ZALETY I WADY WYBRANYCH PRZYKŁADÓW OUTSOURCINGU W SZPITALU KLINICZNYM W WIETLE NARASTAJ CYCH POTRZEB ZRÓWNOWA ENIA BILANSOWEGO PLACÓWKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZALETY I WADY WYBRANYCH PRZYKŁADÓW OUTSOURCINGU W SZPITALU KLINICZNYM W WIETLE NARASTAJ CYCH POTRZEB ZRÓWNOWA ENIA BILANSOWEGO PLACÓWKI"

Transkrypt

1 ZALETY I WADY WYBRANYCH PRZYKŁADÓW OUTSOURCINGU W SZPITALU KLINICZNYM W WIETLE NARASTAJ CYCH POTRZEB ZRÓWNOWA ENIA BILANSOWEGO PLACÓWKI DARIUSZ KOTLĘGA, PRZEMYSŁAW NOWACKI, DARIUSZ LEWI SKI, RYSZARD CHMUROWICZ, SYLWESTER CIE WIEŻ Streszczenie Outsourcing okazał si przydatnym narz dziem w trudnym procesie poprawy wyników finansowych szpitali. Celem pracy była analiza zastosowania outsourcingu w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie. Analizie poddano usługi utrzymania czysto ci oraz ochrony osób i mienia. Wprowadzenie outsourcingu usług utrzymania czysto ci spowodowało oszcz dno ci wydatków oraz inne korzy ci, takie jak zwi kszenie jako ci i zakresu usług. Nale y zwraca nale yt uwag na jako wiadczonych usług, poniewa w innych szpitalach zaobserwowano obni enie jako ci po wprowadzeniu outsourcingu. Wydaje si wskazane, by zapewni odpowiednie narz dzia kontroli i monitorowania wiadczonych usług. SPSK 2 PUM mo e słu y za dobry przykład efektywnego wprowadzenia outsourcingu. Słowa kluczowe: wydzielenie, zdrowie publiczne, zarz dzanie 1. Wprowadzenie W obecnej sytuacji ekonomicznej istotne jest sprawne i efektywne zarz dzanie przedsi biorstwem. Cz ci rynku s równie szpitale, które z powodu niewła ciwego zarz dzania lub niedofinansowania ze strony publicznego płatnika znajduj si w sytuacji wymuszaj cej usprawnienia zarz dzania i obni k kosztów prowadzenia działalno ci. Na ograniczenia zasobów finansowych ma wpływ równie starzenie si społecze stwa, rozwój nowych technologii medycznych oraz wzrost oczekiwa pacjentów w stosunku do jako ci opieki i wiadczonych usług. Outsourcing okazał si przydatnym narz dziem w r kach dyrektorów w trudnym procesie restrukturyzacji szpitali i poprawy ich wyników finansowych. Okre lenie outsourcing pochodzi z j zyka angielskiego i jest skrótem wyra enia outside resource using wykorzystywanie zasobów zewn trznych, nazywane najcz ciej w j zyku polskim wydzieleniem lub wyodr bnieniem. Jest to przedsi wzi cie polegaj ce na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsi biorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym. Forma organizacyjno-prawna partnerów mo e by ró na, co pozwala na szerokie mo liwo ci kształtowania działalno ci gospodarczej 1. 1 M. Trocki, Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalno ci gospodarczej., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 54, Wydzielenie działalno ci niesie za sob zmiany w formie podporz dkowania i oddziaływania. W zale no ci od tego istniej dwa podstawowe rodzaje outsourcingu: 1. Outsourcing kapitałowy polega na zamianie podporz dkowania organizacyjnego na podporz dkowanie kapitałowe i oddziaływanie wła cicielskie zazwyczaj wobec wyodr bnionej i powi zanej z przedsi biorstwem macierzystym spółki-córki. Pozwala on na zachowanie kontroli nad przebiegiem realizowanych funkcji działalno ci oraz na unikni cie redukcji zatrudnienia i niedopasowania kulturowego. 2. Outsourcing kontraktowy polega na zamianie podporz dkowania organizacyjnego na podporz dkowanie i oddziaływanie kontraktowe. Zalet jest dowolno wyboru wykonawcy i uproszczenie struktur organizacyjnych. Wad jest natomiast ograniczenie kontroli realizacji zada powierzonych niezale nemu podmiotowi oraz konieczno restrukturyzacji personalnej, a co za tym idzie zwolnie pracowniczych 2. Podział outsourcingu na kontraktowy i kapitałowy ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia celów i skutków wydzielenia. Zwi zany jest z odmiennym trybem przygotowania i wdra ania oraz daje mo liwo lepszego dostosowania prowadzonej działalno ci do oczekiwanych celów 3. Outsourcing nale y do najcz ciej stosowanych metod organizatorskich, a przewiduje si wzrost jego znaczenia w przyszło ci. Pozwala on bowiem skupi si na optymalnym wykorzystaniu czasu i zasobów dla realizacji tylko kluczowej, najwa niejszej działalno ci. Outsourcing jest przedsi wzi ciem restrukturyzacyjnym podejmowanym w celu naprawy sytuacji przedsi biorstwa, dostosowania do zmiany warunków i wymaga otoczenia lub do zapewnienia warunków rozwoju przedsi biorstwa. Najcz stsze z przyczyn stosowania outsourcingu przez organizacje to obni ka i kontrola kosztów, poprawa jako ci usług, zwolnienie własnych zasobów do innych celów czy uzyskanie zasobów, którymi organizacja nie dysponuje 4,5. 2. Zastosowanie outsourcingu w opiece zdrowotnej Do ko ca 1998 roku funkcjonował bud etowy system finansowania ochrony zdrowia, tzn. e zakłady opieki zdrowotnej były jednostkami bud etowymi finansowanymi z bud etu Pa stwa niezale nie od ilo ci wiadczonych usług. Po reformie słu by zdrowia i wprowadzeniu w 1999 roku nowego systemu ubezpiecze zdrowotnych zakłady te zmieniły form organizacyjno-prawn, uległy przekształceniu w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i wprowadzone zostały inne zasady finansowania wiadcze zdrowotnych. Zakłady opieki zdrowotnej zacz ły zawiera umowy na usługi medyczne z płatnikiem, którym były Regionalne Kasy Chorych i Ministerstwo 2 J. Drobnik, P. Kollbek, Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego. T.1. Nowoczesne narz dzia zarz dzania w zakładach opieki zdrowotnej. Bud etowanie controlling outsourcing., Dolno l skie Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu, Wrocław J. Cierzniak, Zastosowanie outsourcingu na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 40-lecia we Wrocławiu., Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsi biorstwa AE we Wrocławiu, Praca magisterska pod kier. dr Jolanty Fali skiej., Wrocław J. Drobnik, P. Kollbek, Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego. T.1. Nowoczesne narz dzia zarz dzania w zakładach opieki zdrowotnej. Bud etowanie controlling outsourcing., Dolno l skie Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu, Wrocław C.L. Gay, J. Essinger, Outsourcing strategiczny, koncepcja, modele i wdra anie., Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

3 . 280 D. Kotl ga, P. Nowacki, D. Lewi ski, R. Chmurowicz, S. Cie wie Zalety i wady wybranych przykładów outsourcingu w szpitalu klinicznym w wietle narastaj cych potrzeb zrównowa enia bilansowego placówki Zdrowia (obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia i MZ) 6. Obj te procesem przekształce zakłady musiały dostosowa si do innej sytuacji gospodarczej i przej na własny rozrachunek przy ograniczonych rodkach finansowych. Wymagało to podj cia działa restrukturyzacyjnych zmierzaj cych do poszukiwania ró nych mo liwo ci ograniczania kosztów funkcjonowania, pozyskiwania rodków na inwestycje i rozwój oraz poprawy jako ci wiadczonych usług. Celem zastosowania outsourcingu w opiece zdrowotnej jest stworzenie warunków racjonalizacji wydatkowania rodków finansowych ponoszonych na utrzymywanie bazy i kadry stacjonarnej opieki zdrowotnej oraz bardziej efektywne wykorzystanie szpitali przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu fachowych wiadcze. Dla zakładu opieki zdrowotnej zalet takiego rozwi zania jest zamiana kosztów stałych na koszty zmienne, co sprawia, e istnieje lepsze oddziaływanie na koszty 7. Pocz tkowo proces wydzielenia miał zastosowanie w funkcjach pomocniczych, jednak obecnie obserwuje si coraz cz ciej wkraczanie outsourcingu na teren usług medycznych. Wprowadzenie outsourcingu w opiece zdrowotnej skutkuje równie usprawnieniem pracy, systemu organizacji i zarz dzania poszczególnymi jednostkami. Niektóre przesłanki przemawiaj ce za zastosowaniem outsourcingu w zakładach opieki zdrowotnej wynikaj ze specyfiki prowadzonej działalno ci i uwarunkowa prawnych. Najcz ciej stosowanymi w szpitalach usługami b d cymi przedmiotem wydzielenia s : zbiorowe ywienie, utrzymanie czysto ci, obsługa pralni, utylizacja odpadów, ochrona osób i mienia, usługi sterylizacyjne, usługi informatyczne, diagnostyka (laboratoryjna, obrazowa, patologia), usługi rehabilitacyjne (fizjoterapia, fizykoterapia, kinezyterapia, hydroterapia, krioterapia, masa leczniczy), serwis aparatury medycznej, obsługa finansowa (usługi rachunkowe i ksi gowe, wykonywanie rozlicze z płatnikiem wiadcze ), obsługa prawna, obsługa ekonomiczna (doradztwo i analizy ekonomiczno-finansowe), szkolenia, transport, usługi budowlane i remontowe, usługi konserwatorskie Zastosowanie outsourcingu w SPSK 2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wyodr bnił si w 1956 r. ze struktury Pa stwowego Szpitala Klinicznego Nr 1. Przedmiotem działania Szpitala jest udzielanie wiadcze zdrowotnych stacjonarnych, ambulatoryjnych i profilaktycznych oraz promocja zdrowia w powi zaniu z realizacj zada dydaktycznych i badawczych 9. SPSK 2 jest szpitalem wieloprofilowym o zabudowie pawilonowej. Obecnie Szpital posiada 13 Klinik, Oddział Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii 6 J. Cierzniak, Zastosowanie outsourcingu na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 40-lecia we Wrocławiu., Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsi biorstwa AE we Wrocławiu, Praca magisterska pod kier. dr Jolanty Fali skiej., Wrocław J. Cierzniak, Zastosowanie outsourcingu na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 40-lecia we Wrocławiu., Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsi biorstwa AE we Wrocławiu, Praca magisterska pod kier. dr Jolanty Fali skiej., Wrocław M. Kautsch., W. Ponikło, W. Stylo, Rozwa ania o outsourcingu, Zdrowie i Zarz dzanie 01/ Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 w Szczecinie, Biuletyn Informacji Publicznej, r.

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 54, z Pododdziałem Ostrych Zatru oraz Zintegrowany Blok Operacyjny, z ł czn liczb 575 łó ek 10. W roku 2003 w szpitalu leczonych było pacjentów. W przeprowadzonym badaniu dokonano przegl du wszystkich usług wiadczonych w ramach outsourcingu do 2007 roku. Dokładnej analizie poddano dwie z nich, w ród których znajduj si usługi utrzymania czysto ci oraz ochrony osób i mienia. Wykorzystane dane uzyskane zostały z udost pnionej dokumentacji i rozmów z administracj szpitala. Wyniki Na dzie przedmiotem umowy w ramach outsourcingu obj te były nast puj ce usługi: ywienie pacjentów hospitalizowanych, transport sanitarny, usługi konserwacyjne i utrzymanie w stałej sprawno ci sieci gazów medycznych, wywóz i utylizacja odpadów nietoksycznych, usługi pralnicze, ochrona osób i mienia, kompleksowe utrzymanie czysto ci, konserwacja i remonty instalacji wentylacji i klimatyzacji, usługi konserwacyjne i remontowe oraz usuwanie awarii w bran ach: elektrycznych, hydraulicznych, lusarskich; drobne usługi budowlano-konserwacyjne, eksploatacja, konserwacja i remont kotłowni, obsługa i konserwacja d wigów, stały nadzór nad aparatur medyczn znajduj c si w O rodku Dializ, naprawa i konserwacja Litotryptera LT02 w Klinice Urologii, stały nadzór nad aparatur medyczn znajduj c si na terenie SPSK 2, ostrzenie i naprawa narz dzi chirurgicznych dla jednostek SPSK 2 PUM, obsługa informatyczna (cz ciowo), usługi lekarskie ( kontrakty ). Wszystkie usługi wydzielone zostały na zasadzie outsourcingu kontraktowego. 4. Usługi utrzymania czysto ci Usługi utrzymania czysto ci w SPSK 2 zacz ły przejmowa firmy zewn trzne ju w 1993 roku od obsługi obiektów administracyjnych i poradni, nast pnie obejmuj c swym zakresem wi kszo jednostek szpitala. Pierwszym oddziałem, w którym zastosowano wydzielenie usług utrzymania czysto ci była Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn trznych (1995 rok). W dniu 31 stycznia 2006 na okres 3 lat zawarta została obowi zuj ca w 2006 roku umowa na kompleksowe utrzymanie czysto ci w obiektach SPSK 2 PUM. Przedmiotem zamówienia było wykonywanie prac salowych, pomocy laboratoryjnych, sprz tanie pomieszcze oraz obsługa szatni i mycie okien w SPSK 2 PUM 11. Wydzielenie usług sprz tania zostało przeanalizowane na przykładzie Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn trznych (bez O rodka Dializ). Analizie poddany został stan obowi zuj cy w 2007 roku. W umowie zawartej z firm handlowo-usługow wiadcz c usługi kompleksowego utrzymania czysto ci w szpitalu, wyznaczony został czas i osoby, jakie wykonawca zobowi zany był zapewni w celu utrzymania czysto ci w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn trznych: 2 osoby w godzinach , 2 osoby w godzinach , 4 osoby w godzinach Biuletyn Informacji Publicznej, stan na r. 11 Umowa nr ZP/221/15/06 zawarta w wyniku przeprowadzonego post powania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustaw z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz.U.2004,Nr 19 poz.177 z 9 lutego 2004r.).

5 . 282 D. Kotl ga, P. Nowacki, D. Lewi ski, R. Chmurowicz, S. Cie wie Zalety i wady wybranych przykładów outsourcingu w szpitalu klinicznym w wietle narastaj cych potrzeb zrównowa enia bilansowego placówki Praca w wymienionych godzinach odpowiada liczbie 2433,3 roboczogodzin w miesi cu. Liczba ta w odniesieniu do równowa nego pokrycia przez pracowników etatowych szpitala odpowiadałaby prawie 15 etatom szpitalnym (13,8 etatów oraz 1,15 etatu jako cz urlopowa ). Na przełomie maja i czerwca 2007 roku wyliczony został redni miesi czny koszt zatrudnienia w szpitalu osoby na stanowisku salowej z 10-letnim sta em pracy 2366 zł brutto. Gdyby szpital zdecydował si na zatrudnienie 15 osób na takim stanowisku, wi załoby si to z miesi cznym kosztem w wysoko ci: zł brutto/miesi c. Do kosztów zatrudnienia nale ałoby jeszcze doda redni koszt odzie y ochronnej i rodków czysto ci, który w przeliczeniu na 1 etat wynosił 30 zł miesi cznie. Tak wi c ostateczny koszt wynosiłby zł/miesi c. Szpital rozliczał si z firm poprzez miesi czny ryczałt, który wyszczególniony był na dan jednostk i obliczony na podstawie metra u. Miesi czny koszt kompleksowego utrzymania czysto ci w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn trznych wynosił ,11 zł. Wymieniona kwota obejmowała koszt odzie y ochronnej, identyfikatorów i przeszkolenia pracowników w zakresie zasad stosowania i działania rodków dezynfekcyjnych oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych, bhp, przeciwpo arowych i porz dkowych. Zleceniobiorca zobowi zany był tak e do zabezpieczenia profesjonalnego sprz tu niezb dnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszystkich rodków dezynfekcyjnych i czysto ciowych do dezynfekcji powierzchni podłóg, szafek przyłó kowych, łó ek, materacy, kafelek na ciennych, lamperii, glazury, do kanałów ciekowych w łazienkach i sanitariatach, umywalek, a tak e rodków czysto- ciowych do utrzymania w czysto ci wyposa enia pomieszcze biurowych, gabinetów, mycia okien, rodków do prania mebli tapicerowanych i wykładzin dywanowych oraz antypo lizgowych rodków do akrylowania powierzchni podłogowych. Według umowy pracownicy firmy zapewniaj utrzymanie czysto ci oraz wykonuj nast puj ce czynno ci dodatkowe: pomoc personelowi medycznemu w czynno ciach higieniczno-transportowych pacjenta, w razie zgonu pacjenta przewóz zwłok z oddziału do pomieszczenia pro morte w dni robocze w godzinach oraz w dni wolne od pracy w godzinach , odbieranie ubra z magazynu odzie y chorych, zanoszenie materiałów do pracowni diagnostycznych oraz przynoszenia wyników bada. Analizuj c efektywno wydzielenia usług kompleksowego utrzymania czysto ci, wypada ona zdecydowanie na korzy wydzielenia daj c miesi cznie oszcz dno ci na poziomie niemal 19500zł (ponad zł rocznie). Inne potencjalne dla szpitala koszty, które nie zostały uwzgl dnione w bezpo rednim porównaniu, to wydatki zwi zane z zakupem i serwisowaniem sprz tu czyszcz cego (froterki, odkurzacze). Byłby to istotny wydatek ze wzgl du na du powierzchni obiektów i znaczn eksploatacj urz dze czyszcz cych. Dodatkowym zyskiem dla szpitala zwi zanym z usługami wiadczonymi przez firm jest mycie okien wysokich, które wymaga uprawnionych do pracy na wysoko ci pracowników.

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 54, Ochrona osób i mienia Usługi ochrony osób i mienia wiadczone były w ramach outsourcingu przez ró ne firmy od 1994 roku. Analizie poddana została umowa zawarta w 2007 roku i obowi zuj ca przez okres 3 lat. W ramach tej umowy wykonawcy powierzone zostały nast puj ce obowi zki: 3. wykonywanie czynno ci całodobowej ochrony osób, mienia i terenu okre lonych umow : Portiernia Główna przez 2 osoby na ka dej zmianie, z których co najmniej jedna powinna posiada licencj pracownika ochrony pierwszego stopnia, portiernia budynku Kliniki Ginekologii i Poło nictwa przez 1 osob we wszystkie dni tygodnia w godzinach , ochrona Kasy Szpitalnej w dni wyznaczone przez zleceniodawc w wymiarze 7 godzin miesi cznie, w tym raz w miesi cu, w terminie wskazanym przez zleceniodawc, zapewnienie konwoju kasjerce szpitala oraz kasjerce kasy zapomogowo-po yczkowej do banku i z powrotem, 4. obsługa centrali telefonicznej przez osoby pełni ce dy ur na Portierni Głównej w godzinach w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne od pracy, 5. zapewnienie pracownikom ochrony umundurowania i imiennych identyfikatorów, 6. posiadanie własnej sieci ł czno ci i zapewnienie pracownikom rodków indywidualnej ł czno ci radiowej, 7. zapewnienie interwencji własnego patrolu interwencyjnego w przypadku zgłoszenia potrzeby interwencji przez pracowników ochrony, 8. posiadanie stacji monitorowania oraz monitorowanie miejsc i obiektów, w których zleceniodawca posiada zainstalowany system telewizji wewn trznej oraz przycisków antynapadowych, 9. zainstalowanie elektronicznego systemu kontroli pracowników (rejestratory obchodów rozmieszczone na terenie szpitala), 10. inne: działania prewencyjne, systematyczne obchody, otwieranie i zamykanie obiektów, kontrola ruchu samochodowego, udzielanie informacji osobom wchodz cym, sprawdzanie pomieszcze i zabezpiecze, natychmiastowa reakcja w przypadku zagro enia po arowego, sprz tanie pomieszcze Portierni Głównej oraz terenu wokół portierni, pobieranie opłat za wjazd na teren szpitala 12. Całkowita miesi czna liczba roboczogodzin, jakie musiałby zabezpieczy szpital w celu zapewnienia wykonywanej przez firm ochroniarsk pracy wynosiła Taka liczba roboczogodzin odpowiadałaby w przybli eniu 15 etatom szpitalnym. rednia płaca w szpitalu na podobnym stanowisku wynosiła zł brutto, a wi c miesi czny koszt ponoszony przez szpital wyniósłby około zł brutto. Do kosztów zatrudnienia pracowników nale ałoby tak e doda inne koszty (identyfikatory, ł czno radiowa, przyciski antynapadowe itp.) szacowane na 200 zł brutto miesi cznie, a wi c całkowity koszt ponoszony przez szpital wynosiłby miesi cznie zł. Miesi czny koszt ponoszony przez SPSK 2 PUM w ramach umowy z firm wiadcz c usługi ochrony osób i mienia wynosił ,02 zł. 12 Umowa nr ZP/221/17/07 zawarta w wyniku przeprowadzonego post powania w trybie przetargu nieograniczonego w ramach post powania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi całodobowej ochrony osób i mienia SPSK 2.

7 . 284 D. Kotl ga, P. Nowacki, D. Lewi ski, R. Chmurowicz, S. Cie wie Zalety i wady wybranych przykładów outsourcingu w szpitalu klinicznym w wietle narastaj cych potrzeb zrównowa enia bilansowego placówki Analizuj c konsekwencje wynikaj ce z wprowadzenia outsourcingu, nale y równie uwzgl dni korzy ci, które bezpo rednio nie wynikaj z kosztów pracy. Nale do nich profesjonalne, wysokiej jako ci wiadczenie usług, poniewa zleceniobiorca posiadał koncesj wydan przez Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji do prowadzenia działalno ci gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Usługi ochrony osób i mienia wiadczone były przez osoby posiadaj ce licencj pracownika ochrony pierwszego stopnia oraz zapewniano interwencj własnego patrolu w przypadku zgłoszenia potrzeby interwencji przez pracowników ochrony. Zastosowanie wydzielenia usług ochrony osób i mienia w ramach outsourcingu przyniosło miesi cznie oszcz dno ci około zł, co daje w skali roku sum ponad zł plus dodatkowe, niewymierne korzy ci wynikaj ce z jako ci wykonywanych usług. 6. Podsumowanie Analizowane usługi b d ce przedmiotem wydzielenia w SPSK 2 PUM mo na zaliczy do ró nych rodzajów outsourcingu w zale no ci od zło ono ci i rodzaju wydzielonych usług. Zaliczaj si one do pojedynczych funkcji pomocniczych w działalno ci szpitala. Bior c pod uwag zakres wydzielania, usługi ochrony zostały wydzielone całkowicie, natomiast utrzymanie czysto ci cz ciowo, gdy w niektórych jednostkach szpitala utrzymanie czysto ci wykonywali pracownicy szpitala na podstawie zawartych umów o prac, tzw. etatowi. Usługi utrzymania czysto ci nie zostały wydzielone w jednostkach szczególnie wra liwych na jakiekolwiek obni enie jako ci wiadczonych usług utrzymania czysto ci, tzw. newralgicznych (oddział noworodków, sala porodowa, o rodek dializ, blok operacyjny, oddział intensywnej terapii). Przedstawione wyniki wskazuj na znaczne oszcz dno ci wynikaj ce z przeprowadzonego wydzielenia. Przeprowadzaj c analiz efektywno ci nale y zwróci równie uwag na jako wiadczonych usług. W przypadku usług utrzymania czysto ci najczulszym wska nikiem byłaby liczba zaka e wewn trzszpitalnych rozło ona w pewnym czasie, lecz w okresie poprzedzaj cym wprowadzenie outsourcingu tego typu pomiary nie były w szpitalu wykonywane. Na zapewnienie odpowiedniego poziomu jako ci wpływało to, e bezpo redni nadzór nad prac osób zapewniaj cych czysto sprawowała piel gniarka oddziałowa. Na stosowanie danych rodków czysto ci i dezynfekcyjnych firma musiała uzyska akceptacj Zespołu ds. Zaka e Szpitalnych funkcjonuj cego przy SPSK 2 PUM. Ka da jednostka potwierdzała co miesi c prawidłowe wykonanie usług przez pracowników wykonawcy, a to stanowiło podstaw do wypłaty miesi cznego ryczałtu. Dodatkowym czynnikiem wpływaj cych na zachowanie odpowiedniej jako ci wiadczonych usług były szkolenia, w których szczególn uwag zwracano na specyfik pracy w szpitalu, w otoczeniu chorych. Dotyczyły one mi dzy innymi takich tematów, jak zachowanie tajemnicy czy odpowiednie zachowanie personelu. Dokonuj c wyboru firmy, zwracano równie uwag na dotychczasowe do wiadczenie wykonawcy w obsłudze jednostek słu by zdrowia. Oceniaj c jako wiadczonych usług oparto si na opiniach zebranych od pracowników administracji szpitala. Rozmówcy wysoko oceniali jako usług wiadczonych przez podmioty zewn trzne w zakresie usług utrzymania czysto ci. Jako usług w zakresie ochrony osób i mienia oceniana przez pracowników szpitala wypadła zadowalaj co. Ponadto nie stwierdzono skarg na pracowników ochrony ze strony pacjentów. Wszelkie problemy były na bie co rozwi zywane bezpo rednio z pracownikami lub przedstawicielami firmy. Wysoko oceniana jako analizowanych usług nie jest jednak zgodna z danymi ze szpitala klinicznego we Wrocławiu, gdzie w przypadku usług sprz tania zanotowano spadek jako ci

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 54, o ponad 50%, a w przypadku prania o ponad 40%. Autor pracy nie podaje jednak metod pomiaru jako ci wiadczonych usług, co trudno jednoznacznie odnie do SPSK 2 PUM 13. Jedn z charakterystycznych cech outsourcingu kontraktowego jest mniejsza kontrola nad jako ci wykonywanych w ramach wydzielenia usług 14. O ile na podstawie analizy w SPSK 2 PUM mo na wykaza, e jako usług nie obni yła si, nale y pami ta o tym, by dokłada nale ytej staranno ci w opisie przedmiotu zamówienia i wymaganiach dla wykonawcy, aby nie uległa ona pogorszeniu, a wr cz była zwi kszona. Jest to istotna uwaga, która powinna by uwzgl dniona w specyfikacji zamówie, jak równie mo liwo nało enia kar z tytułu złej jako ci. Opieranie si głównie na opiniach mo e jednak nie by wystarczaj ce dla wła ciwej oceny i kontroli jako ci wykonywanych usług, dlatego wydaje si zasadne, by dokonywa dokładnych pomiarów i monitorowania jako ci wykonywanych usług przez powołany w tym celu zespół. Jest to o tyle istotne, e niektóre wydzielane usługi maj bezpo redni wpływ na bezpiecze stwo pacjentów. Za cało procesu leczenia odpowiedzialno ponosi szpital i dla pacjenta nie jest istotne kto wykonuje czynno ci pomocnicze, co mo e mie znaczenie w wypadku ewentualnych roszcze. W przypadku wiadcze, w których pacjent wchodzi w stosunek cywilnoprawny z zakładem opieki zdrowotnej i jest on wiadomy tego, e to zakład a nie firma outsourcingowa jest stron zobowi zania, odpowiedzialno za ewentualne szkody wynikłe w wyniku działalno ci firmy outsourcingowej ponosi tak e zakład opieki zdrowotnej 15. Na podstawie dokonanej analizy wynika, e SPSK 2 PUM jest szpitalem szeroko stosuj cym outsourcing wzgl dem wielu usług, głównie z zakresu funkcji pomocniczych. Wieloletnie do wiadczenia w stosowaniu outsourcingu pozwalaj szpitalowi na lepsze dostosowanie umów zawieranych z podmiotami zewn trznymi do aktualnych potrzeb. Analizowane usługi wiadczone były na podstawie umów zawieranych z korzy ci dla szpitala, prowadz cymi do znacznych oszcz dno ci. Wydaje si, e w lad za znaczn obni k kosztów, jako usług pozostała na zadowalaj cym poziomie, a by mo e nawet si zwi kszyła. Wskazane jest zachowanie nale ytej uwagi w stosunku do jako ci wiadczonych przez zewn trzne podmioty usług, szczególnie tych, które mog bezpo rednio wpływa na zdrowie pacjentów. Zgromadzone i opracowane dane pozwalaj stwierdzi, e w badanym zakresie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie mo e słu y za dobry przykład dla innych szpitali planuj cych zastosowanie lub usprawnienie outsourcingu jako u ytecznej i coraz bardziej popularnej metody restrukturyzacji lub rozwoju przedsi biorstwa. 13 J. Cierzniak, Zastosowanie outsourcingu na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 40-lecia we Wrocławiu., Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsi biorstwa AE we Wrocławiu, Praca magisterska pod kier. dr Jolanty Fali skiej., Wrocław J. Drobnik, P. Kollbek, Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego. T.1. Nowoczesne narz dzia zarz dzania w zakładach opieki zdrowotnej. Bud etowanie controlling outsourcing., Dolno l skie Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu, Wrocław R. Ba ski, S. Po dzioch, Outsourcing w zakładach opieki zdrowotnej kwestie odpowiedzialno ci cywilnoprawnej współpracuj cych podmiotów, Zdrowie i Zarz dzanie 01/2002.

9 . 286 D. Kotl ga, P. Nowacki, D. Lewi ski, R. Chmurowicz, S. Cie wie Zalety i wady wybranych przykładów outsourcingu w szpitalu klinicznym w wietle narastaj cych potrzeb zrównowa enia bilansowego placówki Bibliografia [1] Ba ski R., Po dzioch S., Outsourcing w zakładach opieki zdrowotnej kwestie odpowiedzialno ci cywilnoprawnej współpracuj cych podmiotów, Zdrowie i Zarz dzanie 01/2002. [2] Biuletyn Informacji Publicznej, stan na r. [3] Cierzniak J., Zastosowanie outsourcingu na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 40-lecia we Wrocławiu., Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsi biorstwa AE we Wrocławiu., Praca magisterska pod kier. dr Jolanty Fali skiej., Wrocław [4] Drobnik J., Kollbek P., Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego. T.1. Nowoczesne narz dzia zarz dzania w zakładach opieki zdrowotnej. Bud etowanie controlling outsourcing., Dolno l skie Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu, Wrocław [5] Gay C.L, Essinger J., Outsourcing strategiczny, koncepcja, modele i wdra anie., Oficyna Ekonomiczna, Kraków [6] Kautsch M., Ponikło W., Stylo W., Rozwa ania o outsourcingu, Zdrowie i Zarz dzanie 01/2002. [7] Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 w Szczecinie, Biuletyn Informacji Publicznej, r. [8] Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalno ci gospodarczej., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa [9] Umowa nr ZP/221/15/06 zawarta w wyniku przeprowadzonego post powania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustaw z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz.U.2004,Nr 19 poz.177 z 9 lutego 2004 r.). [10] Umowa nr ZP/221/17/07 zawarta w wyniku przeprowadzonego post powania w trybie przetargu nieograniczonego w ramach post powania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi całodobowej ochrony osób i mienia SPSK 2.

10 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 54, PROS AND CONS OF SELECTED EXAMPLES OF OUTSOURCING IN THE CLINICAL HOSPITAL IN THE LIGHT OF INCREASING NEEDS OF FINANCIAL BALANCE Summary Outsourcing proved to be an useful tool in the difficult process of improving financial outcome of hospitals. The aim of the study was an analysis of the use of outsourcing in the Independent Public University Hospital Number 2 of Pomeranian Medical University in Szczecin. There were analyzed cleaning and guard services. Introduction of cleaning services outsourcing caused financial savings as well as other benefits, such as increased quality and range of the services. Appropriate attention should be paid to the quality of provided services, because in other hospitals there was noticed significant decrease of the quality after introducing outsourcing. It seems to be indicated to provide proper tools to control and monitor the quality. The SPSK 2 PMU can be a good example of effective use of outsourcing. Keywords: outsourcing, public health, management Dariusz Kotl ga Przemysław Nowacki Katedra i Klinika Neurologii PUM SPSK 1 Wydział Lekarsko-Stomatologiczny ul.unii Lubelskiej 1, Szczecin tel.: Dariusz Lewi ski Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Ryszard Chmurowicz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Sylwester Cie wie Klinika Ginekologii i Uroginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 5 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznego transportu sanitarnego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK

FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK WSTĘP 1) Struktura systemu opieki zdrowotnej jak i koncepcja jego zarządzania wynika z rozwiązań zawartych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji Nr sprawy: DRP/5/WSE/2015 Tłuszcz, dnia 03.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁO ENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.14.2014 Łódź, dnia 01 lipca 2014 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Zawarta w Złotoryi dniu... pomiędzy:

PROJEKT. Zawarta w Złotoryi dniu... pomiędzy: PROJEKT Umowa kontrakt o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi polegających na wykonywaniu usług medycznych w zakresie konsultacji

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży

Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 1 Działając na podstawie 93 Regulaminu Pracy obowiązującego od dnia 24

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia nr 162/2007 Rektora AR z dnia 22.11.07 Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Niniejszy Regulamin wydano na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Standardy w środowiskowych domach samopomocy: REALIZACJA

Standardy w środowiskowych domach samopomocy: REALIZACJA Standardy w środowiskowych domach samopomocy: REALIZACJA SUGESTIE CO DO SPOSOBU REALIZACJI STANDARDÓW Analiza programów naprawczych Wnioski z wizytacji Sugestie wynikające z nadzoru i kontroli REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym 9.05.2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym Poniżej zawarte są informacje dotyczące złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Katalog kosztów kwalifikowanych

Katalog kosztów kwalifikowanych Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1529/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 października 2009 roku Katalog kosztów kwalifikowanych moŝliwych do dofinansowania ze środków budŝetu Miasta Gdańska w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek ... (miejscowość, data) Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji.. (Zakład lecznictwa występujący o wpis) Do Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Wniosek Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r.o zmianie

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonywanie usług pielęgniarsko- opiekuńczych. a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez...

Umowa o wykonywanie usług pielęgniarsko- opiekuńczych. a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez... zawarta w dniu... r. w Warszawie, pomiędzy: Umowa o wykonywanie usług pielęgniarsko- opiekuńczych Domem Pomocy Społecznej: Dom Muzyka Seniora, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

na nast puj ce cz ci (pakiety). Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo zło enia oferty wył cznie na jeden

na nast puj ce cz ci (pakiety). Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo zło enia oferty wył cznie na jeden Strona 1 z 5 Mi kinia: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Mi kinia Numer ogłoszenia: 159790-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowi zkowe.

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BZP.2421.7.2015.AB Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa ochrony mienia Uniwersytetu Wrocławskiego Biblioteki Uniwersyteckiej Na Piasku przy ul. Św. Jadwigi ¾ we Wrocławiu. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny dla Podmiotu Leczniczego. Stomatologia PERIOMEDICA

Regulamin Organizacyjny dla Podmiotu Leczniczego. Stomatologia PERIOMEDICA Regulamin Organizacyjny dla Podmiotu Leczniczego Stomatologia PERIOMEDICA 1. Regulamin określa organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy. 2. Podmiot Leczniczy Stomatologia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 5 G do Zarządzenia nr 84 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 11 kwietnia 2011 roku UMOWA Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Legnicy w dniu...

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa o dzieło

Projekt. Umowa o dzieło Umowa o dzieło Zawarta w dniu...2012 r. w Jedwabnie pomiędzy Gminą Jedwabno z siedzibą w Urzędzie Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno reprezentowaną przez Pana mgr inż. Krzysztofa Otulakowskiego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy

stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy Page 1 of 6 Katowice: Naprawa przecieków w dachu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy Powsta ców 31 Numer ogłoszenia: 226428-2010;

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 27 maja 2013r.

Katowice, dnia 27 maja 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 27 maja 2013r. NZIII.9612.50.2013 RZ Pan Adam Kasza Wspólnik Spółki Jawnej Apotheca Pacis Kasza Spółka Jawna ul. Władysława Broniewskiego 23 44-217 Rybnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

dokumentacją i danymi w służbie zdrowia Gdańsk, 27.09.2012

dokumentacją i danymi w służbie zdrowia Gdańsk, 27.09.2012 Nowoczesne metody zarządzania dokumentacją i danymi w służbie zdrowia Gdańsk, 27.09.2012 PLAN PREZENTACJI 1. PIKA 2. Typowe problemy Klientów 3. Rozwiązania 4. Wybrane usługi PIKA 5. Pomorskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Załącznik nr 9 do siwz WZÓR UMOWY ZLECENIE nr.. zawarta w Kielcach w dniu... 2013 roku, pomiędzy: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z siedzibą przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... 2010 roku w...

UMOWA NR... zawarta w dniu... 2010 roku w... pomiędzy: WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... 2010 roku w... SĄDEM REJONOWYM W ZDUOSKIEJ WOLI, 98-220 Zduoska Wola, ul. Żeromskiego 19, posiadającym NIP 829-10-54-239 reprezentowanym przez : 1. Damiana

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora MP 40 nr 1/11 z dnia 01.07.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR.

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Zawarta w dniu..... roku w. POMIĘDZY:. reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Umowa wzór. Prezydent Miasta Jeleniej Góry - Marek Obrębalski przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Janiny Nadolskiej. zwanym Zleceniodawcą

Umowa wzór. Prezydent Miasta Jeleniej Góry - Marek Obrębalski przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Janiny Nadolskiej. zwanym Zleceniodawcą Umowa wzór Zawarta w dniu. 2009 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Miastem Jelenia Góra, posiadającym nr ident. NIP 611-000-38-99, Regon 230821523, w imieniu którego działa: Prezydent Miasta Jeleniej Góry -

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Współczynnik umieralności okołoporodowej na terenie województwa lubuskiego w roku 2013 wg GUS wyniósł 7,3 i uplasował województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA nr.. O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI. a...... (nazwa podmiotu)... (adres)...... (adres)

UMOWA TRÓJSTRONNA nr.. O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI. a...... (nazwa podmiotu)... (adres)...... (adres) UMOWA TRÓJSTRONNA nr.. O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI Zawarta dnia.. w Kielcach pomiędzy Izbą Gospodarcza Grono Targowe Kielce z siedzibą przy ulicy Zakładowej 1, 25-672 Kielce, NIP: 959-18-24-179 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań, 12.06.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Oferta usług sprzątających SEBREM. Katarzyna Łuniewska Serwis i usługi sprzątające

Oferta usług sprzątających SEBREM. Katarzyna Łuniewska Serwis i usługi sprzątające Oferta usług sprzątających SEBREM Firma SEBREM świadczy pełen zakres usług sprzątających dla Klientów Biznesowych i Indywidualnych. Sprzątamy powierzchnie biurowe, handlowe oraz współpracujemy ze wspólnotami

Bardziej szczegółowo

Umowa Zlecenie Nr 2015 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa Zlecenie Nr 2015 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa Zlecenie Nr 2015 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-12-21 23:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=408_2015 Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa Ośrodek/PIT/../2013. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477

Umowa Ośrodek/PIT/../2013. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 Umowa Ośrodek/PIT/../2013 zawarta w dniu 18.07.2013 roku w Istebnej pomiędzy: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI Pytania na egzamin dyplomowy z kierunku administracja 1. Centralizm i decentralizacja administracji publicznej 2. Cechy modelu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 do SIWZ ZG-IV-2710-1-1/10. (wzór)

Załącznik nr 14 do SIWZ ZG-IV-2710-1-1/10. (wzór) Załącznik nr 14 do SIWZ ZG-IV-2710-1-1/10 (wzór) Umowa nr.../... W dniu... w... pomiędzy, Skarbem Państwa Nadleśnictwem... z siedzibą w..., reprezentowanym przez... nadleśniczego, zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY zawarta w dniu... 2006 r. w Olsztynie pomiędzy: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:... -..., zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZP.. /2014 zawarta w dniu... w Kamiennej Górze, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Kamiennej Górze Al. Wojska Polskiego 10 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA NR UD-XI-..

Istotne postanowienia umowy UMOWA NR UD-XI-.. 1 Załącznik nr 9 do S.I.W.Z. Istotne postanowienia umowy UMOWA NR UD-XI-.. Umowa zawarta w dniu 2016 roku pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą - Dzielnicą Ursus w Warszawie, Plac Czerwca 1976r Nr 1 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1037 UCHWAŁA NR XXXVIII/2/13 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Kielce, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1037 UCHWAŁA NR XXXVIII/2/13 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1037 UCHWAŁA NR XXXVIII/2/13 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 roku STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu...,

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu..., UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT Zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona Wójcik... Warszawa, ul....; NIP...; Regon... uprawnionym

Bardziej szczegółowo