Weszliśmy w korektę cen. Rynek mieszkao w budynkach wielorodzinnych w Warszawie. Sytuacja po trzech kwartałach 2007 i perspektywy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Weszliśmy w korektę cen. Rynek mieszkao w budynkach wielorodzinnych w Warszawie. Sytuacja po trzech kwartałach 2007 i perspektywy"

Transkrypt

1 Weszliśmy w korektę cen Rynek mieszkao w budynkach wielorodzinnych w Warszawie Sytuacja po trzech kwartałach 2007 i perspektywy Wiele oznak wskazuje, że rynek mieszkao w budynkach wielorodzinnych w Warszawie po okresie ośmiomiesięcznej stabilizacji wszedł w fazę korekty. Hossa, tak jak najpierw zaczęła się w Stolicy, tak samo najpierw tu się skooczyła. Scenariusz wydarzeo z mniejszym lub większym opóźnieniem powielad się będzie w kolejnych miastach Polski. Dla wielu uczestników rynku nieruchomości: inwestorów, banków, deweloperów i zwykłych obywateli potrzebujących kupid lub sprzedad mieszkanie istotne jest otrzymywanie jak najświeższych i jak najprecyzyjniejszych informacji o trendach panujących na rynku. To dla nich Departament Analiz lebiedz.pl udostępnia kolejne badanie rynkowe. Niniejszy raport przygotowany został na podstawie analizy danych o rzeczywistych transakcjach zawierających informacje o cenie ofertowej, faktycznej cenie sprzedaży, oraz o czasie poszukiwania nabywcy. Jedynie badanie, które oparte jest na analizie precyzyjnie udokumentowanych procesów sprzedaży, pozwala na najwcześniejsze rozpoznanie faktycznych trendów panujących na rynku oraz na wczesną prognozę ewentualnych zmian tych trendów. Ponadto, badanie rzeczywistych transakcji mówi o cenach, które zostały zaakceptowane przez stronę popytową. Taka analiza zatem, zasadniczo różni się od wszelkich analiz opartych na badaniu cen ofertowych, które tak naprawdę odzwierciedlają jedynie pobożne życzenia sprzedających, zupełnie nie zweryfikowane przez rynek. Szczególne przekłamania następują w momentach przełomowych dla rynku, gdy na przykład, po dużym wzroście, popyt wyczerpuje się, ilośd transakcji maleje, ceny transakcyjne spadają, a ceny ofertowe prawem inercji jeszcze nadal rosną. Drugą, często spotykaną wadą badao cen ofertowych jest wielokrotne zliczanie tego samego mieszkania wynikające z wielokrotnego zamieszczenia ogłoszenia o sprzedaży tej samej nieruchomości, co może prowadzid do przekłamao wyników. Badanie poniższe skupia się na określeniu obecnych trendów, a nie na wyznaczeniu konkretnej przeciętnej ceny 1 m2 mieszkania, ponieważ z uwagi na nieporównywalnośd nieruchomości wyznaczenie takiej właściwej ceny nigdy nie jest możliwe. Nawet w przypadku mieszkao na tej samej ulicy, ich cena może różnid się o ponad 20% jedynie z powodu klasy samego budynku.

2 Trend zmian ceny za 1 m2 mieszkania w Warszawie: ,00 zł 9 000,00 zł 8 000,00 zł 7 000,00 zł 6 000,00 zł 5 000,00 zł 4 000,00 zł 3 000,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł średnia cena sprzedaży 1 m2 mieszkania 1-4 pokojowego w Warszawie w 2007 Ceny 1 m2 mieszkania w Warszawie ,00 zł 9 000,00 zł 8 000,00 zł 7 000,00 zł 6 000,00 zł 5 000,00 zł 4 000,00 zł 3 000,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł I kw 2003 II kw 2003 III kw 2003 IV kw 2003 I kw 2004 II kw 2004 III kw 2004 IV kw 2004 I kw 2005 II kw 2005 III kw 2005 IV kw 2005 I kw 2006 II kw 2006 III kw 2006 IV kw 2006 I kw 2007 II kw 2007 III kw 2007 średnia transakcyjna za 1 m2 średnia ofertowa za 1 m2 W Warszawie, począwszy od lutego 2007 obserwujemy stabilizację przeciętnych cen transakcyjnych które wahają się w przedziale 8 do 9 tysięcy złotych. W ujęciu kwartalnym widzimy, że przeciętna cena transakcyjna w II kwartale wynosiła 8611 PLN/m2 (przy średniej cenie ofertowej 8820 PLN/m2), natomiast w III kwartale ceny transakcyjne pozostały na niemal niezmienionym poziomie 8680 PLN/m2 (przy wzroście cen ofertowych do poziomu 9034 PN/m2). Zjawisko wzrostu cen ofertowych wraz z jednoczesną stabilizacją cen transakcyjnych, dodatkowo połączone ze zmniejszeniem się liczby transakcji charakterystyczne jest dla momentów przesilenia na rynku. Wynika to z prostego mechanizmu. Sprzedający wiedząc o poprzednim dużym wzroście, uważają że trwa on nadal, więc wystawiają swoje oferty z coraz wyższymi cenami ofertowymi. Tymczasem grupa osób,

3 które mogą sobie pozwolid na zapłacenie tak wysokich cen znacząco kurczy się. Kupujący łatwo zauważają, że ofert jest więcej, oraz że czasy licytowania się o mieszkanie chwilowo minęły. W związku z tym, w czasie negocjacji nasila się presja kupujących na upusty cenowe. Kto faktycznie musi sprzedad, ten obniża cenę do poziomu akceptowanego przez nabywcę. Częśd sprzedających upiera się jednak przy swoich wysokich oczekiwaniach. Oferty takie zaczynają wisied na rynku, a ich obecnośd sprawia pozór dalszego wzrostu cen. Ostudzenie nadmiernego optymizmu sprzedających trwa zwykle kilka miesięcy. A ci, którzy zbyt mocno upierali się przy swoich wygórowanych żądaniach najczęściej sprzedają taniej i znacznie niż później mieli możliwośd to zrobid. Układ sił pomiędzy podażą a popytem O układzie sił pomiędzy podażą i popytem najlepiej można się przekonad analizując względną zmianę upustów od cen ofertowych udzielanych w danym okresie czasu. Oczywistym jest przecież, że na rynku rosnącym, sprzedający dośd sztywno trzymają się swoich oczekiwao, a czasem w okresie paniki jak np. w koocówce 2006 mamy do czynienia z licytacjami i cenami transakcyjnymi wyższymi od cen ofertowych. W czasie stabilizacji, bądź spadku, upusty są większe. Przedstawiony poniżej współczynnik L odzwierciedla zmiennośd równowagi sił pomiędzy podażą a popytem. Gdy wartośd współczynnika rośnie, oznacza to rosnącą siłę strony podażowej (czyli stosunkowo małe upusty, oczekiwanie wzrostu cen), natomiast gdy wartośd współczynnika maleje, oznacza to, że górę w negocjacjach zaczynają brad nabywcy (czyli większe upusty, brak wiary w dalszy wzrost cen). Analizując zmiennośd tego współczynnika widad, że najwyższą wartośd osiągnął on w IV kwartale 2006 i że niejako wyprzedzająco wykazał spadek przewagi sprzedających już w I kwartale 2007, gdy faktyczne ceny transakcyjne jeszcze rosły. 0,6000 Wspólczynnik L 0,4000 0,2000 0,0000-0,2000-0,4000-0,6000-0,8000 Współczynnik L Trend zmiany średniej wartości sprzedanego mieszkania Wzrostowi przeciętnych cen 1 m2 towarzyszy równocześnie wzrost wartości sprzedawanych mieszkao, przy czym dynamika tego wzrostu jest większa niż wzrostu ceny jednego metra, ponieważ równocześnie rośnie przeciętna wielkośd mieszkao będących w obrocie. Analizowane dane nie pozwalają jednoznacznie określid jaką

4 powierzchnię miało przeciętne sprzedane mieszkanie (bo trzeba by mied wiedzę o wszystkich transakcjach), jednak w sposób wystarczający pozwalają określid panujący trend. Analizując zmianę cen płaconych za przeciętne mieszkanie łatwo zauważyd, że jeszcze w III kwartale 2005 należało zapłacid 259 tysięcy złotych, a dwa lata później już niemal dwa razy więcej bo prawie 520 tysięcy. Duża różnica pomiędzy przeciętnymi cenami mieszkao sprzedanych w I i II kwartale 2007 (odpowiednio 423 i 457 tysięcy złotych), a kwotą 520 tysięcy jaką należało zapłacid w III kwartale 2007 przy niemal niezmienionej cenie za 1 m2 świadczyd może o tym, że na rynku pozostali już tylko bardziej zamożni, a popyt na mniejsze mieszkania znacznie osłabł. Zjawisko takie jest charakterystyczne dla przeszacowanego rynku, z którego po stronie popytowej najszybciej odpadają najmniej zamożni. Większośd mieszkao (nieruchomości) kupowana jest na kredyt. Porównując przeciętne wartości mieszkao widzimy, że rata najbardziej typowego kredytu za mieszkanie kupione w 2005 wynosi około 1500 PLN, natomiast za mieszkanie kupione dwa lata później może wynosid około 3000 PLN. Tymczasem przeciętne wynagrodzenie brutto w Warszawie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2005 wynosiło 3363,58 PLN, a w lipcu 2007 zaledwie 3817,26 PLN. Tak duży wzrost cen mieszkao w porównaniu ze znacznie mniejszym wzrostem wynagrodzeo w naturalny sposób wykluczył z rynku wielu potencjalnych nabywców. Ponadto, podwyżki stóp procentowych dokonane przez RPP, oraz zapowiedzi dalszych podwyżek nie zachęcają nowych nabywców do śmiałego zaciągania kredytów. Przecież zmiana oprocentowania o 1% w górę przy kwocie kredytu rzędu PLN może oznaczad wzrost raty o ponad 400 PLN zł zł zł zł zł zł 0 zł Średnia wartośd mieszkania sprzedanego na rynku wtórnym w Warszawie I kw 2003 II kw 2003 III kw 2003 IV kw 2003 I kw 2004 II kw 2004 III kw 2004 IV kw 2004 I kw 2005 II kw 2005 III kw 2005 IV kw 2005 I kw 2006 II kw 2006 III kw 2006 IV kw 2006 I kw 2007 II kw 2007 III kw 2007

5 Dynamika zmian cen mieszkao na rynku wtórnym w Warszawie 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% -50,00% procentowy wzrost ceny transakcyjnej za 1 m2. II kw 2003 = 1 procentowy wzrost wartości mieszkania II Kw 2003 = 1 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Średnia wielkośd mieszkania sprzedanego na rynku wtórnym w Warszawie średnia wielkośd mieszkania Liniowy (średnia wielkośd mieszkania) Jakie mieszkania są przedmiotem obrotu Przedmiotem obrotu realizowanego za pomocą pośredników są mieszkania budowane we wszelkich technologiach. Dośd popularne są mieszkania w budynkach z wielkiej płyty. Pomimo swego, często

6 gorszego standardu, znajdują one nabywców z kilku powodów. Zazwyczaj cena za 1 m2 jest niższa niż w nowych domach. Same mieszkania też są z reguły mniejsze, więc i cena jednostkowa za mieszkanie jest znacząco niższa. A ponadto, domy te znajdują się często w dobrych lokalizacjach, w których są funkcjonujące sklepy szkoły, przedszkola, apteki, przychodnie i inne udogodnienia potrzebne na co dzieo, a które nie zawsze można znaleźd pod ręką na nowych osiedlach. 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Procentowy udział w obrocie mieszkao w zależności od roku budowy budynku 8,89% 12,27% 20,78% 16,66% 5,14% 16,76% 19,50% przed ,00% Procentowy udział w obrocie na rynku wtórnym w Warszawie mieszkao o danej wielkości Departament Analiz lebiedz.pl 28,56% 25,00% 20,00% 15,00% 17,86% 17,44% 15,40% 10,00% 5,00% 2,14% 8,20% 6,74% 3,66% 0,00% do 20 m ponad 120 Największą popularnością cieszą się mieszkania dwupokojowe i niezbyt duże trzypokojowe. Mieszkania czteropokojowe i większe są zdecydowanie rzadziej przedmiotem obrotu. Wynika to z

7 kilku powodów. Mieszkao takich jest ogólnie stosunkowo niewiele, a ponadto ich ceny zbliżają się, lub nawet przewyższają ceny domów na obrzeżach Warszawy. 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Procentowy udział w obrocie na rynku wtórnym w Warszawie mieszkao w zależności od ilości pokoi 21,31% 38,54% 29,29% 8,74% 2,12% więcej niż 4 Gdzie mieszkamy i gdzie chcemy mieszkad: Od lat, najwyższe ceny za 1 m2 mieszkania notujemy na Śródmieściu, Mokotowie, Ochocie, Żoliborzu, zaś najniższe na Białołęce, Targówku i Pradze Północ. Wysokie ceny wskazują na atrakcyjnośd danej lokalizacji, która to powinna przyciągad coraz to nowych mieszkaoców. Czy tak jest naprawdę? Niekoniecznie. Analizując dane demograficzne wyraźnie widad, że chęci często muszą ustępowad bezlitosnym prawom ekonomii, więc wiele osób wybiera mieszkania w taoszych lokalizacjach przyrost naturalny na 1000 mieszkaoców w I kwartale 2007 Tytuł osi przyrost naturalny na 1000 mieszkaoców. Trzy dzielnice o największym i o najmniejszym przyroście -10 Tytuł osi Dane o przyroście naturalnym, jak i o ilości kobiet przypadającej na stu mężczyzn wskazują na znaczące starzenie się mieszkaoców dzielnic centralnych. Młodsi mieszkają na obrzeżach. To oni zresztą, są głównymi

8 nabywcami nowych mieszkao. O przemieszczaniu się ludności do nowych dzielnic świadczą również dane o migracji wewnętrznej, w tym migracji między dzielnicami Warszawy. bilans migracji wewnętrznej ludności między dzielnicami Warszawy w 2006 bilans migracji wewnętrznej ludności między dzielnicami Warszawy w 2006 w stosunku do tysiąca mieszkańców dzielnicy Bemowo 438 4,03 Białołęka ,22 Bielany ,77 Mokotów ,70 Ochota ,09 Praga- Południe ,35 Praga-Północ ,84 Rembertów 149 6,55 Śródmieście ,85 Targówek ,83 Ursus 252 5,25 Ursynów 342 2,36 Wawer ,53 Wesoła ,81 Wilanów ,27 Włochy -83-2,09 Wola ,39 Żoliborz ,94 Szczególna sytuacja panuje w Śródmieściu Warszawy, gdzie ludnośd bardzo starzeje się ponadto stąd właśnie jest największy odpływ mieszkaoców do innych dzielnic. Co nas czeka w bliższej i dalszej przyszłości Rynek mieszkao w budynkach wielorodzinnych w Warszawie od wielu lat znajduje się w długookresowym trendzie wzrostowym. Trend ten jeśli nie zajdą jakieś nieprzewidywane wydarzenia będzie trwał jeszcze dośd długo. Warszawa jest atrakcyjnym miejscem pracy, a potrzeby mieszkaniowe ludności nadal są niezaspokojone. Jednak, na ten długookresowy trend nakładają się krótsze zmiany koniunktury. W analizie opracowanej przez Departament Analiz Lebiedz.pl, już w październiku 2006 ostrzegaliśmy przed nadmiernym przegrzaniem rynku. Dziś mamy do czynienia z trwającą osiem miesięcy stabilizacją. Brak typowego dla jesieni znacznego ożywienia popytu sugeruje możliwośd korekty cen w dół. Nikt nie może bez kooca powstrzymywad się ze sprzedażą mieszkania. Ani sprzedający mieszkania na rynku wtórnym, ani na pierwotnym. Deweloper mając niesprzedane mieszkanie ponosi spore koszty finansowe z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu. Im dłużej nie sprzedaje, tym większe ma koszty. Ponadto, przy obecnym pułapie cen, deweloperzy uzyskiwali zyski przed opodatkowaniem nawet powyżej 40%. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będą mieli spory zapas na obniżenie ceny i mimo to osiągnięcie godziwego zysku.

9 Znaczna grupa osób indywidualnych kupowała ostatnio mieszkania inwestycyjnie licząc na zysk przy ich odsprzedaży. Ilośd takich inwestorów jest trudna do określenia, jednak różne szacunki mówią, że dotyczy to ok mieszkao. Przy wielkości warszawskiego rynku to spora, potencjalna podaż. I wreszcie osoby sprzedające mieszkania po to, by kupid następne mieszkanie, lub dom. Motywacją do takich działao najczęściej są: chęd poprawy warunków życia, koniecznośd zmiany miejsca zamieszkania z powodu zmiany pracy, śluby, rozwody i inne losowe wydarzenia. A życia nie można zamrozid czekając na lepszą koniunkturę. Przy czym warto zaznaczyd, że ewentualna obniżka cen mieszkao byłaby korzystna dla każdego, kto chce zamienid nieruchomośd na większą/lepszą. W naturalny sposób, przy niższych cenach dopłata do takiej zamiany jest mniejsza, więc można sobie pozwolid na coś lepszego. Utrzymujące się bardzo wysokie (w porównaniu z zarobkami) ceny mieszkao mogą spowodowad również wzrost zainteresowania wynajmami. W czasach, gdy rata kredytu była równa czynszowi za wynajem mieszkania, naturalną decyzją było kupno. Dziś, gdy rata jest niemal dwa razy większa od czynszu, wybór nie jest już tak oczywisty. Większe zainteresowanie najmem może doprowadzid do wzrostu czynszów, co z kolei może sprawid, że inwestowanie w mieszkania pod wynajem znów będzie opłacalne ekonomicznie i stopy zwrotu będą na rozsądnym poziomie lat, a nie ponad trzydziestu. Poniżej zestawienie głównych czynników za i przeciw korekcie. Za krótkoterminową obniżką cen Przeciw krótkoterminowej obniżce cen Zaostrzenie warunków udzielania kredytów i wzrost stóp procentowych Ostatni duży wzrost cen nieruchomości Ceny wysokie w stosunku do zarobków Stały i nieuchronny wzrost zarobków przywożenie pieniędzy z Irlandii i innych miejsc emigracji zarobkowej Które jednak są niskie w porównaniu z UE Ale zarobki mocno rosną Brak rąk do pracy i dobra gospodarka powodują podnoszenie zarobków Ale presja płacowa może byd zarodnikiem inflacji i RPP będzie podnosid stopy Spadek cen materiałów budowlanych daje możliwośd budowania taniej Zyskownośd deweloperów ok. 40% przed opodatkowaniem pozwala im obniżad ceny, gdy sprzedaż idzie zbyt wolno W przypadku obniżenia się wzrostu gospodarczego i słabości na giełdzie dojdzie do wycofywania pieniędzy z funduszy rynku nieruchomości, a też będą musiały wprowadzid na rynek swoje nieruchomości, czyli podaż w górę ceny w dół, Mało mieszkao w stosunku do potrzeb i duża ilośd mieszkao substandardowych np. wielka płyta rodzi zapotrzebowanie na nowe mieszkania Ale koszty budowy domów długookresowo będą rosnąd chodby z powodu rosnących płac w całej gospodarce Ale póki co gospodarka ma się dobrze, a ponadto ludzie wycofując pieniądze z giełdy często reinwestują je w nieruchomości, czyli popyt w górę, ceny w górę

10 Polska nie jest wyspą na mapie świata i rynki są powiązane (co prawda bardziej z UE niż z USA) Ale przecież rynki nieruchomości to rynki lokalne, a ponadto u nas nie było takiego rozdawnictwa pieniędzy jak w USA W która stronę i jak mocno przechyli się szala to się wkrótce okaże, chod już dziś uczestnicy rynku obserwują wyraźne początki korekty. Jak duża i jak długo może potrwad ewentualna obniżka cen? Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest prosta, ponieważ na nasz rynek wpływ ma wiele czynników, w tym liczne, zupełnie niezależne od rozwoju gospodarczego Polski. Opierając się na doświadczeniu z naszego rynku, warto wspomnied załamanie, które nastąpiło na przełomie 2000/2001, a które zostało spowodowane dwukrotnym podniesieniem stóp procentowych w celu schłodzenia gospodarki. Wtedy to, w okresie od września 2000 do czerwca 2001 ceny na różnych segmentach spadły o 20-30%. Następnie w kolejnych trzech latach utrzymywały się one na mniej-więcej tym samym, stałym poziomie. Czy grozi nam powtórka? Niekoniecznie, ponieważ wtedy stanęła cała gospodarka, nastąpiły liczne zwolnienia z pracy, gwałtownie wzrosło bezrobocie. Dziś nie wydaje się, by miało nastąpid podobnie głębokie załamanie całej gospodarki. Ponadto, w odróżnieniu od tamtej korekty na rynku, obecnie nadal są osoby zainteresowane kupnem nieruchomości i każde nieco przecenione mieszkanie (w stosunku do cen z maja 2007) budzi zainteresowanie. Jednocześnie, dzięki lepszym narzędziom monitoringu rynku, w szczególności narzędziom umożliwiającym badanie zmian rzeczywistych cen transakcyjnych, oraz dzięki szybszemu - niż w latach 2000/ docieraniu informacji do ogółu społeczeostwa, ewentualna korekta może trwad krócej. Pomimo niemal całkowitego zahamowania handlu we wrześniu 2000, jeszcze na początku stycznia 2001 media za władzami rządowymi powtarzały informacje o dynamicznym wzroście gospodarczym. Oddając Paostwu niniejszy Raport mamy nadzieję, że będzie on tak samo przydatny jak wszystkie nasze poprzednie badania rynkowe. Zastrzeżenie: Opracowanie niniejsze ma charakter ogólnej informacji o czynnikach wpływających na ceny mieszkao i nie może byd podstawą do oszacowania perspektyw konkretnej nieruchomości, ponieważ każdy przypadek wymaga przeprowadzenia indywidualnej analizy. Opracowania takie wykonywane są przez Departament Analiz Lebiedź i Lebiedź s.j. na podstawie odrębnych umów. Dane: GUS MLS WSPON Baza danych lebiedz.pl

Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce Rynek nieruchomości w Polsce raport jesień 2011 brehipoteczny.pl Wyróżniają nas ludzie. 1 Spis treści O nas Wstęp Rynek powierzchni mieszkaniowej w Polsce Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach

Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach Spis treści Rozdział 1 Wstęp...4 Rozdział 2 Najważniejsze fakty i liczby zawarte

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW, KATOWICE, Ł ÓDŹ, OLSZTYN, TORUŃ, OPOLE, BIAŁ YSTOK, LUBLIN, GDYNIA, SZCZECIN, SOPOT IV KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - rynek pierwotny i wtórny. WARSZAWA, LUTY 2015 r.

Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - rynek pierwotny i wtórny. WARSZAWA, LUTY 2015 r. Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - i WARSZAWA, LUTY 2015 r. wprowadzenie Szanowni Czytelnicy, Z przyjemnością przedstawiamy drugą edycję raportu E-VALUER

Bardziej szczegółowo

Rynek deweloperski mieszkań

Rynek deweloperski mieszkań 25 września 2007 Raport analityczny Nazwa BRE Bank Securities Liczba spółek Kapitalizacja sektora Free float PLN Deweloperzy Polska WIG-Deweloperzy (3mies) - 12,9% Średni dzienny obrót (3 mies.) Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW, KATOWICE I KWARTAŁ 2007 RAPORT WWW.SZYBKO.PL SPIS TREŚCI Wprowadzenie Informacje o Raporcie

Bardziej szczegółowo

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie 10.00 Otwarcie seminarium Słowo wstępne - Aleksander Scheller, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 10.15-11.15 Analiza rynku

Bardziej szczegółowo

raport mieszkaniowy analiza popytu i podaży

raport mieszkaniowy analiza popytu i podaży raport mieszkaniowy analiza popytu i podaży W A R S Z A W A K R A K Ó W T R Ó J M I A S T O P O Z N A Ń W R O C Ł A W pro gnoz y, które się sprawdzają Patroni Medialni: Analitycy rednet Property Consulting

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW, KATOWICE, II KWARTAŁ 2007 RAPORT WWW.SZYBKO.PL I EXPANDERA 2 RAPORT WWW.SZYBKO.PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2008 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I

PODSUMOWANIE 2008 A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA A N A L I Z A W T Ó R N E G O R Y N K U N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, Damian Milibrand Prezes Zarządu Home Broker

Drodzy Czytelnicy, Damian Milibrand Prezes Zarządu Home Broker Prognozy Drodzy Czytelnicy, Przełom roku to tradycyjnie czas podsumowań i prognoz. W tym czasie Home Broker i Lion s House pytają swoich doradców o to, jakich tendencji na rynku nieruchomości spodziewają

Bardziej szczegółowo

Średnioterminowa prognoza dla rynku nieruchomości w Polsce Strategia spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na lata 2010 2015

Średnioterminowa prognoza dla rynku nieruchomości w Polsce Strategia spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na lata 2010 2015 Średnioterminowa prognoza dla rynku nieruchomości w Polsce Strategia spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na lata 2010 2015 I. Cechy charakterystyczne rynku nieruchomości Niezależnie od koniunkturalnych, przejściowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW

RAPORT SZYBKO.PL ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW RAPORT SZYBKO.PL ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW I KWARTAŁ 2006 WPROWADZENIE Serwis nieruchomości www.szybko.pl został uruchomiony w styczniu 2005 roku.

Bardziej szczegółowo

ROK 2015. Rynek mieszkaniowy w Warszawie. zł/m² średnie ceny mieszkań z rynku pierwotnego w poszczególnych dzielnicach Warszawy [zł za m²] Białołęka

ROK 2015. Rynek mieszkaniowy w Warszawie. zł/m² średnie ceny mieszkań z rynku pierwotnego w poszczególnych dzielnicach Warszawy [zł za m²] Białołęka Rynek mieszkaniowy w Warszawie ROK 2015 6157 Białołęka 7693 Bielany 6689 Targówek 6572 Bemowo 8883 Żoliborz 9210 Wola 8094 Praga Północ 12211 Śródmieście 7768 Praga Poludnie 6180 Rembertów 5567 Wesoła

Bardziej szczegółowo

Analiza cen i podaży mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie w okresie od marca do października 2007

Analiza cen i podaży mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie w okresie od marca do października 2007 Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Analiza cen i podaży mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie w okresie od marca do października 2007 Analiza cen i podaży

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Spis treści I Podsumowanie 2012 r. i prognoza na 2013 r...... 3 II

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 7 marca 212 Ceny na rynku nieruchomości IV 211 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Przedmiotem kwartalnego raportu o rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

RAPORT RAPORT 2014. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Jakich nieruchomości szukali Polacy. Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku

RAPORT RAPORT 2014. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Jakich nieruchomości szukali Polacy. Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku Rynek nieruchomości 2014 RAPORT Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach Jakich nieruchomości szukali Polacy Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku Prognozy na rynku nieruchomości w 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Inwestycja. w nieruchomości. ReNews.pl. druga edycja - 2015 NIERUCHOMOSCI

Inwestycja. w nieruchomości. ReNews.pl. druga edycja - 2015 NIERUCHOMOSCI Inwestycja w nieruchomości druga edycja - 2015 ReNews.pl NIERUCHOMOSCI inwestowanie w nieruchomości jest nie tylko najlepszym, nie tylko najszybszym i nie tylko najskuteczniejszym, ale jest jedynym sposobem,

Bardziej szczegółowo

DEWELOPERSKA. RaportNieruchomości2013. TABLICe OFERT. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje przy ul. Bukowskiej w Poznaniu

DEWELOPERSKA. RaportNieruchomości2013. TABLICe OFERT. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje przy ul. Bukowskiej w Poznaniu g a z e t a DEWELOPERSKA Gazeta Deweloperska nr 2 (09) luty 2013 r. Magazyn Platformy Deweloperskiej Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje przy ul. Bukowskiej w Poznaniu Rok 2012 na rynku Marzenia rzeczoznawcy

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015 Raport o stanie rynku nieruchomości Wiosna 2015 1 Spis Treści Wprowadzenie... 4 O nas... 5 Gospodarka i sektor bankowy w 2014 roku... 6 Wzrost gospodarczy i inflacja... 6 Stopy procentowe... 7 Sektor bankowy...

Bardziej szczegółowo

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany

Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Obszar metropolitalny Warszawy Rynek nieruchomości i jego przemiany Warszawa 2007 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ul. Lubelska 13 03-802 Warszawa tel. (022) 518 49 00 fax

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) Szanowni Państwo, W strukturze budownictwa mieszkaniowego wzrasta udział sektora deweloperskiego. Pomimo narastających zasobów na rynku obserwuje

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r.

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. INSTYTUT EKONOMICZNY WE WSPÓŁPRACY Z ODDZIAŁAMI OKRĘGOWYMI Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 R. 1 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku wynajmu na rynku wtórnym w Warszawie w okresie od marca do października 2007

Analiza rynku wynajmu na rynku wtórnym w Warszawie w okresie od marca do października 2007 Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Analiza rynku wynajmu na rynku wtórnym w Warszawie w okresie od marca do października 2007 Analiza rynku wynajmu na

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 14, data publikacji: 21 lutego 2013

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 14, data publikacji: 21 lutego 2013 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/luty 213 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 14, data publikacji: 21 lutego 213 Raport AMRON SARFiN 4/ WERSJA

Bardziej szczegółowo

Raport. 2015 I kwartał. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Rynek kredytów hipotecznych. Co budują deweloperzy

Raport. 2015 I kwartał. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Rynek kredytów hipotecznych. Co budują deweloperzy Raport 2015 I kwartał Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach Rynek kredytów hipotecznych Co budują deweloperzy Polskie prawo budowlane, co zmienią nowe przepisy Spis treści 6 16 18 25 31 32 34

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2014

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2014 Raport o stanie rynku nieruchomości Wiosna 214 1 Spis Treści Wprowadzenie... 3 O nas... 4 Gospodarka i sektor bankowy w 213... 5 Z piekła do nieba: gospodarka w punkcie zwrotnym... 5 Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo