Weszliśmy w korektę cen. Rynek mieszkao w budynkach wielorodzinnych w Warszawie. Sytuacja po trzech kwartałach 2007 i perspektywy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Weszliśmy w korektę cen. Rynek mieszkao w budynkach wielorodzinnych w Warszawie. Sytuacja po trzech kwartałach 2007 i perspektywy"

Transkrypt

1 Weszliśmy w korektę cen Rynek mieszkao w budynkach wielorodzinnych w Warszawie Sytuacja po trzech kwartałach 2007 i perspektywy Wiele oznak wskazuje, że rynek mieszkao w budynkach wielorodzinnych w Warszawie po okresie ośmiomiesięcznej stabilizacji wszedł w fazę korekty. Hossa, tak jak najpierw zaczęła się w Stolicy, tak samo najpierw tu się skooczyła. Scenariusz wydarzeo z mniejszym lub większym opóźnieniem powielad się będzie w kolejnych miastach Polski. Dla wielu uczestników rynku nieruchomości: inwestorów, banków, deweloperów i zwykłych obywateli potrzebujących kupid lub sprzedad mieszkanie istotne jest otrzymywanie jak najświeższych i jak najprecyzyjniejszych informacji o trendach panujących na rynku. To dla nich Departament Analiz lebiedz.pl udostępnia kolejne badanie rynkowe. Niniejszy raport przygotowany został na podstawie analizy danych o rzeczywistych transakcjach zawierających informacje o cenie ofertowej, faktycznej cenie sprzedaży, oraz o czasie poszukiwania nabywcy. Jedynie badanie, które oparte jest na analizie precyzyjnie udokumentowanych procesów sprzedaży, pozwala na najwcześniejsze rozpoznanie faktycznych trendów panujących na rynku oraz na wczesną prognozę ewentualnych zmian tych trendów. Ponadto, badanie rzeczywistych transakcji mówi o cenach, które zostały zaakceptowane przez stronę popytową. Taka analiza zatem, zasadniczo różni się od wszelkich analiz opartych na badaniu cen ofertowych, które tak naprawdę odzwierciedlają jedynie pobożne życzenia sprzedających, zupełnie nie zweryfikowane przez rynek. Szczególne przekłamania następują w momentach przełomowych dla rynku, gdy na przykład, po dużym wzroście, popyt wyczerpuje się, ilośd transakcji maleje, ceny transakcyjne spadają, a ceny ofertowe prawem inercji jeszcze nadal rosną. Drugą, często spotykaną wadą badao cen ofertowych jest wielokrotne zliczanie tego samego mieszkania wynikające z wielokrotnego zamieszczenia ogłoszenia o sprzedaży tej samej nieruchomości, co może prowadzid do przekłamao wyników. Badanie poniższe skupia się na określeniu obecnych trendów, a nie na wyznaczeniu konkretnej przeciętnej ceny 1 m2 mieszkania, ponieważ z uwagi na nieporównywalnośd nieruchomości wyznaczenie takiej właściwej ceny nigdy nie jest możliwe. Nawet w przypadku mieszkao na tej samej ulicy, ich cena może różnid się o ponad 20% jedynie z powodu klasy samego budynku.

2 Trend zmian ceny za 1 m2 mieszkania w Warszawie: ,00 zł 9 000,00 zł 8 000,00 zł 7 000,00 zł 6 000,00 zł 5 000,00 zł 4 000,00 zł 3 000,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł średnia cena sprzedaży 1 m2 mieszkania 1-4 pokojowego w Warszawie w 2007 Ceny 1 m2 mieszkania w Warszawie ,00 zł 9 000,00 zł 8 000,00 zł 7 000,00 zł 6 000,00 zł 5 000,00 zł 4 000,00 zł 3 000,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł I kw 2003 II kw 2003 III kw 2003 IV kw 2003 I kw 2004 II kw 2004 III kw 2004 IV kw 2004 I kw 2005 II kw 2005 III kw 2005 IV kw 2005 I kw 2006 II kw 2006 III kw 2006 IV kw 2006 I kw 2007 II kw 2007 III kw 2007 średnia transakcyjna za 1 m2 średnia ofertowa za 1 m2 W Warszawie, począwszy od lutego 2007 obserwujemy stabilizację przeciętnych cen transakcyjnych które wahają się w przedziale 8 do 9 tysięcy złotych. W ujęciu kwartalnym widzimy, że przeciętna cena transakcyjna w II kwartale wynosiła 8611 PLN/m2 (przy średniej cenie ofertowej 8820 PLN/m2), natomiast w III kwartale ceny transakcyjne pozostały na niemal niezmienionym poziomie 8680 PLN/m2 (przy wzroście cen ofertowych do poziomu 9034 PN/m2). Zjawisko wzrostu cen ofertowych wraz z jednoczesną stabilizacją cen transakcyjnych, dodatkowo połączone ze zmniejszeniem się liczby transakcji charakterystyczne jest dla momentów przesilenia na rynku. Wynika to z prostego mechanizmu. Sprzedający wiedząc o poprzednim dużym wzroście, uważają że trwa on nadal, więc wystawiają swoje oferty z coraz wyższymi cenami ofertowymi. Tymczasem grupa osób,

3 które mogą sobie pozwolid na zapłacenie tak wysokich cen znacząco kurczy się. Kupujący łatwo zauważają, że ofert jest więcej, oraz że czasy licytowania się o mieszkanie chwilowo minęły. W związku z tym, w czasie negocjacji nasila się presja kupujących na upusty cenowe. Kto faktycznie musi sprzedad, ten obniża cenę do poziomu akceptowanego przez nabywcę. Częśd sprzedających upiera się jednak przy swoich wysokich oczekiwaniach. Oferty takie zaczynają wisied na rynku, a ich obecnośd sprawia pozór dalszego wzrostu cen. Ostudzenie nadmiernego optymizmu sprzedających trwa zwykle kilka miesięcy. A ci, którzy zbyt mocno upierali się przy swoich wygórowanych żądaniach najczęściej sprzedają taniej i znacznie niż później mieli możliwośd to zrobid. Układ sił pomiędzy podażą a popytem O układzie sił pomiędzy podażą i popytem najlepiej można się przekonad analizując względną zmianę upustów od cen ofertowych udzielanych w danym okresie czasu. Oczywistym jest przecież, że na rynku rosnącym, sprzedający dośd sztywno trzymają się swoich oczekiwao, a czasem w okresie paniki jak np. w koocówce 2006 mamy do czynienia z licytacjami i cenami transakcyjnymi wyższymi od cen ofertowych. W czasie stabilizacji, bądź spadku, upusty są większe. Przedstawiony poniżej współczynnik L odzwierciedla zmiennośd równowagi sił pomiędzy podażą a popytem. Gdy wartośd współczynnika rośnie, oznacza to rosnącą siłę strony podażowej (czyli stosunkowo małe upusty, oczekiwanie wzrostu cen), natomiast gdy wartośd współczynnika maleje, oznacza to, że górę w negocjacjach zaczynają brad nabywcy (czyli większe upusty, brak wiary w dalszy wzrost cen). Analizując zmiennośd tego współczynnika widad, że najwyższą wartośd osiągnął on w IV kwartale 2006 i że niejako wyprzedzająco wykazał spadek przewagi sprzedających już w I kwartale 2007, gdy faktyczne ceny transakcyjne jeszcze rosły. 0,6000 Wspólczynnik L 0,4000 0,2000 0,0000-0,2000-0,4000-0,6000-0,8000 Współczynnik L Trend zmiany średniej wartości sprzedanego mieszkania Wzrostowi przeciętnych cen 1 m2 towarzyszy równocześnie wzrost wartości sprzedawanych mieszkao, przy czym dynamika tego wzrostu jest większa niż wzrostu ceny jednego metra, ponieważ równocześnie rośnie przeciętna wielkośd mieszkao będących w obrocie. Analizowane dane nie pozwalają jednoznacznie określid jaką

4 powierzchnię miało przeciętne sprzedane mieszkanie (bo trzeba by mied wiedzę o wszystkich transakcjach), jednak w sposób wystarczający pozwalają określid panujący trend. Analizując zmianę cen płaconych za przeciętne mieszkanie łatwo zauważyd, że jeszcze w III kwartale 2005 należało zapłacid 259 tysięcy złotych, a dwa lata później już niemal dwa razy więcej bo prawie 520 tysięcy. Duża różnica pomiędzy przeciętnymi cenami mieszkao sprzedanych w I i II kwartale 2007 (odpowiednio 423 i 457 tysięcy złotych), a kwotą 520 tysięcy jaką należało zapłacid w III kwartale 2007 przy niemal niezmienionej cenie za 1 m2 świadczyd może o tym, że na rynku pozostali już tylko bardziej zamożni, a popyt na mniejsze mieszkania znacznie osłabł. Zjawisko takie jest charakterystyczne dla przeszacowanego rynku, z którego po stronie popytowej najszybciej odpadają najmniej zamożni. Większośd mieszkao (nieruchomości) kupowana jest na kredyt. Porównując przeciętne wartości mieszkao widzimy, że rata najbardziej typowego kredytu za mieszkanie kupione w 2005 wynosi około 1500 PLN, natomiast za mieszkanie kupione dwa lata później może wynosid około 3000 PLN. Tymczasem przeciętne wynagrodzenie brutto w Warszawie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2005 wynosiło 3363,58 PLN, a w lipcu 2007 zaledwie 3817,26 PLN. Tak duży wzrost cen mieszkao w porównaniu ze znacznie mniejszym wzrostem wynagrodzeo w naturalny sposób wykluczył z rynku wielu potencjalnych nabywców. Ponadto, podwyżki stóp procentowych dokonane przez RPP, oraz zapowiedzi dalszych podwyżek nie zachęcają nowych nabywców do śmiałego zaciągania kredytów. Przecież zmiana oprocentowania o 1% w górę przy kwocie kredytu rzędu PLN może oznaczad wzrost raty o ponad 400 PLN zł zł zł zł zł zł 0 zł Średnia wartośd mieszkania sprzedanego na rynku wtórnym w Warszawie I kw 2003 II kw 2003 III kw 2003 IV kw 2003 I kw 2004 II kw 2004 III kw 2004 IV kw 2004 I kw 2005 II kw 2005 III kw 2005 IV kw 2005 I kw 2006 II kw 2006 III kw 2006 IV kw 2006 I kw 2007 II kw 2007 III kw 2007

5 Dynamika zmian cen mieszkao na rynku wtórnym w Warszawie 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% -50,00% procentowy wzrost ceny transakcyjnej za 1 m2. II kw 2003 = 1 procentowy wzrost wartości mieszkania II Kw 2003 = 1 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Średnia wielkośd mieszkania sprzedanego na rynku wtórnym w Warszawie średnia wielkośd mieszkania Liniowy (średnia wielkośd mieszkania) Jakie mieszkania są przedmiotem obrotu Przedmiotem obrotu realizowanego za pomocą pośredników są mieszkania budowane we wszelkich technologiach. Dośd popularne są mieszkania w budynkach z wielkiej płyty. Pomimo swego, często

6 gorszego standardu, znajdują one nabywców z kilku powodów. Zazwyczaj cena za 1 m2 jest niższa niż w nowych domach. Same mieszkania też są z reguły mniejsze, więc i cena jednostkowa za mieszkanie jest znacząco niższa. A ponadto, domy te znajdują się często w dobrych lokalizacjach, w których są funkcjonujące sklepy szkoły, przedszkola, apteki, przychodnie i inne udogodnienia potrzebne na co dzieo, a które nie zawsze można znaleźd pod ręką na nowych osiedlach. 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Procentowy udział w obrocie mieszkao w zależności od roku budowy budynku 8,89% 12,27% 20,78% 16,66% 5,14% 16,76% 19,50% przed ,00% Procentowy udział w obrocie na rynku wtórnym w Warszawie mieszkao o danej wielkości Departament Analiz lebiedz.pl 28,56% 25,00% 20,00% 15,00% 17,86% 17,44% 15,40% 10,00% 5,00% 2,14% 8,20% 6,74% 3,66% 0,00% do 20 m ponad 120 Największą popularnością cieszą się mieszkania dwupokojowe i niezbyt duże trzypokojowe. Mieszkania czteropokojowe i większe są zdecydowanie rzadziej przedmiotem obrotu. Wynika to z

7 kilku powodów. Mieszkao takich jest ogólnie stosunkowo niewiele, a ponadto ich ceny zbliżają się, lub nawet przewyższają ceny domów na obrzeżach Warszawy. 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Procentowy udział w obrocie na rynku wtórnym w Warszawie mieszkao w zależności od ilości pokoi 21,31% 38,54% 29,29% 8,74% 2,12% więcej niż 4 Gdzie mieszkamy i gdzie chcemy mieszkad: Od lat, najwyższe ceny za 1 m2 mieszkania notujemy na Śródmieściu, Mokotowie, Ochocie, Żoliborzu, zaś najniższe na Białołęce, Targówku i Pradze Północ. Wysokie ceny wskazują na atrakcyjnośd danej lokalizacji, która to powinna przyciągad coraz to nowych mieszkaoców. Czy tak jest naprawdę? Niekoniecznie. Analizując dane demograficzne wyraźnie widad, że chęci często muszą ustępowad bezlitosnym prawom ekonomii, więc wiele osób wybiera mieszkania w taoszych lokalizacjach przyrost naturalny na 1000 mieszkaoców w I kwartale 2007 Tytuł osi przyrost naturalny na 1000 mieszkaoców. Trzy dzielnice o największym i o najmniejszym przyroście -10 Tytuł osi Dane o przyroście naturalnym, jak i o ilości kobiet przypadającej na stu mężczyzn wskazują na znaczące starzenie się mieszkaoców dzielnic centralnych. Młodsi mieszkają na obrzeżach. To oni zresztą, są głównymi

8 nabywcami nowych mieszkao. O przemieszczaniu się ludności do nowych dzielnic świadczą również dane o migracji wewnętrznej, w tym migracji między dzielnicami Warszawy. bilans migracji wewnętrznej ludności między dzielnicami Warszawy w 2006 bilans migracji wewnętrznej ludności między dzielnicami Warszawy w 2006 w stosunku do tysiąca mieszkańców dzielnicy Bemowo 438 4,03 Białołęka ,22 Bielany ,77 Mokotów ,70 Ochota ,09 Praga- Południe ,35 Praga-Północ ,84 Rembertów 149 6,55 Śródmieście ,85 Targówek ,83 Ursus 252 5,25 Ursynów 342 2,36 Wawer ,53 Wesoła ,81 Wilanów ,27 Włochy -83-2,09 Wola ,39 Żoliborz ,94 Szczególna sytuacja panuje w Śródmieściu Warszawy, gdzie ludnośd bardzo starzeje się ponadto stąd właśnie jest największy odpływ mieszkaoców do innych dzielnic. Co nas czeka w bliższej i dalszej przyszłości Rynek mieszkao w budynkach wielorodzinnych w Warszawie od wielu lat znajduje się w długookresowym trendzie wzrostowym. Trend ten jeśli nie zajdą jakieś nieprzewidywane wydarzenia będzie trwał jeszcze dośd długo. Warszawa jest atrakcyjnym miejscem pracy, a potrzeby mieszkaniowe ludności nadal są niezaspokojone. Jednak, na ten długookresowy trend nakładają się krótsze zmiany koniunktury. W analizie opracowanej przez Departament Analiz Lebiedz.pl, już w październiku 2006 ostrzegaliśmy przed nadmiernym przegrzaniem rynku. Dziś mamy do czynienia z trwającą osiem miesięcy stabilizacją. Brak typowego dla jesieni znacznego ożywienia popytu sugeruje możliwośd korekty cen w dół. Nikt nie może bez kooca powstrzymywad się ze sprzedażą mieszkania. Ani sprzedający mieszkania na rynku wtórnym, ani na pierwotnym. Deweloper mając niesprzedane mieszkanie ponosi spore koszty finansowe z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu. Im dłużej nie sprzedaje, tym większe ma koszty. Ponadto, przy obecnym pułapie cen, deweloperzy uzyskiwali zyski przed opodatkowaniem nawet powyżej 40%. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będą mieli spory zapas na obniżenie ceny i mimo to osiągnięcie godziwego zysku.

9 Znaczna grupa osób indywidualnych kupowała ostatnio mieszkania inwestycyjnie licząc na zysk przy ich odsprzedaży. Ilośd takich inwestorów jest trudna do określenia, jednak różne szacunki mówią, że dotyczy to ok mieszkao. Przy wielkości warszawskiego rynku to spora, potencjalna podaż. I wreszcie osoby sprzedające mieszkania po to, by kupid następne mieszkanie, lub dom. Motywacją do takich działao najczęściej są: chęd poprawy warunków życia, koniecznośd zmiany miejsca zamieszkania z powodu zmiany pracy, śluby, rozwody i inne losowe wydarzenia. A życia nie można zamrozid czekając na lepszą koniunkturę. Przy czym warto zaznaczyd, że ewentualna obniżka cen mieszkao byłaby korzystna dla każdego, kto chce zamienid nieruchomośd na większą/lepszą. W naturalny sposób, przy niższych cenach dopłata do takiej zamiany jest mniejsza, więc można sobie pozwolid na coś lepszego. Utrzymujące się bardzo wysokie (w porównaniu z zarobkami) ceny mieszkao mogą spowodowad również wzrost zainteresowania wynajmami. W czasach, gdy rata kredytu była równa czynszowi za wynajem mieszkania, naturalną decyzją było kupno. Dziś, gdy rata jest niemal dwa razy większa od czynszu, wybór nie jest już tak oczywisty. Większe zainteresowanie najmem może doprowadzid do wzrostu czynszów, co z kolei może sprawid, że inwestowanie w mieszkania pod wynajem znów będzie opłacalne ekonomicznie i stopy zwrotu będą na rozsądnym poziomie lat, a nie ponad trzydziestu. Poniżej zestawienie głównych czynników za i przeciw korekcie. Za krótkoterminową obniżką cen Przeciw krótkoterminowej obniżce cen Zaostrzenie warunków udzielania kredytów i wzrost stóp procentowych Ostatni duży wzrost cen nieruchomości Ceny wysokie w stosunku do zarobków Stały i nieuchronny wzrost zarobków przywożenie pieniędzy z Irlandii i innych miejsc emigracji zarobkowej Które jednak są niskie w porównaniu z UE Ale zarobki mocno rosną Brak rąk do pracy i dobra gospodarka powodują podnoszenie zarobków Ale presja płacowa może byd zarodnikiem inflacji i RPP będzie podnosid stopy Spadek cen materiałów budowlanych daje możliwośd budowania taniej Zyskownośd deweloperów ok. 40% przed opodatkowaniem pozwala im obniżad ceny, gdy sprzedaż idzie zbyt wolno W przypadku obniżenia się wzrostu gospodarczego i słabości na giełdzie dojdzie do wycofywania pieniędzy z funduszy rynku nieruchomości, a też będą musiały wprowadzid na rynek swoje nieruchomości, czyli podaż w górę ceny w dół, Mało mieszkao w stosunku do potrzeb i duża ilośd mieszkao substandardowych np. wielka płyta rodzi zapotrzebowanie na nowe mieszkania Ale koszty budowy domów długookresowo będą rosnąd chodby z powodu rosnących płac w całej gospodarce Ale póki co gospodarka ma się dobrze, a ponadto ludzie wycofując pieniądze z giełdy często reinwestują je w nieruchomości, czyli popyt w górę, ceny w górę

10 Polska nie jest wyspą na mapie świata i rynki są powiązane (co prawda bardziej z UE niż z USA) Ale przecież rynki nieruchomości to rynki lokalne, a ponadto u nas nie było takiego rozdawnictwa pieniędzy jak w USA W która stronę i jak mocno przechyli się szala to się wkrótce okaże, chod już dziś uczestnicy rynku obserwują wyraźne początki korekty. Jak duża i jak długo może potrwad ewentualna obniżka cen? Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest prosta, ponieważ na nasz rynek wpływ ma wiele czynników, w tym liczne, zupełnie niezależne od rozwoju gospodarczego Polski. Opierając się na doświadczeniu z naszego rynku, warto wspomnied załamanie, które nastąpiło na przełomie 2000/2001, a które zostało spowodowane dwukrotnym podniesieniem stóp procentowych w celu schłodzenia gospodarki. Wtedy to, w okresie od września 2000 do czerwca 2001 ceny na różnych segmentach spadły o 20-30%. Następnie w kolejnych trzech latach utrzymywały się one na mniej-więcej tym samym, stałym poziomie. Czy grozi nam powtórka? Niekoniecznie, ponieważ wtedy stanęła cała gospodarka, nastąpiły liczne zwolnienia z pracy, gwałtownie wzrosło bezrobocie. Dziś nie wydaje się, by miało nastąpid podobnie głębokie załamanie całej gospodarki. Ponadto, w odróżnieniu od tamtej korekty na rynku, obecnie nadal są osoby zainteresowane kupnem nieruchomości i każde nieco przecenione mieszkanie (w stosunku do cen z maja 2007) budzi zainteresowanie. Jednocześnie, dzięki lepszym narzędziom monitoringu rynku, w szczególności narzędziom umożliwiającym badanie zmian rzeczywistych cen transakcyjnych, oraz dzięki szybszemu - niż w latach 2000/ docieraniu informacji do ogółu społeczeostwa, ewentualna korekta może trwad krócej. Pomimo niemal całkowitego zahamowania handlu we wrześniu 2000, jeszcze na początku stycznia 2001 media za władzami rządowymi powtarzały informacje o dynamicznym wzroście gospodarczym. Oddając Paostwu niniejszy Raport mamy nadzieję, że będzie on tak samo przydatny jak wszystkie nasze poprzednie badania rynkowe. Zastrzeżenie: Opracowanie niniejsze ma charakter ogólnej informacji o czynnikach wpływających na ceny mieszkao i nie może byd podstawą do oszacowania perspektyw konkretnej nieruchomości, ponieważ każdy przypadek wymaga przeprowadzenia indywidualnej analizy. Opracowania takie wykonywane są przez Departament Analiz Lebiedź i Lebiedź s.j. na podstawie odrębnych umów. Dane: GUS MLS WSPON Baza danych lebiedz.pl

Błyskawiczna reforma lekiem na całe zło? Kryzys w USA, a sprawa polska, Sytuacja na lokalnych rynkach Program dobrej jakości PFRN

Błyskawiczna reforma lekiem na całe zło? Kryzys w USA, a sprawa polska, Sytuacja na lokalnych rynkach Program dobrej jakości PFRN Błyskawiczna reforma lekiem na całe zło? Kryzys w USA, a sprawa polska, Sytuacja na lokalnych rynkach Program dobrej jakości PFRN Czy: Przekształcenie wszystkich gruntów rolnych w budowlane na terenie

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014 Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie jesień 214 Niniejsze opracowanie przedstawia kompleksową analizę sytuacji na rynku mieszkań w Warszawie i jest skierowane do deweloperów, banków, klientów

Bardziej szczegółowo

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A.

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Ceny transakcyjne mieszkao w Warszawie Najwyższe ceny transakcyjne mieszkao odnotowano tradycyjnie w Śródmieściu, gdzie

Bardziej szczegółowo

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Warszawa, 17.01.2011 Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Miniona dekada na stołecznym rynku nieruchomości upłynęła wyjątkowo ciekawe. Obserwowaliśmy powstawanie

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ MAJ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany na warszawskim rynku mieszkaniowym

Zmiany na warszawskim rynku mieszkaniowym Zmiany na warszawskim rynku mieszkaniowym Na koniec grudnia 2011 r. w serwisie Domiporta.pl znajdowało się ponad 144 000 aktualnych ogłoszeń sprzedaży mieszkań z Warszawy, w tym 76% z rynku wtórnego i

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Warszawa

Rynek mieszkaniowy - Warszawa Rynek mieszkaniowy - Warszawa W pierwszym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się prawie 28 tys. aktualnych ofert sprzedaŝy mieszkań w Warszawie. Z rynku wtórnego pochodziło 65,6%,

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

MARZEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ MARZEC 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

Analiza cen i podaży mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie w okresie od marca do października 2007

Analiza cen i podaży mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie w okresie od marca do października 2007 Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Analiza cen i podaży mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie w okresie od marca do października 2007 Analiza cen i podaży

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl IV kwartał 2008 Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie dwucyfrowym nieprzerwanie od kilku lat. Obecnie za wynajem mieszkania dwupokojowego które jest najbardziej reprezentatywnym

Bardziej szczegółowo

ZAKOPANE PIERWOTNY RYNEK MIESZKAO. Marek Suchodół

ZAKOPANE PIERWOTNY RYNEK MIESZKAO. Marek Suchodół ZAKOPANE PIERWOTNY RYNEK MIESZKAO Marek Suchodół Kraków, czerwiec 29 ZAKOPANE PIERWOTNY RYNEK MIESZKAO Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Autor: Wynajem.pl i CEE Property Group 19.01.2009. Portal finansowy IPO.pl Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

WZROST CEN NAJMU MIESZKAŃ W WARSZAWIE

WZROST CEN NAJMU MIESZKAŃ W WARSZAWIE Przełom września i października to tradycyjnie najgorętszy okres na rynku najmu nieruchomości mieszkaniowych. Po wakacyjnym przestoju nadszedł czas żniw dla właścicieli wynajmujących mieszkania - wynika

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom RAPORT Open Finance, lipiec 2009 r. Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom W lipcu nie doszło do istotnego pogorszenia nastrojów na rynku mieszkaniowym, choć spodziewaliśmy się go od trzeciego kwartału.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA KŁOPOTY KRAJOWEGO LIDERA RYNKU MIESZKANIOWEGO. Jarosław Strzeszyński

WARSZAWA KŁOPOTY KRAJOWEGO LIDERA RYNKU MIESZKANIOWEGO. Jarosław Strzeszyński WARSZAWA KŁOPOTY KRAJOWEGO LIDERA RYNKU MIESZKANIOWEGO Jarosław Strzeszyński Kraków, luty 21 WARSZAWA KŁOPOTY KRAJOWEGO LIDERA RYNKU MIESZKANIOWEGO Rok 29 wbrew oczekiwaniom nie przyniósł znaczącego przełomu

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006 RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W KRAKOWIE - ŚRÓDMIEŚCIU Kryteria analizy Analizą objęto rynek transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w ścisłym centrum Krakowa w okresie styczeń 2005 czerwiec 2006. Monitoring

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011 Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, nie należy spodziewać się zwiększenia popytu na rynku nieruchomości w ciągu najbliższego roku. Ograniczony dostęp do źródeł finansowania zakupu nieruchomości, wzrost

Bardziej szczegółowo

RYNEK DOMÓW W KRAKOWIE I OKOLICACH - WYSOKIE CENY BARIERĄ POPYTU

RYNEK DOMÓW W KRAKOWIE I OKOLICACH - WYSOKIE CENY BARIERĄ POPYTU RYNEK DOMÓW W KRAKOWIE I OKOLICACH - WYSOKIE CENY BARIERĄ POPYTU DOMY JEDNORODZINNE W OBSZARZE METROPOLITALNYM Piotr Mika Kraków, czerwiec 29 RYNEK DOMÓW W KRAKOWIE I OKOLICACH WYSOKIE CENY BARIERĄ POPYTU

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Poznań

Rynek mieszkaniowy - Poznań Rynek mieszkaniowy - Poznań W minionym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się ponad 10 tys. aktualnych ofert sprzedaży mieszkań z Poznania, które pochodziły głównie z rynku wtórnego

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY W A R S Z A W A E-VALUER INDEX 2017

NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY W A R S Z A W A E-VALUER INDEX 2017 W A R S Z A W A 03.2017 ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH I PROGNOZY DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY E-VALUER INDEX 2017 EMMERSON EVALUAT ION spis treści E-VALUER INDEX

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

Pokój z widokiem: hedoniczne modele cen mieszkań. dr hab. Emilia Tomczyk Instytut Ekonometrii SGH

Pokój z widokiem: hedoniczne modele cen mieszkań. dr hab. Emilia Tomczyk Instytut Ekonometrii SGH Pokój z widokiem: hedoniczne modele cen mieszkań dr hab. Emilia Tomczyk Instytut Ekonometrii SGH Artykuł M. Widłak [Instytut Ekonomiczny NBP], E. Tomczyk (2010) Measuring price dynamics: evidence from

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku wynajmu na rynku wtórnym w Warszawie w okresie od marca do października 2007

Analiza rynku wynajmu na rynku wtórnym w Warszawie w okresie od marca do października 2007 Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Analiza rynku wynajmu na rynku wtórnym w Warszawie w okresie od marca do października 2007 Analiza rynku wynajmu na

Bardziej szczegółowo

Okoliczności powstania raportu

Okoliczności powstania raportu Okoliczności powstania raportu jest największą w Polsce giełdą domen internetowych, zawierającą ponad 250 tysięcy ofert sprzedaży domen. Każdego roku na giełdzie dokonuje się około 15000 transakcji kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Maj 2012 Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Indeks Cen Mieszkań (ICM) - nowy standard pomiaru cen na rynku sprzedaży mieszkań porównanie cen ofertowych i transakcyjnych mieszkań co się sprzeda,

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1. Kredyty z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1. Kredyty z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Na rynku wynajmu mieszkań w okresie wakacyjnym wciąż jest spokojnie i panuje tu urlopowe rozluźnienie. Powoli zaczyna się zauważać ruch wśród

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W III KWARTALE 2008 r. Raport KRN.pl we współpracy z Comperia.pl:

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W III KWARTALE 2008 r. Raport KRN.pl we współpracy z Comperia.pl: Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl we współpracy z Comperia.pl: RYNEK NIERUCHOMOŚCI W III KWARTALE 2008 r. Niniejszy raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

WRZESIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ WRZESIEŃ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu RAPORT Open Finance, 11.01.2010 r. Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu Indeks cen mieszkań opracowany przez Open Finance dla 16 największych polskich miast spadł w grudniu o 1 proc. Był to trzeci

Bardziej szczegółowo

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście?

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? Raport Lion s Banku, 15.05.2014 r. Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? W maju zakup mieszkania na kredyt był odrobinę droższy niż miesiąc wcześniej wynika z szacunków ekspertów

Bardziej szczegółowo

Polski rynek mieszkaniowy

Polski rynek mieszkaniowy Polski rynek mieszkaniowy II kwartał 2010 r. raport raport raport raport raport raport raport raport raport raport raport raport raport 1 Spis treści Wprowadzenie...3 Rynek wtórny lokali mieszkalnych...5

Bardziej szczegółowo

Dynamika zmian wyników egzaminów zewnętrznych na przestrzenie lat dr Krzysztof Dziurzyński

Dynamika zmian wyników egzaminów zewnętrznych na przestrzenie lat dr Krzysztof Dziurzyński Dynamika zmian wyników egzaminów zewnętrznych na przestrzenie lat 2005-2010 dr Krzysztof Dziurzyński Z wynikami egzaminów zewnętrznych jest jak z giełdą albo wszystkim przyrastają notowania albo wszystkim

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

Rynek nieruchomości mieszkaniowych 1 Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 23.08.2013) 116,32 m2 182 673 Zasoby mieszkaniowe 2011 r. Liczba mieszkań (w tys.) Pow. użytkowa łącznie (w tys.) Przeciętna

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI CZERWIEC 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych ofertowych zamieszczanych w serwisie

Bardziej szczegółowo

W Bydgoszczy, Szczecinie, Warszawie, Gdyni i Krakowie zmiany średnich cen ofertowych były znikome - nie przekroczyły 1%.

W Bydgoszczy, Szczecinie, Warszawie, Gdyni i Krakowie zmiany średnich cen ofertowych były znikome - nie przekroczyły 1%. Jak wynika z analizy cen ofertowych mieszkań zgłoszonych do sprzedaży w serwisie Oferty.net w maju do największych spadków doszło w Katowicach i w Rzeszowie. W stolicy Górnego Śląska metr kwadratowy mieszkania

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

RYNEK WTÓRNY DOMÓW W OKOLICACH KRAKOWA MODA NA DOM POD MIASTEM

RYNEK WTÓRNY DOMÓW W OKOLICACH KRAKOWA MODA NA DOM POD MIASTEM RYNEK WTÓRNY DOMÓW W OKOLICACH KRAKOWA MODA NA DOM POD MIASTEM Analiza sporządzona została w oparciu o bazę Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Badaniem objęto dwa powiaty województwa małopolskiego:

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu 13 grud- Raport nia 2012 r. Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu W ciągu ostatniego roku stawki za wynajem mieszkania w większości dużych polskich miast spadły. Największych obniżek doświadczyli wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r. Sierpień 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PIERWOTNY RYNEK MIESZKANIOWY III KW. 2010. Marta Górska

WARSZAWSKI PIERWOTNY RYNEK MIESZKANIOWY III KW. 2010. Marta Górska WARSZAWSKI PIERWOTNY RYNEK MIESZKANIOWY III KW. 21 Marta Górska Warszawa, wrzesień 21 Od końca 28 roku można było obserwować stopniowe zatrzymywanie inwestycji deweloperskich na terenie Warszawy. Widmo

Bardziej szczegółowo

Małe znów jest piękne

Małe znów jest piękne 0 Smart Investments Małe znów jest piękne Analiza: w strukturze wielkości nowobudowanych mieszkań Luty 2011 CEE Property Group Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 42 02-672 Warszawa POLSKA Rentowność projektów

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny

Warszawski Omnibus Lokalny Warszawski Omnibus Lokalny Znajomość warszawskich inwestycji Raport badawczy Grudzień 01 Inwestycje w Warszawie - wnioski 1/3 Porównanie trzech pytań: o dzielnicę zamieszkania warszawiaków, miejsce nauki

Bardziej szczegółowo

Od 6 miesięcy drożeją kredyty mieszkaniowe

Od 6 miesięcy drożeją kredyty mieszkaniowe Od 6 drożeją kredyty mieszkaniowe Rata długu zaciągniętego na zakup dwupokojowego mieszkania w dużym mieście wynosi 924 zł wynika z szacunków Lion s Bank i portalu nieruchomości Morizon.pl. Od pół roku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Część I Obrót nieruchomościami na rynku wtórnym 1. Sytuacja w największych polskich miastach 2. Warszawa

WPROWADZENIE. Część I Obrót nieruchomościami na rynku wtórnym 1. Sytuacja w największych polskich miastach 2. Warszawa WPROWADZENIE Serwis nieruchomości www.szybko.pl został uruchomiony w styczniu 2005 roku. Serwis oferuje wszystkim użytkownikom możliwość bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń dotyczących sprzedaży, kupna

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE IIIQ 2009

RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE IIIQ 2009 0 Smart Investments RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE IIIQ 2009 Listopad 2009 SPIS TREŚCI: -''./ '( )* +,-''./ $%!"##!"&& CEE Property Group Sp. z o.o. 0 RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE IIIQ 2009 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rentowność najmu przebiła lokaty i obligacje

Rentowność najmu przebiła lokaty i obligacje najmu przebiła lokaty i obligacje Autor: Emil Szweda, Bernard Waszczyk, Open Finance 13.09.2010. Portal finansowy IPO.pl Szczyt sezonu najmu, związany z napływem studentów na uczelnie i spadek oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Wrocław

Rynek mieszkaniowy - Wrocław Rynek mieszkaniowy - Wrocław W minionym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się ponad 27 tys. aktualnych ofert sprzedaŝy mieszkań z Wrocławia. Większość z nich była ogłoszeniami z

Bardziej szczegółowo

Polski rynek mieszkaniowy

Polski rynek mieszkaniowy Polski rynek mieszkaniowy I kwartał r. rapor r r r r r r rt raport raport raport raport raport 1 Spis treści Wprowadzenie...3 Rynek wtórny lokali mieszkalnych...5 Nowy i stary rynek wtórny metodologia....7

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe Luki cenowe Uczestnik rynku stoi zawsze przed trudnym pytaniem: czy zajmować pozycję wyprzedzając wybicie, wchodzić na rynek zaraz po wybiciu, czy też czekać na ruch powrotny. Istnieją argumenty na rzecz

Bardziej szczegółowo

Już od półtora roku drożeje zakup mieszkań

Już od półtora roku drożeje zakup mieszkań Już od półtora roku drożeje zakup mieszkań Drożejące kredyty i powoli rosnące ceny mieszkań, to powody, dla których za zakup lokalu Polacy muszą wydawać coraz więcej. Sytuacja ta trwa już od 18 miesięcy.

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2016 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2016 r. 1 Szczecin, 29 lipca 26 r. Marta Zaorska Anna Tomska Iwanow Wydział Statystyczno Dewizowy Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 26 r. W II kw. 26 r. na szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK 1 Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie

Bardziej szczegółowo

Od trzech miesięcy drożeje zakup mieszkania na kredyt

Od trzech miesięcy drożeje zakup mieszkania na kredyt Od trzech drożeje zakup mieszkania na kredyt Wciąż kredytobiorcy cieszyć się mogą relatywnie niskim kosztem długu, ale ta sytuacja nie będzie trwać wiecznie. Już od trzech rośnie oprocentowanie kredytów,

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

PAŹDZIERNIK 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ PAŹDZIERNIK 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Rok temu zakup mieszkania był o 4% droższy

Rok temu zakup mieszkania był o 4% droższy Rok temu zakup mieszkania był o 4% droższy Rata długu zaciągniętego na zakup kawalerki w dużym mieście wynosi 553 zł wynika z szacunków Lion s Bank i portalu nieruchomości Morizon.pl. W ciągu roku kwota

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen KOMENTARZ Open Finance, 07.09.2011 r. Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen Sierpniowy indeks cen transakcyjnych mieszkań, po spadku o 0,8 proc., osiągnął najniższy poziom w swojej ponad trzyipółletniej

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r.

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r. Szczecin, 2 lutego 215 r. Marta Lekka Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 214 r. W kwartale 214 r. na szczecińskim

Bardziej szczegółowo

DIELNICE M.ST. WARSZAWY W AKTUALNYCH PORÓWNANIACH STATYSTYCZNYCH

DIELNICE M.ST. WARSZAWY W AKTUALNYCH PORÓWNANIACH STATYSTYCZNYCH Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego http://www.stat.gov.pl/pts/ Urząd d Statystyczny w Warszawie http://www.stat.gov.pl/warsz warsz Władysław Wiesław Łagodziński DIELNICE M.ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Deweloperzy będą chcieli podwyższać ceny, ale nieznacznie

Deweloperzy będą chcieli podwyższać ceny, ale nieznacznie 0 Smart Investments Deweloperzy będą chcieli podwyższać ceny, ale nieznacznie Analiza: Ceny na rynku deweloperskim w 2011 roku Luty 2011 CEE Property Group Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 42 02-672 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN)

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN) PO STAGNACJI NORMALIZACJA Październik nie przyniósł radykalnych zmian sytuacji na rynku nieruchomości. Wg wyników badań ofert zamieszczonych w ub. miesiącu w serwisie OFERTY.NET w największych aglomeracjach

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1 Szczecin, 29 lipca 25 r. Marta Zaorska Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 25 r. W kwartale 25 r. zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/ W III kwartale roku Produkt Krajowy Brutto zwiększył się realnie

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2008-04-07 NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY Dane bilansu płatniczego zostały zweryfikowane od I kwartału

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sierpień 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W lipcu aż 7 banków podwyższyło marże kredytowe, a obniżki dokonał tylko jeden. Już drugi miesiąc z rzędu rosną marże w mbanku

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IMieszkań kwartał 2013 r. III kwartał r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: stabilizację cen w długim okresie dalszy spadek dynamiki podaży utrzymanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM ŚREDNIA CENA m.kw. MIESZKANIA W 2008 ROKU ( w PLN) 7000 6000 5000 5676 6315 6150 6643 4000 3000 2000 1000 0 I KWARTAŁ II

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

Odbicie na rynku nieruchomości

Odbicie na rynku nieruchomości Raporty i analizy Odbicie na rynku nieruchomości W III kwartale 2009 r. obserwowaliśmy na rynku nieruchomości stosunkowo duŝe oŝywienie. Większość współpracujących z portalem KRN.pl pośredników potwierdza,

Bardziej szczegółowo

Póki co kredyt wciąż jest tani - kawalerka za 548 zł miesięcznie

Póki co kredyt wciąż jest tani - kawalerka za 548 zł miesięcznie Póki co kredyt wciąż jest tani - kawalerka za 548 zł miesięcznie Rata długu zaciągniętego na zakup przeciętnej kawalerki w dużym mieście wynosi 548 zł - wynika z szacunków Lion s Bank i portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Bankom potrzebna jest rzetelna wiedza na temat sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych.

Bankom potrzebna jest rzetelna wiedza na temat sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych. Bankom potrzebna jest rzetelna wiedza na temat sytuacji na rynku nieruchomości komercyjnych. Autoryzowany wywiad z Dariusz Winkiem, Głównym Ekonomistą Banku BGŻ dla The City. 26.08.2010 Mijają dwa lata

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r.

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r. MARKETVIEW Warszawski Rynek Biurowy, 1 kwartał 215 r. Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 2% do końca 217 r. Zasób biur 4,5 MLN MKW. Pustostany 13,% Poziom najmu (1 kw.215) 168.3 MKW. Absorpcja

Bardziej szczegółowo

Warszawa największy rynek w Polsce

Warszawa największy rynek w Polsce Warszawa największy w Polsce Warszawski nieruchomości jest największym w Polsce, wskazuje dobrą kondycję rynkową i najszybciej reaguje na czynniki makroekonomiczne. W ostatnim czasie znaczenie rynku pierwotnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Prognozy na rok 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY

POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY Analiza porównawcza największych miast Jarosław Strzeszyński, wrzesień 211 Polska - szósty pod względem ludności kraj w Unii Europejskiej, zamieszkany przez 7,65% jej obywateli,

Bardziej szczegółowo