DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI"

Transkrypt

1 Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1

2 Szanowni Państwo, T rzymacie przed sobą, nowoczesny i najbardziej kompletny program szkolenia z zakresu Konsultacji społecznych i programu działań aktywizujących lokalną społeczność. Nad przygotowaniem bazy merytorycznej oraz metod prezentacji i przekazu, zastosowanych w tym szkoleniu, pracowali doświadczeni eksperci i zarazem pasjonaci tych dziedzin. Głównym celem każdego z naszych szkoleń jest nie tylko wyczerpujące i ciekawe przedstawienie omawianej problematyki, ale przede wszystkim maksymalne wykorzystanie potencjału odbiorców, dla których każde szkolenie zachowuje niepowtarzalny charakter. Opracowując tematykę oraz metody szkoleniowe kierujemy się tylko i wyłącznie tym zakresem wiedzy, którego oczekuje od nas pracownik i pracodawca. Rozpoczynając szkolenie nie opieramy się tylko i wyłącznie na teorii. Każda z omawianych dziedzin zawiera zawsze praktyczne potwierdzenie oraz szereg wskazówek, jakimi należy się kierować w zakładanym przez nas problemie. Mobilność oraz elastyczność naszych szkoleń zawdzięczamy skoordynowanej przez nas sieci platform i baz multimedialnych, dzięki którym mogą Państwo zdobywać wiedzę nie wychodząc z własnego domu. - Zespół EduTarcza 2

3 Spis treści: I. PRZEJMOWANIE ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAM SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCY OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI - WSTĘP...4 II. PODSTAWY I UWARUNKOWANIA PRAWNE...7 III. WSPÓŁPRACA JST (JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO) I NGO (ORGANIZACJA POZARZĄDOWA) W ZAKRESIE OUTSOURCINGU ZADAŃ...11 IV. DECYZJA WŁADZ JST O POTENCJALNYM ZAMKNIĘCIU LUB PRZEKAZANIU PLACÓWKI...14 V. UMOWA MIĘDZY JST I NGO...17 VI. PRZYGOTOWANIE PLANU PROWADZENIA SZKOŁY...22 VII. BANK DOBRYCH ROZWIĄZAŃ, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ROZWIĄZYWANIE WĄTPLIWYCH KWESTII I PODEJMOWANIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ...24 VIII. OUTSOURCING USŁUG EDUKACYJNYCH WOBEC EDUKACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH...26 IX. ELASTYCZNOŚĆ I MOBILNOŚĆ PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ...28 X. METODY SZKOLENIOWE...31 XI. TEMATY POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ I WZÓR DO OPRACOWANIA SYLABUSA...37 XII. DIAGNOZA SPOŁECZNA MOŻLIWOŚCI PRZEJMOWANIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE...46 XIII. WYMAGANIA DLA TRENERA

4 I. PRZEJMOWANIE ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAM SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCY OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI - WSTĘP 4

5 T worząc program konsultacji i aktywizacji społecznej, za priorytet wybraliśmy budowanie trwałej współpracy pomiędzy instytucjami i ich liderami, w celu wypracowania optymalnych warunków rozwoju i działania. Program ten oparty jest na modelu partnerstwa pomiędzy podmiotami i zmierza do wytworzenia maksymalnie sprzyjających warunków do budowania instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Jeżeli chcesz zbudować okręt, nie zwołuj ludzi w celu zrobienia planów, podzielenia pracy, przygotowania narzędzi i wycinania drzew, lecz naucz ich tęsknoty za bezmiarem morza. Wtedy zbudują statek sami. -Antoine de Saint- Exupèry Głównym celem tego programu jest przygotowanie pracowników gminy do aktywizowania lokalnej społeczności po to, aby tworzyli organizacje pozarządowe oraz udzielali wsparcia liderom tych organizacji w zakresie efektywnego zarządzania. Outsourcing to ciekawa technika zarządzania polegająca na przekazaniu wyspecjalizowanemu partnerowi z zewnątrz, zadań i procesów niezbędnych do funkcjonowania szkoły, dzięki czemu zostaną one zrealizowane efektywniej, niż byłoby to możliwe we własnym zakresie. Pojęcie outsourcingu wywodzi się z języka angielskiego i jest skrótem od słów: outside zewnętrzny, resource zasoby, using - używanie, co dosłownie oznacza: korzystanie z zasobów zewnętrznych. W edukacji stosuje się przede wszystkim outsourcing usług, który występuję w dwóch strategiach: outsourcing pełen JST lub jednostki administracji państwowej, odpowiedzialne za edukację, przekazują podmiotom pozarządowym lub osobom fizycznym do prowadzenia placówki przynajmniej w 80 %, outsourcing selektywny- JST lub jednostki administracji państwowej, odpowiedzialne za edukację, przekazują podmiotom pozarządowym lub osobom fizycznym wybrane funkcje, np. nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Z punktu widzenia społecznego w przypadku przekazywania szkół najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie pełnego outsourcingu. Najkorzystniej jest przekazać szkołę stowarzyszeniu, które oprócz środków gminnych (dotacja podmiotowa, przedmiotowa, celowa) ma możliwość zdobywania dodatkowych środków organizując imprezy dochodowe, pozyskując sponsorów i korzystając z możliwości odpisu 1% od podatku dochodowego przez osoby wspierające szkołę. 5

6 Celem tego programu jest zapoznanie NGO oraz pracowników JST z zagadnieniem outsourcingu zadań w zakresie edukacji, co pozwoli im lepiej współpracować i osiągać korzystne dla obu stron efekty. Pierwszym i zarazem najważniejszym punktem szkolenia, będzie uświadomienie uczestnikom o możliwościach modelowania społeczności w jakiej żyją oraz zasadności zmian, które są nieuniknione, ale mogą przynieść zaskakująco dobre efekty. 6

7 II. PODSTAWY I UWARUNKOWANIA PRAWNE 7

8 P ierwszym etapem szkoleń oraz całego procesu aktywizującego, będzie skrótowe przedstawienie podstaw prawnych i zapoznanie z nimi uczestników. Prawo jest nierozerwalnie związane z państwem i społeczeństwem jest również plastyczne i ulega wielu zmianom. Aby poznać i zrozumieć podstawy funkcjonowania pewnych mechanizmów i wiążący się z nimi szereg możliwości, należy odwołać się do aktów prawnych, które jasno określają zasady, normy i tryby postępowania. Podstawowe akty prawne, które regulują funkcjonowanie sektora pozarządowego w Polsce to ustawy o fundacjach z 1984 roku i prawo o stowarzyszeniach z 1989 roku. Ustawy te określają główne typy organizacji pozarządowych, zakres ich działania, sposób tworzenia i rejestracji. Niestety zapisy znajdujące się w tych ustawach nie sprzyjają zrzeszaniu się i wydłużają czas zakładania organizacji pozarządowych. Ważna jest też Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustanawiająca oprócz organizacji pożytku publicznego, współpracę między NGO a administracją publiczną. Akty prawne regulujące funkcjonowanie sektora pozarządowego w systemie oświaty to zmiany w ustawie oraz zmiany niektórych innych przepisów (Dz.U.1991 Nr 95 poz. 425) przyjęte przez Sejm 19 czerwca 2009 roku. Od tego czasu gmina ma prawną możliwość przekazania obowiązków organu prowadzącego szkołę bez jej likwidacji, gdyż pojawiły się szczegółowe zasady procesu oddawania szkół z jednostek samorządu terytorialnego osobie prawnej lub fizycznej w drodze umowy. Ustawa ta mówi m. in o.: możliwość przekazania szkoły liczącej mniej niż 70 uczniów, prowadzonej dotychczas przez jednostkę samorządu terytorialnego, innym podmiotom, bez konieczności wcześniejszej likwidacji szkoły, przy czym powierzenie szkoły odbywa się w drodze zawartej umowy, która winna określać: - warunki korzystania z mienia przejętej szkoły lub placówki, - tryb kontroli przestrzegania zapisów w umowie, - warunki i tryb rozwiązywania umowy za wypowiedzeniem; obowiązek przejęcia do prowadzenia przez JST szkoły w przypadku, kiedy osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę lub placówkę nie wykonała polecenia, o którym mowa w art. 34. ust.1 lub 2, narusza ustawę lub warunek prowadzenia szkoły albo placówki określone z dniem przejęcia szkoły lub placówki ustalone w umowie, o której mowa w ust. 5g. W tym przypadku umowa ulega rozwiązaniu z dniem przejęcia szkoły lub placówki prze JST; 8

9 osoba prawna lub fizyczna przejętej szkoły nie może zlikwidować; JST powiadamia, w terminie 6 miesięcy przed dniem przekazania szkoły lub placówki do prowadzenia osobie prawnej lub fizycznej, pracowników szkoły, zakładową organizację związkową; nauczyciele w terminie 3 miesięcy od uzyskania informacji o przekazaniu szkoły mogą złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły lub placówki publicznej przejmowanej do prowadzenia przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przy czym zostaje rozwiązany stosunek pracy; osoba prawna lub fizyczna, która przejmuje do prowadzenia szkołę na podstawie umowy informuje z dniem przejęcia szkoły na piśmie o nowych warunkach pracy i płacy oraz wskazuje termin nie krótszy niż 7 dni, do którego nauczyciele mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. Jeżeli nauczyciel składa oświadczenie o odmowie przyjęcia warunków z upływem 3 miesięcy rozwiązuje się stosunek pracy. Natomiast do czasu przyjęcia nowych warunków pracy i płacy albo rozwiązania stosunku pracy z powodu odmowy ich przyjęcia w zakresie praw i obowiązków nauczyciela stosuje się dotychczasowe przepisy. Z powyższej prawnej analizy wynika, że dopiero w roku 2009 pojawiła się możliwość faktycznego outsourcingu zadań z JST do NGO w zakresie edukacji podstawowej. Do 2009r. gmina musiała najpierw zlikwidować szkołę, a organizacje pozarządowe, jeśli wyrażały chęć zgrupowania się i prowadzenia szkoły dla dzieci z danego terenu działania otwierały szkołę na nowo i najczęściej w budynku dotychczasowej szkoły, na warunkach użyczenia budynku od lokalnych JST taką szkołę prowadziły. Biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne outsourcingu szkół podstawowych z JST do NGO należy również wziąć pod uwagę: Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U nr 16 poz. 93, a w szczególności zapisy Działu II Zawarcie Umowy, który m.in. stanowić będzie o umowach podpisywanych między JST a NGO w zakresie zlecania prowadzenia edukacji podstawowej; Kartę Nauczyciela, regulującą prawa i obowiązki nauczycieli, która przy regulacji stosunku pracy osób jej podlegających, ma pierwszeństwo przed Kodeksem Pracy; Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U nr 24 poz. 141) stanowiący o zasadach zatrudniania nauczycieli na podstawie umowy o pracę. 9

10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011r w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012, które to rozporządzenie określa tzw. wagi, czyli mnożniki. Po znalezieniu odpowiedniego rodzaju niepełnosprawności i jego wagi należy przemnożyć nią tzw. stawkę bazową dzięki temu wiadomo, ile dodatkowych środków rocznie otrzymuje JST na konkretne orzeczenie danego ucznia. Stawka bazowa jest prawie taka sama w całej Polsce, ulega niewielkim korektom w ciągu roku. Stawka różni się między innymi gminami, a wynika to z wielkości miejscowości. Rozporządzenie zawiera również wiele innych wag (kilkadziesiąt) np. dla uczniów w klasie integracyjnej czy dla klas sportowców. Wszystkie wymienione powyżej przepisy prawne (w niektórych wypadkach - jedynie najważniejsze zapisy) w formie przygotowanej wcześniej broszury informacyjnej otrzymają uczestnicy szkolenia. Publikacja ta będzie dodatkowo wzbogacona o komentarze i kazusy prawne, tłumaczące najbardziej sporne zapisy prawne oraz ich interpretację. Studium przypadku oraz szczegółowe objaśnienia i wskazówki interpretacyjne stworzone zostaną przez prawników i doświadczonych urzędników państwowych, którzy swoje obowiązki wykonują w zakresie omawianych tutaj zagadnień. W czasie trwania szkolenia zorganizowanego często w formie telekonferencji każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań i poruszenia wątpliwych kwestii związanych z tematem. Lider szkolenia prowadzący telekonferencję umożliwi odbiorcom nawiązanie bezpośredniego kontaktu z ekspertami w dziedzinie prawa i jego zastosowań w omawianych przypadkach. 10

11 III. WSPÓŁPRACA JST (JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO) I NGO (ORGANIZACJA POZARZĄDOWA) W ZAKRESIE OUTSOURCINGU ZADAŃ 11

12 O utsourcing to technika zarządzania polegająca na przekazaniu wyspecjalizowanemu partnerowi z zewnątrz zadań i projektów ze względu na możliwość zrealizowania ich taniej i efektywniej. W przypadku outsourcingu zadań z JST w zakresie prowadzenia szkół podstawowych przez NGO mówimy o tym, że jednostka samorządu terytorialnego np. z powodu wysokich kosztów prowadzenia szkoły zechce zlecić jej prowadzenie podmiotowi zewnętrznemu (organizacji pozarządowej lub osobie fizycznej). Podejście obu stron do outsourcingu musi być takie, że JST zależy na prowadzeniu szkoły na najwyższym poziomie przy jak najniższych kosztach, a NGO zależy na maksymalizacji efektywności swoich działań. Skuteczny outsourcing jest możliwy tylko wtedy, gdy między JST a NGO zaistnieje współpraca poparta kontraktem. Ważny jest etap negocjacji i zawierania kontraktu, gdyż dobrze przeprowadzony pozwoli na wieloletnią i owocną współpracę w obszarze prowadzenia szkoły. Umowa między JST a NGO jest istotna dla całego procesu outsourcingu ponieważ na jej podstawie NGO rozlicza się z prowadzenia szkoły, a JST kontroluje jej prowadzenie. Ustalenie przejrzystych warunków już na etapie negocjacji, a później w czasie podpisywania umowy pozwala na podniesienie skuteczności i wydajności prowadzenia szkoły. Należy pamiętać, że outsourcing to długotrwały proces, który powinien być przeprowadzony z należytą starannością i dbałością o każdy szczegół. Kluczowe aspekty w przeprowadzaniu tego procesu to: Przestrzeganie ściśle określonych zasad; 12

13 Nieprzyspieszanie procesu; Określenie swojej pozycji negocjacyjnej przed podjęciem rozmów z drugą stroną; Przykładanie dużej wagi do komunikacji i rozwiązywania problemów w fazie inicjacji zadania; Zarządzanie wiedzą, by ulepszać współpracę; Umiejętne dobranie menagera procesu outsourcingu, który będzie potrafił poruszać się w zbiorze wielu zasad. Kluczem do sukcesu w procesie outsourcingu, w procesie łączącym JST i NGO, jest jasna komunikacja między partnerami, otwarte podejście i wzajemne zaufanie. Na tym podłożu można zbudować pełną i przynoszącą oczekiwany efekt współpracę. 13

14 IV. DECYZJA WŁADZ JST O POTENCJALNYM ZAMKNIĘCIU LUB PRZEKAZANIU PLACÓWKI 14

15 S kuteczne zaplanowanie i zrealizowanie projektu outsourcingowego jest podstawą powodzenia. Aby ten projekt zrealizować trzeba przejść przez wszystkie jego etapy krok po kroku, pamiętając o poprawianiu dwóch parametrów: efektywności i wydajności procesu. Outsourcing należy traktować jako strategiczne narzędzie do podnoszenia skuteczności i płynności zadań. Bardzo ważne jest, aby w pierwszej kolejności dokonać oceny strategicznej całego przedsięwzięcia. Po przeprowadzeniu tej oceny może się okazać, że zlecenie zadań na zewnątrz da efekty. JST musi wtedy określić, jakie są jej potrzeby w stosunku do konkretnych zadań, np. zlecenia zadań w zakresie edukacji. Analiza ta musi przynieść określenie i zdefiniowanie wymagań oraz celów ujętych w ocenie strategicznej, aby móc je umieścić w ofercie dla podmiotów zewnętrznych. Należy tak zaplanować proces zlecania szkoły, w tym do prowadzenia jej w całości przez NGO bądź poza pewnymi procesami (np.: finansami), aby nie wywoływać wstrząsów zarówno w całym systemie funkcjonowania jednostki samorządowej, jak i wstrząsów rodzących się wśród lokalnej społeczności. Następnym krokiem jest ocena istniejących już NGO, które mogą przejąć szkołę lub aktywizacja społeczności do zakładania organizacji pozarządowej. Odpowiednio wybrany partner, który przejmie szkołę daje gwarancję, ze współpraca będzie długotrwała i owocna. Zły wybór NGO może w dłuższej perspektywie czasu doprowadzić do zamknięcia szkoły. Oczywiście ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia trzeba zawsze brać pod uwagę, dlatego podczas opracowywania koncepcji outsourcingu należy uwzględnić wariant przekazania szkoły do innego, niż pierwotnie, NGO. Następnym etapem, jednym z najważniejszych w projekcie outsourcingu, jest negocjowanie umowy między JST a NGO. Dobre negocjacje kończą się podpisaniem kontraktu satysfakcjonującego obie strony, który w przyszłości pozwoli uniknąć problemów i nieporozumień. Po podpisaniu umowy, można przejść do następnego etapu, czyli wprowadzenia w życie tej umowy i inicjacji zadania. JST stopniowo przekazuje kontrolę nad zadaniem do NGO. Na tym etapie, obie strony budują fundament pod dalszą współpracę, więc wszystkie nieprawidłowości, niepowodzenia, problemy trzeba eliminować i rozwiązywać. 15

16 Strony powinny utrzymywać dobrą współpracę na każdym etapie procesu. JST powinno głównie nadzorować realizowanie zadania przez NGO, a NGO powinno zarządzać wiedzą i procesem. JST nadzorując realizację procesu, może ocenić, jak wygląda współpraca z NGO i jak wypełniane są przekazane zadania. Na tej podstawie podejmie decyzję o tym, czy warto kontynuować kontrakt, czy trzeba go zmodyfikować, czy należy zakończyć współpracę. W przypadku drugiej i trzeciej wersji, należy cały cykl outsourcingu powtórzyć. 16

17 V. UMOWA MIĘDZY JST I NGO. 17

18 D obre relacje outsourcingowe to właściwie przeprowadzone negocjacje i odpowiednie zarządzanie kontraktem. Te dobre relacje są podstawą wieloletniej współpracy. Negocjacje są ważnym etapem cyklu outsourcingu, gdyż każda ze stron umowy dąży do tego, żeby uzyskać najlepsze warunki współpracy. Dopiero, gdy osiągnie się porozumienie we wszystkich zagadnieniach, można przygotowywać umowę. Najważniejsze w negocjacjach jest to, aby się do nich szczegółowo przygotować, znać możliwości, umiejętności każdej strony i wiedzieć czego się oczekuje od potencjalnego realizatora zadania. Najważniejsze warunki negocjacji to: 1. Ustal swoje stanowisko ustalenie swojej pozycji wyjściowej, przedstawienie swoich potrzeb, zamierzeń strategicznych. Ważne jest, aby w rozmowach z NGO prezentować jeden pogląd i spójną wersję potrzeb. 2. Poznaj NGO, z którym odbędą się negocjacje poznanie strony negocjacji i pozytywne nastawienie do rozmówców. 3. Rozpoznaj otoczenie (lokalną społeczność, oczekiwania mieszkańców, ustosunkowanie pracowników JST, radnych i innych zainteresowanych sprawą przekazania szkoły podstawowej do prowadzenia NGO) zanim JST podejmie rozmowy na temat zapisów umowy, powinna najpierw poznać oczekiwania ze strony otoczenia zainteresowanego tematem, co pozwoli jeszcze lepiej przygotować się do negocjacji. 4. Uszereguj swoje oczekiwania i wymagania po rozpoznaniu otoczenia i organizacji, JST powinna wyznaczyć, pogrupować i zapisać swoje oczekiwania i wymagania, dzięki czemu rozmowy będą przebiegać sprawnie i efektywnie. 5. Wyznacz czas realizacji należy wyznaczyć ramy czasowe, w których JST musi dojść do kompromisu i przekazać szkołę do NGO. 6. Swoją pozycję wyjściową zbliżaj do NGO należy zachować nieprzekraczalną granicę własnych potrzeb i oczekiwań, ale trzeba też swoje potrzeby i wymagania zbliżać do wymagań NGO, aby osiągnąć kompromis. 7. Zorganizuj dobry zespół negocjacyjny powinien się on składać z osób, które będą zajmować się realizacją projektu outsourcingowego, posiadających kwalifikacje w zakresie edukacji podstawowej i współpracujących z mieszkańcami. Dobrze byłoby gdyby w negocjacjach brał udział radca prawny, ale tylko na pozycji obserwatora. 8. Zwracaj uwagę na oczekiwania i propozycje obu stron obie strony rozmów 18

19 muszą zdawać sobie sprawę z oczekiwań i wymagań drugiej strony, a także muszą je rozumieć i próbować zaakceptować. Umożliwi to dojście do porozumienia i zbliży do zawiązania kontraktu. Ważny jest obustronny szacunek i umiejętność aktywnego słuchania. 9. Wszystko skrupulatnie notuj rozmowy powinny być dokumentowane, aby uniknąć nieporozumień związanych np. ze zmianą stanowiska. 10. Skupiaj się na relacjach a nie tylko na kontrakcie ważne jest zwrócenie uwagi nie tylko na uzyskanie jak najlepszych warunków kontraktu, ale na budowanie relacji biznesowych, które stanowią podstawę owocnej współpracy. Po osiągnięciu porozumienia w negocjacjach, można przejść do przygotowywania kontraktu. Dobry kontrakt powinien być klarowny, zwięzły i kompletny. Zarządzanie kontraktem outsourcingowym wymaga precyzyjnego przygotowania umowy, gdyż przekazanie szkoły do prowadzenia obejmuje dłuższy czas, tj. kilka, a nawet kilkanaście lat. Umowa taka musi uwzględnić możliwe utrudnienia i ryzyko, aby je wyeliminować. Dzięki dokładnie opracowanej umowie, obie strony kontraktu będą się czuły bezpiecznie przez cały okres jej obowiązywania, a szkoła będzie mogła funkcjonować na takim samym albo lepszym poziomie. W umowie outsourcingowej, oprócz prawnych uregulowań podyktowanych względami ustawy Kodeksu Postępowania Cywilnego, ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego i innych uregulowań, powinny się znaleźć zapisy dotyczące: Postępowania i wzajemnego wspierania się partnerów w razie występowania zdarzeń losowych, np.: powodzi, huraganów, które niszczą użytkowane przez NGO mienie placówki oświatowej bądź strat finansowych spowodowanych srogimi zimami i związanymi z nimi opłatami, jakie trzeba ponieść na ogrzewanie placówki oświatowej. Wspólne wspieranie się partnerów może zostać w umowie outsourcingowej określone jako wykaz działań i opis postępowania obu partnerów w wyniku wystąpienia takich zjawisk. Zasadne byłoby przygotowanie algorytmów postępowania, stanowiących załączniki do umowy bądź odrębne dokumenty stabilizujące współpracę NGO i JST; Wysokości (określona np.: procentowo) wsparcia finansowego ze strony JST w przypadku utraty płynności finansowej w danym roku szkolnym spowodowanej na przykład opisanymi wyżej zdarzeniami losowymi; 19

20 Zobowiązania do podejmowania ze strony NGO działań mających na celu finansowe wspieranie edukacji podstawowej poprzez np. organizację festynów, zabaw rodzinnych, pikników, wynajmowania w okresie wolnym od nauki pomieszczeń szkolnych na imprezy rodzinne, korzystanie z możliwości uzyskiwania 1% podatku przez organizację pożytku publicznego, startowanie w konkursach ogłaszanych przez Unię Europejską i jednostki pośredniczące; Określenia działań i planów podejmowanych przez NGO, które mają na celu podnoszenie atrakcyjności oferty szkolnej dla dzieci i podnoszenie jakości nauczania takich, jak: organizacja zajęć dodatkowych, regularnych wycieczek szkolnych, kółek zainteresowań, zajęć sportowych, zajęć korepetycyjnych, itd.; Określenia działań informacyjno-promocyjnych, mających na celu zachęcanie lokalnych mieszkańców i społeczność okolicznych miejscowości do podejmowania przez ich dzieci nauczania właśnie w tej szkole podstawowej, (bilbordy, ulotki, plakaty, uczestnictwo w spotkaniach mieszkańców wsi); Zaplanowania i wskazania działań stanowiących alternatywę dla nauczycieli zatrudnionych zgodnie z umową o pracę w okresie wakacyjnym, w którym to może wystąpić problem z zapewnieniem wynagrodzenia. Podejmowanie dodatkowych działań, przez kadrę nauczycielską sprzyja rozwojowi nie tylko szkoły, ale również organizacji pozarządowej, która nadzoruje prowadzenie szkoły. Takie działania, jak pisanie projektów unijnych, korzystanie z możliwości zgłoszenia się do konkursów ogłaszanych przez np.: powiatowe jednostki samorządu terytorialnego, organizacja imprez rodzinnych lub innych akcji promujących region, które zlecane są przez JST, może zabezpieczyć nauczycieli pod kątem finansowym w okresie wolnym od nauki; Premii lub innej formy wsparcia finansowego ze strony JST, w przypadku wzorowego realizowania zadania; Podziału korzyści w przypadku dodatkowych oszczędności, jeżeli zdoła się wygenerować w trakcie roku szkolnego; Określenia procedury postępowania w przypadku nieosiągnięcia założeń kontraktu lub poszczególnych wymaganych efektów. Ponadto każdy kontrakt outsourcingowy powinien zostać wyraźnie określony i skonkretyzowany. Elementy właściwie przygotowanego kontraktu outsourcingowego to: aspekty prawne, 20

21 zasady operacyjne (regulujące współpracę), opis zakresu pracy (role i zakres odpowiedzialności NGO, JST), miary oceny rezultatów relacji outsourcingowych, opis minimalnych wymaganych rezultatów (w tym tryb postępowania, w razie gdyby współpraca nie spełniła oczekiwań). Umowa outsourcingowa powinna być wyczerpująca, jasno określająca odpowiedzialność stron i opisująca strategię wyjścia, czyli sytuację w której kontrakt zostanie rozwiązany. 21

22 VI. PRZYGOTOWANIE PLANU PROWADZENIA SZKOŁY 22

23 W chwili negocjacji i podpisania umowy między JST a NGO dochodzi do zawiązania relacji outsourcingowych. Zobowiązania zostały sprecyzowane i umiejscowione w czasie oraz została określona odpowiedzialność za poszczególne elementy zadania. Następną fazą jest inicjacja projektu, kiedy to JST rozpoczyna projekt i przekazuje prowadzenie szkoły do NGO. Jest to czas pełen napięć i docierania się wzajemnie. Ważne jest zarówno egzekwowanie postanowień kontraktu, jak i budowanie dobrych relacji. Istotną kwestią jest informowanie o warunkach kontraktu po to, aby uczestnicy umowy pracowali zgodnie z ustalonymi wytycznymi. Oprócz zespołu zarządzającego outsourcingiem warto rozważyć także powołanie podzespołów do poszczególnych etapów projektu, np. do fazy inicjacji projektu i rozpoczęcia pracy przez NGO. Nie łatwo jest stworzyć odpowiedni zespół zarządzający, który będzie po pierwsze zarządzał działaniami projektu, ale również będzie zarządzał relacjami między JST a NGO. Najważniejszy cel w fazie inicjacji to rozpoczęcie prac. Trzeba pogrupować zadania od tych najważniejszych do tych mniej ważnych oraz sprawdzać ich bieżące wykonanie. Przede wszystkim należy się skoncentrować na tych zadaniach, które są najbardziej priorytetowe. Etap inicjacji powinien służyć temu, żeby rozwiązać początkowe problemy i wypracować skuteczną metodę współpracy. Druga faza rozpoczyna się, gdy szkoła podstawowa jest już prowadzona przez NGO. W tym momencie JST wycofuje się z kontroli i zarządzania szkołą, pozostaje tylko kontrola samej organizacji i tego jak wykonuje zadanie. W tej fazie należy przejść przez następujące etapy: Wprowadzenie standardów we współpracy i sposób na ich osiągnięcie; Przekazanie wiedzy z JST do NGO na temat prowadzenia placówki; Wypracowanie odpowiednich sposobów komunikacji między pracownikami; Zapewnienie bezpieczeństwa dotyczące udostępniania aktywów fizycznych i niematerialnych; Określenie planów awaryjnych na wypadek gdyby pewne czynności nie zostały zrealizowane. Powyższe etapy powinny być udokumentowane i zapisane w planie przeniesienia szkoły do NGO. JST powinna sprawdzić role i odpowiedzialność poszczególnych pracowników obu partnerów i przede wszystkim menadżerów projektu outsourcingowego. Wszystkie bowiem osoby zaangażowane w projekt muszą znać swoje miejsce, zakres obowiązków i muszą wiedzieć czego się od nich oczekuje. 23

24 VII. BANK DOBRYCH ROZWIĄZAŃ, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ROZWIĄZYWANIE WĄTPLIWYCH KWESTII I PODEJMOWANIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ 24

25 P omysł, który może pomóc wielu osobom, organizacjom i jednostkom samorządu terytorialnego borykającym się z problemem likwidacji szkół, to stworzenie portalu internetowego dotyczącego outsourcingu. Portal zrzeszałby placówki, które przejęły do prowadzenia placówki od gmin, a zatem dawałby możliwość wymiany informacji i doświadczeń, rozwiązywania problemów i podejmowania wspólnych działań w celu podnoszenia efektywności prowadzenia szkoły i zdobywania dodatkowych środków. Rodzice mieliby możliwość na takim portalu znaleźć informacje o procesie outsourcingu, a przede wszystkim uzyskać informacje o szkołach, które w Polsce dzięki takiemu rozwiązaniu funkcjonują nienagannie. Portal ten byłby źródłem informacji dla JST, która miałaby stały dostęp do proponowanych na bieżąco najnowszych rozwiązań dla swoich gmin. Taki bank informacji jest bardzo potrzebny, mimo iż sporo informacji można już w Internecie znaleźć na temat outsourcingu. Wciąż jednak jest potrzeba, aby informacje były dostępne w jednym miejscu i przygotowane zarówno przez kompetentny zespół specjalistów, ale także przez amatorów, którzy swoją wypowiedzią mogą zachęcić i przekonać innych niezdecydowanych do działania w słusznym interesie. Warto byłoby na portalu przygotować niezbędne do pobrania formularze i wzory wszystkich potrzebnych dokumentów. Ciekawym rozwiązaniem byłaby również możliwość informowania innych zainteresowanych o postępach w realizacji projektu, także o przeszkodach i ewentualnych utrudnieniach. Przygotowana lista szkół, które zdecydowały się na proces outsourcingowy uzupełniana systematycznie to także element uświadamiający pozytywną alternatywę wobec stanowiska likwidacji placówek w wielu gminach na terenie całej Polski. Portal internetowy to także możliwość wymiany zdań i uwag między osobami z różnych regionów kraju, to narzędzie dzięki któremu zacierają się granice i kilometry. 25

26 VIII. OUTSOURCING USŁUG EDUKACYJNYCH WOBEC EDUKACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 26

27 P rzejmowanie placówek oświatowych, to niewątpliwie długi i złożony proces, a także wyzwanie dla osób podejmujących się tego zadania. Mimo to, proces przejęcia i kierowania nową placówką edukacyjną daje możliwość przystosowania jej do potrzeb edukacyjnych osób niepełnosprawnych. Istnienie synergii współpracy społecznej integracji to również szansa na integrację z osobami niepełnosprawnymi. Osoby o różnym stopniu niepełnosprawności, stanowią prawie 12% populacji całego kraju. Widzimy zatem nieustającą potrzebę nie tylko integracji z tymi osobami, ale dostosowania usług edukacyjnych i procesów kształcenia oraz stworzenia dogodnych warunków do funkcjonowania w placówkach oświatowych. W czasie realizacji wszystkich szkoleń, zostanie zwrócona szczególna uwaga na potrzeby osób niepełnosprawnych. Potrzeby tych osób, niejednokrotnie przez ich niepełnosprawność lub brak dostatecznych warunków sprzyjających kształceniu się, zostają pominięte i zapomniane. W czasie trwania szkoleń w zależności od grupy docelowej, słuchacze będą uświadamiani nie tylko o potrzebie kształcenia osób niepełnosprawnych, ich roli w społeczeństwie i potrzebie integracji. Zwrócimy również uwagę na konieczność działań związanych z dostosowaniem warunków do kształcenia tych osób. Będą to m.in. realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o niepełnosprawności, wyposażenie placówki w sprzęt specjalistyczny, środki dydaktyczne i warunki lokalowe, udzielanie pomocy psychologicznie, pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz metody i formy integracji społecznej z osobami niepełnosprawnymi. 27

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Raport z wdrożenia (skrót) URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia I stopnia Kierunek: politologia Profil praktyczny I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku politologia.

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO 1. Wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum im. K. Klenczona w Dźwierzutach biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego na poziomie klasy drugiej. Udział ucznia w projekcie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie

Zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie Zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie Proces tworzenia szkoły lub placówki promującej zdrowie: przebiega różnie w różnych środowiskach odpowiednio do diagnozy potrzeb i zasobów; realizowany jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie programu działań Szkoły Promującej Zdrowie. Opracowanie: Mariola Pipier

Konstruowanie programu działań Szkoły Promującej Zdrowie. Opracowanie: Mariola Pipier Konstruowanie programu działań Szkoły Promującej Zdrowie 1 1. Wyjaśnienie zasad pracy w Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 2. Omówienie problemu znaczenia diagnozy wstępnej i ewaluacji w projekcie

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 KLASA I W klasach I na 6 punktów uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, - wykazywać

Bardziej szczegółowo

STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW,

STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW, STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW, UCHWALONE PRZEZ SPOŁECZNĄ RADĘ DO SPRAW ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I SPORÓW PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU Standardy

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie.

Regulamin oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie. Regulamin oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie. Regulamin opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN z 2.11.2000r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH 1. Wykaz aktów prawnych i dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Praca metodą projektu przebiega w czterech głównych etapach: I. Wybór tematu projektu i wprowadzenie w jego problematykę 1. Wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Standardy szkolenia mediatorów

Standardy szkolenia mediatorów Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości Standardy szkolenia mediatorów uchwalone przez Radę w dniu 29 października 2007 roku Wstęp

Bardziej szczegółowo

Pakt dla edukacji. VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r.

Pakt dla edukacji. VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. Pakt dla edukacji Czy można pokonać oświatowe problemy komunikacyjne we władzach i w urzędzie JST Jan Zięba Oświata to najważniejsze zadanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW HISTORIA ORAZ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BIELICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW HISTORIA ORAZ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BIELICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW HISTORIA ORAZ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BIELICACH I. Przedmiot historia zakres podstawowy II. Przedmiot historia i społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 Strona 1 z 6 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA MEDIACJI I NEGOCJACJI Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

I TABELA Kryteria wspólne dla wszystkich ocenianych

I TABELA Kryteria wspólne dla wszystkich ocenianych załącznik nr 2 do regulaminu I TABELA Kryteria wspólne dla wszystkich ocenianych Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Sumienność Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie. 2. Sprawność Dbałość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW

STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW Kraków, 2014 1 Spis treści Wykaz skrótów...3 UWAGI WSTĘPNE...4 1 STANDARDY WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ...5 1.1 Ogólne standardy w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z I N F O R M A T Y K I W K L A S A C H I - II G I M. I. Cele oceniania: Ocenianie ma na celu: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357)

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357) Przedmiotowe Zasady Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV-VI obowiązujące od roku szk. 2012/2013 ze zmianami od roku 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010)

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności: filologia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU Zadania szczegółowe Formy i metody realizacji Termin realizacji Realizacja Sposób dokumentowania Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYSOKIE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELA GWARANCJĄ EFEKTYWNEJ EDUKACJI REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Pozyskiwanie środków z funduszy UE i ich administrowanie Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Opracowały: Renata Gryt i Iwona Miler - konsultantki PODN Wodzisław Śląski, 28 lutego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 Koncepcja pracy placówki została opracowana na podstawie: 1) aktualnych przepisów prawa oświatowego:

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych 2014-2020. O SZKOLENIU Szkolenie wskazuje, w jaki sposób można obniżyć finansowanie przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu)

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Program kursu obejmuje następujące moduły o przedstawionej liczbie godzin: Liczba godzin Liczba

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ. I. Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla uczniów szkoły podstawowej:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ. I. Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla uczniów szkoły podstawowej: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I. Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla uczniów szkoły podstawowej: Ocena Niedostateczny 1 Dopuszczający 2 Dostateczny 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ. Szkolny Klub Wolontariatu PROSTYCH KROKÓW

JAK ZAŁOŻYĆ. Szkolny Klub Wolontariatu PROSTYCH KROKÓW JAK ZAŁOŻYĆ Szkolny Klub Wolontariatu 8 PROSTYCH KROKÓW WOLONTARIAT sprawdza się w szkole! Przygotowanie młodego człowieka do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie to podstawowe zadanie nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Urszuli Białki, będącego propozycją realizacji

Bardziej szczegółowo

Zacznijmy od diagnozy zadania pracowników bibliotek odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół.

Zacznijmy od diagnozy zadania pracowników bibliotek odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół. Zacznijmy od diagnozy zadania pracowników bibliotek odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH opracowała Iwona Kucharska 05 marca 2009r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: BHP z metodyką Studia: STACJONARNE / NIESTACJONARNE Edycja 2012 I. ORGANIZACJA PRAKTYK 1. Praktyka zawodowa na kierunku pedagogika,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo