Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy (na przykładzie sektora bankowego w latach )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy (na przykładzie sektora bankowego w latach 2008-2009)"

Transkrypt

1 Autoreferat rozprawy doktorskiej Magdalena Wereda-Kolasińska Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy (na przykładzie sektora bankowego w latach ) Praca Doktorska napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego 1. Obszar rozprawy Zmiany zachodzące w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym firny stanowią cechę charakterystyczną nowoczesnych gospodarek. Źródło owych zmian to złożenie efektów działań różnych ryzyk. Tym samym, przedsiębiorstwa w kwestii podejmowania jakichkolwiek decyzji niezależnie od kierunku działania są zmuszone do zauważenia i wzięcia pod baczną uwagę ryzyk dokonujących modyfikacji bliższego i dalszego otoczenia. Ryzyka istotnie wpływają na każdą decyzję, bowiem już sama decyzja o wyborze konkretnego rodzaju (typu) strategii stanowi obszar występowania ryzyk. Następnie, ryzyka pojawiają się niejednokrotnie w procesie budowania koncepcji oraz realizacji obranej strategii, powodując przyśpieszenie lub też opóźnienia w generowaniu efektów strategii. Ryzyka mogą również doprowadzić do zmiany kierunków i rezultatów strategii. Tym samym, na strategię w kontekście zarówno jej wyboru, jak i samej implementacji, w każdym momencie mają wpływ ryzyka występujące w środowisku zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Organizacje egzystują, by realizować cele, jakie są przed nimi stawiane przez akcjonariuszy, którzy stanowią najważniejszych interesariuszy każdej firmy. Każdy z inwestorów decydując się na odłożenie w czasie konsumpcji i tym samym inwestycję w dane przedsiębiorstwo oczekuje wzrostu wartości firmy. Jest to jednocześnie główny cel strategii, według której podąża organizacja. 1

2 Zatem biorąc pod uwagę, iż turbulentne środowisko zewnętrze i wewnętrzne - ulegające zmianom w błyskawicznym tempie, pełne niepewności oraz różnorakich ryzyk, których natężenie nieustannie wzrasta - wpływa na wybór strategiczny, koncepcję oraz realizację strategii przez firmę, to ono również przekłada się na sytuację akcjonariusza inwestującego własne środki w dany podmiot. Od wybranej strategii zależy przecież stopa zwrotu z inwestycji, jakiej oczekuje akcjonariusz. Czyli, to właśnie ryzyka występujące w bezpośrednim i pośrednim otoczeniu podmiotu determinują poziom wartości osiąganej przez akcjonariusza. Jednym z najistotniejszych ryzyk, które oddziaływuje na firmę jest tzw. ryzyko strategiczne, czyli nieintencjonalny rezultat intencjonalnego działania skoncentrowanego na osiągnięcie celów strategicznych w ramach wyboru koncepcji, implementacji lub modyfikacji strategii przez firmę w długim okresie czasu, stanowiący rezultat dystansu i luk pomiędzy szansami a zagrożeniami, silnymi a słabymi stronami firmy. Praca została w całości poświęcona kwestii ryzyka strategicznego na przykładzie sektora bankowego w latach Waga podjętego tematu wynika z braku dostrzegania przez instytucje niebezpieczeństw, jakie niesie ryzyko strategiczne oraz przede wszystkim niskiej świadomości samego pojęcia i siły ryzyka strategicznego w świecie biznesu, jak również wielu niejasności kryjących się w samym pojęciu ryzyka strategicznego. Podjęcie wysiłku zbadania podejścia banków do ryzyka strategicznego w latach wynika bezpośrednio z faktu, iż banki to szczególne instytucje, które pełnią bardzo istotną rolę w systemie finansowym i co ważniejsze są specyficznymi podmiotami, które ze względu na to, że klienci powierzają im swoje pieniądze powinny stanowić wzorce do naśladowania w obszarze opanowywania najważniejszych ryzyk. Nie bez znaczenia pozostaje także kryzys finansowy, który rozpoczął się właśnie od sektora bankowego. 1. Cel Cel niniejszej pracy to identyfikacja ryzyka strategicznego, jego wielkości, siły oddziaływania na organizację oraz sprawdzenie jak firmy radzą sobie z ryzykiem strategicznym, czyli udowodnienie, iż te banki, które mają wdrożone systemy zarządzania ryzykiem strategicznym prezentują wyższą wartość dla akcjonariuszy. 2

3 Główna hipoteza to: posiadanie przez organizację systemu zarządzania ryzykiem strategicznym wpływa na podwyższenie wartości dla akcjonariusza. Weryfikacja hipotezy polega na sprawdzeniu czy firmy, które mają wdrożone systemy zarządzania ryzykiem strategicznym i ów obszar mają pod kontrolą, charakteryzują się wyższą wartością dla akcjonariuszy. Wartość dla akcjonariusza może być odzwierciedlona w postaci wielu mierników. Najbardziej popularnymi i najlepszymi w opinii autorki pracy są: EPS, ROE i ROA. A zatem wykorzystanie tychże mierników umożliwiło weryfikację hipotez pomocniczych, które przedstawiają się następująco: Posiadanie przez firmę systemu zarządzania ryzykiem strategicznym jest pozytywnie skorelowane z wartością dla akcjonariuszy wyrażoną przez EPS (Earning per Share - Zysk na akcję). Posiadanie przez firmę systemu zarządzania ryzykiem strategicznym jest pozytywnie skorelowane z wartością dla akcjonariuszy wyrażoną przez ROA (Return on the Assets). Posiadanie przez firmę systemu zarządzania ryzykiem strategicznym jest pozytywnie skorelowane z wartością dla akcjonariuszy wyrażoną przez ROE (Return on the Equity). 2. Metoda Metoda weryfikacji podejścia polskich banków do kwestii ryzyka strategicznego składa się po pierwsze z ankiety przeprowadzonej wśród kadry zarządzającej polskich banków. Badany okres obejmuje lata kryzysu, czyli Warto podkreślić, iż ankieta została skierowana aż do 54 banków krajowych według informacji zamieszczonej przez Komisję Nadzoru Finansowego na dzień 8 stycznia 2009 roku. Ankieta składała się z pięciu części: Informacje ogólne, Istota ryzyka, Polityka zarządzania ryzykiem, Zarządzanie ryzykiem strategicznym oraz Podejście do strategii. W sumie, ankietowani zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na 30 pytań łącznie. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi powstał ranking firm w sektorze bankowym w zależności od stopnia opanowania ryzyka strategicznego (czyli faktu posiadania systemu zarządzania ryzykiem strategicznym). Im wyższe miejsce w rankingu osiągnięte przez firmę, tym bardziej skuteczny system zarządzania ryzykiem strategicznym. 3

4 Badanie statystyczne zależności pomiędzy poziomem zarządzania ryzykiem strategicznym (czyli faktem posiadania lub też nie systemu radzenia sobie z ryzykiem strategicznym) a wartością dla akcjonariuszy wyrażoną poprzez wskaźniki: EPS, ROE i ROA zaczerpniętych ze sprawozdań finansowych na 31 grudnia 2008 roku, 31 marca 2009 roku, 30 czerwca 2009 roku i 30 września 2009 roku umożliwiło ostateczną weryfikację wszystkich hipotez mówiących o istotnej relacji faktu posiadania przez bank systemu zarządzania ryzykiem strategicznym z wartością dla akcjonariuszy. 3. Wyniki Biorąc zatem pod uwagę zarówno wyniki przeprowadzonej ankiety, jak również wartości wskaźników wybranych przez autorkę jako mierników wartości dla akcjonariuszy, czyli w konsekwencji przeprowadzone badanie statystyczne i zakładając dodatkowo, iż jeśli co najmniej dwukrotnie w analizowanych okresach kwartalnych została odrzucona hipoteza o statystycznej nieistotności badanych zależności, należy stwierdzić, iż: W odniesieniu do hipotezy pierwszej należy odrzucić hipotezę o nieistotności relacji zmiennej wynik zarządzania ryzykiem strategicznym względem zmiennej wartość dla akcjonariusza wyrażonej przez EPS. Tym samym należy stwierdzić, iż istnieje pozytywna zależność pomiędzy faktem posiadania systemu zarządzania ryzykiem strategicznym a wartością dla akcjonariusza wyrażoną poprzez wskaźnik EPS. W odniesieniu do hipotezy drugiej należy odrzucić hipotezę o nieistotności relacji zmiennej obrazującej poziom zarządzania ryzykiem strategicznym na zmienną wartość dla akcjonariusza odzwierciedloną przez ROA. Występuje zatem statystycznie istotna pozytywna relacja pomiędzy faktem posiadania systemu zarządzania ryzykiem strategicznym a wartością dla akcjonariusza wyrażoną poprzez ROA. W odniesieniu do hipotezy trzeciej, brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy o nieistotności zależności zmiennej wynik ankiety dotyczącej zarządzania ryzykiem strategicznym wobec wskaźnika wartości dla akcjonariusza wyrażonej przez ROE. Czyli brak jest statystycznie istotnej pozytywnej zależności pomiędzy faktem posiadania systemu zarządzania ryzykiem strategicznym a wartością akcjonariusza wyrażoną poprzez ROE. Uwzględniając powyższe, posiadanie systemu zarządzania ryzykiem strategicznym wpływa na podwyższenie wartości dla akcjonariusza. Zatem, z całą pewnością można stwierdzić, iż ryzyko strategiczne wpływa na wartość dla akcjonariusza. 4

5 4. Wnioski Kadra zarządzająca powinna zdawać sobie sprawę z tego, iż tylko kompleksowy system zarządzania ryzykiem strategicznym łączący strategię z ryzykami, pomoże ustrzec organizację przed druzgocącą klęskę. Jedynie implementacja systemu zarządzania ryzykiem strategicznym w całej firmie umożliwi efektywne i stałe wypełnianie zadań wpisanych w ramy strategii podmiotu. Co więcej, da szansę na ciągłe modyfikowanie i dostosowanie działań strategicznych do zmian zachodzących w otoczeniu i wnętrzu firmy. W celu zapewnienia oraz tworzenia długookresowej wartości dla akcjonariuszy należy wypracować wyraźny punkt obserwacyjny wpływu ryzyk strategicznych na obraną przez nią strategią oraz miejsc ich ujawniania się. Rozpoznanie ryzyk strategicznych i przygotowanie firmy na ich działanie to obecnie za mało, by stać się konkurencyjnym podmiotem. Należy umieć dokonywać konwersji pojawiających się ryzyk w dalekosiężne możliwości. Tylko oderwanie się od tendencyjnego myślenia o ryzyku jako o zagrożeniu daje możliwość na wykorzystanie siły drzemiącej w ryzyku oraz pro aktywną postawę wobec obecnej wartości oraz ujawnienia dotychczas nieujawnionych szans na nową trajektorię wzrostu. W szczególności sektor bankowy, który stał się w gruncie rzeczy zarzewiem i przyczyną bieżących problemów gospodarki światowej, może czerpać z niniejszej pracy pomysł na odzyskanie zaufania zarówno klientów, jak i przede wszystkim akcjonariuszy. Być może banki w wyniku implementacji systemu zarządzania ryzykiem strategicznym zdołają odbudować zaufanie klientów oraz akcjonariuszy, bo przecież jak udowodniła niniejsza praca, ryzyko strategicznie istotnie wpływa na wartość dla akcjonariusza. 5

6 Bibliografia Adamska A., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa podstawowe zagadnienia, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa wybrane aspekty, red. A. Firla, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ahmada F., Bakarb A. Abu, Hamdanc A., Extracting Interesting Financial Indicators Through Rough Set Approach, International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.9 No.9, Amar R., 6 zasad efektywnego prognozowania, Harvard Business Review, II Asher A., Gale A., Strategic Risk Management: Mapping the commanding heights and hazards, Basel Committee on Banking Supervision International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards A Revised Framework, XI Basel Committee on Banking Supervision. Basel II, International convergence of capital measurement and capital standards: A revised framework comprehensive version, Beasley M. S., Frigo M. L., Strategic Risk Management: Creating and Protecting Value, Bekefi T., Jenkins B., Kytle B., Social Risk as Strategic Risk, A Working Paper of Corporate Social Responsibility Initiative no 30, XII Bernstein P. L., Risk as a History of Ideas, Financial Analysis Journal, 1995, Nr 1. Black A., Wright P., Bachman J. E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa Bławat F., Analiza ekonomiczna, Politechnika Gdańska Boulton R. E. S., Libert B. D., Samek S. M., Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, Warszawa Bower J. L., Gilbert C. G., How Managers everyday Decisions Create or Destroy Your Company s Strategy, Harvard Business Review, II Breene R. T. S., Nunes P. F., Shill W. E., Dyrektor ds. Strategii, Harvard Business Review, I Brink G. J., Strategic Risk: Can it be measured?, Bruch H., Ghosal S., Wystrzegaj się zapracowanych managerów, Harvard Business Review, IV Brummel A., MacGillivray G., Scenario Planning A tool for navigating Strategic Risk, s.1. Buehler K., Freeman A., Hulme R., Owning the Right Risks, Harvard Business Review, X Buehler K., Frejman A., Hulme R., Nowy arsenał środków do zarządzania ryzykiem, Harvard Business Review, I Burnes B., Managing change. A strategic Approach to Organizational Dynamice, Pitman Publishing Capiga M., Ogrodnik H., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń, Katowice Caputa W., Szwajca D., Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości, Warszawa Caruso D., Przełomowe idee na rok 2005, Harvard Business Review, III Charan R., Conquering the Culture of Indecision, Harvard Business Review, IV Ching Ward R. H., Enterprise Risk Management: Laying a Broader Framework for Health Care Risk Management, Coase R. H., The Nature of the Firm, Economica, vol. 4 (16). Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa Courtney H., Kirkland J., Viguerie P., Strategia w warunkach niepewności, Harvard Business Review, IX Day G. S., Harvard Business Review, III Desender K. A., The Influence of Board Composition on Enterprise Risk Management Implementation, V Diacon S. R., Carter R. L., Success In Insurance, John Murray Ltd, London Dorman J., The Background of Institutional Economics, Institutional Economics: Veblen, Commons, and Mitchell Reconsidered. Downton S., e-business Strategic Risk Management. Doz Y. L., Kosonen M., Nowy układ na szczycie, Harvard Business Review, II Einhorn H. J., Hogarth R. M., Decision making: Going Forward in Reverse, Harvard Business Review, I-II Eisenhardt K. M., Brown S. L., Narzucanie tempa: jak konkurować na rynkach, które nie chcą stać w miejscu, Harvard Business Review, I Ellis J., Williams D., Corporate Strategy and Financial Analysis, Pitman Publishing, London Errath W., Grunbichler A., Enterprise Risk Management A View from the Insurance Industry, VII Filipczak J., Zarządzanie strategiczne, Warszawa Friedrich R., Moneta J., Owiesek D. F., Gry wojenne: planowanie w warunkach dużej niepewności, Harvard Business Review, III Fuld L., Bądźcie gotowi, Harvard Business Review, VI

7 Funston R., Avoiding the Value Killers, Treasury and Risk Management, IV Gadiesh O., Gilbert J. L., Jak sprawić, aby strategia firmy przełożyła się na działania pierwszej linii, Harvard Business Review, VI Gates S., Incorporating Strategic Risk into Enterprise Risk Management, Gates S., Hexter E., The Strategic Benefits of Managing Risk, Conference Board Research Report, VI Gavetti G., Rivkin J.W., Twórz strategię w odpowiedni sposób we właściwym czasie, Harvard Business Review, XI Gierasymienko S., Ocena statystyczna finansowej stabilizacji firmy, Finansowanie działalności przedsiębiorstw, Praca zbiorowa pod redakcją J. Stachurskiej Gierszewska G., Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie im. Łazarskiego, Giliński B., Szczepankowski P., Zarys zarządzania strategicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Warszawa Gluck W. F., Jauch L. R., Business Policy and Strategic Management, 4th ed. McGraw Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin, Warszawa Gołębiowski G., Szczepanowski P., Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa Górnik J., Ryzyko tak, ale pod kontrolą, Harvard Business Review, IV Grzybowski W., Zaleśkiewicz T., Racjonalność decyzji, PWE, Warszawa Hamel G.,Valikangas L., W poszukiwaniu zdolności strategicznej regeneracji, Harvard Business Review, XI Hannagan T. A., Capital Based Proftability Measure, Bank Accounting and Finance, Hardt Ł., Ekonomia kosztów transakcyjnych geneza i kierunki rozwoju, Warszawa Harvard Business Review, VII-VIII Hertz D. B., Thomas H., Decision and Risk Analysis in a New Product and Facilities Planning Problem, Sloan Management Review, 24, 2, Holton G. A., Defining Risk, Financial Analyst Journal, 2004, Vol. 60, No. 6. Iwanek T., Wartość i jej szacowanie, Wrocław Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, Zakamycze Jakubowski R., Teoria ryzyka. Stosunek do ryzyka a zachowania ludzkie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 777, Wrocław Jansen M. C., Meckling W. H., Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics 1976, nr 4. Jeremy W., Harvard Business Review, XI Klimcza K. M., Ryzyko w teorii ekonomii, Master of Business Administration, 6/2008. Koch R., Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię: przewodnik, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kokoszczyński R., Pietrzak B., Bankowość Centralna od A do Z, 2007, Warszawa. Krawiec F., Strategiczne myślenie w firmie, Difin, Warszawa Kotter J. P., What leaders really do, Harvard Business Review, VI Lewandowski D., Ryzyko operacyjne w działalności banków nowe wyzwania, pilna konieczność zarządzania, Bank i Kredyt 2001, nr 5. Lees G., Ignore Strategic Risk at your Peril, Accountants Today, VIII Linowska A., Znaczenie czynników niematerialnych w kształtowaniu wartości współczesnej firmy, Zarządzanie wartością firmy, red.: E. Orechwa Łuczak M., Strategia w działaniu przedsiębiorstwa, Warszawa Łukaszewicz A., Rozwój społeczno-gospodarczy. Studia o strategii i planowaniu, Warszawa Łukaszewicz A., Teorie wzrostu ekonomicznego a współczesny kapitalizm, Warszawa Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Mały Słownik Języka polskiego, red.: S. Skorupka, H. Anderska, Z. Łempicka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Mango D., Enterprise Risk Analysis, An Introduction to Insurer Strategic Risk. Topic: Risk Management of an Insurance Enterprise, Mankins M. C., Steele R., Przestań planować, zacznij decydować, Harvard Business Review, VII/VIII Manktelow J., The Ansoff Matrix Understanding the risks of different options (Also known as the Product/Market Expansion Grid,), Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Praca zbiorowa pod red. B. Dobiegały May G. H., Scenario Planning, Futures Skills, III

8 Maziol S., Risk Management: Protect and Maximize Shareholder Value, An Oracle Governance, Risk, and Compliance WhitePaper, Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, Warszawa Miller K., Bromiley P., Strategic Risk and Corporate Performance: An Analysis of Alternative Risk Measures, Academy of Management Journal, Miller W. D., Commercial bank valuation, John & Sons, Inc., Montgomery C.A., Liderzy firm muszą znów zająć się strategią", Harvard Business Review, VII-VIII Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, Bydgoszcz Nash L., Stevenson H., Success that lasts, Harvard Business Review, IV Nelson G. L., Martin K. L., Powers E., The Secrets to Successful Strategy Execution, Harvard Business Review, VI Newman W. H., Logan J. P., Hegarty W. H., Strategy, A Multi-Level, Integrative Approach, South Western Publishing Co. Cincinnati, OH Nieżurawski L., Owczarek-Szpakowska G., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Włocławek Opolski K., Waśniewski K., Wereda M., Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy, Warszawa Ohnae K., Companyism and Do more better, Harvard Business Review, I-II Penc J., Strategiczny system zarządzania, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa Pielech A., Skowroński R., Czy twojej firmie grozi kryzys?, Harvard Business Review, IX Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, t. 1., Warszawa, Pietrzak B., Finanse, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa, Pogodina W. W., Kształtowanie strategii firmy, Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych u w praktyce, A. Kaleta, K. Roszkiewicz, Wyd. A. E. im. O. Langego we Wrocławiu, nr 137, Porter M. E., Czym jest strategia?, Harvard Business Review, VII/VIII Porter M. E., Competetive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York Porter M.E., Strategic Finance, Harvard Business Review, V Proszowska A., Merchandising jako źródło wartości firmy, Zarządzanie wartością firmy, red.: E. Orechwa. Raff D. M. G., Risk Management in an Age of Change, 01-18, The Wharton School. Rafe B., Planning in uncertainty: Scenario Planning a tool for actuaries, Rappaport A., Ten Ways to Create Shareholder Value, Harvard Business Review, IX Rapaport A., Wartość dla akcjonariuszy poradnik menadżera i inwestora, WIG Press, Warszawa Richter E., Thinking Ahead, Harvard Business Review, XI-XII Rigby D., Bilodeau B., Jak mądrze wybrać narzędzie zarządzania, Harvard Business Review, III Romanowska M., Planowanie strategiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009 Warszawa. Rowe W. A., Anatomy of Risk, New York. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Sinha T., ING Commercial America Chair, ITAM, University of Nottingham, Strategic Expansion for Insurance Companies: Quantitative Methods using Real Options, Shoemaker P. J. H., Scenario Planning: a Tool for Strategic Thinking, SloanManagement Review, 36, 2, Skov N. A., Finanse i Zarządzanie. Amerykańskie propozycje dla polskich firm prywatnych, Agencja Wydawnicza, Placet, Warszawa Staniek Z., Uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemu instytucjonalnego, Szkice we współczesnej teorii ekonomicznej, praca zbiorowa pod red. W. Pacho, SGH w Warszawie Slywotzky A. F., Drzik J., Ryzyko strategiczne najgroźniejsze, choć niedocenione, Harvard Business Review, VII-VIII Slywotzky A. F., Drzik J., Countering the Biggest Risk of All, Harvard Business Review, IV Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa Stroiński E., Ubezpieczenia na życie, Wydawnictwo LAM, Warszawa Szablewski A., Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy, Red. A. Szablewski i R. Tuziemek, Politext, Warszawa Szczepaniak J., Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, EKORNO, Łódź Świątek I., Zarządzanie poprzez wartości szansa czy konieczność dla współczesnych organizacji?, Koncepcje i metody zarządzania strategicznego, Praca zbiorowa pod redakcją M. Romanowskiej i P. Wachowiaka, SGH w Warszawie, Thompson A. A., Strickland A. J., Strategic Management, 10 th ed. Irwin/McGraw 8

9 Tuczko J., Zrozumieć finance firmy, Difin, Warszawa Turner J. H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka, Poznań Walińska E., Urbanek P., Wartość bilansowa przedsiębiorstwa miara tylko księgowa czy nośnik wartości dla inwestora, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, Praca zbiorowa pod red. J. Bielińskiego, Warszawa Ward R. H. Ching, Enterprise Risk Management: Laying a Broader Framework for Health Care Risk Management, Wesley J., Alba J. W., Biznes a wiara w sukces: niebezpieczne związki, Harvard Business Review, X Wilkin J., Jaki kapitalizm, jaka Polska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Williams Jr. C. A., Smith M. L., Young P. C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Praca zbiorowa pod red. M. Jerzemowskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Praca zbiorowa pod red. M. Walczaka, Difin, Warszawa Management of Risk. A Strategic Overview, HM Treasury, Strategic Risk Management Survey, KPMG, Strategic Risk Management: guidelines, Department of the premier and cabinet and Queensland Treasury, XII Strategic Risk Management Survey. A Survey of Contemporary Strategic Risk Management Practices in Australia and New Zealand. Advisory, 2005 KPMG. Strategic Uncertainty: A New Risk Management Paradigm for CFOs, Deloitte Youche Tohmatsu, zasad efektywnego prognozowania, Harvard Business Review, II Management of Risk. A strategic Overview, HM Treasury, Strategic Business Risk The Top 10 risks for business, Ernst&Young, The Strategic Audit, Trojan Horses of Decline. Study on Strategic Risk Management, Roland Berger. Wartość przedsiębiorstwa inwestującego, Praca zbiorowa pod red. H. Henzel. "Zarządzanie ryzykiem, czyli czy rzeczywiście znam swoją firmę, Harvard Business Review, IV http//www.bankersonline.com/tools/riskmtgstrategicrisk.doc. http//www.pwc.com/extweb/service.nsf/docid/oaecb9b478b389d780256dbf0048d212 http//www.fractal-consulting.com/performance-management.html http//www.ffiec.gov.ffiecinfobase/booklets/retail/retail_03a.html 9

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, VBM, średni ważony koszt kapitału (WACC)

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, VBM, średni ważony koszt kapitału (WACC) Fabiszewska A., Wroclaw University of Economics Szustak K., Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży odzieżowej Working paper JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

Ewelina Słupska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Arkadiusz Kozłowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ewelina Słupska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Arkadiusz Kozłowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ewelina Słupska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu rkadiusz Kozłowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych I.Koncur Wroclaw Univeristy of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych JEL Classification: Q00 Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper Ł. Kandzior, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej Working paper JEL Classification: A 10 Słowa

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 35: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną

Bardziej szczegółowo

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Kod przedmiotu

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Kod przedmiotu Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoP-FMP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Gry strategiczne - opis przedmiotu

Gry strategiczne - opis przedmiotu Gry strategiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gry strategiczne Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoD-GS-Ć-S15_pNadGenKROR3 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015 dr Marcin Liberadzki Lp. Autor/ red. Tytuł Okładka naukowy 2015 1 M. Liberadzki The European Union s Project Bond Credit Enhancement for Developing Infrastructure Project Finance 2 M. Liberadzki The European

Bardziej szczegółowo

M. Mełeszko, P. Tomasik, P. Wągrowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Mełeszko, P. Tomasik, P. Wągrowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Mełeszko, P. Tomasik, P. Wągrowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością na przykładzie przedsiębiorstw z branży hodowli zwierząt i trzody chlewnej. JEL classification: A10 Słowa

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA BADAWCZA:

SPECJALIZACJA BADAWCZA: Dr Anna Matuszyk - pracownik naukowy. Zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową, prowadzi badania naukowe, sensu stricte, związane z tą metodą. Brała udział w projektach

Bardziej szczegółowo

J. Mosur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. E. Śliwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

J. Mosur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. E. Śliwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu J. Mosur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu E. Śliwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży odzieżowej Working paper JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15

Spis treści Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15 Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15 Wiesława Hap Wstęp... 15 1. Pojęcia i elementy składowe kapitału ludzkiego... 16 2. Kapitał ludzki jako źródło

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kowalska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katarzyna Kowalska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katarzyna Kowalska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa w branży produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością na przykładzie przedsiębiorstw z branży hodowli zwierząt i trzody chlewnej.

Zarządzanie wartością na przykładzie przedsiębiorstw z branży hodowli zwierząt i trzody chlewnej. M. Mełeszko, P. Tomasik, P. Wągrowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością na przykładzie przedsiębiorstw z branży hodowli zwierząt i trzody chlewnej. JEL classification A10 Słowa

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie Aleksandra Rabczyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), doktor nauk ekonomicznych (2001), zatrudniony w SGH od 1993r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Analiza finansowa przedsiębiorstwa Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00 Program szkolenia: 1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa o jakie cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej Magdalena Mordasewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Katarzyna Madej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Milena Wierzyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu

Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzD-ZS-Ć-S14_pNadGenA6PI7 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży. kosmetycznej

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży. kosmetycznej Beata Tomys Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kosmetycznej JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

NAUKA O ORGANIZACJI 45 godz. (15W + 30C) Program zajęć na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych

NAUKA O ORGANIZACJI 45 godz. (15W + 30C) Program zajęć na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych NAUKA O ORGANIZACJI 45 godz. (15W + 30C) Program zajęć na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych WYKŁADY 1. Pojęcie, istota i cechy organizacji (3 godz.): Pojęcie i definiowanie organizacji; Systemowe

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (spin-off) na przykładzie krajów Polski, Ukrainy

Analiza rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (spin-off) na przykładzie krajów Polski, Ukrainy Koncepcja pracy doktorskiej na temat: Analiza rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (spin-off) na przykładzie krajów Polski, Ukrainy mgr Jerzy Ryżanycz Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa mgr Natalia Karolina Sławińska mgr inż. Jarosław Świdyński Kwiecień 2015

Bardziej szczegółowo

dr Kamil Liberadzki PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka Kamil Liberadzki The issue of toxic foreign

dr Kamil Liberadzki PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka Kamil Liberadzki The issue of toxic foreign dr Kamil Liberadzki PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 2015 1 Kamil Liberadzki The issue of toxic foreign 2014 exchange options in Poland Jordan Journal of Economic Sciences, Volume 2, No.1

Bardziej szczegółowo

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prognoza przychodów ze sprzedaży dla przedsiębiorstwa XYZ z branży 85.4 PKD Magdalena Dziubińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu JEL Classification G0 key words: planowanie finansowe, prognoza przychodów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzD-ZRF-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu:

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW (BALANCED SCORECARD) - TEORIA I PARKTYKA, które odbędzie się w terminie 28-29 czerwca 2012r. Koszt

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

K. Kasprzyk. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej pojazdy

K. Kasprzyk. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej pojazdy K. Kasprzyk Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy z wyłączeniem motocykli.

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych i hodowli trzody chlewnej

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych i hodowli trzody chlewnej Paulina Wągrowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych i hodowli trzody chlewnej JEL Classification: Q00

Bardziej szczegółowo

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, kierownik studiów podyplomowych Windykacja

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zajmującej się produkcją spożywczą.

Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Anna Kalińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Unia walutowa - opis przedmiotu

Unia walutowa - opis przedmiotu Unia walutowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Unia walutowa Kod przedmiotu 14.9-WZ-EkoPD-UW-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia menedżerska Profil

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ. Working paper JEL Classification: A10

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ. Working paper JEL Classification: A10 Dawid Chmielewski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Marcin Gawron Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ Working

Bardziej szczegółowo

M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B.

M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B. M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B. working paper Słowa kluczowe: planowanie finansowe, prognoza sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATY CZASOPISM (tylko do korzystania w czytelni)

PRENUMERATY CZASOPISM (tylko do korzystania w czytelni) PRENUMERATY CZASOPISM (tylko do korzystania w czytelni) 1. Harvard Business Review Polska (miesięcznik) 1/2006 2. Harvard Business Review Polska Brief (dodatek) do nr 1/2006 3. Harvard Business Review

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

M. Kochanek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Kochanek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Kochanek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży papierniczej JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie wartością

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu

Wykład monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu monograficzny specjalnościowy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoPD-WMS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mikołajewicz Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny g.mikolajewicz@ue.poznan.pl

dr Grzegorz Mikołajewicz Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny g.mikolajewicz@ue.poznan.pl dr Grzegorz Mikołajewicz Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny g.mikolajewicz@ue.poznan.pl Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych Projekt finansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Sara Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie gotówką w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Procesy naprawcze i rozwojowe w ch Corrective and developmental processes in enterprises Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP.G4.D4K.06 Management and Production

Bardziej szczegółowo

Wstęp Część I Zmienność rynków w warunkach kryzysu światowej gospodarki Rozdział 1 Głęboka zmienność jako nowa normalność w światowej gospodarce

Wstęp Część I Zmienność rynków w warunkach kryzysu światowej gospodarki Rozdział 1 Głęboka zmienność jako nowa normalność w światowej gospodarce Wstęp Część I Zmienność rynków w warunkach kryzysu światowej gospodarki Rozdział 1 Głęboka zmienność jako nowa normalność w światowej gospodarce (Andrzej Szablewski) 1.1. Wymiary zmienności 1.2. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży. kosmetycznej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży. kosmetycznej B. Tomys Wroclaw University of Economics D. Placek Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży kosmetycznej JEL Classification: A10 Słowa

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

Literatura Finanse i Rachunkowość. (Rok I studia drugiego stopnia) Semestr I. Decyzje inwestycyjne. Literatura obowiązkowa: Literatura - FiR

Literatura Finanse i Rachunkowość. (Rok I studia drugiego stopnia) Semestr I. Decyzje inwestycyjne. Literatura obowiązkowa: Literatura - FiR Literatura Finanse i Rachunkowość (Rok I studia drugiego stopnia) Semestr I Decyzje inwestycyjne 1 / 16 1. K. Marcinek: Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Publikacje w czasopismach Podstawy teoretyczne sieci przedsiębiorstw Modelowanie procesów i systemów logistycznych

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY JOANNA redakcja naukowa SWIDERSKA WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Ujęcie instytucjonalne Difin Spis treści Wprowadzenie 11 Część I System gwarantowania depozytów 15 Rozdział 1. Geneza i uwarunkowania tworzenia

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rachunkowości zarządczej wspomagające realizację strategii przedsiębiorstwa

Instrumenty rachunkowości zarządczej wspomagające realizację strategii przedsiębiorstwa studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 39, t. 4 Edward Nowak * Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Instrumenty rachunkowości zarządczej wspomagające realizację strategii przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

H. Sujka, Wroclaw University of Economics

H. Sujka, Wroclaw University of Economics H. Sujka, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie spółki z branży włókienniczej i tekstylnej Working paper Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie z branży 35: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów

Bardziej szczegółowo

Kapitał intelektualny jako determinanta wartości przedsiębiorstwa. Agata Molińska

Kapitał intelektualny jako determinanta wartości przedsiębiorstwa. Agata Molińska Kapitał intelektualny jako determinanta wartości przedsiębiorstwa Agata Molińska Plan prezentacji Przesłanki dotyczące wyceny przedsiębiorstwa Potrzeba uwzględnienia kapitału intelektualnego w wycenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 15 FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17

Spis treści WSTĘP... 15 FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17 WSTĘP... 15 FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17 ROZDZIAŁ 1 IDENTYFIKACJA OBSZARÓW DESTRUKCJI WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA... 19 Barbara Woźniak-Sobczak 1. Wartość jako wypadkowa kompetencji przedsiębiorstwa...

Bardziej szczegółowo

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej JEL Classification: L90 Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Sygnatura ,50 pkt. ECTS

Sygnatura ,50 pkt. ECTS Informator 2015/2016 Tytuł oferty Cloud computing w zarządzaniu Sygnatura 235320-1016 1,50 pkt. ECTS Prowadzący dr Katarzyna Nowicka A. Cel przedmiotu Celem zajęć jest wskazanie roli technologii cloud

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie...... 11 CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Rozdział 1 Istota i zakres przedmiotowy polityki gospodarczej - Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol 17 1.1. Pojęcie, zakres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Nazwa szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Techniki i metody zarządzania BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Lp. Nazwa bloku tematycznego Charakterystyka bloków tematycznych Liczba godzin Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo