S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, marzec 2008

2 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna...3 II Działalność inwestycyjna...11 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...16 IV Zarządzanie nieruchomościami...27 V Koszty funkcjonowania oraz majątek Spółdzielni...30

3 3 I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 1. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁDZIELNI 1.1. Zarząd W 2007 roku Zarząd SIM Ursynów pracował w składzie: Krzysztof Kołodko prezes Zarządu i Jerzy Krzysztof Keppel wiceprezes Zarządu. Był to dziewiąty rok działalności Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów. Najważniejsze sprawy w działalności Zarządu w 2007 roku to przede wszystkim: opracowanie planu gospodarczo-finansowego na 2008 rok, bieżące analizowanie wykonania planu gospodarczo-finansowego na 2007 rok, realizacja zespołu mieszkaniowego Zielony Nugat III oraz budynku Pod Brzozami I, przygotowania do rozpoczęcia nowych inwestycji, starania o nowe tereny inwestycyjne, zapewnienie finansowania inwestycji kontynuowanych i nowo rozpoczynanych, rozliczanie kosztów inwestycji mieszkaniowych, prowadzenie spraw w zakresie regulacji stanu prawnego terenów, prowadzenie gospodarki terenami inwestycyjnymi, zawieranie umów o finansowanie budowy mieszkań i lokali użytkowych oraz miejsc postojowych w garażach podziemnych, zawieranie notarialnych umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali i ich sprzedaży wraz z prawem współwłasności w nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych w oparciu o umowy zawarte w tym zakresie, prowadzenie eksploatacji zasobów własnych,

4 4 przygotowanie i przeprowadzenie Zebrań Grup Członkowskich w dniach od 19 do 22 lutego 2007r., a także trzech Zebrań Przedstawicieli, tj. w dniach 13 lutego 2007r., 24 kwietnia 2007r. oraz 13 listopada 2007r. uchwalenie nowej struktury organizacyjnej Spółdzielni, promocja działalności Spółdzielni, reprezentowanie Spółdzielni w postępowaniach procesowych. I.2. Rada Nadzorcza W 2007 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Zespołu Odwoławczego Rady - Michał Konwicki - Jędrzej Hlebowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekretarz Rady Nadzorczej - Andrzej Zieliński - Teresa Borzęcka Członkowie Rady Nadzorczej: - Włodzimierz Dybała - Dariusz Kowalczyk - Teresa Kurek - Tadeusz Swat - Jan Trzciński. Rada Nadzorcza wykonywała swoje funkcje nadzorcze i kontrolne na posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach Komisji. Informacje o pracach Rady Nadzorczej zawarte są w Sprawozdaniu z jej działalności za okres pomiędzy Zebraniem Przedstawicieli, które odbyło się r. i zaplanowanym na kwiecień w 2008r. Walnym Zgromadzeniem. I.3. Zebrania Grup Członkowskich W dniach od 19 do 22 lutego 2007r. odbyły się Zebrania Grup Członkowskich, w których uczestniczyło 42. członków, tj. 3,98% ogólnej

5 5 liczby członków SIM Ursynów. Na zebraniach Zarząd poinformował członków o działalności SIM Ursynów w 2006 roku, natomiast Rada Nadzorcza o swojej działalności w okresie pomiędzy Zebraniami Grup Członkowskich, które odbyły się w 2006 roku, a zebraniami odbywającymi się w lutym 2007 roku. Ponadto Zarząd poinformował członków o planowanej tematyce dorocznego Zebrania Przedstawicieli. W porządku obrad każdego Zebrania Grupy Członkowskiej przewidziane były wybory czterech przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli SIM Ursynów. Z powodu bardzo niskiej frekwencji i wobec braku kandydatów, w dwóch grupach, tj. nr 2 i 5 wybrano tylko po trzech przedstawicieli. W toku dyskusji podczas wszystkich Zebrań Grup Członkowskich, członkowie interesowali się przede wszystkim perspektywicznymi planami inwestycyjnymi Spółdzielni, cenami budowanych mieszkań oraz aktualnie realizowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Zarząd przekazał szczegółowe informacje w powyższych sprawach, umieścił je również przy zaproszeniu na Zebranie Grupy Członkowskiej oraz w materiałach promocyjnych dostępnych także na zebraniach. I.4. Zebranie Przedstawicieli Pierwsze Zebranie Przedstawicieli odbyło się w dniu 13 lutego 2007r. Uczestniczyło w nim 19. przedstawicieli, tj. 70% statutowej liczby przedstawicieli. Przedstawiciele rozpatrzyli, a następnie podjęli dwie uchwały: w sprawie przystąpienia do organizacji gospodarczej nabycia udziałów w spółce kapitałowej, w sprawie przystąpienia do organizacji gospodarczej zawiązania spółki kapitałowej. Podjęcie pierwszej uchwały umożliwiło Zarządowi zakupienie 100% udziałów firmy Kwatera Główna Spółka z o.o. i kontynuację prac przygotowawczych do rozpoczęcia inwestycji zlokalizowanej na Olszynce Grochowskiej teren na

6 6 północny wschód od placu Szembeka. Druga uchwała pozwoliła Zarządowi na rozpoczęcie rozmów dotyczących zawiązania spółki kapitałowej z właścicielem działki, która sąsiaduje z naszym terenem przy ulicy Nowoursynowskiej. Obie działki są wąskimi kawałkami gruntu, na których z ekonomicznego punktu widzenia nie opłaca się inwestować samodzielnie. Drugie - doroczne Zebranie Przedstawicieli odbyło się w dniu 24 kwietnia 2007r. Uczestniczyło w nim 23. przedstawicieli, tj. 82,14% statutowej liczby przedstawicieli. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i rozpatrzeniu projektów uchwał Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SIM Ursynów w 2006 roku, zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SIM Ursynów za 2006 rok, podziału nadwyżki bilansowej za 2006 rok, udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Krzysztofowi Kołodko, udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu Jerzemu Krzysztofowi Keppelowi, zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SIM Ursynów w okresie od kwietnia 2006r. do kwietnia 2007r., udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej SIM Ursynów, zmiany statutu, oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć, zbycia nieruchomości położonej przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 53, osobom finansującym tamże budowę lokali, zasad wypłacania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów. Trzecie Zebranie Przedstawicieli odbyło się w dniu 13 listopada 2007r. Uczestniczyło w nim 23. przedstawicieli, tj. 96% statutowej liczby

7 7 przedstawicieli. Przedstawiciele rozpatrzyli, a następnie podjęli dwie następujące uchwały: w sprawie zmiany statutu, w sprawie przystąpienia do organizacji gospodarczej zawiązania spółki kapitałowej oraz w sprawie sprzedaży tej spółce nieruchomości. Podjęcie pierwszej uchwały stworzyło możliwość dostosowania statutu do zmienionej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W noweli tej wyznaczono termin do 30 listopada 2007r. na dostosowanie przepisów statutowych do przepisów znowelizowanej ustawy i zarejestrowania w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w terminie do końca grudnia 2007r. Druga uchwała pozwoliła Zarządowi na zlecenie opracowania projektu budowlanego, na terenie pomiędzy ul. Nowoursynowską a Skarpą, który umożliwi ubieganie się o pozwolenie na budowę. Uzyskanie pozwolenia na budowę z uwzględnieniem dotychczasowych warunków zabudowy, zwiększyłoby atrakcyjność naszej działki i możliwość zakupu sąsiedniej. 2. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W roku 2007 Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów prowadziła działania mające na celu utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie EN ISO 9001 : Funkcjonujący w Spółdzielni System Zarządzania Jakością porządkuje działalność całej firmy i poprzez ukierunkowanie na Klienta pozwala zidentyfikować jego wymagania i skutecznie je realizować. Otrzymany w dniu 31 maja 2005 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie przygotowania i realizacji budownictwa mieszkaniowego, sprzedaży lokali oraz zarządzania nieruchomościami motywował pracowników Spółdzielni do podejmowania tych wszystkich działań, które mają na celu wzrost jakości usług

8 8 świadczonych przez Spółdzielnię, a dzięki temu wzrost zadowolenia naszych Klientów. Mając powyższe na uwadze pracownicy Spółdzielni w ciągu całego roku podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestniczyli w szkoleniach, które ukierunkowane były na rozwój umiejętności marketingowych, komunikacyjno -społecznych, a także na wzrost kompetencji w zakresie zarządzania nieruchomościami, prowadzenia procesu inwestycyjnego, zarządzania jakością oraz w zakresie prowadzenia spraw płacowo-pracowniczych, a także gospodarki finansowej Spółdzielni. Procesy zachodzące w Spółdzielni podlegały monitorowaniu i analizowaniu. Dokonywane były analizy danych pozyskanych w trakcie przebiegu procesów, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, ustalano przyczyny jej wystąpienia i podejmowano działania korygujące oraz zapobiegawcze. Wskaźniki efektywności ustalone dla procesów podstawowych podlegały kontroli. Realizowane były cele dotyczące jakości. Wprowadzono niezbędne zmiany do procesów podstawowych opisanych w 4 procedurach jakości, tj.: Przygotowanie Inwestycji, Prowadzenie Inwestycji, Sprzedaż Lokali i Zarządzanie Nieruchomościami, do procesów wspomagających opisanych w 2 procedurach jakości, tj.: Obsługa Gwarancyjna, Zakupy Materiałów i Usług, a także do procesu systemu zarządzania jakością opisanego w procedurze jakości Nadzór nad Dokumentami i Zapisami. Zmiany zostały również wprowadzone do Księgi Jakości. Mając na uwadze fakt, iż wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i jego rozwój nieodzownie łączą się ze zmianami, a zatem wymagają sprawnego przepływu informacji, kontynuowaliśmy podjęte w roku ubiegłym prace mające na celu uporządkowanie przepływu informacji w Spółdzielni, m.in. poprzez wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej, wprowadzenie nowego programu do obsługi

9 9 Wspólnot Mieszkaniowych, a także poprzez udostępnienie na stronie internetowej zarządcy nieruchomości kart kontowych właścicieli lokali. Wszystkie te działania były ukierunkowane na zwiększenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością. Oceny funkcjonowania w Spółdzielni Systemu Zarządzania Jakością dokonano na przeglądzie zarządzania, który odbył się w dniu roku. Był on poprzedzony auditami wewnętrznymi. W 2007 roku System Zarządzania Jakością został poddany auditowi kontrolnemu, który został przeprowadzony przez firmę Bureau Veritas Certifikation Polska Spółka z o.o. w dniu roku. W trakcie auditu nie stwierdzono niezgodności. 3. ZATRUDNIENIE I SPRAWY PRACOWNICZE Zatrudnienie w SIM Ursynów według stanu na r. wynosiło 36,58 etatów i w porównaniu ze stanem na r. zmniejszyło się o 1 etat. Plan zatrudnienia w SIM Ursynów w 2007 roku został wykonany w 94%. Spółdzielnia przedłużyła na kolejny, tj rok umowę o świadczenie profilaktycznej i leczniczej opieki medycznej w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie, zapewniając pracownikom sprawne przeprowadzanie profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. W trosce o zdrowie i dyspozycyjność pracowników oraz w związku z promocyjnymi cenami, Spółdzielnia zorganizowała we wrześniu 2007 roku szczepienie przeciw grypie. 4. LUSTRACJA W okresie od dnia 01 października 2007r. do dnia 23 listopada 2007r. na zlecenie SIM Ursynów, Związek Rewizyjny Spółdzielni

10 10 Mieszkaniowych RP w Warszawie przeprowadził pełną lustrację działalności Spółdzielni za okres od dnia r. do dnia r. W dniu 03 grudnia 2007r. Związek Rewizyjny SM RP przekazał Spółdzielni list polustracyjny, natomiast podsumowanie wyników lustracji z udziałem lustratorów odbyło się na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu r. W liście polustracyjnym stwierdzono, iż działalność Spółdzielni w badanym okresie prowadzona była w sposób prawidłowy. Związek nie sformułował wniosków lub zaleceń do przedstawienia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. 5. SPRAWY SPOŁECZNO-KULTURALNE I OGÓLNE W listopadzie 2007 roku SIM Ursynów przyznano statuetkę i certyfikat Uczestnika Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Mazowsze XXI. Zarząd SIM "Ursynów" otrzymał od Prezydenta m.st. Warszawy list gratulacyjny z okazji zakwalifikowania Spółdzielni do grupy najbardziej wyróżniających się stołecznych osiedli w tegorocznej, XXIV edycji "Warszawa w kwiatach" oraz za niezwykłe dekoracje roślinne upiększające stolicę. W konkursie tym zarządzane przez Spółdzielnię Wspólnoty Mieszkaniowe otrzymały nagrody, listy gratulacyjne i podziękowania za niezwykłe dekoracje roślinne upiększające stolicę (szczegóły w rozdziale IV Zarządzanie Nieruchomościami). Spółdzielnia udzieliła wsparcia finansowego Fundacji Linia Życia, która wspomagała leczenie wieloletniej pracownicy SIM Ursynów. Wzorem lat ubiegłych Spółdzielnia przekazała firmie Lasser Spółka z o.o. w Warszawie zużyte wkłady do drukarek, po sprzedaży których firma ta przekazała uzyskane środki dla Państwowego Domu Dziecka nr 13 w Otwocku, z przeznaczeniem na wypoczynek letni i świąteczne podarunki dla wychowanków tego Domu.

11 11 Spółdzielnia nadal sprawuje patronat i opiekę nad Miejscem Pamięci - grobem Krystyny Krahelskiej znajdującym się na cmentarzu przy ulicy Anyżkowej, w pobliżu Kościoła św. Katarzyny przy ul. Fosa 17. Tradycyjnym zwyczajem życzenia świąteczno-noworoczne przesłano osobom finansującym budowę mieszkań i lokali, właścicielom lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez naszą Spółdzielnię oraz urzędom, instytucjom i przedsiębiorstwom współpracującym z SIM "Ursynów". II DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Tak, jak w latach poprzednich również w roku 2007 działalność inwestycyjna SIM Ursynów prowadzona była przez Zakład Inwestycji i obejmowała: działania zmierzające do pozyskania nowych terenów inwestycyjnych, regulację stanu prawnego terenów użytkowanych przez Spółdzielnię, planowanie i przygotowanie do rozpoczęcia nowych inwestycji, wybór wykonawców, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi, bieżącą analizę kosztów ponoszonych i do poniesienia, rozliczanie zadań inwestycyjnych. W drugim półroczu 2007 roku przekazane zostały do eksploatacji dwie inwestycje rozpoczęte pod koniec 2005 roku. Pierwsza to zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych Zielony Nugat III przy ul. J. Rosoła 58 oraz Nowoursynowskiej 151, 153, 153A i 153B. Generalnym Wykonawcą tej inwestycji była jedna z większych firm budowlanych działających w budownictwie mieszkaniowym UNIBEP S.A z Bielska Podlaskiego. Druga inwestycja to budynek mieszkalny z częścią handlowo -usługową na parterze Pod Brzozami I przy Alei Komisji Edukacji

12 12 Narodowej 53. Generalnym Wykonawcą tej inwestycji była największa obecnie firma budowlana w Polsce Budimex - Dromex S.A. Obie inwestycje zakończone zostały w terminie. Podstawowe dane o efektach inwestycyjnych w 2007r. zawarte są w tabeli nr 1. Z firmami, które realizowały opisane wyżej inwestycje współpracujemy od lat i jest to współpraca bardzo dobra. Wobec powyższego rozpoczęta w III kwartale 2007 roku budowa zespołu mieszkaniowego z częścią handlowo-usługową na parterze - Zielony Nugat IV u zbiegu ulic J. Rosoła i Nugat - powierzona została firmie Budimex Dromex S.A. Inwestycja ta, to 85 mieszkań o powierzchni od 25 m 2 do 118 m 2. Projektantami zespołu Zielony Nugat IV jest również współpracujący z nami od wielu lat, zespół projektowy pod kierunkiem architektów Grażyny i Włodzimierza Witaszewskich. Podstawowe dane o inwestycjach rozpoczętych w 2007r. zawarte są w tabeli nr 2.

13 13 Tab. Nr 1 Podstawowe dane o efektach inwestycyjnych w 2007 r. Lp. Wyszczególnienie Liczba lokali Powierzchnia z tego lokali: mieszkalnych użytkowych użytkowa ogółem w m 2 mieszkalnych użytkowych Przedsięwzięcie ZIELONY NUGAT III ul. Nowoursynowska 153 budynek miejsca postojowe ul. Nowoursynowska 153A budynek ul. Nowoursynowska 153B budynek ul. Rosoła 58 budynek miejsca postojowe ul. Nowoursynowska 151 budynek miejsca postojowe Przedsięwzięcie POD BRZOZAMI I Al. KEN 53 budynek miejsca postojowe Ogółem budynek miejsca postojowe

14 14 Tab. Nr 2 Podstawowe dane o inwestycjach rozpoczętych w 2007 r. Lp. Wyszczególnienie Liczba lokali Powierzchnia z tego lokali: mieszkalnych użytkowych użytkowa ogółem w m 2 mieszkalnych użytkowych Przedsięwzięcie ZIELONY NUGAT IV budynek miejsca postojowe Ogółem budynek miejsca postojowe W 2007 roku kontynuowane było również przygotowanie do realizacji nowych inwestycji, tj.: budynku mieszkalnego z częścią handlowo-usługową na parterze Pod Brzozami II u zbiegu Alei Komisji Edukacji Narodowej i ul. F. Płaskowickiej (147 mieszkań i 1476 m 2 powierzchni handlowo - usługowej). Projekt przygotowuje zespół pod kierunkiem znanego architekta profesora Marka Budzyńskiego. zespołu mieszkaniowego Wiśniowe Podwórze na terenie Wilanowa Zachodniego u zbiegu Alei Rzeczypospolitej i Osi Królewskiej (183 mieszkania i 620 m 2 powierzchni handlowo - usługowej). Również ten projekt przygotowuje zespół pod kierunkiem profesora architekta Marka Budzyńskiego. Z uwagi na opóźnienia w realizacji przez władze miasta uzbrojenia terenu oraz budowy Alei Rzeczypospolitej i osi Królewskiej, nie można obecnie określić terminu rozpoczęcia tej inwestycji. Zakończone zostało przygotowanie do realizacji zespołu budynków mieszkalnych Olszynka przy ulicy Kwatery Głównej 46 na Pradze Południe (355 mieszkań i 821 m 2 powierzchni handlowo - usługowej). Projekt opracowała znana warszawska spółka JEMS ARCHITEKCI. W pierwszych dniach stycznia

15 roku podpisana zostanie umowa realizacyjna z UNIBEP S.A., która pełnić będzie funkcję Generalnego Wykonawcy tej inwestycji. Po raz pierwszy SIM Ursynów wykracza ze swoimi inwestycjami poza granice Ursynowa. Nowa jest również forma prowadzenia tej inwestycji. Inwestorem bezpośrednim jest bowiem Spółka Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów Sp. z o.o. (dawna nazwa Kwatera Główna Sp. z o.o.), której 100% udziałów Spółdzielnia nasza kupiła w pierwszym kwartale 2007 roku, zgodnie z uchwałą numer 1 Zebrania Przedstawicieli SIM Ursynów z dnia roku. Spółka jest wieczystym użytkownikiem terenu przy ul. Kwatery Głównej 46 i dlatego to ona jest inwestorem bezpośrednim. Spółdzielnia nasza będzie inwestorem zastępczym tej inwestycji. Rok 2007 charakteryzowały lawinowo rosnące ceny materiałów i robocizny w budownictwie. W efekcie, o minimum kilkadziesiąt procent wzrosły ceny budowanych obecnie mieszkań. Wzrost cen zaś spowodował gwałtowny spadek popytu na nowe mieszkania. Według naszej oceny powodem tego jest także ograniczona zdolność kredytowa znaczącej liczby potencjalnych nabywców. Niewątpliwie, sytuacja ta powodować będzie w najbliższym okresie znaczne utrudnienia w prowadzeniu inwestycji. Znaczne utrudnienia powoduje również brak na rynku pracy wykwalifikowanych robotników oraz okresowe trudności w nabyciu materiałów budowlanych. Kolejnym elementem ujemnie wpływającym na sprawność procesu inwestycyjnego jest ciągłe wydłużanie procesów decyzyjnych w urzędach miejskich, spowodowanych ich centralizacją. W 2007 roku koszty poniesione przez SIM Ursynów na inwestycje wyniosły złotych.

16 16 III SPRZEDAŻ LOKALI I SPRAWY CZŁONKOWSKIE 1. ZAWIERANIE UMÓW W SPRAWIE FINANSOWANIA BUDOWY LOKALI W 2007 roku Spółdzielnia prowadziła sprzedaż lokali w niżej wymienionych realizowanych inwestycjach. W inwestycjach realizowanych zawierane były umowy na lokale mieszkalne wraz z miejscami postojowymi w lokalach garażowych oraz na lokale użytkowe w budynkach przy: ul. Jana Rosoła 58, ul. Nowoursynowskiej 153, ul. Nowoursynowskiej 153A, ul. Nowoursynowskiej 153B, ul. Nowoursynowskiej 151, Al. Komisji Edukacji Narodowej 53, ul. Nugat 9. W inwestycjach zrealizowanych zawierane były umowy na miejsca postojowe w lokalach garażowych w budynkach przy: Al. Komisji Edukacji Narodowej 94, 92, 90, 88 i 86, ul. Nugat 5 i 5A, 7 i 7A, ul. W.B. Jastrzębowskiego 24. Ogółem w okresie sprawozdawczym zawarto 172 umowy (bez umów rozwiązanych), z tego: 24 na finansowanie lokali mieszkalnych, 132 na finansowanie miejsc postojowych w lokalach garażowych, 16 na finansowanie lokali użytkowych. W 2007 roku rozwiązano 11 umów, z tego:

17 17 8 na finansowanie lokali mieszkalnych, 3 na finansowanie miejsc postojowych w lokalach garażowych. W ciągu minionego roku do umów finansowania budowy lokali sporządzono 186 aneksów, które dotyczyły między innymi: przesunięcia terminów wpłaty rat, zamiany miejsc postojowych, zmiany preambuły umowy w związku ze zmianą współwłaścicieli.

18 18 Tab. Nr 3 Informacja o miejscach postojowych w lokalach garażowych, na które zostały zawarte umowy w 2007r. Lp. Adres budynku w budynku ogółem Liczba miejsc postojowych umowy zawarte w 2007 r. pozostających w ofercie na r ) Al. Komisji Edukacji Narodowej 94 miejsca postojowe Al. Komisji Edukacji Narodowej 92 i 90 miejsca postojowe w tym: - platformy górne - platformy dolne - stacjonarne Al. Komisji Edukacji Narodowej 88 i 86 miejsca postojowe w tym: - platformy górne - platformy dolne - stacjonarne ul. Nugat 5 i 5A miejsca postojowe ul. Nugat 7 i 7A miejsca postojowe ul. W.B. Jastrzębowskiego 24 miejsca postojowe ) ul. J. Rosoła 58 3) miejsca postojowe ul. Nowoursynowska 153 3) miejsca postojowe ul. Nowoursynowska 151 miejsca postojowe

19 Al. Komisji Edukacji Narodowej 53 2) miejsca postojowe ul. Nugat 9 4) miejsca postojowe Razem miejsca postojowe ) Poz. 1 6 to inwestycje zrealizowane w latach ) Poz to inwestycje zrealizowane w 2007r. 3) miejsca postojowe w lokalach garażowych w budynku przy ul. Jana Rosoła 58 i ul. Nowoursynowskiej 153 sprzedawane były również do mieszkań znajdujących się w budynkach przy ul. Nowoursynowskiej 153A i ul. Nowoursynowskiej 153B. 4) poz. 11 rozpoczęcie sprzedaży wrzesień 2007r. Podobnie, jak w latach ubiegłych, szczególnie trudna była sprzedaż miejsc postojowych zarówno stacjonarnych, jak i tych na platformach znajdujących się w inwestycjach zrealizowanych przez Spółdzielnię w latach W 2007r. trudność ta dotyczyła przede wszystkim sprzedaży miejsc postojowych w garażach dla budynków przy ul. Nugat 5 i 5A oraz Nugat 7 i 7A. W liczbie 134 wolnych miejsc postojowych w inwestycjach zrealizowanych w latach , aż 96 to wolne miejsca postojowe w dwóch lokalach garażowych dla wyżej wymienionych budynków. W celu zwiększenia sprzedaży wyżej wymienionych miejsc postojowych, Zarząd podjął kolejną decyzję o zmianie cen. I tak, np. w lutym 2007 roku zmiana ceny dotyczyła miejsc postojowych znajdujących się w budynku przy ul. W.B. Jastrzębowskiego 24, natomiast w październiku, promocja objęła również ostatnie cztery miejsca postojowe stacjonarne znajdujące się w budynku przy Al. KEN 86. Informacje o zmianie ceny zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej, w gablotach informacyjnych oraz na klatkach schodowych budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez SIM Ursynów. W inwestycjach bieżących, tj. w zakończonej jesienią 2007r. przy Al. KEN 53 oraz rozpoczętej we wrześniu 2007r. Zielony Nugat IV - lokale

20 20 mieszkalne sprzedawane były łącznie z miejscem postojowym w lokalu garażowym podziemnym. Tab. Nr 4 Informacja o lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych, na które zostały zawarte umowy w 2007 r. Lp. Adres budynku Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku ogółem umowy zawarte w 2007 roku pozostających w ofercie na dzień rok ul. Jana Rosoła 58 1) lokale mieszkalne 128 lokale użytkowe 5 2) 5 2. ul. Nowoursynowska 153 lokale mieszkalne lokale użytkowe ) 3 3. ul. Nowoursynowska 153B lokale mieszkalne ul. Nowoursynowska 151 lokale mieszkalne Al. KEN 53 lokale mieszkalne lokale użytkowe ul. Nugat 9 lokale mieszkalne lokale użytkowe Razem lokale mieszkalne lokale użytkowe ) poz. 1-4 sprzedaż od września 2005 roku, poz. 5 sprzedaż od kwietnia 2006 roku, poz. 6 sprzedaż od września 2007 roku 2) 5 pomieszczeń dodatkowych sprzedanych jako lokale użytkowe, 3) w tym 1 pomieszczenie dodatkowe sprzedane jako lokal użytkowy,

21 21 W 2007 roku sprzedawano lokale w trzech inwestycjach: 1) Zielony Nugat III kontynuacja sprzedaży lokali rozpoczętej we wrześniu 2005 roku, 2) Pod Brzozami I - kontynuacja sprzedaży lokali rozpoczętej w kwietniu 2006 roku, 3) Zielony Nugat IV - sprzedaż lokali rozpoczęta we wrześniu 2007 roku. W celu sprzedaży lokali użytkowych w inwestycji Pod Brzozami I, we wrześniu 2007 roku została przeprowadzona licytacja ceny na sprzedaż tychże lokali. W wyniku licytacji zostały podpisane umowy przedwstępne na zakup czterech lokali użytkowych w budynku przy Alei KEN 53. Na dzień zakończenia realizacji inwestycji Zielony Nugat III oraz Pod Brzozami I zostały podpisane umowy na wszystkie lokale mieszkalne. 2. ZAWIERANIE NOTARIALNYCH UMÓW O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I ICH SPRZEDAŻY. W trzecim kwartale 2007 roku zostały oddane do użytku dwie inwestycje, to jest Zielony Nugat III oraz Pod Brzozami I. W związku z powyższym rozpoczęto notarialną sprzedaż lokali. I tak: w dniu 08 listopada 2007r. nastąpiło podpisanie pierwszego aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży lokalu w budynku przy ul. J. Rosoła 58, w dniu 10 grudnia 2007r. w budynku przy ul. Nowoursynowskiej 151 i także w dniu 10 grudnia 2007r. - w budynku przy Al. KEN 53. W tych dniach, powstały więc z mocy prawa 3 nowe wspólnoty mieszkaniowe. Notarialna sprzedaż lokali prowadzona była przez cały rok, jednakże jej intensywność zdecydowanie zwiększyła się w listopadzie i grudniu. Wynikało to z faktu zakończenia jesienią i przekazania do użytkowania wspomnianych wyżej inwestycji. Ogółem, na dzień roku zawarto 329 aktów notarialnych na lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe w lokalach garażowych.

22 22 3. PROMOWANIE SPRZEDAŻY LOKALI Promowanie działalności Spółdzielni w 2007 roku, tak jak dotychczas odbywało się w różnych formach. Były to przede wszystkim: udział w targach mieszkaniowych, ogłoszenia i reklama w prasie, reklama w czasopismach i publikacjach, Dzień Otwarty. Szczególnej opiece podlegała strona internetowa Spółdzielni (www.simur.com.pl) została ona odnowiona, a ponadto wyposażona w interaktywną mapę dojazdu do SIM Ursynów. Oferta mieszkaniowa aktualizowana była (i jest) codziennie. W 2007 roku Spółdzielnia uczestniczyła w dwóch edycjach targów mieszkaniowych Nowy Dom, Nowe Mieszkanie. Wiosenne targi odbyły się w dniach kwietnia, jesienne 22 i 23 września. Obydwie imprezy targowe odbyły się na Torwarze, a ich organizatorem była firma Murator EXPO. Na targach zostały rozkolportowane foldery z informacją o realizowanej inwestycji Zielony Nugat IV oraz inwestycjach planowanych OLSZYNKA. Do pakietu materiałów znajdującego się w folderze dołączono także informację o kredytach i możliwościach ich uzyskania w bankach współpracujących ze Spółdzielnią. Niezależnie od udziału w powyższych targach, oferta dotycząca Zielonego Nugatu IV została umieszczona w prasie lokalnej: Pasmo, Passa, Panorama Południa, Południe - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa oraz Południe - Głos Śródmieścia. Ponadto prezentacja inwestycji Zielony Nugat IV miała miejsce w katalogu targowym Mazowieckie Inwestycje Mieszkaniowe wrzesień 2007, w dodatku do miesięcznika Murator Mazowiecki Domy i Mieszkania, w publikacji VILLA i Apartamenty oraz w Informatorze Województwa Mazowieckiego.

23 23 Poza udziałem w targach mieszkaniowych, Spółdzielnia - wzorem lat ubiegłych - zorganizowała wspólnie z Wykonawcą, Dzień Otwarty Pod Brzozami I, który odbył się w dniu 16 czerwca 2007 r. oraz w zespole mieszkaniowym Zielony Nugat III w dniu 23 czerwca 2007r. Zaproszenia zostały przesłane do przyszłych właścicieli lokali w realizowanych budynkach. Dni Otwarte były okazją do zobaczenia prawie gotowych do zamieszkania lokali i to zarówno przez finansujących ich budowę przyszłych właścicieli, jak i osoby, które zainteresowane są ofertą mieszkaniową SIM Ursynów w przyszłości. Inspektorzy nadzoru i członkowie kierownictwa budowy udzielali fachowych informacji. Przyszli mieszkańcy mogli także skorzystać z porad projektanta wnętrz. Kondycję przyszłych właścicieli wędrujących po schodach wzmacniała tradycyjna wojskowa grochówka, a nastrój umilała kapela. Liczba osób odwiedzających stoisko SIM Ursynów podczas targów, jak i przybyłych na Dni Otwarte pozwalają stwierdzić, iż oferta mieszkaniowa naszej Spółdzielni wciąż spotyka się z dużym zainteresowaniem potencjalnych klientów. 4. SPRAWY OGÓLNE 4.1. Sprawy bieżące związane ze sprzedażą lokali obejmowały: prowadzenie rejestrów z zakresu umów finansowania lokali, zawieranie umów w sprawie finansowania budowy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i miejsc postojowych w lokalach garażowych, wprowadzanie zawartych umów do programu Megabit, podpisywanie umów na dostarczenie energii elektrycznej, sporządzanie umów zmieniających zawarte już umowy, wprowadzanie i aktualizowanie danych w programie Megabit oraz codzienne aktualizowanie na stronie internetowej bazy lokali do sprzedaży, przygotowywanie materiałów niezbędnych do notarialnej sprzedaży lokali,

24 24 prowadzenie korespondencji z nabywcami lokali w zakresie dotyczącym zawartych umów, wydawanie zaświadczeń związanych z likwidacją książeczek mieszkaniowych, windykację należności w związku z finansowaniem budowy lokali, określanie struktury mieszkań dla projektowanych inwestycji, przygotowywanie opinii do projektów koncepcyjnych i budowlanych w zakresie aranżacji lokali w zespołach mieszkaniowych: Zielony Nugat IV, Wiśniowe Podwórze, Olszynka, Pod Brzozami II Współpraca z osobami finansującymi budowę lokali: do wszystkich nabywców finansujących budowę lokali w inwestycji Zielony Nugat III i Pod Brzozami I, którzy zalegali z płatnościami bądź mieli zaległości wynikające z niedopłaty rat za lokale, były na bieżąco wysyłane pisemne wezwania do uregulowania powyższych zaległości, w związku z rozpoczęciem notarialnej sprzedaży lokali w budynkach przy ul. J. Rosoła 58, ul. Nowoursynowskiej 151, 153, 53A, 153B oraz Al. KEN 53, dla Notariusza przygotowano Zestawienie Nabywców, udziałów i cen lokali mieszkalnych, z osobami, które sfinansowały budowę lokali w wyżej wymienionych budynkach - ustalano terminy zawierania aktów notarialnych; na podstawie tychże ustaleń sporządzano listy z terminami zawierania aktów, które były przekazywane Notariuszowi, sporządzanie dla potrzeb Specjalisty ds. Finansowo-Księgowych Wspólnot Mieszkaniowych i Wydziału Geodezji Urzędu Dzielnicowego miesięcznych zestawień zawartych aktów notarialnych, sporządzanie kserokopii zawartych aktów notarialnych i przekazywanie Dyrektorowi ds. Zarządzania Nieruchomościami oraz Specjaliście ds. Finansowo-Księgowych Wspólnot Mieszkaniowych.

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2010 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, MARZEC 2011 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 3 II Działalność inwestycyjna... 9 III Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2011 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, MARZEC 2012 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 9 III Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacje i objaśnienia sporządzono w formie opisowo tabelarycznej Ustęp 1. 1.1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach I Informacje i objaśnienia do bilansu 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI W dniu 29 kwietnia 2015 r. odbyło się Plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad 2.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11.

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11. Ocena działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu w świetle wyników przeprowadzonej całościowej lustracji działalności Spółdzielni w okresie 01.01.2012 r. 31.12.2014 r. i badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015.

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015. PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu 02.06.2016r. za rok 2015. Skład komisji: 1. Andrzej Zawadzki Przewodniczący 2. Jan

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami. Warszawa, dnia 20.05.2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie" ul. Rejtana 43 64-100 Leszno W wyniku umowy zawartej w dniu 19.04. 2011 r. między Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ZWIĄŻE ^, W!ZVJ^4Y 15-879 Białystok, u, Sw rfccna 11/1 te!. 7445083. 7*2001)1 w. 306, 313 H! P 54? 14-59-9D. Białystok 17.12.2012 Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Szanowni członkowie Spółdzielni, Rada Nadzorcza HGSM przedstawia ze swojej działalności sprawozdanie za rok 2014. Podstawą prawną działalności Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010.

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. P R O T O K Ó Ł Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. Skład Komisji Rewizyjnej: 1. Rożek Zdzisław - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2014 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2014 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2014 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2015 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 9 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Część ogólna Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Domów Jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 7 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Prezydium Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki finansowej. Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz

Zasady gospodarki finansowej. Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz Zasady gospodarki finansowej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz Podstawa prawna 95 ust. 1 pkt 16 Statutu LWSM Wrzeszcz w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Spółdzielnia prowadzi

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie

Olsztyn, dnia roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie Olsztyn, dnia 22.07.2013 roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie Stosownie do zawartej w dniu 18.04.2013 roku umowy pomiędzy Warmińsko - Mazurskim Związkiem Rewizyjnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2012 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA 2007 R. Przedstawione sprawozdanie finansowe dotyczy jednostki gospodarczej Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Uchwała Nr 1/2015. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 23 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (22) 620-00-28, tel. (22) 652-32-74

ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (22) 620-00-28, tel. (22) 652-32-74 KO Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (22) 620-00-28, tel. (22) 652-32-74 PEKAO SA O/WARSZAWA nr 26 1240 6218 1111 0000 4614 4418 NIP 525-000-98-61

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. 1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

- projekt- Uchwała Nr 1

- projekt- Uchwała Nr 1 Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w wyniku głosowania postanawia przyjąć następujący

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2014 rok Spółdzielni Mieszkaniowej SPÓŁDZIELCA ul. Kaszubska 8. Informacje i objaśnienia do bilansu Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy Regulaminu

1 Podstawy Regulaminu Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 2/2008 z dnia 29.01.2008 r. Ramowy regulamin realizacji inwestycji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz wielostanowiskowym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2009 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM METALURG"

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM METALURG SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM METALURG" ZA 2 0 1 3 ROK. Spól^ ^ i u s o :10*'a Ul- ks. t.j3. Auausł,/nika 17 a te < :^ 2D6^.2RS usnt.0009171?p (?) m;ó 4 V 15 Rada Nadzorcza, działając w imieniu Członków

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. Kalkulacja czynszu dla budynku mieszkalno - użytkowego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo