MAMA W PRACY CZY W DOMU?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAMA W PRACY CZY W DOMU?"

Transkrypt

1 MAMA W PRACY CZY W DOMU?

2

3 MAMA W PRACY CZY W DOMU? WYNIKI BADAŃ I ANALIZ PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI NOVUM SUBSYDIUM Redakcja naukowa Anna Dybała Kielce 2012

4 RECENZENT Prof. zw. dr hab. Tomasz Tokarski KOREKTA Zespół FORMATOWANIE KOMPUTEROWE Beata Stachurska Copyright by Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2012 ISBN

5 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I PRACA I RYNEK PRACY W UJĘCIU NAUK SPOŁECZNYCH Kategoria pracy w teorii nauk społecznych (Anna Dybała) Popyt i podaż na rynku pracy (Anna Dybała) Płaca jako cena pracy (Anna Dybała) Zasoby i strumienie na rynku pracy (Anna Dybała) Segmentacja rynku pracy jako przejaw jego instytucjonalizacji (Anna Dybała) ROZDZIAŁ II ELASTYCZNOŚĆ RYNKU PRACY W WYMIARZE MIKRO I MAKROEKONOMICZNYM Elastyczność rynku pracy (Anna Dybała) Modele zatrudnienia pracowników wykorzystywane w przedsiębiorstwach (Anna Dybała) Innowacyjne formy organizacji pracy a wydajność środowiska pracy (Edyta Łyżwa) Innowacyjne praktyki pracy elastyczny czas pracy (Edyta Łyżwa) ROZDZIAŁ III SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY Aktywność ekonomiczna i bezrobocie (Agata Szydlik-Leszczyńska) Obowiązki rodzinne i ich konsekwencje dla aktywności zawodowej (Agata Szydlik -Leszczyńska) Różnice w wynagrodzeniu i możliwości awansu (Agata Szydlik-Leszczyńska) ROZDZIAŁ IV UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI KOBIET NA RYNKU PRACY Społeczno-kulturowe i ekonomiczne determinanty aktywności zawodowej kobiet (Marek Leszczyński) Aktywność kobiet w kontekście starzenie się społeczeństwa (Marek Leszczyński) Przemieszczenia ludności (migracje) a rynek pracy (Marek Leszczyński) Prognozy demograficzne dla woj. Świętokrzyskiego (Marek Leszczyński) Polityka równości szans (Anna Dybała) ROZDZIAŁ V ZAPOTRZEBOWANIE NA INNOWACYJNĄ FORMĘ WSPARCIA ZATRUDNIENIA ½ ETATU W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH Metodologia badań (Anna Dybała) Projekt Innowacyjny PI Novum Subsydium w kontekście zróżnicowanych wymiarów innowacyjności (Edyta Łyżwa) Charakterystyka terytorialnego obszaru badań województwo świętokrzyskie w świetle trendów i procesów rozwojowych na tle kraju (Janusz Kot) Lokomotywy nowoczesności regionu innowacyjność przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego na tle kraju (Edyta Łyżwa) Subsydiowana forma zatrudnienia w opinii pracodawców (Edyta Łyżwa, Anna Dybała) Subsydiowana forma zatrudnienia w opinii osób wychowujących dziecko/dzieci do 6. roku życia (Agata Szydlik-Leszczyńska, Marek Leszczyński) WNIOSKI REKOMENDACJE BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS SCHEMATÓW SPIS WYKRESÓW

6

7 WSTĘP Praca zawodowa kobiet stanowi stały i niepodważalny element życia społecznego i ekonomicznego współczesnych społeczeństw. Jest ona wartością szczególnie wysoko cenioną, ponieważ kobiety w swojej aktywności zawodowej odnajdują nie tylko korzyści ekonomiczne, ale również traktują ją jako formę samorealizacji. Porównując jednakże podstawowe wskaźniki rynku pracy, jak współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia czy stopa bezrobocia w podziale na płeć widać wyraźnie, iż kobiety znajdują się na słabszej pozycji na rynku pracy w porównaniu z mężczyznami. I tak, na przykład współczynnik aktywności zawodowej kobiet w 2011 r. wyniósł 48,7% i był o 16 punktów procentowych (pp.) niższy od analogicznej wartości dla mężczyzn (64,7%). Podobnie w odniesieniu do wskaźnika zatrudnienia, który kształtował się na poziomie 43,4% dla kobiet a 58,9% dla mężczyzn (różnica ponad 15 pp. na niekorzyść kobiet). Jednocześnie kobiety częściej obarczone były ryzykiem bezrobocia. W 2011 r. stopa bezrobocia wśród kobiet w wieku produkcyjnym wyniosła 11,1% i była o 2,1 pp. wyższa od analogicznej wartości dla mężczyzn. Kobiety także częściej niż mężczyźni były zagrożone bezrobociem długookresowym, w 2011 r. 37,6% zarejestrowanych bezrobotnych kobiet i 31,0% zarejestrowanych mężczyzn pozostawało bez pracy dłużej niż rok 1. Słabsza pozycja kobiet na rynku pracy w dużej mierze warunkowana jest stereotypowym postrzeganiem roli kobiety w społeczeństwie i niemal całkowitym obarczaniem jej opieką i wychowaniem dzieci. Potwierdzają to dane świadczące o przeważającym udziale kobiet korzystających z prawa do urlopu wychowawczego ze względu na najmłodsze dziecko (38,4% kobiet wobec 1,2% mężczyzn) 2. Tymczasowa lub całkowita rezygnacja z pracy, przekłada się na utrudniony powrót kobiet na rynek pracy. Ze względu na przerwę w zatrudnieniu pracodawcy postrzegają kobiety jako mniej kompetentne (spadek kwalifikacji), bojąc się jednocześnie ich absencji ze względu na opiekę nad dzieckiem, w konsekwencji nie chcą ich zatrudniać. Jak podaje A. Kurowska z badań Del Boca, Pasqua i Pronzato wynika, iż zbyt długi urlop macierzyński czy wychowawczy negatywnie wpływa na powrót kobiet na rynek pracy i osłabia ich pozycję na rynku pracy 3. Jednym z rozwiązań służących zwiększeniu udziału kobiet wychowujących dzieci, które nie są objęte obowiązkiem szkolnym, mogłaby stać się subsydiowana forma zatrudnienia ½ etatu. Takie rozwiązanie dawałoby szansę kobietom na godzenie tradycyjnej roli matki z funkcją pracownika, jako aktywnego uczestnika rynku pracy. Co prawda, praca na część etatu z wynagrodzeniem proporcjonalnym do wynagrodzenia pełnoetatowego, wskazywana jest dopiero na piątym miejscu pod względem preferencji dotyczących rozwiązań umożliwiających godzenie pracy zawodowej i obowiązków rodzicielskich (po 1 Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2012, za: 2 Praca a obowiązki rodzinne w 2010 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2012, s A. Kurowska, Bariery i uwarunkowania aktywności zawodowej młodych matek w Polsce, Polityka Społeczna nr 11-12, Warszawa 2010, s

8 elastycznym czasie pracy, wydłużeniu urlopu macierzyńskiego, lepszych możliwościach opieki dzieci do lat 7 poza domem i wyższych zasiłkach na dzieci) 4, natomiast niewątpliwie utrzymuje kobiety w stanie aktywności zawodowej. Dzięki temu wzrastają szanse zatrudnienia pełnoetatowego w przyszłości, wpływając także na obecną i przyszłą sytuację materialną rodzin oraz niezależność kobiet. Niniejsza publikacja, stanowiąca integralną część Projektu Innowacyjnego PI Novum Subsydium, podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o zapotrzebowanie pracodawców i potencjalnych pracowników na subsydiowane zatrudnienie w wymiarze ½ etatu. Publikacja stanowi efekt współpracy, jaką Miejski Urząd Pracy w Kielcach nawiązał z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z realizacją projektu pod tytułem PI Novum Subsydium finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym niniejszej publikacji jest przedstawienie wyników badań i analiz na temat zapotrzebowania pracodawców i pracobiorców kobiet i mężczyzn wychowujących dzieci/dziecko do 6. roku życia na innowacyjną, subsydiowaną formę aktywizacji zawodowej, jaką jest ½ etatu. Dotychczas takie rozwiązanie legislacyjne nie stanowi formy wsparcia osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy przewidzianej w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Uzyskane w procesie badawczym informacje dotyczą zatem innowacyjnego, nowatorskiego instrumentu, który mógłby znaleźć się w katalogu rozwiązań administracyjno-prawnych wykorzystywanym przez publiczne służby zatrudnienia. Dla pełniejszego obrazu rynku pracy dokonano badań m.in. rozszerzeniowego popytu na pracę, wybranych determinantów popytu i podaży pracy, ale przede wszystkim zbadano zapotrzebowanie obydwu stron rynku pracy pracodawców i pracobiorców na ½ etatu, jako formę wsparcia zatrudnienia osób kobiet i mężczyzn wychowujących dziecko lub dzieci do 6. roku życia. W naturalny sposób, wynikający z ról społecznych i uwarunkowań kulturowych, podmiotem szczególnego zainteresowania w niniejszym projekcie są kobiety ich opinie na temat wspierania ich aktywności zawodowej i łączenie ról matki i pracownicy oraz opinii pracodawców na temat kobiet, posiadających małe dzieci, jako pracownic. Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione w dwóch perspektywach teoretycznej i empirycznej. Publikacja składa się z pięciu rozdziałów, poprzedzonych wstępem i podsumowanych we wnioskach i rekomendacjach. W pierwszej części przedstawiono znaczenie pracy w życiu społecznym i gospodarczym jednostki oraz społeczeństwa. Opisano także podstawowe elementy mechanizmu rynku pracy. Szczególną uwagę poświecono kwestii instytucjonalizacji rynku pracy. W rozdziale 4 Diagnoza Społeczna Warunki i jakość życia Polaków, Raport (red.) J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, s

9 drugim przedstawiono procesy zwiększania elastyczności rynku pracy na poziomie przedsiębiorstw i w wymiarze ogólnogospodarczym. W kolejnej części publikacji zaprezentowano kwestie związane z uczestnictwem kobiet i mężczyzn na rynku pracy, wątek ten jest uszczegółowiony w rozdziale czwartym. Odniesiono się w nim do podstawowych uwarunkowań aktywności zawodowej kobiet. W części empirycznej, w rozdziale piątym, publikacji przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w 2012 r. na obszarze wybranych powiatów województwa świętokrzyskiego. Badania i analizy do niniejszego projektu zostały przeprowadzone z wykorzystaniem dwóch źródeł informacji: ogólnodostępnych danych statystycznych, w tym materiałów Głównego Urzędu Statystycznego, danych źródłowych, uzyskanych w drodze badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców oraz kobiet i mężczyzn wychowujących dzieci do lat 6. z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Wykonano także kwerendę piśmiennictwa, stanowiącą teoretyczną podstawę do przeprowadzenia analiz empirycznych. Realizacja Projektu PI Novum Subsydium, którego integralną częścią jest niniejsza publikacja, została zapewniona dzięki merytorycznemu zaangażowaniu zespołu badawczego, w skład którego wchodzili: prof. dr hab. Janusz Kot, dr Edyta Łyżwa, dr Agata Szydlik-Leszczyńska, dr hab. Marek Leszczyński, mgr Beata Stachurska, dr Anna Dybała (koordynator badań). Wymienione osoby są wieloletnimi pracownikami Instytutu Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zespół badawczy 9

10 ROZDZIAŁ I PRACA I RYNEK PRACY W UJĘCIU NAUK SPOŁECZNYCH 1.1. Kategoria pracy w teorii nauk społecznych Praca stanowi niezwykle istotny obszar zainteresowania nauk społecznych z uwagi na pełnione funkcje zarówno w odniesieniu do jednostek, tworzących społeczeństwo, jak i dla społeczeństwa jako całości. Nośnikiem pracy jest człowiek, dążący do realizacji określonych celów i jest w zasadzie autonomicznym podmiotem procesu pracy. Sam proces pracy jest tym, co wiąże poziom mikrospołecznych, indywidualnych działań z poziomem makro, a więc procesów zachodzących w systemie gospodarczym oraz w przestrzeni systemowych rozwiązań instytucjonalnych 5. W ujęciu socjologicznym praca oznacza celową czynność prowadzącą do zaspokojenia potrzeb ludzkich. Zapewnia ona jednostkom i grupom, które ją wykonują, określoną pozycję w społeczeństwie i przez to posiada społeczną doniosłość. Pracę traktuje się jako jeden z determinantów budżetu czasu, stylu życia, powiązań społecznych, oddziaływującą na sposób myślenia, poglądy, system wartości, dążenia i aspiracje jednostek i społeczeństwa 6. R. Drozdowski podkreśla, iż praca jest obszarem w obrębie którego kształtują i ujawniają się określone wzory relacji społecznych 7. Osłabienie pozycji człowieka, jako podmiotu w procesie pracy wywołuje dehumanizację pracy. Praca stanowi formę samoafirmacji człowieka, realizacji aspiracji zawodowych i społecznych oraz jest formą uczestnictwa w życiu społecznym. Socjologowie ponadto zwracają uwagę na fakt, iż praca nie oznacza jedynie czynności, lecz stanowi także zasób. Znamiennym jest to, iż jest on do pewnego stopnia zasobem prywatnym, ponieważ sposób zarządzania nim zależy od poszczególnych jednostek, z drugiej zaś strony, jest zasobem wspólnym, stanowiącym o wzroście dobrobytu całego społeczeństwa. Nauki ekonomiczne eksponują z kolei walor gospodarczy pracy, zwracając uwagę, iż stanowi ona najważniejszy czynnik każdego procesu wytwarzania określonych dóbr czy wykonywania usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa 8. A. Smith, ojciec ekonomii, w traktacie Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów twierdził, iż roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, a bogactwo narodu zwiększa się dzięki umiejętności, sprawności i znawstwu, z jakim (naród) swą pracę zazwyczaj wykonywa; po drugie od stosunku liczby tych, którzy pracują 5 R. Drozdowski, Rynek pracy w Polsce. Oczekiwania, strategie dostosowawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002, s A. Sowińska, Praca w życiu człowieka, Polityka społeczna 1991, nr 4. 7 R. Drozdowski, Rynek pracy w Polsce. op.cit., s R. Kowalczuk, T. Sieczyński, Psychologia i socjologia pracy, op.cit., s

11 użytecznie, do tych którzy tego nie czynią 9. Zatem rozmiary bogactwa kraju zależą od dwóch podstawowych czynników ilości pracy wykonywanej przez społeczeństwo i jej wydajności. Praca jako zasób generujący długofalowy rozwój społeczny i gospodarczy kształtowany jest przez czynniki ilościowe i jakościowe. Do czynników o charakterze ilościowym zalicza się: liczbę osób w wieku produkcyjnym, normatywny czas pracy wynikający z rozwiązań legislacyjnych, a także uwarunkowania społeczno-kulturowe związane z podejmowaniem i angażowaniem się w proces pracy. Im więcej osób znajduje się w wieku zdolności do pracy oraz im dłuższy tygodniowy lub miesięczny wymiar czasu pracy, im większe zaangażowanie w świadczenie pracy tym większe są zasoby pracy. Aspekt jakościowy społecznego zasobu pracy kształtowany jest przez strukturę osób w wieku produkcyjnym, pod względem: wieku, płci, wykształcenia, kwalifikacji. Suma indywidualnych potencjałów kapitału ludzkiego tworzy kapitał społeczny. Definiowany jest on jako zdolności, wiedza, umiejętności i motywacja ucieleśnione w społeczeństwie 10. Ponadto praca jest czynnikiem bez którego niemożliwe jest zastosowanie pozostałych: kapitału, ziemi i technologii. Znamiennym dla kapitału ludzkiego jest to, że nie ulega on tak silnej deprecjacji w czasie jak w przypadku kapitału rzeczowego, a każda inwestycja przyczynia się do rozwoju społecznego zasobu pracy. Powszechną akceptacją ekonomistów cieszy się opinia, iż zasoby ludzkie nie kapitał, nie dochód, nie materialne zasoby stanowią ostateczną podstawę bogactwa narodów, a niepełne jego wykorzystanie, to marnotrawstwo możliwości i szans wynikających z optymalnego wykorzystania zasobów. Specyfika czynnika praca przesądza o tym, że sam rynek pracy jest miejscem o wyjątkowych właściwościach, a mechanizmy działania na tym rynku pozostają pod wpływem czynników ekonomicznych, prawnych, instytucjonalnych i kulturowych Popyt i podaż na rynku pracy Rynek pracy, podobnie jak pozostałe rynki funkcjonujące w systemie gospodarczym, rozpatruje się jako miejsce spotkania popytu na pracę i podaży pracy, na którym kształtowana jest cena pracy, czyli płaca. Jest on także 9 Za: J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1992, s M. Rybak, Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencji, [w:] Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, (red.) M. Rybak, Poleź, Warszawa 2003, s Por. Polityka ekonomiczna, (red.) A. Fajerek, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999, s

12 definiowany jako ogół, zależnych od uwarunkowań instytucjonalno-prawnych w zakresie warunków pracy i płacy, form i procesów najmu pracowników 12. Głównymi funkcjami rynku pracy są alokacja i realokacja zasobów ludzkich, zapewniające w długim okresie równowagę między podażą i popytem na pracę. W największym uproszczeniu popyt na pracę to zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane przez pracodawców. A. Fajferek definiuje popyt na rynku pracy jako zapotrzebowanie na pracobiorców pod względem ilościowym i jakościowym. L. Kozioł i A. Pocztowski zwracają uwagę, że popyt na pracę wyraża się zazwyczaj liczbą wszystkich stanowisk pracy istniejących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w gospodarce narodowej 13. Zapotrzebowanie na pracę określone jest zatem liczbą wszystkich miejsc pracy, jaką oferuje gospodarka, region lub przedsiębiorstwo w danych warunkach społeczno-ekonomicznych. E. Kryńska podkreśla, że popyt na pracę określa rzeczywistą zdolność absorbcyjną gospodarki na potencjał ludzi zdolnych do pracy 14. Z kolei J. Meller zwraca uwagę, na zawężanie pojęcia popytu na pracę jednie do wolnych miejsc zgłoszonych przez pracodawców i zarejestrowanych w publicznych służbach zatrudnienia. Jest to ograniczenie desygnantów pojęcia, ponieważ niezagospodarowane miejsca pracy stanowią zaledwie część niezaspokojonego popytu na pracę 15. Popyt na pracę w badaniach Głównego Urzędu Statystycznego, obejmuje zarówno zagospodarowane określone aktualną liczbą pracujących jak i wolne miejsca pracy. Wolne miejsca pracy powstają wskutek zmian miejsca pracy przez zatrudnionych, bądź w wyniku utworzenia nowych stanowisk pracy. Nowo utworzone miejsca pracy (popyt rozszerzający) obejmują zarówno te powstałe w wyniku zmian organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności podmiotów gospodarczych, jak i wszystkie miejsca pracy w jednostkach nowo powstałych 16. Podstawowym źródłem popytu rozszerzającego w gospodarce rynkowej jest zapotrzebowanie na wytwarzane produkty i wykonywane usługi. Im wyższy popyt na dobra i usługi, tym większe zapotrzebowanie na pracę służącą do ich wytwarzania. W związku z tym, zapotrzebowanie na pracę traktuje się jako pochodne w stosunku do popytu na rynku towarowym. W ujęciu makroekonomicznym, popyt na pracę uzależniony jest od stanu koniunktury gospodarczej oraz intensywności wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy jako czynnik determinujący popyt na pracę cechuje masowy charakter 12 E. Kryńska, J. Suchecka, B. Suchecki, Prognoza popytu na pracę i podaży pracy w Polsce do 2010, IPiSS, Warszawa 1998, s L. Kozioł., A. Pocztowski, Gospodarowanie zasobami pracy, AE, Kraków 1988, s E. Kryńska, Istota i uwarunkowania popytu na pracę we współczesnej gospodarce rynkowej (wybrane koncepcje), [w:] J. Meller, E. Dolny (red.) Popyt na pracę w Polsce. Teoria i praktyka, UMK, Toruń 1997, s J. Meller, Popyt na pracę i jego determinanty, [w:] (red.) R. Horodeński, Gospodarowanie zasobami pracy, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 1998, s Popyt na pracę w 2000 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2001, s

13 oddziaływania, znacząca skala efektów. Ponadto, powstałe i utrzymywane miejsca pracy są racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia, w konsekwencji są stabilne. Nie mniej istotny jest fakt, iż przyrost miejsc pracy finansowany jest w zdecydowanej mierze przez kapitał prywatny, co nie obciąża finansów publicznych 17. Zatem wzrost gospodarczy jest skutecznym sposobem pobudzania i utrzymywania popytu na pracę na wysokim poziomie w skali całej gospodarki. Drugim zespołem czynników, wpływających na wielkość i strukturę popytu na pracę, jest poziom płac wraz z pozapłacowymi kosztami zatrudnienia i utrzymania pracownika. Przy założeniu, że pozostałe czynniki nie ulegają zmianie, zależność między płacą, a popytem na pracę w danym okresie, jest odwrotnie proporcjonalna. Niższemu, poziomowi płac towarzyszy większe zapotrzebowanie na siłę roboczą. Pracodawcy ustalają swoje zapotrzebowanie na pracę w punkcie, w którym krańcowy produkt pracy zrówna się ze stawką płacy realnej. Poziom płac oddziałuje nie tylko na wielkość i strukturę zatrudnienia, ale także na rozmiary i strukturę bezrobocia. Kształtowanie wymienionych zasobów zależy również od: relacji płacy przeciętnej do minimalnej, rozpiętości płac, powiązania płacy z produktywnością oraz od wewnętrznej struktury płac. Do uwarunkowań popytu na pracę zalicza się również organizację pracy, a także ilość produkcji wytwarzanej w jednostce czasu przez pracownika, czyli jego wydajność. Wydajność pracy wytworzona przez pracownika oraz cena produktu finalnego, wyznaczają rynkową wartość pracy pracownika dla przedsiębiorcy. W dłuższej perspektywie, popyt na pracę warunkowany jest także postępem technicznym. Dlatego wybór techniki i technologii produkcji w przedsiębiorstwie, czy całej gospodarce, określa wielkość oraz strukturę zatrudnienia. Rozwijanie nowoczesnych technik i technologii produkcji skutkuje, w krótkim okresie czasu, ograniczaniem zapotrzebowania na pracowników. Jednak, dylemat dotyczący wypierania kapitału ludzkiego przez nowe technologie powinien być rozpatrywany w dwóch horyzontach czasowych. W krótkim okresie, jak zaznaczono powyżej, postęp techniczny ogranicza zapotrzebowanie na pracowników, ale w długim postęp techniki przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa lub gospodarki, co sprzyja wzrostowi produkcji, a to z kolei wzrostowi zatrudnienia. Każdy z czynników oddziałujących na zwiększenie lub ograniczenie zapotrzebowania na pracowników, oznacza także modyfikację pożądanych właściwości zawodowych pracobiorców. Czynniki kształtujące popyt na pracę mają głównie charakter ekonomiczny natomiast oddziałujące na podaż pracy mają znacznie częściej uwarunkowania subiektywne, o charakterze pozaekonomicznym. 17 J. Meller, Popyt na pracę i jego determinanty, op.cit., s

14 S. Marciniak określa podaż pracy jako określoną liczbę ludności w wieku zdolności do pracy i taką zdolność posiadającą, która gotowa jest do podjęcia pracy za oferowaną płacę w określonym czasie, na danym rynku pracy 18. J. Unolt zwraca uwagę, że podaż pracy można mierzyć także liczbą godzin pracy, którą dysponuje gospodarka. Zasoby pracy obliczane w ten sposób określa się mianem potencjału pracy 19. Mierzenie zatrudnienia w robotnikogodzinach wskazane jest z ekonomicznego punktu widzenia, wówczas bowiem wielkość produkcji, jak i nakłady pracy mierzone są jako strumienie, czyli przepływy w danym okresie. W przeciwnym razie są one mierzone jako zasób istniejący w danym momencie lub jako średnia z kilku momentów w danym okresie 20. Podaż pracy analizuje się w zakresie indywidualnych i zbiorowych decyzji dotyczących aktywności bądź bierności zawodowej. Podaż pracy pojedynczego pracownika jest definiowana jako użyteczność ujemna (disutility) towarzysząca pracownikowi w trakcie wykonywania czynności pracy. Krańcowa przykrość pracy rośnie wraz ze wzrostem przepracowanej liczby godzin, a wyższa godzinowa stawka płacy, rekompensuje wyższą przykrość pracy, wpływając na wzrost podaży pracy. Wysokość płacy realnej stanowi o intensywności bodźców do podejmowania zatrudnienia. Zależność między podażą pracy a stawką płacy jest wprost proporcjonalna. Wyższej stawce płac towarzyszy większa ilość zasobów siły roboczej, ponieważ bodźce do rezygnacji z czasu wolnego są intensywniejsze. Z kolei spadek płac, oznacza mniejszą motywację do podejmowania pracy. Długookresowe obserwacje rynku pracy wskazują jednak, że wzrost poziomu płac skutkować może wzrostem bądź spadkiem zaangażowania czasowego osób, które już pracują lub zainteresowane są podjęciem pracy 21. Teoria ekonomii te dwa przeciwstawne zachowania wyjaśnia efektami: substytucyjnym i dochodowym płac. Otóż, gdy płace są niskie, to ich wzrost powoduje, że bodźce do rezygnacji z czasu wolnego są znaczące z pracy uzyskuje się więcej korzyści. Czas wolny staje się dobrem droższym, a racjonalny konsument rezygnuje z nabywania dóbr drogich. W konsekwencji zwiększa się podaż pracy (efekt substytucyjny wzrostu płac). Inaczej rzecz się przedstawia przy wysokim poziomie płac realnych. Wówczas korzyści gospodarstwa domowego rosną, gdy zwiększa się ilość czasu wolnego (efekt dochodowy). Obserwacje długookresowych trendów rynku pracy wskazują, że w XX wieku płace wzrosły kilkukrotnie, ale także wzrósł wymiar czasu wolnego. Wystąpił zatem efekt dochodowy, jednak ta tendencja dotyczyła mężczyzn, wśród kobiet bowiem wzrostowi płac towarzyszył wzrost aktywności zawodowej (efekt 18 Elementy makro- i mikroekonomii dla inżynierów, (red.) S. Marciniak, PWN, Warszawa 1994, s J. Unolt, Ekonomiczne problemy rynku pracy, Wyd. UŚ, Katowice 1999, s L. Kozioł, Podaż zasobów pracy, [w:] Rynek pracy w okresie transformacji, op.cit., s Tamże, s

15 substytucyjny). Przytoczone fakty świadczą o tym, że efekty substytucyjny i dochodowy, wzajemnie się ograniczają ( wypierają ) 22. Decyzje o całkowitym zaniechaniu czy tylko ograniczeniu aktywności zawodowej są, przynajmniej częściowo, skojarzone z motywami o charakterze socjologiczno-psychologicznym 23. R. Horodeński wskazuje na pozapłacowe korzyści z alternatywnych zajęć i społeczno-kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej, m.in.: satysfakcję z pracy, pozycję społeczną danej grupy pracowniczej 24. R. Milewski dodaje jeszcze: bezpieczeństwo pracy, dni wolne od pracy, świadczenia społeczne itd 25. Z powyższych rozważań wynika, że zarówno popyt, jak i podaż pracy uzależnione są od poziomu płac z tym, że popyt na pracę jest bardziej wrażliwy na działanie mechanizmu cenowego Płaca jako cena pracy Na wstępie należy wskazać na różnice między, często utożsamianym pojęciami: wynagrodzenie i płaca. Zasadnicza różnica polega na tym, że płaca stanowi część składową wynagrodzenia i obejmuje składniki związane bezpośrednio z treścią i wynikami pracy 26. Wynagrodzenie, natomiast, zawiera również inne elementy, niezwiązane bezpośrednio z zakresem obowiązków pracownika, na przykład świadczenia urlopowe. Płaca oznacza cenę pracy, a jej istota wyraża się poprzez pełnione funkcje. L. Kozioł za najistotniejsze z nich uznaje: agregacyjną, redystrybucyjną, informacyjną i motywacyjną 27. Funkcja agregacyjna umożliwia wartościowanie prac o różnym stopniu zaangażowania i trudności do wspólnej, porównywalnej podstawy. Przywracanie równowagi na rynku pracy oraz bilansowanie strumieni dochodów pieniężnych ze strumieniem rzeczowym realizowane jest przez funkcję redystrybucyjną. Rola informacyjna oznacza dla pracowników i pracodawców bodziec procesów dostosowawczych, w zakresie zwiększania lub zmniejszania podaży i popytu na pracę. Płaca spełnia także funkcję motywacyjną. Jest instrumentem kształtowania 22 Por. M. Socha, Rynek pracy w gospodarce rynkowej, Nowe Życie Gospodarcze 2001, nr 18, s Sulima, Uwarunkowania popytu i podaży na rynku pracy, Optimum - Studia ekonomiczne nr 1 (17) 2003, Uniwersytet Białostocki, Białystok, s Por R. Horodeński, Podaż pracy jako kategoria ekonomiczna i społeczna, [w:] (red.) R. Horodeński, Gospodarka zasobami pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 1998, s Podstawy ekonomii, (red.) R. Milewski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie procesy, metody, PWE, Warszawa 2003, s L. Kozioł., Płaca jako instrument pracy, [w:] Rynek pracy w okresie transformacji systemu gospodarczego, op.cit., s

16 postaw i zachowań pracowników zgodnych z oczekiwaniami zatrudniającej organizacji. Siła oddziaływania płacy, jako czynnika warunkującego angażowanie się w sprawy firmy i efektywnego wykonywania zakresu obowiązków, zależy od wysokości oraz sposobu powiązania płacy z osiąganymi przez pracownika wynikami 28. Niewątpliwie, dążenie pracownika do podniesienia jakości życia wymaga coraz wyższego poziomu jego dochodów, co wpływa motywująco na podnoszenie kwalifikacji, podejmowanie prac bardziej odpowiedzialnych, skomplikowanych, a nawet zmianę zawodu, miejsca pracy i/lub zamieszkania. Wzmacnianie funkcji motywacyjnej płacy bezsprzecznie wpływa na wzrost wydajności pracy 29. Funkcja motywacyjna płacy pozostaje w bliskiej relacji z jej aspektem dochodowym. Ta ostatnia powinna odnosić się nie tylko do kontekstu danego przedsiębiorstwa, lecz także do otoczenia zewnętrznego, w tym przede wszystkim do ogólnego poziomu cen w kraju (kształtowanie realnego poziomu płac) 30. Płace, stanowiące dochody pracobiorców, są jednocześnie ważnym składnikiem kosztów dla pracodawców, oddziałując na poziom konkurencyjności firmy na rynku 31. Pomiędzy funkcjami dochodową i kosztową, istnieje ewidentna sprzeczność: pracodawcy dążą do minimalizowania kosztów, pracownicy zaś maksymalizowania dochodów. Sposobem niwelowania tego konfliktu interesów może być uzależnienie poziomu płac od wydajności pracy. Oznacza to, że każdy wzrost płac powinien być poprzedzony wzrostem wydajności. W przeciwnym wypadku wzrost płac może spowodować zwiększenie kosztu jednostkowego produkcji, wpływając na podwyżkę cen produktów finalnych lub obniżenie zysków przedsiębiorstw. Podkreślenia wymaga fakt, iż pracodawcy decydując o rozmiarach zatrudnienia biorą pod uwagę ogólne koszty pracy, czyli ogół wydatków podmiotu zatrudniającego, związanych z wykorzystaniem czynnika ludzkiego w procesach gospodarczych 32. Zatem, dla pracodawców, koszty pracy obejmują także pozapłacowe składniki, w tym: ubezpieczenia społeczne, świadczenia zdrowotne, rekreacyjne, koszty szkoleń, dodatkowe ubezpieczenia itd., ponadto koszty stosowania się pracodawcy do regulacji rynku pracy. Wyższy stopień regulacji rynku pracy, powodujący wzrost kosztów pracy i zmniejszenie zatrudnienia pracowników najemnych, może skutkować wzrostem liczby pracujących na własny rachunek 33. Oddziaływanie płac na rynek pracy jest, w praktyce, ograniczone przez działania różnych podmiotów, w tym: państwa, związków zawodowych pracowników i pracodawców. Podmioty te uczestniczą w regulowaniu zasad 28 L. Kozioł, Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002, s L. Kozioł., Płaca jako instrument pracy, [w:] Rynek pracy w okresie transformacji systemu gospodarczego, op.cit., s Zarządzanie zasobami ludzkimi, op.cit., s I. Lichniak., Płace i koszty pracy a zatrudnienie i bezrobocie, Wyd. AGH Warszawa 2002, s L. Kozioł, Motywacja pracy, op.cit., s Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, (red.) St. Borkowska, IP i SS, Warszawa 2002, s

17 wynagradzania i zatrudniania, wpływając tym samym na popyt na pracę i podaż pracy 34. Oznacza to, że kształtowanie się płac jest w znacznym stopniu uzależnione od, znajdującego się poza rynkiem pracy, układu czynników społecznoekonomicznych 35. Nie oznacza to jednak Jak twierdzi E. Kryńska, że płaca przestaje pełnić funkcję ekonomiczną ceny pracy, a częściowa utrata przez płacę atrybutu wyceny czynnika pracy nie jest specyfiką wyłącznie współczesnego rynku pracy. Podobnie, na rynkach dóbr i usług, ceny coraz częściej tracą swój pierwotny charakter, lecz mimo to nadal są traktowane jako najistotniejszy składnik mechanizmu rynkowego. Niezależnie od zróżnicowanych poglądów faktem jest, że jeśli funkcjonuje rynek pracy, to musi występować na nim wycena czynnika pracy w postaci płacy Zasoby i strumienie na rynku pracy Rynek pracy jest obszarem dynamicznych zmian zachodzących pomiędzy jego uczestnikami. Proces dokonujących się ruchów związany jest z powstawaniem nowych miejsc pracy, zwalnianiem pracowników i przyjmowaniem do pracy. Stąd rodzi się konieczność postrzegania zjawisk zachodzących na rynku pracy nie tylko od strony zasobów (zatrudnienia, bezrobocia w danym momencie), ale także w kontekście przepływów zachodzących pomiędzy nimi. Ilustrację tych zjawisk i procesów stanowi schemat 1. Schemat 1. Zasoby i strumienie na rynku pracy Zasoby: Z zatrudnienie; B bezrobocie; NSr osoby nie należące do siły roboczej. Strumienie: 1 napływ do bezrobocia z zatrudnienia; 2 odpływ z bezrobocia do zatrudnienia; 3 odpływ z bezrobocia do grupy znajdującej się poza siłą roboczą; 4 napływ do bezrobocia spoza siły roboczej; 5 odpływ z zatrudnienia poza siłę roboczą; 6 napływ do zatrudnienia spoza siły roboczej. Źródło: Opracowanie własne. 34 J. Unolt., Ekonomiczne problemy rynku pracy, op.cit., s E. Kryńska, Segmentacja rynku pracy, op.cit., s Tamże, s

18 Zmiany zachodzące na rynku pracy ukazują kierunki przemieszczania ludności w wieku produkcyjnym, w ramach trzech zasobów: zatrudnienia (Z), bezrobocia (B), osób nie należących do zasobów siły roboczej (NSr). Z punktu widzenia równowagi rynku pracy szczególnie istotne są strumienie napływu do bezrobocia, mieszczące się w strumieniach 1 i 4 oraz odpływu z bezrobocia co przedstawiają strumienie 2 i 3. Strumień napływu z zatrudnienia do bezrobocia, oznaczony jako 1, można podzielić na trzy części, są wśród nich zarówno osoby zwolnione z pracy w trybie indywidualnym oraz w ramach zwolnień grupowych, a także odchodzące z pracy dobrowolnie. Kolejny strumień napływu, oznaczony jako 4, tworzą osoby spoza zasobu siły roboczej, są wśród nich przede wszystkim absolwenci szkół. Strumień odpływu z zasobu bezrobocia tworzą, osoby otrzymujące pracę (2) oraz osoby, które osiągają wiek emerytalny (5), bądź też ich decyzja o bierności zawodowej jest wynikiem zniechęcenia związanego z bezskutecznym poszukiwaniem zatrudnienia (3), na przykład kobiety które po urodzeniu dziecka/dzieci pozostają w domu. Zatem, bieżący stan zasobów na rynku pracy jest efektem napływów i odpływów z danego zasobu, po uwzględnieniu wielkości początkowych. W warunkach gdy strumienie napływu przewyższają strumienie odpływu, zasoby zwiększają się. W sumie, zachodzące zmiany na rynku pracy pozwalają na dokonywanie analizy płynności bezrobocia, uwzględniającego w pozycji napływu do bezrobocia nowozarejestrowanych, a w pozycji odpływu z bezrobocia - wyrejestrowanych. Współczesny rynek pracy jest rynkiem pracodawcy. Oznacza to, że mają oni możliwość zatrudnienia pracowników w takiej skali, czasie, strukturze kwalifikacyjnej i wiekowej, jaka jest optymalna z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa. Ma to zasadnicze znaczenie dla pracodawców, a jednocześnie wpływa na obecnych i potencjalnych pracobiorców, wyznaczając kierunki kształcenia i podnoszenia kwalifikacji Segmentacja rynku pracy jako przejaw jego instytucjonalizacji Jedną z charakterystycznych cech współczesnych rynków pracy jest wzrost znaczenia czynników pozaekonomicznych, zwłaszcza uregulowań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych w jego funkcjonowaniu. W konsekwencji rynek pracy oparty na klasycznych zasadach takich jak: rynek pracy jest przejrzysty, ponieważ pracodawcy i pracobiorcy posiadają pełną informację o płacach i możliwościach zatrudnienia, pracodawcy i pracobiorcy są racjonalni tzn. pracodawcy dążą do maksymalizacji zysku, a pracobiorcy maksymalizacji satysfakcji z osiąganych płac, 18

19 każdy pracodawca i pracobiorca reprezentuje tak małą część ogólnego popytu i podaży siły roboczej, że ich indywidualne decyzje nie mają wpływu na płace, nie występują żadne ograniczenia mobilności czynników produkcji pracownicy i pracodawcy podejmując decyzje płacowe lub zatrudnieniowe działają indywidualnie bez porozumienia z innymi pracodawcami lub pracobiorcami, praca na poszczególnych rynkach jest jednorodna i zamienna 37, nie odzwierciedla realiów współczesnych rynków pracy. Zmiany zachodzące na rynkach pracy doprowadziły do sformułowania następujących zastrzeżeń wobec zasad klasycznej koncepcji: transakcje na rynku pracy nie przebiegają w warunkach pełnej swobody wyboru oferujących siłę roboczą relacje łączące pracodawcę i pracobiorcę nie są oparte na równych pozycjach cena za świadczenie pracy nie pełni funkcji oczyszczania rynku. Po uwzględnieniu powyższych przemian, współcześnie formułowane teorie wskazują na zróżnicowane przyczyny nierównowagi oraz zasady funkcjonowania rynku pracy. Generalnie teorie te podzielić można na trzy grupy. Pierwsza z nich zwraca szczególną uwagę na znaczenie czynnika czasu w procesach dostosowawczych zachodzących na rynkach pracy. Nierównowaga jest spowodowana długą trwałością i opóźnieniami czasowymi wynikającymi z poszukiwań ofert pracy oraz zmian kwalifikacji siły roboczej. Do nurtu tego zalicza się m. in. teorię kapitału ludzkiego, naturalnej stopy bezrobocia oraz teorii poszukiwań. Druga grupa teorii zakłada, że nadwyżka podaży nad popytem na pracę wynika z niskiej elastyczności płac. Teorie płacy efektywnej, insiders-outsiders, kontraktu poddają analizie rynek pracy z punktu widzenia małej giętkości płac zwłaszcza w dół. Ostatni zespół teorii zwraca uwagę na oddziaływanie czynników strukturalnych i instytucjonalnych na funkcjonowanie oraz możliwości osiągnięcia równowagi rynku pracy. Koncepcje te znajdują odzwierciedlenie w teoriach segmentacji rynku pracy. Należy podkreślić jednocześnie, że czynniki instytucjonalne należy rozumieć dość szeroko, obejmują one bowiem wszelkie uregulowania prawne dotyczące sposobów funkcjonowania rynku oraz wszelkie instytucje z nim związane. E. Kryńska definiuje je jako porządek rynku pracy ukształtowanym poprzez splot okoliczności społecznych i gospodarczych, uwarunkowanych politycznie i historycznie E. Kwiatkowski, Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Tradycja i współczesność. PWN, Warszawa 1988, s E. Kryńska, Segmentacja rynku pracy op.cit, s

20 Ramy porządku prawnego rynku pracy określa się z jednej strony przez zagwarantowanie prawa jednostki - w tym przypadku prawodawcy i pracobiorcy do swobody miejsca pracy i sposobu inwestowania w siebie, wyboru zawodu z drugiej zaś strony szczegółowe rozwiązania bezpośrednie zabezpieczające interesy uczestników rynku pracy, zwłaszcza pracobiorców. Rozwiązania te z założenia mają na celu zabezpieczenie słabszej pozycji pracobiorców. Koncepcje segmentacyjne rynku pracy powstały w reakcji na niską efektywność programów w zakresie polityki zatrudnienia, skierowanych do grup dyskryminowanych, takich jak osoby o niższym poziomie wykształcenia, kobiety czy mniejszości etniczne. Podziały rynku pracy w ujęciu teoretycznym traktuje się jako kontynuację ekonomii instytucjonalnej. Instytucjonaliści odrzucili neoklasyczne założenie uznające, że maksymalizacja zysku stanowi jedyne kryterium postępowania podmiotów gospodarczych, przyjmując natomiast, że motywacja człowieka uruchomiana jest przez osiągnięcie satysfakcji z pracy. Oznacza to, że ludzkie decyzje nie są w pełni racjonalne. Przedstawiciele ekonomii instytucjonalnej sformowali tezę o istnieniu wewnętrznych rynków pracy, na których alokacja odbywa się poprzez określone instytucje, a nie przez mechanizm rynkowy. Termin instytucja opisuje panujące i w znacznej mierze ujednolicone zwyczaje społeczne. Instytucje gospodarcze wywierają zaś bardzo istotny wpływ na położenie grupy społecznej. Podstawowym dorobkiem teorii segmentacyjnych są koncepcje dualnego rynku pracy, który stanowi pochodną dualizacji gospodarki. Dwoista struktura gospodarki zakłada jej podział na sektory: zasadniczy (pierwszorzędny) i brzegowy (drugorzędny). W ramach sektora zasadniczego istnieje monopolistyczny lub oligopolistyczny stabilny obszar ze standardowa produkcją masową. Jest on uzupełniany przez sektor peryferyjny, składający się w przeważającej mierze z przedsiębiorstw sektora małych i średnich firm (sektor MSP). Przedsiębiorstwa sektora peryferyjnego działają w ramach mechanizmu rynkowego i ich kondycja ekonomiczna uzależniona jest od stanu bieżącej koniunktury gospodarczej. Przedsiębiorstwa sektora zasadniczego są natomiast podmiotami o nowoczesnej strukturze, wysokiej kulturze zarządzania, długoletniej perspektywie aktywności gospodarczej oraz stosującymi nowoczesne technologie w procesie produkcji. Na pierwotnym rynku pracy, przypisanym zasadniczemu sektorowi gospodarki, warunki finansowe i pozafinansowe zatrudnienia są korzystne, możliwości awansu zawodowego są duże a zatrudnienie wykazuje stabilność. Stabilne zatrudnienie sprzyja negocjowaniu wysokich wynagrodzeń. Pracownicy w sektorze pierwotnym identyfikują się z jego instytucjami: przedsiębiorstwem, związkami zawodowymi i samym zawodem. Utożsamianie się pracowników z rynkiem pierwotnym związane jest z jednej strony z wysokimi zarobkami, jak i poniesionymi nakładami za zdobycie kwalifikacji zawodowych. W konsekwencji posady te zapewniają społeczny prestiż. Z drugiej strony pracodawcy zainteresowani są stabilnością 20

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Współczesne teorie bezrobocia

Współczesne teorie bezrobocia Magdalena Sewastianowicz Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Współczesne teorie bezrobocia Istotę, uwarunkowania i przyczyny zjawisk zachodzących na rynku pracy, w tym dotyczących bezrobocia wyjaśniają

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Teresa Myjak Nowy Sącz 2014 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel

Bardziej szczegółowo

Firmy Klubu Partnera UEP na wielkopolskim rynku pracy

Firmy Klubu Partnera UEP na wielkopolskim rynku pracy UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU Firmy Klubu Partnera UEP na wielkopolskim rynku pracy Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Orczyka Poznań 2011 Projekt badawczy sfinansowany ze środków Członków Klubu Partnera

Bardziej szczegółowo

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka i Joanny Tyrowicz BCR ORG.PL brosz 11.2007 v15.indd

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku pracy w tworzeniu jakości zasobów ludzkich na dolnośląskim rynku pracy

Instytucje rynku pracy w tworzeniu jakości zasobów ludzkich na dolnośląskim rynku pracy Instytucje rynku pracy w tworzeniu jakości zasobów ludzkich na dolnośląskim rynku pracy Projekt finansowany w 75% ze środków EFS i w 25% z Budżetu Państwa 1 2 Wojciech Skiba Mateusz Błaszczyk Instytucje

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników KPMG W POLSCE Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników O reakcjach firm na trudne warunki rynkowe kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie menadżerskie 5 3. Reakcje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY Poradnik dla instytucji szkoleniowych Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 RECENZJA PORADNIKA Lucyna Machol Zajda

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania 1 WAKAT 2 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Rodzic Pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego R A P O R T

Projekt Rodzic Pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego R A P O R T Projekt Rodzic Pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego R A P O R T z badań Think-Tanku ds. Elastycznych Form Zatrudnienia w ramach projektu Rodzic-Pracownik. Rozwój zawodowy rodziców

Bardziej szczegółowo

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim ANALIZA DANYCH ZASTANYCH Raport cząstkowy w ramach projektu: Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim Grudzień 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

MIKRO- I MAKROEKONOMICZNE ASPEKTY RYNKU PRACY W POLSCE

MIKRO- I MAKROEKONOMICZNE ASPEKTY RYNKU PRACY W POLSCE MIKRO- I MAKROEKONOMICZNE ASPEKTY RYNKU PRACY W POLSCE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MIKRO- I MAKROEKONOMICZNE ASPEKTY RYNKU PRACY W POLSCE Redaktor

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie wśród młodzieŝy jako jedna z głównych kwestii polityki społecznej w Polsce

Bezrobocie wśród młodzieŝy jako jedna z głównych kwestii polityki społecznej w Polsce INSTYTUT SOCJOLOGII WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTET ŚLĄSKI Aleksandra Dziwak Bezrobocie wśród młodzieŝy jako jedna z głównych kwestii polityki społecznej w Polsce (Na przykładzie programu Start zawodowy

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Spis treści: Wstęp... 2 1. Przedmiot i główne działy ekonomii... 2 2. Metoda badawcza ekonomii... 4 3. Czynniki produkcji, koszt alternatywnej decyzji i krzywa transformacji...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Projektu: www.wiedzaplus2.ae.wroc.pl. Projekt badawczy WIEDZA PLUS 2 jest realizowany na terenie woj.

Strona internetowa Projektu: www.wiedzaplus2.ae.wroc.pl. Projekt badawczy WIEDZA PLUS 2 jest realizowany na terenie woj. Informacji na temat Projektu WIEDZA PLUS 2 udziela kierownik Projektu: Jakub Ryszard Stempień (ASM Centrum Badań i Analiz Rynku w Kutnie) j.stempien@asm-poland.com.pl, tel. 024 355-77-61 Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU

MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 569 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 43 MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU GOSPODARKA. FINANSE. RYNEK PRACY SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Marek Matejun * Justyna Socha **

Marek Matejun * Justyna Socha ** Marek Matejun * Justyna Socha ** Motywacyjna rola systemu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa Pol-Hun M. Bielska sp.j. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 1. Wprowadzenie We współczesnych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA

ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA numer 1 Tarnów 2013 Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 22 Prace z Zakresu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy

Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy Raport wstępny Raport przygotowany w ramach projektu Modelowy system na rzecz integracji społecznej Warszawa, lipiec 2011 r. Projekt Modelowy System

Bardziej szczegółowo