Spis treêci. Wst p Rozdzia I...Piel gnacja cia a 6. Rozdzia II...Piel gnacja twarzy 62. Rozdzia III...Aromaterapia 70

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treêci. Wst p Rozdzia I...Piel gnacja cia a 6. Rozdzia II...Piel gnacja twarzy 62. Rozdzia III...Aromaterapia 70"

Transkrypt

1 Spis treêci Wst p Rozdzia I Piel gnacja cia a 6 Rozdzia II Piel gnacja twarzy 62 Rozdzia III Aromaterapia 70 Rozdzia IV Piel gnacja w osów 98 Rozdzia V Dodatki biologicznie czynne 125 Rozdzia VI Suplementy diety 173 Swiss Quality

2 Firma VIVASAN jest g ównym przedstawicielem we Wspólnocie Europejskiej, Rosji, krajach nadba tyckich, Europie Wschodniej i Azji szeregu powa anych szwajcarskich producentów naturalnych kosmetyków profilaktyczno-leczniczych oraz bioaktywnych suplementów diety na bazie roêlin. Produkcja tych firm, cieszàcych si od dziesi cioleci renomà na rynku Êwiatowym, odbywa si specjalnie na zlecenie firmy VIVASAN oraz pod markà VIVASAN. Partnerami firmy VIVASAN sà solidne i sprawdzone firmy szwajcarskie, w tym m.in. SWISSCAPS AG, Dr. DUENNER AG, INTRACOSMED AG, OSWALD GmbH, ELIXAN GmbH oraz COSVAL srl., s ynàca w ca ej Europie z naturalnych produktów do piel gnacji w osów. Dzi ki zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcji oraz jednoczesnemu zachowaniu ludowych receptur, oferta VIVASAN jest unikalnà w skali Êwiatowej. Stosowane w przesz oêci receptury ludowe sà wykorzystywane równie obecnie - w erze rozwoju technicznego. Poza tym, w odró nieniu od leków syntetycznych, preparaty naturalne nie wywo ujà efektów ubocznych. Jest to powszechnie znany fakt. Rynek naturalnych produktów profilaktyczno leczniczych jest obecnie jednym z najszybciej rozwijajàcych si, a Szwajcaria zajmuje wiodàcà pozycj w tej dziedzinie. Czarodziejski dotyk VIVASAN czarodziejski dotyk natury! WyjàtkowoÊç produktów VIVASAN polega na tym, e wiele z nich sporzàdzono z wykorzystaniem ekstraktów z zió ekologicznie czystych alpejskich àk. O wy szoêci alpejskich zió stanowi to, e dzi ki krystalicznej czystoêci górskiego powietrza i wody z alpejskich êróde, nie sà one nara one na szkodliwe dzia anie zanieczyszczonego Êrodowiska naturalnego i zachowujà wszystkie swoje w aêciwoêci lecznicze. Dzi ki wysokiej jakoêci czystych surowców i nowoczesnym metodom biotechnologicznego przetwarzania, produkty VIVASAN cieszà si zas u onym powodzeniem na ca ym Êwiecie. Cz Êcià filozofii firmy VIVASAN jest rezygnacja z testowania produktów na zwierz tach. Pojawienie si produktów VIVASAN na naszym rynku daje szerokim kr gom polskich klientów mo liwoêç korzystania ze szwajcarskich kosmetyków leczniczych oraz dodatków biologicznie czynnych najwy szej jakoêci po przyst pnych cenach. WyjàtkowoÊç produktów VIVASAN w porównaniu z ofertà innych firm Dlaczego twierdzimy, e produkty VIVASAN sà bezkonkurencyjne w stosunku do oferty innych firm na rynku europejskim? W dobie sta ej degradacji Êrodowiska naturalnego oraz coraz cz stszej ingerencji cz owieka w natur, produkty VIVASAN charakteryzuje to, i : Sà naturalne, sporzàdzone z leczniczych alpejskich zió Nie zawierajà hormonów ani antybiotyków (!) Nie zawierajà sk adników modyfikowanych genetycznie(!) Sà hipoalergiczne, tj. nie zawierajà substancji powodujàcych alergie Wykazujà szerokie spektrum d ugotrwa ego dzia ania na organizm, zarówno przy u yciu wewn trznym, jak i zewn trznym, co daje wysokà skutecznoêç w leczeniu i profilaktyce Dzi ki wysokiej koncentracji sà ekonomiczne w u yciu Sà odpowiednie dla osób w ka dym wieku 4

3 Piel gnacja cia a 1. Produkty profilaktyczno lecznicze 6 2. Linia Ja owiec Linia Tymianek Linia Nagietek Linia Rumianek Linia Aloe Vera Olejki do masa u Linia Drzewo Herbaciane 53 Swiss Quality

4 Harmonia z naturà, skuteczna receptura, wieloletnie doêwiadczenie i nowoczesne biotechnologie oto podstawa sukcesu produktów VIVASAN! W niniejszym rozdziale przedstawione zosta y preparaty leczniczo-kosmetyczne: kremy, ele, emulsje, itp., sporzàdzone na bazie roêlin o w aêciwoêciach leczniczych. Sà to m.in.: ja owiec, tymianek, nagietek, rumianek, aloes, arnika, brzoza, hakoroêl ( czarci pazur ), jojoba, krasnorosty i inne. Naturalne preparaty VIVASAN z wykorzystaniem tych zió sà skuteczne w profilaktyce i leczeniu wielu chorób. Najcz Êciej usuwajà nie tylko objawy, ale i przyczyn danego schorzenia. Do produkcji produktów profilaktyczno kosmetycznych VIVASAN u ywa si naturalnych komponentów najwy szej jakoêci, takich jak: olejek z kie ków pszenicy, olej sojowy, jojoba, olej s onecznikowy, wosk pszczeli, mleczko migda owe, aktywne ekstrakty roêlinne, olejki eteryczne. Dzi ki swej w aêciwoêci atwoêci wnikania do g bokich warstw skóry dzia ajà leczniczo nie tylko na skór, ale i na ca y organizm. Bezwzgl dnà zaletà tych produktów jest ekologiczna czystoêç surowców i brak syntetycznych konserwantów, cz sto powodujàcych Piel gnacja cia a I. Produkty profilaktyczno lecznicze podra nienia i alergie skóry. Dlatego produkty VIVASAN sà dobrze tolerowane nawet przez osoby o skórze wra liwej i sk onnej do alergii skórze. SkutecznoÊç produktów VIVASAN, zauwa alna zaraz po utrzymuje si przez d ugi czas. W niniejszym rozdziale przedstawimy paƒstwu nast pujàce produkty: el leczniczy na stawy PC 28 Balsam SAN ROCCO el do HIGIENY INTYMNEJ Krem JA OWIEC Krem TYMIANEK Krem VIVA ACTIV Krem, dezodorant w kremie, piank pod prysznic i emulsj NAGIETEK Krem i emulsj RUMIANEK el, peeling i emulsj ALOE VERA Olejki do masa u JOJOBA i AWOKADO Krem JOJOBA Olejek eteryczny, krem i tonik DRZEWO HERBACIANE 6

5 el na stawy PC28 Nadzwyczaj skuteczny, unikalny el PC 28 agodzi ból i stany zapalne stawów, mi Êni i nerwów, agodzi stresy, likwiduje zm czenie i poprawia samopoczucie. Polecany osobom starszym, a tak e sportowcom i osobom aktywnie uprawiajàcym sport, u których pojawia si efekt zakwasów. el PC 28 zawiera szereg aktywnych sk adników skutecznie pomagajàcych osobom cierpiàcym na choroby uk adu nerwowego i szkieletowego. Ekstrakt ze skorupiaków - midii nowozelandzkiej zmniejsza obrz ki, likwiduje stany zapalne, agodzi ból i zwi ksza ruchomoêç stawów. Polisacharydy o dzia aniu nawil ajàcym (glikozaminoglikany) w po àczeniu z ekstraktem z arniki stymulujà ukrwienie skóry. Ekstrakt brzozy dzia a oczyszczajàco i Êciàgajàco, skutecznie wspomagawydalanie toksyn. Ekstrakt hakoroêli ( czarciego pazura ), bogaty w aminokwasy, kwasy t uszczowe omega 3 i mikroelementy, od ywia i odm adza skór, chroni przed promieniowaniem jonizujàcym i promieniami UV. Ekstrakt krasnorostów ma dzia anie przeciwodparzeniowe, olejek eteryczny mi ty odêwie a i tonizuje. Olejek cytrynowy, obok swych w aêciwoêci tonizujàcych i piel gnujàcych, dzia a odka ajàco i gojàco. Olejek eteryczny tymianku reguluje funkcje skórnych gruczo ów ojowych. Olejek eteryczny lawendy s ynie ze swych w aêciwoêci antyseptycznych i oczyszczajàcych. Olejek pomaraƒczowy wykazuje dzia anie uspokajajàce, antyseptyczne i od ywcze. Zastosowanie: Zapalenie stawów, zwyrodnieniowe choroby stawów, osteochondroza kr gos upa Reumatyczne i dnawe uszkodzenia stawów Choroba Bechterewa (zesztywniajàce zapalenie stawów i kr gos upa) Zapalenie oskrzeli, zapalenie p uc, wysi kowe zapalenie op ucnej Krwiaki, siƒce, skurcze i bóle w koƒczynach Syndrom zimnych stóp, nerwobóle, lumbago, rwa kulszowa Stres, syndrom chronicznego zm czenia Urazy sportowe, inne urazy tkanek mi kkich, zapalenie mi Êni Sposób u ycia: Masowaç bolàce cz Êci cia a dwa trzy razy dziennie. Sk adniki aktywne: Produkty profilaktyczno lecznicze Ekstrakt arniki, ekstrakt brzozy, ekstrakt midii nowozelandzkiej, ekstrakt hakoroêli, olejki eteryczne: mi ty, cytryny, tymianku, lawendy, s odkiej pomaraƒczy, polisacharydy (glikozaminoglikany). 7

6 Balsam SAN ROCCO Unikalny aktywny kompleks, który szybko i skutecznie zwalcza ró ne choroby skóry Êwiàd, stany zapalne, uszczyc, zapalenia skóry i inne. Swe dzia anie zawdzi cza w aêciwoêciom leczniczym bioaktywnych roêlinnych sk adników balsamu. SAN ROCCO, czyli Âwi ty ROCH, do dzisiaj czczony jest przez KoÊció Rzymskokatolicki jako wybawiciel Europy od epidemii d umy, pustoszàcej jà w XIV w. Âwi ty Roch jest patronem podró ników, aptekarzy, lekarzy, sadowników, szpitali, wi êniów i byd a domowego. Patronuje tak e chorym na d um, choler, wêcieklizn oraz choroby nóg. Wed ug podania, Âwi ty Roch urodzi si w Montpellier (Francja) w rodzinie gubernatora miasta. Ju przy urodzeniu Pan Bóg naznaczy go znamieniem w kszta cie czerwonego krzy a na piersi, które wkrótce okaza o si cudotwórcze. Po Êmierci rodziców m ody Roch rozda ca y majàtek biednym, a sam w stroju pielgrzyma wyruszy do W och, gdzie w tym czasie szala a d uma.w czasie swej pielgrzymki po W oszech, Roch leczy chorych na d um przy pomocy zió i znamienia w kszta cie krzy a. D uma ust powa a przed nim, chorzy w cudowny sposób zdrowieli.wyleczy w ten sposób tysiàce ludzi, a - ranny w kolano sam zarazi si d umà. Zatrzyma si w opuszczonej leênej chatce, aby tam umrzeç. Uratowa go pies z pobliskiego zamku, który przynosi Rochowi jedzenie i liza jego ran, a si zagoi a. Uratowany od Êmierci Âwi ty Roch wróci do Francji, gdzie nie rozpoznany przez rodaków trafi do wi zienia pod zarzutem szpiegostwa. Przesiedzia pi ç d ugich lat w wi zieniu kierowanym przez w asnego wuja, nie zdradzajàc swojego szlachetnego Produkty profilaktyczno lecznicze pochodzenia. 16 sierpnia 1378 roku znaleziono go martwego.w jego celi jaênia a niezwyk a poêwiata. Dopiero po Êmierci, kiedy odkryto niezwyk y krzy na jego piersi, zrozumiano kim by. Roch zosta uznany za Êwi tego, a 16 sierpnia dniem - Âwi tego Rocha. Kiedy w mieêcie 1414 roku wybuch a epidemia d umy, duszpasterze wezwali lud do modlitwy do Âwi tego Rocha. Lud przeszed w procesji na czeêç Âwi tego i epidemia ustàpi a.w roku 1485 relikwie Âwi tego Rocha ukradli wenecjanie i z Montpellier przewieêli do Wenecji, aby chroniç miasto przed sta ym zagro eniem dêumà.wenecja, z racji swych kontaktów ze Wschodem, skàd przychodzi a zaraza, zawsze jako pierwsza pada a jej ofiarà i miastu brakowa o ju si do walki z czarnà Êmiercià. Na czeêç tego wydarzenia wzniesiono w Wenecji Êwiàtyni Âwi tego Rocha, gdzie Wenecjanie wznosili modlitwy w podzi ce za wybawienie od d umy i gdzie do tej pory przechowywane sà relikwie Âwi tego Rocha. Wyobra enie Âwi tego Rocha uwa a si za unikalne, poniewa jest on zawsze przedstawiany z psem, a r kà wskazuje na zara onà dêumà ran na kolanie. Jest to niespotykany w owych czasach wizerunek Êwi tego. Nazwa preparatu SAN ROCCO pochodzi od imienia Âwi tego, którego podobizna widnieje na opakowaniu balsamu. Podstaw balsamu SAN ROCCO tworzà zio a, którymi, wed ug podania, Âwi ty Roch leczy chorych. 8

7 Olejek drzewa herbacianego to skuteczny Êrodek antywirusowy i przeciwgrzybiczy. Ma w aêciwoêci przeciwzapalne i przeciwbólowe, usuwa reakcje alergiczne, jest skuteczny w walce z bakteriami: zwalcza gronkowce i paciorkowce. Oczyszcza i dezynfekuje rany, koi ból przy oparzeniach, agodzi urazy. Likwiduje zaka enia grzybicze skóry, egzemy, agodzi sw dzenie i opuchlizn przy ukàszeniach owadów, wspomaga usuwanie brodawek i gojenie si p cherzyków opryszczki. Pomaga w ospie wietrznej i pó paêçcu. Olejek geranium zawiera geraniol, cytronelol, geraniltiglinat, dzi ki czemu dzia a odka ajàco, odm adzajàco i tonizujàco, sprzyja odnawie komórek, usuwa wysypki, pryszcze, egzemy, uszczenie si naskórka, wspomaga regeneracj skóry po oparzeniach. Ma dobroczynny wp yw na skór z problemami. Olejek ogórecznika lekarskiego jest êród em kwasu gamma-linolenowego, który stymuluje produkcj prostaglandyn (farm. substancje majàce natur kwasów t uszczowych, dzia ajàce jak hormony) o dzia aniu przeciwzapalnym. Redukuje iloêçmetabolitów kwasu arachidowego, aktywujàcych reakcje zapalne. Glicyna sojowa jest bogatym êród em bia ka, wzmacnia barier lipidowà skóry, przeciwdzia a utracie elastycznoêci w ókien kolagenowych, ma silne dzia anie nawil ajàce, zmi kcza skór i sprzyja regeneracji komórek. Usprawnia proces wymiany komórek skóry, skutecznie utrzymuje prawid owy poziom nawil enia, wzmacnia funkcje ochronne skóry. Ekstrakt z fio ka trójbarwnego posiada w aêciwoêci lecznicze. Korzenie tej roêliny zawierajà: alkaloid wioloemetyn, saponiny; liêcie i odygi - witamin C, kwas salicylowy, sole kwasu winowego, Êluz. Ekstrakt z fio ka trójbarwnego ma dzia anie zmi kczajàce, przeciwzapalne, gojàce i przeciwalergiczne. Przynosi zadziwiajàce rezultaty w piel gnacji skóry podra nionej i uszczàcej si oraz cery tràdzikowej. Ekstrakt z echinacei (je ówki) zawiera kompleks substancji biologicznie aktywnych o dzia aniu bakteriobójczym, antywirusowym, przeciwgrzybiczym i uodparniajàcym. Echinacea przyêpiesza fagocytoz i migracj leukocytów do obszaru infekcji, aktywizuje T - limfocyty, stymuluje produkcj interferonu. Ma w aêciwoêci bakteriobójcze, grzybobójcze i antywirusowe (m. in hamuje rozwój paciorkowców), a tak e zwi ksza mo liwoêci adaptacyjne organizmu. Ekstrakt z echinacei aktywnie zwalcza paciorkowce, gronkowce, wirusy opryszczki, grzyby wywo ujàce pleêniawki jamy ustnej. Stosuje si go przy bakteryjnych infekcjach skóry, skórnych reakcjach alergicznych: uszczycy, egzemach, chorobach skóry, tràdziku, przy oczyszczaniu i leczeniu ran, wrzodów i oparzeƒ. Produkty profilaktyczno lecznicze Ekstrakt z nagietka zawiera gorycze, Êluz (2,5%), kwasy organiczne (jab kowy i salicylowy), olejek eteryczny, beta - karoten, witamin C, flawonoidy i bioflawonoidy, saponiny, garbniki, ywic (powy ej 3%) i inulin. Ekstrakt ma dzia anie przeciwzapalne, bakteriobójcze (szczególnie wobec paciorkowców i gronkowców), przeciwgrzybicze, gojàce i Êciàgajàce, wspomaga regeneracj tkanek. W kosmetologii nagietek stosowany jest jako skuteczny Êrodek nawil ajàcy i tonizujàcy dla skóry suchej i zm czonej. U ywa si go w tràdziku, powik aniach infekcji ropnych, w trudno gojàcych si ranach, czyrakach, w celu unikni cia szpecàcych blizn, przy wysypkach, obrz kach spowodowanych odmro eniami, w zapaleniu y. Ekstrakt z nieêmiertelnika zawiera olejek eteryczny, flawonoidy, kwas askorbinowy, witamin K, gorycze i garbniki. Odznacza si biologicznie aktywnym dzia aniem przeciwzapalnym i antybakteryjnym, agodzi podra nienia. Ekstrakt z dziurawca jest bogaty w olejki eteryczne (azuleny i akoliny), flawonoidy (izokwercetyn, rutyn, kwercetyn ), fitoncydy, gorycze, witamin C i karoten. Dzia a silnie antybakteryjnie na paciorkowce i bakterie Gram - dodatnie gronkowca z ocistego i bakterii gram dodatnich. Stosuje si go w ropnych chorobach skóry. Olej s onecznikowy zawiera oko o 45% t uszczów, 27% w glowodanów, 13-20% bia ek, kwas chlorowy, garbniki, karotenoidy, fosfolipidy, kwas cytrynowy i octowy. Sprzyja epitalizacji ran. Udowodniono jego skutecznoêç w zwalczaniu gronkowca z ocistego i bia ego. 9

8 Szczególnà rol w balsamie pe nià fosfolipidy (biol. czàsteczki t uszczów z o onych, zawierajàce oprócz kwasów t uszczowych i alkoholu tak e reszty fosforanowe. Stanowià bardzo wa ny sk adnik b on biologicznych, w których tworzà dwuwarstw lipidowà - g ówny element strukturalny b ony biologicznej). Dostarczajà one w g àb skóry substancje biologicznie czynne, wchodzàce w sk ad balsamu, zarówno rozpuszczalne jak i nierozpuszczalne w wodzie, nawil ajàc skór i chroniàc jà przed wysuszeniem. Zapewniajà przenikanie substancji aktywnych w g àb skóry. Fosfolipidy przed u ajà dzia anie pozosta ych bioaktywnych sk adników balsamu, normalizujà procesy metaboliczne i funkcj obronnà skóry. Bisabolol to jeden z najaktywniejszych sk adników olejku rumiankowego. agodzi stany zapalne i podra nienia, uspokaja skór. Stymuluje proces regeneracji komórek. Alantoina (u ywana w medycynie jako sk adnik preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojàcych si uszkodzeƒ skóry, sk adnik tkanek, w których odbywa si energiczny rozrost i podzia komórek, "pobudzacz" wzrostu komórek) nawil a i zmi kcza skór, stymulujàc procesy gojenia ran i wymiany komórek naskórka. Olejek marchwiowy to jeden z najlepszych olejków dla skóry zm czonej i suchej. Nawil a skór, chroniàc jà przed przedwczesnym starzeniem, usprawnia funkcje gruczo ów potowych i ojowych. Polecany do piel gnacji skóry uszczàcej si i podra nionej, a tak e przy oparzeniach, uszczycy i egzemach. Zawiera witaminy A i E. Witamina E (tokoferol) jest silnym antyoksydantem, wzmacnia b ony komórkowe, spowalnia proces starzenia si skóry, agodzi zm czenie i podra nienie. Witamina A (palmitynian retinylu) równie jest antyoksydantem. Spowalnia proces starzenia si skóry, normalizuje produkcj kolagenu, sprzyja regeneracji tkanek, wyg adza drobne zmarszczki. Przeciwdzia a rogowaceniu skóry, poprawia odpornoêç i stabilizuje jej funkcje ochronne. W aêciwoêci: Szybko usuwa stany zapalne, zaczerwienienie i sw dzenie skóry Leczy choroby skóry (egzemy, zapalenia skóry, uszczyc ) Zapobiega uszczeniu si i rogowaceniu skóry Poprawia odpornoêç, stymuluje produkcj kolagenu Dzia a antyalergicznie Wzmacnia skór, odbudowujàc jej struktur Nawil a, zmi kcza i od ywia suchà skór, reguluje procesy metaboliczne Chroni skór przed dzia aniem promieni UV Zastosowanie: Produkty profilaktyczno lecznicze Sucha, wra liwa i podra niona skóra Oparzenia I i II stopnia Zapobieganie i leczenie oparzeƒ s onecznych Wrzody, owrzodzenia troficzne, uszczyca, egzemy, zastrza, bielactwo, ropnie, zapalenia skóry Tràdzik pospolity, krwiaki i opryszczka Rozciàgni cia woàzade stawowych, zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowe stawów, zapalenie nerwów i nerwobóle Masa Sposób u ycia: Kilka razy dziennie nanosiç na podra nione odcinki skóry do momentu ustàpienia objawów. Sk adniki aktywne: Olejek drzewa herbacianego, olejek bodziszka (geranium, olejek wiesio ka, glicyna soi; ekstrakty: fio ka trójbarwnego, echinacei, nagietka, kocanki piaskowej, dziurawca, marchwi, olej s onecznikowy, bisabolol, fosfolipidy, kwas mlekowy, seryna, mleczan sodu, TEA - laktat, mocznik, sfingolipidy, beta - karoten, olejek marchwiowy, alantoina, witamina E, kwas cytrynowy, kwas askorbinowy. 10

9 el do HIGIENY INTYMNEJ Niewiele osób zdaje sobie spraw, e ogólna higiena osobista nie zawsze wystarczy, a piel gnacja intymnych cz Êci cia a wymaga odpowiednich kosmetyków. Intymne cz Êci cia a sà bardziej wra liwe na czynniki dra niàce, poniewa skóra tych obszarów zawiera wi kszà iloêç gruczo ów potowych i ojowych, których wydzielina, gromadzàc si, zmienia naturalne ph skóry. Sprzyja to rozwojowi infekcji grzybiczych i bakteryjnych. Sk ad flory bakteryjnej organów p ciowych nie ró ni si znacznie od tego na skórze ca ego cia a. Sà to w wi kszoêci bakterie Gram - dodatnie, zapobiegajàce nadmiernemu rozwojowi grzybów. Wi kszoêç waginalnej flory bakteryjnej stanowià bakterie mlekowe, odpowiadajàce za lekkie zakwaszenie Êrodowiska (5,0-6,0 ph), które stanowi istotnà barier dla bakterii chorobotwórczych. Stosowanie hormonalnych Êrodków antykoncepcyjnych, du e spo ycie w glowodanów i alkoholu, a tak e menstruacja, cià a, menopauza oraz stosowanie odpowiednich Êrodków higienicznych powoduje zanik naturalnego kwaênego odczynu skóry i spadek odpornoêci na infekcje. Produkty profilaktyczno lecznicze Wychodzàc z tych za o eƒ, firma VIVASAN we wspó pracy z ginekologami, dermatologami i bakteriologami stworzy a nowy kosmetyk do higieny intymnej - el do Higieny Intymnej, w którego sk ad wchodzà: ekstrakty z hamamelisu (oczaru wirginijskiego), rumianku, prawoêlazu, aloesu, witamina E i inne. Aloes jest êród em enzymów, witamin i takich substancji biologicznie czynnych jak aloina, która dzia a bakteriobójczo, kojàco i tonizujàco na delikatnà skór miejsc intymnych. Aloes poprawia krà enie krwi, ma dzia anie przeciwzapalne, zmi kczajàce i stymulujàce. Zawiera witaminy D, A, C, E i B12, które nadajà skórze orzeêwiajàcà Êwie oêç. Oczar wirginijski ma dzia anie przeciwzapalne, bakteriobójcze i Êciàgajàce, a tak e zmi kczajàce. Przeciwdzia a tworzeniu si skrzepów i poprawia krà enie, dzi ki czemu jest zalecany jest osobom z hemoroidami. Poza tym uêmierza ból. Rumianek dzi ki obfitoêci aktywnej substancji - azulenu, dzia a na skór zdecydowanie leczniczo. Azulen posiada w aêciwoêci przeciwzapalne, gojàce i przeciwuczuleniowe. Kolejnym, nie mniej znaczàcym sk adnikiem rumianku jest bisabolol, który zosta jeszcze dodatkowo dodany do elu. Bisabolol dzia a antybakteryjnie, przeciwzapalnie i uspokajajàco. agodzi pieczenia i podra nienia. 11

10 Ekstrakt z prawoêlazu (fitokolagen) jest roêlinnym odpowiednikiem preparatów kolagenowych pochodzenia zwierz cego. agodzi podra nienia i stany zapalne, nawil a suchà skór, goi ranki, chroni skór. Produkty profilaktyczno lecznicze Witamina E (tokoferylu, octan tokoferolu) jest silnym antyoksydantem, spowalnia procesy starzenia si skóry, stymuluje krà enie krwi, wspiera naturalne mechanizmy obronne skóry. Stymuluje procesy regeneracji i zapobiega przedwczesnemu starzeniu si skóry. Usuwa podra nienia i stany zapalne, przyêpiesza gojenie mikrourazów. Normalizuje równowag wodnà skóry, odbudowuje jej struktur. Glukoza to jeden z kluczowych produktów przemiany materii, êród o biosyntezy wielu wa nych substancji. Uczestniczy aktywnie w przemianie wodno-solnej i w glodanowej, zapewniajàc energi ywym komórkom skóry. agodne dzia anie myjàce, bez podra nieƒ, osiàgni to przy pomocy tenzydów myjàcych z olejku kokosowego - kokamidopropyl betainy, koket - 7 oraz laurylosiarczanu sodu, które odznaczajà si agodnym dzia aniem myjàcym, nie podra niajàc skóry i Êluzówek. Sposób u ycia: Niewielkà iloêç elu nanieêç na sklór, myç dok adnie, sp ukaç ciep ym strumieniem wody. Podczas menstruacji stosowaç, jeêli to mo liwe, przy ka dej zmianie podpaski lub tamponu. el mo e byç stosowany zarówno przez kobiety jak, i m czyzn. el do Higieny Intymnej skutecznie chroni, nawil a i dezodoruje przez d ugi czas, nie podra niajàc skóry. Przeciwdzia a rozwojowi infekcji grzybiczych, utrzymujàc naturalnà kwasowoêç Êrodowiska. Ma agodny, przyjemny zapach. Sk ad: Cocamidopropyl Betaine, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Laureth-8 Sulfate, Trideceth-9, Sodium Chloride, Propylene Glycol, Tocopherol, sok z liêci Aloe Vera, wyciàg z rumianku, wyciàg z prawoêlazu, ekstrakt oczaru wirginijskiego, hydrolizowany gluten pszenicy, Butylene Glycol, PEG-5 Ethyl Hexanoate, Magnesium Laureth Sulfate, Magnesium Laureth-8 Sulfate, Tocopherol Acetate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Coceth-7, PPG-1PEG Lauryl Glycol Ether, Bisabolol, Glucose, Imidasolidinyl Urea, Methylparaben. 12

11 Ja owiec - historia stosowania Ja owiec (Juniperus communis) to nazwa roêliny leczniczej, znanej ju w czasach biblijnych, kiedy u ywano jej do odp dzania z ych duchów.w niektórych kulturach jest symbolem wiecznego ycia, sàdzono, e mo e zwalczaç Êmierç. Nazwa gatunkowa juniperus pochodzi od celtyckiego s owa "jeneprus", czyli kolczasty, a aciƒskie "communis" znaczy "zwyk y". W mitologii greckiej Jazon i Medea przy pomocy ja owca usypiajà smoka, strzegàcego w Kolchidzie z otego runa. Staro ytni Egipcjanie palili ja owieci wdychali jego opary w celu duchowego i fizycznego oczyszczenia. Indianie Ameryki Pó nocnej u ywali ja owca do leczenia ran, chorób skóry, koêci i stawów, umieszczajàc chorych wêród zaroêli ja owca, gdzie powietrze nasycone by o leczniczymi substancjami. Avicenna poleca ja owiec jako Êrodek moczop dny. Ja owiec spalano we francuskich szpitalach w czasie epidemii ospy, u ywano go tak e w walce z d umà i innymi chorobami zakaênymi. Odkryte w Êredniowieczu ró norodne w aêciwoêci lecznicze ja owca z powodzeniem wykorzystuje si po dziê dzieƒ. Produkty profilaktyczno lecznicze W Rosji pierwsze pisemne informacje o leczniczych w aêciwoêciach ja owca ukaza y si w 1772 w czasopiêmie "Magazyn Ekonomiczny". Ja owiec w àczono wówczas w sk ad oficjalnej farmakologii. Na Rusi uwa ano, e ja owiec chroni od ukàszeƒ w y, dlatego noszono tam na szyi woreczki z zaszytymi w nich nasionami roêliny.w Niedziel Palmowà w cerkwiach wk adano za ikony poêwi cone ga àzki ja owca. Mia o to chroniç nie tylko od z ych duchów, ale i od po arów i b yskawic.w czasach Dymitra Doƒskiego do aêni chadzano nie tylko z witkami z brzozy, ale te i z ja owca. "Dla zdrowego powietrza" w chatach ch opskich sypano na goràcy popió igie ki ja owca, chroniàc si tym samym od much i komarów. Na Krymie, wk adano do skrzyƒ z we nianà odzie à kawa ki aromatycznego ja owcowego drewna w celu zabezpieczenia jej przed molami. Pod koniec XIX wieku olejku ja owcowego, t oczonego z igie i jagód krzewu, u ywano do sterylizacji nici chirurgicznych. 13

12 Ja owiec odgrywa wa nà rol w medycynie ludowej. Jagód u ywa si jako Êrodka na pobudzenie apetytu, w postaci wywaru - w chorobach wàtroby, p cherza moczowego, kamicy nerek, zapaleniu przydatków i reumatyzmie. Same jagody jada si we wrzodach o àdka.wywar z jagód i ga zi pomaga przy braku miesiàczki.wiele z tych receptur pochodzi od Sebastiana Kneippa (ks. Sebastian Kneipp / / - twórca naturalnej metody leczenia za pomocà wody i zió ). Z jagód sporzàdza si równie spirytus ja owcowy, u ywany zarówno wewn trznie, jak i zewn trznie. Wspó czesna medycyna wykorzystuje moczop dne dzia anie ja owca w przypadku obrz ków. Obok antybiotyków i innych leków zaleca te nalewk ja owcowà, wspomagajàcà leczenie chorób nerek, p cherza moczowego, dróg moczowych, a to dzi ki swym w aêciwoêciom odka ajàcym, przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym. W postaci wyciàgu stosuje si go z antybiotykami i innymi lekami.w Polsce i w Bu garii jagody ja owca stosuje si jako Êrodek diuretyczny w chronicznych zapaleniach nerek i p cherza moczowego, chorobach wàtroby, zapaleniach skóry i reumatyzmie. Produkty profilaktyczno lecznicze Za surowiec lekarski s u à dojrza e szyszkojagody, zbierane na prze omie wrzeênia i paêdziernika. Szyszkojagody zawierajà 0,5-2% olejku eterycznego, w sk ad którego wchodzà mono - i bicykliczne monoterpeny i seskwiterpeny (pinen, kadynen, borneol, kamfen i terpinen); oprócz tego w szyszkojagodach zawarte sà cukry (oko o 40%), ywice (oko o 10%), t uszcze, substancje pektynowe (pentozany), kwasy organiczne (jab kowy, mrówkowy, octowy), barwnik juperyna, witamina C, wosk.wydzielina szyszkojagód ja owca - podfilotoksyna, redukuje opuchlizn i obrz ki. W wielu krajach Êwiata do produkcji kosmetyków. Stosowano go do walki z ysieniem i w celu wzmocnienia w osów. W Niemczech, oprócz wymienionych ju chorób, owocami ja owca leczy si choroby o àdka, wàtroby i choroby skórne (Êwierzb, liszaj, wysypki). We Francji wszystkie cz Êci ja owca uwa ane sà za korzystne dla zdrowia. Od dawna u ywa si go za skutecznego Êrodka diuretycznego. 14

13 Produkty profilaktyczno lecznicze Krem JA OWIEC Cz sto niepokojà nas nasilajàce si bóle stawów i mi Êni. Przy codziennej aktywnoêci ruchowej nic nie ustrze e nas. Przed bólem, wywo anym rozciàgni niem wi zade stawowych, st uczeniami, zapaleniami stawów i Êci gien.w takich wypadkach firma VIVASAN poleca Krem Ja owiec - szybko dzia ajàcy naturalny krem przeciwbólowy. Aktywne sk adniki kremu to: olejki eteryczne ja owca, sosny górskiej, eukaliptusa, cyprysu, olej sojowy, ciek a parafina. Olejek eteryczny ja owca wraz z pochodnà witaminy B3, nikotynianem metylu, rozszerza naczynia krwionoêne, poprawia krà enie krwi i przyspiesza przemian materii. Dzi ki tym dzia aniom krem szybko agodzi ból i przynosi uczucie ciep a. Oryginalny sk ad kremu zapewnia mu szybkie przenikanie w wysokim st eniu do samego centrum bólu i stanów zapalnych. Krem ma te dzia anie dezynfekujàce uk ad oddechowy i jest skuteczny w profilaktyce i leczeniu przezi bieƒ. Dzi ki obfitoêci olejków eterycznych drzew iglastych - sosny, cyprysu, eukaliptusa, krem pomaga na kaszel, ostre i przewlek e zapalenia oskrzeli, bronchit palaczy. Dzia a oczyszczajàco na ca y organizm, wzmacnia odpornoêç, agodzi napi cie nerwowe, usuwa zm czenie. Olej sojowy (glicyna soi) - jak wszystkie oleje obfituje w niezb dne kwasy t uszczowe, wzmacnia naturalnà barier naskórka i zatrzymuje wilgoç w skórze, dzi ki obecnoêci tokoferoli i fitosterydów. Ma wyraêne dzia anie regeneracyjne. Wchodzàca w sk ad kremu ciek a parafina jest Êrodkiem zmi kczajàcym i nawil ajàcym, zwi ksza elastycznoêç i spr ystoêç skóry. agodzi nieprzyjemne uczucie suchoêci i Êciàgni cia skóry, chroni jà przed szkodliwym wp ywem Êrodowiska i Êrodków chemii gospodarczej. Wraz z alkoholem cetearylowym wià e w skórze wod i sprzyja zachowaniu odpowiedniego nawil enia. Krem jest niezastàpiony dla osób uprawiajàcych sport - likwiduje bóle spowodowane kontuzjami. Mo na go tak e stosowaç jako krem do stóp, poniewa dzia a przeciwgrzybiczo i pobudza krà enie. Zapobiega syndromowi "zimnych stóp". 15

14 Bolesne miejsca smarowaç kremem 1-2 razy dziennie, lekko wcierajàc go w skór. Po na o eniu mo liwe jest zaczerwienienie i lekkie pieczenie poniewa, krem stymuluje mikrokrà enie. Krem wch ania si szybko, nie zostawiajàc t ustej warstewki, dlatego mo na go stosowaç o dowolnej porze. Produkty profilaktyczno lecznicze Zastosowanie: Choroby stawów: reumatyzm, osteochondroza, podagra, zwyrodnieniowe choroby stawów - krem nale y nanieêç na bolàce stawy i wcieraç lekko masujàc. Nerwobóle, zapalenia mi Êni - kremu nale y u ywaç w czasie i po masa u. "Syndrom zimnych stóp", nieprzyjemny zapach, grzybica stóp - nale y nacieraç stopy 1-2 razy dziennie NadciÊnienie - przy podwy szonym ciênieniu nale y smarowaç skór szyi i ydek Przeciwwskazania: Nie zaleca si stosowania kremu w czasie cià y, chemioterapii, w przypadku indywidualnej nadwra liwoêci na ja owiec. W ostrym stadium chorób nerek nie nale y nak adaç kremu w okolice l dêwiowe. Sk ad: Olejeki eteryczne z ja owca, pinii, eukaliptusa, cyprysa, ciek a parafina, Cetearyl Alcohol, Caprilic Alcohol, olej sojowy (Soja Glycyn), Ceteareth-20, Ceteareth TEA, Methyl Nicotinate, Sodium Lauryl Sulfate, Imidasonidinyl Urea, Propylparaben, dodatek aromartczny. 16

15 Tymianek - historia stosowania Tymianek (Macierzanka Piaskowa) (Thymus serpyllum) to najstarsza roêlina kultowa ("thymos" po grecku znaczy "oddech ycia", " duch"). Sk adano go bogom w ofierze. W staro ytnym Egipcie hodowano tymianek ze wzgl du na jego aromatyczny sok, u ywany do balsamowania.w staro ytnej Grecji dziewcz ta nosi y wianki uplecione z tymianku - jako symbolu p odnoêci. Grecy stosowali tymianek w celu poprawy trawienia. Tymianek przyw drowa przez Alpy w XI wieku. Pierwsze wzmianki o nim mo na znaleêç w "Fizyce" przeoryszy Hildegardy von Bingen i w pismach Alberta Wielkiego. Zielnik P. A. Mattiousa (Praga 1565) by pierwszym êród em informacji dla wszystkich póêniejszych zielników, skàd trafi y one do medycyny ludowej. Tam te pierwszy raz wspomina si o "sile i skutecznoêci" tymianku.tymianek jest uwa any za dobry Êrodek przynoszàcy ulg w bolesnych miesiàczkach. uu ywany jest do oczyszczania cery tràdzikowej, a z niewielkim dodatkiem s u y jako Êrodek wzmacniajàcy. W Êredniowieczu cieszy si powodzeniem sok z tymianku, z którego uzyskiwano koncentrat do celów leczniczych.w Rosji w Âwi to ZaÊni cia NajÊwi tszej Marii Panny p czkami tymianku przystrajano ikony. Na Ukrainie wk adano ziele tymianku do poduszek i materacy, co dawa o mocny, zdrowy sen i przyjemne marzenia senne. Wierzono, i tymianek zaszyty w poduszce przynosi zdrowie i d ugowiecznoêç. Produkty profilaktyczno lecznicze W medycynie tybetaƒskiej stosowano tymianek w oparzeniach; w medycynie indyjskiej - w nie ytach o àdka, chorobach wàtroby; w mongolskiej jako Êrodek wykrztuêny, w chorobach górnych dróg oddechowych. Ziele tymianku, znane w wi kszoêci krajów, zawiera gorycze i garbniki, triterpeny, gumo ywic, ywic, flawonoidy, kwasy: jab kowy, saponinowy, urusolowy, oleanolowy, chlorowy, chinowy i inne, a tak e olejek eteryczny, w sk ad którego wchodzà tymol, linalool, p - cymol, pinen, limonen, octan linalylu, octan geranilu, 1,8 - cyneol, geraniol, cytral, borneol, terpineol, terpinen cyngiberyn, eukaliptol, bornilacetat, octan nerylu, cytronelol i sole mineralne Ziele tymianku ma w aêciwoêci uspokajajàce, agodzàce ból, antyspazmatyczne, wykrztuêne, przeciwzapalne, kojàce i lekko usypiajàce. Olejek eteryczny tej roêliny dzia a dezodorujàco.w medycynie ludowej 17

16 wyciàg z ziela tymianku stosuje si wewn trznie jako Êrodek wykrztuêny i przeciwzapalny w ostrych przezi bieniach, gruêlicy p uc, astmie oskrzelowej, dusznoêciach, kolkach o àdkowo - jelitowych, zgadze, przy wrzodach o àdka i dwunastnicy, wzd ciach, zaparciach, goràczkach, bólach g owy, infekcjach dzieci cych, rozedmie i promienicy p uc, bolesnych miesiàczkach (dysmenorrhoea), chorobach uszu, st uczeniach, skrofulozie, grzybicy skóry g owy, jako Êrodek gojàcy, diuretyczny, przeciw robakom (w wypadku w osog owa i tasiemca). U ywa si go tak e do kàpieli aromatycznych.wyciàgiem z ziela tymianku myje si g ow przy chronicznych bólach g owy, ojotoku, odêwie a si nim twarz. Olejek eteryczny w medycynie ludowej zalecana jest przy udarach i reumatyzmie, a w Europie Zachodniej w ci kich chorobach oddechowych, do nacieraƒ. W Polsce ziele tymianku stosowany jest jako Êrodek bakteriobójczy, przeciwzapalny, uspokajajàcy i pobudzajàcy apetyt. U ywa si go przy zapaleniach nerek, wàtroby, nerwobólach, reumatyzmie, bronchicie, astmie oskrzelowej i wielu innych schorzeniach. We Francji ziele tymianku u ywane jest jako Êrodek rozkurczowy, przeciwrobaczy, gojàcy, wspomagajàcy odnow naskórka, szczególnie w oparzeniach chemicznych. Kàpiele tymiankowe korzystnie dzia ajà na dzieci os abione i chore na reumatyzm. W Bu garii wyciàgu z tymianku u ywano w astmie oskrzelowej, zapaleniu p uc, nie ytach o àdka, kolkach o àdkowych, wrzodach dwunastnicy, wzd ciach; zewn trznie (w postaci kàpieli) w zapaleniach nerwów, neurastenii, reumatyzmie, jako p ukanki przy zapaleniu jamy ustnej. W Niemczech kwitnàcego ziela tymianku u ywa si w chorobach dróg oddechowych, szczególnie kaszlu; wchodzi w sk ad z o onych leków na kaszel. U ywa si go tak e jako Êrodka kojàcego i do aromatycznych kàpieli. Produkty profilaktyczno lecznicze W Austrii ziele tymianku stosuje si w postaci wyciàgu, nalewki i ekstraktu w nie ycie o àdka, wzd ciach, jako Êrodek przeciw robakom, przeciwdrgawkowy i dezynfekujàcy. Olejek eteryczny wchodzi w sk ad najlepszych past do z bów. Nasiona tymianku u ywane sà jako Êrodek przeciw robakom. Wielu lekarzy uwa a, e prawid owo stosowany tymianek jest o wiele skuteczniejszy od innych Êrodków przeciwzapalnych, jednak jego nieograniczone stosowanie mo e doprowadziç do zaburzeƒ czynnoêci tarczycy.tymianek dzia a równie wzmacniajàco na organizm, szczególnie przy wzmo onym wysi ku umys owym i bezsennoêci. 18

17 Krem TYMIANEK Krem Tymianek - oprócz przeciwdzia aniu przezi bieniom - reguluje równie procesy trawienne. Jest skuteczny w wielu chorobach przewodu pokarmowego (kamica ó ciowa, zapalenie p cherzyka ó ciowego, dyskineza dróg ó ciowych, nie yt o àdka, zaparcia), uêmierza bóle menstruacyjne, pomaga w zapaleniu prostaty i cewki moczowej. Opracowany przez firm VIVASAN krem Tymianek zachowuje wszystkie lecznicze w aêciwoêci zio a, dzi ki czemu ma szerokie spektrum dzia ania na organizm. Aktywne sk adniki kremu to: olejki eteryczne tymianku, eukaliptusa, sosny górskiej, sosny b otnej, rozmarynu, cytryny, rumianku, olej sojowy, mleczko migda owe, kamfora, ekstrakt jod y syberyjskiej. Krem Tymianek jest przede wszystkim idealnym Êrodkiem przeciw przezi bieniom. Po na o eniu na okolice ust i nosa, klatk piersiowà i plecy, krem korzystnie wp ywa na drogi oddechowe. Rozkurcza oskrzela, ma w aêciwoêci przeciwzapalne, wykrztuêne i stymulujàce odpornoêç. Które zawdzi cza olejkom drzew iglastych - sosny, jod y, cyprysa i eukaliptusa. Produkty profilaktyczno lecznicze Wchodzàcy w sk ad kremu olejek eteryczny rozmarynu ma w aêciwoêci antyseptyczne, stymulujàce odpornoêç i tonizujàce. agodzi ból mi Êni, poprawia wyglàd skóry i odm adza jà, sprzyjajàc wymianie komórek. Olejek eteryczny cytryny leczy problemy skórne, odbarwia plamy pigmentowe, likwiduje rysunek naczyniowy widoczny pod powierzchnià skóry ("pajàczki" naczyƒ krwionoênych). Olejek eteryczny rumianku to aktywny Êrodek przeciwzapalny i antyseptyczny. Zawarty w rumianku azulen dzia a na skór przeciwzapalnie nawil ajàco i antyalergicznie. Mleczko migda owe (z migda ów s odkich) obfituje w t uste oleje nieschnàce, oraz enzym emulsyn, witamin B2, garbniki i bia ka. Dzi ki cukrom i gumo ywicom skutecznie od ywia, zmi kcza i nawil a skór, przyspieszajàc procesy gojenia drobnych uszkodzeƒ skóry, i chroniàc jà przed negatywnym wp ywem Êrodowiska. Olejek sojowy, jak wszystkie olejki bogaty w niezastàpione/niezb dne kwasy t uszczowe, wspomaga naturalnà barier ochronnà i odpowiedznie nawil enie skóry, dzia a równie regenerujàco. Wchodzàca w sk ad kremu ciek a parafina zmi kcza i nawil a, zwi ksza elastycznoêç spr ystoêç skóry, agodzi nieprzyjemne uczucie suchoêci i Êciàgni cia skóry i chroni jà przed szkodliwym wp ywem Êrodowiska zewn trznego oraz chemii gospodarczej. Wraz ze spirytusem cetearylowym wià e wod, pomagajàc zachowaç odpowiednie nawil enie. 19

18 Krem polecany jest tak e chorym na niedociênienie t tnicze, poniewa podnosi ciênienie krwi. Krem nale y nanosiç na odpowiednie miejsca 1-2 razy dziennie, nast pnie wcieraç agodnymi okr nymi ruchami. Po naniesieniu na skór mo liwe jest zaczerwienienie i lekkie pieczenie, poniewa krem stymuluje procesy mikrokrà enia. Krem wch ania si szybko i nie zostawia t ustej warstewki, dlatego mo na stosowaç go o dowolnej porze dnia. Zastosowanie: Sk ad: Produkty profilaktyczno lecznicze Olejek eteryczny tymianku, ciek a parafina, Cetearyl Alcohol, Caprilik, Soja Glycine, olejek kamforowy, olejek eukaliptusowy, Ceteareth-20, olejek ze s odkiego migda a, ekstrakt z jod y srebrzystej, olejek piniowy, olejek eteryczny sosny b otnej, olejek rozmarynowy, olejek cytrynowy, olejek rumiankowy, TEA-Carbomer, Sodium Cetearyl Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Imidasonidinyl Urea, Propylene Paraben. Cz ste przezi bienia, katar, nie yt oskrzeli, grypa - posmarowaç pod nosem, plecy i piersi, zrobiç masa stóp i natrzeç je kremem. U kobiet: zapalenie przydatków, zaburzenia funkcji jajników, bolesne miesiàczki, zapalenia cewki moczowej - posmarowaç kremem podbrzusze i okolice krzy owe. U m czyzn: zapalenie prostaty, cewki moczowej - posmarowaç kremem pachwiny, podbrzusze i krocze. Zaburzenia trawienia, zaparcia, zwiotczenie jelit, choroby wàtroby i woreczka ó ciowego (zapalenia woreczka ó ciowego, kamica ó ciowa, marskoêç) - posmarowaç kremem okolice wàtroby, wmasowaç agodnym okr nym ruchem, przyjmowaç ekstrakt Karczocha po 1 y ce sto owej 3 razy dziennie po jedzeniu. W niedociênieniu t tniczym krwi - lekko wmasowaç krem w skronie i czo o. Dla poprawy apetytu (u dzieci lub po ci kiej chorobie) - posmarowaç okolice nad górnà wargà, pod nosem. 20

19 Krem VIVA ACTIV Krem VIVA - ACTIV dzi ki du ej zawartoêci soli z Morza Martwego ma w aêciwoêci lecznicze i jest wspania ym Êrodkiem pozwalajàcym rozwiàzaç bardzo wiele problemów skórnych. Zapewnia skórze odpowiednie od ywienie i nawsil enie. Regeneruje skór i odbudowuje jej rezerwy od ywcze. Morze Martwe to zadziwiajàce naturalne êród o zdrowia i urody. Lecznicze w aêciwoêci minera ów i b ota Morza Martwego znano ju w czasach biblijnych. Kleopatra wykorzystywa a cudowne w aêciwoêci wody tego morza w swym "eliksirze pi knoêci".woda Morza Martwego to woda o najwi kszym st eniu soli na Êwiecie. Jest ono 10 razy wi ksze, ni w jakimkolwiek innym zbiorniku wodnym Êwiata i wynosi do 30%. adne inne morze nie mo e pochwaliç si tak bogatym zestawem soli mineralnych, praktycznie sà tu wszystkie pierwiastki tablicy Mendelejewa.Wysoka koncentracja magnezu, wapnia, potasu, bromu i jodu dzia a na organizm uzdrawiajàco i uspokajajàco. Naturalne minera y Morza Martwego w po àczeniu z ekstraktami leczniczych zió czynià dla skóry cuda. Oczyszczajà i od ywiajà, tonizujà i utrzymujà niezb dny poziom nawil enia, aktywnie uczestniczà w procesach przemiany materii, chronià skór przed szkodliwym wp ywem Êrodowiska. Produkty profilaktyczno lecznicze Krem VIVA - ACTIV z solami z Morza Martwego to doskona a kombinacja minera ów, olejków eterycznych i ekstraktów roêlinnych. Olejek Jojoba wyró nia si w aêciwoêciami przeciwzapalnymi, dzi ki czemu zwalcza podra nienia i stany zapalne skóry. Jest skuteczny w zapaleniu stawów. Dzia a normalizujàco, jest korzystny zarówno dla suchej, jak i t ustej skóry. Mo na go stosowaç w uszczycy, egzemie, tràdziku, Êwierzbiàczce i innych chorobach. Mleczko migda owe obfituje w t uste oleje nieschnàce oraz enzym emulsyn, witamin B2, garbniki i bia ka. Dzi ki cukrom i gumo ywicom skutecznie od ywia, zmi kcza i nawil a skór, przyspieszajàc procesy gojenia mikrourazów skóry, chroniàc jà przed negatywnym wp ywem Êrodowiska. Ekstrakt nagietka dzia a kojàco, przeciwzapalnie i bakteriobójczo, wzmacnia naczynia w osowate; poprawia procesy regeneracji skóry i sprzyja usuwaniu nadmiaru t uszczu, zw eniu porów, przeciwdzia a rogowaceniu skóry. Jest naturalnym filtrem UV, chroni skór, od promieni s onecznych i koi podra nienia wywo ane s oƒcem. 21

20 Ekstrakt z kie ków pszenicy dzia a odm adzajàco, zmi kcza i od ywia m ode komórki skóry, zawiera szerokà gam witamin, pomaga w problemach skórnych twarzy i szyi. Alantoina z kie ków pszenicy zmi kcza i nawil a skór, stymuluje proces gojenia si ran i odnowy komórek naskórka. Korzystnie dzia a na skór w warunkach agresywnego Êrodowiska naturalnego (wiatr, s oƒce, mróz, zmienna temperatura i wilgotnoêç, warunki wysokogórskie). Kwas hialuronowy jest jednym z najskuteczniejszych Êrodków wià àcych wilgoç. Przeciwdzia a wysuszaniu skóry, nadaje jej g adkoêç i spr ystoêç, odm adza. Zmi kcza skór, odtwarza jej struktur i elastycznoêç tkanek, chroni przed bakteriami, dzia a przeciwzapalnie, regenerujàco i nawil ajàco. Ciek a parafina jest Êrodkiem zmi kczajàcym i nawil ajàcym, zwi ksza elastycznoêç i spr ystoêç skóry. agodzi nieprzyjemne uczucie suchoêci i Êciàgni cia skóry, chroni jà przed szkodliwym wp ywem Êrodowiska i Êrodków chemii gospodarczej. Zastosowanie: Produkty profilaktyczno lecznicze uszczyca, Êwierzbiàczka, pokrzywka, tràdzik, stany zapalne, podra nienia i zapalenia, skóry na tle alergicznym - kilka razy dziennie smarowaç miejsca zmienione chorobowo. Problemy skórne twarzy - u ywaç jako kremu na dzieƒ. Problemy skóry ràk - kilka razy dziennie wcierajç w d onie. BARDZO skuteczny w przypadku p kania skóry ràk w okresie jesienno-zimowym! Odbudowa pola energetycznego - po kàpieli natrzeç kremem ca e cia o. Sk ad: Woda, sól z Morza Martwego, olejek jojoba, mleczko migda owe, Paraffinum Liquidum, Panthenol, Sodium Hialuronat, ekstrakt z nagietka, ekstrakt z kie ków pszenicy, ekstrakt z kory wierzby, Allantoni, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Sorbitol, Propylene Glycol, Caprilik, Cethyl Alcohol, Myristyl Myristate, Stearic Acid, Sodium Lactate, Dimethicon, Phenoxyethanol, Parabens, dodatek aromatyczny. 22

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging EKSPERT ISSN 1895-3654 maj/czerwiec/2008 (nr 14) Dossier: Hormony rzàdzà kobietà

Bardziej szczegółowo

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2010 (nr 26) Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze

Bardziej szczegółowo

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci 5 Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci Barbara Kowal-Gierczak, Eliza Lamer-Zarawska Zespó polimetaboliczny (zespó X) i cukrzyca typu 2 Pod o em zespo u polimetabolicznego jest opornoêç

Bardziej szczegółowo

Nasze dziecko ma reumatyzm

Nasze dziecko ma reumatyzm Nasze dziecko ma reumatyzm Autorzy: Claudia Grave Rolf-Michael Küster Barbara Priess Susanne Walia Tytu orygina u niemieckiego: Unser Kind hat Rheuma Copyright 2006 by Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY

Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY Izabela Piróg, Henryk Piróg POTRAWY Z SOCZEWICY Warszawa 1998 Copyright by Izabela Piróg, Henryk Piróg ISBN 83-907366-3-2 Wydawca: Instytut Danone Fundacja Promocji Zdrowego ywienia ul. Redutowa 9/23 01-103

Bardziej szczegółowo

styczeƒ luty marzec 2012

styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 2 2 styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 Wszystkim Pacjentom, Pracownikom, Partnerom oraz Sympatykom naszego

Bardziej szczegółowo

Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. Grabska 10, 32-005 Niepo omice www.royal-canin.pl, e-mail: info@royal-canin.pl Infolinia: 0 801 368 868

Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. Grabska 10, 32-005 Niepo omice www.royal-canin.pl, e-mail: info@royal-canin.pl Infolinia: 0 801 368 868 Obs uga klienta Royal Canin Polska Sp. z o.o. ul. Grabska 10, 32-005 Niepo omice www.royal-canin.pl, e-mail: info@royal-canin.pl Infolinia: 0 801 368 868 (op ata jak za po àczenie lokalne) Non-contractual

Bardziej szczegółowo

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011 NR 37 - Wiosna 2011 Wydawnictwo BKT ARTYKU Y JAK ROZKWITNÑå NA WIOSN...4 KASY FISKALNE DLA LEKARZY...7 OBJAW JAWY Y ALERGII...10 LEPIEJ S YSZEå...11 APLERENON... ENON......16-17 NOWOCZESNE PROT EZY...18

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y ALERGIA...7,

ARTYKU Y ALERGIA...7, Bran a 601 709 818 NR 39 - JESIE 2011 PR MARKETING ARTYKU Y ALERGIA ALERGIA...7,...7, 11 11 LEPIEJ LEPIEJ S YSZEå S YSZEå...8...8 APLERENON APLERENON AA NADCIÂNIENIE... NADCIÂNIENIE......12,...12, 21 21

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç?

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? Wirusowe zapalenie wàtroby fakty i mity o mo liwoêciach zaka enia Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? 6 18 10 8 20 Spis treâci ABC PACJENTA 4 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym z efektów prac mi dzynarodowego zespo u, realizujàcego drugi rok projektu

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r.

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. poradnik Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Spo ecznej Urz du m.st.

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci. pod redakcjà Danuty Gorajewskiej

NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci. pod redakcjà Danuty Gorajewskiej R O D Z I N A NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci pod redakcjà Danuty Gorajewskiej Seria: Biblioteczka Przyjació Integracji Redaktor Serii: Danuta Gorajewska, APS, Warszawa Autorzy: Ewa B och-dziedzic muzyk,

Bardziej szczegółowo

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899 magazyn pacjentów klinik medycznych LUX-MED medycyna jest sztukà ISSN 1897-4899 NR 1/37 ROK X KWARTALNIK MARZEC 2008 www.luxmed.pl Ergonomia w miejscu pracy str. 7 W NUMERZE LUX MED SPIS TREŚCI Przysz

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

Zioła Zdrowia. dla. Zioła a cholesterol

Zioła Zdrowia. dla. Zioła a cholesterol Zioła Zdrowia dla Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki Nr 2/2013 Lato Temat numeru Zioła a cholesterol W numerze m.in. Zatrucia pokarmowe, częsty problem w okresie letnim Lato uwidacznia żylaki

Bardziej szczegółowo

FERVEX 8 sasz. PRZEZIÊBIENIE I GRYPA

FERVEX 8 sasz. PRZEZIÊBIENIE I GRYPA FERVEX 8 sasz. PRZEZIÊBIENIE I GRYPA 17,14 Fervex (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas) Sk³ad: paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg oraz m.in. sacharoza

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT. Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT

KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT. Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT KWASY OMEGA-3 DIETA CZY SUPLEMENTACJA? RAPORT Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób serca i w ÊwiadomoÊci społecznej PATRONAT SPIS TREÂCI 1. WPROWADZENIE 5 1. Abc kwasów tłuszczowych 6 1.1. Dobre i złe tłuszcze

Bardziej szczegółowo

beauty inspiration Sprzedaż w salonie beauty i spa wizaz nowy dział: Peelingi ziołowe Trendy spa 2015 Jak być bardziej widocznym w internecie

beauty inspiration Sprzedaż w salonie beauty i spa wizaz nowy dział: Peelingi ziołowe Trendy spa 2015 Jak być bardziej widocznym w internecie biznes kosmetyka medycyna estetyczna spa wizaz beauty numer 1/2015 styczeń-luty inspiration magazyn dla managera nowy dział: wizaz Peelingi ziołowe Trendy spa 2015 Jak być bardziej widocznym w internecie

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo