S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, marzec 2008

2 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna...3 II Działalność inwestycyjna...11 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...16 IV Zarządzanie nieruchomościami...27 V Koszty funkcjonowania oraz majątek Spółdzielni...30

3 3 I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 1. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁDZIELNI 1.1. Zarząd W 2007 roku Zarząd SIM Ursynów pracował w składzie: Krzysztof Kołodko prezes Zarządu i Jerzy Krzysztof Keppel wiceprezes Zarządu. Był to dziewiąty rok działalności Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów. Najważniejsze sprawy w działalności Zarządu w 2007 roku to przede wszystkim: opracowanie planu gospodarczo-finansowego na 2008 rok, bieżące analizowanie wykonania planu gospodarczo-finansowego na 2007 rok, realizacja zespołu mieszkaniowego Zielony Nugat III oraz budynku Pod Brzozami I, przygotowania do rozpoczęcia nowych inwestycji, starania o nowe tereny inwestycyjne, zapewnienie finansowania inwestycji kontynuowanych i nowo rozpoczynanych, rozliczanie kosztów inwestycji mieszkaniowych, prowadzenie spraw w zakresie regulacji stanu prawnego terenów, prowadzenie gospodarki terenami inwestycyjnymi, zawieranie umów o finansowanie budowy mieszkań i lokali użytkowych oraz miejsc postojowych w garażach podziemnych, zawieranie notarialnych umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali i ich sprzedaży wraz z prawem współwłasności w nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych w oparciu o umowy zawarte w tym zakresie, prowadzenie eksploatacji zasobów własnych,

4 4 przygotowanie i przeprowadzenie Zebrań Grup Członkowskich w dniach od 19 do 22 lutego 2007r., a także trzech Zebrań Przedstawicieli, tj. w dniach 13 lutego 2007r., 24 kwietnia 2007r. oraz 13 listopada 2007r. uchwalenie nowej struktury organizacyjnej Spółdzielni, promocja działalności Spółdzielni, reprezentowanie Spółdzielni w postępowaniach procesowych. I.2. Rada Nadzorcza W 2007 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Zespołu Odwoławczego Rady - Michał Konwicki - Jędrzej Hlebowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekretarz Rady Nadzorczej - Andrzej Zieliński - Teresa Borzęcka Członkowie Rady Nadzorczej: - Włodzimierz Dybała - Dariusz Kowalczyk - Teresa Kurek - Tadeusz Swat - Jan Trzciński. Rada Nadzorcza wykonywała swoje funkcje nadzorcze i kontrolne na posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach Komisji. Informacje o pracach Rady Nadzorczej zawarte są w Sprawozdaniu z jej działalności za okres pomiędzy Zebraniem Przedstawicieli, które odbyło się r. i zaplanowanym na kwiecień w 2008r. Walnym Zgromadzeniem. I.3. Zebrania Grup Członkowskich W dniach od 19 do 22 lutego 2007r. odbyły się Zebrania Grup Członkowskich, w których uczestniczyło 42. członków, tj. 3,98% ogólnej

5 5 liczby członków SIM Ursynów. Na zebraniach Zarząd poinformował członków o działalności SIM Ursynów w 2006 roku, natomiast Rada Nadzorcza o swojej działalności w okresie pomiędzy Zebraniami Grup Członkowskich, które odbyły się w 2006 roku, a zebraniami odbywającymi się w lutym 2007 roku. Ponadto Zarząd poinformował członków o planowanej tematyce dorocznego Zebrania Przedstawicieli. W porządku obrad każdego Zebrania Grupy Członkowskiej przewidziane były wybory czterech przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli SIM Ursynów. Z powodu bardzo niskiej frekwencji i wobec braku kandydatów, w dwóch grupach, tj. nr 2 i 5 wybrano tylko po trzech przedstawicieli. W toku dyskusji podczas wszystkich Zebrań Grup Członkowskich, członkowie interesowali się przede wszystkim perspektywicznymi planami inwestycyjnymi Spółdzielni, cenami budowanych mieszkań oraz aktualnie realizowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Zarząd przekazał szczegółowe informacje w powyższych sprawach, umieścił je również przy zaproszeniu na Zebranie Grupy Członkowskiej oraz w materiałach promocyjnych dostępnych także na zebraniach. I.4. Zebranie Przedstawicieli Pierwsze Zebranie Przedstawicieli odbyło się w dniu 13 lutego 2007r. Uczestniczyło w nim 19. przedstawicieli, tj. 70% statutowej liczby przedstawicieli. Przedstawiciele rozpatrzyli, a następnie podjęli dwie uchwały: w sprawie przystąpienia do organizacji gospodarczej nabycia udziałów w spółce kapitałowej, w sprawie przystąpienia do organizacji gospodarczej zawiązania spółki kapitałowej. Podjęcie pierwszej uchwały umożliwiło Zarządowi zakupienie 100% udziałów firmy Kwatera Główna Spółka z o.o. i kontynuację prac przygotowawczych do rozpoczęcia inwestycji zlokalizowanej na Olszynce Grochowskiej teren na

6 6 północny wschód od placu Szembeka. Druga uchwała pozwoliła Zarządowi na rozpoczęcie rozmów dotyczących zawiązania spółki kapitałowej z właścicielem działki, która sąsiaduje z naszym terenem przy ulicy Nowoursynowskiej. Obie działki są wąskimi kawałkami gruntu, na których z ekonomicznego punktu widzenia nie opłaca się inwestować samodzielnie. Drugie - doroczne Zebranie Przedstawicieli odbyło się w dniu 24 kwietnia 2007r. Uczestniczyło w nim 23. przedstawicieli, tj. 82,14% statutowej liczby przedstawicieli. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i rozpatrzeniu projektów uchwał Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SIM Ursynów w 2006 roku, zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SIM Ursynów za 2006 rok, podziału nadwyżki bilansowej za 2006 rok, udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Krzysztofowi Kołodko, udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu Jerzemu Krzysztofowi Keppelowi, zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SIM Ursynów w okresie od kwietnia 2006r. do kwietnia 2007r., udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej SIM Ursynów, zmiany statutu, oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć, zbycia nieruchomości położonej przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 53, osobom finansującym tamże budowę lokali, zasad wypłacania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów. Trzecie Zebranie Przedstawicieli odbyło się w dniu 13 listopada 2007r. Uczestniczyło w nim 23. przedstawicieli, tj. 96% statutowej liczby

7 7 przedstawicieli. Przedstawiciele rozpatrzyli, a następnie podjęli dwie następujące uchwały: w sprawie zmiany statutu, w sprawie przystąpienia do organizacji gospodarczej zawiązania spółki kapitałowej oraz w sprawie sprzedaży tej spółce nieruchomości. Podjęcie pierwszej uchwały stworzyło możliwość dostosowania statutu do zmienionej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W noweli tej wyznaczono termin do 30 listopada 2007r. na dostosowanie przepisów statutowych do przepisów znowelizowanej ustawy i zarejestrowania w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w terminie do końca grudnia 2007r. Druga uchwała pozwoliła Zarządowi na zlecenie opracowania projektu budowlanego, na terenie pomiędzy ul. Nowoursynowską a Skarpą, który umożliwi ubieganie się o pozwolenie na budowę. Uzyskanie pozwolenia na budowę z uwzględnieniem dotychczasowych warunków zabudowy, zwiększyłoby atrakcyjność naszej działki i możliwość zakupu sąsiedniej. 2. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W roku 2007 Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów prowadziła działania mające na celu utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie EN ISO 9001 : Funkcjonujący w Spółdzielni System Zarządzania Jakością porządkuje działalność całej firmy i poprzez ukierunkowanie na Klienta pozwala zidentyfikować jego wymagania i skutecznie je realizować. Otrzymany w dniu 31 maja 2005 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie przygotowania i realizacji budownictwa mieszkaniowego, sprzedaży lokali oraz zarządzania nieruchomościami motywował pracowników Spółdzielni do podejmowania tych wszystkich działań, które mają na celu wzrost jakości usług

8 8 świadczonych przez Spółdzielnię, a dzięki temu wzrost zadowolenia naszych Klientów. Mając powyższe na uwadze pracownicy Spółdzielni w ciągu całego roku podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestniczyli w szkoleniach, które ukierunkowane były na rozwój umiejętności marketingowych, komunikacyjno -społecznych, a także na wzrost kompetencji w zakresie zarządzania nieruchomościami, prowadzenia procesu inwestycyjnego, zarządzania jakością oraz w zakresie prowadzenia spraw płacowo-pracowniczych, a także gospodarki finansowej Spółdzielni. Procesy zachodzące w Spółdzielni podlegały monitorowaniu i analizowaniu. Dokonywane były analizy danych pozyskanych w trakcie przebiegu procesów, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, ustalano przyczyny jej wystąpienia i podejmowano działania korygujące oraz zapobiegawcze. Wskaźniki efektywności ustalone dla procesów podstawowych podlegały kontroli. Realizowane były cele dotyczące jakości. Wprowadzono niezbędne zmiany do procesów podstawowych opisanych w 4 procedurach jakości, tj.: Przygotowanie Inwestycji, Prowadzenie Inwestycji, Sprzedaż Lokali i Zarządzanie Nieruchomościami, do procesów wspomagających opisanych w 2 procedurach jakości, tj.: Obsługa Gwarancyjna, Zakupy Materiałów i Usług, a także do procesu systemu zarządzania jakością opisanego w procedurze jakości Nadzór nad Dokumentami i Zapisami. Zmiany zostały również wprowadzone do Księgi Jakości. Mając na uwadze fakt, iż wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i jego rozwój nieodzownie łączą się ze zmianami, a zatem wymagają sprawnego przepływu informacji, kontynuowaliśmy podjęte w roku ubiegłym prace mające na celu uporządkowanie przepływu informacji w Spółdzielni, m.in. poprzez wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej, wprowadzenie nowego programu do obsługi

9 9 Wspólnot Mieszkaniowych, a także poprzez udostępnienie na stronie internetowej zarządcy nieruchomości kart kontowych właścicieli lokali. Wszystkie te działania były ukierunkowane na zwiększenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością. Oceny funkcjonowania w Spółdzielni Systemu Zarządzania Jakością dokonano na przeglądzie zarządzania, który odbył się w dniu roku. Był on poprzedzony auditami wewnętrznymi. W 2007 roku System Zarządzania Jakością został poddany auditowi kontrolnemu, który został przeprowadzony przez firmę Bureau Veritas Certifikation Polska Spółka z o.o. w dniu roku. W trakcie auditu nie stwierdzono niezgodności. 3. ZATRUDNIENIE I SPRAWY PRACOWNICZE Zatrudnienie w SIM Ursynów według stanu na r. wynosiło 36,58 etatów i w porównaniu ze stanem na r. zmniejszyło się o 1 etat. Plan zatrudnienia w SIM Ursynów w 2007 roku został wykonany w 94%. Spółdzielnia przedłużyła na kolejny, tj rok umowę o świadczenie profilaktycznej i leczniczej opieki medycznej w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie, zapewniając pracownikom sprawne przeprowadzanie profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. W trosce o zdrowie i dyspozycyjność pracowników oraz w związku z promocyjnymi cenami, Spółdzielnia zorganizowała we wrześniu 2007 roku szczepienie przeciw grypie. 4. LUSTRACJA W okresie od dnia 01 października 2007r. do dnia 23 listopada 2007r. na zlecenie SIM Ursynów, Związek Rewizyjny Spółdzielni

10 10 Mieszkaniowych RP w Warszawie przeprowadził pełną lustrację działalności Spółdzielni za okres od dnia r. do dnia r. W dniu 03 grudnia 2007r. Związek Rewizyjny SM RP przekazał Spółdzielni list polustracyjny, natomiast podsumowanie wyników lustracji z udziałem lustratorów odbyło się na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu r. W liście polustracyjnym stwierdzono, iż działalność Spółdzielni w badanym okresie prowadzona była w sposób prawidłowy. Związek nie sformułował wniosków lub zaleceń do przedstawienia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. 5. SPRAWY SPOŁECZNO-KULTURALNE I OGÓLNE W listopadzie 2007 roku SIM Ursynów przyznano statuetkę i certyfikat Uczestnika Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Mazowsze XXI. Zarząd SIM "Ursynów" otrzymał od Prezydenta m.st. Warszawy list gratulacyjny z okazji zakwalifikowania Spółdzielni do grupy najbardziej wyróżniających się stołecznych osiedli w tegorocznej, XXIV edycji "Warszawa w kwiatach" oraz za niezwykłe dekoracje roślinne upiększające stolicę. W konkursie tym zarządzane przez Spółdzielnię Wspólnoty Mieszkaniowe otrzymały nagrody, listy gratulacyjne i podziękowania za niezwykłe dekoracje roślinne upiększające stolicę (szczegóły w rozdziale IV Zarządzanie Nieruchomościami). Spółdzielnia udzieliła wsparcia finansowego Fundacji Linia Życia, która wspomagała leczenie wieloletniej pracownicy SIM Ursynów. Wzorem lat ubiegłych Spółdzielnia przekazała firmie Lasser Spółka z o.o. w Warszawie zużyte wkłady do drukarek, po sprzedaży których firma ta przekazała uzyskane środki dla Państwowego Domu Dziecka nr 13 w Otwocku, z przeznaczeniem na wypoczynek letni i świąteczne podarunki dla wychowanków tego Domu.

11 11 Spółdzielnia nadal sprawuje patronat i opiekę nad Miejscem Pamięci - grobem Krystyny Krahelskiej znajdującym się na cmentarzu przy ulicy Anyżkowej, w pobliżu Kościoła św. Katarzyny przy ul. Fosa 17. Tradycyjnym zwyczajem życzenia świąteczno-noworoczne przesłano osobom finansującym budowę mieszkań i lokali, właścicielom lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez naszą Spółdzielnię oraz urzędom, instytucjom i przedsiębiorstwom współpracującym z SIM "Ursynów". II DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Tak, jak w latach poprzednich również w roku 2007 działalność inwestycyjna SIM Ursynów prowadzona była przez Zakład Inwestycji i obejmowała: działania zmierzające do pozyskania nowych terenów inwestycyjnych, regulację stanu prawnego terenów użytkowanych przez Spółdzielnię, planowanie i przygotowanie do rozpoczęcia nowych inwestycji, wybór wykonawców, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi, bieżącą analizę kosztów ponoszonych i do poniesienia, rozliczanie zadań inwestycyjnych. W drugim półroczu 2007 roku przekazane zostały do eksploatacji dwie inwestycje rozpoczęte pod koniec 2005 roku. Pierwsza to zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych Zielony Nugat III przy ul. J. Rosoła 58 oraz Nowoursynowskiej 151, 153, 153A i 153B. Generalnym Wykonawcą tej inwestycji była jedna z większych firm budowlanych działających w budownictwie mieszkaniowym UNIBEP S.A z Bielska Podlaskiego. Druga inwestycja to budynek mieszkalny z częścią handlowo -usługową na parterze Pod Brzozami I przy Alei Komisji Edukacji

12 12 Narodowej 53. Generalnym Wykonawcą tej inwestycji była największa obecnie firma budowlana w Polsce Budimex - Dromex S.A. Obie inwestycje zakończone zostały w terminie. Podstawowe dane o efektach inwestycyjnych w 2007r. zawarte są w tabeli nr 1. Z firmami, które realizowały opisane wyżej inwestycje współpracujemy od lat i jest to współpraca bardzo dobra. Wobec powyższego rozpoczęta w III kwartale 2007 roku budowa zespołu mieszkaniowego z częścią handlowo-usługową na parterze - Zielony Nugat IV u zbiegu ulic J. Rosoła i Nugat - powierzona została firmie Budimex Dromex S.A. Inwestycja ta, to 85 mieszkań o powierzchni od 25 m 2 do 118 m 2. Projektantami zespołu Zielony Nugat IV jest również współpracujący z nami od wielu lat, zespół projektowy pod kierunkiem architektów Grażyny i Włodzimierza Witaszewskich. Podstawowe dane o inwestycjach rozpoczętych w 2007r. zawarte są w tabeli nr 2.

13 13 Tab. Nr 1 Podstawowe dane o efektach inwestycyjnych w 2007 r. Lp. Wyszczególnienie Liczba lokali Powierzchnia z tego lokali: mieszkalnych użytkowych użytkowa ogółem w m 2 mieszkalnych użytkowych Przedsięwzięcie ZIELONY NUGAT III ul. Nowoursynowska 153 budynek miejsca postojowe ul. Nowoursynowska 153A budynek ul. Nowoursynowska 153B budynek ul. Rosoła 58 budynek miejsca postojowe ul. Nowoursynowska 151 budynek miejsca postojowe Przedsięwzięcie POD BRZOZAMI I Al. KEN 53 budynek miejsca postojowe Ogółem budynek miejsca postojowe

14 14 Tab. Nr 2 Podstawowe dane o inwestycjach rozpoczętych w 2007 r. Lp. Wyszczególnienie Liczba lokali Powierzchnia z tego lokali: mieszkalnych użytkowych użytkowa ogółem w m 2 mieszkalnych użytkowych Przedsięwzięcie ZIELONY NUGAT IV budynek miejsca postojowe Ogółem budynek miejsca postojowe W 2007 roku kontynuowane było również przygotowanie do realizacji nowych inwestycji, tj.: budynku mieszkalnego z częścią handlowo-usługową na parterze Pod Brzozami II u zbiegu Alei Komisji Edukacji Narodowej i ul. F. Płaskowickiej (147 mieszkań i 1476 m 2 powierzchni handlowo - usługowej). Projekt przygotowuje zespół pod kierunkiem znanego architekta profesora Marka Budzyńskiego. zespołu mieszkaniowego Wiśniowe Podwórze na terenie Wilanowa Zachodniego u zbiegu Alei Rzeczypospolitej i Osi Królewskiej (183 mieszkania i 620 m 2 powierzchni handlowo - usługowej). Również ten projekt przygotowuje zespół pod kierunkiem profesora architekta Marka Budzyńskiego. Z uwagi na opóźnienia w realizacji przez władze miasta uzbrojenia terenu oraz budowy Alei Rzeczypospolitej i osi Królewskiej, nie można obecnie określić terminu rozpoczęcia tej inwestycji. Zakończone zostało przygotowanie do realizacji zespołu budynków mieszkalnych Olszynka przy ulicy Kwatery Głównej 46 na Pradze Południe (355 mieszkań i 821 m 2 powierzchni handlowo - usługowej). Projekt opracowała znana warszawska spółka JEMS ARCHITEKCI. W pierwszych dniach stycznia

15 roku podpisana zostanie umowa realizacyjna z UNIBEP S.A., która pełnić będzie funkcję Generalnego Wykonawcy tej inwestycji. Po raz pierwszy SIM Ursynów wykracza ze swoimi inwestycjami poza granice Ursynowa. Nowa jest również forma prowadzenia tej inwestycji. Inwestorem bezpośrednim jest bowiem Spółka Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów Sp. z o.o. (dawna nazwa Kwatera Główna Sp. z o.o.), której 100% udziałów Spółdzielnia nasza kupiła w pierwszym kwartale 2007 roku, zgodnie z uchwałą numer 1 Zebrania Przedstawicieli SIM Ursynów z dnia roku. Spółka jest wieczystym użytkownikiem terenu przy ul. Kwatery Głównej 46 i dlatego to ona jest inwestorem bezpośrednim. Spółdzielnia nasza będzie inwestorem zastępczym tej inwestycji. Rok 2007 charakteryzowały lawinowo rosnące ceny materiałów i robocizny w budownictwie. W efekcie, o minimum kilkadziesiąt procent wzrosły ceny budowanych obecnie mieszkań. Wzrost cen zaś spowodował gwałtowny spadek popytu na nowe mieszkania. Według naszej oceny powodem tego jest także ograniczona zdolność kredytowa znaczącej liczby potencjalnych nabywców. Niewątpliwie, sytuacja ta powodować będzie w najbliższym okresie znaczne utrudnienia w prowadzeniu inwestycji. Znaczne utrudnienia powoduje również brak na rynku pracy wykwalifikowanych robotników oraz okresowe trudności w nabyciu materiałów budowlanych. Kolejnym elementem ujemnie wpływającym na sprawność procesu inwestycyjnego jest ciągłe wydłużanie procesów decyzyjnych w urzędach miejskich, spowodowanych ich centralizacją. W 2007 roku koszty poniesione przez SIM Ursynów na inwestycje wyniosły złotych.

16 16 III SPRZEDAŻ LOKALI I SPRAWY CZŁONKOWSKIE 1. ZAWIERANIE UMÓW W SPRAWIE FINANSOWANIA BUDOWY LOKALI W 2007 roku Spółdzielnia prowadziła sprzedaż lokali w niżej wymienionych realizowanych inwestycjach. W inwestycjach realizowanych zawierane były umowy na lokale mieszkalne wraz z miejscami postojowymi w lokalach garażowych oraz na lokale użytkowe w budynkach przy: ul. Jana Rosoła 58, ul. Nowoursynowskiej 153, ul. Nowoursynowskiej 153A, ul. Nowoursynowskiej 153B, ul. Nowoursynowskiej 151, Al. Komisji Edukacji Narodowej 53, ul. Nugat 9. W inwestycjach zrealizowanych zawierane były umowy na miejsca postojowe w lokalach garażowych w budynkach przy: Al. Komisji Edukacji Narodowej 94, 92, 90, 88 i 86, ul. Nugat 5 i 5A, 7 i 7A, ul. W.B. Jastrzębowskiego 24. Ogółem w okresie sprawozdawczym zawarto 172 umowy (bez umów rozwiązanych), z tego: 24 na finansowanie lokali mieszkalnych, 132 na finansowanie miejsc postojowych w lokalach garażowych, 16 na finansowanie lokali użytkowych. W 2007 roku rozwiązano 11 umów, z tego:

17 17 8 na finansowanie lokali mieszkalnych, 3 na finansowanie miejsc postojowych w lokalach garażowych. W ciągu minionego roku do umów finansowania budowy lokali sporządzono 186 aneksów, które dotyczyły między innymi: przesunięcia terminów wpłaty rat, zamiany miejsc postojowych, zmiany preambuły umowy w związku ze zmianą współwłaścicieli.

18 18 Tab. Nr 3 Informacja o miejscach postojowych w lokalach garażowych, na które zostały zawarte umowy w 2007r. Lp. Adres budynku w budynku ogółem Liczba miejsc postojowych umowy zawarte w 2007 r. pozostających w ofercie na r ) Al. Komisji Edukacji Narodowej 94 miejsca postojowe Al. Komisji Edukacji Narodowej 92 i 90 miejsca postojowe w tym: - platformy górne - platformy dolne - stacjonarne Al. Komisji Edukacji Narodowej 88 i 86 miejsca postojowe w tym: - platformy górne - platformy dolne - stacjonarne ul. Nugat 5 i 5A miejsca postojowe ul. Nugat 7 i 7A miejsca postojowe ul. W.B. Jastrzębowskiego 24 miejsca postojowe ) ul. J. Rosoła 58 3) miejsca postojowe ul. Nowoursynowska 153 3) miejsca postojowe ul. Nowoursynowska 151 miejsca postojowe

19 Al. Komisji Edukacji Narodowej 53 2) miejsca postojowe ul. Nugat 9 4) miejsca postojowe Razem miejsca postojowe ) Poz. 1 6 to inwestycje zrealizowane w latach ) Poz to inwestycje zrealizowane w 2007r. 3) miejsca postojowe w lokalach garażowych w budynku przy ul. Jana Rosoła 58 i ul. Nowoursynowskiej 153 sprzedawane były również do mieszkań znajdujących się w budynkach przy ul. Nowoursynowskiej 153A i ul. Nowoursynowskiej 153B. 4) poz. 11 rozpoczęcie sprzedaży wrzesień 2007r. Podobnie, jak w latach ubiegłych, szczególnie trudna była sprzedaż miejsc postojowych zarówno stacjonarnych, jak i tych na platformach znajdujących się w inwestycjach zrealizowanych przez Spółdzielnię w latach W 2007r. trudność ta dotyczyła przede wszystkim sprzedaży miejsc postojowych w garażach dla budynków przy ul. Nugat 5 i 5A oraz Nugat 7 i 7A. W liczbie 134 wolnych miejsc postojowych w inwestycjach zrealizowanych w latach , aż 96 to wolne miejsca postojowe w dwóch lokalach garażowych dla wyżej wymienionych budynków. W celu zwiększenia sprzedaży wyżej wymienionych miejsc postojowych, Zarząd podjął kolejną decyzję o zmianie cen. I tak, np. w lutym 2007 roku zmiana ceny dotyczyła miejsc postojowych znajdujących się w budynku przy ul. W.B. Jastrzębowskiego 24, natomiast w październiku, promocja objęła również ostatnie cztery miejsca postojowe stacjonarne znajdujące się w budynku przy Al. KEN 86. Informacje o zmianie ceny zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej, w gablotach informacyjnych oraz na klatkach schodowych budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez SIM Ursynów. W inwestycjach bieżących, tj. w zakończonej jesienią 2007r. przy Al. KEN 53 oraz rozpoczętej we wrześniu 2007r. Zielony Nugat IV - lokale

20 20 mieszkalne sprzedawane były łącznie z miejscem postojowym w lokalu garażowym podziemnym. Tab. Nr 4 Informacja o lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych, na które zostały zawarte umowy w 2007 r. Lp. Adres budynku Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku ogółem umowy zawarte w 2007 roku pozostających w ofercie na dzień rok ul. Jana Rosoła 58 1) lokale mieszkalne 128 lokale użytkowe 5 2) 5 2. ul. Nowoursynowska 153 lokale mieszkalne lokale użytkowe ) 3 3. ul. Nowoursynowska 153B lokale mieszkalne ul. Nowoursynowska 151 lokale mieszkalne Al. KEN 53 lokale mieszkalne lokale użytkowe ul. Nugat 9 lokale mieszkalne lokale użytkowe Razem lokale mieszkalne lokale użytkowe ) poz. 1-4 sprzedaż od września 2005 roku, poz. 5 sprzedaż od kwietnia 2006 roku, poz. 6 sprzedaż od września 2007 roku 2) 5 pomieszczeń dodatkowych sprzedanych jako lokale użytkowe, 3) w tym 1 pomieszczenie dodatkowe sprzedane jako lokal użytkowy,

21 21 W 2007 roku sprzedawano lokale w trzech inwestycjach: 1) Zielony Nugat III kontynuacja sprzedaży lokali rozpoczętej we wrześniu 2005 roku, 2) Pod Brzozami I - kontynuacja sprzedaży lokali rozpoczętej w kwietniu 2006 roku, 3) Zielony Nugat IV - sprzedaż lokali rozpoczęta we wrześniu 2007 roku. W celu sprzedaży lokali użytkowych w inwestycji Pod Brzozami I, we wrześniu 2007 roku została przeprowadzona licytacja ceny na sprzedaż tychże lokali. W wyniku licytacji zostały podpisane umowy przedwstępne na zakup czterech lokali użytkowych w budynku przy Alei KEN 53. Na dzień zakończenia realizacji inwestycji Zielony Nugat III oraz Pod Brzozami I zostały podpisane umowy na wszystkie lokale mieszkalne. 2. ZAWIERANIE NOTARIALNYCH UMÓW O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I ICH SPRZEDAŻY. W trzecim kwartale 2007 roku zostały oddane do użytku dwie inwestycje, to jest Zielony Nugat III oraz Pod Brzozami I. W związku z powyższym rozpoczęto notarialną sprzedaż lokali. I tak: w dniu 08 listopada 2007r. nastąpiło podpisanie pierwszego aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży lokalu w budynku przy ul. J. Rosoła 58, w dniu 10 grudnia 2007r. w budynku przy ul. Nowoursynowskiej 151 i także w dniu 10 grudnia 2007r. - w budynku przy Al. KEN 53. W tych dniach, powstały więc z mocy prawa 3 nowe wspólnoty mieszkaniowe. Notarialna sprzedaż lokali prowadzona była przez cały rok, jednakże jej intensywność zdecydowanie zwiększyła się w listopadzie i grudniu. Wynikało to z faktu zakończenia jesienią i przekazania do użytkowania wspomnianych wyżej inwestycji. Ogółem, na dzień roku zawarto 329 aktów notarialnych na lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe w lokalach garażowych.

22 22 3. PROMOWANIE SPRZEDAŻY LOKALI Promowanie działalności Spółdzielni w 2007 roku, tak jak dotychczas odbywało się w różnych formach. Były to przede wszystkim: udział w targach mieszkaniowych, ogłoszenia i reklama w prasie, reklama w czasopismach i publikacjach, Dzień Otwarty. Szczególnej opiece podlegała strona internetowa Spółdzielni (www.simur.com.pl) została ona odnowiona, a ponadto wyposażona w interaktywną mapę dojazdu do SIM Ursynów. Oferta mieszkaniowa aktualizowana była (i jest) codziennie. W 2007 roku Spółdzielnia uczestniczyła w dwóch edycjach targów mieszkaniowych Nowy Dom, Nowe Mieszkanie. Wiosenne targi odbyły się w dniach kwietnia, jesienne 22 i 23 września. Obydwie imprezy targowe odbyły się na Torwarze, a ich organizatorem była firma Murator EXPO. Na targach zostały rozkolportowane foldery z informacją o realizowanej inwestycji Zielony Nugat IV oraz inwestycjach planowanych OLSZYNKA. Do pakietu materiałów znajdującego się w folderze dołączono także informację o kredytach i możliwościach ich uzyskania w bankach współpracujących ze Spółdzielnią. Niezależnie od udziału w powyższych targach, oferta dotycząca Zielonego Nugatu IV została umieszczona w prasie lokalnej: Pasmo, Passa, Panorama Południa, Południe - Głos Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa oraz Południe - Głos Śródmieścia. Ponadto prezentacja inwestycji Zielony Nugat IV miała miejsce w katalogu targowym Mazowieckie Inwestycje Mieszkaniowe wrzesień 2007, w dodatku do miesięcznika Murator Mazowiecki Domy i Mieszkania, w publikacji VILLA i Apartamenty oraz w Informatorze Województwa Mazowieckiego.

23 23 Poza udziałem w targach mieszkaniowych, Spółdzielnia - wzorem lat ubiegłych - zorganizowała wspólnie z Wykonawcą, Dzień Otwarty Pod Brzozami I, który odbył się w dniu 16 czerwca 2007 r. oraz w zespole mieszkaniowym Zielony Nugat III w dniu 23 czerwca 2007r. Zaproszenia zostały przesłane do przyszłych właścicieli lokali w realizowanych budynkach. Dni Otwarte były okazją do zobaczenia prawie gotowych do zamieszkania lokali i to zarówno przez finansujących ich budowę przyszłych właścicieli, jak i osoby, które zainteresowane są ofertą mieszkaniową SIM Ursynów w przyszłości. Inspektorzy nadzoru i członkowie kierownictwa budowy udzielali fachowych informacji. Przyszli mieszkańcy mogli także skorzystać z porad projektanta wnętrz. Kondycję przyszłych właścicieli wędrujących po schodach wzmacniała tradycyjna wojskowa grochówka, a nastrój umilała kapela. Liczba osób odwiedzających stoisko SIM Ursynów podczas targów, jak i przybyłych na Dni Otwarte pozwalają stwierdzić, iż oferta mieszkaniowa naszej Spółdzielni wciąż spotyka się z dużym zainteresowaniem potencjalnych klientów. 4. SPRAWY OGÓLNE 4.1. Sprawy bieżące związane ze sprzedażą lokali obejmowały: prowadzenie rejestrów z zakresu umów finansowania lokali, zawieranie umów w sprawie finansowania budowy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i miejsc postojowych w lokalach garażowych, wprowadzanie zawartych umów do programu Megabit, podpisywanie umów na dostarczenie energii elektrycznej, sporządzanie umów zmieniających zawarte już umowy, wprowadzanie i aktualizowanie danych w programie Megabit oraz codzienne aktualizowanie na stronie internetowej bazy lokali do sprzedaży, przygotowywanie materiałów niezbędnych do notarialnej sprzedaży lokali,

24 24 prowadzenie korespondencji z nabywcami lokali w zakresie dotyczącym zawartych umów, wydawanie zaświadczeń związanych z likwidacją książeczek mieszkaniowych, windykację należności w związku z finansowaniem budowy lokali, określanie struktury mieszkań dla projektowanych inwestycji, przygotowywanie opinii do projektów koncepcyjnych i budowlanych w zakresie aranżacji lokali w zespołach mieszkaniowych: Zielony Nugat IV, Wiśniowe Podwórze, Olszynka, Pod Brzozami II Współpraca z osobami finansującymi budowę lokali: do wszystkich nabywców finansujących budowę lokali w inwestycji Zielony Nugat III i Pod Brzozami I, którzy zalegali z płatnościami bądź mieli zaległości wynikające z niedopłaty rat za lokale, były na bieżąco wysyłane pisemne wezwania do uregulowania powyższych zaległości, w związku z rozpoczęciem notarialnej sprzedaży lokali w budynkach przy ul. J. Rosoła 58, ul. Nowoursynowskiej 151, 153, 53A, 153B oraz Al. KEN 53, dla Notariusza przygotowano Zestawienie Nabywców, udziałów i cen lokali mieszkalnych, z osobami, które sfinansowały budowę lokali w wyżej wymienionych budynkach - ustalano terminy zawierania aktów notarialnych; na podstawie tychże ustaleń sporządzano listy z terminami zawierania aktów, które były przekazywane Notariuszowi, sporządzanie dla potrzeb Specjalisty ds. Finansowo-Księgowych Wspólnot Mieszkaniowych i Wydziału Geodezji Urzędu Dzielnicowego miesięcznych zestawień zawartych aktów notarialnych, sporządzanie kserokopii zawartych aktów notarialnych i przekazywanie Dyrektorowi ds. Zarządzania Nieruchomościami oraz Specjaliście ds. Finansowo-Księgowych Wspólnot Mieszkaniowych.

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 7 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2011 ROKU Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Strona 2 z 46 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie

Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie Protokół z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie przeprowadzonej przez lustratora Teresę Wieczorek posiadającą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2014 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2013 ROKU Warszawa, 25 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Korporacja Budowlana Dom S.A.... 3 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku #2 Sektor Publiczny Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT #3 Sektor Energetyczny Najwięksi dostawcy rozwiązań

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r. 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Ząbki, dn. 19 marca 2014 r. 1. Wprowadzenie Informacje podstawowe J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ( Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo