Narodowy Spis Powszechny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowy Spis Powszechny"

Transkrypt

1 B E Z P Ł A T N E P I S M O U R Z Ę D U D Z I E L N I C Y U R S U S M. S T. W A R S Z A W Y ISSN: nr 3/209, marzec 2011 Narodowy Spis Powszechny W terminie od 1 kwietnia do 30 Kolejność i terminy prowadzenia cy na formularzu w wersji off-line. czerwca na terenie całego kraju badań: Formularz taki jest pusty, a pobrać zostanie przeprowadzony Naro- od 1 kwietnia do 16 czerwca go można ze strony internetowej dowy Spis Powszechny Ludności samospis internetowy dla osób, GUS. Respondent sam wprowadza i Mieszkań. Jest to badanie po- które wyrażą chęć dokonania sa- wszystkie dane. Wypełniony i zapi- zwalające na zebranie pogłębio- mospisu przez Internet. Po wpro- sany na wybranym nośniku formu- nych, aktualnych informacji doty- wadzeniu loginu i hasła dostępny larz należy przekazać do gminnego Prawo jazdy dla gimnazjalistów czących polskiego społeczeństwa. będzie formularz elektroniczny. For- biura spisowego. Uczniowie gimnazjum mogą ubiegać się Narodowy Spis Powszechny 2011 mularz oraz szczegółowe informa- od 8 kwietnia do 30 czerwca o prawo jazdy kategorii AM. to pierwszy spis powszechny od cje jak należy go wypełnić można wywiad telefoniczny wspomagany czasu przystąpienia Polski do Unii znaleźć na stronach internetowych programem komputerowym prowa- Podsumowanie semestru w SP nr 11 Europejskiej. Dostarczy on szcze- Głównego Urzędu Statystycznego. s. 3 dzony przez ankietera statystyczne- Jak co roku prowadzimy działania syste- gółowych informacji o liczbie go rejestrującego na bie- mowe, mające pomóc uczniom klas szó- ludności, jej terytorialnym żąco odpowiedzi respon- stych osiągnąć w sprawdzianie po kla- rozmieszczeniu, dentów w formularzach sie szóstej jak najlepsze wyniki, zgodne demograficzno-społecznej, elektronicznych. z ich możliwościami. Szkoła przeprowa- o społeczno-ekonomicznej od 8 kwietnia do 30 dziła sprawdziany próbne. charakterystyce gospodarstw czerwca wywiady w te- domowych i rodzin. Spisem renie objęte zostaną osoby stale przez rachmistrzów spi- Ursusa zamieszkałe i czasowo prze- sowych. Rachmistrz prze- Do Stowarzyszenia należą firmy dzia- bywające w mieszkaniach, prowadzając wywiad, łające na terenie byłych ZPC Ursus. budynkach obiektach i po- będzie wprowadzać in- Jednym z podstawowych celów funk- mieszczeniach nie będących formacje do przenośnego cjonowania organizacji jest dążenie do mieszkaniami, urządzenia elektronicz- zachowania dotychczasowego przemy- i budynki oraz osoby nie ma- nego typu hand-held. słowo-usługowego charakteru terenów jące miejsca zamieszkania. Każdy z rachmistrzów ma po byłej fabryce. strukturze mieszkania W tegorocznym przeprowadzane s. 4 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju s. 5 spisie obowiązek nosić w wi- dane zbierane będą wyłącz- docznym miejscu identy- Park Hassów nie za pomocą formularza fikator ze zdjęciem, imie- Park do tej pory bez nazwy, zlokalizo- elektronicznego. NSP 2011 niem i nazwiskiem oraz wany pomiędzy ulicami: Stanisława pieczęcią urzędu staty- Wojciechowskiego, Jana Czechowicza równocześnie jako badanie pełne Przed rozpoczęciem spisu, formu- stycznego. Tożsamość rachmistrzów i Władysława Jagiełły otrzymał nazwę i badanie reprezentacyjne na dwóch larze spisowe zostaną wypełnione można sprawdzić poprzez kontakt Park Hassów. rodzajach formularzy elektronicz- dostępnymi danymi pochodzącymi z infolinią. nych w badaniu pełnym z krótszą ze źródeł administracyjnych. Nie- NSP 2011 zakończy się 30 czerw- listą pytań i w badaniu reprezen- aktualne dane należy skorygować, ca. W dniach 1-11 lipca na terenie tacyjnym z dłuższą listą pytań. Ba- a jeśli pojawią się braki należy całego kraju zostanie zrealizowany danie reprezentacyjne będzie prze- je uzupełnić. Od momentu pierw- w drodze wywiadu telefonicznego prowadzone u osób stale zamiesz- szego zalogowania do formularza spis kontrolny mając na celu spraw- kałych i czasowo przebywających dane będzie można wprowadzać dzenie kompletności przeprowadzo- na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, i uzupełniać przez 14 dni. Dane za nego spisu, poprawności uzyska- których mieszkania zostaną wyloso- każdym razem będą zapamiętywa- nych danych oraz ich zgodności ze wane do tego badania. ne. Istnieje również możliwość pra- stanem faktycznym. zostanie przeprowadzony indd 1 s :01

2 Urząd D Z prac Zarządu Dzielnicy Z I E N N I K U R S U S A 2 Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy obradował, w lutym bieżącego roku na czterech posiedzeniach, podejmując m.in. decyzje w niżej opisanych sprawach. = Władze Dzielnicy, po zapoznaniu się z informacją Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, postanowiły przychylić się do wniosków komisji ds. umarzania i rozkładania na raty należności czynszowych. Równocześnie Zarząd zobowiązał Zastępcę Dyrektora ZGN oraz Naczelnika Wydziału Zasobów Lokalowych do przeanalizowania zasadności tych wniosków w kontekście przyznanych dodatków mieszkaniowych. Jednocześnie Zarząd postanowił powołać komisję ds. umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym (w zakresie działalności ZGN) w nowym składzie, jako ciało doradcze. = W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z Pauliną Radlak, od 1 marca br. obowiązki Dyrektora ZGN w Dzielnicy Ursus powierzono Bogdanowi Zawadzkiemu. Do tej pory pełnił on funkcję zastępcy dyrektora. Niniejsze ustalenie obowiązuje do czasu wyłonienia w drodze konkursu, nowego Dyrektora ZGN w Dzielnicy Ursus. = Po przeanalizowaniu wniosku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Achera 2. Punkt ten jest jednym z elementów projektu, realizowanego ze środków Unii Europejskiej. = Zarząd zaproponował zorganizowanie spotkania z zarządem RSM Ursus przy udziale Wydziału Zasobów Lokalowych i Zespołu Obsługi Prawnej. Sprawa dotyczy zawarcia porozumienia z RSM Ursus odnośnie zapłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy prawomocnych wyroków sądowych, = Wyrażono zgodę na dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2011 rok, zgodnie z pismami Wydziału Ochrony Środowiska oraz Zespołu Sportu i Rekreacji. = Zarząd Dzielnicy, po zapoznaniu się z informacją Prezydent m. st. Warszawy, dotyczącą zwiększenia załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy, w części dotyczącej planu wydatków bieżących, omówił potrzeby i dokonał podziału kwoty zł. = Wyrażono zgodę na usunięcie drzew rosnących na terenach m. st. Warszawy. Zgoda dotyczy nieruchomości usytuowanych przy ul. Wolności/ Czerwona Droga z powodu budowy żłobka oraz w Parku Czechowickim, z powodu modernizacji szaty roślinnej. Zobowiązał WOŚ o dokonanie nasadzeń zastępczych. = Zarząd Dzielnicy wyraził zgodę na udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe w 2011 r., dla osób zamieszczonych na liście i kwalifikujących się do uzyskania bonifikaty. Zarząd wyraził zgodę na zmianę terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w 2011 r., zgodnie z pismem Wydziału Infrastruktury. Nie wyrażono zgody na ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, mając na uwadze, że ta sprawa dotyczy garażu, a nie lokalu mieszkalnego. = Zaakceptowano rozliczenie III transzy dotacji, udzielonej Stowarzyszeniu Przymierze Rodzin oraz rozliczenie III transzy dotacji, udzielonej Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich Zorza. = Przedłużono umowę najmu, na pomieszczenie użytkowe o powierzchni 21,13 m², usytuowane na parterze budynku Urzędu Dzielnicy, przeznaczone na prowadzenie kiosku. = Przyjęto do wiadomości sprawozdanie Ośrodka Kultury Arsus, z działalności programowej za 2010 rok oraz plan pracy ośrodka oraz podległych mu komórek organizacyjnych na marzec br. Jednocześnie Zarząd skierował sprawozdanie oraz plan pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. = Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Stowarzyszenia Przyjaciół Architektury Warszawskiej w sprawie wyrażenia zgody na wsparcie akcji społecznej, informującej mieszkańców o konieczności uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich, skierował wniosek pod obrady Rady Dzielnicy, celem zasięgnięcia opinii. Zarząd podjął także : - cztery uchwały w sprawie dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2011 rok, - uchwałę w sprawie akceptacji sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy za 2010 rok, - uchwałę w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego, - uchwałę w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego, - uchwałę w sprawie obniżenia czynszu garażu wolnostojącego, - dwie uchwały w sprawie wydzielenia z zasobu m. st. Warszawy lokalu socjalnego i skierowanie osób do zawarcia umowy najmu na czas określony, - uchwałę w sprawie wskazania pomieszczenia tymczasowego, - uchwałę w sprawie skierowania osób do zawarcia umowy najmu lokalu na czas określony. Dementujemy plotki W Ursusie w ostatnim okresie pojawiły się informacje mówiące o likwidacji Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Sosnkowskiego 18 oraz Urzędu Pocztowego 123 przy ul. Warszawskiej 58C. Dr Andrzej Barcik zastępca dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Ochota, któremu podlega Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna przy ul. Sosnkowskiego 18 powiedział nam, że nie jest planowana likwidacja placówki. Wręcz przeciwnie w planach jest dalsza modernizacja przychodni oraz rozszerzenie działalności o nowe poradnie. W kwestii likwidacji Urzędu Pocztowego przy ul. Warszawskiej 58C, Zarząd Dzielnicy Ursus wystąpił do dyrektora Centrum Poczty z prośbą o wyjaśnienie powyższej kwestii. W odpowiedzi czytamy na terenie Dzielnicy Ursus funkcjonuje pięć placówek pocztowych. Nadmieniam, iż nie ma planów dotyczących likwidacji funkcjonujących placówek pocztowych na terenie Dzielnicy Ursus. Sześciolatek w szkole 30 marca 2011 r. w Ośrodku Kultury Arsus o godz rozpocznie się konferencja dla rodziców dzieci Sześciolatek w szkole. W konferencji wezmą udział nauczyciele, którzy pracują z sześciolatkami w oddziałach przedszkolnych i klasach pierwszych, nauczyciel doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego oraz psycholodzy z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 15 w Ursusie. Serdecznie zapraszamy indd :01

3 Edukacja DZIENNIK URSUSA 3 Prawo jazdy kategorii AM dla gimnazjalistów w obecności funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Obejmował cześć teoretyczną i praktyczną. Zawsze wzbudzał wiele emocji i radości po zaliczeniu wszystkich części egzaminu. Uczniowie wiedzę teoretyczną pogłębiali na To nie jedyne działania podejmowane na rzecz popularyzowania przepisów, bezpiecznego poruszania się po drogach i roweru jako środka transportu. Przy tej okazji warto wspomnieć o sukcesach uczniów fot. Lewandowska Uczniowie gimnazjum w myśl ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która obowiązuje od 11 lutego 2011 r. mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii AM. Nowa kategoria uprawnia do kierowania motorowerem i zastępuje wydawaną bezpłatnie przez dyrektora szkoły kartę motorowerową. Nowa ustawa podnosi również wiek niezbędny do uzyskania uprawnień do kierowania motorowerem z 13 do 14 lat. Aby uzyskać to prawo jazdy trzeba będzie ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Obecny dokument podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, (o ile osoba ma ukończone 14 lat). Uczniowie szkół podstawowych nadal będą mogli ubiegać się o wydanie karty motorowerowej w ramach zajęć prowadzonych w szkole. Uczniowie Gimnazjum nr 131 im. K.K. Baczyńskiego i Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi chętnie przystępowali do egzaminu na kartę motorowerową. Egzamin odbywał się Uczniowie Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi-egzamin na kartę motorowerową. dodatkowych zajęciach odbywających się w szkole, a współpraca ze Strażą Miejską przy przeprowadzaniu egzaminu dawała pewność, iż młodzi kierowcy wykazali się niezbędnymi kwalifikacjami. Ostatni egzamin na kartę motorowerową odbył się w Gimnazjum nr 131 w październiku 2010 r. Dzielnicy Ursus w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Jak do tej pory nasza dzielnica raz doczekała się finalistów tego turnieju z Gimnazjum nr 132, ale młodzież z Ursusa od 10 lat znajduje się w gronie najlepszych drużyn warszawskich. I tak drużyna z Gimnazjum nr 131 w roku 2009 zajęła I miejsce w Warszawie, II w eliminacjach rejonowych dzięki czemu zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. W roku ubiegłym tym razem drużyna z Gimnazjum nr 132 pokonała reprezentacje pozostałych dzielnic Warszawy i uczestniczyła w kolejnym etapie. Uczniowie biorący udział w turnieju muszą posiadać kartę rowerową, świetnie znać przepisy ruchu drogowego, wykazać się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz doskonale jeździć na rowerze. Podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa na drogach to jedno z ważniejszych zadań, które powinno być realizowane i propagowane wśród młodzieży. Dlatego już teraz uczniom Dzielnicy Ursus życzymy sukcesów w tegorocznej edycji XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Tym bardziej, że na przełomie kwietnia i maja szkolenia odbywać się będą na nowowybudowanym miasteczku ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w naszej dzielnicy. 25 lat działalności Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej 25 lat temu, 17 lutego 1986 r. grono starszych harcerzy postanowiło stworzyć Krąg, w którym mogliby kontynuować swoją harcerską przygodę. Byli wśród nich ci, którzy pierwsze harcerskie kroki stawiali jeszcze przed 1939 r., jak Janek Cierliński i Maciek Kołodziejczyk. Byli też tacy, którzy przychodzili na zbiórki w czasie okupacji ryzykując życiem, jak: Jurek Brzozowski, Stasiek Blichowski, Krysia Stępniewska, czy też ci co mundur przywdzieli po 1945 r., jak Zbyszek Jabłoński. phm. Andrzej Pokrzywa Skrócony opis działania Kręgu zajmuje 9 stron, tu więc możemy indd 3 zrobić tylko telegraficzny skrót. Krąg posiada Patrona, którym jest hm. Jan Kucharski, harcerz Ursusa od 1943 r. i wieloletni Komendant Kręgu. Trzy pomniki w Ursusie powstały dzięki członkom Kręgu. Pierwszy to Kamień Pomnik Poległych Uczniów Szkoły nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy ustawiony w 1972 i odsłonięty w 2008 r. dzięki przychylności Zarządu Dzielnicy Ursus. Drugi to Pomnik Szarych Szeregów na ul. Walerego Sławka, trzeci zaś to kamień pomnik gen. Kazimierza Sosnkowskiego na ulicy jego imienia. Mosiężne Lilie i Krzyże Harcerskie przekazane zostały między innymi do Szczecina, pod Arsenał w Warszawie czy dla płk. Jana Mazurkiewicza Ra dosława. Oddzielnym działaniem było przekazanie Krzyża Harcerskiego z dedykacją Janowi Pawłowi II, za co krąg otrzymał podziękowanie i błogosławieństwo. Co roku odbywają się Złazy Seniorów w różnych miastach Polski. Nasi członkowie uczestniczą w nich od 1986 r. Trzeba tu wspomnieć o Rajdzie Rodło organizowanym przez Chorągiew Gdańską i Gdański Krąg Seniorów na terenie Pomorza. Sami też organizujemy własne złazy i spotkania u członków Kręgu. Comiesięczne zbiórki kręgu z gawędą, ze śpiewaniem starych i nowych harcerskich piosenek, pozwalają być razem, tak jak dawniej. Pozwalają wspominać dawne obozy i biwaki. Wspólne spotkania wigilijne i wielkanocne razem z byłymi członkami AK i Szarych Szeregów jeszcze bardziej nas łączą. Członkowie kręgu wraz ze sztandarem uczestniczą w wielu uroczystościach państwowych i kościelnych. Stworzyliśmy Kolekcję Pamiątek Harcerskich, których znaczne zbiory dotyczą nie tylko harcerstwa, ale i Ursusa, a obecnie służą do tworzenia wystaw. Mimo, że założycieli kręgu jest coraz mniej, przychodzą do nas młodsi instruktorzy harcerscy, którzy będą kontynuować działalność kręgu i współpracę z naszymi młodymi przyjaciółmi z Hufca ZHP Ursus im. hm. Mieczysława Bema :01

4 Edukacja D Podsumowanie semestru w SP nr 11 Z I E N N I K U R S U S A 4 Mamy za sobą I semestr roku szkolnego 2010/2011, czas więc na podsumowanie półrocznej pracy naszych uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy chętnie włączają się w pracę, działania i inicjatywy podejmowane w naszej placówce. Mamy wielu uczniów, dla których zorganizowaliśmy różnorodne propozycje zajęć popołudniowych, które wyrównują ich szanse i stwarzają optymalne warunki do rozwoju talentów i pasji. Działa świetlica środowiskowa, to wydłuża czas pracy szkoły i dzięki temu uczniowie mogą liczyć na pomoc w nauce i rozwijaniu swoich zainteresowań. Maryla Gołębiewska fot. z archiwum szkoły Laureaci Konkursu Kuratoryjnego Na każdym poziomie edukacyjnym uczniowie wymagają wsparcia ludzi dorosłych i to im zapewniamy poprzez opiekę specjalistów i wszystkich nauczycieli. Jak co roku prowadzimy działania systemowe, mające pomóc uczniom klas szóstych osiągnąć w sprawdzianie po klasie szóstej jak najlepsze wyniki, zgodne z ich możliwościami. Przeprowadziliśmy trzy sprawdziany próbne. Wyniki są na poziomie ubiegłorocznym. W pierwszym semestrze nasi uczniowie zostali laureatami wielu konkursów. Dominika Lewandowska zajęła I miejsce w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży Szkolnej w kategorii szkół podstawowych na etapie wojewódzkim. Drużyna z naszej szkoły w składzie: Aleksandra Brzeska, Dominika Lewandowska, Dorota Biernacka, Kacper Pytlewski i Jakub Polnik zajęła I miejsce w finale VII Warszawskiego Konkursu Savoir- Vivre Obycie umila życie, pokonując 27 drużyn z warszawskich szkół podstawowych. Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami I Mazowieckiego Festiwalu Piosenki z Dobrym Tekstem Muzyczna Jesień - Wiktoria Księżopolska wyśpiewała Grand Prix, miejsca i wyróżnienia zdobyli Alicja Kraśniewicz, Niezapominajki, Jowita Mazurkiewicz, Chór SP 11, Zespół Chłopięcy, Sekret. Drużyna SP 11 w składzie: Jakub Ogonowski, Aleksy Kozakow, Alan Lewandowski, Patrycja Reda z kompletem zwycięstw zdobyła złoty medal w Szachowych Mistrzostwach Mazowsza Szkół Podstawowych. Indywidualnie na poszczególnych szachownicach tzw. małe medale: J. Ogonowski (złoty medal), A. Kozakow (złoty medal), P. Reda (srebrny medal), A. Lewandowski (brązowy medal). Dominika Lewandowska zajęła III miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży Szkolnej z okazji Roku Fryderyka Chopina i Ignacego Paderewskiego pt. Duchowe testamenty wielkich Polaków w kategorii szkół podstawowych. Bartek Kosiorek zajął I miejsce, a Marcin Nartanowicz II miejsce w VIII Dzielnicowym Konkursie Informatycznym Mistrz klawiatury. Jakub Ogonowski został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny. Wynik bardzo dobry uzyskał Krzysztof Kania, a wyróżnienia otrzymali Patryk Misior oraz Jowita Drozdowicz. Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Olimpus. W kategorii klas czwartych: Krzysztof Kania III miejsce, Bartosz Żebrowski V miejsce, Patrycja Reda VIII miejsce, Wiktor Pytlewski IX miejsce, Adam Jaskóła X miejsce. W kategorii klas piątych: Patryk Misior VIII miejsce, Bartek Lasocki IX miejsce w kraju, Kacper Nowakowski IX miejsce, Artur Trębski X miejsce. W kategorii klas szóstych: Jakub Ogonowski III miejsce, Aleksandra Brzeska IV miejsce, Bartłomiej Kosiorek VIII miejsce, Kacper Rytlewski VIII miejsce, Julia Król IX miejsce, Katarzyna Jakubas IX miejsce, Oskar Pawluczyk X miejsce. Niebywałym sukcesem może się pochwalić Jakub Ogonowski, który został laureatem III Kuratoryjnego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego Krajobrazy Polski, Europy i Świata, dzięki temu jest zwolniony ze sprawdzianu po klasie szóstej. Natomiast jego kolega Kacper Pytlewski został finalistą tego konkursu. Nasi młodzi sportowcy osiągnęli sukcesy w zawodach sportowych w ramach XLIV Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Drużyna mini piłki ręcznej dziewcząt oraz drużyna mini piłki ręcznej chłopców zajęły I miejsca w Dzielnicy Ursus. Drużyna mini piłki siatkowej dziewcząt oraz drużyna mini piłki siatkowej chłopców zajęły II miejsce. Drużyna mini koszykówki chłopców zajęła I miejsce. Drużyna unihokeja dziewcząt zajęła I miejsce, a drużyna unihokeja chłopców II miejsce. Organizujemy Warszawski Festiwal Pieśni Chrześcijańskiej Zaufaj Panu, który znalazł się wśród 50 najlepszych projektów Edukacji Kulturalnej Warszawy. Naszym nowym przedsięwzięciem, które od razu znalazło rzesze miłośników był I Mazowiecki Festiwal Piosenki z Dobrym Tekstem Muzyczna Jesień (relacja z festiwalu w numerze z listopada 2010). Do realizacji konkursów pozyskaliśmy partnerów i ludzi dobrej woli, którzy chętnie nam pomagają, widząc pozytywne aspekty tego, co robimy dla uczniów, środowiska lokalnego i warszawskiego. Ten projekt również zgłosimy do tegorocznej edycji konkursu, ponieważ jego zasięg i oddziaływanie animacyjne jest bardzo ważnym elementem działalności naszej placówki, która stawia na wszechstronny rozwój ucznia rozwijanie jego pasji. Organizujemy także Konkursy Dzielnicowe, których laureatów poznamy w II semestrze. Nasi nauczyciele przygotowują wiele konkursów szkolnych i biorą udział w międzyszkolnych. W szkole jak co roku, wszyscy poświęcali wiele czasu i troski swoim podopiecznym, przygotowując ich do samodzielnego i efektywnego współdziałania w społeczności naszej szkoły. Wspaniali Dzielnicy Ursus Dzielnicowe jury XVIII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych powołane przez Burmistrza Wiesława Krzemienia wybrało kandydatów do eliminacji warszawskich. W kategorii najmłodszej Ósemeczek Dzielnicę Ursus będą reprezentować: Szymon Twardowski, Karolina Koch, Natalia Ziarkowska, Katarzyna Pik reprezentujący Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 oraz Gabriela Matus ze Szkoły Podstawowej nr 4 reprezentująca Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Ursus. Bogusław Łopuszyński W kategorii młodzieży starszej Ósemek do etapu stołecznego dostali się: Julia Domagalska, Olga Okrój, Katarzyna Wardzyńska, Ilona Włodarska, Natalia Jeszko i Magdalena Bernacik zgłoszone przez Bibliotekę Publiczną w dzielnicy Ursus oraz Alicja Harasimczuk z Gimnazjum nr 131. W zgłoszeniach grupowych kluby Ośmiu Dzielnicę Ursus będzie reprezentować wspaniała młodzież z Gimnazjum nr 131. Eliminacje stołeczne odbędą się w dniach 7-8 kwietnia 2011 r. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Andersena 4 Naszej młodzieży życzymy dalszych sukcesów i zdobycia laurów podczas koncertu galowego w Sali Kongresowej PKiN indd :01

5 Dzielnica D Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ursusa Z I E N N I K U R S U S A 5 Powołane do życia w maju 2010 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ursusa dąży do zachowania dotychczasowego przemysłowego charakteru terenów po ZPC Ursus, wspiera w tym lokalnych przedsiębiorców i inwestorów. Do Stowarzyszenia należą firmy działające na terenie byłych ZPC Ursus. Jednym z podstawowych celów funkcjonowania organizacji jest dążenie do zachowania dotychczasowego przemysłowo-usługowego charakteru terenów po byłej fabryce. Przedsiębiorcy i inwestorzy ze Stowarzyszenia zabiegają o przygotowanie nowego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który będzie gwarantował istnienie przemysłu i usług na tym terenie oraz zapewni bezpieczeństwo energetyczne dzielnicy. Stowarzyszenie obawia się, że w przypadku uchwalenia obecnego projektu planu blisko 100 działających na terenie byłych ZPC Ursus firm i prawie 2000 miejsc pracy ulegnie likwidacji. Wspieramy lokalnych przedsiębiorców w rozwoju aktywności gospodarczej, w tym przemysłu, usług i produkcji na terenie naszej dzielnicy mówi Beata Linek, sekretarz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ursusa. Dążymy do zachowania na terenie ZPC Ursus przemysłu i miejsc pracy, a także tworzeniu nowych stanowisk. Chcemy wdrażać te idee we współdziałaniu z organami rządowymi i samorządowymi dodaje Linek. Firmy wchodzące w skład Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ursusa od wielu lat prowadzą działalność charytatywną, wspierają oświatę i kulturę, zarówno na terenie Ursusa, Warszawy, jak i poza granicami miasta. Doskonałym przykładem jest firma Asmet, która w uznaniu pomocy udzielonej przedsięwzięciom kulturalnym w stolicy otrzymała w 2007 r. tytuł Mecenasa Kultury Warszawy. Firma od początku lat 90. aktywnie wspiera utalentowanych twórców w dziedzinie nauki, kultury i sztuki m.in. fundując stypendia na renomowanych polskich uczelniach. Co ważne dla dzielnicy, współpracuje także z Ośrodkiem Kultury Arsus. Wśród wielu dokonań członków stowarzyszenia warto wskazać wydawanie pisma miłośników przeszłości Pro Memoria, pomoc przy wydaniu książki na temat historii Ursusa czy podręcznika Karta rowerowa Moje pierwsze prawo jazdy, powstałego przy wsparciu Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus. Godna uwagi jest także działalność charytatywna, w tym przede wszystkim udzielanie pomocy potrzebującym. Przejawia się to we wspieraniu Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą, Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, Polskiego Związku Niewidomych Koło oraz Szkoły dla Osób Niepełnosprawnych w Pruszkowie. W skład zarządu Stowarzyszenia wchodzą związani od lat z Ursusem: Czesław Sajnaga prezes zarządu, Leszek Rafał skarbnik oraz Beata Linek sekretarz. Zapraszamy na oficjalną stronę Stowarzyszenia: Budżet dzielnicy 13 stycznia Rada m. st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie budżetu stolicy na 2011 rok. W bieżącym roku Dzielnica Ursus otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości 119,4 mln zł, przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości 23,5 mln zł, co oznacza, że dodatkowe środki przekazane dla dzielnicy wyniosą 95,9 mln zł. Zmniejszone środki w budżecie miasta, jak i wszystkich dzielnic związane są z pogorszeniem się koniunktury gospodarczej, zmniejszonymi dochodami z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Nie bez znaczenia jest również dokonywanie przez m. st. Warszawa wysokich wpłat w ramach tzw. janosikowego do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto budżet miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą oraz funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. W związku z oszczędnościami informacje dotyczące budżetu dzielnicy przekazywać będziemy mieszkańcom systematycznie w kolejnych numerach Dziennika Ursusa. Dzielnica Ursus otrzymała do swojej dyspozycji środki w wysokości zł. Plan dochodów według działów przedstawia się następująco: gospodarka mieszkaniowa zł, administracja publiczna zł, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł, różne rozliczenia zł, oświata i wychowanie zł, ochrona zdrowia zł, pomoc społeczna zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł. Plan wydatków Dzielnicy Ursus na 2011 wygląda następująco: rolnictwo i łowiectwo 500 zł, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł, transport i łączność zł, gospodarka mieszkaniowa zł, działalność usługowa 500 zł, administracja publiczna zł, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł, oświata i wychowanie zł, ochrona zdrowia zł, pomoc społeczna zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, edukacyjna opieka wychowawcza zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł, kultura fizyczna zł indd :02

6 Co, Gdzie, kiedy? fot. J. Barski ośrodek Kultury arsus (ul. traktorzystów 14) 1 i 4 kwietnia, godz eliminacje do IX Konkursu Piosenkarskiego Tulipanada w kategoriach dzieci, młodzież, dorośli. 4 kwietnia, godz warsztaty poetyckie w Klubie Literackim Metafora. Prowadzi Tadeusz Maryniak, członek Związku Literatów Polskich. Wstęp wolny. 5 kwietnia, godz Klub Edukacji Samorządowej zaprasza na wykład prof. Romualda Szeremietiewa pt. Czego uczy nas Smoleńsk. Prowadzenie Jacek Stróżyński. Wstęp wolny. 6 kwietnia, godz Przegląd Twórczości Artystycznej Świetlic Szkolnych (taniec, teatr, muzyka, plastyka). 8 kwietnia, godz koncert zespołu rockowego Cabanos. cena biletu 5 zł. 9 kwietnia, godz (galeria Ad-Hoc ) wernisaż wystawy malarstwa olejnego i pasteli Elżbiety Bzdak. Ekspozycja czynna do 4 maja. 10 kwietnia, godz bajka dla dzieci (2-11 lat) pt. Wiosenne przygody kurczaczka i baranka w ramach cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem. cena biletu 10 zł. Bajka ta opowiada o wyprawie małych bohaterów, indd 6 DZIENNIK URSUSA 6 którym dzięki czarodziejskiej interwencji Pani Nocki udaje się wyruszyć w daleki, nieznany świat. W czasie swej podróży mają okazję poznać wiele ludowych wierzeń, obrzędów i obyczajów związanych z nadejściem i rozkwitem wiosny oraz obchodami świąt Wielkiej Nocy, takich jak topienie Marzanny-Śmiercichy, pierwszy siew ziarna, wiedza o ziołach i prastarym lecznictwie a także wiele innych, mniej znanych, czasem już zapomnianych ludowych zwyczajów i opowieści. Występują: Joanna Cichoń, Małgorzata Jóźwiak, Marta Powałowska (Jacek Zienkiewicz), Justyna Zbiróg (Adam Biernat), Piotr Rzymyszkiewicz 12 kwietnia, godz eliminacje do IX Konkursu Piosenkarskiego Tulipanada. 13 kwietnia, godz Edukacyjne Spotkania z Muzyką Kameralną. Koncert Filharmonii Narodowej pt. Szalone lata dwudzieste każdy taniec ma swoją historię. Wykonawcy: tancerze Baletu Dworskiego Cracovia Danza, Adam Sychowski (fortepian). cena biletu 5 zł. 15 kwietnia, godz Salonik Sztuk Arsus. Koncert muzyczny. Wstęp wolny. 16 kwietnia, godz Teatr Offu Scena Młodych spektakl Ale o co chodzi studentów UKSW. Reżyseria Wiesław Rudzki. Wstęp wolny. 21 kwietnia, godz spotkanie warsztatowe grupy poetyckiej Stowarzyszenia Autorów Polskich. Prowadzenie Janina Wielogurska, prezes Oddziału w Żyrardowie. Wstęp wolny. 28 kwietnia, godz koncert galowy IX Konkursu Piosenkarskiego Tulipanada. Występy nagrodzonych zespołów i solistów. Wstęp wolny. 29 kwietnia, godz koncert charytatywny na rzecz Fundacji Bogny Sokorskiej. Wystąpi Grażyna Mądroch (sopran koloraturowy) z przyjaciółmi. cena biletu 20 zł. Do Kultury Kolorowa (ul. Sosnkowskiego 16) 3 kwietnia, godz Jak koza Frania oduczyła się kłamania. Spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Teatru Domowego. Przedstawienie lalkowe łączone z żywym planem, pełne wesołych scenek, piosenek i śmiesznych postaci. Wstęp 10 zł. 13 kwietnia, godz koncert zespołu operetkowego Belcanto pt. O kobietach i dla kobiet. Wstęp wolny. 15 kwietnia, godz Finał Konkursu Plastycznego dla Przedszkoli z cyklu Wielkanocne tradycje pt. Wielkanocna serwetka. 16 kwietnia, godz Jarmark Wielkanocny. Prezentacje artystycznych wyrobów wielkanocnych. 17 kwietnia, godz Strunowe fantazje. Koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną w wykonaniu kwartetu Concertino con Chitarra w składzie: Janusz Raczyński-gitara, Agnieszka Cypryk-skrzyp :02

7 Co, Gdzie, kiedy? D Z I E N N I K U R S U S A 7 ce, Dariusz Smoliński-altówka, Nadia Bojadżij ew - wiolonczela. Wstęp wolny. Dom Kultury Mś (ul. zagłoby 17) 1-30 kwietnia wielkanocna wystawa prac plastycznych Małej akademii z Domu Kultury Miś. Wystawa czynna w dni powszednie w godz kwietnia, godz koncert pianistyczny znanych kompozytorów Z muzyką na TY w wykonaniu Jakuba Włoszczuka. Wstęp wolny. 7 kwietnia, godz Zaszum nam Polsko nad katyńskim lasem. Program okolicznościowy poświęcony ofi arom Katynia i Smoleńska. Dyskusja, poezja, pieśni w wykonaniu Seniorów. Wstęp wolny. 17 kwietnia, godz niedzielne południe z teatrem, widowisko teatralne Smok wawelski. Spektakl jest jedną z wielu wersji krakowskiej legendy, opowiadającej o królu Kraku, który mieszkał na Wawelu. Wokół zamku rosło i rozwij ało się miasto, ludzie żyli tam pracowicie i dostatnio, aż do momentu kiedy w jednej z jaskiń pod wawelskim wzgórzem zagnieździł się ogromny i straszny smok, który pożerał owce i baranki. Nikt nie znał sposobu na pokonanie smoka, nawet najdzielniejsi rycerze nie mieli dość odwagi, by stanąć do walki ze smokiem. Lecz nagle, nie wiadomo skąd, pojawił się miejski szewczyk szewczyk Dratewka, który wpadł na genialny pomysł Jaki? Tego dowiecie się podczas spektaklu. Wstęp 10 zł. 17 kwietnia, godz spotkanie Klubu Seniora Wesoła Chata i gości przy wielkanocnym stole. Wstęp wolny. 30 kwietnia, godz wiosenny wieczór biesiadnotaneczny w kawiarence Seniora. czytelnia Naukowa Nr XiX (ul. Plutonu torpedy 47) 5-27 kwietnia, godz kurs komputerowe 50+ (wtorki, środy) kwietnia, godz kurs j. angielskiego dla osób 50+ (poniedziałki). Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14) 17 kwietnia, godz Pasja z udziałem tenora Opery Kameralnej w Warszawie Zdzisławem Kordyjalikiem w wykonaniu chóru parafi alnego. Parafi a św. Jana Apostoła i Ewangelisty na osiedlu Gołąbki, ul. Bolesława Śmiałego 13 (Niedziela Palmowa). 1, 8, 15, 22, 29 kwietnia, godz Klub Miłośników Dobrej Książki - nowa inicjatywa mieszkańców osiedla Gołąbki i Biblioteki Publicznej w Ursusie. W ramach planowego cyklu poświęconego wybitnym Polakom i Polkom - prezentacja postaci i dzieła św. Maksymiliana Marii Kolbego w związku z ogłoszeniem przez Senat RP roku 2011 Rokiem Kolbińskim - świetlica parafi i św. Jana Apostoła i Ewangelisty na osiedlu Gołąbki, ul. Bolesława Śmiałego 13 (piątki). Prowadząca Joanna Dalkowska. Wstęp wolny. 4, 11, 18 kwietnia, godz Warsztaty wiązania chust i nosideł miękkich dla młodych mam prowadząca Marta Pilak, świetlica przy kościele na Gołąbkach ul. Bolesława Śmiałego 13, poniedziałki. Wstęp wolny. Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27a) 12 kwietnia, godz BKF Poznaj swojego sąsiada. Pokaz fi lmu Głową w mur w reż. Fatiha Akina, wprowadzenie Bartosz Posieczek Wstęp wolny. Biblioteka dla Dzieci Nr 64 (ul. Plutonu torpedy 47) 20 kwietnia, godz Spotkanie Wielkanocne w Klubie Malucha Wesołe Pszczółki (środa) kwietnia, godz Muzyczna Torpeda - zajęcia wokalno-instrumentalne dla dzieci i młodzieży (poniedziałek, wtorek, środa) kwietnia, godz zajęcia plastyczne dla dzieci (piątek). Brat Naszego Boga Karola Wojtyły 2 kwietnia 2005 roku o godz odszedł Papież Polak Jan Paweł II. Teolodzy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zakończyli prace nad kluczowym dokumentem procesu positio, czyli omówienie życia, zasług i nauczania kandydata na ołtarze. Beatyfi kacja Jana Pawła II odbędzie się 1 maja 2011 roku. Czekając, powinniśmy zadać sobie pytanie czy my również jesteśmy na nią gotowi? Do takiej refl eksji na pewno przyczynić się może przedstawienie pt. Brat Naszego Boga, zrealizowane na podstawie znanego dramatu Karola Wojtyły. Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Ośrodek Kultury Arsus serdecznie Państwa zapraszają do obejrzenia tego niezwykłego, bardzo interesującego spektaklu o charakterze fi lmowo-teatralnym. Sekwencje fi lmowe zostały nakręcone w Opactwie Ojców Benedyktynów w Tyńcu oraz Krakowie. Reżyserii i adaptacji scenicznej dramatu podjął się znany krakowski aktor teatralny i fi lmowy Artur Dziurman. W główną rolę wcielił się aktor Teatru Słowackiego Maciej Jackowski. Spektakl odbędzie się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Arsus w dniu 14 kwietnia o godz Wejdźcie Państwo w świat magii teatru i przekonajcie się, że marzenia się spełniają. Wszelkie informacje o spektaklu w sekretariacie Arsusa tel indd :02

8 Ochrona środowiska DZIENNIK URSUSA 8 Kupa problemów Astronomiczna wiosna rozpoczęła zachodnioeuropejskim. Ten przykry tak działa. Ja sam nigdy nie miałem Zgodnie z regulaminem utrzy- się w momencie równonocy wio- aspekt uwypukla niestety nasze i nie mam psa. Nie mam wcale za- mania czystości i porządku na tere- sennej, czyli dokładnie 21 marca. braki w fundamentalnych nawykach miaru występować przeciwko czwo- nie m. st. Warszawy każdy właściciel Trwać będzie do momentu przesi- społeczeństwa XXI wieku. Na całym ronogom. Chcę tylko stanowczo psa ma obowiązek sprzątania, jed- lenia letniego, co na półkuli pół- świecie mieszkanie w kilkumiliono- podkreślić, że posiadanie psa niesie nak niewiele osób go przestrzega. nocnej w przybliżeniu oznacza 22 wej metropolii nobilituje ludzi do za sobą pewne obowiązki, a jednym W naszej działalności skupiamy się czerwca. Podczas wiosny astrono- przestrzegania pewnych zasad i re- z najbardziej fundamentalnych jest na promowaniu postaw przyjaznych micznej z każdą kolejną dobą dni guł. Mają one niekiedy jedynie formę sprzątanie po nim. środowisku i akcjach edukacyjnych, stają się coraz dłuższe, a nocy uby- norm zwyczajowych, niekoniecznie W trakcie rozmów z właścicielami czego doskonałym przykładem jest wa. Przyroda budzi się do życia, zawartych w lokalnym prawie. Moż- psów jednym z głównych dylema- rozdawanie zestawów lub akcje zaś warszawskie trotuary i trawni- na śmiało powiedzieć, że przepis tów jest kwestia specjalnych koszy. plakatowe mówi Marek Szymul ki pokrywają się psimi odchodami. o obowiązku sprzątania po swoim Funkcjonują one w kilku dzielnicach naczelnik Wydziału Ochrony Środo- czworonogu jest w Polsce martwy. Warszawy, jednak z naszych infor- wiska. Łukasz Prokop Problem w moim przekonaniu macji wynika, że nie zdają one egza- tkwi w naszej mentalności i rosz- minu. Należy pamiętać, że odchody mawiamy do sprzątania po swo- Wszystkich Mieszkańców na- Problem ten, chciałoby się powie- czeniowej postawie typu: płacę można wyrzucać do zwykłych koszy ich czworonogach. To naprawdę dzieć, nie powinien dotyczyć społe- podatki, zatem mogę wymagać na śmieci. To wystarczy do zacho- bardzo ważne dla przyjaznego są- czeństwa, które dumnie nazywa się sprzątania. Otóż to nie do końca wania porządku i czystości. siedztwa. Park Hassów Park do tej pory bez nazwy, zlokalizowany pomiędzy ulicami: Stanisława Wojciechowskiego, Jana Czechowicza i Władysława Jagiełły otrzymał nazwę Park Hassów. 13 stycznia radni m. st. Warszawy podjęli w tej sprawie stosowną uchwałę. Warto przypomnieć, że Zarząd Dzielnicy Ursus przeprowadził w kwietniu 2010 roku wśród mieszkańców dzielnicy ankietę internetową dotyczącą nazwy parku. 71 internautów opowiedziało się za nazwą Park Wojciechowskiego, 67 za Parkiem Hassa. Jako, że fot. Ł. Prokop tereny, na których znajduje się park były własnością rodziny Hassów i zostały nieodpłatnie przekazane m. st. Warszawa z przeznaczeniem Park na Niedźwiadku w końcu ma nazwę na cele publiczne, Zarząd Dzielnicy pozytywnie zaopiniował nazwę. Kultury Urzędu m. st. Warszawy nieodpłatnie teren. Pozytywnie za- lofunkcyjne boisko do siatkówki Zgodnie z przyjętymi zasadami w sprawie wyrażenia opinii. W od- opiniowali ten wniosek radni Dziel- i koszykówki (w zimie pełni funkcję postępowania przy rozpatrywaniu powiedzi, nicy Ursus m. st. Warszawy. lodowiska) oraz drugie boisko z na- wniosków i przygotowaniu pro- Miejskiego zaproponował nazwę jektów uchwał w sprawie nadania nazw obiektom miejskim, Burmistrz Dzielnicy Ursus wystąpił do Biura indd 8 Zespół Nazewnictwa Park powstawał sukcesywnie wierzchnią syntetyczną. Powstały Park Hassów, gdyż nazwa obejmu- w latach Znajduje się alejki piesze oraz ścieżka rowerowa. je członków czechowickiej gałęzi tutaj zadaszona scena, kawiarnia, W sąsiedztwie zlokalizowany jest te- rodziny Hassów, którzy przekazali taras z wodnymi kaskadami, wie- ren rekreacyjno-sportowy Hasanka :02

9 Ochrona środowiska D Z I E N N I K U R S U S A 9 Z A W I A D O M I E N I E Prezydent m. st. Warszawy informuje, że od 1 kwietnia do 30 maja 2011 r. prowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z oceną ich stanu technicznego. Spis z natury obejmuje pokrycia dachowe obiektów budowlanych wykonane z płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich popularny eternit na terenie następujących dzielnic: Bemowo, Bielany, Mokotów, ochota, śródmieście, Ursus, Ursynów, Włochy, Wola, Żoliborz, Wawer. Mieszkańcy wymienionych dzielnic, użytkownicy wyrobów zawierających azbest proszeni są o udzielenie pomocy wykonawcom inwentaryzacji tj. umożliwienie dokonania stosownych pomiarów i oględzin na terenie nieruchomości. Prowadzona akcja ma na celu ustalenie ilości i stanu technicznego użytkowanych wyrobów zawierających azbest. Jest pierwszym etapem wieloletniego programu, którego zadaniem będzie sukcesywne usunięcie wszystkich wyrobów azbestowych z budynków znajdujących się na terenie m. st. Warszawy do 2032 roku. Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi fi rma WGS84 Polska Sp. z o.o. zgodnie z następującym harmonogramem: w dzielnicach Bielany, Bemowo, Żoliborz, Wola, Śródmieście, Ochota w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2011 r. w dzielnicach Ursus, Włochy, Mokotów, Ursynów w terminie od 15 kwietnia do 15 maja 2011 r. w dzielnicy Wawer w terminie od 1 maja do 30 maja 2011 r. Osoby wykonujące prace będą posiadały imienne upoważnienia, z numerem dowodu osobistego, do reprezentowania m. st. Warszawy przy wykonywaniu czynności, podpisane przez Grażynę Sienkiewicz Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy. zagrożenie DLa zdrowia Wyroby zawierające azbest, będące w złym stanie technicznym, mogą negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców Warszawy (wdychanie włókien azbestowych zawieszonych w powietrzu może mieć działanie chorobotwórcze) i dlatego podlegają sukcesywnej eliminacji ze środowiska. Usuwanie wyrobów azbestowych powinno odbywać się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, przez wyspecjalizowane i uprawnione fi rmy (posiadające decyzję administracyjną zezwalającą na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, powstających podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych). ZARZĄD DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY INFORMUJE Na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy przy Placu czerwca 1976 roku Nr 1, a także na stronach internetowych Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy warszawa.pl, został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. eurodotacje Centrum Doradcze Eurodotacje to jeden z ośrodków wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych prowadzonych przez Towarzystwo Amicus. Działa w ramach Programu Europejskiego dla Warszawy, który ma na celu zwiększenie wiedzy osób i instytucji z terenu Warszawy na temat pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Centrum świadczy bezpłatne usługi mieszkańcom Warszawy, jednostkom miejskim i organizacjom pozarządowym, a do jego zadań w szczególności należy: konsultacja projektów, zarządzanie projektami, przygotowywanie projektów partnerskich, działania promocyjne projektów. W siedzibie Centrum Doradczego Eurodotacje świadczone są usługi informacyjnodoradcze w ramach indywidualnych konsultacji. Istnieje również możliwość zorganizowania spotkania z doradcą oraz seminarium lub spotkania informacyjnego w siedzibie zainteresowanej instytucji. Centrum Doradcze Eurodotacje współpracuje m.in. z drugim ośrodkiem prowadzonym przez Towarzystwo AMICUS Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca dotyczy wsparcia osób zainteresowanych przygotowywania i realizacji projektów Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, a w szczególności bezpłatnego doradztwa oraz szkoleń, które wpływają na jakość opracowywanych projektów oraz zwiększają szanse na otrzymanie dotacji. Godziny otwarcia centrum: pon.-pt adres: ul. Krucza 38/42, Warszawa tel.: , indd :02

10 Sport DZIENNIK URSUSA 10 Skarb kibica KS Ursus na rundę wiosenną 2011 r. LP. ZAWODNIK pozycja wiek poprzedni klub wzrost LP. ZAWODNIK pozycja wiek poprzedni klub wzrost 1 KAROL MURAWSKI bramkarz 25 Piast Piastów PIOTR ĆWIK 23 wychowanek ŁUKASZ MALEC bramkarz 25 Wisła Płock JAKUB LESIAK 19 wychowanek BARTOSZ PIEC 23 wychowanek PATRYK KOSTYRA 20 4 JAKUB ŁUCZAKOWSKI 26 Siarka Tarnobrzeg ŁUKASZ PUCIŁOWSKI 23 Start Otwock ŁUKASZ FRĄCZEK 26 Jeziorak Iława MACIEJ BUSZKO 22 Start Otwock JAKUB ŁOWICKI 33 GLKS Nadzrzyn IGOR PASKIV 23 7 SEBASTIAN BULIK 20 Naprzód Zielonki MATEUSZ GOLICZEWSKI napastnik 22 wychowanek BARTOSZ POMARAŃSKI 23 wychowanek ŁUKASZ SOWIŃSKI napastnik 19 wychowanek KRZYSZTOF CEGIEŁKA 17 wychowanek IURII MEDVEDIEV napastnik 25 Iskra Krasne KRZYSZTOF ROGUS 20 wychowanek IHOR KOZELKO napastnik SEBASTIAN SIKORA 24 wychowanek 184 ARTUR KALINOWSKI trener 12 MACIEJ JAGODZIŃSKI KONRAD GOŁASZEWSKI trener indd 10 Polonia Warszawa ME Legia Warszawa ME Spartakus Szarowola Spartakus Szarowola :03

11 Sport DZIENNIK URSUSA 11 Turnieje karate 12 marca br. w Chynowie odbył się Nasi zawodnicy zdobywając 16 medali cjach drużynowych medale zdobywali: K.Missala, F. Pietryka, M. Cędrowski ogólnopolski turniej karate Mazovia uplasowali się na IV miejscu w klasyfika- Ł. Sulejczak, K.Wojtkowski, W. Oziębły srebro. Dobrym wynikiem zakończył się Cup organizowany przez World Kara- cji punktowej. złoto; M. Łasek, M. Zawadzki, M. Du- również dwudniowy turniej zorgani- te Federation. W swoich kategoriach i konkuren- dziec brąz; A.Majczyk, J. Świtkowski, zowany w Łodzi w ramach Środkowo- cjach medale zdobyli: Łukasz Sulejczak A.Majbur brąz; K. Bogurad, A. Stecz- europejskiej Ligi karate CEKL Harasuto i Darek Chrupek srebro i brąz, Woj- kowska, K. Tylus srebro; D. Chrupek, A. Europe Cup. Nasi zawodnicy wywalczyli ciech Oziębły, Wiktor Michalski, Monika Bedyński, A. Rudowski srebro; M. Cę- 2 medale i 3 miejsca punktowane (5-7) Wystartowało w nim 316 zawodni- Durmaj oraz Kamil Wojtkowski brąz, drowski, A.Niemyjski, S.Zieliński brąz; plasując nasz klub w stawce 64 drużyn ków z 18 czołowych polskich klubów. Paweł Biernacki srebro. W konkuren- P. Rączka, A. Boguska, K. Kobus srebro; z 16 państw na wysokim 30 miejscu. Mirosław Boguski Kolejny sukces młodych koszykarek Ogromną niespodziankę sprawiły Widocznie wpłynęło to na popra- wa zakończyła się wynikiem 18:22. Trzecia kwarta skończyła się wyni- koszykarki z rocznika 99, pokonu- wę gry. 6 pkt Weroniki Zaworskiej Trzecia kwarta rozpoczęła się od kiem 37:31 i po raz pierwszy nasze jąc u siebie dużo wyżej notowaną i 4 pkt. Anny Brzozowskiej sprawiły, wielu nieskutecznych akcji naszej dziewczyny schodzą na przerwę drużynę z Wołomina 51:37. Nasze że po pierwszej kwarcie był remis drużyny i przewaga gości powięk- prowadząc. Czwarta odsłona meczu zawodniczki wyszły na parkiet 10:10. Druga kwarta rozpoczęła szyła się do 7 pkt. Po kolejnej prze- to dominacja naszych zawodniczek, lekko stremowane i po niewyko- się po myśli naszych zawodniczek. rwie błysnęła Agata Tkacz trafiając a szczególnie Agaty Tkacz (10 pkt) rzystanych kilku akcjach przegry- Szybkie punkty Basi Stajniak i Agaty w ciągu 2 minut aż 5 razy z rzędu, wspomaganej przez Weronikę Za- wały już 0:8. W tym momencie Tkacz doprowadziły do prowadzenia a Małgosia Strzałkowska, Natalka worską i Annę Brzozowską. Tak wy- trener poprosił o czas i zmienił 15:10. Końcówka należała jednak Bochenek i Julka Dołężka skutecznie soka wygrana potwierdza duże moż- ustawienie drużyny. do drużyny gości i pierwsza poło- broniły dostępu do własnego kosza. liwości tych młodych zawodniczek. RC Liga Kolejny raz na terenie naszej mi, gdyż przy takiej prędkości czas dzielnicy w Zespole Szkół nr 80 reakcji jest bardzo krótki. Oprócz odbyło się Zimowe Grand Prix Ur- doświadczenia susa 2011 modeli samochodów samochodu, ważna była wiedza zdalnie sterowanych. Od kilku lat techniczna. jest to miejsce spotkań modela- bardzo chętnie opowiadali o swo- rzy sportowych. Wszyscy, którzy ich doświadczeniach i przygodach przyszli na zawody kibicować na torze. w prowadzeniu Wszyscy zawodnicy swoim faworytom, mogli przekonać się na czym polega sztuka W poszczególnych klasach na po- kierowania tymi pojazdami. dium uplasowali się: Przygotowano specjalne modele, 1. Kacper Łasinowski na których każdy mógł bezpłatnie 2. Patrycja Jaworska spróbować swoich sił. Tacy nowi- 3. Andrzej Wróblewski fot. Z. Mendza E10TC Start: Zwycięzcy ze swoimi modelami cjusze startowali w klasie E10-TCStart jeżdżącej z prędkością do 20 E10TC-540 km/h. Dla bardziej wtajemniczo- 1. Maciej Kamiński E12TC tować dowolne zawodnicze modele nych rywalizacja przebiegała w kla- 2. Rafał Gwiaździński 1. Paweł Rosiński elektryczne. Z ciekawszych typów sie E10TC-540, w której pojazdy 3. Grzegorz Michał Wójcik 2. Piotr Błazucki były modle z klasy F1 (stylizowane 3. Michał Abramowicz. na Formułę 1), która staje się coraz osiągały do 40 km/h oraz E10TC- w klasie Free, w której mogły star- Spec, gdzie prędkość według ostat- E10TC-Spec nich pomiarów dochodzi nawet do 1. Bartosz Pochopień Wszyscy zawodnicy zdobyli dy- cje również znaleźć można na stro- 100 km/h. Warta podkreślenia jest 2. Maciej Kamiński plomy, puchary oraz nagrody rze- nach oraz do precyzja sterowania tymi modela- 3. Paweł Rosiński czowe. Jazdy odbyły się również indd 11 popularniejsza. Wszystkie informa :03

12 Sport DZIENNIK URSUSA 12 Wydawca: Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Ursus Adres redakcji: Plac Czerwca 1976 r. nr 1 pok. 202 Redaktor Prowadzący: Elżbieta Kowalewska, tel.: , Internet: Projekt: IG-tech, DTP, druk: Pracownia C&C Sp. z o.o., Nakład: indd :03

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Prezentujemy Państwu końcowy dokument XLVIII edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, zawierający osiągnięcia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH A może jednak klasa sportowa Co robimy? AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Program "Lato w Mieście 2014" Dzielnica Ursus m.st. Warszawy

Program Lato w Mieście 2014 Dzielnica Ursus m.st. Warszawy Koordynarorzy: Barbara Dudzińska tel: (22) 478 60 48; e-mail: bdudzinska@ursus.warszawa.pl Norbert Pyza; tel: (22) 478 60 73; npyza@ursus.warszawa.pl Lp. PUNKTY WAKACYJNE Nazwa placówki adres termin/godz.

Bardziej szczegółowo

Plan Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego na rok szkolny 2014/2015 sprawozdanie na dzień 26.06.2015 r.

Plan Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego na rok szkolny 2014/2015 sprawozdanie na dzień 26.06.2015 r. Plan Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego na rok szkolny 2014/2015 sprawozdanie na dzień 26.06.2015 r. Działania Osoba odpowiedzialna Termin Akademia Zaruskiego dla klas I-VI

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy.

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA

SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA Nazwa konkursu ucznia Uzyskany wynik klasa nauczyciela Pięknego Czytania Oliwia Szypulska Karolina Baniak Artur Dokurna Julia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 I SEMESTR

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 I SEMESTR KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 I SEMESTR 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 Zebrania z rodzicami dla klas I 1.09.2015 2. Zebrania z rodzicami dla klas II i III 2.09.2015 3. Wypożyczanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim Lp. ucznia Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim Klasa Osiągnięcia nauczyciela, który przygotował ucznia do Agnieszka Zaremba 1 Wojciech Czajkowski II Laureat Konkursu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RESKU SPOTKANIE Z RODZICAMI 12 IV Opracowanie Agata Popielarz

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RESKU SPOTKANIE Z RODZICAMI 12 IV Opracowanie Agata Popielarz ZESPÓŁ SZKÓŁ W RESKU SPOTKANIE Z RODZICAMI 12 IV 2016 Opracowanie Agata Popielarz PLAN SPOTKANIA 1. Konkursy. 2. Sport. 3. Z życia szkoły. 4. Wycieczki. 5. My w środowisku. Konkurs kuratoryjny języka polskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 października 2013 r. Poz. 6170 UCHWAŁA NR XXIII/491/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród

Bardziej szczegółowo

Opole, 11 grudnia 2015 r. BRM Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2015 r.

Opole, 11 grudnia 2015 r. BRM Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2015 r. BRM.0012.5.52.2015 Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opole, 11 grudnia 2015 r. Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła

Bardziej szczegółowo

Zestawienie osiągnięć uczniów: konkursy, olimpiady, zawody sportowe w II okresie roku szkolnego 2015/2016

Zestawienie osiągnięć uczniów: konkursy, olimpiady, zawody sportowe w II okresie roku szkolnego 2015/2016 Zestawienie osiągnięć uczniów: konkursy, olimpiady, zawody sportowe w II okresie roku szkolnego 2015/ Lp. Nazwa konkursu, zawodów Data zawodów, konkursu Imię i nazwisko ucznia, klasa Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła Odkrywców Talentów Szkoła Odkrywców Talentów Zajęcia, które służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień artystycznych. pracując nad podstawowymi umiejętnościami scenicznymi: budowaniem postaci, ruchem scenicznym, dialogiem,

Bardziej szczegółowo

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 92/XIX/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE. z dnia 29 września 2015 roku

UCHWAŁA NR 92/XIX/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE. z dnia 29 września 2015 roku UCHWAŁA NR 92/XIX/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

1. Zmienia się nazwę:

1. Zmienia się nazwę: Statut Domu Kultury Śródmieście - Uchwała Nr XXXII/715/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów domom i ośrodkom kultury m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli rekomenduje PORADNIK Oświatowy LESZEK JAWORSKI Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli LESZEK JAWORSKI Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli 1 DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

RODZAJ ZADANIA OGŁOSZENIE

RODZAJ ZADANIA OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w roku 2008 polegających na organizacji różnych form wypoczynku zimowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dzielnicowego konkursu matematycznego dla uczniów klas III w roku szkolnym 2012/2013 Wzorowy matematyk

Regulamin dzielnicowego konkursu matematycznego dla uczniów klas III w roku szkolnym 2012/2013 Wzorowy matematyk Regulamin dzielnicowego konkursu matematycznego dla uczniów klas III w roku szkolnym 2012/2013 Wzorowy matematyk 1 Organizatorzy konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 158 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/96/03 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 sierpnia 2003 r.

Uchwała Nr XIII/96/03 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 sierpnia 2003 r. Uchwała Nr XIII/96/03 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Gostyń Nagrody Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia 2005/ 2006 r.

Osiągnięcia 2005/ 2006 r. 1. Nazwa olimpiady, konkursu, zawodów, imprezy it.d. Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych Osiągnięcia 2005/ 2006 r. Organizator szczebel Imię i nazwisko Opiekun Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości. Warszawa 19.03.2014 r.

Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości. Warszawa 19.03.2014 r. Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości Warszawa 19.03.2014 r. Czym jest budżet Warszawy? Budżet to roczny plan dochodów i limit wydatków oraz przychodów i rozchodów m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Miejska w Mogilnie uchwala

Młodzieżowa Rada Miejska w Mogilnie uchwala Uchwała Nr III/7/08 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie w sprawie ustanowienia stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i studentów Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i 10, art.

Bardziej szczegółowo

Program "Zima w Mieście 2016" Dzielnica Ursus m.st. Warszawy

Program Zima w Mieście 2016 Dzielnica Ursus m.st. Warszawy Feryjne placówki edukacyjne Lp. Nazwa placówki adres kierownik telefon adres e-mail z klas. planowana liczba 1 Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Keniga 20 01.02.-13.02.2016 Dorota Porzezińska 667 09 27 dporzezinska@tlen.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Seniorzy mają talent. Do udziału w projekcie może zgłosić się senior (uczestnik ośrodka wsparcia, klubu seniora),

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r.

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz. 6006 UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagród

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 747/63/15

UCHWAŁA Nr 747/63/15 UCHWAŁA Nr 747/63/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu województwa pomorskiego oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI ul. św. Franciszka z Asyżu 53 93-479 Łódź Tel 0 (42) 682 67 10 mail: sp138.lodz@gmail.com Dyrektor szkoły: Piotr Bara Lokalizacja i otoczenie: Miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT. Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2009 r. STATUT Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Filharmonia im. Karola Szymanowskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Czas realizacji programu: 2015 r. 2020 r. Opracowała: Małgorzata Polkowska Agnieszka Lasota

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad 11. sesji V kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście w dniu 12 czerwca 2013 r. o godz

Protokół obrad 11. sesji V kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście w dniu 12 czerwca 2013 r. o godz Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa e-mail: mrds@mrds.warszawa.pl Protokół obrad 11. sesji V kadencji Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu na rok szkolny 2014/ 2015

PLAN PRACY Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu na rok szkolny 2014/ 2015 PLAN PRACY Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu na rok szkolny 2014/ 2015 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 12 września 2014

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM DOSTOSOWANIE FORM I METOD PRACY W metodyce pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Świat malowany kolorami wiosny I miejsce - Jakub Wójcik klasa II rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II SZCZĘŚLIWY MAŁY OKR DLA ÓSEMKI 8 maja 2014 roku w Domu Kultury "Śnieżka" odbyły się eliminacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik/tabela. Dane podmiotu, który zawarł umowę z m.st. Warszawy wraz z adresem 1 zlecenie Mariola Michalak os.fiz.

Załącznik/tabela. Dane podmiotu, który zawarł umowę z m.st. Warszawy wraz z adresem 1 zlecenie Mariola Michalak os.fiz. Załącznik/tabela Lp. Rodzaj umowy (zlecenie lub dzieło) Dane podmiotu, który zawarł umowę z m.st. Warszawy wraz z adresem 1 zlecenie Mariola Michalak 2 zlecenie Sebastian Cienkosz Małopolskie Centrum Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia szkolne w roku 2006/2007 P R Z E D M I O T O W E

Osiągnięcia szkolne w roku 2006/2007 P R Z E D M I O T O W E Osiągnięcia szkolne w roku 2006/2007 NAZWA KONKURSU, ZAWODÓW, IMPREZY ORGANIZATOR WYNIKI ZESPOŁOWE WYNIKI INDYWIDUALNE OPIEKUNOWIE P R Z E D M I O T O W E Ogólnopolski Przedmiotowy MIX z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu- Aktywni, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 30 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1932/12 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów edukacyjnych uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczającym do szkół

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych:

Osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych: Osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych: Konkursy I semestr 2013/2014 Konkursy Ogólnopolska Olimpiada p. Anna Stolarska Mitologiczna,,OLIMPUS 12 miejsce - Gabriela Kuta kl. V a I miejsce Hanna Kopeć

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Ochota w dniu 27 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Ochota w dniu 27 stycznia 2016 r. Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Ochota w dniu 27 stycznia 2016 r. Posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Ochota odbyło się w Urzędzie Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów 117 04-349 Warszawa tel. 22 610 67 72 faks: 22 610 67 72 wew.26 email: sp141@edu.um.warszawa.pl www.sp141warszawa.edupage.org Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

Informacje o Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego

Informacje o Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Informacje o Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ WCHODZĄ: 1. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FABRYCZNA we WROCŁAWIU OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI Młodzieżowy Dom Kultury FABRYCZNA 54-438 Wrocław ul. Zemska 16 a tel./fax. +48 71 78 50 920/21 www.mdk.wroc.pl SPACER

Bardziej szczegółowo

ELITARNY KLUB BATOROWCA

ELITARNY KLUB BATOROWCA ELITARNY KLUB BATOROWCA Marta Nowak Nr 314 Reżyseria nagradzanych na Szkolnym Festiwalu Teatralnym spektakli: Odgłosy walk zwierzęcych (2009r.) oraz W/Na/S/Od/pięcie (2011r,). Pierwszy z nich został wystawiony

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Szkolny regulamin rekrutacji do klasy pierwszej. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.

Szkolny regulamin rekrutacji do klasy pierwszej. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. Szkolny regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja tradycyjna Opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Greta Piekut koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 58/XIV/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 26 listopada 2015 roku

UCHWAŁA Nr 58/XIV/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 26 listopada 2015 roku UCHWAŁA Nr 58/XIV/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok Na podstawie 13 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

Zespół Szkół nr 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW Zespół Szkół nr 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW Istnieje coś bardziej niespotykanego coś o wiele lepszego niż zdolności. To jest zdolność rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

NAGRODA BURMISTRZA RADŁOWA. Zespół Szkół w Radłowie

NAGRODA BURMISTRZA RADŁOWA. Zespół Szkół w Radłowie NAGRODA BURMISTRZA RADŁOWA Zespół Szkół w Radłowie AMELIA SROKA KL. IV SP Zespół Szkół w Radłowie - wyniki w nauce średnia 5,5, - zajęcie III miejsca w I Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Anglojęzycznej,

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO DOM KULTURY K O L O R O W A 02 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95, fax. 22 667 83 75 www.kolorowa.arsus.pl e-mail: dk.kolorowa@gmail.com KONKURS MOJA WIEDZA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Mełgiew" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/16. GIMNAZJUM Nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów. Informacja o szkole

REKRUTACJA 2015/16. GIMNAZJUM Nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów. Informacja o szkole GIMNAZJUM Nr 92 im. J.U. Niemcewicza Ul. Koncertowa 4, Warszawa - Ursynów REKRUTACJA 2015/16 Informacja o szkole Położenie Dogodny dojazd autobusami ZTM: 136, 179, 193, 195, 209, 210 Szkoła położona jest

Bardziej szczegółowo

środa 07.00-07.45 czwartek 07.00 07.45 8. Cieślińska Violetta,,Możesz więcej, możesz lepiej" (klasa 2a) gimnastyka korekcyjna zajęcia wyrównawcze

środa 07.00-07.45 czwartek 07.00 07.45 8. Cieślińska Violetta,,Możesz więcej, możesz lepiej (klasa 2a) gimnastyka korekcyjna zajęcia wyrównawcze Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Rodzaj zajęć Czas, miejsce zajęć 1. Blakiewicz Adam koło ludzi ciekawych świata OMNIBUS poniedziałek 16.00 17.30, w miarę potrzeb 2. Blakiewicz Elżbieta Koło miłośników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIII.148.2016 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia tytułów: Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki i Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki oraz przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Rezultaty sportowe w 2013 roku

Rezultaty sportowe w 2013 roku Rezultaty sportowe w 0 roku Lp. Nazwa zawodów/data Miasto, państwo/. Grand Prix Polski juniorek i seniorek Gdynia 09-0.0.0r. Baltic Rhythmic Gymnastics Junior Cup Gdynia 4-.0. Nazwiska i imiona zawodniczek

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007 r. 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM

Bardziej szczegółowo

Dzielnicowe i ogólnopolskie konkursy w roku szkolnym 2015/2016. Konkursy humanistyczne i artystyczne

Dzielnicowe i ogólnopolskie konkursy w roku szkolnym 2015/2016. Konkursy humanistyczne i artystyczne Dzielnicowe i ogólnopolskie konkursy w roku szkolnym 2015/2016 Działania Konkursy humanistyczne i artystyczne Osoba odpowiedzialna, termin Konkurs Recytatorski Literackie Bielany Organizator konkursu-szkoła

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób:

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób: Uzasadnienie do zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m. st. Warszawy na 2007 r. Wydatki bieżące Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 122.400

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Nazwa i siedziba: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Stowarzyszenia SCKiS HALS za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury HALS (stan na dzień 31.12.2012 r.) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia... w sprawie Stypendium Prezydenta Miasta Łomży za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz zasad jego udzielania, dla uczniów oraz studentów I roku uczelni

Bardziej szczegółowo