Siła marki a wyniki finansowe banków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Siła marki a wyniki finansowe banków"

Transkrypt

1 Grzegorz Urbanek * Siła marki a wyniki finansowe banków Wstęp Zagadnienia związane z aktywami niematerialnym przedsiębiorstwa wzbudzają od dłuższego czasu duże zainteresowanie teoretyków i praktyków zarządzania. Jest to spowodowane rosnącym udziałem tej kategorii aktywów w wartości przedsiębiorstw. Na początku XXI wieku czynniki niematerialne zaczynają odgrywać coraz większą, a często decydującą rolę w tworzeniu wartości w firmach. Coraz więcej działań ekonomicznych jest związanych z wymianą idei, informacji, czy tworzeniem określonych doświadczeń. Zyskowność firm jest częściej rezultatem zdolności i kompetencji organizacji i jej pracowników, a więc czynników niematerialnych, a rzadziej efektem posiadania określonych zasobów materialnych. Celem artykułu jest próba przynajmniej częściowego wypełnienia luki w wiedzy na temat wpływu marki na wyniki finansowe banków w warunkach polskich. Jego celem jest prezentacja wyników badań na temat związków pomiędzy siłą marki a wynikami finansowymi banków rozpatrywanymi z perspektywy organizacji i jej akcjonariuszy. Przeprowadzone badania mają charakter ilościowy i są oparte na analizie korelacji pomiędzy wynikami finansowymi 11 polskich banków notowanych na giełdzie a miernikiem siły marki uzyskanym na podstawie wyników badań rynkowych opinii konsumentów dla lat Znaczenie marki dla przedsiębiorstwa Aktywa niematerialne są to czynniki, które mają zdolność do generowania dla firm korzyści mających wymiar finansowy (np. oszczędności na kosztach, zwiększone przychody), ale które nie mają fizycznej (budynki, maszyny), albo finansowej (gotówka, papiery wartościowe) postaci [Donaldson, 2011]. Wśród czynników niematerialnych czołowe miejsce - z punktu widzenia zdolności do tworzenia wartości dla firmy - zajmuje marka. Posiadanie silnej marki jest skutecznym sposobem zdobywania i utrwala- * Dr hab., Prof. UŁ, Katedra Zarzadzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, ul. J. Matejki 22/26, Łódź

2 354 Grzegorz Urbanek nia przewagi konkurencyjnej, której efektem jest uzyskiwanie trwałej renty ekonomicznej. Dlatego właśnie marki stanowią często najwartościowszy zasób strategiczny przedsiębiorstwa. Pogląd, że silna marka stanowi cenny zasób przedsiębiorstwa, który tworzy wartość dla akcjonariuszy jest szeroko rozpowszechniony i często artykułowany. Rzadziej prezentowane są empiryczne dowody na potwierdzenie tej tezy. Dlatego z punktu widzenia praktyki gospodarczej istotne jest dostarczenie takich dowodów, co może zachęcić przedsiębiorstwa do inwestowania w tę kategorię aktywów. Istotą strategii marki jest wyróżnienie firmy i/lub jej oferty spośród konkurentów w odniesieniu do elementów, które są cenione przez klientów. Wyróżnienie się spośród innych podmiotów oferujących podobne produkty jest jednym z kluczowych czynników sukcesu firmy, ponieważ oznacza pozytywne zdystansowanie się w stosunku do konkurentów, w odniesieniu do czynników mających znaczenie i budujących wartość dla klientów. Marki znajdują największe zastosowanie tam, gdzie konsumenci nie mają możliwości dokonywać wyborów na podstawie pełnej informacji. Posiadanie silnej marki jest powszechnie uznawane za istotny czynnik powodzenia przedsiębiorstw z sektorów dóbr konsumpcyjnych. W przypadku sektora bankowego i szerzej finansowego zagadnienie znaczenia marki dla osiągania sukcesu było bardzo długo niedoceniane. Przyczyną tego stanu rzeczy była z jednej strony specyfika sektora bankowego, gdzie powszechny był pogląd, że zróżnicowanie oferty w oparciu o markę jest trudne. Z drugiej strony brak badań potwierdzających wpływ marki na uzyskiwane w sektorze wyniki finansowe. W rezultacie większość bankowców postrzegało markę wyłącznie jako identyfikator organizacji, a nie narzędzie, które może mieć istotny wpływ na poprawę jej wyników. Sytuacja ta uległa istotnej zmianie, częściowo również w wyniku kryzysu finansowego. W ostatnich kilku latach wśród wielu instytucji finansowych na świecie, ale również w Polsce, można dostrzec rosnącą aktywność polegającą na podejmowaniu różnorodnych działań promocyjnych ukierunkowanych na budowę marki. Działania te są przede wszystkim wynikiem ogólnych trendów panujących w branży na świecie. Dodatkowo, w ostatnim czasie w literaturze światowej pojawiły się publikacje odnoszące się do zagadnienia empirycznej weryfikacji znaczenia marki dla uzyskiwanych przez banki wyników finansowych. Akademicy i praktycy próbują znaleźć uzasadnienie dla dokony-

3 Siła marki a wyniki finansowe banków 355 wania inwestycji w budowę marki, poprzez wykazanie wpływu takiej strategii na wykreowaną wartość. W krajowej literaturze przedmiotu brak jest publikacji odnoszących się do tego zagadnienia na podstawie wyników badań empirycznych. Tymczasem potwierdzenie występowania związków pomiędzy siłą marki a wynikami finansowymi banków może mieć bardzo istotne znaczenie praktyczne. Może stanowić argument za opłacalnością inwestycji w budowę marki i w konsekwencji przyczynić się do odkrycia nowego źródła przewagi konkurencyjnej instytucji finansowej. Analiza wpływu marki na wyniki finansowe przedsiębiorstwa musi zostać poprzedzona definicją samego pojęcia marka. W literaturze przedmiotu można spotkać bardzo wiele definicji marki. Większość definicji marek produktowych utożsamia główne źródło wartości marki w jej odbiorze przez konsumentów. Z tej perpsektywy markę można zdefiniować jako zespół funkcjonalnych, ekonomicznych i psychologicznych korzyści dla użytkownika, których dostarcza produkt oznaczony danym identyfikatorem. Według amerykańskiego stowarzyszenia marketingowców, marka jest to szczególna nazwa, termin, znak, symbol lub ich kombinacje, mające na celu identyfikacje wyrobu lub usługi sprzedawcy lub grupy sprzedawców oraz ich odróżnienie od oferty konkurentów [Kotler, Armstrong, 1994]. Z kolei Keller definiuje markę produktu (kapitał marki) jako różnicową, albo specyficzną reakcję konsumenta na działania marketingowe w odniesieniu do marki, w porównaniu z marketingiem produktu rodzajowego [Keller, 1993]. Źródłem tej reakcji jest wiedza jaką posiada konsument na temat marki. Należy w tym miejscu dokonać rozróżnienia pomiędzy marką produktową, a marką korporacyjną. Strategia stosowania marki korporacyjnej staje się coraz bardziej popularna wśród wielu firm. Jest to związane, po pierwsze, z efektywnością kosztową promowany jest tylko jedna marka, po drugie, w branżach, gdzie trudno jest zróżnicować ofertę produktową najlepiej sprawdza się marka korporacyjna odnosząca się do wartości organizacyjnych. W strategii budowania marki korporacyjnej punktem odniesienia działań są nie tylko klienci, ale również inne grupy interesu. Jest to rezultat nowych trendów w biznesie w ogóle i zarządzaniu marką w szczególności. Jednym z nich jest wzrost znaczenia dla powodzenia organizacji jej relacji z różnymi grupami interesu. W konsekwencji wartość marki wynika nie tylko z tego, jak jest odbierana przez klientów, ale również ze sposobu jest postrzegania przez inne grupy interesu. Teoria

4 356 Grzegorz Urbanek grup interesu mówi o tym, że firmy zależą w coraz większym stopniu od sieci relacji, w której firma jest zobligowana (prawnie, umownie, czy moralnie) w stosunku do członków tej sieci. Dlatego na kapitał marki korporacyjnej wpływ mają nie tylko klienci firmy, ale wszystkie grupy interesu [Jones, 2005]. Z tego punktu widzenia kapitał marki należy rozpatrywać w odniesieniu do racjonalnych i emocjonalnych reakcji różnych grup interesu na markę. Inaczej kapitał marki oznacza poglądy i zachowania grup interesu względem firmy w związku z odbieraniem przez nie atrybutów marki. Zachowania te przekładają się na dodatkowe korzyści finansowe, jakie stają się udziałem firm posiadających silne marki. Te dodatkowe korzyści przekładają się na wartość marki, którą można zdefiniować jako skapitalizowaną wielkość dodatkowych przepływów gotówkowych uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności pod określoną marką korporacyjną ponad przepływy, które mogłyby zostać uzyskane przy prowadzeniu podobnej działalności, ale prowadzonej bez marki, lub z marką nie wpływającą pozytywnie na zachowania grup interesu. Podstawy teoretyczne relacji marka wartość przedsiębiorstwa można znaleźć w literaturze z obszaru marketingu [Srivastava i inni, 1998], finansów [Koller i inni, 2005] i ekonomii [Tobin, 1969]. Srivastava i inni opracowali koncepcyjne ramy relacji pomiędzy działaniami marketingowymi, a wynikami finansowymi firmy [Srivastava i inni, 1998]. Zgodnie z koncepcją tych autorów, rolą marketingu jest tworzenie tzw. aktywów rynkowych przedsiębiorstwa (relacje z klientami, kanałami dystrybucji i partnerami), które przyczyniają się do zwiększania wartości dla akcjonariuszy poprzez przyśpieszenie i zwiększenie przepływów gotówkowych, zmniejszenie ich zmienności i wrażliwości na czynniki rynkowe oraz zwiększenie ich wartości rezydualnej. Na bazie tej koncepcji związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy silną marką a wynikami przedsiębiorstwa można przedstawić przy wykorzystaniu następującego schematu (Rysunek 1).

5 Siła marki a wyniki finansowe banków 357 Rysunek 1. Relacja marka wyniki finansowe przedsiębiorstwa Silna marka Efekty rynkowe: Premia cenowa Większy udział w rynku Niższe koszty marketingowe Rozszerzenie marki Wyniki finansowe: Zwiększony ROIC Wyższe tempo wzrostu Zmniejszone ryzyko Dodatkowe opcje strategiczne Wartość dla akcjonariuszy: Rynkowa wartość dodana MVA Cena/ wartość księgowa P/BV Wartość dodana dla akcjonariuszy SVA Całkowity zwrot dla akcjonariuszy TSR Źródło: Opracowanie własne. Chociaż zarówno teoretyczne modele, jak i wyniki coraz liczniejszych badań empirycznych potwierdzają występowanie związków pomiędzy silną marką a wynikami finansowymi przedsiębiorstw i wartością dla akcjonariuszy, zagadnienia związane z opłacalnością inwestycji marketingowych budzą szereg kontrowersji. Przeznaczenie środków na budowanie marki jest decyzją bardzo trudną, nawet jeśli w firmie istnieje zgoda, co do jej strategicznego znaczenia. Wynika to z dwóch przesłanek. Po pierwsze, z olbrzymiej presji na firmy na rzecz uzyskiwania dobrych krótkoterminowych wyników finansowych, których podstawowym miernikiem jest zysk na akcję. Po drugie z trudności w wykazaniu wpływu inwestycji w budowanie marki na przyrost wartości przedsiębiorstwa. W długim okresie czasu rynki finansowe nagradzają firmy, które koncentrują się na tworzeniu długookresowej wartości [Koller i inni, 2005]. Zwykle jednak menedżerowie znajdują się pod presją uzyskiwania krótkookresowych rezultatów kosztem kreowania wartości w długim okresie czasu. Dążenie do uzyskania jak najlepszych krótkoterminowych wyników (oprócz presji inwestorów, która jest tu decydująca) jest rezultatem powszechności systemów motywacyjnych promujących rzutkich, osiągających szybkie rezultaty menedżerów. To, że rynki finansowe oczekują dobrych bieżących wyników jest naturalne. Problem pojawia się wtedy, jeżeli jest to jedyne kryterium oceny menedżerów, co prowadzi z ich strony do powstrzymywania się od działań budujących wartość przedsiębiorstwa w dłuższym okresie czasu. W efekcie menedżer ma najwyżej kilka lat, żeby wykazać się dobrymi rezultatami. Tymczasem pozytywne efekty finansowe nakładów na budowę marki mogą pojawić się po tym okresie. Dodatkowym problemem jest kwestia możliwości wykazania, że w związku z działaniami ukierunkowanymi na budowę marki, nastąpił przyrost wartość również w dłuższym okresie czasu.

6 358 Grzegorz Urbanek 2. Marka w sektorze bankowości Pomimo korzyści, jakie są udziałem firm posiadających silne marki, w przypadku sektora bankowego i szerzej finansowego, zagadnienie zarządzania marką było bardzo długo traktowane marginalnie. Dla większości bankowców marka stanowiła wyłącznie identyfikator organizacji, a nie narzędzie, które może mieć istotny wpływ na uzyskiwane wyniki finansowe. Przyczyny relatywnie niewielkiej popularności marek w branży finansowej miały dwojaki charakter. Po pierwsze, wynikały z ograniczenia zewnętrznych, po drugie, wynikały z przyczyn leżących wewnątrz organizacji. Najważniejsze ograniczenia zewnętrzne to m.in. [zob. Urbanek, 2005]: brak częstotliwości transakcji szczególnie w przypadku produktów ubezpieczeniowych w sytuacji jednorazowych transakcji występuje ograniczone zapotrzebowanie na wytworzenie silnych więzi z klientem, której bazą jest marka, brak transparentności rynku i wysoki poziom regulacji państwowych z uwagi na znaczenie branży dla gospodarki. W ramach nadzoru bankowego tworzy się m.in. tzw. regulacje ostrożnościowe dotyczące dopuszczalnego ryzyka, tworzy się system licencjonowania banków, analizuje się sprawozdania finansowe banków i dokonuje inspekcji [zob. Daniluk, 1996], duża różnorodność klientów i stąd trudność w stworzeniu jednolitego przesłania marki, ślepa lojalność klientów wobec banków, będąca efektem inercji a nie rzeczywistego przywiązania, podobieństwo produktów oferowanych przez różne banki powodujące trudności w zróżnicowaniu oferty. Do ograniczeń wewnątrzorganizacyjnych należały m.in.: niewielka ilość członków zarządów banków posiadających wykształcenie marketingowe, przewaga mentalności bankowej zorientowanie na procedury, a nie na klienta, brak efektywnych i sprawdzonych, specyficznych dla branży sposobów budowania marki w bankach. Wspomniana wyżej ślepa lojalność do banków była charakterystyczna dla czasów, gdy również inne instytucje, takie jak Kościół, parlament czy rząd były szanowanymi, trwałymi i niekwestionowanymi

7 Siła marki a wyniki finansowe banków 359 autorytetami i fundamentami życia społecznego w wielu krajach. Większość z tych autorytetów cierpi już od dawna na kryzys zaufania. Po roku 2008 przyszedł czas również na banki [Lucas, 2009]. W ostatnich kilku latach wśród wielu międzynarodowych instytucji finansowych można dostrzec istotny wzrost zainteresowania zagadnieniami budowy i zarządzania markami. Jest to konsekwencja dostrzeżenia w końcu niewykorzystanych do tej pory możliwości w tym obszarze, jak również szeregu nowych zjawisk w gospodarce. Należy do nich wzrastająca presja konkurencyjna (globalizacja) i poszukiwanie nowych sposobów budowy przewagi konkurencyjnej, a także pojawienie się nowych możliwości i zagrożeń w związku z rozwojem technologii. W szczególności rozwój nowych kanałów dystrybucji związanych z Internetem, wzmacnia zapotrzebowanie na silną, godną zaufania markę korporacyjną. Swój wkład we wzrost znaczenia marek w sektorze finansowym miał kryzys finansowy z lat Kryzys ten dotyczył nie tylko bilansów banków, ale również ich reputacji. W jego rezultacie wzrosło znaczenie marki banku opartej na reputacji i zaufaniu klientów. Kryzys spowodował, że klienci stali się bardziej ostrożni i wybiórczy w obdarzaniu zaufaniem instytucji, które zajmują się przechowywaniem i pomnażaniem ich bogactwa. Z tego powodu, usługi bankowe stają się produktami emocjonalnymi wysokiego zaangażowania dla klientów, a marka banku staje się surogatem wartości dodanej dla klienta. W bankowości zróżnicowanie produktu jest trudne, a każdy nowa oferta jest kopiowana w ciągu mniej niż 12 miesięcy. Również modele biznesowe banków mają tendencje do konwergencji co powoduje, że zbudowanie przewagi kosztowej jest trudne (te same systemy informatyczne, procedury, struktury organizacyjne). W tych warunkach marka korporacyjna staje się jednym z ostatnich elementów, na których można budować zróżnicowanie i przewagę konkurencyjną. Analiza wartości marek banków pokazuje, że przeciętna wartość marki banku stanowi około 10% jego kapitalizacji rynkowej, podczas gdy w przypadku firm oferujących dobra konsumenckie trwałego użytku jest to około 35% [Shyder, 2012]. Z tego punktu widzenia znaczenie marki dla banków pozostaje daleko mniejsze, niż ma to miejsce w przypadku firm z sektorów dóbr konsumpcyjnych. Tendencja do coraz większego doceniania znaczenia marki w bankach ulega jednak wzmocnieniu. Badania pokazują, że przeciętna międzynarodowa insty-

8 360 Grzegorz Urbanek tucja finansowa zwiększyła w ciągu dziesięciu lat swoje wydatki związane z marką o około 40% i przeznacza przeciętnie około 3% przychodów na promocję marki [Ohnemus, 2009]. Dlatego, z punktu widzenia zarządzających i akcjonariuszy tych podmiotów, fundamentalnego znaczenia nabiera wiedza na temat tego, czy wydatki te tworzą jakikolwiek mierzalny efekt finansowy. Wyniki badań na temat związków pomiędzy wynikami finansowymi a siłą marki dla przedsiębiorstw z sektorów dóbr konsumpcyjnych są coraz częściej opisywane w literaturze przedmiotu1. W przypadku sektora finansowego są one raczej ograniczone. W jednym z takich badań, odniesiono się do zagadnienia optymalizacji wysokości nakładów na markę. Badania Ohnemus a pokazały, że marka może odgrywać decydującą rolę w kreowaniu lub niszczeniu wartości dla akcjonariuszy w sektorze finansowym. Badania te pokazały również, że istnieje punkt równowagi określający optymalną wielkość wydatków na markę w stosunku do przychodów. Banki, które stosują zrównoważoną strategię marki osiągają średnio 3% wyższy zwrot dla akcjonariuszy niż ich konkurenci [Ohnemus, 2009]. 3. Opis badania Badaniu zostały poddane wybrane banki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dla których dostępne są dane na temat siły ich marek. Badanie przeprowadzono na podstawie danych za lata zebranych dla 11 banków. Wpływ marki na wyniki przedsiębiorstwa został przeanalizowany na podstawie oszacowania wskaźnika korelacji pomiędzy siłą marki a wybranymi parametrami opisującymi wyniki finansowe banków. W literaturze przedmiotu można spotkać bardzo wiele metod pomiaru siły marki. W niniejszym artykule pomiar siły marek został przeprowadzony na podstawie metodologii stosowanej w rankingu najcenniejszych polskich marek, który jest tworzony corocznie od 2004 roku przez dziennik Rzeczypospolita. Siła marki szacowana jest tutaj na podstawie porównania jej pozycji z markami konkurencyjnymi, przy wykorzystaniu badań rynkowych 2. 1 Więcej na temat wyników badań na temat wpływu marki wyniki finansowe przedsiębiorstw zob. [Urbanek, 2011]. 2 Oszacowania poszczególnych wskaźników zostały dokonane na podstawie wyników badań opinii konsumentów (próby losowe około 1000 respondentów powyżej 15 roku

9 Siła marki a wyniki finansowe banków 361 Jako mierniki wyników finansowych banków zostały wybrane następujące parametry: cena /wartość księgowa (P/BV), rentowność aktywów ogółem (ROA), rentowność kapitału własnego (ROE), całkowity roczny zwrot dla akcjonariuszy (TSR), średnie oprocentowanie lokat (IOD), średnie oprocentowanie udzielonych kredytów i pożyczek (IOL), różnica (spread) pomiędzy oprocentowaniem pożyczek i lokat (SLD). Tablica 1 przedstawia statystyki opisowe wykorzystanych w badaniu zmiennych. Tablica 1. Statystyki opisowe analizowanych zmiennych Zmienne Minimum Maksimum Średnia Odchylenie standardowe Siła marki 33,660 60,140 45,930 6,550 P/BV,440 6,840 2,430 1,420 ROA -,003,035,014,009 ROE,028,324,134,075 TSR -,880 1,390,149,467 IOD,003,098,032,013 IOL,012,126,065,018 SLD Źródło: Obliczenia własne 4. Uzyskane wyniki Teoretyczne rozważania na temat związków pomiędzy siłą marki a wynikami finansowymi banków znalazły potwierdzenie empiryczne w przeprowadzonym badaniu. Dokonane analizy wykazały istnienie statystycznie istotnej dodatniej korelacji pomiędzy wskaźnikiem siły marki, a następującymi zmiennymi opisującymi wyniki finansowe banków: zwrot na aktywach ogółem (0,455), zwrot na kapitale własnym (0,483), cena/wartość księgowa (0,489). Istotna statystycznie korelacja ujemna występuje również pomiędzy wskaźnikiem siły marki, a zmienną odżycia z miast powyżej 20 tys. mieszkańców) przeprowadzonych prze z Millward Brown SMG/KRC na potrzeby rankingu najbardziej wartościowych polskich marek dziennika Rzeczpospolita w latach zob. np. [Marki polskie,2010].

10 362 Grzegorz Urbanek setki od depozytów (-0,340). Nie zaobserwowano istotnej statystycznie korelacji pomiędzy siłą marki a zmiennymi: całkowity zwrot dla akcjonariuszy (TSR) i odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek (IOL) (tabela 2). Uzyskane wyniki są zgodne z przewidywaniami. Marka stanowi rodzaj pozabilansowych aktywów przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do zwiększenia zysku. W rezultacie silna marka zwiększa licznik we wskaźnikach ROE i ROA (zysk netto), nie zwiększając mianownika odpowiednio kapitału własnego i aktywów ogółem. W rezultacie im silniejsza marka, tym wyższa wartość obu wskaźników. Analogiczną zależność można wyprowadzić dla wskaźnika cena/wartość księgowa. Silna marka posiada określoną wartość rynkową, która zwiększa wartość rynkową całego banku. Ponieważ nie jest ona jednocześnie odzwierciedlona w jego wartości księgowej, wpływa korzystnie na relację cena do wartości księgowej. Ujemna korelacja pomiędzy siłą marki a płaconymi przez banki odsetkami od depozytów wskazuje na fakt, że klienci godzą się na niższy zysk z depozytów, jeżeli jest to związane z większym ich bezpieczeństwem, co ma związek z siłą marki. W przypadku odsetek od kredytu nie występuje korelacja pomiędzy siłą marki a ich wysokością. Klienci pożyczają pieniądze tam, gdzie mogą uzyskać najlepsze warunki (najniższe odsetki), bez związku z siłą (wiarygodnością) marki (banku). Wreszcie siła marki nie ma związku z całkowitym zwrotem dla akcjonariuszy, ponieważ ten ostatni zależy w największym stopniu od zmian w oczekiwaniach inwestorów co do przyszłych wyników spółki, a nie samych wyników (np. w postaci rentowności) na co wpływ niewątpliwie ma marka banku. Tablica 2 przedstawia wskaźniki korelacji pomiędzy siłą marki a zmiennymi opisującymi wyniki przedsiębiorstwa. Tabela 2 Wskaźniki korelacji TSR IOL IOD SLD ROA ROE P/BV Siła * **.483 **.489 ** marki **. Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). *. Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). Źródło: Obliczenia własne Zakończenie Przeprowadzone analizy wykazały istnienie statystycznie istotnych związków pomiędzy siłą marki a niektórymi parametrami określający-

11 Siła marki a wyniki finansowe banków 363 mi wyniki finansowe banków. Kierunek zidentyfikowanych korelacji jest zgodny z przewidywaniami. Należy pamiętać, że występowanie korelacji nie dowodzi istnienia związku przyczynowo-skutkowego, dostarcza jednakże argumentów na rzecz poparcia hipotezy o jego występowaniu. Przeprowadzone w artykule analizy charakteryzują się licznymi ograniczeniami. Do najważniejszych należą niewielka liczba badanych banków oraz nie uwzględnienie w analizach innych, poza marką, czynników mających wpływ na wyniki finansowe banków. Ponieważ marka jest tylko jednym z wielu czynników kształtujących wyniki banków, w celu określenia jej rzeczywistego znaczenia dla tworzenia wartości banku należy przeprowadzić analizy przy uwzględnieniu dodatkowych zmiennych kontrolnych. Wskazuje to na dalsze kierunki badań w tym zakresie. Literatura 1. Daniluk D. (1996), Nadzór bankowy w Polsce, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa. 2. Donaldson T. (1992), The Treatment of Intangibles: A Banker s View, St. Martin s Press, New York. 3. Jones R. (2005), Finding sources of Brand value: Developing a stakeholder model of brand equity, Brand Management, vol.13, no 1, s. (10-32) Keller K. (1993), Conceptualizing, measuring, and managing customerbased brand equity, Journal of Marketing, vol. 57, January, s Koller T., Goddart M., Wessels D. (2005), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, Hoboken. 6. Kotler P., Armstrong G. (2004), Principles of Marketing, Prentice Hall, Englewood Hall. 7. Lucas K. (2009), After the recession: resurrecting the reputations of the banks, Market Leader, 3 rd quarter. 8. Marki polskie (2010), dodatek do Rzeczypospolita z dnia Ohnemus L. (2009), Is branding creating shareholder wealth for banks?, International Journal of Bank Marketing, vol. 27, no Shyder N. (2012), Why brand matters?, Bank Director, 1 st quarter. 11. Srivastava R., Shervani T., Fahey L. (1998), Market_Based Assets and Shareholder Value: Value: A Framework for Analysis, Journal of Marketing, January. 12. Tobin J. (1969), A General Equilibrium Approach to Monetary Theory, Journal of Money, Credit and Banking, 1, February.

12 364 Grzegorz Urbanek 13. Urbanek G. (2005), Wykorzystanie marki do kreowania wartości w bankach, Bank i Kredyt, nr Urbanek G. (2011), Wpływ marki na wartość dla akcjonariuszy na przykładzie wybranych spółek notowanych na WGPW, Marketing i Rynek. Streszczenie Marka stanowi źródło przyszłych przepływów gotówkowych dla przedsiębiorstwa. W tej sytuacji siła marki powinna znaleźć odzwierciedlenie w uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo wynikach finansowych. Celem artykułu jest analiza związków pomiędzy kapitałem (siłą) marki a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa rozpatrywana z perspektywy zarządu spółki i akcjonariuszy. Przeprowadzone badania mają charakter ilościowy i są oparte na analizie korelacji pomiędzy wynikami finansowymi 11 polskich banków notowanych na giełdzie a miernikiem siły marki uzyskanym na podstawie wyników badań rynkowych opinii konsumentów dla lat Przeprowadzone analizy wykazały, że występuje statystycznie istotna korelacja pomiędzy siłą marki i większością mierników wyników finansowych badanych banków. Zidentyfikowano również statystycznie istotną korelację pomiędzy siłą marki a wskaźnikiem cena/zysk i brak takiej korelacji pomiędzy siłą marki a całkowitym zwrotem dla akcjonariuszy. Słowa kluczowe marka, wyniki finansowe, wartość Brand Strength and Financial Performance of Banks (Summary) Brand is assumed to be a source of future cash flows for the company. As such, the brand strength should manifest itself in the financial results of a company. The purpose of this article is to analyse the link between brand equity and company s financial performance from a management and shareholder perspectives. The research is designed as a quantitative study and is based on the corellation analysis of financial performance of 11 polish listed banks collated with brand strength measures obtained from consumer evaluation research for the period The conducted analysis indicates that there is a statistically significant correlation between brand strength and majority of firm performance measures. Also statistically significant correlation was identified between brand strength and Price/Book Value measure. However no significant relations were found between brand strength and Total Shareholder Return measure. Keywords brand, company performance, value

Wpływ marki na tworzenie wartości w bankach wyniki badań wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ marki na tworzenie wartości w bankach wyniki badań wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 511 521 Wpływ marki na tworzenie wartości w bankach wyniki badań wybranych spółek notowanych na

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Marka a wartość przedsiębiorstwa na przykładzie polskich spółek giełdowych

Marka a wartość przedsiębiorstwa na przykładzie polskich spółek giełdowych Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 1/2016 (79) DOI: 10.18276/frfu.2016.79-26 s. 339 348 Marka a wartość przedsiębiorstwa na przykładzie polskich spółek giełdowych Grzegorz Urbanek * Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Analiza majątku polskich spółdzielni

Analiza majątku polskich spółdzielni Izabela Konieczna * Analiza majątku polskich spółdzielni Wstęp Aktywa spółdzielni rozumiane są jako zasoby pozostające pod jej kontrolą, stanowiące rezultat dotychczasowej działalności i stwarzające możliwość

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Dynamiczne otoczenie, ciągłe zmiany przepisów oraz potrzeba dostosowania się do nich, a także rozwój konkurencji znacznie utrudnia funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej Magdalena Mordasewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Katarzyna Madej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Milena Wierzyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC) Agenda Rachunek działań (Activity Based Costing, ABC) Dr Marcin Pielaszek 1. Przesłanki wdrażania nowych rozwiązań rachunku 2. Model rachunku działań 3. Ilustracja liczbowa 4. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 WPŁYW REKLAMY NA SIŁĘ I WARTOŚĆ MARKI *

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 WPŁYW REKLAMY NA SIŁĘ I WARTOŚĆ MARKI * ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 GRZEGORZ URBANEK WPŁYW REKLAMY NA SIŁĘ I WARTOŚĆ MARKI * Wprowadzenie Marka stanowi rodzaj aktywów

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać. Gdziekolwiek. Strategia Grupy mbanku na lata

Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać. Gdziekolwiek. Strategia Grupy mbanku na lata Nowa misja podkreśla skupienie na spełnianiu potrzeb klientów i wykorzystaniu mobilnej rewolucji Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać Gdziekolwiek. 1 Koncentracja na trzech kluczowych trendach 1 Era klienta

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

3.3.1 Metody porównań rynkowych

3.3.1 Metody porównań rynkowych 3.3.1 Metody porównań rynkowych Metoda porównań rynkowych polega na porównaniu obiektu wycenianego z wartościami rynkowymi obiektów podobnych. Porównanie to może odbywać się bezpośrednio (np. środki transportu)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

I Warsztaty giełdowe PWSZ Nowy Sącz 1

I Warsztaty giełdowe PWSZ Nowy Sącz 1 1 Wskaźniki spółki PGNiG SA Cena / Zysk 25,69 Cena / War. Księg. 0,94 Wartość księgowa [mln.] 24604,90 Kapitalizacja [mln.] 23128,00 Liczba akcji [mln.] 5900 Free float [%] 63,6 ROA 2,38 ROE 3,7 Wolumen

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych

Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych I Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych Efektywność inwestycji rzeczowych Inwestycje - aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z przyrostu wartości tych aktywów. Efektywność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Ford Motor Co. (F) - spółka notowana na nowojorskiej giełdzie.

Ford Motor Co. (F) - spółka notowana na nowojorskiej giełdzie. Ford Motor Co. (F) - spółka notowana na nowojorskiej giełdzie. Ford Motor Co. (F) - spółka akcyjna z siedzibą w Dearborn, Michigan USA założona w Detroit w 1903 r. przez Henry'ego Forda. Obecnie jest to

Bardziej szczegółowo

Cel, wizja, misja, wartości

Cel, wizja, misja, wartości Cel, wizja, misja, wartości NASZA STRATEGIA Cel, wizja, misja, wartości Kierujemy się jasną, długoterminową strategią. To fundament, który ułatwia nam podejmowanie właściwych decyzji, pozwala koncentrować

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W8 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Wpływ stopy dyskonta na przepływ gotówki. Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA OBLIGA KREDYTOWEGO A EFEKTYWNOŚĆ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

DYNAMIKA OBLIGA KREDYTOWEGO A EFEKTYWNOŚĆ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ 1 (2) 2013, 39 46 JOURNAL OF FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING 1 (2) 2013, 39 46 DYNAMIKA OBLIGA KREDYTOWEGO A EFEKTYWNOŚĆ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Rafał Balina, Jerzy

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój Marek Jabłoński Adam Jabłoński Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój 1. Wstęp. Współcześni menedŝerowie zmagający się z rosnącą konkurencją oraz gwałtownym spadkiem cen, walcząc o przetrwanie szukają

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi:

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi: MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności. W sprawie sporządzania sprawozdań według segmentów działalności, standard wyraźnie odwołuje się do sprawozdawczości wewnętrznej przygotowanej dla najwyższego

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56).

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). Słowa kluczowe: prognoza przychodów ze sprzedaży, prognoza

Bardziej szczegółowo

H. Sujka, Wroclaw University of Economics

H. Sujka, Wroclaw University of Economics H. Sujka, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie spółki z branży włókienniczej i tekstylnej Working paper Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Chcesz efektywnie inwestować? Zwróć uwagę na wskaźnik CPI, który bardzo wiele znaczy w praktyce

Chcesz efektywnie inwestować? Zwróć uwagę na wskaźnik CPI, który bardzo wiele znaczy w praktyce Chciałbyś wiedzieć, czy twoja lokata bankowa rzeczywiście na siebie zarabia? Albo czy warto brać teraz kredyt w tej lub innej walucie? Wreszcie, czy warto w ogóle inwestować w danym momencie w akcje? Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bilans. majątku przedsiębiorstwa

Bilans. majątku przedsiębiorstwa Bilans Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym firmy, przedstawiającym jej sytuację na określony dzień, najczęściej na koniec roku. Zawiera on informacje o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia, które leżą u podstaw nauki finansów: - finanse; - pieniądz; - aktywo; - kapitał; - przepływ pieniężny.

Podstawowe pojęcia, które leżą u podstaw nauki finansów: - finanse; - pieniądz; - aktywo; - kapitał; - przepływ pieniężny. Podstawowe pojęcia, które leżą u podstaw nauki finansów: - finanse; - pieniądz; - aktywo; - kapitał; - przepływ pieniężny. Finanse (finance) jest to ogół zjawisk związanych z działalnością człowieka, w

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami Spis treści Wstęp O Autorach CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami ROZDZIAŁ 1. Pierwsze spojrzenie na zarządzanie finansami Znaleźć właściwą równowagę 1.1. Czym są finanse? 1.2. Praca w finansach

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo