Narodowy Spis Powszechny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowy Spis Powszechny"

Transkrypt

1 B E Z P Ł A T N E P I S M O U R Z Ę D U D Z I E L N I C Y U R S U S M. S T. W A R S Z A W Y ISSN: nr 3/209, marzec 2011 Narodowy Spis Powszechny W terminie od 1 kwietnia do 30 Kolejność i terminy prowadzenia cy na formularzu w wersji off-line. czerwca na terenie całego kraju badań: Formularz taki jest pusty, a pobrać zostanie przeprowadzony Naro- od 1 kwietnia do 16 czerwca go można ze strony internetowej dowy Spis Powszechny Ludności samospis internetowy dla osób, GUS. Respondent sam wprowadza i Mieszkań. Jest to badanie po- które wyrażą chęć dokonania sa- wszystkie dane. Wypełniony i zapi- zwalające na zebranie pogłębio- mospisu przez Internet. Po wpro- sany na wybranym nośniku formu- nych, aktualnych informacji doty- wadzeniu loginu i hasła dostępny larz należy przekazać do gminnego Prawo jazdy dla gimnazjalistów czących polskiego społeczeństwa. będzie formularz elektroniczny. For- biura spisowego. Uczniowie gimnazjum mogą ubiegać się Narodowy Spis Powszechny 2011 mularz oraz szczegółowe informa- od 8 kwietnia do 30 czerwca o prawo jazdy kategorii AM. to pierwszy spis powszechny od cje jak należy go wypełnić można wywiad telefoniczny wspomagany czasu przystąpienia Polski do Unii znaleźć na stronach internetowych programem komputerowym prowa- Podsumowanie semestru w SP nr 11 Europejskiej. Dostarczy on szcze- Głównego Urzędu Statystycznego. s. 3 dzony przez ankietera statystyczne- Jak co roku prowadzimy działania syste- gółowych informacji o liczbie go rejestrującego na bie- mowe, mające pomóc uczniom klas szó- ludności, jej terytorialnym żąco odpowiedzi respon- stych osiągnąć w sprawdzianie po kla- rozmieszczeniu, dentów w formularzach sie szóstej jak najlepsze wyniki, zgodne demograficzno-społecznej, elektronicznych. z ich możliwościami. Szkoła przeprowa- o społeczno-ekonomicznej od 8 kwietnia do 30 dziła sprawdziany próbne. charakterystyce gospodarstw czerwca wywiady w te- domowych i rodzin. Spisem renie objęte zostaną osoby stale przez rachmistrzów spi- Ursusa zamieszkałe i czasowo prze- sowych. Rachmistrz prze- Do Stowarzyszenia należą firmy dzia- bywające w mieszkaniach, prowadzając wywiad, łające na terenie byłych ZPC Ursus. budynkach obiektach i po- będzie wprowadzać in- Jednym z podstawowych celów funk- mieszczeniach nie będących formacje do przenośnego cjonowania organizacji jest dążenie do mieszkaniami, urządzenia elektronicz- zachowania dotychczasowego przemy- i budynki oraz osoby nie ma- nego typu hand-held. słowo-usługowego charakteru terenów jące miejsca zamieszkania. Każdy z rachmistrzów ma po byłej fabryce. strukturze mieszkania W tegorocznym przeprowadzane s. 4 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju s. 5 spisie obowiązek nosić w wi- dane zbierane będą wyłącz- docznym miejscu identy- Park Hassów nie za pomocą formularza fikator ze zdjęciem, imie- Park do tej pory bez nazwy, zlokalizo- elektronicznego. NSP 2011 niem i nazwiskiem oraz wany pomiędzy ulicami: Stanisława pieczęcią urzędu staty- Wojciechowskiego, Jana Czechowicza równocześnie jako badanie pełne Przed rozpoczęciem spisu, formu- stycznego. Tożsamość rachmistrzów i Władysława Jagiełły otrzymał nazwę i badanie reprezentacyjne na dwóch larze spisowe zostaną wypełnione można sprawdzić poprzez kontakt Park Hassów. rodzajach formularzy elektronicz- dostępnymi danymi pochodzącymi z infolinią. nych w badaniu pełnym z krótszą ze źródeł administracyjnych. Nie- NSP 2011 zakończy się 30 czerw- listą pytań i w badaniu reprezen- aktualne dane należy skorygować, ca. W dniach 1-11 lipca na terenie tacyjnym z dłuższą listą pytań. Ba- a jeśli pojawią się braki należy całego kraju zostanie zrealizowany danie reprezentacyjne będzie prze- je uzupełnić. Od momentu pierw- w drodze wywiadu telefonicznego prowadzone u osób stale zamiesz- szego zalogowania do formularza spis kontrolny mając na celu spraw- kałych i czasowo przebywających dane będzie można wprowadzać dzenie kompletności przeprowadzo- na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, i uzupełniać przez 14 dni. Dane za nego spisu, poprawności uzyska- których mieszkania zostaną wyloso- każdym razem będą zapamiętywa- nych danych oraz ich zgodności ze wane do tego badania. ne. Istnieje również możliwość pra- stanem faktycznym. zostanie przeprowadzony indd 1 s :01

2 Urząd D Z prac Zarządu Dzielnicy Z I E N N I K U R S U S A 2 Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy obradował, w lutym bieżącego roku na czterech posiedzeniach, podejmując m.in. decyzje w niżej opisanych sprawach. = Władze Dzielnicy, po zapoznaniu się z informacją Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, postanowiły przychylić się do wniosków komisji ds. umarzania i rozkładania na raty należności czynszowych. Równocześnie Zarząd zobowiązał Zastępcę Dyrektora ZGN oraz Naczelnika Wydziału Zasobów Lokalowych do przeanalizowania zasadności tych wniosków w kontekście przyznanych dodatków mieszkaniowych. Jednocześnie Zarząd postanowił powołać komisję ds. umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym (w zakresie działalności ZGN) w nowym składzie, jako ciało doradcze. = W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z Pauliną Radlak, od 1 marca br. obowiązki Dyrektora ZGN w Dzielnicy Ursus powierzono Bogdanowi Zawadzkiemu. Do tej pory pełnił on funkcję zastępcy dyrektora. Niniejsze ustalenie obowiązuje do czasu wyłonienia w drodze konkursu, nowego Dyrektora ZGN w Dzielnicy Ursus. = Po przeanalizowaniu wniosku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Achera 2. Punkt ten jest jednym z elementów projektu, realizowanego ze środków Unii Europejskiej. = Zarząd zaproponował zorganizowanie spotkania z zarządem RSM Ursus przy udziale Wydziału Zasobów Lokalowych i Zespołu Obsługi Prawnej. Sprawa dotyczy zawarcia porozumienia z RSM Ursus odnośnie zapłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy prawomocnych wyroków sądowych, = Wyrażono zgodę na dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2011 rok, zgodnie z pismami Wydziału Ochrony Środowiska oraz Zespołu Sportu i Rekreacji. = Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu się z informacją Prezydent m. st. Warszawy, dotyczącą zwiększenia załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy, w części dotyczącej planu wydatków bieżących, omówił potrzeby i dokonał podziału kwoty zł. = Wyrażono zgodę na usunięcie drzew rosnących na terenach m. st. Warszawy. Zgoda dotyczy nieruchomości usytuowanych przy ul. Wolności/ Czerwona Droga z powodu budowy żłobka oraz w Parku Czechowickim, z powodu modernizacji szaty roślinnej. Zobowiązał WOŚ o dokonanie nasadzeń zastępczych. = Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe w 2011 r., dla osób zamieszczonych na liście i kwalifikujących się do uzyskania bonifikaty. Zarząd wyraził zgodę na zmianę terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w 2011 r., zgodnie z pismem Wydziału Infrastruktury. Nie wyrażono zgody na ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, mając na uwadze, że ta sprawa dotyczy garażu, a nie lokalu mieszkalnego. = Zaakceptowano rozliczenie III transzy dotacji, udzielonej Stowarzyszeniu Przymierze Rodzin oraz rozliczenie III transzy dotacji, udzielonej Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich Zorza. = Przedłużono umowę najmu, na pomieszczenie użytkowe o powierzchni 21,13 m², usytuowane na parterze budynku Urzędu Dzielnicy, przeznaczone na prowadzenie kiosku. = Przyjęto do wiadomości sprawozdanie Ośrodka Kultury Arsus, z działalności programowej za 2010 rok oraz plan pracy ośrodka oraz podległych mu komórek organizacyjnych na marzec br. Jednocześnie Zarząd skierował sprawozdanie oraz plan pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. = Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Stowarzyszenia Przyjaciół Architektury Warszawskiej w sprawie wyrażenia zgody na wsparcie akcji społecznej, informującej mieszkańców o konieczności uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich, skierował wniosek pod obrady Rady Dzielnicy, celem zasięgnięcia opinii. Zarząd podjął także : - cztery uchwały w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2011 rok, - uchwałę w sprawie akceptacji sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy za 2010 rok, - uchwałę w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego, - uchwałę w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego, - uchwałę w sprawie obniżenia czynszu garażu wolnostojącego, - dwie uchwały w sprawie wydzielenia z zasobu m. st. Warszawy lokalu socjalnego i skierowanie osób do zawarcia umowy najmu na czas określony, - uchwałę w sprawie wskazania pomieszczenia tymczasowego, - uchwałę w sprawie skierowania osób do zawarcia umowy najmu lokalu na czas określony. Dementujemy plotki W Ursusie w ostatnim okresie pojawiły się informacje mówiące o likwidacji Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Sosnkowskiego 18 oraz Urzędu Pocztowego 123 przy ul. Warszawskiej 58C. Dr Andrzej Barcik zastępca dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Ochota, któremu podlega Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna przy ul. Sosnkowskiego 18 powiedział nam, że nie jest planowana likwidacja placówki. Wręcz przeciwnie w planach jest dalsza modernizacja przychodni oraz rozszerzenie działalności o nowe poradnie. W kwestii likwidacji Urzędu Pocztowego przy ul. Warszawskiej 58C, Zarząd Dzielnicy Ursus wystąpił do dyrektora Centrum Poczty z prośbą o wyjaśnienie powyższej kwestii. W odpowiedzi czytamy na terenie Dzielnicy Ursus funkcjonuje pięć placówek pocztowych. Nadmieniam, iż nie ma planów dotyczących likwidacji funkcjonujących placówek pocztowych na terenie Dzielnicy Ursus. Sześciolatek w szkole 30 marca 2011 r. w Ośrodku Kultury Arsus o godz rozpocznie się konferencja dla rodziców dzieci Sześciolatek w szkole. W konferencji wezmą udział nauczyciele, którzy pracują z sześciolatkami w oddziałach przedszkolnych i klasach pierwszych, nauczyciel doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego oraz psycholodzy z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 15 w Ursusie. Serdecznie zapraszamy indd :01

3 Edukacja DZIENNIK URSUSA 3 Prawo jazdy kategorii AM dla gimnazjalistów w obecności funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Obejmował cześć teoretyczną i praktyczną. Zawsze wzbudzał wiele emocji i radości po zaliczeniu wszystkich części egzaminu. Uczniowie wiedzę teoretyczną pogłębiali na To nie jedyne działania podejmowane na rzecz popularyzowania przepisów, bezpiecznego poruszania się po drogach i roweru jako środka transportu. Przy tej okazji warto wspomnieć o sukcesach uczniów fot. Lewandowska Uczniowie gimnazjum w myśl ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która obowiązuje od 11 lutego 2011 r. mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii AM. Nowa kategoria uprawnia do kierowania motorowerem i zastępuje wydawaną bezpłatnie przez dyrektora szkoły kartę motorowerową. Nowa ustawa podnosi również wiek niezbędny do uzyskania uprawnień do kierowania motorowerem z 13 do 14 lat. Aby uzyskać to prawo jazdy trzeba będzie ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Obecny dokument podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, (o ile osoba ma ukończone 14 lat). Uczniowie szkół podstawowych nadal będą mogli ubiegać się o wydanie karty motorowerowej w ramach zajęć prowadzonych w szkole. Uczniowie Gimnazjum nr 131 im. K.K. Baczyńskiego i Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi chętnie przystępowali do egzaminu na kartę motorowerową. Egzamin odbywał się Uczniowie Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi-egzamin na kartę motorowerową. dodatkowych zajęciach odbywających się w szkole, a współpraca ze Strażą Miejską przy przeprowadzaniu egzaminu dawała pewność, iż młodzi kierowcy wykazali się niezbędnymi kwalifikacjami. Ostatni egzamin na kartę motorowerową odbył się w Gimnazjum nr 131 w październiku 2010 r. Dzielnicy Ursus w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Jak do tej pory nasza dzielnica raz doczekała się finalistów tego turnieju z Gimnazjum nr 132, ale młodzież z Ursusa od 10 lat znajduje się w gronie najlepszych drużyn warszawskich. I tak drużyna z Gimnazjum nr 131 w roku 2009 zajęła I miejsce w Warszawie, II w eliminacjach rejonowych dzięki czemu zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. W roku ubiegłym tym razem drużyna z Gimnazjum nr 132 pokonała reprezentacje pozostałych dzielnic Warszawy i uczestniczyła w kolejnym etapie. Uczniowie biorący udział w turnieju muszą posiadać kartę rowerową, świetnie znać przepisy ruchu drogowego, wykazać się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz doskonale jeździć na rowerze. Podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa na drogach to jedno z ważniejszych zadań, które powinno być realizowane i propagowane wśród młodzieży. Dlatego już teraz uczniom Dzielnicy Ursus życzymy sukcesów w tegorocznej edycji XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Tym bardziej, że na przełomie kwietnia i maja szkolenia odbywać się będą na nowowybudowanym miasteczku ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w naszej dzielnicy. 25 lat działalności Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej 25 lat temu, 17 lutego 1986 r. grono starszych harcerzy postanowiło stworzyć Krąg, w którym mogliby kontynuować swoją harcerską przygodę. Byli wśród nich ci, którzy pierwsze harcerskie kroki stawiali jeszcze przed 1939 r., jak Janek Cierliński i Maciek Kołodziejczyk. Byli też tacy, którzy przychodzili na zbiórki w czasie okupacji ryzykując życiem, jak: Jurek Brzozowski, Stasiek Blichowski, Krysia Stępniewska, czy też ci co mundur przywdzieli po 1945 r., jak Zbyszek Jabłoński. phm. Andrzej Pokrzywa Skrócony opis działania Kręgu zajmuje 9 stron, tu więc możemy indd 3 zrobić tylko telegraficzny skrót. Krąg posiada Patrona, którym jest hm. Jan Kucharski, harcerz Ursusa od 1943 r. i wieloletni Komendant Kręgu. Trzy pomniki w Ursusie powstały dzięki członkom Kręgu. Pierwszy to Kamień Pomnik Poległych Uczniów Szkoły nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy ustawiony w 1972 i odsłonięty w 2008 r. dzięki przychylności Zarządu Dzielnicy Ursus. Drugi to Pomnik Szarych Szeregów na ul. Walerego Sławka, trzeci zaś to kamień pomnik gen. Kazimierza Sosnkowskiego na ulicy jego imienia. Mosiężne Lilie i Krzyże Harcerskie przekazane zostały między innymi do Szczecina, pod Arsenał w Warszawie czy dla płk. Jana Mazurkiewicza Ra dosława. Oddzielnym działaniem było przekazanie Krzyża Harcerskiego z dedykacją Janowi Pawłowi II, za co krąg otrzymał podziękowanie i błogosławieństwo. Co roku odbywają się Złazy Seniorów w różnych miastach Polski. Nasi członkowie uczestniczą w nich od 1986 r. Trzeba tu wspomnieć o Rajdzie Rodło organizowanym przez Chorągiew Gdańską i Gdański Krąg Seniorów na terenie Pomorza. Sami też organizujemy własne złazy i spotkania u członków Kręgu. Comiesięczne zbiórki kręgu z gawędą, ze śpiewaniem starych i nowych harcerskich piosenek, pozwalają być razem, tak jak dawniej. Pozwalają wspominać dawne obozy i biwaki. Wspólne spotkania wigilijne i wielkanocne razem z byłymi członkami AK i Szarych Szeregów jeszcze bardziej nas łączą. Członkowie kręgu wraz ze sztandarem uczestniczą w wielu uroczystościach państwowych i kościelnych. Stworzyliśmy Kolekcję Pamiątek Harcerskich, których znaczne zbiory dotyczą nie tylko harcerstwa, ale i Ursusa, a obecnie służą do tworzenia wystaw. Mimo, że założycieli kręgu jest coraz mniej, przychodzą do nas młodsi instruktorzy harcerscy, którzy będą kontynuować działalność kręgu i współpracę z naszymi młodymi przyjaciółmi z Hufca ZHP Ursus im. hm. Mieczysława Bema :01

4 Edukacja D Podsumowanie semestru w SP nr 11 Z I E N N I K U R S U S A 4 Mamy za sobą I semestr roku szkolnego 2010/2011, czas więc na podsumowanie półrocznej pracy naszych uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy chętnie włączają się w pracę, działania i inicjatywy podejmowane w naszej placówce. Mamy wielu uczniów, dla których zorganizowaliśmy różnorodne propozycje zajęć popołudniowych, które wyrównują ich szanse i stwarzają optymalne warunki do rozwoju talentów i pasji. Działa świetlica środowiskowa, to wydłuża czas pracy szkoły i dzięki temu uczniowie mogą liczyć na pomoc w nauce i rozwijaniu swoich zainteresowań. Maryla Gołębiewska fot. z archiwum szkoły Laureaci Konkursu Kuratoryjnego Na każdym poziomie edukacyjnym uczniowie wymagają wsparcia ludzi dorosłych i to im zapewniamy poprzez opiekę specjalistów i wszystkich nauczycieli. Jak co roku prowadzimy działania systemowe, mające pomóc uczniom klas szóstych osiągnąć w sprawdzianie po klasie szóstej jak najlepsze wyniki, zgodne z ich możliwościami. Przeprowadziliśmy trzy sprawdziany próbne. Wyniki są na poziomie ubiegłorocznym. W pierwszym semestrze nasi uczniowie zostali laureatami wielu konkursów. Dominika Lewandowska zajęła I miejsce w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży Szkolnej w kategorii szkół podstawowych na etapie wojewódzkim. Drużyna z naszej szkoły w składzie: Aleksandra Brzeska, Dominika Lewandowska, Dorota Biernacka, Kacper Pytlewski i Jakub Polnik zajęła I miejsce w finale VII Warszawskiego Konkursu Savoir- Vivre Obycie umila życie, pokonując 27 drużyn z warszawskich szkół podstawowych. Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami I Mazowieckiego Festiwalu Piosenki z Dobrym Tekstem Muzyczna Jesień - Wiktoria Księżopolska wyśpiewała Grand Prix, miejsca i wyróżnienia zdobyli Alicja Kraśniewicz, Niezapominajki, Jowita Mazurkiewicz, Chór SP 11, Zespół Chłopięcy, Sekret. Drużyna SP 11 w składzie: Jakub Ogonowski, Aleksy Kozakow, Alan Lewandowski, Patrycja Reda z kompletem zwycięstw zdobyła złoty medal w Szachowych Mistrzostwach Mazowsza Szkół Podstawowych. Indywidualnie na poszczególnych szachownicach tzw. małe medale: J. Ogonowski (złoty medal), A. Kozakow (złoty medal), P. Reda (srebrny medal), A. Lewandowski (brązowy medal). Dominika Lewandowska zajęła III miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży Szkolnej z okazji Roku Fryderyka Chopina i Ignacego Paderewskiego pt. Duchowe testamenty wielkich Polaków w kategorii szkół podstawowych. Bartek Kosiorek zajął I miejsce, a Marcin Nartanowicz II miejsce w VIII Dzielnicowym Konkursie Informatycznym Mistrz klawiatury. Jakub Ogonowski został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny. Wynik bardzo dobry uzyskał Krzysztof Kania, a wyróżnienia otrzymali Patryk Misior oraz Jowita Drozdowicz. Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Olimpus. W kategorii klas czwartych: Krzysztof Kania III miejsce, Bartosz Żebrowski V miejsce, Patrycja Reda VIII miejsce, Wiktor Pytlewski IX miejsce, Adam Jaskóła X miejsce. W kategorii klas piątych: Patryk Misior VIII miejsce, Bartek Lasocki IX miejsce w kraju, Kacper Nowakowski IX miejsce, Artur Trębski X miejsce. W kategorii klas szóstych: Jakub Ogonowski III miejsce, Aleksandra Brzeska IV miejsce, Bartłomiej Kosiorek VIII miejsce, Kacper Rytlewski VIII miejsce, Julia Król IX miejsce, Katarzyna Jakubas IX miejsce, Oskar Pawluczyk X miejsce. Niebywałym sukcesem może się pochwalić Jakub Ogonowski, który został laureatem III Kuratoryjnego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego Krajobrazy Polski, Europy i Świata, dzięki temu jest zwolniony ze sprawdzianu po klasie szóstej. Natomiast jego kolega Kacper Pytlewski został finalistą tego konkursu. Nasi młodzi sportowcy osiągnęli sukcesy w zawodach sportowych w ramach XLIV Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Drużyna mini piłki ręcznej dziewcząt oraz drużyna mini piłki ręcznej chłopców zajęły I miejsca w Dzielnicy Ursus. Drużyna mini piłki siatkowej dziewcząt oraz drużyna mini piłki siatkowej chłopców zajęły II miejsce. Drużyna mini koszykówki chłopców zajęła I miejsce. Drużyna unihokeja dziewcząt zajęła I miejsce, a drużyna unihokeja chłopców II miejsce. Organizujemy Warszawski Festiwal Pieśni Chrześcijańskiej Zaufaj Panu, który znalazł się wśród 50 najlepszych projektów Edukacji Kulturalnej Warszawy. Naszym nowym przedsięwzięciem, które od razu znalazło rzesze miłośników był I Mazowiecki Festiwal Piosenki z Dobrym Tekstem Muzyczna Jesień (relacja z festiwalu w numerze z listopada 2010). Do realizacji konkursów pozyskaliśmy partnerów i ludzi dobrej woli, którzy chętnie nam pomagają, widząc pozytywne aspekty tego, co robimy dla uczniów, środowiska lokalnego i warszawskiego. Ten projekt również zgłosimy do tegorocznej edycji konkursu, ponieważ jego zasięg i oddziaływanie animacyjne jest bardzo ważnym elementem działalności naszej placówki, która stawia na wszechstronny rozwój ucznia rozwijanie jego pasji. Organizujemy także Konkursy Dzielnicowe, których laureatów poznamy w II semestrze. Nasi nauczyciele przygotowują wiele konkursów szkolnych i biorą udział w międzyszkolnych. W szkole jak co roku, wszyscy poświęcali wiele czasu i troski swoim podopiecznym, przygotowując ich do samodzielnego i efektywnego współdziałania w społeczności naszej szkoły. Wspaniali Dzielnicy Ursus Dzielnicowe jury XVIII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych powołane przez Burmistrza Wiesława Krzemienia wybrało kandydatów do eliminacji warszawskich. W kategorii najmłodszej Ósemeczek Dzielnicę Ursus będą reprezentować: Szymon Twardowski, Karolina Koch, Natalia Ziarkowska, Katarzyna Pik reprezentujący Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 oraz Gabriela Matus ze Szkoły Podstawowej nr 4 reprezentująca Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Ursus. Bogusław Łopuszyński W kategorii młodzieży starszej Ósemek do etapu stołecznego dostali się: Julia Domagalska, Olga Okrój, Katarzyna Wardzyńska, Ilona Włodarska, Natalia Jeszko i Magdalena Bernacik zgłoszone przez Bibliotekę Publiczną w dzielnicy Ursus oraz Alicja Harasimczuk z Gimnazjum nr 131. W zgłoszeniach grupowych kluby Ośmiu Dzielnicę Ursus będzie reprezentować wspaniała młodzież z Gimnazjum nr 131. Eliminacje stołeczne odbędą się w dniach 7-8 kwietnia 2011 r. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Andersena 4 Naszej młodzieży życzymy dalszych sukcesów i zdobycia laurów podczas koncertu galowego w Sali Kongresowej PKiN indd :01

5 Dzielnica D Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ursusa Z I E N N I K U R S U S A 5 Powołane do życia w maju 2010 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ursusa dąży do zachowania dotychczasowego przemysłowego charakteru terenów po ZPC Ursus, wspiera w tym lokalnych przedsiębiorców i inwestorów. Do Stowarzyszenia należą firmy działające na terenie byłych ZPC Ursus. Jednym z podstawowych celów funkcjonowania organizacji jest dążenie do zachowania dotychczasowego przemysłowo-usługowego charakteru terenów po byłej fabryce. Przedsiębiorcy i inwestorzy ze Stowarzyszenia zabiegają o przygotowanie nowego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który będzie gwarantował istnienie przemysłu i usług na tym terenie oraz zapewni bezpieczeństwo energetyczne dzielnicy. Stowarzyszenie obawia się, że w przypadku uchwalenia obecnego projektu planu blisko 100 działających na terenie byłych ZPC Ursus firm i prawie 2000 miejsc pracy ulegnie likwidacji. Wspieramy lokalnych przedsiębiorców w rozwoju aktywności gospodarczej, w tym przemysłu, usług i produkcji na terenie naszej dzielnicy mówi Beata Linek, sekretarz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ursusa. Dążymy do zachowania na terenie ZPC Ursus przemysłu i miejsc pracy, a także tworzeniu nowych stanowisk. Chcemy wdrażać te idee we współdziałaniu z organami rządowymi i samorządowymi dodaje Linek. Firmy wchodzące w skład Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ursusa od wielu lat prowadzą działalność charytatywną, wspierają oświatę i kulturę, zarówno na terenie Ursusa, Warszawy, jak i poza granicami miasta. Doskonałym przykładem jest firma Asmet, która w uznaniu pomocy udzielonej przedsięwzięciom kulturalnym w stolicy otrzymała w 2007 r. tytuł Mecenasa Kultury Warszawy. Firma od początku lat 90. aktywnie wspiera utalentowanych twórców w dziedzinie nauki, kultury i sztuki m.in. fundując stypendia na renomowanych polskich uczelniach. Co ważne dla dzielnicy, współpracuje także z Ośrodkiem Kultury Arsus. Wśród wielu dokonań członków stowarzyszenia warto wskazać wydawanie pisma miłośników przeszłości Pro Memoria, pomoc przy wydaniu książki na temat historii Ursusa czy podręcznika Karta rowerowa Moje pierwsze prawo jazdy, powstałego przy wsparciu Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus. Godna uwagi jest także działalność charytatywna, w tym przede wszystkim udzielanie pomocy potrzebującym. Przejawia się to we wspieraniu Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą, Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, Polskiego Związku Niewidomych Koło oraz Szkoły dla Osób Niepełnosprawnych w Pruszkowie. W skład zarządu Stowarzyszenia wchodzą związani od lat z Ursusem: Czesław Sajnaga prezes zarządu, Leszek Rafał skarbnik oraz Beata Linek sekretarz. Zapraszamy na oficjalną stronę Stowarzyszenia: Budżet dzielnicy 13 stycznia Rada m. st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie budżetu stolicy na 2011 rok. W bieżącym roku Dzielnica Ursus otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości 119,4 mln zł, przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości 23,5 mln zł, co oznacza, że dodatkowe środki przekazane dla dzielnicy wyniosą 95,9 mln zł. Zmniejszone środki w budżecie miasta, jak i wszystkich dzielnic związane są z pogorszeniem się koniunktury gospodarczej, zmniejszonymi dochodami z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Nie bez znaczenia jest również dokonywanie przez m. st. Warszawa wysokich wpłat w ramach tzw. janosikowego do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto budżet miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą oraz funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. W związku z oszczędnościami informacje dotyczące budżetu dzielnicy przekazywać będziemy mieszkańcom systematycznie w kolejnych numerach Dziennika Ursusa. Dzielnica Ursus otrzymała do swojej dyspozycji środki w wysokości zł. Plan dochodów według działów przedstawia się następująco: gospodarka mieszkaniowa zł, administracja publiczna zł, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł, różne rozliczenia zł, oświata i wychowanie zł, ochrona zdrowia zł, pomoc społeczna zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł. Plan wydatków Dzielnicy Ursus na 2011 wygląda następująco: rolnictwo i łowiectwo 500 zł, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł, transport i łączność zł, gospodarka mieszkaniowa zł, działalność usługowa 500 zł, administracja publiczna zł, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł, oświata i wychowanie zł, ochrona zdrowia zł, pomoc społeczna zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, edukacyjna opieka wychowawcza zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł, kultura fizyczna zł indd :02

6 Co, Gdzie, kiedy? fot. J. Barski ośrodek Kultury arsus (ul. traktorzystów 14) 1 i 4 kwietnia, godz eliminacje do IX Konkursu Piosenkarskiego Tulipanada w kategoriach dzieci, młodzież, dorośli. 4 kwietnia, godz warsztaty poetyckie w Klubie Literackim Metafora. Prowadzi Tadeusz Maryniak, członek Związku Literatów Polskich. Wstęp wolny. 5 kwietnia, godz Klub Edukacji Samorządowej zaprasza na wykład prof. Romualda Szeremietiewa pt. Czego uczy nas Smoleńsk. Prowadzenie Jacek Stróżyński. Wstęp wolny. 6 kwietnia, godz Przegląd Twórczości Artystycznej Świetlic Szkolnych (taniec, teatr, muzyka, plastyka). 8 kwietnia, godz koncert zespołu rockowego Cabanos. cena biletu 5 zł. 9 kwietnia, godz (galeria Ad-Hoc ) wernisaż wystawy malarstwa olejnego i pasteli Elżbiety Bzdak. Ekspozycja czynna do 4 maja. 10 kwietnia, godz bajka dla dzieci (2-11 lat) pt. Wiosenne przygody kurczaczka i baranka w ramach cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem. cena biletu 10 zł. Bajka ta opowiada o wyprawie małych bohaterów, indd 6 DZIENNIK URSUSA 6 którym dzięki czarodziejskiej interwencji Pani Nocki udaje się wyruszyć w daleki, nieznany świat. W czasie swej podróży mają okazję poznać wiele ludowych wierzeń, obrzędów i obyczajów związanych z nadejściem i rozkwitem wiosny oraz obchodami świąt Wielkiej Nocy, takich jak topienie Marzanny-Śmiercichy, pierwszy siew ziarna, wiedza o ziołach i prastarym lecznictwie a także wiele innych, mniej znanych, czasem już zapomnianych ludowych zwyczajów i opowieści. Występują: Joanna Cichoń, Małgorzata Jóźwiak, Marta Powałowska (Jacek Zienkiewicz), Justyna Zbiróg (Adam Biernat), Piotr Rzymyszkiewicz 12 kwietnia, godz eliminacje do IX Konkursu Piosenkarskiego Tulipanada. 13 kwietnia, godz Edukacyjne Spotkania z Muzyką Kameralną. Koncert Filharmonii Narodowej pt. Szalone lata dwudzieste każdy taniec ma swoją historię. Wykonawcy: tancerze Baletu Dworskiego Cracovia Danza, Adam Sychowski (fortepian). cena biletu 5 zł. 15 kwietnia, godz Salonik Sztuk Arsus. Koncert muzyczny. Wstęp wolny. 16 kwietnia, godz Teatr Offu Scena Młodych spektakl Ale o co chodzi studentów UKSW. Reżyseria Wiesław Rudzki. Wstęp wolny. 21 kwietnia, godz spotkanie warsztatowe grupy poetyckiej Stowarzyszenia Autorów Polskich. Prowadzenie Janina Wielogurska, prezes Oddziału w Żyrardowie. Wstęp wolny. 28 kwietnia, godz koncert galowy IX Konkursu Piosenkarskiego Tulipanada. Występy nagrodzonych zespołów i solistów. Wstęp wolny. 29 kwietnia, godz koncert charytatywny na rzecz Fundacji Bogny Sokorskiej. Wystąpi Grażyna Mądroch (sopran koloraturowy) z przyjaciółmi. cena biletu 20 zł. Do Kultury Kolorowa (ul. Sosnkowskiego 16) 3 kwietnia, godz Jak koza Frania oduczyła się kłamania. Spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Teatru Domowego. Przedstawienie lalkowe łączone z żywym planem, pełne wesołych scenek, piosenek i śmiesznych postaci. Wstęp 10 zł. 13 kwietnia, godz koncert zespołu operetkowego Belcanto pt. O kobietach i dla kobiet. Wstęp wolny. 15 kwietnia, godz Finał Konkursu Plastycznego dla Przedszkoli z cyklu Wielkanocne tradycje pt. Wielkanocna serwetka. 16 kwietnia, godz Jarmark Wielkanocny. Prezentacje artystycznych wyrobów wielkanocnych. 17 kwietnia, godz Strunowe fantazje. Koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną w wykonaniu kwartetu Concertino con Chitarra w składzie: Janusz Raczyński-gitara, Agnieszka Cypryk-skrzyp :02

Wybrani Wspaniali Warszawy

Wybrani Wspaniali Warszawy ISSN: 1425-2996 b e z p ł a t n e p i s m o u r z ę d u d z i e l n i c y u r s u s m. s t. w a r s z a w y n r 6 / 2 2 4, c z e r w i e c 2 0 1 2 Wybrani Wspaniali Warszawy Ósemka Wspaniałych z Prezydent

Bardziej szczegółowo

Inwestycje 2015 roku. bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy

Inwestycje 2015 roku. bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy 9 ISSN: 1425-2996 bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy nr 2/256, luty 2015 Inwestycje 2015 roku Dzielnica Ursus otrzymała do swojej dyspozycji w 2015 roku środki w wysokości 165 mln zł,

Bardziej szczegółowo

Pożar w budynku komunalnym

Pożar w budynku komunalnym ISSN: 1425-2996 b e z p ł a t n e p i s m o u r z ę d u d z i e l n i c y u r s u s m. s t. w a r s z a w y n r 8 / 2 2 6, s i e r p i e ń 2 0 1 2 Pożar w budynku komunalnym W sobotę 4 sierpnia ok. godz.

Bardziej szczegółowo

List do rodziców przedszkolaków

List do rodziców przedszkolaków ISSN: 1425-2996 bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy nr 9/239, wrzesień 2013 List do rodziców przedszkolaków Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Urząd. Z prac Zarządu Dzielnicy. Nowa Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus. Będzie Veturilo w Ursusie!

Urząd. Z prac Zarządu Dzielnicy. Nowa Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus. Będzie Veturilo w Ursusie! ISSN: 1425-2996 b e z p ł a t n e p i s m o u r z ę d u d z i e l n i c y u r s u s m. s t. w a r s z a w y nr 12/242, grudzień 2013 Na góralską nutę 6 grudnia, w Urzędzie Dzielnicy Ursus odbyło się zapalenie

Bardziej szczegółowo

Cieszymy się wspaniałą inwestycją

Cieszymy się wspaniałą inwestycją NR 3 (143) Rok XIII Marzec 2011 Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy gazeta bezpłatna ISSN 1507-7195 I epizod gry przygodowej Misja: Bielany II Więcej na str. 5 i 16 Cieszymy się wspaniałą

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

CISO - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy

CISO - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy Karol Stryja in Memoriam 15 1 kwietnia 2011 Nr 7 (752) CISO - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy Fot. BZ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378

www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378 Nr 1 (48) styczeń-marzec 2011 www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378 Przegląd obejmuje: Konkurs literacki, Konkurs plastyczny i Konkurs fotograficzny. Celem przeglądu jest inspirowanie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza Nr 4 (42) Czerwiec - Lipiec 2013 W numerze: Jak będzie funkcjonował odbiór odpadów po 1 lipca? - wywiad z Anną Szkup - str. 3 Umowy na montaż kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę - str. 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

miasto uruchomi trzecią linię autobusową

miasto uruchomi trzecią linię autobusową Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 48/ Kwiecień 2013 baśka MURMAŃSKA NA PODIUM! str. 2,7 miasto uruchomi trzecią linię autobusową str. 2,8 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Baśka

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 4 (395) Bielawa, 16-31 marca 2014 r. ISSN 1508-1362 Po tym jak Bielawa złożyła pozew do sądu w sprawie uregulowania własności urządzeń decydujących o

Bardziej szczegółowo

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Micha³owice WARTO PRZECZYTAĆ! s. 5 Nowe regulacje w gospodarce odpadami W bieżącym roku czekają nas rewolucyjne zmiany

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 1/58/marzec 2014 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na cmentarzu w Podkowie Leśnej w południe,

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw Mościska Laski Izabelin Hornówek Sieraków Truskaw ISSN 1427-3365 gminny miesięcznik bezp³atny Maj 2004 Nr 9 (93) W południe 1 maja na maszt przed Urzędem Gminy została uroczyście wciągnięta flaga Unii

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

26 IX 2004 NR 9/131 (Rok X) BEZPŁATNY

26 IX 2004 NR 9/131 (Rok X) BEZPŁATNY ISSN 1425-2996 Dziennik Ursusa PISMO URZĘDU m. st. WARSZAWY dla DZIELNICY URSUS 26 IX 2004 NR 9/131 (Rok X) BEZPŁATNY BARFIE W dniach od 29 września do 1 października 2004 r. odbędzie się w Warszawie III

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości 1 R E K L A M A tel. 48 685 50 03 NR 16 (22) 26 kwietnia 2012 roku ROK II ISSN 2084-5014 www.ziemiaradomska.com.pl redakcja@ziemiaradomska.com.pl Bezpłatne pismo społeczno-samorządowe Mieszkańców Południowego

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI GCI - z naszej oferty szkoleniowej skorzystał już co dziesiąty mieszkaniec gminy str. 8 Wiele szumu i bezpodstawnych oskarżeń wywiad z Wojciechem Horbotem, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Tygrysów Rynku Pracy. Muszla koncertowa prawie gotowa. Metro II linia

Konferencja Tygrysów Rynku Pracy. Muszla koncertowa prawie gotowa. Metro II linia BIBLIOTEK@SKOROSZE Biblioteka Publiczna w Ursusie, dziêki yczliwoœci w³adz dzielnicy i miasta, otworzy wkrótce swoj¹ drug¹ filiê przy ul. Dzieci Warszawy 27A na osiedlu Skorosze. Pierwsza filia dzia³a

Bardziej szczegółowo

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Miesięcznik Nr 1/27 31 stycznia 2006 r. Nakład 10 000 egz. ISSN 1232-4299 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała ponad 64 tys. zł Ponad 64 tysiące złotych zebrano w Siedlcach podczas XIV finału Wielkiej

Bardziej szczegółowo