Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A."

Transkrypt

1 Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Niniejszy Prospekt został sporzdzony w zwizku z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A akcji zwykłych na okaziciela serii B. Zwraca si uwag, e nabywanie Akcji Celtic Property Developments S.A. wie si z okrelonymi ryzykami właciwymi dla tego rodzaju inwestycji i instrumentów finansowych, jak równie z ryzykami zwizanymi z działalnoci Spółki, jej Grupy Kapitałowej oraz jej otoczeniem. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w rozdziale 3 Prospektu. Główny Organizator, Oferujcy IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia Prospektu przez Komisj Nadzoru Finansowego:

2 2

3 Spis treci 1. PODSUMOWANIE Podsumowanie Przewagi konkurencyjne Strategia Czynniki ryzyka Struktura akcjonariatu Szczegóły dopuszczenia akcji do obrotu Podsumowanie danych finansowych OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE W PROSPEKCIE Owiadczenie Spółki Owiadczenie Oferujcego Owiadczenie Doradcy Prawnego CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka zwizane z otoczeniem rynkowym Ryzyko zwizane z sytuacj makroekonomiczn rynków, na których Spółka i jej Grupa Kapitałowa prowadz działalno Ryzyko zwizane ze zmianami przepisów prawa i innych regulacji majcych wpływ na zakres działalnoci prowadzonej przez Spółk i jej Grup Kapitałow oraz niestabilnoci systemu prawnego Ryzyko zwizane z procesem uzyskiwania decyzji administracyjnych, moliwoci ich zaskarania oraz brakiem planów zagospodarowania przestrzennego Ryzyko zwizane z konkurencj Czynniki ryzyka zwizane bezporednio z działalnoci Spółki Ryzyko zwizane z realizacj projektów deweloperskich Ryzyko zwizane z lokalizacj nieruchomoci Ryzyko zwizane z niemonoci zakupu gruntów atrakcyjnych z punktu widzenia Spółki Ryzyko zwizane z brakiem płynnoci inwestycji nieruchomociowych Ryzyko zwizane z geograficzn koncentracj projektów Spółki i jej Grupy Kapitałowej Ryzyko zwizane ze wzrostem kosztów budowy projektów deweloperskich Ryzyko zwizane z niekorzystnymi warunkami gruntowymi Ryzyko niekorzystnych warunków atmosferycznych Ryzyko zwizane ze zmianami cen sprzeday mieszka i stawek czynszów najmu Ryzyko zwizane z wadami prawnymi nieruchomoci i ryzyko wywłaszczeniowe Ryzyko zwizane z odpowiedzialnoci z tytułu ochrony rodowiska Ryzyko zwizane z umowami zawieranymi z wykonawcami i podwykonawcami robót budowlanych Ryzyko zwizane z umowami najmu Ryzyko zwizane z nieosigniciem zakładanych celów strategicznych Ryzyko zwizane z kadr menedersk Ryzyko zwizane z finansowaniem rozwoju kredytami bankowymi i innymi instrumentami dłunymi Ryzyko zwizane z dokładnoci wycen zawartych w niniejszym Prospekcie Ryzyko kursowe Ryzyko zwizane z dostpem potencjalnych klientów Grupy Kapitałowej Celtic do finansowania kredytowego Czynniki ryzyka zwizane z wprowadzanymi Akcjami Ryzyko zwizane z odmow dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego Ryzyko wstrzymania dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu lub rozpoczcia notowa Ryzyko zwizane z opónieniem we wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu Ryzyko waha kursu akcji i płynnoci obrotu Ryzyko zastosowania przez KNF sankcji wobec Spółki Ryzyko zwizane z zawieszeniem obrotu akcjami lub ich wykluczenia z obrotu na GPW HISTORIA I ROZWÓJ SPÓŁKI

4 5. OWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM ORAZ KAPITALIZACJI I ZADŁUENIU Owiadczenie o kapitale obrotowym Kapitalizacja i zadłuenie WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I OPERACYJNEJ ORAZ SYTUACJI MAJTKOWEJ I ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH Przegld sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Wynik operacyjny Zasoby kapitałowe Inwestycje Informacje o tendencjach Znaczce zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Spółki i jej Grupy Kapitałowej od dnia 1 lipca 2010 r Informacje dotyczce jakichkolwiek elementów polityki rzdowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynników, które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezporednio lub porednio mie istotny wpływ na działalno operacyjn OTOCZENIE RYNKOWE I DZIAŁALNO SPÓŁKI Główne rynki Opis i wielko rynków, na których działa Grupa Kapitałowa Główni konkurenci Załoenia wszelkich owiadcze Spółki dotyczcych jej pozycji konkurencyjnej Działalno podstawowa Podsumowanie Przewagi konkurencyjne Strategia Podstawowe obszary działalnoci Spółki Główni dostawcy i odbiorcy STRUKTURA ORGANIZACYJNA Opis Grupy Kapitałowej oraz pozycji Spółki w Grupie Wykaz podmiotów zalenych Spółki Informacje o udziałach w innych przedsibiorstwach RODKI TRWAŁE I OCHRONA RODOWISKA Znaczce rzeczowe aktywa trwałe (istniejce i planowane), w tym dzierawione nieruchomoci oraz obcienia na nich ustanowione Nieruchomoci Opis zagadnie i wymogów zwizanych z ochron rodowiska, które mog mie wpływ na wykorzystanie przez Spółk rzeczowych aktywów trwałych BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE Badania i rozwój Patenty, licencje i znaki towarowe Podsumowanie podstawowych informacji dotyczcych uzalenienia Spółki od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych ISTOTNE UMOWY Umowy kredytowe, zastawów i porcze Umowy sprzeday udziałów ORGANY SPÓŁKI Dane na temat osób wchodzcych w skład organów nadzorczych i zarzdzajcych Zarzd Spółki Rada Nadzorcza Informacje na temat konfliktu interesów w organach administracyjnych, zarzdzajcych i nadzorczych oraz wród osób zarzdzajcych wyszego szczebla Konflikt interesów Umowy zawarte odnonie powołania członków organów Uzgodnione ograniczenia w zbywaniu akcji Spółki Wynagrodzenia i wiadczenia dla osób wchodzcych w skład organów nadzorczych i zarzdzajcych

5 Wysoko wypłaconego wynagrodzenia (w tym wiadcze warunkowych lub odroczonych) oraz przyznanych przez Spółk i jego podmioty zalene wiadcze w naturze za usługi wiadczone na rzecz Spółki lub jej podmiotów zalenych Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Spółk i jej podmioty zalene na wiadczenia emerytalne, rentowe lub podobne dla osób wchodzcych w skład organów nadzorczych i zarzdzajcych Praktyki organów Spółki Daty zakoczenia obecnej kadencji, okresy sprawowania funkcji Informacje o umowach o wiadczenie usług członków organów administracyjnych, zarzdzajcych i nadzorujcych ze Spółk lub którymkolwiek z jego podmiotów zalenych, okrelajcych wiadczenia wypłacane w chwili rozwizania stosunku pracy Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodze Spółki, dane członków danej komisji oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji Owiadczenie na temat stosowania przez Spółk procedur ładu korporacyjnego PRACOWNICY ZNACZNI AKCJONARIUSZE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIZANYMI POLITYKA DYWIDENDY POSTPOWANIA SDOWE, ADMINISTRACYJNE I ARBITRAOWE AKCJE I KAPITAŁ ZAKŁADOWY Wielko wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki Akcje nie reprezentujce kapitału Liczba, warto ksigowa i warto nominalna akcji Spółki w posiadaniu Spółki, innych osób w imieniu Spółki lub przez podmioty zalene Spółki Liczba zamiennych papierów wartociowych, wymiennych papierów wartociowych lub papierów wartociowych z warrantami oraz zasady i procedury, którym podlega ich zamiana, wymiana lub subskrypcja Informacja o wszystkich prawach nabycia lub zobowizaniach w odniesieniu do kapitału docelowego lub autoryzowanego albo niewyemitowanego lub zobowizaniach do podwyszenia kapitału, a take ich zasadach i warunkach Informacje o kapitale dowolnego członka Grupy Kapitałowej Spółki, który jest przedmiotem opcji, lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, e stanie si on przedmiotem opcji, a take szczegółowy opis takich opcji włcznie z opisem osób, których takie opcje dotycz Dane historyczne na temat kapitału zakładowego INFORMACJE O STATUCIE I UMOWIE SPÓŁKI Opis przedmiotu i celu działalnoci Spółki ze wskazaniem miejsca w statucie Spółki, w którym s one okrelone Podsumowanie wszystkich postanowie statutu Spółki lub regulaminów Spółki odnoszcych si do członków organów administracyjnych, zarzdzajcych i nadzorczych Opis praw, przywilejów i ogranicze zwizanych z kadym rodzajem istniejcych akcji Opis działa niezbdnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które maj bardziej znaczcy zakres, ni jest to wymagane przepisami prawa Opis zasad okrelajcych sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych zgromadze akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadze akcjonariuszy, włcznie z zasadami uczestnictwa w nich Krótki opis postanowie statutu Spółki lub regulaminów Spółki, które mogłyby spowodowa opónienie, odroczenie lub uniemoliwienie zmiany kontroli nad Spółk Wskazanie postanowie statutu Spółki lub regulaminów Spółki, regulujcych progow wielko posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza Opis warunków nałoonych zapisami statutu Spółki, regulaminami Spółki, którym podlegaj zmiany kapitału, jeeli zasady te s bardziej rygorystyczne ni okrelone wymogami obowizujcego prawa INFORMACJE O PAPIERACH WARTOCIOWYCH SPÓŁKI Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczonych do obrotu papierów wartociowych Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone te papiery wartociowe

6 21.3 Wskazanie, czy te papiery wartociowe s papierami imiennymi czy te na okaziciela oraz czy maj one form dokumentu, czy s zdematerializowane Waluta emitowanych papierów wartociowych Opis praw, włcznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, zwizanych z papierami wartociowymi, oraz procedury wykonywania tych praw Podstawa emisji oferowanych lub dopuszczanych papierów wartociowych Przewidywana data emisji papierów wartociowych Opis ogranicze w swobodzie przenoszenia papierów wartociowych Obowizujce regulacje dotyczce obowizkowych ofert przejcia lub przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) w odniesieniu do papierów wartociowych Wskazanie publicznych ofert przejcia w stosunku do kapitału Spółki, dokonanych przez osoby trzecie w cigu ostatniego roku obrotowego i biecego roku obrotowego Informacje o potrcanych u ródła podatkach od dochodu uzyskiwanego z papierów wartociowych oraz wskazanie, czy Spółka bierze odpowiedzialno za potrcanie podatków u ródła DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOCIOWYCH DO OBROTU Rynek regulowany Inne rynki regulowane lub rynki równowane, na których s dopuszczone do obrotu Akcje Spółki Charakter, liczby i cechy akcji, których dotyczy sprzeda lub plasowanie o charakterze prywatnym lub publicznym Porednicy w obrocie na rynku wtórnym Działania stabilizacyjne KOSZTY DOPUSZCZENIA I WPROWADZENIA ROZWODNIENIE INNE INFORMACJE Biegli rewidenci Opis zakresu działa doradców Informacje osób trzecich oraz owiadczenia ekspertów Dokumenty udostpnione do wgldu HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE I INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA.....F-1 ZAŁCZNIKI: Załcznik 1 Definicje i skróty... 1 Załcznik 2 Statut... 3 Załcznik 3 Raport z wyceny nieruchomoci. 10 6

7 PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie powinno by rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu. Kada decyzja o inwestycji w papiery wartociowe powinna by oparta na rozwaeniu przez inwestora całoci Prospektu. W przypadku wystpienia do sdu z roszczeniem odnoszcym si do Prospektu skarcy inwestor moe na mocy ustawodawstwa pastwa członkowskiego Unii Europejskiej mie obowizek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu przed rozpoczciem postpowania. Odpowiedzialno cywilna wie te osoby, które sporzdziły podsumowanie łcznie z kadym jego tłumaczeniem i wnioskowały o jego potwierdzenie, ale jedynie w przypadku, gdy podsumowanie jest wprowadzajce w błd, niedokładne lub niezgodne w zestawieniu z pozostałymi czciami Prospektu. 1.1 Podsumowanie Celtic Property Developments S.A. jest spółk holdingow kontrolujc grup spółek zalenych, których działalno jest skoncentrowana na prowadzeniu projektów deweloperskich w segmencie biurowym i mieszkaniowym. Działalno Grupy Kapitałowej polega na nabywaniu gruntów i wznoszeniu na nich budynków o przeznaczeniu mieszkaniowym lub biurowym oraz kupowaniu istniejcych nieruchomoci o potencjalnej dodatkowej wartoci do wykreowania, która moe zosta uwolniona poprzez zmian przeznaczenia nieruchomoci lub poprzez podniesienie jej standardu i optymalizacj powierzchni. Grupa posiada biura w Warszawie, Londynie, Mediolanie oraz Budapeszcie. Głównym rynkiem, na którym Grupa Kapitałowa prowadzi działalno, jest Warszawa. Ponadto Grupa Kapitałowa posiada nieruchomoci komercyjne i mieszkaniowe w Czarnogórze i na Wgrzech. Podstawow rol w działalnoci Grupy Kapitałowej dotychczas odgrywał segment biurowy, jednake obecnie Grupa Kapitałowa koncentruje swoje działania na rozwoju działalnoci mieszkaniowej, głównie poprzez realizacj swojego sztandarowego projektu w warszawskiej dzielnicy Ursus. Od 1 kwietnia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. Grupa Kapitałowa CPD sprzedała łcznie 8 nieruchomoci, w tym 5 budynków biurowych, 2 projekty mieszkaniowe oraz 1 grunt. Łczne wpływy ze sprzeday aktywów wyniosły 93,5 mln EUR. Grupa Kapitałowa posiada znaczcy bank gruntów o wielkoci powyej 100 ha, który umoliwia wybudowanie zgodnie z raportami Savills Sp. z o.o. i pod warunkiem otrzymania wszystkich niezbdnych zgód administracyjnych ok. 769 tys. m 2 mieszkalnej powierzchni uytkowej oraz ok. 155 tys. m 2 powierzchni biurowo-handlowej oraz magazynowej. Ponadto w portfelu Grupy Kapitałowej na dzie 30 czerwca 2010 r. znajdowały si trzy gotowe budynki biurowe o łcznej powierzchni 26 tys. m 2. Obecnie najwikszym projektem Grupy jest budowa kompleksu mieszkalnego z funkcjami biurowymi i handlowymi w warszawskiej dzielnicy Ursus, na terenach nalecych uprzednio do fabryki ZPC Ursus. Grunt w Ursusie o powierzchni 582 tys. m 2 został nabyty ze rodków własnych przez Grup w II półroczu 2006 r. Koncepcja urbanistyczna Spółki, która jest zgodna z wyłoonym planem przestrzennego zagospodarowania, zakłada budow 779 tys. m 2 powierzchni uytkowej, w tym ok. 10,5 tys. mieszka. Koncepcja przewiduje podział projektu Ursus na 18 mniejszych projektów, które bd realizowane etapami. Docelow grup odbiorców projektu stanowi bd osoby pracujce o umiarkowanych zarobkach. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spodziewane jest na przełomie 2010 i 2011 r. Projekt w Ursusie posiada duy potencjał, który bdzie uwalniany przez kilkanacie lat. Grupa oprócz działalnoci deweloperskiej wiadczy usługi polegajce na zarzdzaniu portfelem nieruchomoci komercyjnych. Grupa zarzdza obecnie 265 nieruchomociami komercyjnymi w Irlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech o łcznej powierzchni 1,9 mln m 2 i wartoci ok. 670 mln EUR. Zarzdzanie nieruchomociami pozwala Grupie na generowanie wpływów gotówkowych. W wyniku wieloletniego rozwoju od 1999 r. działalnoci biznesowej osób fizycznych: Panów Andrew Shepherda i Rhysa Jonesa oraz rozpoczcia współpracy od 2005 r. z funduszem inwestycyjnym Laxey Partners powstała grupa gapitałowa obecnie działajca pod nazw Celtic Property Developments S.A. Nabycie wikszoci nieruchomoci posiadanych obecnie przez Grup Kapitałow miało miejsce w latach Od 2007 r. rozpoczł si proces restrukturyzacji grupy kapitałowej, w wyniku którego powstała Grupa Kapitałowa CPD. Proces restrukturyzacji zakoczony został w

8 r. połczeniem spółki Celtic Property Developments Plc z POEN S.A. W 2010 r. nastpiła zmiana firmy spółki POEN S.A. na Celtic Property Developments S.A. Grupa posiada dowiadczony, 55-osobowy midzynarodowy zespół obejmujcy architektów, inynierów, kierowników projektów, certyfikowanych ksigowych, rzeczoznawców majtkowych, licencjonowanych poredników nieruchomoci i zarzdców nieruchomoci. Osoby tworzce zespół posiadaj uprawnienia i wieloletnie dowiadczenie zdobyte na polskim i midzynarodowym rynku. Strategia Grupy na lata w zakresie budownictwa komercyjnego zakłada oddanie do uytku ok. 60 tys. m 2 uytkowej powierzchni biurowo-handlowej oraz magazynowej. Po ukoczeniu budowy i skomercjalizowaniu nastpowa bdzie sprzeda nieruchomoci w przypadku uzyskania satysfakcjonujcych dla Grupy zwrotów z inwestycji. Strategia w segmencie mieszkaniowym zakłada uruchomienie w I połowie 2011 r. sprzeday I etapu projektu mieszkaniowego w Ursusie, który ma zapocztkowa realizacj kompleksowego projektu zabudowy gruntów w dzielnicy Ursus o potencjale wybudowania do 732 tys. m 2 powierzchni uytkowej mieszkalnej. Tabela: Podsumowanie projektów ukoczonych, realizowanych i w przygotowaniu przez Grup Kapitałow CPD w okresie od 1 kwietnia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. Status projektu Projekty mieszkaniowe Projekty komercyjne Grunty Łcznie liczba PUM (tys.) liczba PUM (tys.) liczba PUM (tys.) liczba PUM (tys.) Projekty ukoczone 2 6,8 8 60,7 5 N.A ,5 Projekty realizowane i w przygotowaniu , ,2 1 N.A ,7 Ogółem , ,9 6 0, ,2 ródło: Spółka, na podstawie raportów z wycen Savills Sp. z o.o. na dzie 31 grudnia 2009 r. Tabela uwzgldnia dodatkowo projekty: Aquarius II i III oraz Alsonemedi III. Tabela nie uwzgldnia wpływu zmiany koncepcji zabudowy dla gruntów w Ursusie i przy ul. Łopuszaskiej dokonanych w 2010 r. 1.2 Przewagi konkurencyjne Do głównych przewag Spółki i jej Grupy Kapitałowej zaliczy naley: Dua baza gruntów i aktywów nieruchomociowych Grupa posiada bank ziemi o wielkoci ponad 100 ha, który umoliwia wybudowanie 155 tys. m 2 powierzchni uytkowej komercyjnej i ok. 769 m 2 powierzchni uytkowej mieszkalnej. Cz banku ziemi posiada pozwolenia na budow lub decyzj administracyjn umoliwiajc rozpoczcie procesu budowlanego, pozostała cz gruntów jest w trakcie uchwalania miejscowego przestrzennego planu zagospodarowania terenu. Łczny portfel nieruchomoci według wycen przygotowanych przez firm Savills Sp. z o.o. na dzie 31 grudnia 2009 r. wyceniony został na 219,6 mln EUR. Ponadto na dzie 30 czerwca 2010 r. grunty i aktywa nieruchomociowe obcione s kredytami w wysokoci 34,2 mln EUR. Bank gruntów wolny od zadłuenia bankowego Nieruchomoci gruntowe znajdujce si w portfelu Grupy na dat zatwierdzenia Prospektu nie s obcione kredytami ani poyczkami. Nieruchomoci te zakupione zostały ze rodków własnych Grupy. Jest to zgodne ze strategi przyjt przez Grup, która zakłada nabywanie gruntów ze rodków własnych. Bank gruntów wolny od zadłuenia stanowi istotn warto dodan przy negocjowaniu umów kredytowych na realizacj projektów, gdy stanowi wkład własny Grupy. Potwierdzona umiejtno nabywania, realizacji i sprzeday projektów W okresie ostatnich 5 lat Grupa zbudowała portfel nieruchomoci o łcznej wartoci 219,6 mln EUR. W tym okresie Grupa nabyła 105 ha gruntów, które pozwoliły Grupie do dnia 30 czerwca 2010 r. zrealizowa projekty mieszkaniowe o powierzchni 7 tys. m 2 PUM oraz projekty komercyjne o powierzchni 61 m 2 tys. powierzchni uytkowej i umoliwiaj w kolejnych latach wybudowanie ok. 769 tys. m 2 powierzchni mieszkaniowej oraz 155 tys. m 2 powierzchni komercyjnej. Nieruchomoci biurowohandlowe i mieszkaniowe stanowice składowe portfela Grupy zlokalizowane s w centrach miast lub w ich bezporedniej bliskoci. Natomiast grunty magazynowe s bardzo dobrze skomunikowane z duymi wzłami drogowymi. W okresie od 1 kwietnia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. Grupa sprzedała łcznie 8 nieruchomoci, w tym 5 budynków biurowych, 2 projekty mieszkaniowe oraz 1 grunt, osigajc łcznie na projektach atrakcyjn stop zwrotu. 8

9 Dobra reputacja na rynkach finansowych i wród inwestorów branowych Sukces podjtych projektów oraz długoletnia obecno na rynku sprawiaj, i Grupa jest rozpoznawalnym i wiarygodnym kontrahentem dla inwestorów branowych w kraju i za granic, takich jak fundusze nieruchomociowe, banki, deweloperzy oraz spółki zajmujce si leasingiem i zarzdzaniem nieruchomociami. Grupa nawizała midzy innymi współprac z instytucjami takimi jak: Azora, Bank BPH, BRE Bank, BZ WBK, Deka Immobilien, HSBC Bank Polska oraz WestDeutsche ImmobilienBank. Posiadanie ugruntowanej i stabilnej reputacji umoliwia Grupie pozyskiwanie na atrakcyjnych warunkach finansowania dłunego na swoje projekty, uzyskiwanie korzystnych warunków w kontraktach z wykonawcami projektów deweloperskich oraz pozyskiwanie najemców sporód najbardziej wiarygodnych i jednoczenie wymagajcych klientów, jakimi s np. instytucje finansowe. Natomiast jako projektów Grupy sprawia, i jest ona wieloletnim i wiarygodnym klientem midzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Rozumienie tendencji na rynku nieruchomoci Jedn z kluczowych kompetencji Grupy przy realizacji projektów deweloperskich jest umiejtno zakupu atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów po korzystnych cenach. Grupa nabyła niemal wszystkie nieruchomoci sprzedane lub znajdujce si w portfelu Grupy w latach , tj. przed znacznym wzrostem cen nieruchomoci. Jednoczenie w okresie hossy, tj. w latach , Grupa upłynniła cz portfela w postaci piciu nieruchomoci, z kolei trzy nieruchomoci zostały sprzedane po 2008 r. Lokalizacja gruntów i projektów Spółka uwaa, e unikalna lokalizacja nieruchomoci oraz dostpno komunikacji publicznej stanowi bdzie kluczowy czynnik sukcesu wszystkich nowych projektów nieruchomociowych w Warszawie i we wszystkich wikszych aglomeracjach miejskich. Z powyszego powodu projekt w Ursusie poprzez swoj unikaln lokalizacj oraz dostpno komunikacji publicznej stanowi bardzo atrakcyjny grunt deweloperski. Spółka oczekuje, i m.in. lokalizacja bdzie kluczowym elementem sukcesu tego projektu. Nieruchomo Grupy znajduje si pomidzy stacjami kolejowymi Warszawa Ursus i Warszawa Ursus Północny, co umoliwia dojazd do centrum Warszawy kolej według obecnych rozkładów jazdy w przecigu ok. 14 minut. Perspektywa budowy do 2012 r. zachodniej obwodnicy Warszawy i skomunikowanie Ursusa bezporednio trasami ekspresowymi z Al. Jerozolimskimi i ul. Połczysk umoliwi równie komfortowy dojazd do centrum samochodem bd autobusem. Teren, na którym zlokalizowany jest grunt, jest w pełni uzbrojony i nie wymaga budowy od podstaw całej infrastruktury w postaci dróg, czy mediów. Wyłoony projekt planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje jednake moliwo uzupełniania gruntu o nowe aktywa infrastrukturalne. Naley równie zaznaczy, e w bezporednim ssiedztwie osiedla znajduj si funkcjonujce obiekty uytecznoci publicznej, m.in. Urzd Dzielnicy Ursus, szkoła, obiekty handlowe i opieki zdrowotnej oraz dom kultury. Warszawskie projekty biurowe s zlokalizowane na terenach charakteryzujcych si ustabilizowan renom wród najemców powierzchni biurowych lub wzdłu głównych arterii miejskich gwarantujcych bardzo dobre postrzeganie lokalizacji przez przyszłych najemców oraz fundusze inwestujce w nieruchomoci. Polityka cenowo-marketingowa dopasowana dla szerokiego odbiorcy Spółka planuje skoncentrowa si na budowie i sprzeday popularnych mieszka o wielkoci od 35 do 55 m 2. Całkowita cena mieszkania zostanie dostosowana do moliwoci kredytowych pracujcej rodziny o umiarkowanych zarobkach. Ponadto cena mieszkania bdzie uprawniała do skorzystania z programów rzdowych wspierajcych rozwój gospodarki mieszkaniowej, np. z programu Rodzina Na Swoim. W segmencie biurowym Grupa skoncentrowała si na budowie powierzchni biurowych o wysokim standardzie, zlokalizowanych w rejonach Warszawy o ugruntowanej renomie dla nieruchomoci biurowych lub wzdłu głównych arterii miejskich, z wyłczeniem prestiowych lokalizacji w cisłym centrum. Przy tak obranej strategii Spółka moe pozyskiwa najemców sporód najbardziej licznej grupy klientów poszukujcych powierzchni biurowych poza centrum. Dowiadczony i stabilny zespół menederski z wieloletnim dowiadczeniem 9

10 Grupa Kapitałowa posiada zespół 55 dowiadczonych specjalistów branowych m.in. inynierów, architektów, kierowników projektów, akredytowanych ksigowych, poredników nieruchomoci i zarzdzajcych portfelem nieruchomociowym zwizanych od lat z bran nieruchomoci w Polsce i za granic (m.in. w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Holandii, Czechach, Federacji Rosyjskiej, Rumunii, Słowacji, Wgrzech i krajach nadbałtyckich). Zarzd Spółki zapewnia, e Grupa posiada odpowiednie dowiadczenie i kompetencje oraz szerokie kontakty biznesowe w brany nieruchomociowej w Polsce i za granic, co umoliwia m.in. wyszukiwanie okazji zakupowych, odpowiedni ocen nieruchomoci oraz profesjonalne prowadzenie procesów inwestycyjnych. 1.3 Strategia Strategia Spółki zakłada oddanie do uytku w latach ok. 60 tys. m 2 powierzchni komercyjnej oraz uruchomienie w I półroczu 2011 r. sprzeday I etapu projektu mieszkaniowego w Ursusie, który ma zapocztkowa realizacj kompleksowego projektu zabudowy gruntów w dzielnicy Ursus o potencjale wybudowania do 779 tys. m 2 powierzchni uytkowej. Realizacja strategii ma zapewni wzrost wartoci aktywów Grupy w kolejnych latach. Wzrost skali działalnoci bdzie w znacznej mierze zrealizowany w ramach posiadanego banku ziemi o przeznaczeniu mieszkaniowym, biurowym, handlowym i usługowym. Grupa zamierza rozwin swój obecny status dewelopera mieszanego, w zwizku z czym oprócz projektów biurowych Grupa bdzie realizowała projekty mieszkaniowe. Obecne plany strategiczne Spółki zakładaj rozwój organiczny w ramach posiadanego banku ziemi. Tym niemniej Spółka nie wyklucza, i w przyszłoci bdzie zainteresowana przejciami innych podmiotów działajcych w sektorze deweloperskim. Potencjalnymi celami przej bd przede wszystkim spółki posiadajce grunty w ciekawych lokalizacjach i/lub prowadzce projekty pasujce do wizerunku Grupy. Tak okrelona ogólna strategia determinuje wytyczne dla poszczególnych obszarów działalnoci Grupy. Strategia dotyczca projektów mieszkaniowych W zakresie realizacji projektów mieszkaniowych strategia Spółki koncentruje si na wybudowaniu w kolejnym dziesicioleciu ok. 10,5 tys. mieszka o powierzchni ok m 2 na posiadanym gruncie w warszawskiej dzielnicy Ursus. Projekt ten adresowany bdzie przede wszystkim do osób pracujcych, o umiarkowanych zarobkach, które szukaj swojego pierwszego mieszkania w segmencie mieszka popularnych. Spółka planuje prowadzi polityk cenow konkurencyjn w stosunku do projektów o podobnym standardzie i parametrach lokalizacyjnych. Jednoczenie strategia cenowa dla pierwszego etapu osiedla mieszkaniowego zakłada sprzeda mieszka z dyskontem do ceny rynkowej uwzgldniajcej lokalizacj i standard w celu maksymalizacji skali projektu od momentu jego uruchomienia. Zgodnie z koncepcj zagospodarowania przestrzennego przygotowan przez Grup oraz zgodnie z wyłoonym planem przestrzennego zagospodarowania grunt w Ursusie pozwoli na wybudowanie 779 tys. m 2 powierzchni uytkowej, z czego 732 tys. m 2 przypadnie na powierzchni mieszkaniow. Spółka obecnie oczekuje uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, które jest spodziewane na przełomie lat 2010/2011. Spółka nie wyklucza realizacji innych projektów mieszkaniowych w przypadku pojawienia si atrakcyjnych moliwoci nabycia gruntów. W celu uzupełnienia projektu mieszkaniowego o inne produkty z rynku nieruchomoci Grupa zamierza wybudowa na posiadanych terenach, po byłych zakładach ZPC Ursus, obiekty handlowo-usługowe oraz centrum biurowe. Dodatkowo Grupa zamierza aktywnie współpracowa z władzami dzielnicy Ursus w celu realizacji projektów owiatowo-kulturowych tak, aby nowo powstała cz dzielnicy Ursus oferowała mieszkacom kompleksow infrastruktur mieszkaniowo-usługow. Strategia dotyczca segmentu biurowego Obecna strategia Spółki dotyczca projektów biurowych zakłada równoległe prowadzenie kilku projektów biurowych rocznie w zalenoci od koniunktury rynkowej. W ramach kolejnych projektów biurowych Grupa planuje budowanie od 5-15 tys. m 2 powierzchni uytkowej rocznie. Podan form przeznaczenia budynku jest wieloletni wynajem całoci powierzchni firmom o stabilnej sytuacji rynkowo-finansowej, a nastpnie w przypadku uzyskania atrakcyjnych dla Spółki stóp kapitalizacji sprzeda budynku lub spółki celowej realizujcej dany projekt w celu realizacji zysku. Strategia Spółki zakłada realizacj projektów biurowych w dzielnicach typowo biurowych i poprzemysłowych, znajdujcych si poza cisłymi centrami miast, aby oferta powierzchni handlowej obejmowała jak najszerszego odbiorc biznesowego, szukajcego powierzchni po atrakcyjnych cenach. Strategia w zakresie zarzdzania aktywami nieruchomociowymi Grupa wiadczy na rzecz duych funduszy inwestycyjnych usługi polegajce na przejmowaniu roli zarzdcy posiadanego przez klienta portfela nieruchomoci komercyjnych. W ramach wiadczonych 10

11 usług Grupa pobiera prowizj za zarzdzanie aktywami nieruchomociowymi klientów. Grupa, prowadzc działalno zarzdzania portfelem, otrzymuje stałe wynagrodzenie, które jest niezalene od biecej koniunktury na rynku nieruchomoci. W ramach tej działalnoci Grupa jest równie odpowiedzialna za upłynnianie aktywów klientów poprzez ich sprzeda. Grupa wyszukuje inwestorów zainteresowanych nabyciem danej nieruchomoci i prowadzi z nimi negocjacje, doprowadzajc do podpisania umowy sprzeday. Wynagrodzenie dla Grupy stanowi procent od wartoci transakcji. W momencie uzyskania zwrotu z inwestycji powyej oczekiwanej stopy zwrotu Grupa otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, które jest procentem od uzyskanej nadwyki zwrotu z inwestycji. Strategia w zakresie pełnienia roli zarzdcy portfela nieruchomoci zakłada kontynuowanie współpracy z obecnymi funduszami oraz poszerzenie liczby klientów w celu zwikszenia aktywów nieruchomociowych bdcych w zarzdzaniu, co stanowi bdzie ródło biecych wpływów gotówkowych Grupy. Strategia dotyczca zakupu gruntów Grupa, kierujc si oczekiwanym zwrotem z inwestycji, zwyczajowo nie nabywa nieruchomoci lub gruntów z gotowymi pozwoleniami umoliwiajcymi rozpoczcie budowy budynków mieszkalnych, biurowych bd usługowych. Standardem Grupy jest zakup nieruchomoci o nie w pełni wykorzystanym potencjale i denie do wzrostu jej wartoci. Uwolnienie potencjału nabytej nieruchomoci moe nastpi m.in. poprzez zmian przeznaczenia gruntu z przemysłowego na biurowy lub mieszkaniowy, przekształcenie gruntów rolnych na grunty budowlane lub podniesienie standardu posadowionych na nieruchomoci budynków. Natomiast w przypadku pojawienia si korzystnych propozycji nabycia rozpocztych, ale nie ukoczonych projektów inwestycyjnych, Grupa nie wyklucza moliwoci zakupu takich projektów. Strategia w zakresie finansowania nowych inwestycji Grupa zamierza w głównej mierze finansowa zakup gruntów pod przyszłe inwestycje ze rodków własnych. Nakłady na projekty budowlane finansowane bd ze rodków własnych oraz przy wykorzystaniu finansowania dłunego. Spółka oczekuje, i przy realizacji przyszłych projektów biurowych maksymalnie 75% nakładów inwestycyjnych sfinansowanych zostanie za pomoc długu. Z kolei przy projektach mieszkaniowych udział długu moe sign 65%. Wysoki udział długu w finansowaniu projektów budowlanych jest moliwy dziki braku zadłuenia na gruntach przeznaczonych pod inwestycje, gdy banki uznaj 100% wartoci gruntu jako wkład własny inwestora w projekt. Spółka nie wyklucza, i przy realizacji niektórych projektów mieszkaniowych spółki celowe bd miały moliwo finansowania póniejszych faz budowy równie przy wykorzystaniu rodków z otrzymanych przedpłat od nabywców mieszka, zmniejszajc w ten sposób udział finansowania dłunego w poszczególnych etapach projektu. Finansowanie dłune zorganizowane bdzie w formie linii kredytowych przyznanych spółkom celowym, powołanym do realizacji konkretnych projektów. Spółka nie wyklucza, i w przypadku zmiany polityki kredytowej banków struktura finansowania projektów zostanie dostosowana do wymogów instytucji finansujcych poszczególne projekty, tak aby móc kontynuowa projekty budowlane i realizowa zamierzone zwroty z inwestycji. 1.4 Czynniki ryzyka Przed podjciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych majcych na celu zakup akcji Spółki, kady inwestor powinien zapozna si i uwanie przeanalizowa czynniki ryzyka zwizane ze Spółk i jej Grup Kapitałow i inwestycj w Akcje przedstawione w rozdziale 3 Czynniki ryzyka, jak równie zapozna si ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi w Prospekcie. Na działalno Spółki, jej sytuacj finansow oraz realizowane wyniki, a take na cen Akcji wpływ mog mie nastpujce czynniki ryzyka: Ryzyko zwizane z sytuacj makroekonomiczn rynków, na których Spółka i jej Grupa Kapitałowa prowadzi działalno; Ryzyko zwizane ze zmianami przepisów prawa i innych regulacji majcych wpływ na zakres działalnoci prowadzonej przez Spółk i jej Grup Kapitałow oraz niestabilnoci systemu prawnego; Ryzyko zwizane z procesem uzyskiwania decyzji administracyjnych, moliwoci ich zaskarania oraz brakiem planów zagospodarowania przestrzennego; Ryzyko zwizane z konkurencj; 11

12 Ryzyko zwizane z realizacj projektów deweloperskich; Ryzyko zwizane z lokalizacj nieruchomoci; Ryzyko zwizane z niemonoci zakupu gruntów atrakcyjnych z punktu widzenia Spółki; Ryzyko zwizane z brakiem płynnoci inwestycji nieruchomociowych; Ryzyko zwizane z geograficzn koncentracj projektów Spółki i jej Grupy Kapitałowej; Ryzyko zwizane ze wzrostem kosztów budowy projektów deweloperskich; Ryzyko zwizane z niekorzystnymi warunkami gruntowymi; Ryzyko niekorzystnych warunków atmosferycznych; Ryzyko zwizane ze zmianami cen sprzeday mieszka i stawek czynszów najmu; Ryzyko zwizane z wadami prawnymi nieruchomoci i ryzyko wywłaszczeniowe; Ryzyko zwizane z odpowiedzialnoci z tytułu ochrony rodowiska; Ryzyko zwizane z umowami zawieranymi z wykonawcami i podwykonawcami robót budowlanych; Ryzyko zwizane z umowami najmu; Ryzyko zwizane z nieosigniciem zakładanych celów strategicznych; Ryzyko zwizane z kadr menedersk; Ryzyko zwizane z finansowaniem rozwoju kredytami bankowymi i innymi instrumentami dłunymi; Ryzyko zwizane z dokładnoci wycen zawartych w niniejszym Prospekcie; Ryzyko kursowe; Ryzyko zwizane z dostpem potencjalnych klientów Grupy Kapitałowej Celtic do finansowania kredytowego; Ryzyko zwizane z odmow dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego; Ryzyko wstrzymania dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu lub rozpoczcia notowa; Ryzyko zwizane z opónieniem we wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu; Ryzyko waha kursu akcji i płynnoci obrotu; Ryzyko zastosowania przez KNF sankcji wobec Spółki; Ryzyko zwizane z zawieszeniem obrotu akcjami lub ich wykluczenia z obrotu na GPW. 1.5 Struktura akcjonariatu Na dzie zatwierdzenia Prospektu akcjonariat Spółki przedstawia si nastpujco: Tabela: Struktura akcjonariatu Spółki Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale i głosach Coöperatieve Laxey Worldwide W.A ,60% Horseguard Trading Limited ,67% The Value Catalyst Fund plc ,18% QVT Fund LP ,28% LP Value Ltd ,45% LP Alternative Fund LP ,44% Pozostali akcjonariusze ,38% Liczba akcji razem ,00% ródło: Spółka Ponadto Spółka posiada akcje serii B (akcje własne do umorzenia), które zostan umorzone po zakoczeniu procesu obnienia kapitału zakładowego, które to obnienie zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sdowym po upływie trzymiesicznego terminu wskazanego w art Kodeksu spółek handlowych. Przewidywany przez Zarzd termin rejestracji obnienia kapitału zakładowego to stycze 2011 roku. 1.6 Szczegóły dopuszczenia akcji do obrotu Spółka ubiega si bdzie o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie S.A akcji zwykłych na okaziciela serii B wyemitowanych przez Spółk. 12

13 Intencj Spółki jest wprowadzenie ww. akcji do obrotu na rynku równoległym GPW w grudniu 2010 r. 1.7 Podsumowanie danych finansowych W okresie objtym sprawozdaniami finansowymi spółka Celtic Property Developments S.A., której poprzednia nazwa to Poen Spółka Akcyjna, nie prowadziła działalnoci operacyjnej. Historyczne informacje finansowe Spółki zostały zawarte w rozdziale 26 Historyczne informacje finansowe i informacje finansowe pro forma. W celu przedstawienia wiarygodnego obrazu ekonomiczno-finansowego Spółki, opis historycznych informacji finansowych przedstawiony został w oparciu o skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments Plc. Dane finansowe za okresy sprawozdawcze: od 1 kwietnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. pochodz ze skonsolidowanych sprawozda finansowych Celtic Property Developments Plc; natomiast dane finansowe za okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. pochodz ze ródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments Plc. Powysze sprawozdania zostały sporzdzone według MSSF i zamieszczone w rozdziale 26 Historyczne informacje finansowe i informacje finansowe pro forma. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy obrotowe: od 1 kwietnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta. ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlegało przegldowi Biegłego Rewidenta. Tabela: Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej CPD (w tys. EUR) r r r r r. Wyszczególnienie (dane (dane niezbadane) niezbadane) Przychody ze sprzeday Zysk (strata) brutto (3 794) Zysk (strata) operacyjna (4 011) (3 575) (61 372) ( ) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (6 123) (11 243) (78 513) ( ) Zysk (strata) okresu (10 213) (66 735) ( ) rednia waona liczba akcji (w tys. szt.) Zysk (strata) okresu na jedn akcj (EUR) 2 (1) 4 (10) (18) Wypłacona dywidenda na jedn akcj (EUR) Przepływy pienine z działalnoci operacyjnej (1 966) (6 973) 995 (32 842) Wpływy Wydatki (1 966) (6 973) (1 167) (32 842) (1 860) Przepływy pienine z działalnoci inwestycyjnej, w tym: (1 593) (4 168) (6 098) Wpływy Wydatki (1 593) (4 184) (6 114) (2 381) (682) Przepływy pienine z działalnoci finansowej, w tym: (638) (5 567) Wpływy Wydatki (638) (45) (4 419) (22 333) (19 615) Przepływy pienine netto (4 197) (10 144) (3 397) (32 825) Wyszczególnienie 30 czerwca 2010 r. (dane niezbadane) 31 grudnia 2009 r. 31 grudnia 2008 r. 31 grudnia 2007 r. Aktywa trwałe, w tym: Nieruchomoci inwestycyjne

14 Rzeczowe aktywa trwałe Wartoci niematerialne, z wyłczeniem wartoci firmy Warto firmy Aktywa z tytułu odroczonego podatku Poyczki długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach Aktywa obrotowe, w tym: Aktywa przeznaczone do sprzeday Zapasy Nalenoci handlowe oraz pozostałe nalenoci Nalenoci z tytułu podatku dochodowego rodki pienine i ich ekwiwalenty Aktywa wchodzce w skład Grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzeday Aktywa razem Kapitał własny Zobowizania razem, w tym Zobowizania długoterminowe Zobowizania krótkoterminowe Pasywa razem ródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CPD za okresy od 1 kwietnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CPD za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r., które zostały zamieszczone w rozdziale Historyczne informacje finansowe i informacje finansowe pro forma 14

15 2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE W PROSPEKCIE 2.1 Owiadczenie Spółki Nazwa (firma): CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, Rondo ONZ 1 Telefon: Fax: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Spółka jest podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie. Osobami działajcymi w imieniu Spółki s: Andrew Morrison Shepherd Elbieta Donata Wiczkowska Aled Rhys Jones Christopher Bruce Prezes Zarzdu Członek Zarzdu Członek Zarzdu Członek Zarzdu Owiadczenie osób działajcych w imieniu Spółki stosownie do Rozporzdzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku Owiadczamy, e zgodnie z nasz najlepsz wiedz i przy dołoeniu naleytej starannoci, by zapewni taki stan, informacje zawarte w Prospekcie s prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz e w Prospekcie nie pominito niczego, co mogłoby wpływa na jego znaczenie. Andrew Morrison Shepherd Elbieta Donata Wiczkowska Aled Rhys Jones Prezes Zarzdu Członek Zarzdu Członek Zarzdu Christopher Bruce Członek Zarzdu 15

16 2.2 Owiadczenie Oferujcego Nazwa (firma): IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Waliców 11 Telefon: Fax: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: IPOPEMA Securities S.A. brała udział w sporzdzaniu nastpujcych czci Prospektu: W dokumencie rejestracyjnym: pkt 3.3 W dokumencie ofertowym: pkt 22. Osobami działajcymi w imieniu IPOPEMA Securities S.A. s: Mirosław Borys Mariusz Piskorski Wiceprezes Zarzdu Wiceprezes Zarzdu Owiadczenie osób działajcych w imieniu IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna stosownie do Rozporzdzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku Owiadczamy, e zgodnie z nasz najlepsz wiedz i przy dołoeniu naleytej starannoci, by zapewni taki stan, informacje zawarte w czciach Prospektu, w sporzdzeniu których brała udział i za które jest odpowiedzialna IPOPEMA Securities S.A., s prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz e informacje zawarte w tych czciach Prospektu nie pomijaj niczego, co mogłoby wpływa na ich znaczenie Mirosław Borys Mariusz Piskorski Wiceprezes Zarzdu Wiceprezes Zarzdu 16

17 2.3 Owiadczenie Doradcy Prawnego Nazwa (firma): Kancelaria Radców Prawnych Ole & Rodzynkiewicz spółka komandytowa Siedziba: Kraków Adres: Kraków, ul. Smolki 5/203 Telefon: Fax: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Kancelaria Radców Prawnych Ole & Rodzynkiewicz sp.k. brała udział w sporzdzaniu nastpujcych czci Prospektu: W dokumencie rejestracyjnym: pkt 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 W dokumencie ofertowym: pkt 21. Osob działajc w imieniu Doradcy Prawnego jest: dr Mateusz Rodzynkiewicz Komplementariusz Owiadczenie osób działajcych w imieniu Kancelarii Radców Prawnych Ole & Rodzynkiewicz spółka komandytowa stosownie do Rozporzdzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku Kancelaria Radców Prawnych Ole & Rodzynkiewicz sp.k. owiadcza, e zgodnie z jej najlepsz wiedz i przy dołoeniu naleytej starannoci, by zapewni taki stan, informacje zawarte w Prospekcie w czciach, za które ponosi odpowiedzialno, s prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz e nie pominito niczego, co mogłoby wpływa na ich znaczenie.... dr Mateusz Rodzynkiewicz Komplementariusz 17

18 3. CZYNNIKI RYZYKA Przed podjciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych odnoszcych si do Akcji potencjalny inwestor powinien dokona analizy przedstawionych w niniejszym rozdziale czynników ryzyka, jak równie zapozna si z pozostałymi informacjami zawartymi w niniejszym Prospekcie. Wystpienie okrelonego ryzyka zarówno samodzielnie, jak i w połczeniu z innymi okolicznociami, moe mie istotny negatywny wpływ na prowadzon przez Spółk i jej Grup Kapitałow działalno gospodarcz, jej sytuacj finansow, perspektywy rozwoju lub wyniki Spółki i jej Grupy Kapitałowej, a take moe mie wpływ na kształtowanie si rynkowego kursu Akcji Spółki. Ryzyka okrelone poniej nie stanowi kompletnej ani wyczerpujcej listy, a w zwizku z tym nie mog by traktowane jako jedyne ryzyka, na które naraona jest Spółka. Kolejno, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poniej, nie odzwierciedla prawdopodobiestwa ich wystpienia ani te rozmiaru lub znaczenia poszczególnych ryzyk. Dodatkowe ryzyka, o których Spółce nie wiadomo w chwili obecnej lub które w chwili obecnej nie s przez Spółk uwaane za istotne, mog take mie istotny negatywny wpływ na działalno, sytuacj finansow, perspektywy lub wyniki Spółki i jej Grupy Kapitałowej. 3.1 Czynniki ryzyka zwizane z otoczeniem rynkowym Ryzyko zwizane z sytuacj makroekonomiczn rynków, na których Spółka i jej Grupa Kapitałowa prowadz działalno Ogólna sytuacja makroekonomiczna Polski oraz innych rynków, na których działa Spółka i jej Grupa Kapitałowa, w tym takie czynniki jak: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji i stóp procentowych, poziom inwestycji w gospodarce oraz poziom bezrobocia maj bezporedni wpływ na stopie zamonoci i sił nabywcz społeczestwa oraz na sytuacj finansow firm. W efekcie czynniki te wpływaj take na wielko popytu na produkty i usługi oferowane przez Spółk i jej Grup Kapitałow i mog mie wpływ na ich sytuacj finansow. W wyniku ostatniego kryzysu gospodarczego nastpił okres recesji i wyhamowania tempa wzrostu gospodarczego w wielu krajach, w tym take w Polsce. Podczas gdy ostatnie prognozy NBP na lata przewiduj wzrost polskiego PKB na poziomie odpowiednio 2,7% i 3,3%, nie mona wykluczy, i tempo wzrostu PKB w tych latach bdzie nisze. W przypadku obnienia tempa wzrostu PKB w latach kolejnych popyt na produkty oferowane przez Spółk i jej Grup Kapitałow moe spa, co moe doprowadzi do spadku cen nieruchomoci mieszkaniowych i komercyjnych oraz wpłyn negatywnie na kondycj finansow Spółki i jej Grupy Kapitałowej Ryzyko zwizane ze zmianami przepisów prawa i innych regulacji majcych wpływ na zakres działalnoci prowadzonej przez Spółk i jej Grup Kapitałow oraz niestabilnoci systemu prawnego Od pocztku przemian gospodarczych w Polsce jednym z istotnych elementów zwikszajcych ryzyko prowadzonej w naszym kraju działalnoci był brak stabilnoci systemu prawnego. Brak jednolitego prawa, jego czste zmiany oraz wewntrznie sprzeczne normy prawne w szeregu przypadków prowadz do powstawania stanu niepewnoci gospodarczej. Fakt przystpienia Polski do Unii Europejskiej i zwizany z tym obowizek dostosowania niestabilnego i niejasnego polskiego systemu prawnego do przepisów unijnych dodatkowo spotgował problemy przedsibiorców zwizane z właciwym stosowaniem prawa (w tym moliwo nałoenia sankcji za uchybienia wynikajce z błdnej interpretacji przepisów prawa). Niespójno, brak jednolitej interpretacji przepisów prawa oraz czste nowelizacje pocigaj za sob ryzyko błdnej interpretacji przepisów. Nie mona wykluczy, i ewentualne zmiany w przepisach prawa mog mie wpływ na zakres działalnoci prowadzonej przez Spółk i jej Grup Kapitałow Ryzyko zwizane z procesem uzyskiwania decyzji administracyjnych, moliwoci ich zaskarania oraz brakiem planów zagospodarowania przestrzennego Działalno deweloperska prowadzona przez Spółk i jej Grup Kapitałow wymaga uzyskiwania licznych decyzji administracyjnych umoliwiajcych realizacj projektów budowlanych, takich jak m.in. decyzje w sprawie lokalizacji inwestycji, decyzje o warunkach zagospodarowania i zabudowy (w przypadku braku planów zagospodarowania przestrzennego), pozwole na budow, pozwole na 18

19 oddanie wybudowanego obiektu do uytkowania, decyzje wynikajce z przepisów dotyczcych ochrony rodowiska. Z obowizkiem uzyskania ww. decyzji administracyjnych wie si ryzyko niemonoci bd znacznego opónienia realizacji projektów budowlanych, w przypadku nieuzyskania takich decyzji lub długotrwałoci postpowa w sprawie ich wydania. Ponadto, Spółka nie moe wykluczy ryzyka zaskarania wydanych decyzji przez strony postpowa administracyjnych lub ich uchylenia, co negatywnie wpływałoby na zdolno dalszego prowadzenia lub zakoczenia biecych projektów budowlanych, a w konsekwencji na działalno, sytuacj finansow i wyniki Grupy Kapitałowej CELTIC. Dodatkowo, istnieje ryzyko niemonoci realizacji projektów budowlanych na obszarach, gdzie nie przyjto planów zagospodarowania przestrzennego i gdzie moliwo uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania została uniemoliwiona bd znaczco ograniczona Ryzyko zwizane z konkurencj Spółka, koncentrujc si na działalnoci deweloperskiej w segmencie mieszkaniowym i biurowym, jest naraona na siln konkurencj ze strony krajowych i zagranicznych deweloperów. Moe ona stwarza Spółce trudnoci w pozyskaniu odpowiednich gruntów po atrakcyjnych cenach pod nowe inwestycje. Nasilenie si konkurencji moe take doprowadzi do zwikszenia poday nieruchomoci mieszkaniowych i komercyjnych, a co za tym idzie do stagnacji lub spadku cen sprzeday mieszka i stawek czynszu. Taka sytuacja moe negatywnie przekłada si na wyniki osigane przez Grup Kapitałow CELTIC. 3.2 Czynniki ryzyka zwizane bezporednio z działalnoci Spółki Ryzyko zwizane z realizacj projektów deweloperskich Sprawna realizacja projektów deweloperskich uzaleniona jest od szeregu czynników, z których cz nie zaley bezporednio od Spółki. Na etapie przygotowywania projektu Spółka moe na przykład nie otrzyma pozwole administracyjnych wymaganych do rozpoczcia prac budowlanych (np. w zakresie uchwalenia i wejcia w ycie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich w Ursusie) lub te napotka trudnoci w pozyskaniu odpowiednich firm do ich realizacji. Istnieje take szereg czynników mogcych wpłyn na niedotrzymanie terminów zakoczenia budowy przez generalnego wykonawc lub podwykonawców. Najwaniejsze czynniki to m.in. warunki pogodowe, nieprzewidziane trudnoci techniczne, niedobór materiałów lub sprztu budowlanego, brak moliwoci uzyskania pozwole umoliwiajcych oddanie budynków do uytkowania, a take zmiany w przepisach regulujcych wykorzystanie gruntów. W przypadku wystpienia któregokolwiek z ww. ryzyk moe doj do opónienia w realizacji projektu deweloperskiego, zwikszenia jego kosztów, zablokowania rodków zainwestowanych w nabycie gruntu, a w skrajnych przypadkach równie do braku moliwoci ukoczenia inwestycji. Wystpienie wyej opisanych problemów moe równie negatywnie odbi si na marce Spółki, co utrudni jej realizacj kolejnych projektów Ryzyko zwizane z lokalizacj nieruchomoci Ocena lokalizacji gruntu pod projekt deweloperski jest jednym z najwaniejszych kryteriów ustalania oczekiwanych przychodów z tego projektu. Nietrafna ocena lokalizacji nieruchomoci z punktu widzenia jej przeznaczenia moe utrudni bd uniemoliwi sprzeda mieszka z danej nieruchomoci po zakładanej przez Spółk cenie lub wynajem powierzchni biurowych po zakładanych stawkach. Istnieje w takiej sytuacji ryzyko, i Grupa Kapitałowa CELTIC nie osignie oczekiwanych przychodów ze sprzeday, lub te przy wczeniej zakontraktowanych pracach budowlanych Spółka osignie gorsze od zakładanych mare. Ponadto, w zwizku z niewynajciem powierzchni biurowej lub opónieniami w sprzeday mieszka Spółka w wikszym stopniu bdzie musiała skorzysta z finansowania obcego Ryzyko zwizane z niemonoci zakupu gruntów atrakcyjnych z punktu widzenia Spółki Zdolno Spółki i jej Grupy Kapitałowej do zakupu gruntów o ukrytym potencjale po umiarkowanych cenach w znacznym stopniu warunkuje rozwój działalnoci i zyskowno Grupy Kapitałowej. Z uwagi na rosnc konkurencj oraz ograniczon liczb gruntów o odpowiednich parametrach inwestycyjnych Spółka nie moe wykluczy, i w najbliszej przyszłoci nie bdzie w stanie nabywa podanej liczby 19

20 projektów po atrakcyjnych cenach. Zakup gruntów po wysokich cenach lub w mało atrakcyjnych lokalizacjach moe spowodowa spadek rentownoci inwestycji deweloperskich Spółki. Powysze czynniki mog mie istotny negatywny wpływ na działalno i wyniki finansowe Spółki i jej Grupy Kapitałowej Ryzyko zwizane z brakiem płynnoci inwestycji nieruchomociowych W porównaniu z innymi rodzajami inwestycji, projekty deweloperskie mog si charakteryzowa nisk płynnoci. Dotyczy to w szczególnoci projektów realizowanych w segmencie biurowym. Wydłuony okres sprzeday aktywów nieruchomociowych moe doprowadzi do zamroenia rodków finansowych w projekcie, co z kolei moe doprowadzi do zwikszenia zapotrzebowania na finansowanie dłune w Grupie Kapitałowej CELTIC, a take do wstrzymania bd zaniechania realizacji kolejnych projektów. Niska płynno aktywów nieruchomociowych moe take doprowadzi do koniecznoci obnienia ceny ich sprzeday. Powyej opisane czynniki mog w sposób istotny negatywnie wpływa na działalno, sytuacj finansow lub wyniki Grupy Ryzyko zwizane z geograficzn koncentracj projektów Spółki i jej Grupy Kapitałowej Koncentracja wikszoci nieruchomoci w Warszawie, w tym projektu mieszkaniowego w Ursusie, naraa Spółk na wyszy stopie ryzyka zmian w lokalnym otoczeniu rynkowym i biznesowym ni inne firmy deweloperskie o wikszej dywersyfikacji geograficznej realizowanych projektów inwestycyjnych. Inne rynki, na których koncentruje si działalno Spółki, to rynki Centralnej i Wschodniej Europy, w tym m.in. Wgry i Czarnogóra, które charakteryzuj si niestabilnoci polityczn i gospodarcz. Nie mona wykluczy, i brak stabilnoci gospodarczo-politycznej w tych krajach moe mie negatywny wpływ na realizacj strategii rozwoju Spółki i jej Grupy oraz ich działalno, sytuacj finansow lub wyniki działalnoci Ryzyko zwizane ze wzrostem kosztów budowy projektów deweloperskich W trakcie realizacji projektu deweloperskiego moe wystpi wzrost kosztów projektu. Wzrost ten moe nastpi w wyniku zmian w projekcie budowlanym, wzrostu kosztów materiałów, kosztów robocizny, kosztów prac podwykonawczych, opłat z tytułu uytkowania gruntów/obiektów, podatków i innych opłat natury administracyjnej. W efekcie tych zdarze Spółka moe nie osign oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji, co w konsekwencji moe spowodowa osignicie gorszych od planowanych wyników finansowych. Spółka stara si minimalizowa wyej opisane ryzyko poprzez denie do zawierania z generalnymi wykonawcami lub podwykonawcami kontraktów zakładajcych płatno ryczałtow. Wzrost kosztów robocizny oraz kosztów materiałów moe si równie negatywnie przekłada na opłacalno przyszłych projektów deweloperskich Ryzyko zwizane z niekorzystnymi warunkami gruntowymi Ryzyko to obejmuje nieprzewidziane sytuacje, w których pomimo szczegółowej analizy technicznej nabywanego gruntu w trakcie realizacji projektu moe okaza si, e wystpuj wody gruntowe, ma miejsce niestabilno gruntu lub odkryte zostan znaleziska archeologiczne, niewybuchy lub powstan inne nieprzewidziane sytuacje. Sytuacje takie mog spowodowa istotny wzrost kosztów projektu bd te opóni lub całkowicie uniemoliwi jego prowadzenie, co w konsekwencji moe mie wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej CELTIC Ryzyko niekorzystnych warunków atmosferycznych Postp prac budowlanych w duej mierze zaley od warunków pogodowych, w jakich odbywa si budowa. Spółka dy do wyboru firm budowlanych, które dziki stosowaniu nowoczesnych technologii budowlanych s w stanie prowadzi prace równie w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Tym niemniej, nie eliminuje to ryzyka opónienia prac budowlanych z powodu wystpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak np. długa i mrona zima z utrzymujcymi si temperaturami poniej -20 stopni Celsjusza lub te wichury. Nie mona równie wykluczy powstania na budowach szkód materialnych spowodowanych działaniem warunków atmosferycznych. Opónienia prac zwizane ze złymi warunkami atmosferycznymi prowadzi mog do przekroczenia harmonogramów w realizowanych projektach, a tym samym do ponadplanowego wzrostu ich kosztów Ryzyko zwizane ze zmianami cen sprzeday mieszka i stawek czynszów najmu Zyskowno Spółki jest uzaleniona w duej mierze od poziomu cen mieszka, jak równie od stawek czynszu za powierzchnie biurowe w miastach, w których prowadzi ona lub zamierza prowadzi 20

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 30 wrzenia 2007 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 2007 roku okres od 01.07 30.09.2007 roku 3 kwartały 2007 roku narastajco okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1

Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1 Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1 Spis treci Otoczenie rynkowe Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej Omówienie wyników poszczególnych segmentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 30 padziernika 2008 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z dzia!alno"ci Mo-BRUK S.A.

Raport kwartalny z dzia!alnoci Mo-BRUK S.A. Raport kwartalny z dziaalno"ci Mo-BRUK S.A. III kwarta 2011 r. Niecew, 7 listopada 2011 r. Owiadczenie Zarz"du Mo-BRUK S.A. Spóka sporz"dza sprawozdanie zgodnie z przyj#tymi zasadami (polityk") rachunkowo$ci,

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Rynek pieniny - finansowanie biecej działalnoci. Lokaty midzybankowe, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 08.05.2009 Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 1. W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie: Wysoko kapitału własnego Towarzystwa na dzie

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego:

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego: Kim Jesteśmy? Grupa Upper Finance to prężnie rozwijająca się instytucja doradztwa finansowego. Działamy z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów usług finansowych. Oferujemy wiedzę, znajomość rynku

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r.

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r. Aneks nr 1 Do Prospektu Emisyjnego BUDVAR Centrum S.A. przygotowanego w zwizku z Ofert publiczn Akcji serii D i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii A, B i C oraz praw do Akcji Serii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R.

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R. KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R. Podstawowym przedmiotem działalnoci Spółki wg Europejskiej Klasyfikacji Działalnoci jest hurtowa i detaliczna sprzeda artykułów farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

I INFORMACJE OGÓLNE Przed korektami: 4. WYBRANE DANE FINANSOWE Tabela 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2015-31.12.2015 tys. zł 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.12.2015

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku

KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku KORPORACJA GOSPODARCZA Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu 1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 2. Zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu: Zobowizania

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q II/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q II/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

2. Zdarzenia dotyczce lat ubiegłych ujte w niniejszym sprawozdaniu finansowym

2. Zdarzenia dotyczce lat ubiegłych ujte w niniejszym sprawozdaniu finansowym 1. Przyjte zasady rachunkowoci Niniejszy raport kwartalny został sporzdzony zgodnie z zasadami rachunkowoci opisanymi w raporcie półrocznym SA-P 2004, opublikowanym 26 sierpnia 2004 r. 2. Zdarzenia dotyczce

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały Zarzdu Banku BPH S.A. Nr 20/2007

Załcznik do Uchwały Zarzdu Banku BPH S.A. Nr 20/2007 Sprawozdanie Zarzdu Banku BPH S.A. uzasadniajce podział Banku BPH S.A. przez przeniesienie czci majtku Banku BPH S.A. w postaci zorganizowanej czci przedsibiorstwa na Bank Pekao S.A., sporzdzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarzdzania nieruchomociami Na podstawie art. 196 ustawy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

! "#$#%# & Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 roku str. 1

! #$#%# & Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 roku str. 1 ! "#$#%# & # '&(##$) Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 str. 2 *+ dane skonsolidowane wg MSSF mln zł / 4kwy05 zysk brutto 1 634 26% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firm Inter Cars Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 11 maja 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Energomonta Południe SA zatwierdzonego w dniu 30 kwietnia 2007 r.

Aneks nr 1 z dnia 11 maja 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Energomonta Południe SA zatwierdzonego w dniu 30 kwietnia 2007 r. Aneks nr 1 z dnia 11 maja 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Energomonta Południe SA zatwierdzonego w dniu 30 kwietnia 2007 r. W zwizku z podjciem przez Rad Nadzorcz Emitenta uchwały dotyczcej rozpoczcia

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRAWNA. w sprawie PRZEKSZTAŁCE KAPITAŁOWYCH PROWADZCYCH DO WYJCIA ELEKTROWNI KOZIENICE S.A. Z GRUPY ENEA

ANALIZA PRAWNA. w sprawie PRZEKSZTAŁCE KAPITAŁOWYCH PROWADZCYCH DO WYJCIA ELEKTROWNI KOZIENICE S.A. Z GRUPY ENEA 1 ANALIZA PRAWNA w sprawie PRZEKSZTAŁCE KAPITAŁOWYCH PROWADZCYCH DO WYJCIA ELEKTROWNI KOZIENICE S.A. Z GRUPY ENEA Kraków, dnia 18 stycznia 2010 r. 2 1. Przedmiot analizy 1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 2/2002

Formularz SA-QSr 2/2002 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2002-08-15 01:09:19 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2002 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 01.01.2014 - w tys. zł 01.01.2013-01.01.2014 - w tys. EUR 01.01.2013 - I. Przychody ze sprzedaży 33.155 7.935 7.931 1.879 II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8.062 2.558 1.929 606 III.

Bardziej szczegółowo

J.W. Construction debiutuje na giełdzie

J.W. Construction debiutuje na giełdzie Warszawa, 4 czerwca 2007 r. INFORMACJA PRASOWA J.W. Construction debiutuje na giełdzie 4 czerwca 2007 spółka J. W. Construction Holding S.A zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy. Do obrotu giełdowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015 SPIS TREŚCI 1. Pismo Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2015 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo