Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 88/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Trzebnica, grudzień 2014 r.

2 Spis treści: Preambuła... 3 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 4 Rozdział 2. Relacje z Klientami... 6 Rozdział 3. Zasady postępowania z reklamacjami i skargami Klientów Rozdział 4. Relacje z pracownikami... 8 Rozdział 5. Zasady postępowania pracowników Banku... 8 Rozdział 5. Zasady postępowania pomiędzy bankami i instytucjami finansowymi, partnerami biznesowymi oraz środowiskiem lokalnym Rozdział 6. Zasady przetwarzania danych osobowych Rozdział 7. Eliminowanie naruszeń postanowień niniejszych Zasad Rozdział 8. Przepisy końcowe Załączniki: Załącznik 1 Oświadczenie Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 2/13

3 Preambuła Bank Spółdzielczy w Trzebnicy jako instytucja zaufania społecznego poprzez prowadzoną działalność buduje zaufanie swoich Klientów oraz kształtuje pozytywny wizerunek sektora bankowości spółdzielczej. Staranność, uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność oraz profesjonalizm to normy postępowania wszystkich pracowników Banku bez względu na stanowisko i pełnioną funkcję. Wysokie standardy etyki zawodowej wynikają z misji Banku. Misja Banku Spółdzielczego w Trzebnicy: Najlepsze zaspokojenie potrzeb bankowych i finansowych właścicieli i Klientów lokalnego rynku, przy zachowaniu bezpieczeństwa zgromadzonych w Banku depozytów, a także działanie na rzecz rozwoju gospodarczego regionu i ku jego pożytkowi, we współpracy z innymi bankami spółdzielczymi i Bankiem Zrzeszającym. Stawiamy sobie za cel wspieranie i rozwój środowiska lokalnego poprzez podtrzymywanie wzrostu gospodarczego w regionie i inwestowanie w ludzi. Siłę czerpiemy z różnorodności, dzięki współpracy i międzypokoleniowej wymianie doświadczeń potrafimy elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu, dlatego też pragniemy wspierać pracę zespołową oraz rodzinną przedsiębiorczość. Zgodnie z ideą łączenia tradycji z nowoczesnością nieustannie chcemy się doskonalić, wprowadzając nowe rozwiązania, dzięki czemu będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych Klientów oferując im jednocześnie poczucie bezpieczeństwa Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 3/13

4 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady dobrych praktyk bankowych, zwane dalej Zasadami, stanowią zbiór przepisów zawierających normy etyczne oraz regulujących standardy postępowania Banku, jego pracowników oraz osób, za pośrednictwem których Bank wykonuje czynności 2 Użyte w Zasadach określenia oznaczają: 1) Zasady rozumie się przez to niniejszy dokument; 2) Bank Bank Spółdzielczy w Trzebnicy; 3) Zarząd Zarząd Banku 4) pracownik osoba zatrudniona w Banku na podstawie umowy o pracę w Banku; 5) kontrahent/współpracownik osoba fizyczna lub prawna związana umową z Bankiem inną, niż umowa o pracę 6) Klient osoba fizyczna, o której mowa w art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny; oraz klient profesjonalny firmy, samorządy terytorialne i inne 7) Kodeks Etyki Bankowej dokument pt. Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej) przyjęte w brzmieniu uchwalonym na XXV Walnym Zgromadzeniu Związku Banków Polskich z dnia 18 kwietnia 2013 roku; 8) Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego rekomendowany przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą numer 99/08 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 marca 2008r., 9) Zasady Ładu Korporacyjnego dokument pt. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjęty przez Komisję Nadzoru Finansowego 10) Standardy Sprzedaży i Obsługi Klienta wprowadzone i stosowane w Banku Standardy zgodnie z Decyzją Zarządu Banku z 2010 roku. 3 Zasady uwzględniają treść norm zawartych w Kodeksie Etyki Bankowej oraz Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, do których przestrzegania zobowiązany jest zarówno Bank jak i jego pracownicy oraz osoby, za pośrednictwem których Bank wykonuje czynności związane ze świadczeniem usług Bank jako instytucja zaufania publicznego kieruje się w swojej działalności przepisami prawa, rekomendacjami nadzorczymi wydanymi przez organy nadzoru, w tym Komisje Nadzoru Finansowego (KNF), European Banking Authority (EBA), a także uchwałami samorządu bankowego, dobrymi zwyczajami kupieckimi oraz powszechnie akceptowanymi normami etycznymi i zwyczajowymi, z uwzględnieniem zasad profesjonalizmu, rzetelności, staranności, najlepszej wiedzy, neutralności politycznej i odpowiedzialności społecznej. 2. Bank przestrzega wszelkich zobowiązań i deklaracji wobec organów nadzorczych oraz uwzględnia i realizuje indywidualne zalecenia wydane przez te organy Bank działa w sposób budzący zaufanie oraz z poszanowaniem godności ludzkiej zarówno w obszarze obsługi Klienta, działań marketingowych i promocyjnych oraz windykacji należności, jak Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 4/13

5 i w zakresie relacji z pracownikami, współpracownikami, członkami, kontrahentami respektując uniwersalne prawa i wolności człowieka. 2. W szczególności Bank przestrzega prawa do równego traktowania bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, religię, narodowość, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, przekonania polityczne, przynależność związkową przeciwdziałając i przeciwstawiając się wszelkim przejawom dyskryminacji i mobbingu Bank poprzez swoją działalność przyczynia się do społeczno ekonomicznego rozwoju regionu, na którym działa oraz wzrostu zamożności społeczeństwa poprzez społecznie odpowiedzialne prowadzenie biznesu, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie rozwoju edukacji społeczeństwa. 2. Bank poprzez wypełnianie obowiązków statutowych spotyka się z członkami Banku oraz Radą Nadzorczą Banku. Ponadto Bank stara się utrzymywać jak najlepsze relacje z mieszkańcami z terenów, na którym Bank prowadzi działalność. 7 Bank prowadzi swoją działalność zachowując zasady bezpieczeństwa oraz stosując odpowiednie mechanizmy kontroli, których celem jest: 1) zapewnienie zgodności swojej działalności z przepisami prawa, wewnętrznymi aktami prawnymi Banku oraz standardami, stanowiskami i wytycznymi nadzorcy; 2) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 3) unikanie sytuacji mogących prowadzić do nadużyć gospodarczych, w tym przestępstw gospodarczych, 4) przeciwdziałanie korupcji, 5) unikanie sytuacji, mogących powodować powstanie konfliktu interesów relacjach z Klientami, 6) podejmowanie działań zapewniających bezpieczne funkcjonowanie systemów informatycznych Banku. 8 Bank prowadzi przejrzystą, zapewniającą ochronę informacji politykę informacyjną uwzględniającą potrzeby członków Banku oraz Klientów, określającą w szczególności zasady i terminy udzielania im odpowiedzi oraz udostępnioną na stronie internetowej Banku 9 Działalność informacyjna Banku wobec właścicieli (członków Banku) oraz Klientów realizowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: 1) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe, 2) Ustawą z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze 3) Ustawą z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, 4) Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r Kodek cywilny, 5) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych, 6) Ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 7) Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 8) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r o usługach płatniczych. Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 5/13

6 Rozdział 2. Relacje z Klientami Bank w stosunkach z Klientami postępuje z uwzględnieniem szczególnego zaufania jakim jest darzony oraz wysokich wymagań w zakresie rzetelności, solidności i wiarygodności, traktując jednocześnie wszystkich Klientów z należytą starannością. 2. Oferta Banku jest zróżnicowana i dostosowana do różnych grup obsługiwanych Klientów. 3. Bank opracował i stosuje w relacjach z Klientami Standardy Sprzedaży i Obsługi Klienta. 4. Nadrzędnym celem Banku w zakresie budowania relacji z Klientami jest zagwarantowanie wysokich standardów komunikacji oraz współpracy z poszanowaniem zasad powszechnie obowiązującego prawa i etyki pracowników zaangażowanych w proces obsługi Klientów. 5. Komunikacja z Klientami dotyczy: 1) informowania Klientów w terminach zgodnych z przepisami o zmianach wzorców umownych i funkcjonalnościach posiadanych produktów, 2) informowania Klientów o ofercie produktowej Banku, 3) przekazywania Klientom informacji o warunkach bezpiecznego korzystania z usług bankowych, 4) przekazywania informacji o posiadanych produktach i usługach oraz realizowanych dyspozycjach, 5) udzielania odpowiedzi, wyjaśnień, komentarzy na zgłoszenia Klientów składane w formie pytań, wniosków, skarg, reklamacji oraz odwołań. 6. Komunikacja z Klientami odbywa się za pośrednictwem: 1) bankowości elektronicznej, 2) poczty elektronicznej, 3) korespondencji listowej, 4) rozmów z pracownikami prowadzonymi telefonicznie lub w placówkach Banku. 7. Komunikacja z Klientem odbywa się za pośrednictwem kanału preferowanego przez Klienta, chyba, że obowiązujące przepisy prawa, postanowienia umów zawartych z Klientem lub regulaminy produktowe przewidują obowiązek komunikacji w określonej formie. 8. Celem prowadzenia komunikacji z Klientami przez Bank jest w szczególności: 1) budowanie wartości i pozytywnego wizerunku Banku, 2) wypełnianie w sposób rzetelny obowiązków informacyjnych nałożonych na Bank przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz wynikających z nich umów zawartych z Klientami, 3) informowanie o aktualnej ofercie produktowej Banku. 9. Budowa wartości Banku poprzez prowadzenie przejrzystej polityki informacyjnej ma na celu: 1) umacnianie pozycji Banku na rynku usług finansowych na terenie działania Banku, 2) umacnianie pozycji Banku jako instytucji zaufania publicznego, 3) zwiększenie zainteresowania ofertą Banku, 4) zwiększenie satysfakcji Klientów z usług Banku, 5) pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii Klientów w celu doskonalenia oferty produktowej Banku i dostosowywanie jej do potrzeb Klientów, 6) wzmacnianie konkurencyjności Banku na rynku. 10. W relacjach z Klientami Bank: 1) kieruje się uczciwością, odpowiedzialnością, profesjonalizmem oraz innowacyjnością, 2) stosuje zasady zawarte w Standardach Sprzedaży i Obsługi Klienta, Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 6/13

7 3) przy wykonywaniu czynności na rzecz Klientów działa zgodnie z zawartymi umowami, w granicach dobrze przyjętego interesu własnego i z uwzględnieniem interesów Klientów, 4) nie wykorzystuje swego profesjonalizmu w sposób naruszający interesy Klientów, 5) jako podmiot oferujący usługi lub produkty innych instytucji finansowych np. polisy ubezpieczeniowe czy fundusze inwestycyjne, zapewnia swoim Klientom rzetelną i pełna informację o tych usługach i produktach oraz instytucjach finansowych, jak również o warunkach procesu reklamacyjnego, wspierając w miarę możliwości Klientów w przypadku składania reklamacji lub skarg, 6) w sposób precyzyjny, zrozumiały i przejrzysty formułuje zasady działania Banku; informacje o świadczonych usługach, umowy, dokumenty bankowe i pisma kierowane do Klientów, 7) informując Klientów o rodzajach i warunkach świadczonych usług (także w reklamach) stara się wyjaśnić różnice pomiędzy poszczególnymi oferowanymi usługami lub produktami, wskazując korzyści, jakie wiążą się z daną usługą lub produktem, jak i związane z nimi ryzyka w celu umożliwienia Klientowi dokonania świadomego wyboru; 8) przeciwdziała konfliktom interesów, a w przypadku ich wystąpienia podejmuje możliwe działania w celu zarządzenia nimi w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia interesów Klientów; 9) przekazuje Klientom informacje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Banku nie zapewniają, ze nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta, przekazywane informacje zawierają dane pozwalające Klientowi na świadome podjęcie decyzji co do zawarcia umowy lub dalszego korzystania z usługi wynikającej z zawartej umowy; 10) ogranicza przepływ informacji objętych ochroną, w tym informacji poufnych, informacji dotyczących Klientów Banku oraz zawieranych przez nich transakcji. Rozdział 3. Zasady postępowania z reklamacjami i skargami Klientów Bank zapewnia Klientom dostęp do informacji o obowiązujących w Banku procedurach składania i rozpatrywania reklamacji i skarg. 2. Działania informacyjne Banku kierowane są zarówno do obecnych jak i potencjalnych Klientów Banku 3. Bank dokłada wszelkich starań, aby: 1) Skargi i reklamacje oraz odwołania były rozpatrywane przez Bank z należytą starannością, rzetelnie i wnikliwie, z zachowaniem obiektywizmu oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowieniami zawartych umów i obowiązujących regulaminów, dobrych obyczajów oraz Standardów Sprzedaży i Obsługi Klientów, 2) Skargi, reklamacje oraz odwołania rozpatrywane są niezwłocznie po ich wpływie do Banku, nie później jednak niż 30 dni od dnia ich złożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe przekazanie odpowiedzi w podanym terminie Bank informuje Klienta pisemnie o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi. 4. Odpowiedź na skargę lub reklamację oraz odwołanie powinna być sformułowana w sposób zrozumiały, zawierać uzasadnienie, jeżeli wymaga tego charakter sprawy stosownie do zarzutów zawartych w skardze lub reklamacji oraz wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu. Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 7/13

8 5. Bank dąży do polubownego załatwiania sporów z Klientami, a w przypadku spraw wykraczających poza właściwości bankowego arbitrażu konsumenckiego oraz braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia w toku mediacji z Klientem, Bank informuje Klienta o możliwości skorzystania z sądownictwa polubownego prowadzonego przez samorząd bankowy. 6. Bank informuje Klienta o działającym przy Związku Banków Polskich Arbitrze Bankowym, Sądzie Polubownym, Komisji Etyki Bankowej oraz o sposobie komunikacji z tymi instytucjami. 7. Bank dokonuje cyklicznych analiz zgłoszonych przez Klientów skarg i reklamacji w celu rozpoznania źródeł ich powstania oraz podjęcia działań ograniczających ryzyko kolejnych skarg i reklamacji, a przede wszystkim w celu podniesienia jakości obsługi. Rozdział 4. Relacje z pracownikami Zarząd Banku dokłada należytej staranności w zakresie dbałości o kształtowanie właściwych relacji ze swoimi pracownikami i współpracownikami w duchu wzajemnego poszanowania i odpowiedzialności. 2. Polityka kadrowa Banku jest prowadzona w oparciu o jasno sprecyzowane zasady i kryteria merytoryczne, zapewniające pracownikom równe szanse awansu i rozwoju, a kandydatom do podjęcia pracy w Banku, równe szanse zatrudnienia. 3. Bank powierza wykonywanie zadań z zakresu swojej działalności osobom posiadającym niezbędną wiedzę i umiejętności, nad którymi nadzór sprawują osoby posiadające także odpowiednie doświadczenie. 4. Każdy pracownik Banku traktowany jest przez pracodawcę z szacunkiem i godnością, a każda sytuacja powodująca naruszenie tej zasady podlega wyjaśnieniu. 5. Bank weryfikuje powiązania personalne osób w nim zatrudnionych na wszystkich stanowiskach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk kluczowych i kierowniczych celem zapewnienia ciągłości realizacji funkcji istotnych dla Banku, a w przypadku zaistnienia powiązań personalnych pomiędzy pracownikami, podejmuje stosowne działania mające na celu wyeliminowanie ryzyka operacyjnego, które mogłoby prowadzić do nadużyć ze strony pracowników. 6. W celu stałego doskonalenia wiedzy pracowników, Bank umożliwia pracownikom osobisty rozwój zawodowy zapewniając dostęp do różnorodnych form kształcenia. 7. Bank dąży do zapewnienia wszystkim pracownikom przyjaznego środowiska pracy oraz przeciwdziała wszelkim przejawom dyskryminacji i mobbingu. 8. Bank umożliwia pracownikom zgłaszanie zachowań nieetycznych, mogących mieć negatywny wpływ na reputację Banku, gwarantując zgłaszającym je pracownikom poufność danych i okoliczności podanych w zgłoszeniu oraz nieponiesienie z tego tytułu negatywnych konsekwencji, Rozdział 5. Zasady postępowania pracowników Banku 13 Pracownik Banku zobowiązany jest do: 1) zachowania poufności informacji dotyczących Banku i jego Klientów, 2) zachowania tajemnicy bankowej i zawodowej, Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 8/13

9 3) zabezpieczenia innych prawnie chronionych informacji, 4) dbałości o dobre imię Banku, 5) dbałości o bezpieczeństwo Banku. 14 Pracownik Banku wypełnia swoje obowiązki: 1) zgodnie z zakresem czynności, 2) uczciwie, sumiennie i rzetelnie, 3) z najlepszą wiedzą i wolą, 4) z należytą starannością, 5) przestrzegając wewnętrznych aktów prawnych Banku, standardów, stanowisk i wytycznych nadzorczych oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 15 W zakresie kompetencji zawodowych pracownik: 1) powinien wykazać się znajomością obowiązujących przepisów i regulacji oraz aktualnych procedur wewnętrznych Banku, 2) powinien posiadaną wiedzę, umiejętności oraz postawę wykorzystywać w interesie Banku i jego Klientów, 3) w trosce o dobro Banku, Klienta i własne dąży do podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych i umiejętności oraz rozwijania postaw właściwych do wykonywanych w Banku czynności, 4) powinien przestrzegać zasad zawartych w niniejszym dokumencie oraz Standardach Sprzedaży i Obsługi Klienta, 5) powinien dbać o dobre imię Banku i godnie go reprezentować Pracownik Banku chroni majątek Banku i wykorzystuje go zgodnie z jego przeznaczeniem. 2. Pracownik Banku nie może naruszyć majątku Banku ani wykorzystywać go do celów prywatnych. 17 W zakresie odpowiedzialności pracownika za staranność: 1) pracownik Banku nie może podejmować czynności, które mogłyby spowodować powstanie konfliktu interesów pomiędzy nim a Bankiem, a w szczególności nie może podejmować działań konkurencyjnych wobec Banku dla osiągnięcia osobistych korzyści. 2) pracownik wykonujący czynności w imieniu Banku nie obsługuje własnych transakcji finansowych oraz wyłącza się z procesu świadczenia usług na rzecz osób, z którymi łączą go bliskie relacje osobiste lub biznesowe. 3) pracownik postępuje odpowiedzialnie w najlepiej pojętym interesie Banku i jest świadomy, że jego praca utożsamiana jest z działaniem Banku oraz wpływa na jego reputację. 4) sprawą honoru pracownika Banku powinna być odpowiedzialność za wypowiadane słowa i treść dokumentów sporządzanych przez pracownika dla Banku oraz dla Klienta. Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 9/13

10 18 1. Pracownik nie może przyjmować, ani przekazywać prezentów w okolicznościach, w których przyjęcie lub przekazanie prezentu może wskazywać na udzielenie lub uzyskanie korzyści majątkowej lub rekompensaty za świadczone usługi. 2. Pracownikowi nie wolno przyjmować ani przekazywać żadnych korzyści majątkowych, w tym w postaci prezentów, usług, pożyczek, ani zgadzać się na uprzywilejowane traktowanie przez Klienta w zamian za współpracę z Bankiem. 3. Zasady przyjmowania oraz przekazywania prezentów, jak również innych korzyści majątkowych i niemajątkowych określone są w obowiązujących w Banku wewnętrznych uregulowaniach normujących ten zakres. 19 Pracownik Banku nie nadużywa zajmowanego w Banku stanowiska w celu osiągania osobistych korzyści. 20 Pracownik odpowiada za wypowiedziane słowa i treść dokumentów sporządzanych dla Banku i Klienta. 21 Pracownik Banku postępuje odpowiedzialnie w najlepiej pojętym interesie Banku mając na uwadze, że jego praca jest utożsamiana z działaniem Banku i wpływa na jego reputację Pracownicy Banku są odpowiedzialni za tworzenie w miejscu pracy koleżeńskiej i życzliwej atmosfery. 2. Niedopuszczalne jest naruszanie praw pracowniczych, w tym stosowanie jakichkolwiek form dyskryminacji, w tym molestowania, mobbingu, a także innych form nacisku. 3. Pracownik pełniący rolę kierowniczą obowiązany jest podejmować działania mobilizujące pracowników do tworzenia atmosfery pozytywnie motywującej do pracy oraz odpowiedniej jakości obsługi Klientów poprzez np. tworzenie perspektyw rozwoju, nagradzanie, czy też publiczne wyrażanie uznania. 4. Pracownik unika nieakceptowalnych w Banku powiązań personalnych określonych w obowiązujących w Banku zasadach w tym zakresie. 23 Za niedopuszczalne uznaje się wykonywanie czynności służbowych w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, posiadanie w miejscu pracy narkotyków, broni oraz amunicji. 24 W relacjach biznesowych z Klientami pracownik: 1) tworzy relacje biznesowe z Klientami i partnerami biznesowymi, niezależnie od ich płci, rasy, pochodzenia etnicznego, wyznania, religii, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, przekonania politycznego,, przynależności związkowej oraz nie stosuje żadnych innych form dyskryminacji; 2) przestrzega przepisów prawa, wewnętrznych aktów prawnych oraz standardów, stanowisk i wytycznych regulatorów oraz kieruje się zasadą dobrze pojętego interesu Banku i Klienta. 3) w sposób taktowny i uprzejmy zapewnia Klientom pełną i zrozumiałą informację o usługach obejmującą wyjaśnienie istoty świadczonych przez Bank usług oraz warunków umów. Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 10/13

11 Rozdział 5. Zasady postępowania pomiędzy bankami i instytucjami finansowymi, partnerami biznesowymi oraz środowiskiem lokalnym. 25 Bank w relacjach z innymi bankami i instytucjami finansowymi kieruje się zasadami rzetelności, lojalności i kultury korporacyjnej, wzajemnego zaufania i uczciwej konkurencji. 26 Nie naruszając własnych interesów oraz zachowując tajemnicę bankową, handlową i zawodową oraz chroniąc informację poufne, Bank wspomaga inne banki przy wykonywaniu wspólnych przedsięwzięć, służących umacnianiu systemu bankowego, a także przy wykonywaniu czynności bankowych na zasadzie równości i wzajemności, szczególnie w zakresie wymiany informacji dopuszczonej przepisami prawa i wewnętrznymi porozumieniami. 27 Bank udziela informacji ze szczególną dbałością o ich aktualność, prawdziwość i rzetelność. 28 Bank nie wypowiada umów z innymi bankami, zwłaszcza umów o stałej współpracy, bez ważnych powodów. 29 Bank dąży do polubownego rozwiązywania sporów powstających pomiędzy nim oraz innymi bankami i instytucjami finansowymi, a w szczególności korzysta z sądownictwa polubownego, prowadzonego przez samorząd bankowy. 30 Bank i jego pracownicy nie podważają publicznie profesjonalizmu, rzetelności i uczciwości innych banków i instytucji finansowych, w szczególności przy wykorzystywaniu internetu, jako narzędzia umożliwiającego anonimowość. 31 Bank: 1) nie odnosi się w reklamach do ofert innych banków, 2) nie kreuje negatywnego wizerunku konkurentów, 3) nie podaje w wątpliwość solidność innych banków, 4) nie ocenia działalności innych banków. 32 Bank powierza partnerom biznesowym wykonywanie określonych czynności z poszanowaniem przepisów prawa, zachowaniem najwyższej staranności oraz stosując się do następujących zasad: 1) współpraca powinna odbywać się z poszanowaniem zasad ochrony informacji, w tym ochrony danych osobowych, tajemnicy bankowej, zawodowej i handlowej; 2) Bank nie podejmuje współpracy z partnerami biznesowymi, których sposób prowadzenia działalności może stanowić zagrożenie dla reputacji Banku lub środowiska bankowego; 3) Bank wspiera budowanie wysokich standardów etycznych w duchu uczciwej konkurencji wśród partnerów biznesowych w celu zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji powierzonych czynności i zachowania standardów instytucji zaufania publicznego; Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 11/13

12 4) Bank udziela partnerom biznesowym niezbędnego wsparcia w realizacji powierzonych czynności; 5) Bank respektuje prawo własności intelektualnej innych podmiotów. 33 W relacjach ze środowiskiem lokalnym Bank: 1) sprzyja inicjatywom lokalnym poprzez kształtowanie i rozwój odpowiedzialności w biznesie, a także tworzenie podstaw wzrostu ekonomicznego; 2) w miarę możliwości podejmuje współpracę z organizacjami dążącymi do podniesienia jakości życia lokalnej społeczności i angażuje się w działania mające na celu realizację tej współpracy; 3) analizuje wpływ swojej działalności na lokalne środowisko w perspektywie długookresowej i uwzględnia ten element w planach swojego rozwoju; 4) angażuje się w działania charytatywne na rzecz lokalnej społeczności oraz zachęca swoich pracowników do podejmowania takich działań. Rozdział 6. Zasady przetwarzania danych osobowych 34 Bank przetwarza dane osobowe Klientów z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa, w dobrej wierze wraz z zachowaniem następujących zasad: 1) Bank dokłada należytej staranności w informowaniu o celu przetwarzania danych osobowych; 2) przy przetwarzaniu danych osobowych Bank kieruje się zasadami legalności, celowości, merytorycznej poprawności, adekwatności oraz ograniczenia czasowego; 3) Bank zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza wgląd do treści tych danych, z możliwością ich sprostowania i uzupełniania; 4) Bank przetwarza dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne dla celu, w którym zostały zebrane lub wynikającego z oświadczenia Klienta lub czynności prawnej bądź nie dłużej niż to wynika z przepisów prawa; 5) Bank odpowiada wobec Klientów za działania naruszające przepisy prawa o ochronie danych osobowych; 6) Bank chroni dane osobowe, w szczególności nie udostępnia ich osobom nieuprawnionym i zapobiega ich wykorzystywaniu niezgodnie z przeznaczeniem; 7) Bank zapewnia Klientom dostęp do informacji o sposobach o sposobach postępowania w razie utraty przez nich dokumentów tożsamości, zwłaszcza w kontekście wykorzystania ich danych osobowych przez osoby nieuprawnione; 8) Bank dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności w korespondencji z klientami; 9) Bank dokonuje weryfikacji prawdziwości podawanych przez Klientów danych osobowych w trosce o bezpieczeństwo obrotu; 10) Bank dokłada należytej staranności w celu wyjaśniania wszelkich kwestii budzących wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem gromadzenia i przetwarzania danych w instytucjach, o których mowa w art. 105 ust.4 Prawa bankowego. Rozdział 7. Eliminowanie naruszeń postanowień niniejszych Zasad Wszyscy pracownicy Banku są zobowiązani do bieżącego przekazywania informacji o wszelkich podejrzeniach naruszenia oraz zgłaszania zidentyfikowanych naruszeń niniejszych Zasad przez Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 12/13

13 pracowników Banku bezpośrednio do Członka Zarządu Banku odpowiedzialnego za kontrolę wewnętrzną (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), a jeśli zgłoszeni dotyczy właśnie tego Członka Zarządu wówczas do Prezesa Banku lub innego Członka Zarządu. 2. Obowiązki, o których mowa w ust.1 maja odpowiednie zastosowanie do osób, za pośrednictwem których Bank wykonuje czynności. 36 Bank zapewnia anonimowość oraz ochronę przed negatywnymi konsekwencjami ze strony kierownictwa i innych pracowników Banku osobie, która zgłosiła w dobrej wierze informacje dotyczące potencjalnych naruszeń niniejszych Zasad czy nieetycznych zachowań pracowników Banku, chyba, że informacje celowo podane zostały w sposób niezgodny ze stanem faktycznym. 37 Bank analizuje każde zgłoszenie, o którym mowa w 35, wszczyna postępowanie wyjaśniające oraz podejmuje działania zaradcze, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami w tym zakresie. Rozdział 8. Przepisy końcowe W celu uniknięcia sytuacji mogących powodować wystąpienie naruszenia niniejszych Zasad, wszyscy pracownicy Banku zobowiązani są, po zapoznaniu się z nimi, do złożenia oświadczenia o ich znajomości oraz ich stosowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik numer 1 do niniejszych Zasad 2. Oświadczenia, o których mowa w ust.1 składane są u bezpośrednich przełożonych, których obowiązkiem dopilnowanie, aby wszyscy aktualni i nowi pracownicy zapoznali się z niniejszym, dokumentem. 3. Wszystkie podpisane oświadczenia przechowywane są w Zespole Administrowania, logistyki i samorządu. 39 W odniesieniu do osób, za pośrednictwem których Bank wykonuje czynności, jak również osób przez nie zatrudnianych lub współpracujących z nimi, obowiązek zapoznania się z niniejszymi Zasadami oraz złożenia oświadczenia o ich znajomości i przestrzeganiu, powinien wynikać z zawieranej przez Bank Umowy o współpracy. Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 13/13

KODEKS ETYKI BANKOWEJ

KODEKS ETYKI BANKOWEJ KODEKS ETYKI BANKOWEJ (ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ) Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne Kodeksu Etyki Bankowej

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2011 rok 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Zasady postępowania banków w stosunkach z klientami 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY GRUPY BANKU MILLENNIUM

KODEKS ETYCZNY GRUPY BANKU MILLENNIUM KODEKS ETYCZNY GRUPY BANKU MILLENNIUM 1. Wstęp Bank Millennium, jako instytucja zaufania publicznego, prowadzi działalność w oparciu o obowiązujące regulacje prawne i normy szczegółowe obowiązujące spółki

Bardziej szczegółowo

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego Załącznik do Uchwały nr110/2014r. Zarządu z dnia 15.12.2014r. Do Uchwały nr 31/2014r. z dnia 15.12.2014r Zasady Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Kleszczowie Kleszczów, grudzień 2014 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK ZASADY DOBRYCH PRAKTYK PRZEDSIĘBIORSTW ZRZESZONYCH W KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE czerwiec, 2012 rok Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców, powstała 27

Bardziej szczegółowo

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze Mysłowice, maj 2014 r. Spis treści Preambuła... Wartości... Partnerzy... Pracownicy... Ochrona

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBREJ PRAKTYKI DOMÓW MAKLERSKICH PREAMBUŁA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

KODEKS DOBREJ PRAKTYKI DOMÓW MAKLERSKICH PREAMBUŁA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE KODEKS DOBREJ PRAKTYKI DOMÓW MAKLERSKICH PREAMBUŁA Rynek kapitałowy ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju gospodarki rynkowej i wzrostu gospodarczego. Domy maklerskie odgrywają ważną rolę w rozwoju rynku

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH Mając na uwadze: 1) cele nadzoru, to jest zapewnienie: a) prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, b) stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI I ZASADY POSTĘPOWANIA GRUPY ORLEN

WARTOŚCI I ZASADY POSTĘPOWANIA GRUPY ORLEN WARTOŚCI I ZASADY POSTĘPOWANIA GRUPY ORLEN Spis treści I List Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.... 3 II List Prezesa Zarządu ANWIL S.A.... 5 III Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN... 7 IV Relacje

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP

Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP Płock, 2013 rok Wartości i Zasady Postępowania Grupy BOP List od Zarządu Szanowni Państwo! Naszą misją jest bycie czołowym wytwórcą i dostawcą produktów i usług

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks postępowania w biznesie

Globalny kodeks postępowania w biznesie Globalny kodeks postępowania w biznesie Wytyczne dotyczące postępowania, decyzji i działań Wartości firmy Parker Jesteśmy firmą Parker Nasza firma wyrosła w tradycji uczciwego prowadzenia interesów i wsłuchiwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. Regulamin Zarządzania Konfliktami w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany i wdrożony w wykonaniu obowiązku wynikającego z 3 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Open Finance Doradcy z zasadami

Open Finance Doradcy z zasadami Open Finance Doradcy z zasadami GWA RAN ZAS CJA AD! Firma Open Finance stosuje rekomendację dobrych praktyk dla doradców kredytowych przyjętą przez Związek Firm Doradztwa Finansowego oraz Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20 Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI SPIS TREŚCI Preambuła 3 Zasady ogólne 4 Zasady budowawania relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy 5 Udział w życiu publicznym 9 Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Kredyty hipoteczne Niniejsza Rekomendacja została przyjęta przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 15 lipca 2014 roku Niniejsza Rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki biznesowej

Kodeks etyki biznesowej Kodeks etyki biznesowej Przegląd fundamentalnej polityki i dyrektyw grupowych kierujących naszymi wzajemnymi stosunkami i stosunkami z naszymi udziałowcami. Dalsze szczegóły i dodatkowe zasady obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja U

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja U Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance Warszawa, czerwiec 2014 r. Rekomendacja U Strona 1 z 38 Wstęp Rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Biznesowego

Kodeks Postępowania Biznesowego Kodeks Postępowania Biznesowego Spis treści Wstęp 1 Ochrona uczciwości 2 Zastosowanie i zgodność z przepisami 2 Przejęcia 2 Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 12 UCHWAŁA Nr 183/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wydania Rekomendacji U dotyczacej dobrych praktyk w zakresie bancassurance

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11 UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Nasze wartości w praktyce. Nasz Kodeks Postępowania

Nasze wartości w praktyce. Nasz Kodeks Postępowania Nasze wartości w praktyce Nasz Kodeks Postępowania Obietnica GSK Nasze wartości stanowią podstawę każdej podejmowanej przez nas decyzji Wspólnie tworzymy globalną firmę sektora ochrony zdrowia, opierającą

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista wytycznych...

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania i Etyki

Kodeks Postępowania i Etyki Sojitz Group Kodeks Postępowania i Etyki Working with integrity. Building trust. Przesłanie od Dyrektora Naczelnego Sojitz Corporation Szanowni Współpracownicy, Od ponad stu lat nasza Firma wykazuje się

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo