Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 88/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2014 r. Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Trzebnica, grudzień 2014 r.

2 Spis treści: Preambuła... 3 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 4 Rozdział 2. Relacje z Klientami... 6 Rozdział 3. Zasady postępowania z reklamacjami i skargami Klientów Rozdział 4. Relacje z pracownikami... 8 Rozdział 5. Zasady postępowania pracowników Banku... 8 Rozdział 5. Zasady postępowania pomiędzy bankami i instytucjami finansowymi, partnerami biznesowymi oraz środowiskiem lokalnym Rozdział 6. Zasady przetwarzania danych osobowych Rozdział 7. Eliminowanie naruszeń postanowień niniejszych Zasad Rozdział 8. Przepisy końcowe Załączniki: Załącznik 1 Oświadczenie Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 2/13

3 Preambuła Bank Spółdzielczy w Trzebnicy jako instytucja zaufania społecznego poprzez prowadzoną działalność buduje zaufanie swoich Klientów oraz kształtuje pozytywny wizerunek sektora bankowości spółdzielczej. Staranność, uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność oraz profesjonalizm to normy postępowania wszystkich pracowników Banku bez względu na stanowisko i pełnioną funkcję. Wysokie standardy etyki zawodowej wynikają z misji Banku. Misja Banku Spółdzielczego w Trzebnicy: Najlepsze zaspokojenie potrzeb bankowych i finansowych właścicieli i Klientów lokalnego rynku, przy zachowaniu bezpieczeństwa zgromadzonych w Banku depozytów, a także działanie na rzecz rozwoju gospodarczego regionu i ku jego pożytkowi, we współpracy z innymi bankami spółdzielczymi i Bankiem Zrzeszającym. Stawiamy sobie za cel wspieranie i rozwój środowiska lokalnego poprzez podtrzymywanie wzrostu gospodarczego w regionie i inwestowanie w ludzi. Siłę czerpiemy z różnorodności, dzięki współpracy i międzypokoleniowej wymianie doświadczeń potrafimy elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu, dlatego też pragniemy wspierać pracę zespołową oraz rodzinną przedsiębiorczość. Zgodnie z ideą łączenia tradycji z nowoczesnością nieustannie chcemy się doskonalić, wprowadzając nowe rozwiązania, dzięki czemu będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych Klientów oferując im jednocześnie poczucie bezpieczeństwa Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 3/13

4 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady dobrych praktyk bankowych, zwane dalej Zasadami, stanowią zbiór przepisów zawierających normy etyczne oraz regulujących standardy postępowania Banku, jego pracowników oraz osób, za pośrednictwem których Bank wykonuje czynności 2 Użyte w Zasadach określenia oznaczają: 1) Zasady rozumie się przez to niniejszy dokument; 2) Bank Bank Spółdzielczy w Trzebnicy; 3) Zarząd Zarząd Banku 4) pracownik osoba zatrudniona w Banku na podstawie umowy o pracę w Banku; 5) kontrahent/współpracownik osoba fizyczna lub prawna związana umową z Bankiem inną, niż umowa o pracę 6) Klient osoba fizyczna, o której mowa w art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny; oraz klient profesjonalny firmy, samorządy terytorialne i inne 7) Kodeks Etyki Bankowej dokument pt. Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej) przyjęte w brzmieniu uchwalonym na XXV Walnym Zgromadzeniu Związku Banków Polskich z dnia 18 kwietnia 2013 roku; 8) Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego rekomendowany przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą numer 99/08 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 marca 2008r., 9) Zasady Ładu Korporacyjnego dokument pt. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjęty przez Komisję Nadzoru Finansowego 10) Standardy Sprzedaży i Obsługi Klienta wprowadzone i stosowane w Banku Standardy zgodnie z Decyzją Zarządu Banku z 2010 roku. 3 Zasady uwzględniają treść norm zawartych w Kodeksie Etyki Bankowej oraz Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, do których przestrzegania zobowiązany jest zarówno Bank jak i jego pracownicy oraz osoby, za pośrednictwem których Bank wykonuje czynności związane ze świadczeniem usług Bank jako instytucja zaufania publicznego kieruje się w swojej działalności przepisami prawa, rekomendacjami nadzorczymi wydanymi przez organy nadzoru, w tym Komisje Nadzoru Finansowego (KNF), European Banking Authority (EBA), a także uchwałami samorządu bankowego, dobrymi zwyczajami kupieckimi oraz powszechnie akceptowanymi normami etycznymi i zwyczajowymi, z uwzględnieniem zasad profesjonalizmu, rzetelności, staranności, najlepszej wiedzy, neutralności politycznej i odpowiedzialności społecznej. 2. Bank przestrzega wszelkich zobowiązań i deklaracji wobec organów nadzorczych oraz uwzględnia i realizuje indywidualne zalecenia wydane przez te organy Bank działa w sposób budzący zaufanie oraz z poszanowaniem godności ludzkiej zarówno w obszarze obsługi Klienta, działań marketingowych i promocyjnych oraz windykacji należności, jak Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 4/13

5 i w zakresie relacji z pracownikami, współpracownikami, członkami, kontrahentami respektując uniwersalne prawa i wolności człowieka. 2. W szczególności Bank przestrzega prawa do równego traktowania bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, religię, narodowość, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, przekonania polityczne, przynależność związkową przeciwdziałając i przeciwstawiając się wszelkim przejawom dyskryminacji i mobbingu Bank poprzez swoją działalność przyczynia się do społeczno ekonomicznego rozwoju regionu, na którym działa oraz wzrostu zamożności społeczeństwa poprzez społecznie odpowiedzialne prowadzenie biznesu, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie rozwoju edukacji społeczeństwa. 2. Bank poprzez wypełnianie obowiązków statutowych spotyka się z członkami Banku oraz Radą Nadzorczą Banku. Ponadto Bank stara się utrzymywać jak najlepsze relacje z mieszkańcami z terenów, na którym Bank prowadzi działalność. 7 Bank prowadzi swoją działalność zachowując zasady bezpieczeństwa oraz stosując odpowiednie mechanizmy kontroli, których celem jest: 1) zapewnienie zgodności swojej działalności z przepisami prawa, wewnętrznymi aktami prawnymi Banku oraz standardami, stanowiskami i wytycznymi nadzorcy; 2) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 3) unikanie sytuacji mogących prowadzić do nadużyć gospodarczych, w tym przestępstw gospodarczych, 4) przeciwdziałanie korupcji, 5) unikanie sytuacji, mogących powodować powstanie konfliktu interesów relacjach z Klientami, 6) podejmowanie działań zapewniających bezpieczne funkcjonowanie systemów informatycznych Banku. 8 Bank prowadzi przejrzystą, zapewniającą ochronę informacji politykę informacyjną uwzględniającą potrzeby członków Banku oraz Klientów, określającą w szczególności zasady i terminy udzielania im odpowiedzi oraz udostępnioną na stronie internetowej Banku 9 Działalność informacyjna Banku wobec właścicieli (członków Banku) oraz Klientów realizowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: 1) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe, 2) Ustawą z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze 3) Ustawą z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, 4) Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r Kodek cywilny, 5) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych, 6) Ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 7) Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 8) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r o usługach płatniczych. Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 5/13

6 Rozdział 2. Relacje z Klientami Bank w stosunkach z Klientami postępuje z uwzględnieniem szczególnego zaufania jakim jest darzony oraz wysokich wymagań w zakresie rzetelności, solidności i wiarygodności, traktując jednocześnie wszystkich Klientów z należytą starannością. 2. Oferta Banku jest zróżnicowana i dostosowana do różnych grup obsługiwanych Klientów. 3. Bank opracował i stosuje w relacjach z Klientami Standardy Sprzedaży i Obsługi Klienta. 4. Nadrzędnym celem Banku w zakresie budowania relacji z Klientami jest zagwarantowanie wysokich standardów komunikacji oraz współpracy z poszanowaniem zasad powszechnie obowiązującego prawa i etyki pracowników zaangażowanych w proces obsługi Klientów. 5. Komunikacja z Klientami dotyczy: 1) informowania Klientów w terminach zgodnych z przepisami o zmianach wzorców umownych i funkcjonalnościach posiadanych produktów, 2) informowania Klientów o ofercie produktowej Banku, 3) przekazywania Klientom informacji o warunkach bezpiecznego korzystania z usług bankowych, 4) przekazywania informacji o posiadanych produktach i usługach oraz realizowanych dyspozycjach, 5) udzielania odpowiedzi, wyjaśnień, komentarzy na zgłoszenia Klientów składane w formie pytań, wniosków, skarg, reklamacji oraz odwołań. 6. Komunikacja z Klientami odbywa się za pośrednictwem: 1) bankowości elektronicznej, 2) poczty elektronicznej, 3) korespondencji listowej, 4) rozmów z pracownikami prowadzonymi telefonicznie lub w placówkach Banku. 7. Komunikacja z Klientem odbywa się za pośrednictwem kanału preferowanego przez Klienta, chyba, że obowiązujące przepisy prawa, postanowienia umów zawartych z Klientem lub regulaminy produktowe przewidują obowiązek komunikacji w określonej formie. 8. Celem prowadzenia komunikacji z Klientami przez Bank jest w szczególności: 1) budowanie wartości i pozytywnego wizerunku Banku, 2) wypełnianie w sposób rzetelny obowiązków informacyjnych nałożonych na Bank przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz wynikających z nich umów zawartych z Klientami, 3) informowanie o aktualnej ofercie produktowej Banku. 9. Budowa wartości Banku poprzez prowadzenie przejrzystej polityki informacyjnej ma na celu: 1) umacnianie pozycji Banku na rynku usług finansowych na terenie działania Banku, 2) umacnianie pozycji Banku jako instytucji zaufania publicznego, 3) zwiększenie zainteresowania ofertą Banku, 4) zwiększenie satysfakcji Klientów z usług Banku, 5) pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii Klientów w celu doskonalenia oferty produktowej Banku i dostosowywanie jej do potrzeb Klientów, 6) wzmacnianie konkurencyjności Banku na rynku. 10. W relacjach z Klientami Bank: 1) kieruje się uczciwością, odpowiedzialnością, profesjonalizmem oraz innowacyjnością, 2) stosuje zasady zawarte w Standardach Sprzedaży i Obsługi Klienta, Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 6/13

7 3) przy wykonywaniu czynności na rzecz Klientów działa zgodnie z zawartymi umowami, w granicach dobrze przyjętego interesu własnego i z uwzględnieniem interesów Klientów, 4) nie wykorzystuje swego profesjonalizmu w sposób naruszający interesy Klientów, 5) jako podmiot oferujący usługi lub produkty innych instytucji finansowych np. polisy ubezpieczeniowe czy fundusze inwestycyjne, zapewnia swoim Klientom rzetelną i pełna informację o tych usługach i produktach oraz instytucjach finansowych, jak również o warunkach procesu reklamacyjnego, wspierając w miarę możliwości Klientów w przypadku składania reklamacji lub skarg, 6) w sposób precyzyjny, zrozumiały i przejrzysty formułuje zasady działania Banku; informacje o świadczonych usługach, umowy, dokumenty bankowe i pisma kierowane do Klientów, 7) informując Klientów o rodzajach i warunkach świadczonych usług (także w reklamach) stara się wyjaśnić różnice pomiędzy poszczególnymi oferowanymi usługami lub produktami, wskazując korzyści, jakie wiążą się z daną usługą lub produktem, jak i związane z nimi ryzyka w celu umożliwienia Klientowi dokonania świadomego wyboru; 8) przeciwdziała konfliktom interesów, a w przypadku ich wystąpienia podejmuje możliwe działania w celu zarządzenia nimi w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia interesów Klientów; 9) przekazuje Klientom informacje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Banku nie zapewniają, ze nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta, przekazywane informacje zawierają dane pozwalające Klientowi na świadome podjęcie decyzji co do zawarcia umowy lub dalszego korzystania z usługi wynikającej z zawartej umowy; 10) ogranicza przepływ informacji objętych ochroną, w tym informacji poufnych, informacji dotyczących Klientów Banku oraz zawieranych przez nich transakcji. Rozdział 3. Zasady postępowania z reklamacjami i skargami Klientów Bank zapewnia Klientom dostęp do informacji o obowiązujących w Banku procedurach składania i rozpatrywania reklamacji i skarg. 2. Działania informacyjne Banku kierowane są zarówno do obecnych jak i potencjalnych Klientów Banku 3. Bank dokłada wszelkich starań, aby: 1) Skargi i reklamacje oraz odwołania były rozpatrywane przez Bank z należytą starannością, rzetelnie i wnikliwie, z zachowaniem obiektywizmu oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowieniami zawartych umów i obowiązujących regulaminów, dobrych obyczajów oraz Standardów Sprzedaży i Obsługi Klientów, 2) Skargi, reklamacje oraz odwołania rozpatrywane są niezwłocznie po ich wpływie do Banku, nie później jednak niż 30 dni od dnia ich złożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe przekazanie odpowiedzi w podanym terminie Bank informuje Klienta pisemnie o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi. 4. Odpowiedź na skargę lub reklamację oraz odwołanie powinna być sformułowana w sposób zrozumiały, zawierać uzasadnienie, jeżeli wymaga tego charakter sprawy stosownie do zarzutów zawartych w skardze lub reklamacji oraz wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu. Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 7/13

8 5. Bank dąży do polubownego załatwiania sporów z Klientami, a w przypadku spraw wykraczających poza właściwości bankowego arbitrażu konsumenckiego oraz braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia w toku mediacji z Klientem, Bank informuje Klienta o możliwości skorzystania z sądownictwa polubownego prowadzonego przez samorząd bankowy. 6. Bank informuje Klienta o działającym przy Związku Banków Polskich Arbitrze Bankowym, Sądzie Polubownym, Komisji Etyki Bankowej oraz o sposobie komunikacji z tymi instytucjami. 7. Bank dokonuje cyklicznych analiz zgłoszonych przez Klientów skarg i reklamacji w celu rozpoznania źródeł ich powstania oraz podjęcia działań ograniczających ryzyko kolejnych skarg i reklamacji, a przede wszystkim w celu podniesienia jakości obsługi. Rozdział 4. Relacje z pracownikami Zarząd Banku dokłada należytej staranności w zakresie dbałości o kształtowanie właściwych relacji ze swoimi pracownikami i współpracownikami w duchu wzajemnego poszanowania i odpowiedzialności. 2. Polityka kadrowa Banku jest prowadzona w oparciu o jasno sprecyzowane zasady i kryteria merytoryczne, zapewniające pracownikom równe szanse awansu i rozwoju, a kandydatom do podjęcia pracy w Banku, równe szanse zatrudnienia. 3. Bank powierza wykonywanie zadań z zakresu swojej działalności osobom posiadającym niezbędną wiedzę i umiejętności, nad którymi nadzór sprawują osoby posiadające także odpowiednie doświadczenie. 4. Każdy pracownik Banku traktowany jest przez pracodawcę z szacunkiem i godnością, a każda sytuacja powodująca naruszenie tej zasady podlega wyjaśnieniu. 5. Bank weryfikuje powiązania personalne osób w nim zatrudnionych na wszystkich stanowiskach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk kluczowych i kierowniczych celem zapewnienia ciągłości realizacji funkcji istotnych dla Banku, a w przypadku zaistnienia powiązań personalnych pomiędzy pracownikami, podejmuje stosowne działania mające na celu wyeliminowanie ryzyka operacyjnego, które mogłoby prowadzić do nadużyć ze strony pracowników. 6. W celu stałego doskonalenia wiedzy pracowników, Bank umożliwia pracownikom osobisty rozwój zawodowy zapewniając dostęp do różnorodnych form kształcenia. 7. Bank dąży do zapewnienia wszystkim pracownikom przyjaznego środowiska pracy oraz przeciwdziała wszelkim przejawom dyskryminacji i mobbingu. 8. Bank umożliwia pracownikom zgłaszanie zachowań nieetycznych, mogących mieć negatywny wpływ na reputację Banku, gwarantując zgłaszającym je pracownikom poufność danych i okoliczności podanych w zgłoszeniu oraz nieponiesienie z tego tytułu negatywnych konsekwencji, Rozdział 5. Zasady postępowania pracowników Banku 13 Pracownik Banku zobowiązany jest do: 1) zachowania poufności informacji dotyczących Banku i jego Klientów, 2) zachowania tajemnicy bankowej i zawodowej, Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 8/13

9 3) zabezpieczenia innych prawnie chronionych informacji, 4) dbałości o dobre imię Banku, 5) dbałości o bezpieczeństwo Banku. 14 Pracownik Banku wypełnia swoje obowiązki: 1) zgodnie z zakresem czynności, 2) uczciwie, sumiennie i rzetelnie, 3) z najlepszą wiedzą i wolą, 4) z należytą starannością, 5) przestrzegając wewnętrznych aktów prawnych Banku, standardów, stanowisk i wytycznych nadzorczych oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 15 W zakresie kompetencji zawodowych pracownik: 1) powinien wykazać się znajomością obowiązujących przepisów i regulacji oraz aktualnych procedur wewnętrznych Banku, 2) powinien posiadaną wiedzę, umiejętności oraz postawę wykorzystywać w interesie Banku i jego Klientów, 3) w trosce o dobro Banku, Klienta i własne dąży do podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych i umiejętności oraz rozwijania postaw właściwych do wykonywanych w Banku czynności, 4) powinien przestrzegać zasad zawartych w niniejszym dokumencie oraz Standardach Sprzedaży i Obsługi Klienta, 5) powinien dbać o dobre imię Banku i godnie go reprezentować Pracownik Banku chroni majątek Banku i wykorzystuje go zgodnie z jego przeznaczeniem. 2. Pracownik Banku nie może naruszyć majątku Banku ani wykorzystywać go do celów prywatnych. 17 W zakresie odpowiedzialności pracownika za staranność: 1) pracownik Banku nie może podejmować czynności, które mogłyby spowodować powstanie konfliktu interesów pomiędzy nim a Bankiem, a w szczególności nie może podejmować działań konkurencyjnych wobec Banku dla osiągnięcia osobistych korzyści. 2) pracownik wykonujący czynności w imieniu Banku nie obsługuje własnych transakcji finansowych oraz wyłącza się z procesu świadczenia usług na rzecz osób, z którymi łączą go bliskie relacje osobiste lub biznesowe. 3) pracownik postępuje odpowiedzialnie w najlepiej pojętym interesie Banku i jest świadomy, że jego praca utożsamiana jest z działaniem Banku oraz wpływa na jego reputację. 4) sprawą honoru pracownika Banku powinna być odpowiedzialność za wypowiadane słowa i treść dokumentów sporządzanych przez pracownika dla Banku oraz dla Klienta. Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 9/13

10 18 1. Pracownik nie może przyjmować, ani przekazywać prezentów w okolicznościach, w których przyjęcie lub przekazanie prezentu może wskazywać na udzielenie lub uzyskanie korzyści majątkowej lub rekompensaty za świadczone usługi. 2. Pracownikowi nie wolno przyjmować ani przekazywać żadnych korzyści majątkowych, w tym w postaci prezentów, usług, pożyczek, ani zgadzać się na uprzywilejowane traktowanie przez Klienta w zamian za współpracę z Bankiem. 3. Zasady przyjmowania oraz przekazywania prezentów, jak również innych korzyści majątkowych i niemajątkowych określone są w obowiązujących w Banku wewnętrznych uregulowaniach normujących ten zakres. 19 Pracownik Banku nie nadużywa zajmowanego w Banku stanowiska w celu osiągania osobistych korzyści. 20 Pracownik odpowiada za wypowiedziane słowa i treść dokumentów sporządzanych dla Banku i Klienta. 21 Pracownik Banku postępuje odpowiedzialnie w najlepiej pojętym interesie Banku mając na uwadze, że jego praca jest utożsamiana z działaniem Banku i wpływa na jego reputację Pracownicy Banku są odpowiedzialni za tworzenie w miejscu pracy koleżeńskiej i życzliwej atmosfery. 2. Niedopuszczalne jest naruszanie praw pracowniczych, w tym stosowanie jakichkolwiek form dyskryminacji, w tym molestowania, mobbingu, a także innych form nacisku. 3. Pracownik pełniący rolę kierowniczą obowiązany jest podejmować działania mobilizujące pracowników do tworzenia atmosfery pozytywnie motywującej do pracy oraz odpowiedniej jakości obsługi Klientów poprzez np. tworzenie perspektyw rozwoju, nagradzanie, czy też publiczne wyrażanie uznania. 4. Pracownik unika nieakceptowalnych w Banku powiązań personalnych określonych w obowiązujących w Banku zasadach w tym zakresie. 23 Za niedopuszczalne uznaje się wykonywanie czynności służbowych w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, posiadanie w miejscu pracy narkotyków, broni oraz amunicji. 24 W relacjach biznesowych z Klientami pracownik: 1) tworzy relacje biznesowe z Klientami i partnerami biznesowymi, niezależnie od ich płci, rasy, pochodzenia etnicznego, wyznania, religii, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, przekonania politycznego,, przynależności związkowej oraz nie stosuje żadnych innych form dyskryminacji; 2) przestrzega przepisów prawa, wewnętrznych aktów prawnych oraz standardów, stanowisk i wytycznych regulatorów oraz kieruje się zasadą dobrze pojętego interesu Banku i Klienta. 3) w sposób taktowny i uprzejmy zapewnia Klientom pełną i zrozumiałą informację o usługach obejmującą wyjaśnienie istoty świadczonych przez Bank usług oraz warunków umów. Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 10/13

11 Rozdział 5. Zasady postępowania pomiędzy bankami i instytucjami finansowymi, partnerami biznesowymi oraz środowiskiem lokalnym. 25 Bank w relacjach z innymi bankami i instytucjami finansowymi kieruje się zasadami rzetelności, lojalności i kultury korporacyjnej, wzajemnego zaufania i uczciwej konkurencji. 26 Nie naruszając własnych interesów oraz zachowując tajemnicę bankową, handlową i zawodową oraz chroniąc informację poufne, Bank wspomaga inne banki przy wykonywaniu wspólnych przedsięwzięć, służących umacnianiu systemu bankowego, a także przy wykonywaniu czynności bankowych na zasadzie równości i wzajemności, szczególnie w zakresie wymiany informacji dopuszczonej przepisami prawa i wewnętrznymi porozumieniami. 27 Bank udziela informacji ze szczególną dbałością o ich aktualność, prawdziwość i rzetelność. 28 Bank nie wypowiada umów z innymi bankami, zwłaszcza umów o stałej współpracy, bez ważnych powodów. 29 Bank dąży do polubownego rozwiązywania sporów powstających pomiędzy nim oraz innymi bankami i instytucjami finansowymi, a w szczególności korzysta z sądownictwa polubownego, prowadzonego przez samorząd bankowy. 30 Bank i jego pracownicy nie podważają publicznie profesjonalizmu, rzetelności i uczciwości innych banków i instytucji finansowych, w szczególności przy wykorzystywaniu internetu, jako narzędzia umożliwiającego anonimowość. 31 Bank: 1) nie odnosi się w reklamach do ofert innych banków, 2) nie kreuje negatywnego wizerunku konkurentów, 3) nie podaje w wątpliwość solidność innych banków, 4) nie ocenia działalności innych banków. 32 Bank powierza partnerom biznesowym wykonywanie określonych czynności z poszanowaniem przepisów prawa, zachowaniem najwyższej staranności oraz stosując się do następujących zasad: 1) współpraca powinna odbywać się z poszanowaniem zasad ochrony informacji, w tym ochrony danych osobowych, tajemnicy bankowej, zawodowej i handlowej; 2) Bank nie podejmuje współpracy z partnerami biznesowymi, których sposób prowadzenia działalności może stanowić zagrożenie dla reputacji Banku lub środowiska bankowego; 3) Bank wspiera budowanie wysokich standardów etycznych w duchu uczciwej konkurencji wśród partnerów biznesowych w celu zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji powierzonych czynności i zachowania standardów instytucji zaufania publicznego; Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 11/13

12 4) Bank udziela partnerom biznesowym niezbędnego wsparcia w realizacji powierzonych czynności; 5) Bank respektuje prawo własności intelektualnej innych podmiotów. 33 W relacjach ze środowiskiem lokalnym Bank: 1) sprzyja inicjatywom lokalnym poprzez kształtowanie i rozwój odpowiedzialności w biznesie, a także tworzenie podstaw wzrostu ekonomicznego; 2) w miarę możliwości podejmuje współpracę z organizacjami dążącymi do podniesienia jakości życia lokalnej społeczności i angażuje się w działania mające na celu realizację tej współpracy; 3) analizuje wpływ swojej działalności na lokalne środowisko w perspektywie długookresowej i uwzględnia ten element w planach swojego rozwoju; 4) angażuje się w działania charytatywne na rzecz lokalnej społeczności oraz zachęca swoich pracowników do podejmowania takich działań. Rozdział 6. Zasady przetwarzania danych osobowych 34 Bank przetwarza dane osobowe Klientów z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa, w dobrej wierze wraz z zachowaniem następujących zasad: 1) Bank dokłada należytej staranności w informowaniu o celu przetwarzania danych osobowych; 2) przy przetwarzaniu danych osobowych Bank kieruje się zasadami legalności, celowości, merytorycznej poprawności, adekwatności oraz ograniczenia czasowego; 3) Bank zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza wgląd do treści tych danych, z możliwością ich sprostowania i uzupełniania; 4) Bank przetwarza dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne dla celu, w którym zostały zebrane lub wynikającego z oświadczenia Klienta lub czynności prawnej bądź nie dłużej niż to wynika z przepisów prawa; 5) Bank odpowiada wobec Klientów za działania naruszające przepisy prawa o ochronie danych osobowych; 6) Bank chroni dane osobowe, w szczególności nie udostępnia ich osobom nieuprawnionym i zapobiega ich wykorzystywaniu niezgodnie z przeznaczeniem; 7) Bank zapewnia Klientom dostęp do informacji o sposobach o sposobach postępowania w razie utraty przez nich dokumentów tożsamości, zwłaszcza w kontekście wykorzystania ich danych osobowych przez osoby nieuprawnione; 8) Bank dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności w korespondencji z klientami; 9) Bank dokonuje weryfikacji prawdziwości podawanych przez Klientów danych osobowych w trosce o bezpieczeństwo obrotu; 10) Bank dokłada należytej staranności w celu wyjaśniania wszelkich kwestii budzących wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem gromadzenia i przetwarzania danych w instytucjach, o których mowa w art. 105 ust.4 Prawa bankowego. Rozdział 7. Eliminowanie naruszeń postanowień niniejszych Zasad Wszyscy pracownicy Banku są zobowiązani do bieżącego przekazywania informacji o wszelkich podejrzeniach naruszenia oraz zgłaszania zidentyfikowanych naruszeń niniejszych Zasad przez Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 12/13

13 pracowników Banku bezpośrednio do Członka Zarządu Banku odpowiedzialnego za kontrolę wewnętrzną (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), a jeśli zgłoszeni dotyczy właśnie tego Członka Zarządu wówczas do Prezesa Banku lub innego Członka Zarządu. 2. Obowiązki, o których mowa w ust.1 maja odpowiednie zastosowanie do osób, za pośrednictwem których Bank wykonuje czynności. 36 Bank zapewnia anonimowość oraz ochronę przed negatywnymi konsekwencjami ze strony kierownictwa i innych pracowników Banku osobie, która zgłosiła w dobrej wierze informacje dotyczące potencjalnych naruszeń niniejszych Zasad czy nieetycznych zachowań pracowników Banku, chyba, że informacje celowo podane zostały w sposób niezgodny ze stanem faktycznym. 37 Bank analizuje każde zgłoszenie, o którym mowa w 35, wszczyna postępowanie wyjaśniające oraz podejmuje działania zaradcze, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami w tym zakresie. Rozdział 8. Przepisy końcowe W celu uniknięcia sytuacji mogących powodować wystąpienie naruszenia niniejszych Zasad, wszyscy pracownicy Banku zobowiązani są, po zapoznaniu się z nimi, do złożenia oświadczenia o ich znajomości oraz ich stosowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik numer 1 do niniejszych Zasad 2. Oświadczenia, o których mowa w ust.1 składane są u bezpośrednich przełożonych, których obowiązkiem dopilnowanie, aby wszyscy aktualni i nowi pracownicy zapoznali się z niniejszym, dokumentem. 3. Wszystkie podpisane oświadczenia przechowywane są w Zespole Administrowania, logistyki i samorządu. 39 W odniesieniu do osób, za pośrednictwem których Bank wykonuje czynności, jak również osób przez nie zatrudnianych lub współpracujących z nimi, obowiązek zapoznania się z niniejszymi Zasadami oraz złożenia oświadczenia o ich znajomości i przestrzeganiu, powinien wynikać z zawieranej przez Bank Umowy o współpracy. Zasady dobrych praktyk bankowych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Strona 13/13

KODEKS ETYKI BANKOWEJ

KODEKS ETYKI BANKOWEJ KODEKS ETYKI BANKOWEJ (ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ) Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne Kodeksu Etyki Bankowej

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrych praktyk Banku

Zasady dobrych praktyk Banku Zasady dobrych praktyk Banku Poznań, grudzień 2014 r. S P I S T R E Ś C I Rozdział 1 - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 - Zasady postępowania Banku w stosunkach z klientami... 3 Rozdział 3 - Zasady

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami W poszanowaniu potrzeb Klientów, Akcjonariuszy oraz osób trzecich, z uwzględnieniem Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2011 rok 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Zasady postępowania banków w stosunkach z klientami 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ

DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6 XVIII Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 26 kwietnia 2007 r. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 13 XX Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie

Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie Mosina, marzec 2015 r. 1 1. Niniejsza Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie opracowana została dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Preambuła Celem Kodeksu Etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Postanowienia wstępne 1 1. Dokument ten określa zasady polityki informacyjnej TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA (zwanych

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Banku Spółdzielczego w Legnicy

Kodeks etyki. Banku Spółdzielczego w Legnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY Kodeks etyki Banku Spółdzielczego w Legnicy Marzec, 2013 SPIS TREŚCI Preambuła... 3 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 4 Rozdział 2. Zgodność z prawem i zasadami... 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK KODEKS ETYKI MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI I ŁAD KORPORACYJNY

KODEKS ETYKI I ŁAD KORPORACYJNY SOLIDNEUBEZPIECZENIA KODEKS ETYKI I ŁAD KORPORACYJNY Wstęp Concordia Ubezpieczenia obecna jest na polskim rynku od 1997 roku. W tym czasie zdobyliśmy zaufanie wielu Klientów i Partnerów, rozwinęliśmy sieć

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Załącznik do Uchwały Nr 45/2014 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 08.12.2014r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Polityki wynikającej z Zasad Ładu Korporacyjnego

Załącznik do Polityki wynikającej z Zasad Ładu Korporacyjnego ` Załącznik do Uchwały Nr 7 /60 /OK/2015 Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie z dnia 20 listopada 2015r. Załącznik do Uchwały Nr 5 /9/2015 Rady Nadzorczej Orzesko-Knurowskiego

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 15.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 24/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW

ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW UCHWAŁA Nr 16/2003 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów. ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW Rozdział 1 Zasady ogólne 1 Z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Nakło nad Notecią, czerwiec 2015 r. Rozdział 1 Zasady ogólne 1 Niniejsze "Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240 ze zm.) ZARZĄDZENIE NR 14/2012/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki nauczycieli oraz Kodeksu etyki pracowników niepedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 Kodeks Etyki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 1. Definicje i pojęcia OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zwana dalej w skrócie OVB lub Spółką. Współpracownicy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps.

Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps. Rok założenia 1961 Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps.pl; Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego oraz etyki, obowiązujące w Towarzystwach Ubezpieczeń wchodzących w skład Grupy Ergo Hestia. W Towarzystwach Ubezpieczeń, wchodzących w skład Grupy

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Kodeks Etyki Zawodowej Brokera Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zgromadzeni na Kongresie w dniu 31 maja 1998

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk

Kodeks Dobrych Praktyk Kodeks Dobrych Praktyk Spis treści Preambuła... 2 Grupa Interesariuszy... 3 Relacje wewnętrzne... 4 Relacje z Klientami... 6 Relacje z partnerami biznesowymi... 8 Przestrzeganie Kodeksu Dobrych Praktyk

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/09 KODEKS ETYKI MPEC S.A. W KRAKOWIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/09 KODEKS ETYKI MPEC S.A. W KRAKOWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/09 KODEKS ETYKI MPEC S.A. W KRAKOWIE PREAMBUŁA MPEC S.A. w Krakowie jest świadome swojej roli w społeczeństwie, jak również odpowiedzialności wobec klientów, partnerów

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku.

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. 1 W Banku wdraża się zasady ładu korporacyjnego, które obejmują następujące obszary: 1. Organizacja i struktura organizacyjna 2.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W OLSZTYNIE

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 13 /2015 z dnia 23.03.2015 r. Dyrektora WORD Olsztyn KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM. Kodeks etyki Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM. Kodeks etyki Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Załącznik do Uchwały Nr 78/BS/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim z dnia 22.08.2013r.zmieniony Uchwałą Nr 89/BS/2013 z dnia 23.10.2013r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Kodeks

Bardziej szczegółowo

Rybnicki Bank Spółdzielczy. Polityka Zasady Ładu Korporacyjnego

Rybnicki Bank Spółdzielczy. Polityka Zasady Ładu Korporacyjnego Załącznik do uchwały zarządu nr 183/2014 z dnia 19.12.2014 r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia Rybnicki Bank Spółdzielczy Polityka Zasady Ładu Korporacyjnego Rybnik, grudzień 2014 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.

POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. POLITYKA INFORMACYJNA ORAZ ZASADY TWORZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH PRZEZ AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. Niniejsza Polityka Informacyjna określa główne zasady publikowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI INFORMACYJNEJ PKO BANKU POLSKIEGO S.A. W ZAKRESIE KONTAKTÓW Z INWESTORAMI I KLIENTAMI

ZASADY POLITYKI INFORMACYJNEJ PKO BANKU POLSKIEGO S.A. W ZAKRESIE KONTAKTÓW Z INWESTORAMI I KLIENTAMI ZASADY POLITYKI INFORMACYJNEJ PKO BANKU POLSKIEGO S.A. W ZAKRESIE KONTAKTÓW Z INWESTORAMI I KLIENTAMI 1. Niniejsze zasady polityki informacyjnej, zwane dalej Zasadami, określają sposób prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku

Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku Wstęp Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku, zwany dalej Kodeksem, został uchwalony w trosce o dobre imię Akademii Pomorskiej w Słupsku,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie ładu korporacyjnego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria w Gdańsku

Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie ładu korporacyjnego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria w Gdańsku Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Rafineria ul. Raciborskiego 1C 80-215 Gdańsk tel.: (58) 340 69 90 fax.: (58) 524 14 70 e-mail: skok@skok-rafineria.pl Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie ładu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia 03/04/2015 POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Polityka Antymobbingowa, zwana dalej również P.A., ustala zasady zapobiegania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY GRUPY BANKU MILLENNIUM

KODEKS ETYCZNY GRUPY BANKU MILLENNIUM KODEKS ETYCZNY GRUPY BANKU MILLENNIUM 1. Wstęp Bank Millennium, jako instytucja zaufania publicznego, prowadzi działalność w oparciu o obowiązujące regulacje prawne i normy szczegółowe obowiązujące spółki

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku Deklaracja Etyczna Fundraisingu z dnia 14 październik a 2011 roku Warszawa 2011 Motywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godności ludzkiej i dbania o dobro wspólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. 1 1. Niniejszy Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Rabobank Polska S.A. (zwany dalej Regulaminem )

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 153/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014r. Zatwierdzona Uchwałą Nr 33/2014/RN Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Chorzelach

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Chorzelach Załącznik do Uchwały Nr 68/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chorzelach z dnia 20.10.2015 r. Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Chorzelach

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w BYTOMIU I. Założenia ogólne KODEKS ETYKI PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BYTOMIU jest wezwaniem skierowanym do wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta. Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Białymstoku

Kodeks Etyki Studenta. Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Białymstoku Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Białymstoku Wstęp Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2011r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r.

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r. Dz.Urz.MF.06.9.70 KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W BRZEŹNICY Załącznik do uchwały nr 29/2015 Zarządu Banku z dnia 12.10.2015 r. Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA ŚLĄSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SILESIA W KATOWICACH

POLITYKA INFORMACYJNA ŚLĄSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SILESIA W KATOWICACH POLITYKA INFORMACYJNA ŚLĄSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SILESIA W KATOWICACH KATOWICE, GRUDZIEŃ 2014 ROKU 1 Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 2. ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI... 3 ROZDZIAŁ 3. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O.

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Zachowuj się tak, jakby zasada Twojego działania, była powszechnie obowiązującym prawem Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie Namysłów, październik 2015 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rozpatrywania reklamacji

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego

Polityka Ładu Korporacyjnego Załącznik do Uchwały Nr166/50/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Opocznie z dnia 16.12.2014r. Załącznik do Uchwały Nr 27/9/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Opocznie z dnia 17.12.2014 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE Załącznik do Uchwały Nr 73/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w w Otmuchowie z dnia 09.10.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nr umowy: 2/BZP/DRK/2014 KODEKS ETYCZNY. Comernet Sp. z o.o.

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nr umowy: 2/BZP/DRK/2014 KODEKS ETYCZNY. Comernet Sp. z o.o. Społeczna odpowiedzialność biznesu Nr umowy: 2/BZP/DRK/2014 KODEKS ETYCZNY Comernet Sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. NASZE WARTOŚCI... 4 2. ZASADY OGÓLNE KODEKSU ETYCZNEGO... 5 2.1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

Kodeks Etyki Pracowników BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. Załącznik do Uchwały Nr 12/2014 z dnia 4.11.2014r. Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. Kodeks Etyki Pracowników BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. Strona 1 z 11 Spis treści TYTUŁ I WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1 Wypełniając obowiązek nałożony przez art. 202 ust. 5a znowelizowanej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 32. UCHWAŁA Nr 192/2015 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 26 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 32. UCHWAŁA Nr 192/2015 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 26 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 32 UCHWAŁA Nr 192/2015 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie Zasad dotyczących procesu obsługi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 13.10.2015r oraz Rady Nadzorczej Nr 10/2015 z dnia 15.10.2015r Traci moc Uchwała Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynaleŝności do obowiązkowego systemu gwarantowania. Preambuła

Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynaleŝności do obowiązkowego systemu gwarantowania. Preambuła Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynaleŝności do obowiązkowego systemu gwarantowania Preambuła Art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszy Gwarancyjnym (tekst

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r.

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH. z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Dział I. Postanowienia ogólne.

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH. z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Dział I. Postanowienia ogólne. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH z dnia 28 kwietnia 2014 roku Dział I. Postanowienia ogólne. 1. Kodeks etyczny pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej

BANK SPÓŁDZIELCZY w MIKOŁAJKACH. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Mikołajkach dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach z dnia 9 lipca 2015r Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Rady Nadzorczej BS w Mikołajkach z dnia 24 lipca 2015r BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA i ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WMALBORKU

POLITYKA i ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WMALBORKU POLITYKA i ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WMALBORKU Malbork, grudzień 2014r. 1 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Organizacja i struktura organizacyjna Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK UBEZPIECZENIOWYCH

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK UBEZPIECZENIOWYCH ZASADY DOBRYCH PRAKTYK UBEZPIECZENIOWYCH Zakłady ubezpieczeń są ważnym elementem polskiej gospodarki. Ich dynamiczny rozwój sprzyja rozwojowi ekonomicznemu państwa. Zakłady ubezpieczeń należą do prekursorów

Bardziej szczegółowo