotyczące elementów i przycisków

8. Listy wartości, dodatkowe informacje dotyczące elementów i przycisków 8. Listy wartości, dodatkowe informacje dotyczące elementów i przycisków 1. Jak wspomnieliśmy wcześniej, nie można wymagać od użytkowników, znajomości wszystkich identyfikatorów prowadzących, wykonawców

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

pl/administrator

pl/administrator Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią PrestaShop dla witryny snpromet.pl 1. Logowanie do systemu Aby zalogować się do systemu zarządzania treścią witryny należy przejść do adresu: http://snpromet.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów Wszystkie prawa zastrzeżone NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów SPIS TREŚCI Strona I. Rejestracja i konfiguracja konta... 3 1. W jaki sposób mogę się zarejestrować?... 3 1.1 Czy mogę zalogować się używając

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Pomoc do serwisu biomart projektu GERMINATE-BD

Pomoc do serwisu biomart projektu GERMINATE-BD Pomoc do serwisu biomart projektu GERMINATE-BD Wojciech Frohmberg 30 maja 2012 1 Strona domowa dostęp do pomocy możliwość zalogowania wybór zbioru danych informacje o projekcie 1.1 Logowanie Celem zalogowania

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły?

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? UONET+ Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy w systemie Doradca.

Podstawy pracy w systemie Doradca. Podstawy pracy w systemie Doradca. Wstęp. Program Doradca jest aplikacją systemu Windows typu klient- serwer. Oznacza to że baza z dokumentami, użytkownikami, klientami i innymi zasobami znajduje się na

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Spis: Dodawanie nowego dokumentu Edycja dokumentu Dodawanie dokumentu do menu Dodawanie grafiki do dokumentu Dodawanie grafiki głównej Lista dokumentów Operacje na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38).

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). 2. Projektant menu Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). Rys. 2.1. Menu/mainmenu Dostęp do istniejących

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 Witam serdecznie. Poniżej przedstawię w jaki sposób tworzyć formularze w programie WORD 2007. Poprzednie wersje programu WORD 2007 również udostępniały opcję tworzenia formularzy,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Integracja z Subiekt GT

Integracja z Subiekt GT ` Integracja z Subiekt GT Zawartość Zakładanie podmiotu... 3 Aktywacja konta, InfoSfera... 5 Kontrola NIP... 7 Instalacja i konfiguracja oscgt... 9 Edycja kategorii w oscgt... 16 SubiektGT - Atrybuty...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wykonanie: Radom Maj 2008 1 Serwis WWW szkoły w Internecie to obecnie najszybszy i najtańszy sposób dotarcia do największego kręgu

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do wprowadzenia przelewu w systemie ING Business SPIS TREŚCI A. JAK URUCHOMIĆ FORMULARZ PRZELEWU 1 B. WYPEŁNIENIE

Bardziej szczegółowo

Moduł: System Rezerwacji Sal

Moduł: System Rezerwacji Sal Kraków, 2015 Spis treści I. Rezerwacja sal... 3 1. Szablony... 3 2. Uniwersalne akcje i przyciski... 3 a. Wersja językowe... 3 b. Tworzenie wpisów... 3 c. Edycja... 4 d. Kasowanie... 4 II. Moduły... 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET System Uczniowie Optivum NET materiały dodatkowe 1 Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET Ćwiczenie 1. Tworzenie hasła dostępu do systemu Uczniowie Optivum NET Jeśli Twoje dane, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 8 ( Android -pierwsza aplikacja)

Laboratorium 8 ( Android -pierwsza aplikacja) Dr Mirosław Łątka Informatyka dla medycyny Jesień 2012 Laboratorium 8 ( Android -pierwsza aplikacja) Naszym celem jest stworzenie aplikacji, która wyświetla zdjęcie Alberta Einsteina. Jeden z przycisków

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację.

Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację. Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację. Następnie należy podać adres e-mail, który posłuży później

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły.

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły. Kurs obsługi systemu CMS Zaczynając przygodę z systemem zarządzania treścią Joomla 2.5 należy przedstawić główny panel administratora. Całość zaprojektowana jest w kombinacji dwóch systemów nawigacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC I.Nawigacja / Poruszanie się pomiędzy działami. Po zalogowaniu na panel należy wybrać do którego działu chcemy wprowadzić zmiany. Lista z działami znajduję po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 1. Przy pomocy kreatora utwórz raport tabelaryczny, wyświetlający dane dotyczące prowadzących listę przebojów. W tym celu: a. Uruchom narzędzie Application

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Opis warunków synchronizacji UONET > YDP

Opis warunków synchronizacji UONET > YDP Opis warunków synchronizacji UONET > YDP aktualna na dzień 08.04.2013 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2013 Strona 2 z 24 Spis Treści Opis warunków synchronizacji UONET > YDP... 4 KROK 1 Historia (Lata

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRONAMI

ZARZĄDZANIE STRONAMI ZARZĄDZANIE STRONAMI SPIS TREŚCI Wygląd i zachowanie... 2 Strony i podstrony... 3 Przyjazny URL... 5 Kopiowanie stron... 6 Kolejność wyświetlania w menu... 7 1 WYGLĄD I ZACHOWANIE Wygląd i zachowanie odpowiada

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w

O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w 1. Informacje ogólne. Program służy do tworzenia, generowania, edycji,

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo