DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI"

Transkrypt

1 Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1

2 Szanowni Państwo, T rzymacie przed sobą, nowoczesny i najbardziej kompletny program szkolenia z zakresu Konsultacji społecznych i programu działań aktywizujących lokalną społeczność. Nad przygotowaniem bazy merytorycznej oraz metod prezentacji i przekazu, zastosowanych w tym szkoleniu, pracowali doświadczeni eksperci i zarazem pasjonaci tych dziedzin. Głównym celem każdego z naszych szkoleń jest nie tylko wyczerpujące i ciekawe przedstawienie omawianej problematyki, ale przede wszystkim maksymalne wykorzystanie potencjału odbiorców, dla których każde szkolenie zachowuje niepowtarzalny charakter. Opracowując tematykę oraz metody szkoleniowe kierujemy się tylko i wyłącznie tym zakresem wiedzy, którego oczekuje od nas pracownik i pracodawca. Rozpoczynając szkolenie nie opieramy się tylko i wyłącznie na teorii. Każda z omawianych dziedzin zawiera zawsze praktyczne potwierdzenie oraz szereg wskazówek, jakimi należy się kierować w zakładanym przez nas problemie. Mobilność oraz elastyczność naszych szkoleń zawdzięczamy skoordynowanej przez nas sieci platform i baz multimedialnych, dzięki którym mogą Państwo zdobywać wiedzę nie wychodząc z własnego domu. - Zespół EduTarcza 2

3 Spis treści: I. PRZEJMOWANIE ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAM SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCY OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI - WSTĘP...4 II. PODSTAWY I UWARUNKOWANIA PRAWNE...7 III. WSPÓŁPRACA JST (JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO) I NGO (ORGANIZACJA POZARZĄDOWA) W ZAKRESIE OUTSOURCINGU ZADAŃ...11 IV. DECYZJA WŁADZ JST O POTENCJALNYM ZAMKNIĘCIU LUB PRZEKAZANIU PLACÓWKI...14 V. UMOWA MIĘDZY JST I NGO...17 VI. PRZYGOTOWANIE PLANU PROWADZENIA SZKOŁY...22 VII. BANK DOBRYCH ROZWIĄZAŃ, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ROZWIĄZYWANIE WĄTPLIWYCH KWESTII I PODEJMOWANIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ...24 VIII. OUTSOURCING USŁUG EDUKACYJNYCH WOBEC EDUKACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH...26 IX. ELASTYCZNOŚĆ I MOBILNOŚĆ PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ...28 X. METODY SZKOLENIOWE...31 XI. TEMATY POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ I WZÓR DO OPRACOWANIA SYLABUSA...37 XII. DIAGNOZA SPOŁECZNA MOŻLIWOŚCI PRZEJMOWANIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE...46 XIII. WYMAGANIA DLA TRENERA

4 I. PRZEJMOWANIE ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAM SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCY OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI - WSTĘP 4

5 T worząc program konsultacji i aktywizacji społecznej, za priorytet wybraliśmy budowanie trwałej współpracy pomiędzy instytucjami i ich liderami, w celu wypracowania optymalnych warunków rozwoju i działania. Program ten oparty jest na modelu partnerstwa pomiędzy podmiotami i zmierza do wytworzenia maksymalnie sprzyjających warunków do budowania instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Jeżeli chcesz zbudować okręt, nie zwołuj ludzi w celu zrobienia planów, podzielenia pracy, przygotowania narzędzi i wycinania drzew, lecz naucz ich tęsknoty za bezmiarem morza. Wtedy zbudują statek sami. -Antoine de Saint- Exupèry Głównym celem tego programu jest przygotowanie pracowników gminy do aktywizowania lokalnej społeczności po to, aby tworzyli organizacje pozarządowe oraz udzielali wsparcia liderom tych organizacji w zakresie efektywnego zarządzania. Outsourcing to ciekawa technika zarządzania polegająca na przekazaniu wyspecjalizowanemu partnerowi z zewnątrz, zadań i procesów niezbędnych do funkcjonowania szkoły, dzięki czemu zostaną one zrealizowane efektywniej, niż byłoby to możliwe we własnym zakresie. Pojęcie outsourcingu wywodzi się z języka angielskiego i jest skrótem od słów: outside zewnętrzny, resource zasoby, using - używanie, co dosłownie oznacza: korzystanie z zasobów zewnętrznych. W edukacji stosuje się przede wszystkim outsourcing usług, który występuję w dwóch strategiach: outsourcing pełen JST lub jednostki administracji państwowej, odpowiedzialne za edukację, przekazują podmiotom pozarządowym lub osobom fizycznym do prowadzenia placówki przynajmniej w 80 %, outsourcing selektywny- JST lub jednostki administracji państwowej, odpowiedzialne za edukację, przekazują podmiotom pozarządowym lub osobom fizycznym wybrane funkcje, np. nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Z punktu widzenia społecznego w przypadku przekazywania szkół najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie pełnego outsourcingu. Najkorzystniej jest przekazać szkołę stowarzyszeniu, które oprócz środków gminnych (dotacja podmiotowa, przedmiotowa, celowa) ma możliwość zdobywania dodatkowych środków organizując imprezy dochodowe, pozyskując sponsorów i korzystając z możliwości odpisu 1% od podatku dochodowego przez osoby wspierające szkołę. 5

6 Celem tego programu jest zapoznanie NGO oraz pracowników JST z zagadnieniem outsourcingu zadań w zakresie edukacji, co pozwoli im lepiej współpracować i osiągać korzystne dla obu stron efekty. Pierwszym i zarazem najważniejszym punktem szkolenia, będzie uświadomienie uczestnikom o możliwościach modelowania społeczności w jakiej żyją oraz zasadności zmian, które są nieuniknione, ale mogą przynieść zaskakująco dobre efekty. 6

7 II. PODSTAWY I UWARUNKOWANIA PRAWNE 7

8 P ierwszym etapem szkoleń oraz całego procesu aktywizującego, będzie skrótowe przedstawienie podstaw prawnych i zapoznanie z nimi uczestników. Prawo jest nierozerwalnie związane z państwem i społeczeństwem jest również plastyczne i ulega wielu zmianom. Aby poznać i zrozumieć podstawy funkcjonowania pewnych mechanizmów i wiążący się z nimi szereg możliwości, należy odwołać się do aktów prawnych, które jasno określają zasady, normy i tryby postępowania. Podstawowe akty prawne, które regulują funkcjonowanie sektora pozarządowego w Polsce to ustawy o fundacjach z 1984 roku i prawo o stowarzyszeniach z 1989 roku. Ustawy te określają główne typy organizacji pozarządowych, zakres ich działania, sposób tworzenia i rejestracji. Niestety zapisy znajdujące się w tych ustawach nie sprzyjają zrzeszaniu się i wydłużają czas zakładania organizacji pozarządowych. Ważna jest też Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustanawiająca oprócz organizacji pożytku publicznego, współpracę między NGO a administracją publiczną. Akty prawne regulujące funkcjonowanie sektora pozarządowego w systemie oświaty to zmiany w ustawie oraz zmiany niektórych innych przepisów (Dz.U.1991 Nr 95 poz. 425) przyjęte przez Sejm 19 czerwca 2009 roku. Od tego czasu gmina ma prawną możliwość przekazania obowiązków organu prowadzącego szkołę bez jej likwidacji, gdyż pojawiły się szczegółowe zasady procesu oddawania szkół z jednostek samorządu terytorialnego osobie prawnej lub fizycznej w drodze umowy. Ustawa ta mówi m. in o.: możliwość przekazania szkoły liczącej mniej niż 70 uczniów, prowadzonej dotychczas przez jednostkę samorządu terytorialnego, innym podmiotom, bez konieczności wcześniejszej likwidacji szkoły, przy czym powierzenie szkoły odbywa się w drodze zawartej umowy, która winna określać: - warunki korzystania z mienia przejętej szkoły lub placówki, - tryb kontroli przestrzegania zapisów w umowie, - warunki i tryb rozwiązywania umowy za wypowiedzeniem; obowiązek przejęcia do prowadzenia przez JST szkoły w przypadku, kiedy osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę lub placówkę nie wykonała polecenia, o którym mowa w art. 34. ust.1 lub 2, narusza ustawę lub warunek prowadzenia szkoły albo placówki określone z dniem przejęcia szkoły lub placówki ustalone w umowie, o której mowa w ust. 5g. W tym przypadku umowa ulega rozwiązaniu z dniem przejęcia szkoły lub placówki prze JST; 8

9 osoba prawna lub fizyczna przejętej szkoły nie może zlikwidować; JST powiadamia, w terminie 6 miesięcy przed dniem przekazania szkoły lub placówki do prowadzenia osobie prawnej lub fizycznej, pracowników szkoły, zakładową organizację związkową; nauczyciele w terminie 3 miesięcy od uzyskania informacji o przekazaniu szkoły mogą złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły lub placówki publicznej przejmowanej do prowadzenia przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przy czym zostaje rozwiązany stosunek pracy; osoba prawna lub fizyczna, która przejmuje do prowadzenia szkołę na podstawie umowy informuje z dniem przejęcia szkoły na piśmie o nowych warunkach pracy i płacy oraz wskazuje termin nie krótszy niż 7 dni, do którego nauczyciele mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. Jeżeli nauczyciel składa oświadczenie o odmowie przyjęcia warunków z upływem 3 miesięcy rozwiązuje się stosunek pracy. Natomiast do czasu przyjęcia nowych warunków pracy i płacy albo rozwiązania stosunku pracy z powodu odmowy ich przyjęcia w zakresie praw i obowiązków nauczyciela stosuje się dotychczasowe przepisy. Z powyższej prawnej analizy wynika, że dopiero w roku 2009 pojawiła się możliwość faktycznego outsourcingu zadań z JST do NGO w zakresie edukacji podstawowej. Do 2009r. gmina musiała najpierw zlikwidować szkołę, a organizacje pozarządowe, jeśli wyrażały chęć zgrupowania się i prowadzenia szkoły dla dzieci z danego terenu działania otwierały szkołę na nowo i najczęściej w budynku dotychczasowej szkoły, na warunkach użyczenia budynku od lokalnych JST taką szkołę prowadziły. Biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne outsourcingu szkół podstawowych z JST do NGO należy również wziąć pod uwagę: Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U nr 16 poz. 93, a w szczególności zapisy Działu II Zawarcie Umowy, który m.in. stanowić będzie o umowach podpisywanych między JST a NGO w zakresie zlecania prowadzenia edukacji podstawowej; Kartę Nauczyciela, regulującą prawa i obowiązki nauczycieli, która przy regulacji stosunku pracy osób jej podlegających, ma pierwszeństwo przed Kodeksem Pracy; Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U nr 24 poz. 141) stanowiący o zasadach zatrudniania nauczycieli na podstawie umowy o pracę. 9

10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011r w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012, które to rozporządzenie określa tzw. wagi, czyli mnożniki. Po znalezieniu odpowiedniego rodzaju niepełnosprawności i jego wagi należy przemnożyć nią tzw. stawkę bazową dzięki temu wiadomo, ile dodatkowych środków rocznie otrzymuje JST na konkretne orzeczenie danego ucznia. Stawka bazowa jest prawie taka sama w całej Polsce, ulega niewielkim korektom w ciągu roku. Stawka różni się między innymi gminami, a wynika to z wielkości miejscowości. Rozporządzenie zawiera również wiele innych wag (kilkadziesiąt) np. dla uczniów w klasie integracyjnej czy dla klas sportowców. Wszystkie wymienione powyżej przepisy prawne (w niektórych wypadkach - jedynie najważniejsze zapisy) w formie przygotowanej wcześniej broszury informacyjnej otrzymają uczestnicy szkolenia. Publikacja ta będzie dodatkowo wzbogacona o komentarze i kazusy prawne, tłumaczące najbardziej sporne zapisy prawne oraz ich interpretację. Studium przypadku oraz szczegółowe objaśnienia i wskazówki interpretacyjne stworzone zostaną przez prawników i doświadczonych urzędników państwowych, którzy swoje obowiązki wykonują w zakresie omawianych tutaj zagadnień. W czasie trwania szkolenia zorganizowanego często w formie telekonferencji każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań i poruszenia wątpliwych kwestii związanych z tematem. Lider szkolenia prowadzący telekonferencję umożliwi odbiorcom nawiązanie bezpośredniego kontaktu z ekspertami w dziedzinie prawa i jego zastosowań w omawianych przypadkach. 10

11 III. WSPÓŁPRACA JST (JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO) I NGO (ORGANIZACJA POZARZĄDOWA) W ZAKRESIE OUTSOURCINGU ZADAŃ 11

12 O utsourcing to technika zarządzania polegająca na przekazaniu wyspecjalizowanemu partnerowi z zewnątrz zadań i projektów ze względu na możliwość zrealizowania ich taniej i efektywniej. W przypadku outsourcingu zadań z JST w zakresie prowadzenia szkół podstawowych przez NGO mówimy o tym, że jednostka samorządu terytorialnego np. z powodu wysokich kosztów prowadzenia szkoły zechce zlecić jej prowadzenie podmiotowi zewnętrznemu (organizacji pozarządowej lub osobie fizycznej). Podejście obu stron do outsourcingu musi być takie, że JST zależy na prowadzeniu szkoły na najwyższym poziomie przy jak najniższych kosztach, a NGO zależy na maksymalizacji efektywności swoich działań. Skuteczny outsourcing jest możliwy tylko wtedy, gdy między JST a NGO zaistnieje współpraca poparta kontraktem. Ważny jest etap negocjacji i zawierania kontraktu, gdyż dobrze przeprowadzony pozwoli na wieloletnią i owocną współpracę w obszarze prowadzenia szkoły. Umowa między JST a NGO jest istotna dla całego procesu outsourcingu ponieważ na jej podstawie NGO rozlicza się z prowadzenia szkoły, a JST kontroluje jej prowadzenie. Ustalenie przejrzystych warunków już na etapie negocjacji, a później w czasie podpisywania umowy pozwala na podniesienie skuteczności i wydajności prowadzenia szkoły. Należy pamiętać, że outsourcing to długotrwały proces, który powinien być przeprowadzony z należytą starannością i dbałością o każdy szczegół. Kluczowe aspekty w przeprowadzaniu tego procesu to: Przestrzeganie ściśle określonych zasad; 12

13 Nieprzyspieszanie procesu; Określenie swojej pozycji negocjacyjnej przed podjęciem rozmów z drugą stroną; Przykładanie dużej wagi do komunikacji i rozwiązywania problemów w fazie inicjacji zadania; Zarządzanie wiedzą, by ulepszać współpracę; Umiejętne dobranie menagera procesu outsourcingu, który będzie potrafił poruszać się w zbiorze wielu zasad. Kluczem do sukcesu w procesie outsourcingu, w procesie łączącym JST i NGO, jest jasna komunikacja między partnerami, otwarte podejście i wzajemne zaufanie. Na tym podłożu można zbudować pełną i przynoszącą oczekiwany efekt współpracę. 13

14 IV. DECYZJA WŁADZ JST O POTENCJALNYM ZAMKNIĘCIU LUB PRZEKAZANIU PLACÓWKI 14

15 S kuteczne zaplanowanie i zrealizowanie projektu outsourcingowego jest podstawą powodzenia. Aby ten projekt zrealizować trzeba przejść przez wszystkie jego etapy krok po kroku, pamiętając o poprawianiu dwóch parametrów: efektywności i wydajności procesu. Outsourcing należy traktować jako strategiczne narzędzie do podnoszenia skuteczności i płynności zadań. Bardzo ważne jest, aby w pierwszej kolejności dokonać oceny strategicznej całego przedsięwzięcia. Po przeprowadzeniu tej oceny może się okazać, że zlecenie zadań na zewnątrz da efekty. JST musi wtedy określić, jakie są jej potrzeby w stosunku do konkretnych zadań, np. zlecenia zadań w zakresie edukacji. Analiza ta musi przynieść określenie i zdefiniowanie wymagań oraz celów ujętych w ocenie strategicznej, aby móc je umieścić w ofercie dla podmiotów zewnętrznych. Należy tak zaplanować proces zlecania szkoły, w tym do prowadzenia jej w całości przez NGO bądź poza pewnymi procesami (np.: finansami), aby nie wywoływać wstrząsów zarówno w całym systemie funkcjonowania jednostki samorządowej, jak i wstrząsów rodzących się wśród lokalnej społeczności. Następnym krokiem jest ocena istniejących już NGO, które mogą przejąć szkołę lub aktywizacja społeczności do zakładania organizacji pozarządowej. Odpowiednio wybrany partner, który przejmie szkołę daje gwarancję, ze współpraca będzie długotrwała i owocna. Zły wybór NGO może w dłuższej perspektywie czasu doprowadzić do zamknięcia szkoły. Oczywiście ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia trzeba zawsze brać pod uwagę, dlatego podczas opracowywania koncepcji outsourcingu należy uwzględnić wariant przekazania szkoły do innego, niż pierwotnie, NGO. Następnym etapem, jednym z najważniejszych w projekcie outsourcingu, jest negocjowanie umowy między JST a NGO. Dobre negocjacje kończą się podpisaniem kontraktu satysfakcjonującego obie strony, który w przyszłości pozwoli uniknąć problemów i nieporozumień. Po podpisaniu umowy, można przejść do następnego etapu, czyli wprowadzenia w życie tej umowy i inicjacji zadania. JST stopniowo przekazuje kontrolę nad zadaniem do NGO. Na tym etapie, obie strony budują fundament pod dalszą współpracę, więc wszystkie nieprawidłowości, niepowodzenia, problemy trzeba eliminować i rozwiązywać. 15

16 Strony powinny utrzymywać dobrą współpracę na każdym etapie procesu. JST powinno głównie nadzorować realizowanie zadania przez NGO, a NGO powinno zarządzać wiedzą i procesem. JST nadzorując realizację procesu, może ocenić, jak wygląda współpraca z NGO i jak wypełniane są przekazane zadania. Na tej podstawie podejmie decyzję o tym, czy warto kontynuować kontrakt, czy trzeba go zmodyfikować, czy należy zakończyć współpracę. W przypadku drugiej i trzeciej wersji, należy cały cykl outsourcingu powtórzyć. 16

17 V. UMOWA MIĘDZY JST I NGO. 17

18 D obre relacje outsourcingowe to właściwie przeprowadzone negocjacje i odpowiednie zarządzanie kontraktem. Te dobre relacje są podstawą wieloletniej współpracy. Negocjacje są ważnym etapem cyklu outsourcingu, gdyż każda ze stron umowy dąży do tego, żeby uzyskać najlepsze warunki współpracy. Dopiero, gdy osiągnie się porozumienie we wszystkich zagadnieniach, można przygotowywać umowę. Najważniejsze w negocjacjach jest to, aby się do nich szczegółowo przygotować, znać możliwości, umiejętności każdej strony i wiedzieć czego się oczekuje od potencjalnego realizatora zadania. Najważniejsze warunki negocjacji to: 1. Ustal swoje stanowisko ustalenie swojej pozycji wyjściowej, przedstawienie swoich potrzeb, zamierzeń strategicznych. Ważne jest, aby w rozmowach z NGO prezentować jeden pogląd i spójną wersję potrzeb. 2. Poznaj NGO, z którym odbędą się negocjacje poznanie strony negocjacji i pozytywne nastawienie do rozmówców. 3. Rozpoznaj otoczenie (lokalną społeczność, oczekiwania mieszkańców, ustosunkowanie pracowników JST, radnych i innych zainteresowanych sprawą przekazania szkoły podstawowej do prowadzenia NGO) zanim JST podejmie rozmowy na temat zapisów umowy, powinna najpierw poznać oczekiwania ze strony otoczenia zainteresowanego tematem, co pozwoli jeszcze lepiej przygotować się do negocjacji. 4. Uszereguj swoje oczekiwania i wymagania po rozpoznaniu otoczenia i organizacji, JST powinna wyznaczyć, pogrupować i zapisać swoje oczekiwania i wymagania, dzięki czemu rozmowy będą przebiegać sprawnie i efektywnie. 5. Wyznacz czas realizacji należy wyznaczyć ramy czasowe, w których JST musi dojść do kompromisu i przekazać szkołę do NGO. 6. Swoją pozycję wyjściową zbliżaj do NGO należy zachować nieprzekraczalną granicę własnych potrzeb i oczekiwań, ale trzeba też swoje potrzeby i wymagania zbliżać do wymagań NGO, aby osiągnąć kompromis. 7. Zorganizuj dobry zespół negocjacyjny powinien się on składać z osób, które będą zajmować się realizacją projektu outsourcingowego, posiadających kwalifikacje w zakresie edukacji podstawowej i współpracujących z mieszkańcami. Dobrze byłoby gdyby w negocjacjach brał udział radca prawny, ale tylko na pozycji obserwatora. 8. Zwracaj uwagę na oczekiwania i propozycje obu stron obie strony rozmów 18

19 muszą zdawać sobie sprawę z oczekiwań i wymagań drugiej strony, a także muszą je rozumieć i próbować zaakceptować. Umożliwi to dojście do porozumienia i zbliży do zawiązania kontraktu. Ważny jest obustronny szacunek i umiejętność aktywnego słuchania. 9. Wszystko skrupulatnie notuj rozmowy powinny być dokumentowane, aby uniknąć nieporozumień związanych np. ze zmianą stanowiska. 10. Skupiaj się na relacjach a nie tylko na kontrakcie ważne jest zwrócenie uwagi nie tylko na uzyskanie jak najlepszych warunków kontraktu, ale na budowanie relacji biznesowych, które stanowią podstawę owocnej współpracy. Po osiągnięciu porozumienia w negocjacjach, można przejść do przygotowywania kontraktu. Dobry kontrakt powinien być klarowny, zwięzły i kompletny. Zarządzanie kontraktem outsourcingowym wymaga precyzyjnego przygotowania umowy, gdyż przekazanie szkoły do prowadzenia obejmuje dłuższy czas, tj. kilka, a nawet kilkanaście lat. Umowa taka musi uwzględnić możliwe utrudnienia i ryzyko, aby je wyeliminować. Dzięki dokładnie opracowanej umowie, obie strony kontraktu będą się czuły bezpiecznie przez cały okres jej obowiązywania, a szkoła będzie mogła funkcjonować na takim samym albo lepszym poziomie. W umowie outsourcingowej, oprócz prawnych uregulowań podyktowanych względami ustawy Kodeksu Postępowania Cywilnego, ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego i innych uregulowań, powinny się znaleźć zapisy dotyczące: Postępowania i wzajemnego wspierania się partnerów w razie występowania zdarzeń losowych, np.: powodzi, huraganów, które niszczą użytkowane przez NGO mienie placówki oświatowej bądź strat finansowych spowodowanych srogimi zimami i związanymi z nimi opłatami, jakie trzeba ponieść na ogrzewanie placówki oświatowej. Wspólne wspieranie się partnerów może zostać w umowie outsourcingowej określone jako wykaz działań i opis postępowania obu partnerów w wyniku wystąpienia takich zjawisk. Zasadne byłoby przygotowanie algorytmów postępowania, stanowiących załączniki do umowy bądź odrębne dokumenty stabilizujące współpracę NGO i JST; Wysokości (określona np.: procentowo) wsparcia finansowego ze strony JST w przypadku utraty płynności finansowej w danym roku szkolnym spowodowanej na przykład opisanymi wyżej zdarzeniami losowymi; 19

20 Zobowiązania do podejmowania ze strony NGO działań mających na celu finansowe wspieranie edukacji podstawowej poprzez np. organizację festynów, zabaw rodzinnych, pikników, wynajmowania w okresie wolnym od nauki pomieszczeń szkolnych na imprezy rodzinne, korzystanie z możliwości uzyskiwania 1% podatku przez organizację pożytku publicznego, startowanie w konkursach ogłaszanych przez Unię Europejską i jednostki pośredniczące; Określenia działań i planów podejmowanych przez NGO, które mają na celu podnoszenie atrakcyjności oferty szkolnej dla dzieci i podnoszenie jakości nauczania takich, jak: organizacja zajęć dodatkowych, regularnych wycieczek szkolnych, kółek zainteresowań, zajęć sportowych, zajęć korepetycyjnych, itd.; Określenia działań informacyjno-promocyjnych, mających na celu zachęcanie lokalnych mieszkańców i społeczność okolicznych miejscowości do podejmowania przez ich dzieci nauczania właśnie w tej szkole podstawowej, (bilbordy, ulotki, plakaty, uczestnictwo w spotkaniach mieszkańców wsi); Zaplanowania i wskazania działań stanowiących alternatywę dla nauczycieli zatrudnionych zgodnie z umową o pracę w okresie wakacyjnym, w którym to może wystąpić problem z zapewnieniem wynagrodzenia. Podejmowanie dodatkowych działań, przez kadrę nauczycielską sprzyja rozwojowi nie tylko szkoły, ale również organizacji pozarządowej, która nadzoruje prowadzenie szkoły. Takie działania, jak pisanie projektów unijnych, korzystanie z możliwości zgłoszenia się do konkursów ogłaszanych przez np.: powiatowe jednostki samorządu terytorialnego, organizacja imprez rodzinnych lub innych akcji promujących region, które zlecane są przez JST, może zabezpieczyć nauczycieli pod kątem finansowym w okresie wolnym od nauki; Premii lub innej formy wsparcia finansowego ze strony JST, w przypadku wzorowego realizowania zadania; Podziału korzyści w przypadku dodatkowych oszczędności, jeżeli zdoła się wygenerować w trakcie roku szkolnego; Określenia procedury postępowania w przypadku nieosiągnięcia założeń kontraktu lub poszczególnych wymaganych efektów. Ponadto każdy kontrakt outsourcingowy powinien zostać wyraźnie określony i skonkretyzowany. Elementy właściwie przygotowanego kontraktu outsourcingowego to: aspekty prawne, 20

21 zasady operacyjne (regulujące współpracę), opis zakresu pracy (role i zakres odpowiedzialności NGO, JST), miary oceny rezultatów relacji outsourcingowych, opis minimalnych wymaganych rezultatów (w tym tryb postępowania, w razie gdyby współpraca nie spełniła oczekiwań). Umowa outsourcingowa powinna być wyczerpująca, jasno określająca odpowiedzialność stron i opisująca strategię wyjścia, czyli sytuację w której kontrakt zostanie rozwiązany. 21

22 VI. PRZYGOTOWANIE PLANU PROWADZENIA SZKOŁY 22

23 W chwili negocjacji i podpisania umowy między JST a NGO dochodzi do zawiązania relacji outsourcingowych. Zobowiązania zostały sprecyzowane i umiejscowione w czasie oraz została określona odpowiedzialność za poszczególne elementy zadania. Następną fazą jest inicjacja projektu, kiedy to JST rozpoczyna projekt i przekazuje prowadzenie szkoły do NGO. Jest to czas pełen napięć i docierania się wzajemnie. Ważne jest zarówno egzekwowanie postanowień kontraktu, jak i budowanie dobrych relacji. Istotną kwestią jest informowanie o warunkach kontraktu po to, aby uczestnicy umowy pracowali zgodnie z ustalonymi wytycznymi. Oprócz zespołu zarządzającego outsourcingiem warto rozważyć także powołanie podzespołów do poszczególnych etapów projektu, np. do fazy inicjacji projektu i rozpoczęcia pracy przez NGO. Nie łatwo jest stworzyć odpowiedni zespół zarządzający, który będzie po pierwsze zarządzał działaniami projektu, ale również będzie zarządzał relacjami między JST a NGO. Najważniejszy cel w fazie inicjacji to rozpoczęcie prac. Trzeba pogrupować zadania od tych najważniejszych do tych mniej ważnych oraz sprawdzać ich bieżące wykonanie. Przede wszystkim należy się skoncentrować na tych zadaniach, które są najbardziej priorytetowe. Etap inicjacji powinien służyć temu, żeby rozwiązać początkowe problemy i wypracować skuteczną metodę współpracy. Druga faza rozpoczyna się, gdy szkoła podstawowa jest już prowadzona przez NGO. W tym momencie JST wycofuje się z kontroli i zarządzania szkołą, pozostaje tylko kontrola samej organizacji i tego jak wykonuje zadanie. W tej fazie należy przejść przez następujące etapy: Wprowadzenie standardów we współpracy i sposób na ich osiągnięcie; Przekazanie wiedzy z JST do NGO na temat prowadzenia placówki; Wypracowanie odpowiednich sposobów komunikacji między pracownikami; Zapewnienie bezpieczeństwa dotyczące udostępniania aktywów fizycznych i niematerialnych; Określenie planów awaryjnych na wypadek gdyby pewne czynności nie zostały zrealizowane. Powyższe etapy powinny być udokumentowane i zapisane w planie przeniesienia szkoły do NGO. JST powinna sprawdzić role i odpowiedzialność poszczególnych pracowników obu partnerów i przede wszystkim menadżerów projektu outsourcingowego. Wszystkie bowiem osoby zaangażowane w projekt muszą znać swoje miejsce, zakres obowiązków i muszą wiedzieć czego się od nich oczekuje. 23

24 VII. BANK DOBRYCH ROZWIĄZAŃ, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ROZWIĄZYWANIE WĄTPLIWYCH KWESTII I PODEJMOWANIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ 24

25 P omysł, który może pomóc wielu osobom, organizacjom i jednostkom samorządu terytorialnego borykającym się z problemem likwidacji szkół, to stworzenie portalu internetowego dotyczącego outsourcingu. Portal zrzeszałby placówki, które przejęły do prowadzenia placówki od gmin, a zatem dawałby możliwość wymiany informacji i doświadczeń, rozwiązywania problemów i podejmowania wspólnych działań w celu podnoszenia efektywności prowadzenia szkoły i zdobywania dodatkowych środków. Rodzice mieliby możliwość na takim portalu znaleźć informacje o procesie outsourcingu, a przede wszystkim uzyskać informacje o szkołach, które w Polsce dzięki takiemu rozwiązaniu funkcjonują nienagannie. Portal ten byłby źródłem informacji dla JST, która miałaby stały dostęp do proponowanych na bieżąco najnowszych rozwiązań dla swoich gmin. Taki bank informacji jest bardzo potrzebny, mimo iż sporo informacji można już w Internecie znaleźć na temat outsourcingu. Wciąż jednak jest potrzeba, aby informacje były dostępne w jednym miejscu i przygotowane zarówno przez kompetentny zespół specjalistów, ale także przez amatorów, którzy swoją wypowiedzią mogą zachęcić i przekonać innych niezdecydowanych do działania w słusznym interesie. Warto byłoby na portalu przygotować niezbędne do pobrania formularze i wzory wszystkich potrzebnych dokumentów. Ciekawym rozwiązaniem byłaby również możliwość informowania innych zainteresowanych o postępach w realizacji projektu, także o przeszkodach i ewentualnych utrudnieniach. Przygotowana lista szkół, które zdecydowały się na proces outsourcingowy uzupełniana systematycznie to także element uświadamiający pozytywną alternatywę wobec stanowiska likwidacji placówek w wielu gminach na terenie całej Polski. Portal internetowy to także możliwość wymiany zdań i uwag między osobami z różnych regionów kraju, to narzędzie dzięki któremu zacierają się granice i kilometry. 25

26 VIII. OUTSOURCING USŁUG EDUKACYJNYCH WOBEC EDUKACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 26

27 P rzejmowanie placówek oświatowych, to niewątpliwie długi i złożony proces, a także wyzwanie dla osób podejmujących się tego zadania. Mimo to, proces przejęcia i kierowania nową placówką edukacyjną daje możliwość przystosowania jej do potrzeb edukacyjnych osób niepełnosprawnych. Istnienie synergii współpracy społecznej integracji to również szansa na integrację z osobami niepełnosprawnymi. Osoby o różnym stopniu niepełnosprawności, stanowią prawie 12% populacji całego kraju. Widzimy zatem nieustającą potrzebę nie tylko integracji z tymi osobami, ale dostosowania usług edukacyjnych i procesów kształcenia oraz stworzenia dogodnych warunków do funkcjonowania w placówkach oświatowych. W czasie realizacji wszystkich szkoleń, zostanie zwrócona szczególna uwaga na potrzeby osób niepełnosprawnych. Potrzeby tych osób, niejednokrotnie przez ich niepełnosprawność lub brak dostatecznych warunków sprzyjających kształceniu się, zostają pominięte i zapomniane. W czasie trwania szkoleń w zależności od grupy docelowej, słuchacze będą uświadamiani nie tylko o potrzebie kształcenia osób niepełnosprawnych, ich roli w społeczeństwie i potrzebie integracji. Zwrócimy również uwagę na konieczność działań związanych z dostosowaniem warunków do kształcenia tych osób. Będą to m.in. realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o niepełnosprawności, wyposażenie placówki w sprzęt specjalistyczny, środki dydaktyczne i warunki lokalowe, udzielanie pomocy psychologicznie, pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz metody i formy integracji społecznej z osobami niepełnosprawnymi. 27

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.

Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych mu praw na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3. Copyright by Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Meritum, Kraków 2014 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, Kraków 2014 Udostępnione przez właściciela, na bazie dostępnych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podręcznik dobrych praktyk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II Podręcznik dobrych praktyk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS www.fim.org.pl Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 Spis treści: 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wykonawca: Ośrodek Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo