Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej"

Transkrypt

1 Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej

2 Jednym z narzędzi oceny kondycji finansowej jednostki jest analiza wskaźnikowa Analiza wskaźnikowa w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych obejmuje obliczanie wskaźników finansowych, konstruowanych o dane z bilansu oraz rachunku zysków i strat i porównywanie ich wielkości w czasie, z wielkościami wzorcowymi lub pomiędzy różnymi jednostkami gospodarczymi. Porównywanie wskaźników w czasie jest to porównanie wysokości wskaźników obliczonych na początek i koniec okresu sprawozdawczego lub za kolejne okresy ( w przypadku rachunku zysków i strat). Ocena dokonywana jest na podstawie różnic w wysokości wskaźników. Porównywanie w przestrzeni pozwala ocenić pozycję firmy na rynku: porównanie wielkości wskaźników ze wskaźnikami osiąganymi przez konkurencję. Porównywanie z wzorcową wielkością wskaźników polega na porównaniu osiągniętych przez przedsiębiorstwo ich wielkości z ustalonymi na podstawie praktyki wielkościami optymalnymi. Wachlarz wskaźników finansowych, które mogą być konstruowane na podstawie danych sprawozdawczości finansowej jest szeroki. Przy ich pomocy można charakteryzować różne aspekty sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej, należy jednak pamiętać, że zbyt duża ich liczba może wręcz zaciemniać obraz sytuacji ekonomicznej. Aby to wyeliminować jednostka powinno opracować zestaw kilkunastu istotnych dla przedsiębiorstwa wskaźników, które pozwolą dokonać maksymalnie pełnej i najtrafniejszej oceny jej sytuacji ekonomicznej. Przyjmując za podstawowe kryterium pokrewna treść ekonomiczną można wyodrębnić wskaźniki charakteryzujące płynność, sprawność (obrotowości), zdolność przedsiębiorstwa do obsługi zadłużenia (wskaźniki wspomagania finansowego), zyskowność ora wskaźniki kształtujące opinię przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym.

3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY ANALIZY WSKAŻNIKOWEJ Płynność Obrotowość Rentowność Zadłużenie

4 ANALIZA PŁYNNOŚCI Analiza płynności ma na celu dostarczenie informacji o zdolności podmiotu do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań tzn. tych, które są płatne w ciągu jednego roku Do oceny płynności służy: Wartość kapitału pracującego (obrotowego netto) Wskaźnik bieżącej płynności Wskaźnik płynności szybki (bieżący szybki) Wskaźnik pokrycia zobowiązań bieżących środkami pieniężnymi

5 ANALIZA PŁYNNOŚCI wskaźnik bieżącej płynności wskaźnik bieżącej płynności aktywa obrotowe zobowiązania krótkoterminowe (w tym fundusze specjalne) +RMK bierne informuje o zdolności podmiotu do spłaty krótkoterminowych zobowiązań z zasobów obrotowych wskazuje w jakim stopniu bieżące aktywa pokrywają lub są zdolne pokryć bieżące zobowiązania im wyższy poziom tego wskaźnika, tym sytuacja korzystniejsza bezpieczny poziom tego wskaźnika powinien oscylować wokół 1,5 2 (majątek obrotowy zaangażowany w przedsiębiorstwie powinien być 1,5-2 razy większy niż suma zobowiązań) wskaźnik niższy od 1 wskazuje, że środki obrotowe w całości finansowane są krótkoterminowymi zobowiązaniami, a także część tych zobowiązań finansuje majątek trwały, którego nie można tak szybko zamienić na gotówkę wskaźnik zbyt wysoki nadpłynność w firmie nieefektywne działanie, które może być wynikiem posiadania niezagospodarowanych środków pieniężnych, trudno zbywalnych zapasów oraz należności trudnych do ściągnięcia lub niskiego stopnia wykorzystania zobowiązań bieżących

6 ANALIZA PŁYNNOŚCI wskaźnik płynności szybki wskaźnik płynności szybki aktywa bieżące (zapasy + RMK czynne) zobowiązania krótkoterminowe (w tym fundusze specjalne) +RMK bierne mierzy natychmiastową zdolność firmy do spłacania długów wyłączono zapasy i rozliczenia międzyokresowe czynne, jako że nie mogą być odpowiednio szybko zamienione na gotówkę wskaźnik ten powinien oscylować w granicach 1 W przedsiębiorstwach preferujących obrót gotówkowy (np. handel) wartość może być niższa.

7 ANALIZA PŁYNNOŚCI wskaźnik pokrycia zobowiązań bieżących środkami pieniężnymi według KIBR (wskaźnik pokrycia zobowiązań zasobami pieniężnymi) wskaźnik pokrycia zobowiązań bieżących środkami pieniężnymi środki pieniężne + papiery wartościowe przeznaczone do obrotu zobowiązania krótkoterminowe określa ile zobowiązań bieżących może być pokryte najbardziej płynnym majątkiem (pieniądz i jego ekwiwalenty) (wartość tego wskaźnika powinna oscylować w granicach 5-35%)

8 ANALIZA FINANSOWA analiza obrotowości Wskaźniki aktywności wskaźniki obrotowości, sprawności działania, efektywności, przy pomocy których ocenia się sposób wykorzystania aktywów przez jednostkę Analiza prowadzona przy zastosowaniu tych wskaźników powinna dać odpowiedź na pytanie, czy ilość aktywów zgromadzona przez jednostkę jest właściwa, zbyt wysoka czy też zbyt niska do skali prowadzonej działalności oraz jak efektywnie przedsiębiorstwo gospodaruje swoimi zasobami Wskaźniki obrotowości są wskaźnikami mieszanymi. Do ich wyznaczania używane są pozycje rachunku zysków i strat (tzw. strumienie) i pozycje bilansu (tzw. zasoby) ( Analizę obrotowości majątku przeprowadzić można w różnych przekrojach, obliczając: wskaźnik obrotowości aktywów, wskaźnik obrotowości aktywów trwałych i wskaźnik efektywności wykorzystania majątku obrotowego, wskaźnik obrotowości poszczególnych składników majątku

9 ANALIZA FINANSOWA wskaźniki obrotowości WSKAŹNIK OBROTOWOŚCI AKTYWÓW Wskaźnik obrotowości aktywów Przychód ze sprzedaży netto Aktywa przeciętne WSKAŹNIK OBROTOWOŚCI AKTYWÓW TRWAŁYCH Wskaźnik obrotowości aktywów trwałych Przychód ze sprzedaży netto Przeciętne aktywa trwałe wskaźniki informują jaka wartość sprzedaży przypada na jedną złotówkę zaangażowanego majątku oceniając wartość tego wskaźnika trzeba brać pod uwagę poziom umorzenia majątku pozytywnym objawem jest tendencja rosnąca (wyższa efektywność zaangażowanego majątku) efektywność wykorzystania majątku różni się w zależności od rodzaju działalności cechą majątku trwałego jest niski poziom obrotowości, majątku obrotowego wyższy stopień

10 ANALIZA FINANSOWA wskaźnik obrotowości WSKAŹNIK OBROTOWOŚCI NALEŻNOŚCI Przychód ze sprzedaży netto +VAT Przeciętny stan należności WSKAŹNIK ROTACJI NALEŻNOŚCI W DNIACH Przeciętny stan należności x 365 Przychód ze sprzedaży netto +VAT Określa średni okres oczekiwania firmy na zamianę należności na gotówkę, czyli okres, w jakim przedsiębiorstwo kredytuje swoich odbiorców. Zazwyczaj wynosi od 30 do 70 dni Wysoka wartość wskaźnika sugeruje trudności z windykacją należności przez firmę, co prowadzi do jej kłopotów finansowych. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większe darmowe kredytowanie odbiorców przez przedsiębiorstwo.

11 ANALIZA FINANSOWA wskaźniki obrotowości WSKAŹNIKI OBROTOWOŚCI ZAPASÓW Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Przeciętny stan zapasów WSKAŹNIK ROTACJI ZAPASÓW W DNIACH Przeciętny stan zapasów x 365 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Pokazuje co ile dni przedsiębiorstwo odnawia zapasy. Wysoka wartość wskaźnika może oznaczać nieefektywną gospodarkę zapasami, w tym również trudności ze zbytem wyrobów gotowych.

12 ANALIZA FINANSOWA wskaźniki obrotowości WSKAŹNIK ROTACJI ZOBOWIĄZAŃ W DNIACH Przeciętny stan zobowiązań z tyt. dostaw x 365 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Określa średni okres jaki upływa od powstania zobowiązania do jego likwidacji poprzez spłatę, czyli efektywną długość okresu kredytowania przedsiębiorstwa przez dostawców. Zazwyczaj wynosi on od 25 do 50 dni. Nadmierny poziom wskaźnika w połączeniu z niskimi wskaźnikami płynności może świadczyć o trudnościach płatniczych firmy. Korzystna dla przedsiębiorstwa jest sytuacja kiedy okres płatność; zobowiązań (okres otrzymywanego kredytu) jest dłuższy od okresu spływu należności (okres kredytu udzielanego przez przedsiębiorstwo).

13 ANALIZA FINANSOWA wskaźniki obrotowości WSKAŹNIK ROTACJI KAPITAŁU PRACUJĄCEGO Przeciętny stan kapitału obrotowego x 365 Cykl operacyjny, cykl eksploatacyjny Przychód ze sprzedaży netto +VAT Rotacja należności + rotacja zapasów Długość cyklu operacyjnego wskazuje na długość okresu zamrożenia gotówki w należnościach i zapasach. Pożądana jest tendencja malejąca tego wskaźnika. Cykl konwersji gotówki Rotacja należności + rotacja zapasów - rotacja zobowiązań 30 dni Wskaźnik ten uwzględnia fakt częściowego finansowania aktywów przedsiębiorstwa zobowiązaniami krótkoterminowymi. Im krótszy cykl konwersji gotówki tym lepiej dla przedsiębiorstwa. W specyficznych przypadkach cykl konwersji gotówki może być ujemny (np. w odniesieniu do przedsiębiorstw handlu detalicznego). Taka sytuacja, jeśli nie zagraża płynności, jest bardzo korzystna dla przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie niska lub ujemna wartość wskaźnika z reguły wskazuje na trudności płatnicze przedsiębiorstwa.

14 ANALIZA FINANSOWA analiza zadłużenia (wspomagania finansowego) W przeciwieństwie do wskaźników płynności, oceniających pozycję finansową przedsiębiorstwa w krótkim czasie, wskaźniki tej grupy wykorzystywane są do oceny sytuacji firmy w dłuższym okresie tzn. umożliwiają one ocenę długoterminowej wypłacalności. W ramach tej grupy wyróżnić można wskaźniki informujące o poziomie zadłużenia oraz wskaźniki charakteryzujące zdolność przedsiębiorstwa do obsługi zadłużenia, czyli jego spłaty wraz z odsetkami.

15 ANALIZA FINANSOWA analiza zadłużenia (wspomagania finansowego) WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA wskaźnik ogólnego zadłużenia zobowiązania ogółem aktywa ogółem im niższy poziom tego wskaźnika, tym sytuacja firmy jest korzystniejsza (mniejszy udział kapitału obcego w finansowaniu działalności). Za poziom optymalny wskaźnika uznaje się przedział 0,3-0,6.

16 ANALIZA FINANSOWA analiza zadłużenia (wspomagania finansowego) Wskaźnik relacji zobowiązań do kapitałów własnych (capital gearing przekładnia kapitałowa, wskaźnik wspomagania finansowego) Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałami własnymi zobowiązania ogółem kapitał własny Wskaźnik równy 1 oznacza jednakowy udział kapitałów własnych i obcych w strukturze całego kapitału. Wskaźnik kształtujący się poniżej 1 informuje o przewadze kapitału własnego, natomiast wynoszący powyżej 1 o większym udziale kapitałów obcych. Wzrost wskaźnika bieżącego okresu w stosunku do okresu poprzedniego wskazuje na zwiększenie stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa. Im większy jest udział zadłużenia w strukturze kapitału przedsiębiorstwa, tym wyższe koszty obsługi długu, pogorszenie wyniku finansowego i tym samym wyższy stopień ryzyka finansowego. Ryzyko to może być jednak równoważone przez potencjalne korzyści wynikające z działania dźwigni finansowej.

17 ANALIZA FINANSOWA analiza zadłużenia (wspomagania finansowego) WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA DŁUGOTERMINOWEGO Wskaźnik zadłużenia długoterminowego zobowiązania długoterminowe kapitał własny Wskaźnik ten mierzy stopień ryzyka związanego z zaciąganiem długoterminowych kredytów i pożyczek. Wskaźnik kształtujący się powyżej jedności wskazuje na przewagę w strukturze kapitału stałego zadłużenia długoterminowego. Pożądana wysokość tego wskaźnika powinna kształtować się w okolicach 0,5. W przypadku wzrostu ponad ten poziom banki udzielając kredytu zażądają zabezpieczeń w postaci gwarancji. Wzrost wskaźnika to zwiększenie zaangażowania kapitałów obcych a więc również zwiększone ryzyko niewypłacalności.

18

19 ANALIZA FINANSOWA wskaźniki oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Do wskaźników oceniających możliwość spłaty zadłużenia zalicza się: Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Zysk brutto + odsetki odsetki Wskaźnik ten pomija spłatę samego kredytu, a wyraża tylko zdolność przedsiębiorstwa do opłacanie odsetek od kredytów i pożyczek. Zysk brutto łącznie z odsetkami określa maksymalną kwotę, jaką firma mogłaby przeznaczyć na spłatę odsetek, nie ponosząc przy tym żadnych strat. Interesuje on przede wszystkim kredytodawców i pożyczkodawców. Im wyżej plasuje się poziom tego wskaźnika od jedności tym korzystniej należy ocenić wypłacalność kredytobiorców. Wskaźnik wiarygodności kredytowej Zysk brutto + odsetki roczne raty kapitałowe + odsetki Wskaźnik pokrycia kredytów z cash flow Zysk netto + amortyzacja roczne raty kapitałowe Wskaźnik ten wyraża zdolność przedsiębiorstwa do spłaty kredytów tzn. rocznych rat kapitałowych wraz z odsetkami. Gdy wskaźnik ten jest mniejszy od jedności przedsiębiorstwo nie posiada pełnej zdolności do obsługi długu, zatem im wyższy poziom tego wskaźnika od jedności tym przedsiębiorstwo charakteryzuje się większa zdolnością do terminowego oddania pożyczonego kapitału wraz z odsetkami. Na pozytywna ocenę zasługuje każdy wzrost wskaźnika, gdyż zmniejsza prawdopodobieństwo niewypłacalności. Obliczony wskaźnik przedstawia możliwość spłaty rocznej raty kapitałowej z nadwyżki finansowej. Stosowany jest w ocenie projektów inwestycyjnych finansowanych kredytem bankowym. Banki udzielają kredytu inwestycyjnego na realizacje tych projektów, dla których wskaźnik jest nie mniejszy niż 1,5. 19

20 ANALIZA FINANSOWA wskaźniki rentowności Rentowność jest odpowiednio obliczonym wynikiem finansowym działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Wskaźniki rentowności stanowią relację bezwzględnych kwot wyniku finansowego do obrotu lub zaangażowanych czynników wytwórczych. Wskaźniki te wykorzystywane są w ocenie perspektyw rozwojowych przedsiębiorstwa, gdyż wyrażają jego zdolność do generowania zysku w przyszłości. Generalnie można wyróżnić trzy aspekty rentowności:

21 ANALIZA FINANSOWA wskaźniki rentowności WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY (ROS) Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) Zysk netto X 100 Przychody netto Wskaźniki rentowności sprzedaży mogą być liczone jako rentowność netto lub brutto, w zależności od kategorii zysku przyjmowanej do obliczeń. Wskaźnik ten przedstawia wielkość zysku netto przypadającego na jednostkę zrealizowanego obrotu (tzn. jeżeli poziom tego wskaźnika wyniesie np. 20% to oznacza, że każda złotówka przychodu ze sprzedaży generuje 20 groszy zysku). Poziom wskaźnika informuje więc o stopniu opłacalności sprzedaży, czyli jaką marżę zysku przynosi dana wartość sprzedaży. Na pozytywną ocenę zasługuje wzrost tego wskaźnika, gdyż oznacza, iż każda złotówka sprzedaży generuje dodatkowy zysk. Wielkość tego wskaźnika zależy od rodzaju działalności tzn. zyskowność jest niższa w przypadku wyrobów charakteryzujących się krótkim cyklem produkcyjnym i możliwością ich szybszej sprzedaży, gdyż wiąże się to z mniejszymi kosztami zamrożenia środków i niższą skala ryzyka, odwrotnie niż w przypadku wydłużonego cyklu produkcyjnego. 21

22 WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI MAJĄTKU ANALIZA FINANSOWA wskaźniki rentowności Wskaźnik rentowności majątku (ROA) Zysk netto X 100 Przeciętne aktywa Rentowność majątku informuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę wartości zaangażowanego w przedsiębiorstwie majątku. Wskaźnik ten określany także zwrotem z majątku ROA wyznacza ogólną zdolność majątku do generowania zysku, czyli pokazuje jak efektywnie firma zarządzą swoimi aktywami. Na pozytywną tendencję zasługuje tendencja rosnąca tego wskaźnika, ponieważ oznacza ona korzystniejsza sytuację finansową firmy. Wskaźnik ten w porównaniu w czasie może wykazywać czasami znaczne skoki wynikające ze zmiany w stanie majątku. Przykładowo, jeżeli następuje zakończenie większych inwestycji budowlano - wyposażeniowych i oddanie ich do eksploatacji to wskaźnik ulegnie przejściowo zmniejszeniu. Wskaźnik zyskowności aktywów jest ogólnym miernikiem i dlatego należy pamiętać, że na jego wielkość wpływa szereg różnych czynników. Z tych też powodów wraz z obliczeniem jego wysokości określa się także wpływ wybranych czynników na jego poziom. 22

23 Zysk netto zysk netto sprzedaż netto x Aktywa ogółem sprzedaż netto aktywa ogółem Z formuły tej wynika, że rentowność majątku zależy od rentowności sprzedaży oraz szybkości rotacji zaangażowanego majątku. 3 23

24 ANALIZA FINANSOWA wskaźniki rentowności WSKAŻNIK RENTOWNOŚCI KAPITAŁÓW Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) Zysk netto Przeciętne kapitały własne X 100 Wskaźnik ten wyraża efekt działalności przedsiębiorstwa w przeliczeniu na jednostkę kapitału zaangażowanego przez jego właścicieli. Zainteresowani nim są akcjonariusze, udziałowcy, gdyż wyraża on stopień zwrotu zainwestowanych przez nich kapitałów. Rosnący poziom tego wskaźnika świadczy o wyższej efektywności zaangażowanego kapitału własnego. Prowadzi to zazwyczaj do uzyskiwania wyższych dywidend oraz szerszych możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa.

25 Dla celów analitycznych wskaźnik ten można przedstawić przy pomocy iloczynu: Zysk netto zysk netto aktywa ogółem x Kapitał własny aktywa ogółem Kapitał własny Wielkość tego wskaźnika w zaprezentowanej relacji zależy więc od zyskowności aktywów oraz efektywności finansowej wyrażonej relacją aktywów do kapitału własnego(tzw. struktury finansowej). Taka budowa różnych układów strukturalnych wskaźników pozwala na poznanie zależności przyczynowo skutkowej zachodzącej między wskaźnikami ekonomicznymi. Układy te nazywane są piramidą wskaźników, analiza zaś przeprowadzona na ich podstawie analizą piramidalną. Jedną z najpopularniejszych formą piramidalnej rozbudowy wskaźników rentowności jest analiza według systemu Du Ponta. 25

26 GRAFICZNA PREZENTACJA PIRAMIDY DU PONTA rozbudowa składnika rentowności kapitału własnego ROE Wskaźnik rentowności kapitału własnego Mnożnik kapitału własnego x ROA Wskaźnik rentowności majątku Aktywa ogółem : Kapitał własny Wskaźnik obrotowości aktywów x Wskaźnik rentowności sprzedaży netto Sprzedaż : Aktywa ogółem Zysk netto : Sprzedaż Aktywa bieżące + Aktywa trwałe

27 ANALIZA FINANSOWA wskaźniki rynku kapitałowego WSKAŹNIK CENA/ZYSK (P/E) CENA/ZYSK cena rynkowa akcji zysk netto przypadający na jedną akcję pozwala na przybliżoną ocenę sensowności lokowania kapitału w akcje danej spółki określa liczbę lat, po których nastąpi zwrot kapitału wykorzystanego na zakup akcji przy założeniu, że spółka będzie osiągać zyski, takie jak w obecnej chwili może być zinterpretowany także jako cena, jaką inwestorzy są skłonni zapłacić za jedną złotówkę zysku netto spółki odzwierciedla stopień ryzyka łączący się z danym przedsięwzięciem poziom relacji P/E zdeterminowany jest wielkością zysku przypadającego na jedną akcję WSKAŹNIK ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ (EPS) ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ zysk netto ilość wyemitowanych akcji przedstawia skalę potencjalnych korzyści akcjonariusza 27

28 ANALIZA FINANSOWA wskaźniki rynku kapitałowego STOPA ZYSKOWNOŚCI AKCJI STOPA ZYSKOWNOŚCI AKCJI zysk netto przypadający na jedną akcję cena rynkowa akcji mierzy rentowność inwestycji polegającej na zakupie akcji WSKAŹNIK CENA RYNKOWA DO KAPITAŁU WŁASNEGO (PEQ) PEQ cena rynkowa kapitał własny przypadający na jedną akcję wskaźnik ten pokazuje jak rynek kapitałowy ocenia perspektywy rozwojowe spółki sensowne wydaje się kupować akcje o cenach zaniżonych w stosunku do możliwości rozwojowych spółki (stwarza to szanse na osiągnięcie przez inwestorów wysokiej rentowności) dla spółek działających w sektorach wysokiej technologii wartość wskaźnika PEQ są zazwyczaj wyższe niż dla spółek z sektorów tradycyjnych

29 DYWIDENDA NA JEDNĄ AKCJĘ ANALIZA FINANSOWA wskaźniki rynku kapitałowego DYWIDENDA NA JEDNĄ AKCJĘ dywidendy ogółem ilość wyemitowanych akcji STOPA DYWIDENDY (wydajność akcji) STOPA DYWIDENDY dywidenda na jedną akcję cena rynkowa akcji WSKAŹNIK STOPY WYPŁAT DYWIDENDY STOPA WYPŁAT DYWIDENDY dywidenda na jedną akcję zysk netto na jedną akcję

30 Inflacja w analizie

31 Uwzględnianie inflacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem Definicje wg. W. Bienia: Realna stopa procentowa nominalna stopa procentowa pomniejszona o inflację Efektywna stopa procentowa realna stopa procentowa pomniejszona o podatek Określenie realna stopa procentowa lub efektywna stopa procentowa jest również używana dla określenia stopy procentowej od kredytów i depozytów bankowych po uwzględnieniu kapitalizacji odsetek1: in nominalna stopa procentowa roczna m częstotliwość kapitalizacji odsetek

32 Jako miernik inflacji w praktyce polskiej jest wykorzystywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (nie GNP deflator). Przy eliminowaniu wpływu inflacji z danych, które narastały stopniowo w ciągu roku (danych z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych), wykorzystuje się wskaźniki przeciętnego wzrostu cen w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przy eliminowaniu wpływu inflacji z danych, które mają statyczny charakter (danych z bilansu), wykorzystuje się wskaźniki wzrostu cen liczone na bazie końca okresu (grudzień do grudnia). Przy przeliczaniu danych z różnych okresów na wielkości wyrażone w cenach porównywalnych można stosować jedną z następujących metod: - dane z poprzednich okresów, z którymi dokonuje się porównań, przeliczane są przy pomocy indeksów zmian cen na wartość według cen ostatniego okresu (metoda w przód ). Ta metoda jest najczęściej wykorzystywana w praktyce, ponieważ w wyniku jej zastosowania otrzymuje się wyniki w cenach bieżących, tj. aktualnych na dzień analizy. - dane z różnych okresów sprowadza się do wartości według cen okresu wyjściowego (najczęściej najwcześniejszego) (metoda do tyłu ).

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe 1. Wskaźniki sprawności działania Wskaźnik Formuła 2009 2008 OB D% 1. Podstawowy wsk. Struktury majątkowej aktywa trwałe aktywa obrotowe 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wskaźnik produktywności aktywów (wskaźnik

Bardziej szczegółowo

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego 17.2. Ocena zadłużenia całkowitego Dokonując oceny ryzyka finansowego oraz gospodarki finansowej nie sposób pominąć kwestii zadłużenia, w tym szczególnie poziomu, struktury oraz wydolności firmy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa

Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa. 2011-10-13 1 Oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa dokonuje się przy pomocy wskaźników. 2011-10-13 2 Analiza wskaźnikowa Najbardziej

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok Załącznik nr 1.. do Uchwały Nr Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna Bankowość Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna 1 Zyskowność brutto sprzedaży wynik brutto ze sprzedaży 2 Zyskowność sprzedaży wynik ze sprzedaży 3 Zyskowność działalności operacyjnej wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Płynność w ujęciu dynamicznym: Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych, Wskaźniki wydajności pieniężnej, Wskaźniki wystarczalności pieniężnej.

Płynność w ujęciu dynamicznym: Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych, Wskaźniki wydajności pieniężnej, Wskaźniki wystarczalności pieniężnej. ĆWICZENIA 9. [2] Rozdz. 4., [7] Rozdz. 3.2 Ocena w ujęciu statycznym: Pojęcie i znaczenie finansowej, zdolności płatniczej, wypłacalności. Czynniki determinujące płynność finansową. Konsekwencje nad, pogorszenia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 832 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 832 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 832 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe za lata r. Grupy Kapitałowej Armatura przedstawiają się następująco:

Wybrane dane finansowe za lata r. Grupy Kapitałowej Armatura przedstawiają się następująco: 16. Ocena aktywności gospodarczej 16.1. Ocena produktywności aktywów Pełna ocena sytuacji finansowej firmy wymaga także zbadania efektywności wykorzystania jej potencjału. Pomocne w tym zakresie będą wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Analiza Ekonomiczno-Finansowa (...) analiza finansowa wykła8.03.2006 1/4 analiza finansowa ćwiczenia 29.03.2006 2/4 Jaki wpływ na wzrost sprzedaży miała: zmiana ilości zatrudnionych zmiana wydajności cena

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza zadłużenia i zdolności do obsługi długu Zadłużenie może mieć charakter długo- lub krótkoterminowy Kształtując poziom zadłużenia, należy uwzględnić ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

sieci. Kategoria B liczba punktów: 61-80 warunek dodatkowy: nieujemny wynik finansowy z działalności jednostki Kategoria C liczba punktów: 41-60

sieci. Kategoria B liczba punktów: 61-80 warunek dodatkowy: nieujemny wynik finansowy z działalności jednostki Kategoria C liczba punktów: 41-60 - zakres i metody oceny sytuacji ekonomicznej jednostek sieci Proponuje się, by ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek sieci opierała się na analizie wskaźnikowej. Na tej podstawie, przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski Dlaczego warto przeprowadzać analizę wskaźnikową? Przewaga analizy wskaźnikowej nad wstępną. Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski ( ) wskaźnik prawdę Ci powie Jakie płaszczyzny funkcjonowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

1. Wskaźniki płynności. Analiza wskaźnikowa. Jesteś tu: Bossa.pl

1. Wskaźniki płynności. Analiza wskaźnikowa. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Analiza wskaźnikowa Wskaźniki oblicza się na podstawie danych rynkowych (np. giełdowych) dotyczących spółki oraz na podstawie sprawozdań finansowych firmy takich jak: bilans, rachunek

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM.

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. A. Mikołajczyk K. Młynarczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. Słowa kluczowe: rentowność, zadłużenie, sprawność,

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. Dr Marcin Jędrzejczyk

ANALIZA FINANSOWA. Dr Marcin Jędrzejczyk ANALIZA FINANSOWA Dr Marcin Jędrzejczyk ANALIZA WSTĘPNA BILANSU 1. badanie struktury majątkowej przy wykorzystaniu wskaźników struktury aktywów 2. badanie struktury kapitałowej przy użyciu wskaźników struktury

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI JK-WZ-UW 1

WSKAŹNIKI JK-WZ-UW 1 WSKAŹNIKI JK-WZ-UW 1 WSKAŹNIKI Rentowności Handlowej (strumieniowe) Zasobów Płynności finansowej Statyczne Dynamiczne oparte o Cash Flow Dynamiczne oparte o rotacje Zadłużenia Strukturalne Możliwości obsługi

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Dynamiczne otoczenie, ciągłe zmiany przepisów oraz potrzeba dostosowania się do nich, a także rozwój konkurencji znacznie utrudnia funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Alma Market SA oraz spółki KGHM Polska Miedź SA przedstawiają się następująco: Dane za rok 2010 (w tys. zł)

Wybrane dane finansowe Alma Market SA oraz spółki KGHM Polska Miedź SA przedstawiają się następująco: Dane za rok 2010 (w tys. zł) 17 Ocena ryzyka finansowego 17.1 Ocena wypłacalności j Dla utrzymania ciągłości funkcjonowania w biznesie przedsiębiorstwo powinno, obok przestrzegania zasad racjonalnego gospodarowania majątkiem oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

Biuro rachunkowe. Kwalifikacja A.36 opracowano na podstawie materiałów:

Biuro rachunkowe. Kwalifikacja A.36 opracowano na podstawie materiałów: ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Biuro rachunkowe Kwalifikacja A.36 opracowano na podstawie materiałów: dr Agata Kocia, MBA Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych, M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna. Wykład 2 Analiza bilansu. K. Mazur, prof. UZ

Analiza ekonomiczna. Wykład 2 Analiza bilansu. K. Mazur, prof. UZ Analiza ekonomiczna Wykład 2 Analiza bilansu Plan wykładu Istota danych zasobowych Aktywa a rozwój przedsiębiorstwa Analiza sytuacji majątkowej Analiza sytuacji kapitałowej Pozioma analiza bilansu Dane

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25

JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25 JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym Zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych i płynności Stan środków pieniężnych na koniec każdego z okresów (pozycja G rachunku przepływów pieniężnych) powinien przyjmować dodatnie wartości w każdym

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna. Analiza wskaźnikowa

Analiza ekonomiczna. Analiza wskaźnikowa Analiza ekonomiczna Analiza wskaźnikowa Analiza rentowności Podstawa: Rachunek Zysków i Strat Rachunek wyników w tys zł. 2013 2014 2015 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza ekonomiczno-finansowa Ocena płynności finansowej Zdolność płatnicza odnosi się do możliwości terminowej i ciągłej spłaty zobowiązań, chodzi o jej zachowanie w każdym momencie. Zdolność płatnicza

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstw 2016/2017

Analiza finansowa przedsiębiorstw 2016/2017 Przedmiot: Kierunek: Prowadzący: Forma zajęć: Analiza finansowa przedsiębiorstw Rachunkowość i Finanse mgr Joanna Sikora (jsikora@wsb.gda.pl, sikorajoanna.com) ćwiczenia, 16 godzin, zaliczenie pisemne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki:

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki: ANALIZA FINANSOWA 1 Analiza wstępna Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę rachunku wyników.. We wstępnej analizie bilansu bada się: strukturę majątkową na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 27 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 27 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

dr Zofia Sepkowska ANALIZA EKONOMICZNA

dr Zofia Sepkowska ANALIZA EKONOMICZNA dr Zofia Sepkowska ANALIZA EKONOMICZNA 1 ANALIZA MAJĄTKU OBROTOWEGO 2 CELE KSZTAŁCENIA scharakteryzować aktywa obrotowe, przeprowadzić analizę zapasów, należności i środków pieniężnych przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Rachunek przepływów pieniężnych zasady sporządzania i ujęcie praktyczne (wpływ wybranych zdarzeń na RPP)

Rachunek przepływów pieniężnych zasady sporządzania i ujęcie praktyczne (wpływ wybranych zdarzeń na RPP) Rachunek przepływów pieniężnych zasady sporządzania i ujęcie praktyczne (wpływ wybranych zdarzeń na RPP) Przygotowali: Michał Kaczyński, Łukasz Krówka Oktawian Rosicki, Paweł Ufnal Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Jak określić poziom tej płynności w przedsiębiorstwie?

Jak określić poziom tej płynności w przedsiębiorstwie? Jak określić poziom tej płynności w przedsiębiorstwie? Utrzymanie płynności finansowej to problem, który spędza sen z powiek wszystkim zarządzającym. Rzecz jednak w tym, aby płynność utrzymać nie tyle

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl Praktyczny poradnik dla pomysłodawców: I - Oczekiwania inwestora względem pomysłu 1. Biznes plan powinien być możliwe szczegółowy. Musi prowokować do zadawania pytań i równocześnie nie pozostawiać u czytelnika

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

257 oznacza dobrą zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu

257 oznacza dobrą zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu Strona 1 / 10 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Regon: 012155348 NIP: PL 1250301625 Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej 257 ROGOWSKI EXPORT-IMPORT Stanisław Rogowski >> więcej Dane

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Celem każdego przedsiębiorstwa działającego na rynku jest osiągniecie zysku. Konieczność wypracowania zysku zmusza przedsiębiorstwa do starań o wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICIELA, NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane rejestrowe. Wybrane parametry firmy. Wskaźniki finansowe - trend >> analiza finansowa ( *)

Wybrane dane rejestrowe. Wybrane parametry firmy. Wskaźniki finansowe - trend >> analiza finansowa ( *) Strona 1 / 13 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Regon: 932671514 NIP: PL 8992138354 Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej 277 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PRUS-POL-BIS" Agencja

Bardziej szczegółowo

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe BILANS BILANS dwustronne, tabelaryczne zestawienie składników majątkowych, czyli aktywów oraz źródeł ich pochodzenia sporządzone w ujęciu wartościowym na ściśle określony moment czasowy, zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna. Analiza wskaźnikowa

Analiza ekonomiczna. Analiza wskaźnikowa Analiza ekonomiczna Analiza wskaźnikowa Analiza rentowności Podstawa: Rachunek Zysków i Strat Rachunek wyników w tys zł. 2012 2013 2014 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING LOGISTYCZNY

CONTROLLING LOGISTYCZNY CONTROLLING LOGISTYCZNY Ćwiczenia 3 mgr Dawid Doliński Dawid.Dolinski@wsl.com.pl Tel. 0(61) 850 49 45 lub Dawid.Dolinski@ilim.poznan.pl 1 CONTROLLING LOGISTYKI Zadanie na rozgrzewkę W analizowanym miesiącu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl)

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl) W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe parametry ekonomiczne, tak jak w kaŝdym podmiocie gospodarczym działającym na rynku, słuŝą do oceny sytuacji całej organizacji jak i poszczególnych jednostek

Bardziej szczegółowo

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. 2012 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. Mateusz Hyży E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie SPIS TREŚCI Więcej informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich

Prace magisterskie SPIS TREŚCI Więcej informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i licencjackich Prace magisterskie - pomoc w pisaniu prac licencjackich i prac magisterskich dla studentów i firm. Więcej prac magisterskich na stronie www.pisanie-prac.info.pl. Niniejszy fragment pracy może być dowolnie

Bardziej szczegółowo