Spis treêci. Wst p Rozdzia I...Piel gnacja cia a 6. Rozdzia II...Piel gnacja twarzy 62. Rozdzia III...Aromaterapia 70

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treêci. Wst p Rozdzia I...Piel gnacja cia a 6. Rozdzia II...Piel gnacja twarzy 62. Rozdzia III...Aromaterapia 70"

Transkrypt

1 Spis treêci Wst p Rozdzia I Piel gnacja cia a 6 Rozdzia II Piel gnacja twarzy 62 Rozdzia III Aromaterapia 70 Rozdzia IV Piel gnacja w osów 98 Rozdzia V Dodatki biologicznie czynne 125 Rozdzia VI Suplementy diety 173 Swiss Quality

2 Firma VIVASAN jest g ównym przedstawicielem we Wspólnocie Europejskiej, Rosji, krajach nadba tyckich, Europie Wschodniej i Azji szeregu powa anych szwajcarskich producentów naturalnych kosmetyków profilaktyczno-leczniczych oraz bioaktywnych suplementów diety na bazie roêlin. Produkcja tych firm, cieszàcych si od dziesi cioleci renomà na rynku Êwiatowym, odbywa si specjalnie na zlecenie firmy VIVASAN oraz pod markà VIVASAN. Partnerami firmy VIVASAN sà solidne i sprawdzone firmy szwajcarskie, w tym m.in. SWISSCAPS AG, Dr. DUENNER AG, INTRACOSMED AG, OSWALD GmbH, ELIXAN GmbH oraz COSVAL srl., s ynàca w ca ej Europie z naturalnych produktów do piel gnacji w osów. Dzi ki zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcji oraz jednoczesnemu zachowaniu ludowych receptur, oferta VIVASAN jest unikalnà w skali Êwiatowej. Stosowane w przesz oêci receptury ludowe sà wykorzystywane równie obecnie - w erze rozwoju technicznego. Poza tym, w odró nieniu od leków syntetycznych, preparaty naturalne nie wywo ujà efektów ubocznych. Jest to powszechnie znany fakt. Rynek naturalnych produktów profilaktyczno leczniczych jest obecnie jednym z najszybciej rozwijajàcych si, a Szwajcaria zajmuje wiodàcà pozycj w tej dziedzinie. Czarodziejski dotyk VIVASAN czarodziejski dotyk natury! WyjàtkowoÊç produktów VIVASAN polega na tym, e wiele z nich sporzàdzono z wykorzystaniem ekstraktów z zió ekologicznie czystych alpejskich àk. O wy szoêci alpejskich zió stanowi to, e dzi ki krystalicznej czystoêci górskiego powietrza i wody z alpejskich êróde, nie sà one nara one na szkodliwe dzia anie zanieczyszczonego Êrodowiska naturalnego i zachowujà wszystkie swoje w aêciwoêci lecznicze. Dzi ki wysokiej jakoêci czystych surowców i nowoczesnym metodom biotechnologicznego przetwarzania, produkty VIVASAN cieszà si zas u onym powodzeniem na ca ym Êwiecie. Cz Êcià filozofii firmy VIVASAN jest rezygnacja z testowania produktów na zwierz tach. Pojawienie si produktów VIVASAN na naszym rynku daje szerokim kr gom polskich klientów mo liwoêç korzystania ze szwajcarskich kosmetyków leczniczych oraz dodatków biologicznie czynnych najwy szej jakoêci po przyst pnych cenach. WyjàtkowoÊç produktów VIVASAN w porównaniu z ofertà innych firm Dlaczego twierdzimy, e produkty VIVASAN sà bezkonkurencyjne w stosunku do oferty innych firm na rynku europejskim? W dobie sta ej degradacji Êrodowiska naturalnego oraz coraz cz stszej ingerencji cz owieka w natur, produkty VIVASAN charakteryzuje to, i : Sà naturalne, sporzàdzone z leczniczych alpejskich zió Nie zawierajà hormonów ani antybiotyków (!) Nie zawierajà sk adników modyfikowanych genetycznie(!) Sà hipoalergiczne, tj. nie zawierajà substancji powodujàcych alergie Wykazujà szerokie spektrum d ugotrwa ego dzia ania na organizm, zarówno przy u yciu wewn trznym, jak i zewn trznym, co daje wysokà skutecznoêç w leczeniu i profilaktyce Dzi ki wysokiej koncentracji sà ekonomiczne w u yciu Sà odpowiednie dla osób w ka dym wieku 4

3 Piel gnacja cia a 1. Produkty profilaktyczno lecznicze 6 2. Linia Ja owiec Linia Tymianek Linia Nagietek Linia Rumianek Linia Aloe Vera Olejki do masa u Linia Drzewo Herbaciane 53 Swiss Quality

4 Harmonia z naturà, skuteczna receptura, wieloletnie doêwiadczenie i nowoczesne biotechnologie oto podstawa sukcesu produktów VIVASAN! W niniejszym rozdziale przedstawione zosta y preparaty leczniczo-kosmetyczne: kremy, ele, emulsje, itp., sporzàdzone na bazie roêlin o w aêciwoêciach leczniczych. Sà to m.in.: ja owiec, tymianek, nagietek, rumianek, aloes, arnika, brzoza, hakoroêl ( czarci pazur ), jojoba, krasnorosty i inne. Naturalne preparaty VIVASAN z wykorzystaniem tych zió sà skuteczne w profilaktyce i leczeniu wielu chorób. Najcz Êciej usuwajà nie tylko objawy, ale i przyczyn danego schorzenia. Do produkcji produktów profilaktyczno kosmetycznych VIVASAN u ywa si naturalnych komponentów najwy szej jakoêci, takich jak: olejek z kie ków pszenicy, olej sojowy, jojoba, olej s onecznikowy, wosk pszczeli, mleczko migda owe, aktywne ekstrakty roêlinne, olejki eteryczne. Dzi ki swej w aêciwoêci atwoêci wnikania do g bokich warstw skóry dzia ajà leczniczo nie tylko na skór, ale i na ca y organizm. Bezwzgl dnà zaletà tych produktów jest ekologiczna czystoêç surowców i brak syntetycznych konserwantów, cz sto powodujàcych Piel gnacja cia a I. Produkty profilaktyczno lecznicze podra nienia i alergie skóry. Dlatego produkty VIVASAN sà dobrze tolerowane nawet przez osoby o skórze wra liwej i sk onnej do alergii skórze. SkutecznoÊç produktów VIVASAN, zauwa alna zaraz po utrzymuje si przez d ugi czas. W niniejszym rozdziale przedstawimy paƒstwu nast pujàce produkty: el leczniczy na stawy PC 28 Balsam SAN ROCCO el do HIGIENY INTYMNEJ Krem JA OWIEC Krem TYMIANEK Krem VIVA ACTIV Krem, dezodorant w kremie, piank pod prysznic i emulsj NAGIETEK Krem i emulsj RUMIANEK el, peeling i emulsj ALOE VERA Olejki do masa u JOJOBA i AWOKADO Krem JOJOBA Olejek eteryczny, krem i tonik DRZEWO HERBACIANE 6

5 el na stawy PC28 Nadzwyczaj skuteczny, unikalny el PC 28 agodzi ból i stany zapalne stawów, mi Êni i nerwów, agodzi stresy, likwiduje zm czenie i poprawia samopoczucie. Polecany osobom starszym, a tak e sportowcom i osobom aktywnie uprawiajàcym sport, u których pojawia si efekt zakwasów. el PC 28 zawiera szereg aktywnych sk adników skutecznie pomagajàcych osobom cierpiàcym na choroby uk adu nerwowego i szkieletowego. Ekstrakt ze skorupiaków - midii nowozelandzkiej zmniejsza obrz ki, likwiduje stany zapalne, agodzi ból i zwi ksza ruchomoêç stawów. Polisacharydy o dzia aniu nawil ajàcym (glikozaminoglikany) w po àczeniu z ekstraktem z arniki stymulujà ukrwienie skóry. Ekstrakt brzozy dzia a oczyszczajàco i Êciàgajàco, skutecznie wspomagawydalanie toksyn. Ekstrakt hakoroêli ( czarciego pazura ), bogaty w aminokwasy, kwasy t uszczowe omega 3 i mikroelementy, od ywia i odm adza skór, chroni przed promieniowaniem jonizujàcym i promieniami UV. Ekstrakt krasnorostów ma dzia anie przeciwodparzeniowe, olejek eteryczny mi ty odêwie a i tonizuje. Olejek cytrynowy, obok swych w aêciwoêci tonizujàcych i piel gnujàcych, dzia a odka ajàco i gojàco. Olejek eteryczny tymianku reguluje funkcje skórnych gruczo ów ojowych. Olejek eteryczny lawendy s ynie ze swych w aêciwoêci antyseptycznych i oczyszczajàcych. Olejek pomaraƒczowy wykazuje dzia anie uspokajajàce, antyseptyczne i od ywcze. Zastosowanie: Zapalenie stawów, zwyrodnieniowe choroby stawów, osteochondroza kr gos upa Reumatyczne i dnawe uszkodzenia stawów Choroba Bechterewa (zesztywniajàce zapalenie stawów i kr gos upa) Zapalenie oskrzeli, zapalenie p uc, wysi kowe zapalenie op ucnej Krwiaki, siƒce, skurcze i bóle w koƒczynach Syndrom zimnych stóp, nerwobóle, lumbago, rwa kulszowa Stres, syndrom chronicznego zm czenia Urazy sportowe, inne urazy tkanek mi kkich, zapalenie mi Êni Sposób u ycia: Masowaç bolàce cz Êci cia a dwa trzy razy dziennie. Sk adniki aktywne: Produkty profilaktyczno lecznicze Ekstrakt arniki, ekstrakt brzozy, ekstrakt midii nowozelandzkiej, ekstrakt hakoroêli, olejki eteryczne: mi ty, cytryny, tymianku, lawendy, s odkiej pomaraƒczy, polisacharydy (glikozaminoglikany). 7

6 Balsam SAN ROCCO Unikalny aktywny kompleks, który szybko i skutecznie zwalcza ró ne choroby skóry Êwiàd, stany zapalne, uszczyc, zapalenia skóry i inne. Swe dzia anie zawdzi cza w aêciwoêciom leczniczym bioaktywnych roêlinnych sk adników balsamu. SAN ROCCO, czyli Âwi ty ROCH, do dzisiaj czczony jest przez KoÊció Rzymskokatolicki jako wybawiciel Europy od epidemii d umy, pustoszàcej jà w XIV w. Âwi ty Roch jest patronem podró ników, aptekarzy, lekarzy, sadowników, szpitali, wi êniów i byd a domowego. Patronuje tak e chorym na d um, choler, wêcieklizn oraz choroby nóg. Wed ug podania, Âwi ty Roch urodzi si w Montpellier (Francja) w rodzinie gubernatora miasta. Ju przy urodzeniu Pan Bóg naznaczy go znamieniem w kszta cie czerwonego krzy a na piersi, które wkrótce okaza o si cudotwórcze. Po Êmierci rodziców m ody Roch rozda ca y majàtek biednym, a sam w stroju pielgrzyma wyruszy do W och, gdzie w tym czasie szala a d uma.w czasie swej pielgrzymki po W oszech, Roch leczy chorych na d um przy pomocy zió i znamienia w kszta cie krzy a. D uma ust powa a przed nim, chorzy w cudowny sposób zdrowieli.wyleczy w ten sposób tysiàce ludzi, a - ranny w kolano sam zarazi si d umà. Zatrzyma si w opuszczonej leênej chatce, aby tam umrzeç. Uratowa go pies z pobliskiego zamku, który przynosi Rochowi jedzenie i liza jego ran, a si zagoi a. Uratowany od Êmierci Âwi ty Roch wróci do Francji, gdzie nie rozpoznany przez rodaków trafi do wi zienia pod zarzutem szpiegostwa. Przesiedzia pi ç d ugich lat w wi zieniu kierowanym przez w asnego wuja, nie zdradzajàc swojego szlachetnego Produkty profilaktyczno lecznicze pochodzenia. 16 sierpnia 1378 roku znaleziono go martwego.w jego celi jaênia a niezwyk a poêwiata. Dopiero po Êmierci, kiedy odkryto niezwyk y krzy na jego piersi, zrozumiano kim by. Roch zosta uznany za Êwi tego, a 16 sierpnia dniem - Âwi tego Rocha. Kiedy w mieêcie 1414 roku wybuch a epidemia d umy, duszpasterze wezwali lud do modlitwy do Âwi tego Rocha. Lud przeszed w procesji na czeêç Âwi tego i epidemia ustàpi a.w roku 1485 relikwie Âwi tego Rocha ukradli wenecjanie i z Montpellier przewieêli do Wenecji, aby chroniç miasto przed sta ym zagro eniem dêumà.wenecja, z racji swych kontaktów ze Wschodem, skàd przychodzi a zaraza, zawsze jako pierwsza pada a jej ofiarà i miastu brakowa o ju si do walki z czarnà Êmiercià. Na czeêç tego wydarzenia wzniesiono w Wenecji Êwiàtyni Âwi tego Rocha, gdzie Wenecjanie wznosili modlitwy w podzi ce za wybawienie od d umy i gdzie do tej pory przechowywane sà relikwie Âwi tego Rocha. Wyobra enie Âwi tego Rocha uwa a si za unikalne, poniewa jest on zawsze przedstawiany z psem, a r kà wskazuje na zara onà dêumà ran na kolanie. Jest to niespotykany w owych czasach wizerunek Êwi tego. Nazwa preparatu SAN ROCCO pochodzi od imienia Âwi tego, którego podobizna widnieje na opakowaniu balsamu. Podstaw balsamu SAN ROCCO tworzà zio a, którymi, wed ug podania, Âwi ty Roch leczy chorych. 8

7 Olejek drzewa herbacianego to skuteczny Êrodek antywirusowy i przeciwgrzybiczy. Ma w aêciwoêci przeciwzapalne i przeciwbólowe, usuwa reakcje alergiczne, jest skuteczny w walce z bakteriami: zwalcza gronkowce i paciorkowce. Oczyszcza i dezynfekuje rany, koi ból przy oparzeniach, agodzi urazy. Likwiduje zaka enia grzybicze skóry, egzemy, agodzi sw dzenie i opuchlizn przy ukàszeniach owadów, wspomaga usuwanie brodawek i gojenie si p cherzyków opryszczki. Pomaga w ospie wietrznej i pó paêçcu. Olejek geranium zawiera geraniol, cytronelol, geraniltiglinat, dzi ki czemu dzia a odka ajàco, odm adzajàco i tonizujàco, sprzyja odnawie komórek, usuwa wysypki, pryszcze, egzemy, uszczenie si naskórka, wspomaga regeneracj skóry po oparzeniach. Ma dobroczynny wp yw na skór z problemami. Olejek ogórecznika lekarskiego jest êród em kwasu gamma-linolenowego, który stymuluje produkcj prostaglandyn (farm. substancje majàce natur kwasów t uszczowych, dzia ajàce jak hormony) o dzia aniu przeciwzapalnym. Redukuje iloêçmetabolitów kwasu arachidowego, aktywujàcych reakcje zapalne. Glicyna sojowa jest bogatym êród em bia ka, wzmacnia barier lipidowà skóry, przeciwdzia a utracie elastycznoêci w ókien kolagenowych, ma silne dzia anie nawil ajàce, zmi kcza skór i sprzyja regeneracji komórek. Usprawnia proces wymiany komórek skóry, skutecznie utrzymuje prawid owy poziom nawil enia, wzmacnia funkcje ochronne skóry. Ekstrakt z fio ka trójbarwnego posiada w aêciwoêci lecznicze. Korzenie tej roêliny zawierajà: alkaloid wioloemetyn, saponiny; liêcie i odygi - witamin C, kwas salicylowy, sole kwasu winowego, Êluz. Ekstrakt z fio ka trójbarwnego ma dzia anie zmi kczajàce, przeciwzapalne, gojàce i przeciwalergiczne. Przynosi zadziwiajàce rezultaty w piel gnacji skóry podra nionej i uszczàcej si oraz cery tràdzikowej. Ekstrakt z echinacei (je ówki) zawiera kompleks substancji biologicznie aktywnych o dzia aniu bakteriobójczym, antywirusowym, przeciwgrzybiczym i uodparniajàcym. Echinacea przyêpiesza fagocytoz i migracj leukocytów do obszaru infekcji, aktywizuje T - limfocyty, stymuluje produkcj interferonu. Ma w aêciwoêci bakteriobójcze, grzybobójcze i antywirusowe (m. in hamuje rozwój paciorkowców), a tak e zwi ksza mo liwoêci adaptacyjne organizmu. Ekstrakt z echinacei aktywnie zwalcza paciorkowce, gronkowce, wirusy opryszczki, grzyby wywo ujàce pleêniawki jamy ustnej. Stosuje si go przy bakteryjnych infekcjach skóry, skórnych reakcjach alergicznych: uszczycy, egzemach, chorobach skóry, tràdziku, przy oczyszczaniu i leczeniu ran, wrzodów i oparzeƒ. Produkty profilaktyczno lecznicze Ekstrakt z nagietka zawiera gorycze, Êluz (2,5%), kwasy organiczne (jab kowy i salicylowy), olejek eteryczny, beta - karoten, witamin C, flawonoidy i bioflawonoidy, saponiny, garbniki, ywic (powy ej 3%) i inulin. Ekstrakt ma dzia anie przeciwzapalne, bakteriobójcze (szczególnie wobec paciorkowców i gronkowców), przeciwgrzybicze, gojàce i Êciàgajàce, wspomaga regeneracj tkanek. W kosmetologii nagietek stosowany jest jako skuteczny Êrodek nawil ajàcy i tonizujàcy dla skóry suchej i zm czonej. U ywa si go w tràdziku, powik aniach infekcji ropnych, w trudno gojàcych si ranach, czyrakach, w celu unikni cia szpecàcych blizn, przy wysypkach, obrz kach spowodowanych odmro eniami, w zapaleniu y. Ekstrakt z nieêmiertelnika zawiera olejek eteryczny, flawonoidy, kwas askorbinowy, witamin K, gorycze i garbniki. Odznacza si biologicznie aktywnym dzia aniem przeciwzapalnym i antybakteryjnym, agodzi podra nienia. Ekstrakt z dziurawca jest bogaty w olejki eteryczne (azuleny i akoliny), flawonoidy (izokwercetyn, rutyn, kwercetyn ), fitoncydy, gorycze, witamin C i karoten. Dzia a silnie antybakteryjnie na paciorkowce i bakterie Gram - dodatnie gronkowca z ocistego i bakterii gram dodatnich. Stosuje si go w ropnych chorobach skóry. Olej s onecznikowy zawiera oko o 45% t uszczów, 27% w glowodanów, 13-20% bia ek, kwas chlorowy, garbniki, karotenoidy, fosfolipidy, kwas cytrynowy i octowy. Sprzyja epitalizacji ran. Udowodniono jego skutecznoêç w zwalczaniu gronkowca z ocistego i bia ego. 9

8 Szczególnà rol w balsamie pe nià fosfolipidy (biol. czàsteczki t uszczów z o onych, zawierajàce oprócz kwasów t uszczowych i alkoholu tak e reszty fosforanowe. Stanowià bardzo wa ny sk adnik b on biologicznych, w których tworzà dwuwarstw lipidowà - g ówny element strukturalny b ony biologicznej). Dostarczajà one w g àb skóry substancje biologicznie czynne, wchodzàce w sk ad balsamu, zarówno rozpuszczalne jak i nierozpuszczalne w wodzie, nawil ajàc skór i chroniàc jà przed wysuszeniem. Zapewniajà przenikanie substancji aktywnych w g àb skóry. Fosfolipidy przed u ajà dzia anie pozosta ych bioaktywnych sk adników balsamu, normalizujà procesy metaboliczne i funkcj obronnà skóry. Bisabolol to jeden z najaktywniejszych sk adników olejku rumiankowego. agodzi stany zapalne i podra nienia, uspokaja skór. Stymuluje proces regeneracji komórek. Alantoina (u ywana w medycynie jako sk adnik preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojàcych si uszkodzeƒ skóry, sk adnik tkanek, w których odbywa si energiczny rozrost i podzia komórek, "pobudzacz" wzrostu komórek) nawil a i zmi kcza skór, stymulujàc procesy gojenia ran i wymiany komórek naskórka. Olejek marchwiowy to jeden z najlepszych olejków dla skóry zm czonej i suchej. Nawil a skór, chroniàc jà przed przedwczesnym starzeniem, usprawnia funkcje gruczo ów potowych i ojowych. Polecany do piel gnacji skóry uszczàcej si i podra nionej, a tak e przy oparzeniach, uszczycy i egzemach. Zawiera witaminy A i E. Witamina E (tokoferol) jest silnym antyoksydantem, wzmacnia b ony komórkowe, spowalnia proces starzenia si skóry, agodzi zm czenie i podra nienie. Witamina A (palmitynian retinylu) równie jest antyoksydantem. Spowalnia proces starzenia si skóry, normalizuje produkcj kolagenu, sprzyja regeneracji tkanek, wyg adza drobne zmarszczki. Przeciwdzia a rogowaceniu skóry, poprawia odpornoêç i stabilizuje jej funkcje ochronne. W aêciwoêci: Szybko usuwa stany zapalne, zaczerwienienie i sw dzenie skóry Leczy choroby skóry (egzemy, zapalenia skóry, uszczyc ) Zapobiega uszczeniu si i rogowaceniu skóry Poprawia odpornoêç, stymuluje produkcj kolagenu Dzia a antyalergicznie Wzmacnia skór, odbudowujàc jej struktur Nawil a, zmi kcza i od ywia suchà skór, reguluje procesy metaboliczne Chroni skór przed dzia aniem promieni UV Zastosowanie: Produkty profilaktyczno lecznicze Sucha, wra liwa i podra niona skóra Oparzenia I i II stopnia Zapobieganie i leczenie oparzeƒ s onecznych Wrzody, owrzodzenia troficzne, uszczyca, egzemy, zastrza, bielactwo, ropnie, zapalenia skóry Tràdzik pospolity, krwiaki i opryszczka Rozciàgni cia woàzade stawowych, zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowe stawów, zapalenie nerwów i nerwobóle Masa Sposób u ycia: Kilka razy dziennie nanosiç na podra nione odcinki skóry do momentu ustàpienia objawów. Sk adniki aktywne: Olejek drzewa herbacianego, olejek bodziszka (geranium, olejek wiesio ka, glicyna soi; ekstrakty: fio ka trójbarwnego, echinacei, nagietka, kocanki piaskowej, dziurawca, marchwi, olej s onecznikowy, bisabolol, fosfolipidy, kwas mlekowy, seryna, mleczan sodu, TEA - laktat, mocznik, sfingolipidy, beta - karoten, olejek marchwiowy, alantoina, witamina E, kwas cytrynowy, kwas askorbinowy. 10

9 el do HIGIENY INTYMNEJ Niewiele osób zdaje sobie spraw, e ogólna higiena osobista nie zawsze wystarczy, a piel gnacja intymnych cz Êci cia a wymaga odpowiednich kosmetyków. Intymne cz Êci cia a sà bardziej wra liwe na czynniki dra niàce, poniewa skóra tych obszarów zawiera wi kszà iloêç gruczo ów potowych i ojowych, których wydzielina, gromadzàc si, zmienia naturalne ph skóry. Sprzyja to rozwojowi infekcji grzybiczych i bakteryjnych. Sk ad flory bakteryjnej organów p ciowych nie ró ni si znacznie od tego na skórze ca ego cia a. Sà to w wi kszoêci bakterie Gram - dodatnie, zapobiegajàce nadmiernemu rozwojowi grzybów. Wi kszoêç waginalnej flory bakteryjnej stanowià bakterie mlekowe, odpowiadajàce za lekkie zakwaszenie Êrodowiska (5,0-6,0 ph), które stanowi istotnà barier dla bakterii chorobotwórczych. Stosowanie hormonalnych Êrodków antykoncepcyjnych, du e spo ycie w glowodanów i alkoholu, a tak e menstruacja, cià a, menopauza oraz stosowanie odpowiednich Êrodków higienicznych powoduje zanik naturalnego kwaênego odczynu skóry i spadek odpornoêci na infekcje. Produkty profilaktyczno lecznicze Wychodzàc z tych za o eƒ, firma VIVASAN we wspó pracy z ginekologami, dermatologami i bakteriologami stworzy a nowy kosmetyk do higieny intymnej - el do Higieny Intymnej, w którego sk ad wchodzà: ekstrakty z hamamelisu (oczaru wirginijskiego), rumianku, prawoêlazu, aloesu, witamina E i inne. Aloes jest êród em enzymów, witamin i takich substancji biologicznie czynnych jak aloina, która dzia a bakteriobójczo, kojàco i tonizujàco na delikatnà skór miejsc intymnych. Aloes poprawia krà enie krwi, ma dzia anie przeciwzapalne, zmi kczajàce i stymulujàce. Zawiera witaminy D, A, C, E i B12, które nadajà skórze orzeêwiajàcà Êwie oêç. Oczar wirginijski ma dzia anie przeciwzapalne, bakteriobójcze i Êciàgajàce, a tak e zmi kczajàce. Przeciwdzia a tworzeniu si skrzepów i poprawia krà enie, dzi ki czemu jest zalecany jest osobom z hemoroidami. Poza tym uêmierza ból. Rumianek dzi ki obfitoêci aktywnej substancji - azulenu, dzia a na skór zdecydowanie leczniczo. Azulen posiada w aêciwoêci przeciwzapalne, gojàce i przeciwuczuleniowe. Kolejnym, nie mniej znaczàcym sk adnikiem rumianku jest bisabolol, który zosta jeszcze dodatkowo dodany do elu. Bisabolol dzia a antybakteryjnie, przeciwzapalnie i uspokajajàco. agodzi pieczenia i podra nienia. 11

10 Ekstrakt z prawoêlazu (fitokolagen) jest roêlinnym odpowiednikiem preparatów kolagenowych pochodzenia zwierz cego. agodzi podra nienia i stany zapalne, nawil a suchà skór, goi ranki, chroni skór. Produkty profilaktyczno lecznicze Witamina E (tokoferylu, octan tokoferolu) jest silnym antyoksydantem, spowalnia procesy starzenia si skóry, stymuluje krà enie krwi, wspiera naturalne mechanizmy obronne skóry. Stymuluje procesy regeneracji i zapobiega przedwczesnemu starzeniu si skóry. Usuwa podra nienia i stany zapalne, przyêpiesza gojenie mikrourazów. Normalizuje równowag wodnà skóry, odbudowuje jej struktur. Glukoza to jeden z kluczowych produktów przemiany materii, êród o biosyntezy wielu wa nych substancji. Uczestniczy aktywnie w przemianie wodno-solnej i w glodanowej, zapewniajàc energi ywym komórkom skóry. agodne dzia anie myjàce, bez podra nieƒ, osiàgni to przy pomocy tenzydów myjàcych z olejku kokosowego - kokamidopropyl betainy, koket - 7 oraz laurylosiarczanu sodu, które odznaczajà si agodnym dzia aniem myjàcym, nie podra niajàc skóry i Êluzówek. Sposób u ycia: Niewielkà iloêç elu nanieêç na sklór, myç dok adnie, sp ukaç ciep ym strumieniem wody. Podczas menstruacji stosowaç, jeêli to mo liwe, przy ka dej zmianie podpaski lub tamponu. el mo e byç stosowany zarówno przez kobiety jak, i m czyzn. el do Higieny Intymnej skutecznie chroni, nawil a i dezodoruje przez d ugi czas, nie podra niajàc skóry. Przeciwdzia a rozwojowi infekcji grzybiczych, utrzymujàc naturalnà kwasowoêç Êrodowiska. Ma agodny, przyjemny zapach. Sk ad: Cocamidopropyl Betaine, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Laureth-8 Sulfate, Trideceth-9, Sodium Chloride, Propylene Glycol, Tocopherol, sok z liêci Aloe Vera, wyciàg z rumianku, wyciàg z prawoêlazu, ekstrakt oczaru wirginijskiego, hydrolizowany gluten pszenicy, Butylene Glycol, PEG-5 Ethyl Hexanoate, Magnesium Laureth Sulfate, Magnesium Laureth-8 Sulfate, Tocopherol Acetate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Coceth-7, PPG-1PEG Lauryl Glycol Ether, Bisabolol, Glucose, Imidasolidinyl Urea, Methylparaben. 12

11 Ja owiec - historia stosowania Ja owiec (Juniperus communis) to nazwa roêliny leczniczej, znanej ju w czasach biblijnych, kiedy u ywano jej do odp dzania z ych duchów.w niektórych kulturach jest symbolem wiecznego ycia, sàdzono, e mo e zwalczaç Êmierç. Nazwa gatunkowa juniperus pochodzi od celtyckiego s owa "jeneprus", czyli kolczasty, a aciƒskie "communis" znaczy "zwyk y". W mitologii greckiej Jazon i Medea przy pomocy ja owca usypiajà smoka, strzegàcego w Kolchidzie z otego runa. Staro ytni Egipcjanie palili ja owieci wdychali jego opary w celu duchowego i fizycznego oczyszczenia. Indianie Ameryki Pó nocnej u ywali ja owca do leczenia ran, chorób skóry, koêci i stawów, umieszczajàc chorych wêród zaroêli ja owca, gdzie powietrze nasycone by o leczniczymi substancjami. Avicenna poleca ja owiec jako Êrodek moczop dny. Ja owiec spalano we francuskich szpitalach w czasie epidemii ospy, u ywano go tak e w walce z d umà i innymi chorobami zakaênymi. Odkryte w Êredniowieczu ró norodne w aêciwoêci lecznicze ja owca z powodzeniem wykorzystuje si po dziê dzieƒ. Produkty profilaktyczno lecznicze W Rosji pierwsze pisemne informacje o leczniczych w aêciwoêciach ja owca ukaza y si w 1772 w czasopiêmie "Magazyn Ekonomiczny". Ja owiec w àczono wówczas w sk ad oficjalnej farmakologii. Na Rusi uwa ano, e ja owiec chroni od ukàszeƒ w y, dlatego noszono tam na szyi woreczki z zaszytymi w nich nasionami roêliny.w Niedziel Palmowà w cerkwiach wk adano za ikony poêwi cone ga àzki ja owca. Mia o to chroniç nie tylko od z ych duchów, ale i od po arów i b yskawic.w czasach Dymitra Doƒskiego do aêni chadzano nie tylko z witkami z brzozy, ale te i z ja owca. "Dla zdrowego powietrza" w chatach ch opskich sypano na goràcy popió igie ki ja owca, chroniàc si tym samym od much i komarów. Na Krymie, wk adano do skrzyƒ z we nianà odzie à kawa ki aromatycznego ja owcowego drewna w celu zabezpieczenia jej przed molami. Pod koniec XIX wieku olejku ja owcowego, t oczonego z igie i jagód krzewu, u ywano do sterylizacji nici chirurgicznych. 13

12 Ja owiec odgrywa wa nà rol w medycynie ludowej. Jagód u ywa si jako Êrodka na pobudzenie apetytu, w postaci wywaru - w chorobach wàtroby, p cherza moczowego, kamicy nerek, zapaleniu przydatków i reumatyzmie. Same jagody jada si we wrzodach o àdka.wywar z jagód i ga zi pomaga przy braku miesiàczki.wiele z tych receptur pochodzi od Sebastiana Kneippa (ks. Sebastian Kneipp / / - twórca naturalnej metody leczenia za pomocà wody i zió ). Z jagód sporzàdza si równie spirytus ja owcowy, u ywany zarówno wewn trznie, jak i zewn trznie. Wspó czesna medycyna wykorzystuje moczop dne dzia anie ja owca w przypadku obrz ków. Obok antybiotyków i innych leków zaleca te nalewk ja owcowà, wspomagajàcà leczenie chorób nerek, p cherza moczowego, dróg moczowych, a to dzi ki swym w aêciwoêciom odka ajàcym, przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym. W postaci wyciàgu stosuje si go z antybiotykami i innymi lekami.w Polsce i w Bu garii jagody ja owca stosuje si jako Êrodek diuretyczny w chronicznych zapaleniach nerek i p cherza moczowego, chorobach wàtroby, zapaleniach skóry i reumatyzmie. Produkty profilaktyczno lecznicze Za surowiec lekarski s u à dojrza e szyszkojagody, zbierane na prze omie wrzeênia i paêdziernika. Szyszkojagody zawierajà 0,5-2% olejku eterycznego, w sk ad którego wchodzà mono - i bicykliczne monoterpeny i seskwiterpeny (pinen, kadynen, borneol, kamfen i terpinen); oprócz tego w szyszkojagodach zawarte sà cukry (oko o 40%), ywice (oko o 10%), t uszcze, substancje pektynowe (pentozany), kwasy organiczne (jab kowy, mrówkowy, octowy), barwnik juperyna, witamina C, wosk.wydzielina szyszkojagód ja owca - podfilotoksyna, redukuje opuchlizn i obrz ki. W wielu krajach Êwiata do produkcji kosmetyków. Stosowano go do walki z ysieniem i w celu wzmocnienia w osów. W Niemczech, oprócz wymienionych ju chorób, owocami ja owca leczy si choroby o àdka, wàtroby i choroby skórne (Êwierzb, liszaj, wysypki). We Francji wszystkie cz Êci ja owca uwa ane sà za korzystne dla zdrowia. Od dawna u ywa si go za skutecznego Êrodka diuretycznego. 14

13 Produkty profilaktyczno lecznicze Krem JA OWIEC Cz sto niepokojà nas nasilajàce si bóle stawów i mi Êni. Przy codziennej aktywnoêci ruchowej nic nie ustrze e nas. Przed bólem, wywo anym rozciàgni niem wi zade stawowych, st uczeniami, zapaleniami stawów i Êci gien.w takich wypadkach firma VIVASAN poleca Krem Ja owiec - szybko dzia ajàcy naturalny krem przeciwbólowy. Aktywne sk adniki kremu to: olejki eteryczne ja owca, sosny górskiej, eukaliptusa, cyprysu, olej sojowy, ciek a parafina. Olejek eteryczny ja owca wraz z pochodnà witaminy B3, nikotynianem metylu, rozszerza naczynia krwionoêne, poprawia krà enie krwi i przyspiesza przemian materii. Dzi ki tym dzia aniom krem szybko agodzi ból i przynosi uczucie ciep a. Oryginalny sk ad kremu zapewnia mu szybkie przenikanie w wysokim st eniu do samego centrum bólu i stanów zapalnych. Krem ma te dzia anie dezynfekujàce uk ad oddechowy i jest skuteczny w profilaktyce i leczeniu przezi bieƒ. Dzi ki obfitoêci olejków eterycznych drzew iglastych - sosny, cyprysu, eukaliptusa, krem pomaga na kaszel, ostre i przewlek e zapalenia oskrzeli, bronchit palaczy. Dzia a oczyszczajàco na ca y organizm, wzmacnia odpornoêç, agodzi napi cie nerwowe, usuwa zm czenie. Olej sojowy (glicyna soi) - jak wszystkie oleje obfituje w niezb dne kwasy t uszczowe, wzmacnia naturalnà barier naskórka i zatrzymuje wilgoç w skórze, dzi ki obecnoêci tokoferoli i fitosterydów. Ma wyraêne dzia anie regeneracyjne. Wchodzàca w sk ad kremu ciek a parafina jest Êrodkiem zmi kczajàcym i nawil ajàcym, zwi ksza elastycznoêç i spr ystoêç skóry. agodzi nieprzyjemne uczucie suchoêci i Êciàgni cia skóry, chroni jà przed szkodliwym wp ywem Êrodowiska i Êrodków chemii gospodarczej. Wraz z alkoholem cetearylowym wià e w skórze wod i sprzyja zachowaniu odpowiedniego nawil enia. Krem jest niezastàpiony dla osób uprawiajàcych sport - likwiduje bóle spowodowane kontuzjami. Mo na go tak e stosowaç jako krem do stóp, poniewa dzia a przeciwgrzybiczo i pobudza krà enie. Zapobiega syndromowi "zimnych stóp". 15

14 Bolesne miejsca smarowaç kremem 1-2 razy dziennie, lekko wcierajàc go w skór. Po na o eniu mo liwe jest zaczerwienienie i lekkie pieczenie poniewa, krem stymuluje mikrokrà enie. Krem wch ania si szybko, nie zostawiajàc t ustej warstewki, dlatego mo na go stosowaç o dowolnej porze. Produkty profilaktyczno lecznicze Zastosowanie: Choroby stawów: reumatyzm, osteochondroza, podagra, zwyrodnieniowe choroby stawów - krem nale y nanieêç na bolàce stawy i wcieraç lekko masujàc. Nerwobóle, zapalenia mi Êni - kremu nale y u ywaç w czasie i po masa u. "Syndrom zimnych stóp", nieprzyjemny zapach, grzybica stóp - nale y nacieraç stopy 1-2 razy dziennie NadciÊnienie - przy podwy szonym ciênieniu nale y smarowaç skór szyi i ydek Przeciwwskazania: Nie zaleca si stosowania kremu w czasie cià y, chemioterapii, w przypadku indywidualnej nadwra liwoêci na ja owiec. W ostrym stadium chorób nerek nie nale y nak adaç kremu w okolice l dêwiowe. Sk ad: Olejeki eteryczne z ja owca, pinii, eukaliptusa, cyprysa, ciek a parafina, Cetearyl Alcohol, Caprilic Alcohol, olej sojowy (Soja Glycyn), Ceteareth-20, Ceteareth TEA, Methyl Nicotinate, Sodium Lauryl Sulfate, Imidasonidinyl Urea, Propylparaben, dodatek aromartczny. 16

15 Tymianek - historia stosowania Tymianek (Macierzanka Piaskowa) (Thymus serpyllum) to najstarsza roêlina kultowa ("thymos" po grecku znaczy "oddech ycia", " duch"). Sk adano go bogom w ofierze. W staro ytnym Egipcie hodowano tymianek ze wzgl du na jego aromatyczny sok, u ywany do balsamowania.w staro ytnej Grecji dziewcz ta nosi y wianki uplecione z tymianku - jako symbolu p odnoêci. Grecy stosowali tymianek w celu poprawy trawienia. Tymianek przyw drowa przez Alpy w XI wieku. Pierwsze wzmianki o nim mo na znaleêç w "Fizyce" przeoryszy Hildegardy von Bingen i w pismach Alberta Wielkiego. Zielnik P. A. Mattiousa (Praga 1565) by pierwszym êród em informacji dla wszystkich póêniejszych zielników, skàd trafi y one do medycyny ludowej. Tam te pierwszy raz wspomina si o "sile i skutecznoêci" tymianku.tymianek jest uwa any za dobry Êrodek przynoszàcy ulg w bolesnych miesiàczkach. uu ywany jest do oczyszczania cery tràdzikowej, a z niewielkim dodatkiem s u y jako Êrodek wzmacniajàcy. W Êredniowieczu cieszy si powodzeniem sok z tymianku, z którego uzyskiwano koncentrat do celów leczniczych.w Rosji w Âwi to ZaÊni cia NajÊwi tszej Marii Panny p czkami tymianku przystrajano ikony. Na Ukrainie wk adano ziele tymianku do poduszek i materacy, co dawa o mocny, zdrowy sen i przyjemne marzenia senne. Wierzono, i tymianek zaszyty w poduszce przynosi zdrowie i d ugowiecznoêç. Produkty profilaktyczno lecznicze W medycynie tybetaƒskiej stosowano tymianek w oparzeniach; w medycynie indyjskiej - w nie ytach o àdka, chorobach wàtroby; w mongolskiej jako Êrodek wykrztuêny, w chorobach górnych dróg oddechowych. Ziele tymianku, znane w wi kszoêci krajów, zawiera gorycze i garbniki, triterpeny, gumo ywic, ywic, flawonoidy, kwasy: jab kowy, saponinowy, urusolowy, oleanolowy, chlorowy, chinowy i inne, a tak e olejek eteryczny, w sk ad którego wchodzà tymol, linalool, p - cymol, pinen, limonen, octan linalylu, octan geranilu, 1,8 - cyneol, geraniol, cytral, borneol, terpineol, terpinen cyngiberyn, eukaliptol, bornilacetat, octan nerylu, cytronelol i sole mineralne Ziele tymianku ma w aêciwoêci uspokajajàce, agodzàce ból, antyspazmatyczne, wykrztuêne, przeciwzapalne, kojàce i lekko usypiajàce. Olejek eteryczny tej roêliny dzia a dezodorujàco.w medycynie ludowej 17

16 wyciàg z ziela tymianku stosuje si wewn trznie jako Êrodek wykrztuêny i przeciwzapalny w ostrych przezi bieniach, gruêlicy p uc, astmie oskrzelowej, dusznoêciach, kolkach o àdkowo - jelitowych, zgadze, przy wrzodach o àdka i dwunastnicy, wzd ciach, zaparciach, goràczkach, bólach g owy, infekcjach dzieci cych, rozedmie i promienicy p uc, bolesnych miesiàczkach (dysmenorrhoea), chorobach uszu, st uczeniach, skrofulozie, grzybicy skóry g owy, jako Êrodek gojàcy, diuretyczny, przeciw robakom (w wypadku w osog owa i tasiemca). U ywa si go tak e do kàpieli aromatycznych.wyciàgiem z ziela tymianku myje si g ow przy chronicznych bólach g owy, ojotoku, odêwie a si nim twarz. Olejek eteryczny w medycynie ludowej zalecana jest przy udarach i reumatyzmie, a w Europie Zachodniej w ci kich chorobach oddechowych, do nacieraƒ. W Polsce ziele tymianku stosowany jest jako Êrodek bakteriobójczy, przeciwzapalny, uspokajajàcy i pobudzajàcy apetyt. U ywa si go przy zapaleniach nerek, wàtroby, nerwobólach, reumatyzmie, bronchicie, astmie oskrzelowej i wielu innych schorzeniach. We Francji ziele tymianku u ywane jest jako Êrodek rozkurczowy, przeciwrobaczy, gojàcy, wspomagajàcy odnow naskórka, szczególnie w oparzeniach chemicznych. Kàpiele tymiankowe korzystnie dzia ajà na dzieci os abione i chore na reumatyzm. W Bu garii wyciàgu z tymianku u ywano w astmie oskrzelowej, zapaleniu p uc, nie ytach o àdka, kolkach o àdkowych, wrzodach dwunastnicy, wzd ciach; zewn trznie (w postaci kàpieli) w zapaleniach nerwów, neurastenii, reumatyzmie, jako p ukanki przy zapaleniu jamy ustnej. W Niemczech kwitnàcego ziela tymianku u ywa si w chorobach dróg oddechowych, szczególnie kaszlu; wchodzi w sk ad z o onych leków na kaszel. U ywa si go tak e jako Êrodka kojàcego i do aromatycznych kàpieli. Produkty profilaktyczno lecznicze W Austrii ziele tymianku stosuje si w postaci wyciàgu, nalewki i ekstraktu w nie ycie o àdka, wzd ciach, jako Êrodek przeciw robakom, przeciwdrgawkowy i dezynfekujàcy. Olejek eteryczny wchodzi w sk ad najlepszych past do z bów. Nasiona tymianku u ywane sà jako Êrodek przeciw robakom. Wielu lekarzy uwa a, e prawid owo stosowany tymianek jest o wiele skuteczniejszy od innych Êrodków przeciwzapalnych, jednak jego nieograniczone stosowanie mo e doprowadziç do zaburzeƒ czynnoêci tarczycy.tymianek dzia a równie wzmacniajàco na organizm, szczególnie przy wzmo onym wysi ku umys owym i bezsennoêci. 18

17 Krem TYMIANEK Krem Tymianek - oprócz przeciwdzia aniu przezi bieniom - reguluje równie procesy trawienne. Jest skuteczny w wielu chorobach przewodu pokarmowego (kamica ó ciowa, zapalenie p cherzyka ó ciowego, dyskineza dróg ó ciowych, nie yt o àdka, zaparcia), uêmierza bóle menstruacyjne, pomaga w zapaleniu prostaty i cewki moczowej. Opracowany przez firm VIVASAN krem Tymianek zachowuje wszystkie lecznicze w aêciwoêci zio a, dzi ki czemu ma szerokie spektrum dzia ania na organizm. Aktywne sk adniki kremu to: olejki eteryczne tymianku, eukaliptusa, sosny górskiej, sosny b otnej, rozmarynu, cytryny, rumianku, olej sojowy, mleczko migda owe, kamfora, ekstrakt jod y syberyjskiej. Krem Tymianek jest przede wszystkim idealnym Êrodkiem przeciw przezi bieniom. Po na o eniu na okolice ust i nosa, klatk piersiowà i plecy, krem korzystnie wp ywa na drogi oddechowe. Rozkurcza oskrzela, ma w aêciwoêci przeciwzapalne, wykrztuêne i stymulujàce odpornoêç. Które zawdzi cza olejkom drzew iglastych - sosny, jod y, cyprysa i eukaliptusa. Produkty profilaktyczno lecznicze Wchodzàcy w sk ad kremu olejek eteryczny rozmarynu ma w aêciwoêci antyseptyczne, stymulujàce odpornoêç i tonizujàce. agodzi ból mi Êni, poprawia wyglàd skóry i odm adza jà, sprzyjajàc wymianie komórek. Olejek eteryczny cytryny leczy problemy skórne, odbarwia plamy pigmentowe, likwiduje rysunek naczyniowy widoczny pod powierzchnià skóry ("pajàczki" naczyƒ krwionoênych). Olejek eteryczny rumianku to aktywny Êrodek przeciwzapalny i antyseptyczny. Zawarty w rumianku azulen dzia a na skór przeciwzapalnie nawil ajàco i antyalergicznie. Mleczko migda owe (z migda ów s odkich) obfituje w t uste oleje nieschnàce, oraz enzym emulsyn, witamin B2, garbniki i bia ka. Dzi ki cukrom i gumo ywicom skutecznie od ywia, zmi kcza i nawil a skór, przyspieszajàc procesy gojenia drobnych uszkodzeƒ skóry, i chroniàc jà przed negatywnym wp ywem Êrodowiska. Olejek sojowy, jak wszystkie olejki bogaty w niezastàpione/niezb dne kwasy t uszczowe, wspomaga naturalnà barier ochronnà i odpowiedznie nawil enie skóry, dzia a równie regenerujàco. Wchodzàca w sk ad kremu ciek a parafina zmi kcza i nawil a, zwi ksza elastycznoêç spr ystoêç skóry, agodzi nieprzyjemne uczucie suchoêci i Êciàgni cia skóry i chroni jà przed szkodliwym wp ywem Êrodowiska zewn trznego oraz chemii gospodarczej. Wraz ze spirytusem cetearylowym wià e wod, pomagajàc zachowaç odpowiednie nawil enie. 19

18 Krem polecany jest tak e chorym na niedociênienie t tnicze, poniewa podnosi ciênienie krwi. Krem nale y nanosiç na odpowiednie miejsca 1-2 razy dziennie, nast pnie wcieraç agodnymi okr nymi ruchami. Po naniesieniu na skór mo liwe jest zaczerwienienie i lekkie pieczenie, poniewa krem stymuluje procesy mikrokrà enia. Krem wch ania si szybko i nie zostawia t ustej warstewki, dlatego mo na stosowaç go o dowolnej porze dnia. Zastosowanie: Sk ad: Produkty profilaktyczno lecznicze Olejek eteryczny tymianku, ciek a parafina, Cetearyl Alcohol, Caprilik, Soja Glycine, olejek kamforowy, olejek eukaliptusowy, Ceteareth-20, olejek ze s odkiego migda a, ekstrakt z jod y srebrzystej, olejek piniowy, olejek eteryczny sosny b otnej, olejek rozmarynowy, olejek cytrynowy, olejek rumiankowy, TEA-Carbomer, Sodium Cetearyl Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Imidasonidinyl Urea, Propylene Paraben. Cz ste przezi bienia, katar, nie yt oskrzeli, grypa - posmarowaç pod nosem, plecy i piersi, zrobiç masa stóp i natrzeç je kremem. U kobiet: zapalenie przydatków, zaburzenia funkcji jajników, bolesne miesiàczki, zapalenia cewki moczowej - posmarowaç kremem podbrzusze i okolice krzy owe. U m czyzn: zapalenie prostaty, cewki moczowej - posmarowaç kremem pachwiny, podbrzusze i krocze. Zaburzenia trawienia, zaparcia, zwiotczenie jelit, choroby wàtroby i woreczka ó ciowego (zapalenia woreczka ó ciowego, kamica ó ciowa, marskoêç) - posmarowaç kremem okolice wàtroby, wmasowaç agodnym okr nym ruchem, przyjmowaç ekstrakt Karczocha po 1 y ce sto owej 3 razy dziennie po jedzeniu. W niedociênieniu t tniczym krwi - lekko wmasowaç krem w skronie i czo o. Dla poprawy apetytu (u dzieci lub po ci kiej chorobie) - posmarowaç okolice nad górnà wargà, pod nosem. 20

19 Krem VIVA ACTIV Krem VIVA - ACTIV dzi ki du ej zawartoêci soli z Morza Martwego ma w aêciwoêci lecznicze i jest wspania ym Êrodkiem pozwalajàcym rozwiàzaç bardzo wiele problemów skórnych. Zapewnia skórze odpowiednie od ywienie i nawsil enie. Regeneruje skór i odbudowuje jej rezerwy od ywcze. Morze Martwe to zadziwiajàce naturalne êród o zdrowia i urody. Lecznicze w aêciwoêci minera ów i b ota Morza Martwego znano ju w czasach biblijnych. Kleopatra wykorzystywa a cudowne w aêciwoêci wody tego morza w swym "eliksirze pi knoêci".woda Morza Martwego to woda o najwi kszym st eniu soli na Êwiecie. Jest ono 10 razy wi ksze, ni w jakimkolwiek innym zbiorniku wodnym Êwiata i wynosi do 30%. adne inne morze nie mo e pochwaliç si tak bogatym zestawem soli mineralnych, praktycznie sà tu wszystkie pierwiastki tablicy Mendelejewa.Wysoka koncentracja magnezu, wapnia, potasu, bromu i jodu dzia a na organizm uzdrawiajàco i uspokajajàco. Naturalne minera y Morza Martwego w po àczeniu z ekstraktami leczniczych zió czynià dla skóry cuda. Oczyszczajà i od ywiajà, tonizujà i utrzymujà niezb dny poziom nawil enia, aktywnie uczestniczà w procesach przemiany materii, chronià skór przed szkodliwym wp ywem Êrodowiska. Produkty profilaktyczno lecznicze Krem VIVA - ACTIV z solami z Morza Martwego to doskona a kombinacja minera ów, olejków eterycznych i ekstraktów roêlinnych. Olejek Jojoba wyró nia si w aêciwoêciami przeciwzapalnymi, dzi ki czemu zwalcza podra nienia i stany zapalne skóry. Jest skuteczny w zapaleniu stawów. Dzia a normalizujàco, jest korzystny zarówno dla suchej, jak i t ustej skóry. Mo na go stosowaç w uszczycy, egzemie, tràdziku, Êwierzbiàczce i innych chorobach. Mleczko migda owe obfituje w t uste oleje nieschnàce oraz enzym emulsyn, witamin B2, garbniki i bia ka. Dzi ki cukrom i gumo ywicom skutecznie od ywia, zmi kcza i nawil a skór, przyspieszajàc procesy gojenia mikrourazów skóry, chroniàc jà przed negatywnym wp ywem Êrodowiska. Ekstrakt nagietka dzia a kojàco, przeciwzapalnie i bakteriobójczo, wzmacnia naczynia w osowate; poprawia procesy regeneracji skóry i sprzyja usuwaniu nadmiaru t uszczu, zw eniu porów, przeciwdzia a rogowaceniu skóry. Jest naturalnym filtrem UV, chroni skór, od promieni s onecznych i koi podra nienia wywo ane s oƒcem. 21

20 Ekstrakt z kie ków pszenicy dzia a odm adzajàco, zmi kcza i od ywia m ode komórki skóry, zawiera szerokà gam witamin, pomaga w problemach skórnych twarzy i szyi. Alantoina z kie ków pszenicy zmi kcza i nawil a skór, stymuluje proces gojenia si ran i odnowy komórek naskórka. Korzystnie dzia a na skór w warunkach agresywnego Êrodowiska naturalnego (wiatr, s oƒce, mróz, zmienna temperatura i wilgotnoêç, warunki wysokogórskie). Kwas hialuronowy jest jednym z najskuteczniejszych Êrodków wià àcych wilgoç. Przeciwdzia a wysuszaniu skóry, nadaje jej g adkoêç i spr ystoêç, odm adza. Zmi kcza skór, odtwarza jej struktur i elastycznoêç tkanek, chroni przed bakteriami, dzia a przeciwzapalnie, regenerujàco i nawil ajàco. Ciek a parafina jest Êrodkiem zmi kczajàcym i nawil ajàcym, zwi ksza elastycznoêç i spr ystoêç skóry. agodzi nieprzyjemne uczucie suchoêci i Êciàgni cia skóry, chroni jà przed szkodliwym wp ywem Êrodowiska i Êrodków chemii gospodarczej. Zastosowanie: Produkty profilaktyczno lecznicze uszczyca, Êwierzbiàczka, pokrzywka, tràdzik, stany zapalne, podra nienia i zapalenia, skóry na tle alergicznym - kilka razy dziennie smarowaç miejsca zmienione chorobowo. Problemy skórne twarzy - u ywaç jako kremu na dzieƒ. Problemy skóry ràk - kilka razy dziennie wcierajç w d onie. BARDZO skuteczny w przypadku p kania skóry ràk w okresie jesienno-zimowym! Odbudowa pola energetycznego - po kàpieli natrzeç kremem ca e cia o. Sk ad: Woda, sól z Morza Martwego, olejek jojoba, mleczko migda owe, Paraffinum Liquidum, Panthenol, Sodium Hialuronat, ekstrakt z nagietka, ekstrakt z kie ków pszenicy, ekstrakt z kory wierzby, Allantoni, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Sorbitol, Propylene Glycol, Caprilik, Cethyl Alcohol, Myristyl Myristate, Stearic Acid, Sodium Lactate, Dimethicon, Phenoxyethanol, Parabens, dodatek aromatyczny. 22

23PLN OD OSOBY PRZERWY KAWOWE@NOVOTEL KATOWICE CENTRUM. Czy wiesz, że...? PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA

23PLN OD OSOBY PRZERWY KAWOWE@NOVOTEL KATOWICE CENTRUM. Czy wiesz, że...? PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA Ludzki organizm w ok. 60% składa się z wody. Bardzo ważne jest wypijanie przynajmniej 1,5 l płynów dziennie - zapobiegasz w ten sposób odwodnieniu organizmu oraz wspomagasz pracę mózgu. PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Lipidy OLEJ. Kwasy t uszczowe. Kwasy t uszczowe Omega6 COOH COOH CH3. Schéma acides gras omega 6 COOH

Lipidy OLEJ. Kwasy t uszczowe. Kwasy t uszczowe Omega6 COOH COOH CH3. Schéma acides gras omega 6 COOH Lipidy CH 3 R CH3 Kwasy t uszczowe Kwasy t uszczowe Omega3 Lipidy Schéma acides gras omega 6 CH3 Kwasy t uszczowe Omega6 23 TRAN Kwasy t uszczowe Wielonienasycone kwasy t uszczowe zawarte w pokarmie ulegajà

Bardziej szczegółowo

OFERTA SŁONECZNA / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47. ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW

OFERTA SŁONECZNA / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47. ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47 ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW SUNBRELLA DUO SPF 30+ Mleczko ochronne, 200g + Chłodzący balsam po opalaniu, 200g SUNBRELLA

Bardziej szczegółowo

Lp. Tematyka Liczba godzin I. Wymagania edukacyjne

Lp. Tematyka Liczba godzin I. Wymagania edukacyjne Anna Ulrych Plan wynikowy Przedmiot: Materiały fryzjerskie Kierunek : Technikum Usług Fryzjerskich- rok szkolny 05/ 06 Liczba godzin: 76 Liczba godzin w roku szkolnym: KL.II Lp. Tematyka Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Katalog kosmetyków. Kosmetyki Clarena dostępne w gabinetach kosmetycznych. Magdalena Romanowska KATALOG KOSMETYKÓW

Katalog kosmetyków. Kosmetyki Clarena dostępne w gabinetach kosmetycznych. Magdalena Romanowska KATALOG KOSMETYKÓW Katalog kosmetyków Nr 18 Marzec Od 13 lat służę Klientkom doświadczeniem i wiedzą, a pracuję tylko na profesjonalnych preparatach, które polecam do pielęgnacji domowej. KATALOG KOSMETYKÓW Magdalena Romanowska

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone Promieniowanie podczerwone Charakterystyka czynnika Dla okreêlenia promieni podczerwonych cz sto u ywa si skrótu angielskiego terminu Infra Red IR. Promieniowaniem podczerwonym nazywamy promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Rosliny do oczka wodnego Utworzono : 21 czerwiec 2016

Rosliny do oczka wodnego Utworzono : 21 czerwiec 2016 Rośliny > ZIOŁA > Model : - Producent : - kontakt : - biuro@roslinydooczka.pl Strona 1 Rośliny > ZIOŁA > kontakt : - biuro@roslinydooczka.pl Strona 2 Rośliny > ZIOŁA > kontakt : - biuro@roslinydooczka.pl

Bardziej szczegółowo

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti IB 1 li sf3t fiu T a i :Ti KOSM ETOLOGIA i i BARBARA JAROSZEWSKA WYDAWNICTWO ATENA BARBARA JAROSZEWSKA SPIS TREŚCI 1. WIADOM OŚCI W STĘPNE...5 RYS HISTORYCZNY KOSMETYKI... 5 CEL I ZADANIA KOSMETYKI...

Bardziej szczegółowo

SWOICH ŻYWICIELI. = wirusy = priony = bakterie pasoŝytnicze = grzyby. = robaki = kleszcze = owady

SWOICH ŻYWICIELI. = wirusy = priony = bakterie pasoŝytnicze = grzyby. = robaki = kleszcze = owady Wszystkie prawa zastrzeżone CALIVITA INTERNATIONAL INTERNATIONAL--POLSKA 2006 ParaProteX OSOBISTY OCHRONIARZ www.calivita.com.pl PASOŻYTY ORGANIZMY ŻYJĄCE KOSZTEM SWOICH ŻYWICIELI Mikroparazyty = wirusy

Bardziej szczegółowo

KREM LAVAVITAE Z ZEOLITEM. Regeneracja i pielęgnacja skóry dla całej rodziny

KREM LAVAVITAE Z ZEOLITEM. Regeneracja i pielęgnacja skóry dla całej rodziny KREM LAVAVITAE Z ZEOLITEM Regeneracja i pielęgnacja skóry dla całej rodziny Skóra cud z natury Skóra to znacznie więcej niż opakowanie, które nas otula. Zadaniem skóry jest obrona naszego wnętrza przed

Bardziej szczegółowo

Układ wydalniczy i skóra

Układ wydalniczy i skóra Układ wydalniczy i skóra 1. Zaznacz definicję wydalania. A. Usuwanie z organizmu szkodliwych produktów przemiany materii. B. Pobieranie przez organizm substancji niezbędnych do podtrzymywania funkcji Ŝyciowych

Bardziej szczegółowo

preparaty kosmetyczne stworzone w oparciu o wiedz medycznà i 30 lat doêwiadczenia w medycynie estetycznej

preparaty kosmetyczne stworzone w oparciu o wiedz medycznà i 30 lat doêwiadczenia w medycynie estetycznej preparaty kosmetyczne stworzone w oparciu o wiedz medycznà i 30 lat doêwiadczenia w medycynie estetycznej I N N O W A C J A Preparaty kosmetyczne stworzone w oparciu o wiedz medycznà i 30 lat doêwiadczenia

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

Power Duo Koktajl nawilżająco-lipidowy

Power Duo Koktajl nawilżająco-lipidowy Power Duo Koktajl nawilżająco-lipidowy Prosty i czysty powrót do źródeł pielęgnacji! Nowoczesny koktajl pielęgnacyjny bogaty w cenne witaminy i składniki odżywcze. Gruntowna pielęgnacja oparta na podstawowych

Bardziej szczegółowo

Poradnik Urody Oriflame

Poradnik Urody Oriflame Poradnik Urody Oriflame 1. Kosmetyki prosto z natury Oriflame oferuje Ci to, co w naturze najcenniejsze, byê mog a atwo piel gnowaç swoje naturalne pi kno. Wiek Charakterystyka cery Oczyszczenie i tonizacja

Bardziej szczegółowo

BALSAM DO CIAŁA olej z pestek winogron & olejek lawendowy nawilża i wygładza

BALSAM DO CIAŁA olej z pestek winogron & olejek lawendowy nawilża i wygładza Lawenda symbol francuskiej Prowansji, znana jest od tysięcy lat, jako roślina o działaniu odprężającym, antyseptycznym i łagodzącym. Aromatyczna esencja olejku lawendowego pozyskiwana z naturalnych kwiatów

Bardziej szczegółowo

Surfaktanty i kosmetyki

Surfaktanty i kosmetyki POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ORGANICZNEJ I PETROCHEMII INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: Surfaktanty i kosmetyki Laboratorium z przedmiotu: Lekka Synteza Organiczna

Bardziej szczegółowo

Soki 100% naturalne MALINA ARONIA

Soki 100% naturalne MALINA ARONIA Soki 100% naturalne MALINA Sok z malin 100 % jest doskonałym uzupełnieniem codziennej diety. Zawiera bogactwo witamin: C, E, B1, B2, B6, PP oraz minerały: magnez, potas, wapń i żelazo. W jego składzie

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 5. 1 Skóra 13

Przedmowa... 5. 1 Skóra 13 Przedmowa... 5 1 Skóra 13 1.1 Znaczenie skóry dla człowieka... 13 1.2 Zadania skóry.... 13 1.3 Budowa skóry.... 15 1.3.1 Naskórek... 16 1.3.2 Skóra właściwa.... 20 1.3.3 Tkanka podskórna... 21 1.4 Gruczoły

Bardziej szczegółowo

WITAMINY. www.pandm.prv.pl

WITAMINY. www.pandm.prv.pl WITAMINY - wpływa na syntezę białek, lipidów, hormonów a szczególnie hormonów tarczycy - pomaga w utrzymaniu prawidłowej czynności uk.immunologicznego - pomaga w leczeniu : rozedmy płuc i nadczynności

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel Europejski kodeks walki z rakiem I. Prowadzàc zdrowy styl ycia, mo na poprawiç ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów

Bardziej szczegółowo

Oillan med+ Emulsja natłuszczająca do kąpieli dermatologicznej 64 % parafina ciekła 500 ml e / 17 fl. oz. / 200 ml e / 6.8 fl. oz.

Oillan med+ Emulsja natłuszczająca do kąpieli dermatologicznej 64 % parafina ciekła 500 ml e / 17 fl. oz. / 200 ml e / 6.8 fl. oz. Emulsja natłuszczająca do kąpieli dermatologicznej 64 % parafina ciekła 500 ml e / 17 fl. oz. / 200 ml e / 6.8 fl. oz. Wskazania: emulsja przeznaczona jest do kąpieli dermatologicznej podrażnionej, swędzącej,

Bardziej szczegółowo

bauchtropfen Tradycyjne krople wspomagające układ trawienny oraz odporność organizmu

bauchtropfen Tradycyjne krople wspomagające układ trawienny oraz odporność organizmu bauchtropfen Tradycyjne krople wspomagające układ trawienny oraz odporność organizmu do stosowania: przy stanach zapalnych żołądka i jelit wspomagająco w trawieniu w stanach obniżonej odporności w alergiach

Bardziej szczegółowo

Dermokosmetyki Ziaja

Dermokosmetyki Ziaja Dla zachowania prawidłowego funkcjonowania skóry odwodnionej, atopowej, bardzo wrażliwej. Naśladuje składem fizjologiczną budowę stratum corneum i chroni lipidy spoiwa międzykomórkowego warstwy rogowej

Bardziej szczegółowo

skąd pochodzi Nasz Kurczak

skąd pochodzi Nasz Kurczak Nasz Kurczak to mięso pochodzące od sprawdzonych dostawców. W większości to odbiorcy pasz marki Wipasz - znamy ich hodowle, wspieramy wiedzą, szkolimy. 1 Wiemy skąd pochodzi Nasz Kurczak Kontrolujemy jakość

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN. 1 Urozmaicenie jest jednym z podstawowych warunków prawidłowej diety, która zapewnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Światło słoneczne jest niezbędne do trwania życia na Ziemi. Dostarcza energii do fotosyntezy roślinom co pomaga w wytwarzaniu tlenu niezbędnego do życia.

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

ABY ODMIENIå YCIE SKÓRY WRA LIWEJ. NOWOÂå. Piel gnacja przeciwzmarszczkowa dedykowana skórze wra liwej

ABY ODMIENIå YCIE SKÓRY WRA LIWEJ. NOWOÂå. Piel gnacja przeciwzmarszczkowa dedykowana skórze wra liwej ABY ODMIENIå YCIE SKÓRY WRA LIWEJ NOWOÂå redermic Piel gnacja przeciwzmarszczkowa dedykowana skórze wra liwej La Roche-Posay od lat jest partnerem kobiet w walce z oznakami starzenia si skóry. Od 5. lat

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA. e-book ASTRUM. www.astrummedia.pl W R O C Ł A W

Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA. e-book ASTRUM. www.astrummedia.pl W R O C Ł A W AJURWEDA AJURWEDA Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA e-book ASTRUM M E D I A www.astrummedia.pl W R O C Ł A W Copyright e-book ASTRUM MEDIA Sp. z o.o. Wrocław Wszelkie prawa zastrzeżone Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik Urody Oriflame

Poradnik Urody Oriflame Poradnik Urody Oriflame 1. Piel gnacja podstawowa Zanim wybierzesz kosmetyki do codziennej piel gnacji, najpierw starannie okreêl rodzaj swojej cery. Dostosowanie kosmetyków do potrzeb Twojej cery i regularna

Bardziej szczegółowo

umer stanowiska Uk ad graficzny CKE EGZAMI POWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KRYERIA OCEIAIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu azwa kwalifikacji: Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem.

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem. VI.2 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych z ambroksolem VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli

Bardziej szczegółowo

1.2. Czynnościowe dolegliwości serca. 1.2.1 Terapia ogólna. 1.2.2 Fitoterapia

1.2. Czynnościowe dolegliwości serca. 1.2.1 Terapia ogólna. 1.2.2 Fitoterapia k-01.qxd 6/22/07 11:47 AM Page 4 1.2 Czynnościowe dolegliwości serca Obraz kliniczny choroby jest niejednoznaczny, pozbawiony charakterystycznych dolegliwoœci. Niemniej nale ¹ do nich wewnêtrzny niepokój,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

Dziêkujemy za zainteresowanie kosmetykami naturalnymi MACROVITA!

Dziêkujemy za zainteresowanie kosmetykami naturalnymi MACROVITA! Szanowni Pañstwo! Dziêkujemy za zainteresowanie kosmetykami naturalnymi MACROVITA! Kosmetyki MACROVITA stanowi¹ po³¹czenie bogactwa ekstraktów z ekologicznie uprawianych oliwek z wieloma cennymi substancjami

Bardziej szczegółowo

Pierwsze polskie kosmetyki profesjonalne z certyfikatem ECOCERT

Pierwsze polskie kosmetyki profesjonalne z certyfikatem ECOCERT INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 14 maja 2009 r. Pierwsze polskie kosmetyki profesjonalne z certyfikatem ECOCERT Laboratorium Kosmetyczne AVA opracowało ekologiczną serię kosmetyków do profesjonalnej pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era)

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) Wersja 2016 1. CZYM SĄ MŁODZIEŃCZE SPONDYLOARTROPATIE/MŁODZIEŃCZE

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej.

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej. 1. Identyfikacja preparatu i nazwa firmy Informacje o produkcie: Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Dostawca: Infolinia: Informacja o nagłych przypadkach: Smar litowy uniwersalny 7022 Smarowanie Siebert

Bardziej szczegółowo

SELMED - sklep z produktami Dr. Nona http://www.selmed.sklep.pl/ Cennik z dnia 2016-06-10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

SELMED - sklep z produktami Dr. Nona http://www.selmed.sklep.pl/ Cennik z dnia 2016-06-10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. SELMED - sklep z produktami Dr. Nona http://www.selmed.sklep.pl/ Cennik z dnia 2016-06-10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Dla mężczyzn Dezodorant męski "Admiral" - działa Dezodorant męski "Lord"

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach)

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach) Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach) {Kod językowy ISO} Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz... 15. 2. Energia Barbara Bu hak-jachymczyk... 32

Spis treêci. 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz... 15. 2. Energia Barbara Bu hak-jachymczyk... 32 Spis treêci 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz.... 15 1.1. Rys historyczny rozwoju norm ywienia.............. 16 1.2. Wspó czesne metody opracowywania norm............ 19 1.3. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Rośliny lecznicze występujące na Kaszubach. Zapraszamy na seans!!!

Rośliny lecznicze występujące na Kaszubach. Zapraszamy na seans!!! Rośliny lecznicze występujące na Kaszubach Zapraszamy na seans!!! Krótki wstęp Zioła lecznicze dostarczają naszemu organizmowi wiele witamin, soli mineralnych oraz substancji leczniczych, które pozytywnie

Bardziej szczegółowo

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia!

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! 8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc Jesteśmy po to, aby Państwu doradzić! Czym jest zapalenie przyzębia (periodontitis)? Przyzębie to zespół tkanek otaczających ząb i utrzymujących

Bardziej szczegółowo

OILLAN BABY Krem przeciw odparzeniom od pierwszych dni życia Do skóry alergicznej, suchej i wrażliwej 40 ml e / 1.36 fl. oz.

OILLAN BABY Krem przeciw odparzeniom od pierwszych dni życia Do skóry alergicznej, suchej i wrażliwej 40 ml e / 1.36 fl. oz. Krem przeciw odparzeniom 40 ml e / 1.36 fl. oz. Krem przeciw odparzeniom Hipoalergiczny krem zapobiega odparzeniom pieluszkowym oraz pielęgnuje delikatną skórę dzieci od 1. dni życia. Tlenek cynku (15%)

Bardziej szczegółowo

APAp dla dzieci w zawiesinie

APAp dla dzieci w zawiesinie APAp dla dzieci w zawiesinie Paracetamol usp to skuteczny, wysokiej jakości lek o działaniu: II II przeciwgorączkowym przeciwbólowym Walory smakowe w przypadku leku dla dzieci są równie ważne jak skuteczność

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci, wkład uzupełniający

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci, wkład uzupełniający 1 Identyfikacja preparatu oraz identyfikacja dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Zapewnienie wilgotności powietrza w pomieszczeniach na poziomie 50 % Kraj pochodzenia: Szwecja Pojemność

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosmetyki EUBOS UREA intensywnie i długotrwale nawilżają, łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia oraz redukują swędzenie

Kosmetyki EUBOS UREA intensywnie i długotrwale nawilżają, łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia oraz redukują swędzenie SERIA EUBOS UREA pielęgnacja skóry suchej i bardzo suchej ze skłonnościami atopowymi. Wspomaga leczenie łuszczycy i egzemy. Zalecana również dla osób chorych na cukrzycę i alergików Kosmetyki EUBOS UREA

Bardziej szczegółowo

AROMATERAPIA. Leczenie zapachami

AROMATERAPIA. Leczenie zapachami AROMATERAPIA Leczenie zapachami Zapachy mają wpływ na nasze samopoczucie. Tam, gdzie panuje przyjemny aromat od razu czujemy się dobrze: wprawiają nas w dobry nastrój, wyostrzają zmysły, budzą wspomnienia

Bardziej szczegółowo

Cennik us³ug centrum SPA Aqua Rojus" Terapia twarzy z wykorzystaniem naturalnych kosmetyków

Cennik us³ug centrum SPA Aqua Rojus Terapia twarzy z wykorzystaniem naturalnych kosmetyków Cennik us³ug centrum SPA Aqua Rojus" Terapia twarzy z wykorzystaniem naturalnych kosmetyków Terapia z wykorzystaniem niebiesko-zielonych alg Spirulina" Oczyszczenie twarzy, peeling, ³agodny masa, maseczka

Bardziej szczegółowo

Owocowe Spa Z I M A 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Owocowe Spa Z I M A 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Owocowe Spa Z I M A 2 0 1 4 / 2 0 1 5 ZIMA W SPA Skończył się już czas kolorowych liści, za oknem już pierwszy śnieg, ujemne temperatury i zimne powiewy wiatru. Zimą naturalne mechanizmy obronne skóry

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

probiotyk o unikalnym składzie

probiotyk o unikalnym składzie ~s~qoy[jg probiotyk o unikalnym składzie ecovag, kapsułki dopochwowe, twarde. Skład jednej kapsułki Lactobacillus gasseri DSM 14869 nie mniej niż 10 8 CFU Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

7 Oparzenia termiczne

7 Oparzenia termiczne 7 Oparzenia termiczne Nastêpstwa i zagro enia... 162 Jak oparzenie penetruje w g³¹b skóry?.... 163 Zagro enia przy rozleg³ych oparzeniach.... 164 Kiedy nale y iœæ do lekarza?... 164 Preparaty naturalne

Bardziej szczegółowo

ROLA SZKOŁY W PROFILAKTYCE OTYŁOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Barbara Woynarowska Kierownik Zakładu Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji, Wydział Pedagogiczny UW Przewodnicząca Rady Programowej ds.

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE W ŚRODKACH KOSMETYCZNYCH I ICH WŁAŚCIWOŚCI - mini wykaz

SUBSTANCJE W ŚRODKACH KOSMETYCZNYCH I ICH WŁAŚCIWOŚCI - mini wykaz Fragment materiału kursu kosmetycznego online. Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.sukces-biznes.pl www.astrosalus.pl/kursy-online/ SUBSTANCJE W ŚRODKACH KOSMETYCZNYCH I ICH WŁAŚCIWOŚCI - mini

Bardziej szczegółowo

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 S.1 TEMAT MIESIĄCA NA RATUNEK - CZYLI JAK SOBIE PORADZIĆ Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY BIERZE SIĘ ZNIKĄD. PO CICHU I NIEZAUWAŻALNIE ZACZYNA ODKRYWAĆ SWOJE OBLICZE.

Bardziej szczegółowo

2. Dlaczego stewia? 53

2. Dlaczego stewia? 53 SPIS TREŚCI Przedmowa do rozszerzonego wydania 2010 13 Stewia - nowe badania potwierdzają jej nieszkodliwość dla zdrowia człowieka 13 Podziękowanie 19 Wstęp: stewia - tajemnica miodowych liści 23 1. Roślina

Bardziej szczegółowo

Seminarium 1: 08. 10. 2015

Seminarium 1: 08. 10. 2015 Seminarium 1: 08. 10. 2015 Białka organizmu ok. 15 000 g białka osocza ok. 600 g (4%) Codzienna degradacja ok. 25 g białek osocza w lizosomach, niezależnie od wieku cząsteczki, ale zależnie od poprawności

Bardziej szczegółowo

ZATRUCIA POKARMOWE KAŻDE ZATRUCIE POKARMOWE MOŻE BYĆ GROŹNE, SZCZEGÓLNIE DLA NIEMOWLĄT I DZIECI DO LAT 3, LUDZI OSŁABIONYCH I STARSZYCH.

ZATRUCIA POKARMOWE KAŻDE ZATRUCIE POKARMOWE MOŻE BYĆ GROŹNE, SZCZEGÓLNIE DLA NIEMOWLĄT I DZIECI DO LAT 3, LUDZI OSŁABIONYCH I STARSZYCH. ZATRUCIA POKARMOWE Zatrucia pokarmowe to ostre i gwałtowne dolegliwości żołądkowo-jelitowe objawiające się zwykle biegunką i wymiotami. Występują w stosunkowo krótkim czasie po spożyciu żywności skażonej

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem:

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem: GUMA. To rozciągliwy materiał, elastomer chemicznie zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin), które są w stosunkowo niewielkim stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji kauczuku

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

Preparaty pielęgnacyjne do stóp

Preparaty pielęgnacyjne do stóp Preparaty pielęgnacyjne do stóp NOWOŚĆ!!! Pierwszy kosmetyk z nowej linii HOME SPA Intensywnie pilingujący krem do masażu stóp z pumeksem Intensywnie pilingujący krem do masażu stóp na bazie ekstraktów

Bardziej szczegółowo

Żywienie bez zmartwień. Wszyscy kochamy Complete!

Żywienie bez zmartwień. Wszyscy kochamy Complete! Żywienie bez zmartwień Wszyscy kochamy Complete! Zwierzęta, podobnie jak ludzie, cieszą się lepszym i dłuższym życiem, gdy się zdrowo odżywiają. Karmy Versele-Laga z linii Complete zapewniają doskonale

Bardziej szczegółowo

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz.

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Pajączek 1 na proste plecy Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Kup Pajączka na stronie medpatent.com.pl lub w dobrych sklepach medycznych. Pajączek

Bardziej szczegółowo

odporne na temperaturę przyjazne dla skóry ph 5,5 emulgują się z innymi substancjami aktywnymi nie zawierają aromatów, barwników, sztucznych

odporne na temperaturę przyjazne dla skóry ph 5,5 emulgują się z innymi substancjami aktywnymi nie zawierają aromatów, barwników, sztucznych odporne na temperaturę przyjazne dla skóry ph 5,5 emulgują się z innymi substancjami aktywnymi nie zawierają aromatów, barwników, sztucznych konserwantów chemicznych KOLAGEN NATYWNY PURE bioaktywny odporny

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Bakterie a wirusy.

Temat lekcji: Bakterie a wirusy. Anna Tomicka Scenariusz lekcji biologii Dział: Różnorodność organizmów. Klasa: I b Temat lekcji: Bakterie a wirusy. 1.Cele lekcji: Cel ogólny: Uczeń: omawia budowę komórki bakterii oraz wirusów, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Składniki odżywcze podzielone zostały ze względu na funkcje:

Składniki odżywcze podzielone zostały ze względu na funkcje: SKŁADNIKI ODŻYWCZE JAK JE UGRYŹĆ? Składnikami odżywczymi nazywamy związki występujące w produktach spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które po spożyciu ulegają strawieniu i wchłonięciu ze

Bardziej szczegółowo

Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy

Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy KARTA KOLORÓW Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy domów. Ciep e, atwe w obróbce i kszta towaniu, przyjazne. Niestety, b dàc podatne na uszkodzenia, wymaga ochrony przed

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

DOUBLE ACTION PIELĘGNACJA SKÓRY TŁUSTEJ

DOUBLE ACTION PIELĘGNACJA SKÓRY TŁUSTEJ DOUBLE ACTION PIELĘGNACJA SKÓRY TŁUSTEJ DOUBLE ACTION Sebum to mieszanina substancji lipidowych, tworząca płaszcz wodno-lipidowy skóry i zapewniająca jej ochronę przed inwazją bakterii. Sebum zmiękcza

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu P O L S K A instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu created & made in Germany Opis produktu Zestaw do

Bardziej szczegółowo

BUDOWA TKANKOWA ROÂLINY

BUDOWA TKANKOWA ROÂLINY UDOW TKNKOW ROÂLINY przekrój poprzeczny liêcia drewno gàbczasty yko tkanka wzmacniajàca przekrój poprzeczny odygi drewno w oski yko tkanka wzmacniajàca przekrój poprzeczny korzenia drewno yko perycykl

Bardziej szczegółowo

Dietetyka Odchudzanie Diety Zdrowa żywność Lecznie żywieniowe Otyłość Porady dietetyka Dieta Żywienie w nadciśnieniu tętniczym

Dietetyka Odchudzanie Diety Zdrowa żywność Lecznie żywieniowe Otyłość Porady dietetyka Dieta Żywienie w nadciśnieniu tętniczym Nadciśnienie tętnicze (HA, AH) (łac. hypertonia arterialis) to choroba układu krążenia, która charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi. Zdecydowana większość (ponad

Bardziej szczegółowo

Hormony płciowe. Macica

Hormony płciowe. Macica Hormony płciowe Macica 1 Estrogeny Działanie estrogenów Działanie na układ rozrodczy (macica, endometrium, pochwa) Owulacja Libido Przyspieszenie metabolizmu Zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do sklepu Producent: 5 Pillars Research 17,00 zł Waga: 0.08kg. Kod QR: Opis płukanki BLUEM 50ml (MAŁY)

Zapraszamy do sklepu  Producent: 5 Pillars Research 17,00 zł Waga: 0.08kg. Kod QR: Opis płukanki BLUEM 50ml (MAŁY) HAPPYDENTAL Rafał Rogula ul. Bajana 39b/1a 54-129 Wrocław, PL NIP 949-189-63-28 info@happydental.pl Tel. 71-349-77-90/91 Zapraszamy do sklepu www.happydental.pl BLUEM 50ml - specjalistyczna PŁUKANKA do

Bardziej szczegółowo

Miód a alergie na pyłki

Miód a alergie na pyłki Miód jako naturalny produkt spożywczy, słodki, wysokokaloryczny, konserwujący i leczniczy znajduje zastosowanie od wielu tysięcy lat. W zapiskach sumeryjskich sprzed 4000 lat zalecano miód jako produkt

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

VERTIT Studio Architektury Krajobrazu Projektowanie ogrodów Płońsk, Płock, Warszawa i okolice

VERTIT Studio Architektury Krajobrazu Projektowanie ogrodów Płońsk, Płock, Warszawa i okolice VERTIT Studio Architektury Krajobrazu Projektowanie ogrodów Płońsk, Płock, Warszawa i okolice ZIOŁA W OGRODZIE 2015-02-05 Nie muszę chyba nikogo przekonywać o korzystnym wpływie ziół na nasze zdrowie.

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja cery dojrzałej 60+

Pielęgnacja cery dojrzałej 60+ Przyczyny starzenia się skóry oraz sposób pielęgnacji cery dojrzałej. Pielęgnacja cery dojrzałej 60+ JAK DBAĆ O SKÓRĘ PO SZEŚĆDZIESIĄTCE! Eliza Modzelewska 1 S t r o n a Przyczyny starzenia się sko ry

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

RESTYLANE - kwas hialuronowy

RESTYLANE - kwas hialuronowy RESTYLANE - kwas hialuronowy Co to jest Restylane Restylane Vital to stabilizowany kwas hialuronowy pochodzenia niezwierzęcego, powoduje aktywacje fibroblastów, które w sposób charakterystyczny dla młodej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

MAN. zalecany do codziennego stosowania. Rozmiar: 250ml Rozmiar: 100ml

MAN. zalecany do codziennego stosowania. Rozmiar: 250ml Rozmiar: 100ml MAN FREE YOURSELF PŁYN DO MYCIA BRODY zalecany do codziennego stosowania NA WRAŻLIWEJ SKÓRZE Rozmiar: 250ml Rozmiar: 100ml Zawiera delikatne środki powierzchniowo-czynne pochodzenia naturalnego, myje i

Bardziej szczegółowo

Parafina ciekła - Avena

Parafina ciekła - Avena Oznakowanie opakowania bezpośredniego (butelka PE, 500 g) Opakowanie przeznaczone do stosowania w lecznictwie zamkniętym Parafina ciekła - Avena Paraffinum liquidum Płyn doustny i na skórę, 1g/ 1g Zawartość

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja piersi kobiecych masaż piersi

Pielęgnacja piersi kobiecych masaż piersi Pielęgnacja piersi kobiecych masaż piersi Pielęgnacja piersi kobiecych Budowa piersi Pierś kobieca zbudowana jest z gruczołu sutkowego, powięzi i skóry pod którą jest warstwa tkanki tłuszczowej różnej

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE- Legalne nie znaczy bezpieczne

DOPALACZE- Legalne nie znaczy bezpieczne DOPALACZE- Legalne nie znaczy bezpieczne 29.10. Katowice CO TO SĄ DOPLACZE? Dopalacz, czy Dopalacz, dopalacze czy to dopalacze termin to termin nieposiadający nieposiadającycharakteru naukowego. UŜywa

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO

SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO Niniejszym kieruję : Imię i nazwisko świadczeniobiorcy Adres zamieszkania świadczeniobiorcy Numer pesel, w przypadku braku numeru pesel numer dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

POPRAWIA FUNKCJONOWANIE APARATU RUCHU CHRONI CHRZĄSTKĘ STAWOWĄ ZWIĘKSZA SYNTEZĘ KOLAGENU ZMNIEJSZA BÓL STAWÓW. Best Body

POPRAWIA FUNKCJONOWANIE APARATU RUCHU CHRONI CHRZĄSTKĘ STAWOWĄ ZWIĘKSZA SYNTEZĘ KOLAGENU ZMNIEJSZA BÓL STAWÓW. Best Body > Model : - Producent : Universal Animal Flex - to suplement przeznaczony dla wszystkich, którzy odczuwają dolegliwości spowodowane przeciążeniem stawów i ich okolic. Zawarte w nim składniki chronią przed

Bardziej szczegółowo